__MAIN_TEXT__

Page 1

 Üretimin Geleceğine Kısa Bir Bakış

 Deniz Metal, Kalite Kontrol Ekipmanları

 Taşlama Dünya’sı, Thun’da Buluşuyor

ve Kesici Takım Ürünleriyle Sanayicinin Yanında

www.metalmakina.com

 Fanuc Robocut

Erkan CNC’den İddialı Tel Erozyon Çözümü


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

1


2

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

3


4

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

5


İÇİNDEKİLER

Makine Sektörü Yeni Yılda Pazar Çeşitliliğine Odaklanacak 10

Taşlama Dünya’sı, Thun’da Buluşuyor 20

Uzaktan Kontrol Edilen Endüstriyel Makineler Tehdit Altında 30

Konya Üretiyor, Üretim Takım Tezgâhları Sektöründen Geçiyor 40

Deniz Metal, Kalite Kontrol Ekipmanları ve Kesici Takım Ürünleriyle Sanayicinin Yanında 44

Fanuc Robocut Erkan CNC’den İddialı Tel Erozyon Çözümü 48

Schunk Tutma ve TaGOma Sistemleri E>itimi BaGarOyla GerçekleGtirildi 14

Sanayi 4.0 ve IoT UygulamalarO :çin Yeni SCADA YazOlOm Platformu 56

Yerli Üretimde Boehlerit Türkiye Katalo>u ile Yeni YOla HazOr 16

CNC :Gleme Merkezlerinde SPINDLEtech IsO Kontrol Yöntemi 58

Yapay ZekanOn :nsan HayatOna Olumlu Etkileri 18

Zorlu Tornalama OperasyonlarOnOzO Yeni Seco -RR93 ve -R3 Geometrileriyle KolaylaGtOrOn 59

Güvenal KalOp ElemanlarO A.. Türkiye KalOp Sektörünü Dünya PazarlarOnda TanOtOyor 24 Wilson Tool, YOlOn Distribütörü Ödülünün Sahibi TEKNO 2000 Oldu 26 :nsanOn Yerini Almayan, :nsanla Beraber ÇalOGan Robotlar YükseliGte 28

YNSK RulmanlarOna Geçilmesi, Cevher FabrikasOnda YaklaGOk 400.000 Avro tasarruf sa>lOyor 60 Yeni Commander Serisi 61 Artec3D, GeliGtirilen Artec Studio 13 YazOlOmOnO TanOttO 62

HALICI Elektronik PILZ’in Global Sistem Partneri oldu 29

Güvenli>i ve Verimlili>i ArtOrmak :çin Dikkat Çekici :Garetler YazdOrOn 66

ABB, Sürdürülebilir Mobilite Çözümlerini Türkiye PazarOna TanOttO 32

Boeing Portland ve HAIMER ArasOndaki Ortak ÇalOGmalar, OMIC Ar-Ge'de :Gbirlikçi Üyelik ile Yo>unlaGOyor 68

Dünya MarkalarO TakOm TezgahlarO Sektörüne ve Ekonomiye Övgü Ya>dOrdO 34

Otomotivde Yeni Özel Saplama Kaynak Sistemleri 70

GIFA, METEC, THERMPROCESS ve NEWCAST 2019:

Hypertherm Bevel ve Robotik Kesme UygulamalarOna Yönelik XPR Rotasyonel Torç ManGonlarOnO TanOttO 74

Küresel Döküm ve Metalürji Sanayilerinin EriGim NoktasO 36

Tercih Çilesi 76

Rockwell Automation, “Dijital DönüGüm” ile Gelece>i ekillendiriyor 38

TIMKEN; Dikey ÇalOGan Merdane RulmanlaarO :çin Yenilikçi Bir Çözüm Sunuyori 78

Üretimin Gelece>ine KOsa Bir BakOG 50

Krank Milleri Üzerindeki E>imli Ya> Deliklerinin Üretimini HOzlandOrma 88

AXILE :Gleme Merkezi Türkiye’de 53

Titanyum asi :Glemede Yeni Ufuklar 92

6

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

7


BİZDEN

KÜNYE İlk Yayına Başlam Tarihi Şubat 1989 Kurucular› M.Mustafa Kömürlüo€lu At›f Cengiz

Metal 1-leme ve Makine 1malat Sektörünün 1lk yay7n7 olan MetalMakina Dergisinin 2019 y7l7 1lk say7s7 ile yine birlikteyiz.

2019 y7l7n7n ülkemiz ve dünya ekonomisi için zor geçece)i görülen bu y7l ticari faaliyetlerde daha tempolu ve yo)un bir dönemin bizleri bekledi)i gözüküyor. 1989 ‘dan günümüze, Metal 1-leme ve Makina 1malat7 Sektörünün 1leti-im Platformu olan Metal Makina Dergisinin bu say7s7nda;

Türkiye'nin makine ihracatA Ocak ayAnda 1,3 milyar dolarA geçti. Sektörün 2018 yAlA Ocak ayAna göre yüzde 12 daha yüksek performans gösterdi.ine dikkat çeken Makine hracatçAlarA Birli.i Ba5kanA Kutlu Karavelio.lu, "2018 yAlAnda ihracatAnA en fazla artAran sanayi gruplarAndan biri olan makine sektörü, bu yAl için belirledi.imiz 20 milyar dolar ihracat hedefine uygun olarak, iyi bir ba5langAç yaptA" dedi.

Son günlerin en çok konu5ulan teknolojisi “Yapay Zeka”, insan hayatAna büyük avantajlar ve kolaylAklar getirecek. Intexcoin CEO’su ve Blockchain Teknolojileri UzmanA Erdo.an Köse, yapay zekanAn insan hayatAna olumlu getirileri ile ilgili 5unlarAn altAnA çizdi

Ta5lama Dünya’sA, United Grinding Group tarafAndan 8-10 MayAs 2019 tarihinde arasAnda sviçre’nin Bern 5ehri Thun’da düzenlenecek Grinding Sempozyumunda bulu5uyor.

RobotlarAn insanlarAn i5ini elinden alaca.A tartA5malarA sürerken, insanAn yerini almayan, insanla beraber çalA5an robotlar yükseli5e geçiyor. Robotik Endüstriler Birli.i'ne (RIA) göre endüstriyel otomasyonun en hAzlA büyüyen segmenti olan insanla i5 birli.ine dayalA robotlarAn satA5larA, 2025’e kadar yüzde 34’ü bulacak

Radyo frekans (RF) teknolojisi çe5itli endüstriyel makineleri kontrol etmek için uzun zamandAr kullanAlAyor. Ama RF ileti5im protokollerindeki yetersiz güvenlik, üretimin sabote edilmesinden sistemlerin kontrollerinin ele geçirilmesine ve izinsiz eri5imlere kadar büyük sorunlara yol açabiliyor.

Sizleri Metal 1-leme ve Makine 1malat Sektöründeki ya-anan geli-meleri yak7ndan takip etmeniz için dergimizin sayfalar7n7 ziyaret etmeye davet ediyoruz. Gelecek say7da bulu-ma ümidiyle sa)l7cakla kal7n. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

8

Ocak - ubat 2019

‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Fahriye Ziyade Sosyal Medya Burak Saltan Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m Mehmet Can Pelit Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

OCAK-ŞUBAT 2019 Say›:235 Fiyat›: 10 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul Baskı Tarihi: 12 ŞUBAT 2019 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

9


HABER

Makine Sektörü Yeni Yılda Pazar Çeşitliliğine Odaklanacak Chemnitz, tesis ve firma ziyaretleri ile Türk-Saksonya 9KbirliEi Forumu, etkinlik katQlQmlarQ, ikili iK görüKmeleri, firma ve fuar ziyaretinin olduEu yoEun programlQ bir heyet organizasyonu gerçekleKtirdiklerini belirten KaravelioElu KunlarQ söyledi:

Türkiye'nin makine ihracatQ Ocak ayQnda 1,3 milyar dolarQ geçti. Sektörün 2018 yQlQ Ocak ayQna göre yüzde 12 daha yüksek performans gösterdiEine dikkat çeken Makine 9hracatçQlarQ BirliEi BaKkanQ Kutlu KaravelioElu, "2018 yQlQnda ihracatQnQ en fazla artQran sanayi gruplarQndan biri olan makine sektörü, bu yQl için belirlediEimiz 20 milyar dolar ihracat hedefine uygun olarak, iyi bir baKlangQç yaptQ" dedi. GeçtiEimiz yQl 17,1 milyar dolar ihracatla, ithalatQ karKQlama oranQnQ yüzde 64 seviyesine yükselten makine sektörü Ocak ayQnda 1,3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleKtirdi. Sektörün geliKmiK ülkelerdeki marka gücünü yükselten çalQKmalar yaparken, ihracatçQlarQn yeni pazarlara eriKimini artQrmayQ da hedeflediklerini belirten Makine 9hracatçQlarQ BirliEi BaKkanQ Kutlu KaravelioElu KunlarQ söyledi: “Türk makine sanayi ileri teknolojiye uygun üretim altyapQsQyla geliKmiK ülke pazarlarQnda talep gören

10

Ocak - ubat 2019

canlQ bir sektördür. Ocak ayQnda da faaliyetlerimiz hQz kesmeden devam etmiK, Almanya, ABD, 9ngiltere, 9talya ve Fransa en fazla ihracat gerçekleKtirdiEimiz pazarlar olmuKtur. Bununla beraber ihracat artQK hQzQmQzQn Cezayir, Polonya ve Fas gibi ülkelerde yüzde 20'leri geçtiEini görüyoruz. Sanayiinin tüm alt dallarQnda müKterilerimizin makine ihtiyacQna yanQt verirken, Türk makine sektörünün pazar çeKitliliEini artQrmayQ amaçlQyoruz.” “Uluslararas tantm çal malarnda hz kesmeyece iz” Makine 9hracatçQlarQ BirliEi uluslararasQ tanQtQm çalQKmalarQ kapsamQnda 5-8 ubat tarihleri arasQnda Almanya’nQn Leipzig Kehrinde tamamlanan INTEC fuarQna katQldQ. Fuarla eKzamanlQ olarak, 19 Türk firmasQnQn iKtirakiyle düzenlenen Ticaret Heyeti kapsamQnda Türk ve Alman firmalarQ ikili görüKmeler yaparken, Türkiye'nin Makinecileri de Almanya'daki kuruluKlarla temaslarQnQ artQrdQ.

“Ürünlerimizin kalitesini anlatmak, müKterilerimizin talep ve ihtiyaçlarQna ilk aEQzdan yanQt vermek marka çalQKmalarQmQzQn önemli bir boyutunu oluKturuyor. KatQldQEQmQz organizasyonlarda geniK bir satQn almacQ grubuna sektörümüzün gücünü anlatQyoruz. INTEC Leipzig’te Türkiye ile beraber 31 ülke daha vardQ, tanQtQm faaliyetlerimiz sektörümüzün yeni pazarlara açQlmasQ noktasQnda önemli bir fQrsat oldu.” Fuar kapsamQnda düzenlenen Ticaret Heyeti’nin verimli geçmesinden ve Almanya'da iKbirliEi yaptQklarQ kuruluKlarQn Türk Heyetine olan destek ve ilgisinden büyük mutluluk duyduklarQnQ ifade eden KaravelioElu sözlerini Köyle tamamladQ: “UluslararasQ rekabette daha güçlü olmak için, üretimdeki gücümüzü pazarlama alanQnda da göstermek mecburiyeti hissediyoruz. Haziran ayQnda Dusseldorf’da bir heyet daha gerçekleKtireceEiz. Almanya'daki muhataplarQmQzla yQl içinde Türkiye'de de bir araya gelmeyi sürdüreceEiz. UluslararasQ tanQtQm çalQKmalarQnda hQz kesmeden Meksika, Hindistan, Rusya ve Çin’de de heyet organizasyonu yapacaEQz. ÇalQKmalarQmQzQn sektörümüzün performansQna yaptQEQ katkQdan memnunuz.”

VEMAS, Fraunhofer Enstitüsü, IHK

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

11


12

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

13


HABER

Schunk Tutma ve Taşıma Sistemleri Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirildi

5 ubat`ta Schunk Türkiye taraf=ndan firmalara yönelik sunulan e6itimler kapsam=nda, Alt=nay Teknoloji Grubu bünyesinde yer alan Olbricht firmas= ile Schunk Tutma ve Ta1=ma Sistemleri e6itimi ba1ar=yla gerçekle1tirildi. GRIPPER SEÇMNDE NELERE DKKAT EDLMEL? 5 ubat`ta Schunk Türkiye ofisinde gerçekle1tirilen e6itimde; gripperlar (tutucular), robot aksesuarlar= ve lineer eksen ürünleri ön plana ç=kar=larak, e6itim Olbricht tasar=m,sat=1 ve devreye alma mühendislerine

yönelik gerçekle1tirilmit1ir. E6itim kapsam=nda tezgah yükleme uygulamalar=nda üretkenli6i artt=ran sistemler ve Schunk ürünlerine ili1kin bilgiler verilirken, ayr=ca gripper (tutucu) seçiminin nas=l yap=laca6= ve gripper seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele al=nd=. Schunk Türkiye, firma baz=nda gerçekle1tirdi6i yar=m ya da bir günlük e6itimler ile mevcut ve yeni ürünleri ile ürünlerin sa6lad=6= avantajlar hakk=nda bilgilendirmeyi ve bu do6rultuda ürün grubu ile ilgili fark=ndal=6= artt=rmay= amaçl=yor. Schunk,

ürünlerini mü1terilerine yak=ndan tan=tmaya amaçlayan bu e6itimlerde ürünlerin sektörde daha fazla kullan=lmas=n= ve rakiplerine göre farkl=l=k yaratan özelliklerini ön plana ç=karmay= planlamaktad=r. YEN STANDARTLAR GETRYOR lk standart endüstriyel gripper’= (tutucu) 1983 y=l=nda piyasaya süren Schunk, kurulu1undan bugüne dünyadaki en kapsaml= standart gripper ürün grubunu kullan=c=lar=n=n be6enisine sunuyor. Öncü konumuyla gripper’lara yeni standartlar getiren firman=n ürünleri, hassasl=6=n=n yan= s=ra dayan=kl=l=6= ve uzun ömürlü olmas= dolay=s=yla pazarda farkl=la1=yor. Schunk, ürün uygulamalar=, uygulamalara yönelik videolar ve sunumlar ile yapt=6= e6itimlerine standart bir 1ekilde devam edip, mü1teri taleplerine istinaden bu tür e6itimleri gerçekle1tirmeye devam edecektir.

14

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

15


HABER

Yerli Ăœretimde Boehlerit TĂźrkiye KataloÄ&#x;u ile Yeni YÄąla HazÄąr Baar l bir y l geride b rakan Boehlerit TĂźrkiye, uzun sĂźredir Ăźzerinde çal t tamam TĂźrkiye’de Ăźretilen yerli kesici tak mlar katalounu sanayiye sunmaya haz rlan yor. “Pazarlama YĂśneticisi Ediz Tu-rul; “Kuruldu-umuz gĂźnden bu yana kesici tak7mlar konusunda tala+l7 imalat yapan firmalara standart ve Ăśzel kesici tak7m ĂźrĂźnleri ile mĂźhendislik çÜzĂźmleri sunuyoruz. Tala+l7 imalat uygulamalar7nda kullan7lmakta olan kesici tak7mlar7n hemen hepsini fabrikam7zda Ăźretme kabiliyetine sahibiz. Konusunda Ăźlkemizin tek Ăźretici firmas7 olarak, uzun ve titiz çal7+malardan sonra 52 y7ll7k tecrĂźbemizi aktard7-7m7z yerli Ăźretim kesici tak7mlar katalo-umuzu mĂź+terilerimizle bulu+turmaya haz7r7z. Tamam7 TĂźrkiye’de Ăźretilen ve geni+ ĂźrĂźn yelpazesi bulunan katalo-umuzda, uygulama alanlar7na gĂśre 8 de-i+ik kalitede Ăźretilen 23 farkl7 geometriye sahip frezeleme, 10 de-i+ik kalitede 40 farkl7 çe+it tornalama uçlar7 ve 11 farkl7 tasar7mda karbĂźr parmak frezeler bulunmaktad7r. Kullan7c7lara kolayl7k sa-lamak amac7 ile tĂźm kalite kodlar7 ve tan7mlar yal7n ve anla+7l7r bir dille aç7klanm7+t7r. YĂźksek performansl7 ĂźrĂźnlerimiz, havac7l7k, otomotiv, medikal, kal7p endĂźstrisi, makina imalat sanayi, demir-çelik endĂźstrisi, dĂśkĂźmhane-

16

Ocak - ubat 2019

ler, ve kesici tak7m endßstrisi gibi bir çok sektÜre hitap etmektedir.� dedi. Boehlerit Tßrkiye’nin 2019 y7l7nda devam edecek olan yeni yat7r7mlarla mevcut ßretim kapasitesini ßç ka-

t7na ç7karmay7 hedefledi-ini, bu anlamda kurumsal, dinamik, inovatif ve gßvenilir kÜklß bir firma vizyonu ile katma de-er yaratarak sanayiye hizmet sa-lamaya devam edeceklerini sÜzlerine ekledi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

17


HABER

Yapay ZekanÄąn Ä°nsan HayatÄąna Olumlu Etkileri Son gĂźnlerin en çok konu9ulan teknolojisi â&#x20AC;&#x153;Yapay Zekaâ&#x20AC;?, insan hayatBna bĂźyĂźk avantajlar ve kolaylBklar getirecek. Yapay zeka hakkBnda yapBlan birçok tanBm var ve henĂźz ortak bir ifadeye ula9BlmB9 de<il. Yapay zeka genel olarak, insandan ba<BmsBz hareket eden bilgisayar sistemleri, makineler ve robotlarBn yazBlBmlar aracBlB<B ile insanB taklit edebilmesi olarak adlandBrBlByor. Teknolojik geli9meler, yapay zekanBn tĂźrevleri olan otonom sistemleri, makine Ăś<renimi ve nĂśral Ăś<renme sistemlerini daha da geli9tiriyor. Bu geli9meler çok daha ilginç sonuçlarB da beraberinde getirecek bir teknolojinin ilk adBmlarB olarak gĂśrĂźlĂźyor. AslBnda insano<lu yapay zeka teknolojisi ile hBzla sanalla9Brken kendine ileride ba9a çBkamayaca<B bir rakip de Ăźretiyor. Intexcoin CEOâ&#x20AC;&#x2122;su ve Blockchain Teknolojileri UzmanB Erdo<an KĂśse, yapay zekanBn insan hayatBna olumlu getirileri ile ilgili 9unlarBn altBnB çizdi: â&#x20AC;&#x153;Yapay zeka insan kayna<B da dahil tĂźm kaynaklarBn optimum kullanBlmasBnB sa<lByor ve daha da etkili olacak. 'nsan kaynaklB tĂźm hata ve aksaklBklarBn ĂśnĂźne geçecek. 'nsanB ilgilendiren

18

Ocak - ubat 2019

Intexcoin CEOâ&#x20AC;&#x2122;su ve Blockchain Teknolojileri Uzman Erdoan KĂśse her alanda çok Ăśnemli çÜzĂźmler sa<layacak. DĂźnyanBn ve evrenin anla9BlmasBnda çÜzemedi<imiz problemleri hBzla çÜzece<iz. Yeni teknolojik ke9iflere ba<lB yeni ĂźrĂźnler hayatBmBza girecek. Ă&#x2013;rne<in; sa<lBk sektĂśrĂźnde hasta takibi ve hastalBklarBn te9hisi ile çÜzĂźmleri konusunda hata payBnB en aza indirecek. Ki9iye Ăśzel analiz ile ki9iye Ăśzel ilaç ve tedaviler mĂźmkĂźn olacak. Hatta hastalanma ihtimalimizi analiz ederek Ăśnceden tedbir almamBzB sa<layacak. GĂśzle gĂśrĂźlemeyecek kadar kßçßk robotlarB yutaca<Bz ve onlar içimizde sorunlu yere ula9arak

tedavi edecekler.â&#x20AC;? Yapay zekanBn otonom sistemlerde, fabrikalarda kullanBldB<BnB ve Ăśnemli Ăślçßde verimlilik artB9B sa<ladB<BnB belirten Erdo<an KĂśse: â&#x20AC;&#x153;SĂźrĂźcĂźsĂźz araçlarBn yava9 yava9 hayatBmBza girmesinde en Ăśnemli pay yine yapay zekanBndBr. E<itimde de tBpkB sa<lBkta oldu<u gibi ki9iye Ăśzel e<itim programlarB yapBlarak e<itim kalitesi ve istenilen sonucun daha hBzlB alBnmasB sa<lanacak. Sanal asistanlar hayatBmBza çoktan girdiler. Haber sunmaktan tutun da 9iir ve 9arkB sĂśzĂź yazan, resim yapan robotlarB duymu9sunuzdur. A<Br do<a ko9ullarBnda, madenlerde, denizlerin altBnda hatta Ay ve yakBnda Marsâ&#x20AC;&#x2122;ta sĂźrekli, hatasBz çalB9arak Ăźretim yapabilecek yapay zeka destekli robotlar sayesinde Ăźretim kapasitemiz artacak. BĂźtĂźn bu geli9meler faydalarB sayBlamayacak kadar çok alanda insanBn hayatBnB kolayla9tBracaktBr. Bu Ăśrnekler ço<altBlabilir, askeri teknolojiden, Ăźretimden, satB9 pazarlama ve medyaya kadar tĂźm hayatBn yeniden organize edilmesinde yapay zeka kullanBlacakâ&#x20AC;? dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

19


HABER

Taşlama Dünya’sı, Thun’da Buluşuyor Ta.lama Dünya’s;, United Grinding Group taraf;ndan 8-10 May;s 2019 tarihinde aras;nda sviçre’nin Bern .ehri Thun’da düzenlenecek Grinding Sempozyumunda bulu.uyor. United Grinding Group Ceo’su Stephan Nell, Grinding Sempozyumuyla ilgili yapmTP olduFu açTklamada: “Internet aFTyla üretim, üretim süresince makineyi öFrenmek, akTllT iP parçasT: Bunlar tam olarak ne anlama gelir? Günlük uygulamalara ne kadar uyarlar? 4. TaPlama sempozyumunda bu konularT tartTPmak istiyoruz. Sunumlarda uluslararasT uzmanlar taPlama sektörü ve imalat ile ilgili konuPacaklar. Teknoloji sunumlarTnda ise United Grinding Group tan gelecek uzmanlar Pirketlerden son donanTm ve yazTlTm çözümlerinden bahsedecek. FutureLAB’de ise yarTnTn yeni teknolojisinden bahsedilecek. ‘’BaParTnTz için bir araya gelmek.’’ Sepozyumun mottosu budur. Çünkü grubun bütün aksiyonlarT tekrardan müPterilerimize yarar saFlamak içindir Grinding Sempozyumu rekor bir etkinlik: TaPlama Dünya’sT Thun’da buluPtuFu zaman sadece 2000 insan bir araya gelmiyor. AynT zamanda yeni rekorlar kTrTlTyor: • 4 FarklT dil sempozyumda konuPulacak. • 1500 KiPinin 4. TaPlama Sempozyumuna gelmesi bekleniyor. • 16 Uzman sunumlarda konuPacak • 300 metre karelik futureLAB’de yarTnTn ve ötesinin teknolojisi ilk kez bu sempozyumda anlatTlacak.

20

Ocak - ubat 2019

• 26 KiPi akPam etkinliklerinde sahnede olacak. • 400 den fazla teknoloji sunumu 3 sempozyum sahnesinde gerçeklePtirilecek. • 130,9 ton gelecek makinelerin toplam aFTrlTFT. AynT zamanda bir yenilik dahil. • 3 Gün boyunca her Pey hassas imalat etrafTnda dönecek.

Yenilik ve lham Yeni teknolojileri tecrübe etmek ve Dünya’nTn heryerinden uzmanlarla tanTPmak. Bunlar taPlama sempozyumunu ilginç kTlan Peyler. Üretimin Gelecei DijitallePme makine imalatTnT nasTl etkiler? TaPlama sektöründe hangi yenilikler vardTr? TaPlama sempozyumunda bu konular tartTPTlacak.

www.metalmakina.com


HABER

Makineleri hala insanlar mT kontrol ediyor? Yoksa makineler biz fark etmeden bizimi kontrol etmeye baPladTlar? Gottlieb Duttyweiler enstitüsünden Dr.David Bosshart bu konu hakkTnda konuPma yapacak ve Modern ÇalTPan Dünya’nTn büyük resmini bize anlatacak. Sunumlar geleneksel olarak taPlama sempozyumunun önemli bir bölümüdür.

Ahrens tarafTndan Thun’daki sempozyumda anlatTlacak.

