Page 1

CÒMICS A

CORNELLÀ 2015


2

CORNELLÀ LOVE CÒMIC

L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT NO ES

FA RESPONSABLE DEL CONJUNT, OPINIONS, NI IDEES EXPRESSADES EN AQUESTA PUBLICACIÓ.

EN TOT MOMENT DESITJA RESPECTAR LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA PLURALITAT DELS/LES AUTORS/

ES, I MANIFESTAR QUE TAN SOLS REFLECTEIX IDEES PERSONALS DELS/LES AUTORS/ES.

LES OBRE SELECCIONADES I PREMIADES HAN ESTAT

ESCOLLIDES PER UN RECONEGUT JURAT FORMAT PER PROFESSIONALS DEL MÓN DEL CÒMIC.

Edita:

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dissenya:

WWW.LANEGRETA.COM

Il·lustracions Pop Art:

WWW.FREEPIK.COM

Impressió:

T.G. ALFADIR, S.A.

Dipòsit Legal

B26748-2015


3

31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ"

CÒMICS A

CORNELLÀ 2015


4

CORNELLÀ LOVE CÒMIC

Lápiz, papel e imaginación, mucha imaginación, son los ingredientes básicos del cómic. Cruzada la barrera del siglo XXI, a pesar de los altibajos, el cómic vive un momento dulce y reivindica su papel de novela gráfica por excelencia que combina el arte y el entretenimiento con relato e imagen y que aúna tintes de crónica o de crítica, de realidad o de ficción. Y en estos nuevos tiempos, diseños digitales y nuevas formas de expresar este arte que renace y se reinventa. Y muestra de este resurgir lo tenemos también en el ejemplar que tenéis en las manos: el resultado del 31º Concurso de Cómics Ciutat de Cornellà. Un concurso que después de tres décadas sigue descubriendo jóvenes talentos con ganas de expresar, de contar y de manifestarse y que con sus viñetas atrapan a lectores de todas las edades. La alta participación y calidad de los trabajos presentados ponen de manifiesto la solidez y prestigio de este certamen de ámbito estatal, con el que queremos dar valor y voz a artistas noveles. Por otra parte, el cómic ha sido siempre un claro defensor de la libertad de expresión en su máxima esencia, reflejando el sentir de la sociedad, haciéndose eco de sus reivindicaciones y necesidades, utilizando en muchas ocasiones un lenguaje satírico, mordaz y crítico con publicaciones transgresoras y alejadas de convencionalismos. En este papel, nos vienen a la imaginación publicaciones como El Jueves y, como no, el semanario satírico francés Charlie Hebdo, que a principios de 2015 fue objeto de un atentado terrorista que se saldó con la muerte de 12 personas, entre ellas varios dibujantes y redactores, a los cuales desde aquí quiero hacer un merecido reconocimiento por su defensa de la libertad de expresión. No hay libertad de expresión sin libertad de pensamiento. Reivindicar, denunciar o expresar opiniones es condición imprescindible de los estados democráticos. Cualquier tipo de manifestación artística es una parte de esta libertad de expresión que todos debemos defender. ANTONIO BALMÓN

Alcalde


5

31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ"

Llapis, paper i imaginació, molta imaginació, són els ingredients bàsics del còmic. Un cop travessada la barrera del segle XXI, malgrat els alts i baixos, el còmic viu un moment dolç i reivindica el seu paper de novel·la gràfica per excel·lència, que combina l’art i l’entreteniment amb relat i imatge i que conjumina tints de crònica o de crítica, de realitat o de ficció. I en aquests nous temps, s’hi afegeixen dissenys digitals i noves formes d’expressar aquest art que reneix i es reinventa. I una mostra d’aquest ressorgir la tenim també en l’exemplar que teniu a les mans: el resultat del 31è Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà. Un concurs que, després de tres dècades, continua descobrint joves talents amb ganes d’expressar, d’explicar i de manifestar-se i que amb les seves vinyetes atrapen lectors de totes les edats. L’alta participació i la qualitat dels treballs presentats posen de manifest la solidesa i el prestigi d’aquest certamen d’àmbit estatal, amb el qual volem donar valor i veu a artistes novells. D’altra banda, el còmic ha estat sempre un clar defensor de la llibertat d’expressió en la seva màxima essència, reflectint el sentir de la societat, fent-se ressò de les seves reivindicacions i necessitats, utilitzant en moltes ocasions un llenguatge satíric, mordaç i crític, amb publicacions transgressores i allunyades de convencionalismes. En aquest paper, ens vénen a la imaginació publicacions del nostre entorn com El Jueves i, per descomptat, el setmanari satíric francès Charlie Hebdo, que, a principis de 2015, va ser objecte d’un atemptat terrorista que es va saldar amb la mort de 12 persones, entre elles diversos dibuixants i redactors, als quals des d’aquí vull fer un merescut reconeixement per la seva defensa de la llibertat d’expressió. No hi ha llibertat d’expressió sense llibertat de pensament. Reivindicar, denunciar o expressar opinions és condició imprescindible dels estats democràtics. Qualsevol tipus de manifestació artística és una part d’aquesta llibertat d’expressió que tots hem de defensar. ANTONIO BALMÓN

