__MAIN_TEXT__

Page 1

Metal Working and Machinery Manufacturing Technology Magazine

Mayıs - Haziran 2019 Sayı:237 Fiyatı:15  ISSN1303-6378 Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

1


2

Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

3


4

Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


İÇİNDEKİLER

Türkiye’nin Makinecileri Yeniden Stratejik Sektör Olmayı Talep Ediyor 10

MİB’in Yeni Başkanı Emre Gencer Oldu 14

TİAD, MAKTEK Fuarı ile Sektöre Yaklaşık 4,2 Milyar Dolarlık İş Hacmi Sağlıyor 20

Tutucu Sistemler İşbirlikçi Uygulamalar İçin Uzun Kurslu Tutucu 50

WJX - Yüksek İlerleme Freze Kesicileri 51

Mazak'ın HCN-5000 – Yüksek Hacimli ve Ağır Parçalar İçeren İşlemler İçin İdeal Çözüm 62

MKB BaLkan Emre Gencer: “Makine Sektörü Göz Ard

Schmersal, Piyasaya Bluetooth Arayüzlü Yeni Güvenlik ILk

Edilerek GeliLmeden Söz Edilemez” 24

Izgaralar Sunuyor 54

AXILE G8’e Mükemmellik Ödülü 28

 Ixxat PC/CAN Arayüzleri Kçin CODESYS Deste>i 55

Kleri Kmalat Teknolojilerinde MillileLtirme Adm 30

Bilz Hassas Pens BaLlklar ve Penslerir 56

TKAD’a Yeni Görsel Kimlik 31

ESAB'n Katma De>er Mühendisli>i MüLterilerin Kalite-

TaLlama Dünya’s, Grinding Sempozyum 2019’da BuluLtu 32

den

Tandem Takm Tezgahlar INDEX Open House 2019

Ödün Vermeden Karll> Artmalarna Yardmc Oluyor 58

Etkinli>ine MüLterileriyle katld! 34 CERATIZIT GROUP Open Days 2019 Etkinli>i Düzenledi 36 Ermaksan, Milli Olarak Üretti>i Fiber Sensörler (FBG) ile Stratejik Bir Teknolojiyi Daha Ülkemize Kazandrd 38 Dirinler Makina’da Anma ve Kutlama 40

TOMRA’nn Yeni INNOSORT FLAKE Ayklama Makinesi, IFAT Eurasia 2019’da Büyük Klgi Gördü 60 HCN-5000 – Yüksek Hacimli ve A>r Parçalar Kçeren KLlemler Kçin Kdeal Çözüm 62 En yeni CBN Kalite Teknolojisi, SertleLtirilmiL Transmisyon Parçalarnda Kesintili Tornalama Yaparken Daha Kyi

KMakine Zirvesi, Kstanbul’da baLlyor 42

Sonuç Sa>lyor 64

Ceratizit Türkiye, “Team Cutting Tools” Ekibiyle

Gözlük Çerçevesi Bükme Makinesi 66

MüLterilerinin Hizmetinde 44

TIMKEN, Çok Yüksek Hzl Hadde Makinesi Yardmc

Lamina Technologies, Alpha, Magia ve Magia Pro Ürün

Ekipmanlar Kçin Yenilikçi Rulman Çözümleri Sunuyor 70

Gruplaryla MüLterilerine Hizmet Sunuyor 49 IIoT Tabanl Akll Fabrikalarn KnLa Süresi Ksalyorr 52

6

Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

7


BİZDEN

KÜNYE İlk Yayına Başlam Tarihi Şubat 1989 Kurucular› M.Mustafa Kömürlüo€lu At›f Cengiz

MetalMakina Dergisinin Mays-Haziran Says ile yine beraberiz. Ülkemizde ya>anan secim sürecinin uzamas, ekonomi verilerinde üretimde ve ticari hayatta ya>anan skntlarn sürdü4ünü göstermesi, faiz, enflasyon ve dövizde ya>anan skntlar ne yazk ki, 2019 ylnn da ülkemiz için bir kayp olaca4n göstermekte. Üretimdeki dü>ü>, i>sizlik saysndaki art> ve finans maliyetlerinin yüksek olmas özellikle makine sektöründeki ilk çeyrekte sat>larda hedeflerin gerçekle>memesine sebebiyet verirken, sektördeki firmalarn 2019 hedeflerini yeniden revize etmelerine yol açmakta. Sektörün büyümesi ve sektörün sorunlarna çözüm yollarnn tespiti için Türkiye’de makine imalat ile i>tigal eden 2 bin kadar firmay temsil eden 20 makine imalat derne4inin üst kurulu>u MAKFED’in organize etti4i Makine Zirvesi – Vizyon 2030, 13 Haziran 2019’da -stanbul’da toplanacak. Zirvede, Türkiye’nin kalknmas yolunda sanayide sürükleyici bir rol üstlenmek üzere imalat sanayinden ve ihracattan alnan yüzde paylarnn ve ihracat dolar/kg de4erinin 15’lere çkarlmas hedefi do4rultusunda, katlmc ve payla>mc bir yakla>mla kalite, teknoloji geli>tirme ve yenilikçilikte uluslararas düzeyde rekabetçi bir yapya ula>may ifade eden Vizyon 2030 çerçevesinde makine sektörü tart>lacak. Metal ->leme ve Makine -malat sektöründeki yerli ve milli firmalarn, savunma sanayii, sivil havaclk ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya te>vik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafnda kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çal>ma ortam sa4lama, üniversitelerimizle sanayinin senkronize çal>masn sa4lama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olmas gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandrma, yurtd> pazar aray>na kollektif destek verme gibi pek çok i>levi yerine getirmek üzere faaliyet göstermek, üyeleri arasnda i> birli4ini dayan>malarn, sistem ve alt sistem projelerinde birlikte i> yapmalarn ve bilgi payla>mn sa4lamak amacyla kurulan SAHA - Savunma, Havaclk Ve Uzay Kümelenmesinde yer almalar her geçen gün büyüyen Savunma sanayi pazarnda firmalara önemli katma de4er sa4layacaktr. Metal ->leme ve Makine -malat sektöründe 30 yldr, sektördeki geli>meleri MetalMakina Dergisi sayfalarnda ve dijital platformlarnda payla>arak sektörün geli>iminde ileti>im misyonunu sürdüren MetalMakina Dergisinin gelecek saysnda bulu>ma ümidiyle sa4lcakla kaln.

Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

8

Mays - Haziran 2019

‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Editör Başak Pelit Reklam Grubu Fahriye Ziyade Sosyal Medya Burak Saltan Yayına Hazırlayan AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar›m Mehmet Can Pelit Bask› fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka€›thane - ‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‹talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

MAYIS - HAZİRAN 2019 Say›:237 Fiyat›: 10 TL KDV Dahil ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 © Baskı Yeri:İstanbul 27 MAYIS 2019 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.© © MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

9


HABER

TĂźrkiye’nin Makinecileri Yeniden Stratejik SektĂśr OlmayÄą Talep Ediyor TĂźrk makine sektĂśrĂź ihracat gelirini 2019 y2l2n2n ilk dĂśrt ay2nda bir Ăśnceki y2l2n ayn2 dĂśnemine gĂśre yĂźzde 6,5 art2rarak toplam ihracat2n2 5,8 milyar dolara yĂźkseltti. Makine sektĂśrĂźnĂźn ihracat performans2n2n her y2l artarak devam etti!ini belirten Makine hracatç2lar2 Birli!i Bakan2 Kutlu Karavelio!lu, “Makine ihracat2ndaki miktar art22n2 de!er baz2nda da yakalamak zorunday2z, bunu sa!layacak teknolojik bilgi ve deneyime fazlas2yla sahibiz. Bu gĂźcĂź kĂźresel rekabete ta2yabilmek için Yeni Ekonomi Program2 kapsam2nda makine sektĂśrĂź bĂźtĂźn dĂźnyada oldu!u gibi stratejik sektĂśrler aras2nda konumland2r2lmal2, gerek sanayi gerekse ticaret politikalar2yla desteklenmelidir. Yerli makine TĂźrkiye ekonomisinin ilac2d2râ€? diye konutu. TĂźrkiye’nin Makinecileri yln ilk 4 aynda ba8ta ABD, 2ngiltere, 2talya ve Fransa olmak Ăźzere sanayisi geli8mi8 Ăźlkelerde Ăśnemli Ăślçßde ihracat art8 sa@layarak, dĂźnya geneline ihraç etti@i makine miktarn yĂźzde 18,1 artrd. TĂźrk makine sektĂśrĂźnĂźn en bĂźyĂźk ihracat pazar Almanya sanayiindeki durgunluk ise bu Ăźlkeye yaplan makine ihracatnn yĂźzde 8,8 gerilemesine neden oldu. TĂźrk makine sektĂśrĂź bu performansyla ihracat gelirini, yln ilk 4 aynda bir Ăśnceki yln ayn dĂśnemine gĂśre yĂźzde 6,5 artrd. SektĂśrĂźn toplam ihracat 5,8 milyar dolara yĂźkseldi. Makine sektĂśrĂźnde ihracatn ithalat kar8lama orannn yĂźzde 78,8'e ula8t@n vurgulayan Makine 2hra-

10 Mays - Haziran 2019

catçlar Birli@i Ba8kan Kutlu Karavelio@lu 8unlar ifade etti: “Yerli makine TĂźrkiye ekonomisinin ilacdr. Bu ilacn etkisini artrmak için ivedilikle atlmas gereken adm, makine sektĂśrĂźnĂź yeniden stratejik sektĂśrler arasnda konumlamaktr. Bu kapsamda yerli sanayiciyi yerli makine kullanmaya te8vik etmek ve ba8ta makine olmak Ăźzere tĂźm yĂźksek teknolojili mal ve ĂźrĂźnlerin ihracatn destekleyici politikalar uygulamak Ăśncelik olmaldr. D8 ticaret aç@n kapamak hepimizin milli sorumlulu@udur.â€? “Yerli sanayici yerli makine kullans2nâ€? 2malat sanayiinde devam eden sorunlarn yabanc mĂź8terilerin pazarlk gĂźcĂźnĂź artrd@na ve firmalarn mali durumunun ĂźrĂźnlerin fiyatlarna etki etti@ine de dikkat çeken Karavelio@lu, “Yurtiçindeki pazarn daralmas, firmalar aras rekabeti yurtd8na da ta8d ve bu durum yln ilk bĂślĂźmĂźnde makinelerimizin de@erinin altnda satlmasna neden oldu. 2hracattaki birim fiyatlarn geçti@i-

miz yln ayn dĂśnemine gĂśre yĂźzde 10 dĂź8Ăź8 gĂśsterdi@ini gĂśrĂźyoruz. Bu sorunun Yeni Ekonomi Program kapsamnda alnacak yapsal ekonomik Ăśnlemlerle dĂźzelmesini ve fiyatlarn hak etti@imiz noktada dengelenmesini bekliyoruz. Di@er yandan yerli sanayicimizi de yine, yeniden yerli makine kullanmaya ça@ryoruzâ€? dedi. Karavelio@lu ekonomik iyile8me ve bĂźyĂźmenin, ancak yerli sanayicinin ithal makineye ba@ml olmamas ve Ăźretimde yerli makine kullanmasyla mĂźmkĂźn olabilece@ini sĂśzlerine ekleyerek, “TĂźrkiye'nin enerjiden sonra en fazla ithal etti@i ikinci ĂźrĂźn olan makinelerin ithalat, her yl 10 milyar dolar dĂźzeyinde açk vermemize neden oluyor. 2çten yanmal motor, bĂźro makineleri, pompa ve kompresĂśrler ile tĂźrbin ve turbojet ithalatnn yln ilk dĂśrt aynda yaratt@ 1,4 milyar dolarlk d8 ticaret aç@ yln kalan ksmnda daha da artarsa, bu durumun ekonomimiz Ăźzerindeki yĂźkĂź bĂźyĂźk olacakâ€? dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

11


12 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

13


HABER

MİB’in Yeni Başkanı Emre Gencer Oldu Makina Fmalatçlar BirliPi’nin (MFB) Fstanbul’da gerçekleTtirilen seçimli 17. OlaPan Genel Kurulu’nda Simge Group ve E-Mak Makine Yönetim Kurulu BaTkan Yardmcs S. Emre Gencer, MFB’in yeni dönem BaTkan seçildi. BaTkanlk görevini devralan Gencer, “Cari açPn sfr olduPu, inovasyon, dijital dönüTüm ve katma dePeri yaratan beyinlerin kendilerine geniT alanlar bulduklar Türkiye'nin yeni hikâyesi ortaya çkacaktr. Yeni yönetim olarak, bizler bu hikâyenin en coTkulu savunucular olarak anlmak isteriz. Bizler hepimiz Makine Fmalatçlar BirliPi olarak gücümüzü bu zorlu, zorlu olduPu kadar da heyecan verici hikâyenin gerçekleTmesi için seferber edecePiz.” dedi. Makine sektörünün 2018 yln 16 milyar dolar ihracat ile kapatmasna raPmen 30 milyar dolar ithalat olduPuna dikkat çeken Gencer, “Bunun nedeni maalesef havalarn iyi olduPu dönemde çaty tamir etmemiT olmamzdr. Büyümemizin çok yüksek olduPu dönemde iç piyasada, Türk markal ürünlere yönelik yeterince pozitif ayrmclk yapmadk; konuyu gündeme taTyanlar “korumaclk” yapmakla suçladk. GeldiPimiz noktada, dT pazarlarda korumaclkla mücadele ediyoruz. Yani Türk markalarn yaTatmak için ne yaplmas gerekiyorsa biz de bunu yapabilecek cesarette olmalyz” diye konuTtu. Makina Fmalatçlar BirliPi’nin (MFB) seçimli 17. OlaPan Genel Kurulu’nda Simge Group ve E-Mak Maki-

14 Mays - Haziran 2019

netim Kurulu’nda görev aldP MFB’de BaTkan olarak görev almaktan onur duyacaPn belirten Gencer, “VermiT olduPunuz destePe layk olmak; siz makine üreticilerinin görüT, öneri, danTma, dayanTma ve paylaTm merkezi olarak gördüPüm Makina Fmalatçlar BirliPi’ni daha da ileriye götürmek için elimizden gelen gayreti gösterecePiz” dedi. “Türk markalar;n; ya0atmak için ne yap;lmas; gerekiyorsa yapmal;y;z” MB Yönetim Kurulu Ba0kan; S. Emre Gencer ne’nin Yönetim Kurulu BaTkan Yardmcs S. Emre Gencer, tek liste ile girdiPi Genel Kurul’da MFB’in yeni dönem BaTkan seçildi. S.Emre Gencer yaptP konuTmada, baTta 3 yldan bu yana BaTkanlk görevini sürdüren Ahmet Özkayan olmak üzere, tüm üyelere ayr ayr teTekkür etti. Bir önceki dönem Yö-

Emre Gencer ve görevi devreden Ahmet Özkayan

GeçtiPimiz yln ortalarnda mali piyasalarda yaTanan ekonomik skntlara raPmen makine sektörünün yl, ihracata aPrlk vererek ve büyüyerek kapatmay baTardPn ancak makine ihtiyacnn çok önemli bir bölümünün hala ithalat ile karTlandPn hatrlatan Gencer, Tunlar söyledi: “GeçtiPimiz yl sektörün toplam ihracat 16 milyar dolar olarak gerçekleTmiTtir. Son yllarda ihracatn en fazla arttran sektör olarak ön plana geldik. Bununla övünebiliriz. Ancak halen dünya pazarlarndaki paymzn son derece düTük olduPunu da göz ard etmeyelim. Unutmamamz gereken bir unsurda, halen makine ihtiyacmzn çok önemli bir bölümünü yani 30 milyar dolar ithalat ile karTlyor olmamzdr. Bunun nedeni maalesef havalarn iyi olduPu dönemde çaty tamir etmemiT olmamzdr. Büyümemizin çok yüksek olduPu dönemde iç piyasada, Türk markal ürünlere yönelik yeterince pozitif ayrmclk yapmadk;

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

15


HABER “TĂźrkiye’nin yeni hikayesi ortaya ç7kacakâ€? Makine imalat sektĂśrĂźnĂźn tĂźm imalat sektĂśrlere destek olduEunun altn çizen Gencer, sektĂśre verilecek desteklerin, geri dĂśnĂźJĂź yĂźksek olan yatrmlara dĂśnĂźJtĂźEĂźnĂź belirtti. Gencer sĂśzlerini JĂśyle tamalad:

M;B yeni YĂśnetim Kurulu BaJkan ve Ăœyeleri Yeni dĂśnem YĂśnetim Kurulu *u isimlerden olu*tu: S. Emre GENCER E-Mak Makine ;nJaat Tic. ve San. A.7. Ahmet Ă–ZKAYAN Ermaksan Makina San. ve Tic. A.7. Ender YILMAZ Ylmaz RedĂźktĂśr San. ve Tic. A.7. Mustafa S. EROL TĂśrk Makine San. ve Tic. A.7. Burç ANGAN HĂźrmak Plastik Otomotiv Mak. ;malat San. ve Tic. A.7. konuyu gĂźndeme taJyanlar “korumaclkâ€? yapmakla suçladk. GeldiEimiz noktada, dJ pazarlarda korumaclkla mĂźcadele ediyoruz. Makine sektĂśrĂźmĂźz için bu sĂźreçteki deEiJime uyum yaJamsal Ăśneme sahiptir. Yani TĂźrk markalarn yaJatmak için ne yaplmas gerekiyorsa biz de bunu yapabilecek cesarette olmalyzâ€? dedi. “Yerli makine ve donan7ma en radikal *ekilde pozitif ayr7mc7l7k uygulanmal7d7râ€? Ăœlkemizin cari açk sorunuyla mĂźcadele ettiEi bir dĂśnemde yerli makine ve donanma en radikal bir Jekilde pozitif ayrmclk uygulanmas gerektiEini sĂśyleyen Gencer, kamu kuruluJlar, yerel idareler ve bunlara baEl iktisadi teJebbĂźsler yaptk-

16 Mays - Haziran 2019

Mustafa BOZKURT Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina ;ml. San. ve Tic. A.7. lknur CANTĂœRK Aag Makina Basnçl Hava Sistemleri San. ve Tic. Ltd. 7ti. Cemal DENER Dener Makine San. ve Tic. Ltd. 7ti. Hakk7 Can AYLAN EreEli Demir ve Çelik Fabrikalar T.A.7.

lar almlar veya açtklar ihaleleri, uluslararas ticarette uzman danJmanlarn da desteEi ile yerli makine almna gÜre dßzenlemelidir. Yatrm teJvik sisteminde de, yerli tasarm ve ßrßnlerin kullanmna yÜnelik radikal dÜnßJßmß saElayacak bir yaklaJmla deEiJiklikler yaplmaldr. GeliJtirilecek bir Turquality program Üzellikle makine imalat sanayine daha gßçlß destek olabilir kanaatindeyiz. Ticaret ve Gßmrßk BakanlEmz son iki yldan beri baz makinelerin ithalatna yÜnelik uyguladE tarife politikalaryla haksz rekabetin Ünßnß belirli Ülçßde kesmiJtir. Bu politikann kapsam radikal bir Jekilde geniJletilmeli ve etkinleJtirilmelidir. Bu konu halen en Üncelikli iJimizdir� Jeklinde konuJtu.

