Page 1

Avaluació del terreny per a la nova ubicació de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta PRESENTACIÓ Girona, 12 d’abril de 2018


objectiu de l’estudi Avaluació de la idoneïtat dels terrenys del Pla de Baix de Domeny per a la ubicació del nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, ...

... per tal que pugui exercir millor les seves funcions actuals, ... que pugui desenvolupar-se de manera plenament satisfactòria ... i que pugui crear totes les sinèrgies possibles per al seu desenvolupament, el del territori i per al benestar de la població

pàg. 02


Ens centrem, doncs, en l’anàlisi de la idoneïtat dels terrenys del Pla de Baix de Domeny. Aquesta anàlisi s’ha fet des de diferents angles

pàg. 03


per poder respondre a aquest objectiu, la informació i els judicis de valor s’han estructurat seguint aquest esquema

dimensió i característiques La idoneïtat de la dimensió i característiques del terreny per a la funció actual i perspectives futures

localització

cost d’oportunitat

La idoneïtat de la localització del terreny per a la població i per a l’estructuració del territori

La pèrdua d’oportunitats pel fet de l’elecció feta. L’anomenat “possible cost d’oportunitat”

•  Mobilitat •  Desenvolupament de sinèrgies

pàg. 04


índex de continguts

01

L’Hospital Trueta avui

02

Anàlisi dels terrenys de Domeny

03

La capacitat d’estructurar el territori

04

El cost d’oportunitat

pàg. 05


01

L’Hospital Trueta avui


L’activitat de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta es reparteix, pràcticament en la mateixa proporció, en activitat de la seva àrea de gestió assistencial i de la resta de Girona ....

Origen de l’activitat, per Àrea Bàsica de Salut, de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, 2016

Activitat de la resta de Girona* 46% - 8.443 altes * Excepte Alt Maresme

Girona Nord i Pla de l’Estany

51% 9.543 altes

Altres regions i estrangers 3% - 627 altes Activitat miscel·lània

Total Girona* : 726.550 habitants AGA Gironès Nord i Pla de l’Estany : 157.922 habitants Font: BD AGA Girona nord i Pla de l’Estany, RS Girona, 2016

pàg. 07


... l'àrea d'influència ja que l’hospital s’estén a pràcticament tot el territori gironí

Origen de l’activitat, per Àrea Bàsica de Salut, de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, 2016:

* Exceptuant els pacients de l’Alt Maresme Font: BD AGA Girona nord i Pla de l’Estany, RS Girona, 2016

pàg. 08


02

AnĂ lisi dels terrenys de Domeny


la superfície dels terrenys és de 100.011 metres quadrats, fet que podria permetre còmodament construir fins a 150.000 metres quadrats d’edificació ... La superfície total dels terrenys proposats (100.011 metres quadrats) es podria distribuir de la manera següent* ...

1/3

edificació

150.000 m2 d’edificació 3-4 plantes d’alçada i soterrani

1/3

1/3

zones verdes

circulacions * Standard arquitectònic per a centres assistencials

pàg. 010


… el que permetria encabir còmodament l’hospital... Superfície del nou hospital

Superfície d’edificació

Escenari del pla funcional de CatSalut

382 llits

60.000 m2

150.000 m2

160 m2 per llit

En un futur es poden requerir menys llits i més espais ambulatoris, i això pot implicar menys m2

pàg. 011


… i tenir en compte la seva evolució futura ... Superfície del nou hospital

Superfície d’edificació

Escenari del pla funcional de CatSalut

382 llits

60.000 m2

150.000 m2

160 m2 per llit

Mínim 90.000 m2 addicionals per altres projectes i activitats

pàg. 012


… i facilitaria el desenvolupament d’un projecte que pot anar més enllà de l’hospital, enriquint-ho amb altres activitats sinèrgiques, principalment al voltant de l’economia del coneixement

espais pacient i família

assistència sanitària

formació

recerca HOSPITAL

Innovació i Parc Tecnològic

serveis

pàg. 013


03

La capacitat d’estructurar el territori


Els terrenys de Domeny gaudeixen d’una excel·lent accessibilitat, fet que facilita tant els fluxos de pacients com els logístics

•  La comunicació i accessibilitat dels terrenys és ideal ja que el nou hospital es trobaria a 300 metres de la sortida Girona Oest de l’autopista AP-7 •  Aquesta ubicació millora l’accés, espacialment, dels pacients que venen de la resta de comarques gironines. •  Els fluxos logístiques s’optimitzen, i es minimitza l’entrada a la zona urbana, reduint possibles pertorbacions. •  El fet que els terrenys de Domeny se situïn dintre del terme municipal de Girona, facilita les gestions en les adequacions de les línies de transport públic.

