Page 1

LLIBRE_COMICS_2013.indd 1

30/10/13 12:34:05


L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no es fa responsable del conjunt, opinions, ni idees expressades en aquesta publicació.

Edita Ajuntament de Cornellà de Llobregat Impressió T.G. Alfadir, S.A.

En tot moment desitja respectar la llibertat d’expressió i la pluralitat dels/les autors/es, i manifestar que tan sols reflecteix idees personals dels/les autors/es. Les obres seleccionades i premiades han estat escollides per un reconegut jurat format per professionals del món del còmic.

Dipòsit legal B. 26212-2013

CÒMICS A CORNELLÀ LLIBRE_COMICS_2013.indd 2

30/10/13 12:34:12


D

D

efensar la cultura, defensar un espai de creació, és avui més que mai tasca de tots i totes. El concurs i la Mostra del Còmic porten gairebé tres dècades forjant part de la història cultural de Cornellà. Amb l’ajuda inestimable del sector editorial especialitzat, i sobretot, dels seus molts participants. Però això no ens ha de portar a mirar enrere, sinó endavant: segueixen creixent de forma ininterrompuda amb les aportacions de joves creadors.

efender la cultura, defender un espacio de creación, es hoy más que nunca tarea de todos y todas. El concurso y la Mostra del Còmic llevan casi tres décadas forjando parte de la historia cultural de Cornellà. Con la ayuda inestimable del sector editorial especializado, y sobre todo, de sus muchos participantes. Pero eso no nos debe llevar a mirar atrás, sino adelante: siguen creciendo de forma ininterrumpida con las aportaciones de jóvenes creadores.

I és així perquè es dirigeix als joves, encara que el còmic no sigui necessàriament un art juvenil. Però sí són ells els qui tenen més desitjos d’expressar-se, qui amb més naturalitat aporten idees noves. Les inquietuds socials i personals es plasmen de seguida en la seva imaginació, que les traslladen al paper perquè puguem prendre consciència de, almenys, aquest missatge: no siguem indiferents, ni davant la cultura, ni davant la creativitat.

Y es así porque se dirige a los jóvenes, aunque el cómic no sea necesariamente un arte juvenil. Pero sí son ellos quienes tienen más deseos de expresarse, quiénes con más naturalidad aportan ideas nuevas. Las inquietudes sociales y personales se plasman en seguida en su imaginación, que las trasladan al papel para que podamos tomar conciencia de, al menos, este mensaje: no seamos indiferentes, ni ante la cultura, ni ante la creatividad.

Els còmics permeten un espai de creació i de llibertat enormes, alhora que mantenint-se propers; i són una forma d’expressió que, especialment en un art tan immediat, significa també apuntar a l’actualitat, a l’entorn, a aplicar un major o menor grau de crítica social. En aquesta edició, comptem amb crítiques, comptem amb somriures, comptem amb més de cent obres participants, i per segon any consecutiu, una noia com a guanyadora, com ja va succeir l’any passat, a qui li dedico una felicitació especial. A tots els altres, participar és també aportar alguna cosa a aquesta ciutat, és formar part d’un capítol d’una petita història que s’escriu contínuament al nostre voltant.

Los cómics permiten un espacio de creación y de libertad enormes, a la par que manteniéndose cercanos; y son una forma de expresión que, especialmente en un arte tan inmediato, significa también apuntar a la actualidad, al entorno, a aplicar un mayor o menor grado de crítica social. En esta edición, contamos con críticas, contamos con sonrisas, contamos con más de cien obras participantes, y por segundo año consecutivo, una chica como ganadora, como ya sucedió el año pasado, a quién le dedico una felicitación especial. A todos los demás, participar es también aportar algo a esta ciudad, es formar parte de un capítulo de una pequeña historia que se escribe continuamente a nuestro alrededor.

Una salutació cordial.