“Cari açEn sfr olduEu, inovasyon, dijital dĂśnĂźJĂźm ve katma deEeri yaratan beyinlerin kendilerine geniJ alanlar bulduklar TĂźrkiye'nin yeni hikayesi ortaya çkacaktr. Yeni yĂśnetim olarak, bizler bu hikayenin en coJkulu savunucular olarak anlmak isteriz. Bizler hepimiz Makine ;malatçlar BirliEi olarak gĂźcĂźmĂźzĂź bu zorlu, zorlu olduEu kadar da heyecan verici hikayenin gerçekleJmesi için seferber edeceEiz.â€? S. Emre Gencer kimdir? Selim Emre Gencer 1974 Bitlis doEumludur. ;lkĂśEretimini Bursa DĂśrtçelik ;lkokulu’nda orta ve lise ĂśErenimini de ;stanbul Fransz Saint Benoit Lisesi’nde tamamlamJtr. Ăœniversite eEitimine ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Grossmont College’de baJlayp, Kanada Quebec eyaletinde Bishops University ;Jletme bĂślĂźmĂźnden mezun olarak bitirmiJ ve TĂźrkiye’ye dĂśnmĂźJtĂźr. 6 aylk askerlik gĂśrevinden sonra, aile Jirketi olan Simge Group’da çalJmaya baJlamJtr. 2013 ylndan itibaren YĂśnetim Kurulu BaJkan YardmclE’n yĂźrĂźten Gencer evli ve iki çocuk babasdr. Franszca ve ;ngilizce bilmektedir.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

17


18 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

19


HABER

TÄ°AD, MAKTEK FuarÄą ile SektĂśre YaklaĹ&#x;Äąk 4,2 Milyar DolarlÄąk Ä°Ĺ&#x; Hacmi SaÄ&#x;lÄąyor TĂźrkiye takm tezgahlar sektĂśrĂźn hak ettiFi yere ulaGmas için çalGan Takm Tezgahlar Sanayici ve <G <nsanlar DerneFi (T<AD), hayata geçirdiFi projelerle bunu kantlyor. 2012 ylndan beri iki senede bir dĂźzenlediFi MAKTEK Fuar ile sektĂśrĂźn tĂźm paydaGlarn bir araya getiren T<AD, TĂźrkiye ekonomisi için Ăśnemli bir gĂśrev Ăźstleniyor. TĂ&#x153;YAP iG birliFi ve Makina <malatçlar BirliFi (M<B) desteFiyle dĂźzenlenen MAKTEK, bugĂźne kadar dĂźnyann farkl noktasndan 274.632 kiGiyi aFrlayarak sektĂśrde kĂśprĂź gĂśrevi gĂśrĂźyor. TĂźrkiye takm tezgahlar sektĂśrĂź için itici gßç gĂśrevi gĂśren Takm Tezgahlar Sanayici ve <G <nsanlar DerneFi (T<AD), sektĂśrĂźn geliGmesi noktasnda Ăśnemli gĂśrevler Ăźstleniyor. GerçekleGtirdiFi projelere ek olarak 7 yldr iki senede bir dĂźzenlediFi MAKTEK Fuar ile sektĂśr profesyonellerini bir araya getiren T<AD, ekonominin geliGimi için de Ăśnemli bir konumda olduFunu kantlyor. 7 yldr iki senede bir dĂźzenlenen fuar ile bugĂźne kadar toplam 274.632 kiGiyi TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ßç bĂślgesinde dĂźzenlediFi MAKTEK Fuarâ&#x20AC;&#x2122;na taGyan T<AD, takm tezgahlar sektĂśrĂźnde kaldraç gĂśrevi gĂśrĂźyor. BugĂźne kadar yaklaGk 4,2 milyar dolarlk iG hacmine imza atarak sektĂśrĂźn ekonomik gĂźcĂźnĂź de ortaya çkaran MAKTEK, otomotiv, savunma ve havaclk sanayisindeki geliGmelerle de her geçen gĂźn geliGiyor. GeçtiFimiz yl 1,2 milyar dolarlk bir bĂźyĂźklĂźkle kapatan sektĂśrĂźn 960

20 Mays - Haziran 2019

T AD Bakan# Fatih Varl#k milyon dolarn ise T<AD Ăźyeleri Ăźstleniyor. MAKTEK sektĂśrĂźn fotoraf#n# çekiyor FotoFrafn tamamna bakldFnda Ăźretim için takm tezgahlarnn olmazsa olmaz bir noktada olduFunu sĂśyleyen T<AD BaGkan Fatih Varlk, sektĂśrĂźn 2018 ylnda 1,2 milyar dolarlk bir bĂźyĂźklĂźFe ulaGtFnn altn çizdi. Sanayinin geliGimiyle takm tezgahlar sektĂśrĂźnĂźn geliGiminin ayn kulvardan yĂźrĂźdĂźFĂźnĂź belirten Varlk, yatrm ve sermaye mal olarak kullanlan sektĂśrĂźn saFladF katma deFerle tĂźm sanayi sektĂśrlerinde dGa baFmllFn ve dG ticaret açFnn azaldFn sĂśyledi. Bu noktada TĂ&#x153;YAP iG birliFi ve Makina <malatçlar BirliFi (M<B) desteFiyle dĂź-

zenledikleri MAKTEK Fuarâ&#x20AC;&#x2122;nn sektĂśrĂźn geliGimi noktasnda kritik gĂśrev ĂźstlendiFini belirten Varlk, makine sektĂśrĂźnĂźn ĂśncĂź firmalarn bir araya getirdikleri ve sektĂśr paydaGlarnn Ăśnemli iG baFlantlarna imza attklarn sĂśyledi. Varlk, â&#x20AC;&#x153;T<AD olarak Ăźyelerimiz ve sektĂśrĂźn tĂźm paydaGlaryla dĂźzenlediFimiz MAKTEK Fuarâ&#x20AC;&#x2122;ndan oldukça memnunuz. Yllardr sektĂśrĂźnĂźn geliGimi için çalGyor, MAKTEK ile fotoFrafn tamamn gĂśrme Gans elde ediyoruz. Biz biliyoruz ki Ăźretim sektĂśrlerinin geliGimi ve bĂźyĂźmesiyle TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretilen takm tezgahlarnn hem says hem de kalitesinde artG yaGanacaktr. Bu noktada da Ăśnemli gĂśrev Ăźstlenen MAKTEK; inovasyon harikas yeni ĂźrĂźnleri gĂśrme Gansn bize veriyor. Her zaman altn çizdiFimiz gibi takm tezgahlar olmadan Ăźretim olmaz. Ă&#x2021;ĂźnkĂź makineleri Ăźreten makineleri Ăźretiyoruz. Savunma sanayisinin yan sra otomotiv ve beyaz eGya sektĂśrleri için Ăśnemli bir konumda olan takm tezgahlar sektĂśrĂźnĂź bu yl <stanbul, <zmirâ&#x20AC;&#x2122;den sonra Anadoluâ&#x20AC;&#x2122;nun kalbi olan Konyaâ&#x20AC;&#x2122;ya taGmaktan da oldukça mutluyuz. MAKTEK Konya Ăśzelinde 250 milyon TLâ&#x20AC;&#x2122;lik iG hacmi hedefliyoruzâ&#x20AC;? dedi.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

21


22 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

23


HABER

MİB Başkanı Emre Gencer: “Makine Sektörü Göz Ardı Edilerek Gelişmeden Söz Edilemez” Makine 1malatçlar Birli?i (M1B), her yl oldu?u gibi geleneksel iftar yeme?inde üyelerini ve sektör temsilcilerini bulu@turdu. Hidiv Kasr’nda üyelerinin ve sektör temsilcilerinin yo?un katlmyla gerçekle@en iftarda; makine imalat sanayisi açsndan ya@anan zorluklar ve çözüm önerileri payla@lrken, makine imalatnn ‘’stratejik sektör’’ olarak hak etti?i de?eri almas ça?rs yapld. Makine 1malatçlar Birli?i (M1B) Ba@kan Emre Gencer, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’a seslendi; “Önümüzdeki dönem konseptin ad, Türk markalar olmaldr

24 Mays - Haziran 2019

Makine malatç'lar' Birlii (MB) Ba!kan' Emre Gencer

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

25


HABER

ve Türk markalar desteklenmelidir. Devletimizin ve düzenleyici kurulu@larmzn bu konudaki iyi niyet ve destekleyici tutumlarndan @üphemiz yoktur. Hep beraber ba@armak istedi?imiz i@ler de çoktur. Biz tüm iyi niyet ve çabalar için kendilerine te@ekkür ediyoruz.” Yeni rekabet ko!ulu: ‘Korumac'l'k’ Geçen yl piyasalarda ya@anan iç talep daralmasnn pek çok sektör gibi makine imalat sektörünü de olumsuz etkiledi?ine vurgu yapan Gencer, aradan geçen bir yla ra?men skntlarn sürdü?ünü söyledi. 1@ dünyasnn ‘daralm@ bir iç talep, öngörülmesi çok zor olan kur riskleri, borçlanma maliyetlerinin tahrip etti?i bilançolar ve neredeyse yok olan yeni yatrm imkanlar’ sorunlaryla kar@ kar@ya kald?n belirten Emre Gencer, sektörün ihracatla ayakta kalmaya çal@t?n ifade etti. Ancak geli@mi@ ülkelerin hayata geçirdikleri korumaclk önlemlerinin

26 Mays - Haziran 2019

dünya ticaretinde radikal bir de?i@imin göstergesi oldu?una i@aret eden Gencer, “Korumaclk günlük tarifeleri ile beraber teknoloji ve fikri mülkiyet haklar, sübvansiyonlar ve veri korumas araçlarn silah gibi kullanyor. Korumaclk de?i@imin ortaya çkard? yeni bir rekabet ko@ulu. Peki, geli@mi@ ülkelerde korumaclk var, di?erlerinde ne var? Örne?in Afrika, Çin, Uzak Do?u, Rusya, Orta Asya, Güney Amerika. Buralarda da makinecimiz, çaba gösteriyor. Lakin çok uzun vadeli, dü@ük faizli kredilerle ve ihracat sübvansiyonlar ile desteklenen rakiplerimizle bu mücadele kolay m? Hiç ama hiç de?il. Dolaysyla tüm politikalarmz bunlar dikkate alarak belirlemeliyiz. Bu dönemde ihracatçlarmz Eximbank’ daha fazla yanlarnda görmek istiyor” dedi. Ç'k'! reçetesi katma deerli üretim ve dijital teknolojiler

tal teknolojiler ve katma de?eri yüksek üretimler’ @eklinde açklayan M1B Ba@kan Emre Gencer, “Dijital teknolojiyi yerelde geli@tirerek katma de?erimizi arttraca?z ve tüm tasarm ve üretimimizi altn çizerek söylüyorum Türk markalar ile gerçekle@tirece?iz. Bize global bakan, bütünü gören gözler gerekiyor” diye konu@tu. Gencer, bunun için de sanayii ve üniversite i@ birli?i, kümelenme bazl modeller, bilgi temelli yatrmlar ve teknolojik dönü@ümü mümkün klacak insan kayna? üzerinde durularak, makine üretimini destekleyecek bir eko sistemin olu@mas gerekti?ine dikkat çekti. Gencer, “Tüm sanayi ve üretim sektörleri makine sektörüne, yani bize ba?ldr. Türk makineleri olmadan ne savunma sanayi, ne enerji sektörü, ne tekstil, ne de kimya belli bir seviyeyi geçemez” açklamasn yapt.

Makinecilerin çk@ reçetesini ‘diji-

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

27


HABER

AXILE G8’e Mükemmellik Ödülü

Erkan CNC’nin Türkiye temsilciliini yürüttüü Axile markasnn 5 eksen G8 model i leme merkezi Tayvan’da mükemmellik ödülüne layk görüldü. Bu yl Tayvan Mükemmellik Ödülü AXILE G8 iJleme merkezine verildi. Buffalo Machinery firmas tarafndan üretilen AXILE G8 Gantry Tip 5 Eksenli Dikey /Jleme Merkezi, genel olarak beJ ana konuda mükemmellik ödülünü kazand. Tayvan Mükemmellik Ödülü, Tayvan sanayi ürünlerine yenilik ve de>er katmalar konusunda üreticileri cesaretlendirmek için Ekonomik /Jler Bakanl> (MOEA) ve Tayvan DJ Ticaret GeliJtirme Konseyi (TAITRA) tarafndan verilmekte. Mükemmellik Ödülü, makinenin Ar-Ge, tasa-

28 Mays - Haziran 2019

rm, kalite ve pazarlama konularnda yüksek niteliklere sahip oldu>unu göstermekte.

larn iJlerken en iyi çalJma koJullarn elde etmek için avantaj sa>layan portal konstrüksiyona sahip.

AXILE G8, Endüstri 4.0 üretim ortam için yüksek hzl 5 eksenli iJleme merkezidir. Buffalo'nun patentli SMTTM (Akll /Jleme Teknolojisi) ve ARTTM (AXILE Güvenilirlik Teknolojisi) entegrasyonunu bir araya getirerek yüksek do>ruluk, güvenilirlik seviyelerine ulaJmay sa>lar ve bakm maliyetlerini minimuma indirir.

Takm tezgâhlar alannda dinamik bir ülke konumunda olan Tayvan’da iddial inovasyon Jirketi olarak kendini ifade eden Buffalo Machinery, CNC iJlemede yenilikçi pek çok teknolojinin patentini ald. “Akll fabrika” sisteminin admlar olarak tanmlanan bu yenilikçi teknolojiler Axile markasnn 5 eksen teknolojileriyle tüketiciye sunulmakta.

Güçlü, rekabetçi ve inovasyon lideri Tayvanl Buffalo Machinery yetkilileri, AXILE G8 ve G6 model makinelerle kalpçlk, havaclk, otomotiv ve medikal endüstrilerinin kaliteli imalat gereksinimlerini karJladklarn kaydetti. Makine, karmaJk iJ parça-

Tayvan Mükemmelik Ödülü sahibi Axile G8, Endüstri 4.0 uyumlu bir 5 eksen iJleme merkezi olarak kullanclarna, maliyetleri azaltarak daha kârl bir üretim süreci vaat ediyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

29


HABER

Ä°leri Ä°malat Teknolojilerinde MillileĹ&#x;tirme AdÄąmÄą Savunma, havac"l"k, otomotiv, kal"pç"l"k, dental ve medikal alanlarda karma"k geometrilere sahip parçalar"n Ăźretimi için kapsaml" bir i birliine gidildi. Sanayinin birçok alannda Ăźretim snrllklarn ortadan kaldran 3 boyutlu eklemeli imalat teknolojilerinin millile?tirilmesi için kapsaml bir i? birli9i hayata geçirildi. SAHA %stanbul, Ermaksan, Fatih Sultan Mehmet Ă&#x153;niversitesi, Mays Tasarm ve Toyetetsu'nun içinde bulundu9u konsorsiyumun bu konuda geli?tirdi9i projenin, TĂ&#x153;B%TAK Sanayi Yenilik A9 Mekanizmas (SAYEM) tarafndan desteklenmesi kararla?trld. Proje kapsamnda, ileri imalat teknolojilerinin millile?tirilmesi için gerekli Ăźniversite-sanayi i? birli9i kurulacak. Yerli eklemeli imalat makinesinin uluslararas standartlara ula?trlmas için yol haritas, uygulama planlar ve yĂśnetim modelleri olu?turulacak. Enavision'n teknoloji hazrlk seviyesinin 9'a ula?trlmas ve ticarile?tirilmesi sa9lanacak. Yerli teknoloji, ham madde ve yeti?mi? insan gĂźcĂźnĂźn sa9lanmas için ihtiyaç duyulan bilgi havuzu olu?turulacak. YĂźksek teknolojili ĂźrĂźn gruplarnda, yurt içi ve yurt d? sektĂśrĂź etkileyecek rekabet kabiliyeti olu?turularak cari aç9n azaltlmasna katkda bulunacak bir projenin kapsaml yol haritas çkarlacak.

30 Mays - Haziran 2019

Geli?tirilecek mevcut ve/veya sektÜre yÜnelik yeni makine modelleri ile ithal ßrßnler, yerlile?tirilecek. Proje hedef sektÜrleri olan savunma, havaclk, otomotiv , kalpçlk, dental ve medikal alanlarda karma?k geometrilere sahip, topoloji optimizasyonu yaplm?, hafifletilmi?, tedari9i mevcut yÜntemlere gÜre daha kolay olan, ki?iselle?tirilmi?, az adetli seri ßretimlerde maliyet avantaj sunan parçalarn ßretilebilirli9i ve ßretilen parçalarn do9rulanmas sa9lanacak. Tßrkiye'nin ilk 3 boyutlu metal yaz"c"s"

Tßrkiye'nin Ünde gelen makine ßreticilerinden Ermaksan, son dÜnemde yßrßttß9ß çal?malarla Tu"rkiye'nin ilk 3 boyutlu metal yazcs Enavision' ortaya koydu. Geli?tirme çal?malar sßren Enavision, klasik yÜntemlerle ßretilemeyen, karma?k geometrilere sahip ßrßnlerin ßretimine imkan sa9layacak. Birkaç proses adm ile birden fazla parçann birle?tirilmesi ile ßretilebilen ßrßnler, tek bir proses ile

tek parça olarak ßretilebilecek. Lazer ergitme ile ßretilen parçalar, yßzde 99'un ßzerinde yo9unlu9a ve iyi mekanik Üzelliklere sahip olacak. Bu teknoloji, tasarm konusunda Üzgßrlßk sunarken, hzl ve hassas, dß?ßk maliyetli ve çevre dostu ßretime imkan veriyor. Enavision ile kullanlacak Üzel metal tozlarla biyo-uyumlu, hafif malzemeler ßretilerek di? implant, di? kalb ve vßcuda uyumlu protez parçalar ßretilebilecek. Otomotiv endßstrisinde hafifletilmi?, dayanm yßksek parça ve kalp parçalar, uygun malzeme ve tasarmlarla birlikte ortaya konulabilecek. Kullanlan materyallerin hafifletilmi? ve dayankl olmas, havaclk sektÜrßnde yakt tasarrufu sa9lamakla birlikte, istenilen mekanik Üzelliklerin elde edilmesine de imkan sunuyor. Kaynak: AA-GÜksel Yldrm

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

31


HABER

Taşlama Dünyası, Grinding Sempozyum 2019’da Buluştu

Ta*lama Dünya’s1, United Grinding Group taraf1ndan 8-10 May1s 2019 tarihinde aras1nda sviçre’nin Bern *ehri Thun’da düzenlenen Grinding Sempozyumunda bulu*tu. 3nternet a>yla üretim, üretim süresince makineyi ö>renmek, akll iM parças. Bunlar tam olarak ne anlama gelir? Günlük uygulamalara ne kadar uyarlar? 4. TaMlama sempozyumunda bu konular tartMld. Sunumlarda uluslararas uzmanlar taMlama sektörü ve imalat ile ilgili konular hakknda konuMtu. Teknoloji sunumlarnda United Grinding Group uzmanlar son donanm ve yazlm çözümlerinden bahsederek FutureLAB’da yarnn yeni teknolojisilerini tantt. Grinding Sempozyumu rekor bir katlmla gerçekleMti.

• 16 Uzman sunum yapt. • 300 metre karelik futureLAB’de yarnn ve ötesinin teknolojisi ilk kez bu sempozyumda tantld. • 400 den fazla teknoloji sunumu 3 sempozyum sahnesinde gerçekleMtirildi. • 3 Gün boyunca her Mey hassas imalat etrafnda döndü. DijitalleMme makine imalatn nasl etkiler? TaMlama sektöründe hangi yenilikler vardr? TaMlama sempozyumunda bu konular tartMld. Makineleri hala insanlar m kontrol ediyor? Yoksa makineler biz fark etmeden bizimi kontrol etmeye baMladlar? Gottlieb Duttyweiler enstitüsünden Dr.David Bosshart bu konu hakknda konuMma yaparak vModern ÇalMan Dünya’nn büyük resmini anlatt.

Dünya genelinden 1.500 katlmcnn biraraya geldi>i TaMlama Sempozyumunuda :

Üretim S1ras1nda Alg1lay1c1lar (Sensör)

• 4 Farkl dilde sunum yapld.

