Page 1

Juny2012 // 293

CornellĂ actua contra la crisi amb un nou Acord Social


293

JUNY 2012

04. Societat Acord Social contra la Crisi 2012-2016 Cornellà ha signat un acord històric amb el suport de 34 entitats i agents socials per crear solucions contra la crisi.

09. Espai Públic El Parc Esportiu Llobregat té més de 5.000 usuaris A aquest equipament s’ha penjat un cartell informant de les despeses de manteniment, dintre d’una campanya que té per objectiu promoure un ús responsable de les instal·lacions.

11. Societat La Guàrdia Urbana patrulla en bicicleta a l’estiu Una dotació de la Guàrdia Urbana de la ciutat es desplaçarà en bicicleta per diferents espais de la ciutat, per optimitzar la tasca de proximitat que desenvolupa aquest cos. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: TG Alfadir Distribueix: Igualssom SRL http://nou.cornellaweb.com/ca/cornellaInforma.asp

14. Societat Arriba l’estiu a la ciutat Amb l’arribada del bon temps el carrer i els espais públics són els protagonistes d’un ampli ventall d’iniciatives per gaudir, aprendre i divertir-se.

17. Cultura La Universitat d’Estiu de les Dones celebra la cinquena edició D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

El Citilab acollirà una nova edició d’aquest cicle formatiu que compta amb el suport de la Universitat de Barcelona.

19. Cultura Al juliol arriben les Nits d’Estiu Propostes musicals de tota mena per omplir les caloroses nits d’estiu a la ciutat.


L’alcalde Antonio Balmón

Un ampli compromís amb la ciutadania contra la crisi

F

H

Ens hem posat a treballar, ja ho vam fer per iniciativa pròpia el 2009 amb la signatura del primer Acord Social contra la Crisi, però ara la situació és més complicada, si això fos possible, i encara que no tenim competències directes, no podíem quedar-nos de braços plegats. Hem d’actuar, sumar i construir per evitar i frenar la fractura social i per pal·liar els efectes d’aquesta crisi mundial a la nostra ciutat.

Nos hemos puesto a trabajar, ya lo hicimos por iniciativa propia en 2009 con la firma del primer Acuerdo Social contra la Crisis, pero ahora la situación es más complicada si cabe, y aunque no tenemos competencias directas, no podíamos cruzarnos de brazos. Tenemos y debemos actuar, sumar y construir para evitar la fractura social y paliar los efectos de esta crisis mundial en nuestra ciudad.

Per això, en aquest gran pacte de ciutat hem volgut sumar més sensibilitats, i la resposta ha estat positiva. Hem aglutinat més opinions, veus i ideologies per actuar amb major contundència i força en pro dels nostres ciutadans i famílies. I l’Ajuntament, gràcies al treball realitzat en els últims anys, està preparat per fer un sobreesforç i incidir en els punts més crítics, sense posar en risc tot el que hem aconseguit fins ara.

Por ello, en este gran pacto de ciudad hemos querido sumar más sensibilidades, para así poder actuar con mayor contundencia y fuerza en pro de nuestros ciudadanos y familias. El Ayuntamiento, gracias al trabajo realizado en los últimos años, está preparado para hacer un sobreesfuerzo e incidir en los puntos más críticos, sin poner en riesgo los logros conseguidos hasta ahora.

Desafortunadament no tenim totes les respostes, però sí que hem traçat un camí d’unió, de diàleg i de compromís per tirar endavant, per donar esperança i oferir solucions encara que sigui a petita escala, per ajudar i donar un respir a aquells que pitjor ho estan passant. Estem en una cursa de fons i hem de ser solidaris i ajudar les persones que més ho necessiten, mantenint i defensant, a més, tots els serveis que amb tant d’esforç hem obtingut.

Desafortunadamente no tenemos todas las respuestas, pero sí hemos trazado un camino de unión, de diálogo y de compromiso para salir adelante, para dar esperanza y ofrecer soluciones aunque sea a pequeña escala, para ayudar y dar un respiro a aquellos que peor lo están pasando. Estamos en una carrera de fondo y debemos ser solidarios y ayudar a las personas que más lo necesitan, manteniendo y defendiendo, además, todos los servicios que con tanto esfuerzo hemos alcanzado.

a unes setmanes, un total de trenta-quatre entitats, agents socials i grups polítics de la ciutat vam signar un nou Acord Social contra la crisi, posant de manifest, una vegada més, el caràcter de solidaritat, consens i coresponsabilitat que ens caracteritza. Es tracta d’un compromís clar, amb actuacions molt concretes i amb la dotació, en aquest primer any, de 3 milions d’euros per generar ocupació, per promoure accions socials d’ajuda a les famílies més necessitades i per reforçar llaços de col·laboració en formació, a tots els nivells.

ace unas semanas, un total de 34 entidades, agentes sociales y grupos políticos de la ciudad, firmamos un nuevo Acuerdo Social contra la crisis, poniendo de manifiesto, una vez más, el sentido de responsabilidad y la voluntad de consenso que nos caracteriza. Se trata de un compromiso claro, con actuaciones muy concretas y con la dotación, en este primer año, de 3 millones de euros para generar empleo, promover acciones sociales de ayuda a las familias más necesitadas y reforzar lazos de colaboración en formación, a todos los niveles.


Actualitat

Acord Social CONTRA LA CRISI 2012-2016

Cornellà se compromete a fomentar la ocupación e intentar dar respuesta a las personas más afectadas por la crisis

E

l 11 de mayo, en el Citilab, un total de 34 entidades y agentes sociales y los partidos del PSC, ICV-EUiA, CiU y ERC de Cornellà de Llobregat firmaron un nuevo Acuerdo Social contra la Crisis que, bajo el paraguas de la corresponsabilidad, el diálogo y la colaboración público-privada tiene como objetivo prioritario desarrollar acciones y propuestas sólidas y concretas para hacer frente a la actual crisis económica y a los problemas reales derivados de ésta en la ciudad.

Instant de la signatura de l’Acord Social contra la Crisi l’11 de maig al Citilab

Objetivos del Acuerdo Social contra la Crisis 1 Promover la formación y la incorporación en el mercado de trabajo a las personas en situación de paro. 2 Articular un compromiso social para el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos.

4] cornellàinforma

3 Defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas. 4 Garantizar planes y proyectos de educación y formación profesional. 5 Ofrecer soporte a entidades sociales que favorecen la inserción laboral y la transición escuela-trabajo.

El Acuerdo Social contra la Crisis 20122016, renueva y amplia el compromiso subscrito en 2009 y cuenta con un mayor consenso social, incorporando más actores, más sensibilidades sociales y más grados de corresponsabilidad, para hacer frente con mayor efectividad

6 Apostar por la formación profesional continuada. 7 Generar iniciativas, especialmente en las pimes, para reactivar la economía local. 8 Fomentar políticas sociales y de salud que garanticen la igualdad de oportunidades.


Juny12

Creación de una oficina hipotecaria y nuevo Plan de Vivienda Está prevista la creación de la Oficina de Mediación Hipotecaria con el objetivo de intervenir con las partes implicadas en los procesos de ejecución de hipotecas, con la finalidad de buscar fórmulas que eviten la pérdida de la vivienda por parte de las familias afectadas. También está previsto la creación de un nuevo Plan de Vivienda.

a la actual coyuntura. Para ponerlo en marcha, el Ayuntamiento tiene previsto destinar alrededor de 3 millones de euros a impulsar diferentes medidas este año, la mitad de ellos aproximadamente, para generar empleo.

Más dificultades, mayor compromiso

Este nuevo acuerdo se pone en marcha una vez completadas y ejecutadas las medidas impulsadas en 2009 y a causa del empeoramiento de la situación que afecta a muchas familias de la ciudad. «Ahora la situación es más difícil que hace tres años, por eso este acuerdo habla de situaciones más complejas y más duras: de la pobreza, de la defensa de la educación y el conocimiento y de paliar, en la medida de nuestras posibilidades, las dificultades de

La dotación presupuestaria para el Acuerdo Social en 2012 será de 3 millones de euros

personas de nuestra ciudad con nombres y apellidos», destaca Antonio Balmón, alcalde de Cornellà. El nuevo Acuerdo Social se dota de instrumentos e iniciativas concretas que se articularán en torno a 8 objetivos estratégicos, como son la promoción de la formación y la incorporación en el mercado de trabajo de las personas en situación de paro, la articulación de un compromiso social para el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos o la defensa del derecho a la vivienda, entre otros. Cada objetivo lleva asignado medidas concretas que serán impulsadas de forma paralela y con elementos de supervisión y evaluación en los que se vean implicados los diferentes

actores. Balmón cree firmemente en este Acuerdo: «debemos luchar para que nuestra ciudad no tan sólo sea capaz de captar recursos sino de aprovechar y fomentar nuevas oportunidades. Este acuerdo es sólido y se acompaña de recursos económicos, más de tres millones de euros. Lo hacemos porque podemos, debido a una gestión eficiente de los últimos años y sin poner en riesgo nada más. Es una propuesta modesta pero con un gran significado y valor para aquellos que peor lo están pasando”. Se trata por tanto, de un gran pacto de ciudad para generar un espacio que permita facilitar la cohesión social y garantizar lo que la ciudad y la sociedad han conseguido en todos los ámbitos en los últimos 30 años.