Birçok sosyal, ekonomik, dijitallePme ve makine imalatT uzmanT burada konuPma yaptT. Sempozyum katTlanlarT bu senede üst düzey konuPmacTlarT görecekler. Üretim S;ras;nda Alg;lay;c;lar (Sensör) Sunumlar 4 uzman tarafTndan yapTlacak bu uzmanlar genel üretim konularT ve çePitli taPlama teknolojilerinin spesifik görünüPü üzerinde duracaklar. ÖrneFin Bosh Connected Devies and Solutions’tan Claus Ahrens MEM algTlayTcTlarTndan(Sensör) kullanTmTndan bahsedecek.

www.metalmakina.com

United Grinding Group Ceo’su Stephan Nell MEM’ler Mikro Elektrikli Mekanik Sensörler’dir. Hem mekanik hem de elektrikli dürtüleri iPler. Bunun en önemli örneklerinden biri akTllT telefonu çevirdiFimizde yatay mT dikey mi olduFunun anlaPTlmasTdTr. Bu sensörlerin üretimdeki avantajlarT

‘’GeleceFin fabrikalarT daha esnek olacak.’’ Dr. Sebastian Risi böyle tahmin ediyor. Dr. Sebastian Risi Kopenhag üniversitesinde yapay zeka ile ilgilenmektedir. 5nsanlar yeni kompozisyonlara entegre olacaklardTr. ÖrneFin: 5nsan-Makine, Makine- 5nsan, Makine- Robot gibi. Sempozyumda Risi imalattaki yapay zeka hakkTnda konuPacak. Fraun IPK Berlin’den Eckhard Hohwieler’da yapay zeka ile ilgili tartTPacak. ETC Zurich’ten Konrad Wegener özellikle taPlama makine teknolojisinden ve bu uygulamalara hangi geliPmelerin ve vizyonlarTn uygun olduFuna bakacak. Her Zaman Zaman;n Nabz;nda Yeni donanTm ve yazTlTm çözümleri ve yarTnTn dijital üretimi. Bunlar teknoloji sunumlarTnda ve futureLAB’de tecrübe edilebilir. Hangi üretim görevlerinde United

Ocak - ubat 2019 21


HABER Grinding’in yeni yazTlTmlarT size daha iyi destek olur? Ve hangi çözümler yarTnTn ve ötesinin üretimi için daha uygundur? Bu iki soru iki ana element olarak taPlama sempozyumunda cevap bulacak. Teknoloji Sunumlar; Hall 6 uzmanlarT yeni yazTlTm ve yeni makineleri prezente edecek ve en az bir makinenin ilk gösterimi gerçeklePecek. Makinenin özellikleri nelerdir? Hangi adTmlar fayda saFlar? Bu sorularTn hepsi açTk bir Pekilde bireysel makineler kullanTlarak anlatTlacak. United Grindin’deki uzmanlar sadece makinelerle alakalT deFiller aynT zamanda müPterilerin spesifik ihtiyaçlarTnada hakimdirler. FutureLAB Ürünleri online izleme servisi, kumanda servisi ve spesifik sistem desteFi dijital çözüm etiketi altTnda United Grinding tarafTndan veriliyor. 5lerinin dijital çözümleri 300 metre karelik FutureLAB’de incelenecek. Buda ilk kez sempozyumun bir parçasT olacak. BaP inovasyoncu Chistoph Plüss ‘’GeleceFin makine imalatTnTn bir kTsmTnT dinamik prezentasyonlarda ve interaktif süreçte görebiliriz.’’ Diye açTklamTPtTr. Teknoloji Hakk;nda Konu.mak DonanTm ve yazTlTmdaki somut yenilikler ve yarTnTn teknolojisi bir Peyken, günlük çalTPma gereklilikleri faklT birPeydir. 5kisi farklT tartTPma konusudur. Kim neyi tecrübe edindi? Kim hangi çözümleri buldu? Gibi sorular tartTPTlTr. Teknoloji sevgisi, yeni sürecin çekiciliFi ve diFer insanlarTn ürettiFi fikirlerin nasTl geliPtirildiFinin bilinmesi. Bu konular teknoloji hakkTnda konuPmayT heyecanlT kTlar. TaPlama sempozyumu bunun için forum olurPturmuPtur” dedi. Grinding Sempozyumu hakkTnda detaylT bilgi için: www.grinding-symposium.com

22

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

23


HABER

Güvenal Kalıp Elemanları A.Ş. Türkiye Kalıp Sektörünü Dünya Pazarlarında Tanıtıyor 1976 yQlQnda kurulan Güvenal KalQp ElemanlarQ A.. , Plastik Enjeksiyon ve Metal kalQplarQnQn yanQ sQra bu sektörde hizmet veren tüm KalQp ve Enjeksiyon imalatçQ kuruluElara standart kalQp malzemeleri, imalat destek ekipmanlarQ olarak da adlandQrQlan Kesici/Tutucular, iE ba@lama, iE güvenli@i ve di@er sarf malzemeler tedariki ve satQEQ ile son yQllarda bünyelerine dahil etti@i KalQp Seti ve Kolon Burç imalatQ konularQnda Türk sanayisine 42 yQldQr hizmet veren ve Ulusal KalQp Üreticileri Birli@i (UKUB) üyesi olan Güvenal KalQp ElemanlarQ A.., 16-18 Ekim 2018 tarihleri arasQnda Almanya’nQn Wolfsburg Eehrinde düzenlenen IZB FuarQ , 23-26 Ekim 2018 tarihleri arasQnda Almanya’nQn Hannover Eehrinde düzenlenen uluslararasQ Euroblech FuarQ ile 15-18 KasQm 2018 tarihleri arasQnda MQsQr’Qn Kahire Eehrinde düzenlenen

Güvenal Kal2p çal2anlar2, 23-26 Ekim 2018 tarihleri aras2nda Almanya'n2n Hannover ehrinde düzenlenen uluslararas2 Euroblech Fuar2nda

Güvenal Kal2p Elemanlar2 A.., 16-18 Ekim 2018 tarihleri aras2nda Almanya'n2n Wolfsburg ehrinde düzenlenen IZB Fuar2na kat2ld2.

18. UluslararasQ Mactec FuarlarQna katQlarak Türkiye KalQp Sektörünün Dünya PazarlarQnda TanQttQ. GÜVENAL KALIP ELEMANLARI A.. Fikirden-Pazara süreci içindeki 42 yQllQk yerini sa@lamlaEtQrmak ve di@er rakip firmalarla olan farkQmQzQ daha belirgin hale getirmek fikrinden yola çQkarak; GÜVENAL KALIP ELEMANLARI. A.. bünyesinde AR&GE faaliyetleri gerçekleEtirmeye, 2015 yQlQ itibarQ ile tasarQm ve imalat çalQEmalarQna baElayQp, 2016 yQlQnda KalQp üretici firmalarQn kullanQmQna sundu@u KALIP TEST UNITES1 devam ediyor. GÜVENAL KALIP ELEMANLARI A..’nin bir di@er ürünü de KalQp Üretim sürelerin-

Güvenal Kal2p Elemanlar2 A.., 15-18 Kas2m 2018 tarihleri aras2nda M2s2r'2n Kahire ehrinde düzenlenen 18. Uluslararas2 Mactech Fuar2nda

de önemli avantajlar getiren H1DROL1K P1STONLU DI MAÇA ÜN1TES1 çalQEmasQ.

24

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

25


HABER

Wilson Tool, YÄąlÄąn DistribĂźtĂśrĂź Ă&#x2013;dĂźlĂźnĂźn Sahibi TEKNO 2000 Oldu

TEKNO 2000 Genel MĂźdĂźrĂź Say,n Onur MISIRLI, Operasyon DirektĂśrĂź Erbil Mara!olu, Sat,! MĂźdĂźrĂź Egemen Bataray ve Wilson Tool Genel MĂźdĂźrĂź, Avrupa Sat,! MĂźdĂźrĂź ve Sat,! DirektĂśrĂź ile birlikte 2017 Wilson Tool Y,l,n DistribĂźtĂśrĂź Ă&#x2013;dĂźl TĂśreninde DĂźnyadaki en bĂźyĂźk ba,LmsLz punch pres ve abkant pres takLmlarL Ăźreticisi olan, sac levha imalatLnda kullanLlmak Ăźzere punch ve abkant takLmlarLnda yenilikçi çÜzĂźmler sunan sektĂśrĂźn lideri Wilson Toolâ&#x20AC;&#x2122;un distribĂźtĂśrleri arasLnda dĂźzenledi,i â&#x20AC;&#x153;yLlLn en baDarLlL distribĂźtĂśrleriâ&#x20AC;? yarLDmasLnda birincilik ĂśdĂźlĂźnĂźn sahibi TEKNO 2000 oldu. 1991 senesinde LVD Belçika firmasLnLn TĂźrkiye mĂźmessili olan EPSS n.v. firmasLnda bĂślge satLD sorumlusu olarak baDlayan Onur MISIRLI ; EPSS n.v. firmasLnLn YĂśnetim Kurulu BaDkanL olmasLnL takiben 1996 senesinde TEKNO 2000i kurmuD ve EPSS n.v. Belçika firmasLnL kapatarak faaliyetlerini TEKNO2000â&#x20AC;&#x2122;e aktarmLDtLr.

26

Ocak - ubat 2019

GER, BEHRINGER-EISELE, VERNET BEHRINGER, TOOLSPRES, EHRT veLISSMAC ile devam etmiDtir. Daima sektĂśrĂźnĂźn lideri firmalar ile çalLDmayL seçen TEKNO 2000 bugĂźn TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de sac ve metal iDleme sektĂśrĂźnde bir çÜzĂźm noktasL olarak gĂśrĂźlmekte ve piyasada çalLDan 750â&#x20AC;&#x2122;nin Ăźzerinde makineye hizmet vermektedir.

2017 Wilson Tool Y,l,n DistribĂźtĂśrĂź Ă&#x2013;dĂźlĂźnĂźn sahibi Tekno 2000 LVD / Belçika firmasLnLn TĂźrkiye mĂźmessilli,i ile baDlayan TEKNO 2000 daha sonra mĂźmessilliklerine sLrasL ile WILSON TOOL, BEHRIN-

2017 YLlL Wilson Tool Ă&#x153;rĂźnlerinin (Punch TakLmlarL, AbkantTakLmlarL ve TaDlama MakinalarL) satLD organizasyon, satLD sonrasL, servis ve ciro alanlarLnda â&#x20AC;&#x153;YLlLn DistribĂźtĂśrĂź Ă&#x153;nvanLâ&#x20AC;? ile dĂźnya devlerini geride bLrakan Tekno 2000, sektĂśrdeki baDarLlarLna yenilerine eklemeye devam ediyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

27


HABER

2025’e kadar yüzde 34’e ulaşacak

İnsanın Yerini Almayan, İnsanla Beraber Çalışan Robotlar Yükselişte

Universal Robots’un Türkiye Sat61 Geli1tirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök Robotlar6n insanlar6n i1ini elinden alaca'6 tart61malar6 sürerken, insan6n yerini almayan, insanla beraber çal61an robotlar yükseli1e geçiyor. Robotik Endüstriler Birli'i'ne (RIA) göre endüstriyel otomasyonun en h6zl6 büyüyen segmenti olan insanla i1 birli'ine dayal6 robotlar6n sat61lar6, 2025’e kadar yüzde 34’ü bulacak Günümüz üretim süreçlerinin de?i-

=ime u?rayarak esnek bir hale gelmesi, kitlesel ölçekte ve tekdüze üretim taleplerinin farklDla=masD, mü=teri talebinin ki=iye özel ürünlere, çözümlere do?ru hareket etmesi e?ilimi i= birli?ine dayalD robotlara olan ilgiyi de artDrDyor. nsanla i= birli?ine dayalD kolaboratif robotlarD (cobot) ile 50’den fazla ülkede yüzde 60’lDk pazar payDyla liderli?ini sürdüren Universal Robots’un Tür-

kiye SatD= Geli=tirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, Robotik Endüstriler Birli?i'ne (RIA) dayanarak yaptD?D de?erlendirmede, cobot’larDn endüstriyel otomasyonun en hDzlD büyüyen segmenti oldu?unu ve 2025 yDlDna kadar tüm endüstriyel robot satD=larDnDn yüzde 34'e ula=aca?DnD belirtiyor. “Cobot sat61lar6 2025’e kadar 12 milyar dolara ula1acak” Universal Robots olarak pek çok sektöre cobot’larla optimum çözümler sa?landD?DnD belirten Gök, 2008 yDlDndan bugüne kadar 27 bini a=kDn cobot satD=D yaptDklarDnD belirtti. Gök, ‘‘Bu alanda faaliyet gösteren =irketlerin izlenimlerine göre tüm sektörde 2021 itibariyle 126 bin adet robot kurulaca?D, 2025’e kadar da cobot satD=larDnDn toplamda 12 milyar dolara ula=aca?D öngörülüyor’’ dedi.

28

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


HABER

HALICI Elektronik PILZ’in Global Sistem Partneri oldu

HALICI Elektronik Genel Müdürü Hüseyin Halc ile PILZ Genel Müdürü Yavuz Çopur Makine emniyetinin mucidi PILZ’in globalde ba5lattD=D “Sistem Partnerli=i” uygulamasDnDn Türkiye’deki ilk üyesi HALICI Elektronik oldu. PILZ’in 2018 yDlD ba5Dnda ba5lattD=D “Global Sistem Partnerli=i” uygulamasD kapsamDnda, faaliyette oldu=u 32 ülkedeki partner adaylarD ile görü5meler ve de=erlendirmeler ba5latDldD. Firma ve kaynak büyüklü=ü, sektörel tecrübe ve referans, mühendislik kabiliyetleri ve organizasyonel uygunluk gibi birçok farklD kriteri yerine getiren HALICI Elektronik PILZ’in ba5ta Türkiye olmak üzere, Ortado=u bölgesinde “Sistem Partnerli=i” ünvanDna layDk görüldü. #mza töreni HALICI Elektronik üst yönetimi ve PILZ’in satD5tan sorumlu Ba5kan YardDmcDsD Christian Erles ve Bölge SatD5 Yöneticisi Oliver Recklebe’nin katDlDmlarD ile PILZ’in #stanbul’daki merkez ofisinde yapDldD. HALICI Elektronik Genel Müdürü Hüseyin HalDcD ile PILZ Genel Müdürü Yavuz Çopur’un imza koyduklarD sözle5me ile HALICI Elektronik PILZ’in global sistem partnerleri arasDndaki yerini aldD. #mza töreni sonrasD konu5an Hüseyin HalDcD bu anla5ma ile HALICI Elektronik’in gerek makine emniyeti uygulamalarD ve revizyonlarD, gerekse de Sanayi 4.0 yazDlDm ve çözümleri konusunda 5irketlerinin sektörde önemli bir portföy de=eri ve tecrübe kazanaca=DnD bildirdi. PILZ Genel Müdürü Yavuz Çopur ise HALICI Elektronik gibi güçlü ve tecrübeli bir partneri kazanmaktan duyduklarD mutlulu=u dile getirerek yapDlan bu i5birli=inin sadece Türkiye’de de=il, PILZ Türkiye’ye ba=lanan co=rafyada da kendilerine önemli bir güç kataca=DnD vurguladD.

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 29


HABER

Uzaktan Kontrol Edilen Endüstriyel Makineler Tehdit Altında Radyo frekans (RF) teknolojisi çeitli endüstriyel makineleri kontrol etmek için uzun zamandr kullanlyor. Ama RF iletiim protokollerindeki yetersiz güvenlik, üretimin sabote edilmesinden sistemlerin kontrollerinin ele geçirilmesine ve izinsiz eriimlere kadar büyük sorunlara yol açabiliyor. Endüstriyel makineleri kontrol etmeye yarayan radyo frekanslA (RF) kumandalar, günlük hayatta kullanAlan uzaktan kumandalara benziyor. Her cihazda istenileni yerine getirecek komutu radyo dalgalarAyla gönderen bir verici (TX) bulunuyor. Gönderilen komutlar da di7er cihazdaki alAcA (RX) tarafAndan harekete dönü:türülerek bir garaj kapAsAnA açAyor ya da bir yükün vinç ile kaldArAlmasAnA sa7lAyor. Bununla beraber endüstriyel cihazlarda kullanAlan ku-

mandalarAn kritik güvenlik açAklarA bulunuyor. Siber güvenlik çözümlerinin global lideri Trend Micro’da görevli ara:tArmacAlar, in:aat alanlarAnda ve fabrikalarda kullanAlan vinçler gibi büyük boyutlu makinelerin kontrollerinde bulunan zayAflAklar sonucunda dA:arAdan eri:im sa7lanabildi7ini ke:fetti. Gerçekle:tirilen farklA saldArA çe:itleri sonucunda operatörler, acil durdurma dü7mesine (e-stop) basmalarAna ra7men kontrol altAndaki makine çalA:tArAlabildi. Endüstriyel uzaktan kumandalara kolaylAkla sAzAlabilmesinin nedeninin on yAllardAr de7i:tirilmeden kullanAlan kendilerine has RF protokollerine dayanmasA oldu7u belirtiliyor. Endüstri 4.0 ve ardAndan endüstriyel nesnelerin internetinin (IIoT) günlük operasyonlarda daha fazla kullanAlmaya ba:lanmasA, bu tür büyük boyutlu makinelerle çalA:an sektörlerde de güvenli7e daha fazla ihtiyaç duyulmasAna neden oluyor. Trend Micro ara:tArmacAlarA RF ile kontrol edilen cihazlarAn yakAnAnda bulunan bir saldArganAn radyo trafi7ini yakalayabildi7ini, verileri istedi7i gibi de7i:tirebildi7ini ve kendi iste7ine ba7lA komutlar üretebildi7ini de ke:fetti. SaldArgan, pille çalA:an ve bozuk para büyüklü7ündeki basit bir radyo vericisiyle endüstriyel ma-

30

Ocak - ubat 2019

kinelerin kontrolünü fazla zorlanmadan ele geçirebiliyor. AyrAca ara:tArmacAlar RF kullanan garaj kapAsA uzaktan kumandalarAnAn endüstriyel uzaktan kumandalara göre daha iyi güvenli7e sahip oldu7unu da fark etti. Endüstriyel cihazlardaki RF teknolojisi ile farklA amaçlara yönelik saldArAlar düzenlenebiliyor: • Sabotaj: Üretim tesisinin i:levine göre sadece zarar vermek için kullanAlabilece7i gibi di7er i:letmelere ve hatta üretilen ürünün tüketicilerine kadar varan zararlara da yol açAlabiliyor. Örne7in bir in:aat alanAndaki olay firmaya aylar kaybettirebilir. Bir fabrikadaki olay ise uzun süreli bir kesintiye, bunun giderilmesi için harcanacak yüksek mebla7lara ve üretilecek üründe ortaya çAkabilecek problemlere yol açabilir. • Hrszlk: Büyük alanlarda kablolu ba7lantA ile i:lerin yürütülmesi çe:itli zorluklara neden olabilece7inden, otomatik i:leyen limanlar ve terminallerde endüstriyel RF tekno-

www.metalmakina.com


HABER lojisi kullanAlAyor. SaldArganlar yükleme operasyonlarAna sAzarak nakledilmekte olan ürünleri çalabilir. Bu tür bir giri:im sonunda ellerine geçecek para, saldArganlarA daha da heveslendirir. • Fidye: Siber suçlulara göre ellerine geçecek para, göze alAnacak risk kadar büyüktür. Bu yüzden de saldArA seviyelerini yükseltebilirler. SaldArgan bir arAza yaratarak üretim tesisine sürekli olarak zaman ve para kaybettirebilir, bunun durdurulmasA için de fidye isteyebilir. Endüstriyel RF cihazlarAnAn yenileme maliyetlerinin daha yüksek olmasAna ra7men son kullanAcAlara yönelik ürünlerle kar:Ala:tArAldA7Anda çok daha uzun kullanAm süreleri bulunuyor. Bu, güvenlik açAklarAnAn uzun yAllara yayAlabilece7ini gösteriyor. Ancak bu cihazlardaki güvenlik açAklarAnAn kapatAlmasA mümkün. Trend Micro ara:tArmacAlarAnAn görü:tü7ü bazA üreticiler gerekli önlemleri aldAklarAnA ve yazAlAm güncelle-

melerini bile hazArladAklarAnA belirtiyor. BazA üreticiler de bulunan güvenlik açAklarAnAn gerekli önlemleri uygulayan yeni nesil cihazlarA etkilemeyece7ini söylüyor. Ancak genel olarak yamalama konusunda bir çekince var. Bunun nedeni de i:lerin kesintiye u7ramasAndan dolayA zarara u7ranacak olmasA.

Üretici firmalarAn uzun dönemde bu sorunu çözmek için özel RF protokollerini kaldArAp açAk ve standartlara dayalA protokollere odaklanmasA gerekiyor. BazA üreticiler yava: yava: da olsa 2.4 GHz bandAna geçiyorlar böylece müdahale giri:imlerini azaltArken mesafeyi de sAnArlAyorlar. Dü:ük Enerjili Bluetooth da artAk standart bir seçenek haline geliyor. Dü:ük Enerjili Bluetooth gibi standart ve açAk protokollerin benimsenmesiyle güvenlik seviyeleri artarken üreticilerin sArtAnda bir yük olan özel RF protokollerinin tasarlanmasA ve entegre edilmesi i:i de ortadan kalkmaya ba:lAyor. Sistem entegratörleri olarak adlandArAlan kullanAcAlar da sanal engelleme özelliklerine sahip cihazlar seçmeliler. Böylece kumanda belli bir mesafenin dA:Ana çAktA7Anda endüstriyle makineler i:lemez hale gelecektir. Bu özellik her ne kadar zafiyetleri ortadan kaldArmasa da saldArganAn cihaza oldukça yakAn olmasAna böylece de herhangi bir saldArA sArasAnda saldArganAn kolaylAkla yakalanmasAna imkan verir.

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 31


HABER

ABB, Sürdürülebilir Mobilite Çözümlerini Türkiye Pazarına Tanıttı Trafo merkezinden prizlere kapsaml portföye sahip ABB, Türkiye’nin ye il gelece ine katkda bulunuyor. Globaldeki baCarIsInI Türkiye pazarIna da taCImayI hedefleyen ABB, elektrikli araç Carj ünitelerini Beykoz Kundura FabrikasI’nda gerçekleCen Teknoloji lansmanI ile Türkiye’deki çözüm ortaklarIna tanIttI. Sektörün öncü firmalarInIn katIldI=I lansman ABB Elektrifikasyon Ürünleri SatIC ve Pazarlama Müdürü Erhan SavaC ve Bina Ürünleri Direktörü Bülent Erdo=an’In sunumlarI ile baCladI ve konuk konuCmacI Prof. Dr. Özgür DemirtaC’In ekonomi, finans, teknoloji ve gelecek hakkIndaki yorumlarI ile devam etti. Sunumlar sonrasI sergi alanInda evsel ve ticari Carj istasyonu kurulumlarI için uygun olan ABB orta gerilim ve solar enerji çözümleri ziyaretçilere tanItIldI. Elektrifikasyon Ürünleri SatIC ve Pazarlama Müdürü Erhan SavaC

ürün grubu ile ilgili CunlarI söyledi. “ABB olarak sunmuC oldu=umuz teknoloji ve bu teknolojinin getirmiC oldu=u faydanIn haklI gururunu yaCIyoruz. Bu yenilikçi teknolojiyi iC ortaklarImIzla paylaCmaktan memnuniyet duyduk ve ülke genelinde emobilite çözümlerinin daha fazla benimsenmesini sa=lamaktan büyük heyecan duyuyoruz”. Elektrikli araç altyapIsInda dünya lideri olan ABB, elektrikli otomobiller, elektrikli ve hibrit otobüsler ile gemi ve demiryollarInda elektrifikasyon çözümleri için eksiksiz Carj

çözümleri sunuyor. ABB, EA Carj pazarIna 2010 yIlInda girdi ve bugün 69 ülkede satIlan, 350 kW'a kadar 1.200 DC yüksek güçlü Carj cihazI dâhil olmak üzere, di=er üreticilere göre daha fazla olan yaklaCIk 8.500 ABB DC Carj cihazIndan oluCan ve hIzla büyüyen küresel bir Carj cihazI tabanIna sahiptir. ABB Ability™ dijital çözümler portföyünün bir parçasI olan ABB DC Carj cihazlarI, güvenilir ve verimli bir altyapI sa=layan uzaktan tanIlama ve yönetime olanak sa=layan bulut ba=lantIsIndan yararlanIyor. 130 yIlI aCan inovasyon gelene=ini sürdüren ABB bugün, endüstriyel dijitalleCmenin gelece=ini yazmakta, Enerji ve Dördüncü Endüstriyel Devrimi harekete geçirmektedir. Tam elektrikli uluslararasI FIA motor sporlarI Formula E'nin isim orta=I ABB, sürdürülebilir bir gelece=e katkIda bulunmak üzere e-mobilitenin sInIrlarInI zorlamaktadIr. Fortune dergisi, geçti=imiz günlerde e-mobilite ve elektrikli araç CarjInda sa=ladI=I ilerlemeler için ABB’yi “dünyayI de=iCtiren” Cirketler listesinde 8. sIraya aldI.