Bosh Connected Devies and Soluti-

32 Mays - Haziran 2019

ons’tan Claus Ahrens MEM alglayclarndan(Sensör) kullanmndan bahsetti. MEM’ler Mikro Elektrikli Mekanik Sensörler’dir. Hem mekanik hem de elektrikli dürtüleri iMler. Bunun en önemli örneklerinden biri akll telefonu çevirdi>imizde yatay m dikey mi oldu>unun anlaMlmasdr. Bu sensörlerin üretimdeki avantajlar Ahrens tarafndan Thun’daki sempozyumda anlatld. ‘’Gelece>in fabrikalar daha esnek olacak.’’ Dr. Sebastian Risi böyle tahmin ediyor. Dr. Sebastian Risi Kopenhag üniversitesinde yapay zeka ile ilgilenmektedir. 3nsanlar yeni kompozisyonlara entegre olacaklardr. Örne>in: 3nsan-Makine, Makine- 3nsan, Makine- Robot gibi. Sempozyumda Risi imalattaki yapay zeka hakknda konuMtu. Fraun IPK Berlin’den Eckhard Hohwieler’da yapay zeka ile ilgili tartMt. ETC Zurich’ten Konrad Wegener özellikle taMlama makine teknolojisinden ve bu uygulamalara hangi geliMmelerin ve viz-

www.metalmakina.com


HABER yonlarn uygun olduDunu anlatt. Yeni donanm ve yazlm çözümleri ve yarnn dijital üretimi. Bunlar teknoloji sunumlarnda ve futureLAB’de sergilendi. Hangi üretim görevlerinde United Grinding’in yeni yazlmlar daha iyi destek olur? Ve hangi çözümler yarnn ve ötesinin üretimi için daha uygundur? Bu iki soru iki ana element olarak taOlama sempozyumunda anlatld. Teknoloji Sunumlar6nda; Makinenin özellikleri nelerdir? Hangi admlar fayda saDlar? Bu sorularn hepsi açk bir Oekilde bireysel makineler kullanlarak anlatld. United Grindin’deki uzmanlar sadece makinelerle alakal deDiller ayn zamanda müOterilerin spesifik ihtiyaçlarnada hakimdiler. Dijital çözümler FutureLAB’ta incelendi. Ürünleri online izleme servisi, kumanda servisi ve spesifik sistem desteDi dijital çözüm etiketi altnda United Grinding tarafndan veriliyor. 9lerinin dijital çözümleri 300 metre karelik FutureLAB’de incelendi. Buda ilk kez sempozyumun bir parças oldu. BaO inovasyoncu Chistoph Plüss ‘’GeleceDin makine imalatnn bir ksmn dinamik prezentasyonlarda ve interaktif süreçte görebiliriz.’’ diye açklad. Teknoloji Hakk6nda Konu.uldu. Donanm ve yazlmdaki somut yenilikler ve yarnn teknolojisi bir Oeyken, günlük çalOma gereklilikleri fakl birOeydir. 9kisi farkl tartOma konusudur. Kim neyi tecrübe edindi? Kim hangi çözümleri buldu? Gibi sorular tartOlr. Teknoloji sevgisi, yeni sürecin çekiciliDi ve diDer insanlarn ürettiDi fikirlerin nasl geliOtirildiDinin bilinmesi. Bu konular teknoloji hakknda konuOmay heyecanl klar. TaOlama sempozyumu bunun için forum oluOturdu.

www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

33


HABER

Tandem Takım Tezgahları INDEX Open House 2019 Etkinliğine Müşterileriyle katıldı! INDEX Open House 2019 Tornalamada Uzman Bilgisi ve ?novasyon

Bünyesinde yer alan Index ve Traub markalarEyla, CNC tornalama tezgahlarE lideri Index Group, tornalama ile ilgili bir çok yeniliin tanEtEldEE Index Open House etkinliini 26-29 Mart tarihleri arasEnda Almanya’nEn Reichenbach 3ehrinde düzenledi. Index Open House organizasyonuna dünyanEn çe3itli ülkelerinden 873 firmadan 1834 ki3i ve toplamda 2416 ki3i katEldE. Uluslararas geni> bayi a7 ile birlikte, 6 adet üretim noktasna ve uluslararas sat>&servis firmalarna sahip olan Esslingen Group firmalar, 1914 ylnda kurulmu> olup, günümüzde dünya çapnda 80 ayr lokasyonda 2200’den fazla çal>ana sahip. Esslingen Group firmalar, oldukça yenilikçi ürün gamnda ve ideal mü>teri hizmetini sa7layabilmek için sunulan geni> servis hizmetlerinde kalite, güvenirlilik ve teknik bakmndan öncüdür. 17 makinann tantmnn yapld7 organizasyonda bunlara ek olarak ileri dijitalle>me ve otomasyona sahip en son model üç YEN? tezgah olan B400 (kar3E i3 milli), TNA400 ve C200 (iX center) gösterildi. Index C200, otomasyonun ne kadar ileri seviyede oldu7unun göstergesidir. Otomat torna tezgah, yeni ve kullanc dostu tasarmyla, dikey palet depolamasna sahip iXcenter

34 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


HABER robot hücresiyle sunulmu>tur. Bu özellik di7er Index ve Traub tezgahlaryla birlikte opsiyonel olarak sunulmaktadr.

YEN

İ

Open House’da di7er ilgi çekici makine de özel uyarlanm> flan> ve >aft parçalarnn hassas ve güçlü bir >ekilde i>lenmesi için tasarlanm> INDEX B400 Üniversal TezgahtEr. Artk bu tezgah kar> i> milli olarak daha esnek ve hassasiyete sahip i>leme için de mevcuttur. Index B400’ün tasarmna oldukça benzeyen TRAUB TN400 üniversal tezgah, Mitsubishi kontrollü olarak, tüm kullanclara ve Traub tezgahlarnn potansiyel mü>terilerine tantld. Bu tezgah güçlü kesim ve kapsaml i>leme opsiyonlarna sahiptir. Index ve Traub tezgahlarE farklE operasyonlar için çözüm sunmaktadEr: Çok Milli Otomat tezgahlar dü3ük maliyetlerle yüksek üretim garantisi vermektedir. Karma3Ek parçalarEn hassas i3lemesi için mil tipi tezgahlar ve maksimum esneklik ve zorlu i3leme görevlerini yerine getirmek için yeni nesil Index G-serisi tornalama merkezleri vardEr. Ayrca Open House srasnda 29 farkl çözüm orta7 farkl inovasyonlarn tantmnda bulundu. Uzmanlar i>leme süreçlerindeki dinamiklerden bahsedip; otomat konusundaki ve süreç entegrasyonuyla ilgili çözümlerini sundular.

VER?ML? ÜRET?M ?Ç?N ANAHTAR TESL?M ÇÖZÜM Index C200 torna tezgah, artk opsiyonel olarak sunulan iXcenter entegreli robot hücresiyle mevcut

YEN

İ

EN ?LER? SEV?YEDE ÜN?VERSAL TORNALAMA Daha esnek ve hassas üretim için kar> i> milli Yeni INDEX B400 üniversal tornalama tezgah

YEN

İ

Index uzmanlar, ta>lama ve poligon tornalama, yüksek hzl di> çekme ve di>li teknolojiler hakknda de7erli görü>lerini payla>tlar. Bir sonraki Open House’da yerinizi ayrmak için TANDEM TAKIM TEZGAHLARI firmas ile irtibata geçebilirsiniz. www.tandem.com.tr

www.metalmakina.com

ÜN?VERSAL TORNALAMADA ESNEKL?K Traub TNA400 üniversal tornalama tezgah iste7e göre uyarlanm> geni> opsiyonlaryla güçlü i>leme sunmaktadr.

Mays - Haziran 2019

35


HABER

CERATIZIT GROUP Open Days 2019 Etkinliği Düzenledi 2002 ylnda kendi alanlarnda çok büyük tecrübelere sahip Cerametal ve Plansee Tizit firmalarnn birle9imi ile kurulan CERATIZIT GROUP, Almanya (Stuttgart, Balzheim ve Kempten'deki) tesisleri ve Avusturya'nn Reutte kentindeki Ce-

36 Mays - Haziran 2019

ratizit Reutte Fabrikasnda 13-15 Mays tarihleri arasnda düzenlemi9 oldu8u Open Days 2019 basn etkinli8inde “Team Cutting Tools” hizmeti, 3D printing teknolojisinde geldi8i son nokta, Free Turn- High Dynamic Turning diye adlandrd8 tornala-

mada bir dönüm noktas olan geli9meyi, Tool scope tarafnda ya9anan büyük geli9meler ve uygulamalar, yeni yaplmakta olan lojistik merkezi, geri dönü9üm fabrikalar, Tooling Academy ve di8er tüm yeni çkacak olan ürünlerini tantt.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

37


HABER

Ermaksan, Milli Olarak Ürettiği Fiber Sensörler (FBG) ile Stratejik Bir Teknolojiyi Daha Ülkemize Kazandırdı

• ‘Yenilikçi teknolojiler’ slogan8yla, Endüstri 4.0’a uygun ak8ll8 ve ileri teknoloji çözümler geli&tiren Ermaksan, dünyada say8l8 firman8n ürettii ve enerji, yap8, ula&t8rma denizcilik, havac8l8k, uzay, güvenlik, medikal, sismoloji gibi pek çok alanda s8cakl8k, bas8nç, titre&im, kuvvet gibi çe&itli ölçümlerin yap8lmas8na olanak salayan FBG sensörlerini (Fiber Bragg Grating) sanayicilerin kullan8m8na sundu. • Ermaksan taraf8ndan yüksek teknolojiye yat8r8m çal8&malar8 kapsam8nda Türkiye’de ilk ve tek olarak, tamamen milli imkanlarla hayata geçirilen bu teknoloji ile ülkemizin teknoloji odakl8 büyüme hedeflerine yönelik çok önemli bir ad8m at8lm8& oldu.

38 Mays - Haziran 2019

da scaklk, basnç, titre7im, kuvvet gibi çe7itli ölçümlerin yaplmasna olanak sa;layan FBG sensörlerini (Fiber Bragg Grating) sanayicilerin kullanmna sundu. Ermaksan tarafndan yüksek teknolojiye yatrm çal7malar kapsamnda Türkiye’de ilk ve tek olarak, tamamen milli imkanlarla hayata geçirilen bu teknoloji ile ülkemizin teknoloji odakl büyüme hedeflerine yönelik çok önemli bir adm atlm7 oldu. Ermaksan Yönetim Kurulu Ba&kan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan Ermaksan, dünyada sayl firmann üretti;i ve enerji, yap, ula7trma denizcilik, havaclk, uzay, güvenlik, medikal, sismoloji gibi pek çok alan-

Teknolojinin öncüsü Türkiye’nin yüzde yüz yerli ve milli ilk lazer çipi, ilk lazer 7n kayna; ve ilk 3D eklemeli imalat makinesi gibi devrim niteli;inde pek çok teknolojiyi üretip, dünyann dört bir yanna ula7trmaya devam eden Ermaksan,

www.metalmakina.com


HABER FBG sensör teknolojisiyle birlikte teknoloji hamlelerine yeni bir halka daha ekleyerek, bu alanda ülkemizin öncü markas haline geldi. Tüm dünyada snrl sayda ülkenin üretebildi;i Lazer güç kayna;n (rezonatör) ve CNC kontrolörleri, Türkiye’de ilk kez hayata geçiren Ermaksan (Optoelektronik) grubunda üretilen bu teknoloji dünyada sayl olarak kabul ediliyor. Ülkemize güç katacak Geçmi7te yurt d7ndan ithal edilen bu ürünün, artk tamamen yerli ve milli olarak ülkemize ciddi güç kataca;n ifade eden Ermaksan Yönetim Kurulu Ba7kan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, FBG sensörleri hakknda detayl bilgiler verdi. Özkayan, “Optik fiberler; cam ya da plastik malzemelerden yaplan ve insan saçndan biraz daha kaln bir çapta üretilen esnek, hafif ve 7effaf yaplardr. FBG sensör teknolojisi ile çe7itli fiziksel ve/veya kimyasal parametreleri ölçmek mümkündür. FBG sensörler ile ayn fiber üzerinden birden çok etki ayn anda ölçülebilir. Örne;in scaklk, gerinim, basnç, kuvvet, titre7im, ivme, yer de;i7tirme, sv seviyesi, nem, gaz vs. FBG sensörler geni7 bir kullanm alanna sahip” dedi. Pek çok alanda kullan8l8yor FBG sensör teknolojisinin kullanm alanlarna de;inen Özkayan, “Yaplar (köprüler, barajlar, tüneller, madenler, binalar, tarihi eserler, petrol platformlar), enerji (rüzgâr türbinleri, petrol kuyular, boru hatlar, nükleer reaktörler, jeneratörler), ula7trma (demiryollar, trenler, yollar, özel amaçl ta7tlar, vinçler), denizcilik (tekne, donanma gemisi, yük konteyneri, denizalt), havaclk ve uzay (kompozit yaplar, uçak kanatlar vb., motor yakt depolar scaklk takibi, rüzgar tünelleri, uzay

www.metalmakina.com

araçlar), laboratuvar testleri ve ölçümleri (uçak kanatlar ön yükleme testleri, ekstansometre), emniyet ve güvenlik (snr güvenli;i sistemleri, yangn alarm sistemleri), medikal (tbbi robotik kol, hasta durumu takip cihazlar) sismoloji (yer kabu;undaki kaymalarn izlenmesi) gibi alanlarda bu teknoloji kullanlyor. Bu teknoloji sayesinde, ayn fiber hatt boyunca birden çok FBG yazm ile farkl noktalardan ölçüm alnabilir. Scaklk, basnç, gerinim gibi farkl fiziksel parametreler ayn anda ve sürekli olarak ölçülebilir. Uzun mesafeler boyunca veri kayb olmadan ölçüm alnabilir. Bilgi güvenli;i sa;lanp, yüksek manyetik alann ol-

du;u ortamlarda rahatlkla kullanlabilir. Çok hafif, küçük boyutlu, esnek yaps sayesinde farkl malzemelere gömülü olarak kullanlabilir. Bilinen sensörlere göre büyük ve a;r kablo demetleri bu teknolojide olmad; için özellikle hafifli;in ön planda oldu;u uçak, kanat ve gövde yaplarnda mutlak tercih edilen sensörler bunlardr” diye konu7tu. Özkayan ayrca, teknoloji yatrmlarnn da devam edece;ini ifade ederek, ülkemiz için üretmeye ve teknoloji geli7tirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mays - Haziran 2019

39


HABER

Dirinler Makinaâ&#x20AC;&#x2122;da Anma ve Kutlama Dirinler Makina, kurucular Ahmet Cemal Dirinâ&#x20AC;&#x2122;i anma yeme7i dĂźzenledi. 30 Nisan tarihine denk gelen yemek nedeniyle 1 Mays i:çi bayram da co:kuyla kutland. Dirinler Makina YĂśnetim Kurulu Ba:kan Mustafa Rebil Dirin, 1952 ylndan beri gerçekle:tirdikleri bĂźyĂźmenin srrnn çal:anlar oldu7unu sĂśyledi. Dirin â&#x20AC;&#x153;Firmalar olu:turan en Ăśnemli yap ta:lar çal:anlardr. Onlar i:lerine yĂźreklerini koyarak çal:mazsa, biz bu kadar ba:arl olamayzâ&#x20AC;? dedi. â&#x20AC;&#x153;BZ BR ALEYZâ&#x20AC;? Ă&#x2021;al:anlarn motivasyonlarnn Ăśnemli oldu7un belirten Dirin, "Biz bir aileyiz, bu do7rultuda onlarn ki:isel ve mesleki geli:imine destek olarak yetkinliklerini artrmak için elimizden geleni yapyoruz. Mutlu bir ortamda çal:abilmelerini sa7lamak ba:lca gĂśrevimiz. BĂśyle olunca da geli:tirdi7imiz bĂźyĂźk projelerden çal:anlarmzla yapt7mz gßç birli7i sayesinde alnmzn akyla çkyoruz" diye konu:tu.

40 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

41


HABER

Makine Zirvesi, İstanbul’da Başlıyor

Makine 5malat Sanayii Dernekleri Federasyonu‘nun (MAKFED) organize ettiDi, Makine Zirvesi – Vizyon 2030, 13 Haziran 2019’da 5stanbul’da toplanacak. MAKFED, Türkiye’de makine imalat ile iLtigal eden 2 bin kadar firmay temsil eden 20 makine imalat derneDinin üst kuruluLu. Makine sektörü ise TÜ5K verilerine göre 2018 ylnda 13 bin iLletme ve 240 bin istihdam ile 99,4 milyar TL ciro ve 24 milyar TL katma deDer gerçekleLtirirken ihracat yüzde 15’lik artL ile 17,15 milyar ABD dolarna ulaLt. MAKFED Genel Sekreteri Zühtü BAKIR tarafndan yaplan açklamaya göre; Makine Zirvesi – Vizyon 2030, MAKFED’in temel misyonu çerçevesinde, Makina 5malat Sektörünü ilgili kurumlar ve paydaLlarla ylda bir kez üst düzeyde bir araya getirerek sektörün öncelikleri doDrultusunda deDerlendirmelerde bulunmay, politikalar geliLtirmeyi ve bunlar gerçekleLtirecek altyap ve araçlarn oluLturulmasna katk saDlamay amaçlyor. Zirvede, Türkiye’nin kalknmas yolunda sanayide sürükleyici bir rol üstlenmek üzere imalat sanayinden ve ihracattan alnan yüzde paylarnn ve ihracat dolar/kg deDerinin 15’lere çkarlmas hedefi doDrultusunda, katlmc ve paylaLmc bir yaklaLmla kalite, teknoloji geliLtirme ve yenilikçilikte uluslararas düzeyde rekabetçi

42 Mays - Haziran 2019

bir yapya ulaLmay ifade eden Vizyon 2030 çerçevesinde gündem oluLturuldu. Zirvede anahtar konuLmac olarak yapay zeka konusunda dünya çapnda yeri olan Berlin Teknik Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. ahin Albayrak da yer alacak. Programn birinci bölümü olan “Yazlm ve Donanm Yönüyle Makine Sektörü” panelinde sektör tedarikçiler yönüyle deDerlendirilirken ikinci bölümde “Milli Teknoloji Hamlesinde Makine Sektörü” panelinde ise sanayinin dijital dönüLüm sürecinde makine sanayinin küresel rekabet gücünü nasl geliLtirilebilece-

Di ele alnacak. “Makine Sektörü DönüLümünde Devletin Rolü” olan kapanL panelinde ise sektörün hedeflerine ulaLmasnda kamu kurum ve kuruluLlarnn rolü deDerlendirilecek. Zirvenin katlmc profilini, bakanlk ve ilgili kamu kurum ve kuruluLlar, MAKFED ve üye dernekleri yönetim kurullar, makine imalat sanayi firmalar üst düzey yöneticileri, tedarikçi firma, finans ve sigorta firma temsilcileri ile ulusal ve sektörel basn oluLturmakta. Zirveye katlm için https://makinezirvesi.com/ adresinden kayt yaptrlmas gerekmekte.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