Recursos para fomentar ocupación De los recursos destinados al Acuerdo Social, más de la mitad serán para la contratación de personas de Cornellà en paro, a través de las empresas municipales para la realización de proyectos de transformación y mejora del espacio público de la ciudad. También se destinarán recursos a programas, actividades y proyectos de interés público y social.


Actualitat

Acord Social CONTRA LA CRISI 2012-2016

34 entitats, agents socials i partits polítics mostren la

seva voluntat de treballar des del diàleg i la coresponsabilitat La ciutat torna a demostrar la seva capacitat de consens i el seu dinamisme

E

l consens, el diàleg i la voluntat de treballar per fer minvar a la ciutat les conseqüències de la situació socioeconòmica són els principals valors d’aquest Acord, que és un pacte de coresponsabilitat. Tots els agents signants de l’Acord van destacar, a la seva presentació al Citilab, la necessitat de generar sinergies i fer passos endavant per trobar un equilibri just i coherent, per articular instruments de millora i per posicionar la ciutat en la generació de noves fórmules i oportunitats de cara al present i al futur. El Citilab va ser un fòrum on es respirava complicitat, ganes de treballar i compromís. Les persones que representaven les entitats, agents

6] cornellàinforma

socials i partits polítics (a excepció del PP, que no s’hi ha adherit) van valorar l’Acord i l’alt nivell de consens aconseguit com un fet històric, positiu i clarament constructiu. L’alcalde de Cornellà va remarcar en la seva intervenció el caràcter de Cornellà: “Avui tenim aquí una gran fotografia viva del que som, de la força, la responsabilitat i capacitat de combat d’una societat que no es rendeix i que vol tirar endavant una situació que ara es presenta en blanc i negre”. Sota aquest fil conductor, reproduïm a continuació algunes de les declaracions que es van realitzar per defensar aquest gran Pacte de ciutat i subscriure-s’hi.


Juny12

L’opinió d’alguns del signants

Antonio Mora. CCOO n uns moments de retallades i un elevat grau d’autoritarisme ens hi afegim perquè creiem que cal mobilitzar-se i parlar clarament de les crisis de les famílies amb un pacte de consens, fort i sòlid.”

Pura Velarde. FAVCO uestro compromiso en este acuerdo debe ser con las familias, para mitigar las situaciones más graves que se producen cada día. Debemos remarcar este compromiso y voluntad para mejorar como colectivo.”

Xavier Juanto. UGT ste acuerdo es fruto del trabajo para dedicar esfuerzos a las personas que más lo necesitan. El 18,5% de la población de Cornellà está en paro, y el 90% de ellos son jóvenes. Debemos hacer incidencia en la formación.”

Ignasi Sayol. ERC indrem una posició crítica, no en volem estar fora perquè és un instrument potent per planificar el futur de la ciutat a mig i llarg termini. S’han de crear indicadors d’avaluació i respectar el compromís i participació.”

“E

“E

Juan A. Fernández. Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat em d’actuar transversalment amb una xarxa de formació complementària i àmplia entre tots els sectors, perquè hi hagi retorn i per generar esperança.”

“H

José A. Gallego. Einsmer odemos construir y transformar. Estamos en un momento clave en el que debemos trabajar con altas dosis de solidaridad. Este es el tiempo de las empresas con conciencia social.”

“P

Bengonya Gasch. Fundació el Llindar s necessari establir forts lligams entre el sector públic i el privat. Tots hem d’assumir responsabilitats i crear espais de reflexió. És un moment de coratge i de treballar per una economia solidària i social.”

“É

José L. Pérez. Institut Joan Miró Cornellà tenim centres amb una gran capacitat i qualitat per obrir-los i col·laborar per afavorir amb els nostres recursos el conjunt de la ciutadania.”

“A

“N

“T

Jordi Rosell. CiU er a nosaltres és un acte de responsabilitat institucional estar en aquest pacte. Els aspectes que més ens preocupen són la pobresa i els infants i les dones. Cal reforçar les polítiques transversals.”

“P

Arnau Funes. ICV-EUIA ns hem implicat en un acord per a la ciutat que necessita garantia de serveis públics i serveis socials i volem un acord obert, útil i viu, construït a partir del diàleg i amb el qual les persones notin el nostre suport.”

“E

Emilia Briones. PSC emos promovido un nuevo compromiso con objetivos y propuestas concretas en las que hemos sumado voluntades, con la mirada puesta en las personas y en combatir la crisis desde la acción directa y contundente.”

“H

Antonio Balmón. Alcalde enim un deure amb les persones i volem sumar per restar les conseqüències d’una crisi que és continental. Hem de treballar en les petites coses. Volem treballar per les persones per crear esperança i encarar el futur.”

“T

cornellàinforma [7


Espai Públic

4 anys amb el nou

El bicibox, una opció segura

viaducte de Renfe

per aparcar la bicicleta

A l’esquerra, imatge del viaducte construït a principis del segle XX. A sota, imatge actual

A

mb l’arribada del bon temps l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport augmenta. Per propiciar els desplaçaments i aparcaments de les bicicletes, des de fa uns mesos, a tota l’àrea metropolitana, la ciutadania disposa dels Bicibox, una xarxa pública d’aparcaments segurs.

E

l juny de 2008 entrava en funcionament una de les infraestructures que han suposat donar un salt important per a la vertebració urbana de la ciutat: el viaducte de Renfe. Una obra que va marcar un abans i un després en la connectivitat de la ciutat i que permetia, a més, finalitzar el procés d’integració del ferrocarril. Es va eliminar el pont de la Renfe, construït a principis del segle XX, per donar pas a un viaducte modern, funcional i més integrat en l’estètica de l’entorn. El viaducte ha permès, a més,

8] cornellàinforma

eliminar barreres arquitectòniques i crear una zona de pas ampla i amable per als centenars de persones que l’utilitzen cada dia per passar del barri de Gavarra al barri Centre. També es van crear àrees de descans. El viaducte va ser el primer pas de la transformació urbanística de tota la zona institucional, amb la construcció d’una rotonda per reordenar el trànsit rodat. L’obra va suposar una inversió de 8,9 milions d’euros.

Per fer-los servir cal tenir una targeta d’abonat. D’entrada són 11 mòduls, a Cornellà, amb capacitat per a 147 bicicletes. Només cal que l’usuari passi la targeta pel lector situat al costat del mòdul de l’aparcament. S’obrirà un compartiment buit on es podrà deixar la bicicleta tancada. Per tornar a recollir la bici, només caldrà tornar a passar la targeta. L’abonament costa 35 euros anuals. Més informació. www.bicibox.cat


Juny12

Parc Esportiu Llobregat, un equipament amb 5.000 usuaris que mantenim amb la col·laboració de tots

Activitats per a tota la família durant tot l’any El Parc Esportiu Llobregat és una instal·lació polivalent i integral on es poden fer moltes activitats esportives i saludables per a totes les edats. A les classes dirigides de fitness, gimnàstica, aparells o natació, també se sumen serveis complementaris d’estètica i de salut i una zona d’SPA. A més, en aquest equipament es troben el Centre Cívic, amb cursos de tota mena per a joves i adults, i la ludoteca per als nens i nenes. Així mateix, properament iniciaran un servei de lloguer de sales per fer aniversaris i festes privades. Durant el període de vacances escolars, hi ha la possibilitat que els més petits facin un casal d’estiu, i la piscina descoberta obrirà portes del 15 de juny al 2 de setembre.

Aquest equipament té un cost de manteniment anual d’1,9 milions d’euros

E

l Parc Esportiu Llobregat és l’equipament poliesportiu més complet de la ciutat, gestionat per l’empresa municipal Procornellà. A les seves instal·lacions s’ofereix un ampli ventall de serveis, tant esportius com lúdics i de caire cultural. S’hi concentra també el Centre Cívic del barri Riera, així com una ludoteca municipal. A la vegada, diverses entitats esportives de la ciutat utilitzen les pistes poliesportives per a la pràctica de diferents esports, a més de tenir un ús polivalent en diferents actes de caràcter musical, com ara concerts. Comptant totes les activitats que

es concentren al Parc Esportiu, el nombre d’usuaris supera els 5.000.