Un saludo cordial. Antonio Balmón L’alcalde

Antonio Balmón El alcalde

3

LLIBRE_COMICS_2013.indd 3

30/10/13 12:34:12


u

u

n any més la nostra ciutat té una nova cita amb el món del còmic, on la imaginació, el disseny, les aventures i històries, el color i el blanc i negre durant uns dies són els protagonistes dels nostres carrers. El còmic ara ja no és només diversió, sinó que ha evolucionat i avui representa i plasma diferents parts de la societat actual. A través del disseny, dels protagonistes i els diàlegs, els autors ens transporten a la situació actual que estem vivint, a històries quotidianes, a petits reflexos de la nostra societat. Aquí, els dibuixos passen a ser l’ànima del còmic, un tipus d’expressió cultural i artística molt important per a la ciutat, on els autors expressen amb una habilitat enorme el que senten o pensen.

n año más nuestra ciudad tiene una nueva cita con el mundo del cómic, donde la imaginación, el diseño, las aventuras y las historias, el color y el blanco y negro durante unos días son los protagonistas de nuestras calles. El cómic ahora ya no es sólo diversión, sino que ha evolucionado y hoy representa y plasma diferentes partes de la sociedad actual. A través del diseño de los protagonistas y los diálogos, los autores nos transportan a la situación actual que estamos viviendo, a historias cotidianas, a pequeños reflejos de nuestra sociedad. Aquí, los dibujos pasan a ser el alma del cómic, un tipo de expresión cultural y artística muy importante para la ciudad, donde los autores expresan con una habilidad enorme lo que sienten o piensan.

Al llarg dels anys, estem veient la gran quantitat i la qualitat de les obres que es presenten al concurs de còmics, que fan que la Mostra de Còmics de Cornellà sigui un referent i una gran finestra per als futurs professionals de còmics. També és un orgull poder veure que cada any les dones van agafant més protagonisme en la mostra, i es van fent el seu propi espai en aquest concurs.

A lo largo de los años, estamos viendo la gran cantidad y calidad de las obras que se presentan al concurso de cómics, que hacen que la Muestra de Cómics de Cornellà sea un referente y una gran ventana para los futuros profesionales de cómics. También es un orgullo poder ver que cada año las mujeres van cogiendo más protagonismo en la Muestra, y se van haciendo su propio espacio en este concurso.

A totes i a tots, us volem donar les gràcies per participar i continuar creient en la Mostra de Còmics de Cornellà. Felicitar-vos per la qualitat de totes les obres que ens han arribat i us animem a que continueu amb nosaltres.

A todas y a todos, os queremos dar las gracias por participar y continuar creyendo en la Muestra de Cómics de Cornellà. Felicitaros por la calidad de todas las obras que nos llegan y os animamos a que continuéis con nosotros.

Gràcies a tots i totes els que feu possible que la nostra ciutat es pugui endinsar en el món del còmic durant uns dies i que la ciutat es transformi en un còmic plural i cultural.

Gracias a todos y todas las que hacéis posible que nuestra ciudad se pueda adentrar en el mundo del cómic durante unos días y que la ciudad se transforme en un cómic plural y cultural.

Us animem a què visiteu la mostra i que gaudiu de totes les seves obres.

Os animamos a que visitéis la Muestra y que disfrutéis de todas sus obras.

Salut!

¡Saludos! Nelia Martínez Gallardo Regidora d’Acció Comunitària, Joventut i Solidaritat

Nelia Martínez Gallardo Concejala de Acción Comunitaria, Juventud y Solidaridad

4

LLIBRE_COMICS_2013.indd 4

30/10/13 12:34:12


E

l

Ens toca ara assegurar-nos que tenim unes arrels ben fermes i que de les nostres branques hi neixen fruits saborosos. Per a dur a terme aquesta missió, res millor que concursos com el que convoca l’Ajuntament de Cornellà (que ja va per la 29ena edició!) i aquesta publicació que recull els treballs guardonats en aquesta darrera edició, que ens ha ajudat a descobrir petites joies; autors que segurament formaran part de l’elit creadora dels anys vinents.

