__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Metalworking and Machinery Manufacturing Technology Magazine

MetalMakina Ocak-Şubat 2020

Sayı:241 Fiyatı:15  ISSN1303-6378

Makine Revizyonu ile STUDER Makineniz İçin Yeni Bir Kullanım Ömrü Sunuyor

Yeni Sandvik Coromant Pens Tutucuda, Mekanik Kilitleme Arabirimi Bulunuyor

Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi

Lincoln Electric Türkiye’den Alimünyum Kaynakları İçin İdeal Kaynak Makinesi

www.metalmakina.com

FANUC SCARA SR Serisi İle Hassasiyet Ve Verimlilik Sınır Tanımıyor


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

1


İÇİNDEKİLER

Makinecilerden ‘Kalitesiz ve Güvensiz Makinelere Hayır’ Çağrısı 6

“Makine ihracatçıları 2020’ye hem fiyat hem miktar artışıyla başladı” 8

10 Gençten Sadece Biri Makine Sektöründe Çalışmak İstiyor 12

Makine Revizyonu ile STUDER Makineniz İçin Yeni Bir Kullanım Ömrü Sunuyor 34

Yeni Sandvik Coromant Pens Tutucuda, Mekanik Kilitleme Arabirimi Bulunuyor 38

FANUC SCARA SR Serisi İle Hassasiyet Ve Verimlilik Sınır Tanımıyor 56

TakWm TezgahlarW Üretiminde Lider Nller; Nstanbul, Nzmir, Bursa ve Konya14 Robotlar Ve Makineler BirbiriyleKonuQuyor, Fabrikalar 7/24 ÇalWQWyor 15 Schmersal Group, Türkiye’de Yeni Bir ube Kuruyor 16 STUDER, 2019 YWlWnda Pazar PayWnW Tekrar ArtWrdW 18 Türk FirmasWndan Almanya'ya 5 Eksenli CNC Makine NhracatW 20 Bakan Varank, Ermaksan’Wn Kilogram De2eri 2 Milyon DolarlWk Çiplerini TBMM’de AnlattW” 22 Gelece2in NQ Modelinde Nnsanlar Ve Robotlar Bir Arada ÇalWQacak! 24 Do2ru KarWQWmW Bulmak 26 Fastener Fair Turkey 2020, UluslararasW Ziyaretçilerini A2Wrlamaya HazWr 28 Messe Düsseldorf GmbH Genel Müdürü Wolfram N. Diener,: Wire, Tube ve VALVE WORLD EXPO Sancak Gemilerimiz Nle Dünya ÇapWnda BaQarWlWyWz” 30

SCHUNK, Universal Robots Otomatik Makine Yüklemesi Nçin TAK&ÇalWQtWr Portföyünü Hassas Uzun Stroklu Tutucular Nle ArttWrdW 36 STUDER, MüQterilerine Çok ÇeQitli Otomasyon Çözümleri Sunuyor 40 Yapay Zeka Etik KurallarW: Bosch, Yapay ZekanWn KullanWmW Nçin Bir KWlavuz Düzenliyor 44 ER ile Nleriye Dönük GeliQme 46 Yeni JC898 ve JC899, Hibrit Çok KatmanlW Malzemelerin NQlenmesinde Katmanlara AyrWlmayW Önlüyor 47 FabrikalarW DijitalleQtiren Doruk 2020’de Asya ve Avrupa’ya YayWlacak 48 Lincoln Electric Türkiye’den Alimünyum KaynaklarW Nçin Ndeal Kaynak Makinesi: Inverter 205-TIG AC/DC 50 Bir BakWQta STUDER Evrensel Harici TaQlama TezgahlarWnWn Portföyüi 54 Endüstriyel YazWlWm ArayWQW Nereden BaQlar? 58 BeQ AdWmda Finansal Mühendislik UygulamasW 60

Türkiye’nin 2020’de Nhracata AçWlan KapWsW Hannover Olacak 32

2

Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

3


BİZDEN

Metal 9:leme ve Makine 9Sektörünün 9leti:im PortalJ olan MetalMakina Dergisinin yeni sayJsJ ile yine beraberiz. 1990 yJlJndan beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çJkarlarJnJ gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacJyla faaliyetlerini sürdüren Makina 9malatçJlarJ Birli>i (M9B), emniyet ve güvenlik standartlarJna uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önemli bir mesaj yayJmladJ. M9B tarafJndan yapJlan açJklamada, makinelerin emniyet ve güvenliklerinin tesis edilmesinde CE mevzuatJnJn temel alJndJ>J vurgulanJrken, çalJ:anlarJn sa>lJ>J, güvenli>i ve emniyetinin, zaman ve maliyet kaybJndan öte, her :eyin üzerinde oldu>una ve hayati tehlikelere sebep olabilecek riskleri ta:Jyan makinelerin piyasaya sunulmamasJ gerekti>ine dikkat çekildi. Makine sanayide çalJ:an sayJsJ 243.550 ki:iyi ula:Jrken takJm tezgahlarJ sektörünün bu rakam içindeki payJ yüzde 8,75 olarak açJklandJ. Sektörde ciddi anlamda kalifiye elaman sJkJntJsJ ya:andJ>JnJ dile getiren Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydo>du, verdikleri ihtiyaca özel e>itimlerle sorunun çözümüne katkJ sa>lamaya çalJ:tJklarJnJ ifade etti. Aydo>du, özel istihdam bürosu statüsünde de hizmet verdiklerini ve tala:lJ imalat tarafJnda deneyimi bulunmayanlarJn ücretlerinin 2.500 TL’den ba:ladJ>JnJ, 6.000 TL’ye kadar çJktJ>JnJ anlattJ. TakJm TezgahlarJ Sanayici ve 9: 9nsanlarJ Derne>i (T9AD), Türkiye’de kentler bazJnda üretimin röntgenini çekti. Buna göre; Türkiye ekonomisi için kaldJraç görevi gören takJm tezgahlarJ sektörünü Bursa, 9stanbul, Konya ve 9zmir sJrtlJyor. Bu illeri sJrasJyla; Sakarya, Ankara, Kayseri, Eski:ehir ve Kocaeli takip ediyor. 9l bazJnda verimlili>i artJrmak, yerli ve milli üretim hedefimizi de yüzde 25’e çJkarabilmemiz için T9AD, ‘Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya)’, ‘Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Tayvan)’ ve ‘Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (9spanya)’ gibi ba:arJlJ kümelenme örneklerinin baz alJnmasJnJn önemini vurguluyor.

Gelecek sayJda bulu:ana kadar sa>lJk, huzur ve sevinçle kalJn. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

4

Ocak - ubat 2020

KÜNYE İlk Yayına Başlama Tarihi Şubat 1989 Kurucusu At›f Cengiz ‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Can Çeçen Sosyal Medya Mehmet Can Pelit Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m İsmail Nohçi Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

Ocak-Şubat 2020 Say›:241 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul 24 Şubat 2020 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

5


HABER

Makinecilerden ‘Kalitesiz ve Güvensiz Makinelere Hayır’ Çağrısı 1990 y<l<ndan beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin ç<karlar<n< gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amac<yla faaliyetlerini sürdüren Makina 'malatç<lar< Birli5i (M'B), emniyet ve güvenlik standartlar<na uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda önemli bir mesaj yay<mlad<. M'B taraf<ndan yap<lan aç<klamada, makinelerin emniyet ve güvenliklerinin tesis edilmesinde CE mevzuat<n<n temel al<nd<5< vurgulan<rken, çal<.anlar<n sa5l<5<, güvenli5i ve emniyetinin, zaman ve maliyet kayb<ndan öte, her .eyin üzerinde oldu5una ve hayati tehlikelere sebep olabilecek riskleri ta.<yan makinelerin piyasaya sunulmamas< gerekti5ine dikkat çekildi. M'B’in yay<mlad<5< mesajda .u ifadelere yer verildi: “Makine imalat sektörünün temsilcisi Makina 'malatç<lar< Birli5i (M'B), makina imalat<n<n temel teknik mevzuat< CE i.aretlemesi için daha fazla denetimin gerekli oldu5una inan<yor ve bu yönde, Sanayi ve Teknoloji Bakanl<5< bünyesinde yürütülen çal<.malar< destekliyor. Emniyet ve güvenlik standartlar<na uygun olmayan makinelerin piyasa gözetimi ve denetimi büyük önem ta.<maktad<r. Denetimsiz makineler insan ve çevre sa5l<5< aç<s<ndan önemli riskler içermektedir. Bu risklerin giderilmesinde, k<saca makinelerin emniyet ve güvenliklerinin tesis edilmesinde CE mevzuat< temel al<nmaktad<r. Hayati tehlikelere se-

6

Ocak - ubat 2020

bep olabilecek riskleri ta.<yan makinelerin piyasaya arz edilmesine izin verilmemelidir. Çal<.anlar<n sa5l<5<, güvenli5i ve emniyeti, zaman ve maliyet kayb<ndan öte her .eyin üzerindedir. Gündemdeki CE denetimi uygulamas< emniyetsiz, güvensiz ve denetimsiz ithalat ve yerli imalat<n engellenmesine yönelik olup, M'B sektör ad<na Sanayi ve Teknoloji Bakanl<5<n<n yürütmekte oldu5u çal<.may< desteklemektedir. Sadece fiyat, teslimat süresi gibi kriterler, k<saca dü.ük fiyata ve h<zl< ticarete önem veren kullan<c<lar<n en ucuz makineyi alabilme çabalar< maalesef sanayicimizi CE uygunlu5u tam olmayan ithal ve yerli ucuz makinelere yönlendirmektedir. Bu tercihler CE mevzuat<na uygunlu5u tam olan yerli makinelerin rekabet .ans<n< azaltmaktad<r. CE uygunlu5u olma-

yan makineler ölüme varan i. kazalar<na, ciddi tehlikelere, verimsizli5e ve büyük ekonomik kay<plara yol açmaktad<r. Ticaret sava.lar<, korumac<l<k ve yerli üretimin desteklendi5i mevcut dünya gündeminde Türkiye’nin de di5er büyük ülkeler gibi iç pazar<n< ve yerli üreticisini korumaya yönelik politikalara yönelmesi ve kendini özellikle Uzak Do5u’dan gelen kalitesiz ve denetimsiz makinelere kar.< korumas< oldukça do5ald<r. “

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

7


HABER

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

“Makine ihracatçıları 2020’ye hem fiyat hem miktar artışıyla başladı” Makine -hracatçNlarN BirliDi, sektörün marka deDerinin yükselmesi, teknoloji geliItirme kapasitesinin artmasN, finansmana eriIiminin kolaylaImasN ve nitelikli iI gücü istihdamNnNn büyümesi için gerekli gördüklerini bir yol haritasNyla açNkladN. YatNrNm ölçeklerinin büyütülmesi ve verimlilik artNINna odaklanan sektör, bu hedeflere ulaImada kayNt dNINyla mücadele ile piyasa denetim ve gözetimini öncelikleri arasNna koydu. 2019 yNlNnN 17,9 milyar dolar ihracatla kapatan sektörün en öncelikli meselesinin yatNrNm ve faaliyet ortamNnNn, kamunun mevcut bütün stratejik planlarN doDrultusunda hNzla iyileItirilmesi olduDunu belirten Makine -hracatçNlarN BirliDi BaIkanN Kutlu KaravelioDlu, “Uzun süre sonra yeniden makinelerimizin birim fiyatlarNnN artNrmayN baIardNk. Ocak ayN sonunda elde ettiDimiz yüzde 7 ihracat artNINnda makinelerimizin 2018 deDerlerini geri dönüyor olmasNnNn katkNsN var. -ki bileIenli artNI 2030 hedeflerimize yönelik güvenimizi pekiItiriyor” dedi. DNI ticaret açNDNnN 2019 yNlNnda 5 milyar dolar düIürmeyi baIaran makine sektöründe, ihracatNn ithalatN karINlama oranN yüzde 75,8 ile rekor seviyeye ulaItN. Ocak ayNnN 1,4 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, Serbest Bölgelerden gerçekleIen iIlemlerle birlikte ihracatNnN 1,5 milyar dolara, Ocak 2020 sonu itibariyle son 12 aylNk ihracatNnN ise 19 milyar dolara taINdN. Sektörün deDer

8

Ocak - ubat 2020

artNIN, fiyat düIürmek zorunda kaldNDN 2019’dan sonra miktar artNINnN yeniden geride bNraktN ve makinelerin kilogram baINna ortalama birim fiyatN 5,7 dolara yükseldi. 2019 yNlNnNn Türkiye’nin ileri teknolojili dönüIümünde önemli bir viraj olduDunu ve kamunun hemen bütün strateji planlarNnda odak sektör olarak makine sanayiine yer vermesinin kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediDini vurgulayan Makine -hracatçNlarN BirliDi BaIkanN Kutlu KaravelioDlu IunlarN ifade etti: “Bu planlarNn baIarNya ulaImasNnN ülkemizin teknolojik baDNmsNzlNDN bakNmNndan gerek Iart gördüDümüz için, süratle atmak zorunda olduDumuz adNmlarN DNI Pazar Strateji Raporumuz kapsamNnda ele aldNk. Potansiyelin yüksek olduDu ülkeler için örnek ürün gruplarN üzerinden derinleItirdiDimiz bu çalNImayla, küresel pazar payNmNzN hNzlN artNracak

strateji önerileri geliItirdik. BakanlNklarNmNzNn, 11. KalkNnma PlanN doDrultusunda eI zamanlN hazNrlayNp uygulamaya soktuDu stratejilerin baIarNya ulaImasN için, sektörümüzün acil olanlardan baIlayarak tüm ihtiyaçlarNna yanNt vereceDine yürekten inanNyoruz.” “Kay!t d!! ile mücadelede de pilot sektör olmak istiyoruz” Stratejik önerilerini ölçek, finansman, teknoloji geliItirme, markalaIma ve doDrudan yabancN yatNrNmlar olmak üzere 5 eksende somutlaItNrdNklarNnN belirten KaravelioDlu IunlarN söyledi: “En öncelikli meselemiz firmalarNmNzNn ölçeDini büyütmektir. YatNrNmNn ve iI hacminin teknoekonomik büyüklüDü, verimliliDin, katma deDerin, markalaImanNn ve sürdürülebilir rekabetçiliDin önIartNdNr. KayNtdNIN istihdam ve satNI hangi sektörde olursa olsun yatNrNm ve faaliyet or-

www.metalmakina.com


HABER tamNnN bozarak, iç ve dNI sermaye çekmeyi zorlaItNran ana etkendir. Fikri mülkiyet haklarNnNn korunmasN ve piyasa gözetimi denetimi teknoloji geliItirmenin vazgeçilmezidir. Bunlarda esnek davranNrsak iIini iyi yapanlarN cezalandNrmNI oluruz; iIlerini büyütmelerine mani olur, nitelikli elemanlar istihdam etmelerini güçleItiririz. Yüzde 24,9 olan kayNt dNIN ortalamamNz, Türkiye ortalamasNnNn altNnda olsa da teknoloji geliItiren, en fazla sayNda Ar-Ge merkezine sahip olan ve ülkenin en rakabetçi ürünlerini üreten sektörümüzde kayNtdNINnNn rakip ülkelerdeki seviyeye inmesini saDlamak zorundayNz. Burada hem devlete hem de sektörel derneklerimize görev düIüyor. KayNt dNINyla mücadelede de pilot sektör olmaya hazNrNz.” -hracatNn ve ihracatçNnNn finansmanNnNn çok önemli olduDunu, bu konunun çözülmesinin ölçek büyütücü bir etkisi olacaDNnN belirten KaravelioDlu Iöyle konuItu: “Yüzde 26 ile dünyada ihracata en çok destek veren kredi kuruluIlarN arasNnda yer alan Eximbank’Nn imkanlarNndan sektörümüzün gereklerine uygun biçimde yararlanmalNyNz. Tüketim mallarNna uygun kNsa vadeli finansman modelleri yerine rakip ülkelerde olduDu gibi, hedef pazarlarda alNcN kredileri de dahil ortauzun vadeli programlar geliItirmeliyiz. Kredilerin teminatlandNrNlmasN konusunda da sektörel bir açNlNma ihtiyaç var.” “Ölçek büyütmek için ithalat özendirici uygulamalardan vaz geçmeliyiz” KaravelioDlu, Türkiye'de en fazla Ar-Ge merkezine sahip sektörün makine imalat sanayii olduDunu ve bu sebeple haksNz rekabetten en çok korunmasN gereken faaliyet alanN olduDunu belirterek “Türkiye’nin en rekabetçi sektörü olarak niI

www.metalmakina.com

alanlarda derinleImek kabiliyetimiz var. Ancak unutulmamalN ki yüksek teknolojili makineler referansla satNlNr ve iI bitirme belgeleri özel maksatlN makina imalatNnda sertifikasyon mahiyeti taINr. Ülkemizdeki endüstriyel tesislerden referans kazanabilmemiz için yerlileIme çabalarN artmalNdNr. KorumacN tedbirlerin küreselleItiDi bir dönemde kamu yatNrNmlarNnN lehimize çevirmeli, teIvik mevzuatN içinde ithalatN özendiren uygulamalardan kaçNnmalNyNz” dedi. KorumacN politikalarNn dünyada bir yerelleIme furyasN oluIturduDuna da dikkat çeken KaravelioDlu bu durumun makine imalatçNlarNnN aralarNnda Türkiye’nin de bulunduDu ana pazarlarda yatNrNm yapmaya zorladNDNnN belirterek IunlarN söyledi: “YabancN yatNrNmlarNn varlNDN ihracatNmNz için de büyük önem taINyor, fakat yeni teknolojiler kadar tevsi modernizasyon projelerine de destek vermeliyiz. Sektörümüzün ihtiyacN ara malN ve komponent yatNrNmlarN Teknoloji OdaklN Hamle ProgramN kapsamNna alNndN ve raDbet gördü. Mevcut proje baIvurularNnNn baIarNyla sonuçlanmasN için faaliyet ortamNndaki düzenlemeler acil hale geldi. KayNt dNIN ile mücadele bu konu için de büyük önem taINyor.” “Makine ve teknoloji üreten ülkeler sayg! ve itibar görür”

gerektiDine dikkat çeken KaravelioDlu, “Ülkelerin ve ürünlerin marka deDeri özellikle yatNrNm mallarNnda birbiriyle çok iliIkilidir. Makine üreten ülkelerin temsilcileri her daim daha fazla saygN ve itibar görüyor. Türkiye üretim teknolojileri geliItiren ve ihraç eden ülke vizyonunda NsrarcN olmalN” dedi. “klim deiikliine kay!ts!z kalmak üçüncü dünya ülkesi olmay! göze almak olur” Verimlilik kavramNnNn makinelerin performansNnda önemli bir kriter haline geldiDini ve daha az enerji harcayarak daha çok iI yapmanNn temel bir ölçüt olduDuna dikkat çeken KaravelioDlu Iöyle konuItu: “Çevre sorunlarNna ve iklim deDiIikliDine endüstriyel stratejilerde yer vermeyen ülkelerin dNI ticaretten alacaDN pay sNnNrlanacak. Ana pazarNmNz AB planlN bir geçiI süreci sonunda, kötü gidiIe kayNtsNz kalan ülkelerin mallarNnN ithal etmeyecek. On yNlN aIkNn bir süreçte ürünlerinin büyük kNsmNnN AB direktiflerine uygun hale getirmiI bir sektörün temsilcileri olarak biz bu yaklaINmN insanlNDNn temel deDerlerine uygun buluyoruz ve bu olguyu zamanNnda önlemler alarak yönetmek üzere kamuoyunda bir farkNndalNk yaratmayN amaçlNyoruz.”

