Page 1

Gener2013 // 299

Un pressupost per a mantenir la cohesi贸 social


299

GENER 2013

04. Economia Aprovació del pressupost municipal per a 2013 L’Ajuntament aprova un pressupost prudent i responsable per a evitar la fractura social. Prioritza l’educació, la seguretat, l’acció social i el manteniment de la ciutat.

10. Equipaments La ciutat comença 2013 amb dos equipaments nous El complex aquàtic i esportiu Can Mercader i el centre cultural Sant Ildefons, amb una biblioteca i un auditori, completen la xarxa d’instal·lacions públiques a Cornellà.

12. Solidaritat Cornellà es bolca en les famílies més vulnerables Entitats, escoles, veïns, comerciants… Tots han participat en les activitats solidàries de la ciutat. S’han recollit més de 10.000 quilos d’aliments per als més necessitats. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: TG Alfadir Distribueix: Igualssom SRL http://nou.cornellaweb.com/ca/cornellaInforma.asp

14. Acord Social Balanç positiu de l’Acord Social contra la Crisi S’ha creat el Mapa de Capacitació, es realitzen obres dins del pla d’ocupació local, es fan cursos per a emprenedors i estan en funcionament l’oficina de mediació hipotecària i la Botiga Solidària.

17. Nadal Màgia i il·lusió a Cornellà D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

Cornellà ha viscut prop d’un mes el somni del Nadal. La ciutat s’ha omplert de nadales, pessebres, representacions teatrals, el campament oriental, la cavalcada dels Reis…

19. Cultura Nova programació del Cornellà Escena “La loba”, amb Núria Espert, música mediterrània, com la de l’Orquestra Àrab de Barcelona, i teatre familiar, com “Piu Piu” formen part de l’oferta cultural de Cornellà per a aquesta primavera.


L’alcalde Antonio Balmón

Un pressupost que pensa en les persones C

E

Aquests comptes ens permetran conservar el que hem aconseguit en els darrers anys i, al mateix temps, seguir oferint els serveis públics que considerem fonamentals per a un sistema de benestar: la cura de les persones dependents i l’educació com a aposta de futur i convivència. També atenem de manera prioritària la seguretat ciutadana i el manteniment de l’espai públic.

Estas cuentas nos permitirán conservar lo que hemos conseguido en los últimos años y, al mismo tiempo, seguir ofreciendo los servicios públicos que consideramos fundamentales para un sistema de bienestar: el cuidado a las personas dependientes y la educación como apuesta de futuro y convivencia. También atendemos de manera prioritaria la seguridad ciudadana y el mantenimiento del espacio público.

Quant a les persones que es troben a l’atur, i encara que no és competència de l’Ajuntament, hem creat una partida específica que promou plans d’ocupació. Aquesta mesura s’emmarca dins dels objectius de l’Acord Social contra la Crisi 2012-2016, impulsat per l’Ajuntament, amb la implicació d’agents socials de la ciutat. Recentment se n’ha celebrat una reunió de seguiment i puc dir que el resultat és positiu. En aquests mesos, s’han obert la Botiga Solidària i l’Oficina de Mediació Hipotecària, s’ha elaborat el Mapa de Capacitació, s’han realitzat diferents obres en la via pública, dins del pla d’ocupació local, i s’han format emprenedors i empresaris.

En cuanto a las personas que se encuentran en situación de desempleo, y aunque no es competencia del ayuntamiento, hemos creado una partida específica que promueve los planes de empleo. Esta medida se enmarca dentro de los objetivos del Acord Social contra la Crisis 2012-2016, impulsado por el Ayuntamiento, con la implicación de agentes sociales de la ciudad. Recientemente se ha celebrado una reunión de seguimiento del mismo y puedo decir que el resultado es positivo. En estos meses, se han abierto la Botiga Solidària y la Oficina de Mediación Hipotecaria, se ha elaborado el Mapa de Capacitación, se han realizado distintas obras en la vía pública, dentro del plan de empleo local, y se ha formado a emprendedores y empresarios.

omencem 2013 amb força i prudència, conscients de les dificultats que travessen molts ciutadans i ciutadanes de Cornellà. Per a aquest any hem aprovat un pressupost ajustat a la realitat i que compta amb els recursos propis de l’Ajuntament, davant de la incertesa de les transferències d’altres administracions.

mpezamos 2013 con fuerza, prudencia y conscientes de las dificultades que atraviesan muchos ciudadanos y ciudadanas de Cornellà. Para este año hemos aprobado un presupuesto ajustado a la realidad y que cuenta con los recursos propios del ayuntamiento, ante la incertidumbre de las transferencias de otras administraciones.

El pressupost de 2013 és moderat i prudent en inversions, ja que amb el centre cultural Sant Ildefons i el complex aquàtic Can Mercader, que estrenem aquest any, es completa la xarxa d’equipaments de la ciutat. Ara ha arribat el moment de protegir tot el que hem aconseguit.

El presupuesto de 2013 es moderado y prudente en inversiones, ya que con el centro cultural Sant Ildefons y el complex aquàtic Can Mercader, que estrenamos este año, se completa la red de equipamientos de la ciudad. Ahora, ha llegado el momento de proteger todo lo que hemos conseguido.


PresupUEsto 2013 AccióN social + educación + segurIDAD + espaCiO públicO

Asciende a 64 millones de euros. Está orientado a la atención social, la seguridad, así como a mantener los recursos educativos y los equipamientos.

Un presupuesto prudente y

responsable para evitar la fractura social

E

l Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado el presupuesto del consistorio para el ejercicio 2013, que asciende a 64 millones de euros, con el voto favorable de los grupos municipales de PSC e ICV-EUiA, el voto en contra del PP y la abstención de CIU. Son unas cuentas rigurosas, prudentes y responsables con la situación económica actual, que buscan evitar la fractura social. Se ha aumentado un 8,79% la inversión destinada a políticas sociales, con los objetivos de fomentar el empleo, ante la falta de inversiones por parte de la Generalitat y el gobierno central, y de garantizar los servicios a personas dependientes y a los sectores más afectados por la crisis. El mantenimiento de las partidas de educación, seguridad y espacio público completan la columna vertebral de estos presupuestos.

La deuda se reduce

El volumen total de deuda se reduce, con una disminución de la carga financiera del 13%, consiguiendo

4] cornellàinforma

así ser una de las ciudades menos endeudadas de Catalunya y una de las menos endeudadas de España. Así, mientras en Cornellà la deuda municipal acumulada es de 97 euros por habitante, en Barcelona, por ejemplo, es de 450 euros. Esta cifra es producto de dividir el volumen total de deuda del municipio entre sus habitantes. El Ayuntamiento garantiza durante 2013 todos los servicios públicos existentes, sin suprimir ninguno, en su filosofía de defender todo lo que se ha conseguido los últimos años

en la ciudad. Para 2013 incluso se ha incorporado al gasto corriente el mantenimiento de tres nuevos equipamientos: una biblioteca, un auditorio y una nueva zona de aguas en Can Mercader. El alcalde, Antonio Balmón, ha explicado que son unas cuentas “para defender, hasta donde podamos, los servicios que ofrecemos, incluso en algunos como el empleo, donde no tenemos competencias pero que fomentaremos con planes específicos”.

Antonio Balmón. Alcalde de Cornellà

“Nuestro objetivo es evitar el descarrilamiento social y ayudar a las personas. Los presupuestos realizan un esfuerzo en políticas sociales y son realistas con las necesidades actuales”.


Gener13

Las prioridades de Cornellà Acción social

Educación

Seguridad

Espacio público

Las partidas para acción social se incrementan un 8,79%, especialmente las destinadas a personas dependientes, como la atención domiciliaria y las ayudas a personas mayores. Pese a no ser competencia municipal, se siguen impulsando los planes locales de empleo con 600.000 euros.

El presupuesto para educación es de 2,6 millones de euros, para garantizar el servicio de las escuelas bressol, la escuela municipal de música y nuevos programas educativos, ya que las administraciones competentes han reducido sus aportaciones. Se mantienen las subvenciones a las entidades.

La partida dirigida a Guardia Urbana y Protección Civil crece un 8,21%. La seguridad es uno de los pilares para el bienestar de la ciudad, que cuenta con dos unidades policiales que controlan el incivismo y que han conseguido reducir en más de un 45% las denuncias por molestias vecinales.

El Ayuntamiento destinará un total de 18,1 millones de euros a evitar la degradación del espacio público y el medio ambiente. Esta cifra incluye la limpieza de la ciudad, la recogida de basura, el mantenimiento de los equipamientos municipales y el cuidado de parques y jardines.

