Page 1

Butlletí

N.109 / febrer 2014

de Begues

el

Revista Mensual de l’Ajuntament de Begues

www.begues.cat

Pressupostos municipals Pàg. 5

Obres i projectes

Reportatge

Nou centre cívic i nova biblioteca per a Begues

El fred i la pluja no afecten la Festa Major d’Hivern Pàg. 7

Pàg. 12


SERVEIS

2/febrer 2014

SUMARI

AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38

Editorial Notícies breus Notícies municipals El petit Butlletí El reportatge

pàg. 3 pàg. 3 pàg. 4 pàg. 11 pàg. 12

Oficina d’atenció al ciutadà De dilluns a divendres de 9 a 14 h Dimecres de 17.30 a 19.30 h www.begues.cat · begues@begues.cat Alcaldessa Sra. Mercè Esteve Pi

Entrevistes: Els dijous de 10 a 14 hores (trucar per concertar dia i hora)

Serveis Socials, Participació, Comunicació, Comerç, Turisme i Polítiques Transversals Sra. Margarida Camprubí i Vendrell - 1a tinenta d’alcaldia Entrevistes: Els dijous al matí (trucar per concertar dia i hora)

Governació, Protecció Civil, Mobilitat, Transport i Joventut Sr. Sadurní Vendrell Masip - 2n tinent d’alcaldia

Entrevistes: De dilluns a divendres al matí (trucar per concertar dia i hora)

Recursos Humans, Esports i Hisenda Sr. Jaume Olivella i Riba - 3r tinent d’alcaldia

Entrevistes: De dilluns a divendres de 10 a 12 h (trucar per concertar dia i hora)

Agenda febrer Sabíeu que... Grups municipals L’entrevista

pàg. 13 pàg. 14 pàg. 14 pàg. 16

Obres, Projectes, Serveis, Noves Tecnologies, Brigada, Via Pública, Ocupació, Promoció Econòmica i Medi Ambient Sr. Joan Molina Molina

Entrevistes: Dilluns i dijous a partir de les 18.30 h (trucar per concertar dia i hora)

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge Sr. Joan Capellades Vendrell

Entrevistes: Els divendres al matí (trucar per concertar dia i hora)

Cultura, Educació, Política Lingüística, Salut, Consum, Solidaritat i Cooperació Sr. Jordi Oriola San Nicolas

Entrevistes: Els dilluns de 9 a 13 h (trucar per concertar dia i hora) HORARIS DE LA DEIXALLERIA DE BEGUES HIVERN: Del 15 de setembre al 14 de juny De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13.00 h Tardes de 16.00 a 18.00 h Dissabtes: Matins de 10.30 a 14.00 h Tardes de 16.00 a 18.00 h ESTIU: Del 15 de juny al 14 de setembre De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13.00 h Tardes de 17.00 a 19.00 h Dissabtes: Matins de 10.30 a 14.00 h Tardes de 17.00 a 19.00 h

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL Telèfon 93 639 05 38 (*405) Dimarts de 17.00 a 20.00 h Dimecres de 17.30 a 20.00 h Dijous de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h Divendres de 17.00 a 20.00 h SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL (Al Colmado) Telèfon 93 639 05 38 Dilluns de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h Dimecres de 10.00 a 14.00 h

HORARIS D’AUTOBUSOS DE DILLUNS A DIVENDRES De Gavà a Begues |6.00|7.15|7.35|8.30|8.50|10.35|11.50|13.05|14.20| |15.00*|15.35|17.30|18.55|19.40|20.20|22.10| De Gavà a Olesa |6.00|20.20| De Begues a Gavà |7.00|7.50|8.10|9.05|9.55|11.10|12.25|13.40|14.55| |15.35*|16.50|18.10|19.35|20.20|21.30|22.45| D’Olesa a Gavà |6.45|21.15| (*) Només dies lectius de Gavà

DISSABTES I FESTIUS Sortides Barcelona |10.00 a Olesa pel Prat| | 20.00 a Olesa per l’Hospitalet| Sortides de Begues |8.45 a Barcelona per l’Hospitalet| |11.45 a Gavà | 15.30 a Gavà| |18.45 a Barcelona pel Prat| Sortides de Gavà |7.45 a Olesa | 10.45 a Olesa | |15.00 a Begues|17.45 a Olesa | |20.45 a Olesa| Sortides d’Olesa |8.30 a Barcelona per l’Hospitalet| |18.30 a Barcelona pel Prat|

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Servei de Laboratori de 8 a 8.30 h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20 h Llevadora: Begoña Carral (cada 15 dies els divendres matí) Si necessiteu ser atesos d’urgència entre les 20.00 h i les 8.00 h truqueu al 061 i exposeu el vostre cas. Urgències mèdiques nocturnes i festius CUAP El Castell (Castelldefels) C. de Guillermo Marconi, s/n. 08860 Castelldefels Servei d’Urgències de l’Hospital de Viladecans Av. de Gavà, 38. 08840 Viladecans FAGA (Familiars d’Alzheimer de Gavà) Cal Pere Vell Tel. Sra. Pilar Gómez: 670 02 09 47 dimarts de 17 a 19 h CREU ROJA - Tel. 93 566 61 06 Cal Pere Vell els dimecres de 15 a 19 h i els dijous de 10 a 14 h

TELÈFONS D’INTERÈS

Aeroport Informació Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona (avaries) Ajuntament de Begues Ambulàncies TSC/061 Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Castelldefels Autobusos MOHN Biblioteca Pública Milà i Fontanals Bombers de Begues CITELUM, avaries enllumenat (24 h) Club de Begues “Casino” Club de Tennis Begues Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Correus Deixalleria El Colomar ENHER-FECSA (avaries)

93 298 38 38 900 71 07 10 900 70 07 20 93 639 05 38 061 93 639 23 56 93 636 66 60 902 02 33 93 93 639 08 15 93 639 04 97 93 630 41 60 93 639 00 00 93 639 07 35 93 639 00 11 93 639 21 15 93 639 05 79 93 639 12 65 800 760 706

Escola Pública Sant Cristòfor Espai de la Gent Gran Farmàcia Fundació Privada Col·legi Bosch Gas Natural (avaries) Instal·lacions esportives (bar) Institut Jutjat i Registre Civil (Edifici Policia) Llar d’Infants El Guinyol Mossos d’Esquadra OTG Gavà Parròquia Parvulari Col·legi Bosch Petit Casal Piscina Municipal Policia Local Ràdio Taxi Recaptació Begues (ORGT)

93 639 07 48 93 639 05 38 93 639 05 86 93 639 25 04 900 75 07 50 93 639 28 33 93 639 26 22 93 639 12 70 93 639 11 66 088 93 662 70 11 93 639 03 29 93 639 01 85 93 639 05 38 93 639 25 53 93 639 10 90 93 471 00 00 93 472 92 46

Recaptacions Gavà 93 638 32 16 Recollida de mobles i trastets 93 639 10 17 Registre de Propietat (Castelldefels) 93 338 03 12 RENFE informació 902 24 02 02 Renovació DNI Castelldefels 93 635 03 03 Residència Nova Aurora 93 639 00 51 Servei d’emergències 112 Servei d’urgències (diumenges, festius i urgències nocturnes) 061 Tanatori Gavà 93 633 34 10 Taxi E. Ardite 673 47 08 70 Taxi F. J. Hidalgo 609 34 11 64 Taxi J. J. González 606 34 19 35 Taxi Ll. Moya 627 79 97 15 Taxi M. Esteve 667 03 08 70 Taxi R. Royuela 609 40 97 21 Telefònica avaries 900 11 10 02 Vallgrassa, CEA 93 597 08 91 Veterinari (passatge Riera) 93 639 12 91

El Butlletí de Begues/febrer 2014/número 109 Edita: Ajuntament de Begues / Redacció, maquetació i revisió lingüística: L’Apòstrof, SCCL Disseny de la maqueta: Àlex Requena / Fotografies: Ajuntament de Begues / Impressió: Imprenet Dipòsit Legal: B-38486-2007 D’aquesta revista, se n’editen 3.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la població.

www.begues.cat · premsa@begues.cat El Butlletí online: http://issuu.com/ajuntamentdebegues www.facebook.com/ajuntamentdebegues @ajbegues Imprès en paper ecològic