Makine ticaretinde alNcN ve imalatçN arasNnda bir doku uyuImasN olmasN

Ocak - ubat 2020

9


10 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

11


HABER

10 Gençten Sadece Biri Makine Sektöründe Çalışmak İstiyor Deneyimli CNC operatörünün maaKV 5.500 TL'ye kadar çVkVyor Makine sanayide çalpkan saypsp 243.550 kikiyi ulakprken takpm tezgahlarp sektörünün bu rakam içindeki payp yüzde 8,75 olarak açpklandp. Sektörde ciddi anlamda kalifiye elaman spkpntpsp yakandpgpnp dile getiren Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydogdu, verdikleri ihtiyaca özel egitimlerle sorunun çözümüne katkp saglamaya çalpktpklarpnp ifade etti. Aydogdu, özel istihdam bürosu statüsünde de hizmet verdiklerini ve talaklp imalat tarafpnda deneyimi bulunmayanlarpn ücretlerinin 2.500 TL’den bakladpgpnp, 6.000 TL’ye kadar çpktpgpnp anlattp. 4 milyon 308 bini akan iksiz saypsp ve bunun içinde genç iksiz oranpnpn yüzde 24,5 çpkmasp, istihdam arttprpcp politikalarp gündeme getirirken makine sektörü kalifiye eleman spkpntpsp yakpyor. 243.550 kikinin çalpktpgp sektörde yatprpm malp olarak kullanplan takpm tezgahlarpnpn payp ise yüzde 8,75. Makine sektörünün her alanpnda oldugu gibi takpm tezgahlarpnda da ciddi kalifiye eleman spkpntpsp yakandpgpna dikkati çeken Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydogdu, istihdama katkp saglamak amacpyla 2015 yplpnda kurulan Akademi merkezinde o tarihten bu yana operatör, robot kullanpmp ve dijitalizasyon egitimleri verdiklerini, yanp spra yeni teknoloji kullanpmpna yönelik egitim programlarp düzenlediklerini söyledi. Egitimlerle birlikte sektörden gelen talep üzerine 2018 yplpndan itibaren “Özel Tstihdam Bürosu” statüsünde hizmet

12 Ocak - ubat 2020

vermeye de bakladpklarpnp aktaran Aydogdu, stratejik öneme sahip olan sektördeki ücret politikasp hakkpnda da bilgi verdi. Operatör ücretleri 6000 TL’ye kadar çVkVyor Teknolojinin süratle degiktigi alanlardan olan makine sektöründe ‘güncel kalmanpn’ son derece önemli oldugunu dile getiren Aydogdu, “Tezmaksan çatpsp altpnda faaliyetlerini sürdüren Tezmaksan Akademi olarak uygun ik gücünü, ikverenle tam zamanpnda bir araya getirmeye ve böylece faaliyet gösterdigi sektörlerde istihdam kalitesini yükseltmeyi amaçlpyoruz. Ücretsiz olarak

gerçeklektirdigimiz 'Tke Yerlektirme Danpkmanlpgp' vasptaspyla bir maak istatistik raporu olukturduk. Buna göre Tstanbul'da 'Talaklp Tmalat' sektöründe çalpkacak bir kikinin deneyimsiz olmasp halinde ücreti 2.500 TL'den baklpyor, kayet deneyimli ise bu rakam 6 bin TL'ye kadar çpkpyor. Aynp kekilde bir CNC operatörünün deneyimsiz olarak alacagp ücret 2325 TL'den baklarken, bu rakam deneyimli olunmasp durumunda 5.500 TL'ye kadar çpkpyor." Aydogdu imalat sanayisinde ortaya çpkan eleman açpgpna da dikkat çekerek; “2019 yplpnda imalat sektöründe 2-9 çalpkanp bulunan kirketler-

www.metalmakina.com


HABER

de eleman açpgp yüzde 11.2, 10-19 arasp çalpkanp bulunan kirketlerde yüzde 15.9, 20 ve üzeri çalpkanp bulunan kirketlerde ise, yüzde 24.4 olarak gerçeklekti. Sadece bu üç veriden hareketle duruma baktpgpmpzda imalat sanayi tarafpnda açpk ik saypsp 117 bin oldugu ortaya çpkpyor ” diye konuktu. 10 gençten sadece biri, ikisi makine sektöründe çalVKmak istiyor

www.metalmakina.com

Türkiye’de tüm lise ögrencileri için de mesleki ve teknik egitimi tercih edenlerin oranpnpn yüzde 34.62 oldugunu aktaran Aydogdu, “Tezmaksan Akademi olarak meslek liselerinde düzenledigimiz seminerlerle 40 bin gence ulaktpk. Her on gençten sadece birinin ya da ikisinin mezun olduktan sonra makine alanpnda çalpkmak istedigini gözlemledik. Özellikle makine ve takpm tezgahlarp sektörünü anlattpgpmpz ‘Torna ile

ekillenen Hayatlar’ seminerlerimizin ardpndan 10 gençten bekinin fikrinin degiktigini ve bu alanda çalpkmak istediklerini beyan ettiklerini gördük. Bu süreçte gördügümüz diger bir key ise gençler meslek liselerinde okuyor ama ne okuduklarpnp bilmiyor, mezun olduklarpnda ne olacaklarp konusunda bilgileri yok. Sektörün gelecegini anlatpnca ne kadar önemli oldugunu gösterince fikirleri degikiyor. Mesleki egitimimizi uygulamalp ve modern çagpn ihtiyacpna uygun bir hale getirip, gençleri bu alanp bilerek mezun ettigimiz taktirde degikimin baklayacagpna inanpyoruz. ” diye konuktu. Endüstri 4.0 üretim modellerinin dünyaya hakim oldugu bir dönemde böylesi bir dönükümün domino takp etkisi yaratacagpnp aktaran Aydogdu, egitimini akpllp makinelerde uygulamalp olarak almpk, dijital dönükümü kavrampk kalifiye genç mezunlarpn, kaliteli üretim ve yeni projelerin, parlak fikirlerin anahtarp olabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ocak - ubat 2020

13


HABER

TakÄąm TezgahlarÄą Ă&#x153;retiminde Lider Ä°ller; Ä°stanbul, Ä°zmir, Bursa ve Konya TakGm TezgahlarG Sanayici ve 9= 9nsanlarG Derne6i (T9AD), TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de kentler bazGnda Ăźretimin rĂśntgenini çekti. Buna gĂśre; TĂźrkiye ekonomisi için kaldGraç gĂśrevi gĂśren takGm tezgahlarG sektĂśrĂźnĂź Bursa, 9stanbul, Konya ve 9zmir sGrtlGyor. Bu illeri sGrasGyla; Sakarya, Ankara, Kayseri, Eski=ehir ve Kocaeli takip ediyor. 9l bazGnda verimlili6i artGrmak, yerli ve milli Ăźretim hedefimizi de yĂźzde 25â&#x20AC;&#x2122;e çGkarabilmemiz için T9AD, â&#x20AC;&#x2DC;Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya)â&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Tayvan)â&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x2DC;Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (9spanya)â&#x20AC;&#x2122; gibi ba=arGlG kĂźmelenme Ăśrneklerinin baz alGnmasGnGn Ăśnemini vurguluyor. Sanayide yatGrGm malG olarak kullanGlan ve makineleri yapan makineler olarak tanGmlanan takGm tezgahlarG Ăźretimi, yurt içinde farklG illere da6GlmG= durumda. Otomotiv, savunma, havacGlGk, medikal ve kalGp gibi sektĂśrlerde çarpan etkisi yaratan ve 2018 yGlGnda Ăźlke ihracatGna 20 milyar dolar katkG sa6layan takGm tezgahlarG sektĂśr Ăźretiminde lider illerin ba=Gnda Bursa, 9stanbul, Konya ve 9zmir geliyor. Bu illeri sGrasGyla Sakarya, Ankara, Kayseri, Eski=ehir ve Kocaeli takip ediyor. Sac =ekillendirme ve i=leme makinelerinin Ăźretiminde Bursa ve Konyaâ&#x20AC;&#x2122;nGn Ăśne çGktG6GnG dile getiren TakGm TezgahlarG Sanayici ve 9= 9nsanlarG Derne6i (T9AD) Ba=kanG Fatih VarlGk, buna neden olarak otomotiv ve tarGm makineleri fabrikalarGnGn a6GrlGkla bu bĂśl-

14 Ocak - ubat 2020

ye sanayisi için Ăźretimi elzem ve stratejik olan takGm tezgahlarGnGn Ăźretimi için â&#x20AC;&#x2DC;Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya)â&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Tayvan)â&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x2DC;Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (9spanya)â&#x20AC;&#x2122; gibi ba=arGlG Ăśrnekler baz alGnarak Ăźretilecek ekipman ve makineler bazGnda uzmanla=mG= Ăśzel profesyonel kĂźmelenme yapGlandGrmasG olu=turulmalGdGr. Lojistik, insan kayna6G gibi kriterler de gĂśz ĂśnĂźne alGnarak kĂźmelenme modeli Kocaeli, Bursa, 9zmir, Konya illerinde olu=turulabilirâ&#x20AC;? dedi. â&#x20AC;&#x153;Hedefimiz yerli ve milli Ăźretimi 2023 ylnda yĂźzde 25â&#x20AC;&#x2122;e çkarmakâ&#x20AC;? gelerde bulunmasGnG gĂśsterdi. VarlGk, i=leme merkezi, torna gibi metal i=leme makinelerinin Ăźreticilerinin ise 9stanbul ve 9zmirâ&#x20AC;&#x2122;de yo6unla=tG6GnG aktardG. â&#x20AC;&#x153;KĂźmelenme modeli Kocaeli, Bursa, zmir, Konya illerinde oluturulabilirâ&#x20AC;? TakGm tezgahlarG Ăźretimde lider olan Ăźlkelerde var olan kĂźmelenme modelinin TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de de gerçekle=tirilmesi gerekti6ini savunduklarGnG belirten VarlGk, bu yapGnGn hayata geçmesi halinde iller bazGnda kĂźmelenme faaliyeti yapGlabilece6ini sĂśyledi. VarlGk, â&#x20AC;&#x153;TakGm tezgahlarG Ăźretiminde Ăśnde gelen Almanya, Tayvan, Japonya, 9spanya, 9talya gibi Ăźlkelerin Ăźretim yapGlanmasGna baktG6GmGzda hem makine hem de ekipman Ăźretimi için kĂźmelenme yapGlarGnGn Ăśne çGktG6GnG gĂśrĂźyoruz. TĂźrki-

Ancak bĂśyle bir Ăźretim modeliyle takGm tezgahlarG sektĂśrĂźnĂźn 2023 yGlG hedeflerine ula=abilece6ine inandGklarGnG sĂśyleyen T9AD Ba=kanG VarlGk, â&#x20AC;&#x153;SektĂśrĂźn çatG kurulu=u olarak yerli Ăźretim ve milli kullanGmG artGrma yolunda sektĂśrĂźn ya=adG6G bĂźtĂźn problemleri yakGndan takip ediyoruz. Ă&#x2021;GkardG6GmGz doneler do6rultusunda da bir yol haritasG olu=turuyoruz. Biz biliyoruz ki bugĂźn; TĂźrkiye takGm tezgahlarG alanGndaki ihtiyacGnGn ancak yĂźzde 15â&#x20AC;&#x2122;lik kGsmGnG yerli makinelerle kar=GlGyor. Hedefimiz 2023â&#x20AC;&#x2122;e kadar bu oranG yĂźzde 25â&#x20AC;&#x2122;e çGkarmakâ&#x20AC;? dedi.

www.metalmakina.com


HABER

Robotlar Ve Makineler Birbiriyle KonuĹ&#x;uyor, Fabrikalar 7/24 Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;Äąyor Sivasâ&#x20AC;&#x2122;ta 11 robot 34 makine ayn" anda birbiriyle konuuyor Makina sektĂśrĂźnĂźn Ăśnde gelen firmalarHndan Tezmaksan, EndĂźstri 4.0 odaBHnda sanayicilere sunduBu yerli ve milli ĂźrĂźnleri Cubebox ve Kapasitematikâ&#x20AC;&#x2122;in yanH sHra farklH sektĂśrlerde çeCitli robotlu otomasyon projeleri hayata geçiriyor. GeliCtirdiBi I/O link baBlantH modeliyle 11 robotun ve yaklaCHk 34 makinanHn bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleCmesine olanak tanHyan TEZMAKSAN, akHllH fabrika uygulamasHnH son olarak Sivasâ&#x20AC;&#x2122;a taCHdH. C yapHC Cekillerinin deBiCtiBi gĂźnĂźmĂźzde akHllH fabrikalar sektĂśrlerin bir numaralH gĂźndem maddesini oluCturuyor. EndĂźstri 4.0 odaBHnda Ăźretim parkurlarHnH yenileyen markalar ise bir adHm Ăśne geçiyor. Bu farkHndalHkla TEZMAKSAN; geliCtirdiBi I/O link baBlantH modeliyle 11 robotun ve yaklaCHk 34 makinanHn bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleCmesine olanak tanHyarak markalarHn robotlu otomasyon sĂźrecini hHzlandHrHyor. I/O link balant" ile art"k ayn" dili konuuyorlar TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki Cirketlerin iC sĂźreçlerini modernize etme noktasHnda ciddi bir çaba içinde bulunduBunu ve bunun gelecek için son derece umut verici olduBunu aktaran TEZMAKSAN Genel MĂźdĂźr Hakan AydoBdu, son olarak Sivasâ&#x20AC;&#x2122;ta bu çalHCmayH gerçekleCtirdiklerini aktardH. Robotlu otomasyon konusunda her tĂźrlĂź talebi, markanHn ihtiyacHna uygun Cekilde AR-Ge departmanH ile birlikte projelendirdiklerini aktaran AydoBdu, â&#x20AC;&#x153;Sivasâ&#x20AC;&#x2122;ta kam mili Ăźreten ve dĂźnyada 80 Ăźlkeye ihracat yapan

www.metalmakina.com

ESTA fabrikasHnH akHllH fabrika haline getirdik. Burada makine ve robot kurulumlarHnHn yanH sHra geliCtirdiBimiz proje ile 11 robot ve yaklaCHk 34 makinanHn bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleCmesini saBladHk. Bunu da geliCtirdiBimiz I/O link baBlantHsH ile gerçekleCtirdik. Biz ihtiyaca Ăśzel robotlu otomasyon çÜzĂźmlerini, hangi prosesi nasHl yaparsak çok daha hHzlH ve verimli bir tablo oluCturabilirize bakarak hazHrlHyor ve hayata geçiriyoruzâ&#x20AC;? dedi. Daha rekabetçi bir TĂźrkiye için fabrikalar ak"ll" hale getirilmeli TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin uluslararasH piyasada daha rekabetçi olabilmesi gerektiBini sĂśyleyen AydoBdu, bunun da ancak katma deBeri yĂźksek ĂźrĂźnler mĂźmkĂźn olabileceBini kaydetti. Ă&#x153;retim tesislerinin dĂźnyadaki trende uygun Cekilde akHllH hale getirilmesinin bu noktada çok Ăśnemli olduBunu ifade eden AydoBdu, CunlarH kaydetti: â&#x20AC;&#x153;Biz Ăśnce Ăźlkemizi dĂźCĂźnĂźyoruz. AkHllH fabrika oluCturulma talebi ile baCvu-

ruda bulanan markalarHn bizim makine ve robotlarHmHzH kullanmalarHna bakmaksHzHn, Cirketin ihtiyacHna uygun Cekilde projelendirmeyi yapHyoruz. Ă&#x2021;ĂźnkĂź daha rekabetçi bir TĂźrkiye, daha gßçlĂź ve refah seviyesi yĂźksek TĂźrkiye anlamHna geliyor. 40 yHldHr Cunu sĂśylĂźyoruz, halkHmHzHn mutluluBu, Ăźlkemizin gĂźcĂź bizim en bĂźyĂźk kazancHmHz.â&#x20AC;? Ar-Geâ&#x20AC;&#x2122;ye yat"r"mdan kaçamay"z irket olarak yerli yazHlHm ve otomasyon sistemleri geliCtirdiklerini de hatHrlatan AydoBdu, uzaktan takip ve verimlilik raporlama yazHlHmH Kapasitematik ile robotlu otomasyon sistemi Cubebox ve yazHlHm ROBOCAM için 1 milyon dolarlHk yatHrHm yaptHklarHnH, çßnkĂź artHk Cirketlerin kaçamayacaBH bir diBer konunun Ar-Ge olduBunu kaydetti. AydoBdu, 2020â&#x20AC;&#x2122;den itibaren bu ĂźrĂźnlerin ihracatHna baClayacaklarHnH, Ăźlke olarak katma deBeri yĂźksek ĂźrĂźn ve sistemlerin ihracatHna aBHrlHk verilmesinin elzem olduBunu belirtti.

Ocak - ubat 2020

15


HABER

Schmersal Group, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Yeni Bir Ĺ&#x17E;ube Kuruyor Uluslararas pazar lideri makine gĂźvenli i için ĂźrĂźnler, sistemler ve kapsaml danmanlk hizmetleri sunuyor Schmersal grubu TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ocak 2020 tarihinde tĂźm ticari faaliyetlerine baHlayan yeni bir Hube kurdu: Schmersal Turkey Otomasyon Ă&#x153;rĂźnleri ve Hizmetleri Ltd. ti. Hirketinin merkezi 3stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da yer alLyor. Makine gĂźvenliFinde dĂźnya lideri olan Schmersal Grubu, kĂźresel varlLFLnL bu merkezi ile daha da geniHletiyor. irket gĂźnĂźmĂźzde 60â&#x20AC;&#x2122;tan fazla Ăźlkedeki Ăśzel Hirketleri ve satLH ortaklarLyla temsil edilmektedir. Yeni Hube, aFLrlLklL olarak TĂźrkiye ve Azerbaycan pazarlarLna yĂźksek kaliteli gĂźvenlik ĂźrĂźnleri ve sistemleri tedarik etmektedir. Schmersal Turkey Genel MĂźdĂźrĂź BarLH YĂźcel, "Satech Safety Technology ile olan iH birliFimiz sayesinde makine ve Ăźretim hatlarLnL fiziki koruyucu tertibatlar ile gĂźvenceye alan mĂźHterilerimize tek elden bĂźtĂźn sistemleri sunabiliriz", Heklinde açLklLyor. 3stanbul Hubesi tarafLndan sunulan hizmet yelpazesi, Schmersal servis bĂślĂźmĂź tec.nicum'un kapsamlL makine gĂźvenliFi hizmetleri ile tamamlanmaktadLr. Bunlar arasLnda ĂśrneFin, makine duruH sĂźresi ĂślçßmĂź (ESPE testleri), risk deFerlendirmesi veya gĂźvenlik doFrulamasL gibi hizmetler bulunmaktadLr. tec.nicum, TĂ&#x153;V Rheinland sertifikalL 3Hlevsel GĂźvenlik MĂźhendisleri (Functional Safety Engineers) ile dĂźnya çapLnda faaliyet gĂśsteren bir organizasyondur. TĂźrkiye'de de uluslararasL

16 Ocak - ubat 2020

Schmersal Turkey Genel MĂźdĂźrĂź Bar YĂźcel

tec.nicum organizasyonunun makine gßvenliFi hizmetleri artLk kolay, gßvenilir ve rahat ulaHLlLr bir Hekilde mßHterilerimize sunulabilecek. Schmersal Turkey Genel Mßdßrß BarLH Yßcel, "Schmersal, halihazLrda Tßrkiye pazarLnda tanLnmLH ve yßksek kalitesi kabul gÜrmßH bir ßrßn ve sistem ßreticisidir" diye açLklLyor. "Ancak, hedefimiz mßHterilerimizin kolay ulaHtLFL ve onlara eksiksiz çÜzßmler sunan bir tedarikçi olmak ve de makine gßvenliFi ile ilgili ßrßn ve

hizmetler için her zaman ilk tercih edilen tedarikçi olmaktLr. Bunu, makine gßvenliFi ßzerine yetkinliklerimizi ve iyi organize edilmiH hizmet kalitemizi yßksek kaliteli ßrßnler ve sistemlerimiz ile harmanlayarak baHaracaFLmLza inanLyorum."

