Page 1

30 anys CÒMICS A CORNELLÀ 2014


L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no es fa responsable del conjunt, opinions, ni idees expressades en aquesta publicació. En tot moment desitja respectar la llibertat d’expressió i la pluralitat dels/les autors/es, i manifestar que tan sols reflecteix idees personals dels/les autors/es. Les obres seleccionades i premiades han estat escollides per un reconegut jurat format per professionals del món del còmic.

Edita Ajuntament de Cornellà de Llobregat Impressió T.G. Alfadir, S.A. Dipòsit legal B 23 902-2014


T

T

En aquests trenta anys, futurs mestres del gènere, que avui treballen en les publicacions més representatives, van portar els seus primers treballs a aquest concurs, que sempre ha estat fidel a dirigir-se, especialment, als qui donen els seus primers passos en el món de la creació. A la Mostra del Còmic reunim joves creadors i llegendes, per donar perspectiva i valor a aquestes obres. Al concurs, a l’exposició del Castell i en aquesta publicació, són els primers, els actors principals, els que bolcant la seva creativitat en una làmina en blanc, volen destacar i donar-se a conèixer.

En estos treinta años, futuros maestros del género, que hoy trabajan en las publicaciones más representativas, trajeron sus primeros trabajos a este concurso, que siempre ha sido fiel en dirigirse, especialmente, a quienes dan sus primeros pasos en el mundo de la creación. En la Mostra del Còmic reunimos a jóvenes creadores y a leyendas, para dar perspectiva y valor a estas obras. En el concurso, en la exposición del Castell y en esta publicación, son los primeros, los actores principales, los que volcando su creatividad en una lámina en blanco, quieren destacar y darse a conocer.

Mossegades de realitat i mons fantàstics, pinzellades d’humor o bé de drama, diàlegs o silencis, crítica social i bogeries… totes aquestes peces conformen un llenguatge que s’ha convertit en un camí excel·lent per desenvolupar la capacitat creativa dels joves. Cert és que en els últims anys hem vist com la tecnologia s’ha integrat cada vegada més en la nostra vida quotidiana, i amb més raó, evidentment, per als joves que ja han crescut envoltats de tablets, Internet, xarxes… Però desenvolupar les capacitats creatives de cadascun sempre serà imprescindible; potser hi ha moltes altres opcions, però poques permeten tanta llibertat i tan poc material d’inici com el llapis i el paper.

Bocados de realidad y mundos fantásticos, pinceladas de humor o bien de drama, diálogos o silencios, crítica social y locuras… todas estas piezas conforman un lenguaje que se ha convertido en un camino excelente para desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes. Cierto es que en los últimos años hemos visto como la tecnología se ha integrado cada vez más en nuestra vida cotidiana, y con más razón, evidentemente, para los jóvenes que ya han crecido rodeados de tablets, Internet, redes… Pero desarrollar las capacidades creativas de cada uno siempre será imprescindible; quizá hay muchas otras opciones, pero pocas permiten tanta libertad y tan poco material de inicio como el lápiz y el papel.

El que guanyem amb aquesta llibertat és la frescor i les noves idees dels joves que any a any, després de tres dècades, segueixen aportant a la nostra ciutat, gràcies al Concurs. Felicitats a tots i totes, sort, i benvinguts a Cornellà.

Lo que ganamos con esa libertad es la frescura y las nuevas ideas de los jóvenes que año a año, tras tres décadas, siguen aportando a nuestra ciudad, gracias al Concurso. Felicidades a todos y todas, suerte, y bienvenidos a Cornellà.

Antonio Balmón L’alcalde

Antonio Balmón El alcalde

enim una cita amb el còmic. Les aventures, la imaginació, el dibuix, ens acompanyen durant diverses setmanes per protagonitzar les exposicions de Cornellà. I amb un esment especial, el 30è aniversari del Concurs de Còmics i de la Mostra de Còmic.

enemos una cita con el cómic. Las aventuras, la imaginación, el dibujo, nos acompañan durante varias semanas para protagonizar las exposiciones de Cornellà. Y con una mención especial, el 30º aniversario del Concurso de Cómics y de la Mostra de Cómic.

