Page 1

Nº 355 / Abril 2018 / Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

LA CIUTAT, UN ESPAI COMÚ


CORNELLÀ INFORMA / SUMARI / Pàgina 2

—355— ABRIL 2018

Pressupostos

25 milions per preservar l’espai públic de la ciutat Pàgina 04

Societat

Tecsalsa, un compromís de suport a les persones amb discapacitat Pàgina 08

Cornellà Natura

Can Mercader rep la tercera millor nota dels parcs de l’Àrea Metropolitana Pàgina 06

Societat

Es presenta un pla municipal per millorar les rendes baixes Pàgina 11

Esports

Rutes saludables per gaudir de la ciutat Pàgina 19

Cultura

Festa, tradició i cultura popular: nova edició de la Jordiada Pàgina 14

Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació / Fotografies: Guillem Urbà / Imprimeix: TG Alfadir SA http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp D’aquesta revista s’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 / Correu: premsa@aj-cornella.cat


CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL / Pàgina 3

DOBLE COMPROMÍS AMB LA CIUTAT La ciudad es, por encima de todo, un espacio de convivencia. Somos muchas personas y, para compartir este espacio, es clave la responsabilidad y la colaboración de todos y todas. Mantener ordenado el espacio público es una de las máximas responsabilidades del Ayuntamiento; pero esto no significa, ni mucho menos, que como ciudadanos no tengamos ningún papel. Al contrario, tenemos un papel importante tanto en el mantenimiento como en la transformación del espacio común de la ciudad. El día a día de los servicios de mantenimiento es un trabajo de 24 horas: el alumbrado, la basura, el saneamiento, la limpieza de calles, parques y jardines… Siempre hay algo en marcha. Mantener todo en orden es complejo y significa un importante esfuerzo económico, que sale exclusivamente de las finanzas municipales. Que haya personas que desprecien este espacio público supone un desequilibrio que tenemos que solucionar también con el esfuerzo de todos. Y tenemos un segundo papel importante, que llega cuando toca mejorar lo que tenemos. Detrás de cada medida, más amplia o más localizada, hay generalmente nombres y apellidos, personas, vecinos y vecinas y entidades que han señalado aspectos a trabajar del espacio público: una consulta, un proyecto de los presupuestos participativos, la idea de las calles libres de coches, etc. Ahora hemos abierto un periodo de transformación de la ciudad, en el que será muy importante seguir incorporando el máximo de ideas y de propuestas ciudadanas, porque, detrás de esta transformación del espacio público, está el objetivo de ser una ciudad más sostenible, con un urbanismo más humano y centrado en las personas.

L’alcalde Antonio Balmón

La ciutat és, per damunt de tot, un espai de convivència. Som moltes persones i, per compartir aquest espai, és clau la responsabilitat i la col·laboració de tots i totes. Mantenir endreçat l’espai públic és una de les màximes responsabilitats de l’Ajuntament; però això no significa, ni de bon tros, que com a ciutadans no hi tinguem cap paper. Al contrari, tenim un paper important tant en el manteniment com en la transformació de l’espai comú de la ciutat. El dia a dia dels serveis de manteniment és una feina de 24 hores: l’enllumenat, les escombraries, el sanejament, la neteja de carrers, parcs i jardins… Sempre hi ha alguna cosa en marxa. Mantenir-ho tot en ordre és complex i significa un important esforç econòmic, que surt exclusivament de les finances municipals. Que hi hagi persones que menyspreïn aquest espai públic suposa un desequilibri que hem de solucionar també amb l’esforç de tots. I tenim un segon paper important, que arriba quan toca millorar el que tenim. Darrere de cada mesura, més àmplia o més localitzada, hi ha generalment noms i cognoms, persones, veïns i veïnes i entitats que han assenyalat aspectes a treballar de l’espai públic: una consulta, un projecte dels pressupostos participatius, la idea dels carrers lliures de cotxes, etc. Ara hem obert un període de transformació de la ciutat, en què serà molt important seguir incorporant el màxim d’idees i de propostes ciutadanes, perquè, darrere d’aquesta transformació de l’espai públic, hi ha l’objectiu de ser una ciutat més sostenible, amb un urbanisme més humà i centrat en les persones.


CORNELLÀ INFORMA / PRESSUPOSTOS / Pàgina 4

–MANTENER LA CIUDAD AL DÍA–

CERCA DE 25 MILLONES DE EUROS PARA PRESERVAR Y CUIDAR DEL ESPACIO PÚBLICO 1,25 millones de euros se dedican a inversiones y siete proyectos salen de los presupuestos participativos

Proteger, cuidar, reparar y mejorar el espacio público y común de la ciudad es una de las principales responsabilidades del Ayuntamiento de Cornellà. Esa importancia se traduce también en los presupuestos municipales para 2018, en los que casi 25 millones de euros se destinan al capítulo de espacio público y convivencia. El gasto corriente en mantenimiento y servicios municipales ha aumentado un 7,68% para adecuarse al coste de los contratos vigentes, así como al coste de los suministros. La recogida de basuras, el reciclaje y recogida selectiva, las deixallerias, la limpieza de calles y plazas, alumbrado público, alcantarillado, conservación de parques y jardines, reparación y limpieza de edificios municipales y conservación del mobiliario urbano… todo ello forma parte de este gran bloque de gasto municipal. Es el día a día del mantenimiento de la ciudad.

IMPLICACIÓN CIUDADANA Por su parte, las inversiones del área ascienden en 2018 a 1.249.086 euros. Una parte significativa de los proyectos de inversión corresponden a aportaciones realizadas por la ciudadanía a través de los Presupuestos Participativos: siete proyectos que suman 600.000 euros. Se trata esencialmente

de mejoras en equipamientos escolares y deportivos, en juegos infantiles, en carril bici, etc. Del resto, destaca la partida destinada a crear jardines verticales (150.000 euros), el cubrimiento de alcorques en distintas partes de la ciudad (150.000 euros) y el acondicionamiento de los caminos rurales de acceso al río Llobregat (50.000 euros). Paralelamente a los proyectos incluidos en los presupuestos participativos, diariamente se reciben a través de la plataforma A Prop Teu avisos por parte de la ciudadanía para reparar algún elemento del espacio público dañado, así como otras sugerencias de mejora. De este modo, todos podemos ser corresponsables de cuidar y preservar las calles, plazas y espacios verdes de nuestra ciudad.

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD Más allá de la mejora del espacio público, el programa Cornellà Natura recoge proyectos que están encaminados a transformarlo, naturalizar la ciudad y generar nuevas zonas de convivencia y de interacción con el entorno. Están actualmente en obras las plazas Narcís Monturiol y Francesc Layret, la calle Verge de Montserrat, la Av. Alps y el parque del Canal de la Infanta, y durante 2018 se estima que se destinarán 7 millones de euros a hacer realidad diferentes proyectos vinculados a Cornellà Natura.


CORNELLÀ INFORMA / PRESSUPOSTOS / Pàgina 5

—PRESUPUESTO 2018—

INVERSIONES: Espacios verdes y jardines verticales: 150.000 €

PARTIDAS DESTINADAS AL ESPACIO PÚBLICO:

Cubrimiento alcorques: 150.000 € Recogida de basuras: 1.671.000 €

Recogida selectiva: 1.702.500 €

Caminos rurales río Llobregat: 50.000 € Toldos en parques infantiles: 50.000 €

INVERSIONES EN PROYECTOS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS { Patio escolar escuela Jacint Verdaguer: 100.000 €

Deixalleria: 92.055 €

Alcantarillado: 615.000 €

Limpieza viaria: 4.485.000 €

{ Toldos escuelas Mediterrània y Antoni Gaudí: 80.000 € { Instalaciones auxiliares campo de fútbol Sant Ildefons: 100.000 €

Alumbrado público: 505.007 €

{ Toldos plaza Pallars: 40.000 € Conservación de parques y jardines: 2.315.000 € Reparación y mantenimiento mobiliario urbano: 268.000 € { Carriles bici: 150.000 € { Cambio climático: 100.000 € { Parque infantil Lindavista: 30.000 €

Limpieza edificios municipales: 4.326.232 €


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 6

PARCS DE CORNELLÀ: ESPAIS DE NATURA I DE CONVIVÈNCIA Durant 2017, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha fet un estudi sobre els usuaris dels parcs metropolitans. A Cornellà, han estat analitzats el parc de Can Mercader, el de Can Corts i el del Canal de la Infanta, i s’han fet entre 100 i 150 enquestes per parc. El qüestionari feia referència a la satisfacció dels usuaris, els seus hàbits d’ús, el model de parc i les característiques sociològiques del visitant. El nivell de satisfacció de les persones enquestades és sempre positiu, per sobre de 5, i en destaca el parc de Can Mercader, amb

una nota mitjana de 8,2, que el situa com el tercer més ben valorat de tota l’Àrea Metropolitana. Can Corts ha rebut un 7,6 i el del Canal de la Infanta, un 7,9. En tots ells es destaca l’ambient o la gent que hi va, superant la mitjana dels parcs metropolitans. En temes generals, els usuaris coincideixen a apreciar aspectes com la tranquil·litat, l’entorn i la vegetació. I per millorar, consideren que caldria que hi hagués més fonts. Com a dada curiosa, de les persones que visiten Can Corts i Can Mercader, el grup d’edat

més nombrós és d’entre 25 i 44 anys. En canvi, al parc del Canal de la Infanta el grup més freqüent és el de menors de 16 anys. I per gènere, les dones són majoria a Can Mercader (55% dels visitants), i no ho són al Canal de la Infanta (48%) i Can Corts (47%). La majoria dels usuaris enquestats van als parcs per passejar o descansar, i el segon motiu més citat és passejar el gos. També és significativa la quantitat d’enquestats que porten els nens a jugar, o bé que hi van a practicar esport.