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki yeni Schmersal ubesinin iletiim bilgileri: Schmersal Turkey Otomasyon Ă&#x153;rĂźnleri ve Hizmetleri Ltd. ti. AtatĂźrk Mah. AtaHehir BulvarL No:5 Gardenya Plaza 5 Kat: 2 Daire: 2 34758 AtaHehir / 3stanbul / TĂźrkiye E-posta: info-tr@schmersal.com Tel: +90 534 033 33 96 www.schmersal.com.tr

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

17


HABER

STUDER, 2019 YĹlĹnda Pazar PayĹnĹ Tekrar ArtĹrdĹ 2018'de bir kay1t y1l1ndan sonra Fritz Studer AG, 2019'da çok ba(ar1l1 bir y1l daha bildirdi. irket tarihinin ßçßncß en iyi y1ll1k cirosuyla, silindirik ta(lama makinesi ßreticisi zorlu pazar ko(ullar1na ramen pazar hisselerini tekrar art1rd1. Ba(ar1s1n1n bir nedeni, neredeyse% 40 ile yeni gelen mß(terilerin yßksek oran1d1r. DßnyanRn dÜrt bir yanRndan 60'tan fazla gazeteci Hareket ToplantRsR için Bernese Oberland'a gitti. "TaNlama SanatR " sloganR altRnda Nirket, silindirik taNlama makinelerinin Ünde gelen ßreticilerinden biri haline getiren bazR Neyleri sundu. "Bu iddia sRnRrlamalarRn ßstesinden gelmemizi ve baNlangRçta imkansRz gÜrßnen Neylere ulaNmak için nihayetinde fark yaratan ancak algRlanabilir ayrRntRlara odaklanmamRzR gerektiriyor. Bu gibi zamanlarda, sßreçlerimizin ve ßrßnlerimizin verimlili?i ve

Fritz Studer AG CEO'su Jens Bleher kalitesine Üzel bir odaklanma var" diyor Fritz Studer AG CEO'su Jens Bleher. Sat1( ve makine portfÜyß YRllRk basRn toplantRsRnda, Bleher ekonomik durum Ünemli Ülçßde bozulsa bile baNarRlR bir 2019 bildirdi. irketin CSO'su Sandro Bottazzo, "irket tarihinin ßçßncß en iyi yRlRyla pazar paylarRmRzR daha da artRrabildik" diyor. STUDER Üzellikle Kuzey Amerika'da gßçlß bßyßme kaydetti ve Nirketin 100 yRllRk tarihinde en iyi ikinci sonucu elde etti. irket ayrRca

iç silindirik taNlama makineleri ile cirosunu daha da artRrabildi. Bottazzo, "Ă&#x2013;zellikle Asya bĂślgesinde iç silindirik taNlama tezgahlarR için 2018'in yĂźksek seviyelerinde gelen sipariNleri koruduk" dedi. Ă&#x153;ç makine tipi de gelen sipariNleri kaydetmeyi baNardR: S121, S141 ve S151, dahili silindirik taNlama makinelerinin amiral gemisi. Yeni evrensel silindirik taNlama makineleri favorit, S33 ve S31â&#x20AC;&#x2122; de çok baNarRlR bir baNlangRç yaptR. Bleher, "Yeni evrensel makinelerin lansmanR hem gßç hem de Ăśne çRkan bir Ăśzellikti" diye açRklRyor. irketin yaklaNRk 100 yeni makineyi satmasR için bir yRla bile ihtiyacR yoktu. MĂźNteriler, yeni makinelerin yĂźksek kalitesini ve hassasiyetini vurguluyor. Amerika'da, yeni bir S31 satRn alan uzun sĂźredir devam eden bir STUDER mĂźNterisi, gĂź-venilirlik ve hassasiyette bir baNka artRN elde edebilmesinden memnundu.

DĂźnyann dĂśrt bir yanndan 60'tan fazla gazeteci Hareket Toplantsna Katld

18 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


HABER

Stephan Stoll (COO), Sandro Bottazzo (CSO), Daniel Huber (CTO) and Jens Bleher (CEO)

Hedefimiz mü(terilerimizi daha da ba(ar1l1 k1lmakt1r MüNteri segmentleri 2019'da çok farklR geliNti. Özellikle otomotiv sektöründe, piyasa koNullarR 2018 yRlRna göre çok daha zorlayRcRydR. Ancak bu geniN çeNitlilik sayesinde Fritz Studer AG, zayRf pazar segmentlerini daha güçlü segmentlerle dengeleyebildi. Örne?in, havacRlRk endüstrisi 2019'da geliNen segmentlerden biriydi. Bottazzo, geçti?imiz yRl gözden geçirilirken, "irketimiz aynR zamanda havacRlRk ve uzay müNteri segmentinde uzun yRllardRr iyi konumlandRrRlmRN ve birçok bileNen tedarikçisinin tercih edilen tedarikçisi-

Fritz Studer AG CSO'su Sandro Bottazzo

www.metalmakina.com

dir" diye açRklRyor. STUDER, küresel müNteri odaklR satRN ve servis organizasyonundaki baNarRsRnRn bir anahtarRnR görüyor. Bu, geçen yRl yeni müNteri oranRnRn neredeyse% 40 olmasRnRn nedenlerinden biridir. Büyük Britanya gibi daha küçük pazarlar da 2019'da çok iyi bir sipariN alRmR elde etti. Son olarak, Nirketin &sviçre'deki iç pazarRnda da pazar payR arttR. Mü(teri Hizmetleri MüNteri Hizmetleri, 2019'da daha da geliNtirildi ve 2018 ve 2019'da baNlatRlan organizasyon de?iNiklikleri baNarRyla tamamlandR. Fritz Studer AG, ayrRca servis teknisyen sayRsRnR da artRrdR. Bottazzo, "Özellikle &talya ve Fransa'da geçen sene daha fazla yeni servis teknisyeni istihdam edebildik ve daha hRzlR ve daha yetkin yerinde destek sa?lamamRzR sa?ladRk" diye açRklRyor. Makine revizyonlarR ve bakRmR yeni rekor bir ciro elde etti. Her iki hizmet alanR da bir kez daha çift haneli

bir artRN gösterdi. Sandro Bottazzo ekliyor: "Makine revizyonlarR bizim için önemli bir iN alanR ve ideal olarak yeni makine iNimizi tamamlRyor. Bu, müNterilerimizin yeni makineden makinenin revizyonuna, tek bir kaynaktan komple bir aralR?a sahip olabilece?i anlamRna gelir ". Teknoloji için heyecan verici zamanlar 2019 ayrRca STUDER'Rn sistem bölümü için çok heyecan vericiydi. ÇeNitli yeni projeler baNlatRldR, geliNtirildi ve tamamlandR. Örne?in, STUDER WireDress ® sayesinde tRp sektöründen bir uygulama için döngü süresini% 70 oranRnda azaltmak mümkün olmuNtur. Biel'de, kütle spektrometrelerinde kullanRlacak seramik bileNenlerin, müNteri ile yapRlan birkaç ö?ütme denemesinde yüksek hassasiyetle form-zemin oluNturuldu?u bir yaNam döngüsü çözüm projesi gerçekleNtirildi.

Ocak - ubat 2020

19


HABER

Türk Firmasından Almanya'ya 5 Eksenli CNC Makine İhracatı +stanbul merkezli Usel Makina ile Almanya’nGn alanGnda lider makina üreticisi LÖFFLER GmbH arasGnda Türkiye’de 5 eksenli CNC makinalarGn üretimi konusunda 2019 yGlGnda yapGlan anlaCmaya istinaden ilk makinanGn kabul testleri baCarG ile gerçekleCtirilerek CNC makinalarGn ihracatGna baClandG. Usel Makina Genel Müdürü Dr. UAur imCir, makine teknolojisi konusunda dünyada lider konumda olan Almanya'ya yüksek teknolojiye sahip 5 eksenli CNC Makine ihraç etmenin mutluluAunu yaCGyoruz. Yeni tip 5 eksenli CNC makinalarGn, 0,01 mm hassasiyette pozisyonlama yapabildiAini, vakumlu plaka taCGma sistemi, foto kamera, malzeme kalGnlGAG, takGm ve plaka kalGnlGAG ölçme sistemi’ne ve Usel tarafGndan geliCtirilen, faydalG model patentli, enerji tasarrufu saAlayan Adaptif HGz Kontrol YazGlGmGnGn da bulunduAu birçok yeni opsiyona sahip olduAunu belirtti. LÖFFLER GmBH, Türkiye’de üretilen 5 eksenli CNC MakinalarGn Avrupa’da 10 ülkede pazarlama, satGC ve servisini üstlenecek. 20’den fazla ülkeye CNC makina ihracat AyrGca Türkiye’de üretilen makinalarGnGn artGk uluslararasG pazarda çok önemli rakipleriyle yarGCGr hale geldiAini ve MakinalarGn Amerika BirleCik Devletleri, +ngiltere, Güney Afrika, Rusya da dahil 20’den fazla ülkeye ihraç edildiAini de belirten Dr. UAur imCir, Yurtiçi pazarda da önemli bir talebi karCGladGklarGnG ve bu tip makinalarda dGCa baAGmlGlGAGn

20 Ocak - ubat 2020

azaldGAGnG vurguladG. Ürettikleri CNC Makina komponentlerinin yerlileCtirme çalGCmalarGnGn da yapGldGAGnG ve kendilerinin de bu çalGCmalar içerisinde aktif olarak yer aldGklarGnG belirten imCir, hedeflerinin yerlilik oranGnGn her yGl artGrGlmasG olduAunu da sözlerine ekledi. Kendisinin de giriCimci olduAunu ve bu konuda radikal bir çaArG da yapmak istediAini ve söyleyen Dr. UAur imCir, “Hepimiz kalifiye ara eleman sGkGntGsGndan Cikayet ediyoruz. Ben buna bir çözümle yaklaCmak istiyorum. Alman Mühendisler, en kGdemlileri dahi bizzat kendileri gelip makinalarGn testlerini yapmak için saatlerce aralGksGz çalGCGyor. Alman Makina sanayisinin baCarGsGnGn sGrrG da bence burada. DolayGsGyla Masa baCG deAil direk sanayide çalGCacak mühendislere ihtiyaç var. Bu potansiyelimizde mevcut sadece anlayGCGn deAiCmesi ya da deAiCtiril-

mesi gerekiyor. Makina sanayimiz iyiye gidiyor. Ülkemizde çok sayGda üniversite mezunu, eAitimli dinamik fakat tecrübesiz ve iCsiz genç var. Bu gençler ülkemizin en deAerli potansiyelidir. Daha çok giriCimciye ihtiyacGmGz var. Makine MühendisliAi mezunu gençlerin tecrübe kazanGp daha kolay iC bulabilmeleri için en az 2-3 yGl kadar iCin mutfaAGnda yani yüksek okul eAitimli +Cçi olarak örneAin CNC Torna, CNC Freze TezgahlarGnda ya da MontajcG olarak çalGCmalarGnG tavsiye ettiAini belirtti. Bundan sonra gençler gerek mühendis gerek giriCimci olarak çok farklG düCüneceklerini görecek ve kendilerini keCfederek daha baCarGlG bir kariyer çizeceklerdir. AyrGca Sanayide mühendis fazlasG ve +Cçi eksiAi olduAundan bu uygulama iCsizlik oranGnG da önemli ölçüde azaltacak, +Cçilik kalitesini yukarG çekecektir” dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

21


HABER

Bakan Varank, Ermaksan’ın Kilogram Değeri 2 Milyon Dolarlık Çiplerini TBMM’de Anlattı  Sanayi ve Teknoloji Bakan= Mustafa Varank TBMM’de yapt=5= konu,mada, Ermaksan’=n kilogram de5eri 2 milyon dolar= bulan ve dünyada say=l= ülkenin üretebildi5i; ayd=nlatma (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sa5l=k, t=p gibi hayat=n pek çok alan=nda kullan=lan teknolojilerin temel kayna5= niteli5indeki milli lazer çipini gündeme getirdi.  Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer =,=n kayna5=, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üretip dünyan=n dört bir yan=na ihraç eden Ermaksan’=n yüksek teknolojilerinden övgüyle söz eden Varank’=n konu,malar=, mecliste büyük alk=, ald=. ‘Yenilikçi teknolojiler’ slogan=yla Endüstri 4.0’a uygun ak=ll= ve ileri teknoloji çözümler geli,tiren Ermaksan, teknoloji arenas=nda ülkemizi gururland=rmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan= Mustafa

Varank TBMM’de yapt=5= konu,mada, Ermaksan’=n kilogram de5eri 2 milyon dolar= bulan ve dünyada say=l= ülkenin üretebildi5i lazer çipi mecliste gündeme ta,=d=. Bakan Varank konu,mas=nda; ayd=nlatma teknolojileri (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sa5l=k, t=p gibi hayat=n pek çok alan=nda kullan=lan teknolojilerin temel kayna5= niteli5indeki milli lazer çipinin, Türkiye’yi teknoloji rekabetinde ön s=ralara ta,=d=5=na vurgu yapt=.

Bakanl=k olarak verdikleri desteklerin böylesine de5erli geri dönü,leri olmas=ndan dolay= büyük mutluluk ya,ad=klar=n= kaydeden Varank, Bursa’n=n ve Türkiye’nin teknolojideki öncüsü Ermaksan’dan övgüyle söz etti. leri teknolojide yerli ve milli gurur Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer =,=n kayna5=, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üretip dünyan=n dört bir yan=na ihraç eden Ermaksan, geli,tirdi5i katma de5eri yüksek ürünleri, dünyan=n dört bir yan=na ‘Türk markas=’ gururuyla ihraç ediyor. Tamamen yerli mühendislerin görev yapt=5= Optoelektronik AR-GE Merkezi’ndeki çal=,malar= ile Endüstri 4.0’a uygun çözümler geli,tiren Ermaksan, bu konuda Türkiye’nin öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyor.

22 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

23


HABER

GeleceÄ&#x;in Ä°Ĺ&#x; Modelinde Ä°nsanlar Ve Robotlar Bir Arada Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;acak!

Cobotâ&#x20AC;&#x2122;lar yeni bir istihdam modeli oluturuyor Dijital dĂśnĂźJĂźm, yapay zeka ve otomasyon alanNnda yaJanan geliJmeler, robotlarNn iJ hayatNnda insanlarNn yerini alNp alamayacaGN tartNJmalarNnN da beraberinde getiriyor. YaJanan geliJmelerin insan-robot etkileJimli bir istihdam modeli yaratacaGNnN sĂśyleyen Universal Robots TĂźrkiye ve MEA Ă&#x153;lke MĂźdĂźrĂź Kandan Ă&#x2013;zgĂźr GĂśk, â&#x20AC;&#x153;Robotlar sĂźrekli tekrar eden, riskli ve zorlu iJleri yaparken insanlar da daha yaratNcN iJlerle uGraJmaya baJlayacak. BĂśylece insanlarla robotlar uyum içinde çalNJacakâ&#x20AC;? dedi. Robot teknolojisinde yaJanan hNzlN

24 Ocak - ubat 2020

geliJmeler gĂźnlĂźk yaJamdan iJ yapNJ Jekillerine kadar pek çok alanN yeniden Jekillendirirken bu durum bir soruyu da beraberinde getiriyor: Robotlar iJ hayatNnda insanlarNn yerini alacak mN? McKinseyâ&#x20AC;&#x2122;in â&#x20AC;&#x153;Dijital Ă&#x2021;aGda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Yetenek DĂśnĂźJĂźmĂźâ&#x20AC;? araJtNrmasN, 2030 yNlNna kadar bunun pek mĂźmkĂźn olmadNGNnN ortaya koyuyor. Buna gĂśre, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de yapNlan mesleklerin yalnNzca yĂźzde 2â&#x20AC;&#x2122;sinde tamamen otomasyon mĂźmkĂźn. Her 10 meslekten 6â&#x20AC;&#x2122;sNnda ise yĂźzde 30 oranNnda otomatize edilebilir aktivite bulunuyor. â&#x20AC;&#x153;nsan-robot etkileimli bir istihdam modeli hayata geçecekâ&#x20AC;? DĂźnyanNn bir numaralN kolaboratif

robot Ăźreticisi Universal Robotsâ&#x20AC;&#x2122;un TĂźrkiye ve MEA Ă&#x153;lke MĂźdĂźrĂź Kandan Ă&#x2013;zgĂźr GĂśk, otomasyon ve robot teknolojisindeki geliJmelerin istihdama etkilerini deGerlendirdi. GĂśk, â&#x20AC;&#x153;RobotlarNn iJ hayatNnda insanlarNn yerini alNp almayacaGN tartNJmalarN devam ederken araJtNrmalar bu teknolojinin istihdamN olumlu yĂśnde etkileyeceGini ortaya koyuyor. Robotlar insanlarNn iJlerini tamamen almayacak, bunun yerine insan-robot etkileJimli bir istihdam modeli yaratNlacak. KNsacasN insanlar ve robotlar iJ birliGi yapacak ve tam bir uyum içerisinde çalNJacakâ&#x20AC;? dedi. â&#x20AC;&#x153;Cobotâ&#x20AC;&#x2122;lar insanlar Ăźretimin merkezine alyorâ&#x20AC;?

www.metalmakina.com


HABER

Universal Robots’un insan-robot iJ birliGine dayalN (kolaboratif) robotlarN olan cobot’un bu vizyon ile geliJtirildiGine dikkat çeken Kandan Özgür Gök, “Teknolojik ilerlemeler bir insanNn üretim sürecinde ortaya koyduGu katma deGerin ve zanaatkarlNGNn yerini alamNyor. Ancak diGer yandan, üretim proseslerinde sürekli tekrar eden, manuel yapNlan, zorlu ya da riskli iJlerde robot kullanmak hem iJ güvenliGi saGlNyor hem de kaliteyi artNrNyor. Jte bu nedenle robotlarla insanlarNn bir arada çalNJmasN daha verimli bir yapN kurmaya olanak tanNyor. Universal Robots’un insanlarla beraber veya uzaktan kontrol edilebilir bir Jekilde çalNJan cobot’larN Jimdiden geleceGin iJ modelini sunuyor. Cobot’lar insanlarN iJinden etmiyor, tam tersine çalNJanlarNn üretimin tam merkezinde yer almasNnN saGlNyor. Zorlu, riskli ve rutin iJleri cobot’lar yaparken insanlar da daha yaratNcN süreçlerle ilgilenmeye fNrsat buluyor” açNklamasNnda bulundu. 87 dakikada cobot programcNsN olmak mümkün!

www.metalmakina.com

Cobot’larNn çalNJma prensibini öGrenmek için herhangi bir özel yetenek ya da uzmanlNk gerekmediGini vurgulayan Kandan Özgür Gök, “Profesyonel uzmanlNk gerektirmeyen cobot’lar hNzlN kurulum, esnek konumlandNrma ve kolaboratif yapNsNyla herkes tarafNndan kolay programlanabiliyor. Bu yapN da yeni istihdam modelinde önemli bir rol

üstleniyor. Web sitemizde cobot’u öGrenmek isteyenler için Universal Robots Akademi tarafNndan hazNrlanan ücretsiz bir online eGitim platformu bulunuyor. Bu platform, yalnNzca 87 dakikada robot programcNsN olmayN mümkün kNlNyor” Jeklinde konuJtu.