43


RÖPORTAJ

Ceratizit Türkiye, “Team Cutting Tools” Ekibiyle Müşterilerinin Hizmetinde 2002 ylnda kendi alanlarnda çok büyük tecrübelere sahip Cerametal ve Plansee Tizit firmalarnn birleAimi ile kurulan Ceratizit Group Türkiye Genel Müdürü Sayn M.Deniz lbayl ile yapmA oldu>umuz röportaj sizlerle paylaAyoruz. MM - Say?n Deniz lbayl?, öncelikle okurlar?m?za kendinizi tan?t?r m?s?n?z? Merhaba. Ben kendimi hep merakl bir mühendis olarak tanmlamay seviyorum. TalaAl imalat ile üniversite yllarnda tanAtm. malat sanayi, içinde barndrd> ucu buca> olmayan derinli>i ve zenginli>i ile beni çok etkilemiAti. Mühendislik e>itiminin ardndan MBA yaparak yönetim, iAletme, ekonomi, pazarlama konularnda da bilgi sahibi olma imkan buldum. Sonrasnda merakm ve bu edindi>im temel bilgiler do>rultusunda 2003 ylnda kesici takmlar alanna odaklanma karar ile satA, projeler ve yönetim alanlarnda çok kymetli tecrübeler edindim. Bugün Ceratizit Türkiye’nin genel müdürü olarak 4 markamz (Ceratizit, Komet, WNT, Klenk) “Team Cutting Tools” ekibi ile sanayimizin maksimum derecede faydasna sunmak için yo>un bir çalAma içindeyiz. MM - CERATIZIT GROUP’un Tarihçesi, ürünleri ve faaliyet alanlar? hakk?nda bilgi alabilir miyiz? Ceratizit Group, 2002 ylnda kendi alanlarnda çok büyük tecrübelere sahip Cerametal ve Plansee Tizit firmalarnn birleAimi ile kurulan, bünyesinde herbiri kendi alanlarnda uzman firmalar barndran bir grup Airketidir. Ceratizit Group çok uzun

44 Mays - Haziran 2019

Ceratizit Group Türkiye Genel Müdürü M.Deniz lbayl? yllardr özellikle karbür konusundaki uzmanl>, çalAmalar ve ald> patentler ile dünya sanayisinin geliAmesine çok büyük ivmeler kazandrmA öncü bir Airkettir. Bugüne bakt>mzda bünyesinde talaAl imalatn her yönüne hitap eden 100.000 standart ürün, otomotiv, havaclk, a>r sanayi, ulaAm, enerji, medikal gibi ana endüstri segmentlerinin daha yüksek verimlilikleri için odakl proje çözümleri, ham madde ve yar mamül tedarikleri, sanayi ürünleri, her türlü mühendislik çözümlerini ve tüm döngüyü kapatan geri dönüAüm birimlerini barndran komple çözümler sunan bir yapdr. Tüm bu faydalar “Team

Cutting Tools” ekipleriyle dünyann her yerinde, 4 ana marka olan Ceratizit, Komet, WNT ve Klenk çözümleri olarak sanayinin faydasna sunulmaktadr. Biz de Türkiye’de ayn anlayA ile hizmet vermekteyiz. MM - CERATIZIT GROUP’un bünyesinde yer alan CERATIZIT, Komet, WNT, Klenk #irketleriniz hakk?nda daha detayl? bilgi verir misiniz? Ceratizit, bünyesinde her türlü kesici uçlar, freze takmlar, karbür çubuklar, özel mühendislik çözümlerini, kesici takmlar grubunun dAndaki de>iAik sanayi ürünlerini, geri dönüAüm merkezi gibi üretimleri barndryor. Komet geçen yl 100. Yln kutlayan özellikle delik iAleme

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ

alannda standart ve özel takmlar, mekatronik takmlar, Tool Scope ile dünyada adn en üst noktalara taAmA bir markadr. Özellikle otomotiv alannda çok güçlü tecrübelere sahiptir. WNT çok geniA bir yelpazede standart ürünler sunan, sahip oldu>u teknoloji ile lojistik konusunda da adndan övgü ile söz ettiren di>er bir markadr. Son olarak Klenk markas havaclk alannda ad

www.metalmakina.com

çok iyi bilinen, havaclk alannda en üst düzeyde komple karbür mühendislik çözümleri sunan bir markadr. Tüm bu 4 güçlü markay “Team Cutting Tools” ekibiyle müAterilerimizin faydasna sunmak için dünyada oldu>u gibi ülkemizde de yo>un çalAmaktayz. Daha detayl bilgi almak isteyenler merkezimizi arayabilirler. MM - CERATIZIT Türkiye’nin yap?lanmas? ve sektöre sunmu# olduu

ürün ve hizmetler hakk?nda okurlar?m?za bilgi verir misiniz? Yukarda bahsetmiA oldu>um tüm güçlü yaplar ve tecrübeleri Ceratizit Türkiye’nin organizasyon Aemasna yaymA bulunmaktayz. Bu kapsamda odakland>mz 2 önemli satA kanal bulunmaktadr. Biri Endüstriyel Çözümler bölümümüz, di>eri de bölgesel satA ve bizim “Business Partners” diye tanmlad>mz bayilerimizdir. Endüstriyel çözümler altnda Ceratizit Group’un tanmlamA oldu>u segmentlere (otomotiv, havaclk, jant, piston, demiryolu vb.) düAen firmalara do>rudan hizmet veriyoruz. Segmentlerin dAnda kalan müAterilerimize yine “Team Cutting Tools” ekibimizle çözümler sunuyoruz. Teknik mühendislik bölümümüz aracl> ile de hem kendi ekibimize hem de de>erli müAterilerimize e>itimler, mühendislik projeleri, uygulama mühendisli>i çözümleri sunuyoruz. Bu hizmetlerin ana felsefesinde sadece takm tedari>i yapmann ötesinde ,skntlar çö-

Mays - Haziran 2019

45


RÖPORTAJ

zen, parça baA maliyet iyileAtirmeleri ile müAterilerimize para kazandran, getirdi>i en üstün teknolojiler ile rekabette öne geçiren bir çözüm orta> olmak yer almaktadr. MM - Kesici tak?m kullan?c?lar?na CERATIZIT Türkiye olarak, kesici tak?m seçiminde öneri ve tavsiyeleriniz neler olabilir? Her sektörde oldu>u gibi kesici takm alannda da çok hzl de>iAimler yaAanmaktadr. Kesici takm kullanclarnn tüm bu de>iAimin farknda olarak kendilerini sürekli güncellemeleri imalatlarndaki verimlilik açsndan hayati önem taAmaktadr. “Team Cutting Tools” Ekibimizin en önemli amaçlarndan biri de bu en son geliAmeleri müAterilerimize gerek e>itimlerle, gerekse de tavsiyelerimiz ile hzla ile-

46 Mays - Haziran 2019

terek onlarn rekabette avantajlar elde etmelerini sa>lamaktr. Tüm sanayimiz bir zincirin halkalar gibi birbirine ba>ldr. Burada herkesin tüm sanayinin menfaatine, kazan kazan ve biz anlayA ile çalAmas, sanayimizin daha da güçlenmesi açsndan çok önemlidir. MM - Kesici tak?m kullan?c?lar?n?n CERATIZIT’i tercih etmesi için nedenleri neler olabilir? Ceratizit, çok güçlü ve uzmanlk alan olan markalar bünyesinde barndran bir mühendislik firmasdr. Bünyesinde yaklaAk 100.000 standart ürün barndrmaktadr. Bu bir anlamda kesici takm kullanclarnn tüm ihtiyaç duyaca> çözümleri tek elden (Team Cutting Tools) edinebilmesi demek. Ceratizit Group elindeki karbür madenlerinden ge-

len tozdan, son bitmiA ürüne kadar tüm admlar kendi içinde karAlamaktadr. Bu da son kullanclara çok büyük bir esneklikte çözümlerin gelebilmesi demek oluyor. Önümüzdeki aylarda sanayinin faydasna sunulacak olan “Free Turn” ürünü Ceratizit Group’un neleri baAarma kapasitesi oldu>unu açkça göstermektedir. Bu patentli ürün ile tornalama artk asla eskisi gibi olmayacaktr. Tornalama alannda görülmemiA verimlilik artAlar sa>lanacaktr. Endüstri 4.0 kapsamnda da çok büyük faydalar getiren Tool Scope ile müAterilerimiz sadece tezgahn dAndaki de>il, içindeki gücü de sonuna kadar kullanma imkan ile verimliliklerini en üst seviyeye taAyabileceklerdir. MM - CERATIZIT GROUP’un 13-15

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ May?s tarihleri aras?nda düzenlemi# olduu Open Days 2019 Etkinliinde sektöre sunmu# olduu yenilikler hakk?nda bilgi verir misiniz? Aslnda bu dolu dolu organizasyon ile Ceratizit Group bünyesinde oldukça çok saydaki geliAmeler duyurulmuA oldu. Burada bana göre en öne çkanlar “Team Cutting Tools” hizmeti, 3D printing teknolojisinde geldi>i son nokta, Free Turn- High Dynamic Turning dedi>imiz tornalamada bir dönüm noktas olan geliAme, Tool scope tarafnda yaAanan büyük geliAmeler ve uygulamalar, yeni yaplmakta olan lojistik merkezi, geri dönüAüm fabrikalar, Tooling Academy ve di>er tüm yeni çkacak olan ürünler olmuAtur. Bu organizasyon Ceratizit Group’un çok daha büyük bir güç ve sinerji ile sanayideki önemini üst sralara çkaraca>nn bir mesajyd.

Soldan saa, M. Deniz lbayl?, Claude Sun, Osman Uçan.

MM - CERATIZIT GROUP’un Tooling Academy çal?#malar? hakk?nda bilgi alabilir miyiz? Ceratizit olarak e>itime en üst dü-

zeyde önem veriyoruz.Güçlü bir e>itim sistemi olmadan gerçek anlamda hiç bir büyük baAar elde edilemez. Bu anlayA ile Ceratizit bünyesinde e>itim odakl bir yapdr bu akademi. Çok farkl kanallardan, çok farkl yöntemlerle hem kendi personelimizin hem de çözüm ortaklarmzn e>itimine büyük katklar sunmak istiyoruz. MM - Son olarak eklemek istediiniz dü#ünceleriniz bizimle payla#?r m?s?n?z? Dünyada ve ülkemizde zorlu geliAmeler yaAanyor. Bu do>rultuda sanayimizin gücü, verimlili>i, etkinli>i ekonomimizdeki istikrar açsndan büyük önem taAyor. Ceratizit Türkiye olarak en önemli misyonlarmzdan biri de sanayimize bu do>rultuda en üst seviyede katk sa>layarak daha verimli ,daha sorunsuz, endüstri 4.0 ile uyumlu, teknolojik geliAmeler ile senkronize olmuA üretim hatlarnn artmasna katk sa>lamak. Bu açdan baknca “Team Cutting Tools” Ekibi olarak çok heyecanl ve umutlu oldu>umuzu belirtmek istiyorum.

www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

47


FİRMA-ÜRÜN

Lamina Technologies, Alpha, Magia ve Magia Pro Ürün Gruplarıyla Müşterilerine Hizmet Sunuyor

Lamina Technologies 2002 ylnda Yverdon-les-Bains Oehrinde kurulmuO #sviçre’li bir karbür kesici takm üreticisidir. BaOlangcndan günümüze, daima müOterilerinin beklentilerini karOlayan ya da aOan ürün ve servisler üzerine yoDunlaOt. Yenilikçi teknolojiler ile, birden çok malzeme grubu iOlemeye olanak saDlayan, çDr açc Multi-Mat konseptinin global öncüsü oldu. Lamina Technologies büyümesine Türkiye’de dahil olmak üzere 7 iOtirak ve dünya genelinde 50’nin üzerinde temsilcilikle devam etmekte. Lamina Technologies günümüzde müOterilerinin ihtiyaçlarna Alpha, Magia ve Magia Pro ürün gruplaryla hizmet etmekte. Alpha Serisi Alpha ve Magia Serileri, Multi-Mat konsepti sayesinde kullanclara inkonel malzemeden düOük karbonlu

48 Mays - Haziran 2019

Magia Serisi

çeliDe kadar bir çok malzeme grubunda kabalamadan finish operasyonlarna kadar her türlü uygulamalarnda tek tip kalite uç dizayn ile çözüm sunmaktadr. Burada hedef; kullanlacak ve stoklanacak uç miktarn azaltarak maliyet ve zaman kayb konusunda tasarruf saDlamaktr. Multi-Mat konseptinde özellikle Alpha serisi çok çekici fiyatlara üstün performans hizmetinden yararlanma frsat verir. Sürekli farkl malzemeler iOleyen ya da ksa zamanl iOleme süreleri olan firmalar için en iyi tercihtir.

Alpha serisinin bir üst geliOmiO grubu olan Magia serisinde ise firmalar patenti tamamen Lamina Technologies’e ait olan “hiper atml” olarak adlandrlan ultra kaln PVD kaplamayla buluOturmakta. Sektörün en iyileriyle mücadele edebilen bu seri ile yüksek performans ihtiyac duyan firmalarn ihtiyaçlarna cevap vermekte. Magia serisi ile de müOteriler tek bir kalite ile birden çok malzeme iOleyebilmektedir. Freze operasyonlar için LT 3000 kalitesini sunarken torna iOlemlerinde LT 1000 kalitesi ile ilerlemekte.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Magia Pro Serisi Lamina ayn zamanda sektörün bütün taleplerine cevap verebilmek adna ve her koOulda malzemeye özel kalite kullanmak isteyen müOterilerin de olmas dolaysyla geçtiDimiz yl yaptD atlmlarla, Ar&Ge çalOmalarn ciddi oranda güçlendirip Multi Mat konseptinin yanna malzemelere göre özel belirlenmiO kalitelerden oluOan Magia Pro serisini yaratmOtr.

lenlentilerinin üzerinde olumlu dönüOler almakta. Lamina, önümüzdeki günlerde de çkacak olan çelik ve döküm tornalama uçlarnn yan sra, hazrlD yaplan yepyeni Kesme ve Kanal açma uç ve takmlandrma program ile katalogunu neredeyse sektörün her operasyonuna çözümler sunacak hale getirmenin heyecann yaOamakta..

Lamina Magia Pro Serisinde, frezeleme operasyonlar ic:in paslanmaz c:elik malzemelerde fark yaratan LT 3130 kalitesini c:karms:tr. Tornalama operasyonlar için ise birden fazla kalite çalOmas yaparak; paslanmaz malzemeler grubu için LT 1120 M, yüksek scaklkl alaOml malzemelerin iOlenmesi için LT 1110S ve son olarak alüminyum malzemelerin iOlenebilirliDi için de LT 05 kalitesini geliOtirmiOtir. Bu uçlar da yine yeni çkardD NX, NM, NS gibi özel talaO krc formlar ile desteklemiOtir. Açkças Ouanda en çok bu ürünlerin pazara tantm üzerine yoDunlaOan Lamina müOterilerinden bek-

Sektörde Lamina Lamina kurulduDu zamandan beri özellike freze operasyonlarnda hep çok baOarl sonuçlar almOtr. Son zamanlarda geliOtirdiDi LT 3000 ve LT 3130 kalitelerine ilave olarak ürüm gamna eklediDi hzl ilerlemeli takmlar gibi yeni geometrilerle özellikle ile Kalpçlk ve Otomotiv Sektörlerinde ciddi anlamda ses getirmeye baOlad. 8, 12 ve 16 köOeli yüzey tarama uçlaryla da her sektörde firmalarda baOarl sonuçlar göstermiOtir.

zor olan malzemelerde çok baOarl sonuçlar alarak Lamina’nn gerçekten ciddi bir oyuncu olduDunu kantlamaya baOlad. Özellikle Ankara, EskiOehir ve Izmir bölgelerinde LT 1110S Oimdiden çok populer olmaya baOlad. Bunun yan sra LT 10 ve LT 1000 kaliteleri ile de 50 HRC üzerinde malzemelerde aldD baOarl sonuçlarla CBN uçlarla bile karbür uçlaryla baO eder hale gelmesi Lamina ‘y sert malzemelerin iOlenmesinde de iddial hale getirdi. Lamina Türkiye ailesi, tüm Türkiye’ye uzanan teknik ekip desteDi ve bayi yaps ile bütün sanayicilerin destekçisi olmaya devam ederek ve sürekli yeni geliOmelerle iOlerinde verimliliklerini arttrarak, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor. Detayl bilgi için: www.lamina-tech.ch www.denizmtl.com

Torna grubunda ise LT 1110S kalitesi ile özellike Savunma ve Havaclk sektörlerinde skça kullanlan inkonel, titanyum gibi iOlenebilirliDi

www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

49


FİRMA-ÜRÜN

Tutucu Sistemler

İşbirlikçi Uygulamalar İçin Uzun Kurslu Tutucu SCHUNK Co-act EGL-C uzun kurslu tutucu, kapsaml9 insan/robot i7birliinde bir kilometre ta79d9r: Dünyan9n ilk uzun kurslu tutucusu, i7birlikçi çal97malar için geli7tirilmi7 olup, 450 N`a kadar yüksek s9kma kuvveti elde ederek, bu kuvvetleri parmak ba79na 42,5mm`lik kursla birle7tirir. 24 V ile beslenen ak9ll9 ünite, 2,25kg`a kadar olan i7 parçalar9n9 ta79mak için uygundur ve çe7itli uygulamalarda esnek bir 7ekilde kullan9labilir.

yine gerçekleNir. Üçüncü ve son aNamada, tutucu, bileNenin güvenli bir Nekilde tutulduGunu tespit ettiGinde tutma kuvvetini sürekli klmak için fren etkinleNtirir. Bu sayede acil stop durumunda dahi taNnan parça düNmez. Ek olarak, enerji kesintilerinde referans noktasna gitmesi gerekmez. Tak - Çal97t9r Schunk Co-act serisinin güçlü uzun kurslu tutucusu, tamamen ön montajl Nekilde gelir ve KUKA, YASKAWA, FANUC, Universal Robots ve NACHI gibi HRC robotlarna uygun arayüzlere sahiptir.

