Page 1

--


butlt tí inn rma iu DE MALGRAT

DE MAR

Su marl

•• • • •• • ••

Editorial

3

Consells municipals

4

Pressupost 2005

6

V Festival Internacional i X Festival Nacional de Bandes i Majorets, 9-16 d'octubre de 2004

8

25 anys d'ajuntaments

democratics:

10

1979 - 2004

1a Jornada Gastronomica Mongeta del Ganxet 20 de novembre al 12 de desembre de 2004

12

Regidoria d'lnserció

13

Memoria activitats

Laboral

14

2004. Regidoria d'Esports

Regidoria de Mercats i Fires

15

Malgrat a tot color

16

Notícies

17

Espais polítics

19

Telefons d'interes

20

but/letí informatiu DE

m

DE

MAR

Núm. 2 . febrer 2005

.,,·:r·,,_ ~

MALGRAT

EDICló:

Ajuntament de Malgrat de Mar

AjUNTAMENT

DE MALGRAT

DE MAR·

COORDINACIÓ:

REGIDORIA

D'EDICIONS

I,i

25anys

MUNICIPAL~

TEXTOS: ESTER GIL (LLEVAT DEL TEXT DE LA pAGINA 16 QUE CORRESPON AjOSEP M CROSAS I DELS DE LA pAGINA 19, QUE SÓN DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICSl . FOTOGRAFIES: AjUNTAMENT

DE MALGRAT DE MAR (L'AUTOR DE

LES FOTOGRAFIES DE LES pAGINES 8, 9, 10 I 11 ÉS VICENS TONAs) . REALlTZACIÓ:

SERVEIS GRÁFICS CANET

-

DIPÓSIT LEGAL: B- 30873-2004 En eompliment de la L1ei orgimiea 15/1 999, de proteeeió de dades personals, us informem que les vostres dades figuren en un fitxer automatitzat de I'Ajuntament de Malgrat de Mar. Si no voleu rebre més el Butlleti Informatiu, o les vostres dades són ineorreetes, dirigiu-vos a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, e/ (arme, 30 - 08380 Malgrat de Mar, Tel: 93 765 33 OO.

d'ajuntaments democratics


butlletí informatiu DE MALGRAT

DE MAR

Editorial Teniu a les vostres mans la segona revista informativa de l'Ajuntament de Malgrat. En aquest número, hi trobareu un ampli reportatge sobre les persones que han visitat Malgrat amb motiu de la celebració deis 25 anys d'ajuntaments

democratics.

No és corrent ni facil que personalitats com Felipe González, expresident del govern espanyol; Ernest . Benach, president del Parlament de Catalunya; joan Saura conseller de Relacions Institucionals; jaume Matas. president del Govern de les IIles Balears, i jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya, coincideixin

en tan poc temps en una població.

Hem estat I'enveja sana de molts municipis del Maresme i d'arreu. Els hem d'agrair que. malgrat els compromisos que tenen, hagin acceptat de participar en els actes de Malgrat, i que les seves aportacions hagin

estat

sempre

enriquidores:

la seva responsabilitat

i experiencia

ho han fet possible.

Sense que hagi estat planificat. el destí ha volgut que, per tancar I'any amb brillantor, vingués I'actual president de la Generalitat de Catalunya. el Molt Honorable pasqual Maragall. La seva visita a Malgrat va coincidir amb la inauguració de I'exposició que, amb motiu del centenari, feia l'Escola Fonlladosa, i va tenir una emotivitat

especial.

Volem també donar les gracies a les persones de la nostre població que van participar en I'acte "25 anys de democracia a Malgrat". Ens referim a josep Ragull, Carme Pasqual. jaume Robert. Albert Turné, joan Davila i Núria Puig, que també varen voler aportar la seva visió, la qual ens ha d'ajudar a reflexionar i millorar. i a rectificar o continuar, si cal, la tasca que duem a terme tots i cada un de nosaltres. josep Pallach, fa uns anys, va escriure un Ilibre titulat La democracia. per fer que? Avui ens ho hem de continuar preguntant. La democracia per si sola no és res. La democracia és tan 5015 un instrument. La democracia exigeix esfon;:, tant individual com col·lectiu. La democracia és molt fragil. tant que. és facil trencar-Ia o bé, en nom seu. crear tantes víctimes socials o més que en dictadura. Mantenir un estat democratic vol dir més esfon;:. més serenitat, més complicitat, més implicació. més tolerancia, més treball, més ...• sempre més. Sinó, correm el perill de sortir del camí i. per tant, de desviar-nos de la meta que la democracia té prefixada. La democracia no és un pou sense fons, ni és un sí permanent. La democracia és dir a la societat: compto amb tu i amb la teva responsabilitat. Ila societat respon a la democracia:

sé que hi ets i que puc comptar

amb tu.

És per aixó que Malgrat ha volgut celebrar els 25 anys d'ajuntaments democratics, perque creiem que valla pena agrair el procés que ens ha tocat viure i, també. sentir-nos partíceps i responsables de la "democracia"

que estem construint.

També vull fer arribar el meu agra·iment a totes les persones que han contribuH. de forma anónima o no. a fer possible el procés democratic d'aquests 25 anys, a tots els qui han participat en els actes que hem organitzat i, finalment. a totes les persones que han treballat per fer-Ios possibles. Sense el seu treball professional a I'hora de I'organització. de fer el motlle de les vagonetes i aconseguir les pedres per al seu suport, d'elaborar el video. de vetllar per la seguretat... els actes deis 25 anys d'ajuntaments

democratics

no haurien assolit I'exit que han aconseguit.

-

Gracies a tots i a totes!

febrer 2005

11


Consells Municipals CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILlTAT DE MALGRAT DE MAR Constitu"it

Constitu"it

des de 1998.

el 2004

Objectiu

Objectiu

Servir d'órgan consultiu i d'assessorament en materies relacionades amb la solidaritat i cooperació internacional per al desenvolupament deis pa"isos del Tercer Món, i també per a promoure la participació de les entitats ciutadanes a les campanyes i accions de solidaritat destinades a projectes de cooperació amb el desenvolupament.

El seu objectiu és servir com a órgan consultiu d'assessorament de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i també com a instrument de participació i implicació de les persones, entitats i associacions en la gestió municipal del medi ambient i en la millora de la qualitat de vida, sota principis de desenvolupament sostenible. Seguiment i debat de les actuacions establertes en el Pla d'acció ambiental de I'agenda 21 local de Malgrat

om és organitzat i qui en forma part:

de Mar.

Presidencia:

regidora

de

Solidaritat

Com és organitzat i qui en forma part: El plenari: • La presidencia a ca.rrec de la regidora de Sol idaritat • La regidora de Benestar Social • Un representant de cada partit polític amb secció local al municipi • Representats de les diverses associacions o entitats local s que tinguin entre el seu s objectius la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament. Les entitats que actualment en formen part són: - Creu Roja, Mans Unides, Associació Solidaria Malgrat amb el Sahara, Justícia i Pau, Amics de Cárdenas i Malgrat Sol idari.

Presidencia: L'alcaldes a o la persona en qui delegui (en el nostre cas és la regidora de Medi Ambient). Vicepresi(lencia: Actualment n'és titular la regidora de Promoció Económica i Turisme El Plenari: • La presidencia • Els regidors de: Medi Ambient; Urbanisme; Promoció Económica i Turisme; Serveis i Platges; i Governació. • Un representant de cada grup polític municipal. • Tres representants de les associacions de ve"lns del municipi • Un representant de le's associacions ecologistes o de protecció del medi ambient • Un representant de les associacions de comerciants • Un representant de les ,associacions empresarials o un en rep_ esentació de les empreses, si no hi ha cap associació ". Un representant de les indústries químiques de Malgrat


Com es organitzat i qui en forma part:

• Un representant del sector agrícola • Un representant del Consell Municipal de Turisme • Un representant del sector educatiu • Un representant de I'ADF o deis Bombers Voluntaris

Presidencia: I'alcaldessa

o la persona

en

qui delegui

Vicepresidencia:

regidor plenari del Consell designat

integrant del per I'alcaldessa

Plenari: CONSELL MUNICIPAL MALGRAT DE MAR Constitu"lt

DE TlJRISME

DE

• Presidencia • Els regidors de: Promoció Económica i Turisme; Serveis i Platges;Cultura; Medi

I'any 2004

Ambient;

Objectiu

política

El seu objectiu és servir com a órgan consultiu d'assessorament de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, com a instrument de participació i implicació de les persones, entitats i associacions en la gestió municipal del turisme a la nostra població. Es pretén estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en el sector turístic promovent programes i activitats turístiques a la població i recolzant la projecció exterior de tot alió relacionat amb el turisme.