32

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

33


HABER

Dünya Markaları Takım Tezgahları Sektörüne ve Ekonomiye Övgü Yağdırdı DünyanIn en büyük makine ve takIm tezgahI üreticileri, Türkiye pazarInda ‘yatIrIma devam’ dedi. MAKTEK Avrasya FuarI’na katIlarak güven tazeleyen dev markalar “Türkiye ekonomisi dirençli ve büyümeye açIk mesajI verdi. T%AD Ba>kanI Hakan Aydo"du konuyla ilgili “Türkiye, üreterek var olacak. Türkiye, üreterek ekonomik sIkIntIlarI a>acak” açIklamasI yaptI.

T%AD Ba>kanI Hakan Aydo"du

Makine ve imalat sanayinin temel üretim ve yatHrHm aracH olan takHm tezgahlarH sektörünün dünya klasmanHndaki Airketlerden Türkiye’ye güven mesajH geldi. Geçti9imiz ay gerçekleAen MAKTEK Avrasya fuarH sonrasH, Türk makine ve takHm tezgahlarH sektörü ile ilgili açHklamalarda bulunan dev Airketlerin temsilcilerinin ortak görüAü “Türkiye büyüyen ve geliAen bir ülke, ekonomisi ve genç nüfusu ile dünya sahnesinde yükselme potansiyeli olan bir ülke. Hem ekonomi hem de takHm

34

Ocak - ubat 2019

tezgahH sektörünün büyüyece9ini düAünüyoruz” oldu. TakHm TezgahlarH Sanayici ve !AadamlarH Derne9i (T%AD) Ba>kanI Hakan Aydo"du ise yaptH9H açHklamada “Üretimin kalbi olan takHm tezgahlarH sektörünün Türkiye’de geliAmeye devam edece9ini” söyledi. ‘ÜRETEREK VAR OLACAIZ’ YaAanan ekonomik geliAmelere en güzel cevabHn MAKTEK Avrasya FuarH’nda verildi9ini ifade eden Aydo9du “Döviz kurlarHndaki dalgalanmalar, ekonomik gelgitler, artan hammadde fiyatlarH, takHm tezgahlarH ve makina sektörüne yönelik pek çok soru do9urdu. Ama en önemli soru: Sanayinin çarklarH dönmeye devam edecek mi? Elbette devam edecek. Türkiye, üreterek var olacak. Türkiye, üreterek ekonomik sHkHntHlarH aAacak. Türkiye, üreterek; pek çok sanayi ülkesinin yaptH9H gibi, felaketleri fHrsata çevirecek. MAKTEK Avrasya 2018 FuarH, bu umudun vücut bulmuA örne9iydi” açHklamasH yaptH.

DMG Mori Yönetim Kurulu Ba>kanI Dr. Masahiko Mori

Sektörün önemli markalarI Türkiye pazarI hakkInda >u de"erlendirmeleri yaptI; DMG Mori Yönetim Kurulu Ba>kanI Dr. Masahiko Mori: “Biliyoruz ki Türkiye; e9itimli nüfusun yer aldH9H, tarihi ve kültürel geçmiAi çok köklü bir ülke. Üstelik jeopolitik konumu gere9i ticarete son derece açHk. TalaAlH imalatta dünyanHn en iyi mühendislerinin yetiAti9i bir co9rafya burasH. Ekonomik koAullarHn iki yHlHn ardHndan iyileAece9ini ve sanayinin üretime daha sHkH odaklanaca9HnH öngörüyoruz” Form Makine- Studer SatI> Direktörü Rolf Grossenbacher: “Krizler pozitif sonuçlar do9urur. Türkiye’deki ekonomik kriz de yeni iA dengelerini beraberinde getirecek. Görecekseniz ki bu kriz, üretimi ateAleyecek ve daha çok çalHAacaksHnHz. Türkiye birçok bölgeye aynH anda hitap edecek potansiyeli bünyesinde taAHyor.”

Form Makine- Studer SatI> Direktörü Rolf Grossenbacher www.metalmakina.com


HABER lojiye yönelik ilgisinin artmasH oldu. Dünyadaki yeni trendler, fuarlara olan ilgiyi gittikçe azaltHyor. Türk müAteriler teknolojiye, sofistike uygulamalara açHk.”

Chiron SatI> Müdürü Holger Hehl

Mitsubishi Electric SatI> Müdürü Hans-Jürgen Pelzers

Chiron SatI> Müdürü Holger Hehl: “Bir Alman Airketiyseniz ve bu iAi yapHyorsanHz Türkiye’yi an be an takip etmek zorundasHnHz. Uzun zamandHr Türk pazarHndayHz. Türkiye güçlü bir pazar. Bu gücü daha da artHraca9Hz. MAKTEK Avrasya’ya geldik. Türkiye’deki var olan müAterilerimizin burada, onlarHn yanHnda oldu9unu görmeleri lazHm. OnlarHn yanHnda olmak istedik.

taAHyan bir pazar. Türk pazarHnHn daima büyüyece9i aAikar. YHllarH aAkHn tecrübemizle bu büyümeyi öngörüyoruz. Bahsi geçen ekonomik zorluklar, geçici bir süreç. Türkiye takHm tezgahlarH sektörü de, ülke ekonomisi de daha iyi olacak.”

CNC %leri Teknoloji Yönetim Kurulu Ba>kanI Yair Geller CNC %leri Teknoloji Yönetim Kurulu Ba>kanI Yair Geller: “Türkiye, büyük bir pazar… Elbette markamHz ile Türkiye arasHnda büyük bir iAbirli9i var. Beni AaAHrtan Aey, Türk pazarHnHn açHk fikirli olmasH ve ileri tekno-

www.metalmakina.com

Nikken Ba>kanI ve CEO Tony Bowkett

Nikken Ba>kanI ve CEO Tony Bowkett: “!nancHm Au ki, Türk insanH politik dengelerdeki çatHAmaya ve ekonomik gelgitlere ra9men iA yapmaya devam ediyor ve iA yaparken de teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Her kriz yeni ihtiyaçlar, yeni fHrsatlar do9urur. Yeni ihtiyaçlar da yeni teknolojileri beraberinde getirecek. Türkiye, markamHzHn çok iyi gözlemledi9i ve potansiyeli tartHAHlmaz bir Pazar” Okuma BaAkan YardHmcHsH Max Pieper: “Türkiye’de ekonomik sHkHntHlarHn baAladH9HnH hissediyoruz ancak buna tam olarak bir ekonomik kriz denemez. Bu bir finans olayH… Ne takHm tezgahlarH sektöründe ne de ülke ekonomisinde, adlandHrHldH9H kadar kötü bir durum gözlemlemiyoruz. En basit haliyle açHklamak gerekirse Türkiye’nin pazar olarak önemi yadsHnamaz.” Mitsubishi Electric SatI> Müdürü Hans-Jürgen Pelzers: “Türkiye, takHm tezgahlarH sektörü ve endüstri için çok geniA ve yüksek potansiyel

Nikken Ba>kanI ve CEO Tony Bowkett YG-1 Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür YardImcIsI Baruch Books: “YG-1, Türkiye pazarHnda her zaman baAarHlH olmuAtur. ArtHk Türkiye’de bir merkez ofisimiz var harika bir baAlangHç yapHp harika satHA baAarHlarH elde ettiler. MAKTEK Avrasya FuarH, sürprizlerle dolu… Biz marka olarak Türkiye pazarHna fazlasHyla inanHyoruz.”

Ocak - ubat 2019 35


HABER

GIFA, METEC, THERMPROCESS ve NEWCAST 2019:

Küresel Döküm ve Metalürji Sanayilerinin Erişim Noktası Haziran 2019’da Düsseldorf kenti uluslararas[ döküm ve metalürji sanayilerinin eriSim noktas[n[ oluSturacak: Dünyan[n farkl[ yerlerinden gelecek 2.000 dolay[nda kat[l[mc[ firma ürün ve hizmetlerini 25 – 29 Haziran 2019 tarihleri aras[nda sektörlerinde lider uluslararas[ fuarlar olan GIFA, METEC, THERMPROCESS ve NEWCAST kapsam[nda sergileyecek. Dörtlü fuar etkinliHi döküm teknikleri, döküm ürünler, metalürji ve [s[l iSlem tekniklerini çok kapsaml[ Sekilde ele al[yor. Piyasan[n önde gelen üreticilerinin yan[ s[ra küçük çapl[ yenilikçi firmalar da Ren Bölgesi’nin metropolünde düzenlenecek dörtlü fuarda temsil ediliyor olacak. Sektörün 2019 y[l[ndaki önemli etkinliHine dünyan[n farkl[ yerlerinden 78.000 dolay[nda ihtisas ziyaretçisinin gelmesi bekleniyor. Messe Düsseldorf Metal ve Ak[Skan Teknolojileri Küresel Portföy Direktörü Friedrich Kehrer fuar[ Su sözlerle tan[ml[yor: „Fuar dörtlüsünün en önemli özelliHini – gerek arz gerekse talep aç[s[ndan – piyasan[n tüm yönleriyle ele al[nacak olmas[ oluSturuyor. GMTN Fuar[’nda gerek küresel oyuncular gerekse piyasan[n önde gelen firmalar[ fuar merkezinin 12 salonunda sektördeki mega trendleri, yenilikleri ve en son teknolojileri tan[tacak. Bu denli kapsaml[ bir sektörel sunumu dünya genelinde baSka hiçbir fuarda görebilme imkan[ bulunmuyor. Katmanl[ üretim (additive manufacturing), Endüstri 4.0 veya otomotiv sektörüne yönelik hafif konstrüksiyonlar gibi güncel sektörel konula-

36

Ocak - ubat 2019

ödül törenleri ve VDMA/Endüstriyel F[r[n AraSt[rmalar[ BirliHi taraf[ndan düzenlenecek olan FOGI gibi özel gösteriler de fuar aç[s[ndan önemli rol oynuyor.

r[n ele al[nacak olmas[, önümüzdeki GMTN etkinliHinin bir kez daha yön verici olacaH[n[ gösteriyor.” Bu nedenle de “Bright World of Metals” etkinliHinin uluslararas[ kapsama alan[ da çok geniS olacak. Bugüne kadar elde edilen deneyimler fuar ziyaretçilerinin yar[s[ndan fazlas[n[n denizaS[r[ ülkelerden ve Avrupa’dan gelmekte olduHunu ortaya koyuyor. Ziyaretçilerin fuar merkezinde kolayca yönlendirilebilmesi için fuar salonlar[ konulara göre ayr[lm[S, yani her salonda farkl[ bir aH[rl[kl[ konu ele al[nacak Sekilde düzenlenmiS bulunuyor: “Bright World of Metals“ etkinliHinin baSar[s[nda rol oynayan bir diHer faktörü ise GIFA Konferans[, European Steel Technology and Application Days/ESTAD, European Metallurgical Conference/EMC, THERMPROCESS-Sempozyumu veya NEWCAST-FORUM gibi uluslararas[ kongre ve konferanslar[ içeren kapsaml[ fuar çerçeve program[ oluSturuyor. NEWCAST-Award gibi

Gelecek fuarda GIFA çerçevesinde 13. salonda ilk kez Additive Manufacturing konulu bir özel gösteri gerçekleSecek. Katmanl[ üretim teknikleri gerek model, kal[p ve kal[p çekirdeHi üretiminde gerekse doHrudan metal presleme iSleminde dökümhaneler ve onlar[n tedarikçileri aç[s[ndan yeni bir potansiyel içeriyor. Messe Düsseldorf Metal ve Ak[Skan Teknolojileri Yard[mc[ Direktörü Gerrit Nawracala etkinliHi Su sözlerle tan[ml[yor: “Özel gösterimizle bu potansiyelin deHerlendirileceHi bir platform oluSturmay[ amaçl[yoruz. Özellikle e-mobilite ve otomotiv sanayine yönelik hafif yap[ üretimi aç[s[ndan GIFA itici güç oluSturacak. Bu husus k[sa süre önce Alman Döküm Sanayi Federal BirliHi taraf[ndan baSlat[lan ve elektro mobilitenin döküm sanayi ve döküm ürünleri üzerindeki etkisini konu alan araSt[rmada da ele al[nm[S bulunuyor. Bu araSt[rmaya göre, hibrid ve elektrikli tahrik sistemleri gibi alternatif yöntemler için talep duyulacak döküm ürünlerde 2030 y[l[na kadar -yanmal[ motorlarda kullan[lan döküm ürünlere k[yasla- çok daha büyük bir art[S görülecek.” Yine ayn[ araSt[rmaya göre döküm ürünlere yönelik talep 2030 y[l[nda doruk noktas[na ulaSm[S olacak. Dolay[s[yla GIFA 2019’un çok olumlu koSullar alt[nda gerçekleSeceHini söyleyebiliriz. ecoMetals & ecoTrails

www.metalmakina.com


HABER

GMTN fuar dörtlüsü ecoMetals kampanyas[ ile giderek önem kazanmakta olan güncel bir konuyu ele al[yor. Kampanyan[n aH[rl[kl[ konular[n[ kaynak ve enerji verimliliHi, iklim koruma ve yenilikçi yöntem ve ürünler oluSturuyor. Bu konulardan en az birine yönelik ürün, çözüm veya proses yöntemi tan[tacak olan kat[l[mc[ firmalar GTMN ekibiyle temasa geçiyor. DiHer taraftan ziyaretçiler de özel olarak haz[rlanm[S bir broSür üzerinden bu konuya iliSkin bilgiye ulaSabilme ve ayr[ca ecoMetals konusunda tan[t[lacak ürün ve hizmetler hakk[nda online bilgi edinebilme olanaH[na sahip bulunuyorlar. Bunlar[n yan[ s[ra, GMTN 2015’de olduHu gibi önümüzdeki fuarda da ilgilenen ziyaretçiler için rehberli turlar düzenlenecek. GIFA: Teknolojik yeniliklerin buluma noktas2 GIFA onlarca y[ldan beri döküm teknikleri alan[ndaki katma deHer zincirinin tamam[na yönelik teknolojik yeniliklerin ve inovasyonlar[n buluSma noktas[n[ oluSturuyor. Bu özelliHini 2019 y[l[nda da aynen sürdürüyor olacak. Bu alanda söz sahibi olan ülkelerden gelecek 900’ü aSk[n kat[l[mc[ firma fuar merkezinin 10 ila 13 ve 15 ila 17. salonlar[nda ürün ve hizmetlerini tan[tacak. Bunlar[n aras[nda küresel pazarda lider konumda bulunan Bühler AG (5sviçre), Kuka Deutschland GmbH, Loramendi S. Coop (5spanya), Sinto Group (HWS-Heinrich Wagner Sinto/Almanya) ve Vesuvius GmbH (Almanya) gibi firmalar da yer al[yor. Ayr[ca Çin ve 5talya’dan büyük çapl[ toplu kat[l[mlar gerçekleSecek. NEWCAST: Yüksek uluslararas2 ka-

www.metalmakina.com

t2l2m oran2 BeSinci kez düzenlenecek olan NEWCAST Fuar[ art[k önemli bir ulus-lararas[ fuar haline gelmiS bulunuyor. Fuar merkezinin 13 ve 14. salonlar[nda 400’ü aSk[n kat[l[mc[ firma döküm parça üretiminin ne denli küresel nitelik kazanm[S olduHunu ortaya koyacak. American Foundry Society (ABD), Bosch Rexroth AG (Almanya), Finoba Automotive GmbH (Almanya), Adolf Foehl (Almanya), GF Casting Solutions AG (5sviçre), GOM GmbH (Almanya), Hengong Machinery Technology (Çin), Kimura Foundry Co., Ltd. (Japonya), Kutes Metal Inc. (Türkiye), Siempelkamp (Almanya) veya Waupaca Foundry (ABD) gibi pazarda lider konumda bulunan firmalar bu platformda temsil edilecek. Ayr[ca Çin, Hindistan ve Türkiye’den geniS çapl[ toplu kat[l[mlar için yap[lm[S baSvurular da dikkat çekiyor. METEC 2019: 10. y2lda baar2 yolunda Önümüzdeki y[l 10.kez düzenlenecek olan ve program[nda kongrelerin de yer ald[H[ Uluslararas[ Metalürji 5htisas Fuar[’n[n 2015 y[l[ndaki baSar[s[n[ gelecek y[l da sürdürmesi bekleniyor: Dünyan[n çeSitli yerlerinden gelecek 500’ü aSk[n kat[l[mc[ firma fuar merkezinin 3, 4 ve 5. salonlar[nda ham demir, çelik veya demir d[S[ metal imalat[nda veya çelik döküm ve çelik Sekillendirme iSlemlerinde kullan[lan üretim tesislerinin yan[ s[ra metalürji tesisleri, haddehane ve çelik üretim tesislerine yönelik ekipman ve komponentleri sergileyecek. Inteco (Avusturya), Primetals Technologies Ltd. (5ngiltere), RHI Magnesita (Avusturya),

SMS Group (Almanya), Tenova S.P.A. (5talya) veya Sinosteel (Çin) gibi firmalar da kat[l[mc[lar aras[nda yer al[yor. METEC Fuar[’nda önümüzdeki y[l ilk kez dövme ürünlere de yer verilecek. Bu ürünler Simdiye dek NEWCAST kapsam[nda sergileniyordu, ancak giderek artan önemleri nedeniyle Metalürji 5htisas Fuar[’na dahil edildi. Sektörün lider firmalar2 THERMPROCESS Fuar2’nda YaklaS[k % 50 oran[nda yurtd[S[ kat[l[m[ ve 300 dolay[nda kat[l[mc[ firma ile THERMPROCESS de art[k küresel düzeyde önemli bir fuar haline gelmiS olup, uluslararas[ tedarikçiler için vazgeçilmez bir etkinlik oluSturuyor. Sektörün lider firmalar[ taraf[ndan yap[lm[S olan kat[l[m baSvurular[ da bu hususu kan[tl[yor: Ajax Tocco Magnethermic GmbH (Almanya), Andritz März GmbH (Almanya), Electrotherm (Hindistan), Honeywell Thermal Solutions – Elster GmbH (Almanya), Inductoherrm Europe Ltd (5ngiltere), ITG Induktionslanlagen GmbH (Almanya) und Seco/Warwick Europe (Polonya) endüstriyel f[r[nlar, endüstriyel [s[l iSlem tesisleri ve deHerli metal, sert metal, seramik, demir ve çeliklere yönelik [s[l iSlemler, ayr[ca yap[ elemanlar[, donan[mlar, üretim malzemeleri ve yard[mc[ malzemeler alanlar[ndaki teknolojik eHilimleri sergileyecek.

Ocak - ubat 2019 37


HABER

Rockwell Automation, “Dijital Dönüşüm” ile Geleceği Şekillendiriyor DünyanHn en büyük endüstriyel otomasyon Birketi Rockwell Automation, 2018 yHl sonu satHB rakamlarHnH ve 2019 yHlHnHn ilk çeyrek rakamlarHnH açHkladH. Türkiye’nin global pazarda önemli bir rolü oldu;unu söyleyen Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren, Rockwell Automation tarafHndan geliBtirilen teknolojik çözüm, ürün ve hizmetlere de dikkat çekti. Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren, Endüstri 4.0 sektöründeki geliBmelerle birlikte Rockwell Automation’un Türkiye’deki faaliyetlerinden bahsetti. Sat)!lar 2018’de yüzde 7,3 artt) Hem global de hem de Türkiye’de baBarHlH bir yHlH geride bHraktHklarHnH ifade eden Ediz Eren; “Rockwell Automation olarak 2018 yHlHnda organik satHBlarHmHz yüzde 7,3 oranHnda artHB gösterdi. Özellikle sanayi ve üretim tarafHna de;inecek olursak, önceki yHllara kHyasla 2019’un daha toparlayHcH bir etkisi olaca;HnH bekliyoruz. Yüksek teknolojileri ve yüksek standartlarH müBterilerimize anlatmak, uygulamak ve takibini sa;lamak zorundayHz. Bu sayede ülkemizin kalkHnmasHna katkH sa;layarak rekabet gücünü artHrabiliriz’’ dedi. Ediz Eren sözlerine Böyle devam etti; “Türkiye, gerek jeopolitik konumu gerekse ekonomik dinamikleri özelinde bakacak olursak önemli bir ülke. Rockwell Automation olarak sektörden ba;HmsHz geniB ürün ve

38

Ocak - ubat 2019

çözüm portföyü ile müBteri ihtiyaçlarHna cevap veriyoruz”. Rockwell Automation’un yüzde 5,7’lik büyüme ile 2019 yHlHnHn ilk çeyre;ini kapattHklarHnH açHklayan Eren, global büyümede Türkiye’nin de önemli payH oldu;unu söyledi Rockwell Automation Ba!ar)lar)n) Ödüller ile Taçland)rd) Rockwell Automation’un Türkiye’de yürüttü;ü çalHBmalar kapsamHnda ‘En HHzlH Büyüyen Ülke Ödülü’nü almaya hak kazandHklarHnH sözlerine ekleyen Eren, bununla birlikte BR$SA tarafHndan ‘En $yi Tedarikçi’ seçildiklerini de hatHrlattH. Eren, ba;HmsHz bir araBtHrma Birketi tarafHndan yapHlan de;erlendirme sonucunda “2019 YHlHnHn En $yi IOT irketi” (Overall IoT Company of the Year in 2019) ödülünü de alarak baBarH çalHBmalarHna bir yenisini daha eklediklerinin altHnH çizdi.

Gelecek ‘Dijital Dönü!üm’de Rockwell Automation’un sundu;u hizmetlerden ve geliBen teknolojiden bahseden Eren, ‘Endüstri 4.0’ kadar ‘Dijital DönüBüm’ün de önemine dikkat çekti. Özellikle Rockwell Automation ürün ve yazHlHmlarHyla dijital dönüBüme geçmek isteyen iBletmelere fayda sa;ladHklarHnH ifade eden Eren, “Teknolojik geliBmeler hayatHmHzHn gerçe;i. YakHn bir zamana kadar Endüstri 4.0 kavramH hayatHmHzda yoktu. Bugün dünyanHn pek çok yerinde bu kavramH iB modeli olarak uygulamak isteyen ya da uygulayan firma görebilirsiniz. Buna ba;lH olarak Dijital DönüBüm kavramH da ileride daha çokça bahsedece;imiz kavramlar arasHnda yer alHyor” diye konuBtu.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 39


HABER

Konya Üretiyor, Üretim Takım Tezgâhları Sektöründen Geçiyor Türkiye makine sektörünün 2018 yClCndaki toplam ihracatC yüzde 14,5 artC3 göstererek 15,8 milyar dolara ula3tC. Türkiye’nin makine ihracatCnda Konya ise 2018’de yüzde 3,5 pay alarak önemli bir ba3arCya imza attC. 80’in üzerinde sektörün üretim üssü olan Konya, makine sanayisinde de 545,5 milyon dolar ihracat rakamCnC yakalayarak gücünü ortaya koydu. Konu özelinde açCklamada bulunan TakCm TezgâhlarC Sanayici ve 3adamlarC Derne)i Ba3kanC Hakan Aydo)du “Konya sanayisini, makine ve otomotiv (tarCm için olanlar da dahil) olarak iki ana sektörü göz önüne alarak inceledi)imizde 2018 yClCnda 817 milyon dolar ihracat gerçekle3ti, bu ihracatta takCm tezgâhlarCnCn direkt katkCsC yakla3Ck 270 milyon dolar” dedi. TÜYAP Konya FuarcClCk Genel Müdürü lhan Ersözlü ise ArGe destekli inovasyon harikasC ürünlere ev sahipli)i yapacak olan MAKTEK Konya’nCn 400’ü a3kCn firma ve firma temsilcili)ini sektör profesyonelleriyle bulu3turarak 250 milyon dolarlCk i3 hacmi yarataca)CnC söyledi. Günümüzde ülkemizin “KOB9 BaLkenti” diye tabir edilen Konya, üretim yapan ve marka haline gelmiL birçok üreticiye ev sahipliGi yapTyor. Otomotiv tedarik sanayisi, tarTm aletleri ve deGirmen makineleri imalatT, döküm sanayi, kalTpçTlTk, spor amaçlT tüfek parçalarTnTn üretimi ve Lu an için Türkiye’de tek olan robot imalatT fabrikasT Konya’da faaliyet gösteriyor.

