Art en el llibre: ex-libris del Modernisme i el Noucentisme

Page 1

Art en el llibre Ex-libris del Modernisme i el Noucentisme

Art in the book BOOKPLATES from Modernisme and Noucentisme


Coberta: Ignasi Vidal, Ex-libris per a Luis del Caso Aulinas (detall), p. 91. Fidel Aguilar, Ex-libris per a Jordi Montsalvatje (detall), p. 70. Front cover: Ignasi Vidal, Bookplate for Luis del Caso Aulinas (detail), p. 91. Fidel Aguilar, Bookplate for Jordi Montsalvatje (detail), p. 70. Coberta posterior: Joaquim Renart, Ex-libris per a Carles Rahola, p. 54. Back cover: Joaquim Renart, Bookplate for Carles Rahola, p. 54. Solapes: Fidel Aguilar, Matriu d’un ex-libris per a Jordi Montsalvatje (detall), p. 73. Cover flaps: Fidel Aguilar, Wood block for a bookplate for Jordi Montsalvatje (detail), p. 73.

© Edició © Edition Fundació Rafael Masó Úrsula Llibres Primera edició Girona, octubre de 2015 First edition Girona, October 2015 Edició de Edited by Jordi Falgàs Textos Texts Marià Casas Jordi Falgàs Fotografia i tractament digital Photography and digital treatment Jordi Puig Disseny Design Joan Colomer Correcció lingüística Proofreading Eva Vàzquez Traducció a l’anglès Translation into English Traduccions Link

Impressió Printed by Gràfiques Alzamora Imprès a Girona Printed in Girona ISBN: 978-84-941101-6-0 DL: GI 1554-2015 Fundació Rafael Masó www.rafaelmaso.org Úrsula Llibres www.ursulallibres.cat

Agraïments: Acknowledgements: Amics de la Unesco de Girona Imma Clavaguera M. Carme Illa Isabel Pla Dalmau Josep Perpiñà Sebastià Roig Joaquim Romans Joan Sala Plana Carme Simón Nati Vilanova

Art en el llibre Ex-libris del Modernisme i el Noucentisme

Aquest llibre no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense l’autorització escrita del titular del copyright. Tots els drets reservats a tots els països. This book may not be totally or partially reproduced by any method, including reprography and computerised treatment without the written authorisation of the copyright holder. All rights reserved in all countries.

Art in the book BOOKPLATES from Modernisme and Noucentisme Marià Casas | Jordi Falgàs


Sumari Summary Preàmbul Preamble

7

Carles Puigdemont i Casamajó Ex-libris i exlibristes: una introducció Bookplates and bookplate collectors: an introduction

11

Marià Casas Catàleg Catalogue Jordi Falgàs

Cat. núm. 91 —4—

23


Joaquim Renart exlibris joseph monsalvatje

1907 Fotogravat, a la ploma i clixé, 112 × 60 mm Biblioteca Marià Vayreda, Olot. Col·lecció Montsalvatge

—6—

Preàmbul

Preamble

U

A

n ex-libris és molt més que la marca de propietat que es posa en un llibre: és una interpretació simbòlica de l’amor pels llibres i la lectura a partir de les enormes possibilitats expressives que ofereixen les tècniques del gravat. La singular combinació d’imatges i paraules en els ex-libris els converteix en precioses obres que des de fa dècades han despertat l’interès i la passió de grans artistes i de molts col·leccionistes. Durant el Modernisme i el Noucentisme, a Catalunya l’exlibrisme també va viure una edat d’or, així com la resta d’arts plàstiques. Rafael Masó en va dissenyar alguns per a amics seus escriptors, i a la Casa Masó se’n conserva una col·lecció d’altres artistes d’aquell moment que ha estat l’origen d’aquesta exposició. Com a gironins, també estem especialment orgullosos d’haver pogut reunir en aquesta exposició una àmplia selecció dels magnífics i delicats ex-libris que va fer l’escultor Fidel Aguilar, col·laborador de Masó. La mostra també inclou dues obres d’un altre col·laborador destacat de l’arquitecte, el bisbalenc Joan B. Coromina, de qui la Fundació Rafael Masó aquest any ha pogut adquirir una important col·lecció de dibuixos, pintures i gravats.