-

i Urbanisme.

• Un representant

de cada partit o agrupació

amb

• Representants de Mar: - Hosteleria,

secció

local

al municipi

del sector turístic de Malgrat

campings,

discoteques,

agencies de viatges,

sales

de festai

i bars

i

restau rants • Un

representant

de

l'Associació

de

Comerciants • Un representant del Consell Medi Ambient i Sostenibilitat.

Municipal

de

PROGRAMACIÓ DE RADIO MALCRAT .. 107.4 FM Dijous

Dimecres

Dimarts

Dilluns

d

p

e

d

r

s

m

a

s

ú

Dissabte

Divendres

Diumenge

van

c

a Racó

L'Aplec

d'Havaneres ELS MATINS

AMB jOSEP

PIGRAU Directe Pentagrama

L'INFORMATIU Els classics R a

dio

Salsero

LOCAL

Batec de sobre taula

La paella

Església viva

Formula

Polsim

al cor

R

Abans de dínar

A

R

D

A

de folk

D Les tardes al teu costat

Les tardes al teu costat

Torna la plaga

L' IN F O R M A TI U LO CAL Informatiu Món de pesca La cova

Rius

de

en nou de músiques

El guateque O O

C O M A R CAL

F F

A tot esport

del country De nou

Les tardes al teu costat

vida

Malgrat

dance Salut en bona onda/Unía directa amb I'alcalde/ Perspectiva/ Policia Local

L'hora jove

Espai jove

Ó

Ó R M

Tiempo

Música

de flamenco

del Rollo

R M

U

U

L

L

A

A

febrer 2005


Pressupost 2005 PRESSUPOST

32,71%

6.588.750,00

Impostosdirectes Impostosindirectes Taxes i altres ingressos Transferenciescorrents Ingressospatrimonials Alienaciód'inversionsreals Transferenciesde capital Actius financers Passiusfinancers

Total pressupost

% sobre total

Pressupost ingressos

Descripció

Capitol 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D'INGRESSOS

d';ngressos

725.000,00

3,60%

4.168.350,00

20,70%

3.178.325,00

15,78%

90.650,00

0,45%

300,00

0,00%

810.100,00

4,02%

36.000,00

0,18%

4.542.525,00

22,55%

20.140.000,00

100,00%

El ca.lcul d'ingressos s'ha fet amb criteris de prudencia sobre I'estudi del que s'ha recaptat durant I'any 2004; aixQ vol dir que es pot

modificar durant I'any si hi ha més recaptació. Cal destacar que el tipus impositiu de l'/mpost sobre bens ímmobles de naturalesa urbana, IBI, sera del 0,86% (el de I'any 2004 era el 0,90%). AixQ implica que el 24,32% deis rebuts tindran un increment zero o nega~u i que el 89,02% deis rebuts tindran un increment igualo més petit del 3,5%. Les taxes í altres preus públícs només han augmentat el 3,5%, que és la inflació prevista. La taxa pel serveí de recol/ída d' escombraríes s'incrementa el 5% perque la gestió deis residus és complexa i costosa i ens demana de fer més esforc;: en el reciclatge i sobretot en la reducció

de residus.

D'on venen els ingressos? •

Deis ciutadans - Impostos

de Malgrat de Mar (capítols

(lBI, vehicles,

- Taxes i altres ingressos De la participació en els tributs

• • •

Despesesde personal Comprabéns correntsi serveis Despesesfinanceres Transferenciescorrents Inversionsreals Transferenciesde capital Actius financers Passiusfinancers

Total pressupost

11 febrer 2005

de despeses

administracions,

DE DESPESES

Descripció

Capitol

1,2 i 3)

57,00%

IAE, construccions)

de I'Estat i subvencions

Subvencions per inversions d'altres Diputació (capítol 7) Previsió de credit (capítol 9)

PRESSUPOST

1 2 3 4 6 7 8 9

plusvalues,

Pressupost des peses

% sobre total

5.574.500,00

27,68%

5.116.100,00

25,40%

251.000,00

1,25%

346.300,00

1,72%

7.583.000,00

37,65% 0,00%

36.000,00

0,18%

1.233.100,00

6,12%

20.140.000,00

100,00%

(capítol

4)

Generalitat, ····· .. ·.····· .. ·······

15,78% ··········· .4,02% 22,55%

L'objectiu del pressupost de despeses és el manteniment i la millora deis serveis que es presten al ciutadans. Una bona part del pressupost són les des peses corrents, és a dir, les despeses nece'ssaries per al funcionament de l'Ajuntament i deis serveis, del dia a dia. En total són 11.287.900 €, que corresponen als Cjlpítols del I-IV: personal (1), compra de materials corrents, manteniment deis equipam"ents municipals i contractes de serveis (2)', pagament deis interessos del préstec (3) i I~~ diferents subvencions que s'atorguen a entitats (4).


"'11(

Oistribució de la des pesa corrent per arees (Suma deis capítols 1,2,3 i 4)

Serve; a les persones

3.070.625,00 €

la riera. Un cop acaoades 9n(J podrem gaudír d'una gran per a vianants i amb jardins, de riera coberta, i també amb voreres amples.

lescobres, avinguda en el tram de carrers

• Promoció economica • Cultura i joventut

11. Carrers Passada i Girona. Supressió de barreres arquitectoniques i

• • • •

renovació de les xarxes de serveis d'aigua i c1avegueram. 111.Les obres de millora al carrer Ramon Turró, entre la pla<;:aCatalunya

Esports Benestar ¡familia Formació d'adults Solidaritat

• Educació • Sanitat i salut comunitaria

Serve;s en el terr;tor; ; medí amb;ent4.0 19.450,00 € • Serveis • Medi ambient

Serve;s generals ; economics

2.046.125,00 €

• Serveis generals • Serveis economics

Seguretat ciutadana

2.151.700,00 €

Distribució de la despesa corrent

o Serveis

a les persones

• Serveis al territori i med ambent

o Serveis

generals i económics

18%

O Seguretat ci utadana 36%

Les inversions Una part de les inversions es destinen a garantir el funcionament quotidia: mobiliari urba, informatica, equipament d'oficines, projectes tecnics, enllumenat públic. ... Altres són nous projectes que es plantegen amb I'objectiu de millorar la qualitat de vida deis ciutadans. El pressupost previst per a inversions és de 7.583.000,00€ (capítol 6) a) Obres d'urbanització i millora en tres carrers: 1. Carrer Ron Pastor i tram cobert de

i el carrer de Mar completaran una part més de la zona de vianants del centre del poble. b) Un altre projecte ja en curs és la continuació del pare Francesc Macia, que s'esta realitzant amb els alumnes de I'escola taller. Un cop acabat, el municipi disposara d'una extensió de 40.000 m2 més de zona verda en un parc amb serveis, d' arees de joc per a infants, més zones esportives i per a passejar ... En definitiva, disposara· d'un espai més per a conviure-hi tots plegats. c) La construcció d'una escola bressol i

obres de rehabilitació de les escoles públiques són altres projectes que es portaran a terme, amb la col·laboració de la Generalitat. d) També es preveuen obres de millora de

la piscina municipal i I'ampliació del cementiri. Com podem veure, aquestes actuacions responen al projecte de ciutat definit en el Pla general, a I'execució del Pla de mobilitat i Pla d'acció de I'agenda 21 local. Volen donar res posta a les necessitats de la població. Aquest pressupost, com tots els pressupostos, representa la voluntat~de I'equip de govern. És realista, pero no deixa de ser una proposta, ja que I'execució d~pen de molts factors i, en alguns deis projectes, de la contribució d'altres administracions. També depen de tots els ciutadans, i.no 5015 com a contribuents, perque també depen de com respectem, tinguem cura i utilitzem aquest espai de convivencia que és la nostra ciutat. febrer 2005