Can Mercader rep la tercera millor nota de tots els parcs de l’Àrea Metropolitana

8,2

punts


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 7

ACTIVITATS ALS PARCS

VOLS COL·LABORAR AMB EL VISOR DE FAUNA ALS PARCS? L’AMB ha posat en marxa una aplicació web que mostra, en temps real, les observacions d’espècies en els parcs metropolitans i en dona informació: Es tracta d’una iniciativa de ciència ciutadana de l’Institut Català d’Ornitologia, que convida a participar i a compartir coneixement de manera molt senzilla, a través de l’aplicació NaturaList, o dels webs www.ornitho.cat i www.ocellsdelsjardins.cat.

Un dels aspectes forts dels parcs de Cornellà és la gran quantitat d’activitats cíviques que hi tenen lloc. En especial, Can Mercader i el parc del Canal de la Infanta són un espai preferent per fer actes socials o culturals. Per exemple, cada diumenge, a les 11.30 hores, hi tenen lloc activitats familiars relacionades amb el medi ambient, de febrer a juny i de setembre a novembre.

A Can Mercader: » 22 d’abril. Per Sant Jordi, punts de llibre i flors a partir d’elements naturals i reciclats. » 29 d’abril. Tortugues invasores » 6 de maig. La biodiversitat del parc: l’estany, els ocells i la vegetació singular. » 13 de maig. Taller de piles.

Al Canal de la Infanta: » 22 d’abril. Per Sant Jordi, punts de llibre i flors a partir d’elements naturals i reciclats. » 29 d’abril. L’hort al balcó. » 6 de maig. Construïm jocs sostenibles per a la Jugateca. » 13 de maig. Setmana de l’energia: conèixer les energies renovables.

CIRCUIT INCLUSIU El parc de Can Corts disposa des de desembre passat del primer circuit inclusiu de la ciutat, un projecte impulsat per l’Ajuntament de Cornellà i la Fundació Itinerarium que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de la pràctica esportiva (corrent i/o caminant). Aquest circuit es caracteritza per tenir recorreguts amb senyalitzacions especials que indiquen que són aptes per a persones amb diferents necessitats de mobilitat i serveixen per conscienciar tota la població sobre les dificultats d’accessibilitat que tenen les persones amb necessitats especials. El denominat “Circuit inclusiu, sumant Capacitats 39A” tindrà un total de 7 quilòmetres un cop s’hi incorpori una ampliació fins al parc del Canal de la Infanta, i està senyalitzat amb indicacions de color rosa.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 8

–TECSALSA–

QUATRE ÀREES DE TREBALL PER DONAR SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT D’aquesta manera, al Centre Especial de Treball de Tecsalsa hi treballen persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Es tracta de personal contractat laboralment, que també rep un servei d’ajustament mitjançant la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP). I, per la seva banda, el Centre Ocupacional dona servei —a través de la teràpia ocupacional— a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual i de desenvolupament acreditat igual o superior al 65%, que no els permet desenvolupar regularment activitats productives.

Tecsalsa és una entitat sense ànim de lucre, una empresa participada majoritàriament per l’Ajuntament de Cornellà que té per objecte social oferir a persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament una oportunitat d’integració laboral i social. Actualment, Tecsalsa ocupa 153 persones amb diferents graus de discapacitat; 114 són treballadores del Centre Especial de Treball (CET) i 39, usuàries del Centre Ocupacional (CO). L’activitat de Tecsalsa té diversos àmbits, per a adequar-se al màxim al perfil i capacitats d’aquestes persones, treballadores i usuàries, tenint en compte la seva tipologia de discapacitat.

JARDINERIA I MANTENIMENT Una de les àrees del CET és el manteniment de jardineria i espais verds per a la ciutat de Cornellà, mitjançant la contractació pública dels seus serveis, així com per a d’altres empreses i institucions.

MANIPULATS I SERVEIS A EMPRESES El CET té una àrea de manipulats industrials: les empreses hi poden subcontractar processos que requereixen selecció i verificació de peces, etiquetatge, encapsat, embossat i retractilat.

1 3 2 4 GARDEN CORNNATUR Aquesta és una de les activitats més conegudes de Tecsalsa: un gran espai on poder comprar tota mena de plantes, elements de jardineria, decoració, articles per a horts urbans i objectes de regal.

TERÀPIA OCUPACIONAL Els usuaris del Centre Ocupacional, amb especial dificultat d’inserció social i laboral, són atesos al centre ocupacional, on reben teràpies d’ajustament personal i social i d’ocupació terapèutica.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 9

LA APP SEGURETAT CIUTADANA PERMITE LOCALIZAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO La APP Seguretat Ciutadana ha incorporado una nueva función: localizar personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. El servicio permite localizarlas a través de su teléfono móvil, y es aplicable a cualquier persona en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, pero también adultos en situación de dependencia o con alguna enfermedad degenerativa, o menores, con algún tipo de discapacidad. Es necesario certificar, por parte de un profesional, que es imprescindible este tipo de servicio. Nadie podrá utilizar los datos para controlar los movi-

mientos de otra persona; para hacer uso de la función, tanto la persona que solicita activar un protocolo de búsqueda como la persona buscada deben tener instalada la APP de seguridad ciudadana y estar registrados. La herramienta permite localizar a la persona si tiene el móvil encendido y la localización activada. Si la persona está en riesgo, recibirá una llamada de emergencia en su móvil que permitirá que la policía local sepa dónde está. El servicio se debe solicitar a la Guardia Urbana, que trabaja en coordinación con los Servicios Sociales municipales.

Descarga la APP gratis en tu móvil desde este QR

L’AJUNTAMENT DENUNCIA ENDESA PEL TALL DE LLUM A UN VEÍ L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha presentat una denúncia per coaccions contra l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, arran del cas d’un veí de la ciutat al qual li ha estat tallat el subministrament, després de negar-se a què l’empresa substituís

el comptador elèctric del seu domicili per un de telegestionable. La instal·lació dels nous comptadors telegestionables no és obligatòria fins al 31 de desembre de 2018; tot i això, l’empresa distribuïdora va procedir el 7 de març al tall del subministrament elèctric, un servei essencial, i més en períodes crítics com són els mesos d’hivern. L’Ajuntament remarca que l’empresa, una multinacional que presumeix de compromís social en la seva política informativa, no disposa d’un servei efectiu de mediació que, davant de situacions

com les que s’han plantejat, pugui resoldre el conflicte sense necessitat de tallar la llum a una família. L’Ajuntament considera que accions com aquesta no s’han de tornar a repetir, i ha demanat reiteradament a Endesa que busqui altres fórmules d’actuar en el futur, perquè el mal exemple mostrat en aquest cas serveixi de punt d’inflexió per modificar la seva política de relació amb la ciutadania. A més l’Ajuntament de Cornellà segueix treballant perquè en el termini més breu possible es restableixi el subministrament de llum a la llar de la família afectada.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 10

SERVICIO DE TRADUCCIONES ‘A LA CARTA’ PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD Cualquier negocio de restauración, hostelería o comercio de la ciudad puede solicitar la traducción de materiales que tengan que ver con su actividad de forma gratuita, gracias al nuevo servicio “Traducciones a la carta”. La herramienta ha sido promovida por el Ayuntamiento de Cornellà, a través del Centro de Empresas Procornellà, y tiene

como objetivo facilitar a estos establecimientos las traducciones de menús, catálogos de productos, listados de precios, folletos promocionales, páginas web… En definitiva, de cualquier material que tenga que ver con la actividad del negocio y en cualquier idioma. A través del portal web www.serveidetraducciocornella.cat el propietario de un establecimiento

puede solicitar este servicio de traducción adjuntando el documento que quiere traducir y especificando el idioma. El servicio es gratuito para un máximo de mil palabras al año y de mil quinientas si el comercio pertenece a la asociación Cornellà Compra a Casa, que colabora en la iniciativa.