n ex-libris or bookplate is much more than a label pasted in a book to indicate ownership: it is a symbolic interpretation of the love of books and reading, variously expressed by any of the multiple engraving techniques available. The unique combination of words and images on bookplates makes them beautiful works of art, which have aroused interest and enthusiasm among great artists and numerous collectors over many decades. In Catalonia, the Art Nouveau and Noucentisme periods were the golden age of bookplates, together with all the other visual arts. Rafael Masó designed some for his writer friends, and Casa Masó conserves a collection of bookplates by other artists of his time, which has provided the inspiration for this exhibition. As Girona citizens, we are also particularly proud to have brought together a wide selection of the superb, delicate bookplates designed by the sculptor Fidel Aguilar, a collaborator of Masó. The exhibition also includes two works by another well-known collaborator, Joan B. Coromina from La Bisbal d’Empordà. This year, the Rafael Masó Foundation has acquired a major collection of Coromina’s drawings, paintings, and engravings.

—7—


El conjunt és un ampli recull de petites grans obres d’art que conviden a descobrir la saviesa d’artistes i de bibliòfils, i a reivindicar l’admiració i estima per l’art i pels llibres que tenien els nostres avantpassats. Ni aquest llibre ni l’exposició que l’acompanya haurien estat possibles sense la inestimable ajuda de les nombroses persones i institucions que hi han col·laborat, en especial els prestadors dels ex-libris: Marià Casas, Josep Perpiñà, la família de Joaquim Pla Dalmau, la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, l’Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Reial Acadèmia de Bones Lletres. A tots ells els volem expressar el nostre més sincer agraïment.

The resulting compilation of great little works of art invites us to discover the wisdom of artists and bibliophiles, and to reaffirm our forefathers’ love and appreciation of art and books. This book and the accompanying exhibition would not have been possible without the inestimable help of many persons and institutions, especially those who have kindly lent their bookplates: Marià Casas, Josep Perpiñà, the family of Joaquim Pla Dalmau, Marià Vayreda Library in Olot, Fages de Climent Library in Figueres, Girona Province History Archive of the Architects’ Association of Catalonia, and the Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. We wish to express our sincere gratitude and appreciation to them all.

Carles Puigdemont i Casamajó Alcalde de Girona i president de la Fundació Rafael Masó Mayor of Girona and President of the Rafael Masó Foundation

Cat. núm. 45 —8—


Ex-libris i exlibristes: una introducció

Bookplates and bookplate collectors: an introduction

Marià Casas President de l’Associació Catalana d’Exlibristes

President of the Catalan Association of Bookplate Collectors

E

I

n aquesta vida tot ho tenim només en dipòsit temporal. Els llibres són un recordatori constant d’aquesta evidència quan hi descobrim les petjades, evidents unes vegades, lleus unes altres, de mans i vides a les quals aquest llibre ha fet companyia i ha donat coneixement, diversió, llum, felicitat, abans de formar part de les nostres, en què es diluirà aquell rastre, fos obvi o poc perceptible. Un nom escrit amb tinta, la vora doblegada d’una pàgina que senyala una lectura interrompuda, potser per sempre, o un ex-libris. Vides llunyanes a les quals m’uniré quan els meus llibres, si tenen la sort de sobreviure a la seva fràgil naturalesa, surtin de les meves mans per viatjar cap a d’altres intel·ligències i prossegueixin, d’aquesta manera, el seu dilatat, màgic i extraordinari camí. La primera vegada que vaig sentir la paraula ex-libris va ser en una llibreria d’antic del carrer de la Palla de Barcelona a principis dels anys seixanta. Ja que des de petit he après que cal consultar el diccionari per saber el significat de les paraules, vaig obrir-ne un per la lletra e

n this life, everything we have is on temporary loan. Books remind us constantly of this fact, whenever we discover clear or faint traces of the hands that held one before our own hands did, and the lives to which it brought knowledge, entertainment, enlightenment, or happiness before entering our own lives, during which those clear or faint traces will become diluted. A name written in ink, a dog-ear marking a reading interrupted, perhaps for ever, or a bookplate. Distant lives, which I will join when my books, if they manage to survive the fragile nature of their existence, leave my hands to travel towards other intelligences and thus resume their long, magical, extraordinary journey. The first time I heard the word “bookplate” was in a second-hand bookshop on Carrer de la Palla in Barcelona, in the early nineteen-sixties. I looked up the word in a dictionary and discovered that a bookplate is a card, label, or stamp usually adhered to the inside front cover of a book to indicate ownership. It generally contains the name of the book’s owner, preced-