11


Fes XF

val ¡onal de Bandes i Majoret 9-16 d'octubre de 2004

El diumenge día 10 d'octubre al matí, després de la desfilada en que van coincidir els 23 grups internacionals i els 19 grups espanyols (un total aproximat de 3.000 persones), va comenc;:ar el campionat estatal de grups, que es va allargar fins a les set de la tarda. Mentre se celebrava el campionat estatal al Pavelló Germans Margall, els grups internacionals van oferir concerts

en diferents

1I0cs de Malgrat

El resultat del X Festival Nacional de Bandes i Majorets va ser el seguent: Campionat i tambors 1r. Premi 2n. Premi 3r. Premi

Campionat 1r. Premi 2n. Premi 3r. Premi

d'Espanya de bandes de cornetes Banda de Móstoles (Madrid) Banda Ecce Homo Raval de Gandia (Valencia) Agrupació Musical Morata de Tajuña (Madrid) d'Espanya de majorets Banda de Móstoles (Madrid) Banda de Durcal (Granada) Banda Alegri de Mejrada del Campo (Madrid)

de Mar. El divendres dia 15, durant la cerimónia de lIiurament de premis, cada grup va oferir al públic assistent una de les peces que s'havien preparat per a I'ocasió. Eren al voltant de les 11 de la nit quan es van lIiurar els premiso Els resultants van ser els seguents:

Categoria 1r. Premi

Concert 4.000,00 euros Musikgesellschaft (Su'issa)

2n. Premi

2.000,00 euros StadtJugendmusik

3r. Premi

1.000,00 euros Corpo Bandístico Militello

Campionat 1r. Premi 2n Premi 3r. Premi Campionat 1r. Premi 2n. Premi 3r. Premi

11 febrer 2005

d'Espanya de bandes mixtes Banda Javier Mayoral de Pedro Muñoz (Ciudad Real) Agrupación Musical de Morata de Tajuña (Madrid) Banda de Ribaforada (Navarra) d'Espanya de bandes master Banda de Durcal (Granada) Banda Ecce Homo Raval de Gandia (Valencia) Banda Ciudad de Utiel (Valencia)

Fehraltorf

Categoria 1r. Premi

2n. Premi

3r. Premi

Zurich (Su'issa) di Sta. Agata

(Italia)

Show Marching

bands

4.000,00 euros Banda di Palestro-Cornfield Band (Italia) 2.000,00 euros Banda Citta di Polignano (Ital ia) 1.000,00 euros Pihalni Orkester (Eslovenia)

Vogrsko

Rock

a Mare


butlt tí inrorm tiu DE MALGRAT

DE MAR

Com a consequencia de I'increment de grups participants durant aquests cinc anys de festivals internacionals de bandes de música i majorets, en aquesta edició hem tingut la important visita del president de la Federació Mundial de Bandes i Majorets, el Sr. Robert Eklunt, provinent del Canada. Aquesta visita ha estat possible per la trajectoria que ha anat seguint el festival, tant en quantitat de grups com en qualitat. EII mateix ens va comentar la seva grata sorpresa quan va veure la quantitat de grups participants i I'organització de tots dos festivals, el nacional i I'internacional. En un moment de la cerimonia de lIiurament de premis, el Sr. Robert Ecklunt va entregar un trofeig al Sr. Santi Matamala, i el va felicitar per I'organització deis festivals. També hi va ser present el president de la Federación Española de Bandas de Música, el Sr. José de la Rosa, i membres d'aquesta federació, com el Sr. Juan Andrés Martínez. El dijous 14 d'octubre, un equip del programa En directe de TV3 va fer un reportatge sobre el festival; un equip del programa La Finestra de Catalunya Radio va fer una connexió en directe el divendres 15 d'octubre en un moment de la cerimonia. Es van fer connexions en directe amb diferents radios municipals: Radio Terrassa, Radio Cabrera, Radio Arenys de Mar, Radio Marina. Radio Malgrat va establir connexió amb la Radio Municipal de la població de Pedro Muñoz (Ciudad Real). TV Mataró va fer un programa el diumenge 10 d'octubre amb imatges enregistrades de la Xarxa de Televisions Locals.

Els dos festivals de bandes van poder sortir en els seguents diaris i revistes: Som-hi!, El Periódico, Guía del ocio, 20 minutos, El Punt . Maresme, Avui. També van apareixer en els seguents portals d'lnternet: Federació Catalana de Twirling: www.fcatalanatwirling.com.Noticiasya.com: www.noticias.ya.com. Festivals i competicions: www.icpromotions.nl (Holanda) Pedro Muñoz (Ciudad Real) www.predro-munoz.com Diari electronic: www.vilaweb.com Amb I'organització d'aquest festival s'ha aconseguit que la població de:Malgrat de Mar sigui reconeguda en el món de les bandes com a punt de referencia per aJa celebració d'aquest ti pus d'actes musicals. També cal destacar la importancia que té 'per al sector turístic de la nostra població I'afluencia d'un volum important de gent que s'esta a Malgrat de Mar un mínim de set dies, a les acaballes de la temporada turística. febrer 2005

11


butlletí informatiu DE MALGRAT

DE MAR

, ,, 25anys

d'ajuntaments democr¿tics

2 5 anys d'ajuntaments democratics: 1979 - 2004

"Un petit espai en la historia, una Ilarga etapa en la vida d'una persona ... " Durant els passats mesos de setembre, octubre i novembre es van celebrar a la nostra vila els actes que commemoraven el vint-i-cinque aniversari deis ajuntaments democratics. L' Ajuntament va realitzar gestions per tal d'aconseguir la presencia a Malgrat de personalitats significatives de cinc partits polítics que han estat presents al nostre Ajuntament: Felipe González, Ernest Benach, joan Saura, jaume Matas i jordi Pujol. Escoltar la reflexió i el testimoni d' aquestes persones ha estat especialment enriquidor, i ha contribu"it a refon;:ar el dialeg i el respecte a la diversitat d' opinions i de projectes que conviuen en democracia. Aquesta mirada retrospectiva es va completar amb l' elaboració i projecció d' un video en el qual es fa un repas breu d' aquests darrers vint-i-cinc anys. El dia 2 de gener d' enguany se celebra I'acte de c1oenda, on malgratencs representatius de diferents sectors social s van aportar el seu testimoni, i també reflexions al voltant del passat i futur del nostre poble: Sr.Josep Ragull sobre educació; Sra. Carme Pascual sobre comen;:; Sr. Jaume Robert sobre associacionisme; Sr. Albert Turné sobre agricultura; Sr.Joan Davila sobre esport; i Sra. Núria Puig com a representant de la joventut actual. Van c10ure I'acte el Sr.Josep Mora i la Sra. Conxita Campoy com a alcaldes d'aquests vint-i-cinc anys de democracia.

FELIPEGONZÁLEZ 25 de setembre de 2004

"... el que os habla no se preocupa de cuántas competencias se re distribuyan porque el problema no es de cantidad; sí que preocupa de cómo se mantiene la cohesión entre todos". "He visto cómo se discute el reparto de poder entre los países de la Unión, pero no he visto discutir ni una sola vez qué poder queremos tener como europeos".

