Page 1

CÒMICS A CORNELLÀ 2017

WOW!


3

Antonio Balmón Alcalde de Cornellà de Llobregat

Amb dosis d’humor, imaginació i deformació de la realitat, els còmics no són solament una manera d’escapar d’aquesta, són un prisma que ens ajuda a veure-la d’una altra manera. I veure la realitat d’una altra manera és fonamental per construir-se una opinió, i fugir del pensament únic. Per això, i perquè l’art és saludable i recomanable, Cornellà dedica durant un mes a l’any les seves sales d’exposicions a veure còmics, a conèixer dibuixants consagrats, a promoure els joves que volen començar a dedicar-se a la historieta, a endinsar-se en aquest art. Qui diu que els còmics tenen un abast limitat? Doncs sí, un mes sencer, i a la nostra ciutat. Aquí trobarem, quant a la Mostra d’aquest mes de novembre, una cita central: agrair la seva aportació als més de cent joves que han participat en el Concurs, la seva creativitat i els seus dibuixos, a l’exposició del Castell. És igual a on: de vegades al sofà de casa, de vegades a la platja, o de vegades traçats a les últimes pàgines de la llibreta de classe, apareixen els gargots, perquè qui té imaginació, no pot evitar deixar-la anar. Així va néixer el concurs, fa més de tres dècades: es va respondre a la inquietud de molts joves per promoure els còmics com a mitjà d’expressió, vam deixar anar la brida de la seva imaginació. I així continua avui, quan aquells joves del primer concurs han madurat –val, segurament a desgrat seu-, segueix havent-hi nois i noies que dibuixen i, fins i tot, arriben a fer del còmic la seva manera de vida.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no es fa responsable del conjunt, opinions ni idees expresades en aquesta publicació. En tot moment desitja respectar la llibertat d’expressió i la pluralitat dels/les autors/es, i manifestar que tan sols reflecteix idees personals dels/les autors/es.

Malgrat les crisis i les dificultats que té i que sofreix la producció cultural, el còmic, com a art, segueix vigent. Per això, segueixen vigents també el Concurs i aquesta Mostra del Còmic, que difonen el nom de Cornellà. Així que només em queda dir-vos: SEGUIU DIBUIXANT! TOTS I TOTES HO NECESSITEM.

Les obres seleccionades i premiades han estat escollides per un reconegut jurat format per professionals del món del còmic.

Edita Ajuntament de Cornellà Disseny Estudio Sandra Dios Impressió T.G. Alfadir S.A. Dipòsit Legal B 25.414-2017

Antonio Balmón Alcalde de Cornellà de Llobregat

Con dosis de humor, imaginación y deformación de la realidad, los cómics no son solo una manera de escapar de ella, son un prisma que nos ayuda a verla de otro modo. Y ver la realidad de otra manera es fundamental para construirse una opinión, y huir del pensamiento único. Por eso, y porque el arte es saludable y recomendable, Cornellà dedica durante un mes al año sus salas de exposiciones a ver cómics, a conocer dibujantes consagrados, a promover a los jóvenes que quieren empezar a dedicarse a la historieta, a adentrarse en este arte. ¿Quién dice que los cómics tienen un alcance limitado? Pues sí, un mes entero, y en nuestra ciudad. Ahí encontraremos, en cuanto a la Mostra de este mes de noviembre, una cita central: agradecer su aportación a los más de cien jóvenes que han participado en el Concurso, su creatividad y sus dibujos, en la exposición del Castell. Da igual dónde: a veces en el sofá de casa, a veces en la playa, o a veces trazados en las últimas páginas de la libreta de clase, aparecen los garabatos, porque quién tiene imaginación, no puede evitar darle rienda suelta. Así nació el concurso, hace más de tres décadas: se respondió a la inquietud de muchos jóvenes para promover los cómics como medio de expresión, dimos rienda suelta a su imaginación. Y así continúa hoy, cuando aquéllos jóvenes del primer concurso han madurado –vale, seguramente a su pesar-, sigue habiendo chicos y chicas que dibujan e, incluso, llegan a hacer del cómic su modo de vida. A pesar de las crisis y las dificultades que tiene y que sufre la producción cultural, el cómic, como arte, sigue vigente. Por eso, siguen vigentes también el Concurso y esta Mostra del Cómic, que difunden el nombre de Cornellà. Con lo que solamente me queda deciros: ¡SEGUID DIBUJANDO! TODOS Y TODAS LO NECESITAMOS.


