Page 1

Abril2012 // 291

Per mantenir aquest equipament, comptem amb vosaltres

Per mantenir aquest servei, comptem amb vosaltres


291

ABRIL 2012

04. Serveis El cost dels nostres equipaments i serveis L’Ajuntament de Cornellà ha decidit donar a conèixer el preu real dels serveis que rebem i utilitzem a la ciutat, amb la intenció d’afavorir-ne l’ús racional i responsable.

07. Pressupostos Protegir l’espai públic per mantenir la ciutat Aquest any es destinen uns 17 milions d’euros del pressupost municipal a polítiques d’espai públic.

09. Societat Ajudes per pagar l’IBI L’Ajuntament de Cornellà subvenciona fins al 50% de l’Impost de Béns Immobles als propietaris amb pocs recursos. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: TG Alfadir Distribueix: Igualssom SRL http://nou.cornellaweb.com/ca/cornellaInforma.asp

14. Cultura La Jordiada, el 22 d’abril La festa que se celebra a Can Mercader és la vintena edició d’una cita popular i multitudinària que s’ha convertit en una de les més conegudes de Cornellà.

19. Cultura XXIX Festival de Arte Flamenco D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

El festival conjuga espectacles de gran popularitat amb mostres del ‘cante’ i el ‘baile’ que promouen les entitats i penyes flamenques de la ciutat.

26. Agenda Homenatge al Moviment Obrer El 29 d’abril tindrà lloc un acte d’homenatge al moviment obrer del Baix Llobregat durant el franquisme i s’estrena un itinerari que recorre els seus escenaris.


L’alcalde Antonio Balmón

Debemos disfrutar de lo que

tenemos… sabiendo cuánto nos cuesta

E

E

n les últimes setmanes, hem començat a fer públic el cost que representen per a cada ciutadà els serveis i equipaments municipals, quanta gent els utilitza i en conseqüència el que els costa als usuaris i a la ciutat cada servei o equipament públic.

n las últimas semanas, hemos empezado a hacer público el coste que representan para cada ciudadano los servicios y equipamientos municipales, cuánta gente los utiliza y en consecuencia lo que les cuesta a los usuarios y a la ciudad cada servicio o equipamiento público.

Donem aquesta informació perquè crec que hem de gaudir i defensar el que tenim, especialment perquè Cornellà ha aconseguit molt en els últims anys, i perquè ara la nostra principal preocupació és poder protegir-ho. Els equipaments que tenim són producte de l’esforç de tots i totes per tenir una ciutat millor. Cada persona ha de reflexionar individualment sobre què significa tenir biblioteques, escoles, espais esportius... I ser responsable quan els utilitza o els necessita, per això en alguns casos la informació es detalla en un cartell a l’entrada, i en uns altres s’enviarà a casa dels usuaris.

Damos esta información porque creo que tenemos que disfrutar y defender lo que tenemos, especialmente porque Cornellà ha conseguido mucho en los últimos años, y porque ahora nuestra principal preocupación es poder protegerlo. Los equipamientos que tenemos son producto del esfuerzo de todos y todas por tener una ciudad mejor. Cada persona debe reflexionar individualmente sobre lo que significa tener bibliotecas, escuelas, espacios deportivos... Y ser responsable cuando los utiliza o los necesita, por eso en algunos casos la información se detalla en un cartel a la entrada, y en otros se enviará a casa de los usuarios.

Els equipaments públics mai els paguen “uns altres”. Igual passa amb els parcs, amb la neteja dels carrers: són de la ciutat i la ciutat és responsable de tenir-los en les millors condicions. Publicar ara aquest cost dels serveis és un exercici de transparència municipal. Aquesta informació serveix perquè tots puguem avaluar l’esforç que suposa tenir-los, i el que costaria tenir-ne més, o tenir-los més barats i fins i tot gratis, cosa que algunes vegades es planteja. Cada vegada que hem aconseguit un nou equipament, abans hem hagut de fer un estudi de com es finança, i planejar com ho mantindrem. Som prudents, hem de ser responsables, i davant la situació incerta de l’economia, les cartes han d’estar sobre la taula.

Los equipamientos públicos nunca los pagan “otros”. Igual pasa con los parques, con la limpieza de las calles: son de la ciudad y la ciudad es responsable de tenerlos en las mejores condiciones. Publicar ahora este coste de los servicios es un ejercicio de transparencia municipal. Esta información sirve para que todos podamos evaluar el esfuerzo que supone tenerlos, y lo que costaría tener más, o tenerlos más baratos e incluso gratis, cosa que algunas veces se plantea. Cada vez que hemos conseguido un nuevo equipamiento, antes hemos tenido que hacer un estudio de cómo se financia, y planear como lo vamos a mantener. Somos prudentes, debemos ser responsables, y ante la situación incierta de la economía, las cartas tienen que estar sobre la mesa.


Serveis

¿Cuánto pagamos por los servicios que tenemos? Una campaña detalla a los usuarios los costes de equipamientos y servicios como bibliotecas, piscinas, centros cívicos, etc.

E

l Ayuntamiento de Cornellà impulsa una campaña para dar a conocer el precio de los servicios que recibimos y usamos en la ciudad, con la intención de favorecer el uso racional y responsable de los mismos. Los datos sirven para poner en conocimiento de los usuarios y usuarias cómo se financian esos servicios y prestaciones que el municipio pone a disposición de la ciudadanía. Bibliotecas,

4] cornellàinforma

escuelas bressol, escuela de música, ludotecas, centros cívicos, piscinas, Parc Esportiu, otras instalaciones deportivas...

Carteles y cartas

En algunos casos, se colocará a la entrada del equipamiento un cartel informando de lo que cuesta mantenerlo. Y debajo, desglosado, quién lo paga: qué porcentaje corre a cargo del usuario de las instalaciones, y de qué porcentaje se hace cargo


Març11

el Ayuntamiento de Cornellà, y por tanto, se financia con los ingresos municipales. También se incluirá, si es el caso, el porcentaje que corresponde a otras administraciones, o que se financia mediante otras vías (por ejemplo el alquiler de la instalación). En otros casos, esta información se detallará en una carta que se enviará a las personas usuarias del servicio. Esta acción se enmarca en las políticas de garantías de los servicios básicos y las prestaciones, para fomentar la transparencia municipal en la gestión de la ciudad y amoldarse a la situación actual de contención presupuestaria.

Pedagogía

La intención principal de esta información es concienciar de la necesidad de disfrutar de estos servicios con racionalidad y ser responsables en su uso. Porque el porcentaje que asume el Ayuntamiento de Cornellà en mantener estos servicios no es banal: se trata de recursos públicos, y por tanto, se financian con los ingresos municipales. Para cumplir con el presupuesto asignado y asegurar la continuidad de cada espacio, se anima a los usuarios a cuidar las instalaciones y en los casos correspondientes controlar el consumo de electricidad, agua y gas.

Ejemplo: una piscina municipal El cartel explica quién financia –es decir, quién pagala piscina municipal de Can Millars. Los costes de mantenimiento totales del equipamiento son de 2.014.155,52 euros cada año. El dinero que aportan los usuarios de la piscina, mediante las cuotas y el pago de las actividades dirigidas, suponen sólo una cuarta parte del total (el 24,25%). El resto, más de un millón y medio de euros, lo financia el Ayuntamiento de Cornellà, es decir, es un gasto que se cubre a partir de los ingresos municipales. En este caso, el número total de personas que han hecho una actividad en la piscina (es decir, el número de “usos” totales sin tener en cuenta si la misma persona ha repetido o no), supera los 428.000 durante el último año.

En otros equipamientos con número de plazas restringido, esta información se detallará por carta a los usuarios del servicio, como es el caso de las escuelas bressol: su mantenimiento asciende a 5,7 millones de euros al año, y las familias acaban pagando una media del 26% del coste total del servicio.

cornellàinforma [5


Espai públic

En marcha la reparación de la cubierta de L’Areny

E

l Ayuntamiento de Cornellà invierte 166.558,39 euros en la rehabilitación de la cubierta de la escuela L’Areny, en Riera. La reforma tiene el objetivo de solucionar el problema de filtraciones de agua en la escuela, reparar las paredes que funcionan como barandilla en el tejado, y mejorar su accesibilidad. Las obras ya han comenzado y está previsto que terminen durante el verano. La escuela L’Areny es un edificio de 25 años de antigüedad y tiene una cubierta invertida de gravas. A pesar de que al Ayuntamiento de Cornellà sólo le corresponde el mantenimiento general del edificio,

las insuficiencias de la cubierta y los problemas de impermeabilización que han dado lugar a numerosas goteras, han decidido al consistorio a incluir L’Areny en el plan de inversiones en equipamientos de este año 2012, y así solucionar con la máxima rapidez las carencias que dificultaban el desarrollo diario de las clases de la escuela del barrio Riera. La superficie total de las cubiertas es de 2.680 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles. Se colocará una doble capa de impermeabilización, una capa separadora geotextil, aislamiento térmico y de nuevo la capa de grava de protección.