3


J

4

¡Y

a portem 30 anys! La Mostra del Còmic a Cornellà va néixer per implicar i fer participar els joves de la ciutat en l’àmbit cultural a través d’alguna cosa trencadora i innovadora. Portem 30 anys apostant pel còmic com a una expressió cultural, apostant pels joves autors que busquen una porta d’entrada al món de la creativitat, intentant plasmar sobre el paper situacions que observen en el seu entorn o històries imaginàries que ens transporten a un altre món. Després de 30 anys la mostra s’ha convertit en un gran “tebeo” i, un any més, la creativitat, la imaginació, l’humor i les històries quotidianes envaeixen la nostra ciutat i ens transporten a diferents escenaris a través dels mons que els joves dibuixants ens mostren.

a llevamos 30 años! La Muestra del Cómic en Cornellà nació para implicar y hacer participar a los jóvenes de la ciudad en el ámbito cultural a través de algo rompedor e innovador. Llevamos 30 años apostando por el cómic como una expresión cultural, apostando por los jóvenes autores que buscan una puerta de entrada al mundo de la creatividad, intentando plasmar sobre el papel situaciones que observan en su entorno o historias imaginarias que nos transportan a otro mundo. Después de 30 años la muestra se ha convertido en un gran “tebeo” y, un año más, la creatividad, la imaginación, el humor y las historias cotidianas invaden nuestra ciudad y nos transportan a diferentes escenarios a través de los mundos que los jóvenes dibujantes nos muestran.

El còmic no sap de fronteres, només entén d’històries que intenten plasmar sobre el full diferents reflexions del món que ens envolta. A través de l’humor, la ironia, la crítica i el dibuix, els autors converteixen la seva afició de dibuixar, en art, en la seva visió de la societat. Aquest any hem rebut obres de diferents parts de la geografia, com Catalunya, Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana, Galícia, Castella i Lleó, Castella – La Manxa, Illes Balears, i, fins i tot, d’Argentina. I totes elles tenen un punt en comú, ja que totes elles són un mitjà d’expressió amb una gran riquesa narrativa i plàstica, que expliquen històries des de diferents perspectives, mirades i sensibilitats. Felicitats a tots els guanyadors i participants per la qualitat de les obres que han presentat. Els animem a què continuïn dibuixant i que ens permetin que continuem gaudint de les seves obres.

El cómic no sabe de fronteras, sólo entiende de historias que intentan plasmar sobre la hoja diferentes reflexiones del mundo que nos rodea. A través del humor, la ironía, la crítica y el dibujo, los autores convierten su afición de dibujar, en arte, en su visión de la sociedad. Este año hemos recibido obras de diferentes partes de la geografía, como Cataluña, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Islas Baleares, e, incluso, de Argentina. Y todas ellas tienen un punto en común, puesto que todas ellas son un medio de expresión con una gran riqueza narrativa y plástica, que explican historias desde diferentes perspectivas, miradas y sensibilidades. Felicidades a todos los ganadores y participantes por la calidad de las obras que han presentado. Los animamos a que continúen dibujando y que nos permitan que continuemos disfrutando de sus obras.

Aquest any continuem comptant amb la gran col·laboració de grans professionals del món del còmic i de diferents actors de la ciutat que enriqueixen la mostra de Cornellà i que poc a poc s’han convertit en una part important del concurs. Des d’aquí volem agrair-los la seva gran implicació en la nostra ciutat.

Este año continuamos contando con la gran colaboración de grandes profesionales del mundo del cómic y de diferentes actores de la ciudad que enriquecen la muestra de Cornellà y que poco a poco se han convertido en una parte importante del concurso. Desde aquí queremos agradecerles su gran implicación en nuestra ciudad.

