Makina Rehberi 3- Turkey Machinery Guide3

Page 1

Alüminyum Sanayi

Kimya Sanayi

Ba¤lant› Elemanlar›

Kompresör ve Bas›nçl› Aletler

Cad - Cam

Konveyör Bant

Demir Çelik-Boru ve Paslanmaz Sanayi

Lastik ve Kauçuk

Döküm Sanayi - Is›l ‹fllem ve Metalurji

Madeni Ya¤lar

Elektrik Elektronik ve Otomasyon

Makina Aksam

Enerji ve Güç Kaynaklar›

Mermer Sanayi

Etiketleme G›da Makinalar›

Metal Kaplama ve Yüzey ‹fllem

Hidrolik & Pnömatik

Mobilya Sanayi

H›rdavat Nalburiye ve El Aletleri

Özel Makinalar

Is›tma So¤utma

Plastik ve Ambalaj Sanayi

‹fl ve ‹nflaat Makinalar›

Pompa Vana Sanayi

Kablo Tel ve Yay Sanayi

Pres Makinalar›

Kal›p Sanayi

Sac ‹flleme Sanayi

Kalite Kontrol ve Test Cihazlar›

Talafll› ‹malat

Kaynak Teknolojileri

Tafl›ma Kald›rma ve Depolama

Kesici Delici Tak›m ve Tutucular

33 SEKTÖR VE F‹RMA ADRES‹www.makinarehberi.com

1


2

www.makinarehberi.com


www.makinarehberi.com

3


4

www.makinarehberi.com


www.makinarehberi.com

5


6

www.makinarehberi.com


www.makinarehberi.com

7


8

www.makinarehberi.com


www.makinarehberi.com

9


KÜNYE

Bizden ‹lk say›s›n› 2009 y›l›n›n Aral›k ay›nda yay›nlad›¤›m›z Makine Rehberi, makine ve imalat sektöründe yo¤un ilgili ile karfl›lanm›fl, sektörün rehber kayna¤› olmufltur. Y›lda bir kez yay›nlanan Makine Rehberini, 2012 y›l›nda, güncellenmifl firma iletiflim bilgileri ile sektörün hizmetine sunuyoruz. Makina Rehberi Kullan›m› Hakk›nda Makina Rehberi otuz befl alt sektör bafll›¤› ile alfabetik s›ralama ile s›n›fland›r›lm›flt›r. Makina Rehberi’nde ayr›ca son sayfalarda alfabetik reklam veren indeksi ile sektörel reklam veren indeksi haz›rlanarak okuyucular›n arad›klar› ürün ve firma bilgilerine kolay ulaflmalar›na imkan sa¤lanm›flt›r. Makine Rehberi, www.makinarehberi.com sitesinde ve CD ortam›nda ifl dünyas› ve imalat sektörünün hizmetine sunulmufltur.

‹mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel fienyüz Yaz› ‹flleri Editörü Erdem Ça¤layan Yay›n Dan›flman› Vedat Gökçe Reklam Grubu Ayten ‹¤deli Fahriye Ziyade Yurtd›fl› ‹letiflim Erdem Ça¤layyan Bilgi ifllem Ali Birim Haz›rl›k&Tasar›m AjansMik Ltd. fiti. Bask› fian Ofset Cendere Yolu No: 23 Ayaza¤a / ‹stanbul Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n Da¤›t›m Kargo - PTT Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1928 Okmeydan› - fiiflli 34384 ‹stanbul Tel: +90 212 222 93 71 (pbx) Fax: +90 (212) 222 93 74 web e-mail

: www.makiinarehberi.com : info@makinarehberi.com

Makina Rehberi Aral›k 2012 Say›:3 Fiyat›: 25 TL KDV Dahil Y›lda bir yay›nlan›r. ISSN 1305-8649 © Makina Rehberi Bask› Yeri ve Tarihi: ‹stanbul - 15 Aral›k 2012 Rehberde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. © Makina Rehberi’ndeki yaz› ve foto¤raflar izinsiz kullan›lamaz.

Üyesi oldu¤umuz kurulufllar

10

www.makinarehberi.com


‹Ç‹NDEK‹LER ALÜM‹NYUM SANAY‹

12

BA⁄LANTI ELEMANLARI

16

CAD CAM

24

DEM‹R ÇEL‹K-BORU VE PASLANMAZ SANAY‹

26

DÖKÜM SANAY‹ - ISIL ‹fiLEM VE METALURJ‹

36

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K VE OTOMASYON

48

ENERJ‹ GÜÇ KAYNAKLARI

58

ET‹KETLEME GIDA MAK‹NALARI

60

HIRDAVAT NALBUR‹YE VE EL ALETLER‹

64

H‹DROL‹K-PNÖMAT‹K

68

ISITMA SO⁄UTMA

110

‹fi GÜVENL‹⁄‹ VE ‹NfiAAT MAK‹NALARI

118

KABLO TEL VE YAY SANAY‹

124

KALIP SANAY‹

130

KAL‹TE KONTROL VE TEST C‹HAZLARI

144

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

150

KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIM VE TUTUCULAR

158

K‹MYA SANAY‹

170

KOMPRESÖR VE BASINÇLI ALETLER

174

KONVEYÖR BANT

178

LAST‹K VE KAUÇUK

180

MADEN‹ YA⁄LAR

182

MAK‹NA AKSAM

184

MERMER SANAY‹

200

METAL KAPLAMA VE YÜZEY ‹fiLEM

202

MOB‹LYA SANAY‹

206

ÖZEL MAK‹NALAR

208

PLAST‹K-AMBALAJ SANAY‹

210

POMPA VANA SANAY‹

212

PRES MAK‹NALARI

216

SAC ‹fiLEME SANAY‹

220

TALAfiLI ‹MALAT

230

TAfiIMA KALDIRMA VE DEPOLAMA

248 www.makinarehberi.com

11


Makina Rehberi

ALÜM‹NYUM SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 12


ASTS PROF‹L MÜH H. VE PLAST. SAN. T‹C. A..fi. KEYAP ÇARfiI F2 BLOK NO:102/2 DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165278979 Fax: 02163652521 skurt@astsprofile.com www.astsprofile.com

AR METAL KALIP METAL ENJEKS‹YON YEDEK PARÇA SANAY‹ ANKARA YOLU OTO SAN. S‹T. 41. BLOK N:133-135- 136-137-138 BURSA Tel: 02243460110 Fax: 02243460109 info@artustrim.com www.artustrim.com

ATA METAL SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. HÜRR‹YET MAH. DR.CEM‹L BENGÜ CAD.NO:73 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02122242585 Fax: 02122242588 info@atametal.net www.atametal.net

ARC B‹LG. S‹ST. MAK‹NA LTD. fiT‹. ESENLER SAN.S‹T.22 BLOK NO:1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125498466 Fax: 02125108439 arccad@superonline.com www.arccad.com

ATOM DÖKÜM ENDÜSTR‹YEL ALÜM‹NYUM SANAY‹ ‹K‹TLL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ P‹K DÖKÜMCÜLER SAN. S‹T. B/3 BLOK NO:15/1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124855682

ARMA MET TAL ‹TH. ‹HR. SAN. VE TIC. LTD. fiT‹. YEN‹BOSNA DO⁄U SAN. S‹T. 14 BL. NO.16 BAHÇEL‹EVLER / ‹STANBUL Tel: 02125520992 Fax: 02126523462

BA⁄DAfi AL‹M‹NYUM SANAY‹ SAN A.fi. ORG. SAN. BÖL. ASLIM SK. N:2 KONYA Tel: 03322482853 Fax: 03322489069 www.bagdas-as.com

ALPA ALLÜM‹NYUM PAZ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYDINLI KÖYÜ S.S. BOYA VERNIK VE HAMMADDE ÜR. SAT. KOOP.10 ADA TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930528

ARSLAN ALÜM‹NYUM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. HÜRRIYET MAH. DR.CEM‹L BENGÜ CAD.NO.40/5 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02122242106 Fax: 02122242722 bilgi@arslanaluminyum.com www.arslanaluminyum.com.tr

BALEKS ALÜM‹NYUM ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. METAL-‹fi SAN. S‹T. 4.BLOK NO:45 KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126142230 Fax: 02125788863

ALPSAN AL‹M‹NYUM SANAY‹ VE PLAST‹K PROF‹L SAN. VE T‹C. BARIfi MH KOfiUYOLU CD NO:1804/4 SOK. NO:3 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626428442 Fax: 02626428441 info@alpsan.com www.alpsan.com

ASAfi AL‹M‹NYUM SAN. VE T‹C. A..fi. RÜZGARLIBAHÇE MAH. ASAfi ‹fi MERKEZ‹ 34810 KAVACIK BEYKOZ / ‹STANBUL Tel: 02166800780 Fax: 02166800781 smayan@asasalu.com.tr www.asasalu.com.tr

TAL T‹CARET A.fi. ALTEK MET Büyükdere Caddesi No: 122 A Blok Kat:2 34394 Esentepe / ‹stanbul Tel: 02123066000 Faks: 02123369038 aliminyum@altek.com.tr www.altek.com.tr

ASET‹ AL‹M‹NYUM SANAY‹ PAZ. T‹C. LTD. fiT‹. O.S.B. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B-4 BLOK N.94 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125495456 Fax: 02125495457 aseti@aseti.com www.aseti.com

ALKALSAN ALÜM‹NYUM KALIPLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. RAMAZANO⁄LU MAH. ENSAR CAD. NO:47 KURTKÖY PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163781808 Fax: 02163783133 alkalsan@alkalsan.com www.alkalsan.com ALMEKS AL‹M‹NYUM SANAY‹ EKSTRÜZYON TEKNOLOJ‹LER‹ KASTELL‹ SAN. S‹T. C BLOK N:38-3940-44 YAKACIK KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164515390 Fax: 02164527655 zafertopal@alm-eks.com www.alm-eks.com ALM‹N ALÜM‹NYUM PROF‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ASO 1.ORG. SAN. BÖLG. DA⁄IfiTAN CAD. NO:9 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122675880 Fax: 03122675885 www.alminprofil.com.tr

ALTIN ÇIPA METAL SAN. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ D BLOK 403 . SOKAK NO: 11/B Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164204848 Fax: 02165279080 altincipa@altincipa.com.tr www.altincipa.com.tr

ASTAfi ALÜM‹NYUM SAN. VE T‹C. A.fi. F‹RUZKÖY BULVARI NO:194 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02126904007 Fax: 02124232715 astas@astasonline.com www.astasonline.com

ALÜM‹NYUM SANAY‹

Makina Rehberi

ALTINDA⁄ AL‹M‹NYUM SANAY‹ METAL SAN. VE T‹C. A..fi. HARAM‹DERE BAKIR VE P‹R‹NÇ SANAY‹C‹LER‹ S‹TES‹ NO:14 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128751147 Fax: 02128751072 altindag@superonline.com

ALCON AL‹M‹NYUM SANAY‹ METAL YAPI VE S‹S. ‹MAL. CEYHAN YOLU 5.KM / ADANA Tel: 03223460028 Fax: 03223562256 alcoaluminyum@ttnet.net

BARANSAN PROF‹L A.fi. GEBZE ORG. SAN. BÖLG. PEL‹TL‹ KÖYÜ BEYÇAYIRI MEVK‹‹ NO:21 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627511155 Fax: 02627511157 info@baransan.com.tr www.baransan.com.tr B‹AT AL‹M‹NYUM M SANAY‹ SAN. VE T‹C. A.fi. GEBZE ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ MOLLA FENAR‹ YOLU 1KM. GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627512089 Fax: 02627512091 biataluminyum@superonline.com www.biataliminyum sanayi.com BOR B‹LLET ALÜM‹NYUM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. SANAY‹ MAH. 1.CAD. N.12/B VEL‹KÖY ÇERKEZKÖY / TEK‹RDA⁄ Tel: 02827461086 Fax: 02827461085 info@borbillet.com www.borbillet.com www.makinarehberi.com

13


Makina Rehberi

CTS ALÜM‹NYUM VE KASNAK SANAY‹ T‹CARET RAM‹ KIfiLA CAD. EM‹NTAfi RAM‹ SAN. S‹T .NO:123/57 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02126128270 Fax: 02126132520 info@ctsaluminyum.com www.ctsaluminyum.com ÇALIfiKAN ALÜM‹NYUM AKSESUAR ‹ML. VE TOPT. PAZ. SAN. HÜRR‹YET MAHALLES‹ DR.CEM‹L BENGÜ CADDES‹ YURT SOKAK NO:3 ÇA⁄LAYAN / ‹STANBUL Tel: 02162243887 Fax: 02162305399 caliskan@caliskanaluminyum.com www.caliskanaluminyum.com ÇEL‹KEL ALÜM. DÖKÜM ‹ML. SAN. VE T‹C. A.fi. EYÜP SULTAN MAH. YAKACIK CAD. NO:87 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163111442 Fax: 02163111067 info@celikel.com www.celikel.com ÇEV‹KPEN PVC DO⁄RAMA ASLAN BUCAK MAH. CUMHURR‹YET CD. OTOGAR KAPISI ÖZTÜRK APT. NO:8 KEMER / ANTALYA Tel: 02428143767 cevik.42@hotmail.com ÇUHADARO⁄LU AL‹M‹NYUM SANAY‹ SANAY‹ VE T‹C. A.fi. HÜRR‹YET MAH. CEM‹L BENGÜ CAD. 41 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122242020 Fax: 02122242040 ahmet_kabasakal@cuhadaroglu.com www.cuhadaro¤lu.com.tr DO⁄Ufi ALÜM‹NYUM SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ESENTEPE MEVK‹‹ GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627248245 Fax: 02627248026 info@dogusaluminium.com www.dogusaluminium.com

14

ECOMELT AL‹M‹NYUM SANAY‹ GER‹ KAZANIM ÜRET‹M A.fi. D-100 KARAYOLU YANI 41455 D‹LOVASI GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627548331 Fax: 02627548339 satiroglu@ecomelt.com.tr EFE ALÜM‹NYUM SANAY‹ TOZLARI LTD. fiT‹. YILDIRIM MAH O⁄UZ SOK NO:7 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126158283 Fax: 02125634497 metin.efe@superonline.com EKSEN ALÜM‹NYUM EKSTRÜZYON TEKN. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. EKfi‹O⁄LU ERDEM SANAY‹ S‹TES‹ AKDEN‹Z CAD. A2 BLOK NO:4-5 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163040671 Fax: 02163040673 zafer@eksenal.com www.eksenal.com END ALÜM‹NYUM SANAY‹ METAL MAK‹NA K‹MYA SAN. VE T‹C. G.O.S.B. MOLLAFENAR‹ YOLU PEL‹TL‹ KÖYÜ G‹R‹fi‹ GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627513164 Fax: 02627510897 info@endaluminyum.com www.endaluminyum.com ERDEM MAK‹NA MÜHEND‹SL‹K T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. DES SAN. S‹T. D-112 SOK. D-8 BLOK NO:2 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165401365 Fax: 02165401366 erdemmakinaltd@hotmail.com ET‹ AL‹M‹NYUM SANAY‹ A.fi ET‹ AL‹M‹NYUM SANAY‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü SEYD‹fiEH‹R / KONYA Tel: 03325823030 Fax: 03325823295 mustafa.mutlu@etialuminyum.com www.etialuminyum.com

DORUK AL‹M‹NYUM SANAY‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MERMERC‹LER SAN. S‹T. 2.CAD. NO:19 BEYL‹KDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128759292 Fax: 02128765454 ozcan@dorukaluminyum.com www.dorukaluminyum.com

F‹NMETAL AL‹M‹NYUM SANAY‹ SAN. VE T‹C. A.fi. ATAfiEH‹R BULVARI 36 ADA ATA 2/3 PLAZA KAT:9 D:81-82 KÜÇÜKBAKKALKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164566364 Fax: 02164566367 finmetal@ttnet.net.tr

DÖK KTAfi AL‹M‹NYUM SANAY‹ A.fi GÖLYOLU NO:26 (PK18) ORHANGAZ‹ / BURSA Tel: 02245734263 Fax: 02245735458 doktas@doktas.com.tr www.doktas.com.tr

FORMAL AL‹M‹NYUM SANAY‹ SAN. VE T‹C. A.fi. 1. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 35. CADDE NO:27 KAYSER‹ Tel: 03523221555 Fax: 03523221565 eyelkeno¤lu@formal.com.tr www.formal.com.tr

www.makinarehberi.com

ALÜM‹NYUM SANAY‹

GÜRSAN N ALÜM‹NYUM ‹MALAT SANAY‹ LTD. fiT‹. ALKOP ALÜM‹NYUMCULAR SAN. S‹T. B-7 BLOK NO:15-16 HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: 02128580161 Fax: 02128580165 muammergurz@gursan.com.tr www.gursan.com.tr HAS AL‹M‹NYUM SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fi‹RK. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. ÇAKALDERE MEVK‹‹ NO.37 DOLAYOBA PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163075050 Fax: 02163071255 kontak@hasaliminyum.com HASEL ALUM‹NYUM CAM ‹NfiAAT SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:9 NO:1367 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122206374 Fax: 02122206394 info@haselaluminyum.com.tr www.haselaluminyum.com.tr H‹LAL AL‹M‹NYUM SANAY‹ ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. HÜRR‹YET MAH. DR.CEM‹L BENGÜ CD NO.62 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122242570 Fax: 02122242570 HOROZ METAL VE PLAST‹K ÜRÜN. SAN. T‹C. LTD. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ C BLOK 303 SOKAK NO.5 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163644080 Fax: 02163644085 info@horozmetal.com www.horozmetal.com ‹SKENDER AL‹M‹NYUM LEVHA SAN. T‹C. LTD. fiT‹ ‹K‹TELL‹ OSB ‹SDÖK SAN. S‹T. 1.BLOK NO:30 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124853130 Fax: 02124853129 iskenderaliminyum@mynet.com ‹STANBUL METAL SAN. T‹C. Afi. GÜMÜfiSUYU CAD.B‹RTAfi SAN. S‹T. 61/22 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125676778 Fax: 02125010493 sales@istmetal.com.tr www.istmetal.com.tr JUTESAN ALÜM‹NYUM PROF‹L ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi. ADNAN KAHVEC‹ MAH. ‹NÖNÜ CAD. NO:115 GÜRPINAR B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128558484 Fax: 02128558489 info@jutesan.com.tr www.jutesan.com.tr


KILIÇO⁄LU ALUM‹NYUM HIRD. MÜM. MK. SAN. T‹C. LTD. YAYALAR MAH. YAYALAR CAD. NO:48 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02163077766 Fax: 02163077767 KORUMAZ KARDEfiLER AL‹‹M‹NYUM SAN. A.fi. KÖYALTI MEVK‹‹ PAFTA:2 PARSEL:104 YEN‹BOSNA / ‹STANBUL Tel: 02125511304 Fax: 02126527979 info@korumaz.com www.korumaz.com KOfiAR AL‹M‹NYUM SANAY‹ METAL DÖKÜM ÇARfiI MAH. BARIfi SOK. NO:7 YAKACIK / ‹STANBUL Tel: 02163775158 Fax: 02163775158 KURTO⁄LU BAKIR KURfiUN SAN A.fi. HACIfiEREMET MEVK‹‹ TEM ÇORLU ÇIKIfiI VEL‹HEMfi‹RE ÇORLU / TEK‹RDA⁄ Tel: 02826847000 Fax: 02826847014 kurtoglu@kurtogluas.com www.kurtogluas.com MESEK METAL SAN. T‹C. A..fi. BAKSAV SANAY‹ S‹TES‹ MUSTAFA KURDO⁄LU CAD. NO:9/4 BEYK‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128752222 Fax: 02128759983 NOKTA METAL ‹NfiAAT CAM TEKST‹L ORMAN ÜRÜNLER‹ 19 MAYIS MAH. GÜRSOYLU SOK. LALE APT. 43/ 20 ERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163022007 Fax: 02163028027 noktametal@gmail.com ORUÇO⁄ULLARI ALÜM‹NYUM SANAY‹ KÜLÇE SAN.VE T‹‹C. LTD. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. ‹SDÖK SAN. S‹TES‹ 8-BLOK NO:17-19 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124852630 Fax: 02124852634

ÖLMEZ ALÜM‹NYUM K‹MYA SANAY‹C‹LER‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ C- 68 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165931936 Fax: 02165931939 ÖZ KORUMAZ ALÜM‹NYUM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. 6.YOL NO:58 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02124167407 Fax: 02124167409 info@ozkorumaz.com www.ozkorumaz.com PMS ALÜM‹NYUM SANAY‹ DEM‹RTAfi ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ SARDUNYA SOK. NO:4/A BURSA Tel: 02242610287 Fax: 02242611498 pms@pmsaluminyum.com www.pmsaluminyum.com POLLY METAL METALURJ‹ VE DÖKÜM SAN. T‹C. A.fi. ANKARA ASVALTI ASKERL‹K fiUBES‹ YOLU NO: 41 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626412909 Fax: 02626431171 emrah@polymetal.gen.tr www.polymetal.gen.tr REFERANS METAL ESKOOP SAN. S‹TES‹ C8 BLOK NO: 534 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126715771 Fax: 02126715773 info@referansmetal.com www.referansmetal.com SAHA METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. S‹NCAN ORG. SAN. BÖLG. DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 3 SK. NO: 20 ANKARA Tel: 03122674203 Fax: 03122674205 info@sahazinc.com www.sahazinc.com SALSAN ALÜM‹NYUM SANAY‹ VE T‹CARET DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. A-2 BLOK NO:17-18 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126711260 Fax: 02126711262

SEBAT METAL VE MAK‹NA ENDÜSTR‹ A.fi. S‹VAS CAD. ÇEVRE YOL KAVfiA⁄I KAYSER‹ Tel: 03522331479 Fax: 03522351659 cengiz@sebat.com.tr www.sebat.com.tr

Makina Rehberi

KAYALAR AL‹M‹NYUM SANAY‹ TURGUT ÖZAL CAD. ‹K‹TELL‹ OSB P‹K DÖKÜMCÜLER SAN. S‹T. B5 BLOK NO:13 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124852428 Fax: 02124852908 kayalar@kayalaraluminyum.com.tr www.kayalaraluminyum

S‹STEM AL‹M‹NYUM SANAY‹ SAN. VE T‹C. A.fi. ÇAKMAKLI MAH. AKÇABURGAZ CAD. 58. SOK. NO:4 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128868787 Fax: 02128865329 sistem@sistemaluminyum.com.tr www.sistemaluminyum.com.tr TEKN‹K AL‹M‹NYUM SANAY‹ SANAY‹ A.fi. DO⁄AN ARASLI BULVARI NO: 15 ESENYURT B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124230004 Fax: 02124231345 ibaser@teknikaluminyum.com.tr www.teknikaluminyum.com.tr UYUMSAN ALL‹M‹NYUM SANAY‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MERAM SANAY‹ MIKNATIS SK. NO: 4 MERAM / KONYA Tel: 03323201593 Fax: 03323221322 YAVUZ ALÜM‹NYUM HADIMKÖY YOLU 16,KM ÖMERL‹ MEVK‹‹ NAMIK KEMAL CAD. HADIMKÖY ÇATALCA / ‹STANBUL Tel: 02127710735 Fax: 02127710737 www.yavuzaluminyum.com.tr ZENG‹N ALÜM‹NYUM SANAY‹ ENJEKS‹YON SANAY‹ VE E T‹C. D-100 KARAYOLU ÜZER‹ JANDARMA ALAY KOMUTANLI⁄I KARfiISI TOTAL BENZ‹NL‹K ARKASI OVADÜZÜ / BOLU Tel: 03742451247 Fax: 03742451248

SARICA ALÜM‹NYUM SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:6 ALEMDAR ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163120291 Fax: 02163123028 info@saricaas.com

ALÜM‹NYUM SANAY‹

www.makinarehberi.com

15


Makina Rehberi

BA⁄LANTI ELEMANLARI BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 16


BA⁄LANTI ELEMANLARI

www.makinarehberi.com

17


Makina Rehberi

AK-SAL MAK. LTD. fiT‹. ‹VED‹K OSB. 665 SK. NO:83 ‹VED‹K / ANKARA Tel: 0 312 394 44 85 Faks: 0 312 395 53 13 aksal@celikdubel.com www.celikdubel.com AKSOM CIVATA ‹MALATI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ MAH. MUfi SOK. NO:9 SO⁄ANLIK KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163777002 Fax: 02163091356 info@ak-somcivata.com www.ak-somcivata.com AKTAfi PUL C‹VATA SAN. T‹C. LTD D. fiT‹. YEfi‹LBA⁄LAR MH. AZ‹M SK. NO.4 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163538861 Fax: 02163539167 www.aktascivata.com AK-V‹ C‹VATA METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:124 AL‹BEYKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124276097 Fax: 02124275994 ALATON C‹VATA T‹C. A.fi. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:8 NO:963 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122109874 Fax: 02122210451 info@alatoncivata.com www.alatoncivata.com ALPER HORTUM KELEPÇELER‹ ‹ML. PAZ. AYDINLI YOLU CAD. NEfiE SK. NO:1 KAYNARCA PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02164832357 Fax: 02164917628

