Page 1

Abril2013 Març2017// // 302 343

Compromís per la cohesió social


343

MARÇ 2017

04. Pressupostos L’augment d’un 9% en ocupació destaca en la despesa social municipal Els plans d’ocupació impulsats pel mateix Ajuntament, les ajudes socials i les accions en suport de les famílies, eixos de la política social recollida als pressupostos per a 2017.

06. Espai Públic A Prop Teu segueix creixent durant l’any 2016 A través de la plataforma A Prop Teu la ciutadania ha fet arribar durant l’any passat un total de 1.298 incidències que han ajudat a fer millores o petites reparacions de l’espai públic a tots els barris de la ciutat.

09. Societat Protocol en casos de pobresa energètica L’Ajuntament de Cornellà i l’empresa Aigües de Barcelona fixen un protocol d’acord amb la Llei 24/2015 per garantir el subministrament d’aigua en casos d’impagament per manca de recursos. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: Grinver Arts Gràfiques Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

11. Participació S’obre el procés participatiu per fer aportacions al pressupost de 2018 Durant el mes d’abril la ciutadania pot presentar propostes perquè s’incorporin a les inversions municipals de l’any vinent.

14. Cornellà Natura Festa del Riu i una guia de rutes D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

Dues cites durant aquest mes de març ens permeten descobrir tant l’entorn natural del riu Llobregat com els racons amagats de la trama urbana.

17. Lectura Activitats per endinsar-se en el món de la lectura i dels llibres Des del mes de març i acostant-se cap a Sant Jordi, la ciutat s’omple de sessions de contes, clubs de lectura, tertúlies, presentacions de llibres d’autors locals, exposicions…


“He de parlar del paper importantíssim dels agents socials, del treball en xarxa, en l’educació, en l’acció solidària i social.”

Una ciutat inclusiva i igualitària E

E

Aquest esforç, sempre dins de les nostres possibilitats, integra el treball en política social —les ajudes i la protecció d’infants, de la gent gran, de persones o famílies vulnerables per qualsevol circumstància— amb l’ocupació i amb l’educació. Una, perquè la crisi va disparar l’atur i va multiplicar les situacions de risc que hem d’acabar atenent mitjançant els serveis socials. I aquí hi entren moltes coses: dret a l’habitatge, pobresa energètica, beques menjador, etc. L’altra, perquè trobar feina, en igualtat d’oportunitats, està íntimament lligat al fet que la formació educativa també parteixi d’aquesta igualtat d’oportunitats, a més de molts programes relacionats amb les polítiques de família estretament lligats a la cohesió social teixida per la relació escola-barri-famílies.

Este esfuerzo, siempre dentro de nuestras posibilidades, integra el trabajo en política social -las ayudas y la protección de niños, de los ancianos, de personas o familias vulnerables por cualquier circunstancia- con el empleo y con la educación. Una, porque la crisis disparó el desempleo y multiplicó las situaciones de riesgo que tenemos que acabar atendiendo mediante los servicios sociales. Y aquí entran muchas cosas: derecho a la vivienda, pobreza energética, becas comedor, etc. La otra, porque encontrar trabajo, en igualdad de oportunidades, está íntimamente ligado a que la formación educativa también parta de esa igualdad de oportunidades, además de muchos programas relacionados con las políticas de familia estrechamente ligados a la cohesión social tejida por la relación escuela-barrio-familias.

Més enllà del compromís municipal, també he de parlar del paper importantíssim dels agents socials, del treball en xarxa, en l’educació, en l’acció solidària i social. Un compromís que expressen en el seu dia a dia, i també incorporant les seves aportacions en marcs de diàleg com el propi Acord Social.

Más allá del compromiso municipal, también tengo que hablar del papel importantísimo de los agentes sociales, del trabajo en red, en la educación, en la acción solidaria y social. Un compromiso que expresan en su día a día, y también incorporando sus aportaciones en marcos de diálogo como el propio Acuerdo Social.

L’augment de dotacions econòmiques per a política social no és només una dada sobre un paper, són realitats que contribueixen a què la nostra ciutat sigui més propera i més conscient. Explicar a què es destina tot això serveix per mirar a la cara dels qui pateixen els problemes, explicar-los com hi treballem, com volem contribuir a la qualitat de vida, protecció i educació de tota la ciutadania, intentant no deixar a ningú pel camí.

El aumento de dotaciones económicas para política social no es sólo un dato sobre un papel, son realidades que contribuyen a que nuestra ciudad sea más cercana y más consciente. Explicar a qué se destina todo esto sirve para mirar a la cara de quienes sufren los problemas, explicarles cómo trabajamos, cómo queremos contribuir a la calidad de vida, protección y educación de toda la ciudadanía, intentando no dejar a nadie por el camino.

n els pressupostos aprovats per a 2017, mantenim l’esforç d’aquest Ajuntament per lluitar contra els efectes de la crisi i, en primer lloc, prioritzar l’atenció als col·lectius més vulnerables. Arran d’això, també l’Acord Social Contra la Crisi, signat l’any passat, té com a lema “Per una ciutat inclusiva i igualitària”.

n los presupuestos aprobados para 2017, mantenemos el esfuerzo de este Ayuntamiento por luchar contra los efectos de la crisis y, en primer lugar, priorizar la atención a los colectivos más vulnerables. A raíz de esto, también el Acuerdo Social Contra la Crisis, firmado el año pasado, tiene como lema “Por una ciudad inclusiva e igualitaria”.

L’alcalde Antonio Balmón


Pressupostos Pressupostos

PRESUPUESTO 2017

Pla de xoc contra l’atur: 2.000.000 €

El presupuesto para 2017 fortalece las herramientas de cohesión social

E

La prioridad de la política social municipal es atender a los colectivos más vulnerables

l 32% del presupuesto municipal se destina al ámbito de los servicios a la persona y la protección social. Dentro de ese presupuesto de 79,2 milliones de euros, este año 2017 han aumentado de forma destacada las partidas relacionadas con la creación de empleo: hasta un 9%. La prioridad es atender a los colectivos más vulnerables, por ello las cuentas municipales destinan recursos a reducir los desahucios, a fomentar el alquiler social, a paliar la pobreza energética, a cubrir las becas comedor,

a mantener las ayudas a infancia, familias y personas mayores, además de consolidar las políticas de empleo. Ahí se incluyen las partidas que se destinarán a planes de empleo, en el marco del Acuerdo Social Contra la Crisis. También se fomentarán las nuevas actividades económicas, la autoocupación y el cooperativismo, con 150.000 euros. Crear empleo es un eje fundamental de la política social: la crisis económica hizo aumentar el desempleo

Formación e inserción El departamento de Políticas de Ocupación del Ayuntamiento de Cornellà actúa tanto desde la vertiente de formación como de la de inserción para dar respuesta a las diferentes demandas y situaciones reales del mercado de trabajo en el municipio. Está en Can Mercader y su teléfono de contacto es el 93 474 33 99.

4] cornellàinforma

Servicios a la persona y la protección social

de forma abrupta, colocando a muchas familias en una posición complicada, en el límite de caer en situaciones de riesgo social.

Aumento de las ayudas sociales

En el ámbito de los servicios sociales, los gastos del Ayuntamiento de Cornellà aumentan el 2,6% respecto a las cuentas del año pasado. Hay un aumento general de dotaciones en las ayudas a infancia, a adultos, y para teleasistencia. Las ayudas sociales del Ayuntamiento de

Bolsa de Trabajo

AODL

Club de la feina

Ocupa’m (6+6)

Activa’t

Proyecto de ocupabilidad en Sant Ildefons (Ley de barrios)

• 3.494 usuarios activos • 4.085 usuarios • 355 dinámicas de grupo • 1.522 usuarios reciben orientación • 106 dinámicas grupales • 609 inserciones

• 1.625 empresas contactadas • 30 empresas han gestionado ofertas

• 228 usuarios con itinerario personalizado • 405 tutorias individuales • 105 inserciones


Març2017

Educación: +3%

Ocupación: +9%

Acción social: +2,6%

Políticas de Familia

Cornellà se articulan en cuatro programas principales: infancia y adolescencia, adultos, personas mayores y transversales (donde encajan cuestiones específicas como el transporte adaptado, la limpieza de choque o los suministros energéticos). También aumenta la aportación anual del Ayuntamiento a la Fundació d’Atenció a Persones Dependents, que gestiona la Residencia Teresa Duran entre otros programas sociales, hasta medio milón de euros, y se incorpora un nuevo crédito para el programa de reparación de viviendas de personas mayores. También a instancia del Acuerdo Social se han tomado medidas de apoyo a familias vulnerables en el ámbito alimentario y energético. Ahí está la acción de la Botiga Solidària, que desde 2012 ha asumido, gracias al compromiso de voluntarios y entidades, la tarea de reparto de alimentos a personas en riesgo de exclusión social. Además, recoge los excedentes de diversos

Cursos de formación • 30 alumnos (2 cursos) • 900 horas de formación

establecimientos comerciales y mercados. El Ayuntamiento de Cornellà también ha realizado auditorías energéticas en hogares para facilitar formas eficientes de consumo y ahorrar en sus facturas.