Nos toca ahora asegurarnos de que tenemos unas raíces muy firmes y que de nuestras ramas nacen frutos sabrosos. Para llevar a cabo esta misión, nada mejor que concursos como el que convoca el Ayuntamiento de Cornellà (¡que ya va por la 29º edición!) y esta publicación que recoge los trabajos galardonados en esta última edición, que nos ha ayudado a descubrir pequeñas joyas; autores que seguramente formarán parte de la élite creadora de los años próximos.

ls còmics són, cada cop més, un dels motors més importants dels mitjans de comunicació actual, i per fi han aconseguit un estatus que, fins fa ben poc, els havia estat negat en el món de la cultura del nostre país. Des de la meva posició com a responsable de premsa he estat testimoni d’aquesta evolució i de com, mica en mica, les editorials han anat fent créixer aquest gran i frondós arbre que és el novè art.

os cómics son, cada vez más, uno de los motores más importantes de los medios de comunicación actual, y por fin han conseguido un estatus que, hasta hace muy poco, les había sido negado en el mundo de la cultura de nuestro país. Desde mi posición como responsable de prensa he sido testigo de esta evolución y de cómo, poco a poco, las editoriales han hecho crecer este gran y frondoso árbol que es el noveno arte.

No hi ha res que reconforti més que veure que hi ha tanta gent disposada a participar en una convocatòria d’aquestes característiques, ja que els membres del jurat hem pogut submergir-nos durant un temps en les seves creacions i oblidarnos del món que ens envoltava, i descobrir aquestes vinyetes carregades d’il·lusió, de possibilitats, de forces de mostrar una forma diferent de mostrar el món. És aquí, doncs, que ens cal donar les gràcies a tots els participants, hagin o no guanyat, ja que sense ells això no seria possible.

No hay nada que reconforte más que ver que hay tanta gente dispuesta a participar en una convocatoria de estas características, puesto que los miembros del jurado hemos podido sumergirnos durante un tiempo en sus creaciones y olvidarnos del mundo que nos rodeaba, y descubrir estas viñetas cargadas de ilusión, de posibilidades, de fuerzas de mostrar una forma diferente de mostrar el mundo. Es aquí, entonces, que nos hace falta dar las gracias a todos los participantes, hayan o no ganado, puesto que sin ellos esto no sería posible.

També vull dedicar unes paraules al premi Ivà, que aquest any ha estat per Miguelanxo Prado. Aquest premi m’ha resultat molt especial, ja que en Miguelanxo és un dibuixant amb qui he tingut una relació professional i personal durant molts anys: hem compartit molts moments divertits en diferents salons del còmic, en fires i exposicions, i he vist també com anava creixent com a artista en l’editorial que ha publicat gairebé tota la seva obra. Miguelanxo Prado és un autor que mereix tot el reconeixement possible, ja que és un dels pocs autors espanyols que s’esforça constantment en tensar més enllà del límit el concepte de còmic, i ha acabat convertint-se en un artista multidisciplinar, capaç d’oferir-nos una dura crítica social, una poètica història sobre el desamor o una pel·lícula en que música i dibuixos formen un conjunt completament harmoniós. En Miguelanxo és, senzillament, un meravellós àngel de la ploma.

También quiero dedicar unas palabras al premio Ivà, que este año ha sido para Miguelanxo Prado. Este premio me ha resultado muy especial, puesto que Miguelanxo es un dibujante con quien he tenido una relación profesional y personal durante muchos años: hemos compartido muchos momentos divertidos en diferentes salones del cómic, en ferias y exposiciones, y he visto también como iba creciendo como artista en la editorial que ha publicado casi toda su obra. Miguelanxo Prado es un autor que merece todo el reconocimiento posible, puesto que es uno de los pocos autores españoles que se esfuerza constantemente en tensar más allá del límite el concepto de cómic, y ha acabado convirtiéndose en un artista multidisciplinar, capaz de ofrecernos una dura crítica social, una poética historia sobre el desamor o una película en que música y dibujos forman un conjunto completamente armonioso. Miguelanxo es, sencillamente, un maravilloso ángel de la pluma.

Gràcies també a tot l’equip de l’Ajuntament de Cornellà per permetre’m formar part d’aquesta recerca de nous talents, i gràcies també a tots els companys del jurat amb qui he compartit hores de deliberacions entre riures fins arribar a opinions fermes, a la selecció de treballs que podeu llegir a les següents planes.

