Page 1

Octubre2013 // 307

Govern Obert Cornellà: nova eina de relació entre el ciutadà i l’Ajuntament


307

OCTUBRE 2013

04. Actualitat En marxa la web municipal Govern Obert Cornellà Es tracta d’una plataforma que estableix un nou model de relació amb la ciutadania basat en la transparència, la col·laboració i la coresponsabilitat.

06. Espai Públic Aprovat inicialment el Pla d’Actuació Urbanística Municipal Aquest planejament defineix els principals eixos de desenvolupament urbanístic de la ciutat per als propers anys.

10. Educació Nova Xarxa Local d’Infància (0 a 6 anys) L’objectiu és crear línies de treball conjuntes entre l’Administració, entitats del sector de l’educació i agents socials. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: TG Alfadir Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

12. Joventut Noves oportunitats de formació i lleure per als joves Aquest mes d’octubre el CRAJ organitza cursos i tallers.Teatre, biodansa o pintura mural, algunes de les propostes.

14. Cultura Cornellà s’escriu amb C de cultura D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

El darrer trimestre de l’any arriba ple d’activitats de teatre, música i cultura per a totes les edats.

19. Cultura Ja tenim guanyadors del concurs de còmics Els guanyadors rebran els premis durant la Mostra del còmic que se celebra durant el mes de novembre.


L’alcalde Antonio Balmón

Noves finestres de col·laboració

P

H

arlar de proximitat, col·laboració, coresponsabilitat i transparència és parlar d’una gestió de govern rigorosa i eficient, d’una aposta per posar en valor la implicació ciutadana i per establir una vinculació activa, permanent i útil.

ablar de proximidad, colaboración, corresponsabilidad y transparencia es hablar de una gestión de gobierno rigurosa y eficiente, de una apuesta por poner en valor la implicación ciudadana y por establecer una vinculación activa, permanente y útil.

El nostre compromís en aquesta línia ens ha portat a anar sumant sensibilitats de forma progressiva, asseient-nos amb col·lectius i agents socials de la ciutat per conèixer les seves inquietuds. Ho hem fet també, mitjançant plataformes com l’Acord Social contra la Crisi, així com a través d’instruments de coresponsabilitat com els consells sectorials, o, més recentment, amb el Consell de Ciutat o el programa “A prop teu”, entre d’altres.

Nuestro compromiso en esta línea nos ha llevado a ir sumando sensibilidades de forma progresiva, sentándonos con colectivos y agentes sociales de la ciudad para conocer sus inquietudes. Lo hemos hecho también, mediante plataformas como el Acuerdo Social contra la Crisis, así como a través de instrumentos de corresponsabilidad como los consejos sectoriales, o, más recientemente, con el Consell de Ciutat o el programa “A prop teu”, entre otros.

Ara, les noves tecnologies ens brinden l’oportunitat de fer un pas més en aquest recorregut, a través d’una nova forma de relació que s’ha denominat Govern Obert Cornellà. Es tracta d’un nou portal a la web de l’Ajuntament que unifica la informació municipal (pressupostos, estadístiques, recursos, projectes…). Així mateix, a través d’un instrument com l’Open Data, es podrà accedir a informació pública, treballar-la i utilitzar-la.

Ahora, las nuevas tecnologías nos brindan la oportunidad de dar un paso más en este recorrido, a través de una nueva forma de relación que se ha denominado Gobierno Abierto Cornellà. Se trata de un nuevo portal en la web del Ayuntamiento que unifica la información municipal (presupuestos, estadísticas, recursos, proyectos…). A través de un instrumento como el Open Data, se podrá acceder a información pública, manejarla y utilizarla.

Tractem, en definitiva, de reforçar la proximitat creant una nova finestra de col·laboració, i fent un pas més en una implicació activa, que ens permeti aconseguir una major eficàcia i eficiència en la gestió pública, per construir i definir entre tots, des de la coresponsabilitat, el present i el futur de la ciutat que volem.

Tratamos, en definitiva, de reforzar la proximidad creando una nueva ventana de colaboración, y dando un paso más en una implicación activa, que nos permita lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública, para definir y construir entre todos, desde la corresponsabilidad, el presente y el futuro de la ciudad que queremos.


Actualitat

El Ayuntamiento crea el portal “Govern Obert Cornellà” para fomentar la

transparencia y la colaboración ciudadana

E

l Ayuntamiento de Cornellà ha puesto en marcha a través de la web municipal www.cornella.cat, el portal “Govern Obert Cornellà”, una plataforma avanzada que da un paso más en la voluntad del gobierno municipal de fomentar la implicación ciudadana y aproximar la administración. Se trata de un nuevo modelo de relación basado en la transparencia, la colaboración y la corresponsabilidad, con el objetivo de conseguir una gestión más eficiente y más eficaz de los recursos y servicios que se ofrecen en la ciudad. Además, a través del Open Data (Datos Abiertos), se pone a disposición de los usuarios un conjunto de datos que serán accesibles y reutilizables sin necesidad de autorización previa, porque esa publicación conlleva la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual.

Los ciudadanos en primer plano

La finalidad es poner en valor la implicación de los ciudadanos para configurarse como agentes activos; implicados en las decisiones que les afectan, que les importan y sobre las que pueden opinar. Con ello, se busca aproximar al máximo la administración municipal y contar con un sistema vivo de gestión, abierto y transparente que combine sistemas tradicionales de colaboración con las amplias opciones que ofrecen las nuevas tecnologías. Muchos de los datos que se podrán consultar ya estaban activos en la web municipal a través del apartado de mejoras de gobernanza. A partir de ahora, todos esos y otros procedentes de diferentes fuentes municipales se unificarán en la web: www.governobert.cornella.cat.

4] cornellàinforma

Sabías que…

En este apartado se podrá consultar toda la actualidad informativa del Ayuntamiento.

Cornellà millora

Se puede consultar un mapa con el estado de las obras que se desarrollan en la ciudad, ver sus característcas e información detallada.


Octubre13

/ http:/ ert. nob gover lla.cat corne

TRANSPARENCIA

Acceso de forma fácil y clara a toda la información sobre la utilización de los recursos públicos y la planificación de la gestión municipal (presupuestos, recursos públicos, organización municipal y regidores, open data, encuestas sobre transparencia, empresas municipales…), para valorar la gestión y ofrecer herramientas a la ciudadanía para impulsar el diálogo y una colaboración activa.

COLABORACIÓN

En esta sección se podrá encontrar información sobre las subvenciones, convenios, evolución del Acuerdo Social o las entidades de la ciudad y conocer al detalle el trabajo común para mejorar la ciudad que se desarrolla a partir de la implicación colectiva.

CORRESPONSABILIDAD

Conocer las aportaciones, ideas e iniciativas que los ciudadanos hacen a través de órganos de participación como el Consell de Ciutat, los Consejos sectoriales de participación o, también, a través de plataformas como “A prop teu”, a través de la cual se establece una comunicación directa entre ciudadanos y gestores municipales.

A prop teu

Es una ventana que se pone a disposición de la ciudadanía para que puedan comunicar incidencias, plantear quejas, sugerencias y propuestas, que se gestionarán de forma centralizada para mejorar entre todos la ciudad.

Cornellà en el bolsillo

Esta APP, disponible para todos los teléfonos inteligentes que tengan conexión a Internet, permite conocer de forma fácil toda la actualidad de la ciudad desde nuestro teléfono móvil, 24 horas al día, los 365 días del año.

Open Data CORNELLÀ

Podemos encontrar datos públicos abiertos para su explotación, agrupados según diferentes tipologías: censo de actividades, equipamientos municipales, entre otros. Cualquier ciudadano o empresa puede analizar, reutilizar y redistribuir estos datos generando nuevos servicios.

cornellàinforma [5


Urbanisme

En ell es defineixen els principals eixos de desenvolupament urbanístic de la ciutat per als propers anys

Aprovat inicialment el Pla d’Actuació

Urbanística Municipal de tera

b.