Un ús responsable

Per aquest motiu, i dins de la campanya que porta a terme l’Ajuntament per fomentar un ús responsable dels equipaments i informar del cost que significa el seu manteniment, s’ha instal·lat a la porta d’entrada un cartell informatiu. S’hi especifica que les despeses de manteniment del Parc Esportiu superen els 1,9 milions d’euros. El 71,75% d’aquesta despesa se sufraga amb l’aportació dels usuaris, un 23,58% a través dels ingressos municipals de l’Ajuntament i el 4,67% s’obté a partir de l’arrendament de les instal·lacions.

www.parcesportiullobregat.com

cornellàinforma [9


Medi Ambient / Espai Públic

Espai per a bicis als

aparcaments municipals

L’

empresa municipal Procornellà habilitarà dos recintes tancats de lloguer per desar bicicletes dintre dels aparcaments del mercat de Sant Ildefons (19 places) i de Prat de la Riba (20 places). Els interessats han de signar un contracte de lloguer amb una quota de pagament trimestral. L’empresa Procornellà els facilitarà una clau d’accés exclusiu. Més informació a les oficines de Procornellà, al telèfon 93 474 02 02, a la pàgina web www.procornella.cat o als mateixos aparcaments.

Dos nuevos espacios de sombra en la Pl. Avet y en la calle Cirerer

A

finales de junio, en la plaza Avet y la calle Cirerer, se realizará la instalación de unas estructuras con lonas para dar sombra en las áreas donde están ubicados los juegos infantiles. Estas estructuras se elevarán a más de cuatro metros de tierra y servirán para reducir el impacto del sol. Desde hace unos años el Ayuntamiento ha instalado estas estructuras en varios espacios de la ciudad, como las plazas Joan Miró, Can Suris, Josep Tarradellas y Catalunya, además de en la avenida del Parque, parque de Rosa Sensat y en la calle Frederic Soler.

Màquines per fer fitness al parc de la Infanta

R

ecentment s’ha instal·lat al parc de la Infanta un conjunt de màquines estàtiques per a la pràctica de fitness. Es tracta d’una bicicleta estàtica, una plataforma de rem i d’steps per a adults. L’objectiu és oferir noves possibilitats per practicar esport al nombrós grup de persones que utilitzen el parc per fer exercici de forma habitual.

10] cornellàinforma


Juny12

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del cuerpo

Agentes de la Guardia Urbana se desplazarán en bicicleta en verano

D

urante este verano será habitual ver a los guardias de barrio con una indumentaria más cómoda, funcional y adecuada a la estación, además de que se desplazarán en bicicletas, lo que les permitirá un mejor acceso a calles y zonas menos transitables.

color, con una franja roja en la parte superior y la inscripción de Guardia Urbana. La nueva vestimenta modernizará la imagen de la Policía Local, que también se dotará de nuevos equipos tecnológicos para optimizar su trabajo.

La iniciativa forma parte del cambio de indumentaria en todo este cuerpo policial que se está poniendo en práctica de forma progresiva, siguiendo las recomendaciones de la Coordinadora de Policías Locales para proceder a la unificación del vestuario de los cuerpos de seguridad locales. A partir de ahora, y de forma progresiva los agentes de la guardia urbana cambiarán su atuendo por un pantalón negro y polo del mismo

Proximidad y eficacia

Cabe recordar que la Guardia Urbana de Cornellà es el cuerpo de proximidad de la ciudad, cuyas funciones se circunscriben a los ámbitos de: tráfico y circulación, seguridad ciudadana, cumplimiento de ordenanzas municipales y asistencia y atención personalizada a la comunidad.

La Guardia Urbana dispondrá de forma progresiva de nuevos uniformes más funcionales y cómodos

Campaña de inspección de motocicletas

Una de las acciones que realiza la Guardia Urbana cada año es la inspección de motocicletas y ciclomotores al objeto de mantener unos niveles óptimos en cuanto a contaminación ambiental. Las intervenciones se realizan cuando empieza el buen tiempo y aumenta el número de motos en circulación. El objetivo es informar a los usuarios y detectar posibles negligencias en el incumplimiento de la normativa de tráfico, así como la realización de sonometrías.

cornellàinforma [11


Medi ambient / Economia

Escoles i AMPA de Cornellà

s’impliquen amb el medi ambient

D

iferents escoles de la ciutat han treballat diversos temes relacionats amb la sostenibilitat. L’escola Mare de Déu de Montserrat va celebrar amb una festa, el dia 11 de maig, que ja són Escola Verda. Es van fer activitats com la descoberta de la placa d’Escola Verda, una mostra de treballs amb materials de rebuig, la inauguració oficial de l’hort escolar o la venda de

plantes aromàtiques, entre d’altres. Així mateix, l’AMPA de l’escola Anselm Clavé ha volgut quantificar i reduir els embolcalls de l’esmorzar de l’alumnat de l’escola, recollint aquests residus i, posteriorment, repartint embolcalls reutilitzables, boc’n rolls i carmanyoles, facilitats pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, per veure el grau de disminució d’aquests residus.

Campanya d’estalvi d’aigua als equipaments municipals

E

ntre els mesos de març i abril s’ha fet la campanya “Cornellà estalvia aigua”, centrada en els equipaments municipals. S’han instal·lat airejadors a les aixetes de 13 centres educatius que no en disposaven. En total s’han instal·lat 339 a les escoles. També els equipaments esportius disposen de mecanismes per reduir el consum a les aixetes i reductors de cabal a les dutxes. S’han instal·lat 113 mecanismes. D’altra banda, per calcular quants litres d’aigua per persona i dia es consumeixen d’aigua a les llars, s’ha penjat a la web municipal (Departament de Medi Ambient) una calculadora d’estalvi d’aigua. Més informació: www.cornellaweb.cat

12] cornellàinforma

La resposta ha estat positiva, amb una reducció propera al 50%. Finalment, l’AMPA de l’escola Els Pins va fer un mercat d’intercanvi coincidint amb la festa de la primavera, celebrada el 19 de maig. A més a més, disposen d’un lloc permanent d’intercanvi online a la seva web http://www.ampaelspinscornella. org/index.php/clasificados.html

Cornellà més compromesa amb la sostenibilitat

E

n el Ple del darrer mes de maig l’Ajuntament de Cornellà va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Declaració de Vic de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Mitjançant aquesta declaració l’Ajuntament referma el seu compromís envers la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia verda, que tindrà lloc el mes de juny a la ciutat de Rio de Janeiro.


Juny12

Agbar y el Ayuntamiento de Cornellà firman el convenio para ofrecer ayudas a personas con rentas bajas

E

l Ayuntamiento de Cornellà y Agbar firmaron a principios de mayo un acuerdo a través del cual, los vecinos y vecinas de Cornellà que reciben como único ingreso la renta mínima de inserción quedarán exentos de pagar la factura del agua. Las personas en esta situación que quieran beneficiarse de la ayuda se tendrán que dirigir primero a los servicios sociales del ayuntamiento para obtener la documentación necesaria, y después, podrán acudir a las oficinas de Agbar o Sorea (filial de Agbar) para acreditar su situación. Las solicitudes se pueden tramitar a partir del 15 de junio.

Las personas que cumplan los requisitos deben dirigirse inicialmente al Área de Acción Social del Ayuntamiento, a partir del 15 de junio

Los beneficiarios estarán exentos del pago del consumo de agua, siempre y cuando éste sea inferior a los 100 litros por habitante y día, cantidad que la Organización Mundial de la Salud considera adecuada para cubrir las necesidades básicas y garantizar un desarrollo vital óptimo.

L’empresa Sharp s’instal·la a Cornellà D

es de mitjans de maig, l’empresa Sharp Electrónica España està instal·lada a Cornellà, en unes modernes instal·lacions al World Trade Center Almeda Park. Es tracta de la ubicació de la seva seu central, que acollirà el Centre d’Excel·lència per a l’electrònica de consum del grup a Europa, des d’on es planificaran, dissenyaran i desenvoluparan productes per al mercat europeu. Sharp Corporation és un dels líders mundials en el desenvolupament i fabricació de LCD i tecnologia solar. La ubicació a Cornellà li permetrà convertir-se en centre de referència per al creixement de la companyia a Europa.

cornellàinforma [13


Societat

La ciutat prepara un estiu per passar-ho bé!

