Page 1

มคอ.5

การรายงานผลการดดาเนนินการของรายวนิชา ช สถาบ บันออุดมศก ศ ษา สถาบ บันเทคโนโลยยีแหห่งสอุวรรณภภูม นิ ชอ คณะ / ภาควนิชา คณะรรัฐประศาสนศาสตรร หมวดทยีช 1 ขข้อมภูลโดยทวไป ช บั ช รายวนิชา 1. รห บัสและชอ ส สารเพสอ MPA712 เทคโนโลยยีสารสนเทศและการสอ ส การจรัดการ 2. รายวนิชาทยีต ช อ ข้ งเรยียนกห่อนรายวนิชานยีน (ถข้ามยี) ไมม่ม ยี 3. อาจารยย์ผร ภู ข้ บับผนิดชอบ อาจารยย์ผส ภู ข้ อนและกลอุม ห่ เรยียน ดร. กรัมปนาท คคูศรศ รศ รัตนร ศ ษา/ปยี การศก ศ ษาทยีเช ปนิ ดสอนรายวนิชา 4. ภาคการศก ศ ษาทยีส 2/2561 ภาคการศก 5. สถานทยีเช รยียน สถาบรันเทคโนโลยยีแหม่งสสุวรรณภคูม ศ

1


มคอ.5

2

หมวดทยีช 2 การจ บัดการเรยียนการสอนทยีเช ปรยียบเทยียบก บับแผนการ สอน 1. รายงานชวช บั โมงการสอนจรนิงเทยียบก บับแผนการสอน จดาน จดานว ระบอุสาเหตอุทก ยีช าร วน น ชวช บั โ ชวช บั โ สอนจรนิงตห่างจาก ห บัวขข้อ มง มง ทยีช แผนการสอนหาก มยีความแตกตห่าง แผน ไดข้ เกนิน 25% การ สอน สอน จรนิง แนะนน าวศชาและกระบวนการเรยียนการ 3 3 สอน ระบบสารสนเทศ - ความหมายและความสนาครัญ - องครประกอบของระบบสารสนเทศ ศ - สารสนเทศเพสอ ส สนรับสนสุนการตรัดสน ใจ 3 3 - สารสนเทศเพสอ ส การจรัดการ - สารสนเทศสนาหรรับผคู ผู้บรศหาร ศ ษา การนน าระบบ - กรณยีศก ผู้ สารสนเทศมาประยสุกตรใชในองคร กร หนม่วยงาน พาณศชยรอเศ ลล็กทรอนศกส ร - หลรักการของพณศชยรอเศ ลล็กทรอนศกส ร - ประเภทของพาณศชยรอเศ ลล็กรอนศกส ร - ลรักษณะการทนาธสุรกรรมทาง อศเลล็กทรอนศกส ร 6 6 - ธสุรกศจอศเลล็กทรอนศกส ร สซ จรัดจ ผู้างและการประมคูล - การจรัดซอ ผม่านทางอศเลล็กทรอนศกส ร - การรรักษาความปลอดภรัยทาง อศเลล็กทรอนศกส ร - กฎหมายพาณศชยรอเศ ลล็กทรอนศกส ร 6 6 ส สารข ผู้อมคูล ระบบเครสอขม่ายและการสอ - วศธก ยี ารสงม่ ข ผู้อมคูลผม่านทางเครสอขม่าย


มคอ.5

ห บัวขข้อ

3

จดาน จดานว ระบอุสาเหตอุทก ยีช าร วน น ชวช บั โ ชวช บั โ สอนจรนิงตห่างจาก มง มง ทยีช แผนการสอนหาก มยีความแตกตห่าง แผน ไดข้ เกนิน 25% การ สอน สอน จรนิง