Alcalde


6

CORNELLÀ LOVE CÒMIC

El Concurs i la Mostra ja tenen 31 anys de vida. El primer sen-

El Concurso y la Muestra ya tienen 31 años de vida. El primer

timent que ens ve és d’alegria per continuar amb una tasca di-

sentimiento que nos viene es de alegría por continuar con una ta-

fícil, com és la de promocionar l’art jove. Però, mirem al voltant,

rea difícil, como es la de promocionar el arte joven. Pero miramos

i aquest sentiment augmenta al veure que és un sector, que tot

alrededor, y este sentimiento aumenta al ver que es un sector,

i els problemes de supervivència que ha patit, ressorgeix -un

que a pesar de los problemas de supervivencia que ha sufrido,

exemple és el retorn del Corto Maltés, 20 anys després de la seva

resurge -un ejemplo es el regreso del Corto Maltés, 20 años des-

desaparició-, es reinventa –noves formes d’arribar al lector com

pués de su desaparición-, se reinventa -nuevas formas de llegar

pot ser la revista digital Orgullo y Satisfacción – i està present a la

al lector como puede ser la revista digital Orgullo y Satisfacción

societat com a manifestació cultural rellevant. I en part, nosaltres

- y está presente en la sociedad como manifestación cultural re-

som culpables, ja que ens hem convertit en un referent a l’ho-

levante. Y en parte, nosotros somos culpables, ya que nos hemos

ra d’iniciar projectes d’aquest tipus i ser actualment el concurs

convertido en un referente a la hora de iniciar proyectos de este

degà de l’estat espanyol.

tipo y ser actualmente el concurso decano de España.

Cornellà, bressol d’expressions culturals veu en el Concurs i

Cornellà, cuna de expresiones culturales ve en el Concurso y

Mostra de Còmics una possibilitat perquè els joves creadors tin-

Muestra de Cómics una posibilidad para que los jóvenes crea-

guin una primera finestra oberta a l’art: participar en un concurs

dores tengan una primera ventana abierta al arte: participar en

que un Jurat format majoritàriament per professionals del mon del

un concurso que un Jurado formado mayoritariamente por pro-

còmic valora, selecciona i premia; formar part d’una exposició

fesionales del mundo del cómic valora, selecciona y premia;

conjunta de les millors obres presentades; disposar d’una difusió

formar parte de una exposición conjunta de las mejores obras

d’àmbit nacional i entrar en contacte amb editors, guionistes, di-

presentadas; disponer de una difusión de ámbito nacional y en-

rectors, periodistes i dibuixants de prestigi professional. La resta

trar en contacto con editores, guionistas, directores, periodistas y

està en mans dels autors i de la sort.

dibujantes de prestigio profesional. El resto está en manos de los autores y de la suerte.

