Page 1

Firmado digitalmente por NOMBRE BARBANY Diligència.- Per a fer constar que ha estat NOMBRE BARBANY I BARO TERESA - NIF 37259271F Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, aprovat pel ple municipal en sessió ordinària I BARO TERESA ou=703010996, cn=NOMBRE BARBANY I BARO TERESA - NIF 37259271F de 12 de setembre de 2012 NIF 37259271F Fecha: 2012.10.22 14:15:39 +02'00'

PLA DE PROTECCIÓ CIVIL D’ÒDENA

MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INCENDIS FORESTALS Agost 2012 Empresa redactora: ENGINYERIA MARSAL I PORTA, SL Centre d’empreses C. Indústria, 2B, 1r, 2a C 25400 Les Borges Blanques (Lleida) Tel. 973 142 707 / 649 457 853 / 656 342 704 Fax 973 142 7 07 correu@marsalporta.com www.marsalporta.com


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

ÍNDEX 0.

REGLAMENTACIÓ .......................................................................................................1

0.1 0.2 

DISPOSICIONS BÀSIQUES .................................................................................................1 DISPOSICIONS A EMETRE EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA......................................................1 

1.

DADES DEL MUNICIPI .................................................................................................2

1.1

DADES GENERALS ...........................................................................................................2 1.1.1  SITUACIÓ GEOGRÀFICA ...................................................................................... 2  1.1.2  SUPERFÍCIE ....................................................................................................... 3  1.1.3  POBLACIÓ CENSADA I POBLACIÓ TURÍSTICA......................................................... 3  1.1.4  ALTITUD ............................................................................................................ 3  1.1.5  HIDROLOGIA ...................................................................................................... 4  1.1.6  XARXA VIÀRIA .................................................................................................... 4  1.1.7  XARXA FERROVIÀRIA .......................................................................................... 5  1.1.8  XARXA DE GAS ................................................................................................... 5  1.1.9  XARXA ELÈCTRICA ............................................................................................. 5  1.1.10  XARXA D’AIGUA POTABLE ................................................................................... 5 

1.2

DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC .....................................................................6 1.2.1  MASSA FORESTAL .............................................................................................. 6  1.2.2  CAMINS DE LA XARXA BÀSICA............................................................................. 6  1.2.3  PUNTS D’AIGUA .................................................................................................. 7  1.2.4  HIDRANTS ......................................................................................................... 8  1.2.5  TALLAFOCS ..................................................................................................... 10  1.2.6  FRANGES DE BAIXA CÀRREGA DE FOC ............................................................... 10  1.2.7  PUNTS DE VIGILÀNCIA ...................................................................................... 10 

2.

CONEIXEMENT DEL RISC I VULNERABILITAT.......................................................11

2.1 2.2  2.3 

RESUM I CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE RISC .............................................................11 ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ ...................................................................................14  ELEMENTS VULNERABLES .............................................................................................15  2.3.1  LLISAT DELS ELEMENTS VULNERABLES ............................................................. 15  2.3.2  ACTES A L’ÀREA DE RISC .................................................................................. 17 

2.4

DETERMINACIÓ DE LES CAMPANYES ...............................................................................17

I


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

3.

ACTIVACIÓ DEL PLA .................................................................................................18

3.1 3.2 

NIVELLS ........................................................................................................................18 CRITERIS D’ACTIVACIÓ...................................................................................................19 

4.

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ .............................................................................20

4.1 4.2 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA.................................................................20 COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA ...........................................................................21  4.2.1  COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA .............................................................. 21  4.2.2  CONSELL ASSESSOR ........................................................................................ 21  4.2.3  REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA INFOCAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA22 

4.3 4.4 

GABINET D’INFORMACIÓ ................................................................................................22 GRUPS ACTUANTS .........................................................................................................24  4.4.1  GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ ............................................................................ 24  4.4.2  GRUP LOCAL SANITARI ..................................................................................... 25  4.4.3  GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA ................................................................. 25  4.4.4  GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ ................................................. 27 

4.5

CENTRES DE COORDINACIÓ ...........................................................................................28 4.5.1  CENTRES DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA): ....................................................... 28  4.5.2  CENTRES DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL) ................................ 29  4.5.3  CENTRE DE COMANDAMENT AVANÇAT (CCA) ..................................................... 29  4.5.4  CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT) ......................... 30  4.5.5  CENTRE D’INFORMACIÓ I ALLISTAMENT DE VOLUNTARIS OCASIONALS ................. 30 

5.

OPERATIVITAT ..........................................................................................................31

5.1

PROCEDIMENTS GENERALS............................................................................................31 5.1.1  ACTUACIONS GENERALS .................................................................................. 31  5.1.2  PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS ..................... 32  5.1.2.1  DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ D’UN INCENDI FORESTAL...............................................32  5.1.2.2  PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ.............................................................................32  5.1.2.3  PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ .............................................................................33 

5.1.3 SISTEMES D’AVÍS A LA POBLACIÓ ...................................................................... 33  5.1.3.1  DESTINATARIS DE L’AVÍS I MITJANS A UTILITZAR: .................................................34 

5.1.4 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ ....................................................... 35  5.1.4.1  CONFINAMENT, EVACUACIÓ I ACOLLIDA ..............................................................35  5.1.4.2  SEGURETAT DELS NUCLIS DE POBLACIÓ .............................................................36  5.1.4.3  CONTROL D’ACCESSOS .....................................................................................37  5.1.4.4  PUNTS DE REUNIÓ ............................................................................................37 

II


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

5.1.4.5 PUNTS DE CONCENTRACIÓ DE PERSONES...........................................................37  5.1.4.6  HELIZONES .......................................................................................................38 

5.1.5 INTERFASE AMB ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) ..................................... 38  5.2 

FITXES D’ACTUACIÓ .......................................................................................................45

6.

ANNEXOS ESPECÍFICS .............................................................................................60

6.1

ANNEX 1. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I DISPOSICIONS.60 6.1.1  MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS ............................................................... 60 

6.1.2 MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D’ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN ALERTA/EMERGÈNCIA ........................ 61 

6.1.3 MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT ................... 63  6.1.4  MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT ...................... 64  6.1.5  MODEL DE BAN REFERENT A L’ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS I CONSUM DE BÉNS .............................................................. 65 

6.1.6 MODEL DE DECRET D’ALCALDIA MUNICIPAL DE REQUISA .................................... 66  6.1.7  MODEL DE DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS .... 67  6.1.8  MODEL D’AVÍS D’INCENDI FORESTAL ................................................................. 68  6.1.9  MODEL DE FULL DE REGISTRE D’EVACUATS ....................................................... 69  6.1.10  MODEL DE FULL D’ALLISTAMENT DE VOLUNTARIS OCASIONALS ........................... 70  6.2 

ANNEX 2. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC .........................................................71 6.2.1  MODEL DE BUTLLETA INFORMATIVA 1................................................................ 71  6.2.2  MODEL DE BUTLLETA INFORMATIVA 2................................................................ 73 

6.3 6.4  6.5  6.6  6.7  6.8 

ANNEX 3. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS (SI S’ESCAU)........................................75 ANNEX 4. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA .............................................................................75  ANNEX 5. ELEMENTS VULNERABLES ..............................................................................76  ANNEX 6. REGLAMENTACIÓ ...........................................................................................78  ANNEX 7. CROQUIS DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DELS HELIPORTS I HELIZONES .....................................................................................................................................79  ANNEX 8. ORGANIGRAMA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL .................................................80 

III


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Listat d’acrònims utilitzats en el present manual: CECOPAL: Centre de Coordinació Operativa Local. CRA: Centre Receptor d’Alarmes. CECAT: Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. PAU: Pla d’Autoprotecció. CCA: Centre de Comandament Avançat. INFOCAT: Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.

0. REGLAMENTACIÓ

0.1

DISPOSICIONS BÀSIQUES

El municipi d’Òdena ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil i incendis forestals:  Constitució de l'Associació de Defensa Forestal “Òdena” amb número d’agrupació 021, el dia 17 de març de 1987. Abraça una superfície de 42.540 hectàrees.  Aprovació per part del ple municipal de Pla de Protecció Civil per accident en el transport de mercaderies perilloses aprovat en ple en dia 12 d’abril de 2011 i homologat per la comissió de protecció civil de la Generalitat de Catalunya el 20 de juliol de 2011.  Aprovació per part del ple municipal de Pla de Protecció Civil per risc de nevades aprovat en ple en dia 12 d’abril de 2011 i homologat per la comissió de protecció civil de la Generalitat de Catalunya el 20 d’octubre de 2011.

0.2

DISPOSICIONS A EMETRE EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA

L’annex 1 del present Manual d’Actuació per a Incendis Forestals inclou els models de disposicions següents:  Model de declaració formal de situació de pre-alerta del pla d’actuació municipal per incendis forestals (punt 6.1.1 de l’annex 1).  Model de declaració formal d’activació i desactivació del pla d’actuació municipal per incendis forestals en alerta/emergència (punt 6.1.2 de l’annex 1).  Model de Ban amb ordre d’evacuació o de confinament (punt 6.1.3 de l’annex 1).  Model de comunicat d’avís d’evacuació o de confinament (punt 6.1.4 de l’annex 1).  Model de Ban referent a l’ordre de limitació i condició d’ús dels serveis públics i privats i consum de béns (punt 6.1.5 de l’annex 1).  Decret d’alcaldia municipal de requisa (punt 6.1.6 de l’annex 1).  Decret d’alcaldia de prestació de serveis extraordinaris (punt 6.1.7 de l’annex 1).  Model d’avís d'incendi forestal (punt 6.1.8 de l’annex 1).  Full de full de registre d'evacuats (punt 6.1.9 de l’annex 1).  Full d’allistament de voluntaris (punt 6.1.10 de l’annex 1).

1


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

1. DADES DEL MUNICIPI 1.1

DADES GENERALS

1.1.1

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El municipi d’Òdena està situat al centre de la comarca de l’Anoia. Està constituït per diversos nuclis urbans, les coordenades geogràfiques dels quals són les següents:

Nucli de població

Coordenades UTM (ED50 UTM 31N)

Òdena(nucli urbà)

E 386.970 m - N 4.607.200 m

El Pla

E 386.855 m - N 4.604.220 m

L’Espelt

E 382.790 m - N 4.606.400 m

Raval d’Aguilera

E 388.410 m - N 4.607.655 m

Can Sabater

E 385.500 m - N 4.610.090 m

Can Soler

E 383.895 m - N 4.608.190 m

Casetes d’en Mussons

E 385.060 m - N 4.607.310 m

Font de Can Mas Arnau

E 384.160 m - N 4.606.470 m

Samuntà

E 388.955 m - N 4.609.830 m

El Bosc Gran

E 388.960 m - N 4.609.315 m

El terme municipal d’Òdena limita amb els municipis de: Situació

Nom de municipi

Comarca

Telèfon / Correu-e

Sud

Igualada

Anoia

938 031 950 / igualada@aj-igualada.net

Oest

Jorba

Anoia

938 094 000 / jorba@diba.cat

Nord Oest

Rubió

Anoia

938 094 181 / rubio@rubio.cat

Nord Est

Castellfollit del Boix

Bages

938 356 033 / castellfollitb@diba.cat

Est

Castellolí

Anoia

938 084 000 / castelloli@diba.cat

Sud Est

Vilanova del Camí

Anoia

938 054 422 / vilanovac@vilanovadelcami.cat

Sud Est

La Pobla de Claramunt

Anoia

2

938 086 075 / claramunt@diba.cat


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

1.1.2

SUPERFÍCIE 5.126 ha

Superfície total

891,40 ha / 17,39 %

Superfície forestal arbrada Superfície forestal no arbrada

1.440,95 ha / 29,19 %

Superfície agrícola

2.530,70 ha / 49,37 % 201,45 / 3,93 %

Superfície urbana

Les superfícies han estat obtingudes a partir dels percentatges d’usos del sòl de l'Inventari Ecològic Forestal de Catalunya elaborat pel CREAF.

1.1.3

POBLACIÓ CENSADA I POBLACIÓ TURÍSTICA

La població censada es pot considerar estable durant tot l’any. Només cal destacar que els caps de setmana i festius la població augmenta quelcom per l'ocupació d'algunes segones residències. Municipi

Habitants*

Òdena(nucli urbà)

1.564

El Pla

1.299

L’Espelt

317

Raval d’Aguilera

69

Can Sabater

34

Can Soler

26

Casetes d’en Mussons

64

Font de Can Mas Arnau

29

Samuntà

62

El Bosc Gran

19

TOTAL

3.483

*Dades del 19/01/2009

1.1.4

ALTITUD

Altitud màxima amb població/infraestructures

763 m

Altitud mínima amb població/infraestructures

324 m

Nucli

Altitud

Òdena(nucli urbà)

390 m

El Pla

330 m

L’Espelt

400 m

3


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

1.1.5

Nucli

Altitud

Raval d’Aguilera

425 m

Can Sabater

477 m

Can Soler

387 m

Casetes d’en Mussons

400 m

Font de Can Mas Arnau

383 m

Samuntà

460 m

El Bosc Gran

515 m

HIDROLOGIA Riera d’Òdena

Rieres

Torrent de Sant Bernabé Torrent del Rossinyol Torrent de Can Prat Torrent de Cal Roig Torrent de Puigbufer Barrancs i Torrents Torrent de les Maioles Torrent de Mas Arnau Torrent de l’Espelt Torrent de Cal Valls Torrent del Raval

1.1.6

XARXA VIÀRIA Punts quilomètrics dins el municipi

Carreteres

Nom

Titularitat (origen-destí de la carretera)

A-2

Autovia Lleida - Barcelona

n-IIa

Antiga N-II

C-37

Carretera Valls – Manresa

BV-1031

Prats del Rei – Igualada

BV-1106

Igualada – Òdena

BV-1038

Igualada – l’Espelt

km 551

km 559

Madrid

La Jonquera

km 555

km 558

Madrid i

La Jonquera

Km 67,7

Km 73,1

Valls

Manresa

Km 9,1

Km 18,5

Prats de Rei

Igualada

Km 0

Km 3

Antiga N-II

Òdena

Km 0

Km 2

Antiga N-II

Òdena

4

Estatal

Generalitat

Generalitat

Diputació

Diputació

Diputació


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

1.1.7

XARXA FERROVIÀRIA

Al municipi d’Òdena no hi passa cap línea ferroviària.

1.1.8

XARXA DE GAS

L’empresa propietària de la xarxa de gas del municipi és Gas Natural. Empresa

Adreça

Telèfon

Plaça del Gas, 1

902 199 199

08003 Barcelona

900 760 760

GAS NATURAL Plaça del Gas, 1 Gas Natural SDG, SA.