Principales partidas del presupuesto municipal Educación y Cultura Mantenimiento equipamientos y vía pública Alcantarillado, recogida de basura y limpieza viaria Servicios sociales, empleo y salud pública Atención ciudadana, centros cívicos, etc Urbanismo Seguridad y movilidad ciudadana Medio ambiente, parques y jardines Equipamientos y promoción del deporte Comercio, turismo, pymes y consorcios

10.921,967 € 9.799.32 € 6.765.107 € 6.748.196 € 6.365.183 € 5.545.781 € 5.331.921 € 2.805.943 € 2.717.016 € 813.999 €

Deuda

+8,79%

-13%

Atención social

Inversiones

+8,21%

-47,9%

Seguridad

cornellàinforma [5


Economia

PresupUEsto 2013 AccióN social + educación + segurIDAD + espaCiO públicO

Una inversión de 2.015.000 euros adecuada a los recursos del ayuntamiento

Una parte de la inversión va dirigida a dotaciones plurianuales de proyectos como el Plan de Intervención Integral del barrio de Fontsanta.

L

as inversiones de los presupuestos municipales de 2013 se ajustan a los criterios de racionalidad y prudencia que marcan las cuentas públicas de este año y se adecúan a los recursos propios del Ayuntamiento, ya que las inversiones de las administraciones central y autonómica se han visto reducidas. Durante 2013, se invertirán en la ciudad un total de 2.015.000 euros, que estarán destinados a proyectos como, por ejemplo, las inversiones plurianuales del Plan Integral de Fontsanta y las correspondientes al mantenimiento de las infraestructuras y de los equipamientos municipales.

Cuidar lo conseguido durante los últimos 15 años

Se trata de unas inversiones coherentes, responsables dada la importante inversión realizada durante los últimos ejercicios para proyectar la ciudad hacia el futuro y dotarla de equipamientos y servicios fundamentales. El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, asegura que “podemos hacer esta contención en la inversión por las grandes actuaciones y proyectos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos 10 ó 15 años. Ahora, nuestra prioridad es mantener todo lo que tenemos y garantizar el bienestar de los ciudadanos, intentando, además, hacer una política fiscal cuidadosa, que cuente sólo con nuestras fuerzas, con nuestros recursos”.

6] cornellàinforma

La ciudad cuenta con nuevos

equipamientos y mejoras urbanísticas

Son unas inversiones coherentes dada la importante labor realizada durante los últimos años y suficientes para mantener la vía pública

La ciudad sigue adelante con las mejoras urbanísticas, ya que la contención de las inversiones municipales se ve compensada por las actuaciones financiadas por otras administraciones, como el Área Metropolitana de Barcelona. Entre ellas, destaca la remodelación de la avenida Salvador Allende, que mejorará la conexión entre la zona centro y Sant Ildefons y contempla la ampliación del espacio para peatones, además de la renovación del alcantarillado, el pavimento y el mobiliario urbano.


Gener13

Son unos presupuestos… …sin más deuda.

Cornellà es el menos endeudado de los grandes municipios de Catalunya y uno de los que tiene las cuentas más saneadas de España. Si la Generalitat saldara las facturas pendientes con la ciudad, el ayuntamiento podría Somos liquidar todas el municipio sus deudas.

…ajustados a la realidad que vive

Cornellà. Están concebidos para conservar la red de servicios básicos de la ciudad y las políticas sociales que se llevan adelante, con el objetivo de evitar la fractura social. También se ha creado una línea específica para planes de empleo local, aunque no es competencia municipal.

menos endeudado de Catalunya

…prudentes, ya que sólo confían en los recursos propios. Los 64 millones de euros de las cuentas municipales para 2013 provienen en más de un 72% de los recursos del Ayuntamiento y en un 28%, de subvenciones y transferencias de otras administraciones. Recursos propios Transferencias

…coherentes.

Responden a la línea de trabajo del Ayuntamiento en su compromiso real con las personas. Protegen a los colectivos más vulnerables, como la gente mayor y las personas dependientes; garantizan los servicios de las escuelas bressol y piensan en la seguridad de todos.

…transparentes:

Los puedes consultar en la página www.cornellaweb.cat. Y a través de tu teléfono móvil, con un lector de códigos QR.

Atención a personas dependientes y en situación de desempleo

cornellàinforma [7


Economia / Ocupació

Aprovades les ordenances fiscals de 2013

L’Ajuntament duu endavant una política de contenció fiscal. També augmenta els ajuts vinculats al pagament de l’IBI, d’acord amb els criteris de protecció social impulsats pel Consistori.

E

l Ple d’octubre de l’Ajuntament de Cornellà ha aprovat les ordenances fiscals per a 2013 amb els vots a favor de PSC i ICV-EUiA, l’abstenció del PP i el vot en contra de CiU. Aquest any, les ordenances fiscals pujaran de forma moderada un 2,4%, per regla general. De tota manera, alguns dels tributs més importants, com l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), es mantenen. Quant a l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Ajuntament reduirà el tipus impositiu, per tal que la pujada mitjana dels rebuts es quedi entre el 2,5% i el 3%. Així, el Consistori aconsegueix minorar l’increment previst d’aquest impost, producte de l’actualització cadastral que va realitzar el Govern central a

Cornellà l’any 2006. L’augment queda per sota de l’IPC previst a final d’any. Una de les iniciatives més destacades d’aquest any respecte de l’IBI està vinculada als ajuts fiscals. Aquests es veuran augmentats de forma significativa d’acord amb els criteris de protecció social impulsats pel Consistori, amb la voluntat d’ajudar les persones amb escassa capacitat econòmica.

Ajudes fiscals per a IBI

Quatre terminis per pagar els rebuts domiciliats

Els contribuents que tinguin domiciliats els rebuts de l’IBI el pagaran en quatre terminis, a raó del 25% de l’import en cada abonament. Es passaran els rebuts els dies 3 de juny, 2 de juliol, 2 d’octubre i 4 de novembre.

2012 45.000 €

2013 150.000 €

Més informació a: www.cornellaweb.cat

Calendari fiscal 2013 GEN FEB MAR ABR

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (velomotors inclosos)

1

MAI

Taxa de guals i reserves de via pública

JUL AGO SET OCT NOV DES

3 24 24

Taxa de tinença de gossos

JUN

26 26

Taxa de recollida de residus comercials, industrials i mercats municipals Taxa de conservació cementiri municipal Impost sobre Béns Immobles (IBI) Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Taxa d’aprofitament i serveis als mercats municipals Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats Horts urbans

24 24 24 24 24

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per a activitats lucratives Rebuts domiciliats

8] cornellàinforma

Rebuts no domiciliats 1r període

Rebuts no domiciliats 2n període

26 26 26 26 26

1 1

3 3

1 1

3 3

1

3

Rebuts no domiciliats 3r període


Gener13

Abiertos los cursos para personas en situación de desempleo

Y

a está aprobada la oferta formativa de Cornellà dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo del municipio. Subvencionada por el Servei d’Ocupació de Catalunya y el Fondo Social Europeo, está orientada a quienes quieren aprender una profesión o especializarse para tener más opciones de cara a su incorporación al mundo laboral. Los cursos que se realizarán son los siguientes: Informática y comunicaciones. Especialidad: Iniciación a Internet y correo electrónico (80 horas). // Requisitos: Graduado escolar, ESO o equivalente. // Se realizarán tres ediciones. // Las fechas de inicio son el 28 de enero, el 19 de febrero y el 13 de marzo de 2013. Sanidad. Especialidad: Atención especializada a enfermos de Alzheimer (290 horas). // Requisitos: Graduado escolar, ESO o equivalente. // Preferentemente FPI o similar. // Fecha de inicio: 1 de febrero de 2013.

Artes Gráficas. Especialidad: Diseño y modificación de planos 2D y 3D (200 horas). // Requisitos: FPII en Delineación, Bachillerato, Diplomatura o Licenciatura Técnica. // Inicio: 11 de febrero de 2013. Las inscripciones a estos cursos se pueden realizar en el Área de Formación de Políticas de Ocupación

(Parc de Can Mercader) o descargando el archivo de solicitud de cursos, que hay que rellenar y enviarlo a: formacio@aj-cornella.cat Más información: Dirección de Políticas de Ocupación del Ayuntamiento de Cornellà, en el teléfono 93 474 33 99 y en www.cornellaweb.cat

Noves oportunitats per a emprenedors i empresaris E l Centre d’Empreses de Cornellà, en la seva línia de treball per l’impuls de l’ocupació local i l’economia de la comarca, ha organitzat un nou curs de creació d’empreses, que comença el 21 de gener. Té una durada d’un mes.

suport al desenvolupament del projecte i analitza la seva viabilitat mitjançant la realització d’un pla d’empresa. A més, els dies 4, 11 i 18 de febrer, el Centre d’Empreses acull el curs “El comercial negociador”, de la Cambra de Comerç.

