a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S C I CO M

A L L E N R A CO

2019


L’Ajuntament de Cornellà no es fa responsable del conjunt, opinions, ni idees expressades en aquesta publicació. En tot moment desitja respectar la llibertat d’expressió i la pluralitat dels/les autors/es, i manifestar que tan sols reflecteix idees personals dels/les autors/es. Les obres seleccionades i premiades han estat escollides per un reconegut jurat format per professionals del món del còmic.

Edita Ajuntament de Cornellà de Llobregat Impressió TG Alfadir SA Dipòsit legal B-26039-2018

Dibuixos Freepik


Dcentenars d’artistes i creadors que fan del còmic el urant tot un mes la nostra ciutat serveix d’altaveu a

seu espai de lliure pensament i d’expressió cultural. No es conformen a entretenir-nos amb les seves vinyetes, sinó que cada cop van més enllà i les seves històries esdevenen un mirall de la nostra societat i ens conviden a la reflexió. En teniu una bona mostra a les pàgines d’aquesta publicació amb les obres dels guanyadors i les guanyadores del 35è Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà, on els nostres joves ens parlen, a través dels seus personatges, d’oportunitats, de tolerància, de respecte per la natura, d’emocions i de lliçons de vida que no ens deixen indiferents.

Daltavoz a cientos de artistas y creadores que hacen

uraurante todo un mes nuestra ciudad sirve de

del cómic su espacio de libre pensamiento y de expresión cultural. No se conforman con entretenernos con sus viñetas, sino que cada vez van más allá y sus historias son un espejo de nuestra sociedad y nos invitan a la reflexión. Tenéis una buena muestra de ello en las páginas de esta publicación con las obras de los ganadores y las ganadoras del 35º Concurso de Cómics Ciutat de Cornellà, donde nuestros jóvenes nos hablan, a través de sus personajes, de oportunidades, de tolerancia, de respeto por la naturaleza, de emociones y de lecciones de vida que no nos dejan indiferentes.

Enguany, hem afegit una nova categoria en els premis per distingir la participació del col·lectiu juvenil d’entre 15 i 17 anys, que cada cop és més nombrós, i, alhora, per encoratjar les noves generacions a participar molt més en la vida cultural de la ciutat. Un dels objectius del certamen és precisament aquest: facilitar recursos i espais als joves perquè puguin desenvolupar la seva creativitat, ja sigui fent dibuixos en paper o dissenyant-los amb ordinador, però, en definitiva, perquè puguin dedicar-se a allò que els apassiona.

Este año, hemos añadido una nueva categoría en los premios para distinguir la participación del colectivo juvenil de entre 15 y 17 años, que cada vez es más numeroso, y, al mismo tiempo, para alentar a las nuevas generaciones a participar mucho más en la vida cultural de la ciudad. Uno de los objetivos del certamen es precisamente este: facilitar recursos y espacios a los jóvenes para que puedan desarrollar su creatividad, ya sea haciendo dibujos en papel o diseñándolos con ordenador, pero, en definitiva, para que puedan dedicarse a aquello que los apasiona.

Tindreu ocasió de conèixer aquests nous talents i d’altres amb una gran trajectòria professional durant la Mostra del Còmic, punt de trobada d’autors, lectors i editors del món de les historietes, on, grans i petits, aficionats o no, podreu gaudir d’un munt d’activitats lúdiques, exposicions i projeccions cinematogràfiques a diferents espais del municipi.

Tendréis ocasión de conocer estos nuevos talentos y otros con una gran trayectoria profesional durante la Mostra del Còmic, punto de encuentro de autores, lectores y editores del mundo de las historietas, donde, grandes y pequeños, aficionados o no, podrán disfrutar de un montón de actividades lúdicas, exposiciones y proyecciones cinematográficas en diferentes espacios del municipio.

Felicitacions a totes i tots els participants i agraïments a totes les persones que aporteu el vostre granet de sorra per tal que cada any la Mostra sigui una mica més gran.

