__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

beQues universitàries

informe

anual inclou:

el cost de la

universitat

2010-2011 anàlisi de les

beques per

Comunitats Autònomes

2008-2009

associació de joves estudiants de catalunya


beQues universitĂ ries

informe

anual


4

índex · introducció

3

· el cost de la universitat 2010/2011

5

· anàlisi de les beques per comunitats autònomes en base a les dades del curs 2008/2009

15

· evolució de les beques del Ministeri

©Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Secretaria de Comunicació i Estudis Disseny gràfic: Mercè Núñez Mayoral

d’Educació 2002/2011 increment del poder adquisitiu dels

27 28

becaris per concepte de beca

actualització dels llindars de renda

familiar en relació a l’IPC

30

· conclusions

33

· demandes

37

· notes i bibliografía

41


5

introducció Un cop finalitzat el procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) al nostre país, la consolidació del nou escenari educatiu suposa un dels més grans reptes als quals s’haurà d’enfrontar la universitat catalana en els propers anys. En aquest context, l’adequació del nostre sistema de beques i ajuts al nou model formatiu esdevé un requisit indispensable per mantenir la cohesió social i evitar que s’accentuïn les diferències en l’accés a la universitat i en l’èxit acadèmic dels estudiants en funció de l’estrat socioeconòmic del qual procedeixin. Les beques universitàries s’han demostrat com un dels instruments més eficaços de què disposa el nostre sistema per garantir la igualtat d’oportunitats dels estudiants i per millorar l’eficiència educativa. És per aquest motiu que la lluita per un sistema de beques adequat a les necessitats dels universitaris catalans ha constituït un dels grans eixos de treball de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) des dels seus inicis. Amb dos objectius fonamentals: garantir que l’únic factor que determini l’èxit o el fracàs acadèmic siguin les aptituds de l’estudiant i aconseguir el màxim aprofitament de les seves potencialitats. Aquest informe neix de la necessitat d’articular una alternativa al sistema de beques actual per corregirne els defectes i adaptar-lo al nou panorama educatiu. L’estudi analitza els costos directes i indirectes d’un curs universitari, les diferències territorials del nostre sistema de beques i l’evolució dels poder adquisitiu dels becaris, entre d’altres.


6


7


8

la matrícula universitària Llicenciatura

1.074 €

increment

2,5 %

Grau

1.121 €

Llicenciatura: preu mitjà de 80 crèdits en primera matrícula a les universitats públiques catalanes (graus d’experimentalitat 1-4). Curs 2010-2011. Grau: preu mitjà de 60 crèdits ECTS en primera matrícula (segons estructura docent A-C). Curs 2010-2011. La classificació dels graus per estructura docent ha variat respecte el curs passat, passant de cinc nivells a tres. * FONT: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

increment

3,4 %


9

es

982 €

zo n

es

1.160 €

zo n

es

790 €

6

zo n

es

563 €

5

4

335 €

zo n

3

na zo

2

1

transport diari zo n

es

1.290 €

* Cost del transport durant el curs (10 mesos) amb la targeta T-50/30. preus any 2011. FONT: Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Quantia de la beca: entre 185 i 937, segons la distància.


10

Preu mitjà lloguer

BCN 4.032 € Quantia de la beca Entre 2.556 € i 2.906 €, segons

nombre d’habitants del municipi.

* Càlcul del lloguer mitjà d’un pis de 30 metres quadrats durant 10 mesos, segons la mitjana del preu per metre quadrat a la ciutat de Barcelona al segon semestre de 2009. FONT: IESE Bussiness School.


viure a la universitat habitació individual

habitació doble

mitja pensió

7.637 €

6.342 €

sense àpats

5.264 €

4.018 €

pensió completa

* Mitjana dels preus per estances de 10 mesos a les residències d’estudiants i col·legis majors de Catalunya. Inclou matrícula, mensualitats i altres quotes de caràcter obligatòri (aigua, electricitat). No inclou fiança. Podeu consultar les 36 residències analitzades a l’apartat NOTES. FONT: Pàgins web i informació telefònica.

11


12

12

Dinar de dilluns a divendres

1.479 € Deu àpats al mes

681 €

* Dades obtingudes a partir del preu mitjà dels menús dels restaurants de les set universitats públiques de Catalunya. 10 mesos. Curs 2010/2011.


13

104

h o r es a

96

ònomes ut

762 €

hores

s

esencial pr

de Barcelona

685 €

Rovira i Virgili

esencial pr

s

universitat

110

186 €

hores

universitat

hores

s

esencial pr

120

universitat

de Girona

155 €

hores

s

esencial pr

60

Pompeu 745 €

Fabra

60

h o r es a

60

esencial pr

s

universitat

hores

de Lleida 120 €

90

ònomes ut

universitat

hores

s

esencial pr


14

1681 estudiants

manuals i fotocòpies* 36

estudi

er cada

41

an ts

1 ll i b r

ep

estudi

Sydsaeter, K. i P.L. Hammond: Matemáticas 5€ para el Análisi Económico. Ed. Prentice Hall, 52,5 Madrid (1996).

Vilardell, Immaculada i Solà, Magda: Introducción a la contabilidad general. Ed. McGraw Hill, Madrid (2009). Segona edició. 31,20 €

er cada

13

an ts

1 ll i b r

ep

coeficient A

er cada an ts

1 ll i b r

ep

administració i direcció d’empreses + dret

estudi

Mankiw, G.: Principis d’Economia. Ed. McGraw Hill. 61 €

* El cost mitjà del material universitari és molt difícil de quantificar: varia en funció dels estudis i la disponibilitat d’exemplars de les publicacions a les biblioteques, entre d’altres factors. En aquesta fitxa es mostren nou llibres de la bibliografia obligatòria de tres carreres amb diferents graus d’experimentalitat amb els respectius preus i el nombre d’estudiants per cada exemplar disponible al conjunt de les biblioteques universitàries (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya).