pàg. 015


a una distància relativament curta de l’actual ubicació de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ...

pàg. 016


… l’impacte sobre la mobilitat actual és limitat, aspecte important per l’elevat volum de persones que diàriament hi accedeixen En un dia “normal” d’activitat de l’hospital, gairebé 3.800 persones hi accedeixen:

Paràmetre Hospitalitzacions diàries Urgències diàries Consultes externes diàries Hospital de dia (visites diàries) Diagnòstic per la imatge diari Subtotal pacients Subtotal acompanyants Subtotal professionals Persones totals

Nombre aproximat de persones que accedeixen a l’hospital diàriament 51 175 745 104 411 ~1.400 1.400 1.000 3.800

pàg. 017


Així mateix, els nous terrenys minimitzen l’impacte en els fluxos actuals al voltant de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, i en la vertebració del territori

ubicació

§  La ubicació del terreny de Domeny està a certa proximitat dels terrenys actuals, raó per la qual els fluxos de pacients, logístics, econòmics... seran mitigables, amb un baix impacte respecte a tota la dinàmica actualment disponible al voltant de l’actual Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. §  Cal, a més, destacar que s’ubicarà en una zona de Girona en desenvolupament, la qual es veurà afavorida per la dinàmica econòmica que en la ciutat pugui induir el nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. §  Així mateix, es garanteix l’equilibri del desenvolupament urbà entre el nord i el sud del municipi. En efecte, la Clínica Girona i els nous centres comercials es troben al sud de Girona. Amb el nou Hospital Doctor Josep Trueta al nord s’equilibra el creixement urbà i de serveis entre el sud i el nord.

pàg 018


04

El cost d’oportunitat


La quasi-totalitat de l’activitat que es realitza en l’àrea de referència es dur a terme en centres de Girona, només 2 pacients al dia han d’anar a Centres d’Alta Tecnologia...

Destinació del l’activitat de l’AGA Girona nord i Pla de l’Estany que es fa a altres centres, 2016 Activitat realitzada a altres centres de Girona (principalment Sta. Caterina) •  5% - 825 altes •  Varius (15%) i miscel·lània (85%)

Centres catalans d’Alta Tecnologia •  4,96% – 674 Altres centres catalans •  2% - 302 altes •  Miscel·lània

2,3 pacients al dia

2 pacients al dia

1 pacient al dia

Font: BD AGA Girona nord i Pla de l’Estany, RS Girona, 2016

pàg. 020


Centres catalans d’Alta Tecnologia 4,96% – 674

... amb una dispersió alta pel que fa a la seva casuística VALL D'HEBRON

GERMANS TRIAS I PUJOL

SANT JOAN DE DÉU

CLÍNIC

BELLVITGE

SANT PAU

GUTTMANN

ICO

Total

Aneurisma cerebral no romput

2

23

2

27

Leucèmia limfoide aguda sense menció d'haver ass. remissió

27

27

Trastorns de la vàlvula aòrtica

1

17

1

19

Aterosclerosi d'artèria coronària nadiua

13

2

15

14

14

Hemorràgia subaracnoïdal

10

1

1

12

Anomalies congènites del sistema cerebrovascular

1

8

2

11

Assistència per a altres procediments de rehabilitació

10

10

Anomalies congènites d'altres localitzacions esp. Sist.Vasc.

1

3

6

10

Altres

196

64

94

89

43

32

2

9

529

Total

242

135

99

94

44

39

12

9

674

Assistència per a quimioteràpia antineoplàstica

Font: BD AGA Girona nord i Pla de l’Estany, RS Girona, 2016

pág. 021


... ens trobem, a més, en un entorn (tant a nivell català, com espanyol i europeu) que fomenta la seva concentració ...

•  Creació dels CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia), a nivell espanyol •  Creació de les UEC (Unitats d’Expertesa Clínica), a nivell català •  Creació dels les ERN (European Reference Network), a nivell europeu •  Instruccions del CatSalut, com: Reordenació de l’atenció oncològica d’alta especialització, pacient traumàtic greu, cirurgia pediàtrica, codi sèpsia greu...