934 025 189 08003 Barcelona

1.1.9 Codi LE-01

LE-02 ---

XARXA ELÈCTRICA Nom de les línies La Pobla de Segur a Subestació de Rubí Presa de Sant Antoni a Subestació de Rubí ---

Tipus

Companyia FECSA-ENDESA

220 kv

Tel. info. 900 770 077 / 900 232 323 Tel. FECSA Barcelona. 902 507 750

-

Oficina Atenció al Client: 900 847 384 Mitja i baixa tensió

Tel. Avaries: 800 760 706

1.1.10 XARXA D’AIGUA POTABLE Companyia

Adreça

Municipi / CP

Telèfon / fax* 938 031 483

Aigua de Rigat

C. Comarca 47

Igualada

938 050 952 Urg. 902 250 370

Responsable: Xavier Alonso

606 244 513

Jordi Bartomeu

609 350 341

Magí Morros

616 159 997

5


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

1.2

DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC

1.2.1

MASSA FORESTAL

Òdena té 2.332,35 hectàrees de superfície forestal, que suposa aproximadament un 46,6 % del total municipal. Del total de la superfície forestal, 1.440,95 ha corresponen a matollar i zona forestal no arbrada i 891.40 ha corresponen a superfície forestal arbrada, en la seva majoria boscos de pins.

Sector de

Situació geogràfica

massa

Característiques (respecte al límit municipal)

forestal I

Nord del terme municipal

Àrea boscosa amb predomini de les pinedes Àrea amb predomini dels camps de cultiu. Les

II

zones forestals corresponen sobretot als margues

Sud del terme municipal

dels diversos barrancs que creuen la zona, normalment en direcció nord sud

1.2.2

CAMINS DE LA XARXA BÀSICA1

Els camins, segons les seves característiques, es classifiquen en:  Primaris : Camins que tenen una amplada mínima de 5 metres. Permet el pas creuat de dos camins tipus BRP (Bomba Rural Pesada).  Secundaris: Camins i pistes forestals entre 3 i 5 metres d’amplada amb sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles.  Terciaris: Camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP (Bomba Rural Pesada), i no disposen de sobre-amples cada 100-150 metres linials.

Camins de la Xarxa Bàsica Són tots aquells que donen accés a nuclis de població i/o habitatges aïllats i es consideren imprescindibles per a garantir la seguretat de les persones i una possible evacuació de població. La resta de camins es poden consultar a la cartografia específica de l'Annex 4 d'aquest manual.

Codi Camí  Nom 

Tipus

1

Camí de Ca l'Ajut a l'Espelt 

Primari

2

Primari

3

Camí de l'Espelt 

Primari

4

Camí de Cal Lluc 

Secundari

5

Camí de les Casetes d'en Mussons 

Primari

1 Veure el punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica”

6


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Codi Camí  Nom 

Tipus

6

Camí de Can Sabater 

Primari

7

Secundari

8

Primari

9

Camí de Carena de Bellera 

Primari

10

Camí de Can Brunet ‐ Camí de Cal Servitge 

Primari

11

Camí vell d'Òdena a Can Brunet 

Secundari

12

Secundari

13

Camí de Cal Magí de Viladés 

Secundari

14

Secundari

15

Camí del Puig d'Aguilera 

Secundari

16

Camí de Ca l'Aguilera de la Costa 

Primari

17

Camí del Pont de Ventaiols 

Secundari

18

Camí de Cal Jan Torres 

Secundari

19

Camí de Can Sabater de Rumbà 

Secundari

20

Camí de la Serra de les Maioles  

Secundari

21

Secundari

22

Camí de la Costa de les Maioles 

Primari

23

Camí de Castellfollit del Boix 

Primari

24

Secundari

1.2.3

PUNTS D’AIGUA

El municipi d’Òdena compta amb els següents punts d’aigua en el seu terme municipal: Núm.

Codi Punt

identificació

d’Aigua PAM

Nom

Coordenades

Característiques

UTM

Capacitat (m3)

Accés (s/n) camió

Diba

PA-01

PA-02

-

1

PA-03

PA-04

4

helicòpte r

Cal Macià

388.248 ; 4.606.089

Can Magí de

383.523 ;

les Alzines

4.606.847

Font de Cal

387.696 ;

Brunet

4.610.012

Cal Brunet

387.475 ; 4.610.638

7

Embassament

5.000

SI

SI

Dipòsit metàl·lic

200

SI

SI

Bassa de terra

100

NO

SI

Dipòsit de formigó

100

NO

SI


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Núm.

Codi Punt -

PA-05

5

PA-06

-

PA-07

2

PA-08

PA-09

Nom

Cal Sabater

Cal Muns

Granja Vives

Aeròdrom

Coordenades 385.503 ; 4.610.060 385.153 ; 4.608.287 389.044 ; 4.608.345 387.645 ; 4.605.234

L’Espelt,

382.715 ;

Berenguer

4.606.625

Característiques

Capacitat

Accés (s/n)

Dipòsit de formigó

150

SI

NO

Dipòsit metàl·lic

300

SI

SI

Dipòsit metàl·lic

500

SI

SI

Dipòsit metàl·lic

200

SI

SI

Punt natural

9999

SI

NO

Bassa

2.000

SI

SI

Dipòsit metàl·lic

500

Si

Si

(pou) -

PA-10

3

PA-11

1.2.4

Turó de les

385.246 ;

Guixeres

4.606.473

Les Maioles

383.660 ; 4.610.970

HIDRANTS

Dins el terme municipal d’Òdena hi ha diversos hidrant distribuïts en els diferents nuclis. En la següent taula es pot observar les coordenades de cadascun d’ells. Hidrant

Codi Hidrant PAM Diba

Adreça

Localitat

X

Y

H1

-

C. Petit

Òdena

383.849

4.607.093

H2

11

Plaça Major

Òdena

386.972

4.607.150

H3

-

C. de Sant Pere Martir

Òdena

387.050

4.607.082

H4

-

C. de Sota del Balç

Òdena

386.952

4.607.064

H5

12

C. de la Font

Òdena

387.148

4.607.149

H6

-

C. Bonavista

Òdena

387.184

4.607.091

H7

-

C. de la Riera

Òdena

387.146

4.607.035

H8

-

C. del Puig Rabat

Òdena

387.440

4.607.323

H9

-

Av. de l’Estadi

Òdena

386.743

4.606.769

H10

18

C. de Cal Riba

El Pla

386.760

4.604.426

8


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Hidrant

Codi Hidrant PAM Diba

Adreça

Localitat

X

Y

H11

-

C. de Barcelona

El Pla

386.930

4.604.381

H12

-

C. de la Unió

El Pla

386.571

4.604.224

H13

-

C. de Cal Riba

El Pla

386.697

4.604.212

H14

-

Av. de Madrid

387.193

4.604.065

H15

-

Av. de Madrid

387.294

4.604.007

H16

20

Av. de Madrid

387.465

4.603.974

H17

-

Av. de Madrid

387.675

4.603.948

H18

-

Av. de Madrid

387.876

4.603.912

H19

19

Av. de Madrid

388.032

4.603.926

H20

-

C. de Josep Oliva

388.157

4.603.967

H21

-

C. de Cal Llacuna

388.375

4.603.913

388.484

4.603.751

388.576

4.603.681

388.527

4.603.653

388.121

4.603.770

388.094

4.603.629

387.884

4.603.663

387.746

4.603.687

Gavarreres

387.619

4.603.779

H22 H23 H24

Av. de Madrid Bloc 3

Av. de Madrid Bloc 3

Av. de Madrid Bloc 3

Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les

H25

-

C. de Josep Oliva

H26

-

C. de Josep Oliva

H27

-

C. de Manel Valls

H28

-

C. de Manel Valls

H29

-

C. de Manel Valls

H30

-

Can Macià

Afores Òdena

388.203

4.606.072

H31

16

C. del Raval d’Aguiera

El Raval d’Aguilera

388.287

4.607.689

17

Camí Raval d’Aguilera a

El Raval d’Aguilera

388.584

4.608.010

H32

Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les Gavarreres Polígon industrial Pla de les

Sant Bernarbé

9


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Hidrant

Codi Hidrant PAM Diba

Adreça

Localitat

X

Y

H33

-

-

Ca l’Alzet

388.260

4.609.078

H34

-

-

El Bosc Gran

388.859

4.609.292

H35

-

-

Samuntà

388.996

4.609.844

H36

14

Les Maioles

Les Maioles

383.660

4.610.970

H37

15

Camí del Raval d’Aguilera

Raval d’Aguilera

388.790

4.608.425

H38

13

Camí de Can Sabater

Can Sabater

386.305

4.608.425

1.2.5

TALLAFOCS

El municipi d’Òdena no disposa de cap infraestructura d’aquest tipus.

1.2.6

FRANGES DE BAIXA CÀRREGA DE FOC

El municipi d’Òdena no disposa de cap infraestructura d’aquest tipus.

1.2.7

PUNTS DE VIGILÀNCIA

No hi ha cap punt de vigilància ni a Òdena ni en els municipis veïns, des del qual es divisi el terme municipal.

10


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

2. CONEIXEMENT DEL RISC I VULNERABILITAT 2.1

RESUM I CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE RISC

Classificació del risc segons el Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya: Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, Òdena es va classificar com a municipi d’alt risc d’incendi forestal.

D’acord a la revisió realitzada el 03/11/2010 del Pla INFOCAT de la Generalitat de Catalunya i la seva actualització del 2006, dins el Mapa municipal de perill d’incendi forestal realitzat per la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural, del DMAH, el municipi d’Òdena està classificat com a Perill molt alt. En base a aquesta classificació ÒDENA està obligat a tenir un Pla d’emergències per incendi forestal.

Segons el Mapa de vulnerabilitat municipal, elaborat per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, del DJI, Òdena està classificat com a municipi amb vulnerabilitat mitjana per incendi forestal.

11


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

12


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Incendis forestals ocorreguts al municipi D’acord a les estadístiques facilitades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al llarg del període 1994-2009 s’han produït 31 incendis forestals que han afectat el terme municipal d’Òdena. Això suposa una mitjana de dos incendis cada any aproximadament. Cal destacar que la superfície cremada en la totalitat del període tan sols va ascendir a 13,3 ha.

Seguidament es detallen aquests 31 incendis forestals, la suposada causa dels quals sempre han estat negligències, exceptuant-ne un on la causa presumible és intencionada:

13


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

2.2

ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ

S’ha establert dos sector de risc o afectació, en consonància amb la divisió en sectors de massa forestal realitzat al punt 1.2.1. Punts singulars