4

5

Rocío García Pérez Tinenta d’Alcalde de Cultura i Igualtat Presidenta del Jurat del Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”

Dibuix, lectura, cultura i creació Havent superat ja la trentena edició del Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”, podem dir que el certamen que ve organitzant el departament de Joventut del nostre Ajuntament és de prestigi reconegut tant pel món de les editorials i dels professionals i dibuixants, com pel públic lector, la comunitat educativa de la nostra ciutat i pels i les joves que troben en aquest concurs un estímul i un punt de sortida a la seva creació i expressió artística. Caminem, doncs, no només cap a la consolidació de la mostra i del concurs, sinó que som en un camí de rellançament de l’art del còmic com a una eina de reforç de la creació artística entre els i les joves valors, i del paper que té el còmic per al món cultural i educatiu en el foment de la lectura i la generació de públic lector. Perquè, sens dubte, estem contribuint clarament a aproximar-nos i estimular en els hàbits de lectura als infants i joves com a una de línies estratègiques del pla de lectura pública de la nostra ciutat. És un orgull presentar-vos els treballs guanyadors d’aquest any. Una mostra del talent de les persones joves que veuen aquest certamen com a una oportunitat. El Concurs de Còmics no perd la seva essència: la de facilitar un espai de protagonisme al jovent creador per tal d’aconseguir les seves fites i assolir trajectòries vitals d’èxit. Durant el mes de novembre, la Mostra del Còmic ofereix propostes per a tots els públics, sense oblidar, entre d’altres, l’entrega del Premi Ivà, que recau sobre Ana Miralles. Sovint es parla de la poca visibilitat de la dona en aquest àmbit. Per a nosaltres és un compromís posar el nostre granet de sorra, és un plaer donar aquest premi a una dona amb una trajectòria professional tant important. No vull acabar sense agrair a totes les persones que col·laboren el seu suport. CONTINUAREM IMPULSANT LES CREACIONS I ELS JOVES TALENTS ENTRE VINYETES!

Jordi Coll Amaníaco ediciones

No puc començar sense recordar i agrair, en els més de vint anys que fa que va començar la meva relació amb la Mostra i el Concurs de Còmics de Cornellà, a totes aquelles persones que he conegut i que l’han fet possible, durant tot aquest temps, any rere any. Gràcies a l’Eliseo, l’Òscar, el Jordi, la Belén, la Nelia, la Rocío, la María José i, al recentment incorporat, l’ Alberto. A tots ells les meves felicitacions pel treball que heu fet i també a l’Ajuntament de Cornellà per tots aquests anys en què ha apostat pel còmic i els joves autors. Tampoc puc deixar de donar les gràcies a tots aquells que han participat enviant els seus treballs tan aviat s’anuncia una altra edició del concurs. He de reconèixer que, tant jo con la resta de companys i companyes que formem part del jurat, no deixem de sorprendre’ns, a cada nova convocatòria, per la qualitat de les obres que es presenten. També puc dir que cada any ens resulta més difícil elegir als guanyadors. Quan, els que formem part del jurat ens reunim pel matí, la primera sorpresa es veure el número de participants. Cada vegada són més, el que demostra que el Concurs de Còmics és un concurs amb tradició i amb prestigi. I més tard, després de mirar-nos i llegir-nos totes les històries presentades, arriba el moment de seleccionar les obres guanyadores de cada categoria, una tasca gens fàcil, insisteixo, per la qualitat dels treballs que s’han rebut. Finalment, quan arriben les jornades de la Mostra del Còmic de Cornellà, que és quan es donen a conèixer els guanyadors del Concurs de Còmics i podem veure exposats els originals presentats, la gent té l’oportunitat de descobrir tot el talent d’aquestes joves promeses que, gràcies a aquest certamen, han tingut una opció per donar-se a conèixer i sorprendre’ns amb les seves creacions.