àgil i capaç de captar operadors que generin activitat econòmica i, també, aconseguir sòls públics destinats a serveis públics per a la ciutadania.

Llo

L’objectiu del Consistori se centra a mantenir el model de ciutat cohesionada i l’important xarxa de serveis públics locals creats en els darrers anys. Per a fer-ho el PAUM defineix actuacions que permetin impulsar el creixement futur, des d’una gestió urbanística

2

aix .B Av

E

l mes de juliol es va aprovar inicialment al ple municipal la modificació del Pla General Metropolità (PGM) en diversos àmbits de Cornellà, i el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) que hi anirà lligat. Són dos instruments que serveixen per organitzar el territori de la ciutat i determinar els seus usos: equipaments, habitatges, zones verdes, activitat econòmica… No són canvis puntuals, sinó que es tracta d’una proposta àmplia i detallada de les principals zones que poden ser objecte de captar noves inversions i desenvolupar actuacions de creixement en els propers anys a la ciutat.

i

t Bo

San

re

Car

Tres grans eixos de transformació

El PGM i el PAUM són només instruments per a planificar, i no són inamovibles. És a dir, es tracta d’unes línies genèriques sobre les quals s’aniran desgranant els projectes a mesura que es vagin planificant. Tenint en compte les actuacions desenvolupades a la ciutat en els darrers anys, les necessitats que es poden generar, i els nuclis urbans a millorar, aquests dos documents organitzen les propostes d’ordenació i estableixen la programació de les actuacions en base a tres eixos de transformació: eix urbà estació – avinguda Alps; eix avinguda Baix Llobregat – avinguda Maresme i eix centre històric.

2

Eix avinguda del Baix Llobregat – avinguda del Maresme – carrer de Silici

Constituït per l’eix urbà format per l’avinguda del Baix Llobregat des de la carretera de Sant Boi fins al carrer del Progrés, i l’avinguda del Maresme des del carrer del Progrés fins a l’avinguda del Carrilet a l’Hospitalet. Aquest eix uneix els accessos a la ciutat de la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt. Algunes de les actuacions previstes en aquesta zona són: • Connectar l’estructura viària prevista al sector de Ribera-Salines. • Ampliar la reserva d’aparcament públic. • Integrar l’Auditori i altres equipaments existents a l’estructura urbana generada pel teixit productiu de l’illa del WTC. • Crear un nou àmbit central d’activitat productiva i completar la façana d’activitat econòmica del barri est.

6] cornellàinforma


Octubre13

1 J. Maragall

Eix estació – avinguda dels Alps

1

de Av. Salvador Allen

Av .d

Verge de M

ns

Alp s

t

3

ils Catala

el s

• Crear un espai lliure central i ampliar les reserves d’equipaments i espais lliures. • Reconsiderar l’estructura viària de connexió entre el teixit industrial i residencial situat al marge nord de la carretera d’Esplugues, tot reservant sòl per a l’obertura d’un nou vial. • Millorar la connexió de vianants entre ambdós marges de la línia fèrria. • Implantar activitat productiva a la zona propera al carrer de Sevilla.

ontserra

Ferrocarr

ar

est

Bon

Aquesta àrea contempla l’eix urbà que uneix els terrenys sense ocupar situats al nord de l’estació de Renfe i l’entorn de l’antic camp de futbol de la via fèrria i, finalment, l’eix de l’avinguda del Maresme. Entre les actuacions previstes destaquen:

• En aquest sector es preveu garantir la viabilitat econòmica i per tant la urbanització. • Definir una proposta d’ordenació que faci possible el desenvolupament urbanístic del sector de transformació urbana. • Reordenar la reserva de sistemes d’espais lliures i equipaments del nucli, prioritzant el manteniment del teixit existent.

a

En aquesta zona, formada per un rosari de places i espais de lleure, es preveu l’ordenació dels terrenys situats a l’entorn del creuament entre el Passeig dels Ferrocarrils i l’avinguda del Baix Llobregat, també anomenat Tintes Especiales.

2

am

Eix centre històric

.F Av

3

e

sm

are

M Av.

Obert el procés informatiu

i

Actualment, el Pla d’Actuació Urbanística es troba en fase d’informació pública. Per aquest motiu, i donada la seva complexitat, s’ha establert un calendari per fer sessions informatives a totes les associacions de veïns durant els mesos d’octubre i novembre. Tècnics municipals explicaran els principals eixos de desenvolupament d’aquest nou plantejament urbanístic i escoltaran els suggeriments o dubtes que generin els diferents projectes. L’objectiu és donar a conèixer de forma directa tots els plantejaments que s’inclouen tant al PGM com al PAUM, ja que defineixen una part fonamental del futur de la ciutat i el seu desenvolupament urbanístic.

cornellàinforma [7


Espai públic / Medi ambient

Finalizadas las obras de la calle Pius XII

Estas obras se enmarcan en los planes de ocupación local para dar trabajo a personas en paro de la ciudad

Web Cornellà Millora, l’estat de les obres a un clic

A

la web municipal www.cornella.cat, existeix una nova eina per estar informat: “Cornellà millora”, on es pot consultar un mapa amb l’estat de les obres que es desenvolupen a la ciutat i el seu estat actual. En un mapa s’identifiquen els projectes i s’exposa una fitxa tècnica amb les dades més significatives.

R

ecientemente han finalizado las obras de remodelación de la calle Pius XII, que han supuesto la intervención en el tramo próximo a la calle Lasarte, muy transitado debido a la ubicación de la escuela Els Pins. Se han invertido un total de 263.406,28 euros y se ha llevado a cabo la renovación de elementos deteriorados y pavimento y una nueva urbanización, todo ello siguiendo criterios de austeridad y sostenibilidad. Las obras han sido ejecutadas por la empresa municipal Procornellà. El espacio frente a la masía de Can Risuenyo ha pasado a denominarse plaza Josep Llobera.

8] cornellàinforma

Planes de empleo local

Además de esta calle, en el barrio Centre se han remodelado recientemente las calles Josep Cuxart, Jaume Casas Pallerols y Miquel de Roncalí. Estas obras se enmarcan en el plan del Ayuntamiento, vinculado al Acuerdo Social, que ha destinado 3 millones de euros de recursos propios al fomento de la ocupación; de éstos, 1,5 millones se han invertido en proyectos de transformación y mejora del espacio público de la ciudad y en la contratación temporal de personas de Cornellà.

Imatge de la pàgina web i un detall del mapa que situa les obres, el seu estat i la seva tipologia.


Octubre13

Reciclar bé és fàcil S

egons dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’any 2012 es van produir a Cornellà 33.543 tones de residus, que equivalen a la generació per habitant de 1,05 kg per dia, una xifra que està per sota de les mitjanes catalanes i metropolitanes. D’aquests, el 31,8% es va fer de forma selectiva, mentre que la mitjana metropolitana és del 35%. Per continuar reforçant el procés de reducció de la producció de residus s’està redactant el pla local de prevenció de residus de Cornellà, en el qual poden participar els ciutadans a través de la pàgina web municipal (www.cornella.cat) a l’apartat de medi ambient.

Què va a cada contenidor? CONTENIDOR VERD Hi pot anar tot el que sigui vidre. No hi poden anar els miralls, les bombetes o fluorescents, que aniran a la deixalleria municipal.

CONTENIDOR GROC Hi pot anar tot el que sigui un envàs domèstic de plàstic i/o de llauna, paper d’alumini, incloent-hi els tetrabriks i les safates de porexpan.

Campanya de conscienciació

D’altra banda, l’Ajuntament posa en marxa una nova campanya informativa en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta d’una iniciativa que anirà d’octubre a desembre i que es farà simultàniament a diferents municipis de la comarca. Amb el lema “Envàs, on vas?”, té com a objectiu sensibilitzar la població sobre el llençament adequat dels residus als seus respectius contenidors.

CONTENIDOR MARRÓ Hi poden anar totes les restes de menjar (closques d’ou, ossos, marro del cafè, bossetes de te) i tovallons de paper. No hi poden anar les caques dels gossos, la sorra dels gats, les restes d’escombrar el terra i la cendra.

