Page 1

RETRAT N. 3

#

! $% %

" % % % ' % % %

&% % () % $ *% $ + % % % ( '

,- # % %) # % % / % % 0 % # + ! % % / '1 % %) % ) ) % ' )

%.

% % 2 !%

% % %

# .% % % # + ) % % + % '

% +) %

)

/# % % $ % % % + % %) %! %% % % %% ) % % $ 3# #%"

2,42 25667 5 ,7,2896

%

%

%

. +

%

% %# '


! 2

$ ;

3

6 = $% ) % %.

" #$ %

& $

#

7 . * '2%% % %$ + < % + >! = '2 % !? =% % '

'& ( , + ' :+ = , - 7 . !) $ $

2%)

$% +@ 2 %A + . + < % + +?) ) @ B A + . %) * ! % B% > % +# = >! . / 6 'C% ") # ! % B @ ) ## $ <A < % '8 . % % % + ) "# % % 0 D8

## % %

. ) @ B A*%B ', %) $ E '2 @ B A @ B A ) % ! ./% @ B A '4 *% <)

% $ = < + +)

%) >! %

)

%

= *%%

2

% % ) %% %

) %$ . % . ) % % - $ % % *% % %% % %. % + % D@ 6

. !

%# )

,

! !* !

H. !) #

!

%

+ F

%? % % % G% ! % +

.

) ##

%

% + ! *% % % + % $ % !

%!

/B% % + )

%' :

$

< % +

@ B

+F = A '

# % ! ) %# *% 'C% % %! ) $% $ ) - ) % . % G% $ % % *% +# . ' ) % ) % % %! +%! G +) > ? % / B% > + ' % + & + $) #) A '

% % G% % % % % 7 . + % . ) $ % !+ ) $ < ' 2B

% 7 .

/

% + .

%) % $ % ! % ! % %

! < $ + %', !

'4

# $ 3 = = '2+ % *% $ % ) % % . % % !

. ' ?% ) *+) ! % /) % %


? %+2% . +? $% 4/ . , = . %) % !. % % !% # ! ! % % 7 . ' C% ! %

"+) %) % % . < 7 . 5 = , % K % '

2 G%) . %

$ % . ! % % +

=

/+

. ) B % B% 2! = %! ! ) % % %

I %

% ! '7 6 %# % %! % %)

"% = $ +%! + %

%

B % % % *%. % %% + ) . + ?) + % %@ J % A +) = 6 . %%= % + = G %! % 2% , /$ +) = < '2 % 0 % %/% " % 5 %J %? % = G

G% .<2% !

!

%

G

'2 B # $ % % ,' 4 % ) $ /! ) ! % . ?) + % % G $ + = % K +) , /$ 7 . '

%% +% % B ##

% $% +

) % . + 6

+%

G%

' /B% +#

7 . )

+ + ! % ) 3 . /) # % G ' % K ! % % G % ! # % . % $ %/+ %. < % % " ) # + % + %% % %' ) '

!

% 2% , /$ + % / + % % *% ) ! ) < % %) %. % '9 % G%) # % % /+ % ) % *% < % G !/% ! % %% + .% $- % % % #%" + *% $. ! % + . % + %%) % % ! ' 97 . + % % / 8 , /+$ %) + + / %J G ' I

! ! %

= % '

? % %

%

%+ = H . J %$ 5 G% + ) % % / 7 . '2 %

%% % )

G% %

% ) $+ !

$

%

.$ )


% / %$

%

$ ' < + *% % / .+ ? + % *% ! . 0 %! % L % *% % H ) % + % % ! % *% $ . + @ J 5! %G= % % A

% % % $% % . 4

2 B % %$

% % %%

> "+% %

+ %) % '

%

/

%% %

% +)

%

% '

% % ) . " % '2 % . /B ) % ! ) % ) % 7 . 1% ## K% ) % %=A % . /. + 2 % + ! $ /! %@ ) *%$ $ /! ! % ! % ' B $ % ! ' 2 % # %. < % % ! + % % % ! % ' ) % $ % )

.*

1% #

% K

!

*%) + %

.

$. H %-'

7 .

#) '&#&$ # #* " &

1% # ! % ! -! D % '> "+ ) % + ) *% ) ! # % / % . % % % % . % .% % . D % ! % 'C% " ) % % ! $ ) . % ! $ % %2 % ! % % / % *% % ! % % !! ' % ! % = # ! % % . % % %# % $

% !

K% ) %# *%

% %% %$

$ %)

% %) %%

%

!* %

) % '

!