Felicitaciones a todas y todos los participantes y agradecimientos a todas las personas que aportáis vuestro granito de arena para que cada año la Mostra sea un poco más grande.

Antonio Balmón L’alcalde

Antonio Balmón El alcalde

3


E han crescut! Aquest any, el certamen de referència

¡E de Cornellà han crecido! Este año, el certamen

El concurs, organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cornellà, forma part de la història cultural de la nostra ciutat. Aquesta gran fita és gràcies a l’esforç de totes les persones que han col·laborat en aquest certamen, des dels professionals del sector fins als concursants que ens han impressionat amb les seves obres.

El concurso, organizado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Cornellà, forma parte de la historia cultural de nuestra ciudad. Este gran hito es gracias al esfuerzo de todas las personas que han colaborado en este certamen, desde los profesionales del sector hasta los concursantes que nos han impresionado con sus obras.

L’objectiu fonamental ha estat sempre defensar la cultura i l’art com una forma d’expressió. El còmic no és exclusivament un art juvenil, però si són ells els que tenen més desitjos d’expressar-se i busquen totes aquelles fórmules que puguin plasmar les seves idees de manera genuïna. A través d’aquest format, donem als joves —i no tan joves— artistes un espai propi en el qual poder reflectir les seves inquietuds socials i personals, desitjos, idees, etc mitjançant l’art de la paraula escrita i el dibuix. Per a poder aconseguir aquest objectiu, aquest any s’han introduït algunes novetats com la modificació de la categoria júnior: dividint-la en dos i creant la juvenil, facilitant la participació dels més joves.

El objetivo fundamental ha sido siempre defender la cultura y el arte como una forma de expresión. El cómic no es exclusivamente un arte juvenil, pero si son ellos los que tienen más deseos de expresarse y buscan todas aquellas fórmulas que puedan plasmar sus ideas de manera genuina. A través de este formato, damos a los jóvenes —y no tan jóvenes— artistas un espacio propio en el que poder reflejar sus inquietudes sociales y personales, deseos, ideas, etc mediante el arte de la palabra escrita y el dibujo. Para poder lograr este objetivo, este año se han introducido algunas novedades como la modificación de la categoría junior: dividiéndola en dos y creando la juvenil, facilitando la participación de los más jóvenes.

Agrair enormement a totes i tots els participants pel seu esforç i dedicació. En un context on es lluita per visibilitzar el talent femení, m’agradaria destacar a les tres guanyadores de les diferents categories del certamen: la Maribel Conejero, Carrasco, l’Alba Ibáñez Rodríguez i la Daniela Olivares Jorge. Per últim, vull felicitar enormement els dos joves de la nostra ciutat que han guanyat el premi a la millor obra en català i a la millor historieta d’humor.

Agradecer enormemente a todas y todos los participantes por su esfuerzo y dedicación. En un contexto donde se lucha por visibilizar el talento femenino, me gustaría destacar a las tres ganadoras de las diferentes categorías del certamen: Maribel Conejero, Carrasco, Alba Ibáñez Rodríguez y Daniela Olivares Jorge. Por último, quiero felicitar enormemente a los dos jóvenes de nuestra ciudad que han ganado el premio a la mejor obra en catalán y a la mejor historieta de humor.

Continuarem apostant per aquest concurs com a eina per a fomentar la cultura, perquè la cultura pot ser un gran poder i com va dir Ben Parker “un gran poder comporta una gran responsabilitat”.

Seguiremos apostando por este concurso como herramienta para fomentar la cultura, porque la cultura puede ser un gran poder y como dijo Ben Parker “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Salutacions cordials.

Saludos cordiales.

l concurs i la Mostra de Còmic de la Ciutat de Cornellà

juvenil a la nostra ciutat, compleix 35 anys i, amb això, consolida la seva maduració com a esdeveniment destacat dins del món del còmic.