1m

febrer 2005

"Vivir en democracia significa opinar libremente, pero sobre todo significa aprender a respetar el espacio común que compartimos todos, las reglas del juego ... [... ] porque si rompemos las reglas del juego, ya no estamos legitimados para pedir responsabilidades a los otros".

ERNESTBENACH 2 d'octubre de 2004

accelerats: canvis socials, canvis polítics, can vis economics en forma de globalització, de noves tecnologies, d'emigracio;1S ... " "Sempre Catalunya ha tingut una vocació europeista. Pero volem ser presents a Europa no pas com un apendix, sinó com a europeus de tota la vida, que és, en definitiva, el que sempre ens hem sentit." "La /libertat no són només paraules, és "també tenir els mitjans per a exercir-Ia." J

"Som en un moment historic, en una etapa de canv~

"[caldria] un model homogeni que permetés a tots els ajuntaments.· gaudir deIs instruments necessaris per a donar resposta adequada a les demandes de les -poblacions que representen".


butlletí i fo(, n DE MALGRAT

jOAN SAURA

jAUME MATAS

16 d'octubre de 2004

16 de novembre

"Ésimportantíssim saber que en aquests vint-i-cincanys Catalunya ha mil/orat molt. El paper deIs ajuntaments ha estat dau i em sembla que el tipus d'iniciativa de l'Ajuntament, amb aquestes conferencies, i amb aquesta participació és de les mil/ors experiencies que he vist a Catalunya. "

"... els ajuntaments han d'assumir competencies per a les quals no tenen finanfament i, a vegades, no tenen mitjans, ni tan soIs tampoc no tenen un títol competencial ciar [oo.] Davant d'aquesta situació jo crec que cal prendre mesures que puguin dotar de serveis amb un finanfament adequat"

"La gran transformació de Catalunya s'ha produi"t als municipis [no], la Catalunya d'avui seria una altra Catalunya sense el paper deIs ajuntaments democratics"

''la em diran com ho fan, perque han aconseguit dur aquí gent molt important (menys jo) i fins i tot el president Pujol. )0 crec que poden estar molt orgullosos, perque han aconseguit fer una celebració que ha tingut resso fora de les fronteres d'aquesta ciutat ... )a m'agradria que poguéssim fer aquestes coses a ses "'es Balears"

"La immigració avui en dia és un repte que pot crear problemes o pot crear oportunitats. " "Catalunyaha estat historicament un país avanfat, pero en certs temes ha estat un país que ha quedat a la cua, com en el tema noves tecnologies, en el sistema educatiu, en la qiiestió de la sostenibilitat, en I'estat del benestar. "

JOROI PUjOl

de 2004

"Sa situació que estan v,vmt ses ajuntaments és realment dramatica[ ...] les mesures han de venir evidentment d'un procés de descentralització de ses comunitats autonomes"

Visita del President de la Generalitat de Catalunya, Sr. pasqual Maragall. El divendres día 3 de desembre, en el marc d'una visita que va efectuar a diferents poblacions de l'Alt Maresme, el President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pasqual Maragall, va visitar el nostre poble. Durant la seva visita va signar en el Ilibre d'honor de l'Ajuntament i va tenir una reunió amb I'alcaldessa i la resta de representants del consistorio Després, es va adre<;:ar a la Biblioteca la Cooperativa, on va inaugurar I'exposició que va organitzar I'escola Fonlladosa amb motiu del seu primer centenario

DE MAR

21 de novembre

de 2004

"Aquests vint-i-cinc anys han estat d'un gran progrés per a Catalunya, i els ajuntaments hi ha contribuft molt " "Sense un bon Govern i sense un bon Parlament no es pot tirar un país endavant, pero si no haguéssim tingut ajuntaments amb ganes de fer coses i iniciativa, no hauríem anat com hem anat [...] El Govern sol i el Parlament sol no haurien pogut tirar el país endavant. " "FelicitoI'Ajuntament de Malgrat per haver impulsat aquesta iniciativa. I estic content i agraft que se m'hagi convidat" "No hem estat un Govern sectari i si repassem els ajuntaments que sempre han estat en mans de partits que no eren Convergencia i Unió, és a dir, que forma ven part de I'oposició, veiem que el Govern de Convergencia i Unió s'hi ha abocat sempre que ha calgut ; tant com ha pogut, sense discriminacions, sense sectarismes"

Visita de la Diputada del Parlament de Catalunya, Sra. Consol Prados El dijous dia 20 de gener de 2005, la Sra. Consol Prados va mantenir una reunió de treball amb I'alcaldessa de Malgrat, Sra. Conxita Campoy

Visita del diputat al Congrés, Sr.M.anelMas i Estela, com a portaveu del grup socialista de la Comissió d'lndústria, Turisme i Comer~ El 21 de gener de 2005, el Sr. Manel Mas I Estela va manten ir una trobada amb I'alcadessa, Sra. Conxita Campoy, la regidora de Turisme i Comer<;:, Sra. Neus Serra í els empresaris del sector turístic de la nostra població.

febrer 2005

m


f /

IJ 1 lO!: DE MALGRAT

DE MAR

1 a Jornada Gastronomica Mongeta del Ganxet del 20 de novembre al 1 2 de desembre

de 2004 Aquesta

jornada

va

comen<;:ar

el

divendres 19 de novembre en un acte celebrat a la capella de I'antic hospital, on la regidora de Turisme i Comer<;:, la Sra. Neus Serra, i el president del Gremi d'Hostaleria de Mataró i el Maresme, el Sr. Josep M. Martín, van donar el tret de sortida a la jornada, presentant els restaurants de la vila i el producte estrella: la mongeta del ganxet.

2.- Remarcar que es tracta d'un producte fresc de la zona de Malgrat de Mar, coneguda i apreciada des de fa molts anys per la seva tradició de conrear verdu~es. 3.- Anar buscant els productes que puguin ser interessants per als c1ients.

En aquesta ocasió es van poder degustar diferents plats que els restaurants van oferir al públic entre els dies 20 de novembre i 12 de desembre. Els restaurants que hi van participar són els seguents:

4.- Refor<;:ar els eslogans: Progrés-Garbí: producció propia Progrés-Garbí: del camp a la taula conservant el sabor

La Avenida, Celmar, El Cortijo, Koina, La Mar Salada, La Torreta, Petrus, Pizzeria Nolo i Pizzeria Roma.

Com a acte de clausura, el diumenge 12 de desembre va tenir lIoc una mongetada popular amb botifarra, a I'avinguda Mediterrania, amb una gran afluencia de públic.

El president de la Cooperativa Progrés Garbí, el Sr. Ramon Hernández, va presentar, el divendres 3 de desembre, la marca registrada "La Pilona", amb la qual es van fer coneixer els productes subministrats per aquesta cooperativa. Durant la presentació es van ex posar els motius de la creació d'aquesta marca:

febrer 2005

1.- Una línia de treball que dóna noves oportunitats de venda i diferenciació amb productes de primera qualitat.

La celebració d'aquests 'actes ha tingut en tot moment el suport de l'Associació de Comerciants Malgrat Centre, que s'han adre<;:at directament als clients amb els aparadors deis seus comer<;:os i amb els programes editats per la Regidoria de Turisme i Comer<;:.


but//et! inforrnéJtiu DE MALGRAT

Regid d'lnserció PUNT D'INSERCIÓ

DE MAR

Laboral

LABORAL

L'Ajuntament de Malgrat de Mar ofereix un servei gratu"it amb I'objectiu de promoure i donar suport a I'ocupació deis ciutadans del municipi mitjanc;:ant diferents actuacions. El Punt d'lnserció Laboral és un recurs a I'abast de tots els ciutadans de Malgrat que necessitin orientació formativa o laboral, trabar feina o millorar la seva situació laboral i reciclar-se professionalment. També va destinat a empresaris que necessiten personal.

Per a qualsevol

usuari del servei s'ofereix:

.11.