< %= %% K !-) 3 ! ! % 6 ! ' ) % # .* % G%$ % ' ! % %. * D % % = B + 6 ! - 2% + %$ % ! 4 !* % . % %% % % %

$

!B ) , , % ! '2 ' ! ) ) % *%

> +) %$ % + M ! N G NM = ' % % % %


%$ .

% < ) B% 5 G %

> ) !

% +

*% ! ! 7% =%

% %

/ > % %

% )

) % !% .

%)

% ? 2% !

% %

% %

$ %%

2

7%

% % + % % %% % > . $ ) . . %$ 2% % % '2 % % #% 9 0> + ! ) % ) $ %% +) % # % 9 'B 6 !- K . + 9 ' <% 8 9 'J % 4! ' 2

C%

,

9 '6 !- % # % ! . % G% $ % - 1% " + $ 7%

< ! %%

%

% ! - > % % % B 2% / , 2% / , ) /+ # %% % $ $ %% ) % / G $ % ) % 9 % ! % K %) %' 2 $ +

+

#

+ P '

%+ % G % %+ ? = % >$ + !* 5 = % ! % % % $ % $ %+ % % % % H ' % . % % %D$ !B% ?O = % ! + 2 K = % ! %% % ! % % % %= %'

%

% !

< B% ? * 7 7 O6 ! 2%

+

#

% ' % K . /

K.*) *% G% 1% " K! / %+ # ) 5Q +

% % = %

9 'B

% % %

% . % G% + ## ? %

% 2%

% ' / % %= %'

+

%

$

% % 'M M % ./ % + > .< 1% '

%

G NN'7 % !* % = % %% % $ % G N ) % 2% % = G % % !/ = + G N '2 % 5$ ! .

)

) !% '= ) # 0 % ! % ) .+ % 3 !% ) . % ## *% % %% . ) % # + %% ! + ! ) + % G%+ $ ) % 1% % 2 % ! ) ! % %% ! % ) % % % $ % % ! %+ # + ) ) % % ! ) % % % % % %# %

%

!

!

% 0 ) 0 G% ' #% " + ) # % ! $ % $ % #/! %+ ! % %+ $ . %' % % % % ! ! ' )


%

#

J % $

! . $ '

3 '1 3 -+ " #

!% .

! % # % !

J% 1% +

G NR $ %% ! #' J % ) % J % ? % . %% . $/ % . " % % ) %) # % + ) # % ) ) % %# ! !* $ ' <$ # . % *% % " % ) % % . % % . % % !" % J 3 D = G ? % '1 % $ % % % ! %' ! % .*%+ % 2 J % ? $ . ) % J ' 9 % $ % %% = '

)

% $

$

%

*% N+ %% -

4 . )

.

% ) 5 2% G % 3 " % $ %

) + ./ % 4 % 3 % % % % % $ + % . % 3 ) + ! = ! % % , I 0 K% + % 21 ./. @ > % % G % % G% ) % % ! J %+ ) % % + "

1% ) ! % ! %# %'> % ) + % ) % ! % % %

#'2 $ % # % + % % = % +

%

%

< % % !

. J + % % % % % *%+ *% . % % ' % . % ) % % %. %) %- A ' " % % $ % '

% %% ! / ,'B = % % ) + % 4 % # *%'7 $ + G%+ $ % ) ! > + 3 '

) .+ ) % G

%

% + % % %

% #

%! % !" ) % % *% ! + ! H .% .% % '2% % % G + ! = 2% % K! ?% K . + % J <+ = = " + $+ % ! % ', ) % $ %% % ! % %+ . . % % + % ! + ! - K%! K + % ) %/. % ) J 3 ## -+ ) $ % ! ) + %% +) / % % % ) . % %% ! *%'


1%

+

%% +

%

)

%

# %

G%+

% %

)

.

%) % % + )

1% +

%

=28S = G N;+ % %

2%

8 % . +

%

= + + S $ B

2 ) % % $ ,. % K P %'I % ! % % . ! % % ) # 1% + ! 3 ) 6 ! ' > " % # % % % %'

) )

%# %

, % <7 .

%

)

% $

%+

+

%

%)

)

G% % % % % % / + ! + *%

%

= %

! . '> " ) % $

! + A '

/ % "%+

)

+

.-+ .-+

!

%

! %

%#

!

!

)

)

%'2+ % '

$ ! 3 K

6 .

!

M:'9 ! %

#% %

% @

S %

! )

% % !"% %

+

N:

% .* ! % ) %#

8 .< $ % %

. %%

G+ ) . + # % 7 .