374

an ts

1 ll i b r

er cada

estudi

826

estudiants

Bandelt, h.J. et al (eds.): Human mitochondrial DNA and the evolution of Homo sapiens. Ed. Springer, cop. (2006).

14

an ts

Aiello, L.; Dean, C.: An introduction to Human Evolutionary anatomy. Academic Press. 101 €

estudi

ep

8

estudi

45 €

Berg, J.M.; Tymoczko, J.L.; Stryer, L.: Bioquímica. 6a. edició. Ed. Reverté (2007).

er cada

18

an ts

estudi

ep

Boyd, R.; Silk, J.B.: Cómo evolucionaron los humanos. Ed. Ariel Ciencia. (2001).

Mathews, C.K.; Van Holde, K.E.; Ahern, K.G.: Bioquímica. 3a. edició. Ed. McGraw Hill/ Interamericana (2002). 115,15 €

91 €

1 ll i b r

93

an ts

1 ll i b r

er cada

coeficient C

er cada

139,95 € ep

medicina

er cada

an ts

estudi

ep

1 ll i b r

68

ep

coeficient B

er cada an ts

1 ll i b r

ep

biologia

1 ll i b r

estudiants

747

15

estudi

Drake, R.L.; Mitchel, A.W.M.; Vogl WGray: Anatomía para estudiantes. Ed. Elsevier (2005). 109,90 €

Quantia de la beca: 244 €


16


de les

17

en base a les dades del

curs 2008/2009*

* Ăšltimes dades comparables disponibles.


18


19

El present informe s’estructura de la següent manera: · En primer lloc, es descriuen les beques complementàries a la convocatòria general de beques del Ministeri d’Educació que ofereixen les comunitats autònomes a càrrec dels seus pressupostos. L’objecte de l’estudi són les beques de compensació econòmica per a famílies amb menys recursos, els ajuts per a residència, mobilitat, transport, material i matrícula, i les beques pròpies de la comunitat autònoma destinades als estudiants de primer, segon cicle o grau. En queden excloses les beques de col·laboració, d’idiomes, de mobilitat internacional i totes aquelles no equivalents a les que s’ofereixen a la convocatòria de beques i ajuts de caràcter general i de mobilitat per a estudiants universitaris. · A continuació, s’analitza la variació del poder adquisitiu dels becaris de la convocatòria general de beques del Ministeri d’Educació entre els cursos 2002-2003 i 2010-2011 per cada concepte de beca i l’actualització dels llindars de renda màxima en el mateix període. · Es finalitza amb les conclusions i les demandes que el Secretariat Nacional de l’Ajec ha aprovat després de l’anàlisi de l’estudi.

Àmbit de l’informe

Àmbit temporal L’”Anàlisi de les beques per comunitats autònomes” correspon a curs acadèmic 2008/2009, l’últim del qual es disposen dades equivalents per a la seva explotació. Les estadístiques de variació del poder adquisitiu dels becaris i de l’actualització dels llindars de renda màxima corresponen al període comprès entre el curs 2002/2003 i el curs 2010/2011.

Variables de classificació de les beques Compensatòria Destinades a compensar les famílies amb rendes més baixes per la no-incorporació de l’estudiant al mercat de treball. Per als estudiants de grau, s’ha creat una beca amb la mateixa finalitat però amb una quantia superior anomenada “beca salari”. Residència Destinades a pal·liar les despeses derivades de la residència de l’alumne fora del domicili familiar durant el curs escolar. Mobilitat Destinades a cobrir les despeses de l’estudiant que realitza els seus estudis en territori espanyol en una comunitat autònoma distinta a la de la seva residència.

Àmbit territorial L’”Anàlisi de les beques per comunitats autònomes” recull les beques i ajuts a l’estudi proporcionades per les Comunitats Autònomes partint dels pressupostos. Només s’hi estudien les comunitats que ofereixen aquests tipus d’ajuts. Les estadístiques de variació del poder adquisitiu dels becaris i de l’actualització dels llindars de renda màxima recull les beques i ajuts a l’estudi ofertes pel Ministeri d’Educació a ls estudiants de tot l’Estat, excepte el País Basc.

Transport Destinades a cobrir les despeses de transport de l’estudiant segons la distància entre el domicili familiar i el centre d’estudis. Material Destinades a cobrir les despeses de l’estudiant en manuals, material i fotocòpies necessàries per al desenvolupament del curs acadèmic. Matrícula Exempció dels preus públics i taxes per serveis acadèmics.


Castella la Manxa Població universitària

26.234

Estudiants becats

11.533

Compensatòria Residència Mobilitat Transport Material Matrícula Beques pròpies

Beca de residència Sufraga el 50% de l’import de la residència universitària, el 100% en el cas dels estudiants tutelats pel Servei de Seguretat Social de la Junta de Castella-la Manxa o adscrits al Programa de Autonomia Personal. Despesa: 6.149.700 € €€

Beca de matrícula

Incrementa un 20 % els llindars màxims de renda respecte al límit fixat pel Ministeri d’Educació. La beca per a estudiants amb una renda fins a un 5 % superior als llindars establerts pel Ministeri d’Educació és sufragada

conjuntament per la comunitat autònoma i el govern central. Despesa: 53.300 €

Beques pròpies Beques d’excel·lència acadèmica Ofereix 150 beques per a estudiants que acreditin un aprofitament acadèmic excel·lent. Quantia de la beca: 3.500 € Despesa: 521.500 €


Compensatòria Mobilitat Transport Material

21 Població universitària

77.232

Estudiants becats

24.842

Matrícula Beques pròpies

Beca de residència Incrementa un 13 % els llindars màxims de renda respecte al límit fixat pel Ministeri d’Educació. Quantia: 2.520 € Destinació: 1.816.900 € €€