TRIBUNA

3/febrer 2014

Un exemple de rigor en la gestió econòmica

Mercè Esteve Pi alcaldessa de Begues

El moment actual exigeix de les administracions en general, i dels ajuntaments en concret, un concepte de la despesa pública ben diferent al que existia deu anys enrere. Com en el cas de les economies fami­ liars en general, hem pogut veure com any rere any es reduïa la capacitat d’inversió dels consistoris. Aquest fet ens obliga, com segurament és el cas de tots els ciutadans, a valorar amb especial cura on invertim els diners que hem de gestionar. I quan es tracta dels diners que són de tots, l’esforç ha de ser doble. Un exemple recent de les polítiques econòmiques que es desenvolupen des de l’Ajuntament el trobem en la celebració de la passada Festa Major d’Hivern. Conscients de la necessitat de posar l’èmfasi de les actuacions municipals en àmbits fonamentals com la creació d’ocupació, l’atenció a les persones o el des­ envolupament de programes socials, ens trobem en un altre context per dur a terme aquesta celebració. Aquest ve impulsat per la participació de les asso­ ciacions i entitats de la nostra vila i també de la col· laboració de les entitats dels municipis veïns, gaudint així d’una festa més propera i que ha reduït la seva despesa en dues terceres parts. En tot cas, darrere d’aquesta decisió es troba, a més de la col·laboració desinteressada de molts dels nostres veïns, un increment del treball de

coordinació i programació dels tècnics, la brigada i els responsables municipals. A tots ells m’agradaria, en nom de tots els que hem pogut gaudir de la seva dedicació, agrair-los la bona feina duta a terme. Donàvem una vegada més amb aquesta celebra­ ció la benvinguda a un any ple de reptes i projectes a assolir tant a escala local com des d’una perspectiva nacional. Des de l’Ajuntament de Begues l’afrontem amb la il·lusió de saber-nos en un moment fonamen­ tal que serà la culminació de bona part de les pro­ postes en les quals hem estat treballant durant els darrers mesos. Voldria des d’aquest espai animar-vos a mirar en­ davant amb aquesta mateixa determinació i confian­ ça en el que haurà d’arribar. L’experiència ens ha de­ mostrat que som un poble que és capaç d’arribar tan lluny com li dicti la seva ambició i la seva convicció. No voldria en tot cas tancar aquest text sense fer esment de l’exemple de solidaritat econòmica que ens tornava a deixar la celebració de La Marató de TV3 i de la campanya “Posa’t la gorra” de l’AFANOC. En aquesta ocasió Begues aportava més de 4.000 euros a la lluita contra les malalties neurodegenera­ tives i el càncer infantil, de manera que demostrava, una vegada més, que fins i tot en els moments més difícils, la solidaritat no degenera.

Notícies breus

Ple municipal extraordinari del 18 de desembre de 2013

Ple municipal ordinari del 27 de novembre de 2013 Ordre del dia

A favor

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (02/10/2013)

CiU, GdB, TxB, ERC i ICV

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2014

CiU, GdB, TxB i ERC

Aprovació provisional modificació puntual pla general núm 21: correcció d’errades al Raval de Sant Martí Aprovació nou conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Begues per a la gestió local i logística de la deixalleria metropolitana, amb vigència 1-1-2014 al 31-12-2018

CiU, GdB, TxB, ERC i ICV

En contra

Abstenció PP

PP

CiU, GdB, TxB, ERC, PP i ICV

Moció del PP de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre per obrir un procediment de valoració dels immobles de Begues i s’aprovi una reducció dels valors cadastrals actuals

PP

Moció del grup municipal d’ICV de l’Ajuntament de Begues de rebuig a la reforma de les pensions del govern de l’Estat

CiU, GdB, TxB, ERC i ICV

A favor CiU, GdB, TxB i ERC

En contra PP

Abstenció ICV

ICV PP

Nou fraccionament del calendari fiscal

L’Ajuntament ha fet un esforç per no apujar impostos en la conjuntura econòmica actual. A més, amb l’objectiu de facili­ tar el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), n’ha frac­ cionat el pagament en tres terminis. Pel que fa a les taxes, s’han calculat amb l’increment de l’IPC previst, tret d’algunes que tendeixen a pujar per ajustar-se al cost del servei, ja que tenen un dèficit més elevat.

CiU, GdB, TxB, ERC, PP i ICV

Incoació d’expedient d’aprovació del reglament del servei d’arxiu municipal de Begues

Ordre del dia Aprovació inicial del pressupost 2014

Begues s’omple de solidaritat al desembre

CiU, GdB, TxB, ERC i ICV

PP

Consulteu el desenvolupament dels plens municipals a través dels vídeos i de les actes que hi ha penjats al web www.begues.cat

El 15 de desembre passat, Begues es va sumar a les activi­ tats organitzades per La Marató de TV3 d’enguany, dedicada a les malalties neurodegeneratives. Els centenars de perso­ nes que hi van assistir van bolcar-se en aquesta celebració, i es van poder recollir més de 3.000 euros. A més, l’alcaldes­ sa, Mercè Esteve, va assistir al centre d’atenció telefònica de la Marató per recollir donatius per via telefònica. Entre el dia 14 i el diumenge 15, es van instal·lar parade­ tes de venda de gorres per a la campanya “Posa’t la gorra”, de l’associació AFANOC, que ajuda infants amb càncer. Entre els dos dies es van recaptar 1.130 euros.


4/febrer 2014

NOTÍCIES

Urbanisme

I Jornada sobre llicències urbanístiques

La Regidoria d’Urbanisme va organitzar, el 29 de gener passat a l’Escorxador, la primera Jornada de tècnics municipals sobre llicències urbanístiques amb l’objectiu d’acostar criteris davant de les modificacions de les lleis d’urbanisme. La sessió va començar a les 9 h del matí amb la presentació de l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, i de Joan Capellades, regidor d’Urbanisme. Tot seguit, es va donar pas a la primera ponència, sobre la compatibilitat i la coordinació entre llicències d’obres i llicències d’activitats en locals, amb una introducció dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Al voltant del migdia, va començar la segona ponència sobre l’accessibilitat als locals, a càrrec de l’enginyer tècnic municipal de Castellbisbal, Jordi Artiga. Durant la jornada, es va oferir un servei de consulta sobre les atribucions del Col·legi d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Barcelona. A les 14 h es va posar el punt final a la sessió. Plans Transversals, Gent Gran

Reconeixement al voluntariat de l’Espai de la Gent Gran El 16 de desembre passat, durant la Festa de Nadal de la Gent Gran, es va fer un reconeixement a la important tasca que desenvolupen totes les persones que dediquen voluntàriament el seu temps a donar suport a les activitats que es duen a terme a l’Espai de la Gent Gran. Durant l’acte, al qual van assistir l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, i la regidora de Plans Transversals, Margarida Camprubí, es van recitar poesies i es van cantar caramelles, i cançons nadalenques. Un centenar de persones van omplir l’Escorxador, on el grup New Begues Gospel Choir, de l’Escola de Música, va interpretar diversos temes en primícia. Tot seguit, es va fer un sorteig entre les persones assistents dels lots de Nadal, que es van elaborar gràcies a la col·laboració de la gent gran. Joventut

Jornada de formació laboral L’Escorxador va acollir el 21 de gener passat la jornada de formació laboral per a persones aturades de Begues i de tot el Baix Llobregat. L’objectiu de la sessió era oferir eines per trobar feina. Durant les quatre hores que va durar l’acte, es van fer diversos tallers per millorar les identitats digitals de les per­ sones participants i fer-les atractives de cara a una possible candidatura a un lloc de treball. A més, es van donar consells a l’hora de buscar feina a través d’Internet. D’altra banda, es va dedicar un espai a l’assessorament laboral i es va fer una xerrada per a aquelles persones que volen anar a buscar feina a l’estranger. A la jornada, organitzada per la Regidoria de Joventut, hi van assistir una trentena de persones i va estar dinamitzada per professionals del portal trobarefeina.com, especialitzat en la cerca activa de feina.


NOTÍCIES

5/febrer 2014

Hisenda

Pressupostos municipals 2014

El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 29 de gener del 2014, va aprovar de manera definitiva el Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014. El pressupost té una previsió d’ingressos de 6.720.395,86 euros i una previsió de despeses del mateix import. No presenta, per tant, dèficit inicial. Despeses La despesa corrent del pressupost 2013 va disminuir un 2,2% (134.000 euros) respecte al 2012, ja que es va haver d’adaptar el pressupost municipal al contingut de la nova llei d’estabilitat pressupostària. Això va suposar fer un esforç important per continuar pres­ tant els mateixos serveis municipals, perquè es va reduir la dotació econòmica en totes les àrees del pressupost. El pressupost del 2014, en canvi, presenta un increment de la despesa ordinària del 4,3% (259.729,88 euros) respecte a l’any anterior. Això permet no solament mantenir, sinó també millorar els serveis que presta l’Ajuntament. Juntament amb aquestes millores, la principal novetat del pressupost de despeses del 2014 en matèria de despesa corrent és l’entrada en funcionament del centre cívic i de la biblioteca, cosa que ha provocat que s’hagin previst les des­ peses associades a aquesta instal·lació per a un període de sis mesos. La previsió d’ingressos que s’ha fet per al 2014 permet incrementar una mica la despesa ordinària. Tot i això, s’han continuat revisant tots els serveis per optimitzar-ne el cost. Al mateix temps, s’ha pogut mantenir la partida de subvencions per a entitats. S’ha de destacar, a més, que s’ha incrementat la partida destinada a manteniment de la via pública en 52.860,26 eu­ ros gràcies al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) atorgat per la Generalitat. El pressupost de despeses de capital presenta un incre­ ment del 280% respecte al 2013 i se situa en 147.552,56 eu­ ros, 108.678 euros per sobre dels 38.874,56 de l’any anterior. La principal despesa de capital, 79.000 euros, és la refe­ rent al centre cívic, que serveix per complementar les despe­ ses que figuren en el projecte. L’import restant, 29.678 euros, es destina a millorar les instal·lacions i equipaments munici­ pals. Aquestes partides es trobaven sota mínims i eren insufi­