4

Lidia Gómez Pla Regidora Delegada de l’àrea de Joventut i Acció Ciutadana

l concurso y la Mostra de Cómic de la Ciudad

de referencia juvenil en nuestra ciudad, cumple 35 años y, con ello, consolida su maduración como evento destacado dentro del mundo del cómic.

Lidia Gómez Pla Regidora Delegada del área de Juventud y Acción Ciudadana

CIA N È R E F E R DE N E M A T R EL CE TAT U I C A R T S NO A L A L I N JUVE S Y N A 5 3 X COMPLEI


A

A

la fi de segle passat els concursos de còmic van envair la geografia espanyola, convertint-se, en plataformes alternatives per a l’enlairament d’autors novells; llançadores enfront d’una indústria nacional que en temps de crisi (eterna crisi) havia tancat files entorn dels seus “valors segurs”, a la recerca d’una major rendibilitat en les seves produccions. No obstant això, i malgrat l’obstinació i la bona voluntat, la majoria de concursos, van anar perdent poder de convocatòria i van acabar desapareixent. Només uns pocs, molt pocs, van aguantar l’envestida del desinterès popular, i van sobreviure a l’extinció. D’ells, i en lletres d’or, s’emmarca el “Concurs de Comic Ciutat de Cornellà”. Un autèntic referent.

finales de siglo pasado los concursos de comic invadieron la geografía española, convirtiéndose, en plataformas alternativas para el despegue de autores noveles; lanzaderas frente a una industria nacional que en tiempos de crisis (eterna crisis) había cerrado filas en torno a sus “valores seguros”, en busca de una mayor rentabilidad en sus producciones. Sin embargo, y pese al empeño y la buena voluntad, la mayoría de concursos fueron perdiendo poder de convocatoria y acabaron desapareciendo. Solo unos pocos, muy pocos, aguantaron la embestida del desinterés popular, y sobrevivieron a la extinción. De entre ellos, y en letras de oro, se enmarca el “Concurso de Comic Ciutat de Cornellà”. Un auténtico referente.

Trenta-cinc edicions donen fe de l’entitat i transcendència de l’esdeveniment que continua mostrant els valors i objectius en els quals va fonamentar el seu origen. I és aquí en els valors, on a l’Escola Joso trobem la nostra millor connexió amb les Jornades i amb el Concurs. Ens uneixen les idees, ens uneix l’obstinació a continuar apostant per la formació i la promoció dels joves valors… ens acosta una història de tints paral·lels: 35 anys el Concurs i 37 l’escola.

Treinta y cinco ediciones dan fe de la entidad y trascendencia del evento que sigue mostrando los valores y objetivos en los que fundamentó su origen. Y es aquí en los valores, donde en Escola Joso encontramos nuestra mejor conexión con las Jornadas y con el Concurso. Nos unen las ideas, nos une el empeño en seguir apostando por la formación y la promoción de los jóvenes valores… nos acerca una historia de tintes paralelos: 35 años el Concurso y 37 la escuela.

Si bé aquesta unió entre totes dues entitats porta temps traduint-se en una estreta i fructífera col·laboració, des de l’òptica de l’Escola Joso és en aquest instant, en aquesta 35 edició, on adquireix una rellevància especial.

Si bien esta unión entre ambas entidades lleva tiempo traduciéndose en una estrecha y fructífera colaboración, desde la óptica de Escola Joso es en este instante, en esta 35 edición, donde adquiere una relevancia especial.

L’Escola Joso se suma a les Jornades i al Concurs presentant “JOSO THE EXPO”, una exposició amb la qual celebrem el 80 aniversari del nostre Director i fundador. Una mostra que relata l’extensa trajectòria professional de Josep Solana Joso i el descriu com un dels humoristes gràfics més polifacètics del nostre país.