Más ayudas sociales Las ayudas individuales directas que gestiona el departamento de Acción Social no han dejado de crecer en los últimos años. Corresponden a ayudas a la infancia y adolescencia (becas comedor, deportes, higiene, entre otros), ayudas a adultos (ayudas familiares: subsistencia, suministros, vivienda…) y para las personas mayores (transporte adaptado, subsistencia, comedor…). A esta cantidad se añade otro millón de euros destinados específicamente a servicios de atención domiciliaria y 182.000 euros en servicios de teleasistencia.

Dotación presupuestaria para ayudas directas individuales (en euros)

1.146.237

Cursos “Joves per l’Ocupació”

Oficina técnico-laboral • 40 usuarios, 18 inserciones

2013

8. 71

5.7 1

7

21

7

1.053.882

62

• 40 alumnos (3 cursos) • 1.050 horas de formación

Además de las ayudas familiares del departamento de Acción Social, el àrea municipal de Educación y Política Social también gestiona diferentes programas transversales de apoyo a las familias. Estos son los datos que corresponden a 2016:

2014

822.882

2015

2016

2017

Espais Familiars, Espais Nadó y CDIAPM (atención precoz) • 288 familias/menores

Proyecto educativo con la ONG Ayuda en Acción (Sant Ildefons y Riera) • Material escolar para 1.709 alumnos y excursiones • Colonias para 1.732

Pla Educatiu d’Entorn • 24 actividades • 2.927 participantes

Educar per Créixer • 20 actividades • 2.150 participantes

Escola de Mares i Pares (charlas de formación) • 1.360 asistentes

Programas • Reutilización de libros de texto • Caminos Escolares • Fica’t a l’aigua • Apoyo a la EMEE Virola (charlas, actividades y casal de verano)

Actividades comunitarias • Corpus en Família • Día Internacional de la Infancia • Día Internacional de las Familias • Semana de la Dignidad

cornellàinforma [5


Espai Públic

A Prop Teu sigue creciendo con la implicación de la ciudadanía El año pasado llegaron un 27% más de incidencias, sobre todo por cuestiones relativas al espacio público

A

través de la plataforma A Prop Teu han llegado durante 2016 un total de 1.298 incidencias. De ellas, 916 ya han sido resueltas: se trata de colaboraciones directas de la ciudadanía para que el Ayuntamiento pueda actuar con rapidez en la reparación o mejora del espacio público —la mayoría—, o en cualquier incidencia relacionada con la seguridad, la salubridad o la convivencia. Del resto, la mayoría (246) están en trámite, por lo que posiblemente se acaben incorporando a la cifra de temas resueltos. Respecto a otros años, aumenta especialmente el uso de Twitter, y también de los formularios de la web www.apropteucornella. cat para comunicar incidencias. A Prop Teu facilita que a través de las redes sociales o la web podamos hacer sugerencias, con lo que participamos en el codiseño del espacio público, y también avisar de cualquier incidencia, y así ser corresponsables de su cuidado y protección.

Peticiones por vías de entrada

Datos de 2016 sobre la distribución de las incidencias de A Prop Teu, por barrio, por tipos, y por vías de entrada, y comparación con años anteriores.

Otros: 122 Twitter: 187

Correo: 163 Facebook: 56

Comparativa anual 2013 2014

799

Incidencias por tipos

689

Convivencia: 7

2015

1.021

2016

1.298

Medio ambiente: 20

Obra pública: 22

¿Cómo puedo comunicar una incidencia? www.apropteucornella.cat

Obra privada: 41

Generales: 87

apropteu@aj-cornella.cat

Salubridad pública: 92

https://www.facebook.com/ apropteucornella

Guardia Urbana: 283

@apropcornella

6] cornellàinforma

Formulario web: 780

Mantenimiento y espacio público: 746


Març2017

Incidències Incidencias destacadas destacadas en 2016 en 2016 Paso de peatones en el cruce de Mn. Andreu 68, siguiendo sugerencia de un ciudadano

Asfaltado del camino de acceso al Complex Aquàtic Can Mercader Aumento de visibilidad del paso de peatones en el cruce Bedoll-República Argentina

Instalación de un espejo panorámico en el cruce Catalans-Ramoneda

Fuentes de agua potable en diversas plazas

Incidencias por barrio

133

113

EL PEDRÓ

FONTSANTAFATJÓ

145

267

SANT ILDEFONS

LA GAVARRA

135

CENTRE

150

193

ALMEDA

RIERA

cornellàinforma [7


Societat

Creix l’ús de l’atenció

ciutadana amb Cita Prèvia Més de 19.000 tràmits es van fer l’any passat a l’OAC sense haver de fer cua

P

er facilitar els tràmits i gestions que hem de fer a l’Ajuntament, cada cop és més senzill fer-los a través de la web —tràmits en línia— i, també, en els casos en què és necessari, acudir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Cornellà havent demanat dia i hora mitjançant el servei de Cita Prèvia. Durant 2016, s’han realitzat 19.005 tràmits a l’OAC amb persones que han demanat hora mitjançant aquest servei. La xifra ha augmentat un 10% respecte de l’any anterior, quan van ser 17.255 atencions via Cita Prèvia.

Es pot sol·licitar a través d’Internet

Per sol·licitar-la, la forma més fàcil és a través d’Internet, que

8] cornellàinforma

permet escollir l’horari i el dia que necessitem. També podem indicar el tràmit que ens interessa realitzar i consultar els documents necessaris. La cita també es pot sol·licitar per telèfon o en el punt d’informació de la mateixa OAC, encara que així no evitem haver d’acudir dues vegades a l’oficina, situada a la planta baixa de l’Ajuntament. És oberta de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores (fins a les 13.30 h a l’estiu), i a la tarda de 16.30 a 19 h; en horari de tarda, només es poden realitzar gestions si es disposa de cita prèvia. Des del web municipal, les persones que disposen de certificat digital també poden utilitzar el servei de Carpeta Ciutadana.

Reconeixement a la implantació de l’Administració digital El II Congrés de Govern Digital ha atorgat el Reconeixement d’Administració Oberta a l’Ajuntament de Cornellà, en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants, el passat 27 de gener. Aquest reconeixement es concedeix a ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l’Administració digital a les seves organitzacions, d’acord amb els indicadors objectius que recull el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i que analitzen les webs dels ens locals i l’ús dels serveis del Consorci AOC, tal i com es publiquen en l’Informe d’e-Administració a Catalunya.


Març2017

Acord amb Aigües de Barcelona per actuar en casos de pobresa energètica

El protocol se suma a les mesures posades en marxa de manera unilateral des de fa cinc anys per Aigües de Barcelona per no tallar l’aigua a ningú que no la pugui pagar. D’acord amb els supòsits de la citada llei, s’estableix el procediment que cal seguir per garantir l’aigua a tothom qui ho necessita. Segons aquest document, Aigües de Barcelona haurà de sol·licitar un informe de valoració de la situació d’exclusió residencial als serveis socials de l’Ajuntament. En el cas que els serveis socials indiquin que es tracta d’una persona o d’una unitat

familiar vulnerable, la companyia garantirà el subministrament. Amb aquest acord, l’Ajuntament de Cornellà i Aigües de Barcelona han volgut posar de manifest el seu

compromís amb la ciutadania, i en aquest cas en concret, amb les famílies vulnerables. Aigües de Barcelona s’encarrega del subministrament d’aigua potable a 23 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Prop de 120.000 euros en ajudes per a pagar el rebut de l’aigua Des de 2012, a més de garantir l’aigua, Aigües de Barcelona disposa d’un Fons de Solidaritat per ajudar al pagament del consum d’aigua a les famílies amb dificultats. Aquest fons, que es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l’àrea metropolitana proveïts per l’empresa, ha bonificat la factura de l’aigua de més de 16.600 famílies en situació de vulnerabilitat. En concret, a Cornellà es van concedit un total de 2.026 ajudes l’any passat, per un valor total de 177.667 euros.

Número d’ajudes 2.026 1.570

998

6

Ajuntament de Cornellà i l’empresa Aigües de Barcelona han signat un protocol per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament d’aigua en els casos d’impagament per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015.