Informació inicial: en que consisteix el servei i que oferim, individualment o en sessions en grupo .12. Entrevistes individuals per a coneixer el perfil professional i la situació inicial de I'usuari. .13. Assessorament i orientació sobre formació i "sortides" laborals. .14. Facilitar informació sobre diferents centres formatius i empreses de la zona . .1 5. Proporcionar a I'usuari eines i tecniques per a la recerca de feina: a) com fer el currículum i cartes de presentació. b) com es fa i quines formes de recerca de feina hi ha (autocandidatura, internet, ETT, oposicions, etc). c) com es pot preparar una entrevista de selecció. d) altres assessoraments o consultes puntuals. .16. Acompanyar I'usuari durant el pracés de recerca de feina, a partir del seguiment de la situació laboral i de I'analisi de les necessitats deis usuaris en diferents moments . .17. Fer coneixer i gestionar I'oferta empresarial de Malgrat i rodalies.

Altres actuacions -

Seguiment deis usuaris de Serveis Socials' amb assistents socials.

-

Coordinació i realització de xerrades en centres educatius de Malgrat, amb la col·laboració d'un tecnic de Joventut.

-

A partir de la Jornada sobre la Inserció de Persones amb discapacitats realitzada el maig de 2004, s'ha ampliat la col·laboració entre l'Oficina~Terapeutica Laboral i el Servei d'lntegració Laboral, així com amb els treballadors de la Fundació El Vilar. Des del juliol del 2003, s'ha participat en reunions i i actuacions dutes a terme en el marc del Pacte per a l'Ocupació, del Consell Comarcal del Maresme. febrer 2005


butll í i form riu DE MALGRAT

DE MAR

Memoria activitats 2004 Regidoria d'Esports Organització: • • • • •

1a. Cursa Urbana de Sant Roc Esport Unit 2004 Open de natació Sant Roc Cursets de natació Marató d'Aeróbic 2004

Col·laboració i logística • • • •

Cursa ciclista de la Festa Major de Sant Roc Prova ciclista de les 24 hores de BTT 2a. L1igueta Els Menuts d'hoquei patins Actes realitzats al Pavelló Germans Margall: Se Trofeu Internacional de Bandes de Música i Majorets - 10e Trofeu Nacional de Bandes de Música i Majorets - Actes desenvolupats amb motiu de la Festa Major de Sant Nicolau. - Actes desenvolupats amb motiu deis 25 anys d'ajuntaments democratics. - Parc Infantil de Nadal, en estreta col·laboració amb la Regidoria de Joventut.

Suports i ajuts a I'organització de:' • • •

• • • • •

11I febrer 2005

Torneig d'homenatge al futbolista sudamerica ORTIZ AQUINO (exjugador del RCD Espanyol de Barcelona) en el dia de Sud-america organitzat per Radio Malgrat.

Campanya Mulla't per I'esclerosi múltiple (Piscina Municipal) Torneig Futbol sin fronteras amb pagesos malgratencs i africans Torneigs de petanca de les diferents entitats locals : - CP Malgrat - CP Malgrat Sud - Associació de Jubilats 1r. Quadrangular de Billar per equips organitzat per CB La Bar!etina Torneig d'escacs i partides rapides organitzat per Club d'Escacs Malgrat Concurs de pesca infantil-organitzat per AAPP de Malgrat de Mar-' Torneig d'escacs del Maresme Quadrangular de billar a tres bandes


bu lIe í info m DE

• • •

• •

Participació per part de I'equip de futbol infantil: GE Olímpic Malgrat en el Mundialet per escoles de futbol a Barcelona Torneig internacional de basquet Tomas Sola Torneig internacional de basquet Juli Matamala Festival d'Estiu, Festival de Tardor i Festival d'Hivern organitzats pel Club de Patinatge de Malgrat de Mar Partít d' handbol Barcelona-Alcobendas Esport al carrer, organitzat per I'empresa que gestiona I'activitat física de Ileure en el Pavelló Germans Margal!.

Agra'iments: A totes les entitats que desenvolupen la seva activitat en el Pavelló Germans Margall,com són: AECAM, Interesportiu Malgrat, CTTT. Xarxa i les persones que fan activitats físiques en el gimnas. A cause deis actes realitzats al lIarg de I'any 2004 (bandes de música,

MALGRAT

DE

IU MAR

conferencies, actes de Festa Major i parc infantil de Nadal) es va haver de suspendre moltes vegades I'activitat, amb el conseguent enrenou. Tot i que creiem que aquests actes han donat un relleu molt important a la nostra població, també cal reconeixer les molesties ocasionades. Esperem que com abons malgratencs us sentiu copartíceps del ressó assolit per Malgrat de Mar amb aquests actes.

Regidoria de cats i Fires M ERCATS Molt properament es produiran alguns canvis d'ubicació en el mercat setmanal de la roba, motivats per les obres que es realitzaran en el sector de I'avinguda Bon Pastor i que faran que provisionalment es modifiqui la mobilitat d'aquell entorno Possiblement quan surtí aquest butlletí ja tinguem alguna variació al respecte.

FIRES Enguany s'han tornat a situar les atraccions

de la Fira de la Festa Major de Sant Roc en el mateix lIoc de I'any anterior (avinguda Costa Brava), modificant I'empla<;:ament de les parades que I'any passat estaven al mig

del carrer, tot traslladant-Ies al damunt de la vorera del costat de muntanya. Així es deixava oberta, durant el dia, la circulació de vehicles per tal d' evitar el col·lapse a I'interior de la població. L'experiencia ha estat positiva per la mobilitat de vehicles i per les persones que alllarg de les hores d'obertura de la Fira han gaudit de molta més amplitud per p.assejar. Cal remarcar que aquesta millora va 'ser possible gracies a la col·laboració que la Regidoria va rebre de I'empresa Construccions Quinta S.A., amb I'arranjament d'urgencia que va fer a I'esmentada vorera del sector de muntanya i la seva tolerancia en deixar modificar el tancament de seguretat de I'obra per tal que les atraccions més g_r9-ns no impedissin la circulació. febrer 2005


EL RACÓ DE LA HISTORIA

bu lIetí informatiu DE MALGRAT

I

DE MAR

Malgrat, a tot color Quan algun grup escolar ve de visita a l'Arxiu ensenyar-Ios

imatges

pagina. Els pregunto

Municipal,

com les que trobareu

reprodu'ides

La res posta, en el cas de la fotografia

Quan els pregunto imatges

salen

de quina

molt antigues,

amb

Els explico

una

costa

Uns diuen

responen

no ha poden

ser". Aleshores,

a continuació

de color

més

verd?

les

que són

que són imatges

en

faig que es

"Heu vist alguna vegada algú sortint

americana

sol ser

una mica

que són les imatges,

i contradictories.

pero d'altres

antigues

fixin en alguns detalls. vestit

en aquesta

de la plac;:a de l'Església,

epoca creuen

ser diverses,

color, i que "molt

a

primer si saben a quin 1I0c és feta cada fotografia.

sempre correcta. La del passeig de L1evant d'identificar, pero I'acaben descobrint.

respostes

acostumo

de missa

O de color

que es tracta d'unes fotografies

rosa?"

acolorides,

de gran intereso El color s'hi ha posat després d'haver fet la foto. Tenim, en el cas de la imatge del passeig de L1evant, el negatiu vidre original, Crup de gent sortint de missa. AMMM (Francesc Pla i Simó)

1923

en blanc i negre, de 9x 12cm, i també

de la placa de

la placa de vidre

acolorida,

de 7x7 cm. Es posa color a les imatges des del comenc;:ament

del segle

XX. Aquestes

normalment de vidre. A l'Arxiu

s'acolorien

Municipal

acolorides.

imatges, fotografies

de Malgrat

pero,

són excepcionals,

en paper, pero no tant en plaques

es poden

consultar

sis fotografies

Provenen de Francesc Pla i Simó i ens han arribat

de Vicenc;: Bayarri i Costa. Són ben desades, cadascuna feta expressament que siguin

i amb unes condicions

les més adequades.

se n'ha fet un negatiu, voldria

perque

ambientals

De cadascuna

per no manipular

a través

amb una funda que procurem

de les plaques de vidre,

I'original.