ESCOLTA EL TEU PROGRAMA DE RÀDIO CORNELLÀ A QUALSEVOL HORA Ràdio Cornellà s’ha incorporat també a les noves tecnologies i disposa d’una APP per a telèfons intel·ligents que dona totes les prestacions per acompanyar-nos a qualsevol hora del dia amb la seva programació i també interactuar amb les notícies de la ciutat. L’aplicació està disponible per a Android i iOS i es pot descarregar gratuïtament de les botigues d’aplicacions vinculades als telèfons que porten aquests sistemes operatius.

El menú permet escoltar per via digital la programació en directe, però també fa accessibles tots els programes de Ràdio Cornellà a qualsevol hora del dia des de l’apartat de Ràdio a la Carta. Així mateix, des de l’aplicació es poden llegir les principals notícies de la ciutat de Cornellà emeses pel butlletí i la previsió del temps de la nostra ciutat, i accedir a les piulades del twitter de Ràdio Cornellà.

DESCARREGA’T L’APLICACIÓ DES D’AQUEST QR


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 11

–APUESTA POR LA COHESIÓN SOCIAL–

EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ UN MILLÓN DE EUROS A UN NUEVO PLAN SOCIAL DE MEJORA DE RENTAS BAJAS

El Ayuntamiento de Cornellà pone en marcha una iniciativa pionera con la creación del Plan de Mejora de las Rentas Bajas, una prestación social de carácter económico que tiene como objetivo principal atender a personas activas laboralmente —y por tanto, excluidas de recibir las ayudas establecidas por la administración

autonómica al disponer de rentas—, aunque sus ingresos mensuales brutos son inferiores a 1.071 euros. El programa tendrá una dotación inicial de 1.000.000 de euros, repartidos en dos años, y forma parte de las iniciativas impulsadas en el marco del Acuerdo Social Contra la Crisis de la ciudad (desde 2016 hasta 2020), firmado por el consistorio y casi 40 entidades de la ciudad, empresas, sindicatos, asociaciones y partidos políticos. El diseño de la propuesta de este programa complementario está contemplado en el presupuesto de 2018 y consta de dos prestaciones: una ligada específicamente a los recursos económicos y la otra para reforzar las prestaciones vinculadas concretamente a la infancia. Con la nueva prestación, el Ayuntamiento de Cornellà quiere dar un paso adelante en su compromiso con las personas de la ciudad que, a pesar de tener trabajo, no pueden cubrir las necesidades básicas y corren el riesgo de caer en situaciones de exclusión social.

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA

Estará vinculado a un contrato laboral y actuará de forma complementaria para personas que ya tienen un contrato con un salario bruto inferior a 1.071 euros y tenga una jornada semanal inferior a la establecida. El consistorio ofrecerá un contrato de trabajo complementario por un período de seis meses de hasta quince horas y, según la unidad familiar, con una retribución mensual máxima de 469 euros brutos.

El Programa de Apoyo a la Infancia se centrará en prestaciones para cubrir necesidades alimentarias y socio-educativas; de carácter temporal para garantizar el almuerzo, las becas comedor, realización de actividades extraescolares y/o adquisición de material escolar.

REQUISITOS

INFORMACIÓN

Las personas beneficiarias de ambas prestaciones deberán tener unos ingresos inferiores a la renta de suficiencia, estar trabajando con una jornada inferior a la máxima establecida, y acreditar estar empadronadas en la ciudad con una antigüedad de dos años. Las personas interesadas podrán informarse personalmente en el área de Educación y Política Social (parque de Can Mercader), solicitando cita a través del correo informacio@aj-cornella.cat. Convocatoria abierta hasta el primer trimestre de 2019.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 12

DOS NOUS SERVEIS MILLORARAN LA XARXA DE BUS METROPOLITÀ L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat el mes de març la nova xarxa de bus metropolità d’altes prestacions, vertebrada a través de dos nous serveis d’autobús: el bus metropolità Exprés (AMB Exprés) i el servei AMB Metrobús. Aquests serveis complementaran la xarxa convencional actual i facilitaran una connexió més directa i més freqüent amb Barcelona i la resta de ciutats de l’entorn. L’AMB Exprés farà recorreguts més directes i amb poques parades, per arribar més ràpid al punt de destinació. Pel que fa a Cornellà, cal destacar que la proposada línia E79 unirà el Parc Hospitalari de Sant Boi amb l’avinguda Diagonal de Barcelona (metro Maria Cristina), i s’aturarà a la parada que hi ha al davant del Museu Agbar. L’AMB Metrobús serà un servei d’alta freqüència, similar al metro, a través dels principals corredors metropolitans que tenen alta demanda de viatgers. La línia M8 unirà Cornellà amb Castelldefels, i la línia M12, Almeda amb la zona alta de l’avinguda Diagonal de Barcelona. Aquesta ampliació de la xarxa suposa un salt quantitatiu i qualitatiu per al bus metropolità, una nova alternativa i apostar per una mobilitat més sostenible i menys contaminant.

15 MÓDULOS Y 209 PLAZAS DE BICIBOX EN CORNELLÀ En enero se inauguró una nueva estación de Bicibox en el acceso norte del Centro Comercial Llobregat Centre, y, recientemente se ha instalado un nuevo módulo de 6 plazas adosado a la estación 202 del Bicibox, situada en la calle Progrés, muy cercana al acceso del Centro Comercial Splau. Así, en total, Cornellà cuenta con 15 módulos situados junto a paradas de transporte público y distintos equipamientos, con un total de 209 plazas disponibles para aparcar la bicicleta. Por otro lado, el número de usuarios del servicio Bicibox, servicio impulsado por el AMB, ha crecido un 28% durante el año 2017, y ha logrado y sobrepasado este primer trimestre de 2018 los 10.000 usuarios. L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Cugat del Vallès son los municipios metropolitanos con un número más elevado de usuarios. Durante el año pasado, sólo en Cornellà de Llobregat se estacionaron 41.140 bicicletas.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 13

NOUS PILARS DE LA POLÍTICA LOCAL SOBRE HABITATGE SOCIAL I ASSEQUIBLE Un objectiu és facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius de població amb pocs recursos, promovent la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social i assequible

L’Ajuntament de Cornellà ha aprovat unes directrius per tal d’assentar la política local d’habitatge, i que durant els propers anys han de ser els pilars que donin resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit. Per causa de la crisi econòmica que hem patit, estem en un context marcat per desnonaments, per la manca de recursos econòmics en les polítiques sectorials d’habitatge, i amb limitacions per accedir a un habitatge digne per la precarietat laboral i l’escletxa social generada.

Davant aquest escenari, aquestes directrius prioritzaran el foment d’habitatge social a partir tant de l’impuls d’habitatge protegit assequible com de foment del lloguer social. Per fer-ho col·laborarà amb la resta d’administracions i més concretament amb el nou Operador Metropolità d’Habitatge Públic per poder crear un parc públic d’habitatge de lloguer a la ciutat, implantant nous programes de rehabilitació als barris i mantenint les polítiques de creació de sòl, facilitant la construcció d’habitatge amb diferents qualificacions i diferents règims de protecció.

L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ VOL GARANTIR LA DESTINACIÓ DEL 30% DEL NOU PLANEJAMENT MUNICIPAL A LA CREACIÓ D’HABITATGES AMB DIFERENTS RÈGIMS DE PROTECCIÓ

EIXOS D’ACTUACIÓ Accés i ús adequat dels habitatges assequibles i de lloguer Promoció i qualificació d’habitatges protegits Foment de la rehabilitació i millora del parc residencial Gestió del patrimoni de sòl urbanitzat


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 14

22 D’ABRIL, JORDIADA A CAN MERCADER LA FESTA CULMINA DEU DIES DEDICATS A LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA Parlar de la Diada de Sant Jordi a Cornellà de Llobregat és, necessàriament, parlar de la Jordiada. Una gran festa preparada per al diumenge, 22 d’abril, al parc de Can Mercader, una cita on gaudir, participar i conviure, que any a any converteix el parc en una multitudinària trobada al voltant de la cultura popular i tradicional catalana. I també és parlar de molt més que això, ja que, al llarg de deu dies, les entitats que promouen la Jordiada omplen la ciutat de propostes de música, lectura, escèniques i, sobretot, de participació. La primera edició va tenir lloc el 1993, així que l’any passat va celebrar el 25è aniversari. Cada vegada més, la programació s’ha anat farcint d’activitats, gràcies a la implicació de les entitats i del voluntariat que les han fet possibles.

