Page 1

Nº 353 / Febrer 2018 / Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

COMPROMESOS AMB L’EDUCACIÓ

ESPECIAL EDUCACIÓ CURS 2018-1019


CORNELLÀ INFORMA / SUMARI / Pàgina 2

—353— FEBRER 2018 Especial Educació

Aquest mes, el Cornellà Informa se centra en l’educació quan s’acosta la preinscripció a Primària i ESO Pàgina 04

Formació continuada

Totes les opcions per completar el currículum escolar i formar-se a qualsevol edat Pàgines 15-18

Totes les etapes educatives

De les escoles bressol fins al batxillerat, tenim una xarxa de centres educatius àmplia i de qualitat Pàgines 06-14

Més informació de la ciutat

8 de març: commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora Pàgina 19

Cultura

Quatre anys del Museu de Matemàtiques i cinc del Centre Cultural de Sant Ildefons Pàgina 20

Cornellà Natura

La ciutat es transforma amb projectes que donen prioritat als vianants Pàgina 22

Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació / Fotografies: Guillem Urbà / Imprimeix: Grinver Arts Gràfiques / Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp D’aquesta revista s’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 / Correu: premsa@aj-cornella.cat


CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL / Pàgina 3

RESPONSABLES I COMPROMESOS AMB L’EDUCACIÓ En septiembre de 2014 el Pleno del Ayuntamiento de Cornellà aprobó ir a la vía contenciosa administrativa para resolver el grave incumplimiento de la Generalitat de Catalunya sobre la financiación de las escuelas bressol. Aquel mes todavía estábamos esperando el importe del convenio -comprometido- del curso 2011-2012 y, además, habían evitado firmar los convenios para los tres cursos siguientes. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya nos ha dado la razón. Deben a Cornellà más de dos millones de euros, hasta el curso 2014-2015. Y además, el TSJC ha evidenciado el incumplimiento de la Generalitat cuando evita financiar esta etapa educativa, incumplimiento que se mantiene hoy, a pesar de los parches que hayan podido poner. La sentencia también abre la puerta a reclamar la financiación de los cursos siguientes, y eso es lo que hemos aprobado hacer en el último pleno municipal. Cuando hicimos realidad nuestro compromiso con la etapa educativa de 0 a 3 años, construyendo 4 nuevas guarderías, no esperábamos esta actitud del Govern de turno. Una muestra de poca responsabilidad institucional y un ejemplo de cómo se hacían los recortes atribuidos a la crisis: endosando a otras administraciones sus deudas. Trabajar por la educación sólo se puede hacer desde la responsabilidad. Y el número de centros y de plazas de guardería en Cornellà se ha mantenido, sin aumentar en proporción las cuotas de las familias, porque somos conscientes de nuestra responsabilidad, de cómo hay que hacer este esfuerzo común para dotar a la ciudad de los equipamientos educativos que necesita y que se merece. Y por este camino seguiremos avanzando.

L’alcalde Antonio Balmón

El setembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Cornellà va aprovar anar a la via contenciosa administrativa per resoldre el greu incompliment de la Generalitat de Catalunya sobre el finançament de les escoles bressol. Aquell mes encara estàvem esperant l’import del conveni –compromès– del curs 2011-2012 i, a més, havien evitat de signar els convenis per als tres cursos següents. Ara fa unes setmanes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha donat la raó. Deuen a Cornellà més de dos milions d’euros, fins al curs 20142015. I a més, el TSJC ha evidenciat l’incompliment de la Generalitat quan evita finançar aquesta etapa educativa, incompliment que es manté avui, malgrat els pedaços que hagin pogut posar-hi. La sentència també obre la porta a reclamar el finançament dels cursos següents, i això és el que hem aprovat fer en el darrer ple municipal. Quan vam fer realitat el nostre compromís amb l’etapa educativa de 0 a 3 anys, construint 4 noves escoles bressol, no esperàvem aquesta actitud del Govern de torn. Una mostra de poca responsabilitat institucional i un exemple de com es feien les retallades atribuïdes a la crisi: endossant a altres administracions els seus deutes. Treballar per l’educació només es pot fer des de la responsabilitat. I el nombre de centres i de places d’escola bressol a Cornellà s’ha mantingut, sense augmentar en proporció les quotes de les famílies, perquè som conscients de la nostra responsabilitat, de com cal fer aquest esforç comú per dotar la ciutat dels equipaments educatius que necessita i que es mereix. I per aquest camí seguirem avançant.


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 4

UNA CIUTAT AMB TOTES LES OPCIONS PER APRENDRE I FORMAR-SE A QUALSEVOL EDAT Davant la propera obertura del període de preinscripció als centres educatius de primària i secundària, Cornellà Informa ofereix un ampli reportatge sobre l’educació a la ciutat, amb les escoles i els estudis de cada etapa educativa i les seves característiques principals. L’Ajuntament de Cornellà manté aquest 2018 la despesa en educació i tots els serveis que finança, tant en el recolzament a les opcions d’estudis obligatoris (primària i ESO), postobligatoris o formació continuada, com els centres i serveis municipals. A les pàgines següents podeu veure detallats tots els centres públics d’ensenyament, organitzats per etapes educatives.

SUPORT A LES ESCOLES BRESSOL Entre aquests hi ha les vuit Escoles Bressol Municipals. Recentment, una sentència del TSJC ha donat la raó a l’Ajuntament en reclamar el finançament compromès per la Generalitat i no abonat dels cursos 2012 a 2015 (més de 2,3 milions d’euros), i ha obert la porta a reclamar l’aportació de la mateixa Generalitat

pendent dels cursos posteriors, reclamació que el ple municipal del mes de gener ha aprovat dur a terme. Tot i la manca de finançament, el nombre d’escoles i de places de 0 a 3 anys s’ha mantingut, i fins i tot s’ha introduït la tarifació social. També són centres que depenen de l’Ajuntament de Cornellà els serveis municipals a la petita infància (espais nadó, espais familiars, etc.), l’Escola Municipal de Música i l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai.

ES MANTÉ LA DESPESA EN EDUCACIÓ El compromís municipal amb l’educació també es trasllada al pressupost per a 2018, que manté la línia de despesa en educació i polítiques de família, al voltant de 3 milions d’euros. Però cal destacar canvis qualitatius: s’incorporen diferents dotacions per a programes d'impuls a les TIC (tauletes a l’aula), Cornellà Aprèn, Cornellà Brúixola i un projecte d’emprenedoria en anglès. El projecte Cornellà Aprèn vol oferir un ampli marc de referència per difondre i promocionar iniciatives


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 5

3

milions d’euros del pressupost municipal es destinen a Educació

vinculades amb l’aprenentatge al llarg de la vida, posar en valor aquelles experiències d’èxit tant individuals com col·lectives i evidenciar la importància del talent en la millora de la ciutat, valorant l’esforç i la superació. L'acte de presentació d'aquest projecte serà el proper 1 de març. Per la seva banda, Cornellà Brúixola s’adreça a estudiants en el darrer curs d’ESO, per a què coneguin el ventall de possibilitats formatives postobligatòries que el nostre sistema educatiu els ofereix per continuar la seva capacitació. Finalment, la dotació de polítiques de família augmenta un 54%, entre altres, per l’ampliació a universal del Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar (SOAF). Pel que fa a les inversions, cal destacar que dos projectes incorporats a través dels Pressupostos Participatius tenen a veure amb les escoles: 80.000 euros per crear zones d’ombra a les escoles Mediterrània i Antoni Gaudí, i 100.000 euros destinats a un projecte que consisteix a adequar el pati de l’escola Jacint Verdaguer per obrir un espai per al barri de Sant Ildefons, per fer activitats familiars i infantils fora de l’horari lectiu.

Prop de 200 Propostes Educatives de l’Ajuntament de Cornellà complementen el treball a les aules en l’educació integral dels 12.000 alumnes de la nostra ciutat

http://ajuntament.cornella. cat/PropostesEducatives/


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 6

–DE 0 A 3 ANYS–

L’ESCOLA BRESSOL, PRIMER PAS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL DELS INFANTS L’escola bressol acull nens i nenes des dels primers mesos fins als tres anys. És la primera etapa del sistema educatiu, i el seu objectiu és potenciar el desenvolupament harmònic i global dels infants. Els equips de professionals de les escoles bressol acompanyen els infants en el seu creixement, observant, respectant i donant resposta als seus interessos i necessitats. L’escola ajuda l’infant a ser una persona autònoma, capaç de prendre decisions que l’ajudin a créixer i a formar part de la societat de manera activa. És un espai que facilita la socialització dels infants, oferint-los la possibilitat de compartir les seves experiències d’aprenentatge amb altres nens i nenes. Ajuda a desenvolupar la personalitat de l’infant d’una manera

global, atenent tant els aspectes físics com psicològics. La relació estreta amb les famílies és de vital importància; família i escola tenen funcions diferents però complementàries i es comparteix el mateix objectiu: el benestar dels infants.

SERVEIS COMPLEMENTARIS L’Ajuntament de Cornellà també ofereix els Espais Nadó (adreçats a famílies amb nadons de 0 a 9 mesos) i els Espais Familiars (per a nens i nenes de 9 mesos a 3 anys i les seves famílies), i al Centre d’Infància i Família (de 0 a 6 anys), espais educatius de joc i suport a la família en la criança i educació dels seus fills/filles, conduïts per professionals especialitzats, i el CDIAP, que atén infants amb dificultats en el seu desenvolupament o amb el risc de presentar-ne.

VUIT ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Cornellà compta amb 641 places en vuit escoles bressol municipals. Aquests centres constitueixen un element molt important dins de la política social que duu a terme l’Ajuntament de Cornellà, ja que, a més del vessant educatiu, es tracta d’un servei adreçat prioritàriament a les famílies treballadores, en la línia de conciliar el millor possible la vida familiar i la laboral. Totes vuit ofereixen servei de menjador, amb un menú que s’ajusta a les necessitats dels infants i que s’elabora al mateix centre. L’horari lectiu de les vuit escoles és de 9.00 a 17.00 hores i tots els centres ofereixen servei d’acollida, que funciona de 7.30 a 9.00 h.