La nostra aposta pel còmic i els joves continua essent ferma. I per aquest motiu estem convençuts que encara es pot arribar més

Nuestra apuesta por el cómic y los jóvenes sigue siendo firme. Y

lluny i, de ben segur, la nostra ciutat continuarà sent un punt de

por este motivo estamos convencidos de que todavía se puede

referència obligada. El Concurs de Cornellà i la Mostra són una

llegar más lejos y, a buen seguro, nuestra ciudad seguirá siendo

fita esperada a la Ciutat. Per al jovent és la seva primera aproxi-

un punto de referencia obligada. El Concurso de Cornellà y la

mació a l’art a través del dibuix. Com també,el còmic ha estat la

Muestra son unos acontecimientos esperados en la Ciudad. Para

porta d’entrada al món del llibre i a la lectura. Crear nous lectors

la juventud es su primera aproximación al arte a través del dibujo.

i fer que els nostres joves s’apassionin pel món del còmic també

Como también, el cómic ha sido la puerta de entrada al mundo

ha estat el primer objectiu assolit en aquestes tres dècades.

del libro y la lectura. Crear nuevos lectores y hacer que nuestros jóvenes se apasionen por el mundo del cómic también ha sido el

La nostra sort és la de formar part de l’historia i de l’actualitat del

primer objetivo alcanzado en estas tres décadas.

còmic. El nostre futur esperem que coincideixi amb el passat i el present: treballar perquè els fonaments del 9è art siguin cada

Nuestra suerte es la de formar parte de la historia y de la actua-

cop més sòlids.

lidad del cómic. Nuestro futuro esperamos que coincida con el pasado y el presente: trabajar para que los fundamentos del 9º

Moltes gràcies per continuar amb nosaltres -Jurat, Participants,

arte sean cada vez más sólidos.

Col·laboradors i Públic-, pel suport incondicional que ens demostreu. Desitgem que l’any vinent ens retrobem i gaudim junts dels

Muchas gracias por seguir con nosotros -Jurado, Participantes,

Còmics a Cornellà. Per la nostra part no ho dubteu!!!!

Colaboradores y Público-, por el apoyo incondicional que nos

ROCIO GARCÍA PÉREZ

Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Cultura i Igualtat

demostráis. Deseamos que el próximo año nos reencontremos y disfrutemos juntos de los Cómics en Cornellà. Por nuestra parte no lo dudéis!!!! ROCIO GARCÍA PÉREZ

Teniente de alcalde del Área de Cultura e Igualdad


7

31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ"

En aquesta nova edició del Concurs de Còmic de Cornellà 2015,

En esta nueva edición del Concurso de Cómic de Cornellà 2015,

el més veterà de la península, es compleixen més de 30 anys que

el más veterano de la península, se cumplen más de 30 años que

es diu en un “tres i no res”.

se dicen pronto.

Les diferents propostes creatives les podem gaudir conjunta-

Las diferentes propuestas creativas las podemos disfrutar juntas

ment en aquesta revista que tens a les mans, encara amb olor

en esta revista que tienes en las manos, aún con olor a imprenta.

a impremta. No totes les obres han tingut la sort de ser selec-

No todas las obras han tenido la suerte de ser seleccionadas,

cionades, sempre és dur haver de deixar a fora altres treballs

siempre es duro tener que dejar fuera otros trabajos presentados,

presentats. Qualsevol historieta té dret a ser llegida, però si no es

cualquier historieta tiene derecho a leerse, pero si no es por esa

fa un garbell aquesta publicació semblaria un catàleg d’Ikea o a

criba esta publicación se parecería a un catálogo del Ikea o a la

la guia telefònica, quan Telefònica editava guies...

guía telefónica, cuando Telefónica editaba guías…

Durant tots aquests anys hem vist de tot: diferents alcaldes, re-

Durante todos estos años hemos visto de todo: diferentes alcal-

gidors-es, tècnics, membres del jurat, persones que han fet pos-

des, regidores-as, técnicos, miembros del jurado, personas que

sible aquest acte cultural, algunes de les quals tristament ja no

han hecho posible este acto cultural, algunas de la cuales triste-

són amb nosaltres. Hem vist molts dibuixants que han aprofitat

mente ya no están entre nosotros. Hemos visto muchos dibujan-

el trampolí que se’ls oferia i altres s’han dedicat a altres feines.

tes que han aprovechado el trampolín que se les ofrecía y otros muchos simplemente se han dedicado a otros menesteres.