18

ART BA⁄LANTI ELEMANLARI MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESENYURT AKÇABURGAZ MEVK‹‹ ALKOP SAN. S‹T. A5 BLOK 22 SOK. NO:5-6-7 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02128582006 Fax: 02128582005 info@artvida.com.tr www.artvida.com.tr AS C‹VATA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. BA⁄DAT CAD. KONAK APT. NO:262/3 CADDEBOSTAN ‹STANBUL Tel: 02164785050 Fax: 02164784979 www.ascivata.com AS ÇEL‹K C‹VATA SAN CAD. NO2 KURTKÖY PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02164785052 Fax: 02163781020 ATEfi C‹VATA BA⁄LANTI ELM. ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DES SANAY‹ S‹TES‹ 112 SOKAK D-14 BLOK 3 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164992131 Fax: 02164996838 info@atescivata.com www.atescivata.com ATLAS V‹DA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. GENCOSMAN MAH. DOGANBEY CAD. NO: 108 GÜNGÖREN / ‹STANBUL Tel: 02126467332 Fax: 02125692631 info@atlasvida.com www.atlasvida.com

ARDA C‹VATA BA⁄LANTI ELEMANLARI FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. YILDIZ SOK. NO: 12 SEFAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02125984196 Fax: 02125984197

AVANTAJ MAK‹NE YEN‹fiEH‹R MAH. AKKAYA SOK. YOLKENT S‹TES‹ C BLOK NO:2 KURTKÖY / ‹STANBUL Tel: 02166840310 Fax: 02166840311 kahanun@yahoo.com www.jangwuel.com

AR-‹fi C‹VATA PUL HIRD SAN. MAM. ‹ML. PAZ. T‹C. LTD D. fiT‹. KAYABAfiI KÖYÜ FABR‹KALAR MEVK‹‹ PAPATYA SK N:41 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126911822 Fax: 02126911826 info@arisrondela.com www.arisrondela.com

BA⁄SAN BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN. T‹C. A.fi HASBAHÇE TANARALI⁄I SOK. 5/A 34384 HASKÖY ‹STANBUL Tel: 02122540441 Fax: 02123614119 bag-san@superonline.com www.baksan.titaniummetals.net

www.makinarehberi.com

BA⁄LANTI ELEMANLARI

BAYKARA KELEPÇE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ O.S.B ‹STEKS YAPI KOOP. E-1 BLOK NO:1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124855014 Fax: 02124855015 baykara@baykarakelepce.com www.baykarakelepce.com BA AYSAN CIVATA VE DEM‹R ÇEKME ‹MALAT ‹THALAT SANAY‹ VE T‹CARET TAVUKÇU YOLU CAD. BAYRAKTAR BULVARI MEHTAP SOK. NO:43 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163653938 Fax: 02163653938 m.bayraktar@mynet.com.tr BEKSAN C‹VATA HIRD. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. SANAY‹ ÇARfiISI 36. SK. NO:1 S‹VAS Tel: 0 346 22 09 32 Faks: 0 346 225 61 66 BERDAN CIVATA SOMUN VE YEDEK PARÇA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. TARSUS-MERS‹N ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 5.CADDE NO.6 TARSUS / MERS‹N Tel: 03246764490 Fax: 03246764493 info@berdanmakina.com www.berdanmakina.com BEST KALE C‹VATA MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. YEN‹ BARAJ YOLU ÇOBANÇEfiME MEVK‹‹ NO:12 AL‹BEYKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126256262 Fax: 02126257600 bestkale@bestkalecivata.com www.bestkalecivata.com BESTAfi RONDELA LTD. fiT‹. YEN‹ MAH. 547.SK. NO:41 KÜÇÜKKÖY / ‹STANBUL Tel: 02125388051 Fax: 02125380209 info@bestasrondela.com.tr www.bestasrondela.com.tr


BA⁄LANTI ELEMANLARI

www.makinarehberi.com

19


Makina Rehberi

BOLT BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN. VE T‹C. A.fi. ÇALI SAN. BÖL. KARACAAL‹ MAH. GEYVEL‹ CD. NO:18 ÇALI / BURSA Tel: 02244822304 Fax: 02244823611 dts@bolt.com.tr www.bolt.com.tr

D‹ZAYN V‹DA KOVAN ‹MALATI RAM‹ KAfiLA CAD. RAM‹ ERC‹YES SAN. S‹T. N:125/58 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02126124044 Fax: 02126125251 dizayn@dizaynvida.com www.dizaynvida.com

C‹VTAfi C‹VATA ‹MLAT SANAY‹ VE T‹CARET A.fi YAKACIK YOLU YEN‹ MH GÖRELE SK. N.1 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164885030 Fax: 02163897563 info@civtas.com www.civtas.com

DOLAfi C‹VATA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DÖRTYOL SANAY‹ ÇARfiISI ESK‹fiEH‹R YOLU ÜZER‹ 4.SOK. NO:5 ADAPAZARI Tel: 02642751886 Fax: 02642755346 mesutdolas@mynet.com www.dolascivata.com

CMS METAL ‹K‹TELL‹ O.S.B. TORMAK SAN. S‹T. K BLOK N:11 K.ÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 02124860356 Fax: 02124862626 info@cmsmetal.com www.cmsmetal.com

DOST BA⁄LANTI ELEMANLARI N‹LÜFER T‹CARET MERKEZ‹ YAYLALI SOK NO:22-24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244437600 Fax: 02244437605 www.dostbaglanti.com

CTS CEV‹Z TAKIM SANAY‹‹ RAM‹ KIfiLA CAD. NO:18 DEM‹RKAPI B.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125652035 Fax: 02125774927 scevizci@hatmail.com www.ctstakim.com ÇA⁄LAR V‹DA VE BA⁄LANTI ELEM. LTD. fiT‹. KIfiLA CAD. ‹NC‹RL‹K SOK. GÜNDO⁄AR 2 ‹fi MERKEZ‹ NO:3/7 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125016654 Fax: 02126741845 ÇET‹N C‹VATA SANAY‹ VE T‹C. A.fi MERKEZ MH. ÇATALCA CD. NO:27 KAT:2 M‹MARS‹NAN BÜYÜKÇ. / ‹STANBUL Tel: 02127781100 Fax: 02128611110 bahak@cetin.com.tr www.cetin.com.tr Ç‹V‹‹L‹ T‹CARET VE SAN. GAZ YÖNET‹M S‹STEMLER‹ YUNUZEMRE MAH. YALOVA SK. NO: 3 YILDIRIM / BURSA Tel: 02243609689 Fax: 02243602879 DEM‹R V‹DA BA⁄LANTI ELEM. KALIP ‹ML. PAZ. SAN. T‹C. SARAYKÖY KERESTEC‹LER S‹TES‹ ADNAN MENDERES BLV. 1.CADDE NO: 44 KAZAN / ANKARA Tel: 03128151230 Fax: 03128151031 info@demirvida.com.tr www.denmirvida.com.tr

000 20

www.makinarehberi.com

DUYGU V‹DA SAN. MALTEPE MAH. DOKUMACILAR S‹TES‹ SOK. NO:48-50 DAVUTPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124816583 Fax: 02124814285 EJOT TEZMAK A.fi. CEBEC‹ CAD. NO: 84 KÜÇÜKKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124777792 Fax: 02125380093 info@ejot-tezmak.com www.ejot.com EL‹F OTOMAT PR‹NÇ SOMUN DAN. VE T‹C. 50.YIL MAH. A CAD. 2024 SK. N:24 S.Ç‹FL‹⁄‹ G.O.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124750688 Fax: 02125940641 elif@elifotomat.net www.elifotomat.net ENDER C‹VATA HIRDAVAT PAZARLAMA SAN. T‹C. LTD. 1202/4 SOKAK NO: 4 ‹NfiAATÇILAR ÇARfiISI YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324586808 Fax: 02324577678 ENKA C‹VATA ‹MALAT VE SAN. MAM. PAZ. LTD.fiT‹ BA⁄DAT CAD. NO:279 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02627510042 Fax: 02164410977 e.aydin@enkacivata.com www.enkacivata.com

BA⁄LANTI ELEMANLARI

ERASYA METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MODERN KERESTEC‹LER SAN. S‹T. 4.CAD. 16.SK. NO:1 SARAYKÖY / ANKARA Tel: 03128152121 Fax: 03128152123 kagan@erasya.com.tr www.eurofastener.net ER-EL MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹MA ALAT SAN. VE T‹C. LTD. DUDULLU - BOSTANCI YOLU ‹MES E- KAPISI KARfiISI HATTAT SK. NO: 35 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163145097 Fax: 02164203627 info@er-el.com.tr www.er-el.com.tr ERMAK V‹DA VE MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. BEYL‹KDÜZÜ B‹RL‹K SAN. S‹T. 1.CAD. NO: 96 B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128750135 Fax: 02128751769 ermakltd@tnn.net www.ermakvida.com ERO⁄LU BORU BA⁄LANTI ELEMANLLARI ‹MALAT VE PAZ. 1. ESENfiEfiEH‹R MAH. BARAJ YOLU CD. NO: 24 DUDULLU/‹STANBUL Tel: 02164205622 Fax: 02163147230 EVREN C‹VATA & HIRDAVAT SANAY‹‹ ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ 2.SOSYAL TES‹SLER Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163649183 Fax: 02163143615 evrencivata@hotmail.com WWW.evrencivata.com.tr EZEL CIVATA 1202/2 SK. NO:99 Z:31 YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324331543 Fax: 02324940038 FARK ‹Ç VE DIfi T‹C. MAK. ‹ML. SAN. LTD. fiT‹. ÇAVUfiO⁄LU MH. YAKACIK CAD. NO:20/C KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164739219 Fax: 02164731525 info@farklimited.com www.farklimited.com F‹GABARA ELEKTR‹K ELEKTRON‹K MAK. SAN. VE T‹C. LTD. KAYAPA SANAY‹ BÖLGES‹ NO:24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244932721 Fax: 02244932723


GLOBAL V‹DA SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. T‹KVEfiL‹ SK. ONUR SANAY‹ S‹T. B BLOK NO:9 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125656630 Fax: 02125656605 intervida@superonline.com GM GÜMÜfi YAPI BA⁄L.. ELEM. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KARADEN‹ZL‹LER MH. FAT‹H CD. 3. SK. NO:1 KULLAR ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623494882 Fax: 02623132456 info@gmgumus.com www.gmgumus.com GÖNÜLTAfi BA⁄LANTI ELM. A.fi. 1561 SOKAK NO:67 ÇINARLI / ‹ZM‹R Tel: 02324869796 Fax: 02324869740 sedat@gonultas.net www.gonultas.net GÜRBÜZ V‹DA BA⁄LANTI ELEMANLARI SANAY‹ ESK‹ ED‹RNE ASFALTI BALTAfi K‹L‹MC‹SAN. S‹T. NO:1/43-62 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126146455 Fax: 02126147413 gurbuz@civata.net www.gurbuzcivata.com ÜVEN C‹VATA V‹DA VE GÜ C‹VATA SAN. KIfiLA CAD. ULUYOL SK. ‹fiKENT SAN. S‹T. D BLOK K:3 N:349-350 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126154218 Fax: 02125638942 suleyman@guvencivata.com GÜVEN OTOMAT V‹DA SANAY‹‹ YEN‹ MAHALLE ÇEfiME SK. N.11 RAM‹ EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125645443 Fax: 02125645488 info@guvenotomat.com www.guvenotomat.com

HAS V‹DA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. Y.DUDULLU ALPTEK‹N Y.DERGAH SK. NO: 63 81260 Y.DUDULLU-ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164665656 Fax: 02164665696 info@hasvida.com www.hasvida.com HASSAS C‹VATA A.fi. MURAT MAH. FABR‹KALAR CAD. ‹fiKENT SAN. S‹TES‹ NO: 52-53-54 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02122255127 Fax: 02122255127 HEDEF BA⁄LANTI ELEMANLARI TEKN‹K HIRDAVAT SAN. ESK‹ ED‹RNE ASFALTI BALTAfi K‹L‹MC‹ SAN. S‹T. NO: 1/48 BEREÇ BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125780201 Fax: 02126147413 gurbuz@civata.net www.gurbuzcivata.com ‹KMAL TEKN‹K A.fi. ALINTER‹ BULV. NO:120-122-124126 OST‹M / ANKARA Tel: 0 312 385 58 00 Faks: 0 312 354 16 19 info@ikmal.com.tr www.ikmal.com.tr C. LTD. fiT‹. ‹LGEN V‹DA SAN. T‹C ARAPTEPE MEVK‹‹ 5001 SK. NO:12 SEL‹MPAfiA S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02127235979 Fax: 02127235989 ilgenvida@ilgenvida.com www.ilgenvida.com ‹LKE BA⁄LANTI ELEMANLARI ‹Nfi. VE TURZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. ESOT SANAY‹ S‹TES‹ E BLOK NO:24 ‹K‹TELL‹ K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02125495059 Fax: 02125495059 ilke.t.torcuk@hotmail.com ‹‹STANBUL V‹DA SANAY‹ LTD. fiT‹. DES SAN. S‹T. C 17 BLOK 114. SK. NO:12-14 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164669007 Fax: 02164662111 KALENDER V‹DA HIRD. PAZ. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. BÜYÜK HENDEK CAD. KULE ÇIKMAZI SOK. NO.15 KULED‹B‹ BEYO⁄LU / ‹STANBUL Tel: 02122522667 Fax: 02122494498 enverkaraoglu@hotmail.com

BA⁄LANTI ELEMANLARI

KOS WIRE TURKEY TOPÇU ‹BRAH‹M SOK. NO:7/5 PAK PLAZA D:12 ‹ÇERENKÖY/‹STANBUL Tel: 02165756991 Fax: 02165755665 KUZEY C‹VATA SANAY‹ VE T‹CARET LTD D. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. METAL ‹fi SAN. S‹T. 18. BLOK NO:9 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126719654 Fax: 02126719656 info@kuzeycivata.com www.kuzeycivata.com

Makina Rehberi

F‹KSSAN F‹KSTÜR SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. GEBZE ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 400. SOKAK ‹HSAN DEDE CAD. NO:414 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627510758 Fax: 02627510372 sanlas@fikssan.com www.fikssan.com

L‹DER ÇABUK BA⁄LANTI ELEMANLARI KARATAY SANAY‹ ERKANLI SOK. NO:70 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322354323 Fax: 03322354323 www.liderkaplin.com MAKVO BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ KAT: 7-8 NO:999 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122224732 Fax: 02122224821 makvo@e-kolay.net MAY TORNA BA⁄. ELEMANLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT: 7-8-9 NO: 822 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122225631 Fax: 02122225865 satis@maytorna.com.tr www.maytorna.com.tr MET V‹DA BA⁄LANTI ELEM. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. HARAM‹DERE SANAY‹ S‹TES‹ M BLOK NO:101-105 B.ÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 02124224546 Fax: 02124225912 info@metvida.com MISIRLIO⁄LU BA⁄LA ANTI ELEMANLARI T‹C. VE SAN. A.fi. ARAPCAM‹ HOCAHANIM SOK. NO: 17 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122535396 Fax: 02122532702 info@misirlioglu.com www.misirlioglucivata.com

www.makinarehberi.com

21


Makina Rehberi

MKC MOB‹LYA BA⁄LANTI ELEMANLARI VE METAL AKSAMLARI SAADETDERE MAH. FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. NO:137 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02128553231 Fax: 02128553231 mkcmobilya@mkcmobilya.net www.mkcmobilya.net MOZLAR ÇEL‹K HALAT VE KALDIRMA ÇEKT‹RME EK‹PMA ANLARI BÜSAN ÖZEL ORG.SAN.BLG. KOSGEB CAD. NO:56 KARATAY / KONYA Tel: 03322382574 Fax: 03322366824 mozlar@hotmail.com www.mozlar.com

NORMATEK V‹DA SANAY‹ VE DIfi T‹CARET ‹STANBUL TUZLA ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 3. CADDE NO: 3 TEPEÖREN TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165932626 Fax: 02165932620 normatek@normatek.com.tr www.normatek.com.tr

MURAT C‹VATA BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN VE T‹C A.fi PERPA T‹C MERKEZ‹ KAT: 7-8 B BLOK 5. CAD NO: 989-991 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122227575 Fax: 02122213188 muratcivata@muratcivata.com.tr www.muratcivata.com.tr

NURMAK V‹DA MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. G.SUYU CAD. BESTEKAR MEDEN‹ AZ‹Z EFEND‹ SOKOK BALTAfi -2 SAN. S‹T. NO:20 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125631209 Fax: 02125634496 ulasozgul@nurmakvida.com www.nurmakvida.com

NARCAN PRES METAL MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. ‹NC‹RL‹K SOK. NO:16 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126131174 Fax: 02125675811 www.narcanpres.com

NURSAN KABLO ‹MALAT SANAY‹ T‹CARET PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KIRMIZI HAT KAT:5 NO:130 PERPA / ‹STANBUL Tel: 02122227685 Fax: 02122227687

NEDU BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN. VE T‹C. A.fi. 1032 SOK. NO: 9 A.O.S.B. Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768942 Fax: 02323767613

ODAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CAR RET LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ SANAY‹ BÖLGES‹ ESOT. SAN. S‹T.K BLOK NO: 12 BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02125499484 Fax: 02125498796 odakmakina@odakmakina.com.tr www.odakmakina.com.tr

NET C‹VATA VE V‹DA SANAY‹ HALKALI YOLU CAD. NO: 235 SEFAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126989170 Fax: 02126989178 info@netcivata.com www.netcivata.com NORM BA⁄LANTI VE TESB‹T ELEMA ANLARI SAN. VE T‹C. LTD. SS BAfiAKfiEH‹R ORG. SAN. BÖLG. BAfiAK BULVARI B BLOK NO: 17-22 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124850959 Fax: 02124855767 info@normfixing.com www.normfixing.com

000 22

NORM C‹VATA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ATATÜRK OSB 1007 SOKAK NO:1/1 A.O.S.B Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323767610 Fax: 02323767613 ozgurgungor@norm-fasteners.com.tr www.norm-fasteners.com.tr

www.makinarehberi.com

OMEGA C‹VATA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ORHANLI T‹CARET MERKEZ‹ L BLOK NO: 7-12 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163040077 Fax: 02163041356 info@omegacivata.com www.omegacivata.com ORTAÇLAR SANAY‹ T‹CARET KOLL. fiT‹. HOfiDERE CAD. YOLU EVREN OTO SAN. S‹T. 28/1 ESENYURT

BA⁄LANTI ELEMANLARI

AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02126720355 Fax: 02126722839 satis@ortaclar.com.tr www.ortaclar.com.tr www.ortac.com.tr ÖZ C‹VATA SOMUN VE RABIT PARÇALARI SAN. VE T‹C. LTD. 129/14 SOKAK NO:29 4. SAN. S‹T BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323756068 Fax: 02323755869 ozcivata@ozcivata.com www.ozcivata.com ÖZEL C‹VATA BA⁄LANTI ELEM. SAN. S‹T. LTD. fiT‹. EVREN OTO SAN. S‹T. 10.BLOK NO:3 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02126721380 Fax: 02126721381 info@ozelcivata.com www.ozelcivata.com ÖZ-ER BA A⁄LANTI ELEMANLARI SARIGAZ‹ MECL‹S MAH. TERAZ‹LER CAD. PERP‹M SAN. S‹T A BLOK NO:15 ZEM‹N KAT Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164155145 Fax: 02164155146 ÖZMEN V‹DA RAM‹ KIfiLA CAD. PAfiMAKÇI SAN. S‹T. NO:160 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125654989 Fax: 02125446820 ÖZPERÇ‹N C‹VATA VE PERÇ‹N SAN. DUMLUPINAR CAD. P‹R‹ RE‹S SOK. NO:10 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125671874 Fax: 02125765891 ÖZTAfi PERÇ‹N SÜLEYMAN‹YE S‹YAVUfiPAfiA SOK. YEN‹ OKURHAN G‹R‹fi KAT NO:11/15-6 EM‹NÖNÜ / ‹STANBUL Tel: 02125262882 Fax: 02125271904 ÖZTEK‹NLER TEKN‹K HIRDAVAT TAC‹RHANE SK. POLONYA PAZARI N: 602-63 / 107 MERCAN / ‹STANBUL Tel: 02125194059 Fax: 02125194059 ÖZU⁄URLU MAK. T‹C. SAN. A.fi. G.O.S.B. GEN‹fiLEME ALANI 1900.SK NO: 1902 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626771000 Fax: 02626771009 nozcan@ozugurlumakina.com.tr www.ozugurlumakina.com.tr


SPAX ‹STANBUL BA⁄LANTI TEK. T‹C. LTD. fiT‹. CEV‹ZL‹ ORHANTEPE MH. ÇINAR CAD. YILDIRIM SK. NO:5/C KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163713836 Fax: 02163715063 hayri.yagiz@spax.com.tr www.spax.com STANDART C‹VATA T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. 100038 SOKAK NO:5 A.O.S.B. Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323767787 Fax: 02323767560 serkana@norm-fasteners.com.tr TEKN‹K ALET SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TERSANE CAD. NO:117 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122974802 Fax: 02122974804 info@teknilalet.com.tr www.teknikalet.com.tr

UNIFIT BORU BA⁄LANTI ELEMANLARI ENDÜSTR‹ MAMULLER‹ AYDINLI MAH. MERMERC‹LER OSB. TEM YANYOLU CAD. NO: 6-6/1 PARSEL TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930404 Fax: 02165930413 www.uniiftfittings.com YA⁄MUR V‹DA LTD. fiT‹. ‹BRAH‹MA⁄A CAD. EM‹NTAfi 2 SAN S‹T. NO:10-11 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126132798 Fax: 02126740563 nurettin@yagmurvida.com.tr www.yagmurvida.com.tr YAZICIO⁄LU GRUP B.BAKKALKÖY MEZARLIK YOLU NO:4 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02164730708 Fax: 02165613867 erdem@yazicioglu.com.tr www.yazicioglu.com.tr

Fax: 02125440972 bilgi@yildizkovanvida.com www.yildizkovanvida.com YÜC CERSAN RONDELA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MURATPAfiA MAH. ULUYOL CAD. BÜYÜKCOfiKUN SK. ÖZÇAY SANAY‹ S‹TES‹ F BLOK NO:13/1 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125016366 Fax: 02125774035 info@yucersan.com www.yucersan.com

Makina Rehberi

SÖZMEN C‹VATA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 10002 SK. NO: 30 A.O.S.B. Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768415 Fax: 02323768419 sozmen@sozmen.com.tr www.sozmen.com.tr

ZAFER C‹VATA BA⁄LANTI ELEMANLARI T‹C. PAZARLAMA 1145/11 SK. N:19 HIRDAVATÇILAR ÇARfiISI YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324599591 Fax: 02323767072 info@zafercivata.com.tr www.zafercivata.com.tr

YILDIZ MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERK. C BLOK NO:81 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125015808

BA⁄LANTI ELEMANLARI

www.makinarehberi.com

23


Makina Rehberi

CAD-CAM ve YAZILIM BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 24


ARMADA YAZILIM CAD-CAM E⁄‹T‹M DANIfiMANLIK AKAN SK. ERKAY ‹fi MERK. NO:3 KAT:4 DÖRTYOL-PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163540878 Fax: 02163797929 info@armadayazilim.com www.armadayazilim.com ARTES‹S TEKNOLOJ‹ S‹STEM A.fi. KEMAL NEHROZO⁄LU CD. GOSB TEKNOPARKI HIGHTECH BUILDING K:3 B:10 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626788860 Fax: 02626788855 engin.caglar@artesis.com www.artesis.com AS MODEL 3B OPT‹K TARAMA VE PROTOT‹P MODEL ÜRET‹M FERHATPAfiA CAD. AS‹L SAN. S‹T. 2 BLOK 2. KAT NO:103 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126132315 Fax: 02124932417 info@asmod.net www.asmod.net AVASOFT YAZILIM LTD. fiT‹. ERDEM‹R CAD. ABD‹ ‹PEKÇ‹ SOK. NO:5 KDZ.ER⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723234230 Fax: 03723232416 info@avasoft.com.tr www.avasoft.com.tr BEB 3D TASARIM M YUKARI DUDULLU ORG. SAN. BÖLG. 3. CAD. NO: 5/72 SARAÇO⁄LU ‹fi MRK. ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164208603 Fax: 02164208605 info@beb3d.com www.beb3d.com BO⁄AZ‹Ç‹ YAZILIM A.fi. ÇAYIRYOLU SK. NO:7 ÜÇGEN PLAZA KAT:14 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165756650 Fax: 02165756666 mpamuk@bogaziciyazilim.com www.bogaziciyazilim.com CADEM CAD/CAM DESTEK MERKEZ‹ A.fi. BURHAN‹YE MAH. TAfiOCAKLARI ÇIKMAZI SOK NO:1 BEYLERBEY‹

ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02165576464 Fax: 02165576777 lutfu@cadem.com.tr www.cadem.com.tr CPV B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹ ÜRET‹M VE DANIfiMANLIK LTD. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT:11 NO:1417 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02123204022 Fax: 02123204025 bilgi@cpv-systemhaus.com www.cpv-systemhaus.com ÇA⁄ CAD/CAM LTD. fiT‹. GÜRSEL MAH. NURTAÇ CAD. 74 KAT:2 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02122948715 Fax: 02122948726 turgay@cagcadcam.com.tr www.cagcadcam.com DEMA 3000 CAD-CAM B‹LG‹SAYAR S‹S. A.fi. SANAY‹ CAD. HAN‹F SOK. EK‹N SAN. S‹T NO:51 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165262666 Fax: 02165262662 dema3000@gmail.com www.dema3000.com DESINGSOFT CAD-CA AM FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. HÜDA‹ CAD. KOMSAN ‹fi MERK. NO:24 KARATAY / KONYA Tel: 03323421298 Fax: 03323421298 bayram@yenasoft.com www.yenasoft.com DÜNYA ULUSLARARASI TANITIM YAZILIM DANIfiMANLIK KORE fiEH‹TLER‹ CAD. NO:52/6 AREL APT. KAT:2 Z‹NC‹RL‹KUYU / ‹STANBUL Tel: 02123472327 Fax: 02122722098 info@expoturkish.com www.expoturkish.com EL‹T CAD/CAM DANIfiM. MÜH. H‹Z. MALTEPE MAH. GÜMÜfiSUYU CAD. NO: 69/3 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126127420 Fax: 02126128020 elitcadcam@hotmail.com www.elitkalip.com.tr EZ-CAM CAD CAM M F‹RUZA⁄A MAH. YEN‹ÇARfiI CAD. NO: 41 KAT: 4/7 BEYO⁄LU/‹STANBUL Tel: 02122195997 Fax: 02122195998 ezcam@ezcam.com.tr www.ezcam.com

CAD-CAM

GRUP OTOMASYON B‹LG‹ ‹fiLEM S‹ST. LTD. fiT‹. ATASEH‹R BULVARI, GARDENYA PLAZA 3 KAT 4 NO 22 ATASEH‹R KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164564791 Fax: 02164564978 info@grupotomasyon.com.tr www.grupotomasyon.com.tr

Makina Rehberi

3B D‹ZAYN SAN. T‹C. LTD. fiT‹ HASANPAfiA MH. UZUNÇAYIR YOLU CAD. KONUR ‹fi MERKEZ‹ NO: 2/57-58 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163408103 Fax: 02163408106 kilic@3bdizayn.com.tr www.3bdizayn.com.tr

GRUP TASARIM CAD CAM ÇIRPAN MH. FAHR‹ KORUTÜRK CD. NO: 129 KAT: 2 DA‹RE : 5 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242510871 Fax: 02242517554 gruptasarim@gruptasarim.com www.gruptasarim.com ‹NFORMAT‹K B‹LG‹SAYAR S‹STEMLLER‹ T‹C. VE SAN. A.fi. FAMAS PLAZA A-BLOK K:3 DARÜLACEZE CAD. H.Z. TÜRKKAN SOK. fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122223235 Fax: 02122223239 informatik@turk.net MUB‹TEK TASARIM HAL‹T Z‹YA BULVARI NO: 72/703 PASAPORT / ‹ZM‹R Tel: 02324839360 Fax: 02324839361 mustafa@mubitek.com www.mubitek.com N‹-KA MEKATRON‹K ÜRET‹M TEKNOLOJ‹LER‹ SAN. VE T‹C. NALBANTO⁄LU MAH. ATATÜRK CD. NO: 59/19 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242256450 Fax: 02242256406 nika@nika.com.tr www.nika.com.tr NUMER R‹K KONTROL GRUP LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CADDES‹ C‹COZ YOLU ÜZER‹ HEK‹MO⁄LU PLAZA NO:105/08 TOPÇULAR BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124382821 Fax: 02124382822 kdikici@nkg.com.tr www.nkg.com.tr TOTAL CAD CAM TEKNOLOJ‹S‹ PREJ‹KS‹YON MARKET BÜLTEN SOK. NO:64/3 KAVAKLIDERE / ANKARA Tel: 03124673191 Fax: 03124671788 yuksel@totalbilisim.com.tr

www.makinarehberi.com

25


Makina Rehberi

DEM‹R ÇEL‹K BORU ve PASLANMAZ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 26

www.makinarehberi.com

DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ


DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ

www.makinarehberi.com

27


Makina Rehberi

2M MAK‹NA MÜM. VE T‹C. A.fi. SANAY‹ MAH. KALE SOK. NO:34 GÜNGÖREN / ‹STANBUL Tel: 02125676828 Fax: 0212504 90 02 info@2mmakina.com.tr www.2mmakina.com.tr

ALBAYRAK METAL MODEL DÖKÜM VE MAK. SAN. 1.ORG. SAN. BÖLG. DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 5.SK. NO: 61 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122672683 Fax: 03122672684 bengu@albayrakmetal.com www.albayrakmetal.com

3-S MÜHEND‹SL‹K MÜfiAV‹RL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YUKARIDUDULLU BOSTANCI YOLU CAD.KEYAP ÇARfiI NO:85 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165274784 Fax: 02165274788 oakkanat@3-s.com.tr www.3-s.com.tr

ALÇEL‹K PROF‹L SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORHAN ALPYÖRÜK CAD. NO:4 YAZIBAfiI TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02328537300 Fax: 02322510369 alcelik@alcelik.com.tr www.alcelik.com.tr

ACA METAL SAN. T‹C. LTD.. fiT‹ 41 SOK NO: 1 OST‹M / ANKARA Tel: 03123856340 Fax: 03123855075 aca@acametal.com.tr www.acametal.com.tr

ALP METAL PASLANMAZ ÇEL‹K T‹C. VE SAN. A.fi. ANKARA ASFALTI ÜZER‹ KEM‹KL‹DERE MEVK‹‹ ERD‹L SOK. NO:41 GÜZELYALI PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163927506 Fax: 02163927509 info@alpmetal.com.tr www.alpmetal.com

AFS BORU SAN. A.fi. IVED‹K OSB. ÖZ ANADOLU SAN. S‹TES‹ 666.SOK. NO:64-66 OST‹M / ANKARA Tel: 03123954860 Fax: 03123954868 timur@afs.com.tr www.afs.com.tr AK METAL PASLANMAZ ÇEL‹K ‹MES SAN. S‹T. A:BLOK 107.SK NO:4 Y.DUDULLU-ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165270096 Fax: 02165270097 info@akpaslanmaz.com www.akmetal.com.tr AKGÜN DEM‹R ÇEL‹K VE MAK‹NA SAN. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SAN BÖLGES‹ 2. CAD. NO:6 MERKEZ / ESK‹SEH‹R Tel: 02222360040 Fax: 02222360390 AK KKATO⁄LU DEM‹R ÇEL‹K SAN. ‹TH. ‹HR. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ SARISEK‹ / ‹SKENDERUN Tel: 03267551240 Fax: 03267551240 akkatoglu@hotmail.com AKSOY SERT METAL ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 1. EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:158/241-246-247 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125676444 Fax: 02125650865 aksoymetal@gmail.com www.aksoymetal.com

28

www.makinarehberi.com

AKTEM DEM‹R ÇEL‹K ÜRÜNLER‹ SA AN. T‹C. LTD. fiT‹. SANAY‹ CAD.314 SOKAK NO:30 P.K:95 ‹SKENDERUN / HATAY Tel: 03266166935 Fax: 03266169282

B‹LG‹ MAK‹NA SANAY‹ SAN. CAD. 103. SOK. NO:24 SARNIÇ / ‹ZM‹R Tel: 02322811153 Fax: 02322812206 info@bilgimakina.com www.bilgimakina.com B‹L‹M MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. NÜL‹FER ORG. SAN. BÖL. NO:113 NO:17 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244112070 Fax: 02244112090 bm@bilimmakina.com.tr B‹MEKS ÇEL‹K T‹C. A.fi. ‹STANBUL TUZLA ORG. SAN. BÖL. 10. CAD. NO:9 TEPEÖREN-TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930474 Fax: 02165930486 ilhan@bimekscelik.com www.bimekscelik.com B‹RL‹K Z‹NC‹R DEM‹R MAMÜLLER‹ PAZARLAMA SAN. T‹C. LTD. CUMHUR‹YET MAH.HÜKÜMET CD.NO:2 BEYDA⁄ / ‹ZM‹R Tel: 02325927590 Fax: 02325927586 zincir@birlikzincir.com www.birlikzincir.com

B‹Z‹M TEKN‹K MAK.OTO. ELEKT. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. ESKOOP SAN. S‹T. C8 BLOK NO:576 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 0 212 671 75 73 Faks: 0 212 671 75 74 guvenkayan@bizimteknik.com www.bizimteknik.com BORBÜKSAN BORU BÜKME MAK‹NALARI METAL ‹Nfi. HIRD. OTOM. T‹C. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLG. EM‹NEL SAN. S‹T. 22. CADDE 690 SK. NO:22-24 OST‹M / ANKARA Tel: 03123957411 Fax: 03123957114 info@borbuksan.com.tr www.borbuksan.com.tr BORfiEN BORU SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. YUKARI DUDULLU OSB. 3.CADDE 20 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164663705 Fax: 02164206553 ozleme@borsenboru.com www.borusenboru.com BUD‹NOKS PASLANMAZ ÇEL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. 3.CAD. NO:17 Z.BURNU / ‹STANBUL Tel: 02125469434 Fax: 02125467930 info@budinoks.com www.budinoks.com BURAK BORU VE DEM‹R MAMÜ ÜLLER‹ SANAY‹ VE T‹C. LTD. TUZLA MERMERC‹LER OSB AYDINLI MH. TEM YOLU CD. N:6-155 PARSEL TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930404 Fax: 02125930413 burakboru@burakboru.com www.burakboru.com BURCU DEM‹R ÇEL‹K ‹Nfi. MALZ. HIRD. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹ DES SANAY‹ S‹TES‹ 115 SOK. C-16 BLOK NO:9 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164666988 Fax: 02164668981 BURMAG METAL SAN.. T‹C. LTD. fiT‹. ÇAKMAKLI MAH. SENB‹R BULVARI HAL‹Ç YAPI KOOPERAT‹F‹ 4. BÖLGE 9.CADDE NO: 80 KIRAÇ BÜYÜKCEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128862110 Fax: 02128862113 info@burmag.com www.burmag.com

DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ


DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ

www.makinarehberi.com

29


Makina Rehberi

CNC METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. S.ÇIKRIKÇI CAD.NO:113 KISIKKÖY / ‹ZM‹R Tel: 02322576962 Fax: 02322576963 CTS MAK‹NE DEM‹RVE ÇEL‹K ÜRÜNLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 10009 SOK. NO. 5 ULUKENT SAN. BÖLG MENEMEN / ‹ZM‹R Tel: 02124656540 Fax: 02328333699 cts@ctsmakina.com www.ctsmakina.com ÇA⁄ ÇEL‹K KONSTRÜK KS‹YON PROF‹L VE DEM‹R SAN. T‹C. ÇAMÇEfiME MAH. CUMHUR‹YET CAD. NO:4 KAYNARCA / ‹STANBUL Tel: 02163644300 Fax: 02164203853 ÇA⁄ ÇEL‹K DEM‹R VE ÇEL‹K END. A.fi. 5000 EVLER MEVK‹‹ P:44 KARABÜK / ZONGULDAK Tel: 03704338000 Fax: 03704331473 export@cagcelik.com.tr www.cagcelik.com.tr ÇA⁄ PASLANMAZ METAL SANAY‹ VEE T‹C. LTD. fiT‹. Ç‹FTEHAVUZLAR CAD. AKIN SOK. NO:2 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125765961 Fax: 02126742202 info@cagpaslanmaz.com.trz www.cagpaslanmaz.com.tr

ÇEDAfi ÇEL‹K DÖKÜM ‹ML. ORG. SAN. BÖL. M‹S‹SL‹ / ADANA Tel: 03223943649 Fax: 03223943650 www.cedascelikdokum.com ÇELEB‹LE ER METAL SAN. T‹C. A.fi. ‹NC‹RTEPE MAH. DO⁄AN ARASLI BULVARI 227.SK. NO:8 K:2 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02126907718 Fax: 02126905294 info@celebilermetal.com www.celebilermetal.com www.makinarehberi.com

DÖV-HAS ÇEL‹K DÖVME SAN. T‹C. Afi. YILDIRIM MAH. fiEH‹T KAM‹L BALKAN CAD. MOR SK. NO:10 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126910036 Fax: 02126910295 dovhas@dovhas.com.tr www.dovhas.com.tr

ÇEV‹K PROF‹L DEM‹R SAN. T‹C. LTD. E-5 YANYOL ÜZER‹ SO⁄ANLIK SOKA⁄I KARfiISI NO:15 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163893465 Fax: 02163893227

DUMAN METAL SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. MALTEPE GÜMÜfiSUYU CAD.NO:39/C TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125676524 Fax: 02126741805

ÇINAR METAL T‹CARET SANAY‹ LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. 4.YOL NO.47 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02124155829 Fax: 02124155832 cinarmetal@cinarmetal.com www.cinarmetal.com

EDEL METAL LTD. fiT‹. 8. CADDE PAPATYA SOKAK NO:14/21 BO⁄AZKÖY BAHÇEfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02126072403 Fax: 02126072410 info@edelmetal.com.tr

DADAfiLAR METAL U⁄UR MUMCU CAD. TOYOTA PLAZA ÜSTÜ KAT:5 NO:42 ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723221614 Fax: 03723220313 info@dadaslarmetal.com

EGE ÇEL‹K END.. SAN. T‹C. A.fi. HOROZGED‹⁄‹ KÖYÜ KOSPET MEVK‹‹ AL‹A⁄A YOLU ÜZER‹ AL‹A⁄A / ‹ZM‹R Tel: 02326251700 Fax: 02326251722 egecelik@egecelik.com.tr www.egecelik.com.tr

DEKSA METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. METAL ‹fi SAN S‹T 19.BLOK NO:2/4/6/8 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125495762 Fax: 02125495768 deksametal@yahoo.com DEMSA DEM‹R R ÇEL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESENTEPE MAH. G.O. PAfiA KÜÇÜK SAN. S‹T. 19. BLOK NO:6 GAZ‹OSMANPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126688950 Fax: 02124766590 info@demsa.com.tr www.demsa.com.tr

ÇALIfiKANLAR METAL PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ZÜMRÜTEVLER EL‹F SOK. NO:14 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02165892686 Fax: 02165892685 caliskanlar@superonline.com www.caliskanlar.com.tr

000 30

ÇEL‹KO⁄LU DEM‹R ÇEL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FERHUN‹YE MAH. DARULfi‹FA SOKAK AKT‹F ‹fi MRK. KAT:5 NO:501 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03323501828 Fax: 03323509996 mail@celikray.com www.celikray.com

DEN‹Z METAL ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK 106. SK. NO: 35/A Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163642354 Fax: 02163642357 deniz@denizmetal.org www.denizmetal.org DEN‹Z METAL ‹Nfi TAAH. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TUZLA MERMERC‹LER ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 4. SOKAK NO: 5 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165931450 Fax: 02165930794

EKOL DEM‹R ÇEL‹K ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. DEM‹RC‹LER S‹T. F-1 BLOK NO:431 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492896 Fax: 02125492898 EKSEN METAL BORU PROF‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KÖSELER MAH. SAN.CAD. NO.48 KDZ.ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723228325 Fax: 03723228324 eksenmetal@yahoo.com EMRE METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. U⁄UR MUMCU CD. CELAL TÜYLÜO⁄LU ‹fiHANI K:3 N:24 ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723124786 Fax: 03723182367 sami@emremetal.com.tr www.emremetal.com.tr EMSA METAL ‹fiLER‹ VE BOYA TES‹SLER‹ ‹MALATI VE T‹C. BEfiEVLER MAH. KÜÇÜK SAN. S‹T. 84.BLOK NO:79 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244430362 Fax: 02244415936 info@ozemsamakina.com www.ozemsamakina.com

DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ


DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ

www.makinarehberi.com

31


Makina Rehberi

ENTAfi METAL DEM‹R SAC SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. METAL ‹fi SAN. S‹T. 17. BLOK NO:1-3-5-7-9-11 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125498228 Fax: 02125498428 info@entasmetal.com www.entasmetal.com

FURKAN METAL SAN. T‹C. BEYL‹KDÜZÜ B‹RL‹K SAN. S‹T. 2.CD. NO:53 B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128751730 Fax: 02128758810

ER & M‹R TEKST‹L VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORG.SAN.BLG.75 YIL BULVARI DEM‹RC‹LER S‹T. B BLOK NO:6 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242413200 Fax: 02242413201 ermir@ermir.com.tr www.ermir.com.tr

GAZ‹ KEÇE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. KAYSER‹ KARAYOLU 5.KM DEVEL‹ / KAYSER‹ Tel: 03123111138 Fax: 03123124422

EREGE METAL DEM‹R ÇEL‹K SAN. VE T‹C. A.fi. 3 BOZKÖY AL‹A⁄A / ‹ZM‹R Tel: 02326251320 Fax: 02326251328 ERG‹L MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. ATATURK CAD. FAT‹H S‹T. 6/A BL. ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124854007 Fax: 02124854042 info@ergilgroup.com www.ergilgroup.com ERNAK BORU PROF‹L SA ANAY‹ VE T‹CARET GÜLÜÇ KÖPRÜBAfiI NO:1/3 KDZ.ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723181020 Fax: 03723180902

EROLLAR METAL MANDIRA CAD. SEYHAN SOK. NO:43 MERD‹VENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165653741 Fax: 02165654394

000 32

www.makinarehberi.com

GED‹KO⁄ ⁄LU PASLANMAZ ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. DEM‹RC‹LER S‹T. D-2 BLOK NO:286 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126710395 Fax: 02126710397 info@gedikoglupaslanmaz.com GERÇEK METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ESENfiEH‹R MAH.DUDULLU BARAJ YOLU CAD.YEN‹ DÜNYA S‹T. A2 BLOK NO:1 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164668182 Fax: 02164668180 info@gercekmetal.com GÖK METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. HANÇER SK. EM‹NTAfi YÜKSEL SAN. S‹T. NO:136-158 B.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125446985 Fax: 02125679980 www.gokmetal.com

EROL METAL SAN. VE T‹C. A.fi. 11. SOK. NO:19-21 OST‹M / ANKARA Tel: 03123541415 Fax: 03123540051 erolmetalas@superonline.com

EVYAPAN DEM‹R SANAY‹ ‹Nfi. VE T‹C. LTTD. fiT‹. SAN‹ KONUKO⁄LU BULV. Ç‹MENTO FABR‹KASI KÖPRÜSÜ KARfiISI HACI RAGIP KARABAfi CAM‹‹ B‹T‹fi‹ GÖLLÜCE MEVK‹‹ GAZ‹ANTEP Tel: 03422415233 Fax: 03422415236 evyapan1@hotmail.com

FER‹MPEKS DIfi T‹CARET LTD. ‹STANBUL CAD. MESA STÜDYO PLAZA KAT: 1 DA‹RE: 5 GÖKTÜRK EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02123224018 Fax: 02123224023 sales@ferimpeks.com www.ferimpeks.com

GÖZDEM METAL T‹C. VE SAN N. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. 2YOL NO:50 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02126796979 Fax: 02126796981 info@gozdempaslanmaz.com www.gozdempaslanmaz.com GRUP ‹MPEKS METAL SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹STANBUL CAD. BAKIRKÖY ‹fi MERK. NO: 6/16 BAKIRKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124662525 Fax: 02124662526 mtufanoglu@grupimpeks.com www.grupimpeks.com

GÜNEY ÇEL‹K HASIR DEM‹R MAML. SAN. T‹C. A..fi. ADANA HACI SABANCI OSB. ATATÜRK BULV. NO:7 YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223945030 Fax: 03223945070 guneycelik@guneycelik.com.tr www.guneycelik.com.tr GÜNEY PASLANMAZ PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT: 12 NO: 2080 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122200091 Fax: 02122105107 info@guneypaslanmaz.com www.guneypaslanmaz.com GÜVEN ÇEL‹K BORU SAN VE T‹C. LTD. fiT‹. AL‹ PAfiA CAD. YILMAZLAR ‹fi MERKEZ‹ NO:118 KAT:6 DA‹RE:14 BOSTANCI / ‹STANBUL Tel: 02163845152 Fax: 02163845154 info@guvencelikboru.com www.guvencelikboru.com HACIBALI METAL PASLANMAZ KROM N‹KELL HOROZLUHAN MAH. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. H‹ZARCI SOK. NO:2 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322373290 Fax: 03322374333 info@hacibalimetal.com www.hacibalimetal.com HADMAKSAN MÜHEND‹SL‹K VE MAK‹NA ‹MALAT CEYHAN YOLU ÜZER‹ 1.KM. ‹LBEY GÜNEfi CD. DEDE KORKUT MAH. NO:114/A YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223217609 Fax: 03223217660 info@hadmaksan.com www.hadmaksan.com HAS ÇEL‹K SAN. T‹C. A.fi. MERMERC‹LER ORGAN‹ZE SANAY‹ TEM YAN YOL N0:8-20 AYDINLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165931133 Fax: 02165931132 hascelik@hascelik.com www.hascelik.com HAS ÇEL‹K VE HALAT SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. HACILAR YOLU 8. KM HACILAR / KAYSER‹ Tel: 03524421640 Fax: 03524424165 hascelik@hascelik.com.tr www.hascelik.com.tr

DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ


DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ

www.makinarehberi.com

33


Makina Rehberi 34

HAY ÇEL‹K METAL ÜRÜNLER‹ T‹C. LTD. fiT‹. MERMERC‹LER SAN. S‹T 2.CAD. NO:13 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128767575 Fax: 02128767609 ibrahim@haycelik.com.tr www.haycelik.com.tr

‹MES METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KÜRKÇÜLER CAD. BARAJ YOLU TEK KARfiISI NO:9 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165409401 Fax: 02165409411 info@imesmetal.com.tr www.intermetal.com.tr

HM ÇALIfiKAN ÇALIfiKAN BORU EKLEME PARÇALARI T‹C. LTD. RÜZGARLI AGAH EFEND‹ SOK. SEV‹NÇ ‹fi MERKEZ‹ KAT:3 NO:7/60 ULUS / ANKARA Tel: 03123108695 Fax: 03123117143 info@hm-caliskan.com.tr www.hm-caliskan.com.tr

‹NTEKNO TEKNOLOJ‹ TRANSFER SAN. VE T‹C. A.fi. HALASKAR GAZ‹ CAD. NO:366 D.7 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122317727 Fax: 02122312063 intekno@intekno.com.tr www.intekno.com.tr

HÜR ÇEL‹K SAN VE DIfi T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SAN. CD. BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZER‹ NO:79 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 0 262 751 39 62 Faks: 0 262 751 39 56 info@hurcelik.com www.hurcelik.com

‹SKA PASLANMAZ ÇEL‹K SAN. VE T‹C. A.fi. MESC‹T MAH. ATATÜRK CAD. B‹RMES SAN. S‹T. B7 BLOK N:8-9 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163949445 Fax: 02163949447 info@iskapaslanmaz.com.tr www.iskapaslanmaz.com.tr

IRMAK METAL SAN T‹C. LTD. fiT‹. ESENfiEH‹R MAH. EVREN CAD. KARAKAYA SOK. NO:9 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163139123 Fax: 02163139125 info@irmakmetal.com

KAFKAS METAL ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. EMEK MAH. ESENfiEH‹R YOLU CAD. NO:35 SARIGAZ‹ ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164667133 Fax: 02163146764

ISITAN METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CD. T‹KVEfiL‹LER SK. EM‹NTAfi 3- SANAY‹ S‹T. N.47 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126120728 Fax: 02124931356 isitan-metal@hotmail.com

KAHRAMAN SARSILMAZ MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. ‹fi MERK. NO:13-14 ‹SKENDURUN / HATAY Tel: 03266563320 Fax: 03266563321 info@kahramansarsilmaz.com www.kahramansarsilmaz.com

IfiIK BORU PROF‹L SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. HOROZLUHAN MH ALBAYRAK CAD. BATILI SOK. NO:1 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322519196 Fax: 03322519198 oxyplazma@mynet.com

KAL‹BRE SO⁄UK ÇEKME DEM‹R ÇEL‹K SAN. VE T‹C. LTD. ORG. SAN. BÖLG. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B3 NO:79 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126713300 Fax: 02126713304 kalibremetal@gmail.com www.kalibresogukcekme.com

‹LKE METAL SANAY‹ DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B6 BLOK NO:148 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125495088 Fax: 02126710240 info@ilkemetal.com.tr www.ilkemetal.com.tr