Cat. núm. 100 — 11 —


Catàleg

Catalogue

Jordi Falgàs

A

quest catàleg és una selecció d’un centenar dels tres-cents ex-libris que s’han presentat a l’exposició que s’ha pogut veure a la Casa Masó durant la tardor i l’hivern de 2015-2016. Tal com indica el títol del llibre i de l’exposició, la mostra se circumscriu a artistes del període que va des del Modernisme fins al Noucentisme en el sentit més ampli, és a dir, que arrenca a finals del segle xix i es perllonga durant la primera meitat del segle xx. Si bé després de 1930 el Noucentisme com a moviment ja havia perdut la seva vigència i preponderància, trobem casos com el d’E.C. Ricart, que fins als anys seixanta continua creant ex-libris d’una estètica plenament noucentista, i per això els he inclòs a la tria. Per a la catalogació he pres com a referència els dos volums, imprescindibles, del Catàleg raonat dels ex-libris catalans de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona, 2007), de M. Carme Illa Munné. Els que no hi apareixen han estat catalogats de nou. L’ordenació és cronològica, i en el cas d’autors amb més d’un ex-libris he tingut en compte la data del més antic.

T

he present catalogue contains a selection of about one hundred of the three hundred bookplates from the exhibition shown at Casa Masó in autumn and winter 2015-2016. As indicated by the title, the exhibition is limited to artists from the period spanning Art Nouveau and Noucentisme -style in the widest sense, i.e., starting in the late 19th century and continuing throughout the first half of the 20th century. Noucentisme as a movement had lost its relevance and preponderance by 1930, but we still find artists such as E. C. Ricart who continued to create Noucentismestyle bookplates until the 1960s; for this reason they have been included in our choice. The cataloguing is based on the two indispensable volumes of the Catàleg raonat dels ex-libris catalans de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona, 2007) by M. Carme Illa Munné. The bookplates not contained in these volumes have been newly catalogued. The general order is chronological, as it is for authors of more than one bookplate.

Cat. núm. 53 — 22 —

— 23 —


1 Ramon Casals i Vernis (Reus, 1860-1920) / liber inter amicos / liber lux vitae 1899 Fotogravat, a la ploma, 120 × 79 mm Fundació Rafael Masó

ex-libris llvis qver y bovle

— 24 —

2 Ramon Casals i Vernis / reus / qui sembra cull 1900 Fotogravat, a la ploma, 58 × 44 mm Fundació Rafael Masó

ex-libris r . vidiella y balart

— 25 —


3 Ramon Casals i Vernis / vida de la vida c. 1904 Fotogravat, a la ploma, 80 × 63 mm Fundació Rafael Masó

ex-libris sociedad el circulo

— 26 —

4 Ramon Casals i Vernis ex libris f. gras y elias 1904 Fotogravat, a la ploma, 87 × 54 mm Fundació Rafael Masó — 27 —


5

6

Ramon Casals i Vernis ex ton biblion josef monsalbatxe

/ eros

1916 Fotogravat, clixé, 114 × 97 mm Col·lecció Marià Casas, Tarragona — 28 —

Ramon Casals i Vernis / ellas athanatos 1917 Fotogravat, clixé, 110 × 94 mm Col·lecció Marià Casas, Tarragona

ex ton biblion josef monsalbatxe

— 29 —


29

30

31

32

Pau Font de Rubinat (Reus, 1860-1948)