A

rriba l’estiu i amb ell un ampli ventall de propostes perquè tothom gaudeixi de la ciutat i dels seus equipaments, parcs i espais esportius, lúdics i culturals. S’activa també, per sisè any consecutiu, la iniciativa de patis oberts a escoles per practicar esports amb monitors. La piscina descoberta del Parc Esportiu obre les seves portes del 16 de juny al 2 de setembre, tots els dies de la setmana de 10.30 a 19.30h. Els casals esportius i d’oci estan plenament actius amb propostes de tota mena per als nens i nenes de la ciutat. Les biblioteques modifiquen el seu horari, i ens transporten amb les seves propostes literàries a milers d’històries i fantasies. Els joves podran continuar gaudint de les Nits Insòmnia, a més de poder preparar les vacances, estudiar a les aules d’estudi o participar en algun dels tallers que s’organitzen al CRAJ o al TRAILER. D’altra banda, les Nits d’Estiu (pàg. 19) ens permetran gaudir de bona música a diferents espais. També el Museu de les Aigües és un bon lloc per relaxar-se i gaudir; així com el Castell o el Museu Palau Mercader, on podrem gaudir de diferents exposicions i activitats.

Gaudir amb respecte

I si voleu passejar o fer esport a l’aire lliure, els parcs de Can Mercader, la Infanta o Can Corts són altres recomanacions, on també hi ha espais de pic-nic i zones per fer exercici o descansar. I a més, el riu, quan baixa el sol, és una altra opció per passejar en bicicleta o a peu per la llera. No hi ha temps per a l’avorriment, la ciutat batega i ens convida a gaudir. Petits, joves o adults, tothom pot trobar una forma de gaudir de l’estiu a la nostra ciutat.

14] cornellàinforma

La piscina descoberta del PELL obre del 16 de juny al 2 de setembre


Juny12

Estiu amb llibres La Xarxa de biblioteques ofereix per a l’estiu diverses activitats per promoure la lectura. El 27 de juny (18 h) es farà un taller infantil de creació de punts de llibre i el dia 4 de juliol, un altre sobre jocs d’estiu, tots dos a la biblioteca Central. Així mateix, s’han programat diferents sessions de cinema familiar pels dies 11 i 16 de juliol. Recordar que del 15 de juny al 15 de setembre, l’horari de les biblioteques serà de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h.

Patis d’escoles oberts a les tardes amb monitors Del 25 de juny al 5 d’agost, en horari de 17.30 a 21 hores, del 20 d’agost al 9 de setembre, de 17 a 20.30 h, un total de 4 escoles (Sant Ildefons, Montserrat, Ignasi Iglesias i L’Areny) obriran les seves portes per poder practicar esports i altres activitats, amb el suport d’un dinamitzador a cada centre per coordinar i supervisar les activitats. Així mateix, també estaran obertes durant tot el dia les pistes esportives de la plaça d’Europa, d’Almeda la Vella i del parc de la Infanta.

Casals lúdics i esportius, colònies i campaments

Parc Esportiu Llobregat (T. 93 475 35 77) • Societat Coral La Unió (T. 93 480 00 60) • CEIJ Mowgli (T. 93 377 06 95) • G.E. Vol i Vol (T. 93 377 97 66) • CEIJ Gavina (T. 93 575 28 00) • Club San Feliu-Sant Ildefons (T. 93 338 39 13) • Aprodico (T. 93 376 03 82) • AMPA Escola Sant Miquel (T. 93 376 50 76) • AMPA Escola I. Iglesias (T. 93 375 72 51) | AMPA Escola Abat Oliba (T. 93 377 90 05) • AMPA Escola l’Areny (T. 93 377 31 57) • AMPA Escola Torre de la Miranda (T. 93 375 68 83) • AMPA Escola Dolors Almeda (T. 93 480 03 51) • AMPA Escola Martinet (T. 661 870 002) • AMPA Escola Suris (T. 93 377 74 57) • AMPA Escola A. Clavé (T. 93 377 43 43) • AMPA Escola Els Pins (T. 93 4742592) • AMPA Escola Mediterrània (T. 608 272 551) • AMPA Escola J. Verdaguer (T. 93 376 60 79) • UD Cornellà (T. 93 474 10 63) • CB Cornellà (T. 93 474 02 82) • UE FontsantaFatjó (T. 678 32 54 75) • Campus hoquei patins (T. 93 376 29 43) • Bàsquet Femení (T. 93 471 17 95) • Centre Internacional de Tennis (T. 93 567 75 00) • Club ràpid Cornellà (T. 93 376 29 43) • CD Almeda (T. 93 597 14 45) • Esplai Fontsant-Fatjó (T. 93 480 19 01)

Estiu solidari

D’altra banda, el Punt de Voluntariat i Solidaritat promou diferents campanyes per a la captació de voluntaris per activitats ciutadanes a l’estiu, i ofereix informació i assessorament sobre voluntariat internacional, programes de joves cooperants i camps de treball a Espanya i a altres països. El Punt de Voluntariat està ubicat al Centre de Recursos Juvenils, carrer Mossèn Andreu, 17.

Més informació a: www.cornellaweb.cat

Si ets jove, gaudeix i forma’t

Els serveis del CRAJ i el Trailer ofereixen als joves diferents alternatives. A més de gaudir de les activitats de les Nits Insòmnia, que acaben a finals de juny, els joves tenen l’opció de participar en els tallers del CRAJ sobre retoc fotogràfic digital, llenguatge de signes, elaboració de sabó o softcombat, entre d’altres. També al Trailer poden trobar guies de viatges per organitzar vacances, informació sobre descomptes o com fer-se el carnet d’alberguista o d’estudiant i assessorament en la recerca de feina. El Trailer i el CRAJ són al carrer de Mossèn Andreu, 17, al costat de la biblioteca Central.

cornellàinforma [15


Educació

Jornades lúdiques i

familiars a diferents escoles

D

urant el mes de maig moltes escoles de la ciutat han obert les seves portes a les famílies per gaudir d’unes jornades de diversió i convivència. Com a exemples, l’escola Dolors Almeda va celebrar la seva festa de l’Amistat amb diferents activitats i actuacions musicals i ball, entre d’altres. A l’escola Sant Miquel, la festa va ser l’excusa per presentar a tota la comunitat educativa el video “Somiatruites”, fet amb les aportacions i la participació de molts alumnes i exalumnes. L’escola Mediterrània va rebre també la primavera amb diferents activitats i el lliurament dels premis de dibuix.

Escola Sant Miquel.

Escola Dolors Almeda.

Escola Mediterrània.

Ambient festiu i reivindicatiu en el Dia de les Famílies E ntendre el concepte de família no només com a nucli de persones, sinó com una estructura àmplia oberta i diversa i trobar espais per compartir i expressar-nos són dos dels objectius de la celebració que des de fa uns anys es fa a la ciutat en el Dia Internacional de les Famílies. Uns objectius que també es van identificar en l’acte de commemoració del 25è. aniversari de l’Escola Municipal de Mares i Pares celebrada el 15 de maig. Es tracta, doncs, de dos espais de comunicació, de reivindicació i de compromís amb la societat i l’educació.

16] cornellàinforma


Juny12

Universitat d’Estiu de les Dones: cinc anys reivindicant la igualtat de gènere en tots els àmbits socials

Prop d’una quarantena de docents de diferents universitats espanyoles participen en aquest programa formatiu

E

ntre el 9 i el 13 de juliol, torna a Cornellà la Universitat d’Estiu de les Dones (UED) per oferir una formació de qualitat i exclusiva en matèria de gènere. Aquest any s’arriba a la cinquena edició d’aquesta iniciativa, organitzada per la Universitat de Barcelona i el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de Cornellà. Fins al moment prop de 500 persones han participat en les diferents edicions i es consolida com una de les ofertes més significatives en aquest àmbit.