#jordiadacornella


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 15

PETITS I GRANS PODEN GAUDIR D’UNA JORNADA INTENSA I PLENA D’ACTIVITATS

PARADES DE LLIBRES I ALTRES ACTIVITATS No faltaran, durant la festa a Can Mercader, les parades que faran la jornada prèvia a la tradicional venda de llibres i roses del 23 d’abril, així com jocs, rocòdrom i activitats per a tota la família.

CULTURA TRADICIONAL Gegants, cap-grossos, castellers, sardanes, corals, tabalers, mostra de puntes de coixí, parades d’artesania… tot té el seu espai durant la jornada festiva del diumenge.

MÚSICA I DE TOT UNA MICA La programació de la Jordiada s’estén durant deu dies, amb actuacions musicals, presentacions de llibres i molt més. Consulteu la programació completa, dies i horaris a la contraportada d’aquest Cornellà Informa.

CONVIVÈNCIA La Jordiada és, sobretot, participació i convivència. Un dinar popular enllaça les activitats del matí i de la tarda, mentre que el parc, com cada diumenge, es troba a ple rendiment: el trenet, les funcions de la llegenda de Sant Jordi, les exposicions del Museu Palau Mercader i del Museu de Matemàtiques, etc.

LA LLEGENDA DE SANT JORDI A CAN MERCADER Representació de la llegenda de Sant Jordi en el marc de la Jordiada al parc de Can Mercader, amb la presència estel·lar d’un dels dracs del Foment de Cultura Popular de Cornellà. Activitat per a tota la familia, a la part del darrere del Palau Mercader. Dues sessions: 12 i 13 h, el mateix diumenge 22 d’abril.


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 16

UN MES CARREGAT DE LLIBRES, CONTES, I LECTURA Durant el mes d’abril Cornellà és més que mai la ciutat de la lectura. Presentacions de llibres d’autors i de concursos literaris, hores del conte, exposicions i espectacles diversos per promoure, al voltant de Sant Jordi, la lectura i subratllar-ne el valor en la dinamització cultural i educativa de la ciutat. Moltes activitats tenen lloc als equipaments de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà. Us en destaquem algunes, i consulteu http://agenda.cornella.cat per a més detalls i per a descobrir-ne moltes més.

Biblioteca Central DILLUNS 16 19 h JOC D’SCRABBLE “ESPECIAL POMPEU FABRA” DIMARTS 17 19 h LECTURA DE POEMES: “TOT RECORDANT MONTSERRAT ABELLÓ” DIVENDRES 27 19.30 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DE BIEN NACIDOS”, DE JOSÉ MEMBRIVE

Biblioteca Marta Mata

Biblioteca Sant Ildefons DIJOUS 19 19 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LEVITAT”, D’ISMAEL VACCARO DISSABTE 21 12 h DISSABTE FAMILIAR: TALLER D’EXLIBRIS DIVENDRES 27 17.30 h LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI (AUDITORI)

Castell de Cornellà

DIJOUS 20 19 h PRESENTACIÓ DEL CONTE “L’HOME SENSE PÈL” DE PILAR PORTUGUÈS I OLGA TURÚ

DIMARTS 17 17 h PRESENTACIÓ DE “RECUERDOS CON HISTORIA“, D’ALFONSO MORILLAS I JORDI GAMERO

DIMARTS 24 18.30 h ANY CRUSET: LECTURA DRAMATITZADA: “LA INFINITA MANERA”

DIJOUS 19 19 h LLIURAMENT DE PREMIS I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL V CONCURS DE RELATS BREUS

LA LLEGENDA DE SANT JORDI AL CASTELL DIUMENGE 29 D’ABRIL

El Castell

12 h

Gratuït

Reserva prèvia al telèfon 93 474 51 35, de dimarts a divendres, de 10 a 14 h, fins al dia 27 d’abril.

LA BIBLIOTECA DE SANT ILDEFONS VA VIURE UN AUTÈNTIC TERRABASTALL! El 17 de març, es va celebrar la tercera edició del “Terrabastall a la biblioteca”, organitzat per la Xarxa de Biblioteques de Cornellà a la biblioteca de Sant Ildefons.


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / JOVENTUT / Pàgina 17

CITA CON EL 35º FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO DE CATALUNYA La 35ª edición del Festival de Arte Flamenco de Catalunya volverá a los escenarios de Cornellà de Llobregat entre el 3 y el 27 de mayo. Uno de los artistas más destacados de esta edición es Vicente Amigo, que actuará en la gala del Auditori de Cornellà el próximo sábado 19 de mayo, a las 21 horas. El Festival incorpora muchos más espectáculos, actuaciones de las entidades y actividades culturales vinculadas a la promoción y difusión del arte flamenco en todas sus disciplinas. Está organizado por la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas de Cornellà de Llobregat. Podéis consultar toda la programación e información sobre esta edición en la web del Festival.

Vicente Amigo 19 de mayo L’Auditori

http://ajuntament.cornella.cat/AgendaWeb/ Campanyes.aspx?campanya=17

ESPORT I SILENCI PER OBRIR LES NITS INSÒMNIA 2018 Els joves de la ciutat ja tenen a punt les Nits Insòmnia 2018, una programació d’oci nocturn saludable, dissenyada per i per als joves. Les primeres cites seran el cap de setmana del 27 i 28 d’abril, amb una proposta esportiva, al Centre Internacional de Tennis del carrer Verge de Montserrat, i una Nit en Silenci, al CRAJ, amb tallers

i pel·lícules al voltant de la llengua de signes. A més, per al 4 de maig, està prevista una festa especial amb activitats al carrer i que promet estar plena de sorpreses. La programació de primavera de les Nits Insòmnia s’allargarà fins al 26 de maig, amb opcions com una nit multitaller, una dedicada a Eurovisió, activitats de

cuina, ball, jocs, robòtica i música, entre d’altres. Està adreçada a joves entre 16 i 35, i tot és gratuït: informa’t de les inscripcions a la web www.cornella.cat/ ca/NitsInsomnia.asp, o bé a qualsevol dels serveis d’informació del Departament de Joventut, al Trailer o al Punt a l’Institut.

Més informació: 933 763 561 / 669 989 501 trailer@aj-cornella.cat La programació completa: http://ajuntament.cornella. cat/AgendaWeb/Campanyes. aspx?campanya=14


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 18

DESCARREGA’T LA GUIA CORNELLÀ A PEU

RUTES SALUDABLES PER MANTENIR-SE EN FORMA I GAUDIR DE LA CIUTAT I DEL SEU ENTORN NATURAL Ruta barri Fontsanta

tI

ld

ef on

s

BARRI PEDRÓ

ta S

an

BARRI DE FATJÓ

G

Ru

Ruta de 2.100 metres, amb una durada aproximada de 25 a 30 minuts i que es pot fer caminant o corrent. En un breu tram podem trobar elements patrimonials tan destacats com la Central d’Aigües de Barcelona, el Citilab (antiga fàbrica de Can Suris) o la torre modernista de Can Camprubí, a més de travessar el parc del Canal de la Infanta.

Ignasi Iglésias

Parc del Canal de la Infanta Fontsanta-Fatjó BARRI FONTSANTA

Cornellà-Centre

ta

Ru Cornellà

an ts

n Fo Les Aigües

ta

En els darrers anys s’han establert una sèrie d’itineraris per incentivar la ciutadania a portar un estil de vida actiu i amb salut, que recorren els diferents barris de la ciutat de Cornellà. Es tracta d’unes rutes d’intensitat baixa i moderada que es poden fer caminant, corrent, fent nordik walking (caminades amb pals), etc. No cal cap preparació especial i també les podem fer per conèixer altres barris, per gaudir dels parcs i de l’entorn natural, o simplement per mantenir-nos en forma. Cal ser conscients de la importància de portar un estil de vida saludable per tal de combatre el sedentarisme i les patologies que se’n deriven. Si t’interessen aquestes rutes, pots consultar-les junt amb moltes d’altres a la guia “Cornellà a peu”, disponible a la web municipal i també en paper al mateix Ajuntament.

BARRI CENTRE

Cornellà Riera

BARRI RIERA

Ruta Centre

P la

Ruta barri Centre Ruta de 3.280 metres, amb una durada aproximada de 40 a 50 minuts, caminant o fent marxa nòrdica. Recorre els principals punts d’interès del centre urbà de Cornellà, el parc de la Ribera i l’avinguda del Baix Llobregat.