Beca de matrícula

Incrementa un 6 % els llindars màxims de renda respecte al límit fixat pel Ministeri d’Educació. La beca per a estudiants amb una renda fins a un 5 % superior als llindars establerts pel Ministeri d’Educació és sufragada conjuntament per la comunitat autònoma i el govern central. Destinació: 1.150.300 €

Població universitària

Compensatòria

171.382

Residència

36.579

Transport

Estudiants becats

Mobilitat Material Matrícula Beques pròpies

Beques pròpies

Catalunya

Castella i Lleó

Residència

Mobilitat comarcal Ofereix una beca de mobilitat i residència per a estudiants de l’àmbit de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès per al desplaçament i allotjament fora de la seva comarca. Els llindars de renda per accedir-hi oscil·len entre els 32.060 € anuals (famílies de dos membres) i els 55.426,00 € (famílies de vuit membres). Beneficiaris: 247 Quantia màxima: 2.000 € Despesa: 410.000 €


Residència Mobilitat Transport Material

Estudiants becats

51.956

Beques pròpies

Beques pròpies Beca d’excel·lència acadèmica Ofereix 1.502 beques per a estudiants que acreditin un aprofitament acadèmic excel·lent: 701 per a estudiants de nou ingrés i 701 per a estudiants universitaris. Quantia: 4.500 € Despesa: 6.700.500 €

137.235

Estudiants becats

40.265

Compensatòria Residència Mobilitat Transport Material Matrícula Beques pròpies

231.897

Matrícula

Població universitària

€€

Població universitària

Beca de matrícula

Incrementa en un 14 % els llindars màxims de renda respecte al límit fixat pel Ministeri d’Educació. La beca per a estudiants amb una renda fins a un 5 % superior als llindars establerts pel Ministeri d’Educació és sufragada conjuntament per la comunitat autònoma i el govern central. Despesa: 1.639.800 €

Comunitat Valenciana

Comunitat de Madrid

Compensatòria


Extremadura Compensatòria

Població universitària

Residència

22.512

Mobilitat

Estudiants becats

Transport

10.163

Material Matrícula Beques pròpies

Beca de residència Ofereix una beca de menor quantia per a aquells estudiants amb rendes superiors a les establertes pel Ministeri d’Educació per aquest concepte. Increment dels llindars màxims de renda: entre un 10% (en el cas dels estudiants amb unitats familiars de cinc membres) i un 23% (en el cas dels estudiants amb unitats familiars unipersonals). Quantia: 901 € Despesa: 58.600 €

Beca de transport Ofereix una beca de menor quantia per a aquells estudiants amb rendes superiors a les establertes pel Ministeri d’Educació per aquest concepte. Les quanties de les beques per a desplaçaments d’entre 5 i 50 km són de mitjana un 14,5% inferiors a les establertes pel Ministeri d’Educació, mentre que la beca per a desplaçaments urbans és un 35% superior. Increment dels llindars màxims de renda: entre un 26% (en el cas dels estudiants amb unitats familiars de dos membres) i un 34% (en el cas dels estudiants amb unitats familiars unipersonals). Despesa: 166.200 €

€€

Beca de matrícula

Incrementa entre un 51 % (per a famílies d’un membre) i un 14 % (per a famílies de cinc membres) dels llindars màxims de renda respecte al límit fixat pel Ministeri d’Educació. La beca per a estudiants amb una renda fins a un 5 % superior als llindars establerts pel Ministeri d’Educació és sufragada conjuntament per la comunitat autònoma i el govern central. Despesa: 89.500 €

Beques pròpies Beca de menjador universitari Beca per a manutenció, quan l’estructuració del pla d’estudis i/o la distància existent entre el centre docent i el domicili durant el curs faci obligatori romandre al centre matí i tarda. Els llindars per accedir oscil·len entre els 15.478 € (famílies d’un membre) i els 52.586 € (famílies de vuit membres). Quantia: 875 € (en funció dels dies lectius que l’alumne tingui classe matí i tarda). Despesa: 100.700 €


Població universitària

13.361

Estudiants becats

2.995

Compensatòria Residència Mobilitat Transport Material Matrícula Beques pròpies

Beca de mobilitat

La Rioja

Ofereix una beca de mobilitat addicional per a tots els estudiants no beneficiaris de les beques del Ministeri d’Educació en règim de concurrència competitiva. Quantia: 450 € Despesa: 837.000 €

Compensatòria Residència Mobilitat Transport Material

Illes Balears

24

Població universitària

5.874

Estudiants becats

1.204

Matrícula Beques pròpies

Beca de mobilitat Ofereix una beca complementària per a tots els becats pel Ministeri d’Educació i per als estudiants que, malgrat no ser becaris, no superin en més d’un 30% el llindar màxim de renda establert pel govern central per aquest concepte. Quantia: 1.975 € Despesa: 588.600 €


Illes Canàries Població universitària

Compensatòria

43.116

Residència Mobilitat

Estudiants becats

Transport

13.984

Material Matrícula Beques pròpies

€€

Beca compensatòria

Rebaixa els requisits acadèmics per renovar la beca un 20%. Així, els estudiants d’estudis pertanyents a la branca d’enginyeria i arquitectura han d’acreditar un 40% dels crèdits aprovats i els estudiants de les altres branques, un 60%. Despesa: 2.395.000 €

Beca de residència Ofereix una beca de menor quantia per aquells a estudiants amb rendes fins a un 37% superiors a les establertes pel Ministeri d’Educació per aquest concepte. Quantia: 1.880 € Despesa: 2.119.200 €