Rocío García Pérez Tenienta de Alcalde de Cultura e Igualdad Presidenta del Jurado del Concurso de Cómics “Ciudad de Cornellà”

Dibujo, lectura, cultura y creación Habiendo superado ya la trigésima edición del Concurso de Cómics “Ciudad de Cornellà”, podemos decir que el certamen que viene organizando el departamento de Juventud de nuestro Ayuntamiento es de prestigio reconocido tanto por el mundo de las editoriales y de los profesionales y dibujantes, como por el público lector, la comunidad educativa de nuestra ciudad y por los jóvenes que encuentran en este concurso un estímulo y un punto de salida a su creación y expresión artística. Caminamos, pues, no solo hacia la consolidación de la muestra y del concurso, sino que estamos en un camino de relanzamiento del arte del cómic como una herramienta de reforzamiento de la creación artística entre los y las jóvenes valores, y del papel que tiene el cómic para el mundo de la cultura y educativo en el fomento de la lectura y la generación del público lector. Porque, sin duda, estamos contribuyendo claramente a aproximarnos y estimular en los hábitos de la lectura a los niños y jóvenes como una de las líneas estratégicas del plan de lectura pública de nuestra ciudad. Es un orgullo presentaros los trabajos ganadores de este año. Una muestra del talento de las personas jóvenes que ven en este certamen como una oportunidad. El Concurso de Cómics no pierde su esencia, la de facilitar un espacio de protagonismo a la juventud creadora para conseguir sus metas y alcanzar trayectorias vitales de éxito. Durante el mes de noviembre, la Muestra del Cómic ofrece propuestas para todos los públicos, sin olvidar, entre otras, la entrega del Premio Ivà que recae sobre Ana Miralles. A menudo se habla de la poca visibilidad de las mujeres en este ámbito. Para nosotros es un compromiso poner nuestro granito de arena, es un placer dar este premio a una mujer con una trayectoria profesional tan importante. No quiero acabar sin agradecer a todas las personas que colaboran su apoyo. ¡CONTINUAREMOS IMPULSANDO LAS CREACIONES Y A LOS JÓVENES TALENTOS ENTRE VIÑETAS!

Jordi Coll Amaníaco ediciones

No puedo comenzar sin recordar y agradecer, en los más de veinte años que hace que empezó mi relación con la Muestra y el Concurso de Cómics de Cornellà, a todas esas personas que he conocido y que la han hecho posible, durante todo este tiempo, año tras año. Gracias a Eliseo, Óscar, Jordi, Belén, Nelia, Rocío, M.ª José y, al recién incorporado, Alberto. A todos ellos mis felicitaciones por el trabajo que habéis hecho y también al Ayuntamiento de Cornellà por todos estos años en los que ha apostado por el cómic y los jóvenes autores. Tampoco puedo dejar de dar las gracias a todos aquellos que han participado enviando sus trabajos tan pronto se anuncia otra edición del concurso. He de reconocer que, tanto yo como los demás compañeros y compañeras que formamos parte del jurado, no dejamos de sorprendernos, en cada nueva convocatoria, por la calidad de las obras que se presentan. También puedo decir que cada año nos resulta más difícil elegir a los ganadores. Cuando, los que formamos parte del jurado nos reunimos por la mañana, la primera sorpresa es ver el número participantes. Cada vez son más, lo que demuestra que el Concurso de Cómics es un concurso con solera y con prestigio. Y luego, después de mirarnos y leernos todas las historias presentadas, llega el momento de seleccionar las obras ganadoras de cada categoría, una tarea nada fácil, insisto, por la calidad de los trabajos que se han recibido. Finalmente cuando llegan las jornadas de la Muestra del Cómic de Cornellà, que es cuando se dan a conocer a los ganadores del Concurso de Cómics y podemos ver expuestos los originales presentados, la gente tiene la oportunidad de descubrir todo el talento de estas jóvenes promesas que, gracias a este certamen, han tenido una opción para darse a conocer y sorprendernos con sus creaciones.


