Page 1

SANTARIŠKIŲ Santariškių medicinos įstaigų asociacijos (SMĮA) leidinys

Įkurtas Vaikų retųjų ligų koordinavimo centras

medicinos miestelio

žinios 2013 sausis 7 d.

naujienos trumpai

Mokslo premijos laureato vardas – prof. Vytautui Usoniui 2012 metų Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premijos laureato vardas suteiktas šio universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vadovui, Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Pediatrijos centro direktoriui prof. habil. dr. Vytautui Usoniui. Sveikiname!

Nauja automobilių stovėjimo aikštelė Prie Santariškių g. 4 esančio Vaikų ligoninės Pediatrijos korpuso pradėjo veikti 200 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Įvažiavimas į aikštelę iš Molėtų plento pusės (važiuojant Molėtų kryptimi posūkis į dešinę ties sankryža su J. Kairiūkščio gatve). Aikštelėje automobilių stovėjimas nemokamas.

Tarptautinės retųjų ligų dienos minėjime 2012-ųjų vasarį

Vaikų ligoninėje įkurtas Vaikų retųjų ligų koordinavimo centras padės retosiomis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Poreikis suburti ir koordinuoti įvairių specialybių sveikatos priežiūros ir kitų sektorių specialistų veiklą Vaikų ligoninėje atsirado iš būtinybės laiku ir tiksliai diagnozuoti, gydyti vaikus, susirgusius retosiomis ligomis, suteikti jiems atitinkamas reabilitacijos paslaugas ir priežiūrą per visą ligos laikotarpį. „Įkurti tokį centrą Vaikų ligoninėje akstiną davė per ilgus ligoninės darbo metus susiformavę pacientų srautai, turima personalo patirtis, geros, euro­ pinius standartus atitinkančios diag­ nostikos ir gydymo galimybės, gydy­ tojų mokymo, mokslo patirtis ir ryšiai su panašią veiklą vykdančiais užsienio šalių centrais“, – teigia Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoja valdymui, vai­ kų ligų gydytoja Sigita Burokienė. Centre ketinama ne tik diagnozuo­

ti, gydyti retomis ligomis susirgusius vaikus, bet ir dirbti mokslinį bei meto­ dologinį darbą, padėti mokslininkams, ieškant potencialių partnerių ir finan­ savimo vaikų retųjų ligų srities moksli­ niams tyrimams. Dar vienas svarbus centro uždavinys yra sukurti bei valdyti vaikų retųjų ligų informacinę sistemą, kuri padėtų stebė­ ti ir vertinti šiems ligoniams suteikia­ mas diagnostikos, gydymo, reabilitaci­ jos, paliatyviosios priežiūros paslaugas ir jų kokybę, nuolat palaikyti ryšius su sergančiais pacientais ir jų artimaisiais, organizuoti mokymus. „Daugumai retųjų ligų nėra priežas­ tinio gydymo, tačiau tinkama paciento priežiūra ir jo šeimos mokymas gali pa­ gerinti vaiko gyvenimo kokybę ir pra­ tęsti gyvenimo trukmę“, – sako Vaikų ligoninės Vaikų retųjų ligų koordinavi­ mo centro vadovė gydytoja vaikų nef­ rologė doc. Rimantė Čerkauskienė. Retosios ligos yra gyvybei grėsmin­ gos ir lėtinės progresuojančios geneti­ nės, metabolinės ligos, pasireiškiančios 5 iš 10 000 arba 1 iš 2000 atvejų. Vaikų ligoninėje, didžiausioje stacionarines

2013 metai – su sveikatos ženklu Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipiasi į visuomenę kviesdama 2013 m., Sveikatingumo metais, aktyviai įsitraukti į sveikatingumo veiklą, turinčią apimti kuo daugiau sektorių, žinybų, sričių. „Tik veikdami kartu, įprasminsime brangiausio turto – sveikatos – idėjas ir puoselėsime tautos sveiko gyvenimo būdo nuostatas“, – rašoma kreipimesi.

Naudinga informacija: • Retųjų ligų sąrašas • Vaikų ligų retųjų ligų koordinatorių sąrašas sveikatos priežiūros paslaugas vaikams teikiančioje šalies įstaigoje, kasmet gy­ doma vidutiniškai 452 retomis ligomis sergantys vaikai, iš jų apie 23 proc. serga širdies ir kraujagyslių, apie 17 proc. – kaulų ir raumenų sistemos, 14 proc. – urogenitalinės sistemos, 9 proc. – virš­ kinimo sistemos, 8 proc. – medžiagų apykaitos ir chromosomų anomalijų ir apie 28 proc. – kitomis ligomis.


Paskutinę metų dieną sveikatos linkėjo žvaigždės Paskutinę 2012 metų dieną Vilniaus universiteto Onkologijos instituto klinikose Naujuosius metus sutinkantiems ligoniams dovanas įteikė žinomi televizijos veidai: dailininkė Nomeda Marčėnaitė, aktorius Arūnas Sakalauskas, žurnalistai ir laidų vedėjai Martynas Starkus, Juozas Liesis, Vytaras Radzevičius su žmona Laisve. Tradicija tapusios Naujametinės ak­ cijos idėjos autorės – VšĮ Užimtumo terapijos centro moterys, kurias vie­ nija noras daryti gerus darbus ir teik­ ti džiaugsmą bėdoje atsidūrusiems. „Manau, kad Naujųjų metų išvakarėse suteikti mažytį džiaugsmą sunkioje si­ tuacijoje atsidūrusiems žmonėms yra be galo svarbu“, – sakė akcijos sumany­ toja ir vykdytoja Renata Miliauskienė. Nuo šypsenų ir gerų palinkėjimų vi­ siems tapo žymiai smagiau laukti Nau­ jųjų 2013-ųjų.

Stumdami naujametinių dovanėlių prikrautą vežimą, svečiai visuose Vilniaus universiteto Onkologijos instituto klinikos skyriuose aplankė daugiau nei 120 pacientų, drauge su personalu sutinkančių Naujuosius metus naujienos trumpai

Medicinos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba Tikimasi, kad pasirašyta sutartis leis pagerinti sąlygas personalo ir specialistų rengimo ir mokymo srityje, diegti ir įgyvendinti bendrus tiriamuosius mokslinius projektus, keistis mokslo darbų rezultatais, organizuoti bendrus mokomuosius renginius, skatinti darbuotojus dalintis žiniomis ir informacija. Sutartį pasirašiusių organizacijų atstovai įsipareigojo plėtoti bendradarbiavimą medicinos ir sveikatos mokslų srityse, skatinti abipusį personalo kvalifikacijos kėlimą bei palaikyti kitas susijusias veiklos kryptis. Sutartį pasirašė Medicinos fakulteto dekanas prof. A. Utkus ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius J. Galdikas.

Įteikę dovanėles, pažįstami iš televizijos ekranų žmonės šiltai bendravo su Onkologijos instituto pacientais ir jų artimaisiais, aptarinėjo sveikatos ir namų, apie kuriuos mielai kalbėjo dauguma, reikalus Adresas: P. Baublio g. 3 B, LT – 08406, Vilnius, el. paštas: info@smia.lt; tel. 8 659 79191, kontaktinis asmuo: Aurimas Jaskonis, www.santariskes.eu Parengė: ryšių su visuomene agentūra PR Service/Edelman Affiliate, el. paštas info@prservice.lt

Sausio 7 d. e-naujienališkis  

Mieli skaitytojai, Pirmajame 2013 metų Santariškių medicinos įstaigų asociacijos naujienlaiškyje skaitykite: • Įkurtas Vaikų retųjų ligų ko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you