CONTENIDOR BEIX Hi pot anar tot el que no es pot reciclar: fregalls, draps de cuina vells, compreses, bolquers, tampons, escombraries del terra; dels cendrers, vaixella trencada, caques de gossos i gats, i tot el que no reciclem en els altres contenidors.

CONTENIDOR BLAU Hi pot anar tot el que sigui paper o cartró de tota mena.

Altres tipus de contenidors Piles: Hi ha 180 contenidors de piles repartits a rellotgeries, farmàcies, escoles, etc. Roba: Es pot portar a la deixalleria o, si es pot reutilitzar, als contenidors que diferents entitats (Aires-Roba Amiga, Associació Humana) han col·locat als carrers de Cornellà. Medicaments: A les 35 farmàcies i els 5 centres d’atenció primària hi ha contenidors on llençar medicaments caducats.

Deixalleria municipal, móBIl i de barri

Tots els materials que no es poden abocar als contenidors s’han de portar a la deixalleria municipal, un espai públic i gratuït per als particulars ubicat al carrer Progrés, 18. També es poden fer servir els serveis de deixalleria mòbil i la de barri. Telèfon: 93 474 08 94 Consulta aquí horaris i materials que es poden portar a les deixalleries

cornellàinforma [9


Educació / Família

L’Ajuntament treballa en la creació d’una Xarxa Local d’Infància per a donar suport a les famílies

L’

arribada a la família d’un nadó planteja multitud de preguntes i genera la necessitat de conèixer i saber com actuar davant la infinitat de situacions que es produeixen. En l’etapa de 0 a 6 anys, l’educació infantil és fonamental per a una correcta orientació i un bon funcionament dels processos evolutius, maduratius i de desenvolupament del nen, factors que possibiliten i condicionen la seva educació posterior. Per això, a Cornellà, conscients de la importància d’aquesta fase en la vida d’un ésser humà, s’ha anat definint

L’objectiu és crear línies de treball conjuntes entre l’Administració, entitats del sector de l’educació i agents socials 10] cornellàinforma

un ampli espectre de serveis amb la finalitat d’atendre i oferir recursos a les famílies per a aconseguir un desenvolupament ple i harmònic dels infants en aquesta franja d’edat. A més de tot això, es treballa amb entitats que també s’ocupen de formar i oferir activitats a aquest col·lectiu. Per aglutinar-los i crear un canal únic, s’està treballant en la creació d’una Xarxa Local d’Infància (de 0 a 6 anys) per sumar projectes i iniciatives. Aquesta Xarxa neix sota el paraigua de l’“Educar per Créixer”, un projecte global de ciutat que va més enllà de les portes dels centres educatius o

La Xarxa Local d’Infància (de 0 a 6 anys) neix amb la voluntat de marcar itineraris i eixos de desenvolupament lligats a les necessitats actuals de les famílies de la ciutat amb nadons.

de l’àmbit familiar, considerant que l’acció educativa s’exerceix també fora de l’horari lectiu, en moltes de les accions que realitzem diàriament.

Escoles bressol, el primer pas Actualment, només en recursos municipals podem comptabilitzar més d’una trentena de serveis i opcions per als nens i nenes de 0 a 6 anys, a més de l’important treball educatiu que es duu a terme a les escoles bressol, des d’on es cerca afavorir el desenvolupament integral dels menors, oferint-los un entorn que faciliti experiències d’aprenentatge i autonomia personal.

És un projecte en fase de definició en la qual s’estan establint els criteris i pautes que s’han de seguir i els actors que hi han d’intervenir.

Es pretén reforçar i aglutinar tots els recursos existents a la ciutat i optimitzar-los per a contribuir al desenvolupament dels nadons i acompanyar-los amb tots els recursos possibles en el seu procés educatiu i maduratiu.


Octubre13

Atenció a la diversitat La integració social i l’atenció a infants amb necessitats especials és un dels aspectes que es treballen amb intensitat a la ciutat. La xarxa integrarà aquí serveis i recursos ja existents. Un d’ells, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Municipal (CDIAP), un servei de diagnòstic i tractament a la primera infància, per a infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament o amb risc de presentar-les. Un altre recurs important de caràcter també totalment municipal és l’escola Virolai, un centre que acull les etapes d’educació infantil, primària i secundària, adaptades a alumnes amb necessitats educatives especials des dels 3 anys. També les famílies poden fer consultes al Servei d’Atenció i Orientació Educativa Municipal, així com l’Espai de Benvinguda Educativa (EBE) per a les famílies nouvingudes. També es col·labora de forma estreta amb centres psicopedagògics de la ciutat.

Aprendre a través del joc

Esport i salut

El joc és un important instrument de desenvolupament. Introduir-los en el joc com a element de desenvolupament psicomotor i cognitiu és un dels objectius que es treballa a les ludoteques municipals. La ludoteca El Dau i també la del Parc Esportiu compten amb recursos, per tal d’introduir els menors en el joc, també, com a procés de socialització.

En la primera etapa formativa d’un infant, tot suma. L’activitat esportiva i el desenvolupament del cos són també aspectes importants. Als equipaments esportius municipals amb piscina s’ofereixen cursets, a partir de la primera infància, i també a menors amb dificultats, gràcies al programa “Fica’t a l’aigua”. Això es complementa amb les activitats que ja s’inicien en els centres educatius i que tenen el seu seguiment en els jocs escolars.

Comunicació i diàleg La comunicació permanent amb i entre les famílies és un marc de treball molt important que la Xarxa Local d’Infància potenciarà. Aquí es vol donar màxim ressò als espais municipals: Espai Nadó Teresa Majem i els Espais familiars La Trepa i Roger de Llúria, pensats per a donar

Parteix del suport d’un projecte global de ciutat: “Educar per Créixer”, que vol ser un instrument de desenvolupament educatiu de la societat cornellanenca en totes les franges d’edat.

suport a famílies amb nadons no escolaritzats menors de tres anys. També s’articularà un marc de col·laboració ampli amb altres espais com l’Espai Familiar Mowgli, gestionat pel centre d’esplai infantil i juvenil Mowgli, o l’Espai Materno -Infantil Club Sant Feliu-Sant Ildefons. L’escola municipal de Mares i Pares, amb 25 anys d’experiència, també és un recurs a l’abast de les famílies.

Una societat formada, educada i amb recursos és una societat més preparada per afrontar els reptes de futur i per donar respostes que permetin el seu progrés i desenvolupament.

Tots els recursos i projectes municipals d’atenció a les famílies es poden consultar a la web municipal www.cornella.cat

cornellàinforma [11


Joventut / Educació

Informació i inscripcions: CRAJ-Centre de Recursos Juvenils. c/Mn. Andreu, 17 / T. 93 376 36 93 / craj@aj-cornella.cat

Noves oportunitats de formació i lleure per als joves

A

l’octubre els i les joves de Cornellà poden trobar noves oportunitats per a poder formar-se en diferents àrees i per a poder desenvolupar activitats de lleure variades. A través del CRAJ (Centre de Recursos Juvenils), i amb el suport del TRAILER (Servei d’Informació Jove), es posen en marxa tallers trimestrals vinculats a les seves necessitats i a omplir espais del seu lleure. Es podrà escollir entre teatre, treball i interpretació dels somnis, filosofia aplicada, parlar en públic, coaching, biodansa, grafitti i pintura mural. Les persones interessades poden

Visita el facebook del Departament de Joventut

adreçar-se al CRAJ per conèixer horaris i fer les inscripcions.

La Factoria Musical, bucs d’assaig musical

Serveis i recursos

A més dels cursos, des del Departament de Joventut s’articula tot un ventall de propostes, serveis i recursos adreçats als joves per a fomentar el seu desenvolupament social i personal i promoure la seva creativitat. Així, existeixen recursos vinculats a àrees com la formativa, laboral, artística, d’oci, de salut o d’habitatge, a partir dels quals s’intenta assessorar i oferir eines útils i efectives per a aquest col·lectiu.

