Issuu on Google+

Santariðkiø medicinos miestelio parkavimo schema

1. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Konsultacinë poliklinika 2. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Priëmimo skyrius 3. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Terapinis skyrius 4. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Chirurginis skyrius 5. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Laboratorinës diagnostikos centras 6. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Pediatrijos centras 7. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Pediatrijos centro priëmimo skyrius 8. Infekciniø ligø ir tuberkuliozës ligoninë všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas 9. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Chirurgijos centras 10. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Chirurgijos centro priëmimo skyrius 11. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Akuðerijos chirurgijos korpusas 12. Vilniaus universiteto ligoninës Onkologijos institutas - Moksliniø tyrimø centras 13. Valstybinis patologijos centras všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas 14. Vilniaus universiteto ligoninës Onkologijos institutas 15. Vilniaus universiteto ligoninës Onkologijos institutas - Konsultacinë poliklinika

Gatvëje: 1,2,3 - mokamas 4,5,6,7- nemokamas

P1 - Nemokamas (ávaþiavimas nuo Molëtø pl. pro Neste degalinæ) P2 - Nemokamas (ðalia VULSK) P5 - Nemokamas P6 - Nemokamas P10 - Nemokamas (uþ autobusø þiedo) P12 - Nemokamas (ðalia VUOI mokslinio padalinio) P13 - Nemokamas P7 - Mokamas (Vaikø ligoninës,Konsultacijø poliklinika) P3 - Mokamas P4 - Mokamas (ðalia VUOI) P8 - Mokamas P9 - Mokamas (Vaikø ligoninës, Chirurgijos centro priëmimo skyrius) P11 - Mokamas (Vaikø ligoninës, Pediatrijos centro priëmimo skyrius)


Santariskiu medicinos miestelio schema