Dier bir avantaj9; tüm bile7enlerin HRC uygulamalar9 için DGUV sertifikas9na sahip olmas9d9r. Ürün grubunun 2019 sonuna kadar pazara sunulmas planlanmaktadr. DGUV sertifikal SCHUNK tutucularn her bir parmaGna etki eden tutma kuvveti daha önce 140N ile snrlandrlmNt. imdilerde SCHUNK, EGL-C ile yeni bir ürün snf sunarak, ilk kez küçük parçalarn montajnn ötesindeki aGrlklar taNmak için insan/robot iNbirliGindeki potansiyeli arttrmaktadr. Tutma ve iN baglama sistemlerinin lideri Schunk, böylece otomotiv ile ilgili tedarikçilere ve HRC senaryolar üzerinde çalNan otomobil üreticilerine odaklanmaktadr. Schunk Co-act ürün grubu uzmanlar, güçlü tutucularn HRC uygulamalarnda hzla baNar elde edebileceGi makine imalat gibi diGer sektörlere de odaklanmaktadr. Bu tür tutucular Nuan piyasada bulunmamaktadr. 2,25kg`a kadar olan bir yük için güvenli tutucu sistemler piyasada bulunmadGndan, ürün uygulamalar henüz yaplmamNtr. Birle7tirilmi7 Kuvvet ve Yol Ölçümü Yüksek tutma kuvvetine ragmen ISO/TS 15066 standardnda tanmlanan biyomekanik snr deGerlerini karNlamak için, Schunk Co-act EGL-C tu-

50 Mays - Haziran 2019

tucu, birleNik bir kuvvet/yol ölçümü ile donatlmNtr. Tutucu kuvvetini ve parmaklarn konumunu sürekli kontrol eden kuvvet ölçen çeneler ve incremental enkoder ana çenelere gömülüdür. Tutma yöntemi tutucuda saklanr ve birkaç faza ayrlr : Teorik olarak iN parçasna 4mm öGretilene kadar – bir insan parmaG kalnlGndan çok daha az olan mesafe- tutma kuvveti 30 N ile snrldr. 'lk aNamada, operatörün elinden dolay bir çarpNma olursa, tutucu, yaralanmalara neden olmadan, güvenlik izlemesi sayesinde derhal durur. 'kinci aNamada, <4mm`lik bir iN parças mesafesindeki parmaklar, 450N`a kadar serbestçe tanmlanabilen bir maksimum kuvvetle kapanr. EGer sistem kapanma aNamasnda bir uyumsuzluk görürse, bu durum genelde tutulan iN parças çok küçükse ve operator bunu elle düzeltmek isterse gerçekleNir, bu durumda da otomatik olarak hareket durdurulur. Beklenen iN parças boyutlar 2mm`yi aNyor ise, yani bileNen yoksa ayn durum

Bu sayede tutucunun Tak-ÇalNtr yöntemiyle basit ve hzl bir Nekilde devreye alnmas mümkündür. Devreye alma asistan, devreye alma srasnda programlamay basitleNtirir ve tanmlanmN arayüz ile devam eden iNlem srasnda ana iNleme ve durum verilerine eriNme izni verir. Tutucu, operatörle sorunsuz ve sezgisel bir iNbirliGi saGlayan, mevcut durumu gösteren, trafik NG renklerinde bir LED Nkla donatlmNtr. Akll Schunk Co-act EGL-C isteGe baGl olarak PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/ TCP veya TCP/IP üzerinden control edilebilir ve ayarlanabilir. Komple kontrol ve güç elektroniGi, yerden tasarruf saGlayacak Nekilde gövde içine yerleNtirilmiNtir. 24 V DC çalNma voltaj sayesinde merkezi sistemden baGmsz ve mobil çalNabilir. Stabil lineer yataklarn yannda frçasz servo motor, saGlamlk ve minimum bakm gerektirecek kalc ve güvenilir bir çalNma saGlar. Co-act EGL-C ürünü 2019 yl sonunda satNa sunulacaktr.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

WJX - Yüksek İlerleme Freze Kesicileri Mitsubishi Materials, geni= kapsaml de7i=tirilebilir uçlu freze takmlarna bir dizi yüksek ilerleme kesicilerini ekledi. Geni= bir uygulama aral7nda kullanlabilen ve verimlilik sa7layan WJX çok i=levsel ve yüksek ilerleme hzlarnda performans gösterebilecek =ekilde tasarlanm=tr. Modern yüksek verimli ko=ullarda kaba i=leme ihtiyaçlar için bu yeni kesicinin yüksek ilerleme hz kapasitesi idealdir WJX yüksek kesme derinliklerinde ve darbeli i=leme srasnda bile kesme sesini azaltmay ve i=leme istikrarn sa7lar. Bunun nedeni kesici uç ile malzeme arasndaki ilk temas noktasnda üretilen kesme direncini azaltma yetene7idir. Kesici Uçlar Komplike =ekilli çift tarafl negatif dalma yüzeyli uçlar,mükemmel ekonomi, keskinlik art= ve dayankllk sa7lar. E=siz kesme kenar geometrisi ksa tala=lar olu=turur ve kullanlabilirli7i daha da arttrarak tala= sk=masn engellemeye çal=r. Yüksek ilerleme hzlarndaki yüklerin üstesinden gelmek için, arttrlm= kesici uç kalnl7 gerekli dayankll7 sa7lar ve ani krlmalar önlemeye yardmc olur. Ayrca kesici kenarn düz ksm kesici uç boyunca uzanr maksimum kesme derinliklerinde bile yüksek ilerleme ile i=lemeyi gerçekle=tirir. Kesici ucun kalkmasn önleyen birbirine geçen geometri kullanlarak tala= cebi alan bo= braklm= ve bir bask parças kullanmaya gerek kalmadan istikrarl skma sa7lanm=tr. Ek olarak, birbirine geçen kesici uç cebi geometrisi kesme kuvvetlerinin emilmesine yardmc olur. Ayrca

kesme kenar kaba i=lemede iyi yüzey kalitesi sa7layan küçük bir silici yüze sahiptir. Tüm kesici uçlarn geometrisi, geleneksel tek tarafl kesici uçlarn üstün özelliklerini sa7lar. *öyle ki, iyi rampalama performans ve keskinli7i, ayn zamanda çift tarafl özelli7inin sa7laml7n ve maliyet verimlili7ini sa7lamaktadr. Kaliteler ve boyutlar Geni= bir malzeme yelpazesini kapsayacak =ekilde Mitsubishi’nin en yeni nesil kaplamalar olan be= farkl kesici uç kalitesi mevcuttur. Birden çok kalite seçene7i çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, sya dayankl ala=mlar, titanyum ve sertle=tirilmi= çeli7in yüksek verimle i=lenmesine olanak verir. Yüzey frezeleme tipi kesici gövdeler 63, 80, 100, 125 ve 160 mm çaplarda mevcuttur. *aftl tip 42 mm çapta mevcuttur.

Detayl bilgi için: mmc-hardmetal.com | mitsubishicarbide.com

www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

51


FİRMA-ÜRÜN

IIoT Tabanlı Akıllı Fabrikaların İnşa Süresi Kısalıyor Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe potansiyelinin çok yüksek olduDunun altn çizen CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, makinelerin birbiriyle iletiFim kurabildiDi akll fabrikalarda iletiFim verilerinin güvenilir bir Fekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Bu noktada endüstriyel haberleFme sektörünün geleceDe yönelik taleplerini karFlamak için geliFtirilen yeni nesil bir aD olan “CC-Link IE TSN” hakknda bilgi veren Bizel, fabrikalardaki iletiFim ve kontrol süreçlerinde performans ve fonksiyonelliDi güçlendiren bu teknoloji sayesinde IIoT tabanl akll fabrikalarn inFas için harcanan zamann ksalacaDn ve verimliliDin arttrlacaDn söyledi. Tüketicilerin taleplerinin 90’l yllarn baFndan itibaren kiFiselleFtirilmiF ürünlere doDru kaymasnn Sanayi 4.0 evresine geçiF aFamasnda kilit rol oynadDn belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, “GeçmiFte arz-talep dengesinde yaFanan monolog süreç içinde bir ürün veya hizmet üretiliyor ve bunun tüketici tarafndan alnmas bekleniyordu. Otomobillerin renkleri kiFisel olarak seçilemiyor, üretimden hangi renk çkarsa ve alclar hangi sradaysa, o srada bulunan renkteki arac almak zorunda kalyordu. Bugün ise bireylerin kendi beklentilerine uygun ürün ve hizmet seçme eDilimleri nedeniyle istekler farkllk gösteriyor. Dolaysyla bu yeni endüstri evresinde iFletmelerin, kiFisel tercihlere hzla yant veren verimli üretim bantlar kurarak rekabette avantaj

52 Mays - Haziran 2019

saDlayabilmesi için dijital dönüFümlerini gerçekleFtirmeleri gerekiyor. Bu noktada yeni nesil kontrol ve haberleFme teknolojisi CC-Link (Communication&Control Link) büyük önem taFyor” diye konuFtu. Sanayinin gelece e yönelik taleplerini kar#(lamak için CC-Link IE TSN geli#tirildi Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe potansiyelinin çok yüksek olduDunun altn çizen Tolga Bizel, makinelerin birbiriyle iletiFim kurabildiDi akll fabrikalarda iletiFim verilerinin güvenilir bir Fekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Endüstriyel Nesnelerin nterneti (IIoT) sistemlerinin son yllarda uygulama aFamasna gelmesiyle birlikte genel amaçl ethernet iletiFimi saDlayan farkl cihazlarn kullanm konusunda artan bir talep olduDunu belirten Bizel, yüksek fonksiyonlu hareket kontrolü ekipmanlar ile farkl tür-

lerdeki ekipmanlara iliFkin protokol uygulamas taleplerinde de artF yaFandDn ifade etti. Bu talepleri karFlamak amacyla yeni bir endüstriyel haberleFme ve iletiFim platformu olan “CC-Link IE TSN”nin geliFtirildiDini söyleyen Bizel, yeni teknolojinin mevcut CC-Link IE’nin performansn ve fonksiyonlarn önemli ölçüde iyileFtiren bir aD modeli olarak öne çktDn bildirdi. CC-Link IE TSN’nin “Zaman Duyarl AD” (TSN: Time Sensitive Network) teknolojisi ile desteklendiDini belirten Bizel, bu yeni uygulamann IIoT tabanl akll fabrikalarn inFas için harcanan zaman azaltmak ve verimliliDi arttrmak konusunda iddial olduDunu vurgulad. Dünyan(n ilk ve tek gigabit h(z(nda çal(#an endüstriyel haberle#me platformu Ethernet tabanl iletiFim ve kontrol aD CC-Link’in dünya genelinde yaygnlaFmas için faaliyet gösteren Ja-

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN ponya merkezli CLPA’nn temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin otomasyon alannda dünyann ilk ve tek gigabit hznda çalFan açk endüstriyel haberleFme platformu olarak Sanayi 4.0 uygulamalar için ideal çözüm sunduDunu belirten Bizel, Fu bilgileri aktard; “Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipman üreticisinin sunduDu 1.400'den fazla sertifikal CC-Link uyumlu ürün bulunuyor. CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleFme için tüm veri baDlant katman ve taFma katmann ele alan ve cihazlar arasndaki haberleFmeyi saDlayan bir ASIC kullanmna dayanyor. CC-Link endüstriyel networkler ile verimli fabrika ve proses otomasyonu saDlamak amacyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hzda iletiyor. Bu yüksek hzl haberleFme, farkl tedarikçilerden saDlanan çok sayda otomasyon cihazn tek bir kablo üzerinden birbirine baDlyor. Geleneksel endüstriyel kontrol aDlar ile yalnzca bir üreticiye ya da az sayda üreticiye ait saha cihazlarnn kurulumu yaplabilirken, CC-Link gibi açk aDlarla bu say yaklaFk olarak 300’e ulaFabiliyor.” Uygulaman(n fonksiyon ve kapsam( geni#letildi CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanl açk endüstriyel aD olarak 2007 ylnda hayata geçirildiDini söyleyen Tolga Bizel; “CC-Link IE genel giriF/çkF kontrolü olarak baFladktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamann fonksiyon ve kapsam geniFletildi. Zaman paylaFm metoduyla farkl protokolleri birleFtiren standart Ethernet’in geliFtirilmiF versiyonu olan Zaman Duyarl AD (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyann ilk endüstriyel açk aD olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiDinde ve diDer açk aDlarla birleFtirildiDinde dahi üretim iletiFimi katmannda gerçek zamanl iletiFim saDlayan TSN teknolojisini destekliyor. Makine kontrolü ve bilgi iletiFimlerinin tek bir Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan tanyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlaryla esnek sistem konfigürasyonunun gerçekleFtirilmesini saDlyor. TSN gerçek zamanl kontrol gerektiren kontrol iletiFiminde deterministik mesajlaFma saDlarken, genel Ethernet ile bilgi iletiFimini gerçekleFtirerek büyük çapl endüstriyel aD sistemlerini hayata geçiriyor. Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletiFime imkan tanyan TSN, bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletiFim saDlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile iFbirliDi yapan bir uç nokta biliFim sisteminin kurulmasn destekliyor” diyerek sözlerini tamamlad.

www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

53


FİRMA-ÜRÜN

Schmersal, Piyasaya Bluetooth Arayüzlü Yeni Güvenlik Işık Izgaraları Sunuyor Schmersal grubu piyasaya ilk kez Bluetooth arayüzlü yeni bir güvenlik ?k zgaras sürüyor. Bluetooth BLE özellikli SLC440/COM, cihazn çal?ma durumuyla ilgili tüm durum ve te?his verilerini gerçek zamanl olarak akll telefonlara veya tabletlere göndermek için bir Bluetooth arayüzü kullanan optoelektronik bir güvenlik sistemidir. Bunun d?nda Bluetooth arayüzü, entegre kurulum yardm sayesinde akll telefon veya tablet üzerinden kolay bir devreye alma i?lemi sa:lar. Ayrca tekrarl kontrollerde ve kestirimci bakm kapsamnda, örne:in dokümantasyon amacyla verilerin kaydedilmesini sa:lamas da bir avantaj sunar. Veriler, Schmersal tarafndan geli?tirilen bir uygulama üzerinden akll telefonlara / tabletlere (Android, IOS) aktarlr. BLE, veri iletimi için ksa mesafeli bir kablosuz ileti?im sistemi ve güvenli bir aktarm teknolojisine sahip olan Bluetooth Low Energy anlamna gelir. Özgün uzun menzil Optoelektronik güvenlik sistemleri için bu yenilikçi teknoloji, veri ileti?iminde menzil açsndan benzersizdir: imdiye kadar piyasada sadece NFC teknolojisi tabanl te?his araçlar bulunmaktayd. NFC araçlar yalnzca birkaç santimetre menzile sahipken, Bluetooth BLE arayüzü 5 metreye kadar yani 100 kat daha fazla uzun bir menzile ula?r. Bu ne-

54 Mays - Haziran 2019

Güvenlik ışık ızgarasının çalışma durumuyla ilgili tüm durum ve teşhis verileri, gerçek zamanlı olarak ve oldukça kolay bir şekilde akıllı telefonlara veya tabletlere gönderilir.

denle, özellikle optoelektronik güvenlik sistemi nispeten zor eri?ilir bir yerde bulunuyorsa, BLE arayüzü avantajldr. Ayrca, ço:u akll telefon veya tablet Bluetooth özelli:ine sahip oldu:u ve hepsinde NFC bulunmad: için, Bluetooth BLE daha fazla kullanm imkan sunar. Bluetooth uluslararas bir endüstri standard oldu:u için, 440/COM güvenlik ?k zgaras serisi Bluetooth BLE arayüzüyle dünyann her yerinde kullanlabilir. Verimlilii artrr: Durum verileri gerçek zamanl olarak çarlabilir "Bluetooth BLE'li SLC440/COM üretim prosesleri verimlili:inde önemli bir art? sa:lyor. I?k zgaras durum verileri kolayca ve gerçek

zamanl olarak alnabilir, böylece daha fazla makine çal?ma süreklili:i için hatalar daha çabuk çözülebilir" diyor Klaus Schuster, Schmersal grubunun Optoelektronik Bölümü'nün uzmanlk merkezi olan Safety Control GmbH’nin Genel Müdürü. Özellikle, tehlike durumunda sistem kapatld:nda, bu durum bilgileri ve te?his verileri kullanlarak prosesler daha hzl bir ?ekilde tekrar etkinle?tirilebilir.” Ayrca bu özellikle de ekonomik bir yeniliktir, çünkü klasik Bluetooth ile kar?la?trld:nda BLE, benzer ileti?im menzilinde daha az enerji tüketimi ve dü?ük maliyetiyle öne çkar.

www.metalmakina.com


FİRMA-ÜRÜN

Ixxat PC/CAN Arayüzleri İçin CODESYS Desteği HMS Networks, 3S-Ak*ll* Yaz*l*m Çözümleri GmbH’ye ait CODESYS Control Win SL’nin art*k HMS Ixxat® PC/CAN arayüzlerini desteklediini duyurdu HMS Networks'ün Ixxat PC / CAN arayüz portföyü, USB, Ethernet, Bluetooth, PCIe, PCIe Mini ve PCIe 104 gibi tüm yaygn PC arayüz standartlar için sunulmaya ba/land. Artk bu kapsaml arayüzler CODESYS tarafndan do.rudan desteklenmekte. /lem için gereken kütüphane CODESYS 3.5.14.0 ve üstü versiyonlara dahil edilmi/tir. CODESYS kurulumuna ek olarak, CODESYS altndaki tüm Ixxat PC / CAN arayüzlerini kullanmak için sadece VCI-V4 sürücü kuru-

www.metalmakina.com

.in; do.rudan denetleyici uygulamasna entegre olan bir kompakt Ixxat PCIe Mini CAN arayüzü veya USB veya Ethernet üzerinden eri/ilen harici bir Ixxat CAN arayüzü seçebilir.

lumu gerekir. VCI-V4 sürücüsü ise Ixxat web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. Entegre kütüphaneyi kullanarak, CAN veriyoluna CODESYS Control Win SL denetleyici uygulamalar üzerinden eri/mek çok kolay hale gelmektedir. CAN a.na eri/mek için, kullanc farkl Ixxat donanm çözümleri, örne-

Ek olarak, Ixxat PC / CAN arayüzleri, CODESYS CANopen Master ve CODESYS CANopen Slave uygulamasyla veya CODESYS Control Win SL kontrol cihazndaki di.er CAN RAW uygulamalaryla kullanlabilir.

Mays - Haziran 2019

55


FİRMA-ÜRÜN

Bilz Hassas Pens Başlıkları ve Pensleri Bilz takm tutucu sistemleri, Dünya çapnda pek çok farkl uygulama alannda ve farkl makinalarda kullanlabilmektedir. Bilz’in ba8ars, sürekli yeni bir ürün geli8tirerek daha geni8 bir ürün yelpazesi ile mü8terilerine farkl çözümler sunmaktr. Her geçen gün pazarda geni8 bir kullanm alan bulan hassas pens ba8lklar üretimi ile Bilz ürün çe8itlili2ini arttrmaktadr. Bilz firmas 100 yllk geçmi8inin verdi2i güç ve tecrübe ile bu ürün grubunda da en güçlü üretici olma yolunda rekabetçi admlar atmaktadr. Yüksek performansa sahip yeni hassas pens tutucular ayn zamanda fiyat rekabeti ile Türkiye pazarna sunulmaktadr. BT,SK,HSK ve BBT (FBT-Face Contact BT) tutucu grubunda SC06SC10-SC13-SC16-SC20-SC25 pens çe8itleri mevcuttur. Di2er markalar ile uyumlu pens,kapak,anahtar ve tutucular ile Bilz, bu grupta güçlü bir tedarikçi olma yolunda ilerlemektedir. Özellikleri; • Skma kapa2nda kanallar yoktur. Bu nedenle son derece hassas balanslanm8tr ve hava türbülans olu8maz. (G2.5 - 25.000 rpm) • Mükemmel e8 merkezlili2e sahiptir. • ER penslere göre daha hassas salg de2eri. • ER penslere göre iki kat skma kuvveti

• Tüm frezeleme, delme, raybalama ve klavuz çekme uygulamalar için uygunluk.

• Uzun boy kesicileri gövde içindeki bo8altma sayesinde tutucu içine do2ru sürebilme. Bilz hassas pens ba8lklarn Boehlerit Türkiye üzerinden tedarik edebilirsiniz.

