Page 1


DI JOUS27DESETEMBRE,20h Pr es ent ac i ódelCor r el l engua2012 ambunmembr edel aCAL Xer r ada" 5any ss ens eXi r i nac s ” ac àr r ecdeNúr i aRoi giAnt oniAc ev es del aFundac i óRanda–Ll uí sMar i aXi r i nac s . Ll oc :Bi bl i ot ec aCent r al DI VENDRES5D' OCTUBRE,20h Pas s idedoc ument al : Xi r i nac s , del ' amni s t i aal ai ndependènc i a. Enac abats oparabas edet or r adesc at al anes . Or gani t z a:LokalSoc i alKr i da Ll oc :c ar r erBeet hov en, 7 DI JOUS18D' OCTUBRE,19h Xer r ada:" Lapr es ènc i adelc a t al àenl esx ar x ess oc i al s " Ac àr r ecd'Ant onFer r etBai g Li ngüi s t ail l i c enc i atenComuni c ac i óAudi ov i s ual Or gani t z a:CNLL' Heur a Ll oc :Rambl adeSantSebas t i à,98100,5apl ant a DI SSABTE20D' OCTUBRE,18. 30h Tr obadaCas t el l er adel aTar dor Ac t uac i óde: -Cas t el l er sdeSant aCol oma -Cas t el l er sdeCas t el l def el s -Col l ac as t el l er aNy er r osdel aPl ana Or gani t z a:Cas t el l er sdeSant aCol omadeGr amenet Ll oc :Pl aç adel aVi l a


DI UMENGE21D' OCTUBRE,12h Audi c i ódes ar danes iac t ealc ar r erdelGr updeDonesÀr t emi s Mer c atd' i nt er c anv iir egaldel l i br esenc at al à. Or gani t z a:Pat r onatPr oApl ecdel aSar danadelCEP iÀr t emi s Ll oc :Pl aç adel aVi l a DI JOUS25D’ OCTUBRE Pas s ideldoc ument al “ Oper ac i ónGar z ón, c ont r al ' i ndependent i s mec a t al à” Or gani t z a:ARRAN Hor ail l ocperc onc r et ar DI SSABTE27D' OCTUBRE,11h Vi s i t agui adaal aMas i adeCanZam ir ec i t alpoèt i c . I ns c r i pc i ons :Des pat xdelCEP( c ar r erSantJos ep,20) Or gani t z a:CEPiACOLI TE DI UMENGE28D' OCTUBRE Ac t ec ent r alambac t uac i onsdec ul t ur apopul ar it r adi c i onal ,di naric antdel ac or aldel ' Or f eóT ani t Ll oc :Jar di nsdeCanSi s t er é AL TRESACTI VI TATS Homenat geaOv i diMont l l or Or gani t z a:ACPAr amat ei x Dat ail l ocperc onc r et ar


QUÈÉSELCORRELLENGUA? ElCor r el l enguaésunai ni c i at i v aperal adef ens aipr omoc i óde l al l enguac at al ana,ober t a,par t i c i pat i v aipopul ar .Ésundel s màx i msex ponent sdel t r ebal l enx ar x aent r eas s oc i ac i onsi per s onesd' ar r eudelpaí squel i der enpr oj ec t esdedef ens aipr omoc i ódel anos t r al l enguaic ul t ur a.Desd' unapr opos t al údi c a if es t i v a,elCor r el l enguar ei v i ndi c aelf omentdel ' úss oc i aldel c at al à,di f onl ar i ques adel anos t r ac ul t ur aienf or t ei xl anos t r a per s onal i t atiaut oes t i mac om apobl e.T ambéésunaei naper donarac onèi x erl al l enguaic ul t ur ac at al anesal esper s ones que,nouv i ngudesono,enc ar anol ac onei x en. ENTI TATSADHERI DES,ORGANI TZADORESICOL· LABORADORES -Ar r an -As s embl eaNac i onalCat al ana( ANC) -As s oc i ac i óCol omenc adeLi t er at ur a( ACOLI TE) -As s oc i ac i óCul t ur alPopul arAr amat ei x -Cas aldelMes t r edeSant aCol omadeGr amenet -Cas t el l er sdeSant aCol oma -Cent r eEx c ur s i oni s t aPui gCas t el l ar -CNLL' Heur a -Gr amenetI mat geSol i dàr i a -Gr updeDonesÀr t emi s -Gr upmuni c i paldeCi U -Gr upmuni c i paldeGentdeGr amenet -Gr upmuni c i pald' I CVEUi A -Gr upmuni c i paldePSC -Loc alSoc i alKr i da -Or f eóT ani t -Òmni um Cul t ur al

c or r el l enguagr amenet . bl ogspot . c om www. c al . c at

Programa Correllengua 2012  

Programa Correllengua 2012 a Santa Coloma de Gramenet.

Programa Correllengua 2012  

Programa Correllengua 2012 a Santa Coloma de Gramenet.