Page 1

Sant aCol omadeGr amenet 5,12,14,15i23d’ oct ubr e i5denovembr e

+i nf o:cor r el l enguagr amenet . bl ogspot . com


DI MECRES5D’ OCTUBRE,20: 00H Pr esent aci ódelCor r el l engua2011 Xer r ada" Lai mmer si ól i ngüí st i caaSant aCol oma"acàr r ecde: Rober tCama( mest r eii mpul sordelpr océsd' i mmer si óal aci ut at ) Qui maGumbau( mar edur antl ai mpl ant aci ódelmodel ) Mont ser r atGi r al( pr of essor adelRossel l óPòr cel ) Ll oc:Bi bl i ot ecaCent r al DI MECRES12D’ OCTUBRE,10: 30H Mat i naldeTur i smeSoci al " Lal l ui t aperl anor mal i t z aci ól i ngüí st i ca" Or gani t za:At eneuPopul arJúl i aRomer a Ll oc:Pl açadel aVi l a( r ecor r egutpel scar r er sdel aci ut at ) DI MECRES14D’ OCTUBRE,20: 00H “ Som Paï sosCat al ans” Xer r adasobr el asi t uaci ódelcat al àar r eudel s Paï sosCat al ans,ambl ai nt er venci óde: TomeuMar t í( Obr aCul t ur alBal ear ) Zai daTor r egr osa( Acci óCul t ur aldelPaí sVal enci à) Ponentperconfir mar Or gani t za:Maul et s,elj oventi ndependent i st a ir evol uci onar i Ll oc:ACPAr amat ei x DI SSABTE15D' OCTUBRE,18: 30H Tr obadacast el l er adel aTar dor Act uaci óde: Cast el l er sdeSant aCol oma, Cast el l er sdeMol l et Cast el l er sdeSal ou Cast el l er sdeCast el l def el s Or gani t za:Cast el l er sdeSant aCol omadeGr amenet Ll oc:Pl açadel aVi l a


DI UMENGE23D' OCTUBRE,11: 00H Audi ci ódeSar danesiact ealcar r eracàr r ecdelGr upde DonesÀr t emi s Or gani t za:Pat r onatPr oApl ecdel aSar danadelCEPiÀr t emi s Ll oc:Pl açadel aVi l a Mer catd' i nt er canviir egaldel l i br esencat al à. Act ecent r alambact uaci onsdecul t ur apopul arit r adi ci onal , act uaci onsmusi cal sibot i f ar r ada ( pr eudeldi nar8€,t i quet sdi sponi bl esal ’ ACPAr amat ei x) Or gani t za:ACPAr amat ei xiMaul et s Ll oc:Jar di nsdeCanSi st er é DI SSABTE5DENOVEMBRE,10: 30H Lect ur adepoesi a,ambl apar t i ci paci ódel sal umnesdelCent r e deNor mal i t z aci óLi ngüí st i caL’ Heur aipr oj ecci ó d’ i nst ant àni esdel f ot ògr afsoci alJoanGuer r er o Or gani t za:Cent r eExcur si oni st aPui gCast el l ariAssoci aci ó Col omencadeLi t er at ur a Col · l abor a:Cent r edeNor mal i t z aci óLi ngüí st i caL’ Heur a iGr amenetI mat geSol i dàr i a Ll oc:Cent r eExcur si oni st aPui gCast el l ar ALTRESACTI VI TATS Cur sdepoesi a I mpar t i tperMar gar i daCodi na,fil òl ogaiexper t aenl ' obr apoèt i ca deMàr i usSamper e. Ll oc:SeudelCent r eExcur si oni st aPui gCast el l ar . Dat es:13,20,27d' oct ubr e,3i11deNovembr ede19. 30ha20. 30h. I nscr i pci ons:Despat xdelCEP( Car r erSantJosep,20)ent r eel29 deSet embr eiel6d' Oct ubr e( de19ha21h) Pr eu:15eur osperasoci s.20eur osperal snosoci s. Or gani t za:Cent r eExcur si oni st aPui gCast el l ariAssoci aci ó Col omencadeLi t er at ur a XVIDi adadel ' EnsenyamentPúbl i c“ Ensenya’ ml al l engua” Or gani t z a:CasaldelMest r e


QUÈÉSELCORRELLENGUA? ElCor r el l enguaésunai ni ci at i vaperal adef ensaipr omoci ódel a l l enguacat al ana,ober t a,par t i ci pat i vaipopul ar .Ésundel smàxi ms exponent sdelt r ebal lenxar xaent r eassoci aci onsiper sones d' ar r eudelpaí squel i der enpr oj ect esdedef ensaipr omoci ódel a nost r al l enguaicul t ur a.Desd' unapr opost al údi caif est i va,elCor r el l enguar ei vi ndi caelf omentdel ' ússoci aldelcat al à,di f onl a r i quesadel anost r acul t ur aienf or t ei xl anost r aper sonal i t atiaut oest i macom apobl e.Tambéésunaei naperdonaraconèi xerl a l l enguaicul t ur acat al anesal esper sonesque,nouvi ngudesono, encar anol aconei xen.

ENTI TATSADHERI DESIORGANI TZADORES ACPAr amat ei x Associ aci óCol omencadeLi t er at ur a Assembl eadeJovesdeGr amenetdeBesòs At eneuPopul arJul i aRomer a CasaldelMest r e Cast el l er sdeSant aCol oma Cent r ed' Acol l i mentperaEst r anger s Cent r eExcur si oni st aPui gCast el l ar Col · l ect i uFest i vald' Ar tSoci al CNLL' Heur a GentdeGr amenet Gr amenetI mat geSol i dar i a Gr updeDonesÀr t emi s Gr upMuni ci palCi U Gr upMuni ci palI CVEUi A Gr upMuni ci palPSC LocalSoci alKr i da Maul et s,elj oventi ndependent i st ar evol uci onar i Òmni um Cul t ur alBar cel onèsNor d

cor r el l enguagr amenet . bl ogspot . com

Díptic del correllengua 2011  

Díptic del correllengua 2011 a Gramenet de Besòs (5 d'octubre a 5 de novembre)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you