40

Ocak - ubat 2019

“TakCm tezgâhlarCnCn yüzde 16’sC Konya’da kurulmaktadCr” TakTm tezgâhlarT sektöründe ise Konya, geçen yTlTn aynT dönemine göre ihracatTnT yüzde 7,07 artTrarak 39,4 milyon dolar olarak gerçekleLtirdi. Rakamlara bakarak sektörün 2019 yTlTnda yüzde 5 ila 10 aralTGTnda büyüyeceGini öngördüklerini söyleyen TakTm TezgâhlarT Sanayici ve 9LadamlarT DerneGi BaLkanT Hakan AydoGdu, 2023 yTlTnda ise Türkiye’nin üretim ve imalat ihtiyacTna orantTlT olarak bir büyüme gerçekleLtireceklerini söyledi. UluslararasT araLtTrmalara göre gelecek yTllarda Türkiye’nin takTm tezgâhlarT kullanT-

mTnTn 2018’e göre 2 katTna çTkacaGTnT öngördüklerini aktaran AydoGdu, “Konya sanayisi, makine ve otomotiv (tarTm için olanlar da dahil) olarak iki ana sektörü göz önüne alarak incelediGimizde 2018 yTlTnda 817 milyon dolar ihracat gerçekleLtirdi. Bu ihracata takTm tezgâhlarTnTn direkt katkTsT yaklaLTk 270 milyon dolar olmuLtur. Öte yandan takTm tezgâhlarT sektöründe Konya hem kullanTm hem de imalat anlamTnda Türkiye’de önde gelmektedir. TakTm tezgâhlarTnda sac iLleme makineleri, presler, kesici ve tutucu takTm üretimi alanTnda markalaLmTL üretici firmalarTmTz bulunmaktadTr. Türkiye’de satTlan, diGer bir deyiLle

www.metalmakina.com


HABER kullanTlan takTm tezgâhlarTnTn yüzde 16’sT Konya’da kurulmaktadTr” dedi. Ersözlü: Türkiye’de takCm tezgâhlarC sektörü çok güçlü Bugün itibariyle takTm tezgâhlarT sektörünün Türkiye sanayisine olan katkTsTnTn yadsTnamaz büyüklükte olduGunun altTnT çizen TÜYAP Fuar ve FuarcTlTk Hizmetleri Genel Müdürü 9lhan Ersözlü, 2018 yTlT itibariyle sektörün yaklaLTk büyüklüGünün 1,2 milyar dolara ulaLtTGTnT söyledi. TakTm tezgâhlarT ile baLta otomotiv, savunma, havacTlTk, medikal, beyaz eLya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatT, tarTm makinalarT, genel makina ve kalTp imalatT, vb. olmak üzere birçok sektöre üretim yapTldTGTnT aktaran Ersözlü, “MAKTEK Konya’nTn bölgesine ve tüm Türkiye’ye olumlu katkTsTnTn olacaGTnT düLünü-

TÜYAP Fuar ve FuarcClCk Hizmetleri Genel Müdürü lhan Ersözlü

yoruz. DünyanTn farklT noktalarTndan fuara katTlTm saGlayacak iL insanlarTnT 4 salonda toplam 50 bin metrekarelik alanda bir araya getireceGiz ve yaklaLTk 250 milyon dolarlTk iL hacmi saGlamayT hedefliyo-

ruz. Milli katTlTmlara da ev sahipliGi yaparak sektörümüzün geliLimini dünyaya göstermeyi hedefliyoruz” dedi. TakTm TezgâhlarT Sanayici ve 9LadamlarT DerneGi (T9AD) ile TÜYAP iL birliGi ve Makina 9malatçTlarT BirliGi (M9B) desteGiyle bu sene ilk kez düzenlenecek olan MAKTEK Konya, makine sektörünün öncü firmalarTnT bir araya getirecek. 10’un üzerinde alTm heyetinin yanT sTra 40 ülkenin de ajandasTnda yer alan fuar kapsamTnda 250 milyon dolarlTk iL hacmi hedefleniyor. Sektörün Anadolu’daki buluLma noktasT olan fuarda, CNC ve üniversal talaLlT imalat makineleri, sac iLleme makineleri, kesici takTmlar, takTm tutucular, CAD/CAM, PLM yazTlTmlarT, ölçüm aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanlarT, kaynak, kesme ekipmanlarT, kaynak makineleri, yedek parça, TsTl iLlem donanTmlarT, taLTma sistemleri, yaGlama ve soGutma sistemleri sergilenecek. Anadolu’nun en büyük fuar merkezlerinden biri olan Konya Ticaret OdasT – Tüyap Konya UluslararasT Fuar Merkezi’nde düzenlenecek MAKTEK Konya FuarT, 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

TakTm TezgâhlarT Sanayici ve 9LadamlarT DerneGi BaLkanT Hakan Ay doGdu

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 41


42

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

43


RĂ&#x2013;PORTAJ

Deniz Metal, Kalite Kontrol EkipmanlarÄą ve Kesici TakÄąm Ă&#x153;rĂźnleriyle Sanayicinin YanÄąnda 2007 ySlSnda kalite kontrol ekipmanlarS ve kesici takSmlar ithalatS yapmak için kurulan Deniz Metal, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye yaySlmSL geniL bayi aHS ve tecrĂźbeli satSL ekibi ile ithalatSnS yaptSHS bu ĂźrĂźnleri mĂźLterilerine ulaLtSrmaktadSr. Deniz Metal Firma Yetkilileri SaySn Mustafa Kemal DEN9Z ve SaySn Nadir ĂźkrĂź DEN9Z ile yapmSL olduHumuz rĂśportajS sizlerle paylaLSyoruz.

MM - TĂźrkiye temsilcili(ini yapt:(:n:z Insize rmas: ve çal:+ma +eklinizle ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz? Ă&#x2013;lçßm aletleri konusunda @rmamSz 2008 ySlSnda Insize @rmasS ile â&#x20AC;&#x153;TĂźrkiye Tek Yetkili DistribĂźtĂśrlĂźHĂźâ&#x20AC;? çatSsS altSnda anlaLmaya girmiLtir ve gĂźnĂźmĂźzde de aynS Lekilde devam et-

mekteyiz. KSsaca bahsedecek olursak Insize @rmasS 1995 ySlSnda â&#x20AC;&#x153;YĂźksek kalite, uygun @yatâ&#x20AC;? politikasS ileyola çSkarak sektĂśrdeki bir çok ĂźnlĂź markanSn yerini almSLtSr. Ă&#x153;rĂźnlerinin Ăźretimi Amerika, 9ngiltere, 9talya, Ă&#x2021;in, Tayvan, Almanya ve 9sviçreâ&#x20AC;&#x2122;deki fabrikalarda yapSlmaktadSr. FirmanSn temel ilkeleri uluslararasS

MM - Okurlar:m:za k:saca Deniz Metalâ&#x20AC;&#x2122;i tan:t:r m:s:n:z? 2007 senesinde yĂśnetim kurulu baLkanSmSz Semih Deniz tarafSndan kurulan @rmamSz Deniz Metal, â&#x20AC;&#x153;Kalite Kontrol EkipmanlarS ve Kesici TakSmâ&#x20AC;? ithalatS yapmakta ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye yaySlmSL geniL bayi aHS ile mĂźLterilerinin ihtiyaçlarSnS karLSlamaktadSr. Her sene kendi alanSnda Ăźzerine koyarak bĂźyĂźmesini sĂźrdĂźren @rmamSz, Luanda 22 kiLilik satSL ekibi ile tĂźm TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye satSL Ăśncesi ve sonrasS hizmet vermektedir. MM - Deniz Metalâ&#x20AC;&#x2122;in sektĂśre sunmu+ oldu(u ĂźrĂźnler ve hizmetler hakk:nda bilgi alabilir miyiz? FirmamSz ana ĂźrĂźn gruplarS olarak kalite kontrol cihazlarS, karbĂźr torna ve freze uçlarS, parmak freze, matkap, kSlavuz ve tutucu ekipmanlarS Ăźzerine yoHunlaLmaktadSr. SatSL Ăśncesi ve sonrasS yerinde destek verebilmekte, ĂźrĂźnlerimizin tamir ve bakSmS konusunda da mĂźLterilerimize hSzlS dĂśnĂźL yapabilmekteyiz. Soldan sa(a, Mustafa Kemal DENZ, Nadir ĂźkrĂź DENZ 44 Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ standartlara sahip tam garantili ürünler geliLtirmek, ürünlerin tasarSmlarSnS devamlS geliLtirerek yeniliHe önem vermek ve son olarak da uygun @yata yüksek performanslS ürünler tedarik etmektir. Insize son ySllarda en basit ölçüm cihazSndan labaratuar cihazlarSna kadar yaptSHS yatSrSmlarla, hiçbir rakibinde olmayan ürün çeLidine ulaLmSL ve sizlerin tüm ölçüm ihtiyaçlarSnSzS karLSlayabilecek bir tedarikçi konumuna gelmiLtir. 2019 ySKlSnda özellikle odaklanacaHSmSz ürünler arasSnda; CMM, üç boyutlu tarama cihazS, pro@l projektör, 2 boyutlu görüntüleme ve video optik ölçüm sistemleri, tezgah tipi ve portatif sertlik ölçme cihazlarS, standart ve dijital mikroskoplar ile boroskop ve endoskop gibi kameralS görüntüleme sistemleri de bulunmaktadSr. MM - sviçre’li Lamina Technologies ile ortakl:(:n:z ve çal:+malar:n:z hakk:nda bilgi verir misiniz? 2011 ySlSnda 9sviçre’li sert metal uç üreticisi Lamina Technologies @rmasS ile ortaklSHa girerek Türkiye o@sini kurmuLtur. Lamina @rmasS rakiplerinin aksine yeni kurulmuL, çok genç bir @rma olarak dikkat çekmektedir. FirmanSn en büyük artSsS Multi-Mat konsept olarak geliLtirdikleri, inkonel malzemeden düLük karbonlu çeliHe kadar bir çok malzeme grubunda tek tip kalite uç dizayn etmeleridir. Burada hedef, kullanSlacak ve stoklanacak uç miktarSnS azaltarak maliyet ve zaman kaybS konusunda tasarruf saHlamaktSr.

lanmaz kalitelerinin yanS sSra torna grubunda özellikle Savunma Sanayi ve HavacSlSk sektöründe sSk rastladSHSmSz yüksek sScaklSklS alaLSmlS malzemelerine ek olarak yine paslanmaz malzemelerde ve alüminyum malzemenin iLlenmesinde ciddi performans artSLS saHlayan ürünler geliLtirmiLtir. Önümüzdeki günlerde tamamen bu ürünlerin pazara tanStSmS üzerine yoHunlaLacaHSz. Lamina aynS zamanda freze grubunda geliLtirdiHi yenilikçi geometriler ile KalSpçSlSk sektörü baLta olmak üzere bir çok sanayiye çok verimli ve tasarruf fSrsatlS ürünler sunmaya hazSr hale gelmiLtir.

MM - Bir Deniz Metal markas: olan Pro-x ile ilgili de çok k:sa bilgi verebilir misiniz? Deniz Metal’in “Yüksek Kalite, Uygun Fiyat” prensibi doHrultusunda yaratmSL olduHu PRO-X markasS, kesici takSm çeLitlerine odaklanarak, bu konuda sizlerin her türlü ihtiyacSnS karLSlayacak bir marka olma yolunda hSzla ilerlemektedir. Üretimi aHSrlSklS olarak Kore, Tayvan ve 9sviçre’de yapSlmakta olup, matkap, kSlavuz, parmak freze, sert metal uçlar, pens, tutucu, mandren ve torna aynasS gibi ürünleri kataloHunda bulundurmaktadSr. Marka

Lamina aynS zamanda sektörün bütün taleplerine cevap verebilmek adSna geçtiHimiz ySl yaptSHS atSlSmlarla, Ar&Ge çalSLmalarSnS ciddi oranda güçlendirip Multi Mat konseptinin yanSna malzemelere göre özel belirlenmiL kaliteler yaratmSLtSr. Frezeleme grubunda çSkardSHS çelik ve pas-

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 45


RÖPORTAJ

imajSna önem veren @rmamSz, ürünlerin hem göze hitap etmesi hem de en iyi Lekilde korunmasS için, etiketleme, tasarSm ve paketlemeye özen göstermektedir. PRO-X serisindeki ürün çeLitliliHini piyasanSn talepleri doHrultusunda arttSrmaya devam ederken, sizlere en iyi hizmeti verebilmek için sSk yaptSHSmSz sevkiyatlar ile her zaman stoklu çalSLmaktaySz. MM - Firmalar ürün ve hizmet al:m:nda neden sizleri tercih etmeli? Sunmu+ oldu(unuz ayr:cal:klar neler? Firmalar ürün ve hizmet alSmSnda bizi seçmekte çünkü rekabetçi ve kaliteli markalarSmSzS, geniL çeLitliliHimizle müLterinin tüm ihtiyaçlarSna cevap verebilecek Lekilde kendilerine sunabilmekteyiz. Yani müLterilerimiz beklenti ve isteklerini güvenebilecekleri tek bir @rma üzerinden karLSlayabilmekte, satSL sonrsS ne zaman ihtiyaçlarS olursa yanlarSnda olabileceHimizi bilmektedir. MM - Sat:+ ve sat:+ sonras: hizmetleriniz hakk:nda bizi bilgilendirir misiniz? SatSL ve sonrasSndaki prensibimiz, müLteri memnuniyeti odaklS, her branLSmSzda alanSnda uzmanlaLmSL iç ve dSL satSL ekibimizle hem hizmet hem de teknik olarak müLterilerimize yardSmcS olmaktSr. uanda Istanbul Avr. YakasS, Anadolu yakasS, Bursa, Ankara, Konya ve 9zmir bölgelerinde konuLlanmSL satSL ekibimizle müLterilerimizin talep ve ihtiyaçlarSna anSnda yardSmcS olabiliyoruz. Ay-

46 Ocak - ubat 2019

rSca iç eHitimler, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle yaptSHSmSz seminerlerle devamlS olarak kendi ekibimizin ve müLterilerimizin performans ve kapasitelerini yükseltmeye yardSmcS olmaya çalSLSyoruz. Bunlara ek olarak tüm ürün gruplarSnda saHladSHSmSz teknik destek ve ölçü aletlerinde sunduHumuz tamir servisimiz ile müLterilerimizin ürünlerimizi rahat ve sürdürülebilir bir Lekilde kullanmalarSnS saHlSyoruz. MM - Pazar pay:n:z: art:rmak ad:na yapt:(:n:z çal:+malardan bahsedebilir misiniz? Sektördeki pazar paySmSzS yükseltmek için öncelikle devamlS olarak güvenilir satSL kadromuzu eHitip kendimizi geliLtiriyoruz. ÖrneHin Ekim ve KasSm aylarSnda 9sviçre’de Lamina’da, KasSm aySnda ise Insize’da eHitimlerimiz oldu. Bunun yanS sSra bayilerimizle olan güçlü diyaloHumuz sayesinde onlarS da ürünlerimiz konusunda bilinçlendirip, müLterilerine de teknik destek saHlayarak hacimlerini büyütmelerinde ciddi destek oluyoruz. Belirli bölgelerde partnerlerimiz ile önümüzdeki ySl ölçüm ekipmanlarSnda showroomlar kuracaHSz. Yine bunlarSn yanSnda Ekim aySnda katSldSHSmSz MAKTEK’18 fuarS ile yeni ürünlerimizin tanStSmSnS saHladSk. Bu gibi fuar ve etklinliklerde bilinirliHimizi arttSrarak müLterilerimizle diyaloHumuzu sürekli en iyi seviyede tutacaHSz.

MM - Deniz Metal’in 2019 y:l: hedef ve beklentilerini bizlerle payla+:r m:s:n:z? Deniz Metal’in 2019 ySl için hede@ öncelikle yeni çSkan ve geliLmekte olan ürün gruplarSyla ilgili Türkiye’de kalScS adSmlar atmak ve büyüme göstermektir. ÖrneHin Insize grubunda özellikle labaratuar cihazlarSna yoHunlaLmayS ve her sektörde etkinliHimizi ve bilinirliHimizi arttSrmak istiyoruz. Lamina grubunda ise yakSnda çSkaracaHSmSz iki yeni çelik ve döküm tornalama kalitelerimiz ile tornalama grubunda neredeyse %70lik paya sahip dilime karLS çok iddialS çözümler sunmayS hede"iyoruz. Bunlara ek olara yine yeni çSkan frezeleme uçlarSmSzSn yanS sSra titanyum inkonel gibi malzemelerin tornalanmasSnda gerçekten etkileyici sonuçlar veren LT 1110S kalitemiz ile ülkemizin sürekli geliLmekte olan HavacSlSk ve Savunma Sanayi sektörlerinde büyük ses getirmeyi hede"iyoruz. MM - Son olarak eklemek istedikleriniz? Deniz Metal ailesi olarak bütün sanayicilerin destekçi olmaya devam edeceHiz ve sürekli yeni geliLmelerle iLlerinde verimliliklerini arttSrmak için elimizden gelenin en iyisini yapSyoruz ve yapmaya devam edeceHiz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

47


FİRMA-ÜRÜN

Fanuc Robocut Erkan CNC’den İddialı Tel Erozyon Çözümü Otomotiv, elektrik, medikal ve kalEpçElEk endüstrilerinin çok yönlü ihtiyaçlarEna son derece yuCksek guCvenilirlik ve verimlilikle cevap vermek amacEyla geli@tirilen Fanuc Robocut Tel erozyon makinelerinin yeni serisi -CiB Türk kullanEcElarEyla bulu@tu. Türkiye mümessili Erkan CNC’nin pazara sundu:u yeni nesil Fanuc Robocut tel erozyon makineleri göz kama@tEran önemli özelliklerle geli@tirilmi@. Fanuc Robocut’larEn 140 saat gibi uzun bir süre insansEz i@leme yapabildi:i; aynE zamanda karma@Ek @ekillerin son derece sEkE toleranslara göre kesilmesini gerektiren zorlu i@ parçalarE ve kalEplar uCzerinde ola:anuCstuC hassasiyet ve uCstuCn yuCzey sonlandErmalarE sa:ladE:E verilen bilgiler arasEnda. Özellikle Robocut’En CCR döner tablasE PCD takEm kesme i@lemleri ve otomotiv enduCstrisinde sEklEkla gereken karma@Ek parçalarEn ve döner takEmlarEn uCretilmesinde avantaj sa:ladE:E da vurgulandE. Otomatik tel takma SuCrekli uCretim çalE@malarEnda kusursuz kesme i@lemleri sa:lamak için, Robocut’En otomatik tel beslemesi (AWF2) kopmasE durumunda teli otomatik olarak yeniden geçirir. Bunu, su tankE dolu vaziyetteyken ve kesme kanalEnda da gerçekle@tirebilir. Su deposunun bo@altElmasE ve yeniden doldurulmasE gereksinimini ortadan kaldErarak verimlilik artE@E sa:lar.

Erkan CNC ile Fanuc Türkye yöneticileri birlikte riminde ola:anuCstuC hassasiyet derecelerinde kesilmesi muCmkuCnduCr. FANUC CCR döner tabla Maksimum hassasiyet ve esneklik için, bu kompakt, hafif çok amaçlE konumlandErma tablasE yuCksek hassasiyetli cam cetvellerle birlikte gelir ve maksimum e@merkezlilik için U ve V eksenleri arasEnda optimum hareket mesafesi sa:lar.

En yeni teknolojiye sahip CNC Her bir FANUC ROBOCUT makinenin merkezinde duCnyanEn en guCvenilir CNC’si bulunur. Maksimum hassasiyet için tasarlanan FANUC CNC’lerin kullanElmasE ve programlanmasE son derece kolaydEr ve benzersiz bir i@levsellik sunarlar. BuguCne kadar duCnya çapEnda 4,1 milyonun uCzerine uCnite monte edilmi@tir.

PCD tak,m kesme PCD kesme i@lemi elmasla ta@lamaya göre önemli avantajlar sa:lar. Kenar kalitesi muCkemmeldir, çalE@ma maliyetleri duC@uCktuCr ve karma@Ek profillerin sadece birkaç kesme çev- Fanuc Robocut -C600iB tel erozyon makinesi

48

Ocak - ubat 2019

Daha zorlu kesme i@lemlerinde net sonuçlar elde etmek için, FANUC 31i-WB YuCksek PerformanslE KontroluC 7 adete kadar simultane olarak kontrol edilen ekseni destekler ve bu eksenleri suCrekli olarak izleyerek, çarpE@malara kar@E suCrekli koruma sa:lar. 31i-WB’nin programlanmasE basittir ve kontroluCn guCç tasarrufu modu ve enerji geri kazanEm özellikleri ROBOCUT’in özellikle ucuz bir @ekilde çalE@tErElabilmesini sa:lar.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

49


FİRMA-ÜRÜN

Üretimin Geleceğine Kısa Bir Bakış Okuma, JIMTOF 2018'de ileri düzey otomasyon ve ak3ll3 fabrika çözümleri sunmu'tur Yeni robot sistemlerinin dünya prömiyeri, CNC iKlemede yapay zekânPn (AI) uygulamaya konulmasP ve son teknoloji akPllP fabrika çözümleri, Okuma'nPn bu yPlki JIMTOF standPndaki (Tokyo, 1-6 KasPm) öne çPkan noktalar olmuKtur. [Ülkeniz]'de [lütfen aKaCPdaki listeden yerel distribütörü yerleKtiriniz] tarafPndan temsil edilen Okuma, üst düzeyde otomatikleKtirilmiK üretim iKlemleri için yeni nesil robot sistemleri ARMROID ve STANDROID'i tanPtmPKtPr. Üretim iKlemlerinin ve bakPmPn iz-

lenmesi, AI kullanPmP ile yeni seviyelere ulaKmaktadPr. Fuar standPndaki tüm takPm tezgâhlarPnPn IoT (Nesnelerin (nterneti) üzerinden baClanmasPyla, ziyaretçiler akPllP üretimin birçok avantajPnP ilk elden deneyimleme fPrsatP bulmuKtur. Bu yPl gerçekleKtirilen JIMTOF'daki Okuma standPnda, birçok yenilik sunulmuKtur. AkPllP fabrika çözümleri ve yenilikçi yazPlPmlardan yeni takPm tezgâhlarP ve ileri düzey robot teknolojisine kadar, ziyaretçiler Okuma’nPn geniK portföyü hakkPnda genel bir bakPK açPsP kazanmPKtPr. StandPn köKe taKlarPndan biri, ziyaretçileri devasa boyutlarP ve

son teknoloji kesme performansPyla etkileyen, piyasaya yeni sürülmüK çift kolonlu iKleme merkezi MCR-S (Super) olmuKtur. Her ölçekteki tesis için robot teknolojisi Küçük ve orta ölçekli iKletmelerde daha fazla üretkenlik için ARMROID, geleneksel robotlarPn aKPrP derecede karmaKPk veya çok pahalP olabileceCi durumlarda otomasyon çözümleri sunar. Bu çözüm, takPm tezgâhPna bir eklemli robotun entegre edilmesiyle saClanPr; bu sayede eklenen robot sistemlerinin kurulum ve konfigürasyonlarPna gerek kalmaz. Bir robot otomasyonlu hücrenin kullanPlmasPyla, robot kolu, iK parçalarPnP yükleyebilir ve boKaltabilir; böylece otomatik seri üretime olanak saClanPr. Robot, takPm tezgâhPnPn normal CNC kontrolü ile iKletildiCi için, pahalP ve zaman alPcP olan personel eCitimine gerek yoktur. Operatörler, robotun, iKleme prosesini geliKtiren ve destekleyen birçok iKlevini kolaylPkla kullanabilirler. (K parçasP ile talaKPn karPKmasPnP önlemek için, yüksek basPnçlP çift püskürtme ve talaK birikimini önlemek için robot temizleme, makinenin talaK yönetiminde geliKme saClar. Robot, aynP zamanda, titreKim oluKumunu önlemek için iK parçasPnP destekleyerek iKleme prosesinin kendisini de geliKtirir. ARMROID, Avrupa'da 2019 yPlPnda satPKa sunulacaktPr. Özel e%itim olmadan kolay otomasyon

ARMROID, tak3m tezgâh3n3n hücresi içinde çal3'makta, böylelikle i'leme sürecinin daha iyi gitmesini sa%lamaktad3r

50

Ocak - ubat 2019

Piyasaya yeni sürülen STANDROID sistemi ile Okuma, takPm tezgâhlarPna eklenebilen, kurulumu kolay bir otomasyon çözümü sunmaktadPr.

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N tegre edilebilir. OperatĂśrlerin, STANDROID kullanPmP için Ăśzel bir eCitime ihtiyaçlarP yoktur çßnkĂź sistemi iKletmek, bir takPm tezgâhPnP iKletmeye benzemektedir. Maksimum gĂźvenlik için, bir 3B simĂźlasyon sĂźrekli olarak robotun hareketini Ăśnceden kontrol eder, bĂśylelikle çarpPKmanPn olmadPCP iKlemler saClar. Bu sistem, Avrupa'da 2019 yPlPnda satPKa sunulacaktPr. Ă&#x153;st seviye tan3lama için yapay zeka

Bir robot otomasyonlu hßcre ile kombinasyon halinde, ARMROID kolay otomasyona olanak sa%lar. Robot, makinenin yanPna yerleKtirilen ve yer tasarrufu saClayan otomatik bir hßcrede geldiCi için, kurulum son derece basittir. Gßç kaynaCP ve aC kablosu da baClandPktan sonra kurulum yalnPzca bir gßn için-

de tamamlanmPK olur. Kompakt tasarPmP sayesinde, STANDROID, geleneksel robotlardan çok daha az yer kaplar. YaklaKPk iki paletlik bir taban alanP gereksinimiyle,, bu çÜzßm boK alanP az olan ßretim tesislerine en-

Okuma, CNC kontrolĂźne yapay zeka (AI) ekleyerek, , makinelerin ve takPmlarPn bakPm ve tanPlama iKlemlerinde devrim yaratmaktadPr. Derin ĂśCrenme kabiliyeti ve titreKim verilerinin analizi sayesinde, yapay zeka, torna milinin yatak durumuna dair kesin bir tanPlama saClayabilmektedir. Bu nedenle, Ăźreticiler daha torna mili hasarlarP meydana gelmeden Ăśnce yataklarP deCiKtirebilmektelerdir. Makinenin yapay zeka-

Yeni çi kolonlu i'leme merkezi MCR-S, ziyaretçileri devasa ebatlar3 ve son teknoloji kesme performans3yla etkilemi'r.