Nuevo aislamiento en la pista

Més avantatges

anexa de Can Carbonell

al Bicibox

E

l servei de Bicibox es va estrenar el mes de setembre i per continuar fomentant-ne l’ús s’ha decidit ampliar-ne els avantatges: a partir d’ara, les bicicletes es poden deixar fins a 24 hores seguides al Bicibox sense penalització, i a més, es manté l’oferta de sis mesos gratuïts del servei a totes les persones que es donin d’alta fins al mes d’octubre. Actualment hi ha més de 120 terminals de Bicibox a 11 municipis de l’àrea metropolitana, incloent-hi Cornellà.

C

on el objetivo de atenuar el ruido de la actividad deportiva en la pista anexa al pabellón de Can Carbonell, el Ayuntamiento de Cornellà ha decido montar unos paneles acústicos sobre unas costillas estructurales de nueva creación. Esta pista exterior se usa habitualmente para el calentamiento de los equipos,

6] cornellàinforma

y recientemente se cubrió mediante una cubierta ligera para permitir su uso independientemente de las condiciones metereológicas. Con la nueva mejora se optimizará el aislamiento acústico, dejando aberturas especialmente situadas para facilitar la ventilación. La actuación tiene un coste de 78.048,09 euros.


Març11

Proteger el espacio público para mantener la ciudad como la queremos

Limpieza viaria: Mantener las calles de la ciudad limpias diariamente supone un coste de 3,2 millones de euros en 2012, más el mantenimiento del alcantarillado, que supera el medio millón anual.

os: Presupuest ento mantenimi y limpieza

E

l Ayuntamiento de Cornellà destina unos 17 millones de euros de su presupuesto anual a políticas de espacio público: a proyectos de mejora en las calles, mantenimiento, y servicios básicos. Es una de las responsabilidades básicas de la administración municipal, que nuestras calles y plazas, que los parques y edificios públicos se mantengan en un estado de limpieza y conservación adecuados para el disfrute de toda la ciudadanía. De hecho, el 25% del presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Cornellà se destina a mantener la ciudad: parques y jardines, pequeñas obras en las calles, recogida de basuras, limpieza viaria… El espacio público es uno de los pilares del sistema de bienestar que el consistorio considera irrenunciables, y en las cuentas de 2012 el gasto ordinario (el destinado al mantenimiento de los bienes y servicios de la ciudad) ha aumentado el 4,31%, a pesar de las políticas de contención.

Recogida de basuras: La prestación del servicio de recogida de basuras, contenedores, recogida selectiva, nos cuesta 2,7 millones de euros. Limpieza de equipamientos municipales: El coste anual de mantener al día docenas de edificios como escuelas, pabellones deportivos, el propio ayuntamiento, supera los 3,6 millones de euros. Zonas verdes: Los parques de nuestra ciudad se deben mantener cuidados para poderlos disfrutar. En 2012 se invierte 1,8 millones de euros.

Cornellà pel civisme

Cuidar de la ciudad es cosa de todos, no sólo de los servicios municipales. Un uso correcto del espacio público –calles y parques, contenedores de recogida selectiva– nos permitiría ahorrar en mantenimiento. Además se debe tener en cuenta que cada año se destina parte del gasto municipal a reparaciones y a solucionar conductas incívicas.

cornellàinforma [7


Medi ambient / Societat

Cornellà apuesta por ahorrar agua

E

l Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat participa en una campaña de ahorro de agua promovida por la Diputación de Barcelona y la Agencia Catalana del agua, donde participan un total de 49 municipios. En nuestro municipio la campaña lleva por título “Cornellà estalvia aigua”. En Cornellà, durante el año 2010, cada persona consumió una media de 94,5 litros de agua al día, un dato positivo si tenemos en cuenta que la media metropolitana es de 107,45 litros. En cambio, nuestro consumo en equipamientos está por encima de la media metropolitana: 10,08 l/habitante/día contra los 8,54 l/habitante/día metropolitanos. Por eso, la acción principal de la campaña consistirá en la instalación de mecanismos reductores del caudal de agua en los grifos de los

equipamientos municipales que no los tengan. En los casos en que sea necesario, también se instalarán mecanismos de ahorro en las duchas. La instalación de mecanismos de ahorro tiene que ir acompañada de un uso racional y de una correcta gestión del agua. Es por este motivo que, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua, se impartió una charla formativa a los trabajadores municipales encargados del mantenimiento de estos equipamientos. El municipio contará también con la exposición de la ACA “L’aigua en equilibri”, que se podrá visitar al vestíbulo del Parc Esportiu Llobregat del 7 al 12 de mayo en el horario habitual del centro.

Interès per l’estalvi energètic a l’escola Abat Oliba D

es de fa dos cursos l’escola Abat Oliba participa en el projecte europeu Euronet 50/50 per fer un ús responsable de l’energia. I el resultat ha estat que, durant l’any 2011, gràcies a les mesures preses per l’alumnat, ha aconseguit estalviar més de 4.400 euros en la factura energètica (d’electricitat i gas) respecte a la mitjana dels darrers anys.

Aquestes mesures han estat la creació d’un equip energètic a l’escola, la presència de gestors energètics a totes les classes, que controlen l’encesa i apagada dels llums, la temperatura i la correcta il·luminació de les aules, i diferents actuacions de sensibilització (visites a exposicions relacionades amb l’ús eficient de l’energia i a centres referents com el Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat). Segons les bases del projecte Euronet 50/50, el 50% de l’estalvi aconseguit fruit de les mesures d’eficiència energètica es retorna en espècies a l’escola. Així, doncs, amb els diners aconseguits, l’escola Abat Oliba va decidir construir un hort al pati de la seva escola, que té una superfície de 60 m2.

8] cornellàinforma

Amb els diners estalviats l’escola ha pogut construir un hort per als alumnes


Març11

Ayudas a la familias con pocos

H

recursos para pagar el IBI

asta el 21 de mayo estará abierto el plazo de solicitud de ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los interesados deben dirigirse a la Oficina de Atención Ciudadana de Cornellà donde deberán entregar una fotocopia del NIF/NIE, una copia del recibo del IBI del año anterior, los datos bancarios de la cuenta donde se va a transferir el importe de la ayuda y la documentación acreditativa de los ingresos del solicitante y de las personas que convivan con él. El horario de atención es de 8.30 a 14 horas y de 16.30 a 19 h. La ayuda puede llegar a la mitad del coste del impuesto, dependiendo del total de subvenciones que se deban conceder. Para pedirlas es necesario estar empadronado en Cornellà, ser propietario y residir en la vivienda para la cual se solicita la ayuda y no ser propietario de ninguna otra finca (ni el solicitante ni las personas que conviven con él). También es obligatorio estar al corriente del pago del IBI durante el periodo establecido por el Ayuntamiento.

Se puede solicitar cita previa por teléfono o internet para tramitar la solicitud en la Oficina de Atención Ciudadana

Los ingresos del solicitante deben ser inferiores a 628,36 euros si vive solo, una cantidad que se incrementa progresivamente dependiendo del número de personas que convivan en el domicilio.