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 7

IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES

CONSELL D’INFANTS

ESCOLA MUNICIPAL DE MARES I PARES

Les AMPA dels centres educatius de Cornellà treballen per donar suport als centres, organitzen festes tradicionals i activitats extraescolars, i aporten idees i col·laboren en el Consell Escolar. La FAMPA ofereix suport a les AMPA dels diferents centres educatius per facilitar la seva activitat i fomentar la participació associativa, i així obtenir conjuntament els majors beneficis per a tota la comunitat educativa. La participació dels pares i mares garanteix el desenvolupament d’una escola fonamentada en valors: democràcia, igualtat i solidaritat.

Són 35 infants de 5è i 6è que reflexionen, raonen, dialoguen i fan propostes sobre aspectes que formen part de la seva vida quotidiana, fent-se partícips de la transformació de la ciutat com a espai comú de convivència i de relació per a les persones. El Consell treballa valors com la participació, la tolerància, el civisme, la responsabilitat i l’esforç, cada curs vinculat a un tema relacionat amb la vida dels infants i la ciutat. A final de curs presenten les seves propostes a un responsable polític, que argumenta quines són factibles, quines no i per què.

És un servei de suport i formació educativa adreçat a les famílies de la ciutat, a demanda conjunta de les AMPA i/o dels centres. Segons les necessitats que plantegen les famílies en qüestions educatives, realitza una programació de formació que es duu a terme al llarg del curs escolar, amb la col·laboració de professionals especialitzats. Reforça les famílies en la seva tasca diària d’educar els seus fills i filles, i a la transmissió d’actituds i valors com l’esforç, la responsabilitat, el civisme i el diàleg.

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS Escola Bressol Municipal La Trepa Vicenç Llivina, 7 93 377 19 51 Escola Bressol Municipal Linda Vista Bonavista, 66 93 375 35 01 Escola Bressol Municipal La Baldufa Marfull, 6 93 376 05 38 Escola Bressol Municipal Edelweiss Sorral del Riu, 1 93 377 37 08

Escola Bressol Municipal L’Arc de Sant Martí Av. Pablo Picasso, 51 93 475 35 38 Escola Bressol Municipal La Rosa dels Vents Joan Fernández, 31 93 475 25 58 Escola Bressol Municipal Mag Maginet Plaça dels Almogàvers, 2 93 375 15 97

Escola Bressol Municipal Cel Blau Terra Alta, 11 93 475 23 83

Preinscripció/matriculació i jornades de portes obertes: pendent de les dates definitives. Consulteu www.cornella.cat o al Departament d’Educació de l’Ajuntament

SERVEIS MUNICIPALS DE SUPORT A L’EDUCACIÓ INFANTIL Espais Familiars i Espais Nadó Teresa Majem Roger de Llúria Plaça dels Almogàvers, 2 93 376 81 29 La Trepa Vicenç Llivina, 7

93 470 92 68

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - CDIAP Joan Fernández, s/n. 93 375 6253 Centre d’Infància i Família Av. de la Línia Elèctrica, 9-11 627 932 221


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 8

–DE 3 A 12 ANYS–

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: APOSTA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT Cornellà és zona única de preinscripció i matrícula, cosa que permet que totes les famílies de la ciutat puguin escollir, amb la mateixa puntuació, qualsevol de les 21 escoles del municipi

Les escoles d’educació infantil i primària públiques de Cornellà treballen per la millora i l’optimització dels resultats acadèmics dels seus alumnes i garanteixen una educació compromesa amb la ciutat, centrada en la transmissió de valors i en el treball per la sostenibilitat. Les escoles disposen d’equipaments i espais per impartir les matèries més especialitzades: aules de música, d’idiomes, d’ordinadors i de ciències; gimnàs, pistes esportives i biblioteques. Disposen també de serveis de menjador, acollida, gabinet d’orientació psicopedagògica, aules d’acollida per a alumnes nouvinguts, activitats extraescolars i casals en períodes de vacances.

PRIORITATS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC Atenent les prioritats generals del Departament d’Ensenyament, les escoles públiques treballen els objectius de consolidar l’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i l’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe, garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, integrar les tecnologies de la informació i comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge, garantir la coordinació entre les diferents etapes educatives i reduir l’absentisme escolar.

CANVIS SIGNIFICATIUS INCORPORATS DURANT EL CURS 2017-18 • Canvis en l’avaluació dels ensenyaments de l’educació primària. • Continuïtat de les avaluacions diagnòstiques de tercer i les competències bàsiques de sisè, introduint a 6è l’àrea de coneixement del medi natural . • Consolidació del pla lector amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura.


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 9

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Abat Oliba Sorral del Riu, 3 93 377 43 78 a8016422@xtec.cat www.xtec.cat/ceip-abatolibacornella

Ignasi Iglesias Marià Benlliure, 29 93 375 72 51 a8037966@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ceipignasiiglesias-cornella

Alexandre Galí Cirerer, 1-7 93 376 48 95 a8043334@xtec.cat www.escolaalexandregali.cat

Mossèn Jacint Verdaguer Av. de Salvador Allende, 14-16 93 376 60 79 a8016392@xtec.cat www.escolajacintverdaguer.net

Anselm Clavé Doctor Carulla, 1 93 377 43 43 a8016380@xtec.cat www.escolaanselmclavecornella. blogspot.com Antoni Gaudí Av. del Parc de Can Mercader, 6 93 377 43 48 a8016744@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ceipantonigaudi-cornella

L’Areny Sant Lluís, 17 93 377 61 57 a8035881@xtec.cat www.escolalareny.com Martinet Martinet, 1 93 377 67 54 a8064854@xtec.cat www.escolamartinet.cat

Dolors Almeda Baltasar Oriol, 66 93 377 05 05 a8016367@xtec.cat escola@dolorsalmeda.cat www.dolorsalmeda.com Els Pins Pius XII, 17-19 93 377 42 93 a8016771@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ceipelspins

Mediterrània Bonavista, 45 93 377 25 04 a8051240@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ ceipmediterraniacornella Montserrat Av. de la Línia Elèctrica, 2-4 93 375 50 00 a8016409@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-cornella

JORNADES DE PORTES OBERTES 12

0. Martinet 1 Dimarts 27 de febrer

16

3. Anselm Clavé Dijous 1 de març

11. Mediterrània Dijous 22 de febrer

4. Antoni Gaudí Divendres 23 de febrer

12. Montserrat Dimarts 20 de febrer

5. Dolors Almeda Divendres 2 de març

3. Sant Ildefons 1 Dimecres 21 de febrer

6. Els Pins Dimecres 28 de febrer

4. Sant Miquel 1 Divendres 23 de febrer

7. Ignasi Iglesias Dimecres 21 de febrer

5. Suris 1 Divendres 2 de març

8. Jacint Verdaguer Dijous 1 de març

6. Torre de la Miranda 1 Dimecres 28 de febrer

3

10 5

1

Preinscripció: pendent de les dates definitives. Consulteu www.cornella.cat o www.gencat.cat/preinscripcio

2. Alexandre Galí Dimarts 27 de febrer

11 4

9

Torre de la Miranda Almogàvers, 10 93 376 08 79 a8054058@xtec.cat www.torredelamiranda.cat

2

8

6

Suris Terra Alta, 9 93 377 74 57 a8037978@xtec.cat www.escolasuris.cat

9. L’Areny Dimarts 20 de febrer

13

15

Sant Miquel Domènech i Muntaner, 1 93 376 90 56 a8042299@xtec.cat www.ceip-santmiquel-cornella.cat

1. Abat Oliba Dijous 22 de febrer

14 7

Sant Ildefons Av. de Sant Ildefons, 24 93 376 02 45 a8016410@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ceipsantildefons-cornella


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 10

–DE 12 A 16 ANYS–

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: APRENDRE A CONVIURE Valors de respecte a la diferència, tolerància i solidaritat

L’educació secundària obligatòria, ESO, és una etapa que consta de quatre cursos, on es consolida la formació rebuda a primària. Pretén garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals dels joves. En el decurs d’aquests quatre anys es fa una especial èmfasi en la transmissió dels valors que permeten la convivència: el respecte a la diferència, la tolerància i la solidaritat. Aquests valors resulten vitals en una ciutat com la nostra, diversa socialment i culturalment, i constitueixen un repte per als centres educatius i per a les pròpies famílies. El currículum s’organitza en agrupacions de matèries o àmbits de coneixement, que comparteixen les competències

que s’han de treballar amb l’alumnat. Des de primer a tercer d’ESO, els centres educatius ofereixen a l’alumnat matèries optatives com l’emprenedoria, segona llengua estrangera o cultura clàssica. Quan l’alumnat arriba al darrer curs de l’ESO, pot aconseguir el graduat si ha assolit les competències i els objectius de l’etapa o bé un certificat d’escolarització, en cas contrari.

TREBALL DE SÍNTESI, SERVEI COMUNITARI I PROJECTE DE RECERCA Des de 1r fins a 3r d’ESO es realitza el treball de síntesi cada any. Aquesta activitat implica un treball interdisciplinari i d’equip. Permet enfortir les competències pròpies de cada àmbit i, molt especialment, les transversals: digital, personal i social.

A quart d’ESO l’alumnat ha de fer el projecte de recerca, preferentment en equip. L’objectiu del projecte és demostrar la capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual i també de cooperació i col·laboració en el desenvolupament d’un projecte en comú. D’aquesta manera, els joves tenen l’oportunitat de desenvolupar les competències bàsiques treballades al llarg de tota l’etapa. Cal destacar també el servei comunitari. Els centres poden triar realitzar-lo a tercer o a quart d’ESO. L’objectiu és formar l’alumne com a ciutadà amb habilitats socials. Els joves han de fer un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat, cosa que permetrà el seu desenvolupament tant des del vessant intel·lectual com des del vessant humà.