cients per afrontar les despeses de conservació, manteniment i reposició dels edificis i les instal·lacions municipals. Actual­ ment, es pot incrementar la dotació pressupostària per posar en pràctica les actuacions imprescindibles per mantenir-los en bones condicions. L’any passat es va establir el propòsit d’incrementar la des­ pesa en inversió finançada amb ingressos ordinaris i el pressu­ post d’enguany demostra que s’està assolint. Ingressos El pressupost 2014 està marcat per un increment dels in­ gressos ordinaris de 358.220,05 euros. L’ingrés que més puja dels capítols 1, 2 i 3 (impostos direc­ tes, indirectes i taxes) és l’Impost de Béns Immobles (IBI), que experimenta un increment de 301.000 euros per l’actualitza­ ció de la revisió cadastral iniciada el 2010, per la llei de mesu­ res tributades i financeres del govern espanyol i per l’ingrés de compensació pels centres docents concertats dels anys 2013 i 2014. Respecte al capítol de transferències corrents, s’han ac­ tualitzat les subvencions previstes de les diverses adminis­ tracions. Es preveu un increment de l’aportació de l’Estat de 119.000 euros. Els ingressos procedents de la Generalitat du­ rant el 2013 es mantenen: s’ha fet una previsió de reducció de 10.000 euros de l’aportació del Fons Català de Cooperació Local i una previsió d’augment de 14.375 euros per a la llar d’infants municipal. També s’ha pressupostat una inversió de 52.860,26 euros del PUOSC. S’ha fet el pressupost d’ingressos patrimonials d’acord amb els diferents convenis i concessions vigents. Els recur­ sos més destacats són el cànon de l’abocador i els interessos bancaris. Altres recursos són les concessions administratives de l’aula de natació i del bar de les instal·lacions esportives, la cessió de terrenys a Telefónica i Vodafone per a la instal·lació d’antenes de telecomunicacions i el lloguer de pisos socials. Gràcies a l’adjudicació del PUOSC de la Generalitat, els in­ gressos de capital augmentaran en 272.382,80 euros. En conclusió, el pressupost per a aquest 2014 experimenta un lleuger increment que permet reforçar els serveis que rep la ciutadania i atendre la posada en marxa del nou centre cívic i la nova biblioteca municipal, que esdevindran un eix vertebra­ dor del teixit cultural, social, educatiu i de lleure de Begues.

Pressupost d’ingressos

Pressupost de despeses Passius financers

Inversions reals

Ingressos patrimonials

Transferències corrents Despeses financeres

Transferències corrents

Despeses de personal Despeses de béns corrents i serveis

Impostos directes

Taxes i altres ingressos Impostos indirectes

Despeses de personal Despeses de béns corrents i serveis Despeses financeres

2.812.385,98 € 3.203.730,34 € 54.500 €

Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos

3.369.300 € 25.000 € 1.404.715 €

Transferències corrents

187.260,56 €

Transferències corrents

1.692.047,86 €

Inversions reals Transferències de capital

147.552,56 € 0,00

Ingressos patrimonials Transferències de capital

229.333 € 0,00

Actius financers

0,00

Actius financers

0,00

Passius financers

314.966,42 €

Passius financers

0,00

TOTAL

6.720.395,86 €

TOTAL

6.720.395,86 €

Dades extretes de la Memòria d’Alcaldia


NOTÍCIES

6/febrer 2014

Plans Transversals, Gent Gran i Esports

Nou cicle ‘Caminades de la Gent Gran’

El 22 de gener passat es va estrenar el nou cicle “Caminades de la Gent Gran” amb una passejada per l’entorn natural de Begues. Malgrat la pluja, unes 200 persones van recórrer el camí per acabar amb un dinar festiu acompanyades de la regidora de Plans Transversals, Margarida Camprubí, del regidor d’Es­ ports, Jaume Olivella, i de l’alcaldessa, Mercè Esteve. Agents de la Policia Local de Begues, membres del cos de bombers, de la Creu Roja i voluntariat de l’Espai de la Gent Gran van donar suport a la caminada.

Aquest cicle, organitzat per la gerència del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, ofereix rutes per diversos muni­ cipis d’unes distàncies inferiors als 10 quilòmetres i amb des­ nivells suaus. Enguany, la gent gran de Begues comparteix grup amb la de l’Hospitalet de Llobregat, la d’Igualada i la de Granollers, poblacions on es faran excursions fins al maig. L’objectiu d’aquest programa és promoure la pràctica de l’esport com a hàbit saludable i com a potenciador de les re­ lacions socials.

Obres i projectes

L’Ajuntament posa en marxa el primer projecte d’horts urbans de Begues Al llarg del 2013, la Regidoria de Medi Ambient ha treballat en dues propostes d’horts urbans i ara es posa en marxa el primer dels dos projectes municipals d’horticultura urbana de Begues. Aquest primer projecte s’ubicarà als terrenys de l’antic ci­ nema Goula, una parcel·la de 1.307 m2 de fàcil accés des del centre del poble, amb una posició estratègica i integradora, idònia per a la seva ubicació. L’equip d’arquitectura Calderon Folch, a través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i sense cost per a l’ Ajuntament, serà l’encarregat de redactar el projecte, amb una proposta inicial de 22 parcel·les d’horts i una superfície de 25m2 cadas­ cun, amb magatzem per a eines, aigua per regar, il·luminació i aparcament. El nou espai urbà permetrà obtenir quinze places d’aparcament sobre l’eix del Camí Ral, la qual cosa augmenta­ rà l’oferta d’aparcament propera al centre del poble i permetrà crear un vial peatonal paral·lel als horts que donarà accés di­ recte des del Camí Ral fins al nou centre cívic. Els horts estaran adreçats a persones jubilades, aturades i a altres col·lectius interessats. És una proposta amb un fort caràcter social i d’educació ambiental que pretén donar a co­ nèixer el món agrari i els principis de l’agricultura biològica, amb importants valors i beneficis entre les persones que hi participen, ja que els permet ocupar el seu temps i alhora aprofitar uns terrenys que actualment estan abandonats des de la clausura del cinema a la dècada dels anys setanta.

Plànol del sector on s’instal·laran els horts urbans. Es pot observar la ubicació del nou centre cívic, la riera i les parcel·les destinades al projecte, marcades amb la línia discontínua vermella. A la part superior de la imatge, tocant al Camí Ral, hi ha la zona d’aparcament, que disposarà de quinze places.


NOTÍCIES

7/febrer 2014

Obres i projectes

El centre cívic acollirà la nova biblioteca de Begues

La grada retràctil té capacitat per a 350 persones.

Durant el mes de febrer es farà la recepció del nou centre cí­ vic polivalent de Begues. Aquest tràmit implica que l’Ajunta­ ment donarà per acabades les obres de l’equipament. A partir d’aquest moment, s’hauran de realitzar els projectes pendents que no formaven part del projecte original, com ara la instal· lació del mobiliari de la biblioteca i del centre cívic, l’equipa­ ment escènic, la integració paisatgística de la riera, les zones d’aparcament i l’enllumenat dels espais exteriors. El 2010 es va començar a construir el nou equipament, una obra que ha experimentat retards per la mala situació econò­ mica de l’empresa adjudicatària i els seu deutes. Després de diverses negociacions, al 2013 es va rescindir el contracte de mutu acord i es va contractar una altra empresa constructora. Al desembre es va posar punt final a les obres de les instal· lacions de biomassa, a la urbanització exterior i a les grades retràctils de la sala escènica, unes obres de millora de l’edifici que no han tingut cap mena de cost per al consistori municipal i que han permès rebaixar el cost inicial del projecte. Ara s’inicia una nova etapa prèvia a la posada en marxa del centre cívic en què s’haurà d’establir el futur model de gestió, que disposarà del màxim de recursos municipals. Un nou espai per a Begues El centre cívic vol ser un punt de trobada i d’interrelació social i intergeneracional. A més, acollirà actes culturals que fomentaran la creativitat artística, l’entreteniment i la diversió. El centre ha d’acollir i promoure activitats culturals professio­ nals i associatives que afavoreixin el desenvolupament de la cultura i la cohesió social de Begues. Més Espai de la Gent Gran L’Espai de la Gent Gran canviarà la seva ubicació actual i es traslladarà a les noves instal·lacions del centre cívic. Les persones usuàries de l’espai disposaran de sales polivalents que els permetran gaudir de les seves activitats. A més, les instal·lacions permetran fer tallers multimèdia i de lectura. Un espai escènic per a tothom La gran superfície de la sala escènica acollirà la progra­ mació que s’elabori des de l’Oficina Tècnica del Centre Cívic amb la col·laboració de les entitats del municipi. Les grades retràctils que s’hi han instal·lat, amb una capacitat per a 350 persones, són molt versàtils, ja que s’obren i es tanquen en poc temps. Això afavoreix la diversitat d’activitats que poden tenir lloc en aquest espai.