Gracias también a todo el equipo del Ayuntamiento de Cornellà por permitirme formar parte de esta investigación de nuevos talentos, y gracias también a todos los compañeros del jurado con quien he compartido horas de deliberaciones entre risas hasta llegar a opiniones firmes, a la selección de trabajos que podéis leer en las siguientes páginas.

Només em queda que dir-vos a tots els que heu participat i no heu guanyat que torneu a fer-ho, ja que en aquest ofici l’experiència és un grau molt important, és l’aigua que ajudarà a que creixeu amb un tronc robust, amb fulles verdes que s’alçaran cap a l’excel·lència. I felicitats i endavant a tots els que sí que heu guanyat: aquest és el vostre primer pas en el món del còmic, un món ple d’emocions i de lectors que us esperen.

Sólo me queda que deciros a todos los que habéis participado y no habéis ganado que volváis a hacerlo, puesto que en este oficio la experiencia es un grado muy importante, es el agua que ayudará a que crezcáis con un tronco robusto, con hojas verdes que se levantarán hacia la excelencia. Y felicidades y adelante a todos los que sí que habéis ganado: este es vuestro primer paso en el mundo del cómic, un mundo lleno de emociones y de lectores que os esperan.

Jose Blaya Responsable de premsa de Norma Editorial

Jose Blaya Responsable de prensa de Norma Editorial

5

LLIBRE_COMICS_2013.indd 5

30/10/13 12:34:13


Jurat PRESIDENTA: Nelia Martínez Gallardo, Regidora d’Acció Comunitària, Joventut i Solidaritat VOCALS: Enric de Vilalta, director del Centre de Normalització Lingüística José Solana, director de l’Escola de Còmic “Joso” Albert Monteys, dibuixant Carlos Azagra, dibuixant Jordi Coll, editor d’Amaníaco Encarna Revuelta, colorista Jose Blaya, responsable de premsa de Norma Editorial Emilio Bernárdez, editor de La Cúpula Kap, dibuixant SECRETARIS: Belén Rodríguez, Coordinadora del Concurs de Còmics Òscar Mestre, Director de Joventut i Solidaritat

PARTICIPANTS 29è. CONCURS DE CÒMICS CIUTAT DE CORNELLÀ Adrián Busto Ramo • Adrián Gálvez Marfil • Aida Piris Casas • Alain Kiyabala López • Alejandra Mieczinokowski Campos • Alejandro González-Moralejo • Alejandro Ruiz Pérez • Àlex Gaspar • Alexandre Aldeguer Fernoll • Ana Bou Altaba • Ana Mª Caro Oca • Ander Pardo Hormaza • Ángel Piñero Pascual del Riquelme • Ángela Cuéllar Creixenti • Ángela Mª Curro Sayáns • Anna Baquero Font • Antonio Rodríguez Prieto • Ariadna Pallás Carrión • Ariadna Reyes Fernández • Aritz López Arrué • Blanca Santamaría Ruano • Carla Espuis Fornas • Carla Farinyes Lladó • Carlos Fernández • Carolina González Morejudo • Conxita Herrero Delfa • Cristina Bueno Arnella • Cristina López Fernández • Cristina Martos Vela • Cristina Ubero Fernández • Daniel Albiol Molina • Daniel Navarro Sánchez • David Fdez-Marcote Toribio • David García Muñoz • David Mar Alonso • David Valderrábano Font • Elena Cabanzón García • Emilio Pablo Alonso Wilson • Emma Casadevall Sayeras • Ernesto Gomis López • Esteban Marín Pérez • Gerard Cabestany i Mas • Hèctor Llull • Helena Isabel Vizán Rico • Ignacio Marqués Fernández • Ilham Hadhouhi • Inmaculada Barea • Isabel Santos Pérez • Ismael Adelantado Mariñas • Iván Mancera Calero • Javier de Castro García • Jesús Cortés Álvarez • Jesús Sanz Bravo • Joan Cebrián Martínez • Joan Manel Villena Redondo • Joel Rivera Cánovas • Jonás Aguilar Borrego • Jordi Terán Criado • Josep Vilaseca Pau • Josué Noguera García • Julio Muñoz Zagaleta • Karina Vidri Menjívar • Laia Núñez Sánchez • Laura García Sagol • Laura Velasco Vázquez • Lucía Guardiola Garijo • Luis Eduardo Santamarina Márquez • Luis Sánchez Fernández • Marc Estruga Colén • Marc Moreno Abad • Marc Pérez Benito • Marcel Recasens Bosch • Marco Expósito Rodríguez • Maria Ballart Riera • María Durán Perella • María Jesús Cano Rodríguez • María Lulia Ye • Marina López Sancho • Mario M. Martínez • Marisa Martínez Cervantes • Marta Fanega Valencia • Martí Furgber Morales • Mateo Cabanzón García • Miguel Bustos Martínez • Miguel Ruiz González • Miriam Barea • Moisés Escudero Chillón • Natàlia Calvo Muñoz • Natàlia Oliva Farràs • Nerea Gómez Sola • Nicolás Castell Juárez • Oriol Povill Cerdeira • Oscar Martínez Serrano • Pau Cabestany i Mas • Paula Orga Moreno • Paula Vicente Puiggros • Pedro Barquero Reyes • Pedro Luis Vico Patricio • Pedro Moya González • Roger Pérez Torres • Roger Surroca Solé • Román López Cabrera • Rosana González López • Ruth Soria Vidal • Sara Caballería Orive • Sara Porras Carrasco • Sara Riera Soriano • Sheila Moreno Fabregas • Silvia Puig Brujas • Verónica Carrasco de Pablo • Vicente Fernández Sanz • Victor Manuel Osorio Laita • Wahab Zeghlache Bayot • Xavi Reñé Pascual • Xavier Roda Pereira • Xevi Benítez Pons