Sector de risc

Àrees

d’incendi forestal

respecte a l’efecte

Activitats de risc

dòmino Àrea

I

Localització

boscosa

predomini

de

amb les

pinedes Àrea

amb

Nord

del

terme

municipal

No se n'ha detectat

Les pròpies de l'activitat agrícola

predomini

dels camps de cultiu. Les

II

zones

forestals

corresponen

sobretot

als

margues

dels

diversos barrancs que creuen

la

Sud

del

municipal

zona,

normalment en direcció nord sud

14

terme

No se n'ha detectat

Les pròpies de l'activitat agrícola


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

2.3

ELEMENTS VULNERABLES

2.3.1

LLISAT DELS ELEMENTS VULNERABLES

Codi

Nom

Tipus d'establiment

Tipus de residents

Capacitat

Responsable

EV-03

El Raval d'Aguilera

Nucli Urbà

Permanents

69

Ajuntament

EV-05

Les Casetes de Mussons

Nucli Urbà

Permanents

64

Ajuntament

EV-06

Samuntà

Nucli Urbà

Permanents

62

Ajuntament

Samuntà

EV-07

Bosc Gran

Urbanització

Permanents

19

Ajuntament

Bosc Gran

Adreça

Localitat

Telèfon1

Telèfon2

UTM X

UTM Y

SOC

938 017 434

-

388.385

4.607.700

28BC14

938 017 434

-

385.055

4.607.315

28BC11

Òdena

938 017 434

-

389.000

4.609.850

28BC04

Òdena

938 017 434

-

389.090

4.609.330

28BC04

El Raval Òdena d'Aguilera Les Casetes de Òdena Mussons

EV-08

Maioles

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Jordi Enrich

Ctra. Bv-1031

Òdena

616 605 979

-

383.680

4.610.915

27BB24

EV-09

Puig Bufer

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Jordi Prat

Can Sabater

Òdena

620 782 965

-

384.655

4.611.385

27BB20

EV-10

Cal Viladés

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Sunna Torné

Can Samuntà

Òdena

938 050 816

-

388.755

4.611.420

28BB19

EV-11

Cal Magí de Viladés

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Enric Puiggrós

Can Samuntà

Òdena

-

-

388.610

4.611.020

28BB19

EV-12

Cal Jan Torres

Habitatge Aïllat

Permanents

-

-

Can Sabater

Òdena

-

-

386.090

4.610.980

28BB22

EV-13

Cal Talalret

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Joan Carné

Can Sabater

Òdena

-

-

385.955

4.611.015

28BB21

EV-14

Cal Vives Nou

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Ginés Casajuana

Can Sabater

Òdena

938 050 613

-

385.340

4.610.190

28BB21

EV-15

Can Solà

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Germán López

Can Sabater

Òdena

907 446 040

-

385.830

4.609.315

28BC01

Òdena

938 041 501

-

387.965

4.608.855

28BC08

Òdena

938 040 988

690 731 017

389.270

4.609.680

27BC05

Ctra. C-37 pk 71 Ctra. C-37 pk 72,8

EV-16

Cal Samuntà

Restaurant

Permanents

-

Vivancos

EV-17

Cal Geroni

Restaurant

Permanents

-

Quim i Josep

EV-18

Vinya de Pont

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Carlos Almiron

Can Sabater

Òdena

660 542 120

-

386.140

4.608.095

28BC07

EV-19

Cal Roig

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Antonio Puig

Can Sabater

Òdena

938 043 193

-

386.580

4.609.640

28BC02

EV-20

Cal Segarra

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Antonio Vilella

Can Sabater

Òdena

937 460 320

-

386.550

4.610.190

28BB22

EV-21

Cal Pau Antona

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Josep Torrellardona

Can Sabater

Òdena

-

-

386.545

4.610.175

28BB22

EV-22

Cal Alzet

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Mª Angels Prat

Samuntà

Òdena

610 702 133

-

388.325

4.609.135

28BC04

EV-23

Cal Mestre Viladell

Habitatge Aïllat

Permanents

6

Pedro Casals

Samuntà

Òdena

617 069 407

-

388.070

4.609.160

28BC04

EV-24

Cal Cinto

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Pedro Prat

Samuntà

Òdena

938 042 450

-

387.755

4.610.190

28BB23

EV-25

Cal Futra

Habitatge Aïllat

Permanents

6

José Tardà

Samuntà

Òdena

938 046 424

-

386.545

4.610.175

28BB22

EV-26

Cal Pere Grau

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Ferran Grau

Samuntà

Òdena

938 042 500

-

387.475

4.610.440

28BB23

EV-27

Cal Guilereta

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Ramón Tardà

Samuntà

Òdena

-

-

386.545

4.610.175

28BB23

15


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Codi

Nom

Tipus d'establiment

Tipus de residents

Capacitat

Responsable

Adreça

Localitat

Telèfon1

Telèfon2

UTM X

UTM Y

SOC

EV-28

Torre del Farrè

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Elisabet Farrè

-

Òdena

-

-

387.756

4.610.190

28BB23

EV-29

Cal Rossinyol

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Jaume Montaner

Samuntà

Òdena

938 042 600

-

389.030

4.609.900

27BC05

EV-30

El Cau del Rossinyol

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Miquel Solè

Samuntà

Òdena

937 446 005

-

387.755

4.610.190

28BB23

EV-31

La Vinya Gran

Habitatge Aïllat

Permanents

6

Josep Mª Farres

Samuntà

Òdena

627 535 909

-

388.600

4.609.750

28BC04

EV-32

Can Salat

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Josep Bosch

Can Solè

Òdena

-

-

384.020

4.607.610

27BC15

EV-33

Cal Vicentó Vell

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Maria Cruz Gil

Can Solè

Òdena

-

-

383.960

4.608.140

27BC15

EV-34

Cal Garrel

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Josep Mussons

Casetes

Òdena

938 036 783

-

384.990

4.607.010

28BC11

EV-35

Cal Mercader

Habitatge Aïllat

Permanents

7

Josep Mª Carner

Can Soler

Òdena

931 018 045

-

384.440

4.607.350

27BC15

EV-36

Cal Garça

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Antonio Fernández

Casetes

Òdena

938 040 501

-

385.060

4.607.570

28BC11

EV-37

Cal Cesc

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Maria Bonell

Casetes

Òdena

938 042 956

-

382.260

4.606.670

27BC18

Òdena

-

-

383.350

4.607.135

27BC14

EV-38

Cal Magí de les Alzines

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Carmen Ripoll

Font d'en Massarnau

EV-39

Ca l'Aguilera de la Costa

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Pau Jorba

El Pla

Òdena

937 446 075

-

388.765

4.607.295

28BC14

EV-40

Cal Rosario

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Miguel Culebras

Can Sabater

Òdena

-

-

385.765

4.610.425

28BB21

EV-41

Cal Giménez

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Juan Giménez

Can Solè

Òdena

938 040 270

-

383.450

4.608.135

27BC09

EV-42

Cal Senadó

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Karina Salazar

Can Solè

Òdena

937 446 006

-

383.255

4.608.015

27BC09

EV-43

La Vinya

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Patricio Fernández

Casetes

Òdena

938 033 107

-

358.255

4.606.820

28BC16

EV-44

Cal Ramon de Quima

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Joan Ribera

Casetes

Òdena

610 700 407

-

385.110

4.607.030

28BC11

EV-45

Can Sabater

Conjunt d'habitatges

Permanents

34

-

Can Sabater

Òdena

-

-

385.485

4.610.080

28BB21

EV-46

Can Soler

Conjunt d'habitatges

Permanents

26

-

Can Soler

Òdena

-

-

383.970

4.608.090

27BC09

EV-47

La Font de Can Mas Arnau

Conjunt d'habitatges

Permanents

29

-

Font de Can Mas Arnau

Òdena

-

-

384.195

4.606.445

27BC20

16


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

2.3.2

ACTES A L’ÀREA DE RISC

Nombre de persones / Nom de l’acte

Localització

Data

Descripció

Aforament

Fira aeronàutica Aerosport. Fira de

l'aeronàutica

5.000 - 6.000

l'Aeròdrom d'Igualada-

2 i 3 de juliol

Òdena

Servei de restaurant i Assistents aproximadament

bar en el mateix recinte Zona d'acampada

2.4

DETERMINACIÓ DE LES CAMPANYES

L’època en que queda prohibit fer foc en terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta 2

va del dia 15 de març al dia 15 d’octubre . 3

El període d'alt risc d’incendis forestals va del dia 15 de juny al dia 15 de setembre . NOM DE LA

VIGÈNCIA

DESCRIPCIÓ

CAMPANYA i Inici: 1 de Febrer

Formació informació

Final: 31 de Març

- Sessió informativa entre els caps de grup i planificació de la campanya - Simulacre de gabinet d'activació del Pla de Protecció civil per incendis forestals - Reconeixement de la xarxa viària

Època risc

de Inici: 1 de juny Fi: 30 de juny

- Manteniment i millora del material d'emergència del municipi. - Informació a la població - El control de les activitats il·legals en la zona forestal. - Campanya municipal anual de prevenció d’incendis forestals i actuacions d’acord amb les indicacions de la Direcció General de Protecció Civil. - Promoure el llaurat del perímetre de camps en contacte amb el bosc, matollars i herbassars després de la sega. - El control de l’accés motoritzat a la zona forestal en situacions de risc extrem. - La revisió i manteniment dels hidrants i punts d’aigua. - Formació de voluntaris de protecció civil, si s'escau.

2 Segons la legislació vigent, Capítol 4, Article 15, del Decret 64/1995. 3 Segons la legislació vigent, Capítol 5, Article 17, del Decret 64/1995.

17


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

3. ACTIVACIÓ DEL PLA 3.1

NIVELLS

Pre-alerta: La pre-alerta del PAM per a incendis forestals es donarà en els casos següents: El Pla INFOCAT preveu la fase de Pre-Alerta davant del supòsits següents:  Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla INFOCAT, degut a l’activació del Pla Alfa a nivell 2 a la zona on es troba el municipi.

La pre-alerta del PAM per a incendis forestals implica:  El seguiment proper i puntual de l'actuació.  La transmissió ràpida de la informació entre tots els estaments involucrats per tal de poder establir, al més ràpid possible, les mesures adients per a fer front a l’emergència.

La pre-alerta no implica l’activació del Pla.

Alerta El Pla s’activa en fase d’alerta davant de les situacions següents:  Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya en fase d’alerta a la zona on es troba el municipi.  Davant d’un incendi de petites dimensions que pot ser controlat amb els mitjans habituals d’extinció i que no comporta cap mena de perill per a persones i béns.  Quan hi ha un incendi important proper i la seva evolució pot arribar a afectar el municipi.  Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzin les tasques de vigilància i les tasques que permetin el retorn a la normalitat.

Emergència El Pla s’activa en emergència davant de les situacions següents:  Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya en fase d’emergència a la zona on es trobi el municipi  Quan l’incendi important que es produeix és al mateix municipi i comporta, o pot comportar per la seva evolució, un greu risc per al municipi.

18


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

3.2

CRITERIS D’ACTIVACIÓ Succés

Nivell

Activació del Pla Alfa a nivell 2 a la zona on es troba el municipi

Pre-alerta

Activació del Pla Alfa a nivell 3 a la zona on es troba el municipi

Alerta

Gran incendi als municipis propers

Alerta

Gran incendi al municipi

Emergència

Incendi que afecta nuclis de població al municipi

Emergència

Incendi de petites dimensions que no afecta a la població ni als béns

Alerta

19


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 4.1

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

Composició: Càrrec operatiu

Director del Pla. Titular Director del Pla. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Carles Albert Casanova Miranda (Alcalde) Pep Solè Vilanova (1r Tinent d'Alcalde)

A través del CRA. Tel. 617492354 A través del CRA. Tel. 676865449

Núm. de la fitxa d’actuació

2 2

Funcions:.  Declarar la pre-alerta, l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. Informar-ne al director del Pla INFOCAT per mitjà del CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) .  Convocar el Comitè Municipal d’Emergències.  Constituir i exercir la direcció del CECOPAL.  Informar i coordinar-se amb el director del Pla INFOCAT.  Analitzar i valorar la situació.  Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement del director del Pla INFOCAT. Si és convenient, haurà de propiciar l'activació dels diversos PAU que ho requereixin.  Decidir en tot moment, amb el Comitè Municipal d’Emergències, les actuacions més adients per fer front a l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de protecció a la població (avisos, acollida i suport), als béns i al medi ambient.  Assegurar l’execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per la correcta execució d’aquestes funcions.  Ordenar la incorporació als grups d’actuació del Pla INFOCAT dels mitjans i recursos municipals disponibles per garantir la protecció i la seguretat de la població.  Decretar mobilitzacions i expropiació temporal.  Assegurar el manteniment i l’operativitat del Pla de protecció civil municipal.  D’altres, en funció del risc

20


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

4.2 4.2.1

COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

L’estructura municipal per fer front a les emergències consisteix en el Comitè Municipal de l’Emergència, format per:  El responsable municipal de l’emergència (punt 4.1)  El Consell Assessor (punt 4.2.2)  El Gabinet d’informació (punt 4.3)

4.2.2

CONSELL ASSESSOR

Composició: Càrrec operatiu Coordinador Municipal de l'Emergència. Titular Coordinador Municipal de l'Emergència. Substitut 1r Cap del Grup Local d'Intervenció. Titular Cap del Grup Local d'Intervenció. Substitut 1r Cap del Grup Local Sanitari. Titular Cap del Grup Local Sanitari. Substitut 1r Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Titular Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Substitut 1r Cap del Grup Local d'Ordre Públic i Avisos a la Població. Titular Cap del Grup Local d'Ordre Públic i Avisos a la Població. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual Carlos Delgado Fernàndez (Cap Vigilants Municipals) Eduard Ogg Tatge (Vigilant Municipal) Pep Solè Vilanova (1r Tinent d'Alcalde) Eduard Ogg Tatge (Vigilant Municipal) Ramona Vila Mensa (Regidora de Sanitat) Fina Tomàs Tort (Administrativa) Joan Gabarró Vinyals (Regidor de Medi Ambient) Joan Prieto Martós (Vigilant Municipal) Sergio Lozano Montero (Regidor de Governació) Carlos Delgado Fernàndez (Cap Vigilants Municipals)

Dades de localització / telèfons A través del CRA. Tel. 669471033 A través del CRA. Tel. 690051077 A través del CRA. Tel. 686865449 A través del CRA. Tel. 690051077 A través del CRA. Tel. 606831571 A través del CRA. Tel. 619831387 A través del CRA. Tel. 657822815 A través del CRA. Tel. 690051066 A través del CRA. Tel. 678997134 A través del CRA. Tel. 669471033

Núm. de la fitxa d’actuació

3 3 6 6 7 7 8 8 9 9

Les funcions del consell assessor són:  Assessorar el director del Pla.  Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent-hi les instruccions de l’alcalde/ssa als seus col·laboradors. Són funcions del coordinador municipal de l’emergència:  Assessorar el director del Pla de protecció civil municipal, l'alcalde/ssa, directament i com a membre del Consell Assessor.  Coordinar les actuacions dels grups locals amb les dels grups del centre de comandament avançat.

21


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

4.2.3

REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA INFOCAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Composició: Càrrec operatiu

Representant Municipal al Pla Infocat. Titular Representant Municipal al Pla Infocat. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Teresa Barbany Baró (Secretaria Municipal) Antoni Pujadó Estany (Responsable de RRHH )

Núm. de la fitxa d’actuació

A través del CRA. Tel. 678602893 A través del CRA. Tel. 675657252

4 4

Funcions:  En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li subministrin i posar-se a disposició de l’alcalde del seu municipi.  Si l’alcalde constitueix el CECOPAL i així ho disposa, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte amb el CECAT per a determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a representant municipal al Pla INFOCAT).  Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del Pla INFOCAT i integrar-se al Consell Assessor per tal de fer l’enllaç amb el CECOPAL i l’Alcalde.  Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al CECOPAL de les decisions del Consell Assessor del Pla INFOCAT.

4.3

GABINET D’INFORMACIÓ

Composició: Càrrec operatiu

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Cap del Gabinet d'Informació. Fina Tomàs Tort (Secretaria Titular Municipal) Cap del Gabinet d'Informació. Montserrat Planell Ollé Substitut 1r (Personal Ajuntament) S’ubicarà a l’Ajuntament d’Òdena.

Núm. de la fitxa d’actuació

A través del CRA. Tel. 619931387 A través del CRA. Tel. 676086589

5 5

Funcions: Donar suport al director del Pla de protecció civil municipal, de forma coordinada amb les actuacions del Gabinet d’Informació del Pla INFOCAT en les tasques següent:  El Gabinet d’Informació del Pla de protecció civil municipal ha d’estar en contacte permanent amb el Gabinet d’Informació del Pla INFOCAT, a través del telèfon 935 542 623. El titular del Gabinet Municipal d’Informació assegura aquesta coordinació.  Centralitzar, coordinar i preparar la informació (elaboració de comunicats, ordres i recomanacions) sobre l’emergència en coordinació amb el Gabinet d’Informació del Pla INFOCAT i facilitar-la a la població en nom del director del Pla a través dels mitjans de comunicació de titularitat pròpia o d'obligada inserció per part dels mitjans de comunicació

22


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

social. En particular, s’ocupa de les declaracions d'activació del Pla en cas d'emergència i en cas d'alerta, i del final de cadascuna.  Atendre la premsa tot donant-hi la informació necessària de caràcter municipal, en coordinació amb el Gabinet d’Informació del Pla INFOCAT. Orientar la recerca d’informació per part dels mitjans de comunicació social i corregir les informacions errònies.  Subministrar informació telefònica als familiars dels ciutadans del municipi personalment afectats. Des del Gabinet s’ha de portar el control de la informació donada als familiars. S’ha de coordinar amb el grup sanitari, que és l’encarregat de l’atenció psicològica in situ als familiars de les víctimes i del grup logístic i d'acollida que solucionarà tots els aspectes logístics que afectin els familiars: allotjament, trasllat de víctimes, etc.  Transmetre les dades significatives al Gabinet d’Informació del Pla INFOCAT.

La funció d’informació telefònica als familiars d’afectació municipal s’ha de dur a terme pel personal administratiu de l’ajuntament i s’ha d’habilitar un telèfon especialment dedicat a aquesta tasca.

El Gabinet d’Informació del Pla de protecció civil municipal ha d’estar en contacte permanent amb el Gabinet d’Informació del Pla INFOCAT. El titular del Gabinet municipal d’Informació assegura aquesta coordinació.

Les emissores de ràdio que s’utilitzaran com a mitjà de difusió durant la situació d’alerta o emergència seran: Emissora

Freqüència

Responsable/dades de localització

Catalunya Ràdio Catalunya Informació Ràdio Nacional d’Espanya-Ràdio 1 Ràdio Nacional d’Espanya-Ràdio 4 Ràdio Nacional d’Espanya-Ràdio 5 (24h notícies) Ràdio Igualada

97,3 Mhz 98,3 Mhz 89,4 Mhz 106,8 Mhz 98,8 Mhz 103.2 MHz

Joan Puerto Tel 933 069 200 Manel Laborda Tel 933 069 200 Tel. 933 048 100 Tel. 933 048 100 Tel. 933 048 100 Tel. 938 054 100

23


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

4.4

GRUPS ACTUANTS

En cas d’activació del Pla INFOCAT, dirigeix els grups actuants el Conseller/a d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, que és el seu director/a o en la persona en qui delegui. Les feines que ha de realitzar cada un dels grups d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla INFOCAT, en els quals s’integren.

4.4.1

GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

Composició: Càrrec operatiu

Cap del Grup Local d'Intervenció. Titular Cap del Grup Local d'Intervenció. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Pep Solè Vilanova (1r Tinent d'Alcalde) Eduard Ogg Tatge (Vigilant Municipal)

A través del CRA. Tel. 686865449 A través del CRA. Tel. 690051077

Núm. de la fitxa d’actuació

6 6

Altres integrants del grup: Càrrec operatiu

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Núm. de la fitxa d’actuació

Suport a la Intervenció

Carles Casanova Miranda A traves del CRA Tel. 657215257 / 938036794 (President de l’ADF)

---

Funcions: 

Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup d’Intervenció del Pla INFOCAT: -

Rebre i notificar, en primera instància, l’existència de l’emergència al 112 i al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat)

-

Assessorar tècnicament els diferents nivells de comandament a través del cos d’agents rurals.