KARDEfiLER ÇEL‹K PANO SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹DO⁄AN MAH. C‹COZ YOLU POLAT SOK. NO.11 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125015147 Fax: 02124930543 info@kardeslercelikpano.com www.kardeslercelikpano.com

www.makinarehberi.com

KARE METAL SAN. T‹C. TORMAK SAN.S‹T. A BLOK NO:69 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 0 212 486 09 29 Faks: 0 212 485 94 57 Karemetal@hotmail.com KOZMAKSAN H‹DROL‹K POMPA VE ARA fiANZIMAN PTO ‹ML. E SOK. 7 Y. SOK1175. NO:9 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540539 Fax: 03123543459 info@kozmaksan.com.tr www.kozmaksan.com.tr KROMSEL METAL PASL. ÇEL‹K DEM‹RC‹LER S‹T. 2.YOL NO:55 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02125583862 Fax: 02125829968 kromselmetal@kromsel.com www.kromselmetal.com KURAL PASLANMAZ DIfi T‹C. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. 4.YOL NO:31-41 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02126655530 Fax: 02125101021 info@kuralpaslanmaz.com www.kuralpaslanmaz.com KURfiUNEL ÇEL‹K METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BÜSAN ORG. SAN. BÖL. KOSGET CD. NO:24 KARATAY / KONYA Tel: 03323452520 Fax: 03323452522 celik@kursunel.com.tr www.kursunel.com.tr L‹DER METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. GÜMÜfiSUYU CAD. NO:31 MALTEPE - TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02126123015 Fax: 02126123016 www.lidermetal.com LYS METAL SA AN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. HANIMEL‹ CADDES‹ PREST‹J ‹fi MERKEZ‹ NO:4 KAT:3 ZÜMRÜTEVLER / ‹STANBUL Tel: 02163055957 Fax: 02163055932 serdar@lys-ltd.com www.lys-ltd.com MAZLUM MANGTAY BORU VE SONDAJCILIK A.fi. CEYHAN YOLU ÜZER‹ G‹RNE BULV. NO:158 YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223460074 Fax: 03223463194 info@mazlumboru.com.tr www.mazlumboru.com.tr

DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ


NO:3 BAHÇEC‹K ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623433050 Fax: 02623432505 osgun@osgun.com.tr www.osgun.com.tr

MOZLAR ÇEL‹K HALAT VE KALDIRMA ÇEKT‹RME EK‹PMANLAR BÜSAN ÖZEL ORG.SAN. BLG. KOSGEB CAD. NO:56 KARATAY / KONYA Tel: 03322382574 Fax: 03322366824 bilg@mozlar.com www.mozlar.com MURAT METAL DEM‹R ÇEL‹K ÜRÜNLER‹ SAN. T‹C. A.fi. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. DEPO VE ARD‹YEC‹LER KOOP. NO:1 ADA 5 PARSEL NO:3 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126750080 Fax: 02126750175 demircilik@muratmetal.com www.muratmetal.com

ÖNDER METAL VE MAK. ‹Nfi. SAN. T‹C. A.fi. HOROZLUHAN MAH. SELÇUK CAD. ZAFER SOK. NO:191 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322494444 Fax: 03322518973 bilgi@ondermetal.com www.ondermetal.com ÖZ METAL PASLANMAZ ÇEL‹K DEM‹RC‹LER S‹T. 3. CADDE NO:43-45 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 0 212 547 44 71 Faks: 0 212 558 76 46 ozmetal@ozmetal.com.tr www.ozmetal.com.tr TAL KOLLEKT‹F ÖZASAL MET fi‹RKET‹ DEM‹RKAPI CAD. KEÇEC‹ ‹fi MERKEZ‹ DÜKKAN NO: 53 -54-55 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125017456 Fax: 02125010358 ozasal@ozasal.com www.ozasal.com

NET DEM‹R ÇEL‹K SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. TOPÇULAR OTO SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK NO: 10-11-12 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125446948 Fax: 02125652348 netcelik@netdemircelik.com.tr www.netdemircelik.com.tr

RADSAN ELEKTRO MEKAN‹K ‹Nfi. SAN. VE T‹C. A.fi. SAN. CAD. DOGAN SOK. 1/77 ULUS / ANKARA Tel: 03123090016 Fax: 03123241614 radsan@radsan.com.tr www.radsan.com.tr

NEUMO MÜHEN ND‹SL‹K PASLANMAZ ÇEL‹K SAN. B‹RL‹K SANAY‹ S‹TES‹ 6. CADDE NO:19 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128750141 Fax: 02128752313 info@neumo.com.tr www.neumo.com.tr

REEL METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DO⁄AN ARASLI CAD. FAT‹H SAN S‹T. D1/A BLOK NO: 31-32 ESENYURT B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126906262 Fax: 02126903646 info@reelmetal.com.tr www.reelmetal.com.tr

N‹MKA ‹Nfi. TAAH. TURZ. JEOTERMAL TAAH. BORU SAN. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ATATÜRK BULVARI NO:61 MALIKÖY TEMELL‹ / ANKARA Tel: 03126401245 Fax: 03126401249

SACSAN PASLANMAZ ÇEL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. SEY‹TN‹ZAM MAH.DEM‹RC‹LER S‹TES‹ 8.CADDE NO:40 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02126652996 Fax: 02126652921 info@sacsanpaslanmaz.com www.sacsanpaslanmaz.com

NOKSEL ÇEL‹K BORU SAN N A.fi. ÇET‹N EMEÇ BULVARI 2.CAD NO:10 ÖVEÇLER / ANKARA Tel: 03124725959 Fax: 03124725960 noksel@noksel.com.tr www.noksel.com.tr OSGÜN METAL BURSA ASFALTI DEYMEN MEVK‹‹

SERAY METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 1.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG.

‹ST‹KAMET CAD. NO:22/A SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322480633 Fax: 03322489233 seraymetal@hotmail.com S‹MGEM MÜH. TAAH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. METAL-‹fi SAN. S‹T. 7.BLOK NO:19 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125496442 Fax: 02125496446 sedataydin@simgemmuhendislik.com

Makina Rehberi

METALSAN ÇEL‹K VE METAL SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. FERHATPASA CAD. NO.13 TOPÇULAR EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126122630 Fax: 02126126912 bayar@bayarcelik.com www.bilgemetal.com

SÖNMEZ ÇEL‹K EfiYA ENDÜSTR‹YEL SAN. VE T‹C. LTD. KAND‹LL‹ SK. NO:41 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242161245 Fax: 02242161246 info@sonmezcelik.com TEKNONORM MÜHEND‹SL‹K H‹‹DROL‹K PNÖMAT‹K OTOMASYON ESENfiEH‹R MAH.DES SAN.S‹T.1.CAD.T‹C.MERKEZ B‹NASI NO:18/19 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164151900 Fax: 02164151143 info@teknonorm.com.tr www.teknonorm.com.tr TMD MAK‹NA METALURJ‹ BORU PROF‹L ‹MALAT DEKORASYON ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ 680. SOKAK NO: 24 OST‹M / ANKARA Tel: 03123956609 Fax: 03123956610 tmd@dekorx.com www.dekorx.com TONGÜN CNC TORNA VE E ‹fi MAK‹NALARI LTD. fiT‹. TOPÇULAR KIfiLA CAD. KERVAN HAN. NO.113/37 B.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125765478 Fax: 02125016151 TOPAÇ METAL YEfi‹LLER MAHHALLES‹ E5 KARAYOLU ÜZER‹ NO: 9 HENDEK / SAKARYA Tel: 02646142614 Fax: 02646145826 www.topacmetal.com TU⁄CAN METAL MAK. PLAS. K‹MYADÖKÜM LTD. fiT‹. BEfiEVLER KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ 12. SOKAK 15. BLOK NO:53-54 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244432100 Fax: 02244432149 bilgi@tugcanmetal.com www.tugcanmetal.com

DEM‹R ÇEL‹K - BORU ve PASLANMAZ

www.makinarehberi.com

35


Makina Rehberi

DÖKÜM MAK‹NALARI ISIL ‹fiLEM ve METALURJ‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 36

www.makinarehberi.com

BA⁄LANTI ELEMANLARI


DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.makinarehberi.com

37


Makina Rehberi

AKDÖKÜM SAN. A.fi ANKARA ASFALTI NO:196 P.K. 35 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324781820 Fax: 02324781896 info@akdokum.com.tr www.akdokum.com.tr AKMAN DÖKÜM SAN.VE T‹C.A.fi. 2. SANAY‹ B‹R BULVARI ATATÜRK CAD. NO.27 KIRAÇ / ‹STANBUL Tel: 02126890405 Fax: 02126890157 info@akmandokum.com www.akmandokum.com ALAfiIM METAL DÖKÜM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. P‹LSAN FABR‹KA YANI KIRAÇ / ‹STANBUL Tel: 02126896937 Fax: 02126614186 alasim@alasim.com

BEMAKTHERM MÜHEND‹SL‹K ENDÜSTR‹YEL FIRIN VE TES‹S 10040. SK. NO:17 A.O.S.B Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323280475 Fax: 02323280495 info@bemaktherm.com www.bemaktherm.com

ARDÖKSAN SFERO VE KAL‹TEL‹ P‹K DÖKÜM SANAY‹ LTD.fiT ASFALT BOYU MAH. NO:30 HAB‹BLER EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125951008 Fax: 02125951649 okilic@ardoksan.com www.ardoksan.com

B‹LGE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MAH.ÇEfiME CAD. NO:41 ORHANLI/TUZLA/‹STANBUL Tel: 02163944394 Fax: 02163944494 info@bilgemakina.com.tr www.bilgemakina.com.tr

ASDÖSAN MAK‹NA OTOMOT‹V DÖKÜM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VATAN HURDACILAR SAN. ÖZBAKIR SOK. NO:5 / KONYA Tel: 03323553500 Fax: 03323551549

B‹LG‹NER GROUP GÜLA⁄A SOK. NO:23 KAT:1 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02125641170 Fax: 2125641003 nalan@bilginergroup.com www.bilginergroup.com

ALFA DÖKÜM VE MAK‹NA IMALAT ITHALAT IHRACAT SAN. V ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹, AVAR CD. N:1 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122671796 Fax: 03122670563 info@alfadokum.com.tr www.alfadokum.com

ASLAR PRES DÖKÜM SAN.T‹C.LTD.fiT‹. YUKARI DUDULLU ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 2. CADDE NO:26 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163640643 Fax: 02163640627 www.aslarpres.com

ALPER IfiIL ‹fiLEM SAN VE T‹C.Afi. DO⁄AN ARASLI CD. FAT‹H SAN.S‹T. D-1/A BLOK NO:21-23 ESENYURT/‹STANBUL Tel: 0 212 690 38 00 Faks: 0 212 690 68 28

ASYA ISIL ‹fiLEM SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹. YUKARI DUDULLU DES SANAY‹ S‹TES‹ 101.SK. B/2 BLOK NO:6 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164662792 Fax: 02164662760 asyaisilislem@ttnet.net.tr

ALTEK DÖKÜM HADDE MAMÜLLER‹ SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. BAKIR P‹R‹NÇ SAN. S‹T. KURTO⁄LU CAD. NO.10 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128751040 Fax: 02128751161 altek@altekdokum.com www.altekdokum.com ANADOLU DÖKÜM NOSAB DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ fiEFTAL‹ CAD. NO:23-24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110910 Fax: 02244110912 ANADOLU METALURJ‹ VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. ESK‹fiEH‹R KARAYOLU 55. KM. POLATLI / ANKARA Tel: 03126465071 Fax: 03126465077 anadolu@anadolumetalurji.com www.anadolumetalurji.com

38

AR DÖKÜM MAK‹NE VE MERDANE SAN. T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SAN.BÖL. ‹BRAH‹M ÇALLI CD.NO: 2 HONAZ / DEN‹ZL‹ Tel: 02582691851 Fax: 02582691855 sales@ardokum.com.tr www.ardokum.com.tr

www.makinarehberi.com

ATILIM TEKN‹K MAK‹NA ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DÖKÜMCÜLER S‹T 6 SOK NO.66 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122672145 Fax: 03122673579 info@atilimteknik.com.tr www.atilimteknik.com.tr ATLAS METALURJ‹ VE END MADDE T‹C LTD fiT‹ VEL‹BABA MH ANKARA CAD NO:38/2 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02163079197 Fax: 02163079141 info@atlasmetalurji.com www.atlasmetalurji.com AYSAN DÖKÜM SANAY‹ 1. OSB. DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 4. SOK. NO:49 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670435 Fax: 03122670299

DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

BODYCOTE ISTAfi ISIL ‹fiLEM SAN. VE T‹C. A.fi. MERMERC‹LER SAN. S‹T. 1. BULVAR 2. CAD. NO:15 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128750981 Fax: 02128750985 istanbul@istasas.com.tr www.istasas.com.tr BURAK METAL SANAY‹ VE T‹CARET LTD fiT‹ SULTAN ORHAN MH HASKÖY DÖKÜMCCÜLER S‹TES‹ 6.BLOK N:31 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626445001 Fax: 02626445002 info@burakmetal.com www.burakmetal.com BURDÖKSAN DÖKÜM MADENC‹L‹K SAN.T‹C.LTD. KAYAPA SANAY‹ BÖLGES‹ SAN. BULVARI 21.SOKAK NO:3 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244932606 Fax: 02244932609 info@burdoksan.com www.burdoksan.com BÜNSA DÖKÜM MAK.ALET SAN.T‹C.A.fi. TUZH‹SAR ASF.2.KM. BÜNYAN / KAYSER‹ Tel: 03527121232 Fax: 03527121237 info@bunsa.com www.bunsa.com


DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.makinarehberi.com

39


Makina Rehberi

D‹R‹NLER DÖKÜM SAN. VE T‹C. A.fi. A.O.S.B.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BULVARI N:57 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768787 Fax: 02323768567 info@dirinlerdokum.com www.dirinlerdokum.com DO⁄Ufi DÖKÜM K‹MYA MÜH. ‹Ç VE DIfi T‹C.LTD.fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD.TOPÇULAR ‹fi MERK.NO:88/248-236 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02125671463 Fax: 02125657118 info@dogusmetal.com www.dogusmetal.com DÖKERSAN SFERO VE KAL‹TEL‹ P‹K DÖKÜM SAN.VE T‹C.LTD. fiT‹. HAB‹PLER KÖYÜ P‹R‹NÇL‹ YOLU ASFALTI BOYU MAH.NO:15 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125951129 Fax: 02125951129 dokersan@hotmail.com E-BERK MAK‹NE METALURJ‹ LTD. fiT‹. OST‹M SAN S‹T 30 SOK NO:34 OST‹M / ANKARA Tel: 03123862080 Fax: 03123862083 e-berk@e-berk.com www.www.e-berk.com EMEK ÇELIK DÖKÜM SA ANAYI VE TICARET LTD STI YUKARI DUDULLU IMES SANAYI SIT.E KARSISI D BLOK 402.SOK. NO.8 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643282 Fax: 02163643908 info@emekdokum.com www.emekdokum.com EM‹N YALDIZ METALURJ‹ MAK. GIDA OTO. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayac›k Mah. 7 Sok. No:24 SELÇUKLU / KONYA Tel: 0 332 239 22 80 Faks: 0 332 239 22 81 bilgi@eminyaldiz.com.tr www.eminyaldiz.com.tr ER & M‹R TEKST‹‹L VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. 75.YIL BULVARI NO:6 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242413200 Fax: 02242235819 ermir@ermir.com.tr www.ermir.com.tr

000 40

www.makinarehberi.com

ERB‹L DÖKÜM VATAN SANAY‹ S‹TES‹ GÜRÇINAR SK. NO:1-3 KARATAY / KONYA Tel: 03323554166 Fax: 03323556025 info@erbildokum.com www.erbildokum.com EROL METAL DÖKÜM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. fiEKERPINAR BELDES‹ CUMHUR‹YET MAH. ‹SMET ‹NÖNÜ CAD. 8.SK. NO:2 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626581164 Fax: 02626581165 ERREF ERE⁄L‹‹ REFRAKTER H‹Z.LTD.fiT‹. MÜFTÜ MAH. ‹.SOYSAL CAD. MERKEZ ‹fi HANI 33/104 KDZ ERE⁄L‹ KDZ.ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723239013 Fax: 03723239083 www.erref-e.com FEDERAL DÖKÜM SAN.T‹C.LTD.fiT‹ MAREfiAL FEVZ‹ ÇAKMAK CAD.N.54 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02164412440 Fax: 02163058881 info@federaldokum.com www.federaldokum.com FETAfi METALURJ‹ T‹C. LTD.fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. D BLOK 404. SOK. NO:4 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643401 Fax: 02163649047 info@fetasmetalurji.com www.fetasmetalurji.com EKN‹K ISIL ‹fiLEM GARANT‹ TE ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. SULTAN ORHAN MAH. HASKÖY SAN. S‹T. 13. BLOK NO:10 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626445986 Fax: 02626445987 GED‹K DÖKÜM VE VANA SAN. VE T‹C. Afi. YAYALAR CAD. NO:78 YAYALAR KÖYÜ PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02163071262 Fax: 02163072868 dokum@gedikdokum.com www.gedikdokum.com GED‹KO⁄LU DÖKÜM KÜÇÜK SAN. S‹T. 3.BLOK NO:2 KARABÜK Tel: 03704422134 Fax: 03704422873

DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

K MODEL DÖKÜM ‹fiLEME GÖK SAN.T‹C.LTD.fiT‹. V‹fiNEZADE MAH.KASSAMBAfiI SK.NO:1/2 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02123270571 Fax: 02123270572 info@gokmodel.com www.gokmodel.com GÜL PRES DÖKÜM SAN.A.fi BAKAV SAN S‹T SARDUNYA CAD. N:7 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128753167 Fax: 2128750569 info@gpd.com.tr www.gpd.com.tr HAS TEKN‹K DÖKÜM SANAY‹ S‹NCAN DÖKÜMCÜLER SAN.S‹T.9.SK.NO:119 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670355 Fax: 03122671043 info@hasteknikdokum.com.tr www.hasteknikdokum.com.tr K MAK‹NA MODEL HAS TEKN‹K DÖK. METAL SAN.T‹C.LTD.fiT‹ OSB.DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 3.SOKAK NO:31 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670440 Fax: 03122671168 info@hasteknikdokum.com www.hasteknikdokum.com HAYTAfi DÖKÜM SANAY‹ VE T‹C. A.fi. ‹MES SANAY‹ D-BLOK 401 SOKAK NO:5 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163651056 Fax: 02163141980 info@haytas.com.tr www.haytas.com.tr H‹T‹T METALURJ‹ END.C‹‹HAZLARI SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹. SONBAHAR SK.TELL‹O⁄LU ‹fi MERKEZ‹ NO:1 D:10 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165727631 Fax: 02165727639 satis@hititmetal.com www.hititmetal.com IMPAC ‹STANBUL OF‹S‹ DO⁄U MAH. DERE SOK.NO:31/2 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163901300 Fax: 02163901312 info@impacinfrared.com www.impacinfrared.com


DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.makinarehberi.com

41


Makina Rehberi

KARDÖKMAK A.fi. KARDEM‹R FABR‹KA SAHASI MÜDÜRLER BLO⁄U KAT:3 KARABÜK Tel: 03704182234 Fax: 03704243741 kardokmak@kardokmak.com.tr www.kardokmak.com.tr KATS‹MTAfi MÜH.‹Nfi.TES.SAN.VE T‹C.A.fi. DO⁄U MAH. LOKMAN HEK‹M CAD.NO:31/3 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163905360 Fax: 02163904589 info@katsimtas.com.tr www.katsimtas.com.tr KIRIKKALE ELEKTR‹K MAK.SAN. Tel: 0 318 357 35 32 Faks: 0 318 357 35 31 info@turktherm.com www.turktherm.com KONKASAN KONY YA DÖKÜM VE KASNAK SANAY‹ T‹CARET F.ÇAKMAK MH. YEN‹ DÖKÜMCÜLER S‹T. HÜDA‹ CAD. EFE D‹YARI SK. NO:11 KONYA Tel: 03323422534 Fax: 03323422570

000 42

www.makinarehberi.com

KONYA SELÇUKLU KROM MAGNEZ‹T TU⁄LA SANAY‹ DUTLUKIRI MEVK‹‹ PK:25 MERAM / KONYA Tel: 03323270020 Fax: 03323270034 selkrom@ttmail.com www.konyakrom.com KOZA DÖKÜM MAK. ELEK KTR‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TATLIKUYU MAH. 1319/1 SOK. NO.8 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626446885 Fax: 02626411937 kozadokum@hotmail.com www.kozadokum.com MEDAfi METAL DÖK. MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 1.O.S.B. O⁄UZ CAD.NO:29 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122674575 Fax: 03122675702 eatac@me-das.com.tr www.me-das.com.tr MERKEZ METAL VE ISIL ‹fiLEM AY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. SANA DES SAN. S‹T. 101.SK A-2 BLOK NO:14 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163651544 Fax: 02163651542 info@merkezmetal.com www.merkezmetal.com

DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

MERT DÖKÜM MAK‹NA ‹NfiAAT SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ D BLOK 401 SOKAK NO:12 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163134308 Fax: 02164157451 blgi@mertdokum.com www.mertdokum.com MES METAL EKSTRÜZYON SAN. VE T‹C. A.fi. BAKSAV SANAY‹ S‹TES‹ MUSTAFA KURTO⁄LU CADDES‹ NO:9 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128753467 Fax: 02128750614 www.mesmetal.com METALTEK METALURJ‹ SAN. VE T‹C. A.fi. ‹MES SAN. S‹T. E BLOK 501.SOK. NO:24 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643200 Fax: 02163131501 info@metekltd.com www.metekltd.com


DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.makinarehberi.com

43


Makina Rehberi

METAMAK METALURJ‹ MAK‹NA SAN. T‹C AH‹ EVRAN CAD. POLAR‹S PLAZA NO:1 K:4 MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02123460616 Fax: 02123460617 www.metamak.com.tr METEK MÜHEND‹SL‹K MÜM. T‹C. LTD. fiT‹. BA⁄DAT CAD. NO:256 IfiIK APT D:8 CADDEBOSTAN / ‹STANBUL Tel: 02163699593 Fax: 02163699158 info@metekltd.com www.metekltd.com M‹KRO S‹STEM LTD.fiT‹. ‹TÜ AYAZA⁄A YERLEfiKES‹ ARI 2 B‹NASI MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02122851644 Fax: 02122851644 mikroskopi@mikroskopi.com www.mikroskopi.com NET TMAK METAL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹ FSM. MAH. BALKAN CAD. NET PLAZA GÖKÇ‹N SK. NO:4 ÇAKMAK ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 0 216 364 24 00 Faks: 0 216 364 28 00 info@netmak.com.tr www.netmak.com.t ODÖKSAN OSMANEL‹ DÖKÜM SAN.VE T‹C. A.fi. HASAN ABDAL MEVK‹‹ OSMANEL‹ / B‹LEC‹K Tel: 02284615830 Fax: 02284615836 www.odoksan.com.tr ONAY ‹ND‹KS‹YON YÜKSSEK FREKANS ‹ND‹KS‹YONLARI HOROZLUHAN MAH. KARATAY SANAY‹ EK BLOKLARI C‹HAD‹YE SOKAK NO:60 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322484196 Fax: 03322484196 www.onayinuksiyon.com bilgi@onayindiksiyon.com ORKA DÖKÜM ‹MALAT MÜHEND‹SL‹K MAK‹NA S‹NCAN ORG. SAN. BÖL. DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 4.SOKAK NO:41 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122674845 Fax: 03122674593 orka@orkadokum.com www.orkadokum.com

000 44

www.makinarehberi.com

ÖRS DÖKÜM MAMÜLLER‹ VE MAK‹NA SA AN. ‹Nfi. T‹C. LTD. MERKEZ GÖZALAN MEVK‹‹ ERZURUM YOLU 8.KM TRABZON Tel: 04622725527 Fax: 04622725526 orsdoksan@hotmail.com www.orsdokum.com ÖZDEN DÖKÜM MAK‹NA LTD.fiT‹. 2.CEBEC‹ YOLU 2577 SK.NO:15 GAZ‹OSMANPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126195853 Fax: 02125949992 info@ozdendokum.com www.ozdendokum.com ÖZDÖKÜM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹ HAB‹BLER KÖYÜ DEM‹RC‹ CAD. NO:10 ESENLER / ‹STANBUL Tel: 02125951108 Fax: 02125950261 www.ozdokum.com.tr ÖZGÜVEN DÖKÜM VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD.ST‹ 29.SOK.NO:104-106-108-110-112 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540424 Fax: 03123545199 info@ozguvendokum.com www.ozguvendokum.com.tr P‹RAM‹T PNOMAT‹K TAfi. S‹ST. VE AKS. BEfiEVLER SAN.S‹T. 25. BLOK NO:42 N‹LÜFER / BURSA Tel: 0 224 441 43 35 Faks: 0 224 441 09 36 info@piramitmakina.net www.piramitmakina.net PRO METAL HAF‹F METALLER DMKÜM SAN.VEE T‹C.A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. PEMBE CADDE NO:5 BEfiEVLER / BURSA Tel: 02242417171 Fax: 02242415110 prometal@prometaltr.com www.prometaltr.com PROMETAL DÖKÜM SAN. BEfiEVLER SAN. BEfiEVLER / BURSA Tel: 02242417171 Fax: 02242415110 prometal@prometaltr.com www.prometaltr.com PUNTAfi B‹RL‹K SAN. S‹T. 2. CAD. NO:40 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128750403 Fax: 02128750403 puntas@ixir.net

DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

REFORM DÖKÜM SANAY‹ VE T‹C LTD fiT‹ P‹R‹KETÇ‹LER SANAY‹ ULUA⁄AÇ SK N:2 / KONYA Tel: 03323552028 Fax: 03323551102 REMSAN REFRAKKTER M ALZ. SANAY‹ CENDERE MEVK‹‹ KEMERBURGAZ YOLU ÜZER‹ NO:29 AYAZA⁄A ‹STANBUL Tel: 02122890695 Fax: 02122890696 www.remsan.com RUTAfi PRES DÖKÜM KALIP MAK.SAN. OSB DÖKÜMCÜLER S‹T. 3. SK. NO:25 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122671402 Fax: 03122670499 info@rutas.com.tr www.rutas.com.tr S.‹.M. TEKN‹K ISIL ‹fiLEM MAK‹NA ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ‹THALAT ‹HRACAT ANKARA CAD. NO:139/E ÖZKANLAR BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323487310 Fax: 02323487311 SARAÇO⁄LU KUMLAMA YEN‹ ÇAMLICA MAH. YEDPA T‹CARET MERKEZ‹ D CADDE NO:35 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164712224 Fax: 02164712225 info@saracoglukumlama.com www.saracoglukumlama.com SAYKAR METALURJ‹ VE YÜZEY ‹fiLEM ÜRÜNLER‹ SANAY‹ T‹CARET LTD. FERHATPAfiA MAH. G 65 SOKAK NO:96/1 SAMANDIRA/KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02166601480 Fax: 02166601481 posta@saykar.net www.saykar.net SCHWEIZER&ESO BASINÇLI DÖK.KALIP SAN.LTD. ÖRNEK MAH.ALKOP YANI 1602 SOK.NO:1/3 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02128582043 Fax: 02128582041 info@schweizereso.com.tr www.schweizereso.com.tr


DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.makinarehberi.com

45


Makina Rehberi

SIDERKEMCO METALURJ‹ MÜH.PAZ.VE T‹C. TEPEÖREN KÖYÜ TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163041584 Fax: 02163041162 k.bayraktaroglu@siderkemco.com S‹LVAN SANAY‹ A.fi. TUGAY YOLU NO:75 CEV‹ZL‹ / ‹STANBUL Tel: 02163991555 Fax: 02163525621 info@silvansanayi.com www.silvansanayi.com S‹STEM METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESENLER MAH. SANAY‹ CAD. ÇEVRE SOK. NO:3 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02163079980 Fax: 02163079983 info@sistemmetal.com.tr www.sistemmetal.com.tr STANDART PRES DÖKÜ ÜM SANAY‹ VE T‹CARET CEBEC‹ MAH. 2527 SOK. NO:26 SULTANÇ‹FTL‹⁄‹ / ‹STANBUL Tel: 02126688342 Fax: 02126681377 SUMAK MAK‹NA VE YEDEK PARÇA SANAY‹ - ORHAN ‹NGÜN 3. EM‹NTAfi SANAY‹ S‹TES‹ NO:157 TOPÇULAR-EYÜP EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126741014 Fax: 02126741015 info@sumakmakina.com www.sumakmakina.com fiEN DÖKÜM FEVZ‹ ÇAKMAK MAHALLES‹ YEN‹ HURDACILAR SAN. S‹T. 5. SOKAK NO:31 KARATAY / KONYA Tel: 03323426228 Fax: 03323426229 bilgi@sendokum.com www.sendokum.com fiENKAYA ÇEL‹K DÖKÜM VE YEDEK PAR.FAB. ‹ZM‹R-ANKARA KARAYOLU 25.KM KEMALPAfiA ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ANSIZCA KÖYÜ MEVK‹‹ NO.273 KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328770424 Fax: 02328772124 senkayacelik@superonline.com www.senkaya.com

000 46

www.makinarehberi.com

TAMÇEL‹K ISIL ‹fiLEM SAN. T‹C. A.fi. TEVF‹K F‹KRET SK. NO:41 SO⁄ANLIK KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163778341 Fax: 02163776747 info@tamcelik.com www.tamcelik.com TEK‹N KALIP DÖKÜM SAN VE T‹C LTD fiT‹ DES SAN S‹T 111.SK D.11 BLOK NO:4 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165273766 Fax: 02165273767 info@teknikkalipdokum.com www.teknikkalipdokum.com TEKN‹K ISIL IfiLEM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 1.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ‹NCEÖZ SK.NO:2 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322513293 Fax: 03322488103 www.teknikisilislem.com TEKOM‹ MARKET SAN DIfi T‹C LTD fiT‹ DUMLUPINAR MAH. DOLAYOBA CAD NO:78 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02165981620 Fax: 02165981621 info@tekomi.com www.tekomi.com TERMO ‹NDÜKS‹YON ISIL ‹fiLEM VE MAK‹NE SAN. T‹C. LTD.fiT‹. ANADOLU YAKASI ORG.SAN.BLG. 1.SANAY‹ CAD. NO:4 AYDINLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163741009 Fax: 02163897662 info@termoinduksiyon.com www.termoinduksiyon.com TRAKYA DÖKÜM SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. BÜYÜKDERE CAD. SOYAK B‹NASI NO:38 K:2MEC‹D‹YEKÖY / ‹ST. Tel: 02123155240 Fax: 02122740112 www.trakyadokum.com.tr TU⁄RAL DÖKÜM HAF‹F METALLER DÖKÜM SANAY‹ YAYLACIK KÖYÜ TEKFEN KUM OCAKLARI YOLU NO:5 N‹LÜFER BURSA Tel: 02244823620 Fax: 02244823830 info@tugraldokum.com

DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.tugraldokum.com TURDÖKSAN TURGUTLU DÖKÜM SAN. ‹Ç VE DIfi T‹C. LTD. TURGUTLU KÜÇÜK SAN. S‹T. 1834 ADA 115 SOK. NO:78 TURGUTLU / MAN‹SA Tel: 02363144139 Fax: 02363128448 info@turdoksan.com www.turdoksan.com TÜM DÖKÜM HASSAS DÖKÜM M ‹MES SAN. S‹T. D BLOK 401 SOK. NO:4 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163651056 Fax: 02163141980 U⁄UR DÖKÜM SANAY‹‹ ORG. SAN. BÖLG. 21.CAD. NO:37 MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹ Tel: 03523211596 Fax: 03523212379 info@payzadokum.com www.payzadokum.com.tr UN‹KON METALURJ‹ VE K‹MYA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORHANTEPE MAH. ORHANGAZ‹ CAD. NO:93/2 DRAGOS KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163999868 Fax: 02164421190 info@unikon.com.tr www.unikon.com.tr ÜÇEL DÖKÜM DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 4.SOK. NO.55 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670365 Fax: 03122670497 uceldokum@kobinet.org.tr VOLKAN DÖKÜM DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 202.SOK.NO.103 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670422 Fax: 03122670433 info@volkandokumankara.com www.volkandokumankara.com YAVUZ DÖKÜM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. EGEMENL‹K MH. 106/1 SOK. NO:20 IfiIKKENT BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324370037 Fax: 02324370069 www.yavuzdokum.com.tr ZÜMRE METALURJ‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MURATLI YOLU 6.KM BALLI HOCA KÖYÜ AÇMALAR MEVK‹‹ MURATLI / TEK‹RDA⁄ Tel: 02823737350 Fax: 02823737381


DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM - METALURJ‹

www.makinarehberi.com

47


Makina Rehberi

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 48


ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON

www.makinarehberi.com

49


Makina Rehberi

2A MÜHEND‹SL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 2A ‹fi MRK. KA⁄ITHANE CADDES‹ NO:2 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02123215252 Fax: 02123218821 2a@2a.com.tr www.2a.com.tr ABB ELEKTR‹K SANAY‹ A.fi. ORGAN‹ZE SAN.BÖLG. 2. CADDE NO:16 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02165282200 Fax: 02164665385 info@tr.abb.com www.abb.com AKYOL FABR‹KA MALZEMELER‹ NECAT‹BEY CD. HOCA TAHS‹N SK. NO:9-11 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 0 212 244 21 50 Faks: 0 212 251 71 48 Akyolticaret@akyol.net www.akyol.net ALBER OTOMASYON ‹K‹TELL‹ OSB. DERSAN KOOP S‹TES‹ S-6 BLOK NO:211 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126713291 Fax: 02126713292 alber@alberotomasyon.com www.alberotomasyon.com ALFA ELEKTRON‹K MAK.LTD.fiT‹. CEV‹ZL‹ MAH. BA⁄DAT CD. GÜVEN SK. NO:11 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163994404 Fax: 02163994402 info@alfasanayi.com www.alfasanayi.com ALFA ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹SAHRA MAH.M‹MARS‹NAN CAD. NO: 2/A KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164728317 Fax: 02164728322 alfa@al-fa.com.tr www.al-fa.com.tr ALFATEK ‹HR. ‹TH H. PAZ.LTD. fiT‹ ‹MES SAN. S‹T. A BLOK 107 SOK. NO:70 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163135349 Fax: 02163135376 www.alfaturk.com ALMER ELEKTR‹K MLZ.‹Ç DIfi T‹C.LTD.fiT‹. PERPA T‹C.MERK.A BLOK K:2 NO:3132 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122102223 Fax: 02122102224 almer@almerelektrik.com.tr www.almerelektrik.com.tr ALTIGEN OTOMASYON fiT‹. END.S‹S.SAN.VE T‹C.LTD.fi NECAT‹BEY CAD.A⁄AÇ TULUMBA SOK.NO:4/B KARAKÖY / ‹ST. Tel: 02122430975 Fax: 02122430971

50

www.makinarehberi.com

info@altigen.com.tr www.altigen.com.tr ARTRONIC ELEKTRON‹K SAN.MÜM.T‹C.LTD.fiT‹. ‹MES SAN.S‹T.D KAPISI KARfiISI KURU SOK.NO.26 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163658221 Fax: 02164209770 artronic@artronic.com.tr www.artronic.com.tr BASKI DEVRE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ANKARA ASFALTI PEND‹K KAVfiA⁄I CEYHAN SK.NO.10 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163901036 Fax: 02163544941 pcb@baskidevre.com.tr www.baskidevre.com.tr BAUMULLER MOTOR R KONTROL S‹STEM SAN. VE T‹C. LTD. G‹RNE MAH. KÜÇÜKYALI ‹fi MERK. B BLOK NO:12 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163722485 Fax: 02165199072 www.baumueller.com.tr BERTA OTOMASYON OSMAN YILMAZ MAH. HASAN TAHS‹N BÜYÜKÇOBAN CAD. DO⁄ALGAZ BLOKLARI NO:52/A GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626448911 Fax: 02626448916 info@bertaotomasyon.com www.bertaotomasyon.com BONFIGLIOLI TÜRK‹YE ATATÜRK ORG.SAN.BÖL. 10044 SK. NO:9 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323282277 Fax: 02323280414 info@bonfiglioli.com.tr www.bonfiglioli.com.tr CB OTOMASYON VE MÜH. SAN N. VE T‹C.LTD.fiT‹. KAYIfiDA⁄I CD. KATIRCIO⁄LU ‹fi MERK. NO:17/5 K.BAKKALKÖY ATAfiEH‹R /‹STANBUL Tel: 02165772233 Faks: 02165772232 cb@cbotomasyon.com.tr www.cbotomasyon.com.tr DAL ELEKTR‹K MOTORLARI VE GÜÇ AKTARIM S‹STEMLER‹ MEHMET AK‹F CD 1.SK HAYDAR AKIN ‹fi MERK 1 NO:25 K:4 fi‹R‹NEVLER / ‹STANBUL Tel: 02124515605 Fax: 02124515635 dalmotors@dal-group.com www.dal.com

DAMLA PROSES KONTROL VANALA ARI VE AKIfiKAN ÖLÇÜM S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. TUZLA TERSANELER BÖLGES‹ EVL‹YA ÇELEB‹ MAH. ‹STASYON CAD. NO:34/A TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02164461100 Fax: 02164467500 info@damlaproses.com www.damlaproses.com DEVOTRANS ELEKTR‹K MAK.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. CEV‹ZL‹BA⁄ YILANLI AYAZMA YOLU NO:18/73 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124820988 Fax: 02124821048 devotrans@devotrans.com www.devotrans.com DMT MAK‹NA LTD.fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 75.YIL CADDES‹ DEM‹RC‹LER S‹TES‹ A BLOK NO:6 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242437033 Fax: 02242437015 dmtmak@superonline.com www.vibrasyon.com DÖNÜfiÜM END.VE OTOMASYON MAMÜLLER‹ ATAKÖY 11.KISIM 2.ETAP KONUTLARI ZAMBAK APT. D BLOK D:32 BAKIRKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126618742 Fax: 02126618726 info@donusumtr.com www.donusumtr.com DTM ELEKRO TEKN‹K A.fi. ÇATAL MEfiE MAH.SULTANSUYU CAD.NO:119 ALEMDAR / ‹STANBUL Tel: 02164290542 Fax: 02164294788 info@dtm-enclosures.com www.dtm-enclosures.com E3TAM ELEKTRON‹K A.fi. BARBAROS BULVARI NO:177 GÜVEN APT. D:6 ESENTEPE / ‹STANBUL Tel: 02122752280 Fax: 02122732319 info@e3tam.com www.e3tam.com EDSS ELEKTRON‹K DESTEK SAN.T‹C.LTD.fiT‹. MECL‹S MAH. TERAZ‹C‹LER CAD. KILIÇ SOK. NO:4 SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02165284500 Fax: 02163141780 eds@eds.com.tr www.eds.com.tr

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON


ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON

www.makinarehberi.com

51


Makina Rehberi

EMAS ELEKTROTEKN‹K MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ AATTÜRK BULV. NO:103/B ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492252 Fax: 02125492580 emas@emasas.com.tr www.emesas.com.tr EMEK KABLO PERPA T‹C. MERK. A BLOK NO:137 K:4-5 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122103955 Fax: 02122103562 info@emekkablo.com www.emekkablo.com EMERSON PROCESS D.fiT‹. MANAGEMENT T‹C.LTD TOPÇU ‹BRAH‹M SOK.EMERSON B‹NASI NO:17 K:4 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165739848 Fax: 02165720810 yucel.dogan@emerson.com www.emersonprocess.com EM‹KON ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SAN. S‹T. 102.SOK. B-07 BLOK NO:16 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164208345 Fax: 02164208348 emikon@emikon.com.tr www.emikon.com.tr

ilkeotomasyon@tnn.net www.ilkeotomasyon.com.tr

EPT‹M ELEKTR‹K ‹NfiAAT VE T‹C. LTD.fiT‹. 21.CADDE 74/3 SOKAK NO:4 OST‹M MEGA CENTER ALANI OST‹M / ANKARA Tel: 03123549640 Fax: 03123549650 eptim@eptim.com.tr www.eptim.com.tr

‹LKER ELEKTRON‹K KEMANKEfi MH HAL‹LPAfiA SK. ÖMER ABED HAN. N:23/201 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122454500 Fax: 02122443219 ilker@ilker.com.tr www.ilker.com.tr

ERA TEKN‹K LTD fiT‹ OKÇUMUSA CD YÜKSEK M‹NARE SK N:6 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122531307 Fax: 02122973307 info@erateknik.com.tr www.erateknik.com.tr

‹NFOGATE - ERA B‹LG‹ S‹STT. BA⁄LARBAfiI EVLER‹ B-3 BLOK D:3 BA⁄LARBAfiI / ‹STANBUL Tel: 02165300571 Fax: 02165300574 infogate@infogate.org www.infogate.org

ERfiEN GÜNDÜZ ELEKTR‹K T‹C.LTD.fiT‹. PERPA ELEKTRON‹K ‹fi MERKEZ‹ A BLOK KAT.2 NO:9/0032 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122221311 Fax: 02122100470 ersen@ersenelektrik.com www.ersenotomasyon.com

‹NKOL PANO METAL ELEKTR‹K SAN.T‹C.LTD.fiT‹. 413 SOKAK NO:39/ A ÇAMD‹B‹ - BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324618467 Fax: 02324353498 berke@inkolmetal.com www.inkolmetal.com

ERUZ ELEKTR‹K SAN.VE T‹C.A.fi. NECAT‹BEY CAD.SA‹T DEM‹RBA⁄ HAN NO:11 K:1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122936036 Fax: 02122445156 eruz@eruzelektrik.com.tr www.eruzelektrik.com.tr

ENDAKS END.AKS.LTD.fiT‹. PERPA T‹C.MERK.A BLOK K:5 NO:292 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122222275 Fax: 02122201047 endaks@superposta.com www.endaks.com ENOTEK MÜHENDISLIK VE DANISMANLIK LTD. STI. PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. VEFA BAYIRI SK. GAYRETTEPE ‹fi MERKEZ‹ C BLOK NO: 12 / D4 GAYRETTEPE / ‹STANBUL Tel: 02122881258 Fax: 02122755893 info@enotek.com.tr www.enotek.com.tr

000 52

sami@entek.com.tr www.entek.com.tr

ESER PANO ‹MES SAN.S‹T. E BLOK 501 SK. NO 25 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164150844 Fax: 02163137406 eser@eserpano.com www.eserpano.com GTS GENEL TEKN‹K S‹ST.LTD.fiT‹. DARÜLACEZE CAD. FAMAS ‹fi MERK. A BLOK NO:43 KAT:2 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 05336833801 Fax: 02123201649 gts@gtstr.com www.gts-otomasyon.com.tr

ENTA -ELMOT ELEKTROMOTOR SAN.T‹C.LTD.fiT‹. NATO YOLU CD NO:243 YUKARIDUDULLU-ÜMRAN‹ / ‹STANBUL Tel: 02164208913 Fax: 02163139983

HARTEK HAREKET TEKN‹⁄‹ VE OTOMASYON S‹STEMLER‹ SAN Y. DUDULLU MAH. ALPTEK‹N YOLU SOK. NO:2 K:2 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165406026 Fax: 02165406030 sbabatasi@hartek.net www.hartek.net

ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLER‹ PERPA T‹C.MERK. B BLOK K:11 NO:1622-1623 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123202000 Fax: 02123201188

‹LKE OTOMASYON ELEKTR‹K OKÇUMUSA CAD. ‹PEK ÇIKMAZI BO⁄AZ‹Ç‹ HAN NO.6 K.3-4 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122926152 Fax: 02122926157

www.makinarehberi.com

KALE ALTINAY ROBOT‹K Afi ‹STANBUL DER‹ VE ENDÜSTR‹ SERBEST BÖLG.ORJ‹N SOK.10.SOK.NO:3 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165813200 Fax: 02165823290 takarasu@ttmail.com www.kalealtinay.com KARMET MAK‹NA ELEKTRON‹K TASARIM A.fi. MODERN KERESTEC‹LER SAN. S‹T. 1. CAD. 14. SK. NO:21 SARAY KAZAN / ANKARA Tel: 03128151212 Fax: 03128151216 info@karmetmakina.com.tr www.karmetmakina.com.tr KIRAÇ ELEKTR‹K ‹Nfi. MÜH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ fiEH‹TLER BULVARI 15.CAD.NO:21 MERKEZ / ESK‹fiEH‹R Tel: 02222361500 Fax: 02222361501 kiraC@kiracelektrik.com.tr www.kiracelektrik.com.tr KLEMSAN ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN..VE T‹C Afi. PERPA T‹C.MERK. A BLOK K:2 NO:9-41 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02328770800 Fax: 02328770806 klemsan@klemssan.com.tr www.klemsan.com.tr

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON


ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON

www.makinarehberi.com

53


Makina Rehberi

KORAL KALIP MAK.YED.PARÇ. FAT‹H SULTAN MEHMET SAN. S‹T. C-2 BLOK NO:10 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02166340417 Fax: 02166329032 koral@koral.com.tr WWW.koral.com.tr

OMRON ELEKTRONICS ALTUN‹ZADE KISIKLI CAD.NO:2 ABLOK KAT:2 ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02164740040 Fax: 02164740047 semra.yaka@eu.omron.com www.omron.com.tr

KUVEL PANO ‹MALATI VE MONTAJI YEN‹ MALTEPE YOLU EM‹NTAfi AKEL SAN S‹T NO:252 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126138615 Fax: 02125650784 www.kuvelpano.com MAKEL ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN VE T‹C LDT fiT‹ MUCAH‹R MH FEVZ‹ ÇAKMAK CD N:51 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126895050 Fax: 02126895061 www.makel.com.tr

OPT‹MUS ELEKTRON‹K SAN.VE T‹C.A.fi SANAY‹ MAH.SULTAN SEL‹M CAD.TURAN SOK.NO:25 4.LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02122803170 Fax: 02122783956 info@optimus.gen.tr www.optimus.gen.tr

MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON VE SAN. DIfi T‹C. A.fi. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CD. NO:129/5 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126748060 Fax: 02126748065 info@marketotomasyon.com www.marketotomasyon.com MAS MEKAN‹K ALET ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. T‹‹C. LTD GÜMÜfiSUYU CAD. L‹TROS YOLU S‹TE SK. NO:32 MALTEPE-TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 0212501002 Fax: 02125651524 mas@masmekanik.com www.masmekanik.com MERT ELEKTRON‹K C‹HAZLAR SAN. VE T‹C.LTD.fiT‹. YEfi‹LPINAR MAH. Ç‹ÇEKSUYU SOK. N:174 K:1-2-3-4 AL‹BEYKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126271001 Fax: 02126271004 mcagatay@mertelektronik.com.tr www.mertelektronik.com.tr METEC-MAK‹NA ELEK. ELEKTRON‹K VE KONTROL S‹ST. SAN KIRIKKALE OSB. KIZILIRMAK CAD. 871 ADA /18 PARSEL-YAHfi‹HAN / KIRIKKALE Tel: 03183213233 Fax: 03126155164 METSO AUTOMATION DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ A2 BLOK K.3 NO.157 YEfi‹LKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124656155 Fax: 2124656158 erol.altunkaya@metso.com www.metsoautomation.com

000 54

www.makinarehberi.com

ORDEL ORTADO⁄ ⁄U ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 6.CAD.13/4-5 AfiA⁄I ÖVEÇLER ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03124818689 Fax: 03124816068 info@ordel.com.tr www.ordel.com.tr OSEL ELEKTR‹K A.fi. ISTANBUL CADDES‹ NO :15 ÇAYIROVA GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626564767 Fax: 02626564770 oselelektrik@superonline.com OTES ELEKTRON‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. E⁄‹T‹M MAH. SADIKO⁄LU ‹fi MERK.-6 NO:7 KAT:2D:6-7 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163377056 Fax: 02163377057 www.otes.com.tr ÖZD‹RENÇ SAN. VE T‹C. LTD.ST‹. ORG.SAN.BÖL. LAC‹VERT CAD. NO:3 ATAEVLER / BURSA Tel: 02242429133 Fax: 02242429137 www.ozdirenc.com ÖZEL ELEKTRON‹K BAKIR MAM.SAN VE DIfi T‹C.A.fi. TOPÇULAR KIfiLA CAD.METAL HAN.NO:83/2 RAM‹ EYÜP / ‹ST.Tel: 02126133993 Fax: 02126133996 info@ozalbakir.com www.ozelbakir.com PANEL ELEKTRO SAN.T‹C.A.fi. EMEK MAH. ONUR CAD. NO:55 SARIGAZ‹ - / ISTANBUL Tel: 02166210000 Fax: 02166210009 www.panel.com.tr