/ % %

# . *% % % ? % '8

%

% %

'

+ "

#

+ '

7 . +# % % / *% % '?*% % -% ! %% % % . % "+ ) ! + ! . 0 =% , ) G +% % % .+ % !* % ? % % *% % % $ % % %) % % $ % ) %) .% $ '? % % < ) % ) +! % % % + % % ) % % '2% %$ % 4/ . + + % & ) @ %% % % A# % % > $ , T7 7 7 =% 2 ) ? % %' / $ % % $ / $ % .* ! %$ % ' I

$ +

%

$

*%# # .-

=

% %% % % G $

%) ,. '


>

+ #

% %

%%

9 % *%+ # # % % % ! . + % ) . $ % !

%

4 *%% % ## % 6 ! *%%

! $ % $

/) $ '6 /) % ! % 2 %

< %

? > $ ,-+

% %

% = $

$

$ % G+ %

% '

2 7 .

$ +

%

%

' % + % ! ' *%' + . % % % ) ) % % % .$ '

! N $ ! N+ % % ,. + ? %% % % % %+ 4/ . % ! 1 % ! S % = '9 4/ . + =% ,) < %% 5%%= G+ ) $

2 % ) , ' 4/ . , %%*+ . . 4/ . + J% + $ $ %+ $ %+ % ) %) .% % % > S. S % = ) ## % 1 %

%

< +

+ ) % %+ G N+ '7 $ %$ '2+ % % % % %% ! " % % % %% % / ) %' = G' !*+ % ) % % + % % % % % % %' %% ) % % + % ) $ # & % " %+ + % ? %% $ % ! + ! > $ , T7 7 7 =% 2 + ! % '

)

%%

+

% ) + ! % ' . % + *%% ) % % "% ) % G) % % % %+ % '8 # 'I + ! ! + % ! . + % ) ) % % % + ) +$ + 3 *%% # /+ %*% %*%' "

% $

! 1 % G% ) #

%

) ? + F

% %

) %+

! %

' / % % + " ! %) % ' ! ! $ % % % % % % % + $ %!-% % % % '7 4/ . $ '2% % 4 % %% % % ! % %+ ! % % % %

% % % % . %+ + %+ " % % < = G'

. . "%

! / %+ %%

%. %

$ %) % !1 %

% / ) %

$ % '

)

$ ) % +

!


S

.

4/ . + % .* / '7 )

%! %

2

) %

. ! % $ %% % % @ 9 - ) K % ! %'

% A

%

$ <

5%%-

%

%+ /+ K

,-+

$ . '

) G

+

*% % $ % %+ ? %%

+

7 . ! ) + #

# ! + ) % ! '9 % *% , 2/ 6 . G N+ 7/ % + . % %

%+ + %

/+ > $ ! + # / % + 9 'B 7 % + $ 1 % ) % - 1. T7 7 7 =% , 2 + G+ ) ) % ! % %% $ '2 ) % *% ) % 1 % ! = G'2 9 '7 % + " .* 'J . ) ' 9 % *% " ? %) + $ + 4 *%+ ,

I 0+ % ) %#

% = % 2%.*%

+ > . %

. %% %

$

% ) ) /+ , I 0

) % ! . %

% %

%

.

% ) *% ? %) ' / % + -) ) + %$ % % %+ . /. + D@ > .

. .* % + % %% K% '

% *% $ <

<+

%

%

.

$

$

%+ )

)

%

"% %

! % $ .<%

% %

%

$ % " %

%

!% +

$

+) B = %+ ) '2 $ % $ % . $ % % % $ % ' .%

% %+ % %

1 %

% % %+ % ! 'I / % )

%

%% ' % > % 3 *%+ N+ /+ $ % ) + % % G %- A '

9 > % 3 % % ? % L / 7 . H. % , . % <+ @ = > % %A) ! ) % !* + %% % %'9 % $ ! % . N' J

%

$ > % *%

% G %

! 1 % %% % -+ ? < + %

) % '=

.