Daha detal bilgi için: mustafa.budak@boehlerit.com.tr

• Rulmanl anahtar ile kapa2 kolayca skabilme ve sökebilme

56 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

57


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

ESAB'Äąn Katma DeÄ&#x;er MĂźhendisliÄ&#x;i MĂźĹ&#x;terilerin Kaliteden Ă&#x2013;dĂźn Vermeden KarlÄąlÄąÄ&#x;Äą ArtÄąmalarÄąna YardÄąmcÄą Oluyor ESAB'n Katma De;er MĂźhendisli;i (Value Added Engineering, VAE) hizmeti; Ăźretim Airketlerinin kaliteden ĂśdĂźn vermek zorunda kalmadan imalat sĂźreçlerinin verimlili;ini ve dolaysyla kârllklarn artrmalar için oldukça etkili bir yoldur. MĂźAteriler, VAE'nin faydalarn gĂśrmekte ve tipik olarak on binlerce dolar/avro tasarrufta bulunmaktadr. ESAB'n VAE ekibi, dĂźnyann her yerindeki mĂźAterilerin bu kantlanmA yaklaAmn avantajlarndan faydalanmalarna yardmc olabilir. Bir VAE projesinde, ESAB'n uzmanlar kesme ve kaynaklama sĂźreçlerini analiz ederler; ardndan, iyileAtirmeler Ăśnerirler ve elde edilecek maliyet tasarruflarn tahmin ederler. Uygulamaya ba;l olarak, Ăśneriler Ăśrne;in Aunlar içerebilir: dolgu metallerinde de;iAiklikler, kaynaklama parametrelerinde revizyonlar, operatĂśr e;itimi, kaynak robotlarnn yeniden programlanmas, ba;lant tasarmlarnda veya plaka hazrl;nda modifikasyonlar ya da sarf malzemelerinin tedarikinde farkl bir biçime geçiA yaplmas. Yeni ekipmana yatrm yaplmas gerekiyorsa hedef, ksa ve kabul edilebilir bir zaman dilimi içinde karAl;n geri almaktr. Analizin bir parças olarak, VAE ekibinin varsaymlar yerine sa;lam verilere dayanarak Ăśnerilerde bulunabilmesi için, ilgili parametreler hakknda ayrntl Ăślçßmler yaplr. Ancak ESAB ayrca, mevcut kaynaklama sĂźrecinin maliyetini hesaplamak için herkesin kullanabilece;i, kullanm kolay, çevrimiçi Kaynak Maliyet Hesaplama Hzl Kaynak Verimlilik AnalizĂśrĂź'nĂź (Quick Weld Productivity Analyzer, QWPA) de kullanma sunmuAtur. Ă&#x153;retim Airketleri, kaynaklama sĂźreçlerinin ger-

58 Mays - Haziran 2019

yeni kaynak prosedĂźrlerini veya farkl sarf malzemelerini denemek ve onaylamak için ESABâ&#x20AC;&#x2122;n kendi tesisleri de kullanlabiliyor, bĂśylece mĂźAteriler, Ăśnerilen herhangi bir sĂźreç de;iAikli;inin baAarl olaca;ndan emin olabiliyor. En Ăśnemlisi de, ESAB'n VAE ekipleri, mĂźAterilerin kaliteden ĂśdĂźn vermeden Ăźretkenli;i artrmalarna yardmc oluyor. Herhangi bir sĂźreç iyileAtirmesi gerçekleAtirildikten sonra, kaynak bĂźtĂźnlĂź;Ăź daha iyi olacak ve Ăśrne;in, kaynak sonras temizleme sĂźresi gibi ek masraflar ortaya çkmayacaktr.

çek maliyetinin nadiren farknda olur; ancak QWPA'y kullanarak bu maliyeti gĂśrebilir ve sadece kaynaklama sĂźreçlerini dĂźzeltmek suretiyle maliyet tasarrufu yapmaya ve kârll; artrmaya baAlayabilirler. VAE ekibi, malzeme akAlar dahil kesme ve kaynak sĂźreçlerinin tĂźm yĂśnlerini inceleyerek analize bĂźtĂźncĂźl bir yaklaAm getirir. Di;er yandan, mĂźAteri sĂźrecin tek bir yĂśnĂźyle veya bir kaynak istasyonuyla ilgileniyorsa VAE ekibi dikkatini mĂźAterinin talep etti;i noktaya odaklar. Bir rapor Ăźrettikten sonra arkasn dĂśnĂźp giden baz imalat danAmanlarnn aksine, ESABâ&#x20AC;&#x2122;n VAE uzmanlar, Ăśnerilerin mĂźmkĂźn oldu;unca sorunsuz bir Aekilde uygulanabilmesi için mĂźAteriyle birlikte çalArlar. Kurum d  uzmanlk irket içi kaynak mĂźhendisleri olan mĂźAteriler bile ESAB VAE ekibinin, kesim ve kaynak iAlemlerinde 'bir çift yeni gĂśz' oldu;unu ve bunun da eski verimlilik sorunlarna yeni çÜzĂźmler getirildi;ini gĂśrĂźyor. Dahas,

Ă&#x2021;o;u mĂźAteri, VAE'yi kârll; artrmak için kullanmak istese de baz mĂźAterilerin farkl hedefleri vardr. Baz durumlarda, Ăźreticilerin Ăźretimi artrmas gerekir, ancak geniAleyecek alanlar yoktur veya istedikleri vasfl kaynakçlar bulamayabilirler. MĂźAterinin ihtiyac ne olursa olsun, ESAB'n VAE ekibi, hedefe ulaAmann mĂźmkĂźn oldu;unca hzl ve ekonomik yollarn bulacaktr. ESAB, kesme ve kaynak sektĂśrĂźnde tannmA bir liderdir. ESABâ&#x20AC;&#x2122;n dolgu metalleri, donanmlar ve aksesuarlar mekanik kesim ve otomasyondaki gelenekselleAmiA sĂźreçlerden mekanik kesim ve otomasyondaki devrim niteli;indeki teknolojilere kadar dĂźnya genelinde mĂźAterilere çÜzĂźmler sunuyor. Daha fazla bilgi için, Au adresi ziyaret edin: www.esab.com. Alternatif olarak, Kaynak Maliyet Hesaplama (QWPA) aracn denemek, mĂźAteri vaka çalAmalarn okumak veya VAE ekibiyle irtibat kurmak Ăźzere çevrimiçi formu kullanmak için, do;rudan www.esab.com/vae adresine gidebilirsiniz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

59


FİRMA-ÜRÜN

TOMRA’nın Yeni INNOSORT FLAKE Ayıklama Makinesi, IFAT Eurasia 2019’da Büyük İlgi Gördü TOMRA Sorting Geri DönüNüm, *stanbul’da düzenlenen IFAT 2019 Eurasia Uluslararas Çevre Teknolojileri *htisas Fuar’nda yeni ürününü sergiledi. Yeni INNOSORT FLAKE pet çapak ayklama makinesi ile pet geri dönüNüm tesislerinden gelen gerçek malzemelerin testleri de fuarda gerçekleNtirildi. TOMRA Sorting Geri DönüNüm, çapak ayklama endüstrisindeki uzmanlBn ve en son teknolojilerini IFAT Eurasia Fuar’nda sergiledi. INNOSORT FLAKE ayklama makinesini fuarda görücüye çkaran TOMRA, müNterilerinin kendi malzemeleri ile gerçek koNullarda makinelerini test etmelerini saBlad. Ayklanan pet çapaklarnn sonucu ve ürün kalitesi, oldukça etkileyiciydi. TOMRA Sorting Geri DönüNüm GeliNen Bölgeler Direkörü Tasos Bereketidis, INNOSORT FLAKE Ürün Müdürü William Zeng ve Türkiye & OrtadoBu SatN Müdürü Serkan Orhan, fuar boyunca TOMRA’nn ürünleri ve geliNmiN teknolojileri ile ilgili ziyaretçileri bilgilendirdiler. TOMRA’nn yeni INNOSORT FLAKE modeli, NIR (yakn kzlötesi sensörleri) teknolojisi ile hem renk, hem de malzeme ayklamasn bir arada sunuyor. Yenilikçi PET çapak ayklama sensörü çözümü, pazar lideri olan TOMRA'nn benzersiz RGB kameralar ve NIR sensörleri ile donatlyor. TOMRA Sorting Geri DönüNüm Ge-

60 Mays - Haziran 2019

ma Nansn yakaladk. Gerek yüksek kapasitesi, gerek ayn anda renk ve malzeme ayrm saBlayabilmesi, gerekse düNük fire oran ve çkt ürün kalitesi ile müNterilerimiz tarafndan çok beBenildi. Hatta fuarda sergilediBimiz ürünün satNn da gerçekleNtirdik ve devam gelecek” dedi. INNOSORT FLAKE, TOMRA’nn FLYING BEAM® Teknolojisi ile donatld

liNen Bölgeler Direkörü Tasos Bereketidis, fuarda yaptB açklamada; “Sahada güvenirliliBi kantlanmN patentli FYING BEAM teknolojimiz ile malzeme ayklamadaki baNarmz INNOSORT FLAKE ürünü ile de sürdürüyoruz. Bu özel makina, 2 mm’yi alglayan polimer tanmlama sayesinde farkl polimerlerin tespitini saBlayarak PET, PVC, PP, PE, metal de dahil olmak u/zere polimer olmayan kirliliklerin dahi giderilmesi sonucunda yüksek saflkta temiz pet çapaklarn elde edilmesini mümkün klyor” Neklinde belirtti. TOMRA Sorting Geri DönüNüm Türkiye ve OrtadoBu SatN Müdürü Serkan Orhan ise açklamasnda; “INNOSORT FLAKE, malzeme ve renk alglamay tek makinada bir araya getirdiBi için müNterilerimiz tarafndan beklenen bir üründü. Renk ve malzeme ayrmn eN zamanl yapabilen, yüksek kapasitelerde çalNan bir makine. Fuarda müNterilerimizin malzemeleri ile birlikte testler yap-

TOMRA’nn enerji verimliliBi ve bakm kolay tasarm ile dünya çapnda üne sahip FLYING BEAM® teknolojisi, harici Nk kaynaklar gerektirmemesiyle tarama sistemlerinde devrim yaratyor. Taraycnn içinde bulunan geliNmiN Nk kaynaB, kirlenmeye karN koruma saBlyor, bakm seviyelerini du/Nu/ru/yor ve güç tüketimini yüzde 70’e varan oranda azaltyor. Böylece ürünün yenilikçi ve doBru aydnlatma teknolojisi, enerji tasarrufu da saBlayarak iNletme maliyetlerini azaltyor. Sürekli sinyal düzeltme ve homojen Nk daBlm sayesinde FLYING BEAM® teknolojisi, ayklama performansnda artrlmN stabilite ve geniNletilmiN bir scaklk aralB sunuyor. Yenilikçi nokta tarama prensibi, konveyör taraycnn içinden geçerken tüm konveyör boyunca materyalleri eN zamanl olarak tespit ediyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

61


FÄ°RMA-Ă&#x153;RĂ&#x153;N

HCN-5000 â&#x20AC;&#x201C; YĂźksek Hacimli ve AÄ&#x;Äąr Parçalar İçeren Ä°Ĺ&#x;lemler İçin Ä°deal Ă&#x2021;ĂśzĂźm

HCN-5000 yatay ileme merkezi, modßler otomasyon çÜzßmleriyle yßksek hacimli ßretim için ßstßn performans, hassasiyet ve gßvenilirlik sa layan ideal bir çÜzßmdßr.

Mazak'n HCN-5000 yatay iEleme merkezi, modßler otomasyon çÜzßmleriyle yßksek hacimli ßretim için ßstßn performans, hassasiyet ve gßvenilirlik sa=layan ideal bir çÜzßmdßr.

aldir. Makinann maksimum iE parças çap 800 mm, yßksekli=i 1000 mm'dir. Ayrca makina, standart olarak yßksek rijiditeli 500 mm x 500 mm palete sahip iki palet de=iEtirici ile donatlmEtr.

Makina, 60 m/dk hzl boEta hareket hzna ulaEan yßksek devirli iE milinin yan sra bßyßk bir iEleme zarfna sahiptir, bÜylece çelik malzemelerden demir dE malzemelere kadar çok çeEitli tipteki bßyßk iE parçalarnn iElenmesi için snfnn en iyi performansn sunar.

Yßksek hzl ve yßksek torklu 40 konik, entegre motor iE mili, 35,0 kW 40%ED de=eri ile 18.000 dev/dk. devrinde çalEabilir, bÜylece ultra hzl kesim gerçekleEtirilir. Buna ek olarak makina, 2,6 saniyelik talaEtan talaEa sßresiyle hzl takm de=iEtirme Üzelli=ine sahiptir. Makina, kolay programlama ve operatÜr dostu ergonomik tasarm için Mazak'n SmoothG veya alternatif ola-

Makina, uzay-havaclk ve enerji sektÜrleri gibi bßyßk iE parçalar ile çalEan makina kullanclar için ide-

62 Mays - Haziran 2019

rak SmoothC kontrolĂź ile donatlmEtr. HCN-5000, maksimum 160 takm seçene=iyle 40 takmlk magazine sahiptir ve Mazak'n Ă&#x2021;oklu Palet Havuzu (MPP) Sistemi ile kolayca birleEtirilebilir. MPP, maksimum iE parças boyutuna kadar 10 ila 16 arasnda paleti içinde bulundurabilen kompakt çoklu palet stokudur ve snrl yerleEim alanyla insansz Ăźretime ihtiyaç duyan Ăźreticiler için idealdir. Makina, Mazak'n PALLETECH sistemiyle kullanlabilmesi için otomasyona da hazrdr.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

63


MAKALE

En yeni CBN Kalite Teknolojisi, Sertleştirilmiş Transmisyon Parçalarında Kesintili Tornalama Yaparken Daha İyi Sonuç Sağlıyor Bu Makale Sandvik Coromant tarafndan hazrlanmtr.

Otomotiv transmisyon parçalar2n2n i0lenmesinde CBN (Kübik Bor Nitrat) kesici tak2m uç kalitelerinin kullan2m2 giderek popüler hale gelen bir stratejidir ve tüm dünyada üreticilere yarar sa'lamaktad2r. Di0liler, 0aftlar ve ayna di0lileri gibi parçalarda tornalama yapan kullan2c2lar, kalite teknolojisindeki en yeni geli0meler sayesinde uygulamalarda kullan2lan i0 parças2 malzemelerinin ço'unun sertle0tirilmi0 ve endüksiyonla sertle0tirilmi0 olmas2na ra'men tak2m ömrü aç2s2ndan büyük kazançlar sa'layabilir. Pek çok sertletirilmi parçada geleneksel üretim yöntemi talamadr. Ancak, seramik ve CBN kesici takm malzemelerinin giderek yaygnlamasyla, 55-68 HRC sertliIe sahip çeliklerde sert parça tornalama (HPT) uygulama alan olan ve büyük maliyet avantaj sunan bir alternatif haline geldi. Gerçekten de, HPT'nin ileme süresini ve maliyeti %70 veya üstünde azalttI, daha iyi esneklik ve tedarik süresi sunduIu ve kaliteyi yükselttiIi gösterilmitir. Bu nedenlerden dolay, HPT otomotiv alannda yaygn bir ekilde benimsenmi ve sadece transmisyon parçalarnda deIil, ayn zamanda valf yuvalar, pistonlar, silindir gömlekleri ve CV (sabit hz) mafsallar gibi diIer güç aktarma parçalarnda da yaygn olarak kullanlmaktadr. Kesici tak2m malzemeleri Seramik kesici uç kaliteleri, sertlik deIerleri 50 ile 60 HRC arasnda olan ve yüzey ince ileme taleplerinin ortalama düzeyde olduIu parçalar için

64 Mays - Haziran 2019

kullanlabilir. Ancak, yüzey ince ileme taleplerinin yüksek düzeyde olduIu HPT için tek kesici takm malzemesi CBN kalitelerdir. CBN malzemeler sertletirilmi ve indüksiyon ile sertletirilmi malzemede yüksek kesme hzyla çalrken krater anmas ve kopma direncini artrr. Kesici takmlar ve takmlama sistemleri uzman Sandvik Coromant'n gelitirdiIi en son kesici uç kaliteleri CB7125 ve CB7135'tir. 58-62 HRC malzemeler üzerinde orta ve aIr darbeli kesimler gerektiren tornalama ilemleriyle kar karya olan oto-

motiv üreticilerine yardmc olabilen bu kaliteler daha uzun, stabil ve tutarl takm ömrü saIlar. Yeni kesici uç kaliteleri için ana hedef uygulama transmisyon parçalardr. Yeni PVD kaplamaya sahip CB7125 orta düzeyde darbeli HPT (pahl parça kenarlar), CB7135 ise aIr düzeyde darbeli HPT için (pahsz parça özellikleri) uygundur. Söz konusu olan kesintilerin derecesine baIl olarak farkl kenar hazrlklar da sunulmutur. Bu hazrlklar uzun takm ömrü ve güvenilir ileme arasnda en iyi dengeyi kurmak için optimize edilmitir.

www.metalmakina.com


MAKALE Di0liler ve miller CB7125 kullanmann avantaj saIlayacaI ilemler arasnda dililer, frezeli miller ve pahl yaI delikleri/yuvalarna sahip miller için boyuna tornalama saylabilir. DiIer bir hedef uygulama ise dililerde alna tornalamadr. Bu konuda örnek olarak ayna dililerinin sertten yumuaIa tornalanmas (sertletirilmi tabakalarn kaldrlmas) verilebilir. Elde edilebilecek tipik kesme deIerleri öyledir: 100-200 m/dak (328-656 ft/dak) kesme hz, 0,05-0,45 mm/dev (0,002-0,018 inç/dev) ilerleme hz ve 0,05-0,5 mm (0,002-0,02 inç) kesme derinliIi. Sertletirilmi çelikten (62 HRC) yaplm olan bir dili üzerinde dtan eksenel ve aln tornalama ilemi yaparken elde edilebilecek potansiyel kazançlar açklamak için, mevcut rakip uç karsnda CB7125 kalite kesici uçlar kullanlan bir müteri testi srasnda takm ömründe %140 art saIland. Mazak QTN 300 CNC tornalama merkezi kullanlarak, 120 m/dak (394 ft/dak) kesme hz, 0,12 mm/dev (0,0047 inç/dev) ilerleme ve 0,1 mm (0,004 inç) kesme derinliIiyle çalld. Kesme deIerleri her iki kesici uç için de aynyd. Her iki kesici uç ayn tala kaldrma orann (MRR) sundu, ancak CB7125 kalite kesici uç ile 12 parça ilenirken rakip kesici uçla sadece be parça ilenebildi. DiIer bir müteri örneIinde sertletirilmi çelikten (60 HRC) yaplm CV mafsal iç bileziIi üzerinde d çap tornalama (darbeli kesim) ilemleri yapld. CB7125 kalite kesici uçlar kullanldInda mevcut olan rakip uç karsnda %15 takm ömrü kazanc görüldü. 160 m/dak (525 ft/dak) kesme hz ve 0,19 mm/dev (0,0075 inç/dev) ilerleme hz kullanlarak, CB7125 kesici uç ile 1272 parça tamamlanrken rakip kesici uç ile 1106 uç tamamland. Etkileyici performans CB7135 ile ilgili olarak, pahsz kama yuvalar içeren dililerin ve millerin boyuna tornalanmas en fazla avantaj saIlayan uygulamadr. Ayn ekilde, CV mafsallar da (iç ve d bilezikler ve ka-

www.metalmakina.com

fesler) avantaj saIlar. Burada, elde edilebilecek tipik kesme deIerleri öyledir: 80-160 m/dak (262-525 ft/dak) kesme hz, 0,05-0,4 mm/dev (0,0020,016 inç/dev) ilerleme hz ve 0,05-0,5 mm (0,002-0,02 inç) kesme derinliIi. Kesme kenar alanndaki yüksek snn kesme kuvvetlerini düürdüIüne dikkat edilmelidir. Bu yüzden, çok düük kesme hz daha az s oluturur ve kesici ucu krabilir. Kesme svsz HPT ideal kouldur ve tamamen uygulanabilir bir çözümdür. CBN (ve seramik) kesici uçlar yüksek kesme scaklklarna dayanr ve kesme svs masraflarn ve zorluklarn ortadan kaldrr CB7135 ile saIlanan potansiyel performans konusundaki iyi bir örnek olarak CV mafsalnn d bileziIinin ilenmesi srasnda takm ömrünün %12 orannda uzamas verilebilir. Burada, EMAG VSC400 dikey kavramal tornalama merkezinde CB7135 kalite kesici uçlar, C53 "ndüksiyon ile sertletirilmi çelik (60 HRC) üzerinde delik tornalama için kullanld. CB7135 kalite kesici uçlar kullanlarak yaklak 390 parça tamamlanrken rakip kesici uç tarafndan 350 parça tamamland. Kesme deIerlerinde kesme hz 180 m/dak (590 ft/dak), ilerleme hz 0,13 mm/dev (0,0052 inç/dev) ve kesme derinliIi ise 0,15 mm (0,0059 inç) eklindeydi. Bu büyüklükte sonuçlarn elde edilmesi, kurulum da dahil olmak üzere pek çok ek faktöre baIldr. ÖrneIin

iyi tezgah stabilitesi, baIlama ve i parçasnn hizalamas çok önemlidir. Prensip olarak, sadece tek uçtan desteklenen i parçalar için 2:1 uzunlukçap oran normaldir. Ek torna punta balI desteIi varsa bu oran büyütülebilir. Termal simetrik torna feneri ve torna punta balI tasarm ek boyut stabilitesi saIlar. HPT trendi Sonuç olarak, talama yerine HPT seçmek için pek çok neden mevcuttur. ÖrneIin, parça konfigürasyonu deIiecek olursa deIiiklikleri talama tezgah yerine torna üzerinde yapmak daha kolaydr. Dahas, tornalar daha hzldr ve genellikle talama tezgahlarna göre çok daha düük masraflarla çaltrlabilir. Ayrca, HPT tarafndan oluturulan talalar, talama srasnda ortaya çkan çamura göre çok daha çevre dostudur. Ek nedenler arasnda saylabilecek bir diIer nokta ise HPT ile çalrken genellikle kesme svs gerekmemesi ve böylece imha ve geri dönüüm masraflarnn daha da az olmasdr. Ayrca tornalardaki tezgah yatrm genellikle talama tezgahlarndan çok daha düüktür. Öyle görülüyor ki, en yeni CBN kalitelerin yetenekleri de otomotiv sanayisinin HPT'ye yönelmesini destekleyen ve böylece bu yenilikçi uygulamann potansiyel avantajlarndan maksimum ölçüde yararlanmasn saIlayan diIer bir faktördür.