-

Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir els incendis, i per a controlar, reduir o neutralitzar-ne els efectes de l’incendi.

-

Donar recolzament a les tasques rescat i salvament de persones i béns.

-

Establir les esquadres de reserves.

-

Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

-

Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CCA.

Assessorar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.

24


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

4.4.2

GRUP LOCAL SANITARI

Composició: Càrrec operatiu

Cap del Grup Local Sanitari. Titular Cap del Grup Local Sanitari. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Ramona Vila Mensa (Regidora de Sanitat) Fina Tomàs Tort (Administrativa)

A través del CRA. Tel. 606831571 A través del CRA. Tel. 619831387

Núm. de la fitxa d’actuació

7 7

Altres integrants del grup: Càrrec operatiu

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Núm. de la fitxa d’actuació

Suport sanitari

M. Teresa Navarro Sala (Farmacèutica)

A través del CRA Tel. 938033246

---

Funcions: 

Col·laborar en els tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Sanitari del Pla INFOCAT: -

Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència.

-

Prestar assistència sanitària in situ.

-

Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats.

-

Identificar víctimes en primera instància en col·laboració amb els serveis corresponents.

 4.4.3

-

Cobrir les necessitats farmacèutiques.

-

Prestar atenció psicològica als afectats i als familiars.

-

Realitzar tasques de salut pública.

-

Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.

Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA

Composició: Càrrec operatiu

Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Titular Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Joan Gabarró Vinyals (Regidor de Medi Ambient) Joan Prieto Martós (Vigilant Municipal)

A través del CRA. Tel. 657822815 A través del CRA. Tel. 690051066

25

Núm. de la fitxa d’actuació

8 8


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Altres integrants del grup: Càrrec operatiu

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Núm. de la fitxa d’actuació

Responsable d’acollida Coordinador de voluntaris ocasionals Encarregat d’avituallament Responsable dels Serveis Socials Suport logístic

Manuel Granados López (Responsable Instal·lacions Esportives) Josep Prat Regordosa (Coordinador de voluntaris de l’ADF) Dolors Labrada Ruíz (Técnica de l’ajuntament) Anna García Martínez (Coordinadora de serveis social) Jordi Canyelles Trullàs (Cap Brigada Municipal)

A través del CRA Tel. 600248902 A través del CRA: Tel. 620782965 A través del CRA: Tel.680957768 A través del CRA: Tel.630479402 A traves del CRA Tel. 626046613 /938040144

10 ---------

Funcions: 

Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla INFOCAT: -

Assegurar la provisió dels recursos complementaris que el director del Pla INFOCAT i els grups d’actuació necessiten per complir les seves missions i la mobilització d’aquests mitjans. Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a disposició dels grups.

-

Funció logística municipal i gestió dels serveis bàsics municipals (serveis municipals d'aigua, de recollida d’escombraries...). Organitzar i dirigir les accions i treballs a realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.

-

Donar suport a la constitució del CCA.

-

Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport.

-

Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i combustible per als vehicles i les màquines.

-

Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en general a la població.

-

Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació i, si s’escau, els llocs que han de restar confinats. Acollir població i gestionar aquesta acollida: allotjament, proveïment d’aliments, control, serveis socials del personal del mateix municipi.

-

Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de fora.

-

Garantir les comunicacions entre els centres operatius, CECAT, CECOPALs, CCA, etc.

-

Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari.

26


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

 4.4.4

-

Donar suport tècnic.

-

Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.

Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

Composició: Càrrec operatiu

Cap del Grup Local d'Ordre Públic i Avisos a la Població. Titular Cap del Grup Local d'Ordre Públic i Avisos a la Població. Substitut 1r

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Núm. de la fitxa d’actuació

Sergio Lozano Montero (Regidor de Governació)

A través del CRA. Tel. 678997134

9

Carlos Delgado Fernàndez (Cap Vigilants Municipals)

A través del CRA. Tel. 669471033

9

Altres integrants del grup: Càrrec operatiu

Nom / Càrrec habitual

Dades de localització / telèfons

Núm. de la fitxa d’actuació

Responsable dels avisos a la Carlos Delgado Fernàndez població (Cap Vigilants Municipals)

A traves del CRA Tel. 669471033

---

Funcions: 

Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup d’Ordre i Avisos a la Població del Pla INFOCAT: -

Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència al 112 i al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa RESCAT).

-

Avisar i informar la població afectada i, en particular, els elements especialment vulnerables.

-

Comunicar a la població les mesures que hagi d'adoptar, i assegurar-ne l’aplicació.

-

Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables: coordinar i executar l'evacuació o l'allunyament de la població, d'acord amb les indicacions del director del Pla INFOCAT i assegurar la seva aplicació. Coordinar-ne les tasques.

-

Efectuar la relació de persones afectades (evacuades).

-

Garantir la seguretat ciutadana a la zona del risc.

-

Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment.

-

Garantir el control d'accessos i la vigilància viària de les zones afectades. Garantir el control de trànsit d'accés dels components dels grups a la zona de l'emergència; especialment, senyalitzar i guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea Sanitària.

27


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.

Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.

4.5

CENTRES DE COORDINACIÓ

4.5.1

CENTRES DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA):

Lloc

Local Vigilants municipals d’Òdena

Adreça

Plaça Major, 2

Telèfon

938 017 075

Fax

938 017 548

Xarxa

Rescat.

Número

(responsable) Altres comunicacions

Protocols, fitxes d’actuació, etc.

ISSI

7108143 - 7208143 (Carlos Delgado Fernàndez) Correu-e: odena@odena.es Telèfons mòbils Fitxa d’actuació núm. 1 Directori telefònic

Funcions:  Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa RESCAT). La xarxa RESCAT és l’únic mitjà de comunicacions operatiu per rebre i per fer els avisos, en cas que es produeixi una caiguda del servei telefònic.  Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.  Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.  Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.  Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.

28


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

4.5.2

CENTRES DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL)

Lloc

Ajuntament d’Òdena

Adreça

Plaça Major, 2

Telèfon ajuntament

938 017 434

Telèfon de l'alcade

617 492 354

Xarxa Rescat. Número ISSI

7108143 - 7208143

Fax

938 017 548 Correu-e: odena@odena.es

Altres comunicacions. Telèfons mòbils, Terminals Xarxa RESCAT Recursos

Dependències diverses, ordinadors, mitjans de comunicació fixes, personal de l’Ajuntament

Funcions:  És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.  Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT, Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa RESCAT).  Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal i rebre d’aquest centre i transmetre, segons els protocols, la informació relativa a activació, evolució i desactivació del Pla INFOCAT.  Facilitar, si s'escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. Aquesta informació s’haurà de consensuar amb la direcció del Pla INFOCAT.  Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.  Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.  Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

4.5.3

CENTRE DE COMANDAMENT AVANÇAT (CCA)

La seva ubicació, la determina el cap del Grup Local d'Intervenció (es pot constituir més d'un CCA d'acord amb les característiques de l'emergència), llevat que el Pla INFOCAT estigui activat.

29


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Funcions:  Exercir la coordinació in situ de la feina dels diferents grups d'actuació en un dels escenaris per afrontar l’emergència.  Estar en coordinació amb els diferents centres de Control i Coordinació: amb el CECOPAL, amb el centre d’emergències de la regió i amb els centres d’emergències dels plans d’autoprotecció, entre d’altres.

4.5.4

CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT)

Centre d’emergències de Catalunya, on s’ubica el Director i el Consell Assessor del Pla INFOCAT. En general, la seva ubicació és la següent:: Passeig Sant Joan, 45 Adreça 08009 Barcelona Telèfon

935 517 285

Fax

935 517 286

Adreça electrònica

cecat@gencat.cat

Funcions: Les seves funcions, les regulen el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, la Llei 4/1997, de protecció civil i el Decret 243/2007, d’estructura del Departament d’Interior. 4.5.5

CENTRE D’INFORMACIÓ I ALLISTAMENT DE VOLUNTARIS OCASIONALS

El centre on s’informarà, atendrà i s’organitzaran els voluntaris ocasionals és: Lloc

Ajuntament d’Òdena

Adreça

Plaça Major, 2

Telèfon

938 017 434

Fax

938 017 548 Correu-e: odena@odena.es

Altres comunicacions Telèfons mòbils Dependències diverses, ordinadors, mitjans de comunicació fixes,

Recursos

personal de l’Ajuntament

Protocols, fitxes d’actuació, etc.

Veure l'Annex 1 del manual, punt núm. 6.1.10

Funcions:  Atendre les persones que vulguin col·laborar de forma voluntària.  Prendre les dades necessàries a aquestes persones.  Coordinar i organitzar la seva ajuda amb les necessitats dels grups locals d'actuació.  Controlar el retorn de tots els voluntaris.

30


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

5. OPERATIVITAT 5.1

PROCEDIMENTS GENERALS

5.1.1

ACTUACIONS GENERALS

En època de risc, S’han de fer les següents accions:  Publicar i difondre el ban d’alcaldia indicant les dates d’alt risc d’incendis, les prohibicions establertes per la llei, així com les mesures de prevenció i d’actuació més adients en cas d’emergència.  Es realitzarà un simulacre de gabinet d’emergència per incendi forestal i s’actualitzarà les dades i càrrecs del Pla de Protecció Civil Municipal.

En cas d’avís de risc alt, molt alt o extrem d’incendi forestal s’han de fer les següents accions:  S’extremarà la vigilància per la detecció del foc i el control i accés a les àrees de més risc.  S’informarà a la població a través dels mitjans de comunicació locals.  En relació al Pla de Protecció Civil Municipal per incendis: 1. S’extremarà la vigilància per evitar que en cas que sorgeixi algun problema, es detecti amb precocitat i no vagi a més. 2. Es comunicarà l’avís de risc als elements vulnerables i s’aplicaran mesures de protecció extraordinàries. 3. Es comunicarà l’avís de risc als membres del Comitè Municipal de l’Emergència. 4. Es farà un control de la localització, la disponibilitat i l’operativitat dels mitjans i recursos del Pla de Protecció Civil Municipal susceptibles de ser activats en cas d’emergència. 5. S’analitzarà la possibilitat d’activar el Pla de Protecció Civil Municipal d’incendis en estat d’alerta. 6. Es plantejarà limitar l’accés motoritzat als sectors de risc.

En situació de pre-alerta, s’han de fer les actuacions següents:  Un seguiment de la situació (aquest seguiment és de tipus “intern” i per tant no sempre es contempla la informació a la població).  Fer les actuacions necessàries per a reduir el risc d'incendi forestal. En particular, mobilitzar i preparar accions orientades a intensificar la vigilància de zones forestals per part dels diferents dispositius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori, d’acord amb les funcions que es recullen en aquest PAM per als grups locals d’actuació (control de columnes de fum, fer apagar els focs que havien estat autoritzats excepte aquells que disposen d'un permís excepcional, control de la circulació de vehicles per zones forestals predeterminades, control d'abocadors, etc.)

31


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

 Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa. Concretament, s’informa als membres del Comitè Municipal d’Emergència, als centres de coordinació i als grups locals actuants, si s’escau, d’acord amb els procediments establerts.  Una possible convocatòria del consell assessor municipal, si es considera necessari.

Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos preventius segons els procediments establerts. 5.1.2

PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS

5.1.2.1 Detecció i notificació d’un incendi forestal Els avisos d’incendi forestal que rebi l’Ajuntament han de comunicar-se immediatament a:  Telèfon únic d’emergències de Catalunya (112)  Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) .

5.1.2.2 Procediments d’activació El CECAT ha d’informar el Centre Receptor d’Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o potencialment afectats per l’incendi. El CRA s’encarrega de comunicar-ho a l’alcalde/ssa. En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, el Pla de protecció civil municipal, l’activarà l’alcalde/ssa mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de bombers, o bé per indicació del director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya.

La interfase entre el Pla de protecció civil municipal i el Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya queda definida a partir de:  La trucada al CECAT, a través de telèfon o de la terminal de la xarxa RESCAT, que informa o confirma l’activació del Pla.  La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció tal com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya. Coordinació amb el director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya.  La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya amb la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya i la coordinació amb la resta del grup.

La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya i de la ubicació del municipi en relació a l’incendi.

32


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

En produir-se l’activació del Pla, s’ha de procedir a:  La constitució del Comitè d’Emergències.  L’avís d’activació als caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una trucada i d’un fax de confirmació si s’escau.  La constitució dels grups actuants locals.  La constitució del CECOPAL  La informació a la població sobre l’activació del Pla de protecció civil municipal i de les mesures de protecció a seguir d’acord amb les indicacions del director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya.  En cas de ser constituït el CCA, l’establiment d’un contacte permanent.  La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla.  L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada.

Aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent:  Activació en alerta: suposa l’avís al Consell Assessor de l’emergència. A criteri de l’alcalde/ssa o el director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya es pot mobilitzar el Grup Local d’Intervenció.  Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’emergència al CECOPAL i la mobilització dels actuants establerts en el Pla.

5.1.2.3 Procediments d’actuació Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, el director del Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, amb el CCA i amb els responsables dels Plans d’Autoprotecció (PAU) corresponents, si n’hi ha. (Vegeu les fitxes dels procediments d’actuació dels diversos actuants al punt 5.2). 5.1.3

SISTEMES D’AVÍS A LA POBLACIÓ

Notificació d’alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d’autoprotecció com el confinament o l’evacuació. Responsabilitat: El director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, que és el Conseller d’Interior (en casos d’urgència ho podrà fer l’alcalde/ssa, d’acord amb el cap del Grup d’Intervenció del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya (bombers)). Direcció i coordinació de les tasques d’avís: L’alcalde/ssa (a més del dispositiu municipal corresponent) tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup d’Ordre i Avisos i el del Pla Infocat.

33


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

5.1.3.1 Destinataris de l’avís i mitjans a utilitzar: L’avís es destinarà als habitatges disseminats existents en el terme municipal i també als establiments públics amb població especialment vulnerable existents al nucli de població. El missatge d’avís per evacuació o confinament es troba a l’annex 1, punt 6.1.3

Per difondre l’avís s’utilitzarà la megafonia mòbil instal·lada en els vehicles dels vigilats municipals.