Riu Llobre

ga

t

Ruta Parc Agrari

Ruta Parc Agrari Ruta de 8,16 km i durada aproximada de 2 hores que es pot fer caminant, fent marxa nòrdica o anant en bici per un entorn natural molt proper a la ciutat, amb un desnivell de 126 m i una dificultat baixa. En aquest cas, el punt de sortida és al final del carrer Verge


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 19

PASSOS A MILS Cada setmana, el Departament d’Esports organitza les caminades “Passos a mils” pels quatre primers itineraris dins del seu programa “Vine a fer Esport-Salut”. Totalment gratuït i obert a tothom, no cal inscripció prèvia. Anireu acompanyats de tècnics qualificats que us donaran consells de salut i activitat física. » Dilluns 16.30 h: Can Mercader-Colesterol » Dimarts 9.00 h: Fontsanta » Dimecres 18 h: Centre » Dijous 9.00 h: Sant Ildefons

Ruta barri Sant Ildefons Ruta de 2.870 metres amb un lleuger desnivell, inferior al 4%, i per entorn urbà en la seva majoria. Durada aproximada de 35 a 40 minuts i es pot fer caminant o corrent, és un exercici moderat apte per a qualsevol persona. Surt des de la seu de l’entitat Peña Dominó i travessa diferents carrers principals de la zona nord de Cornellà: avinguda Sant Ildefons, carrer de la Miranda i carretera d’Esplugues.

El Pedró

Sant Ildefons

BARRI GAVARRA

BARRI SANT ILDEFONS

r

de

ca er

Gavarra

R

aM ut

Parc de Can Mercader

Almeda

BARRI ALMEDA

Ruta Can Mercader o “del colesterol”

Parc de a Ribera

de Montserrat i, quan travessem el riu i ens endinsem al Parc Agrari, passarem també pels termes municipals de Sant Boi i del Prat de Llobregat, majoritàriament en terreny agrícola, entre camps, canals i masies: un important patrimoni cultural i ecològic.

Ruta de 2.800 metres i amb un desnivell inferior al 4%, amb una durada aproximada de 30 a 40 minuts. Es tracta d’una ruta senyalitzada que transcorre pel parc de Can Mercader i la zona de la Torre de la Miranda. Podem superar el desnivell entre aquests dos punts al ritme que més s’avingui amb la nostra forma física, una petita pujada ens servirà per potenciar les cames.

RUTES EN EL TEU MÒBIL Des d’aquest enllaç pots descarregar els recorreguts a l’aplicació de mapes del teu mòbil (format KML de Google) i compartir-los:

http://ajuntament.cornella. cat/cornellaapeu/Default.aspx


CORNELLÀ INFORMA / FOTONOTÍCIES / Pàgina 20

Multitudinària cinquena edició de la Festa del Riu, el 18 de març

L’espectacle “A tres bandes” tanca la Quinzena de Dansa Metropolitana Concentració i aturada amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora

Presentación de un libro de Amparo Almarcha en el Castell Festival de Música per la Igualtat, el 9 de març

Esplaia’t, festa amb tots els esplais de Cornellà


CORNELLÀ INFORMA / FOTONOTÍCIES / Pàgina 21

Origami: espectacular proposta de dansa a Can Mercader 9 de març: un espai per recordar les persones desaparegudes Presentació amb Creu Roja Cornellà d’un nou desfibril·lador al parc del Canal de la Infanta

Alumnes francesos i finesos visiten l’Esteve Terrades

Torneig de futbol de la Dona organitzat per la Penya Espanyolista 100 cumpleaños para Dolores Rodríguez Soto

Lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre


CORNELLÀ INFORMA / FOTOREPORTATGE / Pàgina 22

ÉXITO INTERNACIONAL DEL CN CORNELLÀ El Club Natación Cornellà cosechó hasta 32 medallas en el International Swim Meeting Erlangen 2018, disputado los días 10 y 11 de marzo en Alemania. Un total de 27 nadadores del club participaron en el torneo, y además del éxito deportivo, ha resultado ser una gran experiencia compitiendo a nivel internacional. El CN Cornellà participaba en un total de 113 pruebas de las categorías alevín, infantil, junior y absoluta, y se ha llevado 12 medallas de oro, 12 de plata y 8 de bronce. El trofeo ISM Erlangen es una cita de gran tradición en el land alemán de Baviera, donde cada año participan los mejores clubs de la zona.

EDICTE / CALENDARI CONTRIBUENT 2018: L’Alcalde, en decret 5825/17 de data 05-12-2017, ha resolt el següent:

* Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic (Quioscos i parades de venda no Sedentària) 1r. Semestre (no domiciliats)

Primer.- Establir pels tributs domiciliats següents: * Impost sobre béns immobles (IBI) * Impost d’activitat econòmiques (IAE) * Taxa de guals i reserva de la via pública * Taxa d’aprofitament de mercats * Taxa per l’ocupació de terrenys públics (quioscos i parades no sedentàries, etc…)

PERÍODE

Se’ls carregaran en els comptes bancaris sis fraccions de l’import resultant de dividir per 6 l’import total del rebut anual de 2018, els dies de 2018: 29 de juny, 31 de juliol, 31 d’agost, 28 de setembre, 31 d’octubre, 30 de novembre. Domiciliats en un sol termini se’ls carregarà el rebut al compte bancari el dia 3/9/2018. Per la Taxa d’aprofitament de mercats i la Taxa per l’ocupació de terrenys públics (quioscos i parades no sedentàries, etc…) referides al 1er semestre del 2018, els domiciliats en un sol termini se’ls carregarà el rebut al compte bancari el dia 03/09/2018, i les referides al 2on semestre del 2018 se’ls carregarà el rebut al compte bancari el dia 03/12/2018. Els rebuts corresponents a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, es carregarà als comptes bancaris l’import resultant de dividir per 4 l’import total del rebut, els dies de 2018: 2 de juliol, 1 d’agost, 2 de novembre i 3 de desembre. Segon.- Pels rebuts no domiciliats, aprovar el calendari per l’any 2018 que a continuació es detalla: TRIBUT * Impost sobre vehicles tracció mecànica (anual) PERÍODE De l’1 de març al 3 de maig TRIBUTS * Impost béns immobles – anual, no domiciliats * Bens Immobles Rústega * Horts urbans * Impost activitats econòmiques – anual, no domiciliats * Taxa entrada de vehicles a través de les voreres (guals), les reserves de via pública permanents i reserves temporals de càrrega i descàrrega “guals” (no domiciliats) * Taxa per la tinença de Gossos (anual) * Taxa per l’aprofitament i serveis als mercats municipals – 1r. Semestre (no domiciliats)

Del 22 de juny al 5 de setembre TRIBUTS * Taxa per la recollida de residus comercials i/o industrials (anual) * Taxa per la conservació del cementiri municipal (anual) * Taxa per la recollida de residus dels mercats municipals (anual) * Taxa per l’aprofitament i serveis als mercats municipals 2n. Semestre (no domiciliats) * Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic (Quioscos i parades de venda no sedentària) 2r. Semestre (no domiciliats) PERÍODE Del 28 de setembre al 3 de desembre Tercer.- La domiciliació de la resta de tributs, serà en les següent dates: * Impost Bens Immobles (Rústega), Taxa per tinença de gossos i Horts urbans: 1 d’agost de 2018 * Taxa per la recollida de Residus, Taxa escombraries mercats, Taxa per la conservació del cementiri municipal, es carregaran als comptes bancaris el dia 30 de novembre de 2018 Quart.- Els pagaments del rebuts no domiciliats es podrà fer a traves d’internet a la web de l’Ajuntament www.cornella.cat a l’apartat “calendari fiscal” i a traves de les entitats col·laboradores. Es fa públic per a informació general. Cornellà de Llobregat, 8 de març de 2018 EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2018, va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres següent: “Obres pel subministrament i instal·lació de gespa artificial al Camp de Rugby de l’Estadi Municipal de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 532.514,38 € (IVA no inclòs) i 644.342,40 € (IVA inclòs). Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí

Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions als projectes, aquests s’entendran definitivament aprovats. Cornellà de Llobregat, 8 de març de 2018

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de març de 2018, ha acordat aprovar les bases particulars i la corresponent convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva per a l’exercici 2018, següent: Bases reguladores de la convocatòria per les subvencions al foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni catalogat de Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2018. La sol·licitud juntament amb la justificació, podrà presentar-se des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC i fins el 31 de desembre de 2018 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediments Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Documentació: Les bases particulars reguladores de la convocatòria, així com els models normalitzats, es poden consultar via Internet, a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, www.cornella.cat. També es troben a disposició dels interessats al Departament de Procediments, Pl. Església, s/núm. 1a Planta. Telèfon: 93 377 02 12. Cornellà de Llobregat, 14 de març de 2018


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 23

GERMÁN MEDINA Grup Municipal CEC-CPC

SERGIO FERNÁNDEZ Grup Municipal del PSC

EL 3 D’OCTUBRE HI ÉREM TOTES

PLAN DE MEJORA DE RENTAS BAJAS

Serà blava i tranquil·la la mar. Serà espessa i verda la vall. Serà gran i dolça la muntanya. Serà un dia que durarà anys.