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 11

INSTITUTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Esteve Terradas i Illa Bonavista, 70 93 377 11 00 a8016781@xtec.cat www.esteveterradas.cat Francesc Macià Joan Maragall, 42 93 480 15 09 a8016793@xtec.net www.xtec.cat/iesfrancescmacia

Institut de Cornellà Av. de Sant Ildefons, 24 93 706 05 09 secretaria@inscornella.cat www.inscornella.cat

Maria Aurèlia Capmany Garrofer, 8 93 471 06 48 a8059688@xtec.cat http://agora.xtec.cat/ iescapmany

Joan Miró Verge de Montserrat, 53 93 377 51 66 93 377 52 62 a8033900@xtec.cat www.institutjoanmiro.cat

Miquel Martí i Pol Verge de Montserrat, 51 93 377 56 57 a8035143@xtec.cat www.mmpol.cat

DATES DE PORTES OBERTES Esteve Terradas i Illa Dissabte 10 de març, a les 10.00 h

Joan Miró Dissabte 10 de març, a les 10.00 h i a les 12.00 h

Francesc Macià Dimecres 21 de febrer, a les 17.00 h i a les 18.00 h

Maria Aurèlia Capmany Dissabte 10 de març, a les 11.00 h

Institut de Cornellà Dissabte 3 de març, a les 11.00 h i a les 12.30 h

Miquel Martí i Pol Dissabte 3 de març, a les 10.00 h i a les 12.00 h

Preinscripció: pendent de les dates definitives. Consulteu www.cornella.cat o www.gencat.cat/preinscripcio


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 12

Premis Mostra de Treballs de Recerca 2017.

–A PARTIR DE 16 ANYS–

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS: OPCIONS D’EDUCACIÓ PER A TOTHOM Els alumnes que han obtingut el graduat en ESO tenen dues opcions per continuar la seva formació acadèmica: els cicles formatius de grau mitjà de la formació professional, o bé el batxillerat, que té tres modalitats: ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials, o arts. Les tres modalitats es poden cursar a Cornellà: tots els instituts ofereixen les dues primeres, mentre que el Maria Aurèlia Capmany ofereix també la de batxillerat artístic i, a més, el Miquel Martí i Pol dóna l’opció de fer el Batxibac (batxillerat en francès). D’altra banda, al voltant d’un miler de joves escullen cada any alguna de les especialitats de la formació professional existents a Cornellà, cosa que els permetrà enfrontar-se amb recursos i capacitació professional al món laboral. Tant els cicles de grau mitjà com el batxillerat es poden completar amb els cicles formatius de grau superior. Finalment, podran accedir a la universitat tant des del batxillerat com des d’un cicle de grau superior.

Cornellà té una de les ofertes de formació professionalitzadora més completes de la comarca, d’alta qualitat i amb un alt índex d’inserció laboral

1 ORIENTACIÓ PER TRIAR UN ITINERARI FORMATIU Els tutors i tutores dels instituts orienten l’alumnat perquè decideixin allò més beneficiós per a ells en la tria de la continuïtat dels estudis, ja sigui amb l’elecció de la universitat o de cicles formatius de grau superior. Els i les joves també compten amb el Punt d’Informació a l’institut, que organitza xerrades específiques d’informació i orientació acadèmica a les diferents etapes educatives. Al Departament d’Educació es troba el Servei d’Orientació, on també es poden fer consultes personalitzades sobre homologació d’estudis estrangers, els recursos formatius de la ciutat o les diferents possibilitats d’itineraris formatius.


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 13

2

3

CICLES FORMATIUS AMB PRÀCTIQUES A EMPRESES O FP DUAL

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Els cicles formatius de grau mitjà i superior es poden cursar als instituts Esteve Terradas i Illa i Miquel Martí i Pol, on també trobareu la FP dual, un model de formació que augmenta la col·laboració entre els centres educatius i les empreses en el procés formatiu dels alumnes: així compatibilitzen la seva capacitació a l’institut amb la inserció en entorns laborals reals. Quan acaba l’ESO, l’alumne pot accedir a cicles formatius de grau mitjà. Qui supera aquest cicle, obtè el títol de tècnic/a i pot realitzar el curs d’accés a grau superior, passar una prova d’accés o matricular-se en els cicles amb vacants. Finalitzat el grau superior, l’alumnat obté un títol de tècnic/a superior que facilita la inserció al món laboral, el reciclatge o la promoció interna per a aquelles persones que, tot i ser treballadores en actiu, opten per millorar la seva ocupabilitat obtenint una titulació reglada.

Els programes de formació i inserció (PFI) són una alternativa per a joves majors de 16 anys sense el graduat en ESO i que volen aprendre una professió. Duren un curs escolar i combinen la teoria amb la pràctica, a més de preveure pràctiques en empreses. L’alumnat que el completa rep un certificat de professionalitat que acredita els seus coneixements i, segons la nota del curs, està exempt de fer part de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. Fundació per a joves La Carena Especialitats en auxiliar de cuina i auxiliar de comerç i atenció al públic. Carretera d’Esplugues, 240-242 93 261 90 01 lacarena@pangea.org Fundació El Llindar Especialitats en auxiliar de reparació i manteniment d’automòbils, auxiliar de cuina, auxiliar de muntatges i instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas, i auxiliar d’imatge personal (perruqueria i estètica). Carretera de l’Hospitalet, s/n. 93 377 31 89 aulataller@elllindar.org Projecte de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) Especialitats d’auxiliar de jardineria, auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas (Institut Esteve Terradas) i auxiliar de fusteria (Institut Miquel Martí i Pol).

Cicles de grau mig Instal·lacions elèctriques i automàtiques, fusteria i moble, cures auxiliars d’infermeria, farmàcia i parafarmàcia (Miquel Martí i Pol). Electromecànica de vehicles automòbils, gestió administrativa, manteniment electromecànic, mecanització, preimpressió digital, sistemes microinformàtics i xarxes (Esteve Terradas i Illa). Cicles de grau superior Sistemes electrotècnics i automatitzats, disseny i moblament (construccions efímeres i decorats), anatomia patològica i citodiagnòstic, laboratori clínic i biomèdic, salut ambiental (Miquel Martí i Pol). Administració i finances, assistència a la direcció, administració de sistemes informàtics en xarxa (orientat a ciberseguretat), desenvolupament d’aplicacions multiplatafoma, desenvolupament d’aplicacions web, disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, mecatrònica industrial, programació de la producció en fabricació mecànica, prevenció de riscos professionals (Esteve Terradas i Illa).


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 14

–EDUCACIÓ ESPECIAL–

JORNADA DE PORTES OBERTES Divendres 2 de març, a les 17.00 h

UNA FORMACIÓ INTEGRAL ADAPTADA A LES NECESSITATS DE CADA ALUMNE El mapa educatiu de Cornellà també dedica recursos als escolars que requereixen atenció especial L’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai atén alumnes amb necessitats educatives especials des dels 3 fins als 21 anys. A més a més, acull alumnes d’escolaritat compartida amb centres ordinaris d’educació infantil, primària i ESO. Se segueix el currículum ordinari establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adaptat a les necessitats de l’alumnat. L’equip de professionals és multidisciplinar: mestres, pedagogs, psicòlegs, logopedes, fisioterapeuta i psicomotricista. El centre ofereix als alumnes diferents activitats com piscina, teràpies amb cavalls,

teràpia amb gossos, música i musicoteràpia, així com excursions, colònies i visites culturals. La tasca educativa de l’escola és aconseguir, per sobre de tot, que els alumnes se sentin bé, siguin feliços i es trobin en un entorn acollidor on puguin prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la capacitat de regular-les. L’AMPA del centre organitza de manera periòdica activitats extraescolars i casals d’estiu el juny i el setembre.

ESCOLA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI Mossèn Andreu, 64 bis 93 376 31 59 a8032270@xtec.cat eevirolai@aj-cornella.cat Preinscripció: pendent de les dates definitives. Consulteu www.cornella.cat o www.gencat.cat/preinscripcio


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 15

–ESCOLA DE MÚSICA–

FORMACIÓ MUSICAL I COMPROMÍS AMB LA VIDA CULTURAL DE CORNELLÀ L’Escola Municipal de Música Roser Cabanas ofereix els mitjans pedagògics i materials per accedir a un ensenyament musical de bon nivell, que promogui la pràctica individual o col·lectiva d’aquest art i doni resposta a les necessitats de la població, des d’infants de 4 anys fins a adults. Els alumnes més petits comencen la seva formació amb el primer curs de sensibilització musical, i després passen a triar l’instrument que volen tocar i que aniran aprenent i perfeccionant al llarg dels següents cursos. A partir dels 8 anys i fins als 16 els alumnes fan els cursos de llenguatge musical. També s’han de destacar els cursos de joves d’entre 12 i 17 anys, alumnes que no han tingut una formació musical anterior. Dels quatre cursos que hi ha de joves, en els dos primers és obligatori fer llenguatge musical. La majoria estudien l’instrument que han desitjat i també participen en conjunts instrumentals o vocals. Per la seva banda, les persones adultes interessades en la música poden seguir cursos per aprendre a tocar algun instrument musical. L’escola ofereix un bon ventall de matèries per cursar i n’existeix una àmplia

optativitat, com els conjunts instrumentals i el conjunt vocal. Pel que fa als instruments, cal recordar que l’escola ofereix piano, violí, viola, violoncel, guitarra clàssica i elèctrica, flauta travessera, clarinet, saxofon, oboè i bateria. A més a més, l’Escola participa en la vida cultural de la ciutat amb l’organització de concerts a les seves instal·lacions i a L’Auditori de Cornellà, i amb la intervenció en esdeveniments lúdics i culturals promoguts per diferents entitats de la ciutat.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS Mossèn Andreu, 13-19 93 376 32 11 emusica@aj-cornella.cat emusicacornella.wix.com/emmrosercabanas Preinscripció: durant el mes de maig

JORNADA DE PORTES OBERTES Dimecres 9 de maig, de 18.00 a 19.00 h


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 16

Activitat de cuina en llengua francesa a l’EOI Cornellà.