Aquest programa és gratuït i està dirigit a persones interessades en l’autoocupació, tinguin o no una idea de negoci. Mitjançant dos tallers de formació en capacitats emprenedores, vuit sessions grupals de gestió empresarial i sis tutories personalitzades, facilita eines de

Pel que fa als seminaris, el 7 de febrer en tindrà lloc un sobre la formació bonificada i el 27 de febrer, un altre sobre lideratge. Ambdós són gratuïts. Més informació a www.centredempresesprocornella.cat

• cornellàinforma [9


Equipaments

Cornellà comença l’any

amb dos equipaments nous Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader

Els ciutadans van poder conèixer les instal·lacions durant els dies 12 i 13 de gener, amb les jornades de portes obertes.

Centre Cultural Sant Ildefons

A

mb l’obertura a principis de 2013, del Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader i del nou Centre Cultural Sant Ildefons (amb una biblioteca i un auditori), quedarà definit a Cornellà un mapa ampli d’equipaments públics, moderns i funcionals. El Complex Aquàtic ja està totalment operatiu, mentre que el Centre Cultural Sant Ildefons s’obrirà al públic al març, un cop s’hagin fet tots els treballs de dipòsit de fons documental i l’habilitació de l’espai interior. En total, Cornellà comptarà a partir d’aquest any amb 83 equipaments, dels quals 21 són nous i fins a 18

10] cornellàinforma

s’han remodelat o reformat íntegrament en els darrers anys, principalment en els àmbits esportiu, educatiu i cultural. Això ha permès al municipi fer un salt qualitatiu i ampliar uns serveis públics que són el referent d’estabilitat i progrés per als propers anys. Entre els equipaments de nova creació en els darrers tres anys destaquen, a part dels mencionats anteriorment: el camp de futbol municipal, l’espai esportiu Sant Ildefons, la ludoteca i el centre cívic del Parc Esportiu, l’escola bressol Mag Maginet, l’escola Martinet, la Biblioteca Marta Mata i la residència Teresa Duran.


Gener13

Complex Can Mercader: una resposta a les noves tendències ludicoesportives El Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader pertany a una nova generació d’equipaments adreçats a la salut i la qualitat de vida. Així, complementa l’activitat que es duu a terme al Parc Esportiu Llobregat i a la piscina de Can Millars. Ofereix un servei integral que permet desenvolupar múltiples disciplines esportives i una zona termal de relaxació. Més de 60 classes dirigides, piscines exteriors i interiors i cursets de natació són algunes de les propostes. Ja es pot gaudir en amplis horaris i amb diferents tarifes. També té descomptes per a diferents col·lectius. Es pot contractar una tarifa combinada amb el Parc Esportiu Llobregat. Tota la informació a www.parcesportiullobregat.com

Centre Cultural Sant Ildefons: Biblioteca i Auditori Cornellà comptarà a partir de març amb el Centre Cultural Sant Ildefons, una instal·lació dedicada a la promoció de la lectura i el desenvolupament d’activitats culturals. Aquest nou espai inclou una biblioteca i un auditori amb capacitat per a 240 persones. La Biblioteca de Sant Ildefons (BSI) amplia la Xarxa de Biblioteques de la ciutat a 3 equipaments. Té una superfície útil de 1.739,50m2, distribuïts en dues plantes àmplies i lluminoses. Disposarà d’un fons de lliure accés de 40.000 documents, encara que a l’inici serà de 18.000 unitats. Les biblioteques de Cornellà són equipaments públics i espais de cultura, democràcia i trobada de tots els ciutadans i es gestionen en conveni amb la Diputació de Barcelona. Més informació: www.cornellaweb.cat

Equipaments esportius de referència a la comarca A més del Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader, en els darrers anys Cornellà ha configurat una xarxa d’equipaments esportius a tots els barris de la ciutat. A més, a la franja sud, a l’avinguda del Baix Llobregat s’ha creat un anell esportiu amb l’estadi municipal de rugbi i atletisme, el Parc Esportiu Llobregat i el nou camp de futbol municipal. A aquests s’han afegit dos espais privats de referència internacional com ara l’Estadi del RCD Espanyol i les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis. Una altra de les instal·lacions obertes al públic recentment ha estat l’Espai Esportiu Sant Ildefons. En total, Cornellà compta amb 5 camps de futbol (4 de futbol-11 i un de futbol-7), 6 poliesportius i 3 piscines.

cornellàinforma [11


Solidaritat

Cornellà, ciutat solidària Se han recogido más de 10.000 kilos de alimentos para los colectivos más necesitados. Los organizadores agradecen la colaboración de la ciudadanía.

N

avidad es sinónimo de ilusión y solidaridad. Un año más, Cornellà se ha volcado con las familias más necesitadas de la ciudad, gracias a las actividades que han organizado las entidades y mediante la recogida de alimentos. En cerca de mes y medio, se han conseguido más de 10.000 kilos de comida. Toda esta comida se ha destinado al proyecto de la Botiga Solidària, que pretende que todos los cornellanenses tengan las necesidades básicas cubiertas. La Botiga la distribuye durante todo el año, por lo que es importante tener en cuenta que se trata de una campaña permanente y que se puede seguir aportando alimentos a través de las entidades y las asociaciones de vecinos.

Recogida de alimentos de la Penya Espanyolista de Cornellà.

Festivales y comidas benéficas

En la recogida de alimentos han participado: la escuela de danza Eva Gris, que realizó un festival benéfico; los vecinos de Almeda, con una fiesta; la Asociación de Vecinos de la Miranda, con una comida; los jugadores del Club Bàsquet Cornellà, que donaron sus lotes de navidad; la Peña del Dominó y la Penya Espanyolista de Cornellà, que organizaron una jornada de recogida de alimentos. En el supermercado Eroski se llegaron a acumular más de 1.500 kilos. También colaboraron en la iniciativa otros supermercados, el centro cívico Joan N. García-Nieto, asociaciones de vecinos, escuelas e institutos, Ayuda Fraterna, Cruz Roja, equipamientos deportivos, parroquias y ciudadanos anónimos.

12] cornellàinforma

Fiesta solidaria en el barrio de Almeda.

Infants compromesos

A l’escola Jacint Verdaguer, els alumnes de 6è van preparar entrepans per a tots els alumnes i mestres del centre. Per cadascun, les famílies van aportar 1 euro que s’ha destinat a apadrinar una alumna de l’escola Santa Teresa, a Hondures. A l’escola Anselm Clavé es va recollir roba per a l’intercanvi entre famílies.

Bingo Solidari

L’entitat Cornellà Solidari va organitzar una nova edició del seu tradicional bingo, la recaptació del qual s’ha entregat als projectes de cooperació que desenvolupa l’entitat al Camerun i a Nicaragua.


Gener13

Cursa a favor de Save the Children

Xocolatada al campament oriental

La cursa popular Ciutat de Cornellà, organitzada pel Cornellà Atlètic i el departament d’esports, va destinar 1 euro de cada inscripció a l’ONG Save the Children. A més, va tenir lloc una altra cursa específica per la crisi alimentària al Sahel.

Durant les tardes de l’1 al 4 de gener, al campament oriental, Cornellà Solidari va organitzar xocolatades per a recollir fons que es destinen als projectes de cooperació que desenvolupa l’entitat.

Tots contra el càncer

El Rugbi Club Cornellà va celebrar un concurs de bigotis per a recollir fons contra el càncer de pròstata. El Casal d’Avis de Cornellà–Caixa Penedès va organitzar un berenar benèfic. I des del Departament de Polítiques de Família, es dóna suport al projecte “1000 i un nineka”, per a la investigació del càncer infantil de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

Col·lectes per a la Marató de TV3

Recollida de joguines

La Creu Roja, un any més, ha dut a terme la campanya de recollida de joguines, que van ser lliurades a les famílies més necessitades de la ciutat. L’acadèmia de ball Star Dance Studio va col·laborar-hi amb un festival solidari.