Els destinataris de l'avís i mitjans a utilitzar (elements vulnerables inclosos en el punt 2.3 i a l’annex 6.5 del present Manual d’Actuació per a Incendis Forestals) són els següents:

Codi

Nom

Responsable

Forma d’Avís

EV-03

El Raval d'Aguilera

Ajuntament

938 017 434

EV-05

Les Casetes de Mussons

Ajuntament

938 017 434

EV-06

Samuntà

Ajuntament

938 017 434

EV-07

Bosc Gran

Ajuntament

938 017 434

EV-08

Maioles

Jordi Enrich

616 605 979

EV-09

Puig Bufer

Jordi Prat

620 782 965

EV-10

Cal Viladés

Sunna Torné

938 050 816

EV-11

Cal Magí de Viladés

Enric Puiggrós

En Persona

EV-12

Cal Jan Torres

-

En Persona

EV-13

Cal Talalret

Joan Carné

En Persona

EV-14

Cal Vives Nou

Ginés Casajuana

938 050 613

EV-15

Can Solà

Germán López

907 446 040

EV-16

Cal Samuntà

Vivancos

938 041 501

EV-17

Cal Geroni

Quim i Josep

938 040 988 690 731 017

EV-18

Vinya de Pont

Carlos Almiron

660 542 120

EV-19

Cal Roig

Antonio Puig

938 043 193

EV-20

Cal Segarra

Antonio Vilella

937 460 320

EV-21

Cal Pau Antona

Josep Torrellardona

En Persona

EV-22

Cal Alzet

Mª Angels Prat

610 702 133

EV-23

Cal Mestre Viladell

Pedro Casals

617 069 407

EV-24

Cal Cinto

Pedro Prat

938 042 450

EV-25

Cal Futra

José Tardà

938 046 424

EV-26

Cal Pere Grau

Ferran Grau

938 042 500

EV-27

Cal Guilereta

Ramón Tardà

En Persona

EV-28

Torre del Farrè

Elisabet Farrè

En Persona

EV-29

Cal Rossinyol

Jaume Montaner

938 042 600

EV-30

El Cau del Rossinyol

Miquel Solè

937 446 005

EV-31

La Vinya Gran

Josep Mª Farres

627 535 909

EV-32

Can Salat

Josep Bosch

En Persona

EV-33

Cal Vicentó Vell

Maria Cruz Gil

En Persona

34


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Codi

Nom

Responsable

Forma d’Avís

EV-34

Cal Garrel

Josep Mussons

938 036 783

EV-35

Cal Mercader

Josep Mª Carner

931 018 045

EV-36

Cal Garça

Antonio Fernández

938 040 501

EV-37

Cal Cesc

Maria Bonell

938 042 956

EV-38

Cal Magí de les Alzines

Carmen Ripoll

En Persona

EV-39

Ca l'Aguilera de la Costa

Pau Jorba

937 446 075

EV-40

Cal Rosario

Miguel Culebras

En Persona

EV-41

Cal Giménez

Juan Giménez

938 040 270

EV-42

Cal Senadó

Karina Salazar

937 446 006

EV-43

La Vinya

Patricio Fernández

938 033 107

EV-44

Cal Ramon de Quima

Joan Ribera

610 700 407

EV-45

Can Sabater

-

En Persona

EV-46

Can Soler

-

En Persona

EV-47

La Font de Can Mas Arnau

-

En Persona

La resta d'elements que puguin veure's afectats per ordenances municipals, s'informaran:

5.1.4

Telefònicament, si és possible.

Mitjançant la megafonia mòbil instal·lada en vehicles policials.

En persona en cas de no poder contactar d’un altra forma.

El missatge d'avís per evacuació o confinament es troba a l’annex 1, punt 3

MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ

5.1.4.1 Confinament, evacuació i acollida Com a norma general, cal considerar sempre el confinament com la mesura d’autoprotecció a seguir més adequada (la tipologia tradicional d'habitatges aquí a Catalunya (d'obra) són segurs i resistents al pas de l'incendi i els danys es limiten, en el pitjor dels casos, als primers centímetres a l'interior d’aquests). En cas que s’hagi d’evacuar alguna zona, serà el cap del Grup d’Intervenció qui decidirà aquest fet tot valorant si hi ha les garanties de seguretat necessàries.

Responsabilitat de la decisió d’efectuar l’evacuació de la població: L’Alcalde o Alcaldessa. Quan el Pla INFOCAT està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en el Director del Pla INFOCAT.. Direcció i coordinació de les tasques d’evacuació: L’Alcalde o Alcaldessa i el cap del Grup Local d'Intervenció (a més del dispositiu municipal corresponent), comptant amb el suport del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla INFOCAT per executar-les. Les tasques d'evacuació van íntimament lligades a les d'avís a la població descrites anteriorment. Direcció i coordinació de les tasques d’acollida: L’Alcalde o Alcaldessa (a més del dispositiu municipal previst), comptant amb el Grup Local Logístic i d’Acollida..

35


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Relació de mitjans de transport: Vegeu en l’Annex General que acompanya aquest manual, “el Catàleg de Mitjans i Recursos” on s’especifiquen els que corresponen a aquest risc. En cas de necessitar més mitjans, s’han de sol•licitar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Famílies que necessiten assistència en l’evacuació: No hi ha famílies que, a priori, necessitin assistència especial en cas d'evacuació. Tot i amb això, en cas d’evacuació d’un sector del municipi, cal posar-se en contacte amb els Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Anoia per informar-se, Tel. 938 051 585 i amb el Centre de Assistència Primària d’Òdena, Tel. 938 056 104, per conèixer la existència de persones discapacitades. La informació obtinguda es comunicarà al CECAT.

Centres d'acollida d'evacuats municipals Centres d’acollida

Capacitat

Observacions

Centre Cívic Pla d’Òdena

400

Caldria habilitar llits, i altres serveis

CEIP Castell d'Òdena

250

Caldria habilitar llits, i altres serveis

Llar d’infants Els Vailets

40

Caldria habilitar llits, i altres serveis

Centre Cívic l’Espelt

20

Caldria habilitar llits, i altres serveis

Aquest centres d'acollida son apropiats per a la major part de la població en general. 5.1.4.2 Seguretat dels nuclis de població Les zones tipus A són aquelles que compleixen les mesures de prevenció d'incendis forestals de la normativa legal vigent. Aquestes zones presenten estructures de prevenció d'incendis com són una franja de protecció perimetral, xarxa viària i d'hidrants adequada, etc. Tota aquesta informació és important, sobretot per al Grup Local d'Intervenció, a l'hora de valorar la seguretat d'una possible evacuació.

Les Zones tipus B són aquelles que no compleixen les mesures de prevenció per incendis forestals de la normativa legal vigent. Zones considerades de Tipus A, segons el Decret 64/1995: (Disposen d'hidrants, franges de seguretat,...). -

Nucli urbà d’Òdena (1.564 persones)

-

El Pla (1.299 persones)

-

L’Espelt (317 persones)

-

Les Casetes d’en Mussons (64 persones)

-

El Raval d’Aguilera (69 persones)

36


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

-

Can Sabater (34 persones)

-

Can Soler (26 persones)

-

Font de Can Mas Arnau (29 persones)

Zones considerades de Tipus B, segons el Decret 64/1995: -

Samuntà (62 persones)

-

El Bosc Gran (19 persones)

5.1.4.3 Control d’accessos L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, en control i l’ordenació del tràfic en les zones adjacents, amb l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.

Les actuacions en aquest aspecte es realitzaran d'acord a les indicacions del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d’Esquadra, amb el qual l’ajuntament es coordinarà i donarà suport.

L’Ajuntament només controlarà l'accés als camins municipals en el cas que es consideri que hi ha risc per a les persones que circulin pels mateixos. També es realitzant els avisos corresponents als veïns de les àrees on es trobin els camins.

5.1.4.4 Punts de reunió En cas de ser necessària l’organització de veïns i voluntaris per col·laborar en l’emergència, s’ha previst com a punt de reunió: Nucli

Punt de reunió

Òdena

Carrer Major, davant de l’Ajuntament

5.1.4.5 Punts de concentració de persones S’ha identificat una sèrie de punts on hi pot haver una concentració de persones, en cas d’incendis: Tipus

Nom / Telèfon

Capacitat

Observacions

Aeròdrom

Aeròdrom d’Igualada - Òdena

Variable

Ús variable

Zona esportiva

Zona esportiva municipal

Variable

Ús variable

Element històric

Castell d’Òdena

Variable

Ús variable

Centre cívic

Centre Cívic Pla d’Òdena

Variable

Ús diari

37


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Tipus

Nom / Telèfon

Capacitat

Observacions

Centre cívic

Centre Cívic de l’Espelt

Variable

Ús diari

Local Social

Centre Unió Agrícola

Variable

Ús diari

CEIP

Castell d’Òdena

Variable

Horari lectiu

Llar d’infants

Els Vailets

Variable

Horari lectiu

Llar d’infants

Avió de Paper

Variable

Horari lectiu

Polígon Industrial

Pol. Ind. Pla de les Gavarres

Variable

Ús diari

Els punts anteriorment anomenats es troben situats a l’interior o molt pròxims als nuclis urbans i per tant no presentarien molts problemes en cas d’incendi forestal. En el cas de l’aeròdrom d’Òdena, aquest està situat en la zona sud del terme municipal i es troba rodejats de camps de cultiu.

5.1.4.6 Helizones En cas d’emergència es reservarà un espai proper al nucli urbà, lliure d’estris i sense destinar-hi cap ús per si cal aterrar algun helicòpter, tant per a l’evacuació de ferits, com pels serveis d’emergències i d’operativitat de l’INFOCAT de la Generalitat de Catalunya.

Codi helizona

Instal·lació

Localització

H-01

Aeròdrom

Aeròdrom d’Igualada – Òdena

H-02

Zona esportiva

Av. de l’Estadi s/n

5.1.5

INTERFASE AMB ELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)

No hi ha cap edifici, instal·lació, centre o urbanització que disposi de pla d’autoprotecció i en tingui comunicació l’Ajuntament. Malgrat aquest fet, és obligatori que alguns elements tinguin un Pla d’Autoprotecció (PAU) com determina la legislació vigent: 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

DEPARTAMENT D’INTERIOR. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es ixa el contingut d’aquestes mesures.

38


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

A continuació es presenta un pre-estudi de les activitats i centres del municipi els quals segons aquesta normativa han de disposar d’un Pla d’Autoprotecció (PAU). Activitat al municipi

Nom

PAU

Activitat

Annex IA

Homologat

Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya Activitats amb reglamentació sectorial específica Activitat Industrial i d’emmagatzematge 

Les activitats d’emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions tècniques complementàries, en les quantitats següents:

ITC EPQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles), de capacitat superior a 200 m³.

ITC EPQ-2 (emmagatzematge d’òxid d’etilè), de capacitat superior a 1 t.

ITC EPQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat superior a 4 t.

ITC EPQ-4 (emmagatzematge d’amoníac anhidre), de capacitat superior a 3 t.

ITC EPQ-5 (emmagatzematge d’ampolles i ampollasses de gasos comprimits liquats i dissolts a pressió), de categoria 4 o 5.

ITC EPQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitat superior a 500 m³.

ITC EPQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat superior a 200 m³.

ITC EPQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic, amb alt contingut en nitrogen), de capacitat superior a 200 t.

Establiments afectats per la normativa per la qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses.

Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats a l’Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la qual s’actualitza la Instrucció tècnica complementària núm.10, sobre prevenció d’accidents greus, del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.

Activitats de gestió de residus perillosos: aquelles activitats de recolllida, emmagatzemament, valorització o eliminació de residus perillosos, d’acord amb el que estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Explotacions i indústries relacionades amb la mineria, sempre que s’hi desenvolupi una activitat subterrània o bé que disposin de més de 20 treballadors: aquelles regulades pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, i per les seves instruccions tècniques complementàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’article 109 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.

Activitats d’investigació 

Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes modificats genèticament: les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) al Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desplegament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament.

Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzemament i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que continguin agents biològics del grup 4, determinats al Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

Activitats d’infraestructures de transport Aeròdrom d’Òdena

 

Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1.000 m, que formin part de la mateixa via i que estiguin separats entre si per una distància inferior a 500 m. Ports comercials: els ports d’interès general amb ús comercial i els seus usos complementaris o auxiliars definits a la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.

39


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Activitat al municipi

Nom

PAU

Activitat

Annex IA

Homologat

Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya 

Ports industrials definits a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya.

Les terminals de persones passatgeres dels ports d’interès general.

Els aeroports: o

Aquells regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional - OACI) i nacional de la Direcció General d’Aviació Civil aplicable.

o 

Aquells regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, llevat dels hidroports.

Conductes que transporten substàncies perilloses: etilenoductes, gasoductes i oleoductes. En el cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten gas natural per sobre de 16 bars (pressió de transport secundari).

Túnels de carretera amb més de 1.000 metres de longitud.

Túnels entre 500 i 1.000 metres de longitud amb una IMD superior a 2.000 vehicles/dia.

Activitats i infraestructures energètiques 

Instal·lacions nuclears i radioactives: les regulades pel Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.

Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): les classificades a l’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments, així com a la Resolució de 31 de gener de 1995, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc d’inundacions.

Activitats d’espectacles públics i recreatives, i activitats esportives 

Llocs, recintes i instal·lacions en què se celebrin els esdeveniments regulats per la normativa vigent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, així com llocs, recintes i instal·lacions en què se celebrin activitats esportives, sempre que compleixin les característiques següents: o

o

En espais tancats: 

Edificis tancats: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones, o amb una altura d’evacuació igual o superior a 28 m.

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.500 persones.

A l’aire lliure: en general, aquelles amb una capacitat o aforament igual o superior a 5.000 persones.

En espais no tancats: 

A l’aire lliure: en general, aquelles amb una capacitat o aforament igual o superior a 15.000 persones

Altres activitats regulades per normativa sectorial d’autoprotecció 

Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes que defineix el Decret 82/2010, de 29 de juny, d’autoprotecció. Activitats sense reglamentació sectorial específica

Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per a la comunitat, als efectes d’assegurar la protecció d’infraestructures crítiques 

Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per a la comunitat, als efectes d’assegurar la protecció d’infraestructures crítiques.

Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències que afectin un gran volum de població, com ara el CECAT i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 

Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències que afectin un gran volum de població, com ara el CECAT i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112

40


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Activitat al municipi

Nom

PAU

Activitat

Annex IA

Homologat

Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya Catalunya. Activitats industrials i d’emmagatzematge: 

Aquelles amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m², (risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l’Annex I del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials).

Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies tòxiques o molt tòxiques, en quantitats iguals o superiors al 10% de les que figuren a la columna 3 de la part 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. o

Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat, tal com estableix el Reial decret 1254/1999.

Les instal·lacions industrials en les quals intervenen determinades substàncies tòxiques, en quantitats iguals o superiors al 10% de les que figuren a la columna 3 de la part 1 de l’annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. o

A aquests efectes, tenen la consideració de tòxiques les substàncies següents: clor, etilenimina, fluor, isocianat de metil, diclorur de carbonil, diclorur de sofre i policlorbenzofurans / policlordibenzodioxines.

o

Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat, tal com estableix el Reial decret 1254/1999.

Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies perilloses no tòxiques: aquelles en què estan presents altres substàncies perilloses diferents de les citades en els apartats anteriors, en quantitats iguals o superiors al 60% de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. o

Les quantitat que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat.

Les instal·lacions industrials o magatzems ubicats a menys de 100 metres d’edificacions urbanes amb elements vulnerables o molt vulnerables, quan hi intervinguin substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors al 5% de les que figuren a la columna 3 de les parts 1 i 2 de l’annex I del Reial decret 948/2005, de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. o

Les quantitats que s’han de tenir en compte són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat.