El nou Punt d’Informació Juvenil El centre cívic acollirà el nou Punt d’Informació Juvenil, una eina que posa informació i assessorament a l’abast de la jo­ ventut de Begues. La biblioteca es trasllada Un servei que també es traslladarà d’ubicació és la bibliote­ ca; aquesta millorarà les condicions tant de servei com d’espai i experimentarà importants canvis. En primer lloc, cal destacar que la nova biblioteca situada a l’interior del centre cívic tindrà una superfície de 1.000 m2 amb diverses sales de reunió, sales de lectura i espais d’ús polivalent. En aquests moments, només falta instal·lar-hi el mobiliari. Actualment, la Biblioteca Milà i Fontanals forma part de les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya. La nova biblioteca passarà a formar part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Aquest canvi implica, entre altres coses, que el fons documental haurà de passar per una nova catalogació i que el personal que treballarà a la biblioteca hau­ rà de rebre la formació necessària per gestionar aquest servei. L’obertura de la nova biblioteca es farà al final d’aquest procés i implicarà que l’actual espai hagi de tancar durant un període curt de temps. Malgrat això, el servei de préstec de lli­ bres continuarà funcionant fins que es traslladi definitivament a la nova ubicació, intentant sempre minimitzar les possibles molèsties que es puguin ocasionar.

La nova biblioteca ofereix un espai lluminós i ampli.


NOTÍCIES

8/febrer 2014

Alcaldia

Més de 400.000 euros per a obres i serveis

La Generalitat ha aprovat adjudicar a Begues prop de 404.000 euros per a inversions i manteniment de la via pública mitjan­ çant el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2013-2017. El PUOSC és el programa de cooperació local de la Gene­ ralitat amb més dotació econòmica i finança actuacions per cobrir les necessitats de la ciutadania dels municipis. En el capítol d’inversions, l’Ajuntament de Begues destinarà 54.000 euros a la restauració i la reforma de la plaça Camilo Riu, una quantitat que se suma als 136.700 euros concedits pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 20.600 euros aniran destinats a millorar els accessos i la il·luminació per a vianants al pas de la variant pel barri de Cal Vidu. I 118.000 euros es destinaran a l’actuació de millora en les instal·lacions d’enllumenat públic, cosa que suposarà la modernització de 1.500 fanals, que variaran la intensitat lumínica, amb l’objectiu de reduir el consum de l’enllumenat públic entre un 30 i un 40%.

Per últim, en el capítol de manteniment, s’ha aprovat una subvenció per quatre anys de 211.400 euros, dels quals es transferiran anualment 52.860 per al manteniment de vore­ res.

Ocupació

Nous plans d’ocupació local per al 2014

La Regidoria d’Ocupació, a través del Servei d’Ocupació Local, ha posat en marxa el plans d’ocupació 2014. Els plans d’ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya han generat quatre llocs de tre­ ball destinats a donar suport a les tasques de manteniment de la via pública i de suport a la brigada municipal. Els plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona posaran en marxa a partir del març dos llocs de treball de peons forestals, que netejaran les rieres del municipi. Per últim, els plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona, dins del pla Xarxa de Governs Locals, inclouen tres actuacions diferents: 1. Aportació de 40.000 euros per a projectes municipals dins del programa de suport a l’economia local. 2. Programa de rehabilitació i reparació d’edificis singulars. 3. Programa de manteniment i millora dels camins locals.

Per a més informació, entreu a http://www.begues.cat/areesmunicipals.php?id=10

Cultura

La cova de Can Sadurní al ‘National Geographic’ L’edició digital de la prestigiosa revista National Geographic ha inclòs la descoberta dels quatre esquelets al jaciment de la cova de Can Sadurní entre els 10 descobriments més rellevants del 2013. El 29 de desembre, a més, el paleoantropòleg francès Yves Coppens va parlar de l’Encantat de Begues durant la seva col·laboració al programa “Histoire d’Homme” de l’emissora Ra­ dio France Info. Es remarca, així, el ressò internacional que as­ soleix Begues a través d’aquest important jaciment. D’altra banda, a finals de desembre es va instal·lar un co­ bert a la terrassa exterior del jaciment. Aquesta nova instal·lació permetrà treballar còmodament en aquesta zona i elimina la possibilitat que es malmetin les restes arqueològiques que s’hi puguin trobar. El cobert fa 9 metres d’amplada, cobreix bona part de l’ex­ terior de la cova i té la funció de preservar el jaciment i de cana­ litzar l’aigua de pluja, tot evitant que entri a l’interior de la cova i pugui malmetre’n alguna part. S’ha de tenir en compte que a la terrassa del jaciment és on es van descobrir les sitges amb les restes d’elaboració de cervesa més antigues d’Europa, d’uns 6.400 anys.

La terrassa protegeix l’exterior del jaciment.

L’obra s’ha pogut fer gràcies a la subvenció que atorgarà el Departament de Cultura i de l’esforç de l’Ajuntament de Begues per protegir el jaciment.


NOTÍCIES

9/febrer 2014

Comunicació

Begues avança en la transparència comunicativa El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutada­ nia Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona valora molt positivament la transparència informativa del web de l’Ajuntament de Begues. L’avaluació, feta entre el desembre del 2013 i el gener del 2014, ha donat al web municipal una puntuació de 95 punts sobre 100, una de les qualificacions més altes de tot Catalunya. És per això que el web entra dins dels barems per aconseguir el segell de qualitat en comunicació local que atorga l’LCCP i tot l’equip d’investigació. Aquest és el resultat de l’esforç fet per la regidora de Co­ municació Margarida Camprubí, en col·laboració amb totes les persones implicades en aquest àmbit, amb l’ànim d’oferir a la ciutadania una informació transparent sobre l’actualitat del municipi i facilitar l’accés a la informació pública i institu­ cional a través d’Internet. Entre el 2012 i el 2013, la regidoria ha desenvolupat i ha validat el Decàleg de Bones Pràctiques en Comunicació Pú­ blica Local de Catalunya, un document elaborat per l’LPCCP que té com a objectiu establir unes bases per construir una comunicació pública local que vetlli per proporcionar infor­ mació per fer efectius el dret a la informació pública i el dret a la participació en el control democràtic establerts a la Cons­ titució. Durant tot aquest temps s’ha treballat per complir cadascun dels punts requerits dins del decàleg i superar la puntuació que al 2011 es trobava al 36%. És per això que al web de Begues (http://www.begues. cat) podeu trobar informació relacionada amb les persones que representen políticament el poble, la gestió dels recursos col·lectius, com s’informa sobre la gestió d’aquests recursos i les eines de participació ciutadana en el control democràtic. Uns punts que queden àmpliament assumits segons el Mapa de la Informació Pública Local. Aquesta eina es pot consultar a través d’Internet (http:// www.mapainfopublica.com) i mostra les diferents avaluaci­ ons dels municipis de fins a cinc comunitats autònomes, a més de les ciutats amb règim d’autonomia de Ceuta i Melilla. En total, hi ha 41 indicadors dividits en quatre capítols temà­ tics que marquen el percentatge d’assoliment del nivell de transparència òptim a través dels webs municipals.

Podeu veure l’anàlisi completa del web municipal de Begues entrant a

http://www.mapainfopublica.com

Urbanisme

Es posa en marxa el pla especial de la Rectoria L’Ajuntament de Begues ha sol·licitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona assistència tècnica per redactar el Pla Especial de Millora Urbana del barri de La Rectoria. L’estudi Arquitectura Produccions, liderat per l’urbanista Miquel Roa, ha rebut l’encàrrec de tirar endavant aquest do­ cument. El vigent Pla General d’Ordenació del municipi preveu que els diferents nuclis històrics del poble tinguin un tractament urbanístic diferenciat i adaptat a les seves característiques. El Pla de Millora urbana que ara arrenca és l’instrument que ha d’analitzar les potencialitats del sector, deteminar les con­ dicions per a la conservació de l’edificació històrica i donar les pautes d’aprofitament urbanístic dels terrenys vacants per poder afrontar posteriorment la urbanització del sector, de ma­ nera semblant al que ja s’ha fet al Raval de Sant Martí.