Els Amics de la Sardana van recol·lectar fons per a la Marató de TV3 amb una mostra de cultura popular. També s’involucraren l’IPA-BAIX, amb un torneig de paddle, el Basket Almeda, a través d’una pedalada popular, el Cornellà Atlètic, amb la projecció de la sèrie “Doctor Who” i el Parc Esportiu Llobregat. L’AMPA de l’escola Dolors Almeda va realitzar una xocolatada solidària i al mercat de Sant Ildefons es va muntar una parada amb joguines portades pels paradistes i pels clients a preus molt assequibles. El Llobregat Centre va col·laborar-hi amb la venda d’un quadre col·lectiu i de pinzells.

cornellàinforma [13


Acord Social

El 11 de mayo de 2012 se firmó el Acuerdo Social contra la Crisis 2012-2016 • Está firmado por 34 entidades, agentes sociales y los partidos PSC, ICVEUiA, CiU y ERC. • El Ayuntamiento ha destinado a las medidas del Acuerdo 3 millones de euros. • Se han puesto en marcha varios planes de ocupación local, a través de los cuales se han realizado obras de mejora en cuatro calles del municipio. • Se ha creado la Oficina de Mediación Hipotecaria, que ha evitado 16 desahucios y ha mediado en 24 ocasiones con las entidades bancarias. • Se ha abierto la Botiga Solidària, que cuenta con la colaboración de una treintena de entidades. • Se han impartido más de 30 cursos de formación, a cerca de 900 emprendedores y más de 70 empresas. 14] cornellàinforma

El Acuerdo Social contra la Crisis avanza

E

l 12 de diciembre se reunió la comisión de seguimiento del Acuerdo Social contra la Crisis para evaluar y dar cuenta de los progresos realizados en la ciudad durante los últimos seis meses, en concreto desde el pasado 11 de mayo, día en que 34 entidades y agentes sociales, así como los partidos PSC, ICV-EUiA, CiU y ERC de Cornellà lo firmaron. El Acuerdo desarrolla acciones concretas y propuestas sólidas para paliar las consecuencias de la crisis económica, desde la corresponsabilidad, el diálogo y la colaboración públicoprivada. El acto tuvo lugar en el Citilab. El Acuerdo Social trabaja para reactivar la economía local desde tres frentes: el apoyo a los emprendedores, la formación de la ciudadanía y las medidas de acción social. Así, se promueve la apertura de nuevos negocios, la especialización o el reciclaje profesional que faciliten la inserción en el mercado laboral

y se intenta paliar la situación de precariedad en la que se encuentran varias familias del municipio.

Avanza a buen ritmo

El balance de la comisión fue positivo. Se destacó la creación del Mapa de Capacitación y los cursos de formación del Centre d’Empreses. Además, se resaltó la puesta en marcha de la Oficina de Mediación Hipotecaria y de la Botiga Solidària, además de la materialización de los planes locales de empleo, financiados por el Ayuntamiento. Para 2013, los participantes acordaron seguir trabajando en la misma línea de colaboración con las entidades y los agentes sociales, con la intención de favorecer la relación entre los centros formativos y las empresas, ampliar las oportunidades de trabajo para las personas en situación de desempleo y mejorar el bienestar y la calidad de vida de las y los cornellanenses.


Gener13

La Oficina de Mediación

La Botiga Solidària, en funcionamiento

Hipotecaria para 16 desahucios Se ha puesto en marcha una Oficina de Mediación Hipotecaria, que busca fórmulas para evitar que las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca pierdan su hogar. Lleva en funcionamiento desde el mes de julio y en estos seis meses ha conseguido paralizar 16 desahucios, tiene en marcha 80 expedientes, ha mediado en 24 ocasiones con las entidades bancarias y tiene en proceso 183 expedientes de productos tóxicos. La Oficina de Mediación Hipotecaria está ubicada en la sede de la Oficina de la Vivienda de Cornellà (en la calle Albert Einstein, 47-49) donde se unifican todos los servicios de vivienda ofertados por el Ayuntamiento de Cornellà a la ciudad, propios y ajenos. Está gestionada por la FAVCO, gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento.

Planes Locales de Empleo

Se han creado planes locales de empleo para generar puestos de trabajo temporales. Esta medida ha contado con una dotación económica de 3 millones de euros financiados con recursos propios, de los cuales 1,5 son para proyectos de transformación y mejora del espacio público. Se han realizado actuaciones en las calles Miquel de Roncalí, Pius XII, Josep Cuxart y Jaume Casas Pallerol.

Recientemente ha abierto la Botiga Solidària, promovida por el Ayuntamiento con la complicidad de más de 30 entidades de la ciudad. Está previsto que cada año reparta alimentos entre más de 400 familias del municipio, gracias entre otros, a la colaboración de un centenar de voluntarios. Los interesados en participar en el proyecto, bien aportando alimentos, o bien ayudando a almacenarlos y distribuirlos, tiene que dirigirse a las asociaciones de vecinos de los distintos barrios o a los Servicios Sociales del ayuntamiento. Por otra parte, las personas que quieran beneficiarse del proyecto no deben acudir directamente a la Botiga, situada en Can Bagaria. Tienen que dirigirse a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde los profesionales examinarán caso por caso las necesidades de cada uno.

Apoyo a empresas y emprendedores

El Mapa de

Capacitación Uno de los compromisos del Acuerdo era el Mapa de Formación Competencial y de Capacitación Profesional. Esta herramienta ofrece a los ciudadanos toda la información necesaria para elegir el itinerario formativo más adecuado, tanto dentro de los estudios reglados como de cursos de formación complementaria. Además, les orienta en el proceso de inserción laboral.

También se trabaja para la consolidación de las empresas de la ciudad y para fomentar la autoocupación, a través del asesoramiento y la formación a emprendedores. Desde el Centre d’Empreses se han impartido en 2012 más de 30 cursos y seminarios a los que han asistido cerca de 900 personas y más de 70 empresas. Uno de los talleres con mayor éxito es el de Creación de Empresas, que se desarrolla de manera mensual y es gratuito. Además, se ofrecen seminarios de liderazgo, motivación, marketing, técnicas de venta, exportaciones y gestión financiera, entre otros. De otro lado, también se han firmado convenios de colaboración con entes como el Citilab e Innobaix para el mejor aprovechamiento de los recursos.

El Acuerdo también defiende el derecho a una educación pública y de calidad y trabaja por intentar aminorar los efectos de los recortes en la enseñanza.

cornellàinforma [15


Societat

Tertúlies i projeccions de pel·lícules al CIRD

E

l Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) comença l’any amb una programació de qualitat i gratuïta dedicada a les dones del municipi. Pel que fa al cinema fòrum, que es duu a terme un dimecres al mes de 16 a 18.30 hores, el 23 de gener es projectarà la pel·lícula “Nader i Simin: una separación”; el 20 de febrer, “Días de vino y rosas”, i el 20 de març, “Antonia”.

D’altra banda, “La tarda de les dones” segueix amb les seves tertúlies, que creen un espai de diàleg i opinió sobre temes d’interès. El 16 de gener tindrà lloc la xerrada “L’escriptura reflecteix la teva personalitat”; el 30 de gener, “Poemes simfònics de Franz Liszt”; el 13 de febrer, “Crisi, una oportunitat per al bon canvi”, i el 27 de febrer, “Bicentenari de Wagner i Verdi”.

El Centre disposa d’un servei de guarderia gratuït per a les dones amb infants al seu càrrec que volen participar a les activitats. Més informació d’aquestes i altres iniciatives del CIRD a la seva seu, al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18, i al telèfon 93 377 02 12.

Merienda de Navidad de los

mayores de Cornellà

L

os mayores de 65 años de Cornellà asistieron un año más al tradicional encuentro que se celebra cada navidad en la Fira. Con más de 1.500 participantes, la merienda transcurrió en un ambiente festivo. Además, hubo baile, se realizaron distintas actividades lúdicas y se hizo entrega de diplomas a quienes cumplieron 85 años durante 2012. El encuentro está organizado por el Ayuntamiento y el Consell Assesor de la Gent Gran.

16] cornellàinforma

José Moreno cumple cien años ¡Felicidades!

José Moreno Moreno, natural de Sevilla y vecino de Cornellà desde 1966, ha cumplido cien años. Se quedó viudo hace quince años y ahora vive rodeado de sus seis hijos y sus diez nietos. Cada día sale a pasear por la ciudad con sus amigos y lo que más le gusta es crear y recitar poemas. También disfruta con las fiestas de su pueblo, Los Molares, donde acude puntualmente cada año.