Des d'aquestes

Iínies

agrair tant a Francesc Pla com a Vicenc;: Bayarri la confianc;:a que

han dipositat en l'Arxiu perque aquestes a ser patrimoni de tot el poble.

imatges es conservin

Sobre la data de les imatges tenim els nostres dubtes, que podrien

i passin

pero tot apunta

ser de 1923. Ens ha fa pensar una carta de la Sociedad

Coral Los Amigos (si us hi fixeu bé, el grup de gent que surt a la imatge del passeig

de L1evant porta

un pendó

Terrassa). La carta a que fem referencia, de 1923, diu textualment: La societat coral "los amigos", de Terrassa, i el cor de la Barretina, al passeig de L1evant (1923) AMMM (Francesc Pla i Simó)

1m febrer 2005

d'aquesta

societat

coral de

datada a Terrassa el S de juny

Aquesta Junta Directiva, en nom de la societat, es complau a donar las gracias al Sr. Batlle i Consejals per la corbata que varen regalamos per la nostra senyera i per las demés referencias de :que varem ser objecte ab motiu de la nostra estada á aqueixa Vila els die s de Páscua; de tot aixó en guardarém grat recort sempre. Visqueu molts anys. Societat Choral LOS AMICo'S.


notícies

butlletí inn DE MALGRAT

1

DE MAR

1r. PARC INFANTIL DE NADAL

EL NOSTRE DESORDRE MORAL

Malgrat de Mar ha gaudit per primera vegada deis serveis del Parc Infantil de Nadal, organitzat per la Regidoria de joventut els dies 27, 28, 29, i 30 de desembre al Pavelló Germans Margall, i destinat a infants de tres a dotze anys. D' acord amb els resultats de les enquestes, l' opinió deis usuaris ha estat molt positiva, ja que s' ha creat un espai de joc i de convivencia en uns dies en que els infants i les famílies necessiten un Iloc de lIeure. El nombre aproximat de visitants ha estat

La matinada del passat 26 de desembre un fort terratremol va tenir lIoc a l'Ocea índic. Entre els seguents 15 minuts i 7 hores més tard el tsunami generat pel sisme arribava a les costes sense que ningú hagués previngut les persones que s'hi trobaven. Les xifres de morts i desapareguts són alarmants, la destrucció incalculable j els mitjans de producció -ja abans precaris-, de difícil restauració.

de 1.300.

Es parla que I'escala de devastació ha estat global i també ho és la resposta de la comunitat internacional i, sobretot, la deis ciutadans. No hem d'oblidar que per sortir d'aquesta emergencia caldra un esfon;: molt gran i de Ilarga durada, no hem d'oblidar que la reconstrucció tot just haura comenc;:at quan ja no surtin les imatges a la televisió i tornin a casa alguns deis voluntaris molt necessaris en els primers moments, i no hem d'oblidar tampoc les situacions d'emergencia ja existents, els altres conflictes no resolts, els milers d'infants, dones jhomes que depenen de I'ajut humanitari per sobreviure.

La Regidoria de joventut esta valorant els resultats de les enquestes i les opinions del pares, per tal de poder millorar la planificació i l' oferta per al Nadal vinent.

AGENDA JUVENIL El passat mes de novembre va sortir a la Ilum des de la Regidoria de joventut la primera Agenda juvenil amb la intenció que es converteixi en una eina de consulta per a tots els joves de la nostra vila, sobre les activitats i possibilitats que a I'entorn de I'ajuntament s'ofereixen: cursets, concerts, atenció social, esportiva i cultural, viatges, intercanvis, beques d'estudis i un Ilarg etcetera. A banda de les activitats proposades, l' agenda ofereix informació practica sobre serveis de les diferents regidories de l'Ajuntament. Aquesta Agenda s'ha distribu"lt a tots els joves de Malgrat de Mar amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys. Les activitats són molt diverses, com ara cursos de dibuix, fotografia digital, cuina, dansa, sortides al teatre ... La primera agenda ha ofertat activitats per als mesos de novembre-desembre-gener-febrer. Aquestes activitats es poden consultar a la web de l' Ajuntament. En aquests moments s' esta treballant en la confecció de la segona agenda, que sera difosa ben aviat.

CAMPANYA CIUTADANA DE SUPORT ALS AFECTATS PEL TERRATREMOL DEL SUD-EST ASIATIC Escoles Fonlladosa Mapa Spontex Ciutadans Malgrat

CEMENTIRI

1.081,80 € 105,00 € 1.350,00 €

TOTAL 2.536,80 €

Peró, un cop més, si aquesta situació que a tots ens ha esgarrifat, no ens provoca una reflexió més profunda, haurem perdut també possibilitats de canvis. En Ramon Folch, doctor en biologia i socióleg, escrivia en un article: "El 26 de desembre les persones subscrites al servei d'alertes sísmiques van rebre als seus móbils un SMS informant del terratremol ... Sovint la tecnologia exalta les iniquitats. És molt injust que els uns rebin lúdicament al móbilla informació que hauria salvat la vida a uns altres. Es poden demanar responsabilitats a les autoritats tailandeses, índies, singaleses, tamils, indonesies o maldíviques, qu.e també les tenen per no tenir sistemes d'alerta , peró més valdria que ens preguntéssim per les nostres. Per les nostres, en la mesura que estiguem contribuint al manteniment d'aquest vergonyós desordre moral que anomenem ordre internacional" Que els propósits d'aquest any nou també siguin per fer del nostre món un món més just, més solidari, més equitatiu i amb un desenvolupament sostenible.

MUNICIPAL

Us volem fer saber que el Sr. Miquel Garriga, que durant molts anys ha estat el responsable dels,_enterraments municipals. És per aixó que li desitgem que pugui gaudir d'aquesta nova etapa de la seva vida amb molta salut i felicitat. El cementiri esta obert: Dies laborables de 9 a 17.30 hores - Dies festius de 9 a 14.00 h6res. Del manteniment en tindran cura els serveis municipals. Per a qualsevol assumpte que requereixi les gestions municipals, els contactes són: Serveis de manteniment: Te!. 93 765 4943 Assumptes administratius (Sra. Lídia'Carré) Te!. 93 765 33 00 febrer 2005

lB


buril í in~rm tiu DE MALGRAT

notícies

DE MAR

ANIVERSARIS ENTITATS 1 r CENTENARI ESCOLES FONLLADOSA 1905 - 2005

20e ANIVERSARI, GRUP XARXA

El 3 de desembre es va inaugurar I'exposició fotografica amb una mostra de treballs fets per alumnes amb la presencia del president de la Generalitat, Sr. pasqual Maragall. Aquesta exposició, realitzada a la Biblioteca "La Cooperativa", es va poder visitar fins el dia 12 de desembre. Les Escales Fonlladosa tenen previst una serie d'activitats al Ilarg de I'any en curso Els diferents actes es poden consultar a www.escolesfonlladosa.com o a la mateixa escala.

El passat 23 de gener de 2005 es va celebrar el 20e aniverari de ''La Xarxa" a Malgrat de Mar, que inicialment portava el nom de "Rialles". L'any 1984 el mossen del poble, Pere Domenech, va engrescar un grup de malgratencs i malgratenques de molt diverses edats, i així, i de manera desinteressada, cada mes han anat portant al poble espectacles infantils i juvenils. La festa del 20e aniversari comen~a al matí a Can campassol cap a dos quarts d'onze amb una xocolatada per a tots els infants. Seguidament ja podien comen~ar a participar en les activitats preparades: un "camí de colors", que consistí a pintar amb guixos en un "caminet" fet al carrer de Mar. Papiroflexia, un taller de barrets fets en paper Pintar baldufes. Aquestes activitats es portaren a terme a Can Campassol, on també hi era el "Follet", el personatge que cada mes presenta els espectacles i felicita els nens i nenes que fan anys. I per acabar, a la tarda al Centre Cultural, un espectacle de titelles ''La cigala i la formiga" i un berenar sorpresa per als infants.