ส กลางทยีใส ชในการส ผู้ - สอ งม่ ข ผู้อมคูล - ประเภทของเครสอขม่าย - อสุปกรณรทางเครสอขม่าย - ระบบเครสอขม่ายไร ผู้สาย 3 ศ ษา กรณยีศก สอบกลางภาค ส สงรั คมออนไลนร สอ ส สอ ส สงรั คม - การประยสุกตรใชสผู้ อ ออนไลนรในการประกอบธสุรกศจ 6 ศ ษา ผลกระทบจากการใช ผู้ - กรณยีศก ส สงรั คมออนไลนร สอ จรศยธรรมทางคอมพศวเตอรร ภคูมส ศ ารสนเทศศาสตรร - ความหมายและองครประกอบ - ระบบสารสนเทศภคูมศ ศ าสตรร ผู้ มส - การประยสุกตรใชภคู ศ ารสนเทศ 6 ศาสตรร - ฐานข ผู้อมคูลเชงศ ภคูมศ ศ าสตรร - Technology ทยีใ ส ชจรัผู้ ดเกล็บข ผู้อมคูล ปรั ญหาและอสุปสรรครทางภคูม ศ สารสนเทศ กศจกรรมกลสุม ม่ /วศพากษร /นน าเสนอ บทความวศจรัยทยีเส กยีย ส วข ผู้องกรับ 6 เทคโนโลยยีสารสนเทศและการ ส สารเพสอ สอ ส การจรัดการ นน าเสนอรายงานกลสุม ม่ หรัวข ผู้อ การ ผู้ ประยสุกตรใชเทคโนโลยยี สารสนเทศ

6

3

6

6

6 6


มคอ.5

ห บัวขข้อ

ส สารเพสอ และการสอ ส การจรัดการใน องครกร หนม่วยงานรรัฐ

4

จดาน จดานว ระบอุสาเหตอุทก ยีช าร วน น ชวช บั โ ชวช บั โ สอนจรนิงตห่างจาก มง มง ทยีช แผนการสอนหาก มยีความแตกตห่าง แผน ไดข้ เกนิน 25% การ สอน สอน จรนิง

สอบปลายภาค 2. ห บัวขข้อทยีส ช อนไมห่ครอบคลอุมตามแผน ห บัวขข้อทยีส ช อนไมห่ น บัยสดาค บัญของห บัวขข้อทยีช ครอบคลอุมตาม สอนไมห่ครอบคลอุมตาม แผน(ถข้ามยี) แผน -

แนวทางชดเชย -

นิ ธนิผลของวนิธก 3. ประสท ยี ารสอนทยีท ช า ด ใหข้เกนิดผลการเรยียนรภูต ข้ ามทยีรช ะบอุ ในรายละเอยียดของรายวนิชา นิ ประสท ปบัญหาของการ ธนิผล ใชวข้ ธ นิ ก ยี าร สอน(ถข้า ผลการ วนิธส ยี อนทยีรช ะบอุในรายละเอยียด เรยียนรภู ข้ รายวนิชา มยี)พรข้อมขข้อ ไมห่ มยี มยี เสนอแนะใน การแกข้ไข สอบ - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค คอุณธร เพพพื่อววัดผลการเรรี ยนรรรู้ดารู้ นความรร รู้ ไดรู้แกก ความรร รู้ และ รม / จรนิยธร ความเขรู้า ใจเกรีพื่ ย วกวับ หลวัก การและทฤษฎรี ทรีพื่ สาส ควัญ ประยยุกตต์ใชรู้ความรรรู้กบวั การประกอบอาชรีพและพวัฒนา รม ทรู้องถถพื่น เลล็งเหล็นการเปลรีพื่ยนแปลงและเขรู้าใจผลกระ ท บ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยรี ใ ห มก ๆ / ความรภู ข้ การททางานกลลลุ่มและผลงาน


มคอ.5 ผลการ เรยียนรภู ข้

ท บักษะ ทาง ปบัญญา ท บักษะ ความ บั บัน สมพ ธย์ ระหวห่า ง บอุคคล และ ความ ร บับผนิด ชอบ ท บักษะ การ วนิเคราะ หย์เชงนิ ต บัวเลข การ ช สาร สอ และ การใช ข้