Complexos i activitats industrials i d’emmagatzematge amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup quan superin les quantitats totals emprades en 3 t.

Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP-02, IP-03 i IP-04 amb més de 500 m³.

Activitats i infraestructures de transport 

Estacions i intercanviadors de transport terrestre: aquells amb una ocupació igual o superior a 1.500 persones.

Línies ferroviàries metropolitanes.

Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.

Conjunt de túnels ferroviaris, amb longitud total superior a 1.000 m, que formen part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior a 500 m.

Autopistes de peatge.

Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

41


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Activitat al municipi

Nom

PAU

Activitat

Annex IA

Homologat

Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya 

Ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d’interès general.

Activitats i infraestructures energètiques 

Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica: els de potència nominal igual o superior a 50 MW.

Instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica en alta tensió.

Activitats sanitàries 

Establiments d’usos sanitaris en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat igual o superior a 200 llits.

Qualsevol altre establiment d’ús sanitari que disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones

Activitats docents 

Establiments docents especialment destinats a persones discapacitades físiques o psíquiques o a altres persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans.

Qualsevol altre establiment docent sempre que disposi una altura d’evacuació igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

Activitats residencials públiques 

Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física o psíquica, o aquells en els quals habitualment hi hagi ocupants que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que afecti 100 o més persones.

Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

Altres activitats: aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs que compleixin alguna de les característiques següents: 

Tots aquells edificis que acullin activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o de qualsevol altre tipus, sempre que l’altura d’evacuació de l’edifici sigui igual o superior a 28 m, o bé que disposin d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat igual o superior a 2.500 persones o que treballen amb animals perillosos.

Instal·lacions de càmping amb capacitat igual o superior a 2.000 persones.

Totes aquelles activitats desenvolupades a l’aire lliure amb un nombre d’assistents previst igual o superior a 5.000 persones.

Estacions d’esquí.

Castells de focs amb més de 50 kg de matèria explosiva, d’acord amb l’Ordre de 2 de març de 1989, que modifica l’Ordre de 20 d’octubre de 1998, que regula la manipulació i ús d’artificis en la realització d’espectacles públics de focs artificials.

Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals. Urbanització El Bosc Gran

Activitat al municipi

Nom

 PAU

Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals.

Activitat

Annex IB

Homologat

Les activitats, instal·lacions o dependències no incloses a l’annex I, epígrafs A i C, però que presentin un especial risc o vulnerabilitat. Elements vulnerables i molt vulnerables 

Elements vulnerables i molt vulnerables, no inclosos en els apartats A i C d’aquest annex, i ubicats a la zona d’intervenció d’accidents greus potencialment possibles als establiments afectats per la normativa d’accidents greus.

Elements molt vulnerables, no inclosos en els apartats A i C d’aquest annex, ubicats a la zona d’alerta d’accidents greus potencialment possibles als establiments afectats per la

42


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Activitat al municipi

Nom

PAU

Activitat

Annex IB

Homologat

Les activitats, instal·lacions o dependències no incloses a l’annex I, epígrafs A i C, però que presentin un especial risc o vulnerabilitat. normativa d’accidents greus. 

Elements vulnerables i molt vulnerables, no inclosos en els apartats A i C d’aquest annex, i ubicats en les zones de risc definides pels plans elaborats per la Generalitat, d’acord amb la naturalesa de cada risc

Activitats o centres no inclosos en els apartats A i C 

Activitats o centres no inclosos en els apartats A i C de l’annex que presenten un grau significatiu de risc per als seus ocupants perquè presenten condicions que compliquen l’accés dels serveis de rescat i salvament o perquè, per la seva ubicació respecte als serveis de rescat i salvament, no poden rebre auxili en un termini inferior a 20 minuts

Edificis d’habitatges que per les seves característiques presentin un grau significatiu de risc per als seus ocupants 

Edificis d’habitatges que per les seves característiques presentin un grau significatiu de risc per als seus ocupants

Altres activitats o centres no inclosos en els apartats A i C d’aquest annex que presentin un grau significatiu de risc per a la població interior o exterior  Activitat al municipi

Nom

PAU

Altres activitats o centres no inclosos en els apartats A i C d’aquest annex que presentin un grau significatiu de risc per a la població interior o exterior

Activitat

Annex IC

Homologat º

Catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local Activitats amb reglamentació sectorial específica 

Teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 500 persones.

Discoteques, sales de festa i altres establiments oberts al públic no inclusos explícitament en l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 500 persones.

Concerts o espectacles públics, activitats recreatives i activitats esportives en espais no tancats a l’aire lliure, no inclosos en l’apartat A, amb un nombre d’assistents previst inferior a 15.000 persones i superior a 1.000 persones.

Les activitats d’espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats esportives, a l’aire lliure, en espais tancats: aquelles amb una capacitat o aforament igual o superior a 500 persones i inferior a 5.000 persones.

Activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o popular.

Establiments d’ús sanitari no inclosos en l’apartat A, en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat inferior a

Centres comercials amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones.

200 llits, i qualsevol altre establiment d’ús sanitari amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 100 persones. 

Edificacions i instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals (excepte les destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats).

Aeròdroms i heliports: o

Aquells regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional - OACI) i nacional de la Direcció General d’Aviació Civil aplicable.

o

Aquells regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, permanents i que disposen d’instal·lacions fixes destinades al dipòsit i/o manteniment d’aeronaus o helicòpters, llevat dels hidroports.

Activitats sense reglamentació sectorial específica. Llar d’infants Els Vailets

Establiments no afectats per la ITC 10 (Reial decret 230/1998, modificat pel Reial decret 277/2005) però on hi ha productes inclosos a la normativa esmentada, en una quantitat

Llar d’infants Avió de Paper

43


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Activitat al municipi

Nom

PAU

Activitat

Annex IC

Homologat

Catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local equivalent al 50% de les quantitats establertes a la ITC 10. 

Complexos o activitats industrials i d’emmagatzematge amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones.

Establiments d’ús educatiu amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 500, i les llars d’infants i les ludoteques.

Residències de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda no incloses en l’apartat A.

Tots aquells edificis que acullin activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o de qualsevol altre tipus, sempre que no pertanyin a l’apartat A o tinguin una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 500 persones.

Curses esportives fora del casc urbà o en trams.

Curses esportives dins del casc urbà amb més de 1.000 participants.

Correfocs o actuacions de foc no inclosos en l’apartat A.

Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic no inclòs en l’apartat A i amb una ocupació superior a 500 persones.

Càmpings no inclosos en els apartats A i B d’aquest annex que estiguin ubicats a menys de 500 m de massa forestal.

Càmpings no inclosos en els apartats A i B d’aquest annex que estiguin ubicats a les zones de risc definides en els plans de protecció civil de la Generalitat.

Tallers ocupacionals o centres de treball de persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials greus i permanents.

44


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

5.2

FITXES D’ACTUACIÓ

FITXA 1

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA)

FITXA 2

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

FITXA 3

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

FITXA 4

REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA INFOCAT

FITXA 5

CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ

FITXA 6

CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ

FITXA 7

CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

FITXA 8

CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA

FITXA 9

CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

FITXA 10

CENTRE RECEPTOR DE VOLUNTARIS OCASIONALS

45


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ 1

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) Responsable: Sergio Lozano Montero Suplent: Carlos Delgado Fernández

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS 1. Avís del sinistre o previsió de risc Avís de risc d’incendi forestal (pre-alerta per pla alfa nivell 2 o alerta per pla alfa nivell 3) 2. Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’alcalde/ssa. 3. Ha d’avisar, si l’alcalde/ssa ho creu convenient, aquelles persones que hagin de prendre les mesures preventives necessàries, adjuntades sota aquesta fitxa. 4. N’ha de fer el seguiment. Alerta i emergència (degut a un incendi) 2. Ha d’anotar les dades. 3. Ha d’avisar: 

al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) (en cas que l’avís no l’hagin fet ells).

al 112

El coordinador tècnic municipal i l’alcalde.

Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre (ADF, etc.)

4. Obtenir informació a travésdels Vigilants Municipals, de protecció civil, i de l’informador municipal, si s’escau. 5. En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de Premsa. MITJANS I RECURSOS 

Megafonia mòbil.

Telèfons fixes i mòbils.

Terminals xarxa Rescat

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CRA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables.

46


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Quan es tingui coneixement del risc d’incendis forestals, es posarà en marxa el pla de trucades d'acord amb la llista i l’ordre següent: RESPONSABLE

NOM

CECAT

---

TELÈFONS DE LOCALITZACIÓ 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat 112

Telèfon Únic d’Emergències 

SMS per a sords

Fax per a sords

---

679 436 200 900 500 112

Càrrec operatiu

Nom

Telèfon feina

Responsable Municipal de l’Emergènica. Titular

Carles Albert Casanova Miranda

617 492 354

Responsable Municipal de l’Emergènica. Substitut 1r

Pep Solè Vilanova

676 865 449

Coordinador Municipal de l'Emergència. Titular

Carlos Delgado Fernàndez

669 471 033

Coordinador Municipal de l'Emergència. Substitut 1r

Eduard Ogg Tatge

690 051 077

Cap del Grup Local d'Intervenció. Titular

Pep Solè Vilanova

686 865 449

Cap del Grup Local d'Intervenció. Substitut 1r

Eduard Ogg Tatge

690 051 077

Cap del Grup Local Sanitari. Titular

Ramona Vila Mensa

606 831 571

Cap del Grup Local Sanitari. Substitut 1r

Fina Tomàs Tort

619 831 387

Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Titular

Joan Gabarró Vinyals

657 822 815

Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida. Substitut 1r

Joan Prieto Martós

690 051 066

Cap del Grup Local d'Ordre Públic i Avisos a la Població. Titular

Sergio Lozano Montero

678 997 134

Cap del Grup Local d'Ordre Públic i Avisos a la Població. Substitut 1r

Carlos Delgado Fernàndez

669 471 033

Representant Municipal al Pla Infocat. Titular

Teresa Barbany Baró

678 602 893

Representant Municipal al Pla Infocat. Substitut 1r

Antoni Pujadó Estany

675 657 252

Cap del Gabinet d'Informació. Titular

Fina Tomàs Tort

619 931 387

Cap del Gabinet d'Informació. Substitut 1r

Montserrat Planell Ollé

676 086 589

El contingut de les trucades dependrà de la decisió de l'alcalde/ssa: informació únicament, o bé informació i convocatòria del Comitè Municipal de l'Emergència al CECOPAL.

Municipis veïns: Nom de municipi

Telèfon Ajuntament

Ajuntament d’Igualada

938 031 950

Ajuntament de Jorba

938 094 000

Ajuntament de Rubió

938 094 181

Ajuntament de Castellfollit del Boix

938 356 033

Ajuntament de Castellolí

938 084 000

Ajuntament de Vilanova del Camí

938 054 422

Ajuntament de La Pobla de Claramunt

938 086 075

Consell Comarcal de l’Anoia

938 051 585

47


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ 2

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS 1. Avís del sinistre o de la previsió de risc: ha de contactar amb el CRA per iniciar la roda de trucades, ja establerta a la fitxa d’actuació núm. 1 (CRA). 2. N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació): 

S’hi ha de determinar amb exactitud el lloc de l’incendi.

Les persones afectades.

Els danys materials.

L’estat dels camins d’accés.

3. Ha de contactar amb el CECAT (telèfon: 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat), per tal de:  

Confirmar l’avís, ampliar i contrastar la informació. Preguntar si s’ha activat el Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya i si es constitueix el CCA o no (en cas afirmatiu, s’ha de demanar on es localitza i la forma de comunicació prevista).

Donar els telèfons de contacte de l’Ajuntament i del CECOPAL.

4. Ha d’enviar un informador acreditat al lloc de la emergència per tal que li pugui facilitar constantment informació de primera mà. Pre-alerta: 5. Ha de donar l’ordre de que es faci un seguiment de la situació. 6. Ha de recordar al CRA la necessitat que informi als membres del Comitè Municipal d’Emergència, als centres de coordinació i als grups locals actuants, si s’escau. 7. Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) que el PAM per a incendis forestals es troba en situació de pre-alerta. Alerta 8. Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries. 9. Si ho creu convenient, ha de donar l’ordre d’activar formalment el Pla en el nivell d’alerta i encomanar al CRA l’avís dels membres del Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-los, ja establerta a la fitxa d’actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat). 10. Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL. 11. Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT. Emergència 12. Ha de contactar amb el director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya per concretar l’activació del Pla de forma coordinada. Ha d’activar el Pla en emergència i encomanar al CRA l’avís i convocatòria al CECOPAL dels membres del Comitè municipal de l’Emergència, ja establerta a la fitxa d’actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) . 13. Amb el Comitè municipal de l’Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d’actuació. 14. Ha de preparar el CECOPAL i les dependències de l’Ajuntament per utilitzar-los com a centres d’operacions. Ha d’ampliar, si és possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio). 15. Ha d’avaluar els possibles riscos a la població. 16. Ha de preveure amb el cap de Bombers de la Generalitat i amb el CECAT els possibles confinament/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables. 17. Ha de donar l’ordre de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenció en el sinistre. 

Control de l’accés al lloc de l’emergència.

Informació a la població de la situació i de les mesures a seguir.

Organització i control del voluntariat.

Ordres d’evacuació i/o confinament.

18. Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment: 

Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables.

48


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ 2

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS Tasques d’evacuació i acollida.

Organització de la logística municipal.

Suport a la intervenció.

19. Ha de sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya especialment del Grup d’Ordre. 20. Ha de fer el seguiment de l’incendi des del CECOPAL. Al llarg de l’emergència ha de mantenir contactes amb el director del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, i el CCA, per fer el seguiment de l’incendi, ha de contrastar les informacions i preveure possibles necessitats. 21. Ha de recollir informació i transmetre les dades significatives al Gabinet d’Informació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya. Conjuntament amb aquest Gabinet d’Informació, ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l’emergència. Els donarem, si cal, la informació exclusivament a nivell municipal. Les dades de caràcter global, les ha de donar sempre el Gabinet d’Informació del Director del Pla Infocat. MITJANS I RECURSOS 

Els propis de l’Ajuntament.

Serveis, empreses i persones del municipi.

Terminals de la xarxa Rescat

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables. Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament (Annex 1 i 5 del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals).

Criteris d’activació del Pla INFOCAT, i del

Pla de protecció civil municipal per

d’Actuació per a Incendis Forestals).

49

incendis forestals (Punt 3.2 del Manual


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

3 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS 1. Avís del sinistre o previsió de risc. 2. Fer-ne una valoració inicial. Pre-alerta: 3. Si ho creu convenient, ha d’avisar a l’Alcalde i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre. 4. Ha de recordar al CRA la necessitat que informi als membres del Comitè Municipal d’Emergència,

als centres de

coordinació i als grups locals actuants, si s’escau. 5. Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) que el PAM per a incendis forestals es troba en situació de pre-alerta. Alerta 6. Si ho creu convenient, ha d’avisar el responsable del Pla i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre. 7. Si ho creu convenient, ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcalde/ssa) de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries (en cas d’avisar-les, ell les coordinarà). 8. Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment. 9. En cas d’activar-se el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT (Tel.: 935 517 285 / Fax: 935 517 286 o a través de la xarxa Rescat).