En aquests temps durs que vivim, plens de retallades i tabacades, trobar-nos amb aquest grapat de pàgines grapades, i

En estos tiempos duros que vivimos, llenos de recortes y zanca-

a sobre gratis, és un luxe per a qualsevol ciutat i un orgull per

dillas, encontrarnos con este puñado de páginas grapadas -y

al seu Ajuntament, no tothom pot presumir de tenir un certamen

encima gratis- es un lujo para cualquier ciudad y un orgullo para

d’aquest tipus i mentre duri, ho celebrarem. Pot ser que un any

su Ayuntamiento, no todo el mundo puede presumir de tener un

això s’acabi, o no, però en tornar la mirada enrere i veure l’esforç

certamen de este tipo y mientras dure, lo celebraremos. Puede

realitzat fa que recobrem noves forces per continuar endavant i

que un año esto se acabe, o no, pero al volver la vista atrás y ver

seguir gaudint, “caminante-comiquero”: sí que va haver-hi camí.

todo el esfuerzo realizado hace que recobremos nuevas fuerzas

Un art tan assequible als joves que els que saben ho han de-

para seguir adelante y seguir disfrutando, caminante-comiquero:

nominat el “cinema dels pobres” doncs per fer-lo tan sols cal:

sí que hubo camino. Un arte tan asequible a los jóvenes que los

paper, tinta i imaginació. I un suport que ajudi a visualitzar-lo. En

que saben lo han denominado el “cine de los pobres” pues para

això estem.

hacerlo sólo hace falta: papel, tinta e imaginación. Y un soporte

ENCARNA REVUELTA MEDIALDEA

Colorista

que ayude a visualizarlo. En eso estamos. ENCARNA REVUELTA MEDIALDEA

Colorista


8

CORNELLÀ LOVE CÒMIC

JURAT PRESIDENTA: ROCIO GARCÍA PÉREZ

, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Cultura i Igualtat.

VOCALS: JOSÉ SOLANA

, Director de l’Escola de Còmic “Joso”.

CARLOS AZAGRA

, Dibuixant.

GUILLERMO MARTÍNEZ-VELA JORDI COLL

, Dibuixant.

, Editor d’Amaníaco.

ENCARNA REVUELTA JOSE BLAYA

, Colorista.

, Responsable departament de premsa de Norma Editorial.

EMILIO BERNÁRDEZ

, Editor de La Cúpula.

JUAN CARLOS CALVO

, Dibuixant

SECRETARIS: BARTOLOMÉ MUÑOZ ÒSCAR MESTRE

, Tècnic de Joventut.

, Director de Joventut i Solidaritat.

PARTICIPANTS 31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ" ADÁN CARRETERO ELORRIAGA