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

51


FİRMA-ÜRÜN

Factory Monitor, her bir makinenin kullan3m durumunun net bir 'ekilde görüntülenmesini sa%lar. sP ayrPca, delme koKullarPnP gerçek zamanlP olarak izler, böylelikle kPrPlan matkap uçlarPna baClP kusurlu iK parçasP sayPsP da azalmPK olur. AyrPca, matkap ucu aKPnma koKullarPyla ilgili bir görüntüleme saClayarak takPm maliyetlerini en aza indirir, böylelikle operatörlerin zamanPndan önce deCiKtirmek yerine takPm bü-

tün kullanPm süresi boyunca tam olarak kullanmalarPnP saClar. Bu sayede, , takPmPn kullanPm süresi 1,4 kat uzatPlabilmektedir. Yapay zeka uygulamalarP, Avrupa’da 2019 yPlPnda satPKa sunulacaktPr. Gelece%in fabrikas3 Okuma, ticaret fuarPndaki standPn-

Ziyaretçiler, stanttaki tüm tak3m tezgâhlar3 IoT üzerinden ba%land3%3 için, Okuma’n3n ak3ll3 fabrika çözümlerini ilk elden deneyimleme f3rsat3 bulabilmi'lerdir.

52

Ocak - ubat 2019

da, bütün takPm tezgâhlarPnP birbirine baClayarak ziyaretçilerin veri optimizasyonlu üretime ve endüstri 4.0 çözümlerinin sunduCu potansiyellere dair bir izlenim edinmelerini saClamPKtPr. AkPllP fabrika çözümü Connect Plan, bütün takPm tezgâhlarPnP birbirine baClayarak, tüm tesisin yakPndan izlenmesine olanak saClamaktadPr. Toplanan veriler, takPm tezgâhlarPnPn kullanPmPnP gösterir ve üreticilerin Factory Monitor'deüretim tesisinin iKleyiK durumunu görüntülemelerini saClar. Bu, üretim prosesinin son derece etkili bir optimizasyonuna olanak tanPmakta ve verimliliCi arttPrmaktadPr. AynP zamanda, operatörlerin parçalarPn arPza ya da kusurlar meydana gelmeden hemen önce deCiKtirilmeleri anlamPna gelen öngörücü bakPm yapabilmelerini saClamaktadPr. Sonuç ise çalPKmama sürelerinin önemli ölçüde azalmasP ve bakPm masraflarPnPn daha düKük olmasPdPr. AkPllP fabrika çözümü NET BOX suite-C ile üreticiler, diCer üreticilerin makinelerini bile aCa baClayabilirler.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

FİRMA-ÜRÜN

AXILE İşleme Merkezi Türkiye’de Erkan CNC, savunma sanayi ve havacIlIk sektörlerinin tercihi olan yüksek performanslI 5 eksen iEleme merkezi markasI Axile ile Türkiye pazarIna iddialI bir giriE yaptI.

akIlI teknoloji ile donatIlmIE. Bu akIIlI teknolojilerin on yIllIk bir arge sonucunda geliEtirilerek patentlendi8i ifade ediliyor. Tak"m ucu pozisyonlama kontrolü

*Eleme verimlili8i, karmaEIk Eekillerin ve farklI iEleme aEamalarInIn tek ba8lama ve ayarlamayla yapIlabildi8i 5 eksen iEleme çözümleri, zaman ve maliyet avantajIndan dolayI giderek daha fazla tercih edilmekte. Erkan CNC, 5 eksen iEleme merkezi markalarI arasInda patentli teknolojilerle dikkat çeken TayvanlI Axile markasInI Türk sanayicilerinin hizmetine sundu. Tayvan’In Taichung kentindeki Buffalo Machinery tesislerinde üretilen Axile makineler dünyanIn önde gelen bileEen tedarikçilerinden Alman Kessler tarafIndan üretilen iE mili HSK63 tutucu ve eksen tork motorlarIyla entegre. “Ak"ll" ve çevik” Kelime anlamI “çeviklik” olarak ifade edilen Axile’In motor çevikli8i, yüksek hIzlI iElemenin özü olan hIzlI ve hassas hareket etme, zihinsel çeviklik, hIzlI düEünme ve anlama, yani akIllI olma yetenekleriyle vurgulanIyor. *Eleme çözümlerinde karmaEIk parçalarIn üreticileri yüksek maliyetler, nitelikli iE gücü temini, fiyat rekabeti gibi çeEitli sorunlarla karEI karEIyadIr. Axile 5 eksen iEleme merkezleri kullanIcIlarIna, akIllI teknolojileriyle üretim ve iEletme maliyet-

Ocak - ubat 2019

Axile G8 5 eksen i leme merkezi lerini düEürmeyi vaat ediyor. Hassasiyet ve ergonomi için gantry tipinde dizayn edilen Axile 5 eksen iEleme merkezlerinin, Industrie 4.0 teknolojilerine de uyumlu oldu8u vurgulandI. Ak"ll" makine teknolojisi (SMT) Yüksek hIz ve hassasiyette 5 eksen teknoloji ile karmaEIk geometrilere sahip parçalar gün geçtikçe daha uygun maliyetlerle üretilmesi hedeflenmekte. Pozisyon hassasiyeti ve tekrar edilebilirlik en önemli sorunlar olarak ortaya çIkarken Axile bu sorunlarIn çözümünde bir çok

Axile’In bu özelli8i takIm ucunu gerçek zamanlI ölçerek kontrol eder, tespit etti8i fiziki de8iEimleri sahip oldu8u töleranslar do8rultusunda telafi ederek daha do8ru ölçüde iEleme performansIna ulaEIlIr. ART güvenilirlik teknolojisi AXILE, Endüstri 4.0 ile uyumlu verimli iE süreçlerini garanti etmek için “ART güvenli imalat teknolojisini” geliEtirmiE. Bir çok patentli ölçme ve dengeleme teknolojileri, otomasyonlu çalIEma sistemleri ile birleEtirmiE yazIlImlar, sensörler ve makine bileEenlerini eE zamanlI olarak kontrol edebilen bir monitöre aktarmIEtIr. Bu sayede tek ekrandan bir çok fonksiyon yönetilebilmektedir. Axile 5 eksen iEleme merkezleri, 600 mm ve 800 mm tabla çapIna sahip iki ayrI modelle kullanIcIya sunulmakta. Erkan CNC, 5 eksen iEleme merkezlerinin yanI sIra Axile markalI standart 3 eksen dik iEleme merkezlerini de Türkiye pazarIna sunmakta. DetaylI bilgi için: www.erkancnc.com

www.metalmakina.com 53


54

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

55


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Sanayi 4.0 ve IoT UygulamalarĹ İçin Yeni SCADA YazĹlĹm Platformu

Mitsubishi Electric TĂźrkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM " Geli"tirme K%demli MĂźdĂźrĂź Tolga Bizel Mitsubishi Electricâ&#x20AC;&#x2122;in yeni SCADA çÜzĂźmĂź MAPS 4 proje geli=tirme ve entegrasyon için harcanan sĂźreyi kMsaltMyor Elektrik, elektronik ve otomasyon alanMnda dĂźnyanMn Ăśnde gelen oyuncularMndan Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 ve IoT uygulamalarM için yeni bir SCADA çÜzĂźmĂź olan MAPS 4â&#x20AC;&#x2122;Ăź geli=tirdi. MarkanMn yeni inovatif çÜzĂźmĂźnĂźn teknik Ăśzelliklerini anlatan Mitsubishi Electric TĂźrkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM #= Geli=tirme KMdemli MĂźdĂźrĂź Tolga Bizel, ĂźrĂźnĂźn baDlantM opsiyonlarMnMn geni=letilmesini, kullanMcM araçlarMnMn çe=itlendirilmesini ve dahili fonksiyonlarMn kapsamMnMn arttMrMlmasMnM saDladMDMna dikkat çekti.

56

Ocak - ubat 2019

MAPS 4â&#x20AC;&#x2122;Ăźn Ăźretimden altyapMya kadar her tĂźrlĂź uygulama için kullanMm dĂśngĂźsĂźnĂźn tamamMnda kullanMlabilecek bir planlama, yĂśnetim ve entegrasyon platformu sunduDunu belirten Bizel, yeni yazMlMmMn proje geli=tirme ve entegrasyon için harcanan sĂźreyi kMsalttMDMnM da vurguladM.

tĂźrlĂź uygulama için kullanMm dĂśngĂźsĂźnĂźn tamamMnda kullanMlabilecek bir planlama, yĂśnetim ve entegrasyon platformu sunduDunu vurgulayan Mitsubishi Electric TĂźrkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM #= Geli=tirme KMdemli MĂźdĂźrĂź Tolga Bizel, MAPS 4â&#x20AC;&#x2122;Ăźn teknik Ăśzelliklerini anlattM.

Sanayi 4.0 evresinin akMllM fabrikalarMna hMzlM entegrasyon, Ăźretkenlik, esneklik ve verimlilik kazandMran Mitsubishi Electric, gßçlĂź bir servis odaklM mimari Ăźzerinde geli=tirdiDi en yeni SCADA çÜzĂźmĂź olan MAPS 4 proses sĂźit ile yĂśnetim, otomasyon, kontrol, doDrulama ve denetim sĂźreçlerinde esneklik saDlMyor. Ă&#x153;rĂźnĂźn Ăźretimden altyapMya kadar her

Sezgisel ve kullan%m% kolay bir ortamda yap%land%rma MAPS 4 ile yerelle=tirilmi= kontrol ve gĂśrselle=tirme çalM=malarMnda kullanMlabilecek daha hafif bir SCADA çÜzĂźmĂźne ihtiyaç duyan makine Ăźreticileri ve mĂź=teriler için Ăśzel bir HMI versiyonu sunulduDuna dikkat çeken Tolga Bizel; â&#x20AC;&#x153;Yeni SCADA yazMlMm sĂźitimiz, MS Excel

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

toplu konfigürasyon aracM gibi günlük faaliyetlere katma deDer saDlayan özelliklere sahip. ÖrneDin, bu araç Excel kullanMcMlarMnMn etiket veritabanlarM, oturum açma ve alarm tanMmlarM dahil olmak üzere SCADA projesinin önemli bir kMsmMnM sezgisel ve kullanMmM kolay bir ortamda yapMlandMrmalarMna imkan tanMyor. AyrMca, kullanMcM Excel’de bulunan çok sayMda kopyala/yapM=tMr ve toplu konfigürasyon özelliklerinden yararlanabiliyor” dedi. H%zl% ve optimum entegrasyon süreci Mitsubishi Electric fabrika otomasyonu donanMmM için kapsamlM kütüphanelerle birlikte rutin konfigürasyon i=lemlerinin çok daha hMzlM ve etkin hale getirilmesini saDlayan 100’den fazla PLC ve RTU sürücüsünün de çözüme entegre edildiDinin altMnM çizen Bizel; “Ön konfigürasyonlu nesne =ablonu modellerinin kullanMlmasMnMn yanM sMra yeni münferit modellerin olu=turulmasM da hMzlM ve optimum entegrasyon süre-

www.metalmakina.com

cini destekliyor. Maliyetleri azaltMrken kullanMm oranMnM artMran tek bir mühendislik noktasM sunan çözüm sayesinde proje deDi=iklikleri merkezi olarak gerçekle=tirilebiliyor” =eklinde konu=tu. Lokal olarak bulutta veya özel ortamda saklanabiliyor Güvenli veri payla=MmMnMn ve çapraz platform baDlantMsMnMn birçok proses yönetimi uygulamasM için yüksek öncelikli özellikler arasMnda yer aldMDMnM söyleyen Bizel; “Lokal olarak bulutta veya özel ortamda saklanabilen SCADA çözümümüz aynM zamanda diDer üçüncü taraf bulut ortamlarMna sorunsuz bir =ekilde baDlanabiliyor. OPC DA ile UA, MQTT ve BACNet gibi yaygMn endüstri standartlarM dikkate alMnarak geli=tirilen yazMlMm süiti, Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamalarMnda kolaylMkla kullanMlabiliyor. Dahili OPC UA ve DA desteDinin saDladMDM uygunluk avantajlarMnM HTML5 web istemcisinin özellikleriyle birle=tiriyor. Güvenli web baDlantMlarM, PC’ler ve

mobil cihazlar için tarayMcM tabanlM izleme ve operasyon kabiliyeti sunuyor” diye konu=tu. Proje mühendislii ve geli"tirme maliyetlerinde büyük dü"ü" Ürünün kapsamM ve ölçeklenebilirliDi sayesinde hem büyük hem de küçük uygulamalarda proje mühendisliDi ve geli=tirme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltMlabildiDinin altMnM çizen Bizel, uygulamanMn karma=Mk olduDu durumlarda bile fiziksel programlama ihtiyacMnMn dü=ük tutulmasMnMn saDlandMDMna dikkat çekti. Bu özelliDin, hem son kullanMcMlarMn hem de sistem entegrasyon uzmanlarMnMn rekabet düzeyinin arttMrMlmasM açMsMndan önemli bir avantaj saDladMDMnM söyleyen Bizel, güncellemeler ve yeni projeler konusunda son derece esnek olan yeni çözümün yatMrMm güvenliDinin arttMrMlmasMnM desteklediDini belirtti.

Ocak - ubat 2019

57


FİRMA-ÜRÜN

CNC İşleme Merkezlerinde SPINDLEtech Isı Kontrol Yöntemi Makine ekipmanlar@ makinelerin mil h@zlar@n@n büyüklü:üne göre karakterize edilir ve de:i8ik tipte ve geometride kesme malzemeleri kullan@larak makine ekipmanlar@n@n ihtiyaçlar@ kar8@lan@r. Aytek So:utma taraf@ndan üretilen SPINDLEtech, tak@m tezgâhlar@ endüstrisinde kullan@lan hidrolik ya:, emülsiyon s@v@s@ sabit s@cakl@k kontrolü için tasarlanm@8t@r. Ünite tak@m tezgâhlar@ndaki çe8itli @s@ problemlerini çözmek için @s@ iletimi, ak@8kan ve s@cakl@k kontrolü amaçl@ kullan@l@r. SPINDLEtech tak@m tezgâhlar@nda, yar@-iletken üretim ekipmanlar@nda ve çe8itli endüstriyel makinelerde kullan@lan herhangi bir s@v@n@n s@cakl@:@n@ yüksek hassasiyetle düzenleyen geli8mi8 bir so:utma cihaz@d@r. SPINDLEtech so:utma s@v@s@n@ so:utma ceketine göndererek mili so:utmak için ve ayr@ca yataklar@n so:utulmas@nda da kullan@l@r. Ünite ayr@ca hidrolik i8letme ya:@n@ ve lineer motorlar@ so:utmak için de kullan@l@r. Di8li kutusu genellikle tak@m tezgah@ ana mil sürücülerinde, test cihazlar@nda ve yüksek tork gerektiren uygulamalarda kullan@l@r. Di8li kutusu do:rudan milin üzerine monte edilir. Di8li kutusu, günümüzde genellikle yüksek h@z gereksinimli tak@m tezgâhlar@ için ayr@lm@8t@r. Mil di8li kutusu di8lilerin düzgün çal@8mas@ için ya:larla ya:lan@r. Bu ya:lar i8lem s@ras@nda @s@t@l@r.

58

Ocak - ubat 2019

Di8li kutusu tamamen kapal@ durumda ve di8lilerde bir so:utucu taraf@ndan so:utulan ya:lar@n içine dald@r@lm@8 durumda çal@8maktad@r. Hidrolik, kesme, ya:lama, bro8lama, honlama, söndürme, delme, ta8lama vb. uygulamalar için kullan@lan proses ya:@ da bir so:utma arac@ olarak kullan@l@r. Ba8ka bir deyi8le, i8lem s@ras@nda yay@lan @s@, sirküle edilen ya: taraf@ndan ta8@n@r. Ve bu ya:@n fiziksel ve kimyasal özelliklerini koruyabilmesi için belirli s@cakl@klarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. SPINDLEtech tak@m tezgah@ endüstrisinde görülen yayg@n @s@ problemleri için üretilmesinin yan@nda ya:, hidrolik ya: ve emülsiyon ya:@ veya su so:utma uygulamalar@na yönelik versiyonlar@ mü8teriye özel ihtiyaçlara göre kolayca tasarlanabilir. SPINDLEtech, 0,5 KW- 2,2 KW so:utma kapasitesi aral@:@nda hidrolik ya:@, ve emülsiv s@v@lar@ 50C - 400C s@cakl@k aral@:@nda kontrol alt@nda tutmaktad@r. Kompakt tasar@m@ < 0,2 m2 yerde kaplad@:@ alan ve geni8 kondenser yüzeyi sayesinde yüksek ortam s@cakl@klar@nda iç mekanlarda çal@8maya uygundur. Makineyi, CNC torna tezgah@ndan kontrol etmek mümkündür.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Zorlu Tornalama Operasyonlarınızı Yeni Seco -RR93 ve -R3 Geometrileriyle Kolaylaştırın

Metal iCleme talaCH yönetimi ve takHm ömrü optimizasyonunda zorluk yaCayan üreticiler için Seco, tornalama ucu serisi RCMx'in bir parçasH olarak yeni -RR93 ve -R3 geometrilerini piyasaya sunuyor. Demiryolu tekerle<i tornalama gibi zorlu uygulamalar için tasarlanan bu yeni geometri uçlar, yeni kaba ve semi finiC talaC kHrHcHlarHyla sektör lideri Duratomic® kaplama teknolojisini bir araya getiriyor. -RR93 talaC kHrHcH; takHm ömrünü, üretkenli<i, ürün güvenilirli<ini artHrHr, talaC kontrolü çalHCma alanHnH geniCletir ve yüzey kalitesini iyileCtirir. Bu yeni tasarHm, -RR94 geometrisinin yerine geçer. -R3 geometrisi; çelik, zorlu paslanmaz çelik ve süper alaCHmlarda orta seviyeli finiC tornalama uygulamalarH için idealdir. Optimum yerleCime sahip talaC kHrHcH kanallarH, 1.5 mm'lik düCük pasolarda bile talaCla-

www.metalmakina.com

rH kontrol eder. Yüksek ilerleme hHzH 0.6 mm/devir ile 1.2 mm/devir arasHndadHr, kesme hHzH ise 90 m/dak ile 160 m/dak arasHndadHr (bu kesme verisi aralH<Hnda do<ru kararHn verilmesi malzeme ve tezgah koCullarHna ba<lHdHr). -R3 geometrisi, eski -R2 geometrisinin yerine geçer. RCMx uç serisi kapsamHndaki RCMT20-R2 pozitif vida ba<lantH serisine yapHlan ilaveler, iCleme titreCimini önemli ölçüde azaltarak demiryolu tekerle<i finiC tornalama ve zorlu malzemelerin kullanHldH<H ortakaba uygulamalar için ideal olan daha düz yüzeyler sa<lar. Özel uç kenarH iClemleri ve korunan iClevsel sa<lamlHk sayesinde tarak Ceklinde çatlaklar durdurulur ve kenar güvenli<i artHrHlHr. PerformansHn artHrHlmasHnH sa<layan geliCmiC mekanik ve termal özellikler elde edilmesi için Duratomic® CVD alüminyum oksit kaplama

iClemi, kaplama bileCenlerini atomik seviyede kontrol eder. Bu teknolojinin sundu<u kullanHlmHC kenar algHlama özelli<i sayesinde kesme kenarH israfH azaltHlHr. Yeni -RR93 ve -R3 geometrileri ve Duratomic® kaplamalH kaliteler; R7, R8, R9, M1, B SHnHfH ve C SHnHfH dahil olmak üzere en yaygHn demir yolu tekerle<i malzemelerinde test edilmiCtir. Ürün Çeitlerine Genel Bak • -RR93: 9 uç (RCMX20, RCMX25, RCMX32) • -R3: 10 uç (RCMX20, RCMX25, RCMX32, RCMT20) • Tüm uçlar, yeni Duratomic® TP kalitelerinde sunulur • RCMX20-R3 TS2000 ve TS2050 kalitelerinde mevcuttur

Ocak - ubat 2019

59


FİRMA-ÜRÜN

NSK Rulmanlarına Geçilmesi, Cevher Fabrikasında Yaklaşık 400.000 Avro tasarruf sağlıyor siyelerinin montaj ve uygulanmas?na nezaret etmesiyle bir y?l süren bir deneme süresi ba9lat?ld?. Denemenin sonuçlar?nda, 12 ayl?k sürenin hiçbir noktas?ndahiçbir rulman hatas? görülmedi. NSKHPS rulmanlar?, daha fazla yük ta9?mak ve daha yüksek s?cakl?klarda çal?9mak için özel olarak tasarlanm?9t?r ve 200°C'ye kadar s?cakl?k stabilitesi sunar. Bu nitelikler sayesinde, kullan?c?lar çal?9ma ömrünün iki kat?na ve geli9mi9 güvenilirli3e ula9abilirler. Cevher haz%rlama tesisinde hava sirkülasyon fan mili ve rulman bloklar% Bir cevher haz?rlama tesisi, hava devridaim fan?nda tekrarlayan rulman ar?zalar?yla kar9?la9maya ba9lay?nca, tavsiye almak için NSK'ya ba9vurdu. Geçici önlem olarak tesis, yüksek rulman çal?9ma s?cakl?klar?n?

NSKHPS rulmanlar% özellikle daha büyük yükler ta%mak ve daha yüksek s%cakl%klarda çal%mak üzere tasarlanm%t%r.

60

Ocak - ubat 2019

dü9ürmek amac?yla bas?nçl? hava so3utmas? uyguluyordu, bu nedenle acil bir uzun vadeli çözüm gereksinimi aç?kça görülüyordu. NSK'n?n uzman mühendis ekibi, AIP Katma De3er Program? kapsam?nda bir uygulama incelemesi gerçekle9tirdi. Bu çal?9ma, rulmanlar?n yanl?9 tak?ld?3?n? ortaya koyan, fan ve rulmanlara dair bir s?cakl?k ara9t?rmas?n? içeriyordu. Ayr?ca, yetersiz bir s?zd?rmazl?k düzenlemesinin olmas? dolay?s?yla, a9?r? bir ya3laman?n oldu3u da aç?kt?. NSK, bu sorunlar? önlemek için NSK labirent keçelerin kullan?ld?3?, NSK SNN Plummer Bloklar? içerisinde yüksek performansl? NSKHPS Oynak Makaral? Rulmanlara geçilmesini önerdi. Bu hareket, do3ru montaj önerileri, optimum ya3lama aral?klar? ve miktar? ile birlikte tesisin önceki sorunlar?n?n üstesinden gelinmesine yard?mc? olacakt?. Teoriyi test etmek için NSK'n?n tav-

Mü9teri k?sa sürede bu faydalara tan?kl?k ederek, artan üretkenli3in, daha az bak?m?n ve bas?nçl? havan?n b?rak?lmas?n?n, ve bunlar?n hepsinin önemli bir maliyet tasarrufu sa3lamas?n?n tad?n? ç?kard?. Rulman ar?zalar? nedeniyle zaman ve i9gücü maliyetlerinin yan? s?ra bas?nçl? hava maliyetinde, tesisin 9u anda 393.706 € tasarruf sa3lad?3?n? göstermektedir.

NSKHPS Oynak Makaral% Rulmanlar, cevher santrali uygulamas% için NSK SNN Plummer Bloklar% içerisinde tedarik edilmitir.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Yeni Commander Serisi Commander serisi, genel amaçlD sürücülerin iki varyantDnD içerir ve =irketin Unidrive M200 ve M300 sürücülerinin yerini alDr.

rilerin kendi i=lev blo<u kütüphaneleri için destek sunar. Bu deste<e, güncel PLC uygulamalarDna uygun olarak, kullanDcD tarafDndan tanDmlanan izleme pencereleri ve çevrimiçi program de<i=ikli<i için yardDm dahildir.