Emergència 10. Ha d’avisar el responsable del Pla (l’alcalde/ssa). 11. Ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcalde/ssa) de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenir en el sinistre. 12. Ha de coordinar als serveis municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures preventives. 13. Ha de dirigir-se al CECOPAL. 14. Ha de comunicar al CECAT l’activació del Pla (Tel.: 935 517 285 / Fax: 935 517 286 o a través de la xarxa Rescat). MITJANS I RECURSOS 

Comunicacions

Els propis de l’Ajuntament

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Si ho veu convenient, al CRA.

En cas que s’activi el Pla, al CECOPAL.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

Models de comunicats (Punt 6.1 del Manual d'Actuació per a Incendis Forestals).

Criteris d’activació del Pla INFOCAT, i del Pla de protecció civil municipal per incendis forestals (Punt 3.2 del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals).

Un exemplar del Pla de Protecció Civil Municipal en format digital per duplicar i extreure còpies de la documentació que es pugui precisar.

50


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA INFOCAT 4 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS (en situació d’alerta i en situació d’emergència, per cada nivell, si s’escau) 1. En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li subministrin i posar-se a disposició de l’Alcalde. 2. Si l’alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte amb el CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa Rescat) per determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a representant municipal al Pla INFOCAT). 3. Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del Pla INFOCAT i integrar-se al Consell Assessor per tal de fer l’enllaç amb el CECOPAL i l’Alcalde. 4. Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al CECOPAL de les decisions del Consell Assessor del Pla INFOCAT. MITJANS I RECURSOS 

Comunicacions

Vehicle municipal

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Sala de Crisi del CECAT.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

51


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ

CAP DEL GABINET LOCAL D'INFORMACIÓ

5 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 1. Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 2. Ha d’activar directament o a través del CRA el Gabinet d’Informació. FUNCIONS / ACCIONS 3. Centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants o a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. S’inclou aquí tant la informació destinada a adoptar mesures de protecció (difusió de les ordres i recomanacions del Director del Pla) com la informació general sobre el succés. Alerta 4. Difondre en nom del Director la declaració l’Alerta del Pla d’Emergència Municipal. 5. Difondre els consells d’autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc (vegeu annexos específics). 6. Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT (Tel. 935 542 623). 7. Difondre en nom del Director la desactivació del Pla. 8. Fins i tot passada la situació de risc, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. Emergència 9. Difondre en nom del Director la declaració d’Emergència del Pla d’Emergència Municipal. 10. Preparar i difondre els missatges d’informació a la població durant la situació d’emergència (vegeu annexos específics): -

Sobre el risc i sobre les mesures d’autoprotecció.

-

Sobre les mesures que s’estan prenent per resoldre la situació i per mantenir els subministraments essencials.

11. Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT (Tel. 935 542 623). 12. Control del llistat de persones evacuades i/o confinades i lloc on estan ubicades, a través del Grup Local Logístic i d’Acollida. 13. Si cal vetllar per la constitució d’un punt d’informació a la població i als mitjans de comunicació, amb informació de la ubicació dels afectats i amb informació contrastada i autoritzada sobre el sinistre i els mitjans que s’han disposat per resoldre’l. 14. Difondre en nom del Director la desactivació del Pla. 15. Passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. MITJANS I RECURSOS 

Telèfons de l'Ajuntament, telèfons mòbils, ordinadors, fax, correu electrònic i material divers.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

Documentació divulgativa de l’INFOCAT de la Generalitat de Catalunya

52


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ

CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ

6 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS Un cop rebut l’avís de la situació d’incendi: 1.

Ha de contactar amb l’alcalde/ssa (o el seu substitut/a). Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l’alcalde/ssa constitueix

el CECOPAL, ha de desplaçar-s’hi. 2.

Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’Ajuntament.

3.

D’acord amb l’alcalde/ssa i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit: 

Tenint en compte les característiques físiques i els coneixements, els equips d’ajuda a la intervenció dels Bombers.

 4.

Reforços de prevenció, que ha de distribuir com a vigilància de les zones ja controlades apagades.

Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient.

5.

D’acord amb el responsable del Grup Local Logístic I d’Acollida, ha d’organitzar l’avituallament dels equips.

6.

Ha de mantenir el contacte amb l'informador municipal desplaçat al lloc de l'incendi.

MITJANS I RECURSOS 

Vehicles de l’ajuntament i 4x4 particulars.

Maquinària pesada d’empreses instal·lades en el municipi.

Altre material divers de l’ajuntament i particulars.

Xarxa de punts d’aigua i hidrants.

Voluntaris de l’ADF.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CECOPAL.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

53


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 7 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS 1.

Una vegada declarada l’activació del Pla de protecció civil municipal, el responsable del Grup ha de destinar

assistència sanitària al lloc de l’incendi (com a retén o per actuar) des d’on s’assistirà i ha de decidir el trasllat de les possibles víctimes, amb contacte previ amb el Grup Sanitari del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, a l’hospital més proper o al més indicat. 2.

Ha de decidir la ubicació de les ambulàncies necessàries, d’acord amb el comandament de bombers.

3.

Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Logístic, l’assistència sanitària de les persones evacuades als

llocs d’acollida del municipi. 4.

Ha de contactar amb les Serveis Socials del Consell Comarcal i amb el CAP per informar-se de l’existència d’alguna

persona amb un risc augmentat a la zona de l’emergència. MITJANS I RECURSOS 

Farmacioles i material mèdic propietat de l’ajuntament.

Farmàcies.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CECOPAL.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

54


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ

CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA

8 1.

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde constitueix el CECOPAL, desplaçar-s'hi.

2.

Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic i d’Acollida.

ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES (Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l’alcalde/ssa.) 3.

Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi (vegeu els Annexos

Generals. Directori telefònic, que aquest manual acompanya). 4.

Ha de contactar amb el Grup Logístic del Pla INFOCAT, per gestionar de mutu acord la demanda dels recursos necessaris,

públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i que figuren en el directori telefònic als Annexos Generals que acompanya aquest document. 5.

Ha de controlar l'ús dels recursos gestionats i el seu estat.

6.

La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (Tel. 935 517 285 o a través de la xarxa

Rescat) .

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 7.

En cas d’evacuació, ha de determinar conjuntament amb l’alcalde/ssa, i el responsable del Grup Local d’Ordre, en funció de

l’àrea a evacuar, el centre o els centres d’acollida . 8.

Ha d’activar el/s centre/s d’acollida i el/s seu/s responsable/s (consulteu el punt 5.1.4).

9.

Ha de desplaçar al/s centre/s d’acollida l’equip d’acollida.

10. Ha de preveure, juntament amb el Grup Logístic del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, l’avituallament de centre d’acollida. 11. Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 

Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides (veure el punt 6.1.9).

Transmetre les necessitats que puguin presentar-se.

Rebre i distribuir l’avituallament.

12. Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una llista (veure el punt 6.1.10). Si són necessaris, cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que l’Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan necessiti la seva ajuda. 13. Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prous, d’acord amb l’alcalde/ssa, ha de demanar la participació de veïns del municipi. 14. Ha d’establir, juntament amb el Grup Logístic del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, el reforç de comunicacions del centre d’acollida. 15. Ha de mantenir contacte amb el CAP i organitzar, juntament amb el Grup Sanitari del Pla, possibles atencions en el/s centre/s d’acollida. 16. Ha de mantenir contacte amb el CAP i organitzar, juntament amb el Grup Sanitari del Pla possibles atencions en el/s centre/s d'acollida. MITJANS I RECURSOS 

Vehicles diversos.

Maquinària diversa i eines propietat d’empreses del municipi (generadors, grues, retros,...).

Botigues i locals de restauració per realitzar l’avituallament.

Dependències municipals,... per realitzar l’acollida d’evacuats.

Voluntaris ocasionals.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CECOPAL.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

55


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ

CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA

8  

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal). Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

Fitxes de registre dels evacuats (Annex al Manual d’Actuació per a Incendis Forestals. Punt 6.1.9)

56


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 9 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS 1.

Ha de contactar amb l’alcalde/ssa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l’alcalde/ssa constitueix el CECOPAL, ha de

desplaçar-s’hi. 2.

Ha de constituir, si cal, el Grup d’Ordre.

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ORDRE 3.

Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats, si n'hi ha. Ha de considerar si cal el confinament /

l’evacuació. (Vegeu el directori telefònic als Annexos Generals i el quadre d'elements vulnerables de l’annex 5 (punt 6.5) i del punt 2.3 que acompanya aquest manual). 4.

Ha de recollir, contrastar i facilitar a l’alcalde/ssa tota la informació que generi l’emergència.

Guia d’actuants, control d’accessos i senyalització de camins i pistes. 5.

Hi ha d’haver una reunió dels guies al CECOPAL, per poder-los posar al servei dels grups actuants.

6.

Ha d’encarregar als membres del grup: 

El control d’accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir l’accés de persones no autoritzades, en bé de la seva seguretat.

Senyalització de les vies d’accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants.

En cas d’evacuació: 7.

Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde/ssa, el cap de Bombers i el CECAT la zona a evacuar.

8.

Ha de consultar el punt 5.1.4 sobre la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans,...

9.

Ha de demanar a l’alcalde/ssa, si es considera necessari, la sol·licitud de reforços al cap del Grup d’Ordre del Pla Infocat de la

Generalitat de Catalunya. 10. Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde/ssa i el responsable del Grup Local Logístic i d’Acollida, el centre d’acollida corresponent. (Consulteu el capítol 5.1.4.) 11. Ha d’executar l’evacuació. 12. Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d’avís i evacuació. (Consulteu el capítol 5.1.4 i l’annex 1 dels annexos específics d’aquest manuals (punt 6.1)). 13. Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l’evacuació. 14. Ha de preveure juntament amb el cap del Grup d’Ordre del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, la vigilància de les zones evacuades. ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’AVÍS A LA POBLACIÓ 15. Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde/ssa, d’acord amb el director del Pla, la necessitat d’efectuar algun tipus d’avís. 16. Ha de comprovar l’operativitat dels mitjans d’avís i informació. Si fos necessària la col·laboració del Grup d’Ordre del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya cal demanar-la a l’alcalde/ssa, perquè al seu torn la demani al director d’aquest Pla. 17. Ha de consultar la informació sobre consells d’autoprotecció (vegeu l’annex 2 dels annexos específics d’aquest manual (punt 6.2)). 18. Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 19. Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde/ssa la necessitat d’informar el conjunt de la població. 20. Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s’hi, bé per telèfon. MITJANS I RECURSOS 

Vehicles diversos.

Tanques, senyals de trànsit,...

Cartografia

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Al CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

57


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 9 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

58


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

FITXA D'ACTUACIÓ

CENTRE RECEPTOR DE VOLUNTARIS OCASIONALS

10 ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS FUNCIONS / ACCIONS (en situació d’emergència, per cada nivell, si s’escau) 1.

Després de l'activació del Pla de Protecció Civil Municipal, el coordinador de voluntaris s'ha de posar en contacte amb el

Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida, posar-se a la seva disposició i seguir les seves instruccions. 2.

Prendre les dades i destinació de tots els voluntaris ocasionals, així com comprovar del seu retorn.

3.

Organitzar els voluntaris ocasionals en grups operatius segons les capacitats de cadascun.

4.

Organitzar un reten i relleu de voluntaris ocasionals.

MITJANS I RECURSOS 

Telèfons de l'Ajuntament, Telèfons mòbils, material divers d'oficina.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Un exemplar del Manual d’Actuació per a Incendis Forestals.

Catàleg de Mitjans i Recursos (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Directori Telefònic (Annexos Generals del Pla de protecció civil municipal).

Cartografia (“Punt 6.4 Annex 4. Cartografia específica” del Manual d’Actuació per a emergències per Incendis Forestals i “Annexos Generals” del Pla de protecció civil municipal).

Fitxes d'inscripció de voluntaris ocasionals (Annex 1 al Manual d’Actuació per a Incendis Forestals. Punt 6.1.10)

59


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6. ANNEXOS ESPECÍFICS

6.1

ANNEX 1. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES

COMUNICATS I DISPOSICIONS 6.1.1

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA

D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS (enviar-ho al CECAT per fax al 935 517 286 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) .................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ...................................................., pels poders que tinc,

DECLARO: LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil ........................................

Les mesures previstes són:  

........................................................................... Alcalde/Alcaldessa

Òdena, ...... de/d’ ...............................................

de 201....

60

municipal, a causa de/d’


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.2

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D’ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA

D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN

ALERTA (enviar-ho al CECAT per fax al 935 517 286 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) .................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ...................................................., pels poders que tinc,

DECLARO: ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................ CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.

Les mesures previstes són:   ........................................................................... Alcalde/Alcaldessa

Òdena, ...... de/d’ ...............................................

de 201....

61


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS EN

EMERGÈNCIA (enviar-ho al CECAT per fax al 935 517 286 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) .................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ...................................................., pels poders que tinc,

DECLARO: ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................ CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.

Les mesures previstes són:   ........................................................................... Alcalde/Alcaldessa

Òdena, ...... de/d’ ...............................................

de 201....

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER INCENDIS FORESTALS (enviar-ho al CECAT per fax al 935 517 286 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) .................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ...................................................., pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc,

DECLARO: DISSOLT el Comitè d'Emergències. DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i la tornada a la normalitat.

........................................................................... Alcalde/Alcaldessa

Òdena, ...... de/d’ ...............................................

de 201....

62


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.3

MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT BAN

ORDRE D’EVACUACIÓ L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:.................................................. ................................................................................................................................................................... ..................................(especifiqueu el nom dels carrers, urbanitzacions, polígons,...).

Seguiu les següents instruccions: Aneu amb els vostres vehicles a ......................................................................... .................................................................................................................................... ......................................... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal). Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a...................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................(especifiqueu l’adreça). Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN ORDRE DE CONFINAMENT

L’Ajuntament comunica que la població / barriada / urbanització / polígon ……......................… ………….................................................................................................................................................... ...............................................…, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: Tanqueu les portes, les finestres, xemeneies i tota aquella obertura que pugui connectar amb l’exterior. Sota les portes, per la part interior de l’edifici, poseu-hi tovalloles molles. Pareu els sistemes de ventilació i climatització. Aparteu dels voltants de la casa tot allò susceptible d’encendre’s. Ompliu galledes i recipients amb aigua i guardeu-les dins de casa. Ompliu la banyera d’aigua. Prepareu tovalloles i mulleu-les. Poseu les bombones de gas en un lloc segur. Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

63


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.4

MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D’EVACUACIÓ

ATENCIÓ, ATENCIÓ:

L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les

següents instruccions:

Aneu, amb els vostres vehicles, a ......................................................................... Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem. Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats.