Ocak - ubat 2020

25


HABER

Doğru Karışımı Bulmak Sandvik Coromant Başkanı Nadine Crauwels şöyle diyor: farklı takımlar üretimi arttırabilecek farklı bakış açıları sunabilir

Çe!itlilik, i!letme performans$n$ en üst düzeye ç$karman$n yolunu açan faktörlerden biridir. Farkl$ ya!, cinsiyet, etnik köken ve geçmi! deneyimlerden olu!an karma ekiplerin olu!turulmas$n$n, taze dü!ünce ve yeni fikirlere yol açt$$ kan$tlanm$!t$r, bu da rekabet avantaj$ salar. ÇeGitliliCin deCeri, McKinsey & Company'nin yönetim danKGmanlarK tarafKndan yapKlan son araGtKrmalar ile desteklenmiGtir. ÇeGitlilik KonularK raporu Krk ve etnik çeGitlilik açKsKndan en üst çeyrekte yer alan Girketlerin kendi ulusal endüstri ortalamalarKnKn üzerinde finansal getiri elde etme olasKlKCKnKn yüzde 35 daha fazla olduCunu ortaya çKkardK. Raporda ayrKca cinsiyet çeGitliliCi açKsKndan en üst çeyrekte yer alan Girketlerin kendi ulusal endüstri ortalamalarKnKn üzerinde finansal getiri elde etme olasKlKklarKnKn yüzde 15 daha fazla olduCu tespit edildi. Görünen o ki çeGitlilik, Girket genelinde deCer sunuyor. ÇeGitliliCin avantajlarK geniG ölçüde kabul görüyorsa o zaman Sandvik Coromant gibi global bir organizasyon içinde bunu nasKl saClayacaCKz? Cevap, doCru Girket kültürüne sahip olmakla ilgilidir. Sandvik Coromant, toplantK salonundan imalathaneye kadar çeGitliliCin deCeri konusunda yüksek bir farkKndalKk saClamak için tutarlK bir yaklaGKm sergiliyor. Bu, geniG bir yetenek yelpa-

26 Ocak - ubat 2020

Sandvik Coromant Bakan Nadine Crauwels zesini çekmeye odaklanKrken net bir Gekilde yerine geçme ve liderlik geliGimini teGvik eden entegre 1K politikalarK ve süreçleri tarafKndan destekleniyor. AyrKca, yeni iGe alKmlarKn üç ayda bir ölçülmesi bize, kaydedilen ilerlemenin güncel bir resmini çiziyor ve bu sayede cinsiyet dengesi gibi alanlarda performansKmKzK izliyoruz. ÇeGitliliCin takdir edildiCi, deCer verildiCi ve saygK duyulduCu kapsayKcK bir çalKGma ortamK saClamaya çalKGKyoruz. Tüm bireylerin konuGma, bilgi ve fikirlerini paylaGma yetkisine

sahip olduCu bir açKklKk kültürünü teGvik ediyoruz. Sonuçta, farklK takKmlar ancak gerçek bir ses eGitliCi olduCunda baGarKlK olabilir. Cinsiyet dengesi Herkes için eGitliCi saClamak üzere uygulamaya konulmuG çok sayKda destekleyici program ve giriGimler bulunuyor. ÖrneCin cinsiyet söz konusu olduCunda, lisansüstü programKmKz dünyanKn dört bir yanKndan yüksek oranda genç kadKnKn ilgisini çekiyor. irketimizin web sitesi çalKGmalarKnK, mühendislik ve liderlik gibi konularda görüGlerini paylaG-

www.metalmakina.com


HABER luyor. AyrKca, genç kadKnlarKn klasik olarak erkek egemen sektörlerde baClantK kurmalarKnK ve çalKGma deneyimlerini paylaGmalarKnK kolaylaGtKrKyor.

mak üzere tasarlanan röportajlar ve örnek çalKGmalar ile düzenli olarak sürdürmektedir. AyrKca, Sandvik Coromant'Kn bir Girket olarak kendini genç kadKnlara nasKl tanKttKCKna yakKndan bakmaya baGladKk. Üretim sektörü, son yKllarda önemli ölçüde deCiGim göstermiGtir ve artKk yazKlKm geliGtirmeden veri analizlerine kadar çok daha çeGitli becerilere dayanmaktadKr. Bu görevler cinsiyet farklKlKCKndan etkilenmez ve Girket olarak iGe alKm politikalarKmKzKn tarafsKz olarak ele alKnmasKnK ve cinsiyet yanlKlKCK bulunmamasKnK saClama konusunda sorumluluCumuz bulunmaktadKr. 1G ilanlarKnda kullanKlan dilin baGvuran kadKnlarKn yüzdesi üzerinde belirgin bir etkisi olabileceCini gösteren çok sayKda araGtKrma yayKnlanmKGtKr. Kelime ve ifadelerde yapKlan en küçük deCiGiklikler bile görevlerin genç kadKnlara çok daha cazip görünmesini saClayabilir. Bu nedenle, iG ilanlarKnda kullanKlan ifadelerin modern ve kapsayKcK olmasKnK saClamak için iGe alKm süreçlerimizi gözden geçirdik. ÖrneCin, cinsiyete öz-

www.metalmakina.com

gü sKfatlardan mümkün olduCunca kaçKnKyoruz ve birinci önceliCimizin daha fazla kadKnKn dikkatini çekmek ve elde tutmak olduCunu açKkça ortaya koyuyoruz. Bu tür bir faaliyet özellikle üretim içindeki hKzlK bir deCiGim anKnda önemlidir. DijitalleGme, Sandvik Coromant gibi Girketlerin yapay zeka ve veri toplama gibi alanlarda yeni becerilere ihtiyaç duyduCu anlamKna gelir. Bu alanlarda yeteneklere sahip genç kadKnlara hitap etmemiz çok önemlidir. Destek alar$ Genç kadKnlarKn cinsiyet rol modellerinin bulunduCu bir organizasyonda çalKGmayK düGünmesi daha olasKdKr. DeCerli destek aClarK saClamayK amaçlayan birçok iGte yer almamKzKn nedeni budur. ÖrneCin, Lider KadKn Mühendisleri ele alalKm: Bu, 1sveç'teki yeni mezun kadKnlarK akranlarK ile buluGmaya ve onlardan öCrenmeye teGvik eden bir giriGimdir. Bu program cinsiyet sorunlarK hakkKnda farkKndalKk yaratKyor ve kadKnlarKn kariyerlerinde uzun süredir devam eden yapKsal beklentilerini zor-

Bu giriGimler olumlu bir etki yaratmaya baGlKyor. Mühendislik ve üretim sektörlerinin geçmiGten bu yana aCKr bir Gekilde erkek egemenliCinde olmasKna raCmen, istatistikler doCru yönde ilerliyor. Sandvik Coromant bünyesinde kadKnlar, artKk global iGgücünün %18'ini ve yeni nesil yöneticilerin %30'unu oluGturuyor. KadKnlar ayrKca global fonksiyon yönetimi ekipleri içinde %40'lKk bir paya sahiptir. YapKlmasK gereken daha çok iG var elbette, ancak cinsiyet giriGimlerimizin bir fark yaratmaya baGladKCK da açKktKr. Bütün bunlar neden çok önemli? CevabK basit: FarklK takKmlar daha iyi performans sergiler. Bizim için çeGitlilik, kiGisel ve kültürel farklKlKklarKmKzK, farklK iG ve yaGam deneyimlerimizi benimsemekle ilgilidir. Cinsiyet, yaG, kültürel ve ulusal geçmiG, etnik köken, dil vb. açKsKndan hepimiz farklKyKz. ÇeGitlilik, kolaylKk saClar. FarklK takKmlar genellikle daha iyi performans sergiler ve sKnKrlarKn ötesine geçer. DiCer yandan, daha sKnKrlK ekipler daha kKsKtlK fikirlere neden olur. Öyleyse ilerleme yolundaki zorluklar açKk. Sandvik Coromant, organizasyonun her kademesinde çeGitliliCi teGvik etme sözü veriyor. Üretim ve mühendislik sektörleri, heyecan verici, ödüllendirici ve iyi ücretli bir kariyer sunuyor ve bu tür fKrsatlarKn herkes tarafKndan eriGilebilir olmasKnK saClamak için yorulmadan çalKGmaya devam edeceCiz.

Ocak - ubat 2020

27


HABER

Fastener Fair Turkey 2020, Uluslararası Ziyaretçilerini Ağırlamaya Hazır

Ziyaretçilerin 27-28-29 ubat 2020 tarihlerinde 9stanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleLecek olan Fastener Fair Turkey, 5. UluslararasS BaElantS ve Sabitleme ElemanlarS Teknoloji FuarS’nda 190’Sn üzerinde katSlSmcS ile buluLmasS için online ziyaretçi kaydS baLladS. Mack Brooks FuarcSlSk, Fastener Fair Turkey Fuar Direktörü Olivia Griscelli “Dünya çapSnda etkili otomobil üreticileri Ford ve Toyota Lirketlerinin yanS sSra Türk Hava YollarS ve Devlet DemiryollarS’nSn da katSlacaES, Limdiden 11 farklS ülkeden 190 katSlSmcSnSn yer aldSES fuar, uluslararasS niteliEini kanStladS.”Leklinde konuLtu. KatSlSmcS ülkeler arasSnda Türkiye, Fransa, Almanya, 9talya, 9ran, Çin, Tayvan, 9srail, Hindistan, Güney Kore ve ABD bulunmaktadSr. Kimler Katlmc? Bir çok Türk firmasSnSn katSldSES fuarda, yüksek kaliteli cSvata, somun, vida, perçin, rondela, dübel, mobilya ürünleri ve gijon üreticisi olan Çetin Civata da katSlSmcSlar arasSnda yer almaktadSr. Otomotiv, mobilya ve inLaat endüstrisi için somun ve cSvata, rot akSLlarS ve perçin üreticisi olan Norm Civata, baElantS elemanlarS ve otomotiv parçalarS üreticisi Teknoform da fuar da olacaktSr. Önde gelen bir Türk üreticisi ve vida, cSvata, tespit sistemi ihracatçSsS olan Meridyen, ayrSca somun, cSvata, vida ve baElantS sistemleri üreticisi olan Obel Civata ve Öz Civata da

28 Ocak - ubat 2020

ürünlerini sergileyecektir. Bunun yanS sSra, otomotiv, inLaat, akSllS telefon ve mobilya endüstrileri için yüzey iLleme çözümleri sunan uluslararasS bir üretici ve tedarikçi olan Atotech de fuarda yerini almaktadSr. Türkiye dSLSndan gelen firmalar arasSnda, kör perçinler, diLli ekler, kendinden kilitli baElantS elemanlarS ve tel ekler gibi çok çeLitli baElantS elemanlarSnS sunacak olan 9talyan firmasS Fixi SRL bulunmaktadSr. SPIROLOX tespit halkalarSnSn ve dalga yaylarSnSn imalatSnda ve geliLtirilmesinde dünya lideri olan Smalley Europe ise karbon ve paslanmaz çelikten stoklanmSL 10.000 parça yelpazesini sergileyecektir. Bir diEer katSlSmcS ise, düLük dirençli vidalar, orta ve yüksek dirençli somun ve civata ve diEer ilgili ürünlerin imalatSnda AvrupalS soEuk LiLirme firmalarSnSn lider tedarikçisi olan 9talyan çelik Lirketi Trafilerie San Paolo Srl'dir. ABD'li Magni de, Türkiye’de 2020'den 2025'e kadar küresel baElantS elemanlarSnda beklenen ySllSk % 4'lük büyümeden yararlanmaya hazSr bir Lekilde korozyon önleyici kaplamalarSnS sergileyecetir.

BaElantS ve taLSma teknolojilerinde uzman ve bu sektörde önde gelen, uluslararasS Lirketlerden biri olan Titgemeyer GmbH, 9talyan makine üreticisi Sacma Group ve halkalarS ve tSrtSklS kilit rondelalarSnS tutma konusunda uzman 9talyan Beneri SpA firmalarS da fuardaki katSlSmcSlar arasSnda olacaklardSr. Kimler Ziyaret Ediyor? Bu ticaret fuarS, kilit imalat sektörlerinden baElantS elemanlarS tedarik eden ve ticaretini yapan sektör profesyonellerini bir araya getirecektir. Fuar, 2018 ySlSnda 48 farklS ülkeden 2.900 kiLi tarafSndan ziyaret edildi, 2016 ySlSna göre ise bu rakam %70 artSL gösterdi. Hyundai, TofaL, Karsan Otomotiv, Ford, Toyota gibi otomotiv devleri ve Man Kamyon, SAMPA Otomotiv gibi ticari ve askeri taLSma araçlarS firmalarS tarafSndan ziyaret edildi. 2018’de gelen ziyaretçilerimiz arasSnda ayrSca Türk Hava YollarS ve Devlet DemiryollarS, Mitsubishi Electric Türkiye, Panasonic, Siemens ve Toshiba gibi firmalar da yer aldS.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

29


HABER

Messe Düsseldorf GmbH Genel Müdürü Wolfram N. Diener,:

Wire, Tube ve VALVE WORLD EXPO Sancak Gemilerimiz İle Dünya Çapında Başarılıyız Messe Düsseldorf GmbH Genel Müdürü Wolfram N. Diener, wire, Tube ve VALVE WORLD EXPO fuarlarLyla ilgili yapmL@ oldu/u açLklamada: "Demir ve Çelik tel, kablo ve borular için metal üretimi, metal i@leme ve sonlandLrma ihtisas fuarlarLnLn Düsseldorf’ta uzun bir gelene/i vardLr. Tel, kablo ve boru ihtisas fuarlarL uluslararasL portföyünü tanLmlayan slogan “Dünya çapLnda Metaller ve AkL@ Teknolojileri” olmakta ve bu ihtisas fuarlarL 2010 yLlLndan bu yana endüstriyel vanalar için uluslararasL dünya fuarL (VALVE WORLD EXPO) ile birbirlerini tamamlamaktadLrlar. Bunlara ilaveten, endüstrinin önemli etkinlikleri GIFA/METEC/THERMPROCESS ve NEWCAST her dört yLlda bir Düsseldorf Fuar Merkezi'nde düzenlenmektedir. wire and Tube 30 yLlL a@kLn bir süredir Düsseldorf’ta birlikte yapLlLyor. Kendi endüstri alanlarLnda 1 numaralL ihtisas fuarlarL olduklarLndan, Kuzey Ren Vestfalya eyalet ba@kenti Düsseldorf’un sLnLrlarLnLn çok ötesinde, kendi sektörlerinde uluslararasL en üst düzey oyuncular olarak haklL bir üne kavu@mu@lardLr. Düsseldorf i@ merkezinin, dünya çapLndaki endüstriyel yenilikler için in@a etti/i bir platform olma @eklindeki mükemmel ününe katkLda bulunmu@lardLr.Endüstrinin tel ve boru sektörleri için dünya çapLnda on bir uluslararasL uydu ihtisas fuarL kurulmu@tur. Bunlar – önde gelen ihtisas fuarlarL

30 Ocak - ubat 2020

wire ve Tube Düsseldorf’un yanL sLra – angay’daki wire China ve Tube China, Mumbai’deki wire ve Tube India, Moskova’daki wire ve Tube Russia, Bangkok’daki wire ve Tube Southeast Asia, Sao Paulo’daki wire South America ve TUBOTECH ile ikago’daki FABTECH’te Boru & Boru Üreticileri ve Tedarikçileri Pavyonu, uydu ihtisas fuarlarLdLr. Bunlar daha fazla büyüme potansiyeli olan dünya çapLnda bir portföy olu@turmaktadLrlar.Bunlara, her iki yLlda bir Düsseldorf Fuar tesislerindeki kongre merkezlerinde tel için Cabwire ve boru için ITA-Conference adLyla ilgili dernekler tarafLndan düzenlenen uluslararasL ihtisas konferanslarL da eklenmektedir.Tel ile ilgili endüstrilerdeki kilit oyuncular için en önemli etkinlik, uluslararasL dernekler IWMA ( International Wire & Machinery Association) ve IWCEA

(International Wire and Cable Exhibitors Association) tarafLndan düzenlenmektedir. Dünya çapLnda aktif olan tek boru derne/i ITA (International Tube Association) ITA KonferansLnL (Tube) düzenliyor.2010 yLlLndan bu yana VALVE WORLD EXPO ihtisas fuarL da Düsseldorf’ta düzenlenmekte ve gittikçe artan ba@arL kazanmaktadLr. Endüstriyel ba/lantL parçalarL ve vanalar için önde gelen ihtisas fuarL olarak, @imdi ABD ve Çin’de kurulmu@ olan uydu ihtisas fuarlarLyla gurur duymaktadLr. KonferanslarL da olan bölgesel ihtisas fuarlarL, Houstaon’daki VALVE WORLD EXPO AMERICAS ve angay’daki VALVE WORLD EXPO ASIA, ilgili ülkelerdeki endüstriler için kilit oyuncular haline gelmi@lerdir. Messe Düsseldorf, Almanya, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Tayland’da veya ABD’de olsun, yabancL temsilcilikleri ve sanayi ve ticari uluslararasL derneklerin yanL sLra yerel organizatörler ile de i@birli/i yaparak, ola/anüstü bölgesel uydu etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler, bilgi ve sipari@ platformlarL olarak, kendi alanlarLnda isim yapmL@lardLr."dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

31


HABER

Türkiye’nin 2020’de İhracata Açılan Kapısı Hannover Olacak Yüksek teknolojili ürün ihracat>nda yeni pazarlara aç>lmay> hedefleyen Türkiye sanayi, 20 – 24 Nisan tarihleri aras>nda Almanya’da düzenlenecek Hannover Messe fuar>na haz>rlan>yor. Endüstri 4.0’dan yapay zekaya, 5G’den ak>ll> lojisti1e kadar sektördeki en yeni trendlerin ve konular>n ele al>naca1> fuara Ticaret Bakanl>1> deste1iyle milli kat>l>m organizasyonu düzenlenecek. Almanya’daki fuarda Türkiye’yi temsil eden markalar Bakanl>k taraf>ndan desteklenecek. “Endüstriyel Teknoloji” alan>nda dünyada lider konumda bulunan fuar, yerli firmalar> ihracat stratejisi do1rultusunda hedef ülkelerle bir araya getirecek. Dünyan\n lider endüstriyel teknoloji fuar\ Hannover Messe, yerli ve milli ürünleriyle uluslararas\ alanda rekabet gücünü artt\rmak isteyen 200’ün üzerinde Türk sanayiciyi Almanya’da aO\rlamaya haz\rlan\yor. 70 ülkeden 6 binin üzerinde markan\n yer alacaO\ fuarda modern üretim, lojistik ve enerji sistemlerindeki en yeni ürünler, teknolojiler ve çözümler sergilenecek. “Gelecek Merkezi”, “Otomasyon, Hareket ve SürüW”, “Dijital Ekosistemler”, “Enerji Çözümleri”, “Lojistik” ve “Mühendislik Tasar\m Çözümleri” gibi farkl\ bölümlerden oluWan fuar, geleceOin fabrikalar\ için yeni bir yol haritas\ sunarken birçok önemli yeniliOe ev sahipliOi yapacak. 200’ün Üzerinde Türkiye Markas\na Ticaret Bakanl\O\ndan Kat\l\m DesteOi Fuara Türkiye’den firmalar, hem milli hem de bireysel kat\l\m gösterecek. Deutsche Messe iWbirliOi ile =stanbul Ticaret Odas\ taraf\ndan

32 Ocak - ubat 2020

organize edilen Hannover Messe fuar\n\n milli kat\l\m\ ise tüm fuar alan\na yay\lm\W durumda. Yan sanayi, enerji iletimi ve daO\t\m\, dijital eko sistem ve iç lojistik hollerinde =stanbul Ticaret Odas\ Wemsiyesi alt\nda en yeni ve teknolojik ürünlerini sergileyecek. Hannover Messe’de Türk firmalar\, ABD, Brezilya, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, =ngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, ili ve Rusya gibi hedef ülkelerle bir araya gelecek. Hannover Messe fuar\na toplamda Türkiye’den 5.000 m² alanda 200’ün üzerinde firma kat\lacak.

fuar\n en çok ilgi çeken ülkelerinden biri olacak. Ayr\ca Türkiye, bu y\l =stanbul Ticaret Odas\n\n organize ettiOi katma deOeri yüksek ürünlerini tüm dünyaya 16. Salonda tan\tma f\rsat\ yaratarak, yeni iWbirlikleri oluWturma imkan\na sahip olacak. Türkiye sanayisi ihracatta art\W\ hedeflediOi yeni pazarlarla Hannover Messe’de bir araya gelecek.”