Els reptes de futur i la dona al món àrab

Aquest any, el pla formatiu s’estructurarà entorn a quatre grans temes, amb la participació de prop d’una quarantena de docents procedents de diferents universitats espanyoles. Els quatre grans blocs seran: la representació de la dona als mitjans de comunicació, els reptes de futur des de la perspectiva de gènere,

l’evolució de l’univers femení a les cultures mediterrànies i els estereotips i les noves perspectives de la dona al món àrab. L’acte d’inauguració de la V Universitat d’Estiu de les Dones tindrà lloc el 9 de juliol, a partir de les 11 hores, al Citilab. Paral·lelament als cursos s’organitzen dues taules rodones transversals, un taller de cuina de disseny i un concert de swing. La Universitat d’Estiu de les Dones (UED) està organitzada

per la Universitat de Barcelona (UB) i l’Ajuntament de Cornellà. Tots dos organismes aposten per l’impuls de projectes i programes que permetin i desenvolupin la igualtat de gènere en tots els àmbits socials. Més informació a: www.ub.edu/estiudones

Matrícula oberta fins el 2 de juliol Fins al 2 de juliol es poden formalitzar les matrícules. Els cursos de la UED formen part de l’oferta formativa d’Els Juliols, els cursos d’estiu de la UB, i com cada any, es desenvolupen a les instal·lacions del Citilab. Aquest any, la Universitat d’Estiu de les Dones oferirà beques per fer els cursos a les noies que han estat guardonades amb els premis dels Treballs de Recerca 2012. La V Universitat d’Estiu de les Dones és oberta a tothom, a persones que vulguin complementar els seus estudis o, senzillament, enriquir el seu currículum personal.

cornellàinforma [17


Educació / Cultura

Dos estudiants del Francesc Macià participen en un programa d’investigació

D

os alumnes de l’Institut Francesc Macià, l’Elena Muñiz i el Martí Recort, han estat seleccionats per participar en el programa Joves i Ciència promogut per l’Obra Social de Caixa Catalunya. Es tracta d’un projecte que ofereix a joves que finalitzen 4t. d’ESO la possibilitat de participar en activitats d’investigació totalment gratuïtes per acompanyarlos fins a arribar a la universitat. El Programa té com a primer objectiu exposar joves amb talent i motivació per la ciència a l’activitat científica, fomentar l’interès en aquest àmbit i oferir suport al llarg de la formació. En total formaran part del programa 56 alumnes de tot Catalunya. D’altra banda, remarcar que a la notícia del Cornellà Informa del mes de maig, explicàvem que el Francesc Macià va acollir alumnes d’una escola danesa, una iniciativa compartida amb els alumnes del Joan Miró.

Solució al càlcul mental de la pàgina 27: 33

Premi a l’esforç i la tasca de recerca dels estudiants de secundària

E

l 10 de maig es van lliurar els premis de l’onzena edició de la Mostra de Treballs de Recerca, promoguda per l’Ajuntament en col·laboració amb els centres públics de secundària de la ciutat i el Centre de Recursos Pedagògics, que fomenta l’esperit creatiu i de recerca dels joves. En l’àmbit de ciutat, el primer premi ha estat per a Alba Mansego i el seu treball sobre la “Qualitat de l’aigua a les piscines de Cornellà”, el segon premi l’han obtingut Diana Parrilla i el seu escrit sobre “Els mosaics”. Icíar Ruiz ha estat guardonada amb el tercer premi, per “El món del ball a Cornellà”. En l’àmbit d’humanitats,

La recomanació d’Antoni Farell i Codinach* “Contes gòtics”, d’Elizabeth Gaskell. Aquesta autora anglesa va publicar aquests 9 contes entre el 1851 i 1861, primer en revistes, i més tard tots junts en forma de llibre, on el misteri, la intriga i tot el que comporta el gènere “gòtic” (desaparicions, fantasmes, tragèdies familiars, bruixes, castells…) es manifesta amb una prosa elegant i perfecta creació de personatges en un entorn escrit amb precisió. El llibre que vaig llegir està escrit en llengua castellana i el títol dels nou contes (val la pena escriure’ls) són suggerents: “Desapariciones”, “La historia de la vieja niñera”, “La historia del Caballero”, “La clarisa pobre”, “La maldición de los Griffiths”, “La bruja Lois”, “La rama torcida”, “Curioso de ser cierto”, “La mujer gris”. A les obres de la Gaskell trobem a vegades una fina ironia que provoca un encant especial quan les llegim. *Antoni Farell i Codinach. Director de l’escola municipal de música Roser Cabanas Aquest llibre el podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC).

18] cornellàinforma

arts i ciències socials, el millor treball ha estat el de l’Arnau Garcia, “La transició espanyola: de l’agonia franquista a l’esperança democràtica”. El segon premi ha estat per a l’Eva Berjano, amb una proposta titulada “El rapte d’Europa: la meva visió”, i el tercer per a l’Emma Mª López i el seu treball “La Danse Classique”. Finalment, en l’àmbit científic i tecnològic, el primer premi s’ha donat a la Sara Amghar i el seu treball “Investigant sobre les propietats antibiòtiques i antifúngiques d’algunes plantes”, el segon premi ha estat per al Christian Rubio, per “Robots de competició” i el tercer per a Esther Acedo, per “Edifici B: una innovadora construcció”.


Juny12

Antònia Font, Big Mama i The Pepper Pots, L

protagonistes de les Nits d’Estiu 2012

a música torna amb força a la ciutat de la mà de la programació de les Nits d’Estiu. El grup mallorquí Antònia Font, compartirà protagonisme amb Cram, The Pepper Pots, Joan Colomo, Big Mama i Jaco Abel, que ens presentaran una simfonia de ritmes, veus i temes. Tots els concerts seran gratuïts i es faran als escenaris habituals de les Nits d’Estiu: el parc de Can Mercader, el Castell i el parc de la Infanta.

El 6 de juliol, Antònia Font

El grup mallorquí Antònia Font ens portarà la seva música festiva de lletres humorístiques al parc de Can Mercader el proper 6 de juliol, a partir de les 22.00 hores, i tindrà com a teloner al grup Cram. El parc també acollirà l’actuació de The Pepper Pots, un grup gironí que ja ha passejat el seu soul per escenaris del Japó o els Estats Units, el 20 de juliol (23.00 h). Al Castell les actuacions començaran el 5 de juliol, amb la música indie de Joan Colomo, seguit de la cantant de blues Big Mama el 12 de juliol i d’un concert líric amb la soprano Isabel Ricciardi di Gaudesi, el 19 de juliol. Tots tres concerts començaran a les 22.00 h. Així mateix, els amants del flamenc podran seguir l’actuació de Jaco Abel al parc de la Infanta, el 13 de juliol.

De dalt a baix: Antònia Font, The Pepper Pots i Big Mama

Cinema a la Fresca a la plaça Catalunya

La programació de les Nits d’Estiu es completarà amb dues projeccions de pel·lícules en una pantalla gegant, a la plaça de Catalunya. La primera proposta serà per als més petits: “Up”, una història de fantasia i aventures que es podrà veure el 4 de juliol, a les 22:00 hores. El dia 11, la proposta serà “Super 8”.

Tota la programació es pot consultar a la web: www.cornellaweb.cat cornellàinforma [19


Entitats / Cultura

Ritme i bon humor a

les festes de Riera

E

ls veïns i veïnes de Riera van gaudir el cap de setmana del 18 al 20 de maig de les festes del seu barri, organitzades per l’Associació de Veïns. L’exterior del Parc Esportiu i la plaça de la Sardana van ser els espais de concentració. Com cada any, l’inici de la festa el va marcar el correfoc pels carrers del barri i la botifarrada popular. Durant tot el cap de setmana es van succeir activitats per a grans i petits.

Romería extremeña en el parque de la Infanta

Cruces de mayo para celebrar la primavera

E

l Centro Andaluz Blas Infante llenó de colorido la plaza de Sant Ildefons con la celebración de la fiesta de la primavera en la que tuvo especial protagonismo la Cruz de Mayo. La celebración tuvo lugar los días 12 y 13 de mayo y se vio acompañada de actuaciones de cante y baile y degustaciones gastronómicas. También se hizo homenaje al Cristo de la Banda Verde.

L

a Asociación Cultural Extremeña Sant Isidro Labrador celebró el 19 de mayo su tradicional romería en el parque de la Infanta. No faltaron la procesión, la misa y las diferentes actuaciones folklóricas y otras actividades, aderezadas por degustaciones gastronómicas.

Gent gran, gent activa A

ctuació coral i de teatre i espectacle de Playback; passejada per la ciutat, trobada de puntaires, tallers de danses, de mandales i de musicoteràpia, conferències sobre salut, van ser algunes de les activitats organitzades des del Departament d’Acció Social i el Consell Assessor de la Gent Gran en la V Setmana de la Gent Gran, una iniciativa que compta amb la participació d’un gran nombre de persones de més de 60 anys.


El Corpus consolida

la vitalidad ciudadana Centenares de personas participaron en todas las actividades programadas

D

el 7 al 10 de junio la ciudad se vistió de gala para celebrar el Corpus. Los cornellanenses no faltaron a su cita con la Fiesta Mayor y participaron masivamente en todas las actividades programadas. El pregón a cargo de la periodista de Catalunya Ràdio, Marta Romagosa, fue el pistoletazo de salida a un fin de semana con propuestas para toda la familia y en todos los barrios. La ciudad se inundó de animación, ambiente festivo y de convivencia.

cornellàinforma [21


Esports

Gervasio Deferr y el FC Barcelona entre los premiados en la Fiesta del Deporte

U

na treintena de deportistas de la ciudad fueron premiados en 2 de junio en la Fiesta del Deporte que cada año se celebra para rendir homenaje a atletas que han destacado en su especialidad deportiva tanto en el ámbito competitivo como humano.