–ESCOLA D’IDIOMES–

L’EOI, LA MILLOR MANERA D’APRENDRE IDIOMES L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) és un centre públic d’ensenyaments de llengües que expedeix les úniques titulacions oficials de l’Estat espanyol i que són reconegudes internacionalment.

QUINS ESTUDIS S’HI PODEN CURSAR? S’hi poden fer estudis d’anglès, francès, alemany, rus i japonès en tres modalitats diferents: • Ensenyaments ordinaris d’anglès, francès i alemany: condueixen a les titulacions oficials (A2, B1, B2 i C1). Els estudis d’anglès i francès s’imparteixen en format anual i els estudis d’alemany s’imparteixen majoritàriament en format semestral. • Ensenyaments especials d’introducció, actualització i perfeccionament d’anglès, francès, alemany, rus i japonès: són cursos de durada variable (d’un o dos semestres i de dues o tres hores setmanals) pels quals es rep un certificat d’aprofitament. Consulteu el web www.eoicornella.cat per a conèixer-ne l’oferta. • L’Escola d’Estiu: Durant el mes de juliol s’ofereixen cursos intensius de 40 i 80 hores d’anglès, francès, alemany, rus i japonès.

EOI CORNELLÀ Ignasi Iglesias, 7 93 377 81 77 info@eoicornella.cat www.eoicornella.cat

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI? Per als cursos ordinaris es fa un sorteig de places entre els preinscrits a través del formulari telemàtic unificat per a tot Catalunya que trobareu al web de qualsevol EOI a finals d’agost o principis de setembre. En el cas de l’alemany el procés es repeteix al gener per a la matrícula del segon quadrimestre. Per als cursos especials es fa una preinscripció telemàtica des del web de l’escola al setembre i al gener-febrer (per als cursos de segon quadrimestre). Cal acreditar el nivell que es té de l’idioma de manera documental o bé fer una prova de nivell. Pel que fa als cursos d’estiu, es fa una preinscripció telemàtica que comença a mitjan abril.

AMB QUINA METODOLOGIA I AMB QUINS EQUIPAMENTS? Els alumnes tenen moltes oportunitats de parlar, interaccionar, escoltar, llegir i escriure, amb materials innovadors i aules equipades amb tecnologia per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües, a més de biblioteca-mediateca, un racó de conversa, un racó literari i connexió Wi-Fi gratuïta per als estudiants.

JORNADA DE PORTES OBERTES Dilluns 16 d’abril i dimarts 17 d’abril, a les 19.30 h.


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 17

–FORMACIÓ CONTINUADA–

UNED: EDUCACIÓ A DISTÀNCIA UNED SÈNIOR/ UNIVERSITAT DE LA GENT GRAN: CONTINUAR APRENENT La UNED Sènior/Universitat de la Gent Gran ha complert ja 12 anys des de la seva implantació. És un projecte educatiu que vol posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà i de la seva comarca un gran ventall de cursos formatius, a l’abast de tothom, i pel qual ja han passat més de 300 persones. També vol ser un espai de trobada per a tots aquells que volen continuar aprenent i creixent tant des d’un punt de vista personal com col·lectiu. És obert a totes aquelles persones que tinguin la voluntat de continuar aprenent, amb independència de la seva formació prèvia. És important saber que no es fan exàmens. Tot l’alumnat, en acabar, rep un diploma d’assistència. Pot accedir-hi tothom que tingui a partir de 50 anys i no requereix cap titulació. La programació consta de vint assignatures repartides en dos quadrimestres, on els alumnes poden augmentar els seus coneixements, entre d’altres, en anglès, filosofia, història del teatre, literatura, música, antropologia, art, creixement personal, geografia, història del patrimoni de Cornellà, tècniques de comunicació i resolució de conflictes, astronomia, i més. Les classes són el dimarts i el dijous de 18.00 a 20.00 hores.

Cornellà compta des de l’any 1993 amb una extensió de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), des d'on actualment es pot fer el Curs d’Accés Directe per a majors de 25 i 45 anys, adreçat a aquelles persones que per raons laborals o de residència no poden assistir de manera regular a classe. Aquestes persones podran accedir a la Universitat mitjançant la superació de la prova específica que convoca la UNED. El sistema consisteix en què els alumnes poden seguir els cursos des de casa seva, però també disposen dels recursos i el suport necessari als punts de reforç. Cada setmana els alumnes poden mantenir una tutoria amb els seus professors, una trobada personal on exposar els dubtes que hagin sorgit o demanar bibliografia sobre les matèries. A més, a l’extensió de la UNED els alumnes tenen accés a recursos informàtics i a les noves tecnologies, que poden fer servir per recopilar informació per tal de poder seguir el curs i aconseguir la titulació desitjada.

UNED SÈNIOR/UGG UNED Centre Cultural Joan N. García-Nieto Mossèn Andreu, 13-19, 3a planta 93 376 70 11 info@cornella.uned.es www.cornella.cat www.unedbarcelona.es


ESPECIAL EDUCACIÓ / CURS 2018-2019 / Pàgina 18

–FORMACIÓ CONTINUADA–

L’ESCOLA DE PERSONES ADULTES: NOVES OPCIONS DE FORMACIÓ PER AL TEU FUTUR CFA CORNELLÀ DE LLOBREGAT Ignasi Iglesias, 7 93 375 59 03 a8042846@xtec.cat www.cfacornella.cat Preinscripció/matriculació: pendent de les dates definitives. Consulteu www.cornella.cat o al Departament d’Educació de l’Ajuntament

El Centre de Formació d’Adults Cornellà permet que la ciutadania pugui continuar formant-se i enriquint els seus coneixements, així com adquirir competències tècniques i professionals. Possibilita la reincorporació al sistema educatiu. A l’escola hi poden participar totes les persones més grans de 18 anys. Les activitats es realitzen en torns de matí, tarda i vespre, durant tot el curs escolar, des de setembre fins a juny, de 9.00 a 21.00 hores.

QUÈ FEM? • Ensenyaments inicials i bàsics: inclou llengua catalana (3 nivells), llengua castellana (3 nivells), llengua anglesa (3 nivells) i informàtica (4 nivells). • Formació bàsica: cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària, obtenció del títol de graduat en educació secundària (ESO).

• Preparació per a proves d’accés: cursos adreçats a alumnes que es volen preparar per accedir a cicles formatius de grau superior, així com per realitzar la prova d’accés a la universitat (per a majors de 25 i de 45 anys). • Curs específic d’accés a grau mitjà (CAM).

PORTES OBERTES DELS CENTRES CONCERTATS Betània 3 de març, a les 11.00 h El Pilar 19 de febrer i 26 de febrer, a les 9.00 h i 15.00 h

Sagrada Família Educació infantil i primària: 5 de març, a les 18.00 h ESO: 5 de març, a les 18.15 h Sant Antoni Maria Claret 15 de febrer, a les 9.30 h 2 de març, a les 15.30 h Visites concertades: 93 376 19 49

Santa Eulàlia 21 de febrer i 1 de març, a les 9.15 h 23 de febrer i 2 de març, a les 15.15 h Més informació: portesobertes@ escolasantaeulalia.com


CORNELLÀ INFORMA / IGUALTAT / Pàgina 19

CORNELLÀ REIVINDICA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES El jueves 8 de marzo, a las 12.00 horas, se leerá el manifiesto que protagoniza la jornada reivindicativa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, delante de Can Vallhonrat, junto al Ayuntamiento de Cornellà. El Consell Municipal de la Dona y la Plataforma Ciutadana contra la Violència Domèstica convocarán a los asistentes a participar, en Barcelona, en la manifestación unitaria de esa misma tarde. Con motivo de la efeméride el Consell de la Dona y el Ayuntamiento de Cornellà, a través del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, organizan en la ciudad numerosos actos y conferencias para sensibilizar a la población sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El acto central tendrá lugar en el Auditori de Cornellà el 23 de marzo, una gala con la actuación de Ginesa Ortega y la entrega de los reconocimientos “8 de març”.

ACTOS DESTACADOS JUEVES 8 DE MARZO LECTURA DEL MANIFIESTO Can Vallhonrat 12.00 h VIERNES 9 DE MARZO II FESTIVAL DE MÚSICA PER LA IGUALTAT Mossèn Andreu 13 17.30 h “d ”: Dia Internacional de la Dona Treballadora con la Escola Municipal de Música Roser Cabanas.

VIERNES 23 DE MARZO GALA DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA Auditori de Cornellà 19.30 h 2 euros solidaris. Servei d’autocar gratuït Ginesa Ortega con orquesta de cámara interpretará “El amor brujo” de Manuel de Falla.

TU CORRES, ELLAS GANAN El domingo 25 de febrero tendrá lugar la tercera edición de la Carrera de la Mujer de Cornellà, una prueba de 5 kilómetros en la que lo más importante es su carácter solidario. El punto de salida, a partir de las 10 horas, es junto al Estadio Municipal de atletismo y rugby. La carrera, organizada por el Ayuntamiento de Cornellà, está abierta a niños y niñas de 8 a 14 años y chicas/mujeres de más de 15 años. La recaudación se destinará a un proyecto de salud materno-infantil desarrollado por la ONG IPI-COOP en Etiopía y el equipamiento de una sala de fisioterapia para la Escuela Virolai.