Permeteu-me també que aprofiti aquestes línies per agrair a totes les persones de l’ajuntament que treballen dia a dia per fer possible que els joves tinguin un espai d’expressió, tots i totes fan una gran tasca, invisible, però imprescindible. Entre ells, hi ha la Belén, la nostra “jefa” de còmics, que aquest any s’acomiada de nosaltres, però que deixa una part d’ella en la Mostra. Ella ha estat la responsable de l’èxit de les anteriors mostres de còmic. Et trobarem a faltar!

Permitidme también que aproveche estas líneas para agradecer a todas las personas del ayuntamiento que trabajan día a día para hacer posible que los jóvenes tengan un espacio de expresión, todos y todas hacen una gran tarea, invisible, pero imprescindible. Entre ellos, está Belén, nuestra “jefa” de cómics, que este año se despide de nosotros, pero que deja una parte de ella en la Muestra. Ella ha sido la responsable del éxito de las anteriores muestras de cómic. ¡Te echaremos de menos!

Us animem a endinsar-vos als diferents universos de ficció que convertiran la ciutat durant uns dies en un gran còmic.

Os animamos a adentraros en los diferentes universos de ficción que convertirán la ciudad durante unos días en un gran cómic.

Nelia Martínez Gallardo Regidora d’Acció Comunitària, Joventut i Solidaritat

Nelia Martínez Gallardo Concejala de Acción Comunitaria, Juventud y Solidaridad


S

S

e sol dir que en temps de crisi s’aguditza l’enginy, sorgeixen talents sorprenents i veuen la llum les millors obres. No sé quina és la base real d’aquesta asseveració però sí és cert que en els últims anys estan apareixent grans treballs al món del còmic, i una nova fornada d’autors i autores ve trepitjant molt fort, amb unes primeres historietes que aconsegueixen una qualitat sensacional.

e suele decir que en tiempos de crisis se agudiza el ingenio, surgen talentos asombrosos y ven la luz las mejores obras. No sé cuál es la base real de esta aseveración pero sí es cierto que en los últimos años están apareciendo grandes trabajos en el mundo del cómic, y una nueva hornada de autores y autoras viene pisando muy fuerte, con unas primeras historietas que alcanzan una calidad sensacional.

El concurs de còmics “Ciutat de Cornellà” segurament es tracti del concurs més veterà dels quals se celebren al nostre país, però no per això ha perdut un bri de l’esperit i la il·lusió amb la qual va començar a celebrar-se fa trenta anys. La meva més sincera enhorabona a tots els participants perquè han sabut aprofitar-ho bé, i han presentat uns treballs fantàstics, amb històries que ens van fer molt difícil l’elecció.

El concurso de cómics “Ciutat de Cornellà” seguramente se trate del concurso más veterano de los que se celebran en nuestro país, pero no por ello ha perdido un ápice del espíritu y la ilusión con la que empezó a celebrarse hace treinta años. Mi más sincera enhorabuena a todos los participantes porque han sabido aprovecharlo bien, y han presentado unos trabajos fantásticos, con historias que nos hicieron muy difícil la elección.

Vull agrair a l’Ajuntament de Cornellà que segueixi lluitant per fer possible la Mostra de Còmic, amb un programa cada any més divers i integrat a la ciutat. Ara que les revistes de còmic pràcticament han desaparegut dels quioscs, la Mostra brinda una oportunitat a la nova cantera de dibuixants de posar a prova el seu talent i foguejar-se al món del còmic.

Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cornellà que siga luchando por hacer posible la Muestra de Cómic, con un programa cada año más diverso e integrado en la ciudad. Ahora que las revistas de cómic prácticamente han desaparecido de los quioscos, la Muestra brinda una oportunidad a la nueva cantera de dibujantes de poner a prueba su talento y foguearse en el mundo del tebeo.

L’objectiu de tot autor és aconseguir transmetre-li al lector l’afecte que ha dipositat en la seva obra. El que teniu ara a les vostres mans és el fruit de l’esforç i sobretot la il·lusió d’una nova generació d’autors. Si aconsegueixen fer-vos viatjar a altres mons, riure, emocionar-vos i, en definitiva, somiar, tot l’esforç haurà merescut la pena.