42

L’

2013

2014

2015

2016

L’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, i el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, durant la signatura del protocol.

cornellàinforma [9


Espai Públic / Participació

Diez personas con discapacidad de Tecsalsa

participan en trabajos de poda Creixement de l’ús del

Bicibox l’any passat

E

E

l Centro Especial de Trabajo Tecsalsa es el responsable del servicio de jardinería del Ayuntamiento de Cornellà, y dentro de sus tareas se encarga del servicio de poda, que empezó en noviembre y se alargará hasta mediados del mes de marzo. En las tareas de mantenimiento y limpieza del arbolado de la ciudad trabajan 10 personas con discapacidad que han conseguido así incorporarse al mundo laboral y ser más autónomos. Las tareas de poda se realizan en equipos formados por personal profesional de jardinería que hace los trabajos específicos de descoronar con la ayuda de grúas y otros elementos, y el personal que cuenta con el certificado de discapacitado que se

encarga de las funciones de apoyo como la recogida de las ramas, la limpieza de la zona y la señalización y protección de los peatones y vehículos. Una vez finalizados los trabajos, estas personas se incorporarán al resto de tareas del servicio de jardinería, un trabajo que les ofrece la oportunidad de disfrutar una vida normalizada y una real integración sociolaboral. Este año el servicio de poda se alarga durante 5 meses puesto que se ha ampliado a 5.500 árboles. El mantenimiento del arbolado es necesario por temas de salud, vigor e integridad de la propia vegetación, así como para favorecer el crecimiento correcto del arbolado y evitar caídas de frutos que ensucian el entorno.

l servei de Bicibox va experimentar un important augment d’ús durant l’any passat. S’han aparcat un total de 39.311 bicicletes durant tot l’any 2016 a les estacions de Cornellà, cosa que suposa un augment del 47,8% respecte de l’any anterior. També ha crescut el nombre d’usuaris diferents, que han passat de 694 a 869 en un any. Cornellà disposa de 14 estacions a diferents barris, situades a prop de parades de transports públics i d’equipaments amb molt d’ús. Sumen 189 places d’aparcament. Per utilitzar qualsevol estació de l’Àrea Metropolitana cal tenir la targeta d’usuari del Bicibox: us en podeu informar a www.bicibox.cat o bé al telèfon 93 480 15 59.

Els horts de Sant Ildefons produeixen 7,5 tones d’aliments D

7.500 kg

urant l’any 2016 es van produir 7,5 tones d’hortalisses als horts de Sant Ildefons, que suposen més de 230 quilos per cada parcel·la. Aquesta promoció d’horts actualment està complint tots els objectius previstos; a més de la producció d’aliments per a l’autoconsum dels usuaris, promou funcions socials com reforçar hàbits de treball i de formació ocupacional, que s’estan assolint. Cal assenyalar que el termini per presentar una sol·licitud per a una nova concessió de tres anys acaba el 17 de març.

Més informació a http://www.cornella.cat/ca/Horts.asp#santildefons

10] cornellàinforma


Març2017

Para invertir en proyectos en los barrios o para toda la ciudad

El Ayuntamiento reservará parte de las inversiones del presupuesto municipal para 2018 a los proyectos más votados por la ciudadanía

Tú decides dónde invertir

1,3 millones del próximo presupuesto

D

el 1 al 30 de abril estará abierto el plazo para que cada ciudadano o ciudadana de Cornellà presente su propuesta para que sea incluida en el presupuesto municipal de inversiones para 2018. Sólo hace falta estar empadronado en Cornellà, tener más de 16 años y registrarse en la web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat/. Durante el mes de abril se pueden presentar las propuestas, en la web o en los puntos de información de cada barrio, que después se analizarán —para revisar su coste estimado y si se adecúan a los criterios planteados—, y entre el 16 de junio y el 15 de julio se podrán votar, a través de la misma web. Las más votadas se incorporarán al presupuesto municipal del próximo año. El Ayuntamiento reservará hasta 1.346.875 euros del próximo presupuesto de inversiones para los proyectos más votados por la ciudadanía. Esta cantidad corresponde al 25% de la partida de inversiones de este año, que se toma como referencia. Los proyectos pueden adscribirse a un barrio o a toda la ciudad, cada ámbito cuenta con una cantidad de dinero

específica reservada. La iniciativa forma parte de los compromisos marcados por el gobierno municipal para incentivar la corresponsabilidad y la intervención de la ciudadanía en la gestión municipal. Durante

el mes de marzo se organizan reuniones informativas en las diferentes asociaciones de vecinos de Cornellà para explicar en detalle todo el proceso y responder a todas las preguntas que puedan surgir.

Más información y presentación de propuestas Puedes presentar tus propuestas online de dos maneras: entrando en la web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat ; o con ayuda en los Puntos de Apoyo Digital distribuidos por toda la ciudad. Este año también podrás presentar las propuestas en formato papel, mediante el formulario que puedes recoger en los lugares relacionados en la siguiente tabla.

Punto de Apoyo Digital para hacer propuestas online Punto de recogida de propuestas en papel Ajuntament de Cornellà

Viver d’Empreses

Casal de la Gent Gran Almeda

Centre Formació d’Adults

Centre Social Almeda

Parc Esportiu Llobregat

Citilab

Assoc. Veïns Riera

Camp de futbol Fontsanta-Fatjó

Centre Cívic Sant Ildefons

C.C. Joan N. García-Nieto

Biblioteca Sant Ildefons

Biblioteca Central

cornellàinforma [11


Societat

La zona blava ja es pot pagar amb una aplicació de telèfon mòbil

http://ca.easypark.es

U

tilitzar la zona blava de Cornellà és més fàcil i es podrà pagar amb més comoditat, des del telèfon mòbil. Cornellà ha implantat l’aplicació per a smartphones EasyPark, que permet estalviar temps, diners i permetrà, properament, buscar zones d’estacionament. Amb aquesta eina tecnològica, els pagaments es poden fer de manera més ràpida i senzilla, i l’usuari pot estalviar diners perquè permet pagar pel temps exacte d’estacionament. Per exemple, no serà necessari fer cua davant del parquímetre per recollir el tiquet, i no s’hi haurà de tornar

per posar més monedes, perquè es poden fer aquestes dues operacions des del telèfon mòbil, amb l’aplicació. Si l’usuari marxa abans de quan havia previst, aturant l’estacionament no abonarà diners de més. Cornellà disposa d’un total de 476 places en zones blaves als diferents barris de la ciutat, especialment en àrees que requereixen un alt índex de mobilitat diürna, com zones comercials, etc. Implementar aquesta aplicació és un pas més de la ciutat en la línia de treball de facilitar l’ús de les noves tecnologies i apropar Cornellà cap als serveis de les ciutats intel·ligents.

L’aplicació EasyPark ja es pot utilitzar a més de 500 ciutats, entre elles Barcelona i Tarragona, i també està estesa a altres urbs europees: Milà, Amsterdam, Copenhaguen, Berlín, Oslo… Els seus desenvolupadors plantegen promoure solucions intel·ligents per a les ciutats en tots els àmbits relacionats amb la mobilitat privada i l’aparcament: l’aplicació també facilita la interacció entre els usuaris i, properament, podrà informar d’on són els aparcaments lliures, cosa que reduirà el temps de desplaçament per trobar una plaça, contribuint així a una mobilitat més sostenible i eficient.

Dos cornellanenses cumplieron 100 años

Ha cumplido cien años, en la residencia Teresa Duran, María Castillo, y recibió un recuerdo el pasado 21 de febrero.

12] cornellàinforma

José Nicolás González, de la calle Desmai (Sant Ildefons), cumplió también 100 años el pasado 4 de febrero.


Març2017

Tony Aguilar i l’institut Francesc Macià, Premi d’Honor Ciutat de Cornellà

E

l proper 24 de març, a les 20 h, se celebrarà a L’Auditori la gala dels premis Ciutat de Cornellà 2017, un reconeixement públic, de caràcter biennal, a persones, entitats i empreses locals que contribueixen amb la seva tasca diària a la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés

i el civisme a la nostra ciutat. Es tracta de la desena edició de la convocatòria; qualsevol persona o entitat de la ciutat pot proposar les diferents candidatures i un jurat, format per persones dels diferents grups polítics municipals i per representants de la ciutadania, escull els guardonats.

Relació de premiats d’enguany:

Premi Ciutat de Cornellà d’humanitats:

Paulí Collado Martínez. Forjador, activista cultural i artista polifacètic. Destaca especialment la seva trajectòria com a escultor en ferro, amb una obra naturalista vinculada sempre a la poesia.

Projecte “1.000 i una nineka”. Projecte solidari impulsat per Maria Rascón, que té com a finalitat recaptar fons per a la recerca en la investigació del càncer infantil i juvenil, mitjançant la Fundació de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Premi Ciutat de Cornellà d’acció cívica:

Joan Valverde García. President del Rugby Club Cornellà per més de 20 anys. Va aconseguir que el rugbi tingués una visibilitat i un suport social com a referent esportiu i de valors cívics a la ciutat. Fundació per a joves La Carena. Centre de formació i inserció que s’orienta a la formació laboral i personal de nois i noies que no han finalitzat l’etapa secundària i per obrir-los nous itineraris educatius.

Premi Ciutat de Cornellà d’economia:

Joan Pujol Vilallonga. Bodegues Pujol és una empresa familiar fundada al 1928, dedicada a l’elaboració de caves artesanals, i Joan Pujol és la la tercera generació d’aquesta nissaga.

Ediciones Gráficas Rey. Empresa vinculada a Cornellà des de fa més de 40 anys i que sempre ha apostat per mantenir-hi la seva activitat econòmica i participar en la seva vida social i cultural.