Experimenta, espai de promoció artística Aquest programa municipal té com a objectiu fomentar la part creativa dels i les joves en qualsevol disciplina artística i donar-los visibilitat pública. Alhora funciona com a espai de trobada i reunió per a establir relacions i poder crear projectes comuns. La finalitat no és una altra que apropar la cultura Església de Santa Maria als joves, no com a consumidors i part passiva, sinó des de la participació directa, passant a ser productors de cultura. Més info.: craj@aj-cornella.cat

12] cornellàinforma

Des de fa més d’una dècada funcionen a la ciutat els bucs musicals, unes instal·lacions municipals amb sis sales insonoritzades perquè grups musicals i músics de la ciutat hi puguin assajar. També disposen d’un estudi d’enregistrament i un punt d’informació musical i s’hi organitzen cursos de formació i concerts per a promocionar els grups de Cornellà.


Octubre13

Més d’un centenar de propostes educatives municipals per a les escoles de Cornellà

Totes aquestes iniciatives complementen el treball docent dels centres educatius en cada un dels cicles formatius

C

ada any, l’Ajuntament de Cornellà confecciona un programa amb més d’un centenar de propostes educatives per a les escoles de la ciutat amb l’objectiu de complementar el treball docent en cada un dels cicles formatius, des dels 0 als 18 anys. Es tracta d’una iniciativa amb un doble objectiu, per una banda reforçar la feina de les escoles i, paral·lelament, crear activitats que promoguin el coneixement de la ciutat. El gruix d’activitats presenten un caràcter transversal, ja que tenen relació amb les diferents matèries del currículum escolar. La major part es dissenyen a partir del patrimoni i dels recursos de tipus cultural i social existents a la ciutat, i cerquen la col·laboració entre diferents institucions i entitats per a dur a terme propostes imaginatives i integradores de continguts. Coneixements específics Les propostes s’articulen en funció de les diferents franges d’edat i permeten els nois i les noies participar en projectes culturals, esportius, de coeducació, d’interculturalitat, d’educació ambiental i de cooperació i solidaritat, que fomenten els valors cívics i socials amb vocació educativa.

Teatre, educació viària, ràdio i molt més Per als infants d’educació infantil es prioritzen audicions musicals, teatre o tallers de jocs, foment de la lectura amb visites a les biblioteques, i d’altres per donar a conèixer els diferents espais públics de la ciutat i la vida municipal. Hi ha iniciatives com ara la del teatre a les escoles, que es du a terme des de fa prop de trenta anys. Per als nens i nenes de primària l’oferta és molt àmplia i diversificada: tallers de ràdio, educació viària, tecnologia, visita als horts urbans, fins a prop de 50 propostes. Respecte a l’educació secundària, els temes més específics tenen a veure amb tallers de robòtica i programació al Citilab i tallers de promoció de salut sexual, solidaritat o medi ambient, superant també la cinquantena de propostes.

Consulta aquí les propostes educatives: www.cornella.cat

cornellàinforma [13


Cultura

Cornellà s’escriu amb C de Cultura

E

l darrer trimestre de l’any ens proposa gaudir a la ciutat de prop d’una cinquantena d’activitats culturals entre propostes teatrals, música, exposicions, xerrades, presentacions de llibres, visites i tallers a diferents espais de la ciutat. El Patronat, l’Auditori, el Museu Agbar de les Aigües, la Xarxa de Biblioteques, el Museu Palau Mercader o el Castell seran escenaris que ens oferiran propostes diverses i per a públics de tota mena.

“Estúpids” o “Sí, primer ministre”, a escena Aquestes dues obres són dos dels plats forts de la tardor. “Estúpids”, amb l’actor Ferran Rañé, arribarà a la sala Ramon Romagosa el 10 de novembre, a partir de les 19 h. El públic serà part molt activa d’una trama divertida i irònica sobre l’ésser humà. No podem deixar de mencionar, abans d’aquesta, la proposta de l’Auditori. Serà el dia 26 d’octubre, amb la posada en escena de “Bona gent”, amb un repartiment de luxe i una obra de gran èxit que tracta sobre l’amistat. A L’Auditori també hi serà l’humorista Berto Romero, el 8 de novembre. I per acabar, una obra de gran reconeixement de públic i crítica: “Sí, primer ministre”, el 17 de novembre, també a l’Auditori. Joan Pera, Carles Canut, Dafnis Balduz, Victòria Pagès, Ferran Rañé i Marta Angelat donen vida a aquesta comèdia d’enganys, escàndols i intriga en una desenfrenada sàtira política.

“Sí, primer ministre”

C 14] cornellàinforma

“Estúpids”


Octubre13

Joan Massotkleiner i Toti Soler

Tot esperant pallassos!

Que no pari la música! La Sala Ramon Romagosa acollirà tres concerts de petit format. El primer serà el d’Egon Sonda, que actuarà el 19 d’octubre, a les 22 hores, un grup amb una música càlida i amb lletres poètiques. Diumenge 24 de novembre, a les 19 h, tindrà lloc un espectacle especial: la lectura musicada de quatre contes de Salvador Espriu de la mà de Joan Massotkleiner i Toti Soler. Les opcions musicals acabaran el 14 de desembre, amb el concert de Maria Rodés, Ramón Rodríguez i Martí Sales, a partir de les 22 h.

Petits, els grans protagonistes I no podem perdre de vista la programació de tardor del Cultura en Família, unes propostes pensades per gaudir en familia i introduir els infants en el món de les arts escèniques. La primera opció que trobem a l’octubre traslladarà els més menuts al món màgic del circ. Serà el 20 d’octubre, a partir de les 12.30 h, a l’Orfeó Catalònia, amb “Les sabates del circ”. Al novembre, l’Orfeó Catalònia oferirà dues propostes amb titelles: “El gallo de las veletas”, el dia 17, i “Xim” el 24, una proposta sensible i divertida. “Xim”

Estem a mig camí entre el Festival de Pallassos de l’any passat i el de l’any vinent, i per fer més curta l’espera, l’Ajuntament ha preparat activitats relacionades: • Exposició fotogràfica d’anteriors edicions del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. Del dijous 17 d’octubre al dissabte 2 de novembre, a la Biblioteca Marta Mata. • Hora del conte per a infants a partir de 3 anys. “Contes de pallassos”. Divendres 18 d’octubre, 18 h, a la BCC. • TEATRE. Cia. Fes-t’ho com Vulguis: Les Sabates del Circ. Diumenge 20 d’octubre, a les 12.30 h, a l’Orfeó Catalònia. • El Parc dels Pallassos. Diumenge 27 d’octubre, de les 11 a les 14 h, al parc de Can Mercader. El parc s’omplirà d’espectacles per a tots els públics amb l’humor com a denominador comú. • TEATRE: Rien à Dire, Diumenge 27 d’octubre, a les 19 h, al Patronat.