Tot això dificulta, atesos també els nivells d’activitat actuals, que l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta esdevingui centre d’alta tecnologia.

pàg. 022


... el que es constata en la distribució dels CSUR a Catalunya Nombre de CSUR

Activita t aguda

1 Hospital Universitari Vall d'Hebron **

26

2 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues) *

19

3 Hospital Clínic **

17

**

Hospitals d’alta tecnologia

4 Hospital Universitari de Bellvitge **

10

*

Hospitals monogràfics d’alta tecnologia

5 Institut Català d'Oncologia *

5

6 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau **

3

7 Hospital del Mar

1

8 Hospital Universitari Germans Trias i Pujol **

1

9 Hospital de Sabadell

1

10 Fundació Puigvert *

1

11 Institut Guttmann *

1

85 Font: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; versió 25 juliol 2017

pàg. 023


L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és el 17è hospital català en volum d’activitat... Activitat aguda

Activitat aguda

N

Hospital

Admissions SISCAT*

N

1

Hospital Universitari Vall d'Hebron

68.547

11

Hospital Mútua de Terrassa

25.105

2

Hospital Clínic

41.815

12

Hospital Universitari Sagrat Cor

24.321

3

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

40.116

13

Centre Hospitalari (Althaia)

22.281

4

Hospital de Sabadell

36.310

14

Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona

21.233

5

Hospital Universitari de Bellvitge

35.976

15

Hospital General de Granollers

20.401

33.743

16

Hospital de Mataró

20.226

31.776

17

Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona

19.738

31.474

18

Hospital de Terrassa

18.942

27.794

19

HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes

18.357

26.315

20

Hospital General de Vic

17.447

6 7 8 9 10

CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Hospital del Mar (Parc Salut Mar) Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)

Hospital

Admissions SISCAT*

Font: Central de Resultats 2016, CatSalut

pàg. 024


… esdevindria el 9è amb Santa Caterina ... Considerant l’activitat aguda de l’Hospital de Santa Caterina esdevindria el 9è hospital català en volum d’activitat d’hospitalització, amb 30.189 admissions Hospital

N

Admissions SISCAT

Activitat aguda

Hospital

N

Admissions SISCAT

1

Hospital Universitari Vall d'Hebron

68.547

17

Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona

19.738

2

Hospital Clínic

41.815

18

Hospital de Terrassa

18.942

3

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

40.116

19

HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes

18.357

4

Hospital de Sabadell

36.310

20

Hospital General de Vic

17.447

5

Hospital Universitari de Bellvitge

35.976

21

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

16.869

6

CSI H. de l'Hospitalet-H. Moisés Broggi

33.743

22

HG Parc Sanitari S. Joan Déu - S. Boi Ll

14.945

7

H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona

31.776

23

Hospital de Mollet

12.811

8

Hospital del Mar (Parc Salut Mar)

31.474

24

Fundació Hospital de l'Esperit Sant

12.740

9

Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida

27.794

25

Fundació Hospital Residència Sant Camil

12.601

10

Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll)

26.315

26

Hospital d'Igualada del CSA

12.395

11

Hospital Mútua de Terrassa

25.105

27

Hospital Sant Pau i Santa Tecla

12.350

12

Hospital Universitari Sagrat Cor

24.321

28

Hospital Sant Llorenç de Viladecans

12.343

13

Centre Hospitalari (Althaia)

22.281

29

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

12.146

14

Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona

21.233

30

Hospital de Figueres

11.395

15

Hospital General de Granollers

20.401

31

Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)

10.620

16

Hospital de Mataró

20.226

32

Hospital Santa Caterina

10.451

Activitat aguda

Font: Central de Resultats 2016, CatSalut

pàg. 025


Es difícil que l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta absorbeixi l’activitat d’alta complexitat que es realitza als centres catalans d’alta tecnologia...

nivell assistencial

•  En l’hipotètic cas que l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta s’unís al de Santa Caterina, es veuria un increment de l’activitat de l’Hospital Doctor Josep Trueta, però no pas d’activitat complexa (que ja realitza actualment el Hospital Doctor Josep Trueta per la seva funció d’hospital de referència per a la Regió Sanitària de Girona), sinó d’activitat general. •  Així doncs, no es podria justificar fàcilment un augment de nivell assistencial de l’Hospital, assolint el nivell de d’alta tecnologia (que actualment realitzen els hospitals Vall d’Hebron i Clínic, principalment).

pàg. 026


… pel que fa a l’import del contracte amb CatSalut, és el 12è hospital, amb un import per alta elevat, proper als hospitals d’alta tecnologia N

Hospital

Import contracte CatSalut

Import contracte / altes

N

Hospital Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues Ll) Hospital U Doctor Josep Trueta de Girona Hospital Univ. Joan XXIII de Tarragona Centre Hospitalari (Althaia) Hospital Universitari Sant Joan de Reus