COMUNICAT DE CONFINAMENT

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: · Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim · Tanqueu les portes i les finestres · Pareu el sistemes de ventilació i climatització · Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació · No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

64


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.5

MODEL DE BAN REFERENT A L’ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS

SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS I CONSUM DE BÉNS BAN ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS I CONSUM DE BÉNS L’Ajuntament comunica que s’ha de limitar l’ús del següents servis: .................................................... ............................................................................................................ i el consum dels següents béns: ............................................................................................................ (en el cas que tingueu que limitar l’ús del telèfon, aigua, electricitat, gas, queviures,...). Utilitzeu els serveis de .................................................................... només en cas de ............................................................... ................................................................................................................................................................

Seguiu les següents instruccions:

65


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.6

MODEL DE DECRET D’ALCALDIA MUNICIPAL DE REQUISA

DECRET D’ALCALDIA MUNICIPAL DE REQUISA

Vist l’estat d’emergència per incendi forestal en fase “EMERGÈNCIA .......” que s’ha declarat en el municipi d’Òdena.

Atès que s’ha activat el Pla d’Actuació Municipal d’incendis forestals per afrontar la situació.

Atès que ....................................................................................................................

Per tot això, i d’acord amb el que ha consensuat el CECOPAL, l’Il·lustríssim Sr. Alcalde/ssa d’Òdena proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer: Procedir a la requisa dels següents béns; .......................................................... ......................................................................................................................................... d’acord amb el que estableix la Llei núm. 4 de 20 de maig de 1997 de Protecció Civil i que regula les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de gran risc.

Segon: Comunicar la present resolució a ....................................................................... ...................................................................................................................... per al seu coneixement i compliment.

VISTA l’anterior proposta, RESOLC de conformitat

Vila d’Òdena. , a ...... d’/de ........................... de 201.....

En dono fe, El/La secretari/a

L’Alcalde/ssa

Signatura

Signatura

66


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.7

MODEL DE DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS

DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS

Vist l’estat d’emergència per incendi forestal en fase “EMERGÈNCIA .......” que s’ha declarat en el municipi d’Òdena.

Atès que s’ha activat el Pla d’Actuació Municipal d’incendis forestals per afrontar la situació.

Atès que ....................................................................................................................

Per tot això, i d’acord amb el que ha consensuat el CECOPAL, l’Il·lustríssim Sr/a. Alcalde/ssa d’Òdena proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer: Procedir a la prestació dels següents serveis extraordinaris;......................... ......................................................................................................................................... d’acord amb el que estableix la Llei núm. 4 de 20 de maig de 1997 de Protecció Civil i que regula les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de gran risc.

Segon: Comunicar la present resolució a ............................................................................. ...................................................................................................................... per al seu coneixement i compliment.

VISTA l’anterior proposta, RESOLC de conformitat

Vila d’Òdena, a ...... d’/de ........................... de 201.....

En dono fe, El/La secretari/a

L’Alcalde/ssa

Signatura

Signatura

67


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.8

MODEL D’AVÍS D’INCENDI FORESTAL

AVÍS

Per ordre del Sr/a. Alcalde/ssa del municipi d’Òdena s’informa que el municipi es troba en fase de ...................................................... per incendi forestal, d’acord amb el que estableix el Pla d’Emergències per incendis forestals de Catalunya, Infocat de la Generalitat de Catalunya.

L’incendi forestal s’ha iniciat a la zona d’/de ..........................................................................

Es previst que l’incendi forestal avanci en direcció ................................................... i pugui afectar el sector ............................................................... del municipi d’Òdena.

S’informa a la població que s’ha de prendre les mesures adients afrontar l’emergència i s’ha de mantenir informada en tot moment dels esdeveniments.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament d’Òdena , des d’on us donaran les instruccions i mesures preventives que heu de seguir.

Si teniu l’incendi a prop, busqueu un lloc segur, informeu si podeu, i no us arrisqueu inútilment.

68


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.9

MODEL DE FULL DE REGISTRE D’EVACUATS

FULL DE REGISTRE Centre de recepció:

Data:

Dades personals Cognoms i nom

Adreça

Telèfon

69


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.1.10 MODEL DE FULL D’ALLISTAMENT DE VOLUNTARIS OCASIONALS

FULL DE REGISTRE DE VOLUNTARIS OCASIONALS Dades personals Cognoms i nom

Destinació Adreça

Telèfon

70

Lloc

Relleu Dia

Hora Dia

Hora


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.2

ANNEX 2. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

6.2.1

MODEL DE BUTLLETA INFORMATIVA 1 CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

Si l’incendi s’acosta a casa teva:

En primer lloc, mantén la calma. Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l’exterior. Evita que hi entrin espurnes. Tingues a mà una llanterna perquè l’electricitat es pot tallar. Facilita l’entrada dels equips de socors a la teva propietat. En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. I en cas d’evacuació: - Tanca tota la casa. - Desconnecta la llum i el gas. - Perquè l’evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l’imprescindible (la documentació, diners i medicaments). Si l’incendi és a la teva porta: Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l’abandonis

fins que el foc no hagi passat. Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d’aire. Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d’aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. No t’esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s’escalfin. Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir.

71


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Si ets a camp obert:

Allunya’t del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l’avenç del foc i del fum. Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès. Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. No et refugiïs a pous ni coves, ja que l’oxigen pot acabar-s’hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l’aire calent tendeix a pujar. - En cas de perill imminent, estira’t de bocaterrosa. Si ets al cotxe:

Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura’t. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

Observa els consells precedents: són els consells generals d’autoprotecció per a la població. Informa’t de la zona segura, on has d’actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc. Informa’t periòdicament de la situació. Estigues atent a la direcció i força del vent. La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament. NO T’ARRISQUIS INÚTILMENT !

Escolta la ràdio. Per a rebre informació i consells d’actuació escolta la ràdio.

Podeu ampliar els consells a través de la web del departament: www.gencat.cat/emergencies

72


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.2.2

MODEL DE BUTLLETA INFORMATIVA 2

73


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

74


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.3

ANNEX 3. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS (SI

S’ESCAU) L’Ajuntament no té coneixement de cap Pla d'Autoprotecció redactat dins el terme municipal d’Òdena.

6.4

ANNEX 4. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Al final d’aquest manual d’actuació s’adjunten els plànols específics per al risc d’incendis forestals; topogràfics i dels nuclis urbans, on es destaquen: Les infraestructures principals del municipi a utilitzar en cas d’emergència per incendis forestals. Els elements vulnerables.

Els plànols adjuntats són els següents:

Plànol núm. 5: Terme municipal. Risc d’incendis forestals (E 1:10.000) Plànol núm. 6: Terme municipal Òdena (Plànol PAM DIBA) (E 1:14.000) Plànol núm. 7: Nucli urbà. Risc d’ incendis forestals (E 1:2.000)

75


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.5

ANNEX 5. ELEMENTS VULNERABLES

Codi

Nom

Tipus d'establiment

Tipus de residents

Capacitat

Responsable

EV-03

El Raval d'Aguilera

Nucli Urbà

Permanents

69

Ajuntament

EV-05

Les Casetes de Mussons

Nucli Urbà

Permanents

64

Ajuntament

EV-06

Samuntà

Nucli Urbà

Permanents

62

Ajuntament

Samuntà

EV-07

Bosc Gran

Urbanització

Permanents

19

Ajuntament

EV-08

Maioles

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Jordi Enrich

EV-09

Puig Bufer

Habitatge Aïllat

Permanents

2

EV-10

Cal Viladés

Habitatge Aïllat

Permanents

2

EV-11

Cal Magí de Viladés

Habitatge Aïllat

Permanents

EV-12

Cal Jan Torres

Habitatge Aïllat

Permanents

EV-13

Cal Talalret

Habitatge Aïllat

EV-14

Cal Vives Nou

Habitatge Aïllat

EV-15

Can Solà

Habitatge Aïllat

Permanents

Adreça

Localitat

Telèfon1

Telèfon2

UTM X

UTM Y

SOC

938 017 434

-

388.385

4.607.700

28BC14

938 017 434

-

385.055

4.607.315

28BC11

Òdena

938 017 434

-

389.000

4.609.850

28BC04

Bosc Gran

Òdena

938 017 434

-

389.090

4.609.330

28BC04

Ctra. Bv-1031

Òdena

616 605 979

-

383.680

4.610.915

27BB24

Jordi Prat

Can Sabater

Òdena

620 782 965

-

384.655

4.611.385

27BB20

Sunna Torné

Can Samuntà

Òdena

938 050 816

-

388.755

4.611.420

28BB19

5

Enric Puiggrós

Can Samuntà

Òdena

-

-

388.610

4.611.020

28BB19

-

-

Can Sabater

Òdena

-

-

386.090

4.610.980

28BB22

Permanents

2

Joan Carné

Can Sabater

Òdena

-

-

385.955

4.611.015

28BB21

Permanents

3

Ginés Casajuana

Can Sabater

Òdena

938 050 613

-

385.340

4.610.190

28BB21

4

Germán López

Can Sabater

Òdena

907 446 040

-

385.830

4.609.315

28BC01

Òdena

938 041 501

-

387.965

4.608.855

28BC08

Òdena

938 040 988

690 731 017

389.270

4.609.680

27BC05

El Raval Òdena d'Aguilera Les Casetes de Òdena Mussons

Ctra. C-37 pk 71 Ctra. C-37 pk 72,8

EV-16

Cal Samuntà

Restaurant

Permanents

-

Vivancos

EV-17

Cal Geroni

Restaurant

Permanents

-

Quim i Josep

EV-18

Vinya de Pont

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Carlos Almiron

Can Sabater

Òdena

660 542 120

-

386.140

4.608.095

28BC07

EV-19

Cal Roig

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Antonio Puig

Can Sabater

Òdena

938 043 193

-

386.580

4.609.640

28BC02

EV-20

Cal Segarra

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Antonio Vilella

Can Sabater

Òdena

937 460 320

-

386.550

4.610.190

28BB22

EV-21

Cal Pau Antona

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Josep Torrellardona

Can Sabater

Òdena

-

-

386.545

4.610.175

28BB22

EV-22

Cal Alzet

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Mª Angels Prat

Samuntà

Òdena

610 702 133

-

388.325

4.609.135

28BC04

EV-23

Cal Mestre Viladell

Habitatge Aïllat

Permanents

6

Pedro Casals

Samuntà

Òdena

617 069 407

-

388.070

4.609.160

28BC04

EV-24

Cal Cinto

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Pedro Prat

Samuntà

Òdena

938 042 450

-

387.755

4.610.190

28BB23

EV-25

Cal Futra

Habitatge Aïllat

Permanents

6

José Tardà

Samuntà

Òdena

938 046 424

-

386.545

4.610.175

28BB22

76


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

Codi

Nom

Tipus d'establiment

Tipus de residents

Capacitat

Responsable

Adreça

Localitat

Telèfon1

Telèfon2

UTM X

UTM Y

SOC

EV-26

Cal Pere Grau

Habitatge Aïllat

Permanents

2

Ferran Grau

Samuntà

Òdena

938 042 500

-

387.475

4.610.440

28BB23

EV-27

Cal Guilereta

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Ramón Tardà

Samuntà

Òdena

-

-

386.545

4.610.175

28BB23

EV-28

Torre del Farrè

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Elisabet Farrè

-

Òdena

-

-

387.756

4.610.190

28BB23

EV-29

Cal Rossinyol

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Jaume Montaner

Samuntà

Òdena

938 042 600

-

389.030

4.609.900

27BC05

EV-30

El Cau del Rossinyol

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Miquel Solè

Samuntà

Òdena

937 446 005

-

387.755

4.610.190

28BB23

EV-31

La Vinya Gran

Habitatge Aïllat

Permanents

6

Josep Mª Farres

Samuntà

Òdena

627 535 909

-

388.600

4.609.750

28BC04

EV-32

Can Salat

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Josep Bosch

Can Solè

Òdena

-

-

384.020

4.607.610

27BC15

EV-33

Cal Vicentó Vell

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Maria Cruz Gil

Can Solè

Òdena

-

-

383.960

4.608.140

27BC15

EV-34

Cal Garrel

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Josep Mussons

Casetes

Òdena

938 036 783

-

384.990

4.607.010

28BC11

EV-35

Cal Mercader

Habitatge Aïllat

Permanents

7

Josep Mª Carner

Can Soler

Òdena

931 018 045

-

384.440

4.607.350

27BC15

EV-36

Cal Garça

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Antonio Fernández

Casetes

Òdena

938 040 501

-

385.060

4.607.570

28BC11

EV-37

Cal Cesc

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Maria Bonell

Casetes

Òdena

938 042 956

-

382.260

4.606.670

27BC18

3

Carmen Ripoll

Font d'en Massarnau

Òdena

-

-

383.350

4.607.135

27BC14

EV-38

Cal Magí de les Alzines

Habitatge Aïllat

Permanents

EV-39

Ca l'Aguilera de la Costa

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Pau Jorba

El Pla

Òdena

937 446 075

-

388.765

4.607.295

28BC14

EV-40

Cal Rosario

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Miguel Culebras

Can Sabater

Òdena

-

-

385.765

4.610.425

28BB21

EV-41

Cal Giménez

Habitatge Aïllat

Permanents

1

Juan Giménez

Can Solè

Òdena

938 040 270

-

383.450

4.608.135

27BC09

EV-42

Cal Senadó

Habitatge Aïllat

Permanents

4

Karina Salazar

Can Solè

Òdena

937 446 006

-

383.255

4.608.015

27BC09

EV-43

La Vinya

Habitatge Aïllat

Permanents

5

Patricio Fernández

Casetes

Òdena

938 033 107

-

358.255

4.606.820

28BC16

EV-44

Cal Ramon de Quima

Habitatge Aïllat

Permanents

3

Joan Ribera

Casetes

Òdena

610 700 407

-

385.110

4.607.030

28BC11

EV-45

Can Sabater

Conjunt d'habitatges

Permanents

34

-

Can Sabater

Òdena

-

-

385.485

4.610.080

28BB21

EV-46

Can Soler

Conjunt d'habitatges

Permanents

26

-

Can Soler

Òdena

-

-

383.970

4.608.090

27BC09

-

Font de Can Mas Arnau

Òdena

-

-

384.195

4.606.445

27BC20

EV-47

La Font de Can Mas Arnau

Conjunt d'habitatges

Permanents

29

77


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.6

ANNEX 6. REGLAMENTACIÓ

La reglamentació en matèria de protecció civil i d’incendis forestals és la següent: 

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Ministeri de l’Interior: Ordre de 2 d’abril de 1993 sobre la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d’emergència per incendis forestals (publicada en el BOE de 15 d’abril)

Departament de Governació: Resolució de 24 d'octubre de 1994 sobre la publicitat de l'Acord de 29 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)

Presidència de la Generalitat: Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres

Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals

Departament de Medi Ambient: Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Resolució JUI/2503/2003, de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern d'1 d'agost de 2003, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

Departament de Presidència: Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (DOGC 5665 DE 07/07/2010).

78


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.7

ANNEX 7. CROQUIS DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES

DELS HELIPORTS I HELIZONES

79


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

6.8

ANNEX 8. ORGANIGRAMA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL

80


Pla de protecció civil d’Òdena Manual d’actuació per a incendis forestals

CARTOGRAFIA ESPECÍFICA DE L'ANNEX 4

81


Manual Infocat Òdena homologació públic  

Manual Infocat Òdena homologació públic

Advertisement