DAVID FERNÁNDEZ-MARCOTE TORIBIO

JOSÉ MALVÁREZ CARLEOS

PEDRO MOYA GONZÁLEZ

ADRIÁN ÁRIAS ASTORGANO

DAVID GARCÍA MUÑOZ

JOSEP AVARIA AVARIA

PEDRO SÁNCHEZ VILLAZALA

ADRIÁN BUSTO RAMO

DAVID NAVARRO RODRÍGUEZ

JOSEP ORIOL GARRETA ESPUGA

PEDRO SEGADE LISTE

ADRIÁN MOYA RODRÍGUEZ

DAVID VALDERRÁBANO FONT

JUAN ESTEBAN ORTIZ ZULUAGA

PERE MIQUEL BOTSMANN BENNASAR

AINA CASAL PELEGRÍ

DIANA ESCRIVÁ CHORDÁ

JUAN JESÚS SÁNCHEZ TORRES

POL ALFARO

ALBA CARDONA GIL

EDGAR RAFI NAVARRO

JULIO MUÑOZ ZAGACETA

RAFAEL BARRAGÁN RODRÍGUEZ

ALBA DELGADO CASTILLO

ELENA CABANZÓN GARCÍA

LAURA CASANOVAS VALLS

ROBERTO SANZ SIMÓN

ALBERT CARBÓ QUESADA

EMMANUEL LUIS ENRIQUEZ

LAURA SÁNCHEZ QUESADA

ROGER OLIVERAS VIDAL

ALBERT PONS VÁZQUEZ

ENRIC PÉREZ GIL

LEONARDO BÓDALO VALCÁRCEL

ROGER PÉREZ TORRES

ALEJANDRO BARRIGÓN MUÑOZ

ERNESTO GOMIS LÓPEZ

LETICIA NAVARRO NAVARRO

ROMÁN LÓPEZ CABRERA

ALEJANDRO NACHER GARCÍA

FERRAN LARRAZ ALBALAT

M. ANTÒNIA COMPANY BARCELÓ

ROSA CODINA GUIRADO

ALFREDO BORÉS RICART

FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ

MARC ROIG TORRES

RUTH GONZÁLEZ PORTILLO

ALICIA JARABA ABELLÁN

FRANCISCO JAVIER MEGIAS TAMAYO

MARCEL RECASENS BOSCH

SANTIAGO CALDERÓN RUIZ

ANDREA GONZÁLEZ LIZANCOS

FRANCISCO JUÁREZ OROZCO

MARÍA HERNÁNDEZ CORREAS

SARAY DRAGO MONTES

ÀNGEL BAYONA JAUME

FRANCISCO LOBÓN LEAL

MARISA MARTÍNEZ CERVANTES

SEBASTIAN VEIGA MALLEA

ÁNGEL ESPINOSA CARRETERO

GABRIEL PÉREZ RICART

MARTA BESER CÁCERES

SERGI MORESO VENTURA

ANTONIO DAVID CALLEJO ORENGO

GUILLEM RUÍZ ACEBRÓN

MARTA MUÑOZ CALAHORRO

SERGIO ACCIÓN CORRAL

ANTONIO GUARDIOLA BATRES

GUILLERMO TORRES SERRA

MARTÍ ROSELLÓ BAIGES

SERGIO BALLESTER REDONDO

ANTONIO ORDOÑEZ GALLARDO

HELENA BLAY LEÓN

MATEO CABANZÓN GARCÍA

SERGIO DÍEZ PAREDES

ARNAU LÓPEZ MAZORRIAGA

HILARY L. MARTÍNEZ MALDONADO

MATÍAS ADRIÁN RAMAYÓN

SHEILA MORENO FÁBREGAS

BLAI MORALES BALLESTEROS

IRENE FERRER ROSILLO

MICHAEL LUQUE BARCO

SONIA CARRASCO DE PABLO

BORIS RAMÍREZ BARBA

IRENE MÁRQUEZ CONDÉS

MIGUEL CANO DE LA FUENTE

TATIANA CASTILLO LEÓN

BREIXO MOSQUERA FREIRE

ISABEL SIMÓN SERRANO

MÍRIAM VÁZQUEZ LÓPEZ

VALENTÍN A. PANKOV

CARLES SALUD SANTANA

ITZIAR HAZAS CUEVAS

MOHAMED HADHOUMI EL AMRAOUI

VALENTÍN MAMBRILLA BLANCO

CARLOS LEAL MORCILLO

JAVIER IBÁÑEZ GODOY

MOISÉS ESCUDERO CHILLÓN

VICTOR LORENZO PINEL

CARLOS PONCE HERNANDO

JEREMI PATIN FRAILE

NATÁLIA OLIVA FARRÀS

XAVI POUS BLANQUET

CRISTINA CHARNECO ROSALES

JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ

NURIA SANGUINO BONET

XAVI REÑÉ PASCUAL

CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ

JOAN BORRELL MONNÉ

ÓSCAR GUTIÉRREZ LACALLE

XÈNIA CASTELLVÍ ALONSO

CRISTINA UBERO FERNÁNDEZ

JOAN CASTILLO RAMOS

OSCAR MARTÍNEZ SERRANO

DANIEL ALEJANDRO DERROTTA

JORDI PONS CÉSAR

PABLO LOBO MARÍN

DANIEL NAVARRO SÁNCHEZ

JORDI TERÁN CRIADO

PAU SERRAMÍÀ SERRAHIMA

MUNTÉ


9

31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ"

SUMARI

31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ" CATEGORIA SÈNIOR

PREMI CONCURS DE CÒMICS “CIUTAT DE CORNELLÀ”: Pàg. 10 JOAN BORRELL MONNÉ,

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ: Pàg. 26 M. ANTÒNIA COMPANY BARCELÓ, 30 anys (Barcelona), per Musa.

24 anys (Valls, Tarragona), per Retornat.

PREMI AL FINALISTA DEL CONCURS DE CÒMICS “CIUTAT DE CORNELLÀ”:

per En Tronx i en Xep.

PREMI AL MILLOR AUTOR LOCAL: Pàg. 30 SERGIO DÍEZ PAREDES, 21 anys (Cornellà de Llobregat), per Poción de amor.