Premios de la Fiesta del Deporte 2012 Premios individuales: Valentín Merchán (UE Cornellà) // Francisco Duràn Guerrero (UE Sant Ildefons) // Cristian Velarde (CD Almeda) // Evaristo Ramírez (CD Fontsanta-Fatjó) // Manuel Rodríguez (CF Bético la Esperanza) // Laura Luna (CF Sala Cornellà) // Alex Sanmartín (CB Cornellà) // Andrea Alanis (CB Almeda) // Patricia Tavera (BF Cornellà) // Ivan Martin (AEJ Riera) // Javier Delgado (Cornellà Atlétic) // Rosa Garrido (Club Atletisme Can Mercader) // Carlos Gallardo (CN Cornellà) // Jordi Canto (Associació

Esportiva Sàndor) // Eduardo de la Fuente (Club Esportiu Cornellà) // Raquel Vargas (Club Handbol Ràpid Cornellà) // Eudald Albareda (Rugby Club Cornellà) // Alfredo Meira (Esport Ciclista Cornellà) // J.A. Morchón (Club Escacs Peón Doblado) // Josep Juncà (Ass. Clubs Petanca de Cornellà) // Isidre Fabregat (Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà) // Jessica Gonçalves (C.E. Shingi Kai) // Araceli Puchecha (Club Agility Cornellà) // Ramón Gómez (Ass. Pesca Carpa i Daurada de St. Ildefons) // Gloria Andra (Cornellà Activa).

Premios especiales: Sebas Guim (Premi Premsa, Ràdio i TV) // Lucas Mondelo (Premi Trajectòria Esportiva) // Gervasio Deferr (Premi a la Tasca Social de l’Esport) // Selecció Catalana Amateur de Futbol Masculí (Premi Gesta Catalana) // Dani Comas (Premi Gesta del Baix Llobregat) // Fernando Lechuga (Premi a la Promoció Esportiva) // Josep Barcons, president de DAMM, (Premi Especial Forjador de l’Esport // Rafael Puga (Premi Menció Especial de l’Esport de Cornellà, a títol pòstum) // FC Barcelona (Premi Ciutat de Cornellà).

El Premi Menció Especial de l’Esport de Cornellà es va atorgar, a títol pòstum, a Rafael Puga

La UE Cornellà als Estats Units L

a Unió Esportiva Cornellà continua la seva expansió a l’estranger. Ara, ha arribat a un acord amb el Discoveries Soccer Club, dels Estats Units, per portar a terme Clínics amb els joves esportistes americans. A partir de l’u d’agost, alguns membres de la Unió Esportiva es traslladaran a Charlotte, a Carolina del Nord, per tal de treballar amb els jugadors del Discoveries. La intenció és implantar l’estil de joc dels cornellanencs i la metodologia de formació.

22] cornellàinforma


Juny12

Molta animació a la Cloenda

dels Jocs Escolars

A

mbient festiu, diversió i convivència. Aquests van ser els elements diferencials de l’edició d’enguany de la Cloenda dels Jocs Escolars, que va tenir lloc al parc de Can Mercader el 26 de maig i en què van participar diversos centenars de nens i nenes de les escoles de la ciutat. Esports, jocs tradicionals, curses, exhibicions i, per descomptat, lliurament de premis, van configurar un matí on els menors i les seves famílies van gaudir d’allò més.

Èxit de la Ia Trobada Infantil de futbol femení

E

l 2 de juny, al camp municipal de futbol de Fontsanta-Fatjó, es va organitzar la primera Trobada de Futbol Femení Baix Llobregat en categoria infantil, és a dir, per a nenes de 6 a 14 anys. Durant tot el matí es van fer partits d’exhibició i sessions tècniques amb l’objectiu prioritari de promocionar aquest esport entre les noies.

Ascens a 1ª Divisió del Peón Doblado

Edicte

E

l Club d’Escacs Peón Doblado de Cornellà ha aconseguit l’ascens directe a primera divisió, després d’acabar en tercera posició al Campionat de Catalunya per equips. Aquest resultat és fruit de l’esforç d’un equip de persones que, des de l’any 2005, treballen per difondre els escacs entre la població. El Club d’Escacs Peón Doblado té la seva seu al pavelló poliesportiu de Sant Ildefons. Més informació: www.peondoblado.com

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2012 va acordar: Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la plaça de la Biblioteca de Sant Ildefons i de la zona verda situada entre el carrer Almogàvers, l’avinguda de Salvador Allende i República Argentina, de Cornellà de Llobregat, de pressupost d’execució per contracta 579.537,10€ (IVA inclòs), que s’executarà amb càrrec al contracte d’Obres de conservació, millora, renovació i senyalització de les infraestructures urbanes de la ciutat de Cornellà de Llobregat.

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Tercer.- Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat. Quart.- Notificar el present acord als interessats i a les empreses de subministrament de serveis pel seu coneixement i efectes. Cornellà de Llobregat, 21 de maig de 2012

cornellàinforma [23


Opinió Al costat de les persones

Festa Major a Eurovegas i Escoles Bressol

Jordi Rosell Grup Municipal de CIU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EUiA

É

l passat mes de maig, es va signar a Cornellà, el nou Acord Social contra la crisi, 2012-2016. Com ja va fer l’any 2009, Convergència i Unió se suma a la signatura d’aquest document de consens, conjuntament amb més d’una trentena d’entitats, grups polítics, agents socials i teixit productiu de la ciutat. En els moments en els que vivim, cal treballar decisivament per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social en un context de dificultats econòmiques i d’aparició de nous problemes d’urgència social. Per això, són necessàries noves mesures de lluita contra la crisi, basades en la coresponsabilitat, amb propostes d’impuls de l’economia local per tal de pal·liar la situació límit en la que es troben moltes famílies del nostre municipi. Hi ha col·lectius en situació de major vulnerabilitat i que pateixen més directament les conseqüències de la crisi, com són en gran mesura: els aturats de llarga durada, les persones grans, els infants i les persones amb situació de dependència. És per això que caldrà activar i impulsar, de forma conjunta entre tots els agents signants de l’acord i amb la cooperació de la resta de les administracions supramunicipals, totes les mesures necessàries per ajudar a redreçar aquesta situació a la ciutat de Cornellà en matèria de: formació i incorporació al mercat de treball de persones en atur, compromís social de manteniment de serveis públics, dret d’habitatge, garantia d’igualtat entre els col·lectius així com la transició escola-treball i reducció de l’abandonament escolar, impuls de la formació professional continuada, consolidació i reactivació de la petita i la mitjana empresa i els autònoms i el foment de les polítiques socials i de salut. Per aconseguir-ho, és imprescindible comptar amb el compromís i la dedicació de tots els agents implicats, en especial de les entitats i associacions que gestionen i presten serveis d’atenció directa a la ciutadania, en aquelles situacions familiars de més necessitat i pobresa extrema en que cal actuar de forma immediata. L’Acord Social no ha de ser, per tant, l’actuació unilateral de l’Ajuntament de Cornellà per pal·liar aquesta situació, sinó l’aglutinador d’esforços individuals i col·lectius per actuar en la mateixa direcció. La setmana passada aquest grup municipal va poder visitar a Ajuda Fraterna, entitat vinculada a la Parròquia de Santa Maria de Cornellà des de fa més de 20 anys en suport en matèria alimentària, que com tantes altres canalitza la bona voluntat dels seus col·laboradors amb el seu treball ferm i constant per als més desfavorits de la ciutat. És el moment, doncs, de sumar esforços i ser exigents en l’exercici de les nostres responsabilitats, i alhora ser propers i accessibles a tothom, estar atents i ser sensibles a les necessitats de les persones i les famílies.