NOTÍCIES

10/febrer 2014

Governació

Controls viaris per a una mobilitat segura Del 9 al 22 de desembre passat, el Servei Català de Trànsit va realitzar la tretzena campanya de control i vigilància del 2013. En aquest cas, la campanya estava coordinada en tot l’àmbit territorial català, i es va controlar la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i substàncies estupe­ faents. Com és habitual, la Policia Local de Begues es va afegir a la campanya i es van realitzar diversos controls. En total, es van fer 42 proves d’alcoholèmia, amb un resultat de quatre proves positives, tres amb infracció administrativa i una pro­ va amb taxa de delicte contra la seguretat viària. L’objectiu d’aquestes campanyes coordinades és extreure una mostra prou significativa de les conductes al volant de la ciutadania de Catalunya que permeti obtenir dades reals per elaborar els programes d’actuació adients per aconseguir una mobilitat segura. Entitats

Bona acollida de la primera Marxa en BTT dels 5 pics de Begues

El 19 de gener passat, en el marc de la Festa Major d’Hivern, es va celebrar la primera edició de la Marxa en BTT dels 5 pics de Begues. Organitzada pel Club Ciclista Begues en col·laboració amb la Regidoria d’Esports, les persones que hi van participar van recórrer una ruta circular al voltant del poble d’uns 40 quilòmetres amb un desnivell positiu d’aproximadament 1.350 metres. El recorregut es va enfilar pels cims del Sotarro, el Montau, les Solius, les Agulles i la Desfeta. La pluja va fer que s’hagués de fer una petita desviació per la carretera per evitar problemes amb la riera, que estava plena d’aigua. Salvat aquest obstacle i les zones més fangoses, les persones participants van poder finalitzar el recorregut amb tranquil·litat. El primer dels 230 corredors que va completar el recorregut va ser Joan Broch, del Club Ciclista Ratpenat de Gavà, amb una marca d’una hora i 54 minuts. El tret de sortida de la marxa es va donar a les 9 del matí i va acabar al voltant de les 14 h.

La pluja va marcar el moment de la sortida de la marxa. / Foto: 5 Pics

Medi Ambient i Sostenibilitat

Un any del projecte ClakiBegues Al gener del 2013, la Regidoria de Medi Ambient va posar en marxa el projecte de recollida d’oli usat ClakiBegues. Es va començar a implantar al CEIP Sant Cristòfor i a la llar d’infants municipal El Guinyol, amb l’objectiu de conscienciar les famílies a través de les escoles i col·laborar en la reducció de la contaminació de milers de litres d’aigua, estalviar energia i productes químics de la depuradora de Begues, conservar la xarxa de clavegueram i facilitar la reutilització de l’oli com a component en la fabricació de biodièsel. Tenint en compte que es calcula que cada litre d’oli usat contamina 1.000 litres d’aigua, en aquests dotze mesos de funcionament s’han recollit un total de 1.389 litres d’oli, la qual cosa ha suposat deixar de contaminar 1.389.000 litres d’aigua; així mateix, s’estima que suposa un estalvi de 3.400 euros en la depuració d’aigües residuals. Dit d’una altra manera: la utilització de l’oli usat per fabricar biodièsel ha evitat llençar a l’atmosfera l’equivalent a 1.389 quilos de diòxid de carboni (CO2). Atesa la bona acollida que ha tingut aquest projecte, s’han instal·lat nous punts de recollida a la deixalleria municipal i a l’Espai de la Gent Gran i properament s’instal·laran a altres centres educatius i edificis municipals.

Cofre dels recipients amb oli usat de l’Espai de la Gent Gran.


NOTÍCIES

11/febrer 2014

Comerç

Eines de dinamització del comerç i el turisme

La Regidoria de Comerç i Turisme posa en marxa diverses ei­ nes per dinamitzar el comerç i el turisme de Begues a través de les propostes de la ciutadania en el procés participatiu Be­ gues Cittàslow. Un cop recollides les primeres propostes, ja que el procés participatiu continua, la regidoria impulsa un nou projecte amb la finalitat de concretar-les i portar-les a terme amb la intenció d’atraure un turisme respectuós amb el medi, que afavorirà la creació de llocs de treball i dinamitzarà el turisme. Totes aquestes actuacions, així com el suport tècnic que se’n deriva, han estat finançades per la Diputació de Barcelona. Els resultats que s’estan obtenint en tot el procés Cittàslow i les converses sostingudes per Margarida Camprubí amb els diferents serveis de la Diputació auguren que Begues podrà gaudir altre cop d’aquest suport.

el

D’altra banda, s’ha renovat la senyalització vertical de di­ verses zones del poble per localitzar a través de plànols l’eix comercial i les zones d’aparcament del municipi, una proposta feta des de la Taula de Comerç Local. A més, s’han instal·lat tres pancartes a les entrades del poble i a la rotonda del carrer Agricultura per promocionar el mercat mensual d’oficis artístics i artesania de Begues, una petició de l’associació d’artesans. Les dues activitats turístiques més multitudinàries del 2013 van ser la Fira de la cervesa artesana i l’exposició dels cotxes antics, celebrades al novembre, dos esdeveniments perfectament emmarcats en la filosofia dels territoris serens, es reeditaran aquest any tot marcant un calendari fix d’activi­ tats que, juntament amb les culturals, han d’ajudar a atraure turisme a Begues.

petit de Begues

Bryan Jiménez, 6è B Col·legi Sant LLuís

Ainhoa Mendizabal, 6è B Escola Sant Cristòfor

La cova de Can Sadurní

30 anys al servei de Begues

Fa més de sis mil anys, a Begues, a l’època del Neolític, les persones que vivien en aquesta població eren artesanes. D’aquestes persones, n’hi havia moltes que pintaven pintures rupestres, també feien objectes de ceràmica i, pel que sembla, feien cervesa, perquè els arqueòlegs hi van trobar la primera cervesa d’Europa de fa més de dos mil cinc-cents anys. En aquesta cova han trobat moltes restes arqueològiques, i la més recent ha estat la troballa de quatre esquelets en perfecte estat. El grup d’aquests quatre esquelets està compost per dos menors, de tres anys i de sis anys aproximadament, un adolescent i el seu pare, que tenia uns cinquanta anys. Els esquelets tenen més de sis mil quatre-cents anys. Diuen que el pare i els tres fills s’anaven a refugiar de la pluja a dins de la cova. De cop i volta a la cova hi va haver una esllavissada que va enterrar el pare i els seus tres fills. Gràcies a aquesta esllavissada els esquelets estan en molt bon estat. Una altra teoria és que el pare i els seus tres fills anaven a fer ofrenes als déus. Aleshores, mentre anaven cap al lloc on es feien les ofrenes, hi va haver una esllavissada que va caure a sobre del pare i dels tres fills. Els arqueòlegs continuen buscant...

Aquest gener tanca per sempre la biblioteca Milà i Fontanals del passeig de l’Església de Begues, després de 30 anys al servei de la nostra població. Des que es va inaugurar a l’any 1984 està exactament igual, tret d’unes quantes prestatgeries i dos ordinadors. S’han fet moltes activitats; per exemple, els divendres es feia l’hora del conte per als més petits, i també l’han visitat molts escriptors reconeguts quan fèiem els fòrums d’autor de la nostra escola, l’escola Sant Cristòfor. I tots aquests 30 anys, la Lali ha estat atenent-nos i alguna vegada posant-se nerviosa dient-nos que calléssim d’una vegada. Aquests són els últims dies de la biblioteca Milà i Fontanals i a tots els que hem anat allà, és clar, ens fa una mica de llàstima. Però perquè no oblidem mai aquesta biblioteca, la Lali ens ha preparat un vídeo que us convidem a veure, només cal que entreu a: http://www.youtube.com/watch?v=Br0_9ocTGrY


EL REPORTATGE

12/febrer 2014

El reportatge

La Festa Major d’Hivern surt al carrer

Descobriment de la placa de la plaça castellera.

Un any més, una multitud va omplir els carrers de Begues per fruir de les activitats de la Festa major d’Hivern, una sèrie d’ac­ tes fruit de l’esforç del teixit associatiu de què gaudeix el poble, on les entitats són l’eix principal per poder fer front a tots els actes, juntament amb el recursos aportats per l’Ajuntament. Malgrat la reducció de pressupost en els últims anys, la festa no ha quedat minvada quant a qualitat gràcies a l’esforç de tots plegats. Aquesta edició, com la de l’any passat, ha estat marcada per les inclemències meteorològiques, però va poder tirar en­ davant malgrat la suspensió de les bitlles catalanes i el trasllat de les sardanes al pavelló de l’escola Sant Cristòfor. La nostra festa va engegar els motors amb la salutació de benvinguda de l’alcaldessa, Mercè Esteve, als infants de les escoles Sant Cristòfor, de la llar d’infants El Guinyol i de la Fundació Bosch a la plaça de l’Ajuntament amb el grup d’animació Pepsicolen. El mal temps va jugar tot el dissabte amb l’organització, tot i que això no va fer decaure la participació als espectacles. El Cor Jove Ad Libitum, acompanyat del Cor Turull, van demostrar una vegada la seva qualitat amb un gran concert. El redoblament dels timbals dels infants dels Timbalers de Begues va donar el tret de sortida al correfoc i la Cuca Fera amb la companyia del foc dels diables, que van enlluernar els carrers de Begues amb el foc. Amb la col·laboració de Begues & Ball es va gaudir d’una nit de ball amb el grup Tico Tico. Més tard, la gent més jove també va gaudir de la seva sessió de ball amb la discomòbil.

