Page 1

Santariðkiø medicinos miestelio parkavimo schema

1. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Konsultacinë poliklinika 2. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Priëmimo skyrius 3. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Terapinis skyrius 4. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Chirurginis skyrius 5. Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos - Laboratorinës diagnostikos centras 6. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Pediatrijos centras 7. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Pediatrijos centro priëmimo skyrius 8. Infekciniø ligø ir tuberkuliozës ligoninë všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas 9. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Chirurgijos centras 10. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Chirurgijos centro priëmimo skyrius 11. Vaikø ligoninës všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas - Akuðerijos chirurgijos korpusas 12. Vilniaus universiteto ligoninës Onkologijos institutas - Moksliniø tyrimø centras 13. Valstybinis patologijos centras všá Vilniaus universiteto ligoninës Santariškiø klinikos filialas 14. Vilniaus universiteto ligoninës Onkologijos institutas 15. Vilniaus universiteto ligoninës Onkologijos institutas - Konsultacinë poliklinika

Gatvëje: 1,2,3 - mokamas 4,5,6,7- nemokamas

P1 - Nemokamas (ávaþiavimas nuo Molëtø pl. pro Neste degalinæ) P2 - Nemokamas (ðalia VULSK) P5 - Nemokamas P6 - Nemokamas P10 - Nemokamas (uþ autobusø þiedo) P12 - Nemokamas (ðalia VUOI mokslinio padalinio) P13 - Nemokamas P7 - Mokamas (Vaikø ligoninës,Konsultacijø poliklinika) P3 - Mokamas P4 - Mokamas (ðalia VUOI) P8 - Mokamas P9 - Mokamas (Vaikø ligoninës, Chirurgijos centro priëmimo skyrius) P11 - Mokamas (Vaikø ligoninës, Pediatrijos centro priëmimo skyrius)

Santariskiu medicinos miestelio schema  

Santariškių medicinos miestelio parkavimo schema. Šioje schemoje rasite informaciją apie galimas bei draudžiamas stovėjimo vietas. SMM terit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you