Desde el gobierno municipal hemos creado un programa de ayudas económicas para vecinos y vecinas de nuestra ciudad con trabajo y que, aún así, no llegan a fin de mes. Este plan nace con una dotación inicial de un millón de euros y un calendario previsto de dos años destinando una parte del presupuesto a complementar los salarios más bajos a cambio de unas horas de trabajo para la comunidad. El segundo programa se destinará a la ayuda a la infancia para cubrir necesidades alimenticias y socioeducativas de los niños y niñas de nuestra ciudad. A este programa podrán acogerse las personas con unos ingresos mensuales brutos inferiores a los 1.071 euros, salarios, por desgracia, bastante frecuentes en muchos sectores de la actividad económica. El propósito es que los beneficiarios firmen un contrato laboral con nuestro Ayuntamiento para que, por un máximo de 15 horas de trabajo semanales cobren un máximo de 469 euros brutos al mes. Este programa nace fruto de los compromisos adquiridos en el acuerdo social. En primer lugar pusimos en marcha lo que denominamos planes de ocupación municipales cuyos destinatarios están siendo ciudadanos y ciudadanas de Cornellà en paro, llegaremos a las 1.500 contrataciones en 2019 en sectores diferentes: maestros dando clases de refuerzo en las escuelas, parados sin formación específica realizando tareas de carpintería y pintura en el mobiliario urbano de la ciudad, etc… Damos un paso más en nuestros compromisos, añadiendo a estos programas el proyecto de mejora de las rentas bajas, destinadas a trabajadores en riesgo de exclusión social. Todo esto es posible gracias a la buena salud financiera de nuestro ayuntamiento, sin deuda financiera, que nos permite destinar recursos a ayudar a las personas de nuestra ciudad que lo necesiten permitiendo una vida digna, triplicando también las dotaciones de ayudas económicas vinculadas a la infancia, adultos en situación de vulnerabilidad y adultos mayores. Este es nuestro compromiso, dedicar nuestros esfuerzos a los ciudadanos y ciudadanas de Cornellà, a nuestra ciudad, a nuestros vecinos y nuestras vecinas, intentando que las fronteras de nuestro bienestar no retrocedan, interponiendo incluso como es sabido demandas contra otras administraciones, (Condena a la Generalitat a pagar 2.3 millones de euros por el impago de la gestión de las guarderías municipales), por cierto aún no cobrados…

Gent de mar, de rius i de muntanyes, Tindran mar i prats i rius i boscos. Tindran tot. I es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries. Aquest abril fa sis mesos del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre i de la Vaga General del 3 d’octubre. Dies que duraran anys i, efectivament, dies en què les ciutats van ser rius plens de gent. L’1 d’Octubre el va convocar un govern, i per això unes poques desenes de persones pateixen la repressió més cruenta, en forma de presó i exili, però no hem d’oblidar que van ser més de dos milions de persones les qui el van fer possible. De la mateixa manera, el passat 3 d’Octubre van sortir al carrer a la nostra ciutat milers de persones: del Comitè de Defensa de la República, de la Xarxa de Cornellà per la República, d’entitats, sindicats o partits molt diversos, i van fer efectiva la consigna «els carrers seran sempre nostres». Però el passat 3 d’abril, el dia que se’n complien els sis mesos, la repressió de l’Estat va caure sobre un company nostre. A en Vidal Aragonés, que ha estat regidor a l’Ajuntament de Cornellà durant dos anys i mig i que ara és diputat al Parlament per la CUP-Crida Constituent, els Mossos el responsabilitzen de ser l’organitzador dels talls de carreteres i per això li han iniciat un expedient sancionador. Però aquell dia va ser el poble autoorganitzat qui va desbordar tot intent d’organització, qui va ser protagonista com ho havia estat dos dies abans per aturar el país. Per cridar ben alt i fort contra la repressió, per autodeterminar-se, per demostrar que se sap poble i que res no l’aturarà. Ens vam saber poble el 20 de setembre, davant l’assetjament de la Guardia Civil i la Policía Nacional al departament d’Economia i a la seu de la CUP; l’1 i el 3 d’Octubre; el 10 i el 27 d’octubre, preparades als carrers; i el 8 de novembre en una nova Vaga General. Un cop ens hem sabut poble, res no podran contra nosaltres. Defensarem el poder del poble i combatrem juntes la repressió. El 3 d’octubre hi érem totes, i seguirem sent-hi.


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 24

RAQUEL ALBIOL Grup Municipal ERC-AM

PROU! Escriure aquestes línies no és fàcil, fa mesos que passem dies durs: mentre nosaltres podem viure en “llibertat”, hi han 10 persones que estan empresonades i 6 més exiliades, porten mesos i dies a la presó i a l’exili, i segurament i lamentable hi estaran molt més temps. Hi són per les seves idees polítiques, per ser líders d’entitats i per defensar a les institucions el que la població havia demanat amb els seus vots, per exercir el mandat democràtic sorgit de les urnes. Són ells i elles: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Anna Gabriel i Marta Rovira; però podríem ser molts de nosaltres, i encara és possible que n’acabin essent més. Tristesa, ràbia, impotència i una amalgama de sensacions són les que tenim. Però convertirem la ràbia en força. La repressió de l’Estat Espanyol no té aturador i ens embat contínuament. I en aquesta situació no es pot mirar cap a una altra banda, no es pot fer veure que no ens afecta i que no passa res. No oblidem que aquesta situació la secunden PP i C’s i també PSOE-PSC. Al passat ple no vam poder debatre una moció demanant l’apropament dels presos polítics perquè el PSC no ho va permetre per no crear més tensió. Doncs no podem no parlar-ne per evitar tensions ni confrontacions. La confrontació ja existeix en el moment que aquestes persones estan en presó preventiva o a l’exili per causes simplement polítiques. Aquestes persones estan allunyades de les seves cases, de les seves famílies i amistats i han d’anar a judici, per causes polítiques, perquè sí, són presos polítics. Ens voleu callats i tancats a casa, quan les idees que defensem no són les vostres. Quan l’independentisme tenia menys recolzament ens menysteníeu i ara que veieu que tenim la força social per portar a terme la República Catalana ens ataqueu, ens empresoneu i ens perseguiu ideològicament i política. I ara també voleu inculpar als CDR. No ho permetrem. Aquesta és la vostra “democràcia”, doncs no ens aturareu, no podreu parar la força de tot un poble que ja ha dit prou i que continuarà lluitant i sortint al carrer pacíficament i cívica fins que la República sigui una realitat. Deixeu d’enganyar i de retorçar el concepte de violència per intentar justificar les acusacions de rebel·lió que mantenen empresonats polítics i activistes. Violència és la que exerceix l’Estat contra qui no comparteix les seves idees. I acabo una frase de Desmond Tutu “Si ets neutral en situacions d’injustícia, has escollit el bàndol de l’opressor”. Vosaltres decidiu de quin bàndol esteu. Llibertat Presos Polítics! Endavant la República Catalana!

DANIEL MARTÍNEZ Grup Municipal de C’s

ALTERNATIVA NARANJA PARA CORNELLÀ Resulta irónico que los socialistas de Cornellà quieran vender que su prioridad es “el diálogo y el consenso social”, y justamente la política que ellos aplican como equipo de gobierno con los grupos de la oposición sea toda lo contraria. El último ejemplo lo tenemos en el pasado pleno de marzo, donde el PSC de Cornellà rechazó la propuesta de Ciutadans de impulsar una “Mesa de Diálogo” para encontrar soluciones y mejorar la movilidad en nuestra ciudad durante los partidos del RCD Espanyol. Después de lo sucedido en el pleno, desde Ciutadans Cornellà denunciamos que los socialistas no están por la labor de mejorar la movilidad de los vecinos de los barrios Centro-Riera y Almeda durante los partidos del Espanyol. Y es que más allá de las contradicciones de otros, el Grupo Municipal de Ciutadans sigue ejerciendo una política útil, preocupados en resolver los problemas de nuestros vecinos. Seguimos demostrando nuestro proyecto alternativo y siendo la voz de muchos cornellanenses en el Ayuntamiento. Tenemos en el eje de nuestra política municipal mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de fomentar valores, de crear espacios de encuentro, zonas respetuosas con el medio ambiente, y un modelo de ciudad moderna, inteligente, sostenible y generadora de oportunidades. Ciutadans está demostrando con las iniciativas municipales que hemos ido presentando en esta primera legislatura en el Ayuntamiento que hay otra manera de hacer política: respetando nuestro programa electoral y escuchando de cerca en las diferentes reuniones, carpas informativas y asambleas ciudadanas las quejas y propuestas vecinales. Con propuestas para mejorar nuestros barrios, sus equipamientos, fomentar la ocupación, mejoras en los servicios sociales, acceso a la vivienda, propuestas de infancia, juventud y gente mayor. Aportamos propuestas sensatas y soluciones ante las viejas formas del PSC de Balmón y los gritos y protestas de otros. Y es que algunos parecen empeñados a seguir cometiendo los mismos errores del pasado de la vieja política y no se dan cuenta que la sociedad pide regeneración y nuevas formas. La alternativa naranja para Cornellà ha llegado para que haya el cambio de rumbo que nuestra ciudad necesita. Por otra parte, en el pleno de marzo, se aprobó por unanimidad la moción conjunta presentada por todos los grupos municipales en defensa de la educación pública. Desde Ciutadans mostramos todo nuestro apoyo a la comunidad educativa de Cornellà, estamos en contra de los cierres de líneas P3, defendemos la reducción de las ratios en primaria y secundaria, la mejora de la inversión en los Institutos, una mayor visualización de la Escuela de Adultos y que la Generalitat asuma la inversión correspondiente a la Ley de Educación. Recordad que podéis contactar con nosotros en el Despacho Municipal en Can Vallhonrat (Plaça de la Esglèsia s/n), en nuestra sede en c/Barcelonés, 17 o a través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat.