MÁS ACTIVIDADES DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO. CONSÚLTALAS TODAS EN WWW.CORNELLA.CAT/ CA/8DEMARC.ASP


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 20

– CELEBREM CULTURA–

2.400 sessions escolars 74.000 persones ateses

4 ANYS JUGANT AMB LES MATEMÀTIQUES El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) té la seva seu a la planta superior del Museu Palau Mercader des de fa tot just 4 anys. El diumenge 4 de febrer, va organitzar activitats al parc per celebrar-ho. El museu està promogut per l’Associació per Promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya, i va establir-se a la nostra ciutat gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà. Va començar amb la participació voluntària dels seus associats i

uns pocs contractes per hores, per cobrir la demanda de visites. Avui té contractades 12 persones i 4 són de Cornellà, per poder atendre tota la feina. Durant 2017, fins a 74.000 persones han visitat, estat ateses o participat en les diferents activitats programades pel MMACA. I ha realitzat 2.400 sessions escolars i un centenar per a pedagogs que descobreixen la col·lecció permanent "Experiències matemàtiques", constituïda per jocs, construccions i elements

diversos que ens mostren que les matemàtiques també són divertides. Sota el lema "Prohibit no tocar", el podeu visitar el dimecres de 17 a 20 h i el diumenge de 10 a 14 h. El fet de no existir cap altre museu d’aquest tipus en tot el país converteix el MMACA en referent per a xerrades matemàtiques, per a cursos de formació de professorat, per a visites i trobades internacionals, etc.


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 21

35.000

documents prestats

5 ANYS COM A ESPAI DE DIFUSIÓ CULTURAL A SANT ILDEFONS El mes de març de 2013 es va posar en marxa el Centre Cultural Sant Ildefons. S’estrenava una nova porta d’accés a la cultura per al barri i per a la ciutat, amb 1.739 metres quadrats, vertebrada sobre dos elements principals: la Biblioteca de Sant Ildefons (BSI), i l’Auditori de Sant Ildefons, una sala amb capacitat per a 220 persones per a representacions escèniques i tota mena d’actes ciutadans. La biblioteca de Sant Ildefons obre cada tarda de dilluns a divendres, i també els matins de dimarts i dissabte (de setembre a juny). En un any, rep de mitjana unes 80.000 visites i presta uns 35.000 documents, a més de tenir més de dos mil usuaris inscrits. Però la biblioteca és molt més que un tradicional espai de consulta i préstec de llibres i de documents audiovisuals. S’hi duen a terme setmanalment activitats gratuïtes de difusió de la cultura, inclosos espectacles familiars el dissabte al matí, hores del conte, conferències, clubs de lectura, exposicions, activitats de cinema, tallers, etc. La biblioteca és, així, un gran espai al servei de la ciutadania per difondre i compartir cultura.

275 activitats ciutadanes i espectacles

L’Auditori de Sant Ildefons es troba a ple rendiment. Durant 2017 hi han tingut lloc un total de 275 activitats. És un dels espais principals de la programació Cornellà Escena i Cultura en Família; i també és la seu del projecte Factoria SI, un espai de residències tècniques i creatives per a companyies que hi poden assajar i fer preestrenes dels seus projectes. L’any passat, van tenir lloc a la sala 120 activitats de la Factoria SI, entre residències, assajos i funcions. Fins a 122 activitats més corresponen a l’ús d’entitats, grups o col·lectius de la ciutat: actes educatius, culturals, polítics, o bé assajos, funcions, col·loquis, etc. En total, tota aquesta activitat ha sumat un aforament de 12.428 persones durant un any, cosa que fa consolidar l’Auditori Sant Ildefons com a eix vertebrador sociocultural del barri de Sant Ildefons.


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 22

LA CIUDAD SE TRANSFORMA: PROYECTOS QUE TIENEN EN CUENTA A LAS PERSONAS LA CALLE VERGE DE MONTSERRAT, PEATONAL La segunda fase de las obras de la calle Verge de Montserrat han comportado el cierre al tráfico del tramo de esta calle entre Rubió i Ors y paseo Ferrocarrils. El objetivo de las obras es convertir esta calle en peatonal y que forme parte de uno de los ejes verdes incluidos en el proyecto Cornellà Natura. El cambio supondrá una mejora importante del espacio urbano, creando un corredor con prioridad para los peatones de 200 metros de largo para llegar desde el centro de la ciudad hasta la pasarela de acceso al río Llobregat. En este tramo, de 697 m2 de superficie, se colocará una franja central arbustiva y nuevo mobiliario urbano. Sólo podrán acceder a la calle los vecinos y vecinas con plaza de aparcamiento. La actuación tiene un presupuesto de 428.000 euros. Una nueva rotonda en el cruce de la avenida Baix Llobregat y el paseo Ferrocarrils, así como el cambio de sentido de algunas calles, van a pacificar y transformar los flujos de circulación rodada en la zona.

OTROS PROYECTOS EN MARCHA En el mes de enero han empezado las obras de reurbanización de la calle Anoia, entre la avenida Salvador Allende y la calle Bonestar, con el objetivo de ampliar y mejorar la acera norte, así como las zonas ajardinadas; creando un espacio de paseo más agradable

para los peatones. El número de plazas de aparcamiento existentes en la calle se mantendrá igual. También dentro del proyecto Cornellà Natura avanzan a buen ritmo las obras de la avenida Alps, en este caso ya es visible la importante ampliación de la

acera más próxima al parque de Rosa Sensat, con el objetivo de dar prioridad a la movilidad de las personas. Del mismo modo, la carretera del Prat se reformará según un proyecto en fase de adjudicación, para mejorar su accesibilidad, ampliar


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 23

ESCUELAS QUE APUESTAN POR LA SOSTENIBILIDAD

El viernes 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, se entregaron las placas que identifican a 17 centros educativos de la ciudad como miembros de la XESCO (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà). Este curso se han incorporado a la red la escuela Torre de la Miranda, el Institut de Cornellà y las escuelas bressol La Trepa, La Baldufa, Edelweiss, Lindavista y La Rosa dels Vents. El resto de centros son las escuelas Sant Miquel, Ignasi Iglesias, Montserrat, Sant Ildefons, Antoni Gaudí, Betània, Martinet, Dolors Almeda y los institutos Miquel Martí i Pol y Esteve Terradas. Algunos de los centros forman parte también del programa Escoles Verdes, impulsado por la Generalitat de Catalunya. El acto se realizó en el Auditori de Sant Ildefons. La función de la red es ser un espacio de intercambio y reflexión sobre la práctica educativa de los diferentes centros, incorporando criterios socioambientales, así como incentivar y asesorarles para la implantación de proyectos educativos que relacionen sostenibilidad y ciudad.

5ª FESTA DEL RIU CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA La 5ª Festa del Riu se celebrará el domingo 18 de marzo. Durante la mañana, el entorno del río Llobregat a su paso por Cornellà serà escenario de una jornada festiva con talleres familiares, juegos, itinerarios a pie y en bicicleta y la carrera familiar de obstáculos "trail running". Todas las actividades, excepto la carrera, son gratuitas. Hace falta inscribirse previamente en el teléfono 93 475 87 18 (de 8 a 14 horas, de lunes a viernes), o el correo electrónico medi_ambient@aj-cornella.cat. También habrá un punto de información al inicio de la pasarela que da acceso al río. Por su parte, el "trail running" tiene una inscripción de 10 euros, y sus propios puntos de inscripción en el Club Delfos, J’Arribu Sports y Orgànic (L’Hospitalet). Dos días antes, el viernes 16, diversos centros escolares también celebrarán su propia Festa del Riu.

18 de marzo 10.00 h

el espacio para los peatones en el lado de las viviendas, reparar la calzada, renovar el mobiliario urbano y crear más espacios verdes. Esta actuación afecta a un eje secundario del proyecto Cornellà Natura, que conecta dos ejes principales.


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 24

CORNELLÀ TE LO PONE FÁCIL PARA DISFRUTAR DEL ARTE Y DE LA CULTURA Cada día hay un montón de actividades en la ciudad que no puedes dejar escapar si deseas sacar partido a tu tiempo libre. Puedes seguir de cerca toda la actualidad de ocio y cultura a través de la plataforma digital Què Fer a Cornellà. Teatro, música y danza, en espacios escénicos o gratuitos en las calles, y muchas actividades para disfrutar en familia, en las bibliotecas y en los parques. También hay actividades al aire libre cada semana dentro de la programación Esport-Salut, exposiciones y actividades de difusión del patrimonio cultural, y talleres medio ambientales. No esperes para los espectáculos que venden entrada anticipada e infórmate de todas las actividades gratuitas que también encontrarás en la ciudad.

CULTURA EN FAMÍLIA recoge las actividades de esta programación municipal de actividades culturales familiares, los "Dissabtes Familiars" y "Berenem a L’Auditori".

Más información: www.queferacornella.cat

DOMINGO 25 DE FEBRERO AMOUR L’Auditori-Teatre

DEL 2 AL 17 DE MARZO QUINZENA DANSA METROPOLITANA Diversos espacios

Double Bach

18 h 10 € FAMILIAR / Un espectáculo poético con una gran carga visual, es la próxima cita de la nueva programación "Berenem a L’Auditori". Comienza a las 18 h, pero una hora antes del espectáculo los asistentes podrán merendar en el hall del teatro. Premio Max 2017 al mejor espectáculo infantil o familiar. Origami

DANZA / Cinco espectáculos: Danza en el Metro, el 2 de marzo; Quadres d’una exposició, del Centre de Dansa de Catalunya, el 4 de marzo en el Patronat; Double Bach de la Cia. Antonio Ruz, el día 10 en el mismo espacio; Origami, de la compañía Furinkaï, el domingo 11 de marzo en el parque de Can Mercader; y el cierre con las escuelas de danza de la ciudad, el 17 en pl. Catalunya.