Premi d’honor Ciutat de Cornellà:

Tony Aguilar. Presentador de ràdio i televisió que va iniciar la seva trajectòria a Radio Cornellà, fa més de 25 anys. És la cara més coneguda de la cadena musical Los 40. Institut Francesc Macià. Centre amb 50 anys d’història que destaca pel seu compromís amb l’alumnat, les seves famílies i la ciutat. Combina el treball en favor de l’excel·lència acadèmica amb la integració de la diversitat a les seves aules.

Premi especial Ciutat de Cornellà de Llobregat:

Ayuda en Acción. ONG amb una llarga i reconeguda trajectòria de cooperació al desenvolupament que, arran de la crisi econòmica, decideix reorientar part de les seves accions en l’atenció als col·lectius més vulnerables de casa nostra. Des de fa uns anys, a través de l’entitat Peña Dominó, desenvolupa un programa en diversos centres educatius de Cornellà que beneficia més de 2.500 infants i joves i les seves famílies.

cornellàinforma [13


Cornellà Natura

L’objectiu principal del projecte Cornellà Natura és la transformació cap a una ciutat verda, elaborada des de la voluntat de millora de l’espai públic. El riu Llobregat és el nostre principal patrimoni natural. Però hem d’anar més enllà: per exemple, recorrent a peu els carrers de la ciutat per conèixer-la a fons i descobrir els espais verds que s’han creat els darrers anys. Cornellà Natura és el treball transversal i en comú per fer créixer aquest verd urbà, per tal de conduir-nos cap a una ciutat més amable, amb la naturalesa més integrada, i més sostenible.

Descobreix la ciutat a peu L

a manera més divertida i sana de moure’s per la ciutat és caminar: és la millor manera per conèixer-la i descobrir-ne racons amagats, és de franc i a més és bo per a la salut. El 19 de març es presenta a la plaça d’Europa “Cornellà a peu. Guia d’itineraris urbans”, una publicació de 40 pàgines que recull fins a 17 propostes per recórrer tots els barris de la nostra ciutat, editada per l’Ajuntament de Cornellà.

Presentació de “Cornellà a peu. Guia d’itineraris urbans” Diumenge 19 de març, de 10 a 14 h a la pl. d’Europa

14] cornellàinforma

La guia pren com a base els itineraris dissenyats per Florenci Vila i Serra. S’han actualitzat segons els canvis que ha experimentat la ciutat i se n’hi han afegit alguns de nous, a més de diversos itineraris temàtics que es poden realitzar de forma guiada com a activitat cultural o formativa: de patrimoni, com l’itinerari històric Cada Pedra al Seu Temps, de medi ambient, amb un recorregut pel parc de Can Mercader, d’esports, etc.

A la festa del dia 19, es realitzaran una sèrie d’activitats adreçades a tots els públics per donar a conèixer la nova guia, acompanyades d’una sessió de gimnàstica Ànim 10 i d’una sessió de Zumba. També podreu posar en pràctica fins a vuit itineraris recollits a la guia, apuntant-vos prèviament al formulari que trobareu a la web www.queferacornella.cat o bé trucant al 93 377 02 12 (ext. 1627, laborables de 10 a 14 hores).


Març2017

Cornellà celebra amb activitats familiars la festa del seu Riu

C

ornellà organitza la 4a Festa del Riu amb una jornada festiva i educativa a l’entorn del riu Llobregat, per promoure els seus valors naturals i per commemorar el Dia Mundial de l’Aigua. Es portaran a terme nombroses activitats durant el matí: TALLERS NATURALISTES ZONA URBANA Rastres animals • Caixes niu • Webcams de natura • Abelles • Plomes d’aus • Taller d’insectes • Taller d’aigua

tallers naturalistes, pedalada popular, itinerari botànic i d’ocells, plantada d’arbres, actuació cultural, train running i un munt de propostes més per a compartir en família.

4a Festa del Riu Diumenge 26 de març, de 10 a 14 h Dia Mundial de l’Aigua

PUNT D’INFORMACIÓ Carrer Verge de Montserrat, s/n De 09.00 a 10.30 h

TRAIN RUNNING TALLER DE FOTOGRAFIA

Cros familiar d’obstacles amb un recorregut de 7,5 km i 21 obstacles

Es posaran en pràctica algunes tècniques fotogràfiques per captar la natura

ACTIVITATS CULTURALS

PLANTADA

Toc Toc Jocs • Tabalers de Cua

Es recuperarà una zona de la ribera amb la plantada d’arbres i d’arbustos

TALLERS NATURALISTES RIBERA DEL RIU Inspecció del riu • Construccions amb canya • Taller de Nengo Dango • Joc d’identificació d’aus • Tortugues (retirada d’exòtiques) • Anellament d’aus

ITINERARI NATURALISTA Passeig per la llera del riu • Identificació de les espècies més emblemàtiques d’aquest medi natural

RIU LLOBREGAT

PEDALADA POPULAR Passejada en bici pel camí de mota fins a la platja del Prat

cornellà cornellà informa informa[15 [15


Societat / Cultura

Teatro, música, deporte y libros en el mes de la mujer trabajadora El 8 de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora, pero durante todo el mes continúan las actividades ciudadanas reivindicativas y formativas sobre la igualdad. El Auditori de Cornellà fue escenario de la gala donde, por primera vez, se otorgaron los reconocimientos “8 de marzo” por parte del Consell de la Dona, que han correspondido a la Escola Antoni Gaudí y la Xarxa de Dones Emprenedores.

Agenda de actividades 18 de marzo 16.00 h, campo de futbol Fontsanta. 8º torneo de futbol de la Dona (Organizado por Penya Espanyolista Cornellà) 20 de marzo 19.00 h, sala Titan de la biblioteca Marta Mata. Presentación de “Curs de feminisme per microones”, de Natza Farré (Òmnium Cultural) 21 de marzo 18.30 h, Centro Cívico Sant Ildefons. Rock Teatralizado: “Mujer y roquera” (Cornellà per les Dones) 19.00 h, sala Raimon Llort de la biblioteca Central. Las Sinsombrero, a cargo de Maria Elizalde (Dones amb Iniciativa)

25 de marzo 9.30 h, Centro Internacional de Tenis. Fiesta solidaria de pádel y tenis (Xarxa Solidària Ciutadana) 26 de marzo 18.00 h, sala Ramon Romagosa. Concierto solidario asociación Jatekendeya: Distimians, Cracs i Mònica Green 29 de marzo 18.30 h, sala Raimon Llort de la biblioteca Central. Documental “Shadow Girl” 7 y 8 de abril 20.00 h, sala Ramon Romagosa. Teatro: “El señor de Pourceaugnac” (con el taller de teatro para mujeres del CIRD)

Consulta la programación completa en:

En marcha la octava edición del ciclo E

Cornellà Creació Fòrum

l ciclo de ponencias Cornellà Creació Fòrum ha llegado a la octava edición este 2017. El 17 de marzo, acuden al Museu Agbar la ex directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España – EEUU en Nueva York, Bisila Bokoko, y Aktham Habbaba, de la delegación territorial del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); el director del Instituto de Gobernanza Democrática, Daniel Innerarity nos visitará el 5 de mayo; el 9 de junio

16] cornellàinforma

será el turno de la directora general creativa de McCann España, Mónica Moro en un face to face con Enrique Burgos, ejecutivo de Coca-Cola. Ya en octubre nos visitarán la directora de Linkedin Talento Solutions en España y Portugal, Sarah Harmon y el experto en estrategia e innovación, Fernando Trias de Bes; y en noviembre cerrará la programación de 2017 el profesor, investigador y escritor, Jorge Wagensberg.

Esta edición del Cornellà Creació Fòrum se estrenó el 13 de enero con Moisés Naím, escritor y columnista venezolano, y uno de los analistas más influyentes del panorama internacional. El ciclo está organizado por Procornellà y cuenta con el patrocinio de más de una treintena de empresas entre las que destacan Aigües de Barcelona, CaixaBank, Telefónica o Siemens, entre otros.


Març2017

25 març de 2017

De 10.30 a 14.00 h Biblioteca Sant Ildefons

Una trentena d’activitats endinsen

Cornellà en el món de la lectura i els llibres Consulta totes les activitats a www.cornella.cat/ca/ActivitatsLectura.asp

C

lubs de lectura i tertúlies, presentacions de llibres d’autors locals, exposicions sobre els germans Grimm i sobre el detectiu Pepe Carvalho, contes, contes i més contes. I, destacant, una gran jornada familiar entorn de la lectura, a la biblioteca Sant Ildefons, el dissabte 25 de març. Si t’agrada llegir, Cornellà té molt per triar amb prop de trenta activitats, entre el 16 de març i el 13 d’abril, vinculades al llibre i la lectura. I tot, preparant Sant Jordi, la gran festa dels llibres, que vindrà just després de les vacances de Setmana Santa.

