Page 1

การทำางานแบบวนรอบ (Loop) ในการทำางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากจะทำางานตามลำาดับหรื อตามเงื่อนไขแล้ว ยังมี ำ อวนรอบ(Loop) เพื่อให้ทาำ งานบางอย่างซ้ากั ำ นหลายครั้งหรื อหลายรอบ การทำางานอีกแบบคือ แบบวนซ้าหรื ตามเงื่อนไขที่กาำ หนด

1. การใช้ ประโยคคำาสั่ ง While…End While ประโยคคำาสัง่ “While…End While ใช้สาำ หรับกำาหนดการวนรอบทำางาน ขณะที่สั่งเงื่อนไขเป็ น จริง และเมื่อเงื่อนไขไม่เป็ นจริ งให้หยุด มีรูปแบบคำาสัง่ ดังนี้ While เงื่อนไข ำ น ประโยคคำาสั่งที่ตอ้ งการให้ทาำ ซ้ากั

เขียนเป็ นผังงานได้ ดังนี้


ตัวอย่ าง โปรแกรมนับ (Counter) ถ้าต้องการให้นบั เลขและแสดงตัวเลขออกมา 3 ครั้ง เช่น 1 2 3 เมื่อครบ 3 ครั้งแล้วให้หยุด ดังนั้น เงื่อนไขก็คือ ขณะที่ตวั เลขน้อยกว่า 3 ให้ทาำ เมื่อตัวเลขเป็ น 3 ให้หยุด เขียนผังงานโดยใช้ While…End While ได้ ดังนี้


อธิบายผังงาน เริ่ มต้น ให้ตวั แปร Count เก็บค่า 0 ไว้ จากนั้นเข้าสู่ While ตรวจสอบเงื่อนไขว่า ค่า ของ Count น้อยกว่า 3 หรื อไม่ เนื่องจาก Count เป็ น 0 ซึ่งน้อยกว่า 3 ดังนั้น ผลของการตรวจสอบเงื่อนไขจึงเป็ นจริ งไปทำาคำา สั่ง Count = Count + 1 หมายถึง การเพิ่มค่าให้ Count อีก 1 หรื อนับ 1 นัน่ เอง สามารถเขียนได้อีกแบบคือ Count + = 1 คำาสัง่ ต่อไปคือการแสดงค่าของตัวแปร Count แล้ววนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ ค่า ของ Count เป็ น 1 ซึ่งน้อยกว่า 3 ดังนั้น ผลของการตรวจสอบเงื่อนไขจึงเป็ นจริ ง ไปทำาคำาสัง่ Count = Count + 1 อีก หมายถึง การเพิ่มค่าให้ Count อีก 1 หรื อนับ 2 และแสดงค่าของตัวแปร Count แล้ววนกลับไปตรวจ สอบเงื่อนไขใหม่ ค่าของ Count เป็ น 2 ซึ่งยังน้อยกว่า 3 ดังนั้น ผลของการตรวจสอบเงื่อนไขจึงเป็ นจริ งไปทำาคำา สั่ง Count = Count + 1 อีก หมายถึง การเพิ่มค่าให้ Count อีก 1 หรื อ นับ 3 และแสดงค่าของ ตัวแปร Count แล้ววนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ ค่าของ Count เป็ น 3 ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 3 ดังนั้น ผลของการตรวจสอบเงื่อนไขจึงไม่เป็ นจริ งก็ออก จากการวน จบการทำางาน จากผังงานตัวอย่าง เขียนเป็ นโปรแกรมได้ ดังนี้

กิจกรรมที่ 6.1 ให้สร้างโครงงาน While_Counter เพื่อสร้างโปรแกรมนับเลขตามตัวอย่างข้างต้น ทดสอบการ ทำางานของโปรแกรม