วนิธส ยี อนทยีรช ะบอุในรายละเอยียด รายวนิชา

5 นิ ประสท ธนิผล ไมห่ มยี มยี

เพพพื่อววัดผลการเรรี ยนรรรู้ ดารู้ นทวักษะทางปวั ญญา ไดรู้แกก การมรีความคถดอยกางมรีวถจารญาณและอยกางเปล็ นระบบ การสพ บครู้ น ตรี ค วาม และประเมถ น สารสนเทศ รวบรวมขรู้อมรล วถเคราะหต์ และสรยุ ปประเดล็นปวั ญหา จนนสา ไปสรก การประยยุกตต์ค วามรร รู้ และทวักษะกวับ การ แกรู้ไขปวัญหาไดรู้อยกางเหมาะสม เพพพื่อววัดผลการเรรี ยนรร รู้ ดรู้านทวักษะความสวัมพวันธต์ระหวกางบยุ คคลและความ รวับผถดชอบ โดยนวักศศึกษาตรู้องสามารถใชรู้ความรร รู้ ใน ศาสตรต์ มาชรีช นสา สวั ง คมในประเดล็ น ทรีพื่ เ หมาะสม

ปบัญหาของการ ใชวข้ ธ นิ ก ยี าร สอน(ถข้า มยี)พรข้อมขข้อ

การททาแบบทดสอบและแบบฝฝึ กหหัด

/

-

ววิเคราะหห์ กรณณีศฝึกษาและการนทาเสนอ เพพพื่อววัดผลการเรรี ยนรรรู้ ดรู้านทวักษะทางปวั ญ ญา ไดรู้แกก การมรีความคถดอยกางมรีวถจารญาณและอยกางเปล็ นระบบ การสพ บครู้ น ตรี ค วาม และประเมถ น สารสนเทศ รวบรวมขรู้อมรล วถเคราะหต์ และสรยุ ปประเดล็นปวั ญหา จนนสา ไปสรก การประยยุกตต์ค วามรร รู้ และทวักษะกวับ การ แ กรู้ ไ ข ปวั ญ ห า ไ ดรู้ อ ยก า ง เ ห ม า ะ ส ม

/

-

/

-

จถตพถสวัยและการสรรู้างบรรยากาศทางวถชาการในชวัชน เรรี ยน (คกานถ ยมหลวักของคนไทย) เพพพื่อววัดผลการเรรี ยน รรรู้ดารู้ นคยุณธรรม จรถ ยธรรม ไดรู้แกก ความซพพื่ อสวัตยต์สยุจรถ ต มรี ร ะเบรี ย บวถนวัย ตรงตก อเวลา มรี ค วามรวั บ ผถ ด ชอบ มรี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง วถ ช า ก า ร แ ล ะ วถ ช า ชรี พ


มคอ.5 ผลการ เรยียนรภู ข้

วนิธส ยี อนทยีรช ะบอุในรายละเอยียด รายวนิชา

6 นิ ประสท ธนิผล ไมห่ มยี มยี

ปบัญหาของการ ใชวข้ ธ นิ ก ยี าร สอน(ถข้า มยี)พรข้อมขข้อ

เทคโน โลยยี สารสน เทศ 4. ขข้อเสนอการดดาเนนินการเพชอ ช ปร บับปรอุงวนิธส ยี อน ไมม่ม ยี หมวดทยีช 3 สรอุปผลการจ บัดการเรยียนการสอนของรายวนิชา 1. 2. 3. 4.

ศ ษาทยีล จดานวนน บักศก ช งทะเบยียนเรยียน 18 คน ศ ษาทยีค นิน สอุดภาคการศก ศ ษา 16 คน จดานวนน บักศก ช งอยภูเห่ มชอ ช สน ศ ษาทยีถ จดานวนน บักศก ช อน(W) 0 คน การกระจายของระด บับคะแนน (เกรด) ระด บับคะแนน ผลระด บับ จดานวน คนิดเปป็นรข้อยละ คะแนน 80 – 100 A 7 43.75 75 – 79 B+ 1 6.25 70 – 74 B 2 12.50 65 – 69 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D 0 – 49 F I 6 37.50 16 100.00

5. ปบัจจ บัยทยีท ช า ด ใหข้ระด บับคะแนนผนิดปกตนิ (ถข้ามยี) รั ซ เรยียนอยม่างสมนสาเสมอ - การเอาใจใสใม่ นการเรยียน และการเข ผู้าชน 6. ความคลาดเคลชอ ช นจากแผนการประเมนินทยีก ช ดาหนดไวข้ในราย ละเอยียดรายวนิชา