Mays - Haziran 2019

65


MAKALE

Gözlük Çerçevesi Bükme Makinesi Yazar: Rosemarie Kmitta, Baumüller Basn DanGman Baumüller ve Schüssler Technik’ten yüksek hassasiyetli 3D gözlük çerçevesi bükme makinesi modernizasyonu Pazar lideri Schüssler Technik firmas5na ait yüksek hassasiyetli özel makineler farkl5 !ekil ve malzemelerdeki gözlükler için basit ve modern gözlük çerçevesi üretimi sal5yor. Tam otomatik 3D gözlük çerçevesi bükme makinesi S-514’ün en güncel versiyonu kompakt ve dijital olup Endüstri 4.0 gerekliliklerine uyuyor. Ayr5ca dünya çap5ndaki gözlük üreticileri için yarat5c5 tasar5m seçenekleri sunuyor. Oval, köGeli ya da yuvarlak olsun ya da sade bir gri veya canl pembe bir tasarm. Gözlük çerçevelerinde satn alma için belirleyici bir faktör olan yaratclkta neredeyse snr yok. Görünüm yalnzca Gekilden ve renkten deDil, ayn zamanda malzemeden de belirlenir. Paslanmaz çelik, yeni gümüG, fosforlu bronz veya titan gibi çeGitli metallerden üretilen gözlük çerçeveleri birkaç yldr modaya hakim. Baden Württemberg eyaletine baDl Pforzheiml Schüssler Technik firmas, bunun üzerine uzmanlaGmG. Orta ölçekli bu Girket, sektörde 50 yl aGkn süredir gözlük iskeletleri imalat için kaliteli makineler üretiyor. Daha sonra gözlük camlarna oturacak çerçeve olan metal tel profilden gözlük çerçevelerinin bükülmesi için de ürünleri bulunuyor. Makineleri sayesinde çoDu büyük gözlük üreticilerinin milyonlarca farkl gözlük çerçevesi basit ve hassas bir Gekilde imal ediliyor. 3D gözlük çerçevesi bükme maki-

66 Mays - Haziran 2019

nesi S-514 çal5!ma prensibi Yeni CNC 3D gözlük çerçeve bükme makinesi S-514, aralarnda farkl malzeme kalnlklarnda paslanmaz çelik ya da titann da bulunduDu çeGitli metal profil tellerden gözlük çerçeveleri üretiyor. Gözlük çerçevelerinin saatlik ürün çkG ise 1.350’yi buluyor. Gözlük çerçeveleri için 2,5 mm’ye kadar geniGlikte ve 2,5 mm’ye kadar yükseklikte bilinen tüm

alaGmlar kullanlabiliyor. Yüksek doDrulukla imal edilen gözlük çerçevelerinde öne çkan bir özellik olarak Baumüller’in hassas ve birbirlerine ideal uyarlanmG tahrik ve otomasyon bileGenlerine güveniliyor. Makinelerin programlanmas, verilerin (DFX ya da Schüssler Technik’in birkaç form verisi) USB ya da aD üzerinden veya ayn zamanda bir kalplaycnn kopyalanmas

3D gözlük çerçevesi bükme makinesi nas5l çal5!5yor? Dört bükme aks, ara doDruya paralel duran 3D gözlük çerçevesini üretiyor: • Bobin gönderme • Tel bükme • -ekli eDme (ön eDrilik) • Daha sonra camn kesileceDi dik somun için karG döndürme Kumanda akslar ise telin kesilmesini ve ileri sürülmesini saDlyor: • BçaD konumlandrma • Tel kesme • Bobinden teli ileri sürme

www.metalmakina.com


MAKALE

ek. 1: GÜzlßk çerçevesi bßkme makinesi S-514 hassas bir bßkßm ve gÜzlßk çerçevesi için teli kesme sunuyor / Fotoraf: Schßssler Technik ßzerinden gerçekleGiyor. Kullanc, bßkßm, dßzeltme deDerleri ve çelik tel kalnlD gibi parametreleri doDrudan dokunmatik ekranda ayarlama imkanna sahip. -ekilli bßkme ile birlikte gÜzlßk çerçeveleri ayn zamanda istenen eDrilik yarçap, yani taban eDrilik (Ün eDrilik) elde ediyor. Makinenin çalGma Gekli, telin yoDun bßkßmlerde dahi (Ür. spor gÜzlßkler) somunun orta eksene dik geleceDi Gekilde ayarlanmasn saDlyor. BÜylece gÜzlßk cam daha sonra çerçeveye saDlam bir Gekilde oturtulabilir.

yan yap Gekli ve BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in kompakt bileGenleri sayesinde elektronik ve yedi tahrikin tĂźmĂź Galter panosunda dar bir alanda bulunuyor: DĂśrt bĂźkme aks ßç boyutlu bĂźkme ve ßç kumanda aks tellerin ayrlmasn saDlyor. Aks tahrikleri, bĂźkmede yĂźksek kalite saDlyor ve bakm gerektirmiyor.

Tek elden komple tahrik sistemi DĂźnya çapnda Ăźretilen gĂśzlĂźklerin çoDu bugĂźn Asyaâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźretiliyor. Pazardaki talep, uzun sĂźre dayankl, yerden tasarruf saDlayan ve kullanm kolay makineler. SchĂźssler Technik, yeni 3D gĂśzlĂźk çerçevesi bĂźkme makinesinin geliGtirme aGamasnda BaumĂźller ile birlikte yetkin ve uzun vadeli ortak olarak el skGt. Yeni S514â&#x20AC;&#x2122;ten istenen, makineyi modernize etmesi ve EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a uygun

hale getirmesiydi. Ardndan, makinenin tĂźm tahrik ve otomasyon sistemi, stratejik ortak BaumĂźller tarafndan birbirlerine ideal olarak uyarlanmG biçimde Ăźretildi. Tahrik kumandasndan makine kumandasna ve gĂśrselleGtirmeye kadar Ăśnemli tĂźm bileGenler BaumĂźller Grubu bĂźnyesinde tedarik edilebildi. -alter dolab dahil sac muhafaza, makine muhafazalarnda ve Galter dolab Ăźretiminde uzmanlaGmG olan BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in Slovenyaâ&#x20AC;&#x2122;daki kardeG Girketi BaumĂźller Dravinja tarafndan tedarik edildi. BaumĂźller, bunun dGnda makinenin tĂźm mĂźhendislik iGlerini Ăźstlendi. SchĂźssler Technik iG geliGtirme ve kalite yĂśnetimi departman mĂźdĂźrĂź Matthias Carstens: â&#x20AC;&#x153;BaumĂźller bize tĂźm bileGenlerde ve tĂźm kumanda sisteminde destek veriyor. GeniG bir yelpazeye sahip olan stratejik tedarikçi olarak BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in sunduDu fayda ortada: BĂśylece çok az zahmete giriyor ve hzl ve daha iyi uygulama elde ediyoruz.â&#x20AC;? Yerden tasarruf saDlayan, kompakt

Firesiz Ăźretim S-514â&#x20AC;&#x2122;Ăźn sunduDu bĂźyĂźk avantajlardan biri segment dĂźzeltmelerinin yaplabilmesi. Bunun anlam, gĂśzlĂźk çerçevesi formunun hem 2D formunda hem de Ăśn eDrilikte bĂźkĂźlen gĂśzlĂźk çerçevesi kalite gereklilikleri saDlayana kadar birkaç segmente ayrlmas ve ardndan dĂźzeltilebilmesi demek. Ă&#x2013;zellikle kritik aralktaki gĂśz tiplerinde ve tel profillerinde bu son derece yardmc bir Ăśzellik. Makinenin bir diDer katma deDeri de tamamen firesiz çalGmas. BĂśylece altn ya da titan gibi kaliteli profil teller de her bĂźkme iGleminden sonra doDrudan sonraki gĂśzlĂźk çerçevesi atk parça olmadan Ăźretiliyor. Makinenin yerden tasarruf saDla-

www.metalmakina.com

ek. 2: Yerden tasarruf salayan SchĂźssler Technik 3D gĂśzlĂźk çerçevesi bĂźkme makinesi S-514â&#x20AC;&#x2122;te BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in tĂźm kompakt tahrik bile!enlerini yerini buluyor / Fotoraf: SchĂźssler Technik

Mays - Haziran 2019

67


MAKALE saDlayan endĂźstriyel uzaktan bakm alanndaki ilk yazlm ĂźrĂźnlerinden biri olan BaumĂźller imzal gĂźvenli uzaktan bakm çÜzĂźmĂź Ubiquity var. Ubiquity, kurulum, iGletime alma ve bakm aGamasnda destek vermek ve meydana gelen hatalarda ya da hatal çalGmalarda gĂźvenli bir uzaktan tan sunabilmek için dĂźnya çapnda makinelere gĂźvenli eriGim saDlyor. BaumĂźller, ilgili yerdeki bakm ve koruyucu bakm Ăśnlemlerini global servis aD Ăźzerinden sunuyor. BĂśylece dĂźnya çapndaki gĂśzlĂźk Ăźreticileri SchĂźssler Technik çatsndan çkan gĂśzlĂźk çerçevelerinin hassas Ăźretimine gĂźvenebilir. Ă&#x2013;zet ek. 3: YĂźksek performans gerektiren uygulamalar için b maXX PCC-04, yeni S-514â&#x20AC;&#x2122;te makine kumandas5 olarak kullan5l5yor bileGenlerin yannda BaumĂźller için Ăśne çkan bir Ăśzellik de geliGtirme alanndaki teknik bilgisi ve halihazrda mevcut programlama araçlar. S514, regĂźlatĂśr ve motorun mĂźkemmel uyumu ile gĂśzlĂźk çerçevelerini yĂźzde bir milimetreye kadar yĂźksek doDrulukla Ăźretebiliyor. Tek Ăźnite olarak BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in b maXX 5500 servo inverteri ve alt adet b maXX 3300 servo inverter makinenin toplam yedi tahrikini kumanda ediyor.

kullanlyor. 12" dokunmatik ekran da BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in b maXX HMI serisi yelpazesinden alnmG.

Modern gÜrselle!tirme ve dßnya çap5nda servis

SchĂźssler Technikâ&#x20AC;&#x2122;te satG ve ĂźrĂźn yĂśnetimi departman mĂźdĂźrĂź olan Dietmar Rupprecht GĂśyle diyor: â&#x20AC;&#x153;Pazarda hassas ve baDmsz gĂśzlĂźk Ăźretimine olan talep yĂźksek. Yeni 3D gĂśzlĂźk çerçevesi bĂźkme makinesi S-514 mĂźGterilerimizi EndĂźstri 4.0â&#x20AC;&#x2122;a da hazrlyor. Makine, dijital bir kullanc arayĂźzĂź ve opsiyonel olarak dĂźnya çapnda kullanm için uzaktan bakm hizmeti sunuyor.â&#x20AC;?

Yeni S-514â&#x20AC;&#x2122;Ăźn modern gĂśrselleGtirmesi, kullancnn gerekli tĂźm parametreleri konforlu bir Gekilde 12" dokunmatik ekrana girebilmesini ve makineyi kumanda edebilmesini saDlyor. Dil yerine sembollerin kullanlmas, çeviri ihtiyac olmadan dĂźnya çapnda kullanm sunuyor. Makine kumandas olarak zorlu kumanda gĂśrevleri için Ăślçeklendirilebilir ve çok yĂśnlĂź kullanlabilir bir platform olan gßçlĂź performansl b maXX PCC-04 serisinin en yeni nesli

Hzl ve ekonomik bir servis sunabilmek için makinelerin ßreticisi olarak Schßssler Technik için uzaktan bakm konusu son derece Ünemli. Yeni makine, entegre yÜnlendirici sayesinde opsiyonel olarak uzaktan bakm amacna yÜnelik uzaktan kumanda seçeneDi sunuyor. Bunun arkasnda IEC 62443-3-3 uyarnca sertifikal olan ve dolaysyla Bilgi Teknolojisi GßvenliDi Federal Makam (BSI) bßnyesindeki temel koruma kataloDunun gerekliliklerine uyum

68 Mays - Haziran 2019

SchĂźssler Technik ve BaumĂźllerâ&#x20AC;&#x2122;in birlikte modernize edilmiG kompakt, dijital ve hassas 3D gĂśzlĂźk çerçevesi bĂźkme makinesi S-514, modern gĂśrselleGtirme ve gĂźvenli uzaktan denetim gibi birçok yeni seçenek sunuyor. BaumĂźller gibi stratejik bir ortak ve komple tedarikçi ile iG birliDi yapmann avantaj, hem otomasyon bileGenlerinde hem de sistem mĂźhendisliDinde tam kapsaml uzmanlkta yatyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

69


MAKALE

TIMKEN, Çok Yüksek Hızlı Hadde Makinesi Yardımcı Ekipmanları İçin Yenilikçi Rulman Çözümleri Sunuyor Yazan: SORIN TUDOR BA UYGULAMA MÜHEND&S& - TIMKEN EUROPE MÜTER& MÜHEND&SL&&

1. Hadde Makinesi YardJmcJ EkipmanlarJna Genel BakJB a) GiriB Hadde ayaQ (1) hadde makinesi hattnn ana ekipmandr (ekil 1). Çelik haddeleme (scak ve soQuk, yass ve uzun) veya alüminyum haddeleme amacyla yardmc ekipmanlarla birlikte kullanlr. Yardmc ekipmanlar arasnda kenar düzelticiler (2), makaslar (3), hadde aktarma organlar (4), masa merdaneleri (5) ve makara tahrik sistemlerinin (6) yan sra düzleYtiriciler, dilme hatlar ve doQrultucular gibi üniteleri yer alabilmektedir. Bu yaynda, aQr yükler altnda yüksek ve çok yüksek hzlarda çalYan hadde makinesi yardmc ekipmanlar ele alnmYtr. SoQuk hadde ve boru haddesi aktarma organ diYli kutularnn giriY millerine ve çelik ya da alüminyum soQuk hadde makaralarnn çkY millerine monte edilen rulmanlar genellikle yüksek veya çok yüksek hz-

lara maruz kalr. DiYli kutularnn giriY millerindeki rulmanlarn yüksek hzda çalYmalarnn temel sebebi elektrik motorunun yüksek dönüY hz iken, makaralarn çkY millerindeki rulmanlarn yüksek hzda çalYmalarnn temel sebebi iç bilezik iç çapnn çok büyük olmasdr (bölüm 2 “Yüksek Hz Teorik Hususlar”a da bakn). Timken Company, hadde makinesi yardmc ekipmanlar için aralarnda aYaQdakilerin de bulunduQu kapsaml bir çözüm serisi sunar: - Rulmanlar: bilyal, konik makaral, silindirik makaral ve oynak makaral - Rulmanlarla ilgili ürünler: yatak üniteleri, yaQlar ve szdrmazlk elemanlar - Güç aktarma ekipmanlar: kaplinler, diYliler, kayYlar ve zincirler - Hizmetler: rulman muayenesi ve onarm, durum izleme sistemleri Timken çözümleri, yardmc ekipmanlarn tutarl bir Yekilde çalYmasn

>ekil 1: Hadde makinesi hattJ

70 Mays - Haziran 2019

saQlar. 2TS-IMC ve 2TSMA-IMC’nin yenilikçi konik makaral rulman yaps, çok yüksek hzda çalYabilmesi için Timken tarafndan özel olarak geliYtirilmiYtir. b) Hadde aktarma organlarJ Hadde aktarma organlar, hadde ayaQnn tahrikli üst ve alt merdanelerine mekanik enerji saQlar. Hadde aktarma organlar, kaplinlerle birbirine baQl bir elektrik motoru, bir diYli kutusu (ekil 2) ve bir hadde ayaQ içerir. Elektrik motoru genellikle 500 kW ila 15 MW’lk bir güç aralQnda kullanlr ve 1500 dev/dk veya daha yüksek açsal dönüY hzna sahiptir. kNm cinsinden ölçülen motor döndürme momenti, hadde makinesinin çalYma gereksinimlerini karYlayacak Yekilde uyarlanmYtr. DiBli kutusunun görevi, dönüY hzn azaltrken elektrikli motorun saQladQ döndürme momentini büyütmektir. Motor döndürme momenti, giriY mili ve çkY mili arasndaki çevrim oranna baQl olarak artar. Açsal dönüY hzysa giriY ve çkY arasndaki çevrim oranna baQl olarak azalr. Güç, tüm redüktör millerinde yaklaYk sabit kalrken yalnzca giriYle çkY arasndaki diYli kutusu verimine baQl olarak azalr. Hadde makinesi diYli kutusu yaplarnda tek, iki ve üç kademeli redüksiyon seçeneklerini de içeren muazzam bir çeYitlilik vardr. Varyasyonlara raQmen tüm bu redüktörler aQr hizmet tipi olarak kabul edilir ve 50.000 saat veya daha uzun süreli tipik rulman L10 ömrü hedefi ile yüksek güvenilir-

www.metalmakina.com


MAKALE

Dm= mm cinsinden iç bilezik yüksek omzunun ortalama çap, n = dev/dk cinsinden rulman hz

>ekil 2: DiBli kutusu lik saQlamak için tasarlanmYtr.

2. Yüksek HJz – Teorik Hususlar

Hadde aya/, hadde tezgahnn tahrikli merdanelerini döndürmek için diYli kutusu çkY gücünü ikiye böler. Redüktör ve hadde ayaQ ayr üniteler halinde olabileceQi gibi tek ünitede bir araya getirilmiY durumda da olabilir.

a) Konik makaralJ rulmanlar – hJz de/erlendirmesi

Kaplinler, elektrik motoru ile hadde tezgah arasndaki aktarma organ bileYenlerini birbirine baQlar ve bunlarn arasndaki güç iletimini saQlar. Bunlar döndürme momentini aktarrken ayn zamanda ekipmanlar arasndaki eksen kaçklQn telafi edebilir, darbeleri ve titreYimleri sönümleyebilir.

Konik makaral rulman için genel hz deQerlendirmesi, iç bilezik yüksek omzunun orta noktasna göre yaplr (ekil 4). Çevresel hz bu noktadan hesaplanr.