25e ANIVERSARI CORAL ATZAVARA

La Coral Atzavara és una coral mixta que va néixer I'any 1979 a redós del GEM i del mestre Miquel Mercader i Calatayud, que va ser el seu primer director fins al mes de setembre de 1998 en que fou substitu"ll pel mestre Pep Busquets i Fuentes. La Coral, a més de celebrar i participar en concerts arreu del país, i a fora de les nostres fronteres, també canta en misses, casaments, homenatges, etc. La Coral Atzavara ha participat i segueix participant en nombrases trobades de corals i n'organitza cada any una que sera la número quinze a la propera Festa Majar d'hivern. Actualment la coral viu un deis seus moments d'expansió; la formen 23 cantaires, sota la direcció de la Sra. Dolors Viñuela i Rius des del mes de setembre de I'any 2000. 25e ANIVERSARI ClUB PATí DE MALGRAT

El dia 15 d'octubre de 1979 aquest Club es va inscriure a la Federació Espanyola d' Hoquei. És per aquest motiu que durant I'any 2004 es va celebrar el 2Se aniversari d'aquesta entitat esportiva amb un seguit d'actes, com ara diferents partits en totes les categories. També s'organitza una exposició al Centre Cultural durant els mesas d'octubre i novembre, on es va poder veureuna col·lecció important de fotografies, trofeigs i documents de I'entitat. També es va exposar el material del primer jugador catala que va competir contra la selecció espanyola: en Miquel Grau i Hernández. Per finalitzar aquestes celebracions es va organitzar un sopar de c1oenda, el dia 15 d'octubre, on hi van ser presents gent vinculada amb aquest esport. Durant aquest sopar es van lIiurar unes plaques commemoratives per part de l'Ajuntament i de la Federació al Sr.Ciano Grau, agraint la tasca de president durant aquest 25 anys, i al Sr.Miquel Grau per la seva trajectoria esportiva.

SIMPOSI SOBRE RAMON TURRÓ

Els dies 16 i 17 de desembre del 2004 es va celebrar al centre cultural de Malgrat un simposi organitzat per la Catedra Ferrater Mora, de la Universitat de Girona, dedicat a Ramon Turró i Darder. El simposi va portar al nostre poble reconeguts especialistes en I'obra d'aquest il·lustre malgratenc. Ramon Turró va néixer a Malgrat de Mar el 8 de desembre de I'any 1854 i va morir a Barcelona I'any 1926. Fou un personatge de primera Iínia, que estava al corrent del que es feia a la Fran~a i a l'Alemanya del moment, que aporta experiencia i coneixements perque la ciencia avancés i fou de les set persones escollides per Prat de la Riba quan es crea l'lnstitut d'Estudis Catalans. El simposi que s'ha fet a Malgrat ha posat sobre la taula un bon conjunt de coneixements d'especialistes i ha evidenciat for~a mancances, com ara alguns aspectes de la seva vida que ens són desconeguts. Els ponents d'aquest simposi van ser els seguents: Sr.josep Maria Terricabras, director de la catedra Ferrater Mora Sr.Oriol Casassas, membre emerit de l'lnstitut d'Estudis Catalans Sr. Xavier Pla, de La universitat de Girona Sr.joan Cuscó, filosof Sr. Ramon Alcoberro, de la universitat de Girona Sr. Miquel Siguan , de la universitat de Barcelona Sr.joan Boldó, doctor en filosofia Sr.josep Maria camarasa , bioleg i historiador de la ciencia Sr. Ramon Espasa , senador per l'Entesa Catalana de Progrés.

10e ANIVERSARI ASSOCIACIÓ DE DONES DE MALGRAT

Després d'un curs de menopausa realitzat a carrec de la comadrona Fina Privat va sortir la necessitat de crear una associació de dones. El 24 de maig de 1995 es va celebrar una assemblea al Centre Parroquial, on es van convocar tótes les dones de Malgrat i es va constituir la primera junta. Des d'aleshores, s'han realitzat amb malta il·lusió nombrosos jallers, xerrades, exposicions, trobades, etc. Durant aquests 10 anys hi ha hagut 740 associades participant en les activitats organitzades per l'Associació. Els actes commemoratius del 10 e aniversari són: 13/03/05 Dinar popular 21/05/05 Taula rodona sota el nom "Dona, familia i treball"

1m

febrer 2005


,

:espals

. b 11 tí i h rmDE MALGRAT

DE MAR

25 anys de democracia i d'impuls associatiu Un deis esdeveniments cabdals de la nostra historia contemporania ha estat la recuperació de les IIibertats democratiques després d'un IIarg període de dictadura irracional i opressora. Aquesta nova etapa, que arribara després d'una lenta pero necessaria transició política, anira configurant una societat més moderna i en consonancia amb la realitat europea. A nivell municipal els canvis esdevindran, també, profunds i importants, essent el principal la instauració del sistema democratic als ajuntaments I'any 1979. El 3 d'abril d'aquell any tenien IIoc les primeres eleccions locals d'aquella nova etapa, les primeres des de la Segona República. L'any 2004 l'Ajuntament i el poble de Malgrat commemorava amb un interessant cicle de conferencies, que aplegaren personalitats del món polític, aquests 2S anys transcorreguts en IIibertat. Voldríem destacar, pero, que la recuperació del sistema democratic a I'ens municipal va venir acompanyada de renovades il·lusions i esperances al si de la societat malgratenca d'aquell moment que, moguda per la participació i pel compromis, dona un impuls considerable a I'associacionisme. Testimoni d'aquest impuls ho seran moltes de les entitats que als anys setanta i la decada deis vuitanta inicien la seva trajectoria en ambits com la cultura o l'esport. A totes elles, el més merescut reconeixement. MAlGRAT TOT... La lIei de RegimMunicipal 170.2 estableix que "el Piede I'Ajuntament ha de garantir la participació deis regidors i deis grups municipals en els organsd'informació i difusió municipal. ElsPlenshan d'aprovar un reglamentque reguli les condicions d'accési d'ús d'aquestsmitjans (...)".. Aquesttext "d'obligat compliment" és, actualmentI des de fa temps, inexistent al nostre poble. Elgrup municipal d'ERChem demanatla creació d'aquest reglamenta través de propostes i mocions, pero la resposta ha estat sempre negativa. No us estranyi pas, perque la majoria d'aportacions que sorgeixen del nostre grup són rebutjades sistematicament(creaciód'una comissió de festes, habilitació d'una sala on realitzar actes de comiat a difunts, consell escolar municipal, instal·lació de contenidors soterrats, projecte ambientalment sostenible pel parc FrancescMacla,suport al Correllengua...) i el que és més greu, en alguns casos s'ha impedit fins i tot el nostredret de defensar-lesen el Pie(bus per anar a I'Hospital santJaumede Calella).Cal dir que en molts casoss'ha intentat consensuarel text de les propostes amb la resta de formacions, pero I'enrocament de I'equip de govern ha dinamitat les oportunitats d'entesa. Malgrat tot el grup municipal d'ERCha donat, dona i donara suport a aquelles propostes presentadesper qualsevol for~a política que, segonsel nostre parer,suposin una millora pel poble. S'han dit moltes coses sobre la celebració d'aquests 25 anys de vida democratíca del nostre poble. Potser esta tot dit, pero nosaltres volem insistir en que la commemoració d'aquest aniversari és un motiu de reflexió sobre una questió indiscutible: I'evolució del nostre poble. Per tant, valorem positivament els actes que s'han celebrat, destaquem I'oportunitat d'escoltar i de coneixer les persones que han intervingut i ens felicitem per la pluralitat, el respecte i la participació en els actes. Amb tot, com la major part d'aquests 25 anys el nostre grup els ha passat a I'oposició, reivindiquem una memoria crítica i demanem que aquesta reflexió vagi més enlla del simple agra'iment a la tasca feta. Hem de ser conscients que queda molt per fer i que hi ha projectes que des de fa anys es troben damunt la taula i avui encara no són una realitat. Un poble mai no esta acabat del • tot i no podem ser conformistes, sinó que hem de continuar reclamant aquells objectius i projectes que creiem necessaris per Malgrat i la seva gent. '0".".0""""'6