Exposició Del 6 d’abril al 21 de maig Inauguració: 5 d’abril a les 20.00 h Castell de Cornellà Manuel Vázquez Montalbán Pepe Carvalho

Presentacions de llibres 17 de març, 19.30 h Castell de Cornellà Kirhtsa De l’escriptora Granada Sandoval 23 de març, 18.00 h Sala Raimon Llort de la biblioteca Central La Cleo i el Nel De Pilar Portuguès i Olga Turú 27 de març, 19.00 h Castell de Cornellà Alquímia. Una biografia de Paulí Collado D’Alberto Cabello 28 de març, 19.00 h Sala Raimon Llort de la biblioteca Central Momentos de lucidez: como superé mi depresión D’Helios Edgardo Quintas 31 de març, 19.00 h Castell de Cornellà La sinfonía del caos De Manuel J. Antonio 5 d’abril, 18.00 h Biblioteca Central Venta del Rayo ABRIL D’Encarna Castillo

cornellàinforma [17


Cultura

Descobreix tot el que pots fer a la ciutat aquesta primavera!

Suma’t a aquells que ja estan informats de tot el que passa a la ciutat 1.407 seguidors a Twitter 694 a Instagram 2.458 likes a Facebook 474 subscriptors del butlletí electrònic

N

o et tanquis a casa! La primavera porta el bon temps a Cornellà i s’omple de propostes al carrer, als parcs i als espais naturals per gaudir de la ciutat. Informa’t de totes a la web Què Fer a Cornellà, al seu butlletí electrònic i a les xarxes socials. Des d’aquest mes tornen les activitats a l’entorn del riu Llobregat, a més de la Festa del Riu (vegeu pàgines 14-15), les visites guiades i les rutes de ciclisme familiar. També hi ha activitats a l’aire lliure cada setmana dins de la programació EsportSalut, itineraris de patrimoni i sortides culturals. Tot això, sense oblidar la programació de teatre i música del Cornellà Escena i de l’Auditori de Cornellà, les exposicions i moltes cites setmanals especialment adreçades al públic familiar, animació, teatre i tallers vinculats al patrimoni o al medi ambient.

18] cornellàinforma

CONÈIXER I GAUDIR EL riu VISITES GUIADES AL RIU Amb les visites guiades per experts naturalistes es pretén donar a conèixer la gran biodiversitat d’aus, rèptils, insectes, arbres, amfibis, plantes… que hi ha en aquest entorn natural. Hi poden assistir persones de totes les edats i tenen una durada de dues hores aproximadament. Dissabte, a les 10.00 hores 26 de març. Festa del Riu (Especial en diumenge) 22 d’abril. Sessió d’anellament i taller de rastres 13 de maig. Coneguem els macroinvertebrats del riu i els sons dels ocells. Valorem la qualitat de l’aigua 10 de juny. Sessió d’anellament i taller de rastres


Març2017

PEDALAR EN FAMÍLIA Ciclisme familiar Les pedalades transcorren principalment per camins exclusius per a vianants i bicicletes, i per zones de gran interès natural. L’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta, el respecte pel medi ambient i una pràctica de l’esport saludable.

Activitats als parcs Cassoles, olles i cançons Espectacle d’animació familiar. Diumenge 2 d’abril, 12.00 h Parc del Canal de la Infanta Diumenge, a les 10.00 hores 26 de març. (Festa del Riu). Fins al delta del Llobregat 23 d’abril. Fins a Molins de Rei 21 de maig. XIII Festa de la bicicleta. Trobada al parc de Can Mercader, a les 9.30 h 18 de juny. Fins al parc Nou del Prat 16 de juliol. Fins a La Vailet de Sant Vicenç

ESPORT PER A TOTHOM

Jugatecambiental Activitats ambientals i familiars al parc de Can Mercader i al parc del Canal de la Infanta. Cada diumenge, d’11.30 a 13.30 h

…i no et perdis res de la programació de sala de teatre i música Teatre familiar

Vine a fer Esport-Salut!

La Gallina DELS ous d’Or

Activitats regulars tots els dies, de dilluns a dissabte. Programació fins al 8 d’abril, a partir de Setmana Santa, consulta la web. Tots els dimecres (19.30 h): Entrenament Corresolid@ris a Can Mercader Tots els dijous (9.00 h): Circuit esportiu de dinamització al parc del Canal de la Infanta Tots els dijous (11.30 h): Nordik Walking a Can Mercader Tots els dissabtes (11.00 h): Masterclass saludable a Can Mercader

Diumenge 19 de març, 12.00 h Auditori de Sant Ildefons MÚSICA

D’Callaos EN CONCERT Divendres 31 de març, 21.00 h Sala2.cat de L’Auditori MÀGIA

SOMNIATIS Dissabte 1 d’abril, 20.00 h Auditori de Sant Ildefons ÒPERA

Simfonova presenta La rebotiga de l’òpera http://www.cornella.cat/ca/PAFES.asp

Diumenge 2 d’abril, 19.00 h L’Auditori de Cornellà

VENDA D’ENTRADES: CORNELLÀ ESCENA ÍLIA + CULTURA EN FAM

elladellobregat.eu http://compra.corn TIQUETS) (apartat 93 377 99 11

AUDITORI + SALA2.CAT

L’Auditori (Albert Einste in, 51), dilluns a divendres de 9 a 14 h

www.auditoricornella.com 93 474 02 02

DESCOMPTES SI COMPRES LA TEVA ! DA ENTRADA ANTICIPA

cornellàinforma [19


Societat

Fotonotícies del mes

El rei Carnestoltes arriba a Cornellà a bord del vaixell Poca-Solta, el Dijous Gras.

Milers de persones van acompanyar la rua de Carnaval pels carrers de Cornellà.

Les entitats de la ciutat participen en l’ofrena floral del Dia d’Andalusia.

20] cornellàinforma

Casi 1.100 personas participaron en la II Cursa de la Dona, cita deportiva y también solidaria.


Març2017

Un recorregut per algunes de les activitats culturals i ciutadanes que han tingut lloc durant les últimes setmanes a Cornellà.

3r aniversari del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) amb tallers i jocs.

El 30 de gener, el col·legi SAMC va realitzar una marxa amb motiu del Dia Internacional de la Pau i la No Violència.

El 9 de març l’associació InterSOS va realitzar un acte a la plaça dels Enamorats en commemoració del Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent.

Joel Vaccaro i Mònica Bonet presenten al Castell el seu llibre il·lustrat “En Genís i el sac de gemecs”.

Jordi Flores, amb ‘Territori urbà’, protagonista de la primera exposició de l’any a l’Espai d’Art Moritz.

Mediterranean Diving, divuit anys sent la referència dels aficionats a la immersió i el submarinisme.

Pere Marí (dreta) va parlar sobre l’esforç a la primera conferència organitzada per Cornellà Valors el 2017.

Dtranquis i Sara Alva van protagonitzar el primer concert de la nova programació Cornellà Escena, l’11 de febrer.

cornellàinforma [21


Societat / Edictes

L’Ajuntament de Cornellà, guardonat

L’

als II Premios 9 de marzo

Ajuntament de Cornellà ha estat guardonat en els II Premis 9 de març per les persones desaparegudes. El premi ha estat a la Millor Acció Institucional en el pla local, i ha destacat la figura de l’alcalde, Antonio Balmón, “pel seu compromís, lliurament i ajuda incondicional al llarg de 20 anys a InterSOS”, l’Associació de familiars que va néixer en 1997 després de la desaparició a Cornellà de Cristina Bergua i per donar suport a les iniciatives que van portar a l’establiment del 9 de març com a “Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent”.

Solució al càlcul mental de la pàgina 27: 34

Les candidatures rebudes van duplicar enguany les de l’edició anterior, en uns premis impulsats per la Fundació Quien Sabe Dónde Global, presidida pel periodista Paco Lobatón. Els premis es concedeixen en vuit categories per a reconèixer, promoure i fomentar les accions, iniciatives i recerques relacionades amb la realitat de les desaparicions.

Edictes

ACORD PLENARI DEL 22 DE DESEMBRE DE 2016 Primer.- Nomenar als senyors Esteban Cerdán Francés i José Cano García regidors honoraris d’aquest Ajuntament, a títol pòstum, d’acord amb el que preveu l’article 20 “Reglament Especial Regulador del Protocol, Honor, Distincions i Premis de Cornellà de Llobregat” com a reconeixement municipal a les seves trajectòries i per les acreditacions que consten en l’expedient administratiu esmentat en la part expositiva del present acord. Segon.- Facultar a l’Alcaldia – Presidència, perquè estableixi l’organització d’un acte commemoratiu de lliurament d’aquestes distincions, en els termes que recull l’esmentat Reglament.

Durant el termini d’exposició pública no s’han produït reclamacions ni suggeriments, havent-se aprovat definitivament de forma automàtica d’acord amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial, en data 31 de gener de 2017. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós - administratiu davant dels Jutjats del contenciós - administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa - administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

EDICTE Per Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2016 es va aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de la planta d’accés del pavelló Can Carbonell” de Cornellà de Llobregat, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) de data 3 d’octubre de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) núm. 7217 de data 30 de setembre de 2016, exposant-se el mateix al públic al Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament entre el 26 de setembre de 2016 al 31 d’octubre de 2016 i al Butlletí d’Informació Municipal “Cornellà Informa” del mes de desembre de 2016.