El objetivo de todo autor es conseguir transmitirle al lector el cariño que ha depositado en su obra. Lo que tenéis ahora en vuestras manos es el fruto del esfuerzo y sobre todo la ilusión de una nueva generación de autores. Si consiguen haceros viajar a otros mundos, reír, emocionaros y, en definitiva, soñar, todo el esfuerzo habrá merecido la pena.

Bona lectura a tots i ens veiem a la propera convocatòria.

Buena lectura a todos y nos vemos en la próxima convocatoria.

Emilio Bernárdez Ediciones La Cúpula

Emilio Bernárdez Ediciones La Cúpula

5


JURAT PRESIDENTA: Nelia Martínez Gallardo, regidora d’Acció Comunitària, Joventut i Solidaritat VOCALS: Enric de Vilalta, director del Centre de Normalització Lingüística José Solana, director de l’Escola de Còmic “Joso” Carlos Azagra, dibuixant José Luis Martín, JL, dibuixant Jordi Coll, editor d’Amaníaco Encarna Revuelta, colorista Jose Blaya, responsable departament de premsa de Norma Editorial Emilio Bernárdez, editor de La Cúpula Kap, dibuixant SECRETARIS: Belén Rodríguez, coordinadora del Concurs de Còmics Òscar Mestre, director de Joventut i Solidaritat

PARTICIPANTS 30è CONCURS DE CÒMICS “CIUTAT DE CORNELLÀ” Aaron García Cava • Adrián Arias Astorgano • Adrián Benatar Sanjuan • Adrián García Huelva • Adrián Moya Rodríguez • Adriana Turrado Puertollano • Ainoa Regadera Oliva • Akriti Ros Guitart • Alba Bosch i Tomás • Alba Delgado Castillo • Alba Recort Bascuas • Alejandro Merino Ortega • Àlex Gómez i del Valle • Alexis Camacho Casas • Álvaro Romero Molina • Anna Murillo i Torondell • Antonio David Callejo Orengo • Ariadna Reyes Fernández • Aritz López Arrué • Arnau López Mazorriaga • Beatriz Lozano Martín • Berta González Pascual • Blanca Santamaría Ruano • Carla Espuis Fornas • Carlos Fernández Lajara • Carlos Leal Morcillo • Carlos Ponce Hernando • Carlos Santonja Sánchez • Cristina Ubero Fernández • Daniel Corrada Rodríguez • Daniel García Díaz • Daniela Diana Cotofana • Daniela Rivas Faustino • David García Muñoz • David Mar Alonso • Delia Maria Catherine Gamboa Silva • Diana Escrivá Chordá • Edgar Rafi Navarro • Elena Cabanzón García • Ernesto Gomis López • Esther Zoroa Bermejo • Fabio Parianes Santos • Fan Jiang • Ferran Vinyoles Català • Francisco Javier Martínez Cano • Francisco Javier Megías Tamayo • Guillem Ruiz Acebrón • Guillermo Lizarán Moraga • Hèctor Llull Gil • Isabel Mas Beltrán • Jéremi Patín Fraile • Jesús María Contreras García • Joan Borrell Monné • Joel Pérez Segués • José Antonio García Valera • José Antonio Morlesín Mellado • José María Vicente Martínez • José Ramón Lema Carril • José Sánchez Ramírez • Judith Ballester Villalta • Julio Muñoz Zagaceta • Kazuki Date • Laia Talavera Fusté • Laura Argemi Tantiñà • Laura Guerrero Calvache Laura Sánchez Quesada • Leonardo Bódalo Valcárcel • Manuel Lara Herbón • Manuel Rodríguez García • Marc Magrazo Gusta • Marc Olivon Casanovas • Marc Pérez Benito • Marçal Buixeda Taxé • Marcel Recasens Bosch • Marcos Moreno Blanco • María del Henar Bayón Fernández • Mario Martínez Peláez • Marisa Martínez Cervantes • Marta Obradors Batllo • Marta Subirats Llaveria • Martí Rosselló Baiges • Mohamed Hadhoumi • Nadine Heitmieier García • Natàlia Oliva Farràs • Óscar Gutiérrez Lacalle • Óscar Martínez Serrano • Pau Serramià Serrahima • Pedro Moya González • Pere Martí Farré • Pere Miquel Botsmann Bennasar • Rafael Barragán Rodríguez • Rocío Parra Sánchez • Roger Oliveras Vidal • Roger Pérez Torres • Rosana González López • Ruth Soria Vidal • Sara Roig Nogales • Saray Drago Montes • Saúl Alonso Iglesias • Sonia Altarriba Álvarez • Tomás López Sánchez • Tomeu Riera Amengual • Vicente Capdevila Rus • Víctor Pérez Guerrero • Wahab Zeglache Bayot • Xavier Brunet Bravo • Xavier Reñé Pascual