1

Hospital Universitari Vall d'Hebron

446.026.977

6.506,88

11

2

Hospital Clínic

312.416.681

7.471,40

12

250.453.660

6.961,69

13

236.994.637

5.907,73

14

195.972.846

6.226,50

15

177.095.415

5.573,24

161.235.599

4.440,53

17

128.747.454

3.815,53

18 Hospital de Mataró

119.441.632

4.297,39

19

112.346.722

4.475,07

3 4 5 6 7

Hospital Universitari de Bellvitge Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Hospital del Mar (Parc Salut Mar) H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona Hospital de Sabadell

CSI H. de l'HospitaletH. Moisés Broggi Hospital U. Arnau de 9 Vilanova de Lleida Hospital Mútua de 10 Terrassa 8

Import contracte CatSalut

Import contracte / altes

112.097.880

4.259,85

110.048.779

5.575,48

97.225.809

4.579,00

95.891.308

4.303,73

89.532.316

5.307,51

16 Hospital de Terrassa

87.324.458

4.610,10

Hospital General de Granollers

79.611.985

3.902,36

76.837.304

3.798,94

62.585.310

3.409,34

58.506.411

2.405,59

HC Sant Jaume Calella i HC de Blanes Hospital Universitari 20 Sagrat Cor

Font: Central de Resultats 2016, CatSalut

pàg. 027


conclusions


conclusions Potencialitat dels terrenys per encabir un projecte integral al voltant de l’economia del coneixement

Excel·lent accessibilitat, tant per pacients com per processos logístics

Bon nivell de finançament actual

Idoneïtat dels terrenys de Domeny

Dificultat per augmentar el nivell assistencial

Baix impacte en la mobilitat i els fluxos actuals

Minimització de l’impacte en teixit econòmic i social actual; vertebració del territori i desenvolupament

pàg. 029


grĂ cies.


L’actual cartera de CatSalut de tècniques, tractaments i procediments d’alta complexitat Tractaments i procediments diagnòstics digestius i hepàtics d'alta complexitat:

Tractaments i procediments diagnòstics de cardiologia d'alta complexitat:

Tractaments i procediments diagnòstics de radiocirurgia estereotàctica i neuroradiologia:

Cirurgia oncològica d'alta complexitat amb intenció curativa:

Cateterisme hepàtic, diagnòstic i terapèutic Cateterisme cardíac, diagnòstic i terapèutic Cirurgia cardíaca extracorpòrea Tractament de les arrítmies per ablació Valvuloplàstia endoscòpica Revascularització transmiocàrdica per làser Omnium YAG Cirurgia major valvular Cirurgia major coronària Recanvi valvular aòrtic percutani (TAVI) Radiocirurgia esterotàctica de tumors cerebrals Radiocirurgia esterotàctica de malformacions arteriovenosa Neuroradiologia intervencionista Radiologia intervencionista d'alta complexitat Tractament quirúrgic de trastorns obsessivocompulsius Tractament quirúrgic parkinson Tractament quirúrgic epilèpsia Càncer d’esòfag Càncer d’estómac Càncer de pàncrees Tractament quirúrgic de les metàstasi hepàtiques i del carcinoma primari del fetge Càncer de recte Tractament quirúrgic del càncer de pulmó primari i metastàsic Tractament quirúrgic de tumors benignes i malignes de cervell Tractament de la carcinomatosi peritoneal

Font: Template contractes CatSalut

pàg. 031


L’actual cartera de CatSalut de tècniques, tractaments i procediments d’alta complexitat Cardíac

Transplantaments

Braquiteràpia i radioteràpia Tractaments i procediments vasculars d'alta complexitat: Tractaments especialitzats i quirúrgics per a grans lesionats medul·lars

Altres tractaments i procediments d'alta complexitat:

Còrnia Hepàtic Medul·la òssia al·logènic Medul·la òssia autòleg Pàncrees Ronyó i pàncrees (simultani) Renal Renal amb ABO incompatible Tractaments de braquiteràpia Tractaments de radioteràpia Procediments en l’artèria caròtide i altres precerebrals (cirurgia oberta o endovascular) Procediments en aneurismes d’aorta abdominal (cirurgia oberta o endovascular) Tractament quirúrgic per al control voluntari de la micció i l'evacuació Recuperació funcional ES en una lesió medul·lar alta Tractament quirúrgic per al control de l'espasticitat greu d'origen cerebral o medul·lar Tractament amb implantació de neuroestimulador diafragmàtic Oxigenació per membrana extracorpòrea neonatal (ECMO) Procediment d'inserció de dispositius d'accés vascular implantable totalment (porth-a -cat) Procediments de clínica del dolor

Font: Template contractes CatSalut

pàg. 032

Profile for Ajuntament de Girona

PowerPoint de l'estudi del Trueta  

PowerPoint de l'estudi del Trueta  

Advertisement