% +

$

# % % % % G% % $


*%

) .+ # ) %% G% %

*%

2 ) % %

%

% $ # '2 % ) % % % .U '

# %% %'2 D@ 8 # ! + # % % +# % # % % %+ # %.*% %+ %+ ! ! ) %+ ! % + '2% 3+ " % ) '7 ) % ) H % ) %% % %'

% )

-+ %

< ## ! ' ) % % %% ) % % %

% %+

%

%

% + B +) ! 'I

# $ %

/+

*% % %% %% .-% ) . $ 5 + B ) < , . <+ .* % % ! % % % $ %+ *% %+ ! % % 6 = %+ % *% '7 % *% % % %) % . ?) 6 5 ! , . <+ % $ *% % ! ) % ! . ! % . '8 % %% %% ) % %) - , . % <' > $ $

$

$ # ! ) % ! %

% ! 1 % + '4 % % % + % %

+

) %

$ $ < + % ) $ ) % % % % ! + ) ! % !

)

#

. !% ! % $"

< '

) K 2/ + %

.

'2 %%/%

4 % K /

*% . *% % ! ) % % %# K % > G ) % %

% . ) ! ! % % % %% '4 $ %% % $

N % ! % % ! % % ' 1 %

.$

% ) + G' $ % ! %

"

!

, %

%

%

+ *% !

! . B%

' ! %

# + !

% !

%

%

) + + % % % $ % %+ ) ) % % $ % '7 % % / ) B% J 3+ # + ) %) + . % # % $ % % ? & = % % + ) % ! + ! %) . *%+ *% ! 6 '2 % . % % % ' / 6 ) *% ! % 4 . %% %! % %7 .% %7 + ! % %$ < %) ! ! % ! 3% ! %'2 ) %) # = '2 ) %'


2 6 % %% 1 %

%

%$

K

=

,'=

)

2

'> % % % #

%$

J % % . . *) ) ) # % $ + , -6% ' < .% % % $ @ % A + ) 0 % #

%

#

% )

# !

2 ,'= ) ) <% ) *% # % %) # %

%

%+ % %

%

%

+

% +

*%

) %

%

% !

+

G+

%) *%

/ % %+ ) @ =% /'

%

%

%

%% ! A

6

% %

*% / %

" 7 %

, %

&

%

" A +# % #

+)

%

+

#

*% ) % %

)

4

#

+ % @ =

+

%+ . $ . '7 ! % ! % %) . <' 4 . + %# %% % G% . % % 7 % $ < ' <+ # % . G M+ # %% % ! + J 3'

B ) %= % %

% .

'

,'=

% ! +) ) 4 . ) % %'

!

= )

) % / % % %

% %

!

) !*% %*%

,'= + ) % / = ! $ -+ ) ! $ -) / *% K + ) % %+ B ! % G / = + '> " + / ./ + . $/ + ! . %+ / % % $ %+ % # % % % % % % %) ) % % '

K

<

G

+ !

&

+

#

/+ @ %

#

A

% *% % G %

B ) N % . *%

# &-

G M) ! +% ? %+ = % K '' G'2 % % + % % I + $ + % G% *%. ) + %! % % ' / % + % /4 . % $ * $ '?*% + % G N:$ %) + % '1 # % < % % % % + %% % %) % ) % 4 . % ) ! 1% % *% '


2

)

! +

% )

" % ) % )

$ % -

!% % % $ F '

%

' 9 !

>

G ' 8 # ' 2 %+ %

# .* % % "+ % )

%+ . %% $ % $ .* + % % . I ' ! + % % % %# ! !*) "% %) % . % $ %

%% %

% %V %

G < )

% % 7

%% ) %

% % . 1%

B

/ % % % # % $ . %

%

+ *%

$ . ! % ) /+) % 4 . %% % # ! !* %' % % % ! % % %

9

4

%+)

!

.

' % )

!

%

#'

% 4 . ' % . % $ % %# % G%' 4 !* % % % % % ! % 7 .*% %+ % ) %+ ) . % 7 4 ' % % G% . % % # % . %% '9 $ % $

+ ! . !

)

H!

%

% % ! % ' > ") ) % % B 2% /+ 1% = > .<2% J ) % *% + 4 . ! % ) $ % 9 $ +

)

A +

+%

1% % " %

% +)

%

%% % ! % . % +% % ! +

%

.

%

' 2 #

@ 2% %

%

0

% !

% %

. )

%

% %

$ %

NM $ % "+)

!*

% %

! !

. % ' 2% % ) $ % %+ =84J 7 + 2%) 6 !

%%

!

% %

%

= /+)

G NM # = ! $ % K ! > .<2% /'

= H. *% + !

. + 1% + $ % % > .<2% /' $ % =% '9 %% - ) % ' = + %% % % -# ! *% % . 3',% . *) % % +2 J . = G + ) 4

- %

.

.

) # !