Sardanes al poliesportiu del CEIP Sant Cristòfor.

El moment àlgid va arribar amb la cercavila, en què la im­ plicació una vegada més de les entitats va ser, com sempre, imprescindible. La cercavila va començar amb el so dels Tim­ balers de Begues i amb el ball dels Geganters de Begues. La colla castellera d’Els Encantats i les colles de Barcelona i Cas­ telldefels van aixecar diversos pilars durant el recorregut. Aquesta festa major va marcar una fita molt important per a la història de Begues i del món casteller, perquè es va inau­ gurar una placa commemorativa a la façana de l’aixopluc en commemoració del 5d6 que van descarregar Els Encantats el 13 d’abril passat i amb el qual va esdevenir colla castellera de ple dret. Aprofitem per agrair l’ajut i la col·laboració que sem­ pre han demostrat les colles de Barcelona i de Castelldefels. Després de balls, timbals, correfocs i cants corals, va arribar el moment de l’humor amb una tarda de monòlegs a càrrec de l’alumnat del Taller de guionistes, amb una gran afluència de públic que va fer petita la sala annexa. La festa arribava a la seva fi amb la tradicional missa de benedicció del pa de Sant Sebastià a l’Església de Sant Cristòfor i la sardinada popular, organitzada gràcies, una vegada més, al CF Begues. Amb una presència d’unes cinccentes persones, ens vam trobar tots plegats per primer any sota el cobert del poliesportiu, amenitzat amb la música del grup Son de la Habana i rom cremat. S’ha d’agrair a totes les entitats, i a les diverses persones implicades, la seva ajuda per poder dur a terme un any més aquesta festa cada vegada més participativa.


l’a AGENDA

l’agenda

febrer

01

dissabte

Bàsquet: CB Begues - CB Montpedrós A Al Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi

02

diumenge

08

Organitza: Amics del Cavall de Begues i Regidoria de Cultura

Curs introductori per a una alimentació més natural De 10 a 13 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda Visita d’entitats al centre cívic Es concertaran visites guiades al nou equipament fins al març Organitza: Regidoria d’Obres i Serveis

Assaig obert i participatiu de salsa i ‘rueda cubana’ A les 13 h al passeig de l’Església Organitza: Associació Tròpic Balls

dimarts

dimecres

Unitat mòbil d’ITV per a maquinària agrícola A càrrec d’Applus D’11 a 13 h a les instal·lacions esportives Demaneu cita prèvia a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), al telèfon 93 639 05 38

Espai de debat educatiu de Begues De 13 a 15 h al Colmado Organitza: Espai de debat educatiu de Begues i Regidoria d’Educació

09

diumenge

Xerrada: “Practiquem ‘mindfulness’” A les 19 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

Monogràfic: Cosir a màquina Es farà els dies 15 i 22 de febrer i 1 i 8 de març De 10 a 13 h Organitza: Tallers d’Art El Colomar

10 16 Taula de Comerç Local A les 13.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme

21

divendres

Xerrada: “La bioneuroemoción” A càrrec de Sol López A les 19 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda Límit de presentació de sol·licituds de subvencions per a entitats locals Per a entitats creades abans del 2013

22

dissabte

Nit de ball A les 22.30 h al Casino Organitza: Begues & Ball

Taller de cinema: “Tierra” A les 20 h a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

Bàsquet: CB Begues - CB Sant Andreu A Al Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi

28

divendres

Xerrada: “Beneficis de la pràctica del Tai-Txi” A càrrec de Jose Luis Huertas Cal inscripció A l’Espai Maragda Organitza: Maragda

23

diumenge

Projecte solidari ‘La bufanda de la iaia’ A les 10 h al passeig de l’Església Organitza: Taller “Entre llanes i fils” i Amics de la Gent Gran

dissabte

Projecte solidari ‘La bufanda de la iaia’ A les 10 h al passeig de l’Església Organitza: Taller “Entre llanes i fils” i Amics de la Gent Gran

dilluns

Sessió del procés participatiu Begues Cittàslow A les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana

15

Bàsquet: CB Begues - CB Bàsquet Sant Boi B Al Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi

Futbol: CF Begues - UE Sant Ildefons Al Camp Municipal de Begues

Mercat d’oficis artístics i botigues al carrer Al passeig de l’Església Organitza: Artesans de Begues i Regidoria de Comerç

11 19

dissabte

TRES TOMBS DE BEGUES A les 10 h, concentració al darrere de les instal·lacions esportives. A les 12 h, recorregut pels carrers del poble: Vallirana, Santa Eulàlia, Candi, Mossèn Cinto, passeig de l’Església, Rambla, carrer Major, Anselm Clavé i Ferran Muñoz

13/febrer 2014

Futbol: CF Begues - CF Can Vidalet Al Camp Municipal de Begues Iniciació al nivell 1 de reiki Durant tot el dia a l’Espai Maragda Organitza: Maragda

NOVES EXPOSICIONS Al Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts

01

dissabte

Carnestoltes A les 19.30 h concentració de comparses a la plaça de l’Ajuntament. Rua i en arribar al poliesportiu, desfilada de comparses i ball. A continuació, discomòbil al poliesportiu. Organitza: Regidoria de Cultura

02

diumenge

Mercat d’oficis artístics i botigues al carrer Al passeig de l’Església Organitza: Artesans de Begues i Regidoria de Comerç

Inauguració a les 12 h al centre Exposició del fotògraf Guillem Vidal a l’espai Humberto Rivas. Pintures de Ricard Geladó a l’espai interdisciplinari. Les exposicions estaran obertes fins al diumenge 2 de març Organitza: Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, Parc Natural del Garraf i Regidoria de Cultura

Club Vòlei Begues Per consultar els horaris dels partits del Club Vòlei Begues, entreu a: clubvoleibegues. blogspot.com

diumenge

Cursa de Bombers Voluntaris A les 10 h Organitza: Bombers Voluntaris de Begues

Podeu trobar tota aquesta

Podeu trobar tota aquesta informació actualitzada informació actualitzada a l’agenda del web municipal Begues. a l’agendade del web municipal de Begues.

Entreu a: http://www.begues.cat Entreu a: http://www.begues.cat


GRUPS MUNICIPALS

14/febrer 2014

Sabíeu que...

Augmenta la població de Begues? L’1 de gener del 2013, a Begues hi havia 6.590 persones empadronades, 70 més que el primer dia de l’any anterior. Són dades fetes públiques per l’Observatori del Baix Llobre­ gat, un organisme que depèn del Departament d’Anàlisi i Prospectiva del Consell Comarcal. L’informe destaca que la població de la comarca és de 808.644 persones, 1.845 més que el 2012. L’increment de població no s’ha aturat des de l’any 2000, malgrat que des del 2010 s’ha frenat considerablement. Les dades demos­ tren, però, que l’àmbit territorial metropolità ha perdut un 0,2% de la seva població respecte al 2012, un percentatge

Ramon Guasch i Viñas

President ICV-EPM Begues begues@iniciativa.cat www.iniciativa.cat/begues www.facebook.com/iniciativabegues

Un 324,39% menys de subvenció del PUOSC per a Begues En el període 2004-2007 es van aconseguir 360.938 euros per a la ca­ serna de policia i les primeres fases del Raval d’en Martí. En el període 2008-2012 es van obtenir 1.310.000 euros per al Centre Cívic, la Bi­ blioteca i el mobiliari i les altres fases del Raval d’en Martí. Pel període actual, 2013-2017, s’han aconseguit 403.823 euros per arreglar la plaça Camilo Riu, la rotonda de Cal Vidu, el projecte d’eficiència en l’enllumenat públic i el manteniment de la via pública. Com es pot comprovar, en el període de govern d’ICV a Begues és quan es va aconseguir més finançament per al municipi. Aquesta xifra s’agreuja si comparem els 403.823 euros que rebrem per als propers 4 anys amb altres poblacions de les mateixes caracte­ rístiques que Begues. Comparant dades de 54 poblacions trobem que Begues ha rebut un 20% menys que altres municipis. Són xifres que no s’expliquen i que denoten que no s’ha realitzat una correcta gestió per part de l’equip de govern per aconseguir recursos per a Begues malgrat que se’ns vulgui fer veure el contrari. Cal tenir molt present que, en aquests anys difícils i de carències, aconseguir finançament per dotar projectes o obres de millora redunda sempre en benefici de la població. Propostes que considerem que també s’haurien d’haver tingut en compte a l’hora de fer les sol·licituds de subvencions: 1. Potenciar l’extensió en l’ús de biomassa aprofitant la instal·lació del Centre Cívic per fer-la arribar a l’edifici de l’Escorxador i de l’am­ bulatori (més ecològic, més sostenible, més econòmic). 2. Aconseguir pressupost per a la Cova de Can Sadurní en haver estat denegat el FEDER sol·licitat. 3. Ampliació de les instal·lacions de silvopastura en augmentar el ra­ mat (corral de cabres i aixoplucs alternatius). 4. Millores en la xarxa de clavegueram. Malgrat la retallada, ICV-EPM Begues, com a grup municipal, dona­ rem suport a les propostes que han estat acceptades.

similar a la població catalana en general. A l’àrea metropo­ litana, hi vivien 4.788.422 persones el primer dia del 2013, 9.721 menys que l’any anterior. Segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del 2012, la població es­ trangera de Begues no ha parat de disminuir des del 2010. L’any 2009, les persones nascudes fora de l’Estat espanyol representaven un 8,24% del total de la població beguetana, mentre que al 2012 aquesta proporció va disminuir fins al 6,4%, és a dir, hi havia al voltant de 420 persones estrange­ res al municipi.