Beca de transport Rebaixa els requisits acadèmics per renovar la beca un 20%. Així, els estudiants d’estudis pertanyents a la branca d’enginyeria i arquitectura han d’acreditar un 40% dels crèdits aprovats i els estudiants de les altres branques, un 60%. Despesa: 1.508.100 €

Beca de material Rebaixa els requisits acadèmics per renovar la beca un 20%. Així, els estudiants

d’estudis pertanyents a la branca d’enginyeria i arquitectura han d’acreditar un 40% dels crèdits aprovats i els estudiants de les altres branques, un 60%. Despesa: 545.500 € €€

Beca de matrícula

Incrementa un 20 % els llindars màxims de renda respecte al límit fixat pel Ministeri d’Educació. Despesa: 2.324.900 €

Beques pròpies Beca d’excel·lència acadèmica Concedeix 100 beques per als estudiants de primer i segon cicle que estiguin cursant els estudis a les Canàries amb aprofitament acadèmic universitari excel·lent. Els llindars oscil·len entre els 21.003 € (famílies d’un membre) i els 64.597 € (famílies de cinc membres). Quantia: 3.000 € Despesa: 255.000 € Beca de transport aeri i marítim Dirigida a estudiants que cursin estudis fora de Canàries o en una illa diferent de la del seu domicili habitual. Els llindars per accedir-hi oscil·len entre els 17.503€ (famílies d’un membre) i els 53.831 € (famílies de cinc membres). Quantia: 1.050 € Despesa: 1.508.100 €


Navarra Compensatòria

Població universitària

Residència

15.434

Mobilitat

Estudiants becats

Transport

2.957

Material Matrícula Beques pròpies

Beca de residència Beca de 2.601 €: Per als estudiants amb unitats familiars de vuit membres o més que superin els llindars de renda màxima establerts pel Ministeri d’Educació fins a un 4,07%. Beca de 1.821 €: Per als estudiants amb unitats familiars de cinc membres o més que superin els llindars de renda màxima establerts pel Ministeri d’Educació entre un 10,15% (famílies de cinc membres ) i un 36,33% (famílies de vuit membres). Beca de 1.300 €: Per als estudiants amb unitats familiars de tres membres o més que superin els llindars de renda màxima establerts pel Ministeri d’Educació entre un 4.49% (famílies de quatre membres) i un 62.38% (famílies de vuit membres).

Beca de transport Per a universitaris navarresos que tenen una residència familiar fora de Pamplona i la seva comarca, o fora de Tudela. Existeixen dos tipus de títols de transport subvencionats: un carnet de transport universitari (servei de dilluns a divendres) amb un import equivalent de 234 € i una credencial de transport universitari (quatre dies a la setmana) amb un import equivalent de 171 €. Beca de transport interurbà Beca equivalent al 100 % del cost del transport interurbà: Per als estudiants amb unitats familiars de sis membres o més que superin els llindars de renda màxima establerts pel Ministeri d’Educació entre un 7,21% (famílies

de sis membres) i un 14,51% (famílies de vuit membres). Si la quantia és superior a l’establerta pel Ministeri d’Educació, els estudiants becats pel govern central tenen dret a la diferència entre ambdues quantíes. Beca equivalent al 80 % del cost del transport interurbà: Per als estudiants amb unitats familiars de tres membres o més que superin els llindars de renda màxima establerts pel Ministeri d’Educació entre un 5,37% (famílies de tres membres) i un 50% (famílies de vuit membres). Si la quantia és superior a l’establerta pel Ministeri d’Educació, els estudiants becats pel govern central tenen dret a la diferència entre ambdues quantíes. Beca equivalent al 60 % de l’import del transport interurbà: Per als estudiants amb unitats familiars de dos membres o més que superin els llindars de renda màxima establerts pel Ministeri d’Educació entre un 9,87% (famílies de dos membres) i un 78,69% (famílies de vuit membres). Si la quantia és superior a l’establerta pel Ministeri d’Educació, els estudiants becats pel govern central tenen dret a la diferència entre ambdues quantíes. €€

Beca de matrícula

Beca de matrícula parcial Reducció del 70% de l’import de la matrícula: Per als estudiants amb unitats familiars de cinc membres o més que


27

superin els llindars de renda màxima del Ministeri d’Educació entre un 3,31% (famílies de cinc membres) i un 27,86% (famílies de vuit membres). Reducció del 50% de l’import de la matrícula: Per als estudiants amb unitats familiars de quatre membres o més que superin els llindars de renda màxima del Ministeri d’Educació entre un 10,03% (famílies de quatre membres) i un 52,29% (famílies de vuit membres).

acadèmic faci obligatori romandre al centre matí i tarda. Les quantitats varien depenent del nombre d’àpats setmanals.

Beca de menjador Beca per a manutenció, quan l’estructuració del pla d’estudis i la distància existent entre el centre docent i el domicili durant el curs

Beca de 636,74 € per a cinc àpats setmanals: Els llindars de renda màxima per accedir-hi oscil·len entre els 6.486 € (famílies d’un membre) i els 34.230 € (famílies de cinc membres). Beca de 445,72 € per a cinc àpats setmanals: Els llindars de renda màxima per accedir-hi oscil·len entre els 8.968 € (famílies d’un membre) i els 44.840 € (famílies de vuit membres). Beca de 318,36 € per a cinc àpats setmanals: Els llindars de renda màxima per accedir-hi oscil·len entre els 10.682 € (famílies d’un membre) i els 53.410 € (famílies de cinc membres).