Vaga cedint el sou Els 14 regidors i regidores a una entitat social

socialistes de l’Ajuntament de Cornellà es van sumar a la vaga general convocada pels sindicats UGT i CCOO contra la reforma laboral aprovada pel Govern central el mes de febrer, amb un acte amb el qual han volgut posar de manifest el seu rotund desacord amb aquesta mesura, que consideren una “barbaritat”, que vulnera totalment els drets de treballadors i treballadores i que significa un clar

retrocés social i alhora oferir suport a tots els treballadors i treballadores. Els regidors i regidores del PSC de Cornellà van treballar el dia 29 de març, apel·lant al seu compromís, coherència política i responsabilitat amb la ciutadania, però, com a gest de solidaritat, van destinar el seu sou d’aquest dia a l’entitat de la ciutat Ayuda Fraterna. Amb aquesta iniciativa volen mostrar el seu desacord amb la reforma laboral.

cornellàinforma [9


Societat

L’Ajuntament de Cornellà no s’acull al decret

Cloenda del mes

L’

E

del govern central Ajuntament de Cornellà va celebrar el 7 de març un ple extraordinari per aprovar saldar totes les factures de l’any 2011 que l’Ajuntament tenia pendents amb els seus proveïdors. D’aquesta manera l’Ajuntament de Cornellà evita la intervenció dels comptes municipals per part del Govern central. El 25 de febrer el Govern havia aprovat el Reial Decret Llei 4/2012, que obligava els municipis a presentar els

de la dona

seus deutes amb els proveïdors, i a sotmetre’ls a un pla de viabilitat per accelerar el pagament. Cornellà ha utilitzat 618.000 euros del romanent de tresoreria de l’any 2011 per pagar les factures pendents de l’exercici anterior, evitant el control o la tutela a distància dels comptes municipals, situació a la qual podia conduir el Reial Decret Llei en els termes en què ha estat aprovat.

l mes de març ha estat protagonitzat, com és tradicional, per les nombroses activitats per reivindicar el paper de la dona treballadora que organitza el Consell de la Dona. El 9 de març la Fira va acollir el sopar-ball, que reuneix a la vora d’un miler de dones, l’activitat més participativa, i cal destacar també l’acte que va tenir lloc el 7 de març, amb la lectura d’un manifest al Castell de Cornellà, paral·lelament a l’homenatge a les mestresses de casa, sota el lema “Heroïnes quotidianes”.

Cofidis dóna suport

al Petit Liceu a Cornellà

L

a companyia de crèdits al consum Cofidis, que té la seva seu a Cornellà, ha arribat a un acord per patrocinar la programació El Petit Liceu, bona part de la qual se celebra a l’escenari de l’Auditori. L’Ajuntament de Cornellà va acollir la signatura del conveni el dia 6 de març. El conveni inicial és de dos anys i és la primera aposta de Cofidis per dur a terme un patrocini cultural. La iniciativa suposa una important ajuda per a un projecte que fomenta

la cultura del teatre, l’òpera i la dansa entre els joves, i és un important estímul per continuar amb uns espectacles que donen molt valor afegit a la programació habitual de Cornellà i l’Auditori. A la imatge, Joan Sitges, director general de Cofidis, i Joan Francesc Marco, director general de la Fundació Gran Teatre del Liceu, signen l’acord acompanyats de l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

Durant el sopar es va lliurar aquest punt de llibre, triat entre les propostes dels alumnes dels instituts de Cornellà.

10] cornellàinforma


Març11

Més de 1.200 usuaris i usuàries del servei de teleassistència

E

l principal destinatari del servei de Teleassistència són les persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. Aquest és el cas de la Leonor, una dona de 101 anys que viu amb la seva filla de 70 anys. Totes dues estan considerades “persones grans” i, tot i que es valen per elles mateixes, necessiten una ajuda externa. El dijous 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, es va lliurar el servei de teleassistència a la Leonor. Aquest servei millora la qualitat de vida de les persones usuàries, ja que els ofereix companyia i atenció permanent sempre que ho necessitin, les 24 hores dels 365 dies de l’any. El Servei Local de Teleassistència està gestionat per l’empresa Televida. Actualment, a Cornellà, hi ha 1.205 persones usuàries que gaudeixen del servei, de les quals un 74,4% són dones (54 dispositius més estan gestionats per la Creu Roja).

Durant 2012 la central de Teleassistència ha gestionat 65.506 trucades dels diferents usuaris de tota la comarca del Baix Llobregat i ha atès 2.567 emergències. L’actuació del Servei, però, no es limita només a casos d’emergència, sinó que pretén fer un acompanyament del dia a dia de la persona usuària, donant-li suport i oferint-li companyia amb l’objectiu d’augmentar la seva qualitat de vida.

El Servei Local de Teleassistència impulsat per la Diputació de Barcelona, en cooperació amb els ajuntaments, és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans i/o amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per permetre’ls continuar vivint al seu domicili.

Descuentos en las tarifas de transporte público

D

esde el 12 de marzo las personas en situación de paro pueden beneficiarse de un importante descuento en las tarifas de transporte público: en concreto, la T-Trimestre bonificada costará 27,75 euros (un 80% de descuento). Para adquirir el título bonificado se debe acreditar que se recibe un subsidio de paro por un importe inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), o bien estar inscrito como demandante de

ocupación durante un mínimo de doce meses en los dos últimos años y requerir utilizar algún sistema de transporte de manera frecuente, entre otras condiciones. Sólo se vende en las estaciones con punto de venta autorizado, donde también les pueden informar de todos los detalles.

Más información: TMB: Tel. 902 075 027 FGC: Tel. 93 205 15 15 Rodalies: Tel. 900 41 00 41

cornellàinforma [11


Societat

Recuerdo emocionado a

las personas desaparecidas

L

a plaza dels Enamorats acogió el 9 de marzo una emocionada celebración del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. La asociación InterSOS organizó el acto, que conmemora esa fecha después del respaldo unánime del Congreso el año pasado. Asistieron representantes institucionales, del Ayuntamiento de Cornellà y de los diferentes cuerpos de seguridad, entre otros, que junto a la participación popular llenaron la plaza. Los periodistas Paco Lobatón y Rosa Badia leyeron el manifiesto “Desaparecidos, no olvidados”, en el que la entidad valora el esfuerzo realizado en coordinar los medios de las fuerzas de seguridad para facilitar la búsqueda

Servei de Menjador per a gent gran

de personas desaparecidas y otros avances, pero subrayando el trabajo que queda por hacer, leyes por mejorar y requiriendo el apoyo de todos para seguir luchando por la esperanza. Después de leer una lista con nombres de personas desaparecidas y entregar flores junto al escenario, miembros de los Castellers de Cornellà y la Escola de Música Roser Cabanas realizaron una breve intervención para cerrar el acto. También participó en el acto la madre de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace pocos meses, cuyo caso ha trascendido de manera importante en los medios de comunicación, y que tampoco se ha podido esclarecer.

L

a Fundació per a l’Atenció de les Persones Dependents ha començat a oferir el menjador de la residència Teresa Duran a les persones que viuen soles o tenen problemes per garantir la preparació del dinar. Funciona els dies laborables i cal que les persones interessades s’informin de les característiques del servei amb l’equip de treball social de la Fundació, que valora si la seva situació personal s’ajusta a les característiques del servei. El preu és de 5,41 euros per àpat, i la capacitat màxima s’ha establert en 40 places.

12] cornellàinforma


Març11

El Síndic tramita 115 quejas y

118 consultas durante el año 2011

E

l Síndic Municipal de Greuges de Cornellà ha realizado durante 2011 un 16% de actuaciones más que el año anterior. En total, se trata de 115 quejas, 118 consultas y 2 iniciativas de oficio. Una parte de las quejas se trasladan al Síndic de Catalunya y al Defensor del Pueblo, mientras que 19 no han sido admitidas. De las 60 quejas dirigidas al Ayuntamiento, el 55% se han resuelto con un resultado positivo, el 13% han sido desestimadas, el 10% ya lo habían sido por el propio Síndic y el resto están en trámite. Frederic Prieto, el Síndic de Cornellà, presentó estos datos el 15 de marzo ante el pleno del Ayuntamiento de Cornellà, y subrayó que en el pasado año se ha producido un cambio profundo respecto de las quejas: más

de 40 se referían a las ayudas sociales, la vivienda, al paro, a las dificultades para acceder a la renta mínima de inserción, entre otros. En especial la paralización del pago del PIRMI en agosto pasado generó numerosas

situaciones complicadas, que se han intentado resolver ofreciendo a las personas afectadas y al Ayuntamiento la máxima interlocución y colaboración posibles.

Se puede consultar el informe completo en http://nou.cornellaweb.com/ca/Sindic.asp

Jornades sobre els drets dels menors dins dels drets humans

E

l Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat organitza les jornades titulades “Dret dels menors: detecció precoç i treball en xarxa”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà i la Creu Roja de Cornellà. Seran un total de tres sessions, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto, els dies 17, 19 i 24 d’abril, en el marc de les IV Jornades locals sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que anualment organitza el Síndic, i en aquest cas

posant l’accent en l’obligació de les ciutats d’adoptar polítiques actives de suport a la població més vulnerable. Les ponències se centraran especialment en el fracàs escolar, el treball en xarxa de l’acció social i els condicionants endògens. Més informació al telèfon de l’Oficina del Síndic, 93 376 98 94.

cornellàinforma [13


JORDIADA celebració de la cultura popular V

int anys de Jordiada. La festa que el dia 22 d’abril

se celebra a Can Mercader és la vintena edició d’una cita popular i multitudinària que s’ha convertit en una de les més conegudes de Cornellà. Nascuda com una festa per difondre la cultura popular i tradicional catalana, la Jordiada és avui una programació molt més àmplia, que, al llarg de diversos dies, ens acosta a la música, a les activitats literàries i infantils, etc. i culmina, com és tradicional, a la Festa de Can Mercader, on les entitats de la ciutat expliquen la seva activitat i hi ha actuacions durant tot el dia, parades de roses i de llibres de la XBC, llibreries de la ciutat i autors i autores locals, i un dinar popular.

