Page 1

CAT

CAT

ES

EN

FR

La ruta Bolaño a Blanes ressegueix els espais vitals de l’escriptor, des de la seva arribada al municipi l’any 1985 fins que va morir l’any 2003. Poeta, assagista i novel·lista, a Blanes va escriure la major part de la seva producció i va viure-hi l’època de plenitud de la seva obra.

ES

EN MÉS INFORMACIÓ

FR

La ruta Bolaño a Blanes resigue los espacios vitales del escritor, desde su llegada al municipio en el año 1985 hasta su muerte, en el 2003. Poeta, ensayista y novelista, en Blanes escribió la mayor parte de su producción y vivió la época de mayor plenitud de su obra. The Bolaño route traces writer's most often frequented spaces, since his arrival in the town in 1985 until his death in 2003. Poet, essayist and novelist, it was in Blanes where he wrote most of his works and where he reached his professional peak.

visitblanes.net

Le parcours de Bolaño à Blanes découvre les espaces de vie de l'écrivain, depuis son arrivée à Blanes en 1985 jusqu'à sa mort en 2003. Poète, essayiste et romancier, c’est à Blanes qu’il écrivit la plupart de ses oeuvres et où il vécut une période de grande plénitude dans son travail.

Col·labora

Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes

Vilar

Ca rr e

ti An

el ng

lls ne Pla

Ruta Roberto Bolaño

Plaça de l’Escorxador

“Yo nunca sospeché que un día llegaría a Blanes y que ya nunca más desearía marcharme”


Per e i Ll Puig ens a

Antiga pastisseria Planells

í dels Cam

Estudi de l’autor Carrer del Lloro, 23

s Papu

Font

Pere i Lle Puig nsa

Sta. Maria

Raval

Trav. Santa Bàrbara

Trav. Peti t Raval Darrera l’Església

Trav. Església Nova

Sta. An na

Porta

13

Bàrbara

Ca ma das a

Trav. Raval

Unió Girbau

14

Habitatge familiar Carrer Ample, 13

15

Antiga papereria Bitlloch Carrer Ample, 29

Camí de Sant Joan

Roig i Jalpí

Es pe ran ça i R Dr. R av o en ig tó s

Pg. Pau Casals

Bon Ptge. aven Puig tura

Forn Mossè n

Man resa

Pl. de l’Església

Or

Lloro

Trav. Pa Casa u ls

Ample

RUTA ROBERTO BOLAÑO

Bon Ptge. ave Puigntura

I Ja um e

Ru yr

Trav. Santa Bàrbara

Trav. Petit Raval Darrera l’Església

Ca ma das a

Ma sM aro t

Sta. An Enlaire na C. Mas

Porta

Jaume Balmes

Girona

J o aq uim

Maria Verge

Bellaire

Fornaca

Pere Roure

Ptge. Pere Roure

Ptge. Bellaire

C. de

Trav. Esglés ia

Nova

Pare Puig

Girba u

Or

R

Jo aq ui m

la St. Ja ume

Tapioles

08

Petit

Pl. Mossè Quer n

Nou Escales del Palau

Plaça d’Espanya

i R Dr. R av o en ig tó s

Man resa

l

Lla rg

Ra Mu rall m a b

Hospita l

Forn

DaSt. nie

Ptg M. C e. i Llobosta Tr era Con av. toliu Gai età Vela

Espa rden yers Cord ers

Jose p

St.

Jo Forqan uet

St.

S

Ptge. St. Jaume

Trav . Mén dez N. Mirador de s’A ugue r

Trav. St. Pe re. P.

Ptge. Hospital

Pl a À ng el M in a

Mo nt se ny

Fran cesc Folg uera

C. d el R ipoll ès

C. de lG iro nès

Illes Canàr ies

Lloro

Trav. P Casa au ls

ne lls p Am le

de lsPtge.

Pere Roure

Ca

Forn Moss èn

Maria

Tapioles

Pa vo s

rr Ptge er. Bellaire

A vi ng ud a Cad í

Trav. Raval

Ma s V aix ell er

Fornaca

Hospit al

Pere Roure Verge

Te r

Bellair e

St. Ja ume Ter

Car rer

s’Aug uer

Po rt ug al

Àg ata

Trav.

Pe txin a

Pe rla

C. de

T An rav. Ga toni ud í

t. F Sa èli nt x Ca Jo rr an er

Jo aq ui m

Ru y

Pt ge .S es Fa lqu es

Ll ar g

Mu rall a Ptge. S t. Jaume

Canig ó

Gavarre s

Carre r

Carre r

Ernest Lluch

Ma cià

12

C. dels Filadors

i Vieta

Carrer de Bellaire, 39

s Narcí riol tu Mon

Passeig de Dint re

Pg. Cortils

Es 10 Antic Can Dimas Carrer Hospital, 20 pe ran çaJoker Jocs 11

Plaça de l’Escorxador

lut a Sa de l C.