Escola Joso se suma a las Jornadas y al Concurso presentando “JOSO THE EXPO”, una exposición con la que celebramos el 80 aniversario de nuestro Director y fundador. Una muestra que relata la extensa trayectoria profesional de Josep Solana Joso y lo describe como uno de los humoristas gráficos más polifacéticos de nuestro país.

És un orgull haver acompanyat el Concurs de Cornellà durant la major part de la seva brillant i longeva trajectòria i serà un orgull continuar fent-lo en els pròxims anys.

Es un orgullo haber acompañado al Concurso de Cornellà durante la mayor parte de su brillante y longeva trayectoria y será un orgullo seguir haciéndolo en los próximos años.

Josep María Polls Cap d’Estudis de l’Escola Joso

Josep María Polls Jefe de Estudios de la “Escola Joso”

5


sumari PREMIS DEL 35è CONCURS DE CÒMIC “CIUTAT DE CORNELlÀ” PRIMER PREMI / ANIMAL Maribel Conejero Carrasco, 21 anys (Otura, Granada).......................................................................pàg. 8 PREMI OBRA FINALISTA / EL AGUJERO NEGRO Ainoa Regadera Oliva, 23 anys (Terrassa, Barcelona).................................................................... pàg. 12 PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR / SORTINT DE L’OU Pau Cabestany Mas, 22 anys (Cornellà).............................................................................................. pàg. 16 6

PREMI AL MILLOR GUIÓ / ELS WILSON. EL COR D’EN BILL Cristina Ubero Fernández, 29 anys (Barcelona).............................................................................. pàg. 20 PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ / PER AMOR A L’ART Gerard Cabestany Mas, 25 anys (Cornellà)....................................................................................... pàg. 24 PREMI A LA MILLOR OBRA LOCAL / L’APRENENT Sergi Díez Paredes, 26 anys (Cornellà).............................................................................................. pàg. 28 MENCIÓ ESPECIAL / LA CATEDRAL DE LA LUZ Silvia Coleto Rubio, 29 anys (Barcelona)........................................................................................... pàg. 32 MENCIÓ ESPECIAL / KAZUHIKO Álvaro Torres Sánchez, 21 anys (Barcelona)..................................................................................... pàg. 36 MENCIÓ ESPECIAL / SI EL SENTS AMB EL COR Vicente Fernández Sanz, 27 anys (Esparraguera, Barcelona).....................................................pàg. 40 PREMI A LA MILLOR OBRA JUVENIL / PREJUICIOS Alba Ibáñez Rodríguez, 16 anys (Abrera, Barcelona)......................................................................pàg. 44 PREMI A LA MILLOR OBRA JÚNIOR / MELODÍA DE PRIMAVERA Daniela Olivares Jorge, 13 anys (Madrid)...........................................................................................pàg. 48