Compensatòria

Població universitària

Beques pròpies

Regió de Múrcia Residència Mobilitat Transport Material

37.739

Estudiants becats

11.518

Matrícula Beques pròpies

Beca de mobilitat Complement per als estudiants que hagin obtingut la beca de mobilitat amb residència concedida pel Ministeri d’Educació. Import: 880 € Despesa: 92.400 €

Beques pròpies Beca d’excel·lència acadèmica Ofereix fins a 40 beques d’excel·lència per als estudiants que estan cursant els seus estudis a la Regió de Múrcia. Import: 1.500 € Despesa: 37.500 €


28

Població universitària

51.417

País Basc*

* Els estudiants amb veïnatge al País Basc queden exclosos de la convocatòria de beques i ajuts a l’estudi i la mobilitat del Ministeri d’Educació. Segons estableix el Reial decret 1014/1985, les competències en aquesta matèria corresponen al govern autònom. És per això que aquesta fitxa no mostra les beques complementàries, sinó que hi ha una comparativa entre les beques ofertes pel govern central per a la resta del territori i les ofertes pel govern basc per als seus ciutadans.

€€

Beca compensatòria

Els llindars per accedir-hi són un 3% superiors als del Ministeri d’Educació. Despesa: 1.242.500 €

quantitat inferior amb llindars entre un 35 % i un 24 % superiors a aquells. Despesa: 1.912.000 €

Beca de material

Beca de residència La beca de residència es diferencia en dos ajuts, depenent de la renda de l’alumne. Per als alumnes amb renda més baixa: Els llindars són entre un 7% (1 membre) i un 14% (3/4 membres) inferiors als del Ministeri d’Educació. L’import de la beca és de 3.146 € (un 26% superior al del Ministeri d’Educació) Per als alumnes amb renda més alta: Els llindars són un 16 % superiors al del Ministeri d’Educació. L’import de la beca és de 2.849 € (un 14% superior al del Ministeri d’Educació) Despesa: 6.947.600 €

Beca de transport Es mantenen els llindars del Ministeri d’Educació i s’hi afegeix una nova beca de

Es mantenen els llindars establerts del Ministeri d’Educació amb una quantia de 301 € (un 25 % superior a la del Ministeri d’Educació), i es complementa amb un nou ajut amb uns llindars entre un 24 % (famílies d’un membre) i un 35 % (famílies de tres i quatre membres) amb un import de 235 € (un 2% inferior al del Ministeri d’Educació). Despesa: 2.546.500 € €€

Beca de matrícula

Llindars entre un 12 % (famílies d’un membre) i un 19 % (famílies de tres membres) inferiors als del Ministeri d’Educació). Despesa: 8.009.400 €


29

evolució

de les beques del Ministeri d’Educació

2002/2011


30

Increment del poder adquisitiu dels becaris per concepte de beca

09

20 10 -

-2

20 11

01 0

9 20

20

20

08

07 -2

-2

00

00

8

00 7 -2 06 20

05

-2

00

5 00 20

04

-2

00 -2 03 20

6

Beca compensatòria 4

20

€€

Increment beca

3,99

6,99

3,99

3,02

4,98

10,86

1,00

0,99

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,09

3,79

0,29

0,12

2,28

6,36

2,00

-1,11

41,51

ció

I PC

23,10

au g m

nt be varia

me

ca

incre

2002-2010

ent P.A.

18,41

20 0

20 09 -2 01 0 20 10 -2 01 1

820 09

8 00 20 07 -2

620 07 20 0

20 05 -2 00 6

20 04 -2 00 5

20 03 -2 00 4

Beca de transport

Increment beca

4,09

6,96

3,97

3,06

4,93

5,97

0,97

1,09

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,19

3,76

0,27

0,16

2,23

1,47

1,97

-1,01

35,48

ció

I PC

23,10

au g m

nt be varia

me

ca

incre

2002-2010

ent P.A.

12,38


31

20 10 -

-2 09 20

08 20

20 11

01 0

9 00 -2

00 07 -2 20

-2 06

8

00 7

6 20

20

05

-2

00

5 00 -2 04 20

20

03

-2

00

4

Beca de residència

Increment beca

4,02

6,97

3,99

3,02

5,01

6,00

0,99

0,98

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,12

3,77

0,29

0,12

2,31

1,50

1,99

-1,12

35,38

ció

I PC au g m

nt be varia

me

ca

incre

2002-2010

23,10

ent P.A.

12,28

09

20 10 -

-2

20 11

01 0

9 00 -2

20

08 20

20 03 -2 00 4 20 04 -2 00 5 20 05 -2 00 6 20 06 -2 00 7 20 07 -2 00 8

Beca de material

Increment beca

3,91

6,98

4,02

2,89

5,16

7,14

0,83

0,83

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,01

3,78

0,32

-0,01

2,46

2,64

1,83

-1,27

36,31

ció

I PC

23,10

au g m

nt be varia

me

ca

incre

2002-2010

ent P.A.

13,21


32

Actualització dels llindars de renda màxima en relació a l’IPC

09

20 10 -

-2

20 11

01 0

9 20

08 20

07 -2 20

-2

00

00

8

00 7 20

05

06

-2

-2

00

5 00 20

04

-2

00 -2 03 20

6

Beca compensatòria 4

20

€€

3,91

3,18

5,02

5,99

10,06

13,49

6,70

2,59

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,01

-0,02

1,32

3,09

7,36

8,99

7,7

0,49

nt llin

63,15

ció

I PC au g m

me

da r

incre

2002-2010

varia

Increment llindar

23,10

ent P.A.

40,05

09

20 10 -

-2

20 11

01 0

9 00 -2

20

08 20

20

20

06

-2

07 -2 00 8

00 7

6 20

05

-2

00

5 00 -2 04 20

20

03

-2

00

4

Beca de transport

3,00

5,00

7,08

13,48

26,99

3,59

0,00

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,10

-0,20

1,30

4,18

10,78

22,49

4,59

-2,10

nt llin

ció

me

79,73

I PC

23,10

au g m

incre

2002-2010

varia

4,00

da r

Increment llindar

ent P.A.