PHOEN‹X CONTACT T‹C. LTD. fiT‹. BULGURLU MAH. HANIM SET‹ SOK. NO:34 BÜYÜKÇAMLICA / ‹STANBUL Tel: 02164810300 Fax: 02164818300 info@phoenixcontact.com.tr www.phoenixcontact.com.tr PINAR MÜHEND‹SL‹K SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. PERPA T‹C.MERKEZ‹ K:11 NO:1477 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122200277 Fax: 02122201316 pinarmuh@superonline.com www.pinarmuh.com P‹LZ EMN‹YET OTOMASYON ÜRÜNLER‹ VE H‹ZM LTD fiT‹ KAYIfiDA⁄I CD. BEYKONA⁄I PLAZA NO:130 D:2 K:2 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02165775550 Fax: 02165775549 info@pilz.com.tr www.pilz.com.tr PLC MERKEZ‹ ELLEKTRON‹K OTOMASYON SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ‹DEAL TEPE MAH. DEN‹ZC‹LER CAD. N.14 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02165188327 Fax: 02163889713 info@plcmerkezi.com.tr www.plcmerkezi.com.tr PNP ELEKTR‹K OTOMASYON HASANPAfiA MAH. NO:2 ÖZD‹LEK ALIfiVER‹fi MRK. KARfiISI UZUNÇ‹FL‹K ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623711980 Fax: 02623711970 pnp@pnpotomasyon.com www.pnpotomasyon.com POLYMAK MÜH.‹Ç VE DIfi T‹C CARET ESENfiEH‹R MAH. KÜRKÇÜLER CAD.ERYILMAZ SOK NO: 31 Y. DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165273030 Fax: 02165276510 info@polymak.com www.polymak.com.tr PROTEK TEKN‹K ELEKTR‹K SANAY‹ VET‹CARET LTD. fiT‹. OKÇUMUSA CAD.KISMET HAN NO:36 K:2 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122377982 Fax: 02122569091 protek@protek-teknik.com.tr www.protek-teknik.com.tr

PENTA OTOMASYON VE END. ÜRÜNLER SAN.T‹C.LTD.fiT‹. NECAT‹BEY CAD.GÜMRÜK SOK. NO:6 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122436347 Fax: 02122436341 www.pentaotomasyon.com.tr

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON


ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON

www.makinarehberi.com

55


Makina Rehberi

ROBOTEK OTOMASYON TEKNOLOJ‹LER‹ LTD. ‹MES SAN.S‹T.A BLOK 101.SK.NO:2 Y.DUDULLU / ‹ST. Tel: 02165271542 Fax: 02164997613 posta@robotek.com.tr www.robotek.com.tr SANEL SANAY‹ ELEKTR‹K A.fi. GÜMÜfiSUYU CAD. GÜMÜfiSUYU SAN. S‹T. 48/31 TOPKAPI / ‹ST. Tel: 02126137062 Fax: 02125763969 sanel@sanelsanayi.com www.sanelsanayi.com

SEW EURODRIVE HAREKET S‹STEMLER‹ LTD. fiT‹. BA⁄DAT CAD. KORUMA ÇIKMAZI NO.3 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02164423926 Fax: 02164423936 sew@sew-eurodrive.com.tr www.sew-eurodrive.com SIEMENS T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. YAKACIK CAD.NO:111 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164592000 Fax: 02164592011 www.siemens.com.tr

SAROZ DIfi T‹CARET LTD.fiT‹. BOSTANCI YOLU CAD. SAVAfi SOK. NO.20 K.2 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164994777 Fax: 02164994776 saroz@saroz.com.tr www.saroz.com.tr

S‹MTEK OTOMASYON TEKN‹K H‹Z. LTD. fiT‹. CAFERA⁄A MAH.MÜHÜRDAR CAD. MODA APT.NO:68/7 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163304306 Fax: 02163494816

SCH HMALZ VAKUM SANAY‹ VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹ YEN‹YOL SOKAK CECANLAR ‹fi MERKEZ‹ B BLOK NO:20 DA‹RE:3/4 ACIBADEM KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163400121 Fax: 02163400124 schmalz@schmalz.com.tr www.schmalz.com.tr

S‹SEL MÜH. ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C.A.fi. YEN‹ DUDULLU 1. BARBOROS CAD. KUTUP SOK. NO: 20 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164994664 Fax: 02163657401 sisel@enda.com.tr www.enda.com.tr

SEDEF ELEKTR‹KL‹ EL ALETLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi. YEN‹ YALOVA YOLU 2.KM NO.332 / BURSA Tel: 02242151515 Fax: 02242151520 info@sedef.com.tr www.sedef.com.tr

STC ELEKTRON‹K UZAYÇA⁄I CAD. 78. SOKAK ODTÜ-OST‹M TEKNOKENT B‹NASI NO:6 B8 OST‹M / ANKARA Tel: 03123860425 Fax: 03123860421 bilgi@stc.com.tr www.stc.com.tr

SEM M TRANSFORMATÖR A.S TASP‹NAR KÖYÜ (AHLATL‹BEL ) GÖLBAfiI / ANKARA Tel: 03124993023 Fax: 03124993220 sem@semtransformator.com.tr www.semtransformator.com.tr

STS ELEKTR‹K PAZARLA AMA LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. A BLOK KAT:5 NO:179 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122103862 Fax: 02122103784 www.stselektrik.com

SERVO KONTROL LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERKEZ‹ B BLOK KAT:11 NO1609 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123203080 Fax: 02123203081 info@servokontrol.com www.servokontrol.com SET TEKN‹K EMN‹YET ÇEVRE VE LAB. TEKNOLOJ‹LER‹ LTD KAYIfiDA⁄I CAD.SÜMBÜL SK.SÜMBÜL APT.N.3/1 KÜÇÜKBAKKALKÖY KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165775105 Fax: 02165775106

000 56

bilgi@set-ltd.com.tr www.set-ltd.com.tr

www.makinarehberi.com

SYS ROBOT TEKN.OTOMASYON MAK.VE MÜH.SANAY‹ VE T‹C. SULTAN ORHAN MAH.KES‹T SAN.S‹T.2000 ADA NO:8 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626449616 Fax: 02626448717 www.sysrt.com.tr fiAFAKSAN ELEKTR‹K MAK‹NA SAN.VE T‹C.A.fi. BAL‹KES‹R ASFALTI 8.KM BANDIRMA / BALIKES‹R Tel: 02667338540 Fax: 02667338544 www.safaksan.com

TAÇ ELEKTRON‹K YEN‹ SELAN‹K PASAJI NO:11/5 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122521205 Fax: 02122493674 www.tac-elektronik.com TAfiDEM‹R PANO ELK. PANOLARI ‹ML. AH‹ EVREN CAD. BEREKET SAN. S‹T. DEM‹RYOLU ALTI 13. BLOK NO.1 2 KÜTAHYA Tel: 02742319415 Fax: 02742319415 TECON ELECTRONICS GÜLAB‹ BEY MH SANAY‹ ‹K‹NC‹ SK NO:15 MERKEZ / ÇORUM Tel: 03642254444 Fax: 03642123184 efdal@tecon.com.tr www.tecon.com.tr TEKNODROM ROBOT‹‹K OTOM.SAN.T‹C.LTD.fiT‹ GOSB KEMAL NEHROZO⁄LU CADDES‹ TEKNOPARK ÜRET‹M 3 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626788818 Fax: 02626788821 info@teknodrom.com www.teknodrom.com TEKNOEL ELEKTR‹K MEK. MÜH. LTD. fiT‹. NAZM‹ AKBACI ‹fi MERKEZ‹ NO:155 MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02122864734 Fax: 02122864735 info@teknoel.com.tr www.teknoel.com.tr TEMPA PANO SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. BARIfi MAH. 1802 SOK. NO:5-7 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626426340 Fax: 02626426349 info@tempa.com.tr www.tempa.com.tr TOREKS ELEKTR‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BOYA VERN‹K ORG. SANAY‹ BÖLGES‹ 1 NOLU CAD. NO:1/F TUZLA / ‹STANBUL Tel: 4448673 Fax: 02165932552 info@torekselectric.com www.torekselectric.com UT‹NG ELEKTRON‹K ÇOBANÇEfiME MH. GENÇOSAMN SOK.NO:10 YEN‹BOSNA / ‹STANBUL Tel: 02126392095 Fax: 02126393219 mail@utingelektronik.com www.utingelektronik.com

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON


ELEKTR‹K ELEKTRON‹K ve OTOMASYON

www.makinarehberi.com

57


Makina Rehberi

ENERJ‹ ve GÜÇ KAYNAKLARI JENERATÖR BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 58


AKS‹S ENERJ‹ S‹STEMLER‹ LTD. fiT‹. ‹NC‹RL‹BOSTAN MAH. YEN‹YOL SOK. ETAP ‹fi MERK. NO.22-D B/2 ACIBADEM / ‹STANBUL Tel: 02163279320 Fax: 02163279321 aksis@aksisenerji.com.tr www.aksisenerji.com.tr AL‹MAR MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. K.KARABEK‹R CAD. ÖRNEK HAN. NO:27/15-2 ‹SK‹TLER / ANKARA Tel: 03123841580 Fax: 03123421751 alimar@alimar.com.tr www.alimar.com.tr AREVA T&D ENERJ‹ END. A.fi. KOZYATA⁄I ATATÜRK CAD. NO:82 SITKIBEY PLAZA KAT:11 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164118700 Fax: 02164118720 nifo.turkey@areva.td-com www.areva.com.TR ASP‹LSAN ASKER‹ P‹L SAN. VE T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 12.CADDE NO:8 KAYSER‹ Tel: 03523211215 Fax: 03523211217 aspilsan@aspilsan.com www.aspilsan.com

CYCLON ENERJ‹ S‹ST. KÜÇÜK TÜRB‹NLER ÜRET‹M SAN. PAZ. fiENOL CAD. AKÇABAfiI SOK. NO:13/1 GAZ‹MAHALLES‹ / ANKARA Tel: 03122112233 Fax: 03122112228 info@cyclonenerji.com www.cyclonenerji.com DATAKOM ELEK. MÜHEND‹SL‹K LTD. fiT‹. Y.DUDULLU MAH. KUTUP SOK. NO.28 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164668460 Fax: 02163646565 datakom@datakom.com.tr www.datakom.com.tr DATSU ‹Nfi. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. YUKARI DUDULLU ALEMDA⁄ CD.MERCAN SOK.NO:5 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164157777 Fax: 02164661080 datsu@datsu.net www.datsu.net

‹LET‹M ELEKTR‹K BANKALAR CAD. ‹LET‹M fiARK HAN NO:16 /A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122433424 Fax: 02122433415 iletim@iletimelektrik.com www.iletimelektrik.net ‹LTEKNO ‹LER‹ TEKNOLOJ‹ MÜH. A.fi. DOLAPDERE CD N:155 PANGALTI / ‹STANBUL Tel: 02122967740 Fax: 02122303871 iltekno@manenerji.com.tr www.iltekno.com.tr ‹NFORM ELEKTRON‹K SAN. A.fi. EMEK MH ORDU CD NO:49-51-53 SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02166225800 Fax: 02166219235 ftasdemir@inform.com.tr www.inform.com.tr

ENEL ENERJ‹ ELEKTRON‹K SAN. T‹C. A.fi. EKfi‹O⁄LU MAH.SARAY CAD. G-1 SK.ALEMDAR ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164844050 Fax: 02164844051 info@enel.com.tr www.enel.com.tr

KORENMA KOROZYON ENERJ‹ ELEMANLARI ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. 2835 SOKAK NO:13 1. SANAY‹ S‹TES‹ ÇAMD‹B‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324591085 Fax: 02324597104 info@korenma.com www.korenma.com

ESCON ENERJ‹ S‹STEMLER‹ VE C‹HAZLARI SAN. VE T‹C. YALIYOLU SK. NO:56/B K:7 BOSTANCI KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163800461 Fax: 02163800462

MAKELSAN MAK. K‹M. ELETR‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÖZBEY CAD.NO:91 F‹K‹RTEPE KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164286580 Fax: 02163275164 hbulac@makelsan.com.tr www.makelsan.com.tr

BAfiÖZ ENERJ‹ TAAHHÜT T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. BAfiKENT OSB BAfiKENT BULVARI NO:79 MALIKÖY TEMELL‹ / ANKARA Tel: 03126401010 Fax: 03126401020 basoz@basozenerji.com.tr www.basozenerji.com.tr

FCM KES‹NT‹S‹Z GÜÇ KAYNAKLARI IHLAMUR KUYUMAH.ATATÜRK CAD. SONGÜL SOK. NO:3/A-B ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02166110511 Fax: 02166115348 www.fcmups.com

BAYKAL AKÜMÜLATÖR LTD. fiT‹. SARIGÖL MAH.ORDU CAD.NO:72 GAZ‹OSMANPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124175243 Fax: 02125641549 info@bae-baykal.com www.bae-baykal.com

FETH‹ GÖKSEL BARA LT TD. fiT‹. HASKÖY SAN BÖL HARMANLAR MEVK‹‹ 4.KM MUDANYA / BURSA Tel: 02245645480 Fax: 02245645482 fgbara@fethigokselbara.com www.fethigokselbara.com

B‹LGEN GÜNEfi ENERJ‹S‹ ‹NfiAAT M‹MARLIK-MÜHEND‹SL‹K YALOVA BURSA YOLU ÜZER‹ 6. KM. YALOVA Tel: 02268314909 Fax: 02268314129

GPK MAK‹NE ENERJ‹ K‹MYA GÜVENL‹K S‹STEMLER‹ T‹C. PERPA T‹C. MRK. B BLOK KAT:6 NO:729 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122209461 Fax: 02122209463 www.gpk-makine.com

BORUSAN GÜÇ S‹‹STEMLER‹ SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. MECL‹S‹ MEBUSAN CAD.NO:35-37 SALIPAZARI / ‹STANBUL Tel: 02123935500 Fax: 02122938556 info@borusanmakina.com www.borusanmakina.com

info@horozmetal.com www.horozmetal.com

HOROZ METAL VE PLAST‹K ÜRÜN. SAN. T‹C. LT TD. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ C BLOK 303 SOKAK NO.5 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163644080 Fax: 02163644085

Makina Rehberi

AKSA JENERATÖR A.fi. GÜLBAHAR CAD. 1.SK. GÜNEfiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124786666 Fax: 02126309480 hasant@aksa.com.tr www.aksa.com.tr

OES ORTADO⁄ ⁄U ELEKTRON‹K T‹C. SAN. LTD. fiT‹. ‹STANBUL YOLU 13. KM. GERSAN SANAY‹ S‹TES‹ 658. SOKAK NO 92 BEKO KARfiISI ERGAZ‹ / ANKARA Tel: 03122567755 Fax: 03122561939 tevfik@gess.com.tr www.gess.com.tr POZ‹T‹F GÜÇ VE ENERJ‹ S‹ST. ‹Nfi. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. CEYHUN ATUF KANSU CAD. GÖZDE PLAZA 130/68 06520 BALGAT / ANKARA Tel: 03124723700 Fax: 03124723701 info@pozitifenerji.com.tr www.pozitifenerji.com.tr REAL ENERJ‹ ISI S‹ST. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MEHMET fiEVK‹ PAfiA CAD. NO:17/B BOSTANCI / ‹STANBUL Tel: 02164451561 Fax: 02163843401 real@realenerji.com www.realenerji.com

ENERJ‹ ve GÜÇ KAYNAKLARI - JENERATÖR

www.makinarehberi.com

59


Makina Rehberi

ET‹KETLEME ve GIDA MAK‹NALARI BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 60


AK GIDA SAN. VE T‹C. A.fi. GÖKGÖZ KÖYÜ, PAMUKOVA / SAKARYA Tel: 02645540000 Fax: 02645540020 ALGAN GIDA MAD.‹HR.‹TH. NAKL‹YE SANAY‹ VE T‹CARET LTD ‹.‹NÖNÜ BULVARI KURTULUfi MEYD. KLAS PLAZA B/BLOK NO:3/6 / MERS‹N Tel: 03242338522 Fax: 03242315346 ALTAR ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. A BLOK KAT:13 NO:2016 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122108500 Fax: 02122108501 mail@altareu.com.tr www.altareu.com.tr ANA GIDA IHT.MAD.SAN.TIC. A.S. ATALAR M. YASAR ERKEN S. NO:8 KORFEZ / KOCAEL‹ Tel: 02625287000 Fax: 02625287008 mail@kirlangic.com.tr www.kirlangic.com.tr ARI RAF‹NE YA⁄ SAN VE A.fi ‹ZM‹R YOLU 4.KM ÇAYIRH‹SAR / BALIKES‹R Tel: 02662212150 Fax: 02662212153 ARTEM‹S GIDA SAN. VE T‹C. A.fi. HANIMKEÇE SOK. BETONSA KÖPRÜMEVK‹‹ KEMERBURGAZ YOLU AYAZA⁄A / ‹STANBUL Tel: 02122897900 Fax: 02122897074 ATEfiO⁄LU GIDA SAN. DIfi T‹C. TUR‹ZM A.fi. BAKIRCILAR SAN. S‹T. ÖZPINAR ‹fiMERKEZ‹ MENEKfiE CAD. NO.12 BEYL‹KDÜZÜ B.ÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 02128750321 Fax: 02128750323 AKYOL FABR‹KA MALZ ZEMELER‹ NECAT‹BEY CD. HOCA TAHS‹N SK. NO:9-11 KARAKÖY/‹STANBUL Tel: 02122442150 Faks: 02122517148 akyolticaret@akyol.net www.akyol.net

BEKSTROL YA⁄ VE K‹MYA SAN. OSMANLI YOKUfiU MUHTAR KAM‹L SK. 5/2 TAKS‹M / ‹STANBUL Tel: 02122496720 Fax: 02122513924 zeynep@bosmacy.com www.bekstrol.com BEKUNSAN EKMEK UN VE UNLU MAMULLERI URETIM VE PAZ. PETROL IS MAH.TUNAHAN SOK.NO.2 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163537423 Fax: 02163873826 BERFA ‹Nfi. TUR. GIDA T‹C. SAN. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹ M‹MOZA 2 BLOK 6 D:3 ATAfiEH‹R K. BAKKALKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164557686 Fax: 02164557686 info@berfagroup.com www.berfagroup.com BETA GIDA SAN.VE T‹CARET A.fi. CEMALPAfiA MAH.FUZUL‹ CADDES‹ GÜLSA APT.NO:127/29 ADANA Tel: 03224577503 Fax: 03224577393 BRADY ET‹KET VE ‹fiARET T LTD. fiT‹. KONAKLAR MAH. SELV‹L‹ SOK. NO:3/4 4.LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02122708570 Fax: 02122708319 www.bradyeurope.com CAN HASSAS KA⁄IT SAN. T‹C. A.fi. TUNÇ CAD. HAS SAN. S‹TES‹ A BLOK K:1 HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126232400 Fax: 02126232407 canpas@canpas.com www.canpas.com ÇEKOK GIDA SAN. VE T‹C. A.fi. TURGUT ÖZAL BUL. GARDENYA 3 PLAZA NO:27 KAT:5 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02164564800 Fax: 02164564809 info@cekok.com.tr www.cekok.com.tr ÇEMENARDAGÜL ELEKTRON‹‹K VE GIDA ‹TH.‹HR.T‹C.SAN.LTD KEMANKEfi MAH.ER‹fiTEC‹ SK. KÜÇÜKBALIKLI HAN NO:5 D:2/3 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122492750 Fax: 02122454422 cemenardagul@superonline.com www.cemenardagul.com

ET‹KETLEME - GIDA MAK‹NALARI

DEMAK HUBUBAT V EBAKL‹YAT MAK GIDA SAN T‹C LTD Ç‹LEK MH CUMHUR‹YET BULVARI 6301 SK NO:13 MERS‹N Tel: 03242217168 Fax: 03242213675 DO⁄Ufi ET‹KET AMBALA AJ SANAY‹ 4004 SOK. NO:13/B YEfi‹LOVA ‹ZM‹R Tel: 02324615607 Fax: 02324616278 info@dogusetiket.com www.dogusetiket.com

Makina Rehberi

AGAM‹N M‹NERAL ATATÜRK CAD. NO:376 KAT:4 ALSANCAK / ‹ZM‹R Tel: 02324637740 Fax: 02324637740

DUBA GIDA ‹TH.‹HR.DIfi T‹C.SAN.LTD.fiT‹. ‹ST‹KLAL CAD.KIRMIZI LAC‹VERT ‹fiH.NO:6/72 MERS‹N Tel: 03242338909 Fax: 03242374991 DUMANLAR Z‹RA‹ ÜRÜNLER T‹CARET LTD.fiT‹. ATATÜRK CAD.HAL‹SL‹ MAH. NO:245HARB‹YE / HATAY Tel: 03262312659 Fax: 03262312656 ECE GIDA VE MAKINA SANAYI IC VE DIS TIC.LTD.STI. SANAYI MAH. SULTAN SELIM CD. NO:147 D:2 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02123250551 Fax: 02123250554 ECO ET‹KET VE MATBAACILIK SAN.T‹C.LTD.fiT‹. SAN B‹R BULVARI NO: 51 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128861580 Fax: 02128861589 info@ecoetiket.com.tr www.eco.com.tr ENVEKS MAK‹NE MAD. GID. SAN. BÜRÜMCÜK SOK. NO:4/1 ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03123850382 Fax: 03123850714 ER-Ç‹M MAK‹NALARI SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. YALOVA YOLU 3.KM PK.118 GEML‹K / BURSA Tel: 02245121970 Fax: 02245121220 info@er-cim.com www.er-cim.com

www.makinarehberi.com

61


Makina Rehberi

GÜMÜfiLER GIDA ÜRET‹M SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. fi‹R‹NTEPE MAH. GÜMÜfiHANE CAD. ATEfi SK. NO:3 4.LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02122846788 Fax: 02122826843

KAFKAS A.fi. ‹ZM‹R YOLU G‹R‹fi‹ ALAADD‹N BEY CD. NO:1 BURSA Tel: 02244415252 Fax: 02244415267 kafkas@kaskas.com www.kafkas.com

GÜRDAL MAK‹NA GIDA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BA⁄DAT CAD. NO:213/A MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163997274 Fax: 02164574246

KARABULUT MAK. ANBAR MAH. ERDEK CAD. GÖKOVA SOK. NO:9 KAYSER‹ Tel: 03523263385 Fax: 03523263385

HFS T‹CA ARET M‹THATPAfiA CAD. NO:119 KARATAfi / ‹ZM‹R Tel: 02324456797 Fax: 02324456029 ISTANBUL KUMANYACILIK PAZ. TIC.LTD.STI. F.KERIM GOKAY CAD.AK APT. NO.288 K.7 D.22 SAHRAYICED‹D KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02163595115 Fax: 02163595116 ‹K‹EL MAK‹NA ORGAN‹ZE SANAY‹ S‹TES‹ 12.CADDE NO:12 ÇORUM Tel: 03642549523 Fax: 03642549524 info@ikielmakina.com www.ikielmakina.com ‹NTERSAM ET‹KET VE BARKODLAMA S‹ST. SAN.T‹C.LTD.fiT‹ DEM‹RTAfi OSB. GÜL SK. NO:9 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242612505 Fax: 02242612508 info@intersam.com.tr www.intersam.com.tr ‹PEK MADEN‹ ET‹KET LÜLEC‹HENDEK CD M‹M‹ KÜLHAN‹ SK U⁄UR ‹fi HANI N:4 TOPHANE / ‹STANBUL Tel: 2122439298 Fax: 02122432716 info@ipekklise.com www.ipekklise.com

62

www.makinarehberi.com

KENT GIDA MADDELER‹ SAN. VE T‹‹C. A.fi. ÇAYIROVA, ‹STANBUL CAD. NO:111 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626538090 Fax: 02626533234 KÜRÜM DEM‹R OTOM.GIDA TEKST‹L ELEKTRON‹K PET.DAN. BARIfi MH.AN‹BAL CD. TÜB‹TAK YOL ÜZER‹ NO:13 KOCAEL‹ Tel: 02626416344 Fax: 02626433025 MAKRO INS.GIDA TUR.SAN.TIC.LTDSTI. ATATURK MAH.SULUN CAD. CIKMAZI EKINCILER IS.MRKZ.N:6 K.BAKKA6 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02165808070 Fax: 02165808068 MAS GIDA ‹Nfi TEKS.MED.PET.ÜRÜN ‹TH.‹HR.LTRD.fiT‹. E⁄R‹ÇAM MAH.G.M.K BLV.NO:459 MERS‹N Tel: 03243292700 Fax: 03243292701 MESA ET‹KET SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ANKARA ASFALTI 6. KM DEN‹ZL‹ Tel: 02582687375 Fax: 02582689456 METEOR GIDA SAN.‹Ç VE DIfi T‹C. A.fi METEOR ‹fiM.MES‹H PAfiA CAD. KIZILTAfi SK. NO:13 ‹STANBUL Tel: 02125184175 Fax: 02125184175