Gener13

El Nadal omple la ciutat d’il·lusió Campament oriental

Cor de l’Orfeó Catalònia Nit de Reis

Fira Infantil de Nadal

Nit de comerços oberts Cavalcada de Reis

Encuentro de Coros Navideños Memorial Francisco Gúzman

Fira de Santa Llúcia

Concurs d’aparadors

cornellàinforma [17


Societat / Cultura

Termini de presentació de candidatures

als premis Ciutat de Cornellà

D

es del passat 1 de gener i fins el proper 15 de febrer, els veïns i veïnes del municipi poden proposar persones, entitats o empreses que considerin mereixedores d’un premi Ciutat de Cornellà per haver contribuït a la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme a la ciutat. Els candidats poden optar a cinc categories diferents: Premi Ciutat de Cornellà d’Humanitats, Premi d’Acció Cívica, Premi d’Economia, Premi d’Honor Ciutat de Cornellà i Premi Especial Ciutat de Cornellà.

70 infants participen en el Bibliojoc E

l Bibliojoc, el joc de foment de la lectura per a infants que organitza la Biblioteca Central, ha comptat el 2012 amb 70 participants, que han llegit 1.600 llibres. Per cadascun dels llibres, els concursants han fet un dibuix relacionat, han escrit una recomanació o l’han explicat a les bibliotecàries. Els infants que han llegit el màxim proposat de 80 llibres són: Mohamed Ben Youssef, Bilal Boullouh, Julia Cruz Santiago, Pol Falcón Salvador, David Mestres González, Maria Pilar Monfort

Aquest any se celebra la 8a edició d’uns guardons bianuals l’objectiu dels quals és fer un reconeixement públic a persones i entitats que amb el seu treball i dedicació han desenvolupat una important tasca en l’impuls d’actuacions que afavoreixen el conjunt de la ciutadania.

Solució al càlcul mental de la pàgina 27: 4

La recomanació de Mati Gómez* “Mil soles espléndidos”, de Khaled Hosseini, nos narra la historia de Marian, una niña que crece feliz. Ella es una harami, una pobre bastarda sin derechos, sin lugar en una familia afgana. ¿Qué mejor manera de resolver este estorbo, que concertar un matrimonio con un hombre mucho mayor que ella de Kabul? A partir de ese momento, su marido le proporcionará décadas de calvario y aislamiento, en unos años en que los soviéticos dan paso a los talibanes. Sin embargo, en su vida se cruzará Laila. Hermanas en un mundo donde no existe la piedad para las mujeres, las dos lucharán para poder sobrevivir en ese Afganistán asolado por las guerras y en manos de hombres que no las respetan. Esta novela te hace pensar en cómo viven nuestras hermanas lejos del calor y el amor que crece en nuestros hogares. *Mati Gómez es presidenta de la Associació Gent i Futur Aquest llibre el podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC).

18] cornellàinforma

Asencio, Andrea Navarro Bernuz, Ferran Puig Mata i Oriol Puig Mata. La Biblioteca Central organitza jocs per al foment de la lectura des de fa 14 anys. En aquesta última edició, la cooperativa Abacus ha col·laborat activament amb la donació d’obsequis per als participants. Els infants van rebre els seus regals i reconeixements en una festa celebrada el passat 14 de desembre.


Gener13

Viu la cultura a Cornellà

L

a programació del Cornellà Escena apropa a la ciutat una oferta cultural variada i de qualitat durant els mesos de primavera. La temporada s’inicia amb l’actuació de l’Orquestra Àrab de Barcelona, que presentarà el seu tercer disc: “Libertad”. Conté noves col·laboracions, a més d’arranjaments electrònics, sempre sense abandonar el seu so característic, que neix de tradicions musicals mediterrànies i del món àrab. Quimi Portet, exmembre d’El Último de la Fila, arriba a Cornellà amb el seu disc “Oh my love”. Es tracta d’una producció eclèctica amb una barreja d’estils, des del més roquer fins a la música electrònica i el chill out.

Música Dissabte 16 de febrer, 21 h Sala ramon Romagosa

Orquestra Àrab de Barcelona Dissabte 23 de març, 22 h Sala ramon Romagosa

Quimi Portet

Teatre

Dissabte 23 de febrer, 21 h Sala ramon Romagosa

9 maletes

Teatre

Pel que fa al teatre, Mercè Sampietro i Eduard Iniesta es posen a les ordres de Joaquim Oristrell per a oferir al públic “9 maletes”, on dos col·leccionistes de vides alienes recol·lecten amb obsessió missives autèntiques de personalitats com Henry Miller, Marilyn Monroe, Josep Pla, Alfons XIII o Jack l’Esbudellador. A “Cosmètica de l’enemic”, Lluís Soler i Xavier Ripoll són dues víctimes. L’un, d’una confessió, i l’altre, d’un sentiment de culpabilitat que es consola en la confessió i que busca venjança. D’altra banda, a l’Auditori trobareu “La loba”, amb Núria Espert. Els més petits de la família poden gaudir de les arts escèniques amb espectacles de música, titelles i teatre. Tota la programació completa del Cornellà Escena, des de febrer fins a maig, es pot consultar a www.cornellaweb.cat

Diumenge 10 de febrer, 19 h L’AUDITORI

La loba

Dissabte 9 de març, 21 h Sala ramon Romagosa

Cosmètica de l’enemic

Cultura en Família Diumenge 17 de febrer, 12 h i a les 12.45 h Orfeó CatalÒnia

Piu Piu

Diumenge 3 de març, 12.30 h Sala ramon Romagosa

L’aneguet lleig

Diumenge 10 de març, 12.30 h Orfeó CatalÒnia

Capsa de Curculles

cornellàinforma [19


Medi Ambient / Còmic

Més informació al Departament de Patrimoni, a la planta baixa de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de l’Església, s/n.)

Es renoven les autoritzacions dels

horts urbans Josep Pidelaserra Llach

E

ls horts Josep Pidelaserra Llach, del carrer del Rugbi, han complert el seu primer període de concessió. Fins al 18 de gener de 2013 es recolliran les instàncies de les persones o entitats que vulguin accedir al sorteig de les noves autoritzacions. La nova

concessió serà per 5 anys. S’hi podran presentar els majors de 60 anys que siguin pensionistes i/o jubilats, que estiguin empadronats a la ciutat com a mínim des de fa cinc anys, i que no tinguin cap membre de la unitat familiar adjudicatari d’un hort al

La recollida d’oli fregit s’amplia

Prop de 140 persones participen en les

a més centres educatius

Ajuntament de Cornellà amplia el servei de recollida d’oli fregit a més escoles de la ciutat. Fins ara, els dispensadors d’ampolles estaven disponibles als centres educatius Els Pins, Martinet, Montserrat, Sant Miquel i Sant Ildefons. Des de desembre, també s’ha fet extensiu a 8 escoles més: L’Areny, Anselm Clavé, Antoni Gaudí, Ignasi Iglesias, Dolors Almeda, Abat Oliba, Alexandre Galí i Suris.

L’oli fregit, si no es recull separadament, contamina l’aigua, el clavegueram i el sistema de depuració d’aigües residuals. En canvi, si es tracta adequadament es pot fer servir per aconseguir biodiesel, sabons, cosmètics…

20] cornellàinforma

visites guiades al riu Llobregat

U

L’

municipi. En el cas de les entitats han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats i presentar un projecte que justifiqui els beneficis socials, terapèutics, ambientals i/o educatius de tenir un hort urbà.

n total de 137 persones han participat durant 2012 en les visites guiades al riu Llobregat que organitza el Departament de Medi Ambient. Aquestes sortides estan guiades per experts naturalistes i són de dues hores, durant les quals es dóna a conèixer la gran diversitat d’aus, rèptils, insectes, arbres, amfibis… que hi ha en aquest entorn natural de què gaudeix Cornellà i la resta de la comarca. Les visites estan obertes a tota la ciutadania, sense límit d’edat, i es

desenvolupen els dissabtes al matí. Tenen lloc vuit mesos a l’any, una cada mes, sense tenir en compte el gener i el febrer, que no es programen per les baixes temperatures de l’hivern, i el juliol i l’agost, per la calor extrema de l’estiu. Són gratuïtes i es recomana portar prismàtics. Les visites es reprendran el març de 2013. Podeu consultar més informació a www.cornellaweb.cat o mitjançant el telèfon 93 475 87 18 i l’adreça oficina21.cornella@gmail.com


Cornellà de Llobregat, anys de democràcia

Còmic col·leccionable que es publicarà cada mes al Cornellà Informa.


Gener13

Esport i salut per a la gent gran

L

a ciutat promou l’exercici físic entre la seva població i, pensant en la gent gran, ha creat els parcs saludables, uns espais gratuïts a l’aire lliure per a la pràctica esportiva. Vuit punts del municipi (entre parcs i places) posen a l’abast de la ciutadania aparells dissenyats per a reforçar les articulacions, treballar la motricitat i millorar la salut cardiovascular.