P

robablement el dia en què us arribi aquest “Cornellà Informa” ja haurà passat el Corpus 2012, la nostra Festa Major, el principal moment de l’any per gaudir de Cornellà, de la seva diversa vida cultural i sobretot, de la seva gent. Esperem que l’hàgiu gaudit. Desitgem que, per uns dies, hagueu pogut aparcat la crisi i les retallades per fer una Festa Major més popular compartint espais públics amb amics, amigues i família Reivindiquem la nostra ciutat, una ciutat socialment digna que no vol agressius macrocomplexos basats en el joc, la prostitució, l’oci i el turisme barat que aprofundeixen en un model de creixement econòmic basat en l’especulació urbanística i financera que ja hem vist que van frontalment en contra dels interessos de la nostra ciutat, del nostre territori i de tots nosaltres. Eurovegas NO, ni aquí ni enlloc! A preguntes d’ICV-EUiA, l’Alcalde diu que no en sap res, però sembla que la participació o no de Cornellà és una de les principals incògnites i un dels elements claus per la viabilitat del projecte de Las Vegas Sands Corp. La dificultat de construcció en alçada arran les limitacions de la normativa aèria i que no es pot eludir, fa que l’encaix de la proposta en el Delta, en el Parc Agrari, necessiti ubicar a Cornellà els gratacels amb les màximes alçades que pretén Sheldon Adelson i que són 3 vegades més alts que els més alts de St. Ildefons . És a dir, que per derrotar Madrid en aquesta subhasta boja, cal també que, a Cornellà, ens tanquin l’accés al riu amb una muralla de gratacels de 140m a Ribera–Salines. Ens quedarem mirant com ens col·loquen gratacels i casinos davant de casa sense fer res? És la solució per reduir la pobresa a Cornellà? Resoldrà la situació de les 4.500 persones i les seves famílies que avui estan a l’atur? Ho dubtem. Hem de fer de Cornellà una ciutat més justa, innovadora i amb oportunitats per a tots i totes des del diàleg, el consens i la transparència Tampoc evitarà Eurovegas que les famílies que portem els/ les nostres fills/es a les Escoles Bressol Municipals siguem el curs vinent més pobres. Perquè la Generalitat, obviant Pactes i Lleis, planteja una davallada de la seva aportació a les Escoles Bressol Municipals del 45% en tres cursos, passant de 1.800€ a 1.000€ (1.600€ pel 2010/11, 1.300€ pel curs actual i 1.000€ pel curs 2012/13). Si finalment això passa i no queda altra mesura que repartir entre famílies i Ajuntament el diferencial negatiu que “la retirada” d’aportacions de la Generalitat hagi generat, ICV-EUiA creiem que no s’ha de fer a parts iguals. Cal evitar que la quota resultant per a les famílies faci inaccessible el servei i cal ajustar el cost al màxim, sense perdre qualitat educativa o drets laborals, apostant per la Tarifació Social i les Bonificació o Reduccions de quota per a les famílies amb dificultats.

No ens podem permetre que una part de la societat es quedi enrere. És una qüestió de justícia social.

Gràcies a la Generalitat, de nou les famílies i els Ajuntaments que apostem per l’educació des de la petita infància tindrem menys renda disponible pel dia a dia, serem més pobres.

Com sempre, estem al vostre servei al despatx del grup municipal i a ciu@aj-cornella.cat

Podeu fer comentaris a www.somcornella.cat i a arnaufunes.blogspot.com

24] cornellàinforma


Juny12

Y

La hipocresía de los que gobiernan Cornellá

Otra receta es posible

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

E

a está aquí nuestra Fiesta Mayor, y desde este espacio quisiera desearos a todos y a todas que disfrutéis mucho y que tengáis un feliz Corpus 2012.

stamos aquí para defender lo construido entre todos durante más de 30 años. Vivimos un momento complicado donde si se dejan cerrar servicios como las escuelas bressol, como un hospital, será muy difícil volver a ponerlo en marcha, y eso, no nos lo podemos permitir. Tenemos que poner límite a la política de las #retallades. Si hay dinero para el sistema financiero tiene que haber dinero para el sistema social, esa es nuestra lucha.

Se trata de disfrutar, de vivir intensamente nuestra Fiesta Mayor, pero siempre haciéndolo desde el respeto, la convivencia y el civismo. Y esto es lo que le han venido reclamando a nuestro alcalde los vecinos/as colindantes al Parque Rosa Sensat. Estos vecinos presentaron el pasado mes de febrero un escrito dirigido al Sr. Balmón, acompañado de 114 firmas, donde se recogían una serie de problemas relacionados con los ruidos y conductas incívicas que sufren en el entorno de sus viviendas. Nuestro alcalde dio la callada por respuesta a dichas quejas, un vergonzoso silencio sobre lo que debería ser su obligación. Así que el Grupo del Partido Popular de Cornellá, escuchando a estos vecinos y atendiendo a su problema, presentó una moción al Pleno de este pasado mes de mayo, para que, cuando menos, las familias afectadas pudiesen tener una respuesta clara, ya que con anterioridad no se les dio. Si difícil resulta entender la postura de nuestro alcalde de no responder a unos ciudadanos/as, aún más difícil resulta entender lo que sucedió en el pleno. No sólo votaron en contra de la moción el resto de grupos (PSC, ICV-EuiA y CiU), sino que se atrevieron a poner en duda la veracidad de unas quejas avaladas por las más de 100 firmas recogidas y las múltiples llamadas a la Guardia Urbana sobre los problemas denunciados. En el mismo pleno ICV-EUiA y el PSC presentaron una moción para que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles moción que el PP ha votado en contra. La Iglesia no paga el IBI por ser una de las instituciones y organismos amparadas por la Ley de Mecenazgo, que también exime del pago de ese impuesto a partidos políticos, sindicatos, ONGs, federaciones deportivas, embajadas y consulados, otras confesiones religiosas, etc. Esta Ley de Mecenazgo ampara muchos edificios de Cornellá que quedan exentos de tal contribución. La pregunta es: ¿pedirán que paguen IBI a todas aquellas entidades que se benefician de esta Ley de Mecenazgo?, es decir, ¿van a reclamar el IBI a entidades y asociaciones de nuestra ciudad que se benefician hoy en día de esta exención o es únicamente ese ramalazo anticlerical que les persigue a través de la historia? Para colmo, ICV-EUiA no nos ha contado que su mismo grupo en el Ayuntamiento de Barcelona tiene interpuesto un recurso, desde el 4 de julio del año pasado, para que le perdonen el pago de este mismo tributo por su sede, alegando que se trata de una organización sin ánimo de lucro. Supongo que en su desvarío político piensan que su función social es más importante que la ayuda humanitaria que hace la Iglesia a través de Caritas. Estamos a su disposición de 12,00 a 14,00 en el despacho municipal del Edificio Vallhonrat y de 18,00 a 20,00 en nuestra OAC de la CL. León XIII, 46. Tel. 630 106 264. E-mail: cornellapp@hotmail.com

Y en Cornellà, ya tenemos en marcha el Acuerdo Social contra la crisis, promovido por el Grupo municipal Socialista. ¿Por qué lo hemos impulsado? Porque corren tiempos difíciles y entendemos que las respuestas han de ser contundentes. En el 2009 desarrollamos un primer acuerdo que dio sus resultados, pero la situación actual requería otra dimensión de Acuerdo. Un nuevo compromiso, específico, que ayudase a mantener la cohesión social en Cornellà, con objetivos y propuestas concretas, para intentar paliar la contundente realidad que viven las familias de nuestra ciudad. Este acuerdo es un ámbito de reflexión y un espacio de diálogo. Hemos buscado un amplio consenso social con 34 agentes sociales, entre partidos políticos, sindicatos, entidades empresariales, sociales y educativas, porque la situación lo demanda. Hemos buscado el máximo de complicidades, por eso pese a las diferencias ideológicas que nos separaban con otros partidos políticos, la preocupación por los problemas de la gente nos ha unido (excepto con el PP). Además, este pacto, tiene un componente social imprescindible y necesario, contamos con las personas que hacen ciudad desde diferentes ámbitos, es decir, todos y cada uno de vosotros. Así, tenemos medidas claras, decisivas como la inversión de casi 3 millones de euros para hacer políticas de ocupación a través de Procornella, o la creación de la oficina de mediación hipotecaria o el proyecto de “Webs enlazadas del comercio local”. Este acuerdo lo hemos centrado en medidas contra la crisis porque estamos aquí para intentar solucionar los problemas de las personas. Simplemente tenemos que leer la prensa, para comprobar el desorden social que se puede generar si no se toman medidas. Solo es necesario escuchar las noticias que nos llegan todos los viernes disfrazadas del “no hay alternativa”, para evidenciar que se pueden coger derivas peligrosas. Así que, la situación actual, requiere un acuerdo de estas características. La ciudadanía tiene dificultades, las circunstancias son complicadas y los escenarios futuros, nos dicen que todavía esto puede empeorar. Además, solo contamos con nuestras propias fuerzas, así que por eso, este grupo municipal ha promovido este acuerdo. 34 agentes sociales, y medidas en materia de formación y ocupación, en políticas sociales, en temas de vivienda, de incentivar la actividad económica, de compromiso para el mantenimiento de los servicios públicos, y acciones encaminadas a reducir los efectos de la pobreza emergente. En resumen, existen varios caminos para salir de la crisis, y nosotros hemos escogido el de la acción con el diálogo. Otra receta contra la crisis es posible, así que ahora solo nos queda llevarlo a cabo. Gracias a todos los firmantes del Acord Social contra la crisis 2012-2016. A trabajar. Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat. ¡Nos vemos por la ciudad!

cornellàinforma [25


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Segueix la retransmissió de l’Eurocopa de futbol al Parc Esportiu L

a cadena SER farà un seguiment especial dels partits de la selecció espanyola de futbol, a l’Eurocopa (10 de juny a l’1 de juliol), a diferents ciutats d’Espanya. A Catalunya la ciutat escollida ha estat Cornellà, i l’espai, el Parc Esportiu Llobregat. Allà s’instal·larà una pantalla gegant i es farà el seguiment de les retransmissions de la cadena Ser. Els partits seran: 10 de juny (18 h), Espanya-Itàlia; 14 de juny (20.45 h) Espanya-Irlanda; 18 de juny (20.45 h) Croàcia-Espanya i 23 o 24 de juny (20.45 h) final de l’Eurocopa.