% $ % + K

+ =

9 %

%% + '

%


2 J . $ ! $ ! % % K ! . # % ) + % 3 = % 2 % # # J . % ' " # % ) 7 J' '7

2 J . $ % . % 1% 'I # + % ) $ ) % = ) $ $ % % % ) # # < % J . ' 6/ . ) % % % % . %' S 2

%

% *%+ . ) ! . *% '

2 4 % = )

B% % J.

%

% . %

! % ! % .

%

# +

. % ! + . %+ = % % %

'

$ % !

%' 4

%'

%%

+% %

.

!

' 2 +

=

'8

)

%

% ' )

> .< < % ) % . '

+

/

% %%

%

% %

)

%+ . % % / ! + %% # # +% # %% %% G%'

%

+% ! !

0 %

G ) %

,' B %

%

. % +)

%

+ % ! %%

)

' 2% % .

% -

' %

%

)

=

%

%

%

<

# %' 7 ) < +

4 !

# %

=

+ )

%% % % %

%$ /

='8'4' % % $ ! ' % + % !< < + %

%

)

% %

)

$ .

= % = %

% % .

% $ % . % % / % %

%' 7 /

= ! 3

%

9

)

H % % -

)

.

/

% ,' ' % . 0 '2 ! % ) '

$

/ % $ % % . %+ % =84J 7 J . % '

)

% M +#

3 = +$ % %/ $ %

5

' .

$ G

4 % !

% =%

$

%

! % % % % )U % % # J . %

+

%

/

%.*%

% % %.*% + ) ? '

%

% ) % /% % . $ % % *% ! . -


2 + ) % %+ % % % $ % .$ ! % % % . . ' /# % > % !) ! % %% G % K! , . 6 %% G ' ) % % / % ) . % %% % / %' J% #

!

+ % %% % )

". )

4 %

%#

%

$ + %% $

%) ! % )

!*

. % %

%%

+ *% ! )

% +

# , .%

+ $ .

)

+ % *% % $ . % K! ?% %% %% % $ / #% " #% " #

6 / %

"+ %

+ "

+ G%

%

+

! %+% ! % = +! ! % , .%

"

. #

! % + . *% %% '

$

%

)

!

% -

. *%

/ < K . ' /+% # % ! !/ . % / % ! %

%' 3

% M M + % ) % = $ % 1% + ! % % % $ 'J %% ! ./ % % % ! % . %' ! % $ # % +% !< % ! %+ % % %+ % % . + ) % %% < % % % '

.%

! ! $

9

% $ % % G

!

4

% .

! # +

%%

%

% % %' %% % ,' 2 ' %% %' % . +# %$ $ < %

+ $ % %

%

! %

%

+ %' I J 3'

#

$* ! # /+% %

% ) % %

#

8

!% ! + " $< + +) ) 8 + % % 7 7 .% % . ) % . % 3'

" + ! )

M % . % K

!

%

. %'

% %

+=

@ = > G ! . % %' ! %+ = % % !

! $ ? + $

% *%

!

%

< ? % % # +#

% K '4 % ! % ) % .% % A + @ =% ! A + % 6 ) + "+ ! % < %'

)U % ) !

.% % .

% + ) !

%


%

%

?

' 2

! )

% )

'2 %

% *%

! ) %% # ! % . % ) % %% K ' 9 % *% % B% B *% ) 2 . 5% G % ? B% B *%+ % % %% % % ! % '

%

*% .

#

!

=

.< $ +) 3

! ) % $

I

! > 0 - ) D 6 %W> ") ! 3 $ % B *%' 8 % ) ) ! % % % ) $ E A '7 ) $ % $ ? %+J ! +? , +) # !* / ) . %% % % + % ! /%' @ B ! ! %+ % !/ % % ./ ! + '8 * ! ' ,! ) I

% % ! 3+ % # %%

% #

2 ; 4

= 'I " %+ !

B *%+$ % % + ! % $ . % . + % ) % % ! 0 + ) + /) % ! &'

3 MR+ . + + %%

. > .

%

%

G+ 8

!

!

+

%)

! '> %+ % ! 8

< +B J

%

K ) $

)

! $

.

# !

' 7 % 3 /$ %% %

NN >%

G%

%

%

% % +!

%

+ % %'

%

G

$

!

!

% $ % E ' 7 ! D@ B + +! % % / % 0 /D7 A ' % %% %+ $ '

)

%

% +

$

$ % % % %%

% G% % %

% *% % J % ? K

!

-

% B%

B

# %-

% > > $

%

%

' 4

5 *+ '

!