La Festa de la Jordiada, el 22 d’abril a Can Mercader Tot al voltant de la diada de Sant Jordi, que aquest any s’escau el dilluns immediatament posterior, i organitzada per la Comissió Jordiada, reuneix prop de trenta entitats per tirar endavant aquesta programació, amb el màxim de participació i pluralitat possibles. La programació de la Jordiada es presenta el 13 d’abril. El diumenge 15, a les 19 hores, l’Auditori de Cornellà acull l’actuació de l’Esbart de Rubí, un dels més prestigiosos de la dansa tradicional catalana. I tot això, entre d’altres activitats que podeu consultar també a www.cornellaweb.cat i a la contraportada d’aquesta revista.


“Propera parada, Cornellà” El 20 d’abril, a les 21 hores, té lloc el sopar literari que organitza L’Avenç de Cornellà. Aquest any s’hi presenta el llibre “Propera parada Cornellà”, el primer projecte del grup Aut@rs de Cornellà. Deu autors i autores han recopilat deu relats de ficció, la particularitat dels quals és que tots ells s’emmarquen a la nostra ciutat. Els relats també recullen episodis històrics com les riuades, l’impacte de la immigració i la transició política, i recuperen llocs desapareguts a conseqüència de la renovació urbanística. Manuel Campo Vidal n’ha elaborat el pròleg. A més de la presentació oficial, els autors han previst llegir els seus relats en punts estratègics de la ciutat on succeeixen els esdeveniments. També firmaran l’obra durant la diada de Sant Jordi i estaran presents a la festa de la Jordiada a Can Mercader el 23 d’abril.

‘Nit de Jazz’, ‘Folk al Patro’ i les ‘8 hores de contes’ també formen part del programa de la Jordiada


Cultura / Espai públic

Nombroses presentacions literàries omplen el mes d’abril

C

ornellà acull habitualment nombroses activitats relacionades amb la promoció de la lectura, però aquestes encara s’intensifiquen més amb la proximitat de la diada de Sant Jordi. Ja en les darreres setmanes hi ha hagut presentacions de poesia i narrativa, i la segona meitat del mes s’hi afegeixen presentacions literàries de tots els gèneres. El 18 d’abril, a la Biblioteca Marta Mata, es lliuren els premis del “Joc del Dau”, que ha organitzat la biblioteca per promoure la lectura entre els més joves. El dia 19, la Biblioteca Central acull l’activitat “Encomana poesia”, a càrrec del Voluntariat per la Llengua. El 20 d’abril, a la sala Raimon Llort de la mateixa BCC, un Sant Jordi molt especial: “Dric, drac, conte contat”; a més, a la nit es presenta el llibre “Propera parada Cornellà”, com hem explicat a les pàgines dedicades a la Jordiada. El dia de Sant Jordi, el mercat Centre organitza el seu V Recital de Poesia, a les 11 hores. I de 12 a 18 hores, al Racó de la Lectura, es realitzarà la intervenció artística “Llibres”, a

Hislibris El Castell de Cornellà acoge del 20 al 22 de abril el III Encuentro Hislibris, donde se dan cita un gran número de autores, editores y aficionados a la literatura histórica de España. Los actos incluyen charlas, mesas redondas, entrega de los premios y presentación de un libro del concurso de relatos. Hislibris es un foro virtual de intercambio de opiniones y de creación con notable reconocimiento en el ámbito literario, y que se desarrolla principalmente apoyado en las nuevas tecnologías.

16] cornellàinforma

Presentació del llibre d’Empar Fernández “Sin causa aparente” el 14 de març.

“89 haikus zen”, presentació de l’obra poètica de María de Luis al Castell de Cornellà.

càrrec del col·lectiu Dibagaries. El 24 d’abril, a les 17.30 h, es lliuraran els premis del concurs de Punts de Llibres de Sant Jordi, on han intervingut tots els escolars de Cornellà, i que

s’exposaran a la mateixa sala Titan de la Biblioteca Marta Mata. Finalment, l’historiador de l’art Joan M. Minguet presenta “Pensacions”, el proper 3 de maig, al Castell de Cornellà.

La recomanació de Flor Bellver* “El Novio del Mundo”, de Felipe Benítez Reyes es una novela de humor, unos personajes surrealistas, con sorpresas y acontecimientos inesperados. Un buen ejercicio del autor, que en ocasiones en un tono delirante, nos narra el sinsentido de la vida del protagonista. A medio camino entre el psicoanálisis y el humor negro, las ocurrencias brillantes, los diálogos y las situaciones burlescas, nos introduce en la vida del Novio del Mundo, Walter Arias, mezcla de psicoanalista antifreudiano y obseso sexual, de filósofo, romántico y delincuente. Sin más pretensiones que las de pasar unos buenos ratos, entre la sonrisa y la carcajada * Flor Bellver, presidenta de l’entitat Inter-SOS

Aquest llibre el podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC).

Solució al càcul mental de la pàgina 27: 99


Març11

Tres años con el parque de Can Corts y la Biblioteca Marta Mata

La biblioteca recibe 95.000 visitantes por año.

A

principios de 2009 la ciudad estrenaba casi al mismo tiempo dos nuevos equipamientos muy esperados: la nueva Biblioteca Marta Mata, que ocupaba el espacio del antiguo cine Titan y acercaba el servicio bibliotecario al sur de la ciudad, y el parque de Can Corts, que representaba la cuarta gran zona verde de Cornellà, ordenando un entorno antes protagonizado por las vías del tren. Hoy estos dos equipamientos ya no parecen recientes y están completamente integrados en el entorno. La Biblioteca Marta Mata ha alcanzado 4.669 usuarios con carnet, según datos de la última memoria de la XBC. Y durante 2010, el equipamiento recibió más de 95.000 visitas, lo que representa 2,75 visitas por habitante de su zona de influencia.

Con 1.415 metros de superficie y 144 puntos de lectura, la BMM tiene un fondo superior a los 25.000 documentos, entre el fondo general, el fondo infantil, música y cine, entre otros. En un año, se realizan un total de más de 47.000 préstamos. Visitas escolares y organizadas para grupos, formación y talleres relacionados con las tecnologías de la información, y tienen especial seguimiento actividades que reúnen a un público muy fiel: horas del cuento, para niños y niñas y también para bebés; club de lectura; ciclos de cine; exposiciones, entre otros.

verdes de la ciudad. Se trata de una zona ideal para el paseo y el descanso, alejada de las principales vías de comunicación, y con una gran perspectiva sobre la zona sur, el entorno del río Llobregat y del barrio de FontsantaFatjó y poblaciones vecinas. En el parque de Can Corts tiene su sede además la “Casa de la Música”, la masía de Can Tirel, donde ahora la Societat Coral La Unió/Societat Musical La Unió desarrolla sus actividades de formación y de difusión de la cultura musical a todas las edades.

Espacio verde de 20.000m2 El 1 de febrero el parque de Can Corts cumplió tres años. Sus 20.000m2 se añadieron a las grandes zonas

cornellàinforma [17


Societat / Cultura

El Dia Internacional de les Famílies commemora l‘Escola Municipal de Mares i Pares

E

l 13 de maig a la plaça Francesc Macià, en el marc del Dia Internacional de les Famílies, aquest curs també se celebra el 25è aniversari de l’Escola Municipal de Mares i Pares, i es porten a terme diferents actes per commemorar-lo.

estat implicades. El curs 87-88 es va iniciar un nou recurs per a la ciutadania posant a disposició de les juntes de les AMPA escolars assessorament tècnic, formació i informació per donar suport a les famílies en la tasca d’educar les seves filles i els seus fills.

A la festa del 13 de maig s’iniciaran els actes, a les 12 hores, amb tallers, activitats i animació per a les famílies, amb la implicació de les associacions de mares i pares (AMPA) de la ciutat. El 15 de maig es farà l’acte central a la Biblioteca Marta MAta amb la participació de les AMPA i persones que al llarg de la vida de l’Escola Municipal de Mares i Pares hi han

La trajectòria de les AMPA en l’assessorament ha estat regular, en la constitució de les AMPA, les subvencions municipals i consultes puntuals. En canvi en la formació ha variat substancialment: des dels seus inicis amb petites trobades, passant per les xerrades col·loqui que es feien dins d’una escola, fins a impartir-se a les famílies de les escoles per barris.