Josep Piqué, president de Vueling, al Cornellà Creació el 29 de juny L

a propera cita del Cornellà Creació queda emplaçada pel proper 29 de juny,jornada de tancament d’aquesta temporada. L’acte inicialment previst pel dia 8 de juny, comptarà amb la presència de Josep Piqué, president de Vueling i del Cercle d’Economia de Catalunya i exministre d’Indústria, Afers Exteriors i Ciència i Tecnologia. Aquesta cita posarà el punt i final a la programació 2011-2012 del Cornellà Creació, que durant tres edicions s’ha convertit en espai de trobada del teixit empresarial i en una oportunitat per conèixer vivències empresarials d’èxit, analitzarles i generar iniciatives que puguin ser tot un referent pels empresaris de Cornellà i del seu entorn. Més informació: www.cornellacreacio.cat

26] cornellàinforma

I o nic S a be r i d M n ts el Ig on t Il ” a s “P le ts de le a si er fo s ti as r n es s i l at , s, co ’A I le s re gn ny as i

Dia a dia www.cornellaweb.cat

P e el a ner ·líc la g ul BMies a s M ren obr ov e E ab Be xpo le llé si s s a ció l C de as R te ica ll r d

juny/juliol

I l’ na al exp ugu ca os ra rr ic ci e r ió ó d Ex ” “To e th a p om al mb osi Pa en ció rc er “ Es gia Act po ”, ue P m rt “E res iu i l nt en ’o re ta bl l c i t a ió ” m d en e l ti lib da r e:

P E ro al spa jec Pa n ció rc ya- de Es Ità l p po li ar rt a, tit iu

Agenda

Concurs de narrativa per a gent gran

L’Ajuntament de Cornellà, amb la col·laboració del Consell Assessor de la Gent Gran, ha convocat la XIV edició del concurs de narracions curtes adreçat a persones de 60 anys o més. El termini de presentació d’obres, escrites en català o castellà, finalitza el 13 de juliol.

Presentació del llibre “Entre la mentida i l’oblit” El dimarts, 19 de juny, a les 19 hores, el periodista i escriptor Francesc-Marc Álvaro presenta, a la Biblioteca Marta Mata, el seu darrer llibre “Entre la mentida i l’oblit”, una obra basada en casos concrets vinculats a la memòria col·lectiva mundial.

Festes d’Almeda

El mes de juliol, els veïns i veïnes del barri Almeda conviden la ciutadania a gaudir de la seva festa gran. Activitats per a tots els públics a les places i carrers arribaran de la mà de l’Associació de Veïns els dies 20, 21 i 22 de juliol.

Festa de la Bicicleta

El 17 de juny, el club Esport Ciclista Cornellà organitza la VII Festa de la Bicicleta, que començarà a Can Mercader i tindrà un recorregut de 12 km pels carrers de la ciutat. Les inscripcions són gratuïtes. Més informació: www.esportciclistacornella.com

Pel·lícula sobre energies renovables

El dijous, 21 de juny, a les 18h, a la Biblioteca Marta Mata es projectarà la pel·lícula “La 4a revolució. Autonomia energètica”, que descriu la possibilitat d’aconseguir energies 100% renovables en els propers 30 anys.

L’obra de Ricard Bellés al Castell

Fins al 29 de juliol, es podrà veure al Castell de Cornellà una exposició de pintures i dibuixos de l’artista Ricard Bellés. L’horari de visites és de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Diumenges i festius de 10 a 14 hores.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

I d’ nic Al i f m es ed te a s

P p ro a el·l jec la íc ci pl ul ó d aç a “ e a Su la Ca p Co ta er M n lu 8” d’ am cer ny , Es a t ti , N de a u ’12 its Big

V d U (fi ’Es niv ns tiu er al de sit 13 le at de s D ju on lio e l) s

P p ro pl el·l jec aç íc ci a ul ó d Ca a e “U l Co talu p” a Co n ny a d’ lo cer a la Es m t ti o, de u’ N J 12 it oa s n C Fo on c nt er ,N td it ’A sd n ’E tòn st ia Au iu le sd ’E st ud i

J Co ose rn p P e l iq là u Cr é a ea l R ci o a cí ó Co o rn 20 el 12 là

rs I Te nic cn i d oe els st ta iu ll e

27 28 29 30

10 11 12 13 14 15

Exposició sobre la lluita antifranquista al Baix Llobregat Aules d’Estudi fins al 8 de juliol

Els joves interessats a poder estudiar còmodament els caps de setmana, fins a les 12 de la nit, tenen l’opció de gaudir de les aules d’estudi del Citilab i el Centre Cultural Joan N. García-Nieto. Més informació: www.cornellaweb.cat

Continuen les Nits Insòmnia

Tot el mes de juny i fins ben entrat el mes de juliol, els joves podran gaudir de l’ampli ventall de propostes d’oci nocturn i saludable que ofereix l’Ajuntament. Més informació: www.cornellaweb.cat

Exposició: “Actuem amb energia”

Aquesta exposició, que es podrá visitar al Parc Esportiu del 18 al 22 de juny, mostra com, a partir d’un recurs que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats d’aquest procés, com es pot veure influenciat per l’estalvi i l’ús eficient de l’energia en el nostre dia a dia. Els visitants de l’exposició rebran una bombeta de baix consum.

El Rocío en Cornellà

Como cada año la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Cornellà conmemora su fiesta más importante los días 30 de junio y 1 de julio. La Romería será el punto de partida a un fin de semana lleno de tradición y devoción a la Virgen del Rocío. Este año además, están de enhorabuena porque ha sido designada “Hermandad Filial” de la matriz de Almonte, después de más de 30 años de historia.

Exposició sobre Art Domèstic

Del 21 de juny al 20 de juliol, a l’Espai d’Art Moritz es podrá veure una instal·lació multidisciplinar creada per sis artistes titulada “Art Domèstic”. Es pot visitar de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

CÀLCUL MENTAL

17 x 2 + 50 ·· – 4 + 15 x 3 ·· – 2 – 12 – 12 +·· – 2 – 15 + 3 ?

L’

exposició titulada “Tothom al carrer!”, que se centra en la lluita antifranquista entre els anys 1960 i 1979, s’inaugura el 17 de juny al Museu Palau Mercader i hi restarà fins al setembre. La mostra presenta quatre grans àmbits, dos que són de caràcter introductori (les transformacions a l’espai i a la població) i dos que presenten el nucli temàtic (la lluita antifranquista i la democràcia als Ajuntaments). L’exposició recollirà cartells, fotografies, publicacions, gràfics, mapes i transcripcions i talls sonors o visuals que recullen frases dels primers alcaldes democràtics dels municipis de la comarca.

Robòtica i modelatge 3D, principals novetats del Tecnoestiu 2012

A

rriba una nova edició del Tecnoestiu, una activitat en la qual els participants s’endinsen en el món de la robòtica, la programació, el modelatge 3D i la realització televisiva. El taller tindrà lloc del 27 de juny al 27 de juliol, de 10 a 13 hores, al Citilab. Els nens i nenes aprendran conceptes bàsics de Solució a mecànica i electrònica, s’aproparan a la pàgina 18

la programació de robots i a l’aplicació Scratch for Arduino (S4A), creada al Citilab. També coneixeran la impressió i el modelatge 3D. Tecnoestiu 2012 va adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys o més petits acompanyats d’un adult, a casals i esplais, i a grups particulars i famílies que superin els 10 membres. Més informació: www.citilab.eu


Cornellà Informa 293 - Juny 2012  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 293 - Juny 2012  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Advertisement