6


Sumari

Premis 30è concurs de còmicS ‘Ciutat de Cornellà’ Categoria sèniorsènior Categoria Premi Concurs de Còmics ‘Ciutat de Cornellà’ PÀG 8 Judith Ballester Villalta 21 anys. Barcelona Obra: ‘Nostàlgia’

Premi a la millor historieta d’humor PÀG 12 Wahab Zeglache Bayot

Mencions especials Mencions especials PÀG

24 anys. Ponferrada, Lleó Obra: ‘El muro’ PÀG

29 anys. Vitoria-Gasteiz, Àlaba Obra: ‘Trensueño’

Premi a la millor historieta en català PÀG 20 Óscar Martínez Serrano 27 anys. Barcelona Obra: ‘L’autobús’

28 Ernesto Gomis López 28 anys. Alacant Obra: ‘Bacon of

PÀG

heaven’

32 Marisa Martínez Cervantes 26 anys. Barcelona Obra: ‘I la mort li

30 anys. Barcelona Obra: ‘Cronovacaciones’

Premi al millor guió José Antonio PÀG 16 Morlesín Mellado

24 Adrián Arias Astorgano

demanar perdó’

va

Categoria júnior PÀG

36 Elena Cabanzón García 15 anys. Santander, Cantàbria Obra: ‘Garçon’

Animació i còmic Animació i còmic PÀG

38 Mario Martínez Peláez 26 anys. Gijón, Astúries Obra: ‘Madres Chuias’

7


Premi Concurs de Còmics ‘Ciutat de Cornellà’. Judith Ballester Villalta

8


NostĂ lgia

9


Premi Concurs de Còmics ‘Ciutat de Cornellà’. Judith Ballester Villalta

10


NostĂ lgia

11


Premi a la millor historieta d’humor. Wahab Zeglache Bayot

12


Cronovacaciones

13


Premi a la millor historieta d’humor. Wahab Zeglache Bayot

14


Cronovacaciones

15


Premi al millor guió. José Antonio Morlesín Mellado

16


Trensue単o

17


Premi al millor guió. José Antonio Morlesín Mellado

18


Trensue単o

19


Premi a la millor historieta en català. Óscar Martínez Serrano

20


L’autobús

21


Premi a la millor historieta en català. Óscar Martínez Serrano

22


L’autobús

23


menci贸 especial. Adri谩n Arias Astorgano

24


El muro

25


menci贸 especial. Adri谩n Arias Astorgano

26


El muro

27


menci贸 especial. Ernesto Gomis L贸pez

28


Bacon of heaven

29


menci贸 especial. Ernesto Gomis L贸pez

30


Bacon of heaven

31


menci贸 especial. Marisa Mart铆nez Cervantes

32


I la mort li va demanar perd贸

33


menci贸 especial. Marisa Mart铆nez Cervantes

34


I la mort li va demanar perd贸

35


Categoria júnior. Elena Cabanzón García

36


Garรงon

37


animació I Còmic. Mario Martínez. Madres Chuias

http://www.cornella.cat/ca/AnimacioIComic.asp

38


Còmics a Cornellà 2014  
Còmics a Cornellà 2014  

Revista amb les obres guanyadores del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà", de l'any 2014.

Advertisement