ET‹KETLEME - GIDA MAK‹NALARI

NERG‹S GIDA NAKL‹YE KA⁄IT ‹Nfi.PETROL ÜRÜN.LTD.fiT‹. ATATÜRK CAD.IfiIN APT.A/BLOK NO:72 KAT:2 DA‹RE:1 MERS‹N Tel: 03242385599 Fax: 03242384296 ORKA GIDA ELEKTRO.KERESSTE VE DERI SAN.DIS TIC.LTD. OSMANAGA MAH. CUHADARAGA SOK. NO:33/100 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163498657 Fax: 02163498657 ORKA NEBAT‹ YA⁄LAR KOST‹K ÜRÜNPAZ.‹TH.‹HR.SAN.T‹C. ‹ST‹KLAL CAD.CAM‹fiER‹F MAH. 19 SOK. BULVAR ‹fiH.4/73 MERS‹N Tel: 03242323030 Fax: 03242318698 ORUÇO⁄LU YEM SANAY‹ ANKARA KARAYOLU 5.KM. AFYON Tel: 02722231206 Fax: 02722231205 ÖZEN‹R DE⁄‹RMEN MAK‹NALARI 1. ORG. SAN. ‹ST‹KAMET CD. 18/A KONYA Tel: 0 332 249 42 00 Faks: 0 332 251 40 80 ozenir@ozenirmilling.com www.ozenirmilling.com ÖZKAN GIDA AMB. MAK. SAN. LTD. fiT‹. BAYRAMKUYU MEVK‹‹ KEMALPAfiA OSB KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328771747 Fax: 02328771747 ÖZKÖSEOGLU IS‹ SANAY‹ VE T‹C. A.S. YEN‹ BOSNA KÖYÜ SANAY‹ CAD. N:28 BAKIRKÖY / ‹STANBUL Tel: 02125515100 Fax: 02125513212 www.ozkoseoglu.com.tr ÖZSARI GIDA SAN.T‹C. PAZARLAMA LTD.fiT‹ TAfiKÖPRÜ CAD.NO:84 N‹Z‹P / GAZ‹ANTEP Tel: 03425130372 Fax: 03425130121 www.ozsaribulgur.com PETEK GIDA ÜRÜNLER‹ PAZARLAMA VE T‹C. A.fi. ‹ZZET BAYSAL CAD. GÜNEYKAYA PASAJI NO:4 BOLU Tel: 03742122741 Fax: 03742125213


SEDA GIDA MADDELER‹ SANAY‹ DA⁄ITIM VE T‹CARET A.fi. DÖfiEME MAH.4 SOKAK NO:30 ADANA Tel: 03224359515 Fax: 03224359515 sedagida@mynet.com S‹STEM MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ANADOLU TEKN‹K SAN. YAZIRHAN SOK. NO.2 KONYA Tel: 03322487105 Fax: 03323531399 STOK ENDÜSTR‹YEL TASARIM DANIfiMANLIK VE T‹C. LTD. N‹LÜFER T‹CARET MERKEZ‹ DEM‹RC‹ MAH. 63. SK. NO:19 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244430755 Fax: 02244430487 sales@stokltd.com www.stokltd.com

TAM GID DA SAN. VE T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ESK‹fiEH‹R Tel: 22223600094 Fax: 02222360002 iyolacan@tamgida.com.tr

ÜÇTEM-PLAS TEM GIDA MADD.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. ‹STOÇ 14 ADA NO:5 / 7 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126594137 Fax: 02126594138

TAPETEN MENSUCAT SAN. VE T‹C. A.fi. ASLANBEY CAD. NO:54A/B ‹SK‹TLER / ANKARA Tel: 03123411030 Fax: 03123417279

ÜN‹MAK GIDA SAN VE T‹C LTD fiT‹ 357 SK N:5 2. SAN S‹T BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324352226 Fax: 02324611592 zeynep@unimak.net www.unimak.net

TMT TEKN‹K METAL TASARIM 31/A SOK NO:25/21 OST‹M / ANKARA Tel: 03123855416 Fax: 03123855416 UYGARLAR MAK‹‹NA GIDA VE AMB.MAK‹NALARI ORGAN‹ZE SAN. BÖL. KIRfiEH‹R Tel: 03862721111 Fax: 03862721113 info@uygurlarmakina.com www.uygurlarmakina.com

ET‹KETLEME - GIDA MAK‹NALARI

Makina Rehberi

RESLAN ET‹KET BASKI VE AMBALAJ SANAY‹ SAN. T‹C. A.fi B‹RL‹K CAD. AKASYA SOK. NO:13 TELS‹ZLER BEfiYOL SEFAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126240461 Fax: 02125920256

VESA KODLAMA S‹STEMLER‹ 1369 SOK. NO:42 JOKEY ‹fi HANI K:2-3-4-5 ÇANKAYA / ‹ZM‹R Tel: 02324457344 Fax: 02324460563 vesa@vesa.com.tr www.vesa.com.tr YILDIZ LAZER MARKALAMA & SER‹GRAF‹ DUANÇINARI MAH.fiEN.SK NO:27/A YILDIRM BURSA Tel: 02243646880 Fax: 02243646880 info@yild›zserigrafi.net www.bursalazermarkalama.com

www.makinarehberi.com

63


Makina Rehberi

HIRDAVAT NALBUR‹YE EL ALETLER‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 64


HIRDAVAT NALBUR‹YE - EL ALETLER‹

www.makinarehberi.com

65


Makina Rehberi

ABACI HIRDAVAT L‹TROS MALTEPE YOLU CAD. KABATAfi SANAY‹ S‹TES‹ NO:13/4 TOPKAPI MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02125775901 Fax: 02125772010

FORM TEKN‹K HIRD. SAN. VE T‹C. TERSANE CAD. FÜTÜHAT SOK. ÇOLAKO⁄LU ‹fiHANI NO:21/2 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122973397 Fax: 02122566215 info@formteknik.com www.formteknik.com

AKER TEKN‹K HIRDAVAT SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹ YEN‹ MALTEPE YOLU ULUBATLI EM‹NTAfi SAN.S‹T. NO:125 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125654304 Fax: 02125774700 akerteknik@hotmail.com

GEDORE-ALTAfi EL ALETLERI DÖVME ÇELIK SANAYI ‹STANBUL-ANKARA 35. KM. TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163953200 Fax: 02163953203 gamail@gedore-altas.com.tr www.gedore-altas.com.tr

BARAN T‹CARET BANKALAR CD YANIKKAPI SK N:40/A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122535122 Fax: 02122542664

GÜNEfi TEKN‹K HIRDAVAT 2824 SK. NO:25-Z-1 CARF‹ ‹fi MRK. C BLOK 1. SAN. S‹T. ‹ZM‹R Tel: 02324499700 Fax: 02324571551

BETA ÇIVI ÇAKMA TABANCALA ARI SANAYI VE TIC.LTD.STI IMES SANAYI SITESI C BLOK 309 SOK.NO.19 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164154531 Fax: 02164202033 www.betastapler.com

K SAN VE T‹C LTD.fiT‹. HATTEK N‹LÜFER T‹C. MERK. 66.SOK. NO:5 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244412630 Fax: 02244412630 hattek@superonline.com www.hattek.com.tr

B‹RL‹K HIRDAVAT A.fi. HÜDA‹ CAD. MAKPARSAN ÖZEL ORG.SAN. DEVEC‹ SK. NO: 13 KARATAY / KONYA Tel: 03323426881 Fax: 03323426884 bilgi@birliksan.com.tr www.birliksan.com.tr

‹KMAL TEKN‹K Afi. ALINTER‹ BULV. NO:120-122-124-126 OST‹M / ANKARA Tel: 0 312 385 58 00 Faks: 0 312 354 16 19 info@ikmal.com.tr www.ikmal.com.tr

DEV ÇEL‹K HIRD. SAN. VE T‹C LTD. fiT‹ BÜSAN ORG SAN KOSGEB NO 74 KONYA Tel: 03323450820 Fax: 03323450825 devcelik@devcelik.com EGEMERT TEEKN‹K HIRDAVAT SAN.T‹C.LTD.fiT‹. 1145/6 SK.NO:4/A YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324699712 Fax: 02324699714 ERBA CIVATA HIRDAVAT MALZ. SAN. VE T‹C. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:10 NO:1811 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122206181 Fax: 02122206133 erba@erbacivata.com www.erbacivata.com

66

www.makinarehberi.com

HAS HIRDAVAT PERPA T‹C. MERK. B BLOK K:4-5 NO:135 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122204146 Fax: 02122101531 info@hashirdavat.com www.hashirdavat.com

‹ZELTAfi ‹ZM‹R EL ALETLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi. KEMALPAfiA CAD. NO:41 IfiIKKENT / ‹ZM‹R Tel: 02324721375 Fax: 02324721378 info@izeltas.com www.izeltas.com NE KANCA MAK‹N EL ALETLER‹ PAZ VE T‹C A.fi TOSB 1 CADDE fiEKERPINAR / KOCAEL‹ Tel: 02626788600 Fax: 02626788601 www.kanca.com.tr

MEKAN‹K HIRDAVAT SAN.LTD.fiT‹. MELTEPE L‹TROS YOLUZ KABATAfi SAN.S‹T.NO:25 TOPKAPI / ‹ST. Tel: 02125019593 Fax: 02125653854 MEN CIVATA HIRDAVAT SAN. VE T‹C. LT TD. fiT‹. KADOSAN OTO SAN. S‹T. Z BLOK NO:13 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165278218 Fax: 02165277551 www.mencivata.com.tr METRATIP MED‹KAL GEREÇLER SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. BOSNA BULVARI ATA 2 S‹TES‹ LAD‹N CAD. NO:10 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02164863412 Fax: 02164863403 metratip@doruknet.tr www.metratip.com MOZLAR ÇEL‹K HALAT VE KALDIRMA ÇEKT‹RME EK‹PMANLARI BÜSAN ÖZEL ORG.SAN.BLG. KOSGEB CAD. NO:56 KARATAY / KONYA Tel: 03322382574 Fax: 03322366824 mozlar@hotmail.com www.mozlar.com NAMSAN TEKN‹K HIRDAVAT SAN. VE T‹C. A.fi. HIRDAVATÇILAR S‹T. A BLOK 1145/6-13 SK. NO:5-18 YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324494822 Fax: 02324494784 OMKA TEKN‹K HIRD. MAK. NAK. SAN. VE T‹C. LTD D. fiT‹. GÜZELYURT MAH. 18.SOK. NO:36/A ESNAF SANATKARLAR ÇARfiISI MAN‹SA Tel: 02362362820 Fax: 02362362823 info@omkateknik.net www.omkateknik.net ONUR MAK‹NA HIRD.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD.APEK ÜRETMEN ‹fi MERK.A BLOK NO.89/188 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125654012 Fax: 02125654013

HIRDAVAT NALBUR‹YE - EL ALETLER‹


ÖNCÜ TEKN‹K H‹D. PNO. HIRD. NALB. ve T‹C. YEN‹ MALTEPE MURAT ÇEfiME CD. NO:99/1 (OPET ‹STASYON ‹Ç‹) S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL TeL: 0 212 723 69 24 Faks: 0 212 723 79 14 oncuteknikarif@hotmail.com www.oncuteknik.net ÖZCAN TEKN‹K HIRDAVAT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DAVUTPAfiA CAD.T‹M-2 ‹fi MERKEZ‹ D BLOK KAT:2 NO:361 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125015038 Fax: 02125676460 ÖZENSAN SAN.MAK.MLZ.A.fi. TÜNEL CAD. MEDRESE SOK. NO:12/A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122441350 Fax: 02122452569 info@ozansanas.com www.ozensanas.com

ÖZNUR V‹DA C‹VATA SANAY‹ GÜMÜfiSUYU CAD. Ç‹FTEHAVUZLAR YOLU DEM‹RELL‹ 2 SAN.S‹T.NO:8 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126123576 Fax: 02126123576 info@oznurkabinvidasi.com www.oznurkabinvidasi.com

THB KALAYLIO⁄LU HIRDAVAT SAN.VE DIfi T‹C.LTD.fiT‹. TERSANE CADDES‹ Z‹NC‹RL‹ HAN SOK.DEN‹Z HAN.NO:7/1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122924203 Fax: 02122443801 info@thbthb.com www.thbthb.com

SA⁄LA AMLAR TEKN‹K HIRDAVAT ULUYOL SEZEN SOK. NO:41/B BURSA Tel: 02242720834 Fax: 02242720835

YEN‹ TEKN‹K HIRDAVAT EV‹ SAN.T‹C.LTD.fiT‹ PERPA T‹C.MRK. B BLOK K:2 NO:16 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122227902 Fax: 02122227621 teknikkesici@superonline.com

SONNEN FLEX SANAY‹ ÜRÜNLER‹ PAZ. LTD.fiT‹ 172.SOK. NO:10/15 ‹ZELTAfi GALER‹A BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324722672 Fax: 02324722675 info@sonnenflex.com.tr www.sonnenflex.com.tr TAKVA H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ ANADOLU SAN. S‹T. KAYMAKLI SK. NO: 17 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322481207 Fax: 03322498020 info@takvahidrolik.com.tr www.takvahidrolik.com.tr

Makina Rehberi

ORKA TEKN‹K HIRDAVAT METAL MAK‹NA OTO.SAN.T‹C.LTD. N‹LÜFER T‹C.MERKEZ‹ 70.SOK.NO:97 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244434641 Fax: 02244419304 info@orkateknik.com www.orkateknik.com

ZEK‹ METAL SAN. VE T‹C. A.fi. OSB. 15. CD. NO:3 KAYSER‹ Tel: 0 352 321 13 67 Faks: 0 352 321 13 56 info@zekimetal.com www.zekimetal.com ZENMAK MAK. VE SERV. H‹ZM. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. DEM‹RC‹LER S‹T. C-2 BLOK NO:212 ‹K‹TELL‹ – ‹STANBUL Tel: 0 212 549 39 37 Faks: 0 212 549 73 26 info@zenmak.com.tr www.zenmak.com.tr

HIRDAVAT NALBUR‹YE - EL ALETLER‹

www.makinarehberi.com

67


Makina Rehberi

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 68


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

69


Makina Rehberi

5M OTOMOT‹V SAN. T‹C. A.fi. NOSAB DOKUMACILAR S‹T. 105 SK 4. BLOK NO:18 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110680 Fax: 02244110684 info@5mautomotive.com.tr www.5mautomotive.com.tr AAF HAVA F‹LTRELER‹ VE T‹CARET A.fi. BA⁄DAT CAD. HASAN EM‹R SOK. NO:4 D:6 KIZILTOPRAK KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164495164 Fax: 02164495150 aaffil@superonline.com www.aaf.com.tr ADA KAUÇUK ‹fi MAK‹NALARI KAUÇUK YEDEK PARÇALARI 100. YIL BULVARI KOSOVA ‹fi MERKEZ‹ NO:137/L OST‹M / ANKARA Tel: 03123856111 Fax: 03123858283 adakaucuk@adakaucuk.com.tr www.adakaucuk.com.tr ADEM KARDEfiLER H‹DROL‹K PNÖMAT‹K LTD.fiT‹. BÜSAN ORG. SAN. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. 10664 SK. 29/B KARATAY / KONYA Tel: 03323455099 Fax: 03322373544 bilgi@ademkardesler.com.tr www.ademkardesler.com.tr ADIM H‹DROL‹K VE PNÖMAT‹K S‹ST. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 1201/1 SOKAK NO:4/3 C.TEMS‹L PLAZA YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324588885 Fax: 02324331766 bilgi@adimhidrolik.com.tr www.adimhidrolik.com.tr ADIM KOZA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K S‹STEMLER LTD. fiT‹. A⁄AÇ ‹fiLER‹ SAN.S‹T. 1377 SK. (ESK‹ 521 SK.) NO:24 ‹VED‹K YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123946794 Fax: 03123946797 info@adimkoza.com.tr www.adimkoza.com.tr AFS F‹LTRE MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C C ARET 31/A SK CEVAT DÜNDAR ‹fi MRK. NO.25/115 OST‹M / ANKARA Tel: 03123857505 Fax: 03123958316 afsfiltre@afsfiltre.com www.afsfiltre.com

70

www.makinarehberi.com

AH H‹DROL‹K MAK‹NA OTOMASYON ELEKTR‹K ‹TH. ‹HR. LTD. BÜSAN ÖZEL OSB. 1. SOKAK NO:23 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03323453109 Fax: 03323450381 bilgi@ahrhidrolik.com www.ahrhidrolik.com AHEM MÜH. SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. PETROL ‹fi MAH.KIZILAY CAD.GÖKSEL APT.NO:13 1-B KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164883160 Fax: 02164883160 info@ahemltd.com www.ahemltd.com A‹R TEK KEÇE F‹LTRE SAN. DEMOKRAS‹ CAD. CAN SOK. NO:10 SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02166218555 Fax: 02166218560 info@air-tec.com www.air-tec.com A‹RPAK HAVALANDIRMA VE F‹LTRE S‹S. LTD. fiT‹. B‹RL‹K SANAY‹ S‹TES‹ 4. YOL N:20 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128751228 Fax: 02128751209 info@airpak.com.tr www.airpak.net AK DÖKÜM SANAY‹ VE T‹CARETT LTD. fiT‹. KÖRFEZ SANAY‹ S‹TES‹ 204 BLOK NO:37 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623350243 Fax: 02623350546 bilgi@akdokumltd.com www.akdokumltd.com AK H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KIfiLA CAD. T‹KVEfiL‹ SOK. EM‹NTAfi 3 SANAY‹ S‹TES‹ NO.1/121 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125774565 Fax: 02126137165 akhidrolik@mynet.com AKARSEL H‹DROL‹K ZAFER SAN S‹T ÖKSÜZ CAD. GÜNGÖRDÜ SOK. NO.22 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322495400 Fax: 03322495400 iletisim@akarselhidrolik.com www.akarselhidrolik.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

AKÇA H‹DROL‹K MAK. SAN. VEE T‹C. LTD. fiT‹. SEYRANTEPE MAH. OKUL SOK. NO:7 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02122685793 Fax: 02122640509 info@akcahidrolik.com www.akcahidrolik.com AK-F‹L AKT‹F F‹LTRE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. PROF. MUAMMER AKSOY CAD. NO:31 AKÇAY MEVK‹‹ ‹SKENDERUN / HATAY Tel: 03266262017 Fax: 03266262020 akfil@superonline.com www.akfil.biz AKIN H‹DROL‹K ‹fi MAK‹NALARI YED. PARÇ Ç. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SANAY‹ ÇARfiISI 39 SK. NO:21 YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223232708 Fax: 03223244223 akin_hidrtolik@hotmail.com AKIfiKAN OTOMASYON H‹DROL‹K&PNÖMAT‹K SANAY‹ T‹CARET LTD. EYÜPSULTAN MAH. MÜM‹NLER CAD. NO:64 SAMANDIRA KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02165612233 Fax: 02165616334 info@akiskanotomasyon.com www.akiskanotomasyon.com AKKON AKIfiKAN KONTTROL S‹STEMLER‹ MAK‹NA SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. NECAT‹BEY CAD. NO:34 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122527063 Fax: 02122498076 info@ak-kon.com www.ak-kon.com AKKON OTOMAT‹K KONTROL VANALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹‹. ‹TOB ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ TEKEL‹ BELDES‹ MENDERES / ‹ZM‹R Tel: 02327990170 Fax: 02327990144 akkon@akkonvana.com.tr www.akkonvana.com.tr AKM H‹DROL‹K VE PNÖMAT‹K BA⁄LANTI ELEMANLARI ‹MALAT PAZ. SAN. T‹C. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ LALE HAN CAD. N.37 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322392087 Fax: 03322392089 info@hidroakm.com.tr www.hidroakm.com.tr


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

71


Makina Rehberi

ALFA H‹DROL‹K FAB.MALZ. VE PNÖMAT‹K SAN T‹C.LTD.fiT‹. NECAT‹BEY CAD. LEBLEB‹C‹ fiABAN SOK. NO:2/ B KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122526620 Fax: 02122526656 info@alfahidrolikpnomatik.com www.alfahidrolikpnomatik.com

AKS ‹MALAT SAN. T‹CARET TAL‹MHANE CAD. APEK B‹LGE ‹fi MERKEZ‹ NO:45/163 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02125679390 Fax: 02125679426

ALFA PNÖMAT‹K KONTROL S‹S. T‹C. VE SAN N. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERK. B BLOK KAT:2 NO:29 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123202532 Fax: 02122203399 info@alfapnomatik.com www.alfapnomatik.com

ALPAN H‹DROL‹K TORNACILAR SANAY‹ S‹TES‹ D BLOK NO:1-2 ESK‹fiEH‹R Tel: 02222282346 Fax: 02222282345 alpan@alpanhidrolik.com www.alpanhidrolik.com

ALFA VANA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. ESKOOP SAN. S‹T. C 8 BLOK NO:569-571 BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02125498488 Fax: 02125498778 info@alfanox.com www.alfanox.com

ALPERENLER OTOMOT‹V SAN. T‹C.. LTD. fiT‹. KARATAY SAN. S‹T. BA⁄SARAY SOK. NO:32 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322354200 Fax: 03322377771 info@vmsrakor.com www.vmsrakor.com

ALF‹N SO⁄UTMA DURAN C‹NK‹fi FERHATPAfiA CAD. OZAR SAN. S‹T. NO:12/36 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125442716 Fax: 02125013710 info@alfinsogutma.com www.alfinsogutma.com

ALTAN H‹DROL‹K MÜHEND‹SL‹K SAN. VE T‹C. A.fi. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 304 SK. NO:4 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164669060 Fax: 02163656354 info@altanhidrolik.com.tr www.altanhidrolik.com.tr

AK-SAY H‹DROL‹K PNÖMAT‹K BA⁄LAN NTI ELEMANLARI SAN. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL.AYKOSAN SAN.S‹T. A BLOK NO:24 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124854772 Fax: 02124854773 info@aksayhidrolik.com www.aksayhidrolik.com AKSOY H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. OTO PARÇACILAR S‹T. C BLOK BOYLUCA SOK NO:30 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322380647 Fax: 03322380664 aksoy@aksoyhidrolik.com.tr www.aksoyhidrolik.com.tr AKTAN H‹DROL‹K K. SAN. S‹T. 6. SK. NO:34 MERKEZ BURDUR Tel: 02482528480 Fax: 02482529264 aktannuri@hotmail.com www.aktanmakina.com AKTEPE H‹DR ROL‹K BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹ AYDINLI MAH. PATLAYICILAR YOLU BEYO⁄LU SAN. S‹T. D1 BLOK NO:15-16-17 AYDINLI/TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163932607 Fax: 02163936241 info@aktepehidrolik.com www.aktepehidrolik.com ALFA H‹DROL‹K MAK‹NE OTOMOT‹V ‹MALAT SANAY‹ VE T‹CARE ET A.fi. 2.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ LALEHAN CAD. NO:8 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391095 Fax: 03322391155 hps@hpshydro.com www.hpshydro.com

000 72

ALLFETT MEKAN‹K VE ELEKTRON‹K S‹STEMLER SAN. VE T‹C. YEN‹ EYÜP BULVARI TOPÇULAR CAD. SET ÜSTÜ NO:1 DEM‹RKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125013201 Fax: 02125013337 info@allfett.com www.allfett.net

AKON H‹DROL‹K VALF SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ATATÜRK ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 10000 SOK.NO:22 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768027 Fax: 02323768078 info@akon.com.tr www.akon.com.tr

www.makinarehberi.com

ALKET LTD. fiT‹. OTOPLAZA ‹S MERKEZ‹ 2823/1 SOK. B BLOK NO:24/P03 MERS‹NL‹ - KONAK / ‹ZM‹R Tel: 02324594596 Fax: 02324595569 alket@alket.com.tr www.alket.com.tr

ALTIGEN OTOMASYON END. S‹S. SAN. VE T‹C. LTD. fiT T‹. NECAT‹BEY CAD.A⁄AÇ TULUMBA SOK.NO:4/B KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122430975 Fax: 02122430971 info@altigen.com.tr www.altigen.com.tr

AKT‹F H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK‹NA VE MAK‹NA PARÇALARI ‹TH. ‹HR. T‹C. ORTA MAH. YEN‹MALTEPE CAD. EM‹NTAfi ULUBATLI SAN. S‹T. NO:126 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125763164 Fax: 02125445986 info@aktifhidrolik.com www.aktifhidrolik.com

ANADOLU F‹LTRE TEKST‹L PET. PAZ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹ ÇEKMEKÖY CD MURAT SK NO: 1 A.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165278295 Fax: 02164159541 info@anadolufiltre.com www.anadolufiltre.com

AKYIL MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. AH‹EVRAN CAD. NO:81 OST‹M / ANKARA Tel: 03123549602 Fax: 03123549605 info@akyilmakina.com www.akyilmakina.com

ANADOLU H‹DROL‹K SAN. VE T‹C. A.fi. 3. O.S.B. T. Z‹YAETT‹N CAD. 13. SOK. NO:35 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391333 Fax: 03322391456 bilgi@ahs.com.tr www.ahs.com.tr