El valor de l’esforç, a

estudi amb els més petits

E

l Departament de Polítiques de Família de l’Ajuntament de Cornellà ha organitzat durant el mes de març el cicle “Què és això de fer un esforç?”, en col·laboració amb la Biblioteca Marta Mata. Consisteix en dues sessions de contes, amb la Gina Cotet i l’Anna Casals, relacionats amb l’ESFORÇ, on s’han explicat contes com “La Llebre i la Tortuga” i “El Test Buit”, i d’ un taller on mares, pares i filles i fills han pogut comunicar-se i debatre sobre aquest valor amb el suport de Marisa Ara, psicòloga del CAPI. Es tracta d’una activitat innovadora, ja que mitjançant els contes s’ha tractat amb les famílies un valor tan important com és l’esforç. Hi ha participat una mitjana de 18 infants i 16 adults.

18] cornellàinforma

Actualment es treballa conjuntament amb els equips directius i les AMPA de les escoles interessades a través de reunions de coordinació, en les quals s’acorden quins temes són els que es creuen més interessants per a les famílies i desenvolupant-los amb la col·laboració de diferents departaments de l’Ajuntament i altres professionals de gabinets psicològics de la ciutat. Els diferents tallers i xerrades tenen un gran ventall de temàtiques: hàbits i normes, comunicació, aprendre a dir “no”, com afavorir la parla i el llenguatge, adolescència, autoestima, addicions vàries, cultura de l’esforç, coeducació, etc.

Cumple 100 años L

a señora Emilia Amador Rodríguez ha cumplido recientemente 100 años de vida y ha recibido el homenaje y un detalle del Ayuntamiento de Cornellà. Esta nueva vecina centenaria de la ciudad vive en la Residencia Blau Almeda.


Març11

El Festival Flamenco estrena un espectáculo de la compañía Barcelona Ballet Flamenco

E

l XXIX Festival de Arte Flamenco de Catalunya se celebra en Cornellà del 4 de mayo al 3 de junio, organizado por la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas de Cornellà. En la programación destaca el estreno de Miróterraneo, un espectáculo de la compañía BarcelonaBalletFlamenco, que tiene su sede en Cornellà y está dirigida por Paca García y Jorge Jiménez.

Miróterraneo cuenta con la participación de Antonio Canales

Miróterraneo se estrena el 18 de mayo en el Auditori, y está protagonizado por Antonio Canales y Carmen la Talegona como artistas invitados, además de la coreografía de Rubén Olmo. El espectáculo es un homenaje al pintor surrealista Joan Miró y lo vincula a sus raíces mediterráneas. El festival conjuga tradicionalmente espectáculos de gran popularidad con muestras del cante y el baile que se desarrollan a través de las entidades y peñas flamencas de la ciudad, así como el fomento de las actuaciones de jóvenes valores y la vertiente creativa y literaria del arte flamenco.

La programación completa se puede consultar en www.cornellaweb.cat

FOTO: MAXI DEL CAMPO

Miguel Poveda en el Auditori

Otro de los platos fuertes de esta edición del Festival de Arte Flamenco se celebra el 12 de mayo en el Auditori, a las 21.30 horas. El cantaor Miguel Poveda vuelve a Cornellà, después de recibir el Premio Nacional de Cultura 2011 en Catalunya. Este artista empezó a cantar a los 15 años en las peñas flamencas, pero su calidad y su trayectoria lo han convertido en uno de los ‘grandes’ del mundo del cante flamenco actual.

cornellàinforma [19


Cultura / Entitats

Un projecte experimental de joves creadors locals a l’Espai d’Art Moritz

D

el 19 d’abril al 10 de juny es pot visitar l’exposició “Vida en tiempo muerto” a l’Espai d’Art Moritz. “Vida en tiempo muerto” és una reflexió artística en forma d’intervencions col·lectives que busquen despertar l’emoció, i un projecte experimental de joves creadors de la ciutat: “una propuesta artística en forma de intervenciones con diferentes formatos que pretenden darte un nuevo punto de vista sobre tu tiempo”. El projecte es basa a canviar la percepció d’escenaris com el metro, el tren o

l’autobús. Durant una setmana, els transports amb destinació a Cornellà van canviar per complet, i centenars de persones van explicar el que van sentir a www.vidaentiempomuerto.com, web que complementa l’exposició física que es pot veure a l’Espai d’Art Moritz. L’exposició forma part del programa de foment de les arts contemporànies Concèntrica 2012. Més informació a www.cornellaweb.cat

quest any la ludoteca municipal El Dau arriba al seu 25è aniversari. No només va ser la primera a la nostra ciutat, sinó que va ser de les ludoteques pioneres del Baix Llobregat i de la província de Barcelona. Uns 50.000 infants han passat per la ludoteca durant aquests 25 anys, entre els projectes de socis diaris, dissabtes matí i matins de joc, i més d’una seixantena de professionals ho han fet possible. La ludoteca és una porta oberta i un punt de referència per al joc

20] cornellàinforma

de bèsties de foc

D

el 22 d’abril al 10 de juny el Museu Palau Mercader acull una exposició sobre el bestiari de foc del Baix Llobregat. Aquesta exposició mostra la família de bèsties de foc de les diferents colles de la comarca i permet conèixer-ne les activitats i característiques, així com la tasca cohesionadora de la Federació de Bestiari de Foc del Baix Llobregat. El Museu és obert els diumenges i festius de 10 a 14 hores, i el dia 20 de maig es realitzarà una visita dinamitzada a l’exposició.

La Ludoteca El Dau compleix 25 anys

A

El Palau s’omple

i la joguina a Cornellà, que contribueix en l’educació i el desenvolupament integral dels infants, així com un lloc de dinamització obert als nens i nenes, a les seves famílies, i al seu entorn; en definitiva, un servei municipal de la ciutat i per a la ciutat. Durant el curs les diverses festes i activitats que realitza la Ludoteca s’acompanyaran d’activitats per commemorar l’efemèride, com la participació en el passat Carnestoltes o durant la ludoteca al carrer prevista per al 2 de juny.


Març11

Contenidos originales, inéditos y creativos para

el 28º Concurso de Cómics

Cualquier joven hasta treinta años puede presentar sus obras hasta el 30 de junio

E

l Concurso de Cómics Ciutat de Cornellà llega a su 28ª edición. Uno de los certámenes más veteranos de España dedicados a la creatividad de la historieta y que a lo largo de los años ha convertido a nuestra ciudad en un lugar especial del mundo de los cómics.

El plazo para entregar originales está abierto hasta el 30 de junio. Los interesados se pueden dirigir al Trailer-Servei d’Informació Jove

(Mossèn Andreu 17), o llamando al 93 375 35 61. Las bases completas están disponibles en www.cornellaweb.cat El concurso se dirige a jóvenes entre 17 y 30 años, y se entregan un total de ocho premios y tres menciones especiales. Las obras seleccionadas se exhibirán durante la Mostra del Cómic (meses de octubre y noviembre), y el ganador podrá visitar el prestigioso festival de Angouleme. También se concede un premio especial

en categoría júnior para jóvenes entre 12 y 16 años y se otorga un premio a la mejor obra de animación, que puede ser realizada con cualquier técnica. Los trabajos se pueden presentar en catalán o castellano, en blanco y negro o color. Las condiciones son que las obras deben ser originales, de creación propia, inéditas y su contenido no debe atentar contra la dignidad de las personas o los animales.

La empresa Agbar ayudará a pagar

el agua a familias sin recursos

A

guas de Barcelona eximirá de pagar por el consumo de agua a unas 11.400 familias del área Metropolitana de Barcelona con la creación de un Fondo de Solidaridad dotado de más de 1 millón de euros. Las personas beneficiarias serán aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social y que sólo perciben la renta mínima de inserción y consumen menos de 100 litros por habitante y día, cantidad que la Organización

Mundial de la Salud considera adecuada para cubrir las necesidades básicas y garantizar un desarrollo vital óptimo. Las personas en esta situación que quieran beneficiarse de la ayuda se tendrán que dirigir, primero, a los servicios sociales de los ayuntamientos correspondientes, para obtener la documentación necesaria, y después podrán acudir a las oficinas de Agbar o Sorea para acreditar su situación.

cornellàinforma [21


Societat / Esports

Catalunya s’emporta el

el campionat d’Espanya de rugbi

C

ornellà va acollir el mes de març el Campionat Juvenil de seleccions autonòmiques, del qual era subseu juntament amb l’Hospitalet. Sis seleccions de joves fins a 20 anys hi van competir, i l’Estadi de Cornellà va acollir els primers partits, en què es va imposar la selecció del País Basc, que finalment perdria la final amb el combinat de Catalunya per 27-10. Paral·lelament al Campionat, també es van celebrar dos partits internacionals amistosos.