SÁBADO 17 DE MARZO TERRABASTALL A LA BIBLIOTECA Biblioteca Sant Ildefons 10 h Gratuito LECTURA / Las familias de la ciudad tienen una cita con una nueva edición del “Terrabastall a la Biblioteca”, una mañana llena de propuestas lúdicas en torno a la literatura infantil. En esta edición la temática elegida es el viaje.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 25

PATIS OBERTS, UN ESPACIO SEGURO PARA JUGAR TODO EL AÑO El programa "Patis Oberts" consiste en la apertura de los patios de cuatro escuelas de la ciudad los sábados y domingos, durante todo el año. Están abiertos para que los niños y niñas dispongan de un espacio para jugar y practicar deporte. Así se rentabilizan estas instalaciones como espacio educativo comunitario. No se trata, pues, de juegos o actividades organizadas, sino de un espacio de ocio que permite el acceso a todos aquellos que quieran usarlo.

Durante 2017 estos patios han tenido un total de 9.892 usuarios, el más usado ha sido el de la escuela Sant Ildefons, con 3.370. Los meses con más usos, como es lógico, son los de verano: solamente en julio, se registraron 2.758. La media de usos por día se mueve entre 20 y 30 a lo largo de todo el año. De hecho, en ese período de verano, cuando no hay escuela, los patios están abiertos cada día de la semana con la supervisión de educadores cívicos y dinamizadores deportivos.

USUARIOS DE LOS PATIOS ABIERTOS (2017) Escuela Ignasi Iglesias 3.073 Escuela Montserrat 2.402 Escuela Sant Ildefons 3.370 Escuela L’Areny* 1.047 *En obras la segunda mitad del año.

UN ESPACIO POLIVALENTE DESTINADO A LA LECTURA La biblioteca de Fontsanta-Fatjó empezará a ser realidad a lo largo de 2018. Ya se ha adjudicado el proyecto ejecutivo de las obras, con un coste de 2,7 millones de euros financiados conjuntamente por el Ayuntamiento de Cornellà y el Área Metropolitana de Barcelona. El nuevo equipamiento cultural permitirá el acceso a la sala de lectura las 24 horas del día, de manera independiente al resto de espacios, y un espacio exterior,

pero vinculado al edificio, con capacidad para 60 personas y destinado a realizar actos y actividades al aire libre relacionadas con la lectura. Su superfície útil total será de 1.011 metros cuadrados, y tendrá dos entradas: una en la planta superior que dará a la carretera de Sant Joan Despí, y la otra en la planta inferior que dará al parque del Canal de la Infanta y contará con grandes cristaleras que llenarán el espacio de luz natural.


CORNELLÀ INFORMA / EDICTES / Pàgina 26

EDICTE: En compliment del que estableixen els acords adoptats al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a la sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, es dóna publicitat a l’aprovació definitiva del Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat, que va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de data 10 de gener de 2018.

recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada.

El text íntegre del Reglament també es pot consultar/obtenir via www, a la pàgina de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: www.cornella.cat.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 17 de gener de 2018.

Cornellà de Llobregat, 11 de gener de 2018. EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: 1.- Projecte d’obres anomenat “Obres pel moviment de terres de la pista de llançament a les instal·lacions del Camp de Rugby de Cornellà de Llobregat (JAVELINA)”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2017, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 13 de novembre de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7493 de data 13 de novembre de 2017, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 2 de novembre i el 18 de desembre de 2017 i havent estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del mes de desembre de 2017; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 2 de novembre al 30 de desembre de 2017, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 2 de gener de 2018, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament

*

EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovats definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Obres de substitució de la coberta de la Casa dels Colons al Parc de Can Mercader”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 29 de setembre de 2017, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 30 d’octubre de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7487 de data 3 de novembre de 2017, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament entre el 24 d’octubre i el 5 de desembre 2017 i havent estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del mes de novembre de 2017; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 24 d’octubre i 18 de desembre de 2017, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 19 de desembre de 2017, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos

a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 19 de gener de 2018. EDICTE: L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 393/18, de data 29 de gener, ha aprovat la Convocatòria i les Bases Reguladores de Participació Ciutadana en l’elaboració del projecte de pressupostos d’inversions per l’exercici 2019. Es poden consultar en el tauló d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal: http://governobert.cornella.cat/ pressupostos-participatius. Es fa públic per a informació general. Cornellà de Llobregat, 2 de febrer de 2018.

PUBLICITAT ATORGAMENT SUBVENCIONS 2017: La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de gener de 2018, ha aprovat l’atorgament de subvencions de les convocatòries en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatiu del curs 2017-2018 dels Departaments d’Educació i Polítiques de Família, que es detallen a l’acord d’atorgament publicitat al web www.cornella.cat. PUBLICITAT ATORGAMENT SUBVENCIONS 2017: La Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de novembre de 2017, ha aprovat la concessió de subvencions del projecte Ocupa’m a Cornellà de Llobregat per l’any 2017, amb la col·laboració de les empreses per a la contractació de treballadors a Cornellà de Llobregat, Projecte 6+6, que es detallen a l’edicte publicitat al web www.cornella.cat.

PUNT D’ASSESSORAMENT A ENTITATS PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS Els hi recordem que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ofereix a les Entitats de la ciutat, mitjançant la col·laboració de l’empresa municipal Procornellà, un servei de revisió de sol·licituds de subvencions. Les Entitats que hi estiguin interessades hauran de demanar cita prèvia al telèfon 93 474 80 42.


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 27

MARÍA JOSÉ RUIZ Grup Municipal CEC-CPC

SERGIO FERNÁNDEZ Grup Municipal del PSC

ESPECULACIÓ: EL PA DE CADA DIA

DEFENSANT L’EDUCACIÓ PÚBLICA A LA NOSTRA CIUTAT

Un fons inversor vinculat a Goldman Sachs ha comprat un bloc del barri de les Planes, a Sant Joan Despí, i planteja augments desorbitats en el preu del lloguer, d’entre el 40 i el 100%, passant així a una forquilla d’entre 1.100 i 1.350 euros mensuals. 150 famílies, és a dir, més de 300 persones que hi viuen, es veuen afectades i ja s’han començat a organitzar amb el suport de la PAH i el Sindicat de Llogaters. Aquest exemple recent, a dos carrers de la nostra ciutat, no és res més que el pa de cada dia. Els darrers mesos han vingut pujant exageradament els preus dels lloguers, dificultant o directament impedint l’accés al dret a l’habitatge per a moltes persones, però això és simplement una branca més de tot un model d’imposició del capitalisme neoliberal. Els successius governs locals del PSC, amb el suport d’ICV-EUiA, s’han prestat reiteradament a aquesta política especulativa que, lluny de revertir en el conjunt de cornellanencs i cornellanenques, només han beneficiat les grans empreses i els càrrecs polítics que han gaudit de portes giratòries.

La nostra ciutat disposa de 8 escoles bressol municipals, que sumen 641 places d’educació infantil de primer cicle (de 0 a 3 anys). En diferents convenis signats els anys 2005, 2010, 2011 i 2013 es recollia el compromís de la Generalitat de finançar aquests centres, conjuntament amb les famílies i el mateix Ajuntament, en percentatges d’un terç. La Generalitat va deixar de formalitzar els convenis i va reduir de manera unilateral el seu compromís inicial, de 1.800 euros per plaça i curs del primer conveni, a 1.600 euros i a 1.300 euros (any 2013) fet pel qual, el 2014 el ple de Cornellà va acordar requerir al Govern català el pagament del deute exigible fins llavors, de 826.800 euros, a raó del cofinançament compromès per al curs 2011-2012, i que formalitzés els convenis dels cursos posteriors. En cas contrari, iniciaria la via contenciós administrativa. El govern de la Generalitat no va respondre directament al requeriment, així que el 2015, una vegada desapareguda la partida per a escoles bressol dels pressupostos de la Generalitat, l'Ajuntament de Cornellà va decidir interposar el recurs. La Justícia va donar la raó al consistori mitjançant la sentència núm. 853/2017, de 22 de novembre, per la qual es clarifica el deure de la Generalitat de cofinançar aquests serveis municipals i el pagament de la quantitat de 2.358.200 euros corresponents al deute dels cursos 2012 a 2015. Al ple de gener el govern del PSC torna a requerir a la Generalitat de Catalunya a fer efectiu l'import corresponent al cofinançament de les escoles bressol municipals dels cursos a partir del 2015 i fins l’actualitat, emparant-se en aquesta sentència que admet l'obligació que l'Administració autonòmica té d'aportar fons per a l'educació de 0 a 3 anys, i que també avala la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). D’acord amb els mateixos fonaments que van conduir a la interposició del recurs anterior, hem reclamat a la Generalitat el compliment dels seus compromisos econòmics, independentment que la sentència del TSJ no sigui ferma, ja que l’obligació autonòmica de cofinançament deriva directament de la llei, en concret de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Per la qual cosa, l’Administració hauria de pagar la quantitat de 2.528.834,48 euros, més els interessos legals que corresponguin, resultant d’aplicar la quantitat de 1.392,53 euros per alumne dels centres docents municipals d’educació infantil de primer cicle durant els cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18. Tot i que per als cursos de 2012 al 2015 la sentència del TSJ va fixar en la xifra de 1.300 € per alumne, el fet d’haver transcorregut des de la seva determinació més de set anys i en base a les determinacions imperatives contingudes a la Disposició final 2a de la LEC, sobre el deure d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats per la Generalitat al sistema educatiu, l’Ajuntament reclama que la xifra per als cursos del 2015 a 2018 sigui de 1.392,53 € per alumne.

