Ordenances 2015

Page 1

IMPOSTOSTAXES2015v2

ORDENANCES FISCALS 2015 ORDENANÇA FISCAL NUM. 1

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

- ÍNDEX CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS Art. 1.- Naturalesa de l'Ordenança Art. 2.- Naturalesa i fonament de les Ordenances Fiscals Específiques Art. 3.- Àmbit d'aplicació Art. 4.- Beneficis fiscals Art. 5.- Bonificacions i reduccions CAPÍTOL II.- SUBJECTES PASSIUS Art. 6.- Subjectes obligats al pagament Art. 7.- Obligacions del subjecte passiu Art. 8.- Responsables subsidiaris Art. 9.- Responsables solidaris Art.10.- Successors del deute tributari Art.11.- Representants Art.12.- Domicili Fiscal CAPÍTOL III.- GESTIÓ Art.13.- Gestió tributària Art.14.- El fet imposable Art.15.- Naixement de l'obligació de contribuir Art.16.- Determinació de les Bases imposables Art.17.- Tarifes Art.18.- Deute Tributari Art.19.- Liquidacions tributàries Art.20.- Declaracions Art.21.- Padrons, Matrícules i Registres Art.22.- Autoliquidacions Art.23.- Dipòsit Previ Art.24.- Devolució d'ingressos indeguts Art.25.- Baixes justificades Art.26.- Delegació de la gestió tributària CAPÍTOL IV.- INSPECCIÓ TRIBUTARIA Art.27.- Règim General de la inspecció fiscal municipal Art.28.- Infraccions tributàries i sancions Art.29.- Procediment sancionador Art.29 bis. Personal CAPÍTOL V.- RECAPTACIÓ Art.30.- Disposició general Art.31.- Règim legal i remissió normativa Art.32.- Períodes de recaptació Art.33.- Atribucions 1