Santa

Raval

13

Blanes Riera de

Rambla Joaquim Ruyra, 18

Av. Jaume I

15

Ptge. J. Ferrer

Gib ert

Passeig Cortils i Vieta

Passeig de Dintre, 42

16 14

Biblioteca Comarcal

Llibreria Sant Jordi

Tr av .S alu t

Valls

Pl. Dies Feiners

12

08

s

Theolon go Ba cchio

10

Ferrer

Raval VePl. rge Maria Mercade rs

Valls

Carrer Aurora, 2

e Sant Joan Camí d 09

Pl. Onze de Setembre

a

Habitatge familiar

ntPasseig de la Marina

P aradí

Joaquim Ruyra

Videoclub Serra

06

T Ja rav. um eI

me Jau

09

An to ni

ra uyPtge.

11

Passeig de s’Abanell, 22

s Papu í dels 05 Cam

Mas Enlaire

Torder a

Vilar

s Creu

Fr an ce sc

Ra m bl a

er

Mas Torre nts

Forn

d’Euro pa Aving uda

Trav . Mén dez N . Pla ntir M eraado r de s’Aug uer

Ptge. Hospita l

Safa

M in a Carr er

Jo For an E que spar t deny ers St. Cord ers Jose p Avin guda St. d’Eu ropa Gaie Pt tà Vela M. C ge. osta Avin i gudL a lob era St T r a .F Sa Con v. èli nt t o li x u Ca Jo rr an

Fran cesc Folg uera

C. d el R ipol lès

C. de lG iron ès Trav. St. Pe re. P.

Clavé Anselm Carrer

Vilar

d’en

Pl. Jose Mestresp

Antic Hogar del Productor

03

Plaça Solidaritat

Capella17 de l’Antiga

a . av tig Tr An

Xamfrà entre els carrers Cristòfor Colom i Lluís Companys

ís Narc riol tu Mon

Fe

a

Fe

t Burce Joan

er

a Hort

lo m

c l Geriàtri Ptge. de

Oficina de Turisme

dreu de la Pa

Carrer

na celo Bar

Plaça Catalunya

Joan

r Carre

. An

Clavé Anselm Carrer

Medes

St

C Pa . l’H tí oq Bla ue ne i s

lç Ca

n or .F av la Tr de alç C

es Port

Pg. de la Marina

la

. St

de

rs pe Ta

C

Mo llet St. Ma rià

Sa nt Bo nó s

lós Arce

nís Ge

Dr. X. Brunet

Sant Pere Pesc ador

Llo Roig aistiàJa relp ns í

nt Sa

Plaça Placeta

C.