Espais saludables de la ciutat per a la gent gran S

Carril Bici Circuit Running/Walking Circuit Esportiu Parc Saludable Espais Esport Carrer

Per a la bona pràctica dels exercicis, s’aconsella assistir les primeres vegades a les dinamitzacions als parcs saludables del programa “Vine a fer Esport Salut”. Tenen lloc cada dilluns a les 10 del matí. També hi ha sessions cada quinze dies, a les 19 hores, als parcs de Can Mercader i de la Infanta. Una altra alternativa per a la gent gran són les caminades. Se’n fan tres a la setmana, als barris de Sant Ildefons i Fontsanta i per la ruta del colesterol.

T P

Taules tennis taula Pedals Bicibox ABS/Consultoris

T PARC INFANTA

PLAÇA EXTREMADURA

T

PLAÇA CATALUNYA

P

S

S

PLAÇA VERGE DEL PILAR

S

T

PARC CAN MERCADER

T

FERROCARRILS CATALANS

T

S

T T

T

Més informació: Departament d’Esports (plaça dels Enamorats, 4-6), al 93 377 02 12 o a la web www.cornellaweb.cat

Edicte

Presentació dels equips de AEJ Riera Cornellà

E

l passat 16 de desembre va tenir lloc la presentació dels equips de l’AEJ Riera Cornellà, al pavelló municipal Riera. A més de donar a conèixer els jugadors que formaran part del club aquesta temporada, es va celebrar un partit Júnior Nivell A entre l’AEJ Riera i el CB Alisos, a més d’un altre Sots-21 Nivell B, que va enfrontar a l’equip local amb el SR Lima-Horta.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2012 va acordar: Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de l’enderroc de l’edifici de propietat municipal on es trobaven les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ubicat a l’Avinguda República Argentina cantonada amb l’Avinguda Salvador Allende núm. 68 de Cornellà de Llobregat amb un pressupost d’execució per contracta de 106.661,71€ (IVA inclòs), Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Tercer.- Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat. Quart.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes. Cornellà de Llobregat, 4 de desembre de 2012

cornellàinforma [23


Opinió Pressupost 2013, el contrapunt que no s’explica

No ens resignem, el 2013 no ha de ser pitjor

Jordi Rosell Grup Municipal de CIU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EUiA

U

Q

na vegada heu fullejat mig Cornellà Informa dedicat als pressupostos municipals per aquest nou any que encetem, és moment d’aportar el contrapunt. La manca de previsió del PSC fa que el pressupost municipal pateixi canvis constants, arribant-se a modificar més de la meitat al llarg de l’any. De tots els percentatges que us expliquen que faran aquest 2013, poc s’assemblaran al que acabarem trobant a finals del 2013 degut a la seva enginyeria comptable.

Aquests pressupostos no porten la marca d’ICV, per moltes fotos que apareguin en aquesta revista. Van haver de rescatar l’empresa municipal amb 5 milions d’euros, traient partides de polítiques socials, mentre aquest 2013 l’empresa municipal gastarà més de 10 milions en comprar més terrenys (la gent d’ICV n’acostuma a dir especulació, però si en són còmplices no sé com n’hi diran). O la proposta d’ICV d’adequar el preu de les escoles bressol segons la renda. Porten més d’un any estudiant la proposta amb el PSC, mentre la ciutat es queda sense poder fer front al futur de les escoles bressol. El govern ha d’actuar, i no passar-se anys fent estudis i anàlisis. Quan a l’apartat de les ordenances fiscals llegiu que tenim taxes inferiors a la mitja o que els impostos creixen menys que la inflació, us expliquen com de costum mitges veritats. L’impost de vehicles o d’activitats econòmiques tampoc ens l’apugen aquest any; tornem a ser un municipi on se’ns cobra el màxim permès per llei. L’equip de govern n’hi diu pressió fiscal moderada. Ens explicaran una història de baixada de coeficients de l’IBI, o no sé quines exempcions i bonificacions. Però, malauradament, el que ens trobarem serà una pujada de l’IBI. Si no em creieu, agafeu el rebut de l’any passat, i si sou gent ordenada, i esteu asseguts, busqueu els rebuts de fa 3 o 4 anys, quan va començar la crisis.

Prou retallades! No podem obviar que patim una severa crisi econòmica, però tampoc podem obviar que les retallades, els ajustos, les invasions competencials, les deslleialtats institucionals de la Generalitat i de l’Estat contra el món local i contra els serveis públics afecten a la vida de la gent Cornellà, ataquen el nostre model de benestar social. Per això, el primer que li demanem a l’Ajuntament és que, tot i estar insuficientment finançat, defensi els serveis públics i els seus treballadors/es, no faci retallades, i intenti pal·liar les que fan la resta d’Administracions. Volem uns impostos socialment més justos i sostenibles. Ens queda pendent adaptar encara més els impostos a la situació d’Atur i de congelació de pensions que viu la gent de Cornellà, ens cal una tarifació social, però és una bona notícia que l’Equip de Govern del PSC hagi recollit algunes propostes “històriques” d’ICV-EUiA. Era urgent fer bonificacions en diferents impostos per compensar els vehicles menys contaminants, fomentar la instal·lació d’energies renovables als habitatges, i sobretot per ajudar en el pagament de la plusvàlua, o de l’IBI, a aquelles persones que essent desnonades avui encara havien de pagar impostos per l’habitatge perdut. Prou desnonaments! Cornellà ha de ser una ciutat activa contra els desnonament.

CiU ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals, per tal d’aturar l’augment de la pressió fiscal i revitalitzar l’activitat econòmica de la ciutat. Hem sigut l’únic grup que ha presentat alternatives a l’equip de govern. Hem presentat la congelació de l’IBI, que no paguin l’IBI els locals comercials que pateixen remodelacions profundes, que els ciutadans i ciutadanes no paguem pel gual durant el període que el carrer estigui en obres, que els joves que iniciïn una activitat econòmica no paguin l’IAE els primers anys o bonificar els vehicles amb baixes emissions de CO2, entre d’altres. Les al·legacions han estat rebutjades pel PSC i el seu soci de govern a l’ombra mancat d’Iniciativa. Cap negociació, cap proposta els hi sembla assenyada. Perquè no volen ajudar als joves emprenedors? I incentivar la compra de vehicles de baixes emissions? No es volen deixar ajudar.

Amb els prop de 100 milions d’euros l’any que “gestiona” l’Ajuntament de Cornellà es poden fer moltes coses i per això hem plantejat que durant el 2013 és pugui concretar un pla de suport a l’Educació Pública, les que fan les escoles i també les entitats socials i d’educació en el lleure ( més ajuts a l’escolarització, menjador, activitats,..), un pla d’ocupació més ampli que sobretot doni suport a la gent jove que avui no té feina ni serveis municipals especials per ajudar-la, una veritable política social d’habitatge, la promoció del Debat Públic i la participació ciutadana, i una reformulació de la deficitària empresa municipal Procornellà (cal fer canvis profunds i urgents).

Podem culpar a la Generalitat o l’Estat d’aquesta situació, i és la cantarella de la sisena tinenta d’alcalde i portaveu socialista en els seus escrits. Tots sabem les dificultats de la Generalitat, i aquí no pretenem justificar les seves accions o no accions. El que ens preocupa és el que fa malament l’Ajuntament, o el que no fa amb els nostres diners. Han d’interioritzar d’una vegada el significat de: responsabilitat, prudència i coherència.

24] cornellàinforma

uan la gent pateix, el primer és ajudar a la gent. Aquesta és la base sobre la que l’Esquerra hauria d’enfocar l’actuació política en aquests moments, i així plantegem la nostra tasca a l’Ajuntament de Cornellà. Sense resignar-nos, fent propostes i arribant a acords per tal d’ajudar a les persones que perden la feina, que perden l’habitatge, que no poden deixar al menjador als seus fills, que no poden fer activitats educatives, culturals, de lleure o esportives perquè no les poden pagar. Per intentar fer de Cornellà un lloc on poder viure dignament estem a l’Ajuntament i així vam encarar el debat del Pressupost Municipal del 2013.