Commander C200 çok çe=itli genel uygulamalarDn amaçlarDnD kar=Dlar ve kurulumla yüklemenin mümkün oldu<unca basit olmasDnD sa<layan özellikler içerir. Commander C300 aynD özelliklere ve i=levselli<e sahiptir, fakat güvenlik gerektiren genel uygulamalar için ikili bir Güvenli Tork KapalD (Safe Torque Off, STO) girdisi içerir. Commander serisi, çok çe=itli uygulamalarDn geli=kin gereklerini kar=Dlayan basit ve kompakt AC motor hDzD kontrolörlerinden olu=ur. SDnDflarDndaki en küçük ayakizlerine sahip olmalarD sayesinde, boyutlarDn önemli oldu<u durumlarda, makine imalatçDlarD ve orijinal donanDm üreticileri için idealdirler. Her iki model de, kullanDlabilirlik dü=ünülerek tasarlanmD= güçlü i=levselli<e sahiptir. Örne<in, dahili bir PLC’nin sa<ladD<D katD=tDrDlmD= yönetim bilgileri sayesinde harici bir kontrolör kullanma gere<i ortadan kalkar ve böylece bir sisteme veya kabine Commander sürücü yerle=tirildi<inde hem maliyetten hem yerden tasarruf edilmi= olur. Commander’Dn 0,25kW ile 132kW arasD geni= güç yelpazesi, sürücünün hem dü=ük güç hem yüksek güç uygulamalarD için kusursuz çözüm olmasDnD sa<lar. AyrDca, daha karma=Dk uygulamalarda Commander, Control Techniques’in çok çe=itli eklenti iste<e ba<lD modülleri ile uyumlu olmanDn avantajlarDnD sunar, iyi bilinen pek çok alan veri yo-

www.metalmakina.com

lu için i=levselli<i ve yetene<i artDrDr. Göreve alma ve bakDm i=lerinin sorunsuzca gerçekle=tirilmesi için bir araç paketi mevcuttur. HDzlD, görev temelli göreve alma ve kolay bakDm için, Connect a=ina oldu<unuz bir Windows arabirimi ve veri analizini kolayla=tDran sezgisel grafik araçlar sunar. Dinamik sürücü mantD<D diyagramlarD, sürücünün gerçek zamanlD olarak görselle=tirilmesini ve kontrolünü sa<lar. Parametre tarayDcDsD, hem parametrelerin görüntülenmesini, düzenlenmesini ve kaydedilmesini hem de eski sürücülerimizden parametre dosyalarDnDn içeri aktarDlmasDnD mümkün kDlar. Daha geli=kin uygulamalar için Machine Control Studio (Makine Kontrol Stüdyosu), programlama için esnek ve sezgisel bir ortam sunar. Bu, sürücünün i=levselli<ini hiçbir ek maliyet olmadan artDran dahili PLC sayesinde mümkün olur.

Diagnostic Tool (TanDlama AracD), sürücünün gösterebilece<i herhangi bir hata kodunu kullanDcDnDn hDzla çözebilmesine olanak veren hDzlD ve basit bir araçtDr. Bu uygulamaya, ilk kurulum ve hata bulma için kolayca bulunan kablo diyagramlarD ve ilgili kapsamlD el kitaplarDna ba<lantDlar dahildir. Uygulama ayrDca dünyanDn her yanDnda size teknik yardDm verebilecek olan teknik destek ekiplerinin tüm ileti=im bilgilerini içerir. Yeni Commander sürücüler daha a=ina oldu<unuz görsel esteti<e de geri dönmü=tür. Control Techniques Ba=kanD Anthony Pickering =öyle diyor: “Ye=il Commander sürücünün evi, ilk piyasaya sürüldü<ü 1983’ten bu yana Control Techniques olmu=tur. Bu yeni sürücü dizisi aynD gelene<i devam ettiriyor. “Commander ismi hem Control Techniques bünyesinde hem sürücü sektöründe önemli bir gelenek olu=turuyor, bu nedenle bu yeni dizi bizi çok heyecanlandDrDyor. De<i=ken hDzlD sürücülerin var oldu<u zamanDn hemen hemen bütünü boyunca Control Techniques’in üretti<i bir Commander sürücü de vardD. Herkesin bildi<i ve güvendi<i bir ismi yeniden piyasaya sürüyor olmak bizim için büyük bir mutluluk.”

Control Techniques ayrDca, mü=te-

Ocak - ubat 2019

61


FİRMA-ÜRÜN

Artec3D, Geliştirilen Artec Studio 13 Yazılımını Tanıttı

Türkiye yetkili distribütörlü$ünü infoTRON’un yapt9$9 Artec3D, Geli*tirilen Artec Studio 13 Yaz9l9m9n9 Tan9tt9

cekler. X-ray Modu ham tarama verilerini yarA saydam hale getirdikten sonra taranan nesnenin etrafAndaki tüm gürültüyü görünmez yaparak

ve kullanAcAlara sadece görmek istedikleri datayA gösterir. Sonuç olarak ham tarama datasAnAn kalitesinde önizleme yaparak tarama i8leminin

Artec Studio 13 yeni ve yüksek güçlü algoritmalar ile bir nesnenin boyutu veya çözünürlü5ü ne olursa olsun, 3D verilerin kolaylAkla taramadan eldesini, düzenlemesini ve i8lenmesini sa5lAyor. Yeni yazAlAm 500 milyon meshten olu8an verileri bile hAzlA bir 8ekilde i8leyebilir. Buna ek olarak, yeni geli8tirilen algoritmasAyla post process i8lemlerinden biri olan “Fine Registration” komutunda 50 kat daha hAzlA bir 8ekilde çalA8arak, kullanAcAlar için veri i8leme sürecini hAzlandArAyor. Bu yeni sürüme eklenen X-ray Görüntüleme Modu ile kullanAcAlar, son mesh datayA elde etmeden önce, potansiyel sorunlu alanlar için ham tarama verilerini inceleyebile-

62

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

kalitesi ve tarama datasA kontrolß sa5lanmA8 oluyor. Max Error seçene5i aktif iken ekranda gÜrßnen ye8il, kArmAzA ve mavi tonlarAndaki renkler, tarama sßrecinde tarayAcA mesafesinin yakAn, optimal veya uzak oldu5u mesafeleri data ßzerinde haritalandArmaya yarar. BÜylece tarayAcAnAzA nesnenin en do5ru geometrisini ve canlA texture verisini yakalamak için en uygun mesafede tutmanAzA sa5lar. Artec Studio 13, kullanAcAnAn bilgisayar Üzelliklerini otomatik olarak algAlayan akAllA 3D render içerir. E5er kullanAcA bilgisayarA yeterli gßce sahip de5ilse, akAllA 3D render daha az

Otomatik taban silme Nesnenizin tarand9$9 zemini otomatik olarak silin. Masay9, stand9 veya dĂś*emeyi manuel olarak silmenize gerek yok!

www.metalmakina.com

RAM kullanAr, ancak yine de bßyßk hacimli verilerle çalA8Arken mßmkßn olan en kolay kullanAcA deneyimini sa5lar. Ek olarak, kullanAcAlar herhangi bir 3D modelin DXF kesitlerini kolaylAkla alabilir ve açAk konturlarA Design X veya SOLIDWORKS gibi CAD yazAlAmlarAna aktarabilir. Nefes kesici hAzda kontrollß, esnek i8leme Artec Studio ayrAca 3D modelinizi manuel olarak i8lemeniz için size tam bir araç yelpazesi sunar ve verileriniz ßzerinde tam kontrol sa5lar. 8 akA8AnAzA kolayla8tAran ve ihtiyaç duydu5unuz sonuçlarA elde etmenizi daha da hAzlA hale getiren birçok Üzellik bulunmaktadAr.

H9zl9, hassas hizalama H9zl9, kolay i*leme için otomatik hizalama. Art9k nesnelerin% 95â&#x20AC;&#x2122;i yaln9zca bir dĂź$meye t9klanarak otomatik olarak hizalanabiliyor.

Saniyeler içinde i*leme Autopilot veya manuel i*lemede Ăśnemli bir ad9m olan global registration h9z9 Artec Studio 13â&#x20AC;&#x2122;te iki kat9na ç9kt9! Kßçßk nesnelerin i*lenmesinde dakikalar, bĂźyĂźk projelerde saatlerce tasarruf edin!

I*9k h9z9nda texture uygulay9n K9sa sĂźrede modelinize yĂźksek kaliteli texture ekleyin!

Mesh datan9z9 h9zla yal9nla*t9r9n Mesh datan9z9n yĂźksek kalitesini korurken, poligon say9s9n9 milyonlarca ile binlerce aras9nda azaltarak, final dosyan9z9n boyutunu optimize edin.

Ocak - ubat 2019

63


64

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

65


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

GĂźvenliÄ&#x;i ve VerimliliÄ&#x;i ArtÄąrmak İçin Dikkat Ă&#x2021;ekici Ä°Ĺ&#x;aretler YazdÄąrÄąn Basit bir gĂźvenlik i2areti, kolayca gĂśrĂźlebildi1i sĂźrece pahal:ya mal olabilecek i2 yeri kazalar:n: Ăśnleyebilir. Kullan:c:lar, BradyJet J2000 Renkli Etiket Yaz:c:s: ile nerede ihtiyaç olursa yerinde tam renkli gĂźvenlik i2aretleri, etiketler, boru i2aretleri veya yal:n talimat etiketleri yazd:rabilir. Uyumlu olan ve dikkat çeken iaretler 16 milyondan fazla renk seçene1iyle, yeni BradyJet J2000 endĂźstrilerin i2 yeri gĂźvenli1ini ve verimlili1ini art:rmak ve ayn: zamanda dĂźzenleyici renk kodlar:na uyum sa1lamak için gĂśz al:c: gĂźvenlik i2aretleri, etiketler, boru i2aretleri ve yal:n talimat etiketleri yazd:rmas:n: sa1lar. Yaz:c:n:n 4800 dpi'lik yĂźksek, foto1raf kalitesindeki yazd:rma çÜzĂźnĂźrlĂź1Ăź sayesinde tĂźm i2aretlere kaliteli gĂśrĂźntĂźler ve resimler eklenebilir.

Brady'nin iç mekan i2aret ve etiket malzemeleri Ăźzerine yazd:r:r. Ă&#x2021;al:2anlar: tehlikeler hakk:nda uyarmak ya da makinelerin optimum kullan:m: veya bak:m: hakk:nda e1itmek için kullan:labilirler.

GĂźvenilir iaretler ve etiketler yazdrn

Kullanm kolay

BradyJet J2000, s:v:lara, alkole ve iç ayd:nlatmaya maruz kald:1:nda yerinden ç:kmayan ve okunakl: kalan

26,4 x 38,9 cm'lik boyutlar:yla, BradyJet J2000 çok az yer kaplar, çok pratiktir ve kolayca kullan:labilir. Yayl: Brady etiket rulolar:, 20 saniyeden

k:sa sßre içinde de1i2tirilebilir ve otomatik etiket ayar:yla yaz:c: k:sa sßrede yazd:rmaya haz:r hâle gelebilir. Saniyede 63 mm'ye varan yazd:rma h:z:yla, talep ßzerine k:sa sßrede daha da bßyßk renk kodlu numune etiketleri yazd:r:labilir. Basit bir gßvenlik i2areti, kolayca gÜrßlebildi1i sßrece pahal:ya mal olabilecek i2 yeri kazalar:n: Ünleyebilir. Kullan:c:lar, BradyJet J2000 Renkli Etiket Yaz:c:s: ile nerede ihtiyaç olursa yerinde tam renkli gßvenlik i2aretleri, etiketler, boru i2aretleri veya yal:n talimat etiketleri yazd:rabilir.

66

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

67


FİRMA-ÜRÜN

Boeing Portland ve HAIMER Arasındaki Ortak Çalışmalar, OMIC Ar-Ge'de İşbirlikçi Üyelik ile Yoğunlaşıyor Scappoose, Oregon tesisindeki OMIC Ar-Ge iF orta;K 20’ye ulaFKyor. Boeing Company ve HAIMER Group arasKndaki ortak çalKFmalar, OMIC ArGe enstitüsünde stratejik bir üyeli;e dönüFmüFtür. Resimde William Gerry, Boeing AraFtKrma ve Teknoloji için Küresel Teknoloji Program Yöneticisi (solda) ve Andreas Haimer, BaFkan HAIMER Grubu (sa;da), OMIC'de HAIMER’ in resmi üyelik açKlKFKnda. Oregon Manufacturing Innovation Center AraFtKrma ve GeliFtirme (OMIC Ar-Ge) departmanK, takKm tutma, shrinkleme, balanslama ve takKm ön ayar alanlarKnda dünya lideri bir Alman takKmlama Firketi olan HAIMER’ in, bu ay üyeler arasKna eklenmesiyle güçlü bir üyelik üssü olmaya devam ediyor. Toplamda on yedi imalat sanayi orta;K ve üç Oregon kamu üniversitesi katKlKmcKsKna sahip olan Scappoose, Oregon (ABD) merkezli Ar-Ge tesisi, iFbirlikçi araFtKrma ve geliFtirme faaliyetleri ile geliFmiF metal üretim teknolojilerini geliFtirmek için dünya çapKnda bir operasyon kurmaya devam ediyor. Bu ortaklKk sayesinde, Portland Oregon'daki mükemmeliyet merkezi ve a;Kr metal iFleme için ana üretim tesisi ile Boing, OMIC Ar-Ge üyeli;ine sponsor olarak katKlan HAIMER ile stratejik ortaklK;KnK yo;unlaFtKrKyor. Boeing ve Haimer arasKndaki ortaklKk, 10 yKlK aFkKn bir süre önce, HAIMER’ in Safe-Lock™ çKkma koruma sistemi, Boeing’de gerçek bir oyun de;iFtiriciye dönüFtü;ünde baFladK. DünyanKn en büyük titanyum iFleme atölyelerinden biri olan Boeing Portland, iF-

68

Ocak - ubat 2019

lenmesi zor olan malzemeler için takKmlar ve takKm tutucu uygulamalarK için standartlarK belirlemiFtir. OrtaklKk, HAIMER’ in OMIC Ar-Ge’ye yatKrKmlarK ve yeni üye olarak desteklenmesiyle stratejik olarak güçlendirilecektir. Teknoloji avantajlarK nedeniyle, Haimer Safe-Lock™ sistemi, frezeleme iFlemlerinde kaba iFleme için Boeing Portland'Kn standardK haline gelmiFtir. Haimer, ayrKca AmerikalK ve di;er kesici takKm üreticilerinin, Boeing iFleme operasyonlarKnda yaygKn olarak kullanKlan bu teknolojiyi standart bir çözüm olarak sundu;u açKk bir lisans politikasK uyguladK. Hatta Boeing Company, bu yenilikçi teknolojinin, iFleme ihtiyaçlarKna hKzlK bir Fekilde cevap verebilmesi için Haimer’ den IP, patent ve ticari marka lisansK aldK. Safe-Lock™ 'yi üretimlerinde uygulamaya baFlamadan önce, Boeing, kesici takKmKn potansiyel olarak çok pahalK hurdalar yaratan takKmKn çKkmasKnK

önleme zorlu;uyla karFK karFKya kalKyordu. Safe-Lock™ uygulamasKndan bu yana, son 10 yKlda, yüksek de;erli bileFenleri için tek bir takKm çKkmasK olayKna maruz kalmamKFlardKr, böylece Safe-Lock™ 'nin uygulanmasKndan önce yaygKn bir sorun olan herhangi bir pahalK hurda oluFturan iFleme baFarKsKzlKklarKnKn önüne geçilmiFtir. Boeing Research and Technology'nin Küresel Teknoloji program müdürü William Gerry FunlarK söyledi: “Boeing, üyelerini OMIC Ar-Ge'ye ortak olmalarK ve katkKda bulunmalarK için çok dikkatli bir Fekilde onaylKyor ve davet ediyor. Yüksek kaliteli takKm tutucu, shrinkleme, balanslama ve ön ayarlama konularKndan tanKdK;KmKz HAIMER'in yeni üyeli;i konusunda çok memnunuz ve Boeing olarak bu tip ihtiyaçlarKmKz için yo;un ve öncelikli olarak ürünlerini kullanKyoruz. HAIMER, OMIC Ar-Ge ve üyelerine son teknoloji ürünleri ve endüstri 4.0 ba;lantK çözümleri ile destek verebilecek. ”

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Haimer Safe-Lock Kaba leme StandardOMIC Ar-Ge, dünya çapKnda Boeing liderli;i ile kurulan on beFinci araFtKrma merkezidir ve Boeing’in ABD'de sponsor oldu;u ilk yer olmuFtur. Misyonu, üretim mühendisleri ve teknoloji uzmanlarK yetiFtirirken, fakülte ve üniversite ö;rencileri ile “dKFtan içe” uygulama araFtKrmalarKnKn, ileri üreticiler için gerçek problemleri çözdü;ü bir inovasyon ortamKnda imalat Firketleri ve yüksekö;renimi bir araya getirmektir. Üye Firketler, üyeler için son derece dinamik ve yenilikçi bir Ar-Ge iFlevi yaratmak için makine, takKm ve donanKm gibi araçlarK paylaFmaktadKr.

HAIMER Grubunun baFkanK Andreas Haimer, OMIC Ar-Ge üyesi olmak için resmi el sKkKFmalarKnda Föyle konuFtu: “Boeing ile önde gelen uçak üreticisi ve en büyük küresel müFterilerimizden biri olarak yakKndan ilgilendi;imiz için gururlu ve mutluyuz. OMIC Ar-Ge'ye yapKlan yatKrKm ve üyelik, topluma, müFterilerimize ve Oregon, Pasifik KuzeybatK ve Amerikan üretimindeki tüm imalat sanayisine açKk bir taahhüttür. OMIC Ar-Ge, Amerikan ve Oregon imalatçKlarKnK daha rekabetçi kKlan bu tür en iyi uygulamalarK paylaFmak için ideal bir platformdur. AyrKca, Boeing Portland dKFKnda, Auburn, Seattle, Everett, Helena, St. Louis ve Fredrickson'daki sistem teknolojilerimiz ile önde gelen ABD Boeing tesislerini de destekliyoruz. ” HAIMER, Scappoose tesisindeki on dokuz di;er OMIC Ar-Ge sektörel ve üniversite üyesine katKlKyor. OMIC R&D'nin yürütme direktörü Craig Campbell FunlarK söyledi: “Oregon Teknoloji Enstitüsü, Portland Eyalet Üniversitesi ve Oregon Eyalet Üniversitesinin ileri imalat yöntemleri araFtKrmalarKnKn yanK sKra, OMIC Ar-Ge olarak üyelerimizin üretim sorunlarKnKn çözümünde de destek oluyoruz. Devlet ve yerel yönetimlerden gelen güçlü yatK-

Resimde balanslama, shrinkleme, ön ayarlama ve tak-m yönetimi ile donat-lm- ileri teknolojili HAIMER tak-mhanesi görülmektedir. Benzer bir yap- OMIC'e sponsor olarak salanacakt-r.

www.metalmakina.com

rKmlar nedeniyle OMIC Ar-Ge, küresel üretim Firketleri için bir çekim oluFturdu ve eyalet ve bölge için ekonomik bir öncü olma sözünü gerçekleFtiriyor. ” OMIC Ar-Ge modeli, özgün endüstrilere, yerel ekonomiyle entegre olarak gerçek bir partnerlik iliFkisi kurarak, yerli endüstrilerin rekabet gücünün arttKrKlmasKna yardKmcK olma konusundaki araFtKrmalara odaklanmaktadKr. AraFtKrma faaliyetleri, üretim alanKna eklenen yüksek maliyetli, yüksek de;erli makineler ile geniFledikçe, OMIC Ar-Ge, üretimde devlet ve bölgesel ticari üretkenli;i artKracak ve ekonomik büyüme ve geliFmeyi teFvik edecektir. OMIC AR-GE'nin uygulamalK araFtKrma projeleri ile koordine edilecek olan, Portland Community College tarafKndan yönetilen ve PCC'nin inFa etti;i yakKndaki bir tesiste bulunan PCC OMIC E;itim Merkezi'nde çKraklKk programlarK “kazan ve ö;ren” söylemi ile hayata geçecek. E;itim Merkezi inFaatK devam ederken, PCC'nin Scappoose Lisesi'nde geçici bir teslimat yeri mevcuttur. Chicago merkezli Haimer ABD ve Kuzey Amerika BaFkanK Brendt Holden, ortaklK;K Fu sözlerle özetliyor: “Son 15 yKlda KuzeybatK'daki çeFitli üretim tesislerini desteklemekten dolayK çok mutluyuz, son teknoloji ürünü shrinkleme ve balanslama makinelerimiz ile iFletme maliyetlerini azaltmaya ve verimlili;i artKrmaya yardKmcK olduk. Ön ayar, takKm tutucu ve freze takKmlarK ile takKm tezgahlarK etrafKnda bir sistem orta;K haline geldik. Son zamanlarda, KuzeybatK'da iF ayar sürelerini azaltabilen ve operasyonun verimlili;ini önemli ölçüde artKran ve takKm yönetimi özelliklerine göre endüstri 4.0 teknolojisini uygulayan birçok takKm ön ayar projelerine de dahil olduk. AR-GE projelerinin mümkün oldu;unca verimli hale getirilmesine yardKmcK olmak için ekipman ve bilgi birikimimizi OMIC'de paylaFmaktan mutluluk duyuyoruz. “

Ocak - ubat 2019

69


FİRMA-ÜRÜN

Otomotivde Yeni Özel Saplama Kaynak Sistemleri u anda Nelson Automotive olarak bilinen ve faaliyetlerin otomotiv alanDndaki bölümü, Grubun küresel otomotiv sektörüne olan oda9DnDn ve ba9lDlD9DnDn bir parçasD olarak Doncasters tarafDndan sürdürülmektedir. Nelson’un dünya çapDnda ;öhret edindi9i, sektörde öncü saplama kaynak sistemlerini, hizmetlerini ve sarf malzemelerini tedarik etmeye devam edecek. Küresel mü;teri tabanD alanDnda öncü OEM’lerin ve Tier 1 tedarikçilerin ço9unu kapsamaktadDr ve bunlarDn tamamD benzersiz yenilik ve hizmet düzeylerinden faydalanmaya devam edecek. Ürünler, özel bir ekibin, hDz, performans ve dayanDklDlD9Dn sDnDrlarDnD zorlayan yeni nesil saplama kaynak sistemlerinin geli;tirilmesine odaklandD9D Almanya’daki Gevelsberg’de imal edilmeye devam edecek. Tek bir ünitenin bir günde 40.000’den fazla saplama kayna9D yapabilmesine olanak tanDyan SPEEDPORT besleme sistemiyle bu firma sektörde yenilikçili9in ön sDrada yer alDyor. AyrDca manuel ve otomatik sistemlere yönelik kapsamlD bir ürün yelpazesi ve de yüksek üretim ortamlarDna yönelik robotik kaynak ba;larD sunuyor.

70

Ocak - ubat 2019

Nelson Automotive, seçkin yerel hizmet destekli eksiksiz ürün portföyü ile dünyanDn dört bir yanDna ula;manDn gururunu ta;Dyor. Doncasters’Dn Özel Otomotiv bölümündeki di9er firmalarla yakaladD9D güçlü sinerjilerin tadDnD çDkarDyor.