22] cornellàinforma

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 9 de febrer de 2017

Cornellà de Llobregat, 6 de febrer de 2017

Tercer.- Comunicar el present acord als familiars de les persones interessades en el mateix i divulgar el seu contingut per al general coneixement de la població. Quart.- Publicar el contingut del present acord al Portal de transparència de la web municipal i al Cornellà Informa.

data 6 de febrer de 2017, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.

EDICTE EDICTE Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Projecte Constructiu de les Places Narcís Monturiol i Francesc Layret”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 2 de desembre de 2016, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 21 de desembre de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7268 de data 16 de desembre de 2016, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 13 de desembre i el 25 de gener de 2017, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 13 de desembre de 2016 i el 3 de febrer de 2017, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2017 va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres següent: “Obres de renovació de la zona de jocs infantils del Parc de Can Mercader a Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 206.603,77 € (IVA no inclòs) i 249.990,56 €(IVA inclòs). Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions als projectes, aquests s’entendran definitivament aprovats. Cornellà de Llobregat, 1 de març de 2017

EDICTE Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que han esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: 1.- Projecte d’obres anomenat “Obres d’adequació de la zona de jocs infantils existent a la Plaça Almeda la Vella de Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 21 d’octubre de 2016, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 28 de novembre de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7249 de data 11 de novembre de 2016, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament 3 de novembre i el 16 de desembre de 2016 i havent estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del mes novembre de 2016; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 3 de novembre de 2016 i al 13 de gener de 2017, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 16 de gener de 2017, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 1 de març de 2017


Març2017

José David García Grup Municipal CEC-CPC

Emilia Briones Grup Municipal del PSC

PSC, C’s i PP no volen que coneguem els costos de les contractes

Vives, volem seguir vives

U

E

Després d’aparèixer en diverses ocasions la discussió sobre el cost d’aquests serveis de gestió indirecta, vam presentar una moció al Ple del mes de febrer en la que plantejàvem diverses qüestions relatives als serveis públics externalitzats, fonamentalment encarades a la transparència i l’abaratiment de costos. Així, proposàvem elaborar un estudi de cadascun d’aquests serveis o que, abans de signar o prorrogar qualsevol contracte, passi pel Ple i es publiquin els objectius perseguits, el guany de l’externalització i la comparativa amb el cost que suposaria sota gestió pública directa.

El 8M és un dia de reflexió que recorda a la ciutadania que la lluita a favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes continua, perquè malauradament, a les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en els espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar i la violència masclista.

na part important dels serveis que són titularitat de l’Ajuntament estan gestionats a dia d’avui per empreses privades. N’hi ha algunes força arrelades al territori, amb una clara aposta per l’economia social, però també d’altres que l’únic que els mou és l’obtenció del màxim benefici. Des de la recollida de les escombraries fins la neteja de dependències municipals, passant per una part de les escoles bressol o la neteja viària són gestionades per empreses privades que només es mouen pel guany.

ERC i ICV-EUiA van fer diverses aportacions que enriquien el text inicial i hi van votar a favor. Per altra banda, les intervencions de C’s i el PP no presentaven cap sorpresa amb la seva defensa del model privat i la negació de la possibilitat de conèixer les dades que demanàvem.

l temps no s’atura i una altra vegada ens trobem commemorant el Dia Internacional de la Dona Treballadora; i com cada any, ens sumem a les reivindicacions del 8M per defensar els drets de les dones i exigir la igualtat d’oportunitats a tots els àmbits. Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de viure un moment d’amenaça internacional històrica cap a les polítiques feministes, però amb l’esperança de la resposta massiva de dones i homes per a fer-hi front.

Les dades tornen a ser reveladores. Quan decidirem que no hi ha democràcia possible si 18 dones i 3 menors són assassinades en dos mesos víctimes de violència masclista? Com és possible avui en dia que la meitat de la població cobri un 23% menys de salari per fer el mateix treball? Com és possible que restaurants i locals d’oci utilitzin com a reclam les parts sexuades del cos femení per atraure clients? Aquestes evidències ens obliguen a continuar treballant en la sensibilització i implicació de tota la societat, per tal de trencar els estereotips que ens han de dur a un canvi d’actitud i mentalitat imprescindibles per avançar en la igualtat.

Costa més, però, entendre el posicionament del PSC: no únicament vota en contra que coneguem els costos de les contractes sinó que criminalitza els potencials processos d’internalització. Manifestar que la primera víctima dels processos de remunicipalitzacions és l’ocupació no únicament és fals sinó que suposa que el grup municipal del PSC esdevé el portaveu de les empreses que gestionen serveis públics i que no volen perdre el seu negoci.

Cornellà fa més de vint anys que va incorporar a la seva agenda la promoció de la igualtat entre homes i dones, realitzant polítiques transversals d’igualtat amb l’objectiu de potenciar la participació i integració de les dones en diferents àmbits de la ciutat i lluitar contra la violència masclista.

No es preocupen ni pels treballadors i treballadores de les contractes, que serien subrogats amb les mateixes condicions, ni pels cornellanencs i cornellanenques que hem de gaudir (en alguna ocasió patir) els serveis públics gestionats per empreses privades. Si recordem que algunes contractes de serveis públics han estat gestionades per empreses privades on els màxims responsables eren militants del PSC, segurament trobarem resposta al posicionament ultraliberal del grup «socialista» de Cornellà en aquesta qüestió. Malauradament, la moció no es va aprovar, però no deixarem de lluitar, de la mà dels cornellanencs i cornellanenques, per la transparència, la qualitat dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Adhesió a la Xarxa de Municipis LGBTI L’altra proposta que féiem des de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà era l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya. En aquest cas, hem de celebrar la ratificació del compromís amb els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex que suposa l’aprovació per unanimitat de la proposta.

Des de l’inici una de les prioritats continua sent l’atenció cap a les dones que es troben en situació de dificultat, especialment les dones víctimes de violència masclista. S’ha impulsat el treball de prevenció envers la violència masclista amb les persones més joves, fent tallers de prevenció als centres d’ensenyament, formant el professorat i creant la Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat. També, els cursos de formació amb perspectiva de gènere, han estat uns dels eixos primordials. Cornellà de Llobregat ha estat pionera. Però cal, ara més que mai, continuar recolzant les polítiques d’igualtat adreçades a la ciutadania, treballant conjuntament per defensar els drets i la dignitat de les dones i assolir la igualtat efectiva, amb centres educatius, amb la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat. Impulsant mesures de conciliació, donat suport a la Xarxa de dones emprenedores i a la Plataforma ciutadana contra la violència masclista. En els drets de les dones, ni un pas enrere! Volem seguir vives! Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens veiem per la ciutat!

cornellàinforma [23


Opinió

Raquel Albiol Grup Municipal ERC-AM

Daniel Martínez Grup Municipal de C’s

Dones amb tots els drets!

¿Dónde queda la dignidad del PSC en Cornellá?

E

l dia internacional de la dona treballadora se celebra des de principis del segle XX, però més de cent anys després encara persisteix el problema d’arrel. La societat patriarcal en la que vivim, amb els seus mecanismes, transmet uns valors generació rere generació que mantenen la dona en una situació subordinada. A les nostres societats s’arrelen estructures i situacions que impedeixen el ple desenvolupament de les dones. Els exemples més visibles són la desigualtat salarial, la segregació ocupacional, la manca de coresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i de la llar, la feminització de la pobresa, la menor presència als mitjans de comunicació i als espais de presa de decisió públics i privats, la cosificació de la dona i, com a conseqüència més greu, la violència masclista. La violència masclista, que enguany als Països Catalans ja s’ha cobrat 7 víctimes mortals, i a l’Estat espanyol 18 en només dos mesos, és tan sols la punta de l’iceberg de tot un seguit de violències que, tot i que no són tan visibles, afecten totes les dones. Perquè en el nostre dia a dia ens trobem amb greuges, actuacions i comentaris que, per més lleus, no són menys greus. Tenim instaurats certs rols de comportament que acabem normalitzant, per exemple en acceptar comentaris referents a com vestim o deixem de vestir, del que fem o deixem de fer, alusions en què la dona és inferior a l’home, comentaris masclistes, despectius… I, en molts d’aquests casos, ni les dones ni els homes actuem en contra d’aquest tipus de comentaris ni davant certs tipus d’agressions.

Les dones no som un objecte, ni un producte, ni inferiors, ni el sexe dèbil… I hem de tenir clar que és responsabilitat de tothom, dones i homes, canviar i fer canviar aquests rols i comportaments, no podem continuar callats i callades davant d’aquests atacs. Fem veure a qui fa aquests comentaris que està fent un atac a una dona quan els fa, fem-li obrir els ulls i obrim-los nosaltres també. No ens podem permetre deixar-ne passar ni una! Ens juguem les nostres vides i viure realment en una societat igualitària. Hem de treballar perquè els nostres drets, conquerits gràcies als moviments feministes, associacions de dones i moltes persones a títol individual, no es qüestionin ni pateixin retrocessos com els viscuts aquests darrers temps. I hem d’anar més enllà. Des del món municipal s’ha de continuar aquest llegat per millorar la vida de totes les dones, intentant treure tots els obstacles que ens trobem pel camí i teixint xarxes de justícia i oportunitats per a totes. A Cornellà estem fent molta feina, des del Consell de les Dones amb el nou Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat, mitjançant la Plataforma Ciutadana Contra la Violència Masclista i des de les entitats i partits polítics. En el procés de construcció del nou estat, les dones hem de ser protagonistes, i per això hem de disposar de lleis i normes pròpies. Apostem perquè totes les institucions dels Països Catalans desenvolupin lleis afavoridores de la igualtat al més aviat possible, com la Llei d’igualtat, tombada pel Tribunal Constitucional. Les dones hem de fer sentir la nostra veu en la construcció d’una nova societat més justa i igualitària, i ho hem de fer de la mà dels homes i les dones.

24] cornellàinforma

D

urante la pasada junta de portavoces del viernes 17 de febrero, el PSC incomprensiblemente rechazó que se pudiera llevar al pleno la moción presentada por nuestro grupo municipal, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, para celebrar un acto institucional de homenaje a todas las víctimas de terrorismo el 11 de marzo, como expresión del compromiso del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat contra el terrorismo y como manifestación de solidaridad con sus víctimas. La vaga justificación que utilizaron para rechazar la moción y que no fuese debatida ni votada en el pleno era que desconocían que el Consejo Europeo y/o el Parlamento Europeo hubieran hecho una declaración institucional o existía alguna directiva europea. Habrían bastado pocos minutos para comprobarlo y en el peor de los casos, podrían haber afeado en el pleno que presentásemos una moción inventada y sin respaldo parlamentario. En nuestra ciudad celebramos y conmemoramos multitud de días internacionales y días europeos. Por ello, nos sorprende sobremanera la actitud y respuesta indigna mostrada por el equipo de gobierno. Porque se trata de una cuestión de dignidad, de acompañamiento a los familiares y de recuerdo de las víctimas. Una expresión de la defensa de los valores democráticos y de la condena a la violencia terrorista, en la medida en que nadie puede alegar que dicho fenómeno le es ajeno o sus consecuencias no afectan a la realidad de su comunidad. La moción que se rechazó incluir en el orden del día del pleno de febrero de nuestra ciudad, fue presentada por Ciutadans en Santa Coloma de Gramanet y aprobada en el pleno de este municipio, donde gobiernan los socialistas. La otra moción que presentamos y que sí pudimos defender en el pasado pleno de febrero, consistía en eliminar de la dieta de los menús escolares de Cornellà el pescado panga. Dado el revuelo y debate que ha suscitado recientemente en la sociedad el aumento de consumo de este pescado sin aporte alimenticio ni valores nutricionales, decidimos presentar esta moción para que se sustituyera su consumo en los comedores escolares por otro tipo de pescado. Se presentaron varias enmiendas para abordar más profundamente la dieta de los menús escolares y en todos los grupos municipales había un consenso en cuanto a este tema. Por ello, decidimos presentar una propuesta de acuerdo consensuada con las demás fuerzas políticas del consistorio para abordar la dieta de los menús escolares, pero nuestro compromiso es firme para que el pescado panga no se ofrezca en los comedores escolares. Finalmente, felicitar a la comunidad educativa de la escuela L’Areny por conseguir que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat rectificase y en el próximo curso 2017-2018 haya dos líneas de P3 en su escuela. Os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico: ciutadans@aj-cornella.cat y también presencialmente en el Despacho Municipal de Can Vallhonrat.


Març2017

Daniel Serrano Grup Municipal del PP

Arnau Funes Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

Cambios en los nombres de las calles: lo que suponíamos

Per un canvi en els menús escolars i un 8 de març obrer i feminista

“V

eremos…” De este modo terminé mi última columna en esta misma revista municipal. Ese “veremos” hacía referencia a las dudas que teníamos sobre cuál sería la posición de los restantes grupos municipales acerca de que vecinos y comerciantes puedan decidir si quieren o no un cambio en la denominación de su calle, y especialmente, estábamos expectantes por saber la opinión de la extrema izquierda y los separatistas de ERC, defensores como dicen que son del derecho a decidir (derecho inexistente en cualquier Constitución o Carta de Declaración de derechos). Obviamente, cuando terminé mi anterior artículo con un “veremos…” era que ya imaginaba cuál iba a ser su respuesta y, como no podía ser de otro modo, fue en contra de nuestra moción. Por un lado, ERC argumentó para oponerse, entre otras cosas, que un cambio de nombre debía decidirse por todos los vecinos de Cornellà y no solamente por los vecinos y comerciantes afectados por ese hipotético cambio de nombre. Curiosa y sorprendente postura sobre quienes están proponiendo la independencia de Cataluña y se niegan a que puedan opinar al resto de españoles, ¿o temen el resultado de su consulta no sea el que tanto ansían? Por otro lado, escuchamos la postura de la extrema izquierda radical de la CUP, aquí en Cornellà disfrazados de Cornellà en Común-Crida por Cornellà. Estos izquierdistas trasnochados, además de grabarme con su móvil supongo que con el ánimo de intimidarme (pierdan toda esperanza), escupieron todo tipo de insultos, calumnias e injurias para tratar de esconder su verdadera intención: que nadie tenga la posibilidad de decidir si en un futuro quiere o no un nuevo cambio de nombre en su calle en el hipotético caso de que algún partido político o entidad lo plantee nuevamente. Y no quieren que se les pregunte porque a ellos no les gustaría su respuesta mayoritaria. Es decir, ellos les crean los problemas y molestias y después desaparecen, y el problema se lo comen los ciudadanos solos, empleando su tiempo y su dinero. Sin perjuicio de la postura de estos grupos radicales, la moción finalmente fue aprobada pero con una enmienda en su parte dispositiva, remitiendo este debate a la reforma del Reglamento de Organización Municipal que los grupos municipales estamos trabajando. Lo importante para nosotros es, sin perjuicio de que el debate lo tengamos en el marco de esa reforma, que se mantuvo intacta la parte expositiva de la moción, en la que, en resumidas cuentas, veníamos a decir que habiendo ya cumplido con las obligaciones y requisitos que disponía la Ley de Memoria Histórica en lo que hace referencia al cambio de nombre en las calles, cualquier nuevo cambio de nombre respondería a un capricho o a una actitud sectaria del político de turno, y por tanto, en estos casos, no podía imponerse a los vecinos y comerciantes afectados sin que ellos no tengan nada que decir. Tomamos la palabra al equipo de Gobierno y a Ciudadanos porque entendemos que si no estaban de acuerdo con el fondo de la moción hubiesen votado en contra como los otros grupos municipales de la izquierda radical. Confiemos que al final primen la moderación, el sentido común y, por supuesto, prime el hecho que los políticos no están para hacer perder el tiempo y el dinero a la ciudadanía.

L

a preocupació per la nostra alimentació i en especial per la dels nostres infants s’ha incrementat a la nostra societat. Prova d’això és que en el darrer Ple Municipal es portés a debat una proposta de C’s per a eliminar el peix panga de la dieta escolar dels centres educatius de Cornellà. Una proposta que ICV-EUiA considerem insuficient i que vàrem ampliar amb un seguit d’esmenes per portar el debat més enllà de l’alarma social creada per l’ús del Panga. No té gaire sentit debatre de forma aïllada del Panga els seu valor nutricional i el seu impacte ecològic, és més oportú establir un debat més global sobre els productes inclosos als menús escolars. La nostra proposta és apostar pel foment de menús escolars més saludables, educatius, ecològics i de proximitat. Valorant el treball que fan les associacions de mares i pares d’alumnes, creiem que Ajuntament i Escoles podem fer moltes coses per definir encara més el que es menja als menjadors escolars. Som conscients però que la competència reguladora recau en la Generalitat de Catalunya. De fet, ICV-EUiA va proposar al Parlament l’any 2014 una Llei de Menjadors Escolars (rebutjada per CiU i ERC) per garantir l’accés de tots els infants a una dieta saludable basada en criteris ecològics i de proximitat. Per nosaltres L’Escola Pública hauria de tenir també un marcat caràcter estratègic a l’hora de detectar i aprofundir en aspectes de prevenció de la malnutrició i/o desnutrició infantil, i queda camí per recórrer. A grans trets les nostres propostes per Cornellà, acceptades per la majoria de Grups i que donaran pas a una nova moció, consisteixen en promoure un pla de transició dels menús escolars cap a uns menús saludables i ecològics amb major pes dels productes de proximitat (Per exemple del Parc Agrari). Proposem establir una major col·laboració de l’Ajuntament amb AMPA’s i direccions escolars i alhora comptar amb l’assessorament i l’auditoria d’entitats expertes en menús saludables i ecològics. També plantegem anar més enllà de l’escola i establir de forma la realització de jornades i tallers de conscienciació sobre el menjar saludable, ecològic i de proximitat així com el malbaratament alimentari i el consum responsable. Aquest Ple de febrer també va aprovar una moció de per commemorar el 8 de març; dia internacional de la dona treballadora. Per ICV-EUiA el 8 de març és una data de reconeixement al moviment obrer feminista que ha lluitat i lluita contra les desigualtats laborals i socials entre homes i dones. Unes desigualtats que encara existeixen i que cal combatre. La precarietat i la pobresa entre les dones està avui molt present i per això insistim en que institucions no s’han de limitar a fer declaracions formals i reconeixements. Les institucions, ja siguin governs o parlaments, han de recuperar i fer polítiques i posar recursos per acabar amb la desigualtat i el masclisme present a tots els àmbits de la societat. L’excusa de la crisi econòmica que va aturar moltes polítiques públiques d’igualtat ja no serveis. Avui s’han de recuperar i ampliar. Queda molta feina per fer si volem equitat. Podeu comentar l’article a arnaufunes.blogspot. com.es o a icv_euia_ep_e@aj-cornella.cat.

cornellàinforma [25


fe m V en Pe ela í ña da Afi fla ci me on n ao ca Fe s st a de lr iu J fu orn tb a d ol e ad s ap ta t

un ni ng R

P Fo ass nt os sa a nt m a ils : Vi al si t Pa a la gu u ia da

Dia a dia www.cornella.cat

P “C res or en ne ta llà ció a de Pe l u” a g u

març/abril

E N spo or r di t S k a W lu al t: En ki en ri ng c co M nc o er nt t efu sc o

ia

Agenda

16 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Preinscripcions escolars a partir del 23 de març

Procesión de Semana Santa El 25 de marzo la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte presenta en el Auditori de Sant Ildefons las actividades que organiza con motivo de la próxima Semana Santa. Entre ellas, una vez más, la procesión de la noche del 13 de abril, Jueves Santo, por diversas calles de la Gavarra y el Pedró, que sale desde la sede de la entidad, la parroquia de Sant Miquel.

L

es preinscripcions per al segon cicle d’educació infantil (P3), educació primària i ESO del curs 2017-2018 s’obren entre el 23 de març i el 4 d’abril a les escoles i instituts de la ciutat. Cal que presenteu la documentació que es detalla a http://queestudiar.gencat. cat/ca/preinscripcio/ al centre que trieu com a primera opció. El 24 d’abril es faran públiques a cada escola les llistes baremades. Cal fer la preinscripció per a ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris (batxillerat i cicles formatius), la fase de presentació de sol·licituds serà durant el mes de maig.

Visites al Palau cada dimecres

El Museu Palau Mercader continua oferint visites guiades a la planta principal tant el diumenge al matí, en l’horari habitual d’obertura de les exposicions, com també cada dimecres a les 17.00 h. Més informació al telèfon 93 474 51 35 o al correu museumercader@aj-cornella.cat.

Enric Montefusco en concert

El 17 de març, a les 22.00 hores, Enric Montefusco porta la seva primera proposta en solitari després d’haver deixat Standstill, a la sala Ramon Romagosa, dins de la programació Cornellà Escena. L’entrada costa sis euros, però hi ha descomptes si la compres anticipadament a http://compra.cornelladellobregat.eu.

Atención municipal a afectados por las cláusulas suelo

Cada pedra al seu temps

Itinerari guiat pel Centre de Cornellà per identificar els diferents elements històrics que permeten conèixer l’evolució que ha convertit aquella vila agrícola en la ciutat actual. Diumenge, 19 de març, amb inscripció prèvia. Més informació: 93 474 51 35.

Meraki, fotografia i il·lustració

L

as personas afectadas por las cláusulas suelo de las hipotecas bancarias pueden dirigirse, para informarse y recibir ayuda para efectuar las reclamaciones extrajudiciales, a una oficina de atención especial que el Ayuntamiento de Cornellà ha habilitado. Tiene dos puntos de información, situados en el Centro de

26] cornellàinforma

Empresas Baix Llobregat (de lunes a jueves de 9.00 a 18.00 h y viernes de 9.00 a 15.00 h) y en el Centre Cultural Joan N. García-Nieto (martes y jueves de 16.30 a 19.30 h). Para acudir, hay que pedir hora en el teléfono 93 474 80 42, que también informará de toda la documentación que hay que llevar.

Rubén Suárez, fotògraf, i Daniel Ramos, il·lustrador, ens presenten Meraki, un projecte personal conjunt on enllacen els dos estils d’una manera elegant, bella i creativa plasmant tota la seva passió i sensibilitat en cadascuna de les obres. Fins al 24 de març, a l’Espai d’Art Moritz.

Curs de fotografia digital

Curs adreçat a persones que volen aprofundir en conceptes com: parts i mecanismes de càmera, medició de llum, histograma… Dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 h, al Centre Cívic Sant Ildefons. Preinscripcions obertes per al mes d’abril, places limitades.


1

2

3

75 anys del Club Escacs Cornellà

El dilluns 3 d’abril, a les 19.42 hores, el Club d’Escacs Cornellà celebrarà oficialment el seu 75è aniversari amb un torneig d’escacs a la seva seu del Patronat Cultural i Recreatiu, que s’allargarà durant set sessions, sempre en dilluns. Durant tot l’any el club commemora aquestes bodes de platí amb diferents tornejos i activitats. Més informació a http:// clubescacscornella.blogspot.com.es/.

Menús de guerra

Fins al 2 d’abril es pot visitar al Museu Palau Mercader una exposició que fa un repàs per la cuina catalana, coincidint amb l’efervescència creativa i avantguardista en molts camps durant la Segona República, i amb la precarietat i la fam de la Guerra civil espanyola. Diumenges i festius, de 12 a 14 hores.

Inteligencia emocional La inteligencia emocional aplicada: aprender a gestionarse una misma, es el tema de la charla que organiza el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones el próximo miércoles 22 de marzo, a las 17.00 horas. A cargo de Rosa López Bausa, experta en técnicas de inserción laboral y orientación profesional.

Dissabte Familiar a la BCC

Cada dissabte, hi ha activitats familiars gratuïtes a les biblioteques de Cornellà. L’1 d’abril serà a la biblioteca Central, a partir de les 12.00 hores. De Parranda ofereix l’espectacle Queviures, adreçat especialment a famílies amb infants a partir de 3 anys.

Recursos socials i sanitaris

4

CÀLCUL MENTAL

34 x 10 + 3 ·· – 7 ·· –

7 + 5 x 2 24 + 9 x 3 + 7 ?

Entre març i maig té lloc el cinquè campionat de ciclisme escolar del Baix Llobregat, amb la participació d’ajuntaments i entitats ciclistes de la comarca. Consta de cinc jornades, i també de cinc categories segons l’edat dels participants, nascuts entre 2001 i 2011. Més informació a http://cebllob.org/. .Solució a

5

6

7

8

9

P de roc la es Bu ión en de a lC M r ue is rt to e

T O orn ce e lla ig ir S o e c ie

ta t

A Vá l C zq ast ue el z Ml: “ onMa ta nu lb el án ”

A ha cab n a fe “D th o is ne tò s ri qu Fi a” e “D ex on po es sic d’ ió ag D ul So av la i ” m g ni el at M is ag ow C : Ci am cl pi is o m na e t Es co la r

29 30 31

10 11 12 13 14 15 16

Dibujantes: presentad vuestras obras al 33 Concurso de Cómics

Y

a se pueden presentar trabajos a una nueva edición del Concurso de Cómics Ciutat de Cornellà. Pueden participar jóvenes de entre 12 y 16 años, en la categoría júnior, y hasta 30 años, en la categoría sénior. Las obras deben ser inéditas, y se pueden presentar en castellano o en catalán hasta el 30 de junio, en el departamento de Joventut (Mn. Jacint Verdaguer, 16-18 bajos interior). Podéis conocer más detalles en www.cornella.cat/es/ConcursDeComics.asp. Hay siete premios, el mayor de 1.200 euros (más un lote de cómics y un viaje al festival de Angoulême), y tres menciones especiales. Las mejores obras se expondrán durante el mes de noviembre en la Mostra del Còmic.

Últimes obres participants al Concurs de Teatre Amateur C

ada setmana, el X Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Cornellà de Llobregat porta a una sala de la ciutat els millors grups de teatre no professionals de Catalunya. Recordeu que aquest any, les entrades van a 3 euros. Podeu comprar-les, consultar l’escenari i tota la programació a www.pcr.cat.

“Dotze sense pietat”. Grup Inestable Ceretana (Puigcerdà). 19 de març

“Un final feliç”. Triangle Teatre (Cornellà). 2 d’abril

“La corona d’espines”. Grup Qollunaka (Terrassa). 26 de març

“Questi Fantasmi”. Catalònia Teatre (Cornellà). 9 d’abril

la pàgina 22

cornellàinforma [27


Pressupostos participatius de Cornellà Tu decideixes com invertir 1.346.875 euros a la ciutat De l’1 al 30 d’abril, presenta les teves propostes, per al teu barri o per a Cornellà Les més votades i que aconsegueixin un grau de suport significatiu, s’incorporaran al Pressupost Municipal de 2018

pressupostosparticipatius.cornella.cat

Cornellà Informa 343 - Març 2017  

Butlletí Informatiu de l'Ajuntament de Cornellà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you