2. การใช้ ประโยคคำาสั่ ง Do…L:op


ประโยคคำาสัง่ Do…Loop มีหลายรู ปแบบดังนี้ 1. Do While…Loop 2. Do Until…Loop 3. Do…Loop While 4. Do…Loop Until แต่ละรู ปแบบมีวิธีใช้ เงื่อนไขและความหมายต่างกัน ดังต่อไปนี้ 1. Do While…Loop มีรูปแบบคำาสัง่ วิธีกาำ หนดเงื่อนไขและความหมายเหมือนกันกับ While...End While คือ “ทำาขณะ ที่เงื่อนไขเป็ นจริ ง” ผังงานที่คล้ายคลึงกัน เพียงแค่เปลี่ยน While เป็ น Do While และ End While เป็ น Loop ดังรู ป

Do While เงื่อนไข ำ น ประโยคคำาสั่งที่ตอ้ งการให้ทาำ ซ้ากั


ตัวอย่ าง เมื่อใช้ Do While…Loop สร้างโปรแกรมนับ เขียนผังงานได้ ดังรู ป


จากผังงาน เขียนเป็ นโปรแกรมได้ดงั นี้


กิจกรรมที่ 6.2 ให้สร้างโครงงาน Do_While_Counter เพื่อสร้างโปรแกรมนับเลขตามตัวอย่างข้างต้น ทดสอบการ ทำางานของโปรแกรม 2. Do Until…Loop Do Until เงื่อนไข ำ น ประโยคคำาสั่งที่ตอ้ งการให้ทาำ ซ้ากั Loop ประโยคคำาสัง่ Do Until…Loop ใช้เงื่อนไขตรงข้ามกับ Do While…Loop คือ ถ้าเงื่อนไขไม่เป็ น จริ งให้ทาำ ซ้าำ แต่ถา้ เงื่อนไขเป็ นจริ งให้หยุด หรื อทำาตามชื่อการวน คือ “ทำาจนกว่าเงื่อนไขจะเป็ นจริ ง” มีรูป แบบและผังงาน ดังนี้


ตัวอย่ าง

เมื่อใช้ Do Until…Loop สร้างโปรแกรมนับ เมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ งให้หยุด นัน่ คือ ถ้า ตัวแปร Count มีค่าเท่ากับ 3 ให้จบการวน เขียนผังงานได้ ดังรู ป


จากผังงานเขียนเป็ นโปรแกรมได้ดงั นี้

กิจกรรมที่ 6.3 ให้สร้างโครงงาน Do_Until_Counter เพื่อสร้างโปรแกรมนับเลขตามตัวอย่างข้างต้น ทดสอบการ ทำางานของโปรแกรม 3. Do…Loop While ประโยคคำาสัง่ Do…Loop While เริ่ มทำาประโยคคำาสัง่ ที่ตอ้ งการก่อน แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข และขณะที่เงื่อนไขเป็ นจริ งให้วนกลับไปทำาอีก และเมื่อเงื่อนไขไม่เป็ นจริ งก็จบการวน มีรูปแบบคำาสั ง่ ดังนี้ Do

ำ น ประโยคคำาสั่งที่ตอ้ งการให้ทาำ ซ้ากั


เขียนเป็ นผังงานได้ดงั รู ป


ประโยคคำาสัง่ Do…Loop While ทำางานคล้ายกับ Do While…Loop คือ การวนรอบการทำางาน ขณะที่เงื่อนไขเป็ นจริ ง และถ้าเงื่อนไขไม่เป็ นจริ งก็จบการวนรอบ ส่ วนที่ต่างกันคือ Do…Loop While จะทำาประโยคคำาสัง่ ที่ตอ้ งการก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข แต่ Do While…Loop จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการวนรอบ ตัวอย่ าง ผังงานของโปรแกรมนับที่ใช้ Do… Loop While


จากผังงาน เขียนเป็ นโปรแกรมได้ ดังนี้


การทำงานแบบวนรอบ  
การทำงานแบบวนรอบ  
Advertisement