Botiga de bijuteria

Fo 07

arag all

ia Valènc

02

04

Sta. Maria

Unió M

Se b

u er Po er ald

Raval

Santa Cecília

Pg. Pau Casals

a tig An

Màrtir

Plaça Cerdanya

Escales del Palau Pl. de l’Església Cementiri

Lleida

e Jaum

ny ra re ar C

. e. F Ptg uera lg Fo

s’Auguer

Núñez

Illes

Petit

Co nt oli u

r se Ro

Em po rd à

El Fortí

07

Vilar

Ca rr er

Pou Nou

Prio rat

Méndez

Hospital Asil Sant Jaume er Carr

Ca rr er

rrer de Sant aM Ca ari a

andat C. Germ

08

e

r Carre

C. Mercè

Tarragona

br e

Ca rr er

Nou

Estació de tren

Carrer Josep Tarradellas, 5

Pl. Mos sè Quer n

Gib 13 Moentsrterrat

Parc de la Mina Cristal·lina

Sant Pere

Garr otxa

16

Illes Bale ars

01

Bàrbara

Petit

Blanes Vistamar

rs C. dels Filado

Ferrer

Pe ne dè s

Santa

Valls

La Perla Plaça d’Espanya

12

Carrer

Selv a

14

Ca rre r

i VietaBaix E

ra Auro

Plaça dels Països Catalans

me Jau

D ar ío

Ptg e. M on tne gre

d’en Racó

Ma l r

de

05

ta le Vio

ià axim St. M

Racó d’en Portes

Plaça 04 Estrella de Mar dCarg e o

ll Cora

í Rob

A rib au

Parc Dies Pl. del Poble Feiners Sahrauí

s ell lan lP ge Ro Àn ca co rb a

C. de la

15

Mas Carolet

Raval

l’Esta ció

iV er de ra

Pr ov en ça

Passeig deRuDi bé ntre

C. del Mare s m

Plaça

Carrer

Bru i Centrich

Pg. Cortils

t an m ia D

l el at

r rre Ca Parc

Pi rin eu s

Plaça Mas Moixa

G

Bru i Centrich

Els Pavos

sta eti da Am rag Ma

au St. P sep a St. Jountany M de la mar Mira

03

a Brav

ell

Pl. Mare de Déu del Vilar

r rre Ca Parc

n

C ar le s

gó An to ni ni Ca Pa la u

Ptge. J. Ferrer

Ca la Guidó

p Irla Jose

iz bèn Isaac A l

ban

ià Mac

10

Sa fir

Josep Vieta Ca i Burcet ta lu ny 06 a

An to Jos ni ep Ga Tar ud rad í ella s

Ve sc om te sd eC ab re ra

rtat Llibe

Claret Pare

tja

Els Pins

cesc Fran Av.

s’A de

e sd ale a Esc igu l’A

de lM ol í

rre va Ga

alu t

Illes Form igues

Theolo ngo B acchio s

s re be Al

Pl. Creu Coberta

a Cost

burg Luxem

à Vatic

rra Ando

Pla

Plaça Argentina

a la Rib

ni iterra Med

s Parí

s

t yane Man Pare

de Vila

ll

ne

a ’Ab

de Prat

Av.

er Carr

rid Mad de Vila

m Colo

o Mònac

fol Cristò

02

11

Sant Per eM àrt ir

Pg .d e

rs live ls O Jo í de se pT Cam rue ta

Plaça Núria

a ud ng vi A

ó ell ss Ro

ys pan Com Lluís

Se nd a

Mercade rs

d’ A rd al es

Gu ille rie s

Parc de Xon Ferrer

a er om . An l a P Estació dreu de la d’autobusos

Els Olivers

mera

Plaça Molina

Oficina de Turisme

Valls

au rn A

St

C ar re r

Pl. Verge Petit lar a ViM ria

rida Marga

Plaça Pius X II

s rre va Ga

Mas B orell

Car rer

Parc de Quatre Vents

Avinguda d’E uro pa

Pg. de la Marina

es er lb A

Ptge. M as Torre nts

Ptge.

Molina

Cat alu nya

09 An to ni

Ptge Joaqu . im Ruyra Mas Moixa

Carolina

ro ve nç a

Dar ío

alesunet X.rdBr Dr. d’A

Plaça Catalunya

Plaça Badajoz

Castelao

St. Ignasi de Loiola

ere s

Rub én

. St n or .F av la a Trde lade aCalçrbonill C

de Sant Vicenç Ferrer

Sant Pere Pe scador Núñez CPlaça àc

lç Ca

17

Raval

l’Esta ció

Camp Municipal Mas Borell

Mas Borell

la

ra

t algra de M etera Carr P

Mal g

r. e. Fat Ptgguera l o F

El Fortí

s’Auguer

Pl. Jos e MeFaslqtuers e p s

s

de

Plaça Solidaritat Tr av .S

Capella de l’Antiga ller Vaixe

Prio rat

Sa nt Bo nó s

rs

e al a CTap os ta Br av a

. Mas Trav

de

a ig nt A . av Tr Se

Mo llet StA. vM in a gu rià da

Plaça Cerdanya

Carr eter a

P de al C

Plaça Placeta

Pou Nou Fàbrica de teixits

Fa lqu es

Màrtir

Mas Florit

s

re SantdePl’Ee stació

nt Sa

Ca rre te ra r Acc u és o re

s Creu

Av ing ud a

ny ra re ar C

Se s

T Ja rav. um eI

nís Ge

Vilar

01

r se Ro

Em p Polígon o r CarrerdeIndustrial l’Estació dà

Estació FF.CC.

Co nt oli u

d’en

Ca rr er

alut la S P aradí

Ca rr er

Ro ca co rb a

iga nt

g Àn

16

Farmàcia Oms Carrer Nou, 8

Club Vela 17 Darrer estudi de l’autor Blanes Rambla Joaquim Ruyra, 32

Sa Palomera Club Vela Blanes

DL: GI-1009-20013

Tríptic informatiu de la Ruta Bolaño  

En aquest tríptic hi trobareu la informació més rellevant sobre la "Ruta de Roberto Bolaño" que s'ha creat a Blanes: un itinerari pels llocs...