มคอ.5 6.1 ความคลาดเคลชอ ช นดข้านกดาหนดการประเมนิน ความคลาดเคลชอ ช น เหตอุผล 6.2 ความคลาดเคลชอ ช นดข้านวนิธก ยี ารประเมนินผลการเรยียนรภู ข้ ความคลาดเคลชอ ช น เหตอุผล บั ศ ษา 7. การทวนสอบผลสมฤทธนิ ข ธิ์ องน บักศก วนิธก ยี ารทวนสอบ สรอุปผล - มยีคณะกรรมการพศจารณาข ผู้อสอบ ไมม่มก ยี ารปรรับแก ผู้ไขข ผู้อสอบทยีส อาจารยรผคู ผู้สอนเสนอมา - มยีคณะกรรมการพศจารณาผล ไมม่มก ยี ารปรรับแก ผู้อนสุมรัตต ศ ามทยีส อาจารยรเสนอมา ระดรับคะแนน - ผคู ผู้สอนทวนสอบจากผลการเรยียน ครบทรังซ 5 ด ผู้าน ศ ธศผลการเรยียนรคู ผู้ รคู ผู้/ประสท หมวดทยีช 4 ปบัญหาและผลกระทบตห่อการดดาเนนินการ 1. ประเดป็นทร บัพยากรประกอบการเรยียนและสงนิช อดานวยความ สะดวก ข้ หลห่ง ปบัญหาในการใชแ ผลกระทบ ทร บัพยากรประกอบการเรยียน การสอน (ถข้ามยี) 2. ประเดป็นดข้านการบรนิหารและองคย์กร ปบัญหาดข้านการบรนิหารและ ผลกระทบตห่อการเรยียนรภูข ข้ อง ศ ษา องคย์กร (ถข้ามยี) น บักศก หมวดทยีช 5 การประเมนินรายวนิชา ศ ษา (แนบเอกสาร) 1. ผลการประเมนินรายวนิชาโดยน บักศก ศ ษา 1.1 ขข้อวนิพากษย์ทส ยีช ดาค บัญจากผลการประเมนินโดยน บักศก - ไมม่ม ยี

7


มคอ.5 1.2 ความเหป็นของอาจารยย์ผส ภู ข้ อนตห่อผลการประเมนินตามขข้อ ทยีช 1.1 - รรับทราบผลการประเมศน 2. ผลการประเมนินรายวนิชาโดยวนิธอ ยี น ช 2.1 ขข้อวนิพากษย์ทส ยีช ดาค บัญจากผลการประเมนินโดยวนิธอ ยี น ช ไมม่ม ยี 2.2 ความเหป็นชอบของอาจารยย์ผส ภู ข้ อนตห่อผลการประเมนิน ตามขข้อ 2.1 ไมม่ม ยี

หมวดทยีช 6 แผนการปร บับปรอุง 1. ความกข้าวหนข้าของการปร บับปรอุงการเรยียนการสอนตามทยีเช สนอ ในรายงาน/รายวนิชาครงทยี บัน ผ ช า ห่ นมา แผนการปร บับปรอุงทยีเช สนอในภาค ผลการดดาเนนินการ ศ ษา/ปยี การศก ศ ษาทยีผ การศก ช า ห่ นมา 2. การดดาเนนินการอชน ช ๆ ในการปร บับปรอุงรายวนิชา ไมม่ม ยี

8


มคอ.5

9

ศ ษา /ปยี การศก ศ ษา 3. ขข้อเสนอแผนการปร บับปรอุงสดาหร บับภาคการศก ตห่อไป ขข้อเสนอ กดาหนดเวลาทยีแ ช ลข้ว ผภูรข้ บับผนิดชอบ เสรป็ จ 4. ขข้อเสนอแนะของอาจารยย์ผร ภู ข้ บับผนิดชอบรายวนิชา ตห่ออาจารยย์ ผภูรข้ บับผนิดชอบหล บักสภูตร ไ มก อาจารยต์ผสรรู้ อน ลงชพพื่อ

(ดร.กวัมปนาท ครศถรถรวัตนต์) ววันทรีพื่

อาจารยต์ผรร รู้ วับผถดชอบหลวักสร ตร ลงชพพื่อ

( ววันทรีพื่

)

มรี

Profile for dan kcoo

ทอสอบ  

New
Advertisement