Türkiye sanayisinin 2019 y\l\nda dijital dönüWüm sürecinde önemli ad\mlar att\O\n\ ifade eden Deutsche Messe Bas\n Sözcüsü Brock McCormack, Türk imalatç\lar\ yak\ndan takip ettiklerini belirterek Wunlar\ söyledi;

“Endüstri 4.0 dönüWümü ile Wirketlerin mal ve hizmetleri tasarlama, üretme ve daO\tma Wekilleri de büyük ölçüde dönüWüyor. Üreticiler bu süreçte daha önce al\W\k olmad\klar\ yeni zorluklarla karW\ karW\ya kal\yor. Bu zorluklar\n aW\lmas\ noktas\nda Hannover Messe, yeni teknolojileri, süreçleri ve ortaklar\ ile eWsiz f\rsatlar sunacak. Modern üretim, lojistik ve enerji sistemlerindeki en yeni ürünler, teknolojiler ve çözümler hakk\nda kapsaml\ bir genel bak\W sunacak”.

“Deutsche Messe bu y\l Ticaret Bakanl\O\’n\n da desteOi ile 200’ün üzerinde Türkiye’li firmay\ Hannover Messe’de aO\rlayacak olman\n heyecan\n\ yaW\yor. Türkiye milli teknolojiye dayal\ üretim anlay\W\ ile

Fuar>n Ana Temas>; Endüstriyel Dönü,üm Fuar\n 2020 temas\n\ dijitalleWme çaO\na paralel olarak Endüstriyel DönüWüm olarak belirlediklerini ifade eden McCormack, Wunlar\ söyledi;

www.metalmakina.com


HABER 2020 Partner Ă&#x153;lke: Gelece1e YĂźrĂźyen Endonezya HANNOVER MESSE 2020â&#x20AC;&#x2122;de Partner Ă&#x153;lke olarak yer alacak Endonezya, fuara Wu iki mesajla kat\l\yor: â&#x20AC;&#x153;Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;y\ 4.0â&#x20AC;&#x2122;a TaW\makâ&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;H\zlanmak =çin BaOlanmak.â&#x20AC;? BĂźyĂźk bir enerji ve net bir hedefle ilerleyen Endonezya, dĂźnyan\n en bĂźyĂźk 10 ekonomisi aras\nda yer almay\ hedefliyor. Endonezya, Hannoverâ&#x20AC;&#x2122;de geliWim sĂźrecine ve yat\r\m f\rsatlar\na dikkat çekecek. Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;n\n planlar\ bĂźyĂźk. Endonezya CumhurbaWkan\ Joko Widodo May\s 2019â&#x20AC;&#x2122;da, Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;n\n 2030â&#x20AC;&#x2122;a kadar dĂźnyan\n en bĂźyĂźk ekonomileri listesinde ilk yedi ve 2045â&#x20AC;&#x2122;e kadar ise ilk beW aras\nda yer almak istediOini aç\klad\. Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;n\n ekonomik verileri daha bugĂźnden dikkat çekiyor: gayri safi yurtiçi has\la (GSY=H) son y\llarda ortalama yĂźzde 5 oran\nda artarken sanayi sektĂśrĂźnĂźn GSY=H içindeki pay\ yĂźzde 40 civar\na ulaWt\. Ă&#x153;lkemiz ekonomisi için de Ăśnemli bir deOer olan Endonezya, GĂźneydoOu Asya Ă&#x153;lkeleri BirliOi yani ASEAN bĂślgesinde en h\zl\ bĂźyĂźyen serbest piyasa ekonomisine sahip ve yine ASEAN bĂślgesinde ekonomik aç\dan en bĂźyĂźk Ăźlke. G-20 Ăźyesi Ăźlke, hammadde bazl\ dĂźWĂźk teknolojili Ăźretimle yola ç\karken sistematik olarak yĂźksek teknoloji ve Ăźst dĂźzey Ăźretime geçiW yap\yor. Ă&#x2013;rneklerden biri elektrikli araçlar. 2025 y\l\na kadar Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźretilen tĂźm otomobillerin yĂźzde 20â&#x20AC;&#x2122;si elektrikli olacak. â&#x20AC;&#x153;Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;y\ 4.0â&#x20AC;&#x2122;a TaW\makâ&#x20AC;? baWl\kl\ yol haritas\, HANNOVER MESSEâ&#x20AC;&#x2122;de Partner Ă&#x153;lke olarak yer alacak olan Endonezyaâ&#x20AC;&#x2122;n\n bu teknolojik yĂźkseliWinin slogan\ olacak. Salon 21â&#x20AC;&#x2122;de 3.000 metrekarelik alanda Endonezya Ulusal Pavilyonunda, Ăźlkeyi temsilen 150 firma yer alacak. HANNOVER MESSE Genç Giri,imlere Yeni F>rsatlar Sunacak

www.metalmakina.com

GeleceOi Wekillendiren teknolojik temalara odaklanan Hannover Messe, bu y\l genç giriWimcileri yarat\c\ fikirler etraf\nda bir araya getirecek. =malat sektĂśrĂźnde startupâ&#x20AC;&#x2122;lara yĂśnelik artan talebi dikkate alan fuar, Genç Teknoloji GiriWimleri adl\ startup program\ ile giriWimcilere \W\k tutacak. Startup alan\ndaki program\n forum, sunum, ikili iW gĂśrĂźWmeleri ve atĂślye çal\Wmalar\n\ içerdiOini ifade eden McCormack, Wunlar\ sĂśyledi; â&#x20AC;&#x153;Genç Teknoloji GiriWimleri Forumu, startupâ&#x20AC;&#x2122;lar\n yan\ s\ra startup aOlar\, iW geliWtirme merkezleri ve ekonomi destekleme kuruluWlar\ndan konuWmalar ve sunumlar\ bĂźnyesinde topluyor. Bu Ăśzel alan â&#x20AC;&#x153;Startupâ&#x20AC;&#x2122;lar ve KOB=â&#x20AC;&#x2122;ler aras\nda iWbirliOiâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Startupâ&#x20AC;&#x2122;lar\n nihai amaçlar\â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Startupâ&#x20AC;&#x2122;lar konusunda medyada fark\ndal\kâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;3 boyutlu yaz\c\lara giriWâ&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;Heyecan ile tecrĂźbeyi nas\l birleWtirirsiniz?â&#x20AC;? gibi konu baWl\klar\n\ ele alacak.â&#x20AC;? Ă&#x2013;zel Programlar; novasyon, A1 Olu,turma ve Bilgi Al>,veri,i Hannover Messeâ&#x20AC;&#x2122;nin inovasyon, aO oluWturma ve bilgi al\WveriWini destekleyen 80â&#x20AC;&#x2122;den fazla konferans, forum ve Ăśzel etkinliOe ev sahipliOi yapacaO\n\ belirten McCormack, Wunlar\ sĂśyledi;

â&#x20AC;&#x153;KĂźresel Ă&#x153;retimde EndĂźstrileWme Zirvesi, sĂźrdĂźrĂźlebilir endĂźstriyel kalk\nmaya katk\da bulunurken, EndĂźstrinin Ă&#x2013;ncĂźleri Zirvesinde yapay zekân\n geldiOi nokta ele al\nacak. Yeni oluWturulan DĂśnĂźWĂźm Sahnesinde endĂźstri, iW dĂźnyas\, siyaset ve toplum temsilcileri, endĂźstriyel dĂśnĂźWĂźmĂź meta dĂźzeyde tart\Wacak. Hannover Messeâ&#x20AC;&#x2122;nin 200 kat\l\mc\ya ev sahipliOi yapacak olan d\W ticaret platformu KĂźresel =W DĂźnyas\ ve Pazarlar ise 6 binden fazla kat\l\mc\y\ bir araya getirecek.â&#x20AC;? GMIS; Global Ă&#x153;retim ve Sanayile,me Zirvesi Fuar bĂźnyesinde 20 â&#x20AC;&#x201C; 21 Nisan tarihleri aras\nda gerçekleWtirilecek olan GMIS; Global Ă&#x153;retim ve SanayileWme Zirvesi fuar bĂźnyesinde yer alacak en Ăśnemli etkinliklerden biri. Hall 27â&#x20AC;&#x2122;de gerçekleWtirilecek zirvede Siemens CEOâ&#x20AC;&#x2122;su Joe Kaeser keynote konuWmac\ olarak yer alacak. 2020 temas\n\n sĂźrdĂźrebilir uluslararas\ deOer zincirlerinde, Global lokalleWme olan GMIS Zirvesiâ&#x20AC;&#x2122;ne 3000â&#x20AC;&#x2122;in Ăźzerinde sektĂśr profesyonelinin kat\l\m\ bekleniyor.

Ocak - ubat 2020

33


FİRMA-ÜRÜN

Makine Revizyonu ile STUDER Makineniz İçin Yeni Bir Kullanım Ömrü Sunuyor

STUDER makine revizyonlar - makineniz için yeni bir kullanm ömrü.

Silindirik ta lama makinesi kadar sert çal! an her ey y!pranacakt!r. Bu özellikle geometri ve hassasiyette aç!kt!r. STUDER sadece yeni makine sat!n al!rken mü teriyi desteklemekle kalmaz, ayn! zamanda komple bir makine revizyonu da sunabilir STUDER'deki bir makine revizyonu eski bir makineyi yeni olana dönü türür; ba ka bir de-yi le, ilk teslim edildiinde ayn! toleranslara sahip bir makinedir.

sipli-ninde, bugüne kadar 400'den fazla makine elden geçirildi. Say5s5z kurul da elden geçirildi. Makine veya montajdan ba.5ms5z olarak hepsinin ortak bir noktas5 vard5r: STUDER'da bir revizyon, özgün bilgi ve uzmanl5.5 ile yeni makinelerle ayn5 kalite standartlar5na göre orijinal üretici taraf5ndan gerçekle/tirilir. Sonunda mü/teri, kalitesi ve hassasiyeti yeni bir makineyle kar/5la/t5r5labilir bir ürün elde eder.

STUDER 20 y5ld5r makine revizyonu yapmaktad5r. Her gün, 25'ten fazla çal5/an makine ve montajlara yeni bir ya/am süresi kazand5rmaktad5r. Makine revizyonlar5n5n en büyük di-

Güvenilir hassasiyet ve kalite

34 Ocak - ubat 2020

Bir makine revizyonu orijinal hassasiyeti ve kaliteyi tamamen geri yükler ve bunu bir sertifika ile do.-

rular. Yeniden yap5land5rmalar, otomasyon ve hatta dijitalle/tirme gibi de.i/en gereksinimler de revizyonla birlikte uygulanabilir. STUDER kalitesi sayesinde, mü/teri elden geçirme konusunda bir y5ll5k yeni bir garanti al5r. Bu ayn5 zamanda parçalar5n kullan5labilirli.inin tekrar sa.lanmas5n5 da içerir. Makine nihayetinde orijinal durumuna geri yüklendi.inden, bir revizyon mü/teriye önceki sat5n alma fiyat5na k5yasla ola.anüstü bir fiyat / performans oran5 sa.lar. STUDER, gerekti.inde makine revizyonu boyunca mü/teriye belirli bir kredi makinesi sa.layabilir.

www.metalmakina.com


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

Ă&#x2013;nce ve sonra STUDER tekerlek kafas.

Bir bak1.ta makine revizyonu ď&#x20AC;­ Makine taban1: Tamamen elden geçirilmi1, nervĂźrlĂź k6lavuz raylar Ăś-ĂźtĂźlmĂź1, yeniden dĂźzenlenmi1 ve boyanm61t6r. ď&#x20AC;­ Kontrol kabini: Elektrik kabinindeki a16nma parçalar6n6n de-i1tirilmesi. ď&#x20AC;­ PnĂśmatik: Yeni vanalar, hortumlar ve filtreler. ď&#x20AC;­ Hidrolik: Yeni hidrolik ve ya-lama sistemi, tĂźm yeni valfler ve hortumlar. ď&#x20AC;­ .ba.1: Tamamen elden geçirildi. ď&#x20AC;­ Tekerlek ba.1: Tamamen elden geçirildi. ď&#x20AC;­ Punta ba.l11: Tamamen elden geçirildi.

www.metalmakina.com

ď&#x20AC;­ Eksenler: Yeni masalar, yeni bilyal6 vida ve yataklar6n montaj6. ď&#x20AC;­ Bile.en muhafazalar1: STUDER tasar6m6na veya mĂź1teri gereksinimlerine gĂśre kumlanm61, yeniden boyanm61, renklendirilmi1. STUDER tasar6m6na veya mĂź1teri gereksinimlerine gĂśre kumlanm61, yeniden boyanm61, renklendirilmi1. ď&#x20AC;­ Kontrol sistemi: Mevcut kontrol sistemi korunur. ď&#x20AC;­ Teslimat: Her zaman test sertifikalar6 da dahil olmak Ăźzere yeni makine tolerans6n6n hassas ĂślçßmĂź ile. ď&#x20AC;­ Kredi Makinesi: Talep Ăźzerine bir kredi makinesi sa-layabiliriz. ď&#x20AC;­ Yenilenen orijinal CE sertifikas1

Ocak - ubat 2020

35


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

SCHUNK, Universal Robots Otomatik Makine YĂźklemesi İçin TAK&Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;tÄąr PortfĂśyĂźnĂź Hassas Uzun Stroklu Tutucular Ä°le ArttÄąrdÄą SCHUNK, ilk defa, Ăśzellikle Universal Robots CB ve e serilerinin hafif robotlarAnAn takAm tezgahA yĂźklemesi için sa5lam bir mekatronik uzun stroklu tutucu sunmaktadAr.Parmak ba<Ana 42,5mm`lik tutucu hareketi serbestçe progrmalanabilir ve 50 N ile 600 N arasAnda de5i<ken tutucu kuvvetlerini mĂźmkĂźn kAlar. Universal Robots`un robot kollarAna bakAldA5Anda SCHUNK, Tak&Ă&#x2021;alA<tAr Ăśzellikli tutucu ile temiz ve zorlu ortamlarda esneklik, kuvvet ve i<levsellik açAsAndan fayda sa5lar. AkAllA tutucu, 3 kg`a kadar çe<itli parçalarA alternatif olarak i<lem sĂźrecinde gĂźvenilir bir <ekilde i<ler. Deformasyon kar<A hassas olanlarAn yanA sAra a5Ar parçalarda da aynA <ekilde çalA<Ar. Sa5lam aluminyum gĂśvde, sabit kAlavuzlar ve fArçasAz servo motor, yĂźksek sa5lamlAk, tĂźm strok aralA5Anda tutarlA tutma kuvveti ve minimum bakAmçabasA gerektiren gĂźvenilir çalA<ma sa5lar. Elektrik kesintisi durumunda, elektronik olarak çalA<tArAlan fren, tutma parmaklarAnAn pozisyonunun ayarlanmasAnA sa5lar ve referans gerekmez. Minimum Devreye Alma Zaman SCHUNK EGL ba<langAç kiti, uygun adaptor plakalarA, kablolar, standard parçalar ve aynA zamanda mekatronik santralin programlanamasAnA radikal bir <ekilde kolayla<tAran

36 Ocak - ubat 2020

Uzun stroklu tutucu EGL, UR için SCHUNK Tak&Ă&#x2021;al2t2r portfĂśyĂźnde strok,kuvvet kontrolĂź ve sa!laml2k aç2s2ndan yeni bir boyut tan2mlar. Tak2m tezgahlar2n2n yĂźklenmesi için Ăśzellikle 3kg`a kadar parçalar2n kullan2ld2!2 di!er ta2ma ileri için de uygundur.

URCaps eklentili akAllA servo tutucudan olu<ur. TanAdAk UR arayĂźzĂź ve Ăśnceden yapAlandArAlmA< parametreler Ăźzerinde akAllA ve anla<AlmasA kolay fonksiyon-

lar kullanAlarak, tutucu 15 dakika içinde devreye alAnabilir ve programlanabilir.Talep ßzerine, ba<langAç kiti ayrAca evrensel tutucu parmaklarA ve sAkma ekleri dahil olmak ßzere temin edilebilir. Bu ba<langAç

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN 42,5mm arasAndaki stroke darbeleri ile, konvasiyonel otomasyonda ve aynA zamanda i<birlikçi uygulama alanlarAnda da yer alAr. Tutucu sistemleri ürün grubu, otomasyon alanAnda yeni ba<layanlar ve metal kesme,otomotiv ve elektronik endüstrisindeki uzmanlar ve UR robotlarAyla otomasyonun potansiyelini açmak isteyen di5er birçok endüstri için uygundur. Ak2ll2 SCHUK EGL, URCaps eklentisi arac2l2!2yla programlanabilir.

kiti, hafif Universal Robots robotlarla tezgah yükleme i<lemine özellikle hAzlA bir <ekilde girilmesini sa5lar. Geleneksel tutucularla kAyaslandA5Anda, mühendislik, i<letmeye alma ve programlama i< zamanA 1 ile 2 günden 60 dakikaya iner.

www.metalmakina.com

Çok Çe itli Otomasyon Sistemleri SCHUNK Tak&ÇalA<tAr ürün portföyü, i<birlikçi kullanAmlar için tutucular, pnömatik ve elektrikli tutucular, sensör sistemleri ve de5i<im sistemleri içerir. 140 ve 930 N arasAndaki maksimum tutma kuvvetleri ve 6 ila

Tutucudan hAzlA de5i<im sistemlerine, hAzlA de5i<im sistemlerinden kuvvet/tork sensörlerine kadar her arabirim birbiriyle kolayca e<le<ir.URCaps eklentileri ek olarak programlamayA kolayla<tArAr.