6

SUMARI Premis 33è concurs de còmic “Ciutat de Cornellà” JURAT

CATEGORIA SÈNIOR

PRESIDENTA

SECRETARIS

Rocío García Pérez — Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Cultura i Igualtat

María José Ramos Ibor — Coordinadora de Joventut i Solidaritat Alberto Puente García — Coordinador de CòmicS Cornellà

VOCALS José Solana — Director de l’Escola de Còmic “Joso” Carlos Azagra — Dibuixant Maikel — Dibuixant Jordi Coll — Editor d’Amaníaco Encarna Revuelta — Colorista Jose Blaya — Responsable departament de premsa de Norma Editorial Emilio Bernárdez —Editor de La Cúpula Kap — Dibuixant Albert Monteys — Dibuixant Enric de Vilalta — Director del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà

PARTICIPANTS

Abraham Pérez Albiñana Abril Oliva Farràs Adrián Arias Astorgano Àfrica Trillo Román Aina Casal Pelegrí Alba Cardona Gil Alba Elías Robas Alba Flores Pertegal Alba Ibáñez Rodríguez Albert Requena Ramiro Alejandro Lledó Pons Alex Gómez González Alexis Camacho Casas Alicia Jaraba Abellán Alicia Ruiz Esparza Álvaro Abuín Sánchez Anabel Colazo Limón Ángel Abellán Victorio Ángel Rulo Ayala Antoni Ramos Rodas Belén Casas Navarro Berta Roda Jimenez Carlos García Llop Carlos Moreno Rueda Carlota Beltrán Alfonso Clàudia Mata Serra Cristian Esquerrer Blanco Cristian Vicente Plaza Gallego

Cristina Ubero Fernández Daniel Lozano Aznar David Alsina Rodríguez David León de la Torre David Villegas Londoño Eduard Ramírez Bosch Emilio José Iguaz García Evangelista Piccirillo Evelyn González Acosta Francesc Gutiérres Soldado Francisco Lobón Leal Gerónimo Benjamín Cpiro Pais Gonzalo Aeneas Guillem Romans Badia Helena Alemany Martínez Ingrid Arbiol Schippels Irene Solé Canet Ivan Rodríguez Gibert Joan Molina Andrés Jöelle Carreño Andreu Juan Jesús Sánchez Torres Júlia Blasi i Pérez Júlia Casanova Olmedo Laia Sánchez Muro Lana Vázquez Pedreda Lie Jin Wang Lluis Andrés Aguilera Lorena Calderón Maldonado

Lourdes Navarro Falcón Lucía Carrizo Díaz Luisa María Paz Naranjo Luna Pantoja Celda Marc López Torres Marc Sintes Guardia Marçal Buixeda Taxé María Hernández Galindo Maria Luisa Martínez Cervantes Maria Rosa Manzano Villalta Marina Murillo Arana Mario Fernández Casado Mireia Sánchez Sánchez Naiara Fernández Cantero Naira Castro Millán Néstor Hernández Álvarez Neus Figueras Balañá Nico Fresneda Sol Noelia Martín Cardona Nora Puigdefabregas Bertran Pau Cabestany i Mas Pau Ferrando Vidal Pau González Sánchez Paula Alameda Barrera Pedro Luís Vico Patricio Pedro Moya González Pedro Segade Liste Pere Martí Farré