Bir firma temsilcisi ;unlarD ifade etti: “Sistemlerimiz, hizmet odaklD anlayD;DmDzDn ve yenilikçili9e olan ba9lDlD9DmDzDn bizi di9erlerinden ayDrdD9D Avrupa, Asya ve Amerika’daki otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren liderler tarafDndan kullanDlDyor.” Doncasters’Dn Özel Otomotiv bölümünde kalmak bize ara;tDrma ve geli;tirme alanDnda kapsamlD kaynaklara eri;im imkânD sunuyor ve bir yandan da bize en iyi maliyetle

mükemmel saplama kaynak performansD arayan otomotiv imalatçDlarDnDn kar;Dla;tD9D zorluklara ideal bir ;ekilde gö9üs gerebilecek ;ekilde donanDm kazandDrDyor. “;imizin gelece9i çok parlak ve yeni üretim tesisleri için veya hâlihazDrdaki tesislerini yükseltmek için sistem arayD;Dnda olan mü;terilerimiz için mevcut ortaklDklarDmDzD geni;letmek ve yenilerini elde etmek için can atDyoruz.” AlanDnda öncü uluslararasD parça imalatçDsD Doncasters Group tarafDndan eskiden Nelson Fastener Systems adDyla faaliyet gösteren firmanDn satD;DnDn ardDndan otomotiv sektöründe dünya çapDnda benzersiz ve özel saplama kaynak sistemleri yaratDldD.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

71


72

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

73


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Hypertherm Bevel ve Robotik Kesme UygulamalarÄąna YĂśnelik XPR Rotasyonel Torç ManĹ&#x;onlarÄąnÄą TanÄąttÄą EndĂźstriyel kesme sistemleri ve yaz"l"mlar" Ăźreticisi Hypertherm, XPR plazma kesim torçlar" ve kablo setlerine yĂśnelik ßç yeni torç manonu ç"kartt". Bu manonlar, torcu tutan cihaz saat yĂśnĂźne veya saat yĂśnĂźnĂźn tersine 360 derece dĂśndßß zaman torcun ve kablo setlerinin eksenel olarak sabit kalmas"n" salar. Bu beceri, yĂźksek dĂźzeyde esneklik gerektiren uygulamalarda torç kablosu ĂśmrĂźnĂź Ăśnemli oranda art"r"r. KNsa, orta boy ve uzatNlmNH uzunluk seçenekleriyle kullanNma sunulan yeni manHonlar, bir XPR170 veya XPR300 X-Definition Plazma sistemi kullanNldNBN zaman bevel veya 3B/robotik kesme uygulamalarN için idealdir. ManHonlarda çeHitli yeni mĂźhendislik geliHtirmesi uygulamaya geçirilmiHtir. 76 mm dNH çap daha fazla duvar kalNnlNBN sunduBu gibi klemplemenin neden olduBu sNkNHNklNklarN ortadan kaldNrNr. SNzdNrmaz uygulanmNH durumda gelen, hassasiyet dĂźzeyi yĂźksek yataklar eksenel oynamayN 90 derece ve radyal oynamayN 81 derece azaltabilecek kapasitededir. Bu, plazma kesimin be-

raberinde getirdiBi kiri ve diBer partikĂźlleri uzakta tutarken manHon ve kablo sisteminin ĂśmrĂźnĂź kayda deBer Ăślçßde uzatNr. Hyperthermâ&#x20AC;&#x2122;in uzman robotik/bevel kablosu setiyle birlikte kullanNldNBNnda, rotasyonel manHon, mĂźHterilerin Ăśzellikle dĂźnyada mevcut olan tek iki X-Definition Ăśzellikli sistemi olan XPR170 ve XPR300 sistemi ile kesim yaparken, sNk sNk rotasyonel esnetme yapNlmasNnN gerektiren uygulamalarda baHarNlN olmalarNnN saBlayacaktNr. MĂźhendislik açNsNndan yapNlan geliHtirmeler ile rafine edilmiH yĂźksek çÜzĂźnĂźrlĂźklĂź plazma iHlemlerinin birleHtirilmesi siyah sac, paslanmaz çelik ve alĂźminyum Ăźzerine rakip tanNmayan plazma kesim kalitesi sunar. Laboratuvar testleri sonucunda ince siyah sacda ISO-9013 AralNk 2 kesim kalitesi ve daha kalNn metallerde ge-

niHletilmiH ISO AralNk 3 kesim kalitesi gĂśzlemlendi. X-Definition sistemlerinin her ikisi de dik kesim kenarlarN, Ăśnemli derecede daha az açNsallNk ve alĂźminyum ve paslanmaz çelik gibi demir içermeyen metallerde mĂźkemmel yĂźzey sonlandNrmasN sunan Vented Water Injectionâ&#x201E;˘ (VWI), plazma nemlendirme ve Cool Nozzle teknolojileri gibi patenti beklemede olan teknolojileri içerir. Sistemler ayrNca HyPerformanceÂŽ HPR260XDÂŽ gibi daha eski Hypertherm sistemlerine kNyasla daha hNzlN keser ve daha az enerji kullanNr. Hyperthermâ&#x20AC;&#x2122;in aBNr endĂźstriyel plazma ĂźrĂźnleri ĂźrĂźn mĂźdĂźrĂź Phil Parker HĂśyle açNklNyor: â&#x20AC;&#x153;Hypertherm araHtNrma ve geliHtirme çalNHmalarNna yĂźklĂź miktarda kaynak ayNrarak ĂźrĂźnlerinin becerilerini artNrmak için kesintisiz bir Hekilde çalNHma yĂźrĂźtmektedir. H ortaklarNmNz ve mĂźHterilerimizden gelen geri bildirimleri dinleyip uygulamaya geçirerek X-Definition PlazmamNz ve bu yeni torç manHonlarNmNz gibi mĂźHterilerimizin kesme iHlemlerinde verimliliBini artNran ĂźrĂźnler çNkartabiliyoruz.â&#x20AC;? Yeni manHonlarNn kendileri için faydalN olabileceBini dĂźHĂźnen mĂźHteriler, sistemlerini sipariH ederken yetkili Hypertherm OEMâ&#x20AC;&#x2122;leri ile gĂśrĂźHmelidir. X-Definition Plazma hakkNnda daha fazla bilgi edinmek isteyen mĂźHteriler www.hypertherm.com/plasmaprecisely web sayfasNnN ziyaret etmelidir.

74

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019

75


MAKALE

Tercih Ă&#x2021;ilesi Bu makale BaumĂźller Motor Kontrol Sistem San. Tc. Ve Ltd. ti. tarafndan hazrlanm tr. Sales.TR@baumueller.com

Bir zamanlar mekanik presleme makinelerinde yßksek h.zl. spor araba için metal parçalar ßreten bir fabrika sahibi vard.. Bu fabrika sahibi yapt.#. zanaat. iyi bildi#i için sßrekli daha fazla .).lt.l. spor araba ßreticisi kendisinden kaporta parçalar. almak istiyordu. Bir anda bu çal.)kan adam bir sorunla kar).la)t.. Zor bir karar vermesi gerekiyordu. Presleme makinelerinin hzn artrdAnda daha fazla parça imal edebilirdi. BÜylece tßm mß terilerini memnun ederek çok para kazanabi-

76

Ocak - ubat 2019

irdi. Ancak ne yazk ki yßksek hzda ßrettiAi ßrßnler artk al ldA kadar gßzel olmuyordu. 4 çiliAin temiz olmamas mß terileri kzdryordu ve en sonunda fabrika sahibi daha Ünce olduAundan daha az sipari alr oldu. Servo presleme makineleri kullanm olsayd bunlarn hiçbiri olmayacakt. Servo tahriklerle ba)ar. Servo tahriklere sahip presleme makinelerinin diAer presleme makinelerine gÜre baz Ünemli avantajla-

r vardr. Bu makineler yßksek kaliteyi korurken yßksek verim saAlar ve çok esnek bir i leme profiline sahiptir. Bu da operatÜrßn presleme makinesinin itici çubuAunun hzn, pozisyonunu ve yÜnßnß her zaman kesin olarak ayarlayabildiAi anlamna gelir. Bunun saAladA avantaj presleme i lemi srasnda salnm hzn kolayca en ßst seviyeye çkarabilmesidir. 4 parçasna varmadan hemen Ünce frenlenerek dal srasnda ilgili malzeme için mßkemmel hzla hareket edilir. Presleme maki-

www.metalmakina.com


MAKALE

nesinin hzn ayarlamak için ayrca ba ka bir imkâna daha sahiptir: strok yĂźksekliAi de ayarlanabilmektedir. Bunun için tahrik tam turlar ile deAil, aksine sĂźrekli dĂśnme yĂśnĂź deAi tirilerek çal trlr. BĂśylece tĂźm strok mesafeleri olabildiAince ksa olacak ekilde ayarlanr ve bu sayede dakika ba na dĂź en strok says otomatik olarak artar. Bu imkânlar dĂśngĂź sĂźrelerinin ksalmasna ve bĂśylece %100â&#x20AC;&#x2122;e varan bir verim art ve çok daha geni bir ĂźrĂźn çe itliliAi saAlar.

için alt pres noktasnda bekletilmesi gereken malzemeler de i lenebilmektedir.

Servo presleme teknolojisi ayrca yepyeni ßretim sßreçlerini mßmkßn klar. Hareket profilinin istenildiAi gibi programlanabilmesi sayesinde servo presleme makinelerinde ÜrneAin malzemenin stlmas

-farkl flan seçenekleri

www.metalmakina.com

BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in yaptA presleme makineleri 3.000 tona varan presleme kuvvetine sahiptir. Servo presleme makineleri için tam kapsaml sistemleri unlar içerir: YĂźksek torklu DST2 motorlar: - saAlam - dinamik - farkl mil seçenekleri

- çift bobin imkân - uygun soAutma seçenekleri b maXX 4000 ve b maXX 5000 invertÜr:

- pik yĂźk cihazlar - yĂźk daAtmna uygun - enerji geri kazanmna uygun Kontrol ve gĂśrselle tirme: - kullanc dostu - kolay anla lr - internet eri imli Yazlm: - Enerji bakmndan verimli presleme profillerinin hesaplanmas için teknoloji kĂźtĂźphanesi - Ă&#x2013;nceden tanmlanm eAriler bulunan kĂźtĂźphane - Tahrikin en iyi ekilde tasarlanmasna yarayan simĂźlasyon araçlar

Ocak - ubat 2019 77


MAKALE

TIMKEN; Dikey Çalışan Merdane Rulmanları İçin Yenilikçi Bir Çözüm Sunuyor (Çubuk Haddeleri - Profil Haddeleri)

Hazrlayan; SORIN TUDOR - Ba Uygulama Mühendisi - Timken Europe Müteri Mühendislii

1. ProfilI Profil Üretimi 1.1. Ürün çeitleri Uzun ürünler arasnda çubuklar ve tellik çubuklar, profilli çelik ekilleri ve özel çelik profilleri yer alr. Uzun ürünler, uzunluklar boyunca sabit bir çapraz kesit alanna sahiptir, ancak çapraz kesit üzerinde deiken kalnlktadr. “Yapsal ekiller”, çapraz kesit boyutlarndan en az birinin 76 mm (3 inç) veya daha büyük olduu haddelenmi flanl ekiller için kullanlan genel terimdir. Yapsal ekiller; geni flanl ekiller, standart I profiller, kanallar, açlar, t profil ve z profil olarak tasarlanabilir. Dier ekil-

78

Ocak - ubat 2019

ler arasnda H ynlar, palplan, balant plakalar, çapraz balar ve özel amaçlar için tasarlanm ürünler yer alr. Bu ürünler; köprüler, binalar, gemiler ve demir yolu lokomotif ve vagonlarnn yapmnda ve dier birçok yapsal amaç dorultusunda kullanlr.

fili), HD (geni flanl sütun), HE (Avrupa geni flanl profilprofil), HL (Avrupa ekstra geni flanl profilprofil) ve HP (geni flanl tama kaz). Bu ekiller, ekil 1’deki bilgilere göre verilmitir. Geçerli boyutlar için lütfen ilgili I profilprofili standartlarna bakn.

I profilprofiller (dier adyla H profilprofiller), I veya H ekilli çapraz kesite sahip yapsal ekiller olarak bilinir. “I profilprofillerin” yatay elemanlar “flan”, dikey eleman ise “a” olarak bilinir.

ABD standard I profilleri arasnda W ekilleri (Amerika geni flanl profiller), WT ekilleri ve HP ekilleri (Amerika geni flanl tama kazklar). Bunlar ekil 2’de verilmitir.

Avrupa standart I profilprofili ekilleri arasnda IPE (Avrupa I profilprofili), IPN (Avrupa standart profilpro-

1.2. Hadde tezgah ekipmanlar I profillerinin üretiminde belirli süreçler vardr. Bunlarnham demiri stma, uygun d hatlar ve boyutlar-

www.metalmakina.com


MAKALE

dahaddeleme, scakken ilenebilecek uzunluklarda kesim, atmosfer scakl na so utma, düzletirme, talep edilen uzunluklarda kesim, kontrol ve nakliye yer alr. Haddeleme ilemi genellikle birbirinden farkl çeitli tezgahlarda yaplr: • Glk I profili ekline ulalan parçalama aya . • Gki veya üç REF (kaba talama, kenar düzeltme ve son ilem) ayak grubu. Her REF grubu birden fazla merdane ayak grubundan oluur. REF grubu, ekil 3’te ematik olarak gösterildi i üzere bir aktarma organnda düzenlenir. ekil 4’te gösterildi i üzere kaba ta;lama aya/E, I profili flannda çalan iki merdane merdanei ve a çapraz kesitini etkileyen iki adet tahrikli yatay smerdaneden oluur. Dört merdaneninmerdane tümü tek sra bir dikey düzlemde konumlandrlr ve ayarlanabilirdir. Bu dayanaktaki dikey merdaneler konturludur. Bu, kesitteki I profiline kemik ekli özelli ini kazandrr. Talayc, stok bozulmasnn temel sebeple-

www.metalmakina.com

rinden biridir. Dolaysyla çapraz kesit alanndaki küçülmelerin büyük bir bölümü burada olur. Kenar düzeltme aya/E iki yüksek yatay merdaneden oluur. I profilin, özellikle de flann eklini kontrol etmekten sorumlu bu dayanakta stok alannda oldukça az bir küçülme yaanr. Yine ekil 4’te gösterildi i üzere son i;lem aya/E, I profili flannda çalan iki dikey merdanei ve a çapraz kesitini etkileyen iki adet tahrikli yatay merdaneden oluur. Dört merdanein tümü tek sra bir dikey düzlemde konumlandrlr ve ayarlanabilirdir (yaplandrma yönünden kaba talama aya na benzer). Bu ayaktaki merdanelerI profilinin nihai boyutlarnn kontrolünden sorumludur. Son ilem stand sadece REF ayaklarndan son geçi aamasnda kullanlr. 2. Dikey Merdaneler 2.1. Uygulamaya genel bakE; Modern I profili hadde uygulamalar içinnormalden daha uzun rul-

man kullanm ömrüne ve güvenilirli e ihtiyaç vardr. Üretilecek olan ürünlerin gerektirdi i koullar yeni yüksek hzl hadde makinelerinin üretimine yön vermitir.Özellikle dikey merdane uygulamalar çok kritiktir. Dikey makara konumu için rulman seçimi yaparken yatay merdaneler arasndaki mevcut boluk dikkate alnmaldr. Rulman, merdanein içine taklr ve d kanal rotasyonlu bir sütun veya ölü pim üzerinde çalr (ekil 5). Ana yük radyaldir. Eksenel yük di erlerine göre küçüktür. Dikey merdane, I profiliyle yapt temas dolaysyla sürtünmeyle tahrik edilir. I profili, merdanelerin arasna girdi inde darbe yükü oluturulur. Sonuç olarak, anmay azaltmak için merdanein anmay azaltc sert bir d ksm ve darbe yüklerini çatlamadan absorbe etmek için dirençli bir çekirde i olmaldr. 2.2. Montaj Bu uygulamalarda d çaplar 200600 mm (yaklak 8–24’’) arasnda de ien konik makaral rulmanlar

Ocak - ubat 2019 79


MAKALE

verilmitir. Dikey merdane, merdanee kar göreceli rotasyonu önlemek için sk geçme monteli bir kapak gerektiren ve d halkann döndü ü bir uygulamadr. Sabit olduklar için iç bilezikler, gevek geçme ile mile monte edilir. 2.3. Keçe

kullanlr. Rulman türleri arasnda TDO (konik makaral rulman ikili d bilezikli), 2TS-IM (iki konik makaral tek sra rulman tek sra aln alna montajl), TQO ( dört sra tek sra d bilezikli konik makaral rulman) ve TQI (dört sra tek sra iç bilezikli konik makaral rulman) yer alr. Rulmanlarn ana bileenleri ekil 6’da

Su ve kirecin do rudan rulmana girmesini önlemek için merdane yüzeyinin üstünde bir labirent model bir keçe bulunur. Benzer bir düzenek alt tarafta da kullanlabilir. Çerçevenin tasarmna ba l olarak ekstra tek dudakl tip keçe de kullanlabilir. 2.4. Ya/lama Gç bilezik ara parçasndaki delikler-

den rulmann merkezine gres veya püskürtme ya uygulamas yaplr. Çalma ortamnn çok zorlu olmas sebebiyle rulman, genellikle sürekli bir ya lama sistemine ba lanr. 2.5. Uygulama için Önemli Hususlar Dikey bir merdane uygulamasna monte edilen bir rulmann rulman ömrü hesaplamas, ya lama de erlendirmesi ve makara-yuvarlanma yüzeyi temasna özellikle dikkat edilmelidir. Üst srann ya lanmasndaki zorluklar sebebiyle yetersiz ya lama ve ar yük durumlarnda rulman ksa sürede hasar alr. ekil 7’de bu faktörlerin sebep oldu u merdane rulman hasar örneklerini görebilirsiniz. 3. UygulamanEn Geli;imi 3,1. TQO rulman seçimi Geçmite bu uygulamalarda ekil 8'de gösterildi i gibi tasarlanm dört sral konik makaral rulman olan TQO rulman kullanlmtr. Bu rulmanlar; konik makaralar ve kafesler, bir iç bilezik ara parças, iki adet tek sral d bilezik, iki d bilezik ara parças ve bir adet çift sral

80

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


MAKALE

d bilezik ile bir araya getirilmi iki adet çift sral iç bilezikten oluur. TQO rulman “do rudan montaj” konsepti dikkate alnarak tasarlanmtr. Do rudan montaj konsepti, iki sral rulmanlar için ekil 9’da ematik olarak verilmitir. D bilezikler, rulmandaki radyal yük (Fr) tarafndan indüklenen eksenel yüke (Fai) dayanacak ve d bilezik ara parçasnn sa lad dahili yanal ayar sürdürecek ekilde tespitlenir. Do rudan montaj tasarm, çift iç bileziklerin serbest kalmasn önler. ekil 10’da TQO rulmannn kullanld dikey merdane düzene i gösterilmektedir.

www.metalmakina.com

Dikey merdanelerdeki üst ve alt yatay merdaneler arasnda mevcut olan dikey boluk, ekil 4’te görüldü ü üzere snrldr. Alan snrlamas, rulman genili i ve uç d bilezi i kalnl için kstl alanla sonuçlanr. Sonuç olarak, kapaklarn uç kenetlenmeleri ile ilikili sorunlar ortaya çkar. Eksenel bir yükü indükleyen radyal bir yük altnda d bilezik, küçültülmü bölümün neden oldu u uç d bilezi i deformasyonu nedeniyle ayrlr. Bu, iki merkez kanaln ar yüklenmesiyle sonuçlanr ve dolaysyla rulmann yük tama kapasitesi azalr. Gki merkez kanaln dar ve etkili yaylm, ünitenin stabilitesini de azaltr. Kapaklarda yer alan keçe, ayn alan

artlarna tabidir ve rulman ömrünü daha da azaltr. Gç bilezikler, merdaneleri oturtmak için düzgün bir ekilde dönmüyorsa montaj ilemi srasnda rulman ünitesinde ar uç bolu u oluabilir. D bilezi in ayrlmasyla birlikte bu durum, rulman ömrünü önemli ölçüde azaltabilir. 3.2. TDO rulman çözümleri Bu sorunlar çözmek için mühendisler iki sral konik TDO makaral rulmanlar denedi. TDO tasarm ekil 11’de gösterilmektedir. Bu tasarm; konik makaralar ve kafesler, bir adet ikili kapak ve bir koni ara parças ile birletirilen iki adet tek sra koniden oluur.

Ocak - ubat 2019 81


MAKALE ve radyal yük (Fr) tarafndan indüklenen eksenel yüke (Fai) dayanmak için iç bilezikler eksenel olarak tespitlenir. Bu yaplandrma sayesinde eksenel merdane konumundakiler hariç d bilezikleri tespitlemek gerekmez.

hiptir. Çift sral rulmanlar daha iyi yük da tm (dört sraya kyasla iki sra), daha az montaj parças, daha fazla szdrmazlk alan ve kolay söküm gibi belli avantajlar sunar. Kapaklar, labirent muhafaza düzenine uygun olmaldr.

TDO rulman kullanlarak oluturulan dikey merdane düzeni ekil 13’te gösterilmektedir. Rulman d bilezi i, merdane yata na sk geçmeyle monte edilir. Gndüklenen eksenel yük, pimin ve kilit somununun gni omzuna yüklenir. Gki merkez kanaln daha büyük ve etkili yaylm, ünitenin stabilitesini artrr.

3.3. 2TS-IM rulman çözümü Rulmann merdanee ortalamasn kolaylatrmak için merdane deli ine merkezi omuz eklenmitir. . TDO rulman tipinin yerini daha sonra 2TS-IM ald. 2TS-IM tasarm ekil 14’de gösterilmektedir. Bu tasarm; konik makaralar ve kafesler, iki adet tek sra iç bilezik ve bir iç bilezi ara parças ile birletirilen iki adet tek sra d bilezikten oluur. ekil 15’te 2TS-IM rulmannn kullanld dikey merdane düzene i gösterilmektedir. Rulman d bilezikleri , merdane yata na sk geçmeyle monte edilir.

TDO rulman, “aln alna montaj” konsepti dikkate alnarak tasarlanmtr ve ematik olarak ekil 12’de gösterilmektedir. Yata ayarlamak

82

Ocak - ubat 2019

Çift sral rulmann kapasitesi dört sraldan daha küçük olsa da tpk TQO’nun orta iki srasndaki gibi daha fazla yük tama kapasitesine sa-

Dolayl montaj tasarm, d bilezikleri ayrmay amaçlayan eksenel yükü indüklemedi i için d bileziklerin tespitlenmesi gerekmez. Rulman, merkezi omuz aracl yla merdanee ortalanr. Dolaysyla a r bir d bilezik ihtiyac ortadan kalkar. Bu sayede daha a r bir rulman kullanabilmek için dikey bir alan açlr. Bu, u an kullanlmakta olan en yaygn tasarmdr.

www.metalmakina.com


MAKALE leziklerin çok sk bir geçmeyle oturmasn sa lamak için stlmaldr. Uygun montaj uygulamas The Timken Company Mühendislik El Kitabnda tanmlanmtr. Rulman iç ve d çaplar, merdane iç çap ve mil ba lant çap ölçülmeli ve rulman montajndan önce çizimlerin toleranslar ile karlatrlmaldr. 4. Timken’in Önerdi/i Yenilikçi Çözüm: Dikey Merdanelerde TDOH RulmanlarE Timken Company'nin dikey merdane uygulamalar için üretti i yenilikçi çözüm, yukarda açklanan geliim sürecinin do al bir parçasdr.

TDOH rulman tasarm ekil 16’da verilmitir. Bu tasarm; konik makaralar ve kafesler, bir adet a r hizmet tipi çift sra konik dbilezik ve bir iç bilezik ara parças ile birletirilen iki adet tek sra iç bilezikten oluur. Ek muhafazalar dahil edilebilir. TDOH rulman kullanlarak oluturulan dikey merdane düzeni ekil 17’te gösterilmektedir. TDOH rulman yapEsEnEn avantajlarE arasEnda ;unlar vardEr: 1.Kaln kesitli d bilezik, makara görevi gördü ü için iki fonksiyon tek bileende bir araya gelir. 2. Merdane ye ayr d bileziklerin monte edilme ihtiyacn ve d çap anma potansiyelini ortadan kaldrr. 3.Rulman bölüm çap daha iyi bir derecede ve daha yüksek sa lamlk sa layacak ekilde artrlabilir.

Rulmann eksenel açkl , daha yüksek sistem dayankll sa lamak için ara parçann, rulman montaj prosedürü srasnda belirli bir genilikte ilendi i sahada kontrol edilir ve ayarlanr. Merdane d bi-

www.metalmakina.com

Ancak bu uygulamalarda, geleneksel olarak kullanlan rulman tipleri yerine merdanenin rulman d bilezi ine entegre edildi i TDOH (A r hizmet tipi çift sra konik makaral rulman) rulmandan faydalanlr.

4.Rulman tertibat uç bolu u, Timken uygulama mühendisleri tarafndan hesaplanan ve Timken üretim bölümü tarafndan sk kontrol altnda tutulan uygulama için özelletirilmi özel bir de ere ayarlanmtr. 5.Rulman, ön montajl ve ambalajl bir ünite olarak sevk edilir, böylece montaj süresi ve maliyetleri azalr (rulmann merdaneye monte edilmesine gerek yoktur).

Ocak - ubat 2019 83


MAKALE Ya/lama: Püskürtme ya sistemi SEzdErmazlEk: Mevcut szdrmazlk sistemi, labirent ve radyal keçeden oluur. Müteri, hadde makinesi so utma solüsyonunun ya kirletti ini görmü ve szdrmazl n yetersizli inden ikayetçi olmutur. Timken rulmanE (müteri seçimi): TDOCD H242649-H242610CD (ekil 19) D ksm: 206,375 x 336,660 x 211,138 x 169,862 mm

merdanelerinde uzun bir ürün haddeleme hattnda gerçekletirilmitir. Orijinal ekipman üreticisi ve hadde tezgahnn son kullancs, Timken tarafndan desteklenmeyen rulman seçti. Dikey merdanenin kesitsel ve izometrik görünümü ekil 18'de gösterilmitir.

6. alan dikey merdane bileenlerinin (pim, flanlar, keçeler vb.) teslimat gibi özel ihtiyaçlar karlamaya yönelik özel çözümler de mevcuttur. 5. Vaka Analizi- Mevcut Sorun ve Çözüm Bu durum çalmasnda uygulama, çok yönlü bir hadde tezgahnn dikey

84

Ocak - ubat 2019

Dikey merdane özellikleri

tasarEm

De irmen tipi: dikey merdane, merdane nominal çap: 550 mm; merdane uzunlu u: 280 mm ÇalE;ma ko;ullarE Maksimum radyal yük: 1800 kN; maksimum hat hz: 270 m/dk (= 156 dev/dak maks. merdane hz)

Timken de eri: C90(2) = 612 kN, C1(2) = 2360 kN Tezgah uç bolu u = 0,610 mm, standart makara profili Bilgisayar modeli Uygulamann bilgisayar modellemesi ekil 20’de gösterilmektedir. Varsaymlar: • Bilgisayar modeli, daha önce açklanan merdane snr artlarna e de erdir. • L10 ömrü hesaplamalar, %75’lik maksimum yük ve %75’.lik maksimum hz koullar altnda yaplr • Radyal yük: Rulman bana 0,75 x 1800 kN = 1350 kN 0,75 x 156 dev/dk = 117 dev/dk.

www.metalmakina.com


MAKALE

• Sra bana ayarlanan rulman yorulma ömrü L10a 700 saattir. Makara iç halkasndaki maksimum temas basnc 3951 MPa (makara ucu), maksimum merkezi basnç ise 2547 MPa’dr (ekil 21). • Rulman seçimi, Timken deste i olmadan müteri tarafndan yaplmtr. Sorun Müteri, merdane skmas veya lastik çatlamas sebebiyle dikey merdanelerin erken zarar görmesinden ikayetçi oldu (ekil 22). Müteri, Timken servis mühendisli i deste i talep etti. Mevcut rulman seçimiyle ilgili bildirilen baka bir sorun yoktu. 6. Vaka Analizi - Timken Dikey Merdane Geli;tirme Çözümü

www.metalmakina.com

Uygulama analizi: Tespit halkasyla birlikte d halka deste i kullanld gözlemlendi ki bu kabul edilemez bir durumdur ve rulman d bilezik deste inin çap her iki tarafta da hatalyd (ekil 18’deki krmz iaretli bölge). Bu koullar rulman hizaszl na ve makara ucunda ar yüklenmeye sebep olabilir. Destek sorununu çözmek için Timken’in yenilikçi çözümüne (bölüm 4’te açkland üzere rulman d bilezi ine entegreli merdane) takiben yeni bir TDOH rulman kullanld.