eI U ••••

Com a grup Municipal i com a corresponsables de l' actual govern de Malgrat de Mar, voldríem fer una serie de reflexions al voltant de la celebració deis 25 anys d' Ajuntaments democratics. Vint-i-cinc anys de transformacions en el nostre poble que, tot i les mancances i els reptes de futur, hem de saber valorar pel que ha significat en la millora de la nostra qualitat de vida. La democracia participativa, la millora de les administracions i la tasca impagable d' associacions i persones entusiastes han fet que Malgrat sigui el que és avui. Aquesta societat, aquest "espai comú compartit" que hem anat millorant necessita seguir comptant amb la complicitat de tots els ciutadans; i és que un deis perills per a la salut democratica d' un poble és la indiferencia, la crítica gratu'ita, la manca d'implicació ... Molts podran pensar que són els polítics els qui han de resoldre aquests problemes. Evidentment, els polítics hem d' agrair el fet d' haver rebut la confian<;:ade la ciutadania, pero també tenim l' obligació de recordar que la vida en democracia (aquests "espai comú compartit") és feina de tots. Feliticiacions, dones, ~ per a tots els malgratencs, amb el convenciment de que tots plegats afrontarem amb il.lusió els nous reptes ~ que ens esperen. deMALGRATdeMARIf!¡ En els darrers anys hem sentit i IIegit que I'educació hauria de ser una prioritat, i la dura realitat és que hi ha una Ilarga llista de necessitats, sobretot en el terreny social i també en el de les infrastructures, que compliquen aquest objectiu. Hi ha una prioritat educativa que ha d'avan<;:ardia a dia, des de la complicitat, la corresponsabilitat i la participació, i molt especialment entre els ajuntaments i la Generalitat, en trobar els camins que permetin fer els canvis i els aven~os necessaris, mentre no arriben les grans IIeis en tot allo que és urgent i no pot esperar. La demanda de places de 0-3 és urgent. Al juny de 2004 es va aprovar la L1eide creació de IIars d'infants de qualitat, que preve u la creació de 30.000 noves places i la necessaria coordinació entre ajuntaments i Generalitat per a la creació d'un.a xarxa pública. Per fi es fara realitat un repte a superar al nostre municipi des de fa anys, que puguem tenir una llar d'infants p.ública. Tots hi tenim la nostra responsabilitat, pero no ens enganyem, alguns més que d'altres, a I'hora de desplegar necessitats de la nostra societat. Una condició que cal complir és que I'educació sigui tnklaltd p.er CIItalurtya V.,dl una prioritat de debo.

:; ICV

febrer 2005

lID


D.INTERES Ajuntament

TELEFONS D'EQUIPAMENTS

Carme, 30 Tel. 93 765 33 00 Fax 93 761 0993 Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00h e-mail: correu@ajmalgrat.es web: www.ajmalgrat.es Oficina de l'Organisme

de Gestió Tributaria

Carme, 71 Horari de 9 a 14 hores Tel. 93761 3050 Fax 93 765 48 81 E-mail: orgt.malgrat@diba.es

MUNICIPALS

Arxiu Municipal Biblioteca Camp de futbol Centre Cultural Escola de Música Ca l'Arnau Escola Taller Pavelló Poliesportiu Municipal Pavelló Germans Margall Piscines Municipals

93 93 93 93 93 93 93 93 93

765 761 761 761 765 765 761 765 765

33 00 90 32 1703 29 79 55 98 41 07 17 50 41 66 47 66

Área de Serveis Personals

Ramon Turró, 47 Tel. 93 765 56 80 Fax 93 765 57 63 Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h e-mail: serveissocials@ajmalgrat.es Escola d'adults: eadults@ajmalgrat.es Punt d'lnformació Juvenil: pij.malgrat@ajmalgrat.es Departaments de: Benestar Social, Comen;:, Cultura, Edicions Municipals, Ensenyament, Inserció Laboral, Joventut i Turisme. Policia Local

Can Feliciano, s/n Tel. 93 765 42 24 Fax 93 765 45 24 poi icialocal@ajmalgrat.es

INSTITUCIONS

DOCENTS

Col·legi Chanel

Cami Nou, 12 93 761 02 39 spchanelmm@planalfa.es

Escoles Fonlladosa

Fonlladosa, 5-7 93 761 05 96 fo n11ad o sa@escolesfonlladosa.com

CEIP Maria Cubí

Pirineus, s/n 93 765 47 59 a801 992 7@centres.xtec.es

CEIP Montserrat

Escoles, 10 93 765 44 44 a8019873@centres.xtec.es

Col·legi Ved runa

Mar, 30 93 761 03 27 ved ru namalg rat@terra.es

lES Ramon Turró

Av. Tarragona, 4-8 93 765 33 12 a804 566 5@centres.xtec.es

Oficina de Turisme

Plac;:ade I'Áncora, s/n Tel. i Fax 93 765 38 89 E-mail: turisme@ajmalgrat.es Área de Serveis al Territori

Pol.lnd. Can Patalina. Carrer Francesc Sanllehí i Bosch, s/n Tel. 93 765 49 43 Horari: de 7 a 14 hores

FARMÁCIES

COPClSA

Servei de neteja vi aria PoI. Ind. Can Patalina. Carrer Verneda, 1 Tel. 93 765 3001 Oeixalleria

Mancomunitat

AIt Maresme

Pol.lnd. Can Patalina . Carrer Estany, s/n Empresa concessionaria: Hermanos Alum, SL Tel. 93 765 31 51 . e-mail:germansalum@hotmail.com Horari d'estiu (Maig - Octubre) De dilluns a dissabte: de lOa 13 hores i de 17 a 20 hores Diumenge de 10 a 14 hores Horari d'hivern (Novembre - Abril) De dilluns a dissabte: de lOa 13 hores i de 16 a 19 hores. Diumenge de 10 a 14 hores Recollida municipal de mobles i trastos vells: Empresa concessionaria: Hermanos Alum, SL Tots els dimarts previa cita per telefon. Tel. 93 765 31 51 Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la Gestió de Residus Sólids i del Medi Ambient

Tel. 93 7654001 Radio Malgrat

.

e-mail: fontrodonagx@ajmalgrat.es

107.4 FM

Badalona, 15B Tel. 93 765 41 48

.

E-mail: radiomalgrat@infonegocio.com

Cementiri

Obert de 9 a 13 hores i de 15 a 18 hores

Ajuntament de Malgrat de Mar

Farmacia Farmacia Farmacia Farmacia Farmacia

Buñol O.L1ansó E. Torruella S. Viladevall Von Carnsten

Mar, 80 Ponent, 8 Girona, 32 Carme, 28 Bon Pastor, 34

93 765 40 21 93761 1904 93761 0987 93761 01 46 937612823

TELEFONS D'INTERES

Aigues Potables Bombers Comunitat Terapeutica Consultori Creu Blava Correus i Telegrafs Creu Roja Urgencies Dispensari Municipal CAP ENHER Gestions Avaries Jutjat de Pau Mossos d'Esquad ra Notaria Rectoria RENFE Santor Medicina Serveis funeraris

93 76101

20 112 93 761 09 62 93 765 4647 93 761 10 22 061 93 761 95 00 902 507 750 900 77 00 77 93 761 01 41 088 93 765 41 42 93 761 01 85 93 761 05 85 : 93 761 12 52 93 7695301

111

25anys

d'ajuntaments democratics

Butlletí Informatiu Municipal n.2  
Butlletí Informatiu Municipal n.2  

Revista trimestral de la gestió municipal

Advertisement