56,63


33

20 10 -

-2 09 20

08 20

20

20 11

01 0

9 00 -2

00 07 -2

-2 20

06

-2 05 20

8

00 7

6 00

5 00 -2 04 20

20

03

-2

00

4

Beca de residència

4,00

3,00

5,00

44,75

9,99

13,50

3,60

0,00

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,10

-0,20

1,30

41,85

7,29

9,00

4,60

-2,10

nt llin

110,60

ció

I PC au g m

me

da r

incre

2002-2010

varia

Increment llindar

23,10

ent P.A.

87,50

-2 09 20

20 10 -2 01 1

01 0

9 00 -2 08

20

20

07 -2 00

8

00 7 -2 06 20

20 05 -2 00 6

5 00 -2 04 20

20

03

-2

00

4

Beca de material

4,00

3,00

5,00

44,75

9,99

-3,04

3,59

0,00

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,10

-0,20

1,30

41,85

7,29

-7,54

4,59

-2,10

nt llin

79,73

ció

I PC

23,10

au g m

me

da r

incre

2002-2010

varia

Increment llindar

ent P.A.

56,63


34

09

20 10 -

-2

20 11

01 0

9 -2

20

08 20

20

07 -2

00

00

8

00 7 -2 06 20

05

-2

00

5 00 20

04

-2

00 -2 03 20

6

Beca de matrícula

4

20

€€

3,98

3,00

4,88

6,99

12,94

17,85

3,59

0,00

Variació IPC

2,90

3,20

3,70

2,90

2,70

4,50

-1,00

2,10

Diferència

1,08

-0,20

1,18

4,09

10,24

13,35

4,59

-2,10

nt llin

65,95

ció

I PC

23,10

au g m

me

da r

incre

2002-2010

varia

Increment llindar

ent P.A.

42,85


35


36

El sistema de beques espanyol no protegeix suficientment els estudiants amb rendes més baixes. Les quanties de les beques compensatòries o beques salari, per a alumnes amb rendes més baixes, són insuficients per compensar les despeses que comporta cursar una carrera universitària i els costos d’oportunitat davant l’alternativa d’accedir a un lloc de treball. Això pot implicar que aquests joves optin per no accedir a la universitat, o bé que hagin de compatibilitzar els seus estudis amb una feina a temps parcial. En aquest últim cas, la dificultat de conciliar els estudis de grau, que requereixen d’una dedicació a temps complet, amb una feina, pot comportar que l’estudiant no reuneixi els requisits acadèmics per renovar la beca, la qual cosa pot suposar l’abandonament dels estudis. Un sistema de beques adequat ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants per accedir a la universitat i aprofitar al màxim les seves potencialitats, independentment de l’estrat econòmic del qual procedeixin. No només es tracta d’una qüestió de justícia social sinó també d’eficiència educativa.

Les condicions econòmiques necessàries per accedir a la “beca salari” deixen fora gran part del seu públic objectiu. Malgrat el considerable increment dels llindars de renda màxima exigits per gaudir de les beques que s’ha experimentat en els últims vuit anys, aquests continuen sent insuficients per incorporar a tots els estudiants per als quals estudiar a la Universitat suposa un considerable esforç econòmic.

Paradoxalment, les beques compensatòries o beques salari, destinades als estudiants amb menys recursos, són les que menys han incrementat els seus llindars de renda. Actualment, un estudiant la família del qual supera els 10.606 € de renda anual (3 membres) no es pot beneficiar de l’ajut de 3.500 € en concepte de compensació per l’absència d’ingressos que comporta la plena dedicació als estudis, material i transport urbà.

Els estudiants residents en territoris amb un cost de la vida superior a la mitjana espanyola resulten perjudicats en l’atorgament de les beques. L’actual sistema de beques estableix unes quanties i uns llindars de renda màxima homogenis per a tot l’Estat, independentment del cost de la vida del territori on l’estudiant resideixi. D’aquesta manera, els estudiants que viuen en territoris amb un cost de la vida alt han de tenir una capacitat econòmica inferior per poder gaudir de les mateixes beques. De la mateixa manera, la capacitat de consum de l’estudiant amb l’import de la beca serà diferent depenent del territori on resideixi, la qual cosa va en contra del que estableix la Llei orgànica 2/2003, de 3 de maig, d’educació, on s’estableix que totes les persones, amb independència del seu lloc de residència, gaudiran de les mateixes condicions en l’exercici del dret a l’educació. La majoria de comunitats autònomes amb un cost de la vida superior estan per sota de la mitjana espanyola en percentatge d’estudiants becats.


37

La quantia de les beques no s’ajusta al cost real de les despeses que suposa cursar una carrera universitària. Un estudiant català becat hauria d’aportar dels seus ingressos entre 1.112 € i 4.902 € de mitjana per pagar la residència universitària. En el cas del transport interurbà, l’aportació de l’estudiant podria arribar fins als 308 €. Malgrat que el cost del material és molt difícil de quantificar, ja que depèn de factors com el tipus d’estudis que es cursin o la disponibilitat dels manuals a les biblioteques universitàries que permeti no haver-los de comprar, entre molts altres, els exemples mostrats en aquest informe demostren que la quantia actual de la beca és del tot insuficient. Per altra banda, el fons bibliogràfic del conjunt d’universitats públiques està molt lluny de compensar aquesta insuficiència.

El sistema de càlcul de la renda no preveu situacions d’atur sobrevingut. El sistema de càlcul de la renda familiar, que es fa en funció dels ingressos de l’any anterior, resulta ineficaç per adaptar-se a la situació econòmica que l’estudiant viurà durant el curs per al qual demana la beca. Malgrat l’actual context de crisi econòmica, el sistema no preveu l’atorgament de beques a aquells estudiants que a causa de situacions d’atur sobrevingut en un o més membres de la seva família, hagin vist reduïts els seus ingressos considerablement respecte l’any anterior.