6

LLIBRE_COMICS_2013.indd 6

30/10/13 12:34:13


Premis 29è. concurs de còmicS ‘Ciutat de Cornellà’ Categoria sènior Premi Concurs de Còmics ‘Ciutat de Cornellà’ PÀG 8 Cristina Bueno Arnella (30 anys. Vilassar de Dalt, Barcelona), per ‘La millor recepta de l’àvia’ PÀG

Premi a la millor historieta d’humor 12 Marc Pérez Benito (25 anys. Barcelona), per ‘Programa d’intercanvi de rodamons’

Premi al millor guió PÀG 16 Ernesto Gomis (27 anys. Alacant), per ‘La tombarella escocesa’ Premi a la millor historieta en català PÀG 20 Óscar Martínez Serrano (26 anys. Barcelona), per ‘Repercussions’ Premi al millor autor local PÀG 24 Laura García Sagol (30 anys. Cornellà de Llobregat), per ’Les aventures de Perth i Bel’

Mencions especials PÀG

28 Javier de Castro García (23 anys. León), per ‘Taking pictures’

PÀG

32 Blanca Santamaría Ruano (23 anys. Almansa, Albacete), per ‘Sembrar raíces’

PÀG

36 Xevi Benítez Pons (25 anys. Sant Privat d’en Bas, Girona), per ‘Minatsu’

tira política PÀG

40 Jonás Aguilar Borrego (28 anys. Puente Genil, Córdoba), per ‘Tira política’

Animació I còmic PÀG

41 Silvia Puig Brujas (28 anys. Terrassa, Barcelona), per ‘Mon amour’

Categoria júnior PÀG

42 Carla Espuis Fornas (14 anys. Viladecans, Barcelona), per ‘Colaborando juntos podemos’ 7

LLIBRE_COMICS_2013.indd 7

30/10/13 12:34:13


Premi Concurs de Còmics ‘Ciutat de Cornellà’. Cristina Bueno

8

LLIBRE_COMICS_2013.indd 8

30/10/13 12:34:15


La millor recepta de l’àvia

9

LLIBRE_COMICS_2013.indd 9

30/10/13 12:34:18


Premi Concurs de Còmics ‘Ciutat de Cornellà’. Cristina Bueno

10

LLIBRE_COMICS_2013.indd 10

30/10/13 12:34:20


La millor recepta de l’àvia

11

LLIBRE_COMICS_2013.indd 11

30/10/13 12:34:23


Premi a la millor historieta d’humor. Marc Pérez

12

LLIBRE_COMICS_2013.indd 12

30/10/13 12:34:24


Programa d’intercanvi de rodamons

13

LLIBRE_COMICS_2013.indd 13

30/10/13 12:34:27


Premi a la millor historieta d’humor. Marc Pérez

14

LLIBRE_COMICS_2013.indd 14

30/10/13 12:34:29


Programa d’intercanvi de rodamons

15

LLIBRE_COMICS_2013.indd 15

30/10/13 12:34:31


Premi al millor gui贸. Ernesto Gomis

16

LLIBRE_COMICS_2013.indd 16

30/10/13 12:34:33


La tombarella escocesa

17

LLIBRE_COMICS_2013.indd 17

30/10/13 12:34:36


Premi al millor gui贸. Ernesto Gomis

18

LLIBRE_COMICS_2013.indd 18