Encuentro de coros rocieros

L

a Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cornellà organizó el 10 de marzo la vigésimoprimera edición del Encuentro de Coros Rocieros, celebrado en el Centre Cívic Les Planes de Sant Joan Despí. Esta entidad ha sido recientemente reconocida con el título de Hermandad Filial, concedido por la Hermandad del Rocío de Almonte (Huelva).

Els malvats de Shakespeare, a la Sala Ramon Romagosa

M

anel Barceló interpreta, el 29 d’abril a la Sala Ramon Romagosa, l’obra “Els dolents”, que consisteix a diseccionar la maldat humana a través de les caracteritzacions que l’autor anglès William Shakespeare va fer dels malvats en les seves obres de teatre. La següent proposta teatral del Cornellà Escena serà “L’espera”, el 13 de maig. I en l’aspecte musical gaudirem de Maika Makovski, el dia 28 d’abril, amb les cançons de l’exitosa producció teatral “Desaparecer” de Calixto Bieito; i el 12 de maig serà el torn de Maga. A www.cornellaweb.cat es pot obtenir més informació sobre la programació Cornellà Escena i la venda d’entrades.

22] cornellàinforma


Març11

Cornellà impulsa activitats esportives i saludables a parcs i places dirigides per monitors

Entre els mesos de abril i juny s’han programat prop de 50 activitats esportives i saludables

L’

Ajuntament de Cornellà posa en marxa una iniciativa que vol potenciar entre la ciutadania la pràctica esportiva com a mesura de promoció d’una vida saludable. Sota el lema “Vine a fer esport salut!”, durant els mesos d’abril i juny s’han programat prop de mig centenar d’alternatives esportives a 4 espais de la ciutat: El Parc de Can Mercader, el Parc de la Infanta, la Plaça de Sant Ildefons i la Llera del Riu.

nordik walking o gimnàstica, entre d’altres. Les activitats es faran en dies alternatius, de dilluns a dissabte amb una periodicitat de 2 o més activitats per setmana. Les persones interessades podran incorporar-se sense inscripció prèvia i de forma totalment gratuïta. La major part de les activitats es faran en horari matinal a excepció de les activitats de runnig i nordik walking que es realitzaran a partir de les 19h.

Totes les activitats estaran dirigides per monitors especialitzats i es podrà triar entre aeròbic, ball, pilates, running,

Els horaris i llocs de les activitats es poden consultar als equipaments esportius de la ciutat, així com a la web

municipal (www.cornellaweb.cat) i al Departament d’Esports Municipal (93 377 02 12). La iniciativa complementa altres activitats que es desenvolupen a la ciutat com ara les caminades per a gent gran, el ciclisme familiar o la cursa popular, entre altres. L’objectiu no és un altre que conscienciar la població sobre la necessitat de la pràctica d’esport de forma moderada per mantenir uns estàndards de vida saludable i millorar la qualitat de vida.

Jóvenes de Cornellà seleccionados para los campeonatos de España de baloncesto

A

principios de abril se celebraron en San Fernando (Cádiz) los 25 Campeonatos de España Mini de Baloncesto, con participación de jugadores y jugadoras de Cornellà. La selección catalana femenina incluyó a Laura Piera y Marina Arbea (Basket

Almeda), y a Paula Carmona y Júlia Polo (CB Cornellà) de un total de doce jugadoras. Júlia Miró (Basket Almeda) y Helena Font (CB Cornellà) también viajaron como reservas. Por su parte, el conjunto masculino incluyó a tres jugadores del CB

Cornellà: Nicolau Matarrodona, Oriol Molins y Williams Ogba. La selección es una muestra del buen momento y calidad formativa de los equipos baloncestísticos de Cornellà.

cornellàinforma [23


Opinió Apunts sobre el Consell de Ciutat i el patrimoni dels regidors i regidores

Zona Única Escolar i Vaga General

Jordi Rosell Grup Municipal de CIU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EUiA

E

l passat Ple es va aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per encabir dues noves propostes. La primera fa referència a la creació del Consell de Ciutat i l’altra a què els regidors i regidores fem públic el nostre patrimoni. El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació que tindrà la ciutat de Cornellà, on els representants de l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat amb la cerca constant del compromís i el treball colze a colze. Sense cap mena de dubte, n’estem totalment a favor, ja que tot el que afavoreixi el debat sobre les grans decisions que ha de prendre la ciutat, com més participativa i de consens sigui, millor pel futur de les noves generacions. El Consell de Ciutat permet posar sobre la taula el diàleg que tants venim reclamant, un diàleg que permetrà definir les grans propostes urbanístiques o econòmiques de la ciutat. CiU està a favor del Consell de Ciutat, però no a les formes que es proposen. Hem estat l’únic grup que hem presentat al·legacions al reglament d’aquest Consell. Creiem que els Vicepresidents els ha de triar el Consell, i no només l’Alcalde. Que tots els membres del Consell de Ciutat puguin fer precs i preguntes. O que el Consell de Ciutat ha de poder convocar consultes d’aquells temes cabdals per a la ciutat. Quina contradicció que una ciutat com Barcelona, el seu Consell de Ciutat pugui convocar consultes, mentre que Cornellà, una ciutat més petita i per tant més fàcil de coordinar, no ho pugui fer. I també la contradicció en la que viu instal·lada ICV-EUiA, on només fa que vantar-se de participació, i no es capaç de plantar cara per afavorir-la quan realment és necessària. O que els membres del Consell de Ciutat puguin fer precs i preguntes. El Consell neix coix. El segon punt a debat va ser el patrimoni dels membres del Ple d’aquest Ajuntament. D’acord amb les mesures de governança aprovades l’anterior legislatura, un dels punts és fer públic el patrimoni dels regidors i regidores davant la ciutadania. No només des de Convergència i Unió n’estem a favor, sinó que hem demanat molt més i per això també vam presentar al·legacions al projecte de ROM de l’Alcalde: volem que els regidors i regidores amb dedicació facin pública la seva declaració de renda. En moments on la classe política està en entredit, els exercicis de transparència han de ser més clars. No hem d’oblidar que la renda s’acaba incorporant al patrimoni, però mentre s’està en el càrrec, mostrar d’on vénen els ingressos (sous, dietes, complements)... no només va a favor del que diu la llei, sinó del sentit comú. El vot en contra del PSC no facilita aquest clima. Quan sentiu o llegiu la paraula transparència, tingueu present que sempre hi ha una cortina de fum que uns quants ens esforcem en diluir i d’altres en mantenir.

24] cornellàinforma

L

es famílies que aquest any participin del procés de matriculació escolar a Cornellà estrenaran una novetat. Per primer cop podran escollir pels seus fills i les seves filles l’escola pública o concertada de Cornellà que vulguin, sense cap limitació; la Zona Única Escolar. En una primera lectura pot ser vist com una millora, com una bona notícia per les famílies de Cornellà, però des d’ICV-EUiA tenim seriosos dubtes que suposi una millora per l’educació de Cornellà en general i dels seus nens i nenes en particular. I aquest és el debat, què és millor una família contenta perquè pot portar els seu fill o la seva filla a l’escola que vol, o una ciutat on es garanteix el dret a l’educació en igualtat de condicions ? Podem acceptar que garantir una cosa no té perquè suposar l’incompliment de l’altra, però ens entendreu si considerem que fer de Cornellà una zona única escolar és una opció que cal fer amb més debats, i amb dades i exemples a la mà. És una opció de ciutat que caldria haver treballat molt més. Des d’ICV-EUiA no entenem les preses per aplicar-la. Ni entenem, com el PP pot marcar la política educativa de Cornellà i el seu Alcalde amb una moció presentada a molts municipis catalans per beneficiar les escoles privades, i/o les que tenen millor fama, que són les que sempre veuen incrementada la demanda quan es fan opcions liberals com aquesta. Ni el Departament d’Educació ni l’Ajuntament han hagin tingut en compte la voluntat del Consell Escolar que va demanar tranquil·litat i un millor estudi de les alternatives de zonificació i no només Zona Única. Segur que la sempre activa Comunitat educativa de Cornellà hi reaccionarà. Per nosaltres el primer dret que han de procurar garantir les administracions és el dret a l’Educació dels nens i nenes i que la lliure elecció de centre, tot i ser important, no és prioritària en una de les ciutats amb el nivell d’instrucció més baix i més pobres de Catalunya. Per altra banda, cal recordar que el passat 29 de març el Baix Llobregat i Cornellà van ser, de nou, un exemple nacional en el seguiment i l’èxit de la Vaga General. Un exemple de resposta social protagonitzada pel conjunt de la societat civil. La capacitat organitzativa de CCOO i UGT al Baix ha estat clau, però també ho ha estat la implicació de multitud d’entitats i organitzacions socials al conjunt de la comarca, començant pel Fòrum Social del Baix Llobregat, que han organitzat, i ho segueixen fent, accions de tot tipus de rebuig a la Reforma Laboral i a les retallades de PP i CiU. És exemplar que en una ciutat com Cornellà, on tant estan colpejant la crisi i les retallades, s’aturi de forma tant majoritària en una Vaga General. Les dades que tenim avui ens fan afirmar que al Baix Llobregat la indústria es va aturar el 29M en un 90%, els Serveis Públics en més d’un 75% i els serveis i el comerç en quasi un 70%. Des de SEAT a TV3, passant pel petit comerç de molts municipis, el Baix es va aturar totalment i va anar en massa a la manifestació de Passeig de Gràcia. Futur? La història ens demostra de la utilitat de les mobilitzacions socials, que sempre han aconseguit, més tard o més d’hora, el que volien aconseguir. Avui CiU i PP semblen estar sords als missatges de rectificació que els llença la societat, però amb exemples com el 29M li donarem la volta a la Reforma Laboral i a les retallades.


Març11

A

Huelga... ¿general?

Del engaño al desengaño

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

l Gobierno del Partido Popular le ha tocado la ingrata tarea de devolver a la cruda realidad a una España que había vivido en una nube, bajo la irresponsable dirección del zapaterismo. Pasados más de cien días, nuestro Partido se encuentra con que el sangre, sudor y lágrimas de los sacrificios no ha hecho sino empezar. El envite ha demostrado que Rajoy tiene pulso firme. Se han abordado reformas para hacer frente a la crisis institucional y, sobre todo, para hacer frente a la crisis económica (desde la reforma financiera a la laboral, pasando por el ajuste presupuestario). Y a los sindicatos sólo se les ocurre convocar una huelga general. Una huelga general que no estaba motivada ni por la reforma laboral ni por la defensa de los trabajadores, sino que era una huelga política marcadamente partidista que, afortunadamente, acabó resultando un fiasco y que, lejos de doblegar la voluntad del Gobierno del Partido Popular, lo que consigue es que se reafirme la política reformista. Y es que, como todas las huelgas generales, resultó absolutamente inútil. Pensar que de esta manera se da a conocer el malestar de la “clase trabajadora” no tiene sentido. Primero, porque la clase trabajadora… y la desempleada lo que quieren es trabajar. El malestar es exclusivo de unos sindicatos airados por una reforma laboral que les pone en evidencia y les quita su principal razón de ser: la negociación colectiva que, con la reforma, instaura la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios territoriales y sectoriales, con la consabida pérdida de protagonismo sindical. En otro orden de cosas y ya en el ámbito de nuestro municipio, decir que en el pasado mes de Febrero nuestro Ayuntamiento editó un “Cornellá Informa” especial Educación, en el cual se publicaba que, atendiendo a las prioridades del Departament d’Ensenyament, las escuelas públicas de Cornellá trabajarían en consolidar el uso de la lengua catalana como lengua de aprendizaje. El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las cuales, reconoce el derecho de los padres a que la lengua castellana sea lengua vehicular, de forma proporcional y equivalente, en relación con la lengua catalana en todos los cursos de enseñanza obligatoria. De igual forma reconoce el derecho de los padres a recibir en castellano los comunicados, circulares y cualquier otro documento. El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento presentó una Pregunta en el Pleno para conocer cuáles son las prioridades para considerar que, desde el Departamento de Enseñanza de este Ayuntamiento, se deba consolidar el catalán como lengua de aprendizaje y no proporcionalmente en relación con la lengua castellana y también por qué desde este Ayuntamiento no se aprovecha la revista municipal para informar sobre los derechos de la ciudadanía a la escolarización en las dos lenguas.

L

as hemerotecas le han jugado una mala pasada al PP: de todo lo que negaron en campaña, ahora… ¡dos tazas! Nada de creación de empleo, menos contrataciones y más despidos. Tras pasarse los dos últimos años de la legislatura descalificando al anterior presidente del Gobierno socialista y enviando al mismo tiempo a la ciudadanía el mensaje de que él sí sabía “lo que había que hacer” y que tenía un plan para hacer frente a la crisis, han bastado unos días para que hayamos podido comprobar que no era verdad. En lugar de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Cien días después, la vida es más cara, el empleo más precario, el despido más barato y los impuestos son más altos. #oletú gobernando! Además, ni la reforma laboral va a servir para crear empleo ni los presupuestos decretados “de guerra” van a servir para que la economía crezca. Esos presupuestos cargan la crisis sobre la clase media y los trabajadores y benefician con la amnistía fiscal a los defraudadores y, por tanto, a las rentas más altas. Sobre la regresiva propuesta de presupuestos, cuatro pinceladas más: han eliminados 283 millones para aplicar la Ley de la Dependencia, han reducido 322 millones en las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, han recortado 594 millones en las ayudas al desarrollo en cooperación internacional, han rebajado los 1.537 millones en el capítulo de políticas activas de empleo… El recorte en materia de Defensa es del 8%, mientras que en Sanidad es del 13% o en educación del 21%. En fin, que mientras se disminuyen en un 17% los servicios públicos que garantizan la cohesión social, nos proponen una amnistía fiscal para perdonar impuestos a quienes más tienen y a quienes se han beneficiado de forma más directa de la bonanza económica. Ahora toca que el gobierno entienda el mensaje de Andalucía y de Asturias, pero sobretodo de los efectos del descontento social expresado el 29M. Fue una multitudinaria huelga convocada por sindicatos pero secundada por la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, que respondió de forma contundente contra la reforma laboral, pero también, para decir alto y claro que las recetas de la derecha para salir de la crisis no son la solución. La coalición CIU y PP está destruyendo buena parte de los derechos conseguidos en los últimos años, además de poner en riesgo la cohesión social. En resumen: en pocos días de gobierno, tenemos un gran retroceso en derechos, pero también en políticas que no cuestan dinero tal como descubrimos en las bochornosas declaraciones de un ministro al que le decimos que “lo que de verdad hace a los hombres, hombres, es respetar a las mujeres y su libertad, porque ni una mujer es menos mujer por no ser madre ni un hombre más inteligente por ser ministro”. Y mientras… en Cornellà, nos seguimos esforzando por mantener lo conquistado, por sostener lo conseguido. Por ello hemos puesto en marcha una campaña para explicar cuánto cuestan los servicios y así conseguir hacer un uso responsable de los equipamientos. Además, igual que en la legislatura anterior estamos impulsando en la ciudad el consenso ante un acuerdo con medidas contra la crisis. Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat. ¡Nos vemos por la ciudad!

cornellàinforma [25


A “E cti nc vit om at an a Po So es pa ia rl ” ite ra ri ‘L de al a p l’A Pe et ve ti ita nç t L fl ic au eu t Jo a m rd àg ia ic da a’ a Ca V n R al e M M ci er er ta ca ca l d de tC eP r en oe tr si e a

Dia a dia www.cornellaweb.cat

H Jo om an en So at là ge a

abril/maig

R a eu l’A ge ud ni it o i or N i ik

o

Co st el lo

Agenda

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

El moviment obrer de Cornellà E l 29 d’abril, a les 13 hores, tindrà lloc un homenatge al moviment obrer del Baix Llobregat durant el franquisme, organitzat per l’Ajuntament de Cornellà, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i la Fundació Utopia, com a reconeixement del seu paper central en la lluita per la recuperació de les llibertats democràtiques i en la millora de les condicions de vida dels treballadors i treballadores. El Departament de Patrimoni ha preparat un itinerari històric que en aquest cas recorre alguns punts de Cornellà que van ser escenaris destacats del moviment obrer dels anys 60 i 70. Aquest Itinerari es realitzarà per primer cop el mateix diumenge 29 d’abril. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 474 51 35 o al correu electrònic museumercader@aj-cornella.cat

Tallers de Música per a aquest estiu L

a Societat Coral La Unió organitza aquest estiu uns tallers de música per integrar l’activitat creativa i artística en el temps del lleure i les vacances. Es realitzaran entre el 25 de juny i el 22 de juliol, i cal inscriure-s’hi abans del 18 de maig. Es pot obtenir més informació al telèfon 93 480 00 60 o al correu societatcoral@launiodecornella.com. A més de la tasca formativa de l’entitat, cal destacar que la Societat Musical La Unió de Cornellà s’ha emportat el guardó en la categoria de música de l’última edició dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, que convoca el Centre d’Estudis Comarcals. Un reconeixement com a millor entitat de l’any 2011 pel que fa a les propostes culturals del Baix Llobregat.

26] cornellàinforma

Arte, risoterapia y teatro

El Centro Cívico de la Gavarra inicia a partir del 10 de abril su programación de cursos para este trimestre. En el teléfono 93 376 20 11 y el correo ccgavarra@aj-cornella.cat se puede obtener más información de los horarios y situación de las inscripciones. La programación incluye el taller de arte (lunes y miércoles/martes y jueves), el taller de risoterapia (martes) y taller de teatro (lunes).

Llibres al Racó de la Lectura

El 23 d’abril el Racó de la Lectura (plaça de Francesc Macià) acollirà lectures de llibres de manera ininterrompuda de 12 a 18 hores, per celebrar la diada de Sant Jordi. És una activitat organitzada pel col·lectiu Dibagaries.

Cornellà Creació

María Garaña, presidenta de Microsoft España, es la próxima ponente del ciclo Cornellà Creació Fòrum. Intervendrá en el Museu Agbar de les Aigües el 18 de mayo, con una ponencia titulada “Nuevas tecnologías y desarrollo empresarial”. Más información e inscripciones en www.cornellacreació.cat

Sopar amb Pilar Manjón

L’entitat GATS (Grups Associats pel Treball Sociocultural) organitza el 16 d’abril a les 21:00h un col·loqui amb Pilar Manjón, presidenta de l’Associació 11M Afectats pel Terrorisme. L’acte se celebra al restaurant El Diván de los Sentidos (c/Cornellà Modern 16) i s’inclou en la programació “Sopars amb...” que organitza l’entitat amb seu a El Prat. Més informació al 93 379 56 37 i al correu soparsamb@gatsbaix.org

Els Contes del Palau

El 29 de abril se celebra una nueva edición de esta actividad familiar que explica una historia fantástica entre las paredes del Museu Palau Mercader. Más información sobre la actividad e inscripciones en el teléfono 93 474 51 35, de 10 a 14 h.

“Pensacions” de Joan M. Minguet

El 3 de maig es presenta al Castell de Cornellà el llibre “Pensacions”, l’autor del qual és el cornellanenc Joan M. Minguet, doctor en història de l’art per la Universitat de Barcelona, i que a més és president de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA). La presentació comença a les 20.00 h i anirà a càrrec de Joan Manuel Tresserras.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

V Ll isi ob ta re gu g a ia t da Co al L’ rn ri Es e u pe llà ra E ( sce R n em a o : Bi no si )

P es roj tá ec n ci bi ó en de ’ a ‘L la os BMch i M cos

liç ’

C al urs ví ‘D de e o’ la

T ‘L eat a re ca F m am is i a li de ar l’h : om e

fe

fo to gr afi a

M R ai am ka on M R ako om v Te ag ski al at os a te re a la rr F Sa at am ’ la ili ar :‘ Co nt es

27 28 29 30

10 11 12 13 14 15

Període de preinscripcions a les escoles bressol

Ópera de Mozart para todas las edades

Parc de Can Mercader

Entre camins, edificis, fonts i arbres, també s’hi amaguen històries sovint desconegudes. És el fil conductor de l’activitat “El jardí històric i la seva vegetació singular”, que es realitzarà el diumenge 6 de maig al parc de Can Mercader. Amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el museu de Ciències Naturals de Barcelona i la participació de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona.

Casino Cultural de Sant Ildefons

El 14 de abril tendrá lugar una renión de los integrantes del Casino Cultural de Sant Ildefons para conmemorar los 40 años del nacimiento de este centro juvenil. Se celebrará a las 11 de la mañana en la plaza de l’Església.

Itineraris per Barcelona

CÀLCUL MENTAL 17 x 2 – 9 + 5

El Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat organitza dos itineraris culturals: “La Barcelona gòtica. Més enllà de la catedral” el 21 d’abril i “La plaça del Diamant. Una novel·la i una pel·lícula presents en els carrers de Gràcia” el 5 de maig. Cadascun té 30 places disponibles; més informació al 93 475 35 77.

· – ·/· ·

Punts de Llibre de Sant Jordi

x

El 24 d’abril, a les 17.30 h, a la sala Titan de la Biblioteca Marta Mata, es lliuren els premis del concurs de Punt de Llibres de Sant Jordi, organitzat pel BEC (Biblioteques Escolars de Cornellà), i s’inaugura l’exposició dels treballs seleccionats a la mateixa sala de la BMM.

La Tarda de les Dones

Las dos próximas citas del ciclo de tertulias organizado por el CIRD tienen que ver con la música: el miércoles 2 de mayo, a las 18.30 h, “La música i la dansa”, a cargo de Joan Vives, músico y locutor de Catalunya Música. El mismo invitado repetirá el 16 de mayo con “El vals”. Ambas a las 18.30 h en la sede del CIRD (c/Mn. Jacint Verdaguer 1618). Más información: 93 474 28 41.

10

L

a programación “El Petit Liceu” presenta en el Auditori de Cornellà “La petita flauta màgica”, un espectáculo dirigido a niños y niñas mayores de 6 años. Se ofrecen cuatro sesiones familiares, los días 21, 22, 28 y 29 de abril, siempre a las 12:00 horas. Las localidades cuestan sólo 12 euros y están a la venta en el Auditori,

en Servicaixa y en la web del Gran Teatre del Liceu. De este espectáculo también se realizan sesiones escolares y es uno de los más vistos de la programación “El Petit Liceu”, adaptando para el público infantil la famosa ópera “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart. La adaptación ha sido realizada por la compañía Comediants.

+ 5

3 + 6 · – · 5 + 5 x 9 ? Solució a la pàgina 16

El 21 de abril se celebra el Día de la Danza L a pérgola de la plaza de Sant Ildefons acogerá el sábado 21 de abril una nueva edición del Día Internacional de la Danza. Habrá actuaciones por la mañana, a partir de las 11:00 horas y por la tarde, y el programa incluye la presencia de la Escola Dolors Almeda; Escola de dansa i acrobàcia X-Trem; Escuela de Flamenco Paca García; Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà; Dansa i Ritme; AVV. Almeda; Nara Grup; Escola de dansa Amparo Ruiz; Star Dance Studio; Escola de dansa Eva Gris; Dance Team; y AMPA Torre de la Miranda, según estaban confirmadas al cierre de esta edición. Más información en www.cornellaweb.cat

cornellàinforma [27


Sant jordi 2012

A cornellà de llobregat XX EDICIÓ divendres

13

Castell de Cornellà, 20.00 h

D’ABRIL

Presentació de la XX Jordiada

DISSABTE

Orfeó Catalònia, 22.30 h

14 D’ABRIL

DIUMENGE

15 D’ABRIL

dijous

19 D’ABRIL

Folk al Patro: Sol i Serena – ‘Un segon’ divendres

20 D’ABRIL

dissabte

17 D’ABRIL

Recordança: Homenatge a Joan Solà

21 D’ABRIL

diumenge dimecres

18 D’ABRIL

Biblioteca Marta Mata. 17.30 h

Lliurament Premis Joc del Dau Biblioteca Marta Mata, 19.00 h

L’Hora del conte: Contes monstruosos Orfeó Catalònia, 22.30 h

Nit de Clàssic: Trio Brahms

Pels Infants: Dric, drac, conte contat Nit Literària de L’Avenç: ‘Propera parada: Cornellà’

Jordiadança: Dansa XXI.cat – Esbart de Rubí Biblioteca Marta Mata, 19.00 h

Biblioteca Central, 18.00 h

Patronat Cultural i Recreatiu, 21.00 h

L’Auditori, 19.00 h

dimarts

Encomana Poesia: Poesies d’amor i de conquesta Patronat Cultural i Recreatiu, 22.00 h

Nit de Jazz: ‘Groc’ – Josep Soto Quintet ‘Tresquem 10’ passejada per la ciutat de Cornellà

Biblioteca Central, 19.00 h

22 D’ABRIL

dimarts

24

Orfeó Catalonia, des de les 17:00 h

8 Hores de Contes: Els pirates del 8è Mar Parc de Can Mercader, tot el dia

Festa de Cultura Popular

Biblioteca Marta Mata, 17.30 h

Bateig Sala Titan

D’ABRIL

DISSABTE

2

DE JUNY

Can Tirel, 12.00 h

Cloenda Jordiada Exposició fotografia i premis

Cornellà Informa 291 - Abril 2012  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà / Boletín de Información del Ayuntamiento de Cornellà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you