MENCIONS ESPECIALS: Pàg. 34 OSCAR MARTÍNEZ SERRANO, 27 anys (Barcelona),

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D’HUMOR: Pàg. 18 SERGIO BALLESTER REDONDO,

per Dia i nit, nit i dia; Pàg. 38 ROGER PÉREZ TORRES,

28 anys (Torrejón de Ardoz,

28 anys (Barcelona),

Madrid),

per L’amenaça del Tyranoblobster;

per Prejuzgando entre pisos. Pàg. 42 NURIA SANGUINO BONET,

PREMI AL MILLOR GUIÓ: Pàg. 22 ROBERTO SANZ SIMÓN, 23 anys (Madrid), per Mirada desconocida.

PREMI A LA MILLOR AUTORA JÚNIOR: Pàg. 45 AINA CASAL PELEGRÍ, 13 anys (Barcelona), per Realitat Virtual?.

Pàg. 14 GUILLEM RUÍZ ACEBRÓN, 27 anys (Alpicat, Lleida),

CATEGORIA JÚNIOR

20 anys (Santa Susana, Barcelona), per No somio amb “impossible”.


10

PREMI CONCURS DE CÒMICS CIUTAT DE CORNELLÀ


11

JOAN BORRELL MONNÉ

"RETORNAT"


12

PREMI CONCURS DE CÒMICS CIUTAT DE CORNELLÀ


13

JOAN BORRELL MONNÉ

"RETORNAT"


14

PREMI AL FINALISTA DEL CONCURS DE CÃ’MICS


15

GUILLEM RUÍZ ACEBRÓN

"EN TRONX I EN XEP"


16

PREMI AL FINALISTA DEL CONCURS DE CÃ’MICS


17

GUILLEM RUÍZ ACEBRÓN

"EN TRONX I EN XEP"


18

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D'HUMOR


19

SERGIO BALLESTER REDONDO

"PREJUZGANDO ENTRE PISOS"


20 PREMI A LA MILLOR HISTORIETA D'HUMOR


21

SERGIO BALLESTER REDONDO

"PREJUZGANDO ENTRE PISOS"


22

PREMI AL MILLOR GUIÓ


23

ROBERTO SANZ SIMÓN

"MIRADA DESCONOCIDA"


24

PREMI AL MILLOR GUIÓ


25

ROBERTO SANZ SIMÓN

"MIRADA DESCONOCIDA"


26

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ


27

M. ANTÒNIA COMPANY BARCELÓ

"MUSA"


28

PREMI A LA MILLOR HISTORIETA EN CATALÀ


29

M. ANTÒNIA COMPANY BARCELÓ

"MUSA"


30

PREMI AL MILLOR AUTOR LOCAL


31

SERGIO DÍEZ PAREDES

"POCIÓN DE AMOR"


32

PREMI AL MILLOR AUTOR LOCAL


33

SERGIO DÍEZ PAREDES

"POCIÓN DE AMOR"


34

MENCIONS ESPECIALS


35

OSCAR MARTÍNEZ SERRANO

"DIA I NIT, NIT I DIA"


36

MENCIONS ESPECIALS


37

OSCAR MARTÍNEZ SERRANO

"DIA I NIT, NIT I DIA"


38

MENCIONS ESPECIALS


39

ROGER PÉREZ TORRES

"L'AMENAÇA DEL TYRANOBLOBSTER"


40

MENCIONS ESPECIALS


41

ROGER PÉREZ TORRES

"L'AMENAÇA DEL TYRANOBLOBSTER"


42

MENCIONS ESPECIALS


43

NURIA SANGUINO BONET

"NO SOMIO AMB "IMPOSSIBLE""


44

MENCIONS ESPECIALS


45

PREMI A LA MILLOR AUTORA JÚNIOR


46

AINA CASAL PELEGRÍ

"REALITAT VIRTUAL?"


47

31È. CONCURS DE CÒMICS "CIUTAT DE CORNELLÀ"

http://www.cornella.cat/ca/ObresPremiades.asp


48

CORNELLÀ LOVE CÒMIC

Còmics a Cornellà 2015  

Revista amb les obres guanyadores del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà", de l'any 2015

Còmics a Cornellà 2015  

Revista amb les obres guanyadores del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà", de l'any 2015

Advertisement