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 25

DANIEL SERRANO Grup Municipal del PP

ARNAU FUNES Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

RECUERDEN ESTE NOMBRE: ITE (INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS)

CORNELLÀ NECESSITA UN GOVERN EFECTIU A CATALUNYA

Quizás a algunos de ustedes les suene la palabra ITE. Otros muchos puede que todavía no estén familiarizados con dicho término. Lo que sí les puedo asegurar es que en no mucho tiempo la mayoría de ustedes sabrán de qué va la Inspección Técnica de Edificios, también conocida como ITE. La ITE deriva de una normativa aprobada por la Generalitat (Decret 67/2015) y consiste en una inspección obligatoria que tendrán que pasar todos los edificios con una antigüedad determinada con el objetivo de verificar si reúnen todos los requisitos de seguridad. Es decir, viene a ser una especie de ITV pero en lugar de comprobar el estado de los vehículos lo que hace es valorar si los edificios reúnen todos los requisitos de seguridad. En este sentido, es razonable que los edificios pasen este tipo de inspecciones para evitar desgracias por el estado en el que algunos se puedan encontrar. El problema reside en cuanto recibes la carta de la Generalitat que te indica que por la antigüedad del edificio se debe pasar dicha inspección. Y, ¿por qué digo que ahí empieza el problema? Pues porque el coste de la ITE va a cargo de todos los propietarios del edificio y precisamente en estas fechas, no pocas Comunidades de propietarios de San Ildefonso (de los años 50-60) están recibiendo la carta indicándoles que deben pasar dicha inspección. Como del mismo modo, en un futuro próximo, la empezarán a recibir comunidades de propietarios situadas en otros barrios como Gavarra o Centro. Por este motivo, y ante la dificultad que están teniendo muchas Comunidades de propietarios para hacer frente a este gasto, desde el PP de Cornellà presentamos una moción en el último Pleno para que desde la Administración Pública se otorguen ayudas económicas que faciliten la realización de la ITE por los propietarios; así como también bonificaciones fiscales a través de las Ordenanzas municipales en el caso de que se deriven obras de mejora como consecuencia de la ITE con el fin de disminuir el coste que pueda tener en el bolsillo de nuestros vecinos. Con dicha moción pretendíamos anticiparnos a un problema que está comenzando a producirse, de ahí nuestra moción, que fue aprobada por el Pleno, eso sí, sin el apoyo ni de Ciudadanos ni de Podemos-CUP y con una enmienda de ERC (apoyada por el PSC) que eliminaba nuestra propuesta de una moratoria en la imposición de sanciones por no cumplir con la ITE por razones económicas. Confiemos que este injusto hecho no se produzca. Por otro lado, los militantes del PP de Cornellà celebramos en marzo nuestra asamblea local para elegir nuevo presidente (tras 20 años de Isabel Espinosa como presidenta a la que agradezco su trabajo), obteniendo mi compañero concejal Manuel Casado un amplísimo apoyo de nuestros militantes y de esta manera, iniciar una nueva etapa del PP en Cornellà, con gente joven y dinámica con ganas de ayudar a nuestros vecinos y mejorar nuestra ciudad. ¡Felicidades y mucha suerte!

Els primers mesos del 2018 han estat carregats de reivindicacions i mobilitzacions, com les massives protestes dels pensionistes o la històrica vaga feminista del 8 de març que serà un punt d’inflexió en la rellevància del moviment feminista. També ha estat present la lluita per acabar amb el 155 i per recuperar un govern efectiu a la Generalitat de Catalunya, un govern necessari per a una ciutat com Cornellà. Aquests mesos hem reivindicat mesures per fer de Cornellà un a espai de convivència que garanteixi l’accés a drets i serveis a tothom. Hem recolzat diferents actuacions per “naturalitzar” la ciutat, és a dir, per fer que el “verd vagi guanyant terreny al ciment” i aconseguir una ciutat més agradable i saludable. Amb la idea de fer conjugable les necessitats socials de la ciutadania amb el nostre entorn hem presentat una moció per fomentar l’adopció i la tinença responsable dels animals de companyia. La nostra proposta, que va ser aprovada per unanimitat, estableix el compromís de l’Ajuntament per promoure l’adopció d’animals abandonats, destacant la tasca d’entitats com ADACC i Progat Cornellà i utilitzant espais de comunicació i difusió com ara el propi Cornellà Informa, Ràdio Cornellà, o els plafons informatius ubicats arreu de la ciutat. Amb aquesta moció també s’aprova el compromís d’elaborar i difondre una guia de tinença responsable i cívica d’animals amb consells i referències a bones pràctiques sobre els drets dels animals i alhora amb informació sobre les possibles sancions en cas de maltractament o incivisme. Si aquests mesos una pota de les nostres propostes i reivindicacions ha estat la convivència i el civisme, l’altra pota ha estat la de defensa dels serveis públics (educació, sanitat, pensions, etc.). Hem signat conjuntament amb la resta de grups polítics una moció promoguda per la Comunitat Educativa de Cornellà en defensa de l’escola pública i concretament rebutjant el possible tancament de línies de P-3 a la nostra ciutat. Ho vam dir al debat del Ple i ho tornem a repetir; la Generalitat ha d’entendre els eventuals descensos de natalitat com a oportunitats per baixar les ràtios i per tant millorar la qualitat de l’ensenyament. Seguirem insistint per fer veure els responsables d’Ensenyament que a una ciutat com Cornellà és vital fugir d’aquest error que històricament han anat cometent, tot i que, més que un error és una decisió política que consisteix en aprofitar qualsevol excusa per tancar línies de l’escola pública i acomiadar professionals, tot mentre es mantenen subvencions i concerts amb escoles religioses que separen els alumnes per sexes. La situació de l’educació pública demostra que necessitem un govern efectiu a Catalunya, per acabar amb el 155 i amb l’unilateralisme, en definitiva tornar a fer política responsable des de Catalaunya pensant en els ciudatans i ciutadanes que més estan patint la crisi econòmica que encara perdura.


CORNELLÀ INFORMA / AGENDA / Pàgina 26

ABRIL/MAIG http://agenda.cornella.cat

DECIDE CÓMO INVERTIR MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS Hasta el 30 de abril puedes hacer propuestas para el presupuesto municipal de 2019. El Ayuntamiento de Cornellà ha previsto destinar 1.254.510 euros del presupuesto de inversiones del año que viene a las propuestas que salgan del proceso que está en marcha ahora mismo, a través de la web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat. Sólo es necesario estar empadronado en Cornellà, ser mayor de 16 años y registrarse en la citada web. Después de verificar las propuestas, que se pueden presentar desde casa o en uno de los 22 puntos de apoyo digital distribuidos por toda la ciudad, entre junio y julio se abrirá el período de votación de las mismas.

INICI DELS MERCATS D’INTERCANVI I SEGONA MÀ 2018

Saps que comprant productes de segona mà pots estalviar diners? I que si tens objectes a casa que no fas servir els pots intercanviar o vendre? Aquesta és la filosofia dels Mercats d’Intercanvi que organitza l’Ajuntament de Cornellà. El primer d’aquest any 2018 serà el dissabte 5 de maig, amb motiu de la festa major del barri de Fontsanta-Fatjó, al parc del Canal de la Infanta de Cornellà, de 10.30 a 14 hores. La reserva de parades és gratuïta. Per a més informació pots escriure a medi_ambient@aj-cornella.cat o trucar al telèfon 93 475 87 18, de 10 a 14 hores.