Fina Redondo Solís Portaveu GM PP de Begues ppbegues@ppbegues.es www.ppbegues.es

Buscamos soluciones El día 18 de diciembre una noticia saltaba a los medios de comunicación: “Cataluña vuelve a tener un punto negro en la carretera BV-2041, de Gavà a Begues”. Esta información es difundida por el RACC después de elaborar un informe llamado Euro-Rap. Los datos son estremecedores: el estudio determi­ na que existen siete tramos peligrosos en una distancia de 6,3 km. Se trata de una malísima noticia. Pero sin duda es peor si es la carretera que obligatoriamente tenemos que usar todos los días, incluso varias veces, las personas que vivimos en Begues. Y digo todas las personas porque, si no es en vehículo propio, es en el transporte público. Me atrevo a asegurar que tampoco ha significado una gran sorpresa para muchos y en especial para el PP de Begues. En el pleno celebrado el día 29 de mayo de 2013, pedíamos que desde el Ayuntamiento se requiriese a la Generalitat para que se realiza­ ran tareas de reparación y mejora. Muchas personas usuarias de la carretera se habían dirigido a nosotros alarmados por los incidentes que se producen en esta vía, y de forma preocupante cuando caen cuatro gotas de lluvia. La gran mayoría de las quejas se refieren a la pérdida del control del vehículo lo que, en el mejor de los casos, sólo queda en un susto y con el coche subido a la montaña. Lo peor es cuando el coche se va de carril y te encuentras con otro de frente. Ante nuestra solicitud pidiendo una rápida gestión por parte del Equipo de Gobierno se nos dieron dos excusas: que la carretera correspondía a dos términos municipales. Sí y…? Pero sin duda la segunda fue todavía mucho más surrealista: la alcaldesa aseguraba “que el riesgo se debe a que los neu­ máticos se apuran mucho y a la poca pericia de los conductores”. Ya sé que alguien puede pensar que exageramos. Todo aquel que tenga dudas que visio­ ne el vídeo del pleno ordinario celebrado en mayo. Ante la inacción del Gobierno Local, el día 23 de enero el PP de Begues tuvo una reunión en el Parlament de Catalunya para denunciar la situación de la carretera y conseguir que se actúe lo antes posible. También pedimos que se ensanche la curva de “el burrito”, demasiadas veces protagonista de incidentes con vehículos pesados. Pero el Equipo de Gobierno está ocupado “con lo de la independencia”. Espero que hasta que se recobre el sentido común no tengamos que lamentar más percances graves en la carretera.


GRUPS MUNICIPALS

15/febrer 2014

Mercè Esteve i Pi

Margarida Camprubí i Vendrell

La força municipal de CiU

D’una guspira, un gran foc

Grup Municipal de CiU Begues begues@ciu.info www.ciu.cat/begues

En aquests últims dies s’ha dut a terme a Calella la Convenció Municipal 2014 de CDC, on es feia palesa la important força municipal que té la federació. Des de 1979 representem la majoria d’Ajuntaments de Catalunya. Actual­ ment, CIU és la primera força amb 780.876 vots de 2.919.842 i és present en 894 grups municipals amb 522 alcaldes dels 947 municipis. A més a més, cal sumar-hi la presidència de les quatre diputacions. En l’acte, el nostre president va remarcar, sobretot, el període que estem vivint, un moment en què l’atur s’ha cronificat i tenim menys recursos (se’ns ha reduït un 20% el pressupost) per atendre més persones. És en aquests mo­ ments quan CIU eleva la proporció dedicada a les polítiques socials, incremen­ tant el pressupost a serveis socials el 30%. Per CIU, el compromís més gran és en l’Estat del Benestar. També es va parlar del fet cultural i de la nostra llengua. Una dada a desta­ car és que hi ha mig milió de persones a Catalunya que no tenien el català com a llengua vehicular i ara l’han adoptada. Aquesta afirmació constata que la nostra llengua, amb 1.000 anys d’història, és útil i portem tots aquest anys cuidant-la, parlant-la i, per tant, protegint-la. En la mateixa línia de protecció, volent preservar el nostre Estat democràtic, el passat dimecres CiU Begues vàrem presentar juntament amb altres grups polítics, dues mocions al Ple de l’Ajuntament, que varen ser votades a favor per tots els partits, exceptuant el PP, la de l’adhesió a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat, que dóna suport el Manifest del Pacte nacional pel dret a decidir aprovat pel Parlament de Catalunya el passat mes de setembre, i la de Suport a la consulta i a la data per exercir el dret a decidir el futur polític de Catalunya. Els catalans som d’origen divers, i conformem una nació construïda des de la diversitat, reaccionem contra el tracte injust rebut per part de l’Estat espanyol demanant poder decidir. Reaccionem cap a qui va recollir firmes contra el nostre Estatut, i reaccionem contra un maltractament fiscal sostingut en el temps. Som una nació i, per això, tenim el dret a decidir. I mai ningú ens ho podrà negar ni impedir. Estimem la democràcia i la llibertat. I aquesta esperança, i la certesa que junts podem construir i viure en una Catalunya lliure i millor, són la nostra força, que hem d’utilitzar contra aquells plans que es basen en l’amena­ ça i la por, i que pretenen esquinçar la nostra societat.

Grup Municipal de Gent de Begues PM gentdebegues@gentdebegues.cat gentdebegues.wordpress.com

Gent de Begues és un partit nascut per vetllar pel poble sen­ se consignes partidistes d’un organisme superior. Ara es troba que la seva principal virtut —el municipalisme— l’estan trepit­ jant i escapçant a cop de destral. La majoria de les regidori­ es que Gent de Begues va triar per servir a la ciutadania, en aquests moments, segons la llei de reforma de l’administració local haurien de ser delegades a una administració superior. Serveis socials de proximitat? I ara! Atenció a la dona, per què? Si fins i tot el que s’havia aconseguit ja no val, com la nova proposta de llei d’avortament més reaccionària que la del 85. Participació ciutadana, no cal segons la llei i transpa­ rència comunicativa tampoc. Ja no entrarem en el tema d’edu­ cació perquè necessitaríem tot el butlletí. La gestió del dia a dia ha estat difícil però és una feina engrescadora. Amb l’aplicació de la llei, amb la distància que volen que prenem de la ciutadania —en un moment on estem parlant de la llunyania de qui es dedica a la política de la reali­ tat—, volen que ens desanimem i deixem la política municipal. El que no saben és que alhora generen esperit de lluita com ho demostren les mocions que passem pels plens conjuntament amb d’altres partits que també defensen que no es perdin drets. Drets que han costat molt d’adquirir. Molts cops a cos­ ta de vides humanes. Potser que algú no se’n vulgui recordar però no és així pels qui sempre hem estat al costat dels drets de les persones. Volem donar-vos la seguretat que seguirem lluitant pels serveis de proximitat i per poder donar l’atenció a la ciutada­ nia que es mereix!

Sadurní Vendrell i Masip

Jaume Olivella i Riba

Pressupost 2014

L’IBI i les ordenances fiscals 2014

Grup Municipal Tot per Begues vendrellms@begues.cat

Benvolguts veïns i veïnes, Com cada any per aquestes dates, toca pressupost 2014, aprovat definitivament. Com dèiem l’any passat, i seguim afir­ mant, aquests són els pressuposts de la legislatura més difí­ cils de la història de la democràcia i podem dir que també ens n’hem sortit. Si fem la valoració que toca, es pot dir que el pressupost 2014 serà aproximadament igual que el 2013, però en canvi cal remarcar que s’incrementa la despesa d’inversió amb in­ gressos ordinaris i es preveu la posada en marxa del centre cívic. Des que vàrem entrar al Govern, hem gestionat les nostres àrees i la totalitat del pressupost municipal amb molta dedica­ ció, i aquest any també. Per tant, l’Àrea de Seguretat Ciutada­ na, Mobilitat i Protecció Civil i Joventut queden com sempre. Malgrat això, hi ha un lleuger ascens a la Policia Local, no per l’increment de robatoris o de delictes amb bons resultats que es poden contrastar a la Junta Local de Seguretat, sinó a noves formes de treballar per garantir el bon servei i la segu­ retat del municipi, així com també per al manteniment dels serveis bàsics generals. En mobilitat, com cada any, invertim uns diners per con­ tinuar adequant el Pla de Mobilitat i fent millores als carrers. Continuem dient que és necessari fer un esforç per gestio­ nar les despeses amb deteniment i cura i que a Begues, com sempre, li cal generar ingressos amb inversions i projectes al nostre municipi. Moltes gràcies.