Exposicions i tallers per a tota la família El Castell i el museu Palau Mercader són espais habituals d’exposicions a la ciutat, a més de l’espai d’art Moritz. Actualment, i fins al 3 de novembre, al Castell hi haurà l’exposició de la col·lecció de Biel Torrens, composta per pintura, fotografia i escultura entre d’altres. I al museu Palau Mercader, a més d’una exposició sobre la història de la meteorologia, es pot participar en activitats com la visita guiada a la planta noble, els contes del palau o itineraris guiats pel parc de Can Mercader. També el museu Agbar de les Aigües programa de forma regular activitats i exposicions. Més informació: www.museudelesaigues.com.

cornellàinforma [15


Cultura

Relació de premiats

La Mostra del Còmic tindrà lloc entre el 3 de novembre i l’1 de desembre

La vilassarenca Cristina Bueno guanya el concurs de còmics “Ciutat de Cornellà”

Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”: Cristina Bueno Arnella, de 30 anys (Vilassar de Dalt), per “La millor recepta de l’àvia”. Premi a la millor historieta d’humor: Marc Pérez Benito, 25 anys, (Barcelona), per “Programa d’intercanvi de rodamons”. Premi al millor guió: Ernesto Gomis López, 27 anys, (Alacant), per “La tombarella escocesa”. Premi a la millor historieta en català: Óscar Martínez Serrano, 26 anys, (Barcelona), per “Repercussions”. Premi a la millor autora local: Laura García Sagol, 30 anys, (Cornellà de Llobregat), per “Les aventures de Perth i Bel”. Premi animació i còmic: Silvia Puig Brujas, 28 anys, (Terrassa), per “Mon amour”. Premi tira política: Jonás Aguilar Borrego, 28 anys (Puente Genil, Córdoba), per “Tira política”. Mencions especials per a la publicació: Javier de Castro García, 23 anys, (León), per “Taking pictures”; Blanca Santamaría Ruano, 23 anys, (Almansa, Albacete), per “Sembrar raíces”; i Xevi Benítez Pons, 25 anys (Sant Privat d’en Bas, Girona), per “Minatsu”.

Premi “Ciutat de Cornellà”

E

“La millor recepta de l’àvia”, Cristina Bueno Arnella

nguany, en l’edició amb més participants del concurs de còmics “Ciutat de Cornellà” des del 2002, les noies continuen sent les protagonistes. Cristina Bueno Arnella, de 30 anys i resident a Vilassar de Dalt, ha aconseguit el primer premi de la categoria sènior, amb “La millor recepta de l’àvia”. Per la seva part, Carla Espuis Fornas, de 14 anys i natural de Viladecans, ha sigut la guanyadora de la categoria júnior, amb la historieta “Colaborando juntos, podemos”. El concurs de còmics “Ciutat de Cornellà” s’ha convertit en un dels certàmens més importants del sector, com ho demostra el creixement

16] cornellàinforma

Premi júnior

“Colaborando juntos podemos”, Carla Espuis Fornas

sostingut del nombre de participants així com la qualitat de les obres. Aquest any, s’hi han presentat 113 obres, 39 més que en l’edició anterior. I aquesta xifra encara és més destacada en la categoria sènior, on s’ha passat de les 46 obres de 2012 a les 84 obres de 2013. Pel que fa al bon nivell de les obres, quedarà demostrat a l’exposició que s’organitzarà al novembre al Castell de Cornellà, dins de la programació de la Mostra del Còmic. Fins ara, s’hi exposaven entre 20 i 25 historietes. En aquesta edició s’ampliarà a 30 obres, per tal d’intentar que les millors historietes hi siguin presents.

Premi a la millor autora júnior: Carla Espuis Fornas, 14 anys (Viladecans), per “Colaborando juntos, podemos”.

20è Premi Ivà al millor historietista professional Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) ha rebut el 20è premi Ivà al millor historietista professional. Aquest autor va col·laborar en els seus inicis en revistes com Creepy, Comix Internacional, Cimoc o El Jueves.


Octubre13

Carolina Molnar guanya el I concurs SmartPhoto de Cornellà

U

n total de 89 veïns i veïnes han donat resposta a la convocatòria sobre el I concurs SmartPhoto organitzat per l’Ajuntament. L’objectiu, animar als ciutadans a enviar les seves fotos fetes amb mòbil sobre llocs o moments especials per a ells de la ciutat. El jurat va atorgar el premi a la imatge titulada “Fuga de color” de la cornellanenca Carolina Molnar, que s’emporta una tablet. Les 12 imatges més votades pel jurat passaran a formar part d’una exposició itinerant en torretes mòbils que s’aniran col·locant en diferents llocs de la ciutat. A més, totes les fotografies presentades es poden veure al flickr de l’Ajuntament de Cornellà.

“Arco iris”, de Benito Díaz, finalista.

“Fuga de color”, imatge guanyadora, de Carolina Molnar.

“Citilab”, d’Enric Mor, finalista. “Fregant el cel”, de Sandra Rodríguez, finalista.

La recomanació de Nati Calvo* “La estratagema”, novel·la de Léa Cohen —reconeguda escriptora, diplomàtica i musicòloga búlgara (Sofia, 1942)— és una apassionant trama que desvetlla la relació entre tres dones, la vida de les quals girarà entorn d’un secret: la gran fortuna de la família Calderon, que el propi magnat, jueu d’origen sefardita, amagarà del poder tsarista i les seves lleis antisemites i del posterior aparell comunista creant la societat Alternus, oculta a l’estranger. Tanmateix, aquest relat no és només un retrat històric, polític i social de la convulsa Europa oriental del segle XX, és, sobretot, un relat intel·ligent i sensible sobre la lleialtat i l’amistat, el cinisme i les infàmies del desig de poder, l’amor i els anhels compartits. Els escenaris principals d’aquesta novel·la d’intriga, Nova York i Sofia, són també testimonis d’un viatge commovedor al passat. *Nati Calvo Buil és directora de la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat Aquest llibre el podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC)

cornellàinforma [17


Societat / Cultura

Destino Cornellà: planes para disfrutar de la ciudad de principio a fin

E

n los últimos años, en Cornellà se han ampliado las opciones de cultura y ocio para adaptarlas a las nuevas necesidades sociales de la población y para crear nuevos espacios de relación y convivencia ciudadana. Desde la oferta cultural o educativa (consultar las páginas 14 y 15) hasta opciones de ocio y deportivas, el abanico de propuestas es amplio gracias a los servicios y los recursos disponibles en la ciudad.

Deporte y salud, diferentes opciones

Hoy en día, los que quieren mantenerse en forma de una manera más intensa o simplemente quieren disfrutar de hábitos saludables pueden optar por diferentes formatos. Las versiones más clásicas se encuentran en todo el amplio abanico de deportes y clases dirigidas que se pueden hacer tanto en el Parc Esportiu Llobregat como el Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader. Tanto en uno como en otro, los horarios son flexibles y las opciones variadas, tanto de clases

18] cornellàinforma

dirigidas como de cursos de natación para todas las franjas de edad. Los que prefieren disfrutar del deporte al aire libre, disponen de las 180 actividades del programa Vine a fer Esport Salut! Además, se puede disfrutar de los parques de Can Mercader, la Infanta o Can Corts para caminar, correr o pasear tranquilamente. Y también se pueden practicar diferentes deportes en las canchas y pistas que podemos encontrar en algunas plazas y parques. Asimismo, el río se ha convertido en una alternativa para disfrutar de espacios naturales y hacer excursiones en bicicleta, caminatas organizadas o visitas guiadas. Para los amantes de las dos ruedas, la ciudad cuenta con más de siete kilómetros de carril bici.

Disfrutar en familia

Además, de todo ello también se impulsan actividades de formación, ocio activo y cultura. En este sentido, las familias con hijos encuentran también espacios para compartir a cualquier

edad, desde las sesiones de teatro familiar que se programan de forma habitual, hasta las actividades que se promueven en la Xarxa de Biblioteques, y en los diferentes espacios educativos. A todo ello se suma el amplio número de recursos y servicios municipales dirigidos a los niños y sus familias (consultar las páginas 10 y 11).

Toda la actividad de la ciudad se puede consultar en la agenda municipal:


Octubre13

El Parc Esportiu Llobregat y el Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, dos referentes para la práctica deportiva

Rutas gastronómicas Muchos jóvenes emprendedores han enfocado su idea de negocio a la gastronomía, lo que ha propiciado la proliferación en Cornellà de nuevas ofertas de restauración con cocinas de todo tipo y con unas propuestas personalizadas que combinan en muchos casos la actividad gastronómica con jornadas y talleres de cocina. Jornadas como la ruta gastronómica de tapas, realizada por primera vez este año, o la fiesta de la vendimia son algunas de las nuevas iniciativas puestas en marcha. La oferta es amplia y variada.