S C I M O C

A L L E N R O C A


PRIMER PREMI / ANIMAL

8


Maribel Conejero Carrasco

9


PRIMER PREMI / ANIMAL

10


Maribel Conejero Carrasco

11


PREMI OBRA FINALISTA / EL AGUJERO NEGRO

12


Ainoa Regadera Oliva

13


PREMI OBRA FINALISTA / EL AGUJERO NEGRO

14


Ainoa Regadera Oliva

15


PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR / SORTINT DE L’OU

16


Pau Cabestany Mas

17


PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR / SORTINT DE L’OU

18


Pau Cabestany Mas

19


PREMI AL MILLOR GUIÓ / ELS WILSON. EL COR D’EN BILL

20


Cristina Ubero Fernรกndez

21


PREMI AL MILLOR GUIÓ / ELS WILSON. EL COR D’EN BILL

22


Cristina Ubero Fernรกndez

23


PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ / PER AMOR A L’ART

24


Gerard Cabestany Mas

25


PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ / PER AMOR A L’ART

26


Gerard Cabestany Mas

27


PREMI A LA MILLOR OBRA LOCAL / L’APRENENT

28


Sergi DĂ­ez Paredes

29


PREMI A LA MILLOR OBRA LOCAL / L’APRENENT

30


Sergi DĂ­ez Paredes

31


MENCIÓ ESPECIAL / LA CATEDRAL DE LA LUZ

32


Silvia Coleto Rubio

33


MENCIÓ ESPECIAL / LA CATEDRAL DE LA LUZ

34


Silvia Coleto Rubio

35


MENCIÓ ESPECIAL / KAZUHIKO

36


รlvaro Torres Sรกnchez

37


MENCIÓ ESPECIAL / KAZUHIKO

38


รlvaro Torres Sรกnchez

39


MENCIÓ ESPECIAL / SI EL SENTS AMB EL COR

40


Vicente Fernรกndez Sanz

41


MENCIÓ ESPECIAL / SI EL SENTS AMB EL COR

42


Vicente Fernรกndez Sanz

43


PREMI A LA MILLOR OBRA JUVENIL / PREJUICIOS

44


Alba Ibáñez Rodríguez

45


PREMI A LA MILLOR OBRA JUVENIL / PREJUICIOS

46


Alba Ibáñez Rodríguez

47


PREMI A LA MILLOR OBRA JÚNIOR / MELODÍA DE PRIMAVERA

48


Daniela Olivares Jorge

49


EL JURAT PRESIDENTA Lidia Gómez Pla / Regidora Delegada de l’àrea de Joventut i Acció Ciutadana

VOCALS Carlos Azagra / Dibuixant Maikel / Dibuixant Jordi Coll / Editor d’Amaníaco Encarna Revuelta / Colorista Jose Blaya / Responsable del Departament de premsa de Norma Editorial Emilio Bernárdez / Editor de La Cúpula Mariel Soria / Dibuixant Jaume Capdevila, KAP/ Dibuixant Jose Solana, JOSO / Dibuixant i director de l’Escola JOSO Juan Carlos Calvo / Dibuixant

50

SECRETÀRIA Pilar Lorenzo Comino


PARTICIPANTS Ainoa Regadera Oliva Alba González Núñez Alba Ibáñez Rodríguez Alberto Pons Pou Aleix Abulí Vilà Alejandra Landers Plasencia Alejandro Merino Ortega Alex Alvarez Aranda Álvaro Torres Sánchez Anne Pangolin Guéno Beatriz Rodriguez Gregores Carlos Leal Morcillo Carlos Vallés Lloría Clàudia Mata Serra Cristina Ubero Fernández Daniela Olivares Jorge David Gónzalez López Dídac Venegas Castillejos

Diego Alonso Santamaria Edgar Rafi Navarro Emiliano Miguel Jurado Esperanza Castro Isdahl-Troye Gerard Cabestany Mas Gonzalo García Jiménez Helena García Prieto Itziar Casas Perez Joan Estellés López Joan Pau Palau Banlles Joan Valverde Mañas José Ramón Lema Carril Josep Romia Llop Lorena Chans Sacristán Luis Alonso Diatchenko Luis Felipe Alcaraz Lopera Lur González Maribel Conejero Carrasco

Marina Monclus Sánchez Moisès Colinas Castellà Nagore Odriozola Bras Natàlia Oliva Farràs Nicolás Park González Núria Xiu Fragoso Perea Óscar Cerezo García Óscar Gutiérrez Lacalle Pau Cabestany Mas Pau Vázquez Martínez Ramón López González Salva Salcedo Gutierrez Sandra Díaz Revilla Sergi Díez Paredes Silvia Coleto Rubio Vicente Fernández Sanz


Organitza:

Amb el suport de:

Profile for Departament de Premsa Ajuntament de Cornellà

Còmics a Cornellà 2019  

Revista amb les obres guanyadores del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà", de l'any 2019

Còmics a Cornellà 2019  

Revista amb les obres guanyadores del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà", de l'any 2019

Advertisement