Pol Alfaro i Munté Riccardo Micoli Rocío Parra Sánchez Rocío Villa Carmona Roger Oliveras Vidal Roger Pérez Torres Rubén Fernández Pinto Sara Jornet Blasco Sara Tamayo Fernández Sergi Díez Paredes Sergi Gallardo Mallén Sergi Josep Ballesteros i Mohamed Sergi Lapuerta Cantavella Sergio Acción Corral Sergio Herranz Guzmán Sergio Marín Pérez Sofía Jover Donaire Tomeu Riera Amengual Yasmine Hairech Morales Yeray Olmedo Gordillo Zaida Novoa González

Pàg. 8

1R PREMI — EL VENEDOR DE MÀSCARES Lourdes Navarro Falcón, 29 anys (Madrid) Marc López Torres, 28 anys (Barcelona)

Pàg. 12

PREMI OBRA FINALISTA — VULL TORNAR A AQUELL DIA Carlos Moreno Rueda, 23 anys (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona)

Pàg. 14

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR — ASÍ ES MI VIDA Álvaro Abuín Sánchez, 29 anys (Jérez de la Frontera, Cadis)

Pàg. 18

PREMI AL MILLOR GUIÓ — NA NEGRANIT Tomeu Riera Amengual, 26 anys (Bunyola, Mallorca)

Pàg. 22

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ — NINGÚ ENGANYA A L’AGÈNCIA NOVA Roger Pérez Torres, 30 anys (Barcelona)

Pàg. 26

PREMI A LA MILLOR OBRA LOCAL — FELICITATS Sergi Díez Paredes, 23 anys (Cornellà de Llobregat)

MENCIONS ESPECIALS

Pàg. 30

MENCIÓ ESPECIAL — SOR CROCHET Roger Oliveras Vidal, 25 anys (Rubí, Barcelona)

Pàg. 32

MENCIÓ ESPECIAL — TAKE CARE Alba Cardona Gil, 24 anys (Sant Celoni, Barcelona)

Pàg. 34

MENCIÓ ESPECIAL — ENTROPÍA Alexis Camacho Casas , 25 anys (Barcelona)

CATEGORIA JÚNIOR

Pàg. 38

PREMI A LA MILLOR OBRA JÚNIOR — MOON RIVER Aina Casal Pelegrí, 16 anys (Barcelona)

7


8

1R PREMI — EL VENEDOR DE MÀSCARES

Lourdes Navarro Falcón i Marc López Torres

9


10

1R PREMI — EL VENEDOR DE MÀSCARES

Lourdes Navarro Falcón i Marc López Torres

11


12

PREMI A L’OBRA FINALISTA — VULL TORNAR A AQUELL DIA

Carlos Moreno Rueda

13


14

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR — ASÍ ES MI VIDA

Álvaro Abuín Sánchez

15


16

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR — ASÍ ES MI VIDA

Álvaro Abuín Sánchez

17


18

PREMI AL MILLOR GUIÓ — NA NEGRANIT

Tomeu Riera Amengual

19


20

PREMI AL MILLOR GUIÓ — NA NEGRANIT

Tomeu Riera Amengual

21


22

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ — NINGÚ ENGANYA A L’AGÈNCIA NOVA

Roger Pérez Torres

23


24

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ — NINGÚ ENGANYA A L’AGÈNCIA NOVA

Roger Pérez Torres

25


26

PREMI A LA MILLOR OBRA LOCAL — FELICITATS

Sergi Díez Paredes

27


28

PREMI A LA MILLOR OBRA LOCAL — FELICITATS

Sergi Díez Paredes

29


30

MENCIÓ ESPECIAL — SOR CROCHET

Roger Oliveras Vidal

31


32

MENCIÓ ESPECIAL — TAKE CARE

Alba Cardona Gil

33


34

MENCIÓ ESPECIAL — ENTROPÍA

Alexis Camacho Casas

35


36

MENCIÓ ESPECIAL — ENTROPÍA — Alexis Camacho Casas

WOW!


38

PREMI A LA MILLOR OBRA JÚNIOR — MOON RIVER

Aina Casal Pelegrí

39


ORGANITZA :

AMB EL SUPORT DE :

Còmics a Cornellà 2017  

Còmics a Cornellà 2017

Advertisement