30/10/13 12:34:38


La tombarella escocesa

19

LLIBRE_COMICS_2013.indd 19

30/10/13 12:34:40


Premi a la millor historieta en català. Óscar Martínez

20

LLIBRE_COMICS_2013.indd 20

30/10/13 12:34:43


Repercussions

21

LLIBRE_COMICS_2013.indd 21

30/10/13 12:34:45


Premi a la millor historieta en català. Óscar Martínez

22

LLIBRE_COMICS_2013.indd 22

30/10/13 12:34:47


La tombarella escocesa

23

LLIBRE_COMICS_2013.indd 23

30/10/13 12:34:50


Premi al millor autor local. Laura GarcĂ­a

24

LLIBRE_COMICS_2013.indd 24

30/10/13 12:34:52


Les aventures de Perth i Bel

25

LLIBRE_COMICS_2013.indd 25

30/10/13 12:34:54


Premi al millor autor local. Laura GarcĂ­a

26

LLIBRE_COMICS_2013.indd 26

30/10/13 12:34:57


Les aventures de Perth i Bel

27

LLIBRE_COMICS_2013.indd 27

30/10/13 12:34:59


menci贸 especial. Javier de Castro

28

LLIBRE_COMICS_2013.indd 28

30/10/13 12:35:01


Taking Pictures

29

LLIBRE_COMICS_2013.indd 29

30/10/13 12:35:03


menci贸 especial. Javier de Castro

30

LLIBRE_COMICS_2013.indd 30

30/10/13 12:35:05


Taking Pictures

31

LLIBRE_COMICS_2013.indd 31

30/10/13 12:35:06


menci贸 especial. Blanca Santamar铆a

32

LLIBRE_COMICS_2013.indd 32

30/10/13 12:35:09


Sembrar raíces

33

LLIBRE_COMICS_2013.indd 33

30/10/13 12:35:11


menci贸 especial. Blanca Santamar铆a

34

LLIBRE_COMICS_2013.indd 34

30/10/13 12:35:13


Sembrar raíces

35

LLIBRE_COMICS_2013.indd 35

30/10/13 12:35:16


menci贸 especial. Xevi Ben铆tez

36

LLIBRE_COMICS_2013.indd 36

30/10/13 12:35:18


Minatsu

37

LLIBRE_COMICS_2013.indd 37

30/10/13 12:35:20


menci贸 especial. Xevi Ben铆tez

38

LLIBRE_COMICS_2013.indd 38

30/10/13 12:35:22


Minatsu

39

LLIBRE_COMICS_2013.indd 39

30/10/13 12:35:25


Tira política. Jonás Aguilar

40

LLIBRE_COMICS_2013.indd 40

30/10/13 12:35:26


animaci贸 I C貌mic. Silvia Puig. Mon Amour

www.cornella.cat/ca/animacioicomic.asp

41

LLIBRE_COMICS_2013.indd 41

30/10/13 12:35:27


Categoria júnior. Carla Espuis

42

LLIBRE_COMICS_2013.indd 42

30/10/13 12:35:29


Colaborando juntos podemos

43

LLIBRE_COMICS_2013.indd 43

30/10/13 12:35:31


02 31

A SCIMÒC ÀLLENROC LLIBRE_COMICS_2013.indd 44

30/10/13 12:35:32

Còmics a Cornellà 2013  

Revista amb les obres guanyadores del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà", de l'any 2013.