Ocak - ubat 2020

37


FİRMA-ÜRÜN

Yeni Sandvik Coromant Pens Tutucuda, Mekanik Kilitleme Arabirimi Bulunuyor CoroChuck® 930 için tasarlanan pens tutucu yerinden çKkma önleme özelliCini en üst seviyeye çKkarKyor. Kesici takKm ve takKmlama sistemi uzmanK Sandvik Coromant, CoroChuck® 930 yüksek hassasiyetli hidrolik tutucu için yeni bir pens tutucu piyasaya sunuyor. Weldon takKm saplarKna uyacak Aekilde tasarlanan yeni pens tutucuda, pahalK parçalar üretirken ve/veya zorlu kesme deCerleriyle iAleme yaparken takKmKn yerinden çKkmasKnK veya hareket etmesini önlemek için bir mekanik kilitleme arabirimi bulunuyor. “Uçak Aasi ve motor parçalarK gibi yüksek katma deCerli parçalar üretilirken Weldon takKm saplarK için sunulan %100 sKfKr yerinden çKkma özelliCi, rekabet gücü yüksek üretim alanKnda son derece önemlidir,” diye açKklKyor Sandvik Coromant Global Ürün Yöneticisi Mats Backman. “Üretim mühendisleri ve yöneticileri, hurda parçalarK en aza indirmek ve sonuçta kârlKlKCK en üst düzeye çKkarmak için sürekli baskK altKndadKr. Bu düAünceler yeni pens tutucuyu geliAtirmede önemli bir faktördü.” Mekanik kilitleme arabirimi pens tutucu ile ayna ve pens tutucu ile takKm sapK arasKnda hareket eder. Pens tutucu ve ayna kilitliyken yerinden çKkma olmaz, bu da aCKr iA uygulamalarKnda yüksek verimlilik saClar. SunduCu diCer avantajlardan biri de hem ince hem HD versiyonu

38 Ocak - ubat 2020

bulunan CoroChuck 930 aynalara kolayca monte edilirken silindirik baClamalK Weldon takKm saplarK ile yüksek salgK hassasiyeti saClamasKdKr. Ek olarak, pens tutucu içerisinden kesme sKvKsK beslemesi, takKma güvenli ve güvenilir kesme sKvKsK temini saClar. Sonuç olarak, bu yeni çözüm, aCKr uygulamalarda sorunsuz iAleme arayKAKndaki tezgah imalathanelerine avantaj saClayacaktKr. Yerinden çKkma veya takKm hareketinin olmamasK, pahalK bir parçanKn yeniden iAlenmesi veya hurdaya ayrKlmasKnKn potansiyel olarak yüksek maliyetine karAK koruma saClar. Yerinden çKkma takKmKn orta kesim mastar uzunluCunu etkin bir Aekilde deCiAtirerek hatalK boyutlara veya darbe izlerine sahip özelliklerin oluAturulmasKna neden olur.

mKnda gerçekleAtirilen bir denemede CNC torna freze tezgahKnda frezeleme iAlemi için CoroChuck 930 (yeni bir pens tutucu ile) kullanKldK. Amaç 42CrMo4 alaAKmlK çelikten bir ikiz vida üretmekti. Mekanik kilitleme arabirimi, 3220 dev/dak iA mili hKzK, 1500 mm/dak (590 inç/dak) ilerleme hKzK, 10 mm (0,394 inç) eksenel kesme derinliCi (nominal) ve 20 mm (0,787 inç) radyal kesme derinliCi deCerleri ile yerinden çKkma olmadan stabil bir iAlem saCladK. Ek olarak, daha uzun takKm ömrü nedeniyle verimlilik artKAK gözlendi. YaygKn olarak kullanKlan Weldon sap boyutu çeAitlerine uyacak Aekilde pens tutucular mevcuttur. Aksesuarlar arasKnda montaj takKmlarK ve tespit vidalarK bulunur.

Teklifin sunduCu potansiyel kazancK gösterebilmek için müAteri orta-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

39


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

STUDER, MĂźĹ&#x;terilerine Ă&#x2021;ok Ă&#x2021;eĹ&#x;itli Otomasyon Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri Sunuyor STUDER, mĂź#terilerine çok çe#itli otomasyon çÜzĂźmleri sunmaktad%r. A#a%daki yaz%, otomasyon dĂźnyas% hakk%nda heyecan verici bir fikir vermektedir. Giri# seviyesi

otomasyon çÜzĂźmleri sunmaktadHr. Ă&#x2021;eFitli fiyat aralHklarHn-da yĂźkleyiciler mevcuttur. YĂźkleyicinin sunmasH gereken daha fazla iFlevsellik, yĂźkleme mo-deli daha karmaFHk hale

mo-delden Üzelle#tirilmi# çÜzßme kadar her #ey sunulur ve uygulan%r.

gelir.

Otomasyon tarihi, çalHFan insanlar, bireysel olarak de>il, insan zincirle-

rak STUDER easyLoad

rini kullanarak bir yerden baFka bir yere çanta ve di>er eFyalarH taFHmaya baFladH>Hnda baFladH. En iyi bilinen otomasyon biçimlerinden biri, 1913'te bir montaj hattHnda komple araçlarHn montajH ile Henry Ford ta-

Uygun bir giriF seviyesi modeli ola-

GiriF seviyesi modeller sa>lam iFçilik ile karakterize edilir. Ă&#x2013;ncelikle, istenen parçalarHn taFla-ma makinesine beslenmesi ve taFlanmasH için dĂźFĂźk maliyetli bir seçenek sunarlar. S33, S31, S22 ve S41 makine tip-

rafHn-dan icat edildi.

leri için, V tutucuya sahip bir portal yßkleyici sistemi temelinde bir yßk-

STUDER, mßFterilerine çok çeFitli

leyici çÜzßmß sunulmaktadHr. STU-

DER easyload yĂźkleme sistemi, 300 mm'lik bir parça uzunlu>una ve 4 ila 30 mm'lik bir tutucu çapa (Faft karHFan kontur - Ă&#x2DC; 50 mm) kadar olan Faft bileFenleri için uygundur; bu nedenle bu makinelerde Ăźretilen parça spektrumunun ço>unu kapsar. Parçalar standartlaFtHrHlmHF, ayarlanabilir senkronize konveyĂśr ile tedarik edilir Makine tasarHmHna uyacak Fekilde uyarlanan taban modĂźlĂźn muhafazasH, sistemin gĂźvenli ve temiz çalHFmasHnH sa>lar. Orta menzilde ek fonksiyonlar mevcuttur StandartlaFtHrmaya hala vurgu yapHlan otomasyon orta sHnHfHnda STU-

D ve evrensel silindirik talama tezgahlar için STUDER easyLoad.

40 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Wenger Otomasyon ve Mühendislik LTD'nin WeStack ve WeSpeed hücreleri. DER, dHF tedarikçilerle iFbirli>i içinde de uygun çözümler sunuyor. Orta

mandren parçalarHna hHzlHca geçiF yapHlmasHnH sa>lar.

aralHktaki otomasyon sistemleri için çapak alma, fHrçalama veya zemin

S%n%r yoktur

parçalarHnH yeniden ölçme gibi ek iFlevler sunulabilir. Örne>in Wenger

Otomobillerde oldu>u gibi, otomasyon çözümleri için üst sHnHr yoktur. STUDER, geçmiFte bir-çok farklH

Otomasyon ve Mühendislik LTD, kendi baFHna otomasyondan sorumlu WeStack hücresine ek olarak WeSpeed hücresini de sunmaktadHr. AdHndan da anlaFHlaca>H gibi, bu otomasyon çözümü STUDER silindirik taFlama makinelerinde parçalarHn daha hHzlH yüklen-mesi ve boFaltHlmasHnH sa>lar. WeFlex, Wenger otomasyon hücreleri arasHnda çok yönlü bir esnekliktir, çünkü de>iFti-

makine ve teknoloji kombinasyonunu uygulamHFtHr ve gelecekte bunu sorunsuz bir Fekilde yapmaya çalHFacaktHr. TaFlama parçalarHndaki kodlarHn okunmasH ve iFaretlenmesi ve bunlarHn sHralanmasH, taFlama

flexLoad - ABD'den yükleyici ABD'de otomasyona yönelik güçlü bir e>ilim de belirgindir. Buna karFHlHk, UNITED Grinding Kuzey Amerika flexLoad yükleme sistemini geliFtirdi. FlexLoad - anlamH esnekliktir - iF parçasH de>iFimi için yedinci eksende makineye hareket edebilen altH eksenli bir robottan oluFur. Robot Fu anda ABD'deki üç STUDER S33, S31 ve S41 modeli için mevcut.

çevrimleri ile kibrit taFlamasH arasHndaki ön ve yeniden ölçüm gibi di>er ek iFlevler, sunulabilecek seçeneklerden sadece birkaçHdHr.

rilebilir tutucu gövdeleri Fafttan

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

41


42 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

43


FİRMA-ÜRÜN

Yapay Zeka Etik Kuralları: Bosch, Yapay Zekanın Kullanımı İçin Bir Kılavuz Düzenliyor  Yapay zeka etik kurallarU: Bosch, çalUManlarUna sunduHu bir dizi yol gösterici ilke ile yapay zekaya iliMkin toplumsal tartUMmada tutumunu belirliyor  En önemli ilke: Yapay zeka güvenli, saHlam ve açUklanabilir olmalUdUr ve yapay zekanUn kontrolü insanlarda olmalUdUr.  Bosch CEO'su Volkmar Denner: “Hedefimiz, insanlarUn yapay zekaya dayalU ürünlerimize güvenmesidir”  AHa baHlU ve akUllU ürünlerde güven oluMturmak için tasarlanan birlikler ve iM ortaklUklarU. Bosch, yapay zekanUn kullanUmUna iliMkin etik “kUrmUzU çizgiler” belirledi. irket, akUllU ürünlerinde yapay zeka kullanUmUnU yöneten baHlayUcU kurallar yayUnladU. Bosch’un yapay zeka etik kurallarU Mu ilkeye dayanUyor: Tüm yapay zeka tabanlU kararlarda son söz insanlarda olmalUdUr. Berlin’de düzenlenen Mirketin yUllUk IoT konferansU Bosch ConnectedWorld’ün (BCW) açUlUMUnda, Bosch CEO’su Volkmar Denner, “Yapay zeka, insanlara hizmet etmelidir. Yapay zeka etik kurallarUmUz, çalUManlarUmUza akUllU ürünlerin geliMtirilmesi konusunda rehberlik saHlUyor. AmacUmUz, insanlarUn yapay zeka ürünlerimize güvenmesini saHlamaktUr.” dedi. Yapay zeka, Bosch açUsUndan hayati öneme sahip bir teknoloji. 2025 itibarUyla tüm Bosch ürünlerinin ya yapay zeka içermesi ya da yapay zeka yardUmUyla geliMtirilmiM veya üretil-

44 Ocak - ubat 2020

miM olmasU hedefleniyor. irket, yapay zeka ürünlerinin saHlam, güvenilir ve açUklanabilir olmasUnU istiyor. Bosch CDO ve CTO’su Michael Bolle, “Yapay zeka bir kara kutu olursa, insanlar ona güvenmeyecektir. Ancak aHa baHlU bir dünyada güven esas olacaktUr.” dedi. Bosch, güvenilir yapay zeka tabanlU ürünler üretmeyi hedefliyor. Etik kurallar, Bosch’un bir yenilik arayUMUnU sosyal sorumluluk hissi ile bir araya getiren “YaMam için teknoloji” sloganUna dayanUyor. Önümüzdeki iki yUl içerisinde Bosch, 20.000 çalUManUna yapay zeka kullanUmU konusunda eHitim vermeyi planlUyor. Bosch’un bu teknolojinin sorumlu kullanUmUnU yöneten yapay zeka etik kurallarU, bu eHitim programUnUn bir parçasU olacak. Yapay zeka, çok büyük bir potansiyel sunuyor Yapay zeka, ilerlemenin ve büyü-

menin global itici gücü. ÖrneHin, yönetim danUMmanU PwC, bugün ve 2030 yUlU arasUnda yapay zekanUn Çin’de GSY+H’yi yüzde 26, Kuzey Amerika’da yüzde 14 ve Avrupa’da ise yaklaMUk yüzde on civarUnda artUracaHUnU öngörüyor. Bu teknoloji, ulaMUm, iklim eylemi, tUp ve tarUm gibi birçok alanda zorluklarUn üstesinden gelmeye ve sonuçlarU optimize etmeye yardUmcU olabilir. Algoritmalar, çok yüksek miktarlarda veriyi deHerlendirerek kararlarU gerekçelendirebiliyor ve otonom olarak alabiliyor. Böylece, baHlayUcU AB standartlarUnUn yürürlüHe girmesinden çok önce Bosch, bu teknolojinin kullanUmUnUn ortaya çUkarttUHU etik sorularU aktif olarak ele alma kararUnU aldU. Bu sürecin ahlaki dayanaHU, BirleMmiM Milletler +nsan HaklarU Bildirgesi’nde yer alan deHerler tarafUndan saHlanmaktadUr. Kontrol, insanlarda olmal d r

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN Bosch’un yapay zeka etik kurallarU, insan gözetimi olmadan yapay zekanUn insanlar hakkUnda herhangi bir karar almamasUnU Mart koMar. Yapay zeka, insanlara bir araç olarak hizmet vermelidir. Üç olasU yaklaMUm tanUmlanmaktadUr ve hepsinin bir ortak yanU var: Bosch tarafUndan geliMtirilen yapay zeka ürünlerinde, teknolojinin verdiHi kararlarda kontrol insanlarda olmalUdUr. +lk yaklaMUmda (kontrol insanda) yapay zeka, insanlarUn nesneleri veya organizmalarU sUnUflandUrmasUna yardUmcU bir karar destek uygulamasU gibi sadece yardUm amacU taMUr. +kinci yaklaMUmda (insan döngünün içerisinde) ise bir akUllU sistem, insanlarUn istediHi zaman geçersiz kUlabileceHi kararlarU baHUmsUz bir Mekilde ele alUr. Buna örnek olarak, insan sürücünün örneHin bir park destek sisteminin kararlarUna doHrudan müdahale edebileceHi kUsmi otonom park etme gösterilebilir. Üçüncü yaklaMUm (insan sürecin üzerinde), acil fren sistemleri gibi akUllU teknolojilerle ilgilidir. Bu noktada mühendisler, geliMtirme süreci sUrasUnda belirli parametreler tanUmlar. Burada, karar verme sürecinde insan müdahalesi bulunmaz. Parametreler, yapay zekanUn sistemi etkinleMtirip etkinleMtirmemeye karar vermesine iliMkin dayanak saHlar. Mühendisler, geçmiMe dönük olarak sistemin tanUmlanan parametrelerin içerisinde kalUp kalmadUHUnU test eder. Gerek olmasU halinde, bu parametreler ayarlanabilir. Birlikte güven oluturma Bosch, yapay zeka etik kurallarUnUn yapay zeka konusundaki toplumsal tartUMmanUn azaltUlmasUna katkUda bulunmasUnU umuyor. Denner, “Yapay zeka hayatlarUmUzU her açUdan deHiMtirecek. Bu nedenle söz konusu tartUMma son derece önemli.” dedi. AkUllU sistemlere yönelik güveni

www.metalmakina.com

170’ten fazla konumac ve 80’den fazla kat l mc

oluMturmak için teknik bilgiden daha fazlasU gerekiyor. Politika yapUcUlar, bilim topluluHu ve halk arasUnda yakUn bir diyaloga da ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle Bosch, yapay zekanUn etik boyutu gibi konularU incelemek üzere Avrupa Komisyonu tarafUndan görevlendirilen bir kuruluM olan Yapay Zeka Üst Düzey Uzman Grubu’na katUldU. HalihazUrda yedi lokasyondan oluMan bir global aH içerisinde yer alarak ve Amsterdam Üniversitesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi (Pittsburgh, PA) ile iM birliHi yaparak Bosch, daha güvenli ve daha güvenilir yapay zeka uygulamalarU geliMtirme konusunda çalUMmalar yürütüyor. Benzer bir Mekilde, Baden-Württemberg’de bulunan Cyber Valley (Siber Vadi) araMtUrma birliHinin bir kurucu üyesi olarak Bosch, 700 uzmanUnUn kUsa bir süre içerisinde Mirket dUMUndan araMtUrmacUlar ve startup çalUManlarU ile birlikte çalUMmaya baMlayacaHU bir yapay zeka kampüsünün inMaatUna 100 milyon Euro yatUrUm yaptU. Yine son derece önemli olarak, Bosch tarafUndan kurulan bir komite olan Dijital Güven Forumu, önde gelen uluslararasU dernekler ve örgütlerden uzmanlar arasUnda yakUn bir diyalog geliMtirmeyi hedefliyor. Forumun 11 üyesi, Bosch ConnectedWorld 2020’de bir araya geliyor. Bolle, “Ortak hedefimiz, nesnelerin internetini güvenli ve güvenilir hale getirmektir.” dedi.

Bosch ConnectedWorld, aHa baHlU dünyada en son trendleri ve geliMmeleri sergileyen 80’den fazla katUlUmcUyU bir araya getiriyor. 170’in üzerindeki konuMmacU arasUnda Bosch CEO’su Volkmar Denner ve Bosch CDO/CTO’su Michael Bolle ve ayrUca Roland Busch (Siemens CEO YardUmcUsU), Axel Stepken (TÜV Süd Yönetim Kurulu BaMkanU) ve Scott Guthrie (Apple Bulut ve Yapay Zeka Grubu BaMkan YardUmcUsU) yer alUyor. EtkinliHin ana programlarU arasUnda açUlUM konuMmalarU, büyük bir fuar ve bir hackathon (yazUlUm yarUMmasU) bulunuyor. Bu yUl yedincisi düzenlenen Bosch ConnectedWorld, dünyanUn nesnelerin internetine adanan en büyük uluslararasU forumlarUndan bir tanesidir. Bir bakUMta: Bosch’un yapay zeka etik kurallarU içerisinde yer alan ilkeler • Tüm Bosch yapay zeka ürünleri, Mirketin bir yenilik arayUMUnU sosyal sorumluluk hissi ile bir araya getiren “YaMam için teknoloji” sloganUmUzU yansUtmalUdUr. • +nsanlarU etkileyen yapay zeka kararlarU, son söz insanda olmadan alUnmamalUdUr. Yapay zeka, insanlar için bir yardUmcU ve araç olmalUdUr. • Güvenli, saHlam ve açUklanabilir yapay zeka ürünleri geliMtirmek istiyoruz. • Güven, Mirketimizin temel deHerlerinden bir tanesidir ve kendimizi güvenilir yapay zekaya adadUk. • Yapay zekalarUn geliMtirilmesi sUrasUnda, yasallUk ilkesine ve diHer etik ilkelere uyarUz.