. + ) % ! % . + " *% % %+ + %) % %# +% ! ) @ A + '

+ *% % )

/ 5 % = ! + !

' #

) 8 % ) %

+ % %)

3 / )

K )

!

%

+

%

%' % 8 + %/ $ = %+

%

J +

%


?

% .

+ 3 % $ % % J ) . $ %

)

J # +. ) *%

)

)

%

%

'2

4 %#

+

%

% ) 5

B

G !

%$

%'

%

% , % /

% .*

%

%

. '

% $ *% )

% %

'

*% % % ! % ! % %+ / ! > G/+> < %+K %+, & %% +7/ + . +? +T + K % + ' % % %' 7 ) %% $ ! % % % ! B % 6 .+1 ! > %+ 2% $ + % . % T + %J . , > +6 6 %% . + '9 % ) %% % % . % = = /+ % % ! % %' 9 ? !* % # *% H) $ ! % ! / % + ! ' )

%

%

%

!

/

=

=

+ ! % I

%

%

=

G

% ! ) %'

)

%

%

H/ $

. %+ %

% %

? ,

' 6

+

% *%

" /+

9

'2

+

!

H/ "

7 .

? .<

= +) G J 3+ . H %

.

?%

!6 . =! J

J > +6 + ! J +> G %+> K -+X

$ Y ! ! J % % %+

#

) !*

K!

< .

'2 = , % J % ! J

4 5

%$

>

% %

4 4!

, ! *+? .<? % %+ %+> 6 .+2 =' % % !) $ %+# . %+

1% " +B

::

%

$

% %

F =

/./ %

'

%

%

/

! G%+

% > .+ +

5 6 % %% %

+

4

G

7 .

% $

)

% %

, %

#%

!

%

!

B

%

H ! /+

?%

< % .

%

+

*%

+$ ' 2 ! % 4 % B% ?' K - ? ) *%'

?%

6

%

'

%

!K B% ?'

2%

2%

< ! % % .< !*

% % %

'

,.

*% % + %

! %' %


2 J ? % .

8 = G *% % = % B% B *%' 2 % %% %' / % ! -% % % ! .U %+ ! %

!*

6

%

)

1% ,& %% ' ) ! % % # < . % %

%

% % !

% 2%

J

%+# % %! % >+ ! )

%

%)

%' / % %)

%

% %

/

= / . %

=

%

*+ )

+ $

% 8

! !* %'

! %% %

/

$ %%

=%

%+ % $ % % % !% %% G%+ $ < ? =! G % K % ' ) ) % % % % % % %+ ! ) ! % < +$ .

! %

!

% %%+ % % % G% $ % G % % %

.* $ D= %

%

+

G + ) %+

% %

%

%

$ % %+ $ <

+./ %

'

% % 2% %' = ! $ $ ! -%' 9 % *%+ %> < %% % %>

<+

!

% .% ' , ) # .

B% H ' 2% % = -+ + # % % % % ) + ) % ! % ! %

%# %

9 %% . + % ' 4 % % ! % ) % + % 4*$ % % % = % % ! 8 ' + % G % $ %$ ' $

. =

%)

7$ %% % ! ! % ! % ) =! G % ! ) % ! % % !/ $ ! . $ +) G) '

2

%

%

' ,

G R;+ G% # %+ " J % %+ H. 2 % < % ) % % % % % % # # % 2 '

%% %+% % )

. %

/ + ) +% %' K % ) .* % $ ) %% ! 2 1% %'

% !

%

'

%%

+

%

!**%

. %

$

% . !

%#

' ,% +

< +$ G + )

+% + ' 4 !*$ % %+ % %+ . ' 4

% % .

. ) + % ' % % + $

% !

'

!


%% %%

%

%) )

$ ? .%

% <+ 6 B 2% %

/ / % $ : . @ 8 $ % W '

6 % 6 % ?

+ '2 =

) % %

%. %7 '

'2 <

! / + < %) * ' 8

-%'

% '4

*%

+% % < $

$ %

<) ! )

+) % # $ %

.

% %% % % $ % % ;N G%' 9 % % ! %+ % . ) %

. ! < $ % + G% % *%

'? < D * *%' 7 %


Retrat Joan Rius i Vila  

Llibret de la col·lecció retrat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicat Joan Rius i Vila i escrit per Rosa Rius i Monrós. Número 3 d...

Retrat Joan Rius i Vila  

Llibret de la col·lecció retrat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicat Joan Rius i Vila i escrit per Rosa Rius i Monrós. Número 3 d...

Advertisement