Ni transport ni participació Al Ple municipal de gener, el nostre grup va traslladar dues propostes. Per una banda, implantar la participació ciutadana en el procediment d’elecció del Síndic de Greuges. Ara només poden proposar i decidir candidats els grups polítics i volíem que les entitats i la ciutadania també poguessin proposar candidatures i votar-les en una consulta popular. Tanmateix, només ERC ens va donar suport. PSC, Cs i ICV-EUiA es van limitar a dir que això calia debatre-ho en una comissió de reforma del ROM que fa mesos que no es reuneix. La segona proposta era de suport a la plataforma Stop Pujades Transport, a favor de la baixada de tarifes i de la gestió pública directa en l’àmbit del transport. En aquest cas ens vam quedar soles: PSC, Cs i PP van votar contra la moció d’Stop Pujades i ERC i ICV-EUiA es van abstenir. Benvinguda, Meri! Finalment, hem d’agrair al Vidal Aragonés, fins ara regidor de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, tot el que ha aportat a aquest projecte col·lectiu durant més de tres anys. Ara és diputat al Parlament de Catalunya per la CUP-Crida Constituent i, en compliment del codi ètic que impedeix la duplicitat de càrrecs, serà substituit a l’Ajuntament per la Meritxell Romances. Hem de fer un reconeixement també a la María Sánchez i el Jordi Molina –que eren els següents a la llista i han renunciat per qüestions personals– per tot el que han aportat i seguiran aportant a les lluites de la ciutat. El compromís amb un projecte transformador municipalista, nítidament anticapitalista i feminista, segueix intacte amb el compliment del codi ètic, el programa i els «punts de ruptura».


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 28

RAQUEL ALBIOL Grup Municipal ERC-AM

DANIEL MARTÍNEZ Grup Municipal de C’s

SALVEM LES ESCALETES

EL PSC DE CORNELLÀ A FAVOR DE LA SUBIDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

L’Ajuntament vol construir unes rampes mecàniques a la part superior del carrer Miquel de Roncalí, altrament anomenat de les “Escaletes”. El carrer de les escaletes és un dels pocs carrers de la ciutat amb un encant particular, bé sigui a la part més inferior o a la més alta, a tocar de la plaça dels Enamorats, el carrer té una personalitat ben diferenciada i és molt valorat per la ciutadania de Cornellà. Alhora està envoltat d’edificis protegits (l’Ajuntament, l’esglèsia, la plaça dels Enamorats i les cases que l’envolten) i forma part del perímetre de la zona arqueològica. Es desconeixen els detalls concrets del projecte, del qual no s’ha facilitat informació, ni s’ha fet públic, i abans de fer qualsevol intervenció cal que s’elabori un informe previ de la Comissió de Patrimoni, un estudi arqueològic elaborat per un facultatiu i es tingui l’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Informes que a hores d’ara encara no disposem. En aquest sentit vam presentar una moció al passat ple per evitar que s’instal·lin sistemes mecànics (escales i/o rampes) en aquest carrer i proposant estudiar vies alternatives. Una intervenció d’aquest tipus comportaria una modificació substancial de l’entorn protegit i tindria un impacte negatiu en el conjunt històric i arqueològic. Entenent que hi ha un desnivell que dificulta l’accés, tot i que no és tan acusat com en altres zones de Cornellà, fem la proposta d’estudiar vies alternatives, com podria ser el c. Ametller (de la Llet) i/o el c. dels Pins, sempre sense generar impacte arquitectònic, històric i arqueològic. Per què quina necessitat hi ha de construir unes rampes en aquest carrer? No podem permetre’ns anar perdent patrimoni i destruir un dels carrers emblemàtics de la ciutat. Per això hem endegat la campanya “Salvem les Escaletes”, ens podeu seguir a les xarxes socials o per les vies habituals on us mantindrem informats. En l´últim ple també vam presentar una moció exigint a l’Estat la millora de les infraestructures viàries del Delta del Llobregat i que compleixi amb els compromisos d’inversió. Des de l’any 2009 anem arrossegant les obres del nus de comunicacions de Sant Boi, obres que havien de començar al 1996 i que a hores d’ara encara no estan finalitzades degut a l’incompliment continu de l’Estat Espanyol en matèria d’inversions. Com aquesta moltes altres obres a la comarca i àrea metropolitana continuen a l’espera de ser finalitzades. I som al febrer, i continuem tenint presos polítics, quatre persones porten més de tres mesos a la presó per defensar unes idees. No oblidem, no normalitzem, continuarem lluitant per la vostra llibertat!

Empieza 2018 y nos encontramos con la ciudad en obras en prácticamente todos los barrios, quizás algo tiene que ver que en poco más de un año haya elecciones. En el pleno de enero, Ciutadans presentó una moción para el estudio de los puntos negros y las barreras de seguridad para ciclistas y motoristas, e instábamos a las administraciones competentes a velar por la seguridad en los tramos conflictivos, para dotarles de protección adecuada. El mal estado de las carreteras, la falta de mantenimiento de las infraestructuras o la existencia de sistema de protección inadecuados, suponen un aumento de la gravedad de los accidentes. El plan de movilidad de Cornellà redactado en 2013 está obsoleto y debería ser actualizado, por lo que el estudio propuesto hubiera sido muy adecuado, pero desgraciadamente no ha salido adelante. Otra de las propuestas presentada por nuestro Grupo Municipal era el rechazo a la subida de las tarifas del transporte metropolitano. Desde Ciutadans cuestionamos la eficiencia del sistema actual de financiación del transporte público así como su transparencia. A ello hay que añadir la subida de precios en 2018, que lejos de solucionar las cosas, sólo reduce la movilidad porque carga al usuario los problemas de gestión de la administración. La movilidad es un derecho que se tiene que garantizar y esto pasa por tener precios asequibles. Lamentamos la falta de apoyo de los de los socialistas de Cornellà a la propuesta de Ciutadans de rechazo a la subida del transporte público, en un claro apoyo al incremento de los precios, algo que no ha ocurrido en otros Ayuntamientos, pero parece que el PSC tiene una distinta vara de medir en función de sus intereses electorales respecto al asunto del transporte público. Más allá de las contradicciones de otros, Ciutadans sigue ejerciendo una política útil, preocupados en resolver los problemas de nuestros vecinos. Seguimos demostrando nuestro proyecto alternativo y siendo vuestra voz en el Ayuntamiento. Este mes de enero hemos estado en Almeda y Centre-Riera escuchando las propuestas y los problemas de los cornellanenses y haciéndoles llegar nuestro proyecto para la ciudad. Podéis contactar con nosotros en el Despacho Municipal en Can Vallhonrat (Plaça de la Esglèsia s/n), en nuestra sede en c/ Barcelonés, 17 o a través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat. Nota: El equipo de gobierno ha cambiado el diseño del Cornellà Informa, nos informó de pequeños cambios en los artículos pero la realidad es que a los Grupos Municipales se nos ha recortado bastante este espacio de información. Queremos una revista municipal plural y representativa y no un boletín del PSC.


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 29

DANIEL SERRANO Grup Municipal del PP

ARNAU FUNES Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

QUEREMOS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CORNELLÀ

CORNELLÀ EN OBRES

El pasado Pleno de enero aprobamos una propuesta del PP consistente en instalar cámaras de seguridad en aquellos espacios públicos de la ciudad donde se han detectado por parte de la Guardia Urbana o Mossos d’Esquadra un mayor número de incidencias relacionadas con el orden público o con conductas incívicas. A este respecto he de señalar que la instalación de estas cámaras era una propuesta en materia de seguridad y civismo que llevábamos en nuestro programa electoral. De hecho, allí donde hemos gobernado, como es el caso de Castelldefels, las hemos instalado obteniendo en poco tiempo resultados óptimos. La inseguridad y el incivismo son problemas reales de Cornellà. Soy consciente que queda muy progresista y “modernete” negar esta realidad, incluso buscar algún tipo de excusa social para justificarla. Nosotros preferimos afrontar esta realidad y trabajar para erradicarla de nuestra ciudad y, afortunadamente, en esta batalla no estamos solos. En primer lugar, porque muchos de nuestros vecinos admiten y reconocen que existe el problema. En este sentido, y en base a un estudio del año 2016 que el propio Ayuntamiento realizó, inseguridad e incivismo estaban entre los principales problemas en todos y cada uno de los barrios de Cornellà. Y en segundo lugar, y como prueba de lo anterior, en los primeros presupuestos participativos que se pusieron en marcha, nuestros vecinos votaron y aprobaron una partida de 90.000 € para instalar cámaras de video-vigilancia para combatir el incivismo y la inseguridad. Por este motivo, desde el PP, recogimos el guante de esos vecinos y presentamos una iniciativa encaminada a mejorar y ampliar una propuesta que nosotros veíamos insuficiente para combatir con eficacia este problema pues se pueden imaginar ustedes que con una partida de 90.000 € pocas cámaras se pueden instalar para vigilar nuestras plazas o parques y disuadir la delincuencia o el incivismo. El objetivo de nuestra moción no era otro que mejorar y ampliar la propuesta que en su día apoyaron nuestros vecinos, para que la ciudad tenga un sistema de video-vigilancia amplio y eficaz que proteja a nuestros pequeños en los parques, a nuestros mayores y a todos los vecinos en general. Hay quienes dirán que las cámaras de seguridad atentan contra nuestra intimidad pero este debate tiene poco recorrido. De las cámaras en nuestros parques o plazas solo tienen miedo aquellos que incumplen las leyes, es decir, los delincuentes o los incívicos. La gente normal no tiene ningún problema. De hecho nadie protesta al registrarse su imagen en una cámara al entrar en un supermercado, en el Ayuntamiento o en correos, por poner algunos ejemplos. De las cámaras huyen los delincuentes y los incívicos, de ahí nuestra moción que sin complejos pretende disuadir para proteger más y mejor a todos.