En resum, propostes per millorar uns pressupostos municipals austers però socials, que lluiten contra les retallades i que incorporen accions socials i sostenibles. Per això, ICV-EUiA abandonem la comoditat de l’oposició per fer-hi un vot favorable. Però no ens equivoquem, el nostre vot favorable al Pressupost 2013 no és un xec en blanc. Compartim els objectius del Pressupost 2013 però és l’Alcalde i el seu equip qui té la responsabilitat de gestionar el dia a dia, d’executar-lo, i també d’implicar-hi tota la ciutadania de Cornellà. l’Ajuntament i els seus recursos són cosa de tots i totes.


Gener13

A

Adiós a 2012 pensando en Cornellá

16 desnonaments i pressupostos útils

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

cabamos de estrenar un nuevo año y desde el PP de Cornellá esperamos que este 2013 que ahora comienza sea favorable para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad en todos los ámbitos de su vida. Nosotros, por nuestra parte, desde nuestra labor de oposición, intentaremos hacerlo lo mejor posible para que la ciudad sea cada día más habitable, más limpia, más segura y más solidaria. Lo haremos desde la coherencia con nuestro programa y escuchando, como siempre hemos hecho, las voces de todos aquellos vecinos/as que se han acercado a nosotros y nos han transmitido sus problemas o inquietudes. En este año que comienza es necesario que todos hagamos balance y seamos capaces de tener claro lo que se ha hecho bien, dónde se ha fallado y qué se debe hacer para rectificar errores. Esta capacidad de autocrítica quien debe adquirirla primero son aquellos que están gobernando nuestra ciudad. Necesitamos políticas que de verdad sean eficaces y no esas de cara a la galería, llenas del habitual autobombo a que nos tiene acostumbrados el PSC. A modo de resumen, mientras tanto, el Partido Popular de Cornellá ha seguido con su compromiso de atender a todas aquellas personas que nos han hecho llegar sus quejas. Durante este 2012 que ha terminado, transmitimos al Ayuntamiento, entre otras, las quejas de los vecinos del parque de Rosa Sensat o del Paseo de Ferrocarriles Catalanes, quienes nos hicieron llegar las suyas ante una serie de problemas de convivencia que alteraban el descanso vecinal. Estos vecinos, previamente hicieron llegar sus quejas a nuestro ayuntamiento que, una vez más, dio la callada por respuesta a dichas quejas, un vergonzoso silencio sobre lo que debería ser su obligación. Así que el Grupo del Partido Popular de Cornellá, escuchando a estos vecinos y atendiendo a su problema, presentó sendos ruegos al Pleno. También logramos una reivindicación de muchas familias de Cornellá: que la ciudad fuese considerada “zona única de inscripción escolar”, mediante una moción que presentamos en el Ayuntamiento, buscando el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cornellá. En el pasado mes de octubre, se aprobó, con el voto en contra del PP, el presupuesto de este 2013 y nos encontramos con algo que el PSC presentó, con su ya habitual autobombo, hace unos años: el fondo de contingencia. Con el objetivo de mantener el peso de las políticas sociales, decidió crear un fondo de contingencia social para poder abordar las dificultades de la crisis económica. Pues bien, en los presupuestos para 2013 se contemplaba una partida destinada a fondo de contingencia dotada de la cantidad de 1.000 euros… y luego presumen de presupuestos sociales. Estamos por las mañanas de 12,00 a 14,00 h en el despacho municipal del edificio Vallhonrat y por las tardes de 18,00 a 20,00 h en nuestra oficina de atención ciudadana de la CL. León XIII, nº 46. Tels. 630 106 264 / 934 741 677. E-mail: cornellapp@hotmail.com / PP@aj-cornella.cat

16

són els desnonaments que s’han aturat a Cornellà. Des de la posada en marxa de l’Oficina de Mediació Hipotecària s’ha mediat en 24 ocasions amb les entitats financeres i actualment hi ha 80 expedients en marxa. Això és treballar per a les persones i això és el que fem. En el darrer ple de l’any varem aprovar una moció per instar al govern central a suspendre els desnonaments de la residència habitual, i també vam aprovar una moció per evitar que el govern central deixi de pagar una part del servei de teleassistència domiciliària. A Cornellà hi ha 1.252 persones que utilitzen aquest servei, i ara l’Imserso no vol pagar res d’un servei que permet conservar l’autonomia personal a través d’un dispositiu d’emergència. Una vegada més hem vist que les retallades són ideològiques. Durant tot el 2012, hem vist com el tàndem PP i CIU s’ho ha carregat tot. Ara, tenim un escenari on hi ha un atur creixent que cada dia que passa deixa més persones sense prestació i sense subsidi. Hi ha desnonaments salvatges i absurds que provoquen la desesperació de les famílies. Hi ha mancances i desmotivació als hospitals i a les escoles. Hi ha problemes de crèdit al sistema bancari. Hi ha noves taxes a la justícia que bloquegen el seu accés a la majoria de ciutadans. Hi ha una descapitalització de la ciència i de la recerca. Estem perdent joves ben preparats que aquí no troben sortides. Hi ha molts problemes als quals no donen resposta i molta feina per fer. I és en aquest context que el PSC a Cornellà, gestionarà uns pressupostos on la cohesió social fixa el nostre full de ruta. Així, en la mesura de les nostres possibilitats, intentarem pal·liar i donar solucions a les persones, i en definitiva a la realitat de la ciutat. Tenim clares les nostres prioritats. Un pilar fonamental és l’educació, on mantenim i consolidem els recursos que destinem, davant la disminució d’ajuda d’altres administracions. Un altre són les polítiques socials, que s’incrementen un 8,79% per tal d’evitar l’augment de la pobresa emergent, en especial l’atenció a les persones. I finalment, el manteniment de l’espai públic, per tal d’evitar la seva degradació i la seguretat també juguen un paper important. Així, aquest 2013 tornarem a fer plans d’ocupació locals, mentre que l’Estat i la Generalitat no. Tenim un pressupost que incorpora a la seva despesa tres nous equipaments: el nou Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader i el Centre Cultural Sant Ildefons (biblioteca i auditori). És un pressupost que evita l’endeutament. A més, ajustat a la situació econòmica actual, que manté tots els serveis de la ciutat, en la mesura de la realitat donat que només tenim les nostres pròpies forces per tal de tirar endavant, i que intenta pal·liar l’incert escenari donada la disminució d’aportació de recursos que rebem d’altres administracions. Bé, són en definitiva uns pressupostos útils. Són socials, rigorosos i responsables, per a les persones. Continuem treballant. Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens veiem per la ciutat!

cornellàinforma [25


N a or Ca di n cW M a e l Pr rca kin de g, i S oj r se im ec pa in ci ra : u ó d ci n e “ ón a N ad H ”, er al na or a CI M d d o ar n e R l D ta s, co M a l nt at a e a Bi pe bl r io a te M ca d’ as a es te M Ca tir rcl er n am as ca en de ts r ,

H “ or la Sot a d Bi a l el bl es co io o n te na te ca d M Ce es” a as nt , a Sa te ra nt rc l l Il as de M fo o ns ute !

Dia a dia www.cornellaweb.cat

I d nic Bi e L i d bl e c e l io tu Cl te ra ub ca , Ce a la nt ra l

gener/febrer

O a br Ca qu e e n àti l co M ci m er e p ca sp le de or x r tiu

Agenda

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

El Carnestoltes envaeix la ciutat Hora del Conte

La Biblioteca Central ha programat l’hora del conte per als dies 18 i 25 de gener. A la Biblioteca Marta Mata tindrà lloc el dia 30 del mateix mes. En els tres casos serà a les 18 hores i hi poden assistir infants a partir dels 3 anys.

E

l dissabte 9 de febrer Cornellà celebra el seu tradicional Carnestoltes amb un recorregut pel carrer de Bonestar, avinguda de Sant Ildefons, avinguda de la República Argentina i Mossèn Andreu, fins arribar a la plaça de Catalunya. Allí es lliuraran els premis a les cinc categories: carrossa, coreografia, disfressa, animació i actualitat. La concentració de les comparses serà a les 17 h a la plaça de Catalunya, per començar la rua a les 18 h.

Exposició “Territoris fantàstics” Les inscripcions es poden realitzar fins al 7 de febrer al Servei d’Informació Jove TRAILER (Mossèn Andreu, 17). El 10 de febrer a les 12 h tindrà lloc el carnaval infantil, amb la Xaranga Sarau. Els infants faran una desfilada pel barri antic, que començarà al carrer Els Pins i que no necessita inscripcions. A les 13 h hi haurà la fi de festa a la plaça de l’Església. En cas de pluja, l’espectacle es traslladarà a la masia Can Tirel.