Ocak - ubat 2020

45


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

ER ile Ä°leriye DĂśnĂźk GeliĹ&#x;me Kennametal taretleri daha esnek ve pensli adaptĂśrleri daha verimli duruma getiriyor. Kennametal, bugĂźn, taret uyarlamalG baClama Ăźniteleri (TACU) ile ilgili ĂźrĂźn programG geni>letilmesini duyurdu: Vida baClamalG frezelerin birlikte uyum saClamasGna olanak veren vida di>li bir seri ER sGkma pensli baClantGlG kullanGma hazGr ER sĂźrĂźcĂźlĂź Ăźnitelerini sundu. TakGmlama sistemleri mĂźdĂźrĂź Ronald West; "Yeni TACU ER Ăźniteleri ve karbĂźr ER pensler ile mĂźkemmel bir teknoloji birlikteliCi olu>turmaktadGr. Bunlar, M08'den M16'ya kadar deCi>ken vida di>i Ăślçß aralGCGnda ER25´ten ER40´a kadar boyutlarda mevcut olup bu yenilik sayesinde i>leme merkezlerinde olduCu gibi benzer kapasiteleri varolan kendi takGm tezgahlarGnGzda saClamaktadGr. Bu yeni ĂźrĂźnler, karbĂźr parmak frezelerle birlikte standart ER sGkma pensleri veya vidalG deCi>tirilebilir kesici uçlu frezelerle birlikte yeni

Baar)l) taret uyarlamal) balama Ăźniteleri program)nda genileme: ER kullan)ma haz)r sĂźrĂźcĂź Ăźnite 46 Ocak - ubat 2020

Baar)l) taret uyarlamal) balama ßniteleri program)nda genileme: ER kullan)ma haz)r sßrßcß ßniteER25, ER32 ve ER40 boyutlar)nda karbßr ER s)kma pensleri. Herhangi bir standart ER s)kma pensli adaptÜr ile ve herhangi bir ER taret uyarlamal) balama ßniteleri ile uyumlu. karbßr ER sGkma pensleriyle kullanGm esnekliCi saClar", dedi. çten soCumalG takGm sGzdGrmaz bir yapGsallGktadGr ve bu baClamda minimum salgG için hassas ta>lanmG> yerle>tirme alanGna sahip daha bßyßk parmak frezelerde ek bo>luk için

milimetrik bir aralGk vardGr.Kßçßk makinelerde titre>im olasGlGCGnG azaltan çok kompakt bir tasarGmdGr. YaylG standart ER serisi ile kar>Gla>tGrGldGCGnda sßrdßrßlebilir saClamlGCa sahiptir, bu nedenle daha aCGr kesmelerde kullanGlabilirler. Sunulan TACU ßrßnleri, piyasada Ünde gelen yedi CNC Torna tezgahlarGnda hem VDI baClantGlG ßniteler hem de çok di>li hareketsiz ve sßrßcßlß bloklarla birlikte vida baClamalG taretler (BMT) ile kullanGlabilmektedir. TACU ßniteler, 12.000 devir hGza eri>ebilen Üzellikli dÜner takGmlar için içten soCutmalG ve dG>tan soCutma sGvGsG beslemeli sistemlere gÜre yapGlandGrGlmG>tGr. West; " Bu ek Üzellik, TACU sunumumuzun kapasitesini bßyßk Ülçßde artGrGyor "diye açGkladG.

Herhangi bir kßçßk çapl) her bir vida balamal) freze için ER sßrßcßlß ßnitelerle koullu kullan)m salanarak bir CNC torna tezgah)n), bir freze tezgah)na dÜnßtßrme olana). www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Yeni JC898 ve JC899, Hibrit Çok Katmanlı Malzemelerin İşlenmesinde Katmanlara Ayrılmayı Önlüyor Hibrit çok katmanlH malzemelerde delik açma ve frezeleme operasyonlarHnda sorunlar yaBayan havacHlHk sektörü atölyeleri için Seco Tools'un yeni JC899 Hibrit Çok KatmanlH finiB frezeleme takHmH ve JC898 kaba iBleme takHmH ideal çözümlerdir. JC899 finiB frezeleme takHmH, titanyum /alüminyum ile birleBtirilmiB karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) gibi çok katmanlH malzemelerle çalHBHrken katmanlara ayrHlma ve elyafHn çekilmesi sorunlarHnH ortadan kaldHran patentli ikisi bir arada geometriye sahiptir. JC898 kaba iBleme takHmH ile birlikte JC899 finiB frezeleme takHmH, geleneksel matkap/rayba kombinasyonlarHna göre üç ila altH kat daha fazla takHm ömrü sunar ve yüzde 300'e kadar daha fazla proses verimlili3i sa3lamak için mükemmel yüzey kalitesine sahip kir içermeyen delikler ve yan çeperler oluBturur. JC898, Z ekseni delme operasyonlarHnda çok fazla basHnca neden olabilen ve iBlenen deli3in yüzey kalitesine zarar verebilecek talaBlarH oluBturan hibrit çok katmanlH malzemelerle çalHBHrken katmanlara ayrHlma riskini en aza indiren ve kesme kuvvetlerini azaltan helisel enterpolasyon için ideal olan geliBmiB ön a3Hz tasarHmH sunar. Yeni takHmlar, ekstra zaman kaybHna neden olan yH3HnlanmHB malzeme katmanlarH arasHnda bulunan talaBlarHn giderilmesine gerek olmadan daha hHzlH ve daha temiz delik ve yan çeperler oluBturur. Patentli JC899 finiB frezeleme takHmH, talaB kirlili3ini ortadan kaldHr-

www.metalmakina.com

mak için ikisi bir arada geometri kullanarak üreticilerin, iBleme sonrasHnda hibrit çok katmanlH malzemeleri yH3Hndan çHkarma ve temizleme ihtiyacHnH ortadan kaldHrHr. Elmas tabanlH STAX kaplama, güvenilir prosesler ve yüksek kaliteli ürünleri garantilerken çift geometrinin sol tarafHndaki helis, katmanlara ayrHlmayH, elyaf çekilmesini ve talaB izlerinin iB parçasHnHn yüzeyine zarar vermesini önler.

AyrHca JC898 ve JC899, helisel enterpolasyon ve kenar frezeleme uygulamalarH için çok sayHda avantaj sunarak, iBleme sonrasH operasyonlarH ve tezgah çalHBmasH ihtiyacHnH en aza indirirken aynH zamanda proses tutarlHlH3HnH ve hHzHnH artHrHr. Bleme sHrasHnda çok katmanlH malzemelere uygulanan stresi azaltan bu takHmlar, özellikle çapak üretebilecek CFRP titanyum uygulamalarHnda iB parçasH kalitesini artHrHr.

Zaman alan tezgah çalHBmasH ve parçalarHn do3ru bir Bekilde yeniden konumlandHrHlmasH için karmaBHk ölçüm içeren baralama takHmlarHnHn aksine JC898 ve JC899, CFRP titanyum ve CFRP alüminyum hibrit malzeme delik açma operasyonlarHnH önemli ölçüde kolaylaBtHrmak için bu tip iBleme sonrasH iBlerini ortadan kaldHrHr. Ortaya çHkan prosesler, alternatif çözümlerle elde edilenlerden iki kat daha hHzlHdHr ve takHm ömrü de iki katHna çHkmHBtHr.

JC898 ve JC899, 15 ile 60 mm arasHnda de3iBen uzunluklarH veya katman yüksekliklerini iBler. JC898, 8 veya 15 mm çaplarHnda satHBa sunulurken JC899, 8.5 ve 14.8 mm'nin (finiB frezeleme takHmH) yanH sHra 0.375 inç çapHnda mevcuttur.

Ocak - ubat 2020

47


FİRMA-ÜRÜN

Fabrikaları Dijitalleştiren Doruk 2020’de Asya ve Avrupa’ya Yayılacak Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleBme pazarEnE inBa eden 21 yEllEk teknoloji Birketi Doruk, 2018’de baBlattE6E yeni büyüme operasyonunun bir sonucu olarak 2019 yElEnE yüzde 250 büyüme ile kapatEyor. Yapay zeka ve artErElmEB gerçeklik teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya çapEnda 300’den fazla fabrikayE dijitalleBtiren Doruk, global geniBlemesini Amerika’daki Birketi ProManage Corp. üzerinden gerçekleBtiriyor. YakEn zamanda Tokyo merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaBmasE imzalayarak Asya Pasifik pazarEna da giriB yapan Birket, 2020 yElEnda Almanya’ya, orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayElmayE amaçlEyor. #novatif ve çE6Er açan teknolojili ürün ve sistemleriyle fabrikalara ça6 atlatan teknoloji Birketi Doruk, 2019 yElEnE yüzde 250 büyüme ile kapatEyor. Bugüne kadar dünya çapEnda 300’den fazla sanayi kuruluBunu akEllE ve dijital fabrikaya dönüBtüren Doruk, kendisine dünya markasE olma hedefi koydu. irketin 2019 yElEnE de6erlendiren ve büyüme planlarEnE anlatan Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, Bu açEklamalarda bulundu; “Doruk için 2018 yElE bir de6iBim ve dönüBüm hamlesi yaparak yeni bir büyüme operasyonu baBlattE6EmEz özel dönemin ilk adEmE oldu. Amerika’nEn ikago kentinde kurdu6umuz Birketimiz ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. ile Amerika’da üretim endüstrisini güçlendir-

48 Ocak - ubat 2020

mek için hayata geçirilen Dijital Üretim TasarEm ve #novasyon Enstitüsü MxD’nin Ar-Ge partneri olduk. Sanayide dijital dönüBümün öncelikli oldu6u merkez ülkeleri hedef alarak global geniBlememizi ABD’deki Birketimiz üzerinden gerçekleBtirmeye devam ettik. YakEn zamanda fabrika otomasyon cihazlarE, enerji tasarrufu sistemleri, sosyal altyapE cihazlarE, uluslararasE ürün tedariki destek hizmetleri gibi ürün ve hizmetler sunan Tokyo merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaBmasE imzalayarak Asya Pasifik pazarEna giriB yaptEk. Bu geliBmelerin bir sonucu olarak 2019’u yüzde 250 büyüme ile kapattEk. Global büyüme planlarEmEz çerçevesinde 2020 yElEnda Almanya’ya, orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ülkelerine yayElmayE amaçlEyoruz.”

daki tek üretim yönetim sistemi olan ProManage ile Birketlere maksimum verim sa6ladEklarEnE belirten Aylin Tülay Özden, “#Bletmelerin dijital dönüBüme geçirilmesinin yalnEzca 4 ila 8 hafta sürdü6ü bu sistemle sanayiciler yaklaBEk 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda verimlilik artEBEna tanEk oluyor. YEl olarak düBünüldü6ünde ise örne6in ayda 1 milyon Euro’luk girdi maliyeti olan bir iBletme için 10 ayda yapElan 10 milyon Euro’luk masraf 8 milyon Euro’ya düBüyor ve iBletme yElda 2 milyon Euro tasarruf etmiB oluyor” diyerek sözlerini tamamladE.

Fabrikalar 4 ila 8 haftada dijitalletiriyor, 2 ayda yüzde 20 verim art sa lyor Yapay zeka ve artErElmEB gerçeklik teknolojileri ile tam entegre dünya-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

49


FİRMA-ÜRÜN

Lincoln Electric Türkiye’den Alimünyum Kaynakları İçin İdeal Kaynak Makinesi: Inverter 205-TIG AC/DC

Kaynak sektörünün lider kuruluBu Lincoln Electric Türkiye, alimünyum ürünlerin kaynaDInda usta iBi sonuçlar veren yeni Inverter 205-TIG AC/DC kaynak makinesini piyasaya sürüyor. Inverter 205-TIG AC/DC; AC akIm karakteristiDi sayesinde alüminyum malzemelerin TIG kaynaDInda; DC akIm karakteristiDi sayesinde ise karbon çelikleri ve paslanmaz çeliklerin TIG kaynaDInda baBarIlI sonuçlar sunuyor. Inverter 205-TIG AC/DC ile alaBImsIz, düBük alaBImlI ve paslanmaz çelik malzemeler üzerinde 2,5, 3,25 ve 4,0 mm çapIndaki rutil, bazik ve paslanmaz

50 Ocak - ubat 2020

karakterli elektrotlarla kesintisiz örtülü elektrod kaynaDI yapIlabiliyor. Inverter 205-TIG AC/DC ve Lincoln Electric Türkiye’nin tüm yenilikçi ürünleri hakkInda ayrIntIlI bilgiye www.askaynak.com.tr adresinden ulaBIlabiliyor. GeliBtirdiDi yüksek teknolojiye sahip ürünlerle kaynak sektörünün tüm ihtiyaçlarIna cevap veren Lincoln Electric Türkiye alimünyum ürünlerin kaynaDInda mükemmel sonuçlar veren yeni Inverter 205TIG AC/DC kaynak makinesiyle sektörde liderliDini pekiBtiriyor. AlaBImsIz, düBük alaBImlI ve paslan-

maz çelik malzemeler üzerinde 2.5, 3.25 ve 4.0 mm çapIndaki rutil, bazik ve paslanmaz karakterli elektrotlarla kesintisiz örtülü elektrod kaynaDI yapIlabilen bu kaynak makinesi kompakt tasarImI sayesinde en zor Bartlarda dahi kaynak yapIlmasIna imkan veriyor. Makinede TIG modunda torç tetiDine basIldIDInda fanIn çalIBmasInI ve kaynak iBlemi tamamlandIktan kIsa bir süre sonra fanIn durmasInI saDlayan Fan on Demand modu da bulunuyor. HF TIG özelliDine de sahip olan makine yüksek frekans özelliDiyle kaynak yapIlacak malzemeye deD-

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN dirmeden kaynaDa baBlama imkanI sunuyor. Makinenin LIFT TIG özelliDi ise kaynak yapIlacak malzemeye tungsten elektrodunun ucunun ilk deDdirildiDi anda ark baBlangIcI imkanI sunuyor. AC modundayken balans ayarI sayesinde daha iyi nüfuz derinliDi saDlayan Inverter 205-TIG AC/DC istenildiDi takdirde yine balans ayar özelliDi ile penetrasyon seviyesi düBürülerek daha temiz görünümlü kaynak dikiBleri sunabiliyor. AC modunun saDladIDI frekans özelliDi ise alüminyum malzeme üzerinde oluBan oksit tabakasInIn daha hIzlI bir Bekilde ortadan kaldIrIlIp, ilerleme hIzInIn artIrIlmasIna olanak saDlIyor. Bi-Level (Çift Seviye) özelliDine sahip olan makinede iki farklI akIm deDeri kullanabiliyor. AyarlanmIB akIm deDeri ile kaynak yapIlIrken torcun tetiDine hIzlIca bir kere basIldIDInda, ayarlanmIB akIm deDeri yarI deDerine iniyor. Ana akIma tekrar dönmek için ise yine tetiDe hIzlIca bir kere basmak yeterli oluyor. ArkI söndürmek için ise tetiDe 3-4 sn ile basIlI tutulmasI yeterli oluyor. Kaynak esnasInda düBük IsI girdisi ile ince malzemelerde deformasyon oluBmadan kaynak yapabilmeye olanak saDlayan Pulse özelliDi de bulanan makine de “Hall Sensor” teknolojisi sayesinde, operatörün el hassasiye-

www.metalmakina.com

tini kaybetmesi sonucu kaynak elektrodunun iB parçasIna olan uzaklIDInIn deDiBmesi gibi olumsuzluklar yaBansa bile çIkIB akImI deDiBmiyor ve her zaman ayarlanan akIm deDerinde kusursuz kaynak yapma olanaDI saDlanIyor. Kaynak iBlemlerinde en önemli konunun iBçi saDlIDI olduDu bilinciyle hareket eden Lincoln Electric Türkiye geliBtirdiDi kaynak makinelerini geliBmiB elektronik tasarImla ve güvenli topraklama baDlantIlarIyla donatIyor böylece kaynak ustalarI elektrik çarpma tehlikesine karBI yaBamsal risk oluBmadan güvenli bir Bekilde kaynak yapabiliyor. Inverter 205-TIG AC/DC pazarda sIk görülen ve endüstriyel kullanIma uygun olmayan PVC kaplI enerji kablolarInIn aksine yüksek dayanIma sahip ve akIm taBIma kapasitesi yüksek olan H07RN-F serisi kauçuk kaplI enerji kablosu ile kaynak sIrasInda güvenli bir Bekilde çalIBmayI saDlarken, tamir-bakIm maliyetlerini ve duruBlardan kaynaklanan zaman kayIplarInIzI azaltIyor. Makinenin sahip olduDu enerji besleme kablosu kablo çekme testlerinden baBarIyla geçtiDi için içinde bulunan ince faz, nötr ve topraklama kablolarI dIBarIya çIkmIyor bu sayede kablodan kaynaklanan elektrik çarpma riski de ortadan kalkIyor.

Ön ve arka panelde bulunan ve ideal bir hava sirkülasyonu saDlayan özel tasarIma sahip Izgaralar sayesinde makinelerin içerisine su giriBi IP21S standartlarI çerçevesinde engelleniyor. Makinenin; V0 YanmazlIk StandartIna uygun olan özel hammadde ile üretilen plastik kapaklarI IsIya dayanIklI olup Bekillerini uzun süre deforme olmadan koruyabilyor. Bu kapak ayrIca aDIr Bantiye BartlarInda sIk görülen darbe ve düBme risklerine karBI da yüksek dayanIma sahip olmasIyla dikkat çekiyor. ÇalIBIlan ortama gürültü yaymadIDI için Bebekeyi kirletmeyen ve aynI ortamda bulunan diDer makinelere ve ölçü cihazlarIna elektromanyetik açIdan zarar vermeyen Inverter 205-TIG AC/DC kaynak profesyonelleri için ideal bir tercih olarak öne çIkIyor. Makine ayrIca yakInInda çalIBan diDer cihazlarIn yaydIDI Bebeke gürültülerinden veya elektromanyetik alanlardan etkilenmediDi için kaynak iBlemi sIrasInda performans kaybInI da ortadan kaldIrIyor. Inverter 205-TIG AC/DC ve Lincoln Electric Türkiye’nin tüm yenilikçi ürünleri hakkInda ayrIntIlI bilgiye www.askaynak.com.tr adresinden ulaBIlabiliyor.

Ocak - ubat 2020

51


52 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

53


FİRMA-ÜRÜN

Bir Bakışta STUDER Evrensel Harici Taşlama Tezgahlarının Portföyü

Son aylarda yeni favorit S33 ve S31 makineleri hakk%nda çok ey yaz%ld%. STUDER evrensel d% silindirik talama makinelerinin tüm portföyü aa%daki raporda daha ayr%nt%l% olarak sunulmaktad%r. Ana uygulamalar için giri? seviyesi makineden karma?Bk ta?lama i?leri için çok yönlü makineye kadar. Bireysel, küçük seri ve büyük ölçekli

ler ile 175 mm'lik bir merkez yüksekli8i arasBnda mesafeler vardBr.

lir. Sa8lam Granitan® S103 makine yata8B, yüksek kaliteli bile?enlerle donatBlmB? ve uzun yBllar boyunca

Maksimum a8BrlB8B 80/120 kg olan i? parçalarBnB i?leyebilir. Daha sonra süreç içi mastarlama, balanslama

maksimum hassasiyet, performans ve güvenilirli8i garanti eden bu silin-

sistemi, kontak algBlama ve uzunluk konumlandBrma gibi çe?itli aksesuar kitlerini kullanarak di8er ta?lama

dirik ta?lama makinesinin temelini olu?turur. Tam muhafaza, ta?lama i?leminin en iyi ?ekilde görüntülen-

görevlerine kolayca adapte edilebi-

mesini sa8lar.