Comencem aquest article sumant-nos a un 8 de març de reivindicació i de lluita contra la desigualtat laboral entre homes i dones. Calen canvis polítics urgents; que el 2018 una dona cobri menys que un home per fer el mateix treball només respon a una qüestió ideològica que cal derrotar. L’urbanisme també té ideologia i, per tant, serveix per afavorir un tipus d’activitats i relacions socials i econòmiques o unes altres. Aquests dies és difícil passejar per Cornellà sense trobar-se una vorera aixecada o unes tanques que delimiten una reforma d’algun carrer o edifici públic. Les obres provoquen incomoditats, però és innegable que són necessàries per mantenir una ciutat agradable i accessible. És per això que en el darrer projecte de pressupostos vam proposar incrementar els recursos per determinades inversions en espais verds i crear una partida específica per un pla integral del barri de Sant Ildefons; ambdós casos en una mateixa direcció: realitzar actuacions per fer una ciutat més agradable, més sostenible i que afavoreixi la vida comunitària. Per alguns/es la ciutat està "en ruïnes" i els pressupostos municipals són neoliberals (tot i que PP i Ciutadans hi voten en contra). D'altres preferim pensar que Cornellà segueix “en construcció”, social i territorial, i que cal participar i fer propostes perquè aquesta ciutat no la construeixin uns pocs; la ciutat no és del govern. La planificació urbanística és una eina vital per fer polítiques socials, i per això fa molts anys que demanem poder-hi participar (fa 8 anys que demanem el Consell Assessor d’Urbanisme de Cornellà). A Cornellà s’ha recorregut part del camí, però encara tenim marge per avançar en la transformació de la ciutatdormitori. La ciutat és espai de convivència i igualtat. No som només treballadors i treballadores, som ciutadans i ciutadanes i per tant necessitem espais compartits d’esbarjo i que alhora ens garanteixin l’accés als serveis bàsics que ens pertoquen com a ciutadans i ciutadanes. Necessitem barris habitables i amb serveis, amb places, carrers accessibles, comerços i escoles. Per això defensem que, per exemple, no es tanqui cap línia escolar més a Cornellà. Vàrem defensar les escoles Almeda, Ignasi Iglesias, i L’Areny, i ara, si cal defensarem que a l’Abat Oliba no es tanqui cap aula. Les escoles són clau pels barris, la ciutat i la comunitat, com ho són els espais públics. Es pot sortir del bucle treball/consum si s’habiliten espais oberts per relacionar-nos. Un exemple positiu però encara en desenvolupament és l’experiència de les superilles a la ciutat de Barcelona. Espais que s’han tancat al trànsit rodat per afavorir la mobilitat sostenible, i aconseguir un espai compartit més segur i més verd. Seguirem l’evolució d’iniciatives com aquestes i continuarem fent propostes per aconseguir una ciutat més cívica i sostenible.


CORNELLÀ INFORMA / AGENDA / Pàgina 30

BREUS

DIARI

CONTES AMB DOS ROMBES

“L’HORA DELS DEURES”

Per celebrar el dia dels enamorats i per combatre el fred de l’hivern, res millor que una sessió de contes que fan pujar la temperatura. Serà a la biblioteca de Sant Ildefons, el 15 de febrer, a les 19 hores.

Projecció a la biblioteca Central d’un entranyable documental francès sobre un pare que lluita per ajudar el seu fill a fer els deures de l’escola i fer-lo encaixar en un motlle en el qual ell, quan era petit, tampoc es va poder encabir. 28 de febrer, a les 18.30 h.

SENYORES I MINYONES A CAN MERCADER De les moltes històries que es poden narrar entorn de Can Mercader, les de les dones que van habitar aquests espais són de les més desconegudes. El 18 de febrer, una visita teatralitzada ens n’explicarà algunes. Cal inscripció prèvia. Més informació al telèfon 93 474 51 35 de dimarts a divendres de 10 a 14 h.

ELS MOBLES VELLS, COM NOUS

9È TORNEIG DE LA DONA Una competició amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, i organitzada per la Penya Espanyolista de Cornellà. Hi participen els juvenils femenins del CD Fontsanta-Fatjó, RCD Espanyol, UE Sants i CE Hospitalet. Serà al camp de futbol de FontsantaFatjó, la tarda del 3 de març.

Taller del programa “Millor que nou” amb la col·laboració de l’AMB i Solidança per promoure la reflexió sobre el consum i la sostenibilitat. Ensenyarem a netejar i mantenir la tapisseria, així com a fer senzilles reparacions del tèxtil, el farciment o les molles. Al Centre Cívic Sant Ildefons, el dia 27 de febrer a les 18 hores.

RICARDO LEZÓN

PERDIDOS.REVER I SANTINOS EN CONCERT

VISITA GUIADA AL RIU LLOBREGAT

Concert gratuït que dona inici a la programació Cornellà Escena. És el 24 de febrer, a les 22 hores, a la sala Ramon Romagosa. Cal recollir la invitació a La Factoria Musical (plaça Mary Santpere, s/n., telèfon 93 475 08 04).

Activitat que complementa l’exposició que podeu veure al Museu Palau Mercader, "El Llobregat, 1 delta, 6 pobles". És el dia 4 de març a les 12 hores. Inscripcions de dimarts a divendres de 10 a 14 h, fins al 28 de febrer, al telèfon 93 474 51 35.

LA VISITA INESPERADA Aquesta és l’obra que la Cia. Teatre del Raval presenta a la sala Ramon Romagosa el proper diumenge 25 de febrer, a les 19 hores. Una peça teatral escrita per Agatha Christie, garantia de misteri i de suspens fins a l’últim segon. Compra les teves entrades anticipades a www.entradescornella.cat.

“YA ESTAMOS SOLOS MI CORAZÓN Y EL MAR” María José Ramos presenta a la biblioteca Central un homenatge a Antonio Machado i a les persones que, com ell, van haver de deixar-ho tot i anar a l’exili. Onze contes, narrats per diferents personatges, que donen testimoni de com els va marcar la seva trobada amb el poeta. Dilluns 26 de febrer, a les 19 hores.

Després d’anys aixoplugat al grup McEnroe, Lezón s’emancipa amb el disc "Esperanza". El podeu escoltar el dissabte 3 de març a la sala Ramon Romagosa, a partir de les 22 hores, dins de la programació Cornellà Escena. Compra-la amb descompte a www.entradescornella.cat.

BARBES DE BALENA Un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l’estat espanyol. A càrrec de la Cia. El Maldà, es representa el 18 de març, a les 19 hores, a la sala Ramon Romagosa. Compra les teves entrades anticipades a www.entradescornella.cat.

FESTA ESPLAIA’T Els sis esplais de la ciutat us conviden a la seva festa anual, oberta a tothom, famílies, infants i grans. Serà la tarda del dissabte 3 de març al parc del Canal de la Infanta.

15

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1

2

5

8

9 10 11

6

7

3

4

12 13 14 15 16 17 18 16/02/2018

Passos a mils per Sant Ildefons 18/02/2018

Sona, sona la pianola al Museu Palau Mercader 18/02/2018

Titelles: El petit piano 20/02/2018

2a passejada de gent gran a Cornellà 21/02/2018

Club de lectura sobre "Hotel Lutecia" 22/02/2018

Poetry Slam a la biblioteca Central 25/02/2018

Més contes clàssics al Palau 28/02/2018

Tertúlia sobre “El paper de la dona cuidadora” 28/02/2018

Cornellà Cuida: millorar les capacitats cognitives 08/03/2018

Taller sobre alimentació saludable 10/03/2018

Jornada Ritmes Mil a Can Carbonell 11/03/2018

Sortida de ciclisme femení 18/03/2018

Meteoròlegs a la Torre de la Miranda 18/03/2018

Excursió a Sant Jeroni a càrrec de la UECC


CORNELLÀ INFORMA / AGENDA / Pàgina 31

FEBRER/MARÇ www.cornella.cat

CORNELLÀ, CAPITAL DEL SUBMARINISMO Cornellà volverá a convertirse en la capital del mundo de las actividades subacuáticas por excelencia en nuestro país. Del 23 al 25 de febrero, la Fira de Cornellà acoge la 19ª edición del salón de la inmersión, y estrenará también horario: viernes y sábado de 10 a 21 horas, y domingo de 10 a 17 h. El Mediterranean Diving da cabida a todas las disciplinas subacuáticas y a todos los que estén vinculados al mundo submarino. www.salondelainmersion.com

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA

El domingo 25 de febrero es la fecha señalada para la celebración del Día de Andalucía de este año. Las actividades empiezan a las 11 horas con actuaciones de cuadros de baile de las entidades de la ciudad, que preceden a la ofrenda floral por parte de entidades e instituciones, ante el busto de Blas Infante, junto a la calle Joan Arús, actos organizados por el Centro Andaluz Blas Infante. Como es habitual, la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas organiza una fiesta en el colegio Sant Ildefons durante la tarde del mismo día 25.

KEPA AULESTIA, IMPULSOR DEL PACTE D’AJURIA ENEA, AL CORNELLÀ CREACIÓ El 16 de març Cornellà Creació rep la visita de Kepa Aulestia, periodista i escriptor que va ser secretari general de la formació política Euzkadiko Ezkerra. Com a tal, va estar entre els impulsors del Pacto de Ajuria Enea per la normalització i pacificació del País Basc. Aulestia intervindrà a partir de les 13.30 hores, amb el Museu Agbar de les Aigües com a escenari. El cicle està organitzat per Procornellà i compta amb el patrocini de més d’una trentena d’empreses.

EMPRENEDORIA, MÀRQUETING O LINKEDIN: FORMACIÓ A MIDA

El Centre d’Empreses Baix Llobregat promou el curs gratuït "Com fer un pla de màrqueting", en dues sessions, els dies 20 i 27 de febrer; o bé els seminaris "Kit bàsic de comunicació per donar a conèixer el teu negoci", del 6 de març, i un altre sobre la xarxa de contactes, LinkedIn, el 7 de març. Per als qui volen crear el seu propi negoci, regularment també hi ha cursos d’Introducció a l’emprenedoria impartits al Centre o el Viver d’Empreses.


Disseny i creació: Daniela Jiménez Segués, de 1r de Batxillerat Artístic del’Institut Maria Aurèlia Capmany

www.cornella.cat

Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 353 - Febrer de 2018  

Butlletí d'Informació Local de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 353 - Febrer de 2018  

Butlletí d'Informació Local de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Advertisement