Concurs artístic “Cornellà Dance Ins Music” E

studies a Cornellà? Consideres que tens qualitats artístiques? No triguis a presentar-te al Cornellà Dance Ins Music, un concurs adreçat a joves estudiants de Cornellà entre 12 i 30 anys, que es divideix en un vessant musical i un altre, de ball. Només s’accepten treballs en format digital. S’han de fer arribar als punts d’inscripció: Punts d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació Secundària; La Factoria Musical (plaça Mari Santpere, s/n); Departament de Joventut i/o d’Esports de l’Ajuntament (pl. dels Enamorats, 6) i CRAJ-Centre de Recursos juvenils (Mossèn Andreu,17). El període de recollida de treballs serà del 14 de gener fins al dia 13 de febrer de 2013, ambdós inclosos.

26] cornellàinforma

La Biblioteca Marta Mata acull una mostra del 16 de gener fins al 10 de febrer que se centra en aquella literatura que ha fet de la fantasia el seu ingredient bàsic. En concret, en aquells contes, còmics i novel·les on l’autor jugar amb dos móns paral·lels, el real i el fantàstic.

“Los locos del aire”

Projecció de la pel·lícula “Los locos del aire” de 1939, del director Edward A. Shuterland. La podeu veure el 28 de gener, a les 16.30 h, a la Biblioteca Central. Entrada lliure.

La Setmana Tràgica de Catalunya

Activitat complementària a l’exposició ‘Memòria gràfica d’una revolta. La setmana tràgica a Catalunya’, el 20 de gener, a les 12 h, al museu Palau Mercader. Visita comentada a càrrec de l’historiador Xavier Casals. Més informació al Castell, T. 93 474 51 35 i a museumercader@aj-cornella.cat

Conte per a nadons

El 24 de gener, a les 18 hores, hora del conte per a nadons de 6 a 36 mesos, a la Biblioteca Marta Mata. Anirà a càrrec d’Elisabet Ulibarri. Les places són limitades. Les inscripcions s’han de fer a partir del 18 de gener a la sala infantil de la BMM.

Exposició de fotografies Mostra dels alumnes de fotografia de l’Espai Fotogràfic Sant Ildefons. Al centre cívic de Sant Ildefons (Gerdera s/n), del 25 de gener fins al 8 de febrer.

Aules d’estudi

Les aules d’estudi romandran obertes fins el 3 de febrer. El Centre Cultural Joan N. Garcia-Nieto està obert el divendres de 20 a 24 hores i el dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 24 h. El Citilab, dissabte i diumenge, en el mateix horari.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

N a or Ca di n cW M a e l Te rca kin op rt de g, ca or úl r nv tu ia “ n i” i C r , a ta i l C t p si, IR el un D bo a n

A À ct de nimivit l r 1 at iu 0, e s es po ta r di tiv M -ll a a as Ca te er r a n cl M a s er d ca ’a de er r òb ic ,

C n ur d’ ego s “ Em c El i pr ad com es or e es ”, rc al ia N a or Ce l Ca di nt c n W re M a er lk ca in de g, r

Li tz ”,

A À ct de nimivit l r 1 at iu 0, e s es po ta r di tiv -ll a er a

N a or Ca di n cW M a er lk ca in Te de g, si rt r al mf úl CI òn ia R ic “P D s oe de m Fr es an k

27 28 29 30 31

10 11 12 13 14

Com buscar feina i altres cursos per a joves Llibre sobre Ca n’Aguilera

El 29 de gener, a les 9.30 hores, es presentarà al Castell de Cornellà el llibre “Un passeig en l’oblit del temps. Ca n’Aguilera”, de Joan Vilanova i Cucurella. La xerrada anirà a càrrec del professor Fernán Piñeiro Rodríguez, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació.

Exposició de la Nova Cançó

El museu Palau Mercader acollirà a partir del 27 de gener l’exposició “La Nova Cançó. La veu d’un poble”. És una mostra produïda pel Museu d’Història de Catalunya i Unnim Obra Social.

Certamen de poesia “Blas Infante”

El Centro Andaluz Blas Infante Baix Llobregat organitza el XXVII certamen de poesia “Blas Infante”. El termini de presentacions finalitza el 9 de febrer. Més informació al telèfon 93 375 38 53 i a concursoblasinfante@yahoo.es

“El reencantament postmodern”

Presentació del llibre “El reencantament postmodern”, de Josep Otón, el proper 5 de febrer al Castell de Cornellà. Ha estat guardonat amb el XXII Premi Joan Maragall. L’acte serà a les 19.30h. Estarà presentat per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe de la Seu d’Urgell i copríncep d’Andorra, i Jordi López Camps, exdirector general d’Afers Religiosos.

CÀLCUL MENTAL

11 x 4 – 8 ·· –

6 + 17 x 3 – 6 ·· – 7 + 27 – 4 ·· –

E

l Centre de Recursos Juvenils (CRAJ) de Cornellà ha organitzat diferents tallers per al primer trimestre de l’any. Destaca el programa “Connecta’t: Curs eines bàsiques per a la recerca de feina”. És gratuït i hi poden assistir joves d’entre 16 i 35 anys. Ensenya a fer servir les eines informàtiques i multimèdia imprescindibles en el procés de recerca de feina. Altres cursos són: “Creació

de videoclips” (de 9 de gener a 20 de març), “Taller Impro-teatre” (de 24 de gener a 14 de març), “Llenguatge de signes” (de 28 de gener a 4 de març), “Psicologia pràctica i afectivitat” (de 5 al 26 de febrer), “Programari lliure: Open Office” (de 6 a 27 de febrer) i “Gimp, una alternativa gratuïta a Photoshop” (de 12 al 25 de març). Més informació al CRAJ (Mossèn Andreu, 17), al telèfon 93 376 36 93 i a craj@aj-cornella.cat

Cicle per la pau i la no-violència E

l 30 de gener se celebra el Dia Mundial de la No-Violència i la Pau. Amb aquest motiu, l’Ajuntament, amb veïns, ONG, escoles i la xarxa de biblioteques, ha organitzat activitats de sensibilització. Hi ha programades dues exposicions: una, del 21 de gener al 6 de febrer, al Parc Esportiu Llobregat, i una altra, a la Biblioteca Central, durant Recollida d’imatges febrer. Els centres educatius poden antigues de comprometre’s amb “Quilòmetres per Sant Ildefons Per fer una exposició fotogràfica sobre la Pau”, una carrera per a recaptar Sant Ildefons, el Departament de diners que aniran destinats a Save the Patrimoni promou una campanya de Children. A més, el 13 de febrer, a les recollida d’imatges antigues del barri. 18 h, hi ha l’hora del conte per la pau, a Les fotografies es podran dur a l’Arxiu la Biblioteca Marta Mata; i el 2 de març, Històric de la ciutat, al Castell, de dilluns a divendres, de 9h a 14h. El termini una gimcana al parc de Can Mercader. de recollida finalitza el 17 de març. Solució a Més informació a www.cornellaweb.cat la pàgina 18

8 ?

cornellàinforma [27


MÚSICA DISSABTE 16 DE FEBRER 21.00h SALA RAMON ROMAGOSA

Orquestra Àrab de Barcelona DISSABTE 23 DE MARÇ 22.00h SALA RAMON ROMAGOSA

Quimi Portet TEATRE DIUMENGE 10 DE FEBRER 19.00h L’AUDITORI

La loba

DISSABTE 23 DE FEBRER 21.00h SALA RAMON ROMAGOSA

9 maletes

Producció de la Sala Muntaner

DISSABTE 9 DE MARÇ 21.00h SALA RAMON ROMAGOSA

à l l e n r Co A N E C ES -MARÇ R E R B E F 3 201

Cosmètica de l’enèmic

Producció de la Sala Muntaner

TEATRE FAMILIAR DIUMENGE 17 DE FEBRER 12.oo i 12.45h ORFEÓ CATALÒNIA

Cies. Tutatis Produccions i Fes-t’ho com Vulguis

Piu Piu DIUMENGE 3 DE MARÇ 12.30h SALA RAMON ROMAGOSA

Cia. Teatre Imaginari

Escenaris: Sala Ramon Romagosa (patronat Cultural i Recreatiu) Jacint Verdaguer, 52 Tel. 93 377 02 29

L’aneguet lleig

DIUMENGE 10 DE MARÇ 12.30h ORFEÓ CATALÒNIA Orfeó Catalònia Torres i Bages, 62. Tel. 93 376 52 58 Auditori de Cornellà Albert Einstein s/n. Tel. 93 474 02 02

Cia. Terranegra:

Capsa de Curculles

Cornellà Informa 299 - Gener 2013  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 299 - Gener 2013  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Advertisement