Aquest curs els becats han perdut poder adquisitiu, amb l’excepció dels beneficiaris de la beca-salari. Per primer cop en els últims vuit anys, les quanties de les beques, inclosa la compensatòria per a estudiants de primer i segon cicle, han augmentat per sota de la variació de l’IPC. Per contra, l’augment de la beca salari és molt considerable: d’un 22,9% per sobre de l’IPC.

Aquest curs, els llindars màxims de renda resten congelats Totes les beques, a exempció de la compensatòria i la beca-salari, mantenen els llindars de renda màxima per accedirhi, sense atendre a la variació de preus, la qual cosa comporta una reducció efectiva d’aquests llindars.

Catalunya no complementa les beques del govern central malgrat ser una de les comunitats amb menys estudiants becats. Catalunya és una de les sis comunitats autònomes que no complementa les beques del Ministeri d’Educació i només ofereix un ajut per a la mobilitat comarcal, no comparable als que ofereixen les altres 11 comunitats. Això perjudica seriosament la igualtat d’oportunitats dels estudiants catalans, que surten perjudicats pel sistema de beques estatals.


38


39

què demandem


40


41

Augment dels llindars de renda màxima, especialment en les beques destinades a les famílies amb menys recursos i per als estudiants que conformin una unitat familiar independent. L’Ajec reclama que cap llindar estigui per sota de la suma del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per cada sustentador principal de la família. Adequació de les quanties als costos dels serveis. És especialment urgent adequar les beques compensatòria i salari als costos directes i indirectes de la universitat per assegurar que la renda familiar no sigui un factor determinant en l’accés o l’aprofitament acadèmic de l’estudiant.

Compensació econòmica als estudiants residents en comunitats autònomes amb un cost de la vida més elevat. L’Ajec considera necessari l’establiment dels llindars de renda màxima i les quanties d’aquests amb relació al cost de la vida de cada territori. Creació d’una xarxa pública de residències universitàries i pisos de lloguers per a estudiants i d’un títol de transport integrat per als estudiants becats. La quantia actual de les beques de residència i de transport és molt inferior al cost mitjà d’aquests serveis a Catalunya, especialment en el cas de la residència. L’establiment de beques en espècie per aquests conceptes asseguraria que es cobrissin la totalitat dels costos dels serveis i impediria possibles casos d’ús indegut de les beques. Flexibilització en el càlcul de la renda familiar. L’Ajec demana que el nou sistema de beques permeti que en situacions d’atur sobrevingut a la unitat familiar es tingui present la previsió d’ingressos i no la renda de l’any anterior. Proposem que en el cas que, un cop finalitzat l’any, la renda sigui superior als llindars fixats pel Ministeri d’Educació, l’estudiant hagi de tornar l’import de la beca.


42


43

notes

i bibliografia


44

NOTES ¹ Residències analitzades: Cerveri de Girona (Girona), Anglus (Barcelona), Ap.Uni. Campus (Lleida), Atico (Barcelona), Barcelona Residencias (Barcelona), CET Residències (Tarragona), Isabel Larrañaga (Barcelona), Monterols (Barcelona), Pedralbes (Barcelona), Diagonal (Barcelona), Casa Nostra (Tarragona), Melon District Marina (Barcelona), Melon District Poble Sec (Barcelona), Residència Reus (Reus), San Marius Muntaner (Barcelona), San Marius Lesseps (Barcelona), San Marius Vallespir (Barcelona), RESA La Ciutadella (Barcelona), RESA Campus del Mar (Barcelona), RESA Felip Monlau (Barcelona), RESA Lesseps, (Barcelona), RESA Roberto de Nobili (Sant Cugat), RESA Montilivi (Girona), (Barcelona), RESA Sant Jordi (Tarragona), RESA Francesc Giralt (Terrassa), Residencia SIL (Barcelona), Residència Sant Agustí (Barcelona), Residència Sarrià (Barcelona), Residència Vila Nova (Vilanova i la Geltrú), Residència Xavier (Sant Cugat), Roca (Barcelona), Sant Jordi Pisos (Barcelona), Sant Jordi UB (Barcelona), Sant Raimon de Penyafort i Nostra Senyora de Montserrat (Barcelona), San Gaietà (Barcelona), La Vila (Cerdanyola).

BIBLIOGRAFIA ORDEN de 15 de junio de 2000 por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2000/2001, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 7 de Julio 2000 núm. 162, p. 24557-24568 ORDEN de 21 de junio de 2000 por la que se convocan becas de movilidad para el curso 2000/2001 para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 8 de Julio 2000, núm. 163, p.24657-24662 ORDEN de 18 de junio de 2001 por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2001/2002, para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 29 de junio 2001, núm.155, p. 23303-23308 ORDEN de 18 de junio de 2001 por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2001/2002, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 29 de junio 2001, núm.155, p. 23308-23320 ORDEN ECD/1802/2002, de 9 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2002/2003, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 15 de julio 2002, núm.168, p. 25732-25743 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que se convocan becas de movilidad para el curso 2002/2003 para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 16 de julio 2002, núm.169, p. 25939-25944 ORDEN ECD/1877/2003, de 25 de junio, por la que se convocan becas y ayudas de carácter general, para el curso académico 2003/2004, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 7 de julio 2003, núm.161, p. 26324-26336