Otro aspecto donde la oferta se ha multiplicado ha sido la formación. Los idiomas son los que más se han potenciado, principalmente gracias a la creación de la Escuela Oficial de Idiomas desde donde se imparte un amplio abanico de cursos para adultos, que se pueden consultar en la web: www.eoicornella.cat. Las bibliotecas municipales son también espacios Pero también son recomendables los cursos de vivos donde poder compartir más que lectura. idiomas a nivel de conversación que se hacen en los Talleres de cine, de Internet, charlas, conferencias, Centros cívicos. En ellos, y también en las entidades, presentaciones de libros y exposiciones, juegos y se da la oportunidad de hacer talleres monográficos formación son algunas de las iniciativas para disfrutar. como cursos de yoga, de cocina, de fotografía, de En Cornellà disponemos de una masajes y un largo etcétera, para satisfacer todas las red de tres equipamientos: necesidades y con un amplio horario. No podemos la Biblioteca Central, dejar de mencionar tampoco la oportunidad de Marta Mata y la de aprender y compartir conocimientos sobre Sant Ildefons. tecnología que nos ofrece el Citilab.

Bibliotecas, abiertas y vivas

El río Llobregat es un espacio natural para para poder poder hacer hacer rutas rutasen enbici, bici, caminar o practicar ejercicio, además de participar en visitas guiadas

cornellàinforma [19


Entitats / Cultura

1

Las fiestas de barrio se

2

despiden hasta el año que viene

S

ant Ildefons (1) es el último barrio que celebra sus fiestas, que coinciden siempre con la conmemoración de la Virgen del Pilar. También han estado de celebración, en septiembre y octubre, Gavarra-Lindavista (2), Pedró (3) y Centre (4). 3

En todas estas fiestas, la convivencia, el buen humor y la participación han sido los referentes con el denominador común de estrechar lazos y fomentar la convivencia. Las entitades son, en todas ellas, las principales promotoras.

4

Gran Festa ciutadana a la Trobada d’Entitats i la Fira de la Solidaritat

L

es entitats de la ciutat van mostrar tota la seva capacitat de convocatòria a dos dels esdeveniments que compten amb una destacada resposta per part de la ciutadania: La Trobada d’Entitats i la Fira de la Solidaritat. El parc de

20] cornellàinforma

la Infanta ha estat l’escenari que, durant els dies 28 i 29 de setembre, ha acollit més d’una seixantena d’entitats locals que han mostrat els seus projectes i han fet activitats per a donar-los a conèixer.


Cornellà de Llobregat, anys de democràcia

Còmic col·leccionable que es publica cada mes al Cornellà Informa.


Octubre13

Nova temporada per als clubs de la ciutat Futbol, bàsquet, voleibol, handbol, hoquei, futbol sala i altres disciplines es poden practicar a la ciutat en uns equipaments moderns i funcionals, dels quals tres són totalment nous, com ara el Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, que va entrar en servei a principis de 2013; el nou camp de futbol municipal al costat de l’estadi del RCD Espanyol o l’Espai Esportiu Sant Ildefons.

Un desfibrilador D para la UE

esde el mes de septiembre la UE Sant Ildefons cuenta con un desfibrilador donado por la Asociación Española Contra la Muerte Súbita-José Durán. Se trata de un dispositivo médico que permite realizar una primera actuación que puede mejorar las posibilidades de supervivencia de las personas afectadas

Sant Ildefons

Presentación de los equipos de la UE Cornellà

E

l 18 de octubre, a partir de las 20 h, el campo de fútbol municipal de Cornellà acogerá la presentación oficial de la temporada 2013-2014 de la UE Cornellà. Para ello, se darán cita en las instalaciones deportivas todos los equipos del club desde benjamines hasta el primer equipo, que suman más de 750 jugadores.

por un paro cardiaco. Durante el mes de julio, un equipo de profesionales del club realizaron un curso de formación para su correcta utilización. De esta forma se garantiza que durante las competiciones siempre habrá en el terreno de juego una persona formada para su utilización.

Edicte

Publicitat atorgament subvencions 2013-09-26. La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de juliol d’enguany, ha aprovat l’atorgament de subvencions de les convocatòries en règim de competència competitiva per a projectes de caràcter cultural que es detalla a l’edicte publicitat a la web: www.cornella.cat

Solució al càlcul mental de la pàgina 27: 19

M

olts clubs de la ciutat comencen durant el mes d’octubre les competicions oficials, encara que alguns ja van començar al setembre, principalment els de futbol. Cada any, prop de 5.000 persones participen en esports federats, que tenen com a espai de referència i pràctica esportiva un dels 12 equipaments municipals de la ciutat.

cornellàinforma [23


Opinió Balanç municipal sense fotografies a color

Posar ordre a l’esport de Cornellà

Jordi Rosell Grup Municipal de CiU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EUiA

P

assats dos anys intensos de mandat, toca fer balanç de l’estat del municipi i de les principals actuacions. Ens agradaria poder lloar a l’equip de govern en més d’un aspecte, però per falta d’espai ho deixem a la resta de pàgines d’aquesta revista. La crisi econòmica colpeja cadascun de nosaltres, i hem de fer mans i mànigues plegats per sortejar-la. Hem signat l’Acord Social amb la majoria d’actors del benestar de la ciutat; és i serà primordial malauradament. I si no hem votat en contra dels pressupostos municipals, ha sigut per dignitat al moment actual, no per la predisposició de l’equip socialista a pactes de ciutat. Impossibilitat de construir plegats, voluntat d’imaginar plegats, la digna ciutat del futur. Som el municipi amb menor ràtio de guàrdia urbana de l’àrea, i no posar-ne més, deu ser cosa d’un mateix partit de dretes que també governa els municipis del voltant. Si demanem posar càmeres de videovigilància a zones més semblants a la selva que a una ciutat, vulnerem la llibertat dels incívics. Al capdavall, ser incívic a Cornellà surt barat, i ser-ne ciutadà massa car. Han rescatat l’empresa municipal per terra, mar i aire: injecció de 10 milions d’euros dels nostres impostos sense saber a què es dedicaran, renegociant el deute a llarg termini i venent terrenys estratègics de la ciutat. Tot per? Pagar unes infraestructures sobredimensionades, com el Parc Esportiu, mantenint una Fira sense fires i uns llocs de treball de coneguts i saludats. Si aquestes són les prioritats de l’equip de govern, clar que mai ens faran cas de deixar d’augmentar els impostos. Bé, aquells que encara queden per arribar al sostre que tants d’altres ja han tocat. Així tots en sabem de no retallar, mentre entonem la cançoneta de la Generalitat. Tenim un equip de govern que desafia a les lleis de l’oferta i demanda amb el puny alçat. Quan el preu dels pisos s’enfonsa, quan el mercat fa pisos més barats i la ciutat es plena de pisos buits, només en volen fer més i més fins omplir l’últim metre quadrat de la ciutat. I sempre promovent la compra-venda, no fos cas que amb el lloguer sembléssim europeus. Hem demanat uns nous acords de governança; no ens mereixem ser la ciutat menys transparent de Catalunya. Seguirem marcant a l’equip de govern, i millores hauran de venir properament. I si aquestes línies tenen més forma de discurs que d’escrit, deu ser per l’absència d’un ple municipal a l’any sobre l’estat de la ciutat, perquè la participació no la volen fer sortir al diccionari cornellanenc, mentre les humils Creus Sant Jordi de la ciutat segueixen sense trobar l’espai on reposar amb dignitat. Ja ho diuen, qui no corre, vola. I sinó que li diguin a tots els esportistes de ciutats veïnes que anaven a deixar sense fer el seu esport a la ciutat. Si al capdavall, aixecar fronteres també serà competència municipal. L’orfandat d’una gran oposició a la ciutat cada dia és més evident per plantar cara a l’encarcarament i mals vicis de tota la vida. Hi ha qui escull casar-se sense compartir sostre formal, o d’altres que ja són uns perduts. Són camins, però, si una cosa tenim clara, és que des de la nostra humilitat, les nostres sigles són i seran dignes del nom de Cornellà.