üretim için küçük ila büyük i? parçalarB. 400, 650, 1000 ve 1600 mm merkezleri ile 175, 225 ve 275 mm merkez yükseklikleri arasBndaki mesafelerle STUDER, mü?teriye be? adet evrensel silindirik ta?lama makinesi seçene8i sunar. FavoritCNC - Ana uygulamalar için tan%nm% çok satanlar FavoritCNC, orta ölçekli i? parçalarBnBn bireysel ve seri üretimi için CNC evrensel silindirik ta?lama makinesidir. 650/1000 mm'lik merkez-

54 Ocak - ubat 2020

S33

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN Favorit - Ana uygulamalar için yeni en çok satanlar Favorit, kBsa ve uzun i? parçalarBnBn bireysel ve seri üretimi için CNC evrensel silindirik ta?lama makinesidir. 400/650/1000/1600 mm'lik merkezler ile 175 mm'lik bir merkez yüksekli8i arasBnda mesafeler vardBr. Maksimum a8BrlB8B 150 kg olan i? parçalarB i?leyebilir. Bu silindirik ta?lama makinesi evrensel olarak kullanBlabilir ve StuderPictogramming sayesinde programlanmasB hBzlB ve kolaydBr. Granitan® S103 mineral döküm makine tabanB geçici sBcaklBk dalgalanmalarBnB büyük ölçüde e?itler. Daha

S41 i? parçalarB i?leyebilir. Merkezler arasB ta?lamadan rekor sürede canlB ta?la-

mü?terilerin ihtiyaçlarBna tam olarak uyarlanabilir. 0.00005 ° 'lik yük-

maya geçi? yapBlabilir. Karma?Bk i? parçalarBnB bile tek bir kelepçeyle ta?laya-

sek çözünürlüklü B ekseni ile döner tekerlek kafasB, tek bir sBkB?tBrmada

luk konumlandBrma gibi çe?itli akse-

bilirsiniz: Bu, iki motor miline sahip yeni tekerlek kafasB ile mümkün olur. Te-

harici, dahili ve yüzey ta?lama sa8lar. Temel sa8lam Granitan® S103

suar kitlerini kullanarak di8er ta?lama görevlerine kolayca adapte edi-

mel sa8lam Granitan® S103 makine tabanBdBr.

makine tabanBdBr.

S31 - Büyük iler için çok yönlü çözüm

ileri için

S31, küçük ila büyük i? parçalarBnBn bireysel, küçük seri ve büyük ölçekli

S41, büyük i? parçalarB için CNC evrensel silindirik ta?lama makinesi-

S33, küçük ila büyük i? parçalarBnBn bireysel, küçük seri ve büyük ölçekli üre-

üretimi için silindirik ta?lama makinesidir. 400/650/1000/1600 mm'lik

dir. 1000/1600 mm'lik merkezler ile 225/275 mm'lik merkez yükseklikle-

timi için CNC evrensel silindirik ta?lama makinesidir. 400/650/1000/1600 mm'lik merkezler ile 175 mm'lik bir merkez yüksekli8i arasBnda mesafeler

merkezler ile 175 mm'lik bir merkez dBr. Maksimum a8BrlB8B 150 kg olan i? parçalarB i?leyebilir. Geni?leti-le-

ri arasBndaki mesafeler vardBr. Maksimum 250 kg a8BrlB8a sahip i? parçalarBnB i?leyebilir. S41, devrim nite-

vardBr. Maksimum a8BrlB8B 150 kg olan

bilir modüler sistem sayesinde S31,

sonra süreç içi mastarlama, balanslama sistemi, kontak algBlama ve uzun-

lebilir. S33 - Bireysel gereksinimler için iyi deer çözümü

yüksekli8i arasBnda mesafeler var-

S41 - Çok yönlü karma%k talama

li8indeki StuderGuide® kBzak sistemi, lineer motorlu yüksek hassasiyetli eksenli sürücüler, son derece hBzlB B ekseni do8rudan tahriki, daha geni? bir tekerlekkafasB varyantB seçimi ve çok daha fazlasB gibi bir dizi geli?mi? teknik özelli8e sahiptir.

S31

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

55


FİRMA-ÜRÜN

FANUC SCARA SR Serisi İle Hassasiyet Ve Verimlilik Sınır Tanımıyor Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi Fanuc, küçük robot serisine SCARA robotlarFnF da ekleyerek sanayinin daha yüksek verimlilik elde etmesinin yanF sFra sanayiyi dü>ük maliyetli bir çözümle bulu>turuyor. Seride bulunan SR3iA ve SR-6iA, montaj ve malzeme i>leme uygulamalarF için ideal bir seçenek oluyor. Fanuc, küçük robot serisine yeni SCARA robotlarF da ekleyerek üretimin oldu=u her alanda süreci kolayla>tFrmaya devam ediyor. Tüketici elektroni=i, otomotiv bile>enleri, plastikler, laboratuvar otomasyonu, elektrikli cihazlar ve tFbbi cihaz üretimini de içeren geni> bir sektör yelpazesinde kullanFlan robotlar; seç ve yerle>tir, montaj, test/kontrol ve paketleme süreçleri için yüksek hFzlF, hassas çalF>ma prensibi sunuyor. Seri, kompakt tasarFmFyla da önemli yer tasarrufu sa=lFyor. Seride bulunan yeni nesil SR-3iA robot, FANUC’un montaj ve malzeme i>leme uygulamalarF için yeni hFz ve hassasiyet seviyesini temsil ediyor. SR-3iA, 3 kg ta>Fma kapasitesi, 400 mm yatay ve 200 mm dikey eri>im mesafesiyle sanayinin i>ini kolayla>tFrFyor. SR-6iA ile 6kg ta>Fma kapasitesi, 650mm yatay ve 210mm dikey eri>im ile zorlu uygulamalar için avantaj sunarken yeni R-30iB Compact Plus kontrolörünün sundu=u hFzlF kurulum, kolay eri>im ve kompakt tasarFm özellikleriyle esneklik sa=lFyor.

me i>lemlerini gerçekle>tirmeyi mümkün kFlar.  Alt kablo çFkF>F (iste=e ba=lF), kablo korumasF sa=lar ve daha yüksek verimlilik için de=erli zemin alanFndan tasarruf edilmesine olanak tanFr.

gFlama, konveyör takibi, saha haberle>mesi ba=lantFsF, entegre güvenlik ve ço=u di=er yazFlFm seçeneklerini de içeren aynF zeka ve güvenilirli=i sunuyor. FANUC’un yeni SCARA iRProgrammer yazFlFmFnFn ara yüzüne tabletler veya masaüstü bilgisayarlar ile tam robot kurulumu ve programlamasF için kolay kullanFlFr bir web tarayFcF üzerinden eri>ilebiliyor. FANUC SCARA Robot Özellikleri ve Avantajlar

 Son derece kompakt ayak izi ve ince profil, çevredeki cihazlara müdahaleyi en aza indirir.  Hafif tasarFm, kolay sistem entegrasyonu ve sürekli hFzlF çalF>masFnF sa=lar.  Yüksek atalet kapasitesi, büyük i> parçalarFnF i>lemek için esnekli=i en üst düzeye çFkarFr.

 Entegre hava hatlarF, 24V DC güç ve G/Ç sinyal kablolarF ve manyetik valflar (iste=e ba=lF), sistem entegrasyonunu basitle>tirir ve genel maliyeti azaltFr.  Robotun kolundaki fren bo>altma dü=mesi, kolay hata düzeltmeye olanak tanFr.  Yeni yüksek performanslF R-30iB Compact Plus kumanda aygFtF, en az seviyede alan gerektirmesinin yanF sFra yerle>im ve kurulum esnekli=i sa=lar.  R-30iB Compact Plus kumanda aygFtFndaki standart CE/NRTL uyumlulu=u, ek maliyet olmadan genel da=FtFma olanak tanFr  Bütün FANUC robot yelpazesi çapFnda iRVision (Integrated Vision), iRPickTool, güç algFlama, konveyör takibi, saha haberle>mesi ba=lantFsF ve entegre güvenlik de dahil olmak üzere aynF yüksek performanslF akFllF yazFlFm seçenekleri mevcuttur.

 200 mm uzunlu=undaki dikey mesafe, montaj, paketleme ve i>le-

Tüm FANUC robotlarda bulunan ve entegre iRVision, iRPickTool, güç al-

56 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

57


MAKALE

Endüstriyel Yazılım Arayışı Nereden Başlar? Selim ErtuF TuFran 2K GeliKtirme Grup Yöneticisi, Business Development Group ExeSelim Penta Teknoloji Ürünleri DaFOtOm Ticaret A.., selim.tugran@penta.com.tr

Gerçek kiKiler gerçek yorumlar ve gerçek tablolar ile öngörüler... Bugün bir araKtOrma yaparken yOllardOr aradOFOm bir arayüz ile karKOlaKtOm ve tüm ilgililer ile paylaKmak istedim. irketler kendi iK akOKlarOna yönelik iK yazOlOmlarO arayOKOna geçtiklerinde bir çok mecrada araKtOrma yaparlar. Buradaki (mecra) kelimesi oldukça naif bir kelime. Her yere çekilebilir. Yan komKu, rakip, arkadaK, bir tanOdOFOn tanOdOFO, görsel medya ve tabii ki internet. Bir diFer mecra ise direkt iKe alOnan yeni kullanOcO aslOnda. Oldukça sOk karKOlaKtOFOmOz bir durum. KullanOcO hangi yazOlOmO biliyorsa, o yazOlOmO Kirkete aldOrOr. irketin iK akOKOna ne kadar uygun olduFu tam ortaya konmadan yapOlan bu yatOrOm maalesef bazen atOl kalmak

58 Ocak - ubat 2020

zorunda kalOr. Milli servet vs gibi bir çok detay dOKOnda gerçekten verimsizliFini ayrOca incelememiz gereken bir konu! Nereye ziyarette bulunsak bu ve benzeri onlarca hikayeye tanOk oluyoruz. Son yOllarda internetin ele avuca sOFmasO sayesinde bilgiye kolay ulaKOm tabii ki arttO! YalnOz bu mecranOn da, ne derece saFlOklO bilgi sunduFu ile ilgili kafalarda zamanla kuKkular belirmeye baKladO. OluKan büyük bir veri var ama doFru bilgiyi süzüp harmanlamak kimin iKi? Bizim mi? Tabii ki hayOr. Bu konuda çalOKma yapan ilginç bir siteye denk geldim ve tasarOm yazOlOmO arayOKOnda bulunanlarla paylaKmak istedim. Birçok iK yazOlOmO ile ilgili dünyanOn dört bir yanOndan gerçek kiKilerin yorumlarO ve puanla-

malarOyla yazOlOmlarOn farklO özellikleriyle ile ilgili OKOk sunan bir arayüz: G2Crowd. Web adresini yazmaya gerek yok; direkt Google arama alanOna G2 Crowd yazmanOz yeterli. Her türlü iK yazOlOmO konusunda segmentasyon mevcut. KullanOcO arayüzü, teknik kabiliyetleri vb birçok bilgi dOKOnda o yazOlOmOn hangi ölçekteki Kirketler tarafOndan yoFun biçimde tercih edildiFi ile ilgili tablolarOn da yer almasO araKtOrma yapan kiKiler için güzel bir derleme sunuyor.

Örnek olarak TasarOm Ürün Verisi Yönetimi (PDM) konusunda iKimize yarayan yazOlOmlar ile ilgili bir araK-

www.metalmakina.com


MAKALE

tOrma yaptOFOmOzO düKünecek olduFumuzu varsayalOm. Ben örnek bir araKtOrma yaparken, Autodesk’in PDM yazOlOmO Vault’u baz aldOFOmda dikkatimi çeken bu internet sitesindeki Ku detay oldu: YazOlOmOn dünyada yaygOnlOFOnOn yanOnda ne ölçekteki Kirketler tarafOndan tercih edildiFi bilgisi… Mesela Vault dünyada en çok orta ölçekteki Kirketler tarafOndan tercih ediliyor; Kobiler tarafOndan. Bunu biz zaten kayOtlarOmOzdaki Kirket segmentasyonu sayesinde biliyorduk. 2Kin ilginç yanO araKtOrma yaptOFOnOz alanda da gerçek kiKilerden bilgiler toplandOFO için oldukça doFru bir yaklaKOm sunulabiliyor. Benim ilgimi çeken konu kendi ülkemiz. Türkiye bir KOB2 cenneti. Bu çerçevede Türkiye'deki orta ölçekli Kirketlerin veri yönetimi yazOlOmO arayOKOna girdiklerinde neden son zamanlarda Autodesk Vault'u çokça tercih ettiklerini sorduFumuzda cevabO direkt bu arayüzden de alabiliyoruz. AynO mantOkla Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Moldflow, Alias ve Revit gibi bir çok yazOlOmOmOzO bu ve benzeri mecralardan da araKtOrOp bizler ile istiKare edebilirsiniz.

Kaynak: TUIK web sayfas 2015 verileri.

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

59


MAKALE

Beş Adımda Finansal Mühendislik Uygulaması Uzmanlar, finansal mühendisliin bir projeye doru finans kayna&n& yaratmak için kullan&lmas& gereken önemli bir yöntem olduunu belirtiyor.

yerine terzi dikim çözümler olu?turmak gerekiyor.” dedi. Projelerin yapHlabilirliCini saClayacak doCru finansman kaynaklarHnH olu?turmanHn uzmanlHk gerektiren bir i? oluCunun altHnH çizen Fatih Kuran, finansman kaynaCH arayH?Hna ba?larken dikkate alHnmasH gereken be? temel unsuru ?öyle sHralHyor:

Finansal mühendislik, finansal problemleri çözmek ve kimi durumlarda da yeni finansal ürünler geli?tirmek amacH ile ileri finansal analiz tekniklerinin kullanHlmasH anlamHna geliyor. Çözüm getirmek için önce parametrelerin tespit edilmesi, sonrasHnda da en doCru ?ekilde bir araya getirilmesi gerekiyor. Proje ve yatHrHm finansmanHnda finansal mühendisliCin nasHl uygulanmasH gerektiCi konusunda öncelikle amacHn belirlenmesi gerektiCini belirten Dinamo DanH?manlHk Kurucu OrtaCH, Kamu Özel OrtaklHCH (PPP) ve Proje FinansmanH UzmanH Fatih Kuran, “YatHrHm projelerinde amacHmHz karlH, deCer yaratan, sermaye geri dönü? süresi makul olan ve finanse edilebilir projeleri hayata geçirmek. AmacHmHza ula?mak için öncelikle özünde karlH olan projelerimiz olmalH. Bir sonraki a?ama ise projeyi daha da karlH hale getirebilecek ve geri ödemelerde sHkHntH ya?atmayacak

Yat&r&m&n corafi konumu

uygun finansman imkanlarH ile bulu?turmak olmalH. Mümkün olduCunca uzun vadeli, uygun maliyetlerde, esnek kullanHm ko?ullarHnda ve projenin yaratacaCH nakit akH?Hna uygun bir kredi arHyoruz. Bili?sel esnekliCin finansal mühendislik uygulamalarH ile kesi?im noktasH i?te tam da bu a?amada gerçekle?iyor. Zira kullanHlacak olan finansman imkanlarH proje bazHnda önemli farklHlHklar arz ediyor. Genelde aspirin gibi her projeye uygun olacak finansman paketleri mevcut deCil. Konfeksiyon

YatHrHmHn hangi ülkede olduCu ilgili coCrafyada politik riskin durumu, proje ile ilgilenecek bankalarH belirlemek ve fon arayH?HmHzH buna uygun olarak ?ekillendirmek için önemli. Proje finansmanHnHn önemli oyuncularHndan olan EBRD, IFC, Asya KalkHnma BankasH, %slam KalkHnma BankasH gibi yatHrHm ve kalkHnma bankalarHnHn politikalarHnH, ilgili olduklarH coCrafyalarH, sektörleri bilmek ve arayH?HmHzH doCru hedeflere yönlendirmemiz gerekiyor. KalkHnma ve YatHrHm BankalarH ile ECA’ler haricinde ilgili coCrafyaya ilgisi olan ticari bankalar ile yatHrHm kredisi saClayan veya bazen ortak da olabilen yerel bankalarHn fon kullandHrHm ko?ullarH da finansman paketini olu?tururken dikkate alHnmasH gereken diCer hususlar. Yat&r&m yap&lacak olan sektör Sektörel bazda özel kredi imkanlarH söz konusu olabiliyor. ÖrneCin yenilenebilir enerji alanHndaki projelerde genel kabül olarak daha uygun kredi kullanHm ko?ullarH ve daha uzun vadeler mümkün olabilmekte. BazH finansal kurulu?larH sadece belli sektörlere yoCunla?mH? durumdalar. BazHlarH da özellikle alkol, tütün

60 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


MAKALE

ve savunma sanayi gibi belli sektörlerde olan projeleri fonlamak istememekteler. Yat&r&m mallar&n&n menei YatHrHm mallarHnH aCHrlHklH hangi ülke veya ülkelerden temin edeceCimiz ise Hermes, SACE, Coface, US Exim gibi hangi ECA’ler vasHtasH ile finansman saClayabileceCimizi belirleyecek olmasH bakHmHnda önemli. ECA (Export Credit Agency) ‘ler yerle?ik olduklarH ülkenin rakabet gücünü ve dolayHsH ile de ihracatHnH geli?tirmeyi hedefledikleri için yatHrHm mallarHnHn aCHrlHklH olarak kendi ülkelerinden temin edilmesi halinde tüm yatHrHm paketi için uygun kredi imkan-

www.metalmakina.com

larH saClayabilmekteler. SaCladHklarH kredinin vadesi ve kullanHm ko?ullarH ihracatHn yapHlacaCH ülkenin politik riskine, sektöre ve yatHrHmHn büyüklüCüne baClH olarak da deCi?iklik arz etmekte. BazH projelerde yüklenici ?irketler, özellikle daha cazip finansman imkanlarHndan faydalanabilmek amacHyla mal tedariCini daha rekabetçi ve esnek olan ECA’lerin aktif olduCu ülkelere yönlendirebilmekteler. Yat&r&m&n büyüklüü Finans kurumlarHnHn projelere girerken alt ve üst limitleri var. Sektörel ve coCrafi bazda da bu limitler ayrHca tanHmlanabiliyor. YatHrHm bü-

yüklüCü kredi vadesine de etki edebiliyor. Genelde daha büyük yatHrHm projeleri daha uzun vadeli finansman kaynaklarH ile bulu?abiliyor. Projenin tedarik ekli Giderek artan ?ekilde gündeme gelen Kamu Özel OrtaklHCH (PPP) kapsamHndaki proje yapHlarHna hakim olmak da ayrHca önemli. Ülke yönetimleri kendi finansman kaynaklarHnH tüketmediCi ve proje performansHnH arttHrdHCH için PPP’nin uygulama yöntemleri arasHnda yer alan Yap-%?let- Devret ve Yap-Kirala-Devret gibi tedarik yöntemlerini giderek artan ?ekilde kullanmaktalar. PPP projelerinde müteahhit ?irketler genelde yüklenici kimliCinin yanHna i?letmeci kimliCini de eklemek durumunda kalHyorlar. Yeni dönemde pek de alH?kHn olmadHklarH özellikle i?letme performansH ile ilgili gerekliliklere ve risklere hakim olmalarH da gerekiyor.

Ocak - ubat 2020

61


62 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


ALFABETİK REKLAM İNDEKSİ

ANCA CNC

A.KAPAK

METALSHOW

53

ANKIROS FUARI

49

M$K D$SPLAY

37-51-57

AUTOMECHANIKA

43

OTR MAK$NA

5

BOEHLERIT

7

RTECH

23

ELAN EXPO

42

STUDER

Ö.K.$Ç$

FASTANER FUARI

29

AH$NLER

21

HABER ENDÜSTR$

41

TANDEM

3

KAL$TE FUARI

31

TEZMAKSAN

KAPAK7

MADEN FUARI

62

TOKSAN

1

MAK$NAEXPO

52

WIN FUARI

21

MAKTEK

17

ZOLLER

10-11

METALEXPO

39

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT$ BANKASI PERPA UBES$ IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES$ IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES$ IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED$ BANKASI PERPA UBES$ IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE$KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

$BANKASI PERPA UBES$ IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

Ocak - ubat 2020

63


64 Ocak - ubat 2020

www.metalmakina.com


MetalMakina e-Dergisi Ocak-Şubat 2020 Sayı 241  

MetalMakina e-Dergisi Ocak-Şubat 2020 Sayı 241  

Profile for ajansmik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded