Page 1

SANTARIŠKIŲ Santariškių medicinos įstaigų asociacijos (SMĮA) leidinys

medicinos miestelio

žinios

2013 gruodis 19 d.

Mieli kolegos, žiemiškas šaltukas ir gatvėse vis gausiau įsižiebiantys kalėdiniai simboliai primena apie artėjančias gražiausias metų šventes. Jų laukimas – ypatingas metas, kai galime įvertinti praėjusius metus – pasiektus tikslus, nuveiktus darbus, šalia esančius žmones. Didžiuojamės bei dėkojame visiems kartu ir kiekvienam atskirai už drauge įveiktus dar vienerius metus. Ačiū už tai, kad esate. Už paramą, už profesionalumą, už atsidavimą, už žmogiškumą! Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad esate kartu su mumis. Jūs, būdami savo srities profesionalais, Santariškių miestelio įstaigoms atnešate geras permainas – mes augame,

plečiamės, atsinaujiname ir nuolat stiprėjame. Šiemet nuveikta daug didelių darbų: atidarytas naujas Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų korpusas, pradėtos Jungtinio inovatyvios medicinos centro, Santariškių lopšelio-darželio statybos, rūpintasi automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra. Tikimės, kad ateinantys 2014-ieji mums taps dar vienu iššūkiu, kurį, būdami visi drauge, sėkmingai įveiksime. Sveikinu ir linkiu jaukaus šventinio laukimo, džiugių Šv. Kalėdų bei smagių Naujųjų Metų Jums ir Jūsų artimiesiems! Nuoširdžiai, prof. Arvydas Laurinavičius SMĮA prezidentas

Neonatologijos centre – nauja medicininė įranga Vaikų ligoninės Neonatologijos centre atnaujinta ilgus metus tarnavusi medicininė įranga. Reikalingas inventorius įsigytas Lietuvos ir Šveicarijos konfederacijos programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimo Lietuvoje“ projekto lėšomis. Pasak Vaikų ligoninės Neonatologijos centro direktorės prof. Nijolės Draz­ dienės, gauta smegenų šaldymo įranga apsaugos sunkios būklės gimusio nau­ jagimio smegenis nuo deguonies stokos ir sumažins sunkius smegenų pažeidi­ mus. „Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pradėjus laiku taikyti šį metodą nauja­ nukelta į 2 psl.

Vaikų ligoninės Neonatologijos centro medikai mažiausius pacientus prižiūrės naudodamiesi nauja medicinine įranga


atkelta iš 1 psl.

gimiams itin sumažėja smegenų pažei­ dimų rizika, pavyksta išvengti liekamųjų simptomų, mažieji pacientai greičiau sveiksta“, – sakė prof. N.Drazdienė. Prof. N. Drazdienės teigimu, jau gau­ ti trys modernūs šildomi naujagimių reanimaciniai staleliai, ant kurių pagul­ dyti naujagimiai vežami į operacines ir ten operuojami. Tokia įranga atitinka visus šiuolaikinės naujagimių priežiū­ ros standartus. „Gydytojai ir slaugytojai pastaraisiais metais stokojo modernių monitorių, naudojama įranga buvo gerokai pase­ nusi. Gavome aštuoniolika gyvybinių funkcijų monitorių naujagimiams, todėl bus galima nuolat registruoti, stebėti mažylio elektrokardiogramą, kvėpavimą, kraujospūdį, audinių ok­

sigenaciją ir kitus rodiklius. Dirbsime nebijodami, kad liks nepastebėtas net ir menkiausias naujagimio būklės pa­ sikeitimas. Šiais monitoriais aprūpintas ne tik Naujagimių intensyviosios te­ rapijos, bet ir Neišnešiotų naujagimių skyrius“, – sakė Vaikų ligoninės Neona­ tologijos centro direktorė. Naujais ir šiuolaikiškais pakeisti Neo­ natologijos centro inkubatoriai, taip pat gauta 12 tūrinių infuzinių pompų, skirtų naujagimių infuzinei terapijai, ir 38 švirkštinės pompos, naudojamos maitinimui, maitinamųjų tirpalų bei vaistų švirkštimui tiesiai į naujagimio kraujotaką. „Tai labai svarbios medici­ nos priemonės, vienam sunkios būklės naujagimiui vienu kartu prireikia net 5-6 švirkštų“, – teigė prof. N. Drazdienė.

Gautos medicinos įrangos sąraše yra ir laminarinė spinta infuziniams tirpa­ lams ruošti bei dvi specialios tirpalų lai­ kymo spintos, kuriose galima užtikrinti reikiamą tirpalų temperatūrą. Neonatologijos centro gydytojai ir slaugytojai įsitikinę, kad atnaujinus centro medicinos įrangą pagerės nau­ jagimių priežiūros kokybė ir saugumas. Pagal projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Vaikų ligoni­ nėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, jau prasidėjo remonto darbai Išnešiotų naujagimių skyriuje. Jame bus sumontuota šiuolaikiška vė­ dinimo sistema, įrengtos suspausto oro, vakuumo ir deguonies tiekimo sistemos bei įdiegtas LED apšvietimas.

Paskelbtas konkursas automobilių aikštelių infrastruktūros darbams Paskelbtas projekto „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“ koncesijos darbų pirkimo konkursas. Pasiūlymus jam galima teikti iki kitų metų sausio 31 d., 16 valandos. LR Sveikatos apsaugos ministerijo­ je šią savaitę įvyko viešoji konsultacija dėl „Automobilių stovėjimo aikštelių i­nfrastruktūros plėtros Santariškių me­

dicinos miestelyje“ projekto. Joje dalyva­ vo potencialūs tiekėjai, ketinantys teikti paraiškas šio projekto konkurse. Ren­ ginio metu pristatytas konkurso sąlygų projektas, atsakyta į dalyvių klausimus. Projekto tikslas yra automobilių stovėji­ mo aikštelių infrastruktūros plėtra Santa­ riškių medicinos miestelyje. Juo siekiama sukurti kokybišką automobilių saugojimo paslaugų sistemą ir užtikrinti Santariškių medicinos miestelyje teikiamų paslaugų prieinamumą bei eismo saugumą.

Santariškių medicinos miestelyje bus sukurta pacientams patogi ir saugi automobilių stovėjimo infrastruktūra Konkurso dokumentų projektas su prie­ dais ir pasiūlymų pateikimo terminai.

Įvyko antroji SVIBI.LT konferencija Praėjusią savaitę Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete (VU MIF) vyko II-oji Sveikatos informatikos ir bioinformatikos asociacijos (SVIBI.LT) konferencija „Duomenys – XXI amžiaus žaliava. Ar turime kuo kasti?“. Konferencijoje apžvelgtos VU Ma­ tematikos ir informatikos fakulteto superkompiuterio bei atviros prieigos centro galimybės, pagrindiniai statisti­ nės analizės paketai, didelių duomenų masyvų bei genetinių duomenų vizu­ alizacijos galimybės, vaizdo ir statis­ tinės analizės procesų integravimas,

klinikinės medicinos duomenų struk­ tūrizavimas SNOMED CT terminijos pagrindų ir bioinformatikos specialistų ruošimo perspektyvos VU MIF. Vilniaus universiteto Medicinos fa­ kulteto Bioinformatikos ir biostatistikos centro vedėja Audronė Jakaitienė prista­ tė genetinių pokyčių vizualizaciją. Pranešimus skaitė dalyviai iš VU Matematikos ir informatikos fakulteto, Medicinos fakulteto Žmogaus ir medi­ cininės genetikos katedros, UAB „Pas­ para“, Valstybinio patologijos centro, VšĮ VUL SK filialo, Lietuvos medicinos bibliotekos Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro.

Prie superkompiuterio – Linas Bukauskas iš Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Normantas Dučinskas ir Martynas Bieliauskas Lietuvos mokslo bibliotekos


„Biotechpharmai“ įteiktas „Metų paslaugos“ apdovanojimas „Metų paslaugos“ apdovanojimą įmonei „Biotechpharma“ Lietuvos verslo konfederacija skyrė už vaistų tarptautinių technologijų kūrimą ir biologinių vaistų medžiagos gamybą klinikiniams tyrimams. Bendrovė „Biotechpharma“ sėkmin­ gai identifikavo pasaulinės biologinių vaistų rinkos nišą. Joje išryškėjo bio­ technologinių kompanijų-partnerių, kurie galėtų prisidėti kuriant tarptau­ tines vaistų gamybos technologijas

lanksčiomis sąlygomis bei pasiūlyti konkurencingas kainas, poreikis. „Biotechpharma“ turi naujausią mokslinių tyrimų centrą, kurio labo­ ratorijose įdiegta naujausia įranga, lei­ džianti atlikti įvairiausius tyrimus, kur­ ti vaistų gamybos procesus bei gaminti vaistus klinikiniams tyrimams. Lietuvos verslo konfederacija pirmą­ kart surengė „Metų paslaugos“ konkur­ są, kuriame apdovanotos konkurencin­ gas, inovatyvias ir aukštos pridėtinės vertės paslaugas teikiančios įmonės.

Centro klientų apklausos įkvepia inovacijoms Valstybinis patologijos centras lapkri­ čio mėn. vykdė kasmetinę klientų apklau­ są. Gydytojai, kurių užsakymu atliekami patologijos tyrimai, vertino Centrą, kaip diagnostinių paslaugų teikėją bei pateikė komentarų ir pasiūlymų patologijos tyri­ mų kokybei gerinti. Apklausoje dalyvavęs Klaipėdos jū­ rininkų ligoninės hematologas Min­ daugas Jurgutis Centrą įvertino puikiai: „Centre teikiamos aukščiausios koky­ bės, labai profesionalios, technologine ir tyrimų apimties prasme pirmaujan­ čios Lietuvoje patologinės diagnosti­ kos paslaugos, suteikiančios galimybę klinicistams stengtis tobulėti ir taikyti naujus gydymo metodus. Puikus grįž­ tamasis ryšys”, - teigė gydytojas. „Būtų aktualu biopsiją ar kitą tiriamą­ ją medžiagą siuntusiam klinicistui gauti informaciją, kuriam patologui priskir­ tas tyrimas. Jam būtų galima persiųsti papildomą klinikinę informaciją, gautą

jau po biopsijos išsiuntimo,“ – anketoje pažymėjo M. Jurgutis. „Panašias apklausas vykdome kasmet ir kaskart įsitikiname, koks svarbus yra patologo ir klinicisto kontaktas. Poreikis, išsakytas klientų lūpomis, papildo mūsų būsimų inovacijų sąrašą. Kai kuriuos projektus pavyksta greitai įgyvendinti. Pavyzdžiui, jau realizavome klientų po­ reikį sukurti specializuotą gimdos kakle­ lio PAP testų užsakymų formą. Šių metų apklausos rezultatai įkvepia naujiems darbams – siekiame sukurti patogią ben­ dravimo erdvę tarp tyrimo užsakovo ir tiriančio patologo, kyla naujų idėjų mūsų informacinės sistemos tobulinimui”,  – komentavo Centro direktorius prof. Ar­ vydas Laurinavičius. Valstybinis patologijos centras dėkoja klientams už bendradarbiavimą ir už ga­ limybę tobulėti. Visais su kokybe susiju­ siais klausimais klientai gali rašyti adresu kokybe@vpc.lt

Paskaitas skaitė viešnia iš Turkijos Vilniaus universiteto Medicinos fa­ kultete paskaitas vėžio biologijos tema skaitė prof. Mine Erguven iš Stambulo Aydin universiteto. Pasidalinti patirtimi su Lietuvos stu­ dentais dėstytoją iš Turkijos pakvietė Fiziologijos, biochemijos, mikrobiolo­ gijos ir laboratorinės medicinos kate­ dra. Paskaitos buvo skirtos Medicinos biologijos magistrantams.

Viešnia iš Turkijos prof. Mine Erguven (viduryje) lankėsi Vilniaus Universiteto Medicinos fakultete ir skaitė paskaitas jo studentams

Bendrovė „Biotechpharma“ apdovanota „Metų paslaugos“ nominacijoje „Metų paslaugos“ konkurso dalyviai buvo vertinami atsižvelgiant į sėkmin­ gą paslaugos poreikio identifikavimą ir pritaikymą rinkoje, unikalumą, konku­ rencinius pranašumus, efektyvumo ro­ diklius bei vartotojų pasitenkinimą.

Studentų mokslinės draugijos ataskaitinėrinkiminė konferencija

Konferencijos dalyviai klausėsi pranešimų Valstybiniame patologijos centre įvyko Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (VU MF) studentų moks­ linės draugijos (SMD) ataskaitinėrinkiminė konferencija. Joje Tarybos pirmininkė Justina Aleksaitė pristatė SMD ataskaitą už praėjusius metus, apžvelgė veiklos tikslus: pagerinti vi­ dinę SMD Valdybos ir Tarybos narių bei išorinę SMD ir Medicinos fakul­ teto studentų komunikaciją, atnaujinti balų už SMD veiklą skyrimo tvarką, persikelti į naujas patalpas Medici­ nos fakultete. Vėliau vyko kandidatų į VU MF SMD Tarybos pirmininkus prisistatymas ir Tarybos pirmininko rinkimai. Juo tapo V kurso medicinos studentas Gustas Rimeika. Sveikina­ me naująjį VU MF Tarybos pirmi­ ninką ir linkime sėkmės darbuose!

Adresas: P. Baublio g. 5, LT – 08406, Vilnius, el. paštas: info@smia.lt; tel. 8 659 79191, kontaktinis asmuo: Aurimas Jaskonis, www.santariskes.eu Parengė: ryšių su visuomene agentūra PR Service/Edelman Affiliate, el. paštas info@prservice.lt

Gruodis 19  
Gruodis 19  
Advertisement