Ocak - ubat 2019 85


MAKALE Timken de erleri: C90(2) = 662 kN, C1(2) = 2560 kN Not: Rulman de erinin maksimuma çkarlmas için rulman bölüm çapnn arttrld bir baka çözüm gelitirmesi mümkündür (sayfa 9’da açkland üzere TDOH yap avantaj #3). ekil

24,

TDOH

NP880812-

mesi ekil 26'da gösterilmektedir. Hadde makinesinin dikey merdanelerini geli;tirmenin sonuçlarE Sra bana ayarlanan rulman yorulma ömrü L10a 1900 saate çkarlarak %63’lük bir artla sonuçlanmtr. Maksimum temas gerilimi 3951 MPa’dan 2613 MPa’ya düürülürken maksimum merkez gerili-

mi 2547’den 2501 MPa’ya düürüldü (ekil 27). 7. Özet ve Sonuçlar 1. I profillerinin üretiminde belirli süreçler vardr. Bunlarn arasnda ham demiri stma, uygun d hatlar ve boyutlara haddeleme, scakken ilenebilecek uzunluklarda kesim, atmosfer scakl na so utma, düzletirme, sipari edilen uzunluklarda kesim, inceleme ve nakliye yer alr.

SEzdErmazlEk: Mevcut radyal keçe, gelitirilmi bir keçeyle de itirildi. Yeni rulmana ekstra bir radyal keçe entegre edildi. Yeni TDOH rulman tasarEmE Yeni TDOH NP880812-NP862889 tek sraf çizimi ekil 23’te verilmitir.

NP862889 entegre rulmannn 3D görünümüdür. TDOH NP880812-NP862889 rulmannn dikey merdane düzeni ekil 25’te görülebilir. Bilgisayar modeli Uygulamann bilgisayar modelle-

86

Ocak - ubat 2019

2. Haddeleme ilemi genellikle çeitli ayaklarda yaplr. I profili balangçta parçalama aya kullanlarak ekillendirilir. Nihai ekle REF (kaba talama, kenar düzeltme ve son ilem) ayaklar aracl yla ulalr. Tüm REF ayaklar yatay ve dikey merdanelerden oluur. 3. Günümüze kadar dikey merdanelerde pek çok çeitli rulman tipleri kullanlmtr. Glk olarak TQO ile balayp, önce TDO ve sonrasnda ise 2TS-

www.metalmakina.com


MAKALE yetleri azalr. 6. Kirletici maddelere kar direnci arttrmak için, TDOH’da standart rulmanlarda bulunmayan ekkeçeler yer alabilir. 7. TDOH rulman çözümü, kalan dikey merdane bileenlerinin (pim, flanlar, keçeler vb.) teslimat gibi özel ihtiyaçlar karlayacak ekilde uyarlanabilir. Referanslar 1. The Making, Shaping and Treating of Steel, 10th Edition/Latest Technology, AISE Foundation, USA 2. Harris, T. and Kotzalas, M. (2007), “Rolling Bearing Analysis – Advanced Concepts of Bearing Technology” 3. Metal Making Handbook, The Timken Company 4. Section and Billet Mills, SMS Group GMBH (eBelge)

IM tipine geçilmitir. 2TS-IM u an en yaygn kullanlan tasarmdr. 4. Dikey merdane uygulamalar için Timken’in yenilikçi önerisinde, uygulamann tarihsel geliimini mantkl bir ekilde takip ederek merdane ve rulman d bilezi i entegrasyonu sa layan TDOH (konik çift d bilezikli a r rulman )kullanlmtr. 5. TDOH rulman önemli avantajlar sunar. Rulman bölüm çap daha iyi

www.metalmakina.com

bir derece ve daha yüksek sa lamlk sa layacak ekilde artrlabilir. Merdanee/çarka ayrd bileziklerin monte edilme ihtiyacn ve d bilezik d çap anma potansiyelini ortadan kaldrr. Glgili de erlere getirilen ayarlar, Timken üretim bölümünün sk kontrolü altndadr. Buna ek olarak rulman, ön montajl ve ambalajl bir ünite olarak sevk edilir, böylece montaj süresi ve mali-

5. ISO 281 (2007), Rolling Bearings – Dynamic Load Ratings and Rating Life 6. Timken Engineering Manual – Metals Industry Edition (2013), The Timken Company, Order No. 10688 7. Timken Engineering Manual (2011), The Timken Company, Order No. 10424 8. Timken Metals Product Catalog (2014), The Timken Company, Order No. 10675

Ocak - ubat 2019 87


MAKALE

Krank Milleri Üzerindeki Eğimli Yağ Deliklerinin Üretimini Hızlandırma Bu makale Sandvik Coromant taraf ndan haz rlanm t r.

Krank mili motorun kalbidir, yatay hareketi dönü$ hareketine çevirir; arac5n hareket etmesi onun sayesindedir. Krank milleri yap5sal olarak karma$5k parçalard5r, ancak binek otomobil pazar5nda yüksek hacimlerde talep edilmektedir. Gerçekten de, Çin ve Hindistan gibi h5zla büyüyen ekonomilerden gelen ve giderek artan taleplerin daha da artaca'5 beklenmektedir. Bu dü$ünceyle, bu kritik parçalar5n üretimini h5zland5rmaya yard5mc5 olacak tüm i$leme prosesi geli$meleri dünya genelindeki otomotiv üretim tesislerinde heyecanla kar$5lanmaktad5r. Kesici tak5mlar ve tak5mlama sistemleri uzman5 Sandvik Coromant'5n otomotiv alan5nda odakland5'5 konulardan biri de krank milleri üzerindeki e'imli ya' deliklerinin üretimidir. Bu i$lem derinlik/çap oranlar5n5n yüksekli'i ve dik delme aç5lar5 içermesine ba'l5 ortaya ç5kan engeller nedeniyle tutars5z sonuçlar veren, uç k5r5lmalar5n5n s5kl5kla görüldü'ü ve herkes taraf5ndan zorlu'u kabul edilen bir uygulamad5r. Bununla birlikte, bu alanda ç5'5r açan yeni bir geli$me hem tak5m ömrü hem de verimlilik aç5s5ndan büyük kazançlar sunma potansiyeline sahiptir ve son derece cesaret veren sonuçlar ortaya ç5karmaktad5r. Krank mili üretiminde en s k kullan lan malzemeler döküm demir (ISO K) ve çeliktir (ISO P). % parçalar tipik olarak dövme, döküm veya yekpare demir çubuklar eklindedir.

88

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


MAKALE

Döküm demir kaliteleri (ör. GGG60, GGG70 ve GGG80) genellikle nodüler grafit içerir; ayr ca dövme çelik yar mamuller 42CrMo4 (240-285 Hb) ve C38 de (900-1400 N/mm2) yayg nd r. Döküm demir ve çelik aras nda tercih yaparken belirleyici faktörler aras nda mukavemet, aT rl k ve maliyet de bulunur. Pazarda bunlar n kullan m oranlar 50:50 eklindedir. Zorluk Genellikle her bir krank milinde dört adet bulunan eTimli yaT delikleri büyük uçlu muylular n yaTlanmas için gereklidir. 27° ile 29° aras

aç ya sahip olan her bir deliTin çap

krank milinin boyutuna baTl olarak 5-8 mm'dir ve derinliTi de yakla k 90 mm'dir. Bu delikler tipik olarak birbirine bitiik iki muyludan ve bir aT rl k dengeleme bölümünden geçer. Pek çok durumda, eTimli yaT deliTi düz bir delikle de kesiir. ETimli yaT deliklerinin (ve pilot deliklerin) derinliTi, çap n 25 kat n bulabilir. Bu nedenle bu ilemler normal olarak özel krank mili üretim hatlar nda gerçekletirilir ve derin delik delme ilemlerine özel tezgahlar kullan l r.

www.metalmakina.com

Bugüne kadar eTimli yaT deliklerinin delinmesi ile ilikili pek çok sorun yaan yordu; bunlar aras nda aç , derinlik (tala tahliyesi) ve s k s k diTer deliklerle kar lama say labilir. Bu problemler nedeniyle tak m ömrü her zaman bir sorun olarak ortaya ç k yordu. Bu zorluklar

daha da fazlalat ran diTer bir etken ise otomotiv sanayisinin geleneksel olarak i mili üzerinden gönderilen kesme s v s kullan m yerine MQL (asgari miktarda yaTlama) sistemine yönelmesidir.

Çözüm Yüksek penetrasyon h z , tekrarlanabilirlik ve uygulama güvenliTi sunabilen bir matkap konusunda aç k bir talep mevcuttur. Sandvik Coromant bu istekleri göz önünde tutarak özellikle eTimli yaT deliklerinin üretiminde kullan lmak üzere CoroDrill® 865'i gelitirdi. Buradaki en büyük yenilik, tala oluumunu iyiletirecek ve mukavemeti güçlendirecek yeni bir kanal profiline sahip yeni bir geometridir. Her bir kanal, tala tahliyesine ve itme kuvvetini azaltmaya yard mc

olacak mükemmel bir yüzey ince ilemesine sahiptir. Ayr ca diTer kenar haz rlama ilemleri de tutarl l k ve ekil konusunda yard mc olur ve böylece yeil kta ileme uygulamas yap labilir. Dahas , güçlü geometrisi ve optimize edilmi uç özellikleri yüksek ilerleme h zlar n destekler. CoroDrill 865 geometri tasar m nda ISO K veya ISO P krank millerine uyum saTlamak üzere küçük farkl l klar bulunur. Gerçekten de, her bir CoroDrill 865 hassas ihtiyaçlara göre tasarlanm t r; optimum delik ileme performans saTlamak üzere

Ocak - ubat 2019 89


MAKALE teki bir tak m ömrü ve verimlilik kazanc n n sonuçtaki karl l Ta büyük katk yapacaT söylenebilir. Ba$ar5n5n s5rlar5 ETimli yaT deliklerinin baar yla delinmesinde, tak m konusundaki yeniklerle birlikte dikkatle tasarlanm bir ileme stratejisi de büyük rol oynar. ÖrneTin, hassas ve güvenilir bir kesme ilemi ve delik konumu için üreticilerin CoroDrill 865 ile birlikte özel pilot deliTi matkab n kullanarak ie balamas gerekir. Pilot matkap p7 üretim gövde tolerans na ve 150° uç aç s na sahiptir; CoroDrill 865 ise m7 üretim tolerans na ve 135° uç aç s na sahiptir.

kanal ve genel uzunluk ayarlar yapma olanaT saTlar. Sonuç Sunulan ürünün saTlad T potansiyel kazançlar göstermek için yak n tarihli bir müteri vaka çal mas nda GGG80 krank mili üzerinde 5 mm çap nda, eTimli yaT delikleri oluturuldu. Müteri 50 m/dak (0,164 ft/dak) kesme h z , 0,28 mm/dev (0,011 inç/dev) ilerleme ile 17-19

bar bas nçl MQL ve 19 ml/saat ak h z nda çal arak tak m ömründe % 140 art ve % 108 verimlilik art 

saTlad . Dahas , güçlü CoroDrill 865 öngörülebilir bir a nma modeli sundu ve tak m yenisiyle ayn performans düzeyine getirecek ekilde tamamen bileme imkan saTland . Baz büyük krank mili üreticilerinin y lda yar m milyon krank mili ürettiTi dikkate al nd T nda, bu büyüklük-

Pilot deliTin delinmesinden ve CoroDrill 865'in pilot delik içine yerletirilmesinden sonra, önerilen i mili h z ve ilerleme h z uygulanabilir. Çapraz deliTe veya aç l bir yüzeyin k r lma noktas na yakla rken bu noktadan 1 mm geriye kadar delmeye devam edin ve ilerlemeyi önerilen deTerin 0,1'ine getirin. Tüm delik delme ilemi sürekli bir ekilde devam eder – gagalama çevrimi uygulanmaz. Matkab n d köeleri aç l yüzeyi tamamen temizledikten sonra, 500 dev/dak'a ve 600 mm/dak'a geri çekin. H5zlar ve ilerlemeler 5 mm çap nda bir eTimli yaT deliTi için önerilen kesme deTerleri ISO K malzemelerde 50 m/dak (0,164 ft/dak) kesme h z ve 0,28 mm/dev (0,011 inç/dev) ilerleme olarak uygulanmal d r. ISO P için ise, uygulamaya baTl olarak 0,20 mm (0.007 inç/dev) ile 0,28 mm (0.011 inç/dev) ilerleme h z önerilir, ancak kesme h z 80 m/dak (262 ft/dak) deTerine yükseltilmelidir. ETimli yaT deliklerinin delinmesinde tezgah kurulumu ve tak m tutucu sistemleri de kritik öneme sahip-

90

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


MAKALE tutucular kullan labilir, ancak yaT damlac klar yer çekimi etkisiyle i milinde birikebilir ve MQL tesliminde dalgalanmaya neden olabilir. Öte yandan, çift kanall sistemlerde MQL yaT ve hava, i milinde veya i mili burnunda kar t r l r. Böylece daha yüksek hava bas nc ve tekdüze damlac k boyutu saTlan r; bu sistem derin delik delmede ve tala tahliyesinin kritik önem ta d T diTer uygulamalarda en iyi sonucu verir.

tir. Önerilen maksimum tak m salg s 30 μm (0.00118 inç) olmak üzere, her zaman CoroChuck™ veya benzeri s k geçme sistemler gibi yüksek kaliteli tak m tutucu kullan lmal d r. MQL faktörü Optimum performans için MQL ak n n ve bas nc n n iyi kontrol edilme-

www.metalmakina.com

si büyük önem ta r. CoroDrill 865 standart olarak MQL uyumlu bir tak m sap yla gelir, ancak MQL sistem seçimi dikkatle planlanmal d r.

Sonuç olarak, CoroDrill 865 sisteminin doTru uygulanmas , krank mili üretim hatlar n tam kapasiteyle çal t rma olanaT saTlar; kesim çap n n 25 kat na kadar olan hassas yaT delikleri üretimini yüksek güvenilirlik ve mükemmel tala kontrolü ile yapabilirsiniz.

Tek kanall sistemlerde MQL yaT ve hava, tezgah n arkas nda kar t r l r ve sonra bu kar m bir kesme s v s

borusu içinden geçerek i mili üzerinden tak ma iletilir. Standart tak m

Ocak - ubat 2019 91


MAKALE

Titanyum Şasi İşlemede Yeni Ufuklar Bu makale Sandvik Coromant tarafndan hazrlanmtr.

Havac0l0k sanayi uygulamalar0nda titanyum kullan0m0ndaki art0- son y0llarda çok net biçimde belgelenmi-tir. Ayn0 -ekilde, bu popüler malzemenin verimli, etkin ve yüksek kalitede i-lenmesiyle ilgili zorluklar da tart0-ma ve inceleme konusu olmu-tur. Her bir imalathane, titanyum frezelemede kesicilerden optimize edilmi- performans bekler, ama bu, doru teknoloji ve bilgi olmadan elde edilemez. Ancak bugün, bu alandaki bir yenilik sayesinde i-ler dei-meye ba-l0yor. Tüketicilerin yeni yollar ve daha büyük uçu frekans talebi artmaya devam ettiFi için havaclk segmentinin önümüzdeki yllarda etkileyici bir büyüme göstermesi bekleniyor. Asya ve Orta DoFu'daki servet oluumu ve global demografik özellikler de diFer faktörler. Aslnda, Airbus'a göre, önümüzdeki 15 yl boyunca hava trafiFi mevcut seviyelerinin iki katna çkacak.

maliyetleri düürmek, beklentilere daha hzl yant vermek ve daha çok yatrm yapmak için dönüümünü sürdürmesi bekleniyor. Uçak yaplarna göre, uçaklardaki titanyum içeriFinin fazlalatrlmas

talebi büyük ölçüde, etkileyici aFrlk mukavemet performansnn bir sonucu olarak artmaya devam ediyor. asiler büyük parçalardr ve en son parça bir sonraki montaj için hazrlanmadan önce ilenecek

Daha fazla uçak gerekli Tüm bu beklentiler tek bir sonuca iaret ediyor; daha fazla uçak ihtiyacna. Buna karlk, uçak OEM'leri için sorun, üretimi hzlandrmak olacak. Havaclk sanayi tedarik zinciri için açk bir zincirleme etkisi bulunmaktadr. Bu sektöre hizmet veren dünya çapndaki talal imalatçlar, artan kapasite, verim, kalite, zamannda teslimat ve fiyat gereksinimleri karlamaldr. Deloitte tarafndan yaplan yeni bir ankete göre, havaclk sanayi tedarik zincirinin

92

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


MAKALE önemli miktarda malzeme bulunmaktadr. Bunu göz önünde bulundurarak, kesici takm tedarikçilerinin yüksek verimlilik ve uzun ve öngörülebilir takm ömrü saFlayan çözümler sunmas önemlidir. Bununla birlikte, modern tezgahlarn optimize edilmi titanyum asilerin üretiminde kar karya kaldF gereksinimleri karlamak için takmlama inovasyonundan daha fazlasna ihtiyac vardr. Bazen yepyeni bir strateji gerekebilir. Yeni bir yakla-0m Bu stratejilerden biri, büyük radyal kavramalar kullanan ve 40-60 m/dak'lk düük kesme hzlarna sahip geleneksel ileme yaklamlarndan farkl olan yüksek ilerlemeli kenar frezelemedir. Yüksek ilerlemeli kenar frezeleme düük radyal kavrama, sabit tala kalnlF, yüksek ilerleme deFeri ve hz özelliklerine sahiptir. Sandvik Coromant Ar-Ge ekibi CAM programlama desteFi ile yüksek ilerlemeli kenar frezeleme gibi yeni frezeleme stratejilerinin avantajlarn sonuna kadar kullanabilecek bir kesici takm oluturmak için ie koyuldu, yüksek verimlilik ve uzatlm takm ömrü kayda deFer avantajlard. $ki yllk yoFun bir çalmadan sonra, CoroMill® Plura HFS yekpare karbür parmak freze ortaya çkt ve bu freze, titanyum alamlar için ve özellikle yüksek ilerlemeli kenar frezeleme stratejileri ile çalacak ekilde özel olarak tasarlanm geometri ve kaliteye sahip esiz bir çözümdür. Kesme h0zlar0 > 100 m/dak Verimlilik, titanyum parçalar üreten talal imalatçlar için her zaman sorun oldu. Bunun nedeni, ilenebilirliFin titanyumun yüksek kimyasal

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 93


MAKALE

reaktivitesi, düük sl iletkenliFi ve ileme sertlemesi özellikleri ile snrl olmasdr. Son çkan parmak freze bu sorunlar çözmek için tasarlanmtr, bu freze titanyum alamlar 100 m/dak üzerinde kesme hznda ilerken güvenilir bir performans sunar ve daha uzun takm ömrü özelliFine sahiptir.

numlandrlan çklar (her bir kanalda bir adet) bulunmaktadr. Takm, soFutma verimliliFini daha da artrmak için özel SoFutma Takviyesi (patentlidir) ile donatlmtr. Özel SoFutma Takviyesi saFlayan kesme svs ak kanallar boluk tarafnda bulunur ve tasarm sayesinde daha iyi bir scaklk daFlm saFlar.

lar, büyük bir uçak OEM'i tarafndan iletilen bir Avrupa imalathanesinde açklanarak tantlmtr. irket dört eksenli bir yatay ileme merkezi kullanarak Ti6Al4V'den üretilmi asi yuvalarn ilerken, üretim oranlarn arttrmak, zaman tasarrufu saFlamak ve maliyetleri kontrol altnda tutmak istiyordu.

Titanyum alamlarnn frezelenmesi srasnda i parças malzemesinde bulunan titanyum ile takm kaplamasnda ve alt tabakasnda bulunan kimyasal elementler arasnda oluan kimyasal bir etkileim sonucu difüzyon anmas tetiklenir. Kesme bölgesindeki yüksek scaklk kimyasal reaksiyonu yoFunlatrr, bu sebeple uzun takm ömrü özelliFi elde etmek isteyenler için etkili bir soFutma sistemi özellikle önemlidir.

Kalite ve geometrinin tan0mlanmas0

Sonuçlar

Titanyum alamlar frezelemede keskin kesme kenarlar, baka bir önkouldur, çünkü bu kenarlar kesme kuvvetlerinin azaltlmasnda ve ileme sertlemesinin etkilerinin en aza indirilmesinde yardmc olur. Yeni takmn keskin kenarlar, bir TiAlN iç tabakas ve silikon içeren d tabakaya sahip yeni (patentlidir) bir kaplama ile birleir. D tabaka, titanyum alamlar ile reaksiyona girer ve orijinal kaplamann üstünde ince bir alt mikron koruyucu tabaka oluturur. Kesme ilemi srasnda yeni oluan talalar, koruyucu tabakann üzerine süzülür, orijinal kaplamann hzl bozulmasn önler ve takm ömrünü uzatr.

Mevcut yüksek ilerlemeli, deFitirilebilir kesici uçlu kesici, CoroMill® Plura HFS ISO S parmak freze ile deFitirilerek, gerekli kazanmlar elde etmek için kesme deFerleri uygun ekilde ayarlanabilir. ÖrneFin, kesme hz 50 ila 110 m/dak yükseltilirken, eksenel kesme derinliFi 1 ila 30 mm arasnda artrld. Ayn zamanda radyal kesme derinliFi azaltld. Sonuçlar çok etkileyiciydi.

Son çkan yekpare karbür parmak freze, kesme bölgesinde s transferini iyiletirmek ve kesme svsn daha verimli bir ekilde kullanmak için yeni gelitirilmi bir içten kesme svs solüsyonuyla donatlmtr. SoFutma kanallarnn, svnn kesme bölgesinin en sl yüklü ksmna ulamasn saFlamak için özel olarak ko-

94

Ocak - ubat 2019

Yeni kesicinin yüksek ilerlemeli kenar frezeleme stratejileri ile birlikte kullanlmasyla elde edilen sonuç-

Daha önce asi yuvalarnn ileme süresi, 37,5 dakikalk takm ömrü ile 150 dakika olarak kaydedildi. CoroMill® Plura HFS ISO S parmak freze kullanm ile ileme süresi üç kat azalrken takm ömrü dört kat art gösterdi. Sonuç olarak, üretici sadece yuva açma ileminden yllk 14.000 € tasarruf saFlyor.

www.metalmakina.com


ALFABETİK REKLAM İNDEKSİ

ALDÖKÜM

Arka Kapak

ALES PRES

4

ALUEXPO

75

ANCA CNC

17

BAUMÜLLER

3

BOEHLERIT

13

ÇAM CNC

23

DENİZ METAL

42-43

DİRİNLER

9

EMİN YALDIZ METALURJİ

33

ERKAN CNC

Ön Kapak İçi -15

EUASIARAIL

73

FIT

67

GEM-FA

29

HOLDEX-NURSAN

47

ISK-SODEK

64

METALEXPO

71

MİK DİSPLAY

91

OMAS KESİCİ METAL

27

ONUR TEKNİK HIRDAVAT

96

OTR MAKİNA

12

PİKSAN RTECH

25

SCHMERSAL

2

SCHUNK

Arka Kapak İçi

SEÇ MAKİNA

39

STUDER

1

ŞAHİNLER

19

TAMI

49

TANDEM TAKIM TEZGAHLARI

7

TOKSAN KESİCİ

1

TUYAP TUBE&STEEL

72

TÜYAP KONYA MAKTEK

55

TÜYAP KONYA TARIM

54

WAT

5

WIN

65

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT$ BANKASI PERPA UBES$ IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES$ IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES$ IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED$ BANKASI PERPA UBES$ IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE$KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

$BANKASI PERPA UBES$ IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2019 95


96

Ocak - ubat 2019

www.metalmakina.com


MetalMakina Dergisi Ocak-Şubat 2019 Sayı:23 /MetalMakina Magazine January-February 2019 Issue: 235