DIA DEL TREBALL RECORDANT EL MOVIMENT OBRER El mes de maig s’enceta amb el Dia Internacional del Treball, i pocs dies després tenim l’oportunitat de recórrer un Itinerari temàtic, organitzat pel Departament de Patrimoni Cultural, sobre el moviment obrer a Cornellà de Llobregat (1962-1977) i alguns dels seus escenaris destacats, recuperant així el lligam entre la ciutat i aquesta cabdal etapa de la seva història. És a càrrec de Pepe Fernández i de Kuan Um! i hi haurà dues sessions, els diumenges 6 i 27 de maig, a les 11 hores. Important: les places són limitades i cal inscripció prèvia al telèfon 93 474 51 35, (de dimarts a divendres de 10 a 14 h) o al correu museumercader@aj-cornella.cat

RECICLATGE I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A JOVES El 18 d’abril al matí té lloc al Citilab la III Fira Apropa, que posa a l’abast dels alumnes dels centres educatius de la ciutat tota la informació sobre els recursos i els itineraris formatius existents al municipi. Diferents punts d’orientació individualitzada de les institucions participants ofereixen als assistents les millors opcions formatives, a més de xerrades d’orientació i tallers demostratius sobre les opcions de formació professionalitzadora existents a la ciutat: cuina, comerç, TIC, jardineria, etc.


CORNELLÀ INFORMA / AGENDA / Pàgina 27

BREUS LECTURA DRAMATITZADA Cinco horas con Mario és una novel·la de l’escriptor espanyol Miguel Delibes publicada l’any 1966. Es tracta d’una adaptació dirigida i interpretada per Montserrat Orozco, més la direcció musical de José Carlos Arjona. A la Sala2.cat, el divendres 20 d’abril a les 21 hores. Més informació: www.auditoricornella.com

ACROBÀCIA, MÀGIA I HUMOR AL CARRER Un espectacle gratuït i per a tots els públics, el proper 21 d’abril a la plaça Verge del Pilar (18 hores). Rodolfo i Rita són la parella d’artistes que ens portarà acrobàcia, il·lusionisme, transformisme, malabars, humor i amor… A càrrec de la Cia. Passabarret.

PLANETARI DIGITAL: EL SISTEMA SOLAR Un planetari portàtil instal·lat al pati del Museu Palau Mercader ens permetrà viatjar fins als anells de Saturn i tocar la Lluna amb les mans. Serà el diumenge 29 d’abril, a les 11, 11.45 i 12.30 hores, i és gratuït. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 474 51 35 o al correu museumercader@aj-cornella.cat

CORNELLÀ CREACIÓ El 4 de maig, a les 13.30 hores, tindrà lloc al World Trade Center Almeda Park una nova sessió del cicle de conferències Cornellà Creació Fòrum. En aquesta ocasió, un cara a cara amb l’experta en globalització i societat de la informació Saskia Sassen, i l’arquitecte Luis Vidal. Més informació: www.cornellacreacio.cat

KARAOKE INTERACTIU A LA PLAÇA DE LA SARDANA Vine a gaudir d’un concert divertit i entretingut; pantalles, disfresses, concursos, balls, animadors i molt més. A l’espectacle “Kids” són els mateixos participants els que triaran el repertori definitiu i convertiran el seu concert en únic i irrepetible. Espectacle gratuït i per a tots els públics. El diumenge 6 de maig, a les 12 hores.

TRAVESSA ALMEDAMONTSERRAT Nova edició d’aquesta caminada nocturna que porta els participants des de Cornellà fins al monestir de Montserrat. La sortida és el dissabte 12 de maig a les 19.30 hores, i el recorregut supera els 53 quilòmetres. Més informació a Facebook: almeda.montserrat

DIARI ARQUITECTURA I PAISATGE A CATALUNYA

15

16 17 18 19 20 21 22

El Museu Palau Mercader acull, entre el 15 d’abril i el 17 de juny, una exposició dedicada a les edificacions i els elements constructius de l’arquitectura tradicional en el seu context paisatgístic. Exposició impulsada i concebuda per l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, es pot visitar els diumenges, de 10 a 14 hores.

16/04/2018

ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A DOMICILI

Conferència sobre detecció precoç del càncer

Dins del programa Cornellà Cuida, que organitza la Fundació d’Atenció a Persones Dependents, el dimarts 8 de maig hi ha una xerrada a la Residència Teresa Duran destinada a orientar sobre els recursos a persones grans dependents, i conèixer com funciona el Servei d’Atenció Domiciliària i la figura de la treballadora familiar. Més informació: 93 375 00 10.

23 24 25 26 27 28 29 30 1

2

7

9 10 11 12 13

8

3

4

5

6

14 15

17/04/2018

Club de debat a la biblioteca Sant Ildefons 21/04/2018

“Luz” el musical a la sala Ramon Romagosa 22/04/2018

“Bodas de sangre” de la Cia. La Perla 29 23/04/2018

NETEGEM EL RIU El 12 de maig Cornellà se suma a la jornada europea Let’s Clean Up!, que mobilitza persones al llarg del continent per conscienciar sobre la importància de mantenir nets els espais naturals. Només cal dur calçat resistent i ser a l’inici de la passarel·la del riu a les 10 hores. Inscriviu-vos a medi_ambient@aj-cornella.cat

Poesia i lectura de textos al Mercat Centre 24/04/2018

Taula rodona “La il·lusió d’escriure” 25/04/2018

Jornada d’olimpíades escolars 26/04/2018

Tarda jove al CRAJ 27/04/2018

T DE MICROTEATRE MicroCornellàteatre rendeix homenatge a la companyia teatral “T de Teatre”, que celebra els 25 anys de la seva fundació, a través de petits monòlegs i dues peces basades en l’obra “Homes”, per tal de donar forma a la nit “T de Microteatre”. El 13 de maig, a la sala Ramon Romagosa (19 hores): www.entradescornella.cat

GLÒRIA DE VIVALDI AMB LES CORALS DEL BAIX El 13 de maig, a les 19 hores, l’Auditori de Cornellà acollirà la interpretació del “Glòria” d’Antonio Vivaldi a càrrec de 120 cantaires, molts d’ells de Cornellà, 22 músics i 2 solistes. El concert és fruit d’un taller participatiu organitzat per la Federació Catalana d’Entitats Corals del Baix Llobregat i l’Hospitalet.

Premis del concurs de punts de llibre 01/05/2018

Torneig voleibol del club AE Sandor Cornellà 05/05/2018

Concert gratuït The Gramophone AllStars + Dixieland Preachers 06/05/2018

“Adossats”, de Ramon Madaula, a l’Auditori 12/05/2018

Prova del Club Agility Cornellà 12/05/2018

+ Que Màgia a la plaça Galícia


XXVI JORDIADA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

DISSABTE 21 D’ABRIL AL MATÍ

Caminada popular fins a Sant Pere Màrtir

SANT JORDI 2018

PATI DEL PATRONAT, 11.00 h

DIVENDRES 13 D’ABRIL

PARC DE CAN MERCADER, TOT EL DIA

CASTELL DE CORNELLÀ, 20.00 h

Pregó inaugural a càrrec de la UECC Celebració del 20è aniversari dels Dracs de Cua DIUMENGE 15 D’ABRIL CIUTAT DE CORNELLÀ, 09.00 h

‘3Quem’ pels carrers de la ciutat PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 11.30 h

‘La Jordiada a peu de plaça’. Cercavila, concert familiar i fira artesanal DIMECRES 18 D’ABRIL BIBLIOTECA DE SANT ILDEFONS, 18.00 h

Taller d’escriptura amb Dones Artemis

Activitats familiars per Sant Jordi PLAÇA DE CATALUNYA 11.00 h

Festa Enxaneta

ORFEÓ CATALÒNIA, 17.00 h

8 hores de contes: ‘Dones i contes’ DIUMENGE 22 D’ABRIL

XXVI JORDIADA Festa de Cultura Popular DIMECRES 25 D’ABRIL BIBLIOTECA DE SANT ILDEFONS, 19.00 h

Xerrada: ‘La nova normativa de la llengua catalana’ DIJOUS 26 D’ABRIL BIBLIOTECA MARTA MATA, 19.00 h

Conferència: ‘El dijous amb història: Pau Claris’ DISSABTE 9 DE JUNY CAN TIREL, 12.00 h

Exposició i lliurament de premis del Concurs de Fotografia i del ‘3Quem’

DIVENDRES 20 D’ABRIL ORFEÓ CATALÒNIA, 22.00 h

Nit de Jazz amb ZeBrass Marching Band

www.cornella.cat

Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 355 - Abril 2018  

Butlletí d'Informació Municipal

Cornellà Informa 355 - Abril 2018  

Butlletí d'Informació Municipal

Advertisement