45

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2003-2004 para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 8 de julio 2003, núm. 162, p. 26726-26731 ORDEN ECI/2296/2004, de 10 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2004/2005, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 12 de julio 2004, núm.167, p. 25494-25505 ORDEN ECI/2297/2004, de 11 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2004/2005, para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 12 de julio 2004, núm.167, p. 25505-25510 Orden ECI/2039/2005, de 17 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2005/2006, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 30 de junio 2005, núm.155, p. 23329-23340 Orden ECI/2040/2005, de 17 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2005/2006, para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 30 de junio de 2005, núm.155, p. 23340-23345 Orden ECI/2117/2006, de 16 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2006-2007, para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 1 de julio 2006, núm.156, p. 24878-24882 Orden ECI/2118/2006, de 16 de junio, por la que convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2006-2007, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 1 de julio 2006, núm.156, p. 24882-24893 REAL DECRETO 545/2007, de 27 de abril, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2007-2008. BOE, 28 de abril 2007, núm.102, p. 1859418598 Orden ECI/2129/2007, de 20 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para el curso 2007-2008 para los alumnos universitarios, de enseñanzas artísticas superiores y de otros estudios superiores que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma. BOE, 14 de julio de 2007, núm.168, p.30664-30669 Orden ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. BOE, 14 de julio 2007, núm.168, p. 30653-30664 REAL DECRETO 675/2008, de 28 de abril, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para el curso 2008-2009. BOE, 29 de abril 2008, núm.103, p. 21820-21825


46

ORDEN de 29 de mayo de 2008 por la que se convocan becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 2008/2009 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 17 de junio 2008, núm. 116, p. 16292-16303 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad, para el curso académico 20082009, para alumnado universitario y de otros estudios superiores. BOE, 24 de junio de 2008, núm. 152, p. 28282-28291 Orden de 20-06-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa y se convocan becas de excelencia para cursar estudios en las universidades de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el curso 20082009. DOCM, 1 de julio 2008, núm. 136, p. 21858-21867 AGINDUA, 2008ko ekainaren 11koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Agindu honen bidez, izaera orokorreko beketarako deia egiten da 2008-2009 ikasturtean unibertsitateko ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko. BOPV, 3 de julio 2008, núm. 126, p. 17533-17591 ORDEN de 27 de junio de 2008, por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2008/2009. BOC, 11 de julio 2008, núm. 139, p. 13294-13308 RESOLUCIÓN 234/2008, de 1 de julio, del Director General de Inspección y Servicios, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso 2008/2009, en los niveles medios y universitarios. BON, 27 de agosto 2008, núm. 105, p. 9770-9777 ORDE de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2008/2009 en les universitats de la Comunitat Valenciana. DOCV, 29 de agosto 2008, núm. 5838, p. 7718577201 RESOLUCIÓN 299/2008, de 28 de agosto, del Director General de Formación Profesional y Universidades, por la que se aprueba la Convocatoria de Ayudas al Transporte Universitario para el Curso 2008/2009. BON, 15 de septiembre 2008, núm. 113, p. 10280-10283 Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan Ayudas complementarias para favorecer la movilidad para estudios universitarios durante el curso 2008/2009. BOR, 10 de octubre 2008, núm. 132, p. 7826-7834 Orden de 17-10-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas de carácter general para estudios universitarios, destinadas a estudiantes que deseen cursar sus enseñanzas en Universidades de Castilla-La Mancha durante el curso 2008-2009. DOCM, 27 de octubre 2008, núm. 221, p. 34567-34574 ORDEN EDU/1846/2008, de 27 de octubre, por la que se convocan ayudas económicas para alumnos que cursen estudios universitarios durante el curso académico 2008/2009. BOCYL, 30 de octubre 2008, núm. 210, p. 21329-21335 Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de desembre de 2008, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant l’any acadèmic 2008-2009. BOIB, 9 de diciembre 2008, núm. 173, p. 12-15


47

AGINDUA, 2008ko azaroaren 19koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate-ikastetxeetako ikasleen 2008-2009 ikasturteko eguneroko garraio-gastuak ordaintzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duena. BOPV, 12 de diciembre 2008, núm. 238, p. 30765-30787 RESOLUCIÓ IUE/3909/2008, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatoria d’ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès. DOGC, 31 de desembre 2008, núm.5288, p. 95255-95263 ORDEN 5590/2008, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas al estudio a alumnos con aprovechamiento académico excelente, pertenecientes al turno de inicio, para cursar estudios en las universidades de la Comunidad de Madrid y sus centros adscritos, curso 2008-2009. BOCM, 28 de enero 2009, núm.23, p. 10-11 Orden de 31 de marzo de 2009, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la región y para estudiantes universitarios discapacitados en el curso 2008/2009. BORM, 16 de abril 2009, núm.86, p.16046-16052. Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para incentivar el rendimiento académico de los alumnos de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el año 2009. BORM, 25 de abril 2009, núm.94, p.17806-17812 Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010. BOE, 30 de mayo 2009, núm.131, p.45311-45323 Orden EDU/1901/2009, de 9 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2009-2010, para estudiantes de enseñanzas universitarias. BOE, 15 de julio de 2009, núm. 170, p. 59553-59579 Real Decreto 557/2010, de 7 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2010-2011. BOE, 8 de mayo 2010, núm.113, p. 40768-40783 Orden EDU/1781/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2010-2011, para estudiantes de enseñanzas universitarias. BOE, 3 de julio 2010, núm.161, p. 58757-58785 DECRET 98/2010, de 20 de juliol, pel qual es ixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 20102011. DOGC, 22 de julio 2010, núm.5676, p. 56498-56510 Estadística de Becas y Ayudas al estudio 2008/2009. Ministerio de Educación, Secretaría General Técnica, Oficina de Estadística, 30 de julio 2010


Profile for Jordi Torquemada

beques universitàries: informe anual  

inclou: el cost de la universitat 2010-2011 anàlisi de les beques per CA 2008-2009

beques universitàries: informe anual  

inclou: el cost de la universitat 2010-2011 anàlisi de les beques per CA 2008-2009

Profile for ajec
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded