Page 1

funky

Patrocinat per:

hip-hop CIUTAT DE GIRONA

Foto: Carles Cantenys

funky

hip-hop CIUTAT DE GIRONA

DIUMENGE 15 D’ABRIL DE 2012 - Pavelló Municipal Girona-Fontajau

12è CAMPIONAT DE

12è CAMPIONAT DE

Dipòsit legal: GI.439-2012

D IU M E N G E 115 DD’ABRIL ’ A B R IL DDE E 2 2012 011 DIUMENGE P a v elló Municipal M unic ipa l Girona-Fontajau G irona -Fontaja u Pavelló


; ....../....../......

; ....../....../......

; ....../....../......

; ....../....../......

; ....../....../......

; ....../....../......

; ....../....../......

10.- ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

13.- ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

14.- ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

15.- ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

_______________________, _____ de ____________ de 2012

; ....../....../......

Com a responsable del grup, accepto la normativa tècnica i la reglamentació d’aquest campionat. Signatura de la persona responsable del grup

22. PREUS: Participant Campionat de Funky Hip-hop: 6,00 € Públic: 3,00 €

9.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. RESULTATS: Els resultats es publicaran a partir del 15 d’abril al web del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona: www.girona.cat/esports

; ....../....../......

20. EXERCICIS OBLIGATORIS: - Mínim una transició a terra - Mínim un canvi de formació - Vestuari complementari

8.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nota: Si hi ha més components dels autoritzats que sobrepassin l’edat reglamentària, automàticament, tot el grup quedarà desqualificat de la competició.

; ....../....../......

(- 5 punts) (- 5 punts) (- 5 punts) (- 5 punts)

7.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. PENALITZACIONS: - Exercicis acrobàtics mal executats o no adequats al funky hip-hop - No respectar el temps establert per a la duració de la coreografia - Còpia de passos, idees i/o coreografies de videoclips - Accessoris complementaris: (cordes, cadires, pals... Excepte la categoria professional)

; ....../....../......

18. PUNTUACIÓ: Cada jutge puntuarà sobre 25 punts la impressió global (punt A). A més, haurà de puntuar de forma individual un dels altres tres criteris (punt B, C i D). Podent aconseguir com a màxim 100 punts. A/ Impressió global (sobre 25 punts x 3 jutges = màxim 75 punts) a.1 Utilització de l’espai a.2 Formacions diferents a.3 Varietat de moviments a.4 Vestuari a.5 Sincronització a.6 Tècnica B/ Estil i expressió (màxim 10 punts) C/ Interpretació i originalitat. Es tindrà en compte que el grup vagi en concordança amb les noves tendències (màxim 8 punts). D/ Interpretació musical. Es valorarà la relació entre el tema musical i la coreografia (màxim 7 punts).

6.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. DOCUMENTACIÓ obligatòria i imprescindible per presentar el dia del campionat: de 13.00 a 14.15 h el/la responsable de cada equip haurà de presentar a l’organització el document original (dni o document que acrediti la data de naixement) de cada participant per fer les comprovacions pertinents. Un cop feta la comprovació, es tornarà la documentació al/a la responsable de l’equip. El fet que algun dels/de les components d’un equip d’una categoria superior participi també en una categoria inferior, suposarà la desqualificació automàtica de

17. EXHIBICIONS: Caldrà que el grup interessat a fer una exhibició presenti la sol·licitud prèviament a l’organització, la qual decidirà si pot participar-hi i les condicions. El grup d’exhibició no accedirà a cap trofeu ja que no participa en el campionat.

; ....../....../......

L’incompliment d’algun d’aquests requisits a l’hora de fer la inscripció al campionat (manca de documentació...) i/o la no presentació de documentació en la data establerta comportaran la desqualificació automàtica de l’equip. Anul·lació de grups inscrits: només en casos justificats s’efectuarà la devolució de la totalitat de l’import de la inscripció del grup fins al dimecres 11 d’abril. A partir d’aquest termini no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció. Data límit d’inscripció: dimecres 11 d’abril de 2012

16. Els/les menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats de la persona responsable de grup.

5.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. INSCRIPCIONS: a) Inscripció directa: al Servei Municipal d’Esports, al Pavelló Municipal Girona-Fontajau Av. Josep Tarradellas, 22-24 – 17007 Girona Tel.: 972 226 136 Fax: 972 223 453 Cal presentar: 1. El full d’inscripció, un per a cada grup, degudament omplert. 2. Una fotocòpia del DNI o document que acrediti la data de naixement de cada participant. I cal abonar l’import en efectiu. b) Mitjançant un ingrés: al número de compte 2100 0002 57 0201409420 de “La Caixa” i enviar per fax al 972 223 453 o per correu electrònic a activitatsesports@ajgirona.cat la documentació següent: 1. El full d’inscripció, un per a cada grup, degudament omplert. 2. Una fotocòpia del DNI o document que acrediti la data de naixement de cada participant. 3. El comprovant de l’ingrés, detallant el nom de l’entitat que el fa i els grups.

15.L’organització no es responsabilitzarà de cap accident ni lesió que puguin patir els/les participants durant el campionat.

; ....../....../......

7. CATEGORIES: • Prebenjamina: 2004 i posteriors • Benjamina: 2002-2003 • Alevina: 2000-2001 • Infantil: 1998-1999 • Cadet: 1995-1996 i 1997 • Absoluta: 1994 i anteriors • Professional: categoria destinada al professorat La categoria prebenjamina i benjamina podrà escollir si participa en el campionat en la modalitat de competició (optarà a trofeu) o en la modalitat exhibició (no optarà a trofeu), sempre que hi hagi un mínim de 3 grups per categoria. Tant si participa en una modalitat com en una altra, la normativa tècnica i la reglamentació és la que regeix aquest campionat. Es permetrà que un component de cada grup no tingui l’edat establerta per el reglament. S’haurà de comunicar directament a l’organització. Si en un grup hi participa un professor/a, es considerarà categoria professional. Només la categoria professional podrà ballar amb objectes (cadires, bastons...), que no siguin perillosos per al ballarí o la ballarina. Caldrà informar l’organització del material i/o objectes que s’utilitzaran.

14. L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’esdeveniment si no s’arriba a un mínim de persones inscrites. En aquest cas, s’informarà les persones afectades i es retornarà l’import de la inscripció.

4.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ORDRE D’ACTUACIÓ: Per sorteig. Es lliurarà l’ordre d’actuació al/a la responsable del grup en el moment de presentar la documentació el dia del campionat (punt 9).

13. L'Ajuntament de Girona es reserva el dret de fer l'enregistrament sonor o d'imatges durant el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció a la intimitat de les persones. No obstant això, l'Ajuntament de Girona no es fa responsable de l'enregistrament sonor o d'imatges per part de terceres persones en activitats obertes al públic en general.

; ....../....../......

5. NOMBRE DE PARTICIPANTS PER EQUIP: Nombre de participants per a totes les categories: mínim 4 components i màxim 15. Una mateixa persona podrà participar com a màxim en dues coreografies, si participa en una tercera, el grup quedarà automàticament desqualificat d’aquesta categoria.

3.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ÀREA DE COMPETICIÓ: 9 x 9 metres

12. MÚSICA: La persona responsable de grup lliurarà a l’organització el CD en el moment de presentar la documentació (punt 9). El CD haurà de tenir el nom del grup i només hi haurà d’haver la música que s’utilitzarà per a la competició. El CD serà retornat un cop s’hagi acabat l’actuació del grup. La persona responsable del grup haurà de tenir una altra còpia del CD per si fos necessària en cas de problemes tècnics.

; ....../....../......

3. TEMPS D’ACTUACIÓ: Mínim 2 minuts i màxim 2 minuts i 40 segons des de l’inici del primer beat musical fins que acaba l’últim.

11. PREMIS: - Obsequi per a tots els i les participants. - Trofeus per als tres primers classificats/ades de cada categoria. - Medalles per a tots els/les participants en les categories prebenjamina i benjamina.

1.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. HORARIS: Venda d’entrades: a partir de les 13.00 h Obertura de portes: 14 h Inici del campionat: 15.00 h Finalització del campionat: 20.00 h (aproximadament)

10. JURAT: Format per professionals del funky hip-hop.

2.- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. DIA I LLOC: Diumenge 15 d’abril al Pavelló Municipal Girona-Fontajau (av. Josep Tarradellas, 22-24 - 17007 Girona)

l’equip. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al comitè organitzador, acompanyades de 10,00 € de dipòsit. En cas que la reclamació sigui acceptada, es retornarà el dipòsit.

FULL D’INSCRIPCIÓ PER AL 12è CAMPIONAT DE FUNKY HIP-HOP *S’ha d’omplir en majúscules i lletra clara Gimnàs/Centre/Particular.................................................................................................................................................................................. Adreça electrònica (A/e) .......................................................................................................................................... Adreça ..................................................................................................................................................................................................................... Telèfon.................................................................................... Fax................................................................................ Nom del grup ........................................................................................................................................................................................................ Categoria....................................................................................................................................................................... Modalitat competició Modalitat exhibició (només per les caterogies prebenjamina i benjamina) Nom, cognoms i telèfon de la persona responsable del grup ............................................................. .................................................................................................................................................................................................. Nom, cognoms i data de naixement de cada participant (dia/mes/any):

NORMATIVA TÈCNICA I REGLAMENTACIÓ DEL CAMPIONAT DE FUNKY HIP-HOP

12e Campionat de Funky Hip Hop Ciutat de Girona  
12e Campionat de Funky Hip Hop Ciutat de Girona  

Diumenge 15 d'abril de 2012. Activitat inclosa en la 21a Campanya Primavera Esportiva

Advertisement