www.esquerra.cat/begues begues@esquerra.org

L’Impost de Béns Immobles (IBI) és un impost local que grava el valor dels béns immobles. La seva gestió, liquidació i recaptació correspon als ajuntaments, si bé el valor cadastral és la base imposable d’aquest impost. La llei atribueix als ajuntaments la capacitat per determinar els tipus impositius, així com per articular determinats beneficis fiscals, la qual cosa determina finalment la quota de l’impost. Els increments es poden produir per diversos motius: per una revisió cadastral que ha comportat una actualització del valor cadastral; per l’increment del valor cadastral efectuat per la Llei de pressupostos; per l’increment del tipus impositiu per part de l’Ajuntament (entre un valor del 0’4 i 1’1%); per haver-se produït en l’immoble una alte­ ració d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació del planejament urbanístic que afecta el seu valor cadastral. En el cas de Begues, la quota líquida augmentarà en el 2014 com a conseqüència directa d’aquest dos fets: En primer lloc, la revisió cadastral materialitzada en la ponència de 2009 i que marca un període entre 2010 i 2019. Aleshores la base liquidable de l’IBI es va calcular aplicant d’ofici una reducció decreixent durant deu anys. Aquesta reducció és del 90% de l’increment del valor cadastral en el primer any de vigència de la revisió, del 80% en el segon i així successivament fins que en el desè any s’aconsegueixi una base liquidable igual al valor cadastral revisat. En segon lloc, per l’increment del valor cadastral imposat per la Llei de pressupos­ tos de l’Estat espanyol a partir dels immobles d’ús residencial que pertanyen al grup d’immobles amb el 50% superior del valor cadastral mitjà del municipi. És a dir, més de 1.300 immobles beguetans pateixen un increment del 4% per decisió directa del govern espanyol. En tot cas, el mes de novembre del 2013 l’Ajuntament de Begues va aprovar les ordenances fiscals que regulen els preus públics, les taxes i els impostos municipals, i cal destacar que es va deixar el tipus d’increment del tipus impositiu de l’IBI al 0%. És a dir, la pressió fiscal municipal no augmentarà en contra del que s’ha publicat en diver­ ses publicacions d’actualitat municipal. I a més a més, el pagament de l’IBI 2014 s’ha fraccionat en tres rebuts anuals sense cap tipus d’interès afegit per tal de facilitar-ne el pagament. Esperem que aquesta mesura pugui ajudar les famílies a millorar la planifica­ ció del pagament d’aquest tribut. En conclusió, podem esbrinar si aquest tribut està actualment equilibrat? La llei preveu diversos mecanismes fiscals que, després de la realització d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, permeten controlar l’efecte a l’IBI dels nous va­ lors cadastrals. És per això que en els propers pressupostos de l’Estat de l’any 2015 és possible que ens acollim a una proposta de regulació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals sense que això signifiqui una nova revisió cadastral; sempre que aquesta nova valoració suposi una millora econòmica per als beguetans i les beguetanes.


L’ENTREVISTA

16/febrer 2014

Entrevista a l’equip sènior femení del CF Begues

“Lluitem per trencar tòpics” Fotografia oficial de l’equip, feta durant la presentació de la temporada.

Tenen entre 14 i 22 anys, però l’edat no és un impediment perquè aquest grup de setze noies formin un equip sòlid, ple d’il·lusió i amb moltes ganes de sortir al camp a donar-ho tot. Viuen juntes l’esforç que representa defensar els colors del club a casa o al camp en què els toca jugar. Esport, amistat i ganes de passar-s’ho bé s’ajunten en un equip competitiu en què no és tan important guanyar com fer bon futbol. Què us aporta formar part d’un equip de futbol?

Bons moments que no viuríem en cap altra situació. Quan arribes al camp per entrenar saps que t’ho passaràs bé, que veuràs les companyes de l’equip i que faràs allò que t’agrada. És una manera de fer esport que t’ajuda a fer moltes altres coses com amistats o objectius col·lectius. Aprens a pensar amb mentalitat de grup. Has de tenir en compte com afecta allò que diguis o facis a la resta de persones. A més, ens coneixem des de fa anys i som com una família. Si tens un mal dia, vas a l’entre­ nament i hi ha algú que t’escolta i a qui pots explicar els teus problemes. Què us motiva de jugar a futbol, més enllà de la part competitiva d’aquest esport?

Assolir els objectius que et marques tant des del punt de vista personal com a col·lectiu. Perquè els resultats siguin bons, hi ha una feina abans de cada partit i, òbviament, una feina al camp. Mentre entrenem o quan estem jugant un partit, hem de tenir clares les metes que tenim i intentar assolir-les tan bé com podem. Des del punt de vista per­ sonal, el futbol ens ajuda molt, ja que ens posem a prova constantment. Des­ cobreixes fins on pots arribar. Demos­ trar-se a una mateixa que pots assolir un objectiu no té preu. Quan vau començar a jugar a futbol?

L’equip es va fundar fa cinc anys. Vam començar jugant partits amb altres equips sense estar federades, només per veure com ens en sortíem. L’any se­ güent, vam jugar a una lliga força impro­ visada, en la qual algunes vegades ens vam trobar que hi havia equips que no es presentaven. Des de fa tres anys, ju­

guem a futbol 11 i ja estem federades. El que va començar a partir d’una idea d’unes quantes per passar-s’ho bé, s’ha acabat convertint en el que som ara: un equip sòlid. Al principi, érem nou juga­ dores i hem arribat a ser-ne 20. Sempre ha entrat i sortit gent de l’equip.

A part de l’esport, a què dediqueu el vostre temps?

N’hi ha que estudiem secundària, batxi­ llerat o carreres universitàries. N’hi ha que es dediquen a estudiar per dedi­ car-se a l’esport. Quantes hores a la setmana dediqueu a entrenar-vos?

Va molt en funció de com podem orga­ nitzar-nos. Algunes de nosaltres s’en­ trenen tres o quatre dies la setmana, i n’hi ha d’altres que, per poder compagi­ nar l’esport i la vida professional o aca­ dèmica, només poden entrenar-se dos dies.

ens programen els partits o molt d’hora o molt tard, i hem de tenir prou temps per arribar-hi i després tornar. El lloc més llunyà on hem anat aquest any és Ulldecona, a les Terres de l’Ebre. Quan hem d’anar fins tan lluny, el club lloga un autocar. Si no, ho organitzem amb els cotxes de les nostres famílies.

A què aspireu com a equip?

Els objectius des que vam començar fins al dia d’avui han canviat molt. Al principi, jugàvem per intentar fer alguna cosa. Ara, però, la finalitat és guanyar sempre que es pugui o, si no, posar-ho al més difícil possible a l’altre equip. Si perdem, que ho fem amb dignitat, satis­ fetes de com hem jugat i de com hem lluitat per aconseguir la victòria. Us heu trobat amb algun prejudici per ser noies jugant a futbol?

Tan bé com podem. Ens prenem l’es­ port com una manera de desconnectar. En lloc de quedar-nos a casa mirant una pel·lícula, anem a entrenar-nos i a tro­ bar-nos amb tot el grup. Quan corres o quan fas uns tocs de pilota, penses en altres coses i t’evadeixes. En moments d’exàmens, per exemple, necessites entrenar-te. A més, si saps que tenim entrenament, t’organitzes millor el dia. És una cosa a la qual no pots faltar i sigui com sigui et muntes l’horari per poder-hi anar.

Al contrari, més d’un cop ens han aturat pel carrer per preguntar-nos com ens ha anat un partit determinat o com anem a la lliga. Cada vegada, la gent està més interessada en el nostre equip. Fa uns anys, només ens venien a veure els fa­ miliars de l’equip rival. Ara, tenim un públic incondicional. Algun diumenge que hem jugat a les sis de la tarda, el camp estava ple. La veritat és que cada vegada hi ha més equips femenins. De fet, hi ha clubs que només tenen com a primer equip un conjunt femení. Tot i així, lluitem per trencar tòpics i fer-ho al millor possible. La gent s’ha d’adonar que existim i que som vàlides com qual­ sevol altre equip.

Quan ens hem de desplaçar per jugar un partit deixem de fer coses, però ho fem perquè volem. A vegades, hem de pactar l’horari amb l’altre equip, ja que

Fins que ens aturin. Arribarà un moment en què, per condició física o per horaris, no podrem continuar jugant. Amb el pas dels anys, les prioritats canviaran però ens ho haurem passat bé.

Com combineu la pràctica de l’esport amb la vostra vida personal?

I la vostra vida amb els desplaçaments de l’equip?

Fins quan us veieu jugant a futbol?

Butlletí Municipal Febrer 2014  

Butlletí Municipal Febrer 2014