Gaietà Cornet i Palau (Barcelona, 1878-1945) ex-libris antoni martinez s/d Fotogravat, a la ploma, 85 × 69 mm Col·lecció Marià Casas, Tarragona

Jacint Codina i Massot (Girona, 1855-Bordils, 1933) ex libris jacinto codina / aprofita’l temps; qu’es or c. 1902 Fotogravat, a la ploma, 100 × 70 mm Fundació Rafael Masó

Rossend Aubert i Cros (Olot, 1879-1915) ex:libris joseph: monsalvatje / art:y:ciencia 1902 Fotogravat, a la ploma i clixé, 85 × 70 mm Fundació Rafael Masó

ex-libris marques de vallgornera

c. 1902 Fotogravat, a la ploma, 26 × 20 mm Fundació Rafael Masó — 46 —

— 47 —


33 Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880-1935) Original d’un ex-libris per a Josep Carner 1903 Tinta sobre paper, 145 × 220 mm Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona

Josep Carner Corones: sonets a llahor dels benaventurats Barcelona: J. Cunill, 1904 Fundació Rafael Masó — Carner va reproduir l’ex-libris que li havia fet el seu amic Rafael Masó a la portada de L’idili dels nyanyos (1903) i Corones (1904)

34

35

Rafael Masó Original d’un ex-libris per a Joan Alzina i Melis c. 1903 Tinta sobre paper, 70 × 105 mm Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona

Carner reproduced the bookplate designed by his friend Rafael Masó on the cover of his books L’idili dels nyanyos (1903) and Corones (1904) — 48 —

Chr. Klumpp ex-libris frederich miracle barcelona 1903 un bon llibre es lo millor company

— 49 —

1903 Fotogravat, a la ploma i clixé, 49 × 38 mm Fundació Rafael Masó

/


60

64

Fidel Aguilar i Marcó (Girona, 1894-1917)

Fidel Aguilar = libris narciso de la hoz c. 1915 Xilografia, 92 × 63 mm Col·lecció Josep Perpiñà, Girona

ex

= libris jordi montsalvatje c. 1914 Xilografia, 86 × 56 mm Biblioteca Marià Vayreda, Olot. Col·lecció Joan Casulà

ex

65 Fidel Aguilar = libris victoria gali c. 1915 Xilografia, 92 × 63 mm Col·lecció Josep Perpiñà, Girona

61

ex

Fidel Aguilar = libris ricart galí c. 1914 Xilografia, 81 × 56 mm Col·lecció Josep Perpiñà, Girona ex

66 Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje c. 1915 Xilografia, 86 × 71 mm Biblioteca Marià Vayreda, Olot. Col·lecció Joan Casulà

62

ex

Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje 1914 Xilografia, 88 × 72 mm Biblioteca Marià Vayreda, Olot. Col·lecció Joan Casulà

ex

67 Fidel Aguilar = libris j. monsalvatje c. 1915 Xilografia, 80 × 72 mm Col·lecció Marià Casas, Tarragona

63

ex

Fidel Aguilar = libris j. montsalvatje 1915 Xilografia, 80 × 72 mm Col·lecció Marià Casas, Tarragona ex

— 68 —

— 69 —


68

72

Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje c. 1915 Xilografia, 88 × 56 mm Biblioteca Marià Vayreda, Olot. Col·lecció Joan Casulà

Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje 1915 Xilografia, 93 × 61 mm Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona. Fons Pepita Pallé

ex

ex

69

73

Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje c. 1915 Xilografia, 91 × 60 mm Biblioteca Marià Vayreda, Olot. Col·lecció Joan Casulà

Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje 1915 Xilografia, 92 × 61 mm Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona. Fons Pepita Pallé

ex

ex

70

74

Fidel Aguilar = libris jordi galí c. 1915 Xilografia, 87 × 60 mm Col·lecció Josep Perpiñà, Girona

Fidel Aguilar = libris jordi montsalvatje 1915 Xilografia, 93 × 61 mm Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona. Fons Pepita Pallé

ex

ex

71 Fidel Aguilar = libris ferrán galí c. 1915 Xilografia, 88 × 61 mm Col·lecció Josep Perpiñà, Girona ex

— 70 —

— 71 —