Bu yaynda aQr hizmet tipi hadde makinesi yardmc ekipmanlarnda kullanlan konik rulmanlar için yüksek hz bandnn alt snr, 15 m/sn’lik çevresel omuz hz olarak kabul edilmiYtir. AQr hizmet tipi/yüksek hzl uygulamalarda rulmanlarn yaps, rulmann iç geometrisi, yaQlayc ve yaQlama sistemi gibi etkenlerin tamam deQerlendirilmeye dahil edilmelidir. b) Oynak ve Silindirik MakaralJ Rulmanlar – hJz de/erlendirmesi Timken oynak makaralJ (SRB) ve silindirik makaralJ rulmanlar (CRB) için sl hz kapasiteleri katalogdaki rulman tablolarnda verilmiYtir. Bu de-

c) BoBaltma ve geri sarJm makaralarJ erit haddesi hatlarnda genellikle bir sarma iYlemi yaplr. Bu sebeple Yeridin boYaltlmas veya sarlmas için en az bir makara (ekil 3) içerirler. Bu makaralar; bobin sarc, bobin çözücü, bobin yükleyici, bobin boYaltc ve gerdirme makaralar gibi farkl Yekillerde adlandrlr.

>ekil 4: ç bilezik yüksek omzunun ortalama çapJ Hesaplama denklemi:

Qerler, rulman içinde oluYan syla rulmandan yaylan snn dengelenmesiyle belirlenmiYtir. c) Yüksek hJzlJ çalJBma koBullarJ – yardJmcJ ekipman uygulama hususlarJ

>ekil 3: BoBaltma/sarJm makarasJ

www.metalmakina.com

Günümüzün yardmc ekipman çalYma ortamlarnda maksimum üretim hz hedeflenir. Bu hedefe ulaYmak için yardmc ekipmanlar, her zamankinden daha aQr yükler altnda, daha yüksek hzlarda çalYr. Bu Yartlarda rulman performans ve hasar sorunlar baY gösterir. ekil 5’te kafes krlmas sebebiyle hasar görmüY konik ma-

Mays - Haziran 2019

71


MAKALE ricindeki rulman bileYenlerinin iyi durumda olduQunu göstermektedir. ekil 6’da yüksek hzl diYli kutusunda kullanlan yanmY bir oynak makaral rulman örneQi gösterilmektedir. 3. Çok Yüksek HJzlJ Hadde Makinesi YardJmcJ EkipmanlarJ için Yenilikçi Çözümler >ekil 5: HasarlJ ve kJrJk kafesli rulman

>ekil 6: YanJk SRB rulmanJ karal çift sJra dJB bilezikli (TDO) rulman örneQi gösterilmektedir. Rulman, diYli kutusunun yüksek hzl giriY miline monte edilmiY ve ayn zamanda yüksek hzlanma ve yavaYlamaya

maruz braklmYtr. DiQer rulman bileYenleri (iç ve dY bilezikler ve makaralar) orijinal rulman kutusunda TDO'nun yanna yerleYtirilmiYtir. Hasar sonras analizi, krlan kafesler ha-

DiYli kutularnda ve makaralarda standart olarak SRB, CRB veya TDO rulmanlar kullanlr. Çok yüksek hzda çalYtrlan bu geleneksel rulmanlardaki hasarlar, yetersiz yaQlamaya baQl yanma/aYr snma Yeklinde ortaya çkabileceQi gibi, aQr eksenel yükler, fazla kafes boYluQu veya fazla eksenel hareket sebebiyle baz sralarn yüksüz kalmasna baQl olarak meydana gelen kafes hasar Yeklinde de ortaya çkabilir. Timken Company, bu sorunlar çözmek için iki yeni, inovatif konik makaral rulman (2TS-IMC ve 2TSMAIMC) geliYtirmiYtir. a) 2TS-IMC – taBJyJcJda endirekt düzende monte edilmiB iki tek sJra rulman 2TS-IMC rulmanlar, omuz hznn 25 m/sn’nin üzerinde olduQu hadde ma-

>ekil 7: 2TS-IMC rulman tertibatJ

72 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


MAKALE kinesi yardmc ekipmanlarnda çalYmak üzere tasarlanmYtr. 2TS-IMC rulman tertibat, iki adet tek sra konik makaral rulmandan oluYur (TS=konik makaral rulman, tek sra). TS rulmanlar, taYycya (C=taYyc) ekil 7a’da gösterildiQi gibi endirekt düzende monte edilir (IM=endirek montaj düzeni). Tüm TS rulmanlarnda, dY bileziklerin dönmesi kama yardmyla engellenir (ekil 7b). Bu dönüYü önlemek için taYyc, yataQa (ekil 7c) kamayla baQlanr. 2TS-IMC rulman tertibat, TS rulman sralarnn yuvarlanma yollar üzerinde belli bir konumda kalmasn saQlamak ve eksenel çalYma boYluQunu sfrlamak için yayla yüklenmiY dY bileziklere (ekil 7c) sahiptir. Tertibat, kafes titreYimini ve hasar riskini azaltr. Rulman, bir yaQ devridaim sisteminin kullanlabilmesini saQlayan özelliklere ve rulman yaQlama performansn iyileYtirerek aYr snma riskini azaltmaya yönelik özel bir tasarma sahiptir. Bu özel tasarm, yaQn taYycnn dY çap üzerinde açlan yaQlama kanalnda toplandktan sonra radyal ve eksenel yaQlama delikleri vastasyla makarann dar tarafna (kafes iç çap ile ve iç bileziQin alçak omuz dY çap arasndaki alan) yönlendirilmesini saQlar. Rulman bileziklerinin ve makaralarnn iç geometrisi, çok yüksek hzl çalYma koYullarnda s üretimini ve kafes hasar riskini azaltmak için tasarlanmYtr. 2TSMA-IMC – taBJyJcJ içinde endirekt düzende monte edilen, eksenel ya/ beslemeli (MA = manifold) iki tek sJralJ rulman Normal çalYma hzlarnda yaQ, rulmann içinde makarann dar kenarndan geniY kenarna doQru taYnr (ekil 8). Yüksek hzlarda yaQlayc, santrifüj etkilerinden dolay dYar doQru hareket etmeye baYlar. Santrifüj kuvvet, yaQn makara kenar ile omuz arasndaki temas bölgesine girmeden dY bilezik üzerinden dYar atlmasna neden olur. Bu durumda makarann geniY kenar ile iç bilezik omzu arasndaki temas, aYr snma riski nedeniyle kritik önem taYr. Bu riski azaltmak

www.metalmakina.com

>ekil 8: Yüksek hJzlJ konik makaralJ rulmanlarJn ya/lanmasJnda santrifüj kuvvet etkisi

>ekil 9: 2TSMA-IMC rulman için 2TSMA-IMC rulmann yaps, omuz hzlarnn 35 m/sn’yi aYtQ hadde makinesi yardmc ekipmanlarnda etkili olacak Yekilde tasarlanmYtr. 2TSMA-IMC rulmanlarda (ekil 9a), 2TS-IMC tasarm öQelerinin tamam bulunur ve buna ek olarak makarann geniY tarafyla omuz arasndaki kritik temas bölgesinin yeterli seviyede yaQlanmas ve rulmanda aYr snma riskinin azaltlmas için özel bir bileYenle (manifold) donatlmYtr. Manifold, iç bilezik dY çapna pres geçme taklan talaYl iYlenmiY bir parçadr (ekil 9b). Bu tasarm konsepti, santri-

füj kuvvetiyle yönlendirilen yaQn manifoldda yakalanp, iç bilezikte eksenel doQrultuda açlmY delikler araclQyla geniY makara kenaryla omuz arasndaki temas bölgesine yönlendirilmesi esasna dayanr. 4. Vaka ÇalJBmasJ – novatif Timken Yüksek HJzlJ Bobin SarJcJ DiBli Kutusu Ünlü bir alüminyum Yirketi, yeni bir hadde tesisi açarak büyük modernleYme projelerinin ilk aYamasn tamamlamYtr. Bu çalYmann merkezinde, havaclk ve uzay uygulamalar için dünyann en geniY yass haddelenmiY alüminyum Yeritlerini üreten yeni alü-

>ekil 10: Bobin sarJcJ diBli kutusu

Mays - Haziran 2019

73


MAKALE li ürünleri (yatak üniteleri, yaQlama ve szdrmazlk elemanlar), güç aktarma ekipmanlarn (kaplinler, diYliler, kayYlar ve zincirler) ve hizmetleri (rulman muayenesi ve onarm, durum izleme sistemleri) kapsayan eksiksiz çözümler sunar. Bu çözümler, hadde makinesi yardmc ekipmanlarnn aQr yük koYullar altnda tutarl bir Yekilde çalYmasn saQlar. >ekil 11: 2TSMA-IMC NP293620 – NP995047 rulman teknik resmi minyum soQuk haddeleme makinesi bulunmaktadr. Timken, bobin sarc diYli kutusunun mandrel çkY mili donanmn saQlamYtr (ekil 10). Bobin sarclar, dünyann en büyük orijinal ekipman üreticilerinden (OEM) biri olan ve uzun süredir Timken’in müYterisi olan bir Yirket tarafndan üretilmiYtir. Geleneksel rulman tasarmlar (SRB, CRB ve TDO tipleri), maksimum 900 dev/dk hzla dönebilmeleri ve iç bilezik iç çaplarnn büyük olmas (~660 mm) nedeniyle aYr yüksek hzda çalYmaya uygun deQildir (maksimum 35 m/sn omuz hz). Yeni Timken 2TSMAIMC rulman (parça numaras NP293620 - NP995047) (ekil 11), tam da koYullar için tasarlanmYtr. Rulmann iç geometrisi, aYr snma ve kafes hasar risklerini azaltmak için hassas bir Yekilde tasarlanmYtr. Timken, ayrca alüminyum Yirketinin yeni bobin sarc diYli kutusu için yaQ teknik özellikleriyle ilgili tavsiyelerin yan sra, yaQ akY miktar ve yaQ püskürtücü konumu gibi yaQlama sistemiyle ilgili tavsiyeler de sunmuYtur (ekil 12). Tahrik iYlemi srasnda, basnçl yaQ

püskürtücüler, manifold alanna yaQ pompalar. Manifold, santrifüj kuvvet yardmyla yaQ yakalar ve iç bilezikte eksenel doQrultuda açlmY delikler araclQyla makarann geniY kenaryla omuz arasndaki kritik temas bölgesine yönlendirir. OEM, bobin sarc diYli tahrik sistemini bir saat süreyle maksimum çkY hznda test etmiYtir ve bu koYullar 2TSMA-IMC NP293620 NP995047 rulmann 35 m/sn’lik omuz hznda sürekli olarak çalYmasn gerektirmiYtir. Test srasnda rulman scaklQ 80°C’de sabit kalmYtr. TitreYim seviyeleri kabul edilebilir snrlar içinde kalrken, test sonrasnda yaplan muayenede kafesin test koYullarna dayandQ görülmüYtür. 5. Özet ve Sonuçlar 1. Günümüzün hadde makinelerin üretim hznn maksimuma çkarlmas hedeflenir. Bu hedefe ulaYmak için hadde makinesi yardmc ekipmanlar, her zamankinden daha aQr yükler altnda, daha yüksek hzlarda çalYr. Bu Yartlarda rulman performans ve hasar sorunlar baY gösterir. 2. Timken Company; rulmanlar (bilyal, konik makaral, silindirik makaral ve oynak makaral), rulmanlarla ilgi-

3. Timken, çok yüksek hz Yartlarnda (25 m/sn’nin üzerinde omuz hzlar) çalYan haddehane yardmc ekipmanlar için yenilikçi 2TS-IMC ve 2TSMAIMC konik makaral rulmanlar geliYtirmiYtir. Rulman bileziklerinin ve makaralarnn iç geometrisi, bu koYullar altnda s oluYumunu azaltmak için tasarlanmYtr. Bu rulmanlar hadde makinesi hatlarnda test edilmiYtir ve müYterilerin beklentilerini karYlamYtr. 4. 2TS-IMC ve 2TSMA-IM yenilikçi yapsnn, standart SRB, CRB veya TDO tasarmlarna kyasla avantajlar Yunlardr: a. Yüksek yük kapasitesiyle daha yüksek hzlara ulaYabilir b. DoQru yaQlama ile rulman yanmas riskini azaltr c. AQr eksenel yükler, fazla kafes boYluQu veya fazla eksenel hareket boYluQu nedeniyle sralarn yüksüz kalmasna baQl olarak ortaya çkan kafes hasar riskini azaltr 5. 2TS-IMC ve 2TSMA-IMC dY bilezik taYyc, sabit ve eksenel hareketli mil konumlarnda ayn tertibatn kullanlmasn saQlar. Kaynakça 1-Timken Engineering Manual, Metals Industry Edition (2013) – The Timken Company (SipariY No. 10688) 2-Timken Metals Product Catalog (2014) – The Timken Company (SipariY No. 10675) 3-Timken Super Precision Bearings for Machine Tool Applications – The Timken Company (SipariY No. 5918)

>ekil 12: Bobin sarJcJ diBli kutusu ya/lamasJ

74 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

75


MAKALE

Buhar Kolektörü ve Buhar Hattı Üzerinde Önerilen Kondens Cebi Tasarımları Hazrlayan: Ersun GÜRKAN - Ayvaz, ARI-Armaturen Türkiye Ürün Müdürü - Endüstri Mühendisi

Buhar kazan sonras; buhar kolek-

dn d@nda yüksek bir fark basnc

sncn e@itlenmesi sa=lanarak büyük

törü ve kondens cepleri tasarm sistemin sa=lkl ve uzun ömürlü hizmet verebilmesi açsndan çok önemlidir. Özellikle globe vanalarn

ile vanay açmak bile mümkün olmayabilir. Bu nedenle vanalarn kullanlaca= noktalarda çal@ma @ekli ve sistemin zaman içinde de=i@en

vanann yava@ça açlmas, herhangi bir koç darbesi olu@umunu ve vanann zarar görmesi engellenmektedir. Buradaki di=er bir fayda yüksek

zaman zaman yar açk konumda çal@trlmas fark basncna ba=l ola-

fark basnçlar göz önünde bulundurulmaldr.

fark basnc nedeniyle açlamayan vanann da açlr hale getirilmesidir.

rak ksa sürede sit-klape yüzeylerinin a@nmas sonucu vana içinde kaçak ve/veya mil szdrmazlk elema-

A@a=da 1ekil-1’de görülen buhar kolektörü tasarmnda buhar vana-

nnn zarar görerek milden kaçak olu@masna neden olabilir. Standar-

76 Mays - Haziran 2019

larnn yannda baypas vanasnn bulunmas nedeni; sistem devreye alnrken vanann iki ucundaki ba-

Kolektör üzerindeki ana buhar vanalarnn üzerindeki hat bo@altma vanalar, ana buhar vanalar açlmadan önce kapal sistemde birikmi@ olan kondensin hattan uzakla@trl-

www.metalmakina.com


MAKALE

mas içindir. Kolektör altnda özellikle d@ ortam etkileri, donma vb.

c ve altnda termodinamik buhar kapan çal@maz. Kolektör altndaki

rak kapanr. Sistemin normal ve vuruntusuz bir @ekilde çal@masna

nedenlerden ötürü ilk tercih olarak bimetalik buhar kapan tavsiye edi-

sv atc ise sistem durdu=unda ayarlanan basnca göre otomatik

yardmc olur. Kolektör üzerindeki emniyet ventili a@r basnca kar@

lir. Termodinamik veya @amandral buhar kapan iste=e göre seçilebilir.

olarak kondens tahliyesini yapar ve sistemdeki kondensi bo@altr. Ba-

Unutulmamaldr ki 1 bar fark basn-

snç yükseldi=inde ise otomatik ola-

kolektör ve vana gruplarn korur. Emniyet ventilinin çk@ borusunda damlama borusu olmaldr. Tahliye

www.metalmakina.com

Mays - Haziran 2019

77


MAKALE

sonucunda yo=u@an buhar, kondens olarak burada birikir ve emni-

amac kondensi, karbon çelik boruya temas eden su içindeki oksijen-

yet ventilinin çal@masn engeller ve korozyona neden olur.

den dolay olu@an pas parçacklarn ve tortuyu toplamaktr. Bu nedenle

Buhar hatt üzerindeki ceplerin, buhar hattnn uygun bir yaltma sahip olmas durumunda 50 metrede bir, yaltm olmamas durumunda 30 metrede bir olacak @ekilde olu@turulmas tavsiye olunur. htiyaç noktasnda hesab yaplarak boru hattnda olu@an kondens miktarna göre kondens cepleri mesafeleri belirlenebilir. Ayrca buhar hatlarnda boru alt yüzeyinde olu@an kondensin kolayca buhar ak@ yönünde akarak cebe dökülebilmesi için buhar hattna e=im verilmelidir. Birçok kaynakta 7/100 vb. de=erler görülebilir ve 100 metrede bir 7 metre boru hattnn kotunun dü@ürülmesi anlamna gelir. Fakat bu de=er pratikte çok mümkün de=ildir. Bunun yerine 5/1000 çok daha gerçekçi bir de=erdir. Kondens cep tasarmnn

78 Mays - Haziran 2019

cebin tam altna konan ve bo@altma için kullanlan kesme vanalar kulla-

farkldr. 1ekil-3’te görüldü=ü gibi tasarm a@a= yukar ayndr. Sadece dirsekle yükselen veya alçalan bir boru hattnda, a@a=dan veya yukardan gelen ak@la kondensin do=rudan cebe

nlma skl=na ba=l olarak kaçrr. Bu vana grubunu cebin altna de=il

dolmas sa=lanmaldr.

yanna almaktr. Burada en iyi çö-

1ekil-4’te görüldü=ü gibi tasarmda çok büyük bir farkllk bulunmamak-

züm sistemin durduruldu=u ve bakma alnd= dönemlerde kör flan@ çkararak cebi temizlemektir. Bu mümkün de=ilse farkl tasarm çözümleri de mevcuttur. Pratikte kondens cebi çap ve buhar hatt çap DN100’e kadar ayn kabul edilir. Daha büyük buhar hatt çaplarnda ise; kondens cebi çap, buhar hatt çapnn 3/4’ü olarak alnr.

tadr. Hat sonuna toplanan havann atlabilmesi için buhara uygun hava atc ve vakum krcnn tasarma eklenmesi gereklili=i fark olu@turmaktadr. Bile@enin vakum krc özelli=i sistemde olu@abilecek vakumu engellemek için sisteme hava alr, hava atc ise bu havay d@ar atar.

1ekil-2’de görüldü=ü gibi e=er düz buhar hatt için bir cep isteniyorsa, buhar kolektöründe kullanlan tasarm geçerlidir. Buhar kapan seçimi öncelikleri ve di=er her @ey ayndr. Sadece buhar hatt boru çap hesab

www.metalmakina.com


ALFABETİK REKLAM İNDEKSİ

ALES PRES

4

EROK

43

OTR MAKİNA

12

ALUEXPO

57

GEMFA

53

PİKSAN RTECH

37

ANCA CNC

A. Kapak

ISK SODEX

61

SCHMERSAL

2

BOEHLERIT

13

İMT TAIWAN

29

SCHUNK

A. K. İçi

BUMATEC

63

JUNKER

17

STUDER

11

ÇAM CNC

69

MAKTEK İZMİR

75

ŞAHİNLER

27

DENİZ METAL

22-23

MAZAK

21-31

TANDEM

7

DİRİNLER

9

METALEXPO

59

TOKSAN KESİCİ

1

EMO 2019

55

MMC HART METAL

5

ZOLLER

18-19

NURSAN

41

ONUR TEKNİK

80

ERKAN CNC

Ön K. İçi -15

ERMAKSAN

3

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT% BANKASI PERPA UBES% IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES% IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES% IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED% BANKASI PERPA UBES% IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE%KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

%BANKASI PERPA UBES% IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

May s - Haziran 2019

79


80 Mays - Haziran 2019

www.metalmakina.com


MetalMakina Dergisi Mayıs-Haziran 2019 Sayı237_e-dergi