24] cornellàinforma

E

l Ple de setembre aprovà el primer Reglament regulador del Servei Municipal d’Esports de Cornellà. Un reglament aprovat per consens gràcies a les aportacions de partits i entitats, i que bàsicament busca posar ordre en la “gestió” de les heterogènies instal·lacions esportives. Cal recordar que tenim instal·lacions petites monopolitzades per un esport i ubicades enmig de barris (Pavellons d’Almeda, Riera o Centre), i grans instal·lacions (Parc Esportiu o la Piscina de Can Mercader ) difícils d’amortitzar. Moltes instal·lacions es gestionen directament per les entitats amb fórmules jurídiques diverses, i en general no hi ha conserges ni tècnics d’esports municipals orientant, supervisant o dirigint les activitats que s’hi fan. Les entitats fan i desfan? Quasi. Totes tenen un contracte per gestionar de forma similar els pavellons, pistes d’atletisme i camps de futbol? No. Cadascú té un tipus de sistema de gestió diferent, amb subvencions i aportacions pel manteniment diferents tot i gestionar equips i instal·lacions similars. Tanta diferència només s’explica avui per una cultura de relació entre entitats, regidors i alcaldes marcada sovint pel “clientelisme” i l’arbitrarietat, que cal eliminar. Per altra banda, no obviem que la temporada 2012/2013 ha estat força especial per l’esport de Cornellà, i per això no deixa de ser estrany que hagi estat precisament ara quan l’equip de govern de Cornellà hagi decidit “posar ordre” en el món de l’esport. La 2012/13 l’encertat Pavelló de Sant Ildefons a funcionat a Ple rendiment, i s’ha estrenat el camp de futbol de la ribera al costat del RCD Espanyol. També ha estat un any ple de rumors i crisis a la principal entitat esportiva de Cornellà; la UE Cornellà, amb eleccions i sortida injusta amb la historia del seu president. Serveixi aquest espai tant per reconèixer la feina fet per en José Galvez i les seves juntes, com per encoratjar a la nova presidència i el seu equip a superar la crisi institucional que ha patit l’entitat. Una crisi, per cert, la de la UE Cornellà, que ha fet emergir un món “incontrolable” des de l’Ajuntament; el dels traspassos, els representants, i evidentment els diners que fan que sovint entrenadors, pares i mares es creguin que són managers de “Jordis Alba” en potència i perdin de vista que l’esport, també el futbol, és sobretot educació i salut pels seus fills/es, no negoci. En resum, tenir un reglament que ordeni com es gestiona les instal·lacions esportives de Cornellà és positiu. Li podríem trobar altres intencionalitats al reglament (autoprotecció de l’aparell burocràtic o control de determinades entitats), però preferim una visió positiva i pensar que els pavellons, piscines i pistes diverses de Cornellà estaran avui més al servei de la ciutadania que les paga. Podeu revisar les nostres al·legacions als webs d’ICV-EUiA, i segur que compartiu que no serà un reglament innocu. El repte serà consensuar-lo i aplicar-lo en un moment de crisi, on cauen recursos i practicants, i en una ciutat molt poc acostumada al debat i al pacte en matèria esportiva. Per això avancem que més enllà del reglament cal un espai diàleg entre entitats, partits i ciutadania per beneficiar al conjunt i superar l’atomització, la competència i el conflicte en l’esport de Cornellà.


Octubre13

Por una ciudad plural, frente a la ambigüedad caciquil

I si…?

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

E

n este pasado mes de septiembre desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento presentamos al pleno dos mociones; una, declarar Cornellá como ciudad contraria a la secesión catalana y ciudad no independentista; y otra dirigida a que se autorizase a que por lo menos un centro de primer ciclo de educación infantil por zona tenga como lengua vehicular el castellano. Pero el alcalde consideró que estas mociones no eran de competencia municipal y prohibió su debate en el pleno. Respecto a la moción presentada para que Cornellà se declare ciudad no independentista, pedíamos que el Ayuntamiento de Cornellá no solo exprese su rechazo a formar parte del Consejo para la Transición Nacional, sino que además no facilite recursos humanos ni materiales para la celebración del posible referéndum en la ciudad. Ésta es una petición que afecta totalmente a la ciudad de Cornellà y a sus contribuyentes, por lo tanto su competencia es enteramente municipal, y es en el pleno de la ciudad donde se debería debatir sobre ello. En relación a la segunda moción sobre el castellano como lengua vehicular, la moción pretendía posibilitar que los habitantes de Cornellà puedan ejercer libremente su derecho a recibir una educación en castellano, si así lo quieren. No hay que olvidar que el castellano es la lengua materna de la mayoría de los vecinos/as de Cornellà, patrimonio de todos los catalanes y una de las lenguas internacionales de mayor relevancia en el mundo. El Alcalde, con estas decisiones, y su actitud caciquil, está claro que no quiere debatir sobre aquellos temas en los que el PSC está mostrando una profunda ambigüedad y confusión, y ha evidenciado que en su Partido se encuentran divididos, enfrentados y a la deriva al no tener una postura clara y valiente. Este tipo de actitudes y otras son las que han llevado a un grupo de ciudadanos/as de Cornellá a crear una plataforma ciudadana que hace pocos días se presentaba en nuestra ciudad: Cornellá Plural. Una plataforma que entiende que conocer Cornellá es conocer su realidad, que poco o nada tiene que ver con la que nos quieren imponer desde las distintas administraciones, desde la local a la autonómica. Que entiende que dar la espalda a la realidad de Cornellá, que si por algo siempre se ha caracterizado es por ser crisol y ciudad de acogida de andaluces, castellanos, extremeños, manchegos, gallegos, etc., es llevarla a la fractura social. Se nos está intentando obligar a la sociedad de Cornellá, dentro de la locura nacionalista en la que se nos ha sumergido, a que elijamos y la única respuesta razonable es afirmar que somos españoles y catalanes, que debemos huir de la exclusión y de fronteras artificiales y que debemos mantener una realidad integradora. Desde estas líneas quiero felicitar y animar a esta Plataforma a seguir con la defensa de estos valores y brindarles nuestro apoyo y colaboración más incondicional.

I

si ens deixen de prendre el pèl? M’explico.

Vaig escoltar l’altre dia uns minuts el discurs del Mas al debat de política general al Parlament. El sentiment de frustració anava en augment a mesura que ens explicava, o s’explicava a si mateix, una llarga llista de problemes que ell considera que tenim. I de forma reiterada, anava dient que la responsabilitat sempre és d’algú altre. De l’Estat, dels altres partits, de la crisi en abstracte… però mai d’ell ni de CiU. Chapeau! I ens preguntem, perquè la seva constant no és trobar solucions a la situació actual? Perquè només sentim cortines de fum als mitjans de comunicació? Perquè no escoltem alternatives a l’atur, a les retallades en educació? A ningú se li escapa que aquest nou curs acadèmic, s’afronta amb menys recursos, menys professors i més alumnes. Menys beques universitàries, increment de preus de matrícules universitàries, menys beques per a llibres… En definitiva, una reducció letal i preocupant del suport en formació i educació per part dels governants que tenen les competències. Sobre això, ni una sola proposta. I no ens oblidem de la inestimable aportació de la LOMCE! I si, CiU, deixa d’esmolar les tisores per començar a frenar les retallades en salut? I si, el PP, en comptes de presentar uns pressupostos generals “los de la recuperación”, ens hagués explicat quan podrem recuperar els drets socials amputats després de “recortes y más recortes sociales”? Bé, la realitat és obstinada. Ara més que mai, ens calen governants que gestionin problemes reals, així que des del PSC, encoratgem a PP i CiU a no parlar de quimeres futures i sí de la nostra realitat quotidiana. Així que a Cornellà, continuem el nostre camí: intentant mantenir tot el que tenim i garantint el benestar de la ciutadania. Al juliol, varem donar un pas important aprovant inicialment la modificació del Pla General Metropolità i el Programa d’Actuació Urbanística Municipal. Dos instruments, que ens han de permetre allotjar noves inversions, i estar preparats per organitzar el territori de la ciutat. Establint un model de transformació urbana, capaç de fer front a les necessitats socioeconòmiques, garantint la cohesió social i mantenint el desenvolupament sostenible del territori urbà. Continuem. Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, en veiem per la ciutat!

cornellàinforma [25


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Itinerari: El moviment obrer a Cornellà (1962-1977) Cinefòrum: “Un amigo para Frank”

L’

Ajuntament de Cornellà ha organitzat, per al 20 d’octubre, un itinerari guiat per a descobrir els orígens i l’evolució del moviment obrer a la comarca, recorrent diversos espais que, en molts casos, ja s’han transformat profundament, però que continuen formant part d’una memòria que cal preservar. Els principals punts del recorregut són l’antiga empresa Montesa d’Esplugues de Llobregat, la parròquia de Sant Miquel de Cornellà, la seu de Comissions Obreres, l’esplanada de Siemens, la parròquia de Santa María i el parc de Rosa Sensat. Punt de trobada i horari: als pisos Montesa (ctra. de Cornellà, cantonada carrer Montesa, Esplugues), d’11 a 13 hores.

El 16 d’octubre, a partir de les 18 hores, l’Associació de Familiars d’Alzheimer promou la projecció de la pel·lícula “Un amigo para Frank” als cinemes Full HD del centre comercial Splau.

Hora del conte

El 18 d’octubre es podrà triar entre dues opcions, a partir de les 18 hores. Una serà a la Biblioteca Central, adreçada a infants a partir de 3 anys i a càrrec de la Núria Urioz i que porta per títol “Contes de pallassos”. L’altra es podrà seguir a la Biblioteca Marta Mata i tractarà de valors solidaris.

Festa del trenet

El diumenge 20 d’octubre, el Club d’Amics del Ferrocarril de Cornellà organitza la 24ª Trobada de Vaporosos i Amics del Ferrocarril de les Cinc Polzades al parc de Can Mercader. Els trens començaran a circular a partir de les 11 h i s’hi podran veure trens procedents de diferents indrets de Catalunya i gaudir d’una jornada lúdica.

Exposició de la col·lecció de Biel Torrens

Nou de Trinquis

A

questa exposició és una selecció de l’obra més interessant de la col·lecció de Biel Torrens, composada per pintura, fotografia, escultura, gravat, obra gràfica i llibre d’artista: més de 1.000 peces úniques que inclou obra dels més reconeguts artistes contemporanis, amb una projecció i interès inqüestionable que la situen entre les col·leccions d’art més interessants de l’actualitat. Es pot visitar al Castell (de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h) fins el 3 de novembre.

26] cornellàinforma

H e or la n a a d BC ng el C lès co a nte

Dia a dia www.cornellaweb.cat

N lu ou do s c te ur ca so El s a D la Ci au am ne ig fòr o um pa ra : “U Fr n Ta an sa ll lu er k” da d’ bl ali e m en H ta BMor a ci M de ó ia lc la on t BC e C C a la So on nd cer a td al ’E Pa go It tr n on el ine m ra at ov r i im g en uia to ts br ob er re

octubre/ novembre

E al xpo Ca d st e B e l ie l( l to To t e rr l m en es s )

Agenda

El diumenge 27 d’octubre, es farà a la plaça del Trinquis una nova edició de la Fira de la segona mà del barri del Pedró. La fira es farà de 10 a 14 hores.

Petits concerts a l’Orfeó

L’Orfeó Catalònia ha posat en marxa un cicle de concerts de petit format. El 18 d’octubre, actuarà el grup Painomi, que presentarà cançons pròpies i versions de temes pop catalans i anglesos. El 8 de novembre ho faran 5 de Swing, un quintet especialitzat en jazz, i el 29 de novembre, es podrà gaudir del grup Chacho Muchacho. El preu de de les entrades és de 5 euros i tots es fan a les 22 hores.

Exposició: “Muntañola, l’art de viure, l’art de riure” Exposició que fa un recorregut de l’obra de Joaquim Muntañola, un dels humoristes més populars de la postguerra, amb vinyetes a La Vanguardia, El Correo Catalán, El Mundo Deportivo, Dicen i d’altres.Es podrà veure al Museu Palau Mercader a partir del 3 de novembre i fins al 22 de desembre.


P “C res or en ne ta llà ció Va de 5 lo l p d co e rs ro nc Sw ” je e r in ct e ta g l’O en Vi rf al si eó ri ta u gu Ll ia ob d re a T ga al eat t Pa re tr :”E on st at úp id s”

I m na l’a os ugu rt tra ra de “ ci vi Mu ó d ur n e e… tañ la ” ol a

,

E a lP Ca ar n cd M e er ls ca pa de lla r ss os

27 28 29 30

1

2

3

4

Octubre13

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

El projecte “Cornellà Valors” es presenta el 7 de novembre Conte en anglès: “Story time” with Kids and Us

Els contes d’anglès que es van posar en marxa a la Biblioteca Central per a infants a partir de 3 anys tenen noves cites. La més immediata és el 26 d’octubre a la Biblioteca Central, de 12 a 13 h.

Visita guiada al riu

Els dissabtes 19 d’octubre i 9 de novembre hi ha programades dues visites guiades al riu Llobregat. Començaran a les 10 hores, des de la passarel·la del riu al carrer Mare de Déu de Montserrat. Inscripcions: 93 475 87 18 / oficina21@gmail.com

Premis de Disseny per al reciclatge

Fins al 31 d’octubre es podrà veure al Parc Esportiu Llobregat una exposició de productes, projectes, estratègies i materials guanyadors en el concurs de premis de Disseny per al reciclatge de 2011, que valoren la integració en el seu disseny d’estratègies de foment de la prevenció, el reciclatge i la reciclabilitat dels residus.

Tecnohivern al Citilab

El Citilab posa en marxa per a tots els centres educatius i persones interessades en apropar-se a la tecnologia uns tallers que permeten tenir una primera aproximació a la programació, la robòtica, el disseny 3D i la realització televisiva. Més informació: www.citilab.eu.

Taller d’alimentació saludable

Conèixer com i quan menjar i els productes més saludables és l’objectiu d’aquest taller (gratuït) que es farà el 17 d’octubre, a les 19.30 h, al Centre Cívic de Sant Ildefons, organitzat pel Departament d’Esports de l’Ajuntament.

CÀLCUL MENTAL

108 – 14 x 4 –·· 2 + 12 –·· 5 – 13 x 4 – 58 +·· – 2 + 7 – 13 ?

E

l 7 de novembre, a les 19.30 h, al Citilab de Cornellà, es presentarà el projecte “Cornellà Valors”, una iniciativa desenvolupada per un grup de persones del Consell de Ciutat. Aquest projecte vol constituir-se com a fòrum de diàleg, comunicació i debat, per a sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de recuperar, mantenir i transmetre principis i valors. L’acte de presentació comptarà amb la presència del professor Francesc Torralba, que farà una conferència amb el títol “Una ciutat amb valors”.

Nou curs a la Ludoteca el Dau A l’octubre comença el nou curs a la Ludoteca el Dau. Jocs i joguines, tallers i activitats lúdiques per a infants des de 4 fins a 12 anys. Els més petits, de 4 a 7 anys, poden fer-se’n socis i anar-hi a jugar el dilluns i el dimecres, o el dimarts i el dijous. I per als més grans, a partir dels 8 anys tenen a la seva disposició uns abonaments més flexibles per anar-hi per hores,

el dilluns i el dimecres. També les escoles en tenen la possibilitat, amb el programa Matins de Joc, els matins de dimecres, dijous i divendres a partir del mes de novembre. Per a més informació, Ludoteca el Dau (T. 93 375 71 52), Departament de Joventut (T. 93 377 02 12, extensió 1472).

Solució a la pàgina 18 cornellàinforma [27


Cornellà Informa 307 Octubre 2013  
Cornellà Informa 307 Octubre 2013  

Butlletí Municipal de Cornellà de Llobregat.

Advertisement