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

73


Makina Rehberi

ANADOLU MOTOR YATAKLARI ÇEL‹K ZARFLI BRONZ BURÇ VE H‹DROL‹K YEDEK PARÇA KARATAY SAN. NO:11 SELÇUKLU- KONYA Tel: 03322340936 Fax:03322382286 anadolumotoryataklari@hotmail.com www.anadolumotoryataklari.com.tr ANÇA⁄SAN H‹DROL‹K S‹L‹ND‹R SAN. T‹C. LTD. fiT‹. OST‹M SANAY‹ S‹TES‹ 42 SOKAK NO:53 OST‹M / ANKARA Tel: 03123545258 Fax: 03123546183 posta@ancagsan.com.tr www.ancagsan.com.tr ANET H‹DROL‹K SAN. VE DIfi. T‹C. LTD. fiT‹. ‹STANBUL DER‹ VE END. SERBEST BÖLGES‹ NO:1/320 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163940666 Fax: 02163940667 ahmet.dincer@anet-hydraulics.com www.anet-hydraulics.com ANKARA BURAK H‹DROL‹K ARAÇ ÜSTÜ EK‹PMANLARI T‹C. LTD. fiT‹. CEVAT DÜNDAR CAD. NO:128 OST‹M / ANKARA Tel: 03123859600 Fax: 03123859601 burakhydro@gmail.com www.burakhydro.com ANKARA REKOR OST‹M OSB 43 SK NO:25/A OST‹M / ANKARA Tel: 03123541639 Fax: 03123541720 ankararakor@hotmail.com ANSA H‹DROL‹K ‹VOGSAN 24. CAD. 770 SOK. NO:63 ANKARA Tel: 03123950686 Fax: 03123950685 info@ansahidrolik.net www.ansahidrolik.net ANSAN H‹DROL‹K SANAY‹ MAK‹NA ‹NfiAAT TURZ. TAAH. T‹C. LTD. fiT‹. SEPETL‹PINAR MAH. MEHTAP SK. NO:7 YEN‹KÖY-‹ZM‹T KOCAEL‹ Tel: 02623414539 Fax: 02623414500 info@ansanhidrlik.com.tr www.ansanhidrolik.com.tr

000 74

www.makinarehberi.com

ANT GROUP LTD. fiT‹. ÇARK SAN. S‹T. BAfiAK SK. N:32 ADAPAZARI Tel: 02642745412 Fax: 02642718323 info@antgroup.com.tr www.antgroup.com.tr ANTALYA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K LTD. fiT‹. AKDEN‹Z SANAY‹ S‹TES‹ 5006 SOKAK NO:12 KEPEZ / ANTALYA Tel: 02422216754 Fax: 02422216756 mustafaonurince@hotmail.com www.antalyahidrolik.com ANTARES DEN‹ZC‹LL‹K LTD. fiT‹. YAYLA MAH. fi‹NAS‹ DURAL CAD. N.40 ATILGAN PLAZA K.4 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163958252 Fax: 02163959121 antares@antaresltd.com.tr www.antaresltd.com.tr APAYDINLAR H‹DROL‹K MAK. NAK. ‹Nfi. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLGES‹ 100.YIL BULVARI 42/A SOKAK NO:1230/1 OST‹M / ANKARA Tel: 03123546482 Fax: 03123542162 e-mail: info@apaydinlarhidrlik.com web: www.apaydinlarhidrolik.com ARAN H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. HÜDA‹ CAD. 10600 SOK. NO:9 KARATAY / KONYA Tel: 03323425897 Fax: 03323425895 aranhidrolik@hotmail.com www.aranhidrolikmakina.com ARAS H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORTA MAH. YEN‹ MALTEPE CAD. EM‹NTAfi ONUR SAN. S‹T. NO:62 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125448453 Fax: 02126131811 info@arashidrolik.com.tr www.arashidrolik.com.tr ARGES MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 30. CADDE NO:45 OST‹M / ANKARA Tel: 03123956500 Fax: 03123956156 info@argesmakina.com www.argesmakina.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

ARICA H‹DROL‹K PNÖM MAT‹K REKOR LT.D fiT‹. YEN‹ SAN. S‹T. fiEKER KISMI 37. SK NO:13 KOCAS‹NAN / KAYSER‹ Tel: 03523317710 Fax: 03523318090 rekorcuarica@hotmail.com www.arica.com.tr ARMA F‹LTRE SAN. A.fi. 1.ORG. SAN. BÖL. 1 NOLU YOL NO:13 HANLI / ADAPAZARI Tel: 02642769010 Fax: 02642769012 info@armafiltre.com.tr www.armafiltre.com.tr ARMATEK GRUP LTD. fiT‹. N‹LÜFER T‹C. MRKZ. 69.SOKAK NO:24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244418611 Fax: 02244418199 info@arma-tek.com.tr www.arma-tek.com.tr ARSAN H‹DROL‹K END. MALZ. SAN N. VE T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ EFEND‹ MAH. MALTEPE KIfiLA CAD. MERKEZ HAN B BLOK NO:11/2 BAYRAMPAfiA/‹STANBUL Tel: 02125776583 Fax: 02125765562 info@arsanhidrolik.com www.arsanhidrolik.com ARSLAN JAKAR LTD. fiT‹. KÜÇÜKBALIKLI MAH. DÖKÜMHANE SK. NO:3 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242159013 Fax: 02242159014 arslanjakar@hotmail.com ARSU H‹DROFOR SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. MUSTAFAKEMAL PAfiA BULVARI 35/C KOCAS‹NAN / KAYSER‹ Tel: 03522321553 Fax: 03522321553 arsupompa@yahoo.com www.arsuhidrofor.com ARTAfi H‹DROL‹K&P PNÖMAT‹K MALTEPE KIfiLA CAD. MERKEZ HAN NO:2 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126133646 Fax: 02126133656 artasarto@hotmail.com www.artaspnomatik.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

75


Makina Rehberi

ARTI KAUÇUK SIZDIRMAZLIK ELEM. SAN. VE T‹C. ÇALI SANAY‹ BÖLGES‹ SARIYERLER CAD. NO:26 ÇALI / BURSA Tel: 02244824712 Fax: 02244824823 info@artikaucuk.com www.artikaucuk.com ARTOK H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. HOROZLUHAN MAH. ANADOLU SAN. SABIRLI SOK. NO:1 /A SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322490199 Fax: 03322490133 artokhidrolik@hotmail.com www.artokhidrolik.com AS H‹DROL‹K K PNÖMAT‹K SAN. VE T‹CARET EMEKYEMEZ MAH. HARUP SOK.NO:7/-9-10 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122376034 Fax: 02122352098 info@ashidrolik.com www.ashidrolik.com AS L‹DER H‹DROL‹K PNÖMAT‹K ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. AKDEN‹Z SAN.S‹T. 5009 SOKAK NO:94 ANTALYA Tel: 02422210855 Fax: 02422210866 info@asliderhidrolik.com www.asliderhidrolik.com AS POMPA SAN. T‹C. LTD D. fiT‹. 28. SOK. NO:52 YEN‹ OST‹M / ANKARA Tel: 03123546991 Fax: 03123546991 info@as-pompa.com www.as-pompa.com ASAfi F‹LTRE SAN. VE T‹C. A.fi. ‹SKENDERUN ANTAKYA KARAYOLU 7.KM. PK. 97 ‹SKENDERUN Tel: 03264561560 Fax: 03264561023 j.bayindir@asasfilter.com www.asasfilter.com ASC METAL END. SAN. T‹C. A.fi. 3.ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ EVRENKÖY CAD. NO:31 KONYA Tel: 03322392541 Fax: 03322392544 info@ascendustri.com www.ascendustri.com

000 76

www.makinarehberi.com

ASCO NUMAT‹CS ‹ÇERENKÖY MAH. TOPÇU ‹BRAH‹M SOK. NO:13 KAT:6 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02165773107 Fax: 02165750038 asconumaticsturkey@emerson.com www.asconumatics.eu ASENA MAK‹N NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MAH. TURGUT RE‹S SAN. S‹T. D 2 BLOK NO 21-22 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163948253 Fax: 02163948254 info@asepomp.com www.asepomp.com ASGEM H‹DROL‹K MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. B‹RMES SAN.S‹T. B9 BLOK NO:10 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163940792 Fax: 02163960327 info@asgemhidrolik.com www.asgemhidrolik.com ASYA H‹DROL‹K HOROZLUHAN MAH. OKURLAR SK. N.3 TÜRKTELEKOM DEPOSU YANI SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322486060 Fax: 03322486060 info@asyahidrolik.net www.asyahidrolik.net ATA OTOMOT‹V KEÇE KAYIfi CONTA SAN. BA⁄DAT CAD. 212. SK. NO:42 OST‹M / ANKARA Tel: 03123852299 Fax: 03123540003 iletisim@ataoto.net www.ataoto.net ATAK H‹DROL‹K&PNÖMAT‹K ‹TH. ‹HR. TURZ. ‹Nfi. SAN. T‹C. MALTEPE CAD. ULUBATLI EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:123 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126125412 Fax: 02125440762 info@atakhidrolik.com www.atakhidrolik.com ATASAN H‹DROL‹K BA⁄LANTI ELEMANLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. P.MEHMET PAfiA MAH. M.Y.TOSUNLAR CAD. 3.ETAP SAN. S‹T. D BLOK N.9 S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02127361933 Fax: 02127361932 info@atasanhidrolik.com www.atasanhidrolik.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

ATATEK OTOMASYON T‹C. SAN. LTD. fiT‹. H‹DROPAK BAY‹‹ KAZIM‹YE MAH. SU DEPOSU ALTI 1.SOK. NO.2/A ÇORLU / TEK‹RDA⁄ Tel: 02826542161 Fax: 02826544634 hakan@atatek.net www.atatek.net ATEfi ‹NfiAAT SAN.TAAH.T‹C.A A.fi SEYHAN CAD.NO:31 ATEfi ‹fi HANI SEYHAN / ADANA Tel: 03223527880 Fax: 03223519278 info@atesas.com.tr www.atesas.com.tr ATIF H‹DROL‹K PNÖMAT‹K SIZDIRMAZLIK ELEM. SAN. T‹C. ORG. SAN. BÖL. BA⁄CILAR-GÜNGÖREN SAN. S‹T. ÇARfiISI GURUBU NO:60-93 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125499196 Fax: 02125499197 atifhidrolik@hotmail.com ATILIM SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SAN. T‹C. LTTD. fiT‹. NECAT‹BEY CAD. GÜMRÜK SOK. MAATER HAN NO:16 -1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122490239 Fax: 02122490249 www.atilimoring.com ATLAS PNÖMAT‹K H‹DR. VE BASINÇLI HAVA MAK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLG. ARI SAN. S‹T. 687.SK N:102 OST‹M/ANKARA Tel: 03123953990 Fax: 03123953989 atlas@atlaspnomatik.com.tr www.atlaspnomatik.com.tr ATM ‹Ç VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG SAN BÖL ÇEVRE SAN. S‹T. 5.BLOK NO:3 BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02124862079 Fax: 02124862087 bilgi@surlift.com www.surlift.com AUYSAL KAUÇUK SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KÜÇÜKBALIKLI MAH. KÖfiK CAD. KIR SOK. NO:5 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242152086 Fax: 02242152085 e-mail: info@auysalkaucuk.com web: www.auysalkaucuk.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

77


Makina Rehberi

AYBEY H‹DROL‹K PNÖMAT‹K SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. A BLOK 9. NOLU CAD. NO 26 KÜSGET / GAZ‹ANTEP Tel: 03422354470 Fax: 023422354472 info@aybeyhidrolik.com www.aybeyhidrolik.com

BARAN H‹DROL‹K PNÖMAT‹K YEN‹ METAL SANAY‹ 10. BLOK NO:16/ H SEYHAN / ADANA Tel: 03224282978 Fax: 03224282979 nignee@hotmail.com

AYDIN H‹DROL‹K LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLGES‹ METAL ‹fi SAN.S‹T. 6.BLOK NO:19-21 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126719359 Fax: 02126719409 abdullahyuksektepe@hotmail.com www.aydinhidrolik.com

BASS ÖLÇME ENSTRÜMANLARI LTD. fiT‹. YEDPA T‹CARET MERKEZ‹ H 2 CAD. NO 33 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02166600163 Fax: 02166600165 bass@bass-inst.com www.bass-inst.com

AYDIN SANAY‹ ÜRÜNLER‹ PAZARLAMA ESENEVLER MAH. KURU SOK. NO:18 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163298181 Fax: 02164126969 erdalaydin57@hotmail.com AYKUfi GARAJ VE SERV‹S EK‹P. KAYALIO⁄LU KASABASI PK. 32 AKH‹SAR / MAN‹SA Tel: 02364272599 Fax: 02364272519 aykuslar@hotmail.com www.aykus.com.tr AYTAR MAK‹NA SAN. T‹C. OTO SAN.S‹T.ULUBAfi CAD.NO.22 4.LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02122646327 Fax: 02122687909 aytar@aytarmakina.com www.aytarmakina.com AYTOK F‹LTRE S‹ST. LTD. fiT‹. 3.ORG BÖLG. ‹HSANDEDE CAD. 20. SK NO:27 SELÇUKLU/KONYA Tel: 03322390603 Fax: 03322390653 aytok@aytokfiltre.com www.aytokfiltre.com AZ‹M M H‹DROL‹K PNÖ. MAK. SAN. T‹C. 647.SOK 22/17 OST‹M / ANKARA Tel: 03123943945 Fax: 03123941915 info@azimhidrolik.com www.azimhidrolik.com BABACAN END.VE KAUÇUK ÜRÜNLER‹ ‹MALATI SAN. T‹C. LTD. 100.YIL BULVARI NO:56 5.SOK. NO:20-22 OST‹M / ANKARA Tel: 03123854910 Fax: 03123540194 babacan@babacanrubber.com www.babacanrubber.com

000 78

www.makinarehberi.com

BAfiARAN H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ ANADOLU TEKN‹K SAN. ÇINARALTI SOK. N:7-9-11 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322481564 Fax: 03322482072 bilgi@troniko.com www.basaranhidrolik.com BAfiARI OTOMASYON MUH‹TT‹N MAH. NAKIfi SOK. METTÜRK APT. NO:9/1 ÇERKEZKÖY / TEK‹RDA⁄ Tel: 02826501217 Fax: 02826501383 zekai@basarimakine.com BATI F‹LTRE LTD. fiT‹. 407/5 SOK. NO:4 PINARBAfiI / ‹ZM‹R Tel: 02324790043 Fax: 02324790270 satis@batifilter.com www.batifilter.com

BEK‹RO⁄LU H‹D D. PNÖ. HIR. MAK.VE BA⁄LANTI EK‹P. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK CAD NO:12 TEPEÖREN TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163040080 Fax: 02163040076 info@bekirogluhidrolik.com.tr www.bekirogluhidrolik.com.tr BELG‹N MADEN‹ YA⁄LAR T‹C. VE SAN. A.fi. GEBZE ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ‹HSANDEDE CAD. NO:125 P.K. 1003 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627510292 Fax: 02627510198 lojistik@belginoil.com www.belginoil.com BERCAN SAN.ÜRÜNLER‹ T‹CARET VE SAN. A.fi. TERSANE CAD GALATA HIRDAVATÇILAR ÇARfi. NO:1225/68 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122445926 Fax: 02122442544 bercan@bercan.com.tr www.bercan.com.tr BERK H‹DROL‹K S‹STEMLER‹ MAK‹NA VE YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C C. 1.ESENfiEH‹R MAH. M‹MARS‹NAN CAD. NO:41 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163659312 Fax: 02163659314 bulenttopuz@berkhidrolik.com.tr www.berkhidrolik.com.tr

BATI T‹CARET ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 2.KISIM SOSYAL TES‹SLER B BLOK NO:10 BAfiPINAR / GAZ‹ANTEP Tel: 03423373210 Fax: 03423373211 batiticaret@gmail.com www.batiticaret.com

BETA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK‹NA B‹RMES SANAY‹ S‹TES‹ A4 BLOK NO:30 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163948481 Fax: 02163948482 betahidrolik@hotmail.com

BCB OTOMASYON ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. fiER‹FAL‹ CAD. KURU SOK. NO:12 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163650005 Fax: 02163147482 info@bcbotomasyon.com.tr www.bcbotomasyon.com.tr

BETA SEALS SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. N‹LÜFER ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 204.SOKAK NO:3 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244111340 Fax: 02242428338 info@betaseals.com.tr www.betaseals.com.tr

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

79


Makina Rehberi

B‹LGE KAUÇUK MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹Ç VE DIfi T‹C. KÜÇÜK BALIKLI MAH. KÖfiK CAD. YURT SOK. NO:3 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242154365 Fax: 02242152280 info@bilgerubber.com www.bilgekaucuk.com

B‹RL‹K H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK. VE DÖKÜM T‹C. LTD. fiT‹. SULTANORHAN MAH. HASKÖY SAN. S‹T. 2.BLOK NO:1 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626444538 Fax: 02626440091 info@birlikhidrolik.com.tr www.birlikhidrolik.com.tr

BOZY‹⁄‹TLER H‹DROL‹K MAK‹‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BÜSAN ÖZEL ORG. SAN. DEM‹R CAD. 3.SOK. NO:64 KARATAY / KONYA Tel: 03323452503 Fax: 03323452513 bilgi@bozyigitler.com.tr www.bozyigitler.com.tr

B‹LGEN OTOMOT‹V SAN. T‹C. A.fi. fiEKERPINAR MAH. MUHS‹N YAZICIO⁄LU CAD. NO:88/A ÇAYIROVA / KOCAEL‹ Tel: 02626588868 Fax: 02626488868 bilgen@bilgenmakina.com www.bilgenmakina.com

B‹SSAN KAUÇUK SIIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. (MERKEZ) ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. TORMAK SAN. S‹T. H BLOK NO:67 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124861369 Fax: 02124861389 info@bissan.com.tr www.bissan.com.tr

BUCHER H‹DROL‹K S‹STEMLER‹ T‹C. LTD. fiT‹. 33.ADA NO 33 ‹STOÇ MAHMUTBEY / ‹STANBUL Tel: 02126590488 Fax: 02126590489 bucherhidrolik@isbank.com.tr www.bucherhydraulics.com

B‹LG‹N OTOMASYON MÜ ÜH.MAK.H‹D.PNÖ.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:11 NO:2015 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122218008 Fax: 02122107439 info@bilginmakina.com.tr www.bilginmakina.com.tr B‹L‹RSAN F‹BER SIZDIRMAZLIK VE YALITIM CONT. ‹MAL. ARAP CAM‹‹ SARIZEYBEK SOK. NO:36/9 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122539949 Fax: 02122539949 bilgi@bilirsan.com www.bilirsan.com B‹R H‹DROL‹K PNOMAT‹K FAB. MLZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹ GAZ‹LER MAH. ‹BRAH‹M AGA CAD. NO:277 A GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626449988 Fax: 02626440848 info@birhidrolik.com.tr www.birhidrolik.com.tr B‹RLAS KAUÇUK VE KALIP SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KEMALPAfiA ORG. SAN. BÖLGES‹ ‹ST‹KLAL MAH. 19.SOK. NO:17 ULUCAK KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328772239 Fax: 02328772131 info@birlaskaucuk.com www.birlaskaucuk.com B‹RLEfi‹M H‹DROL‹K K PNÖMAT‹K SAN. LTD. fiT‹. OSB. T‹C. MERKEZ‹ 12. CAD. NO:5/21 MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹ Tel: 03523213112 Fax: 03523213114 fatih.s@birlesimhidrolik.com.tr www.birlesimhidrolik.com.tr

000 80

www.makinarehberi.com

B‹SSAN KAUÇUK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. (fiUBE) PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:11 NO:1604 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122223535 Fax: 02122223582 info@bissan.com.tr www.bissan.com.tr BORA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MÜHEND‹SL‹K H‹ZMETLER‹ SAN.VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ 3.SOSYAL TES‹S NO:14 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163653125 Fax: 02163653127 borahidrolik@gmail.com BORA MÜHEND‹SL‹K S‹S STEMLER‹ H‹DROL‹K PNÖMAT‹K OTOM. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BEfiEVLER MAH BEfiEVLER CAD. CANKARDEfi S‹T. NO 130/A N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244522441 Fax: 02244522442 borahidrolik@borahidrolik.com www.borahidrolik.com BOSCH REXROTH A.fi. TAYSAD ORG.SAN.BLG. 1.CAD 14.SOK.NO:10 fiEKERPINAR ÇAYIROVA / KOCAEL‹ Tel: 02626760000 Fax: 02626760101 info@boschrexroth.com.tr www.boshrexroth.com.tr

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

BURÇEL‹K VANA SAN VE T‹C A.fi. ATA CENTER ‹fi MERK. AH‹ EVRAN CAD. K:3 NO:1 MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02122866640 Fax: 02122864219 vana@burcelik.com.tr www.burcelik.com.tr BURKERT A.fi. 1203/8 SK. NO:2 E YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324595395 Fax: 02324597694 infoturkey@burkert.com www.burkert.com BURKUT SU TEKN‹⁄‹ C‹H. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. P‹RAM‹T ‹fi MRK. 375 SK. NO:18 ZEM‹N 8 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324862323 Fax: 02324862424 info@burkut.com.tr www.burkut.com.tr BURSA KAUÇUK SIZDIRM. ELEMANLARI SA AN. T‹C. LTD. fiT‹. N‹LÜFER T‹CARET MERKEZ‹ 66.SOK. NO:14 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244412590 Fax: 02244412287 bursa_kaucuk@hotmail.com www.bursakaucuk.com.tr CAN MAK‹NA VE MOTOR T‹CARET A.fi. TERSANE CAD 105 34420 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122533792 Fax: 02122552968 can.k@atlas.net.tr www.can.com.tr


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

81


Makina Rehberi

CAN F‹LTRE VE SEPERATÖR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FERHATPAfiA MAH. G/13 SK. NO.95/A KAYIfiDA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02164713129 Fax: 02164713129 www.canfiltre.com CAN K‹MYA TAHHÜT SANAY‹ T‹CARET LTD. GÜNGÖREN SAN. S‹T. MALAZG‹RT CAD. VAL‹ SOK. 28/2 GÜNGÖREN / ‹STANBUL Tel: 02125568308 Fax: 02125560193 cdemircan@cankimya.com.tr www.cankimya.com.tr CAN PRESL‹ H‹D DROL‹K HORTUM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEfi‹LOBA MH. METAL ‹fiLER‹ SAN S‹T. 15. BLOK NO:52 SEYHAN / ADANA Tel: 03224280562 Fax: 03224280562 CANDEM‹R MAK. SAN. VE T‹C. KAVAKPINAR KORUMA SAN. S‹T. F BLOK NO:93 KAYNARCA / ‹STANBUL Tel: 02163973123 Fax: 02163977968 info@candemirhortum.com www.candemirhortum.com CANKAT MAK‹NA SAN. VE DIfi T‹C. LTD D. fiT‹. SA⁄RAYICED‹D MAH HALK SK ADA ‹fi MERK NO 46 KAT 6 D.12 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163581006 Fax: 02163581008 cankat@cankatmakina.com www.cankatmakina .com CANTAfi T‹CARET F‹LTRE PAZARLAMA LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEK CAD NO:16 GÜLTEPE / ‹STANBUL Tel: 02122788844 Fax: 02122798729 cantas86@ttmail.com CASTROL TÜRK‹YE A.fi. KOZYATA⁄I MAH. SARI KANARYA SK. NO:14 K2 PLAZA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165712800 Fax: 02164634455 castrol@castrol.com.tr www.castrol.com.tr

000 82

www.makinarehberi.com

CAYAK LAST‹K & PLAST‹K SA AN. VE T‹C. A. S. 75. YIL CADDES‹ BARIfi SOKAK NO: 9 34555 HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: +90 212 771 3710 Fax: +90 212 771 3716 cayak@cayak.com.tr www.cayak.com.tr

CN YA⁄ KEÇELER‹ & SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLGES‹ ‹STEKS SAN. S‹T. B/3 BLOK NO:15 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124857876 Fax: 02124857818 info@cnyagkeceleri.com www.cnyagkeceleri.com

CELKA BORU M‹L SAN. VE T‹C. A.fi. BALKAN CAD. NO: 14 YAZIBAfiI TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02328539660 Fax: 02328539662 info@celka.com.tr www.celka.com.tr

CÖMERT H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK‹NA ‹THALAT ‹HRACAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BAfiKENT SAN. S‹T. 26 CAD. 660 SK. NO:24 ‹VED‹K OST‹M / ANKARA Tel: 03123947603 Fax: 03123947601 comerthidrolik@hotmail.com www.comerthidrolik.com.tr

CEYSAN SERT KROM KAPLAMA S‹L‹ND‹R TAfiLAMA ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLGES‹ 88 OTO SAN. S‹T. 24.CADDE 770 SOKAK NO:118-120 YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123851371 Fax: 03123940943 mail@ceysankrom.com.tr www.ceysankrom.com.tr CFT MAK INDUSTRY TRADE SEFA S‹RMEN BULVARI KÖRFEZ SANAY‹ S‹TES‹ 307.BLOK NO 35 41040 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623353744 Fax: 02623353758 cetinerco@cetinerco.com www.cetinerco.com CHS ÇEL‹K H‹DROL‹K S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 3.CADDE NO:8 MERKEZ / KARAMAN Tel: 03382241388 Fax: 03382241390 info@chs-group.com www.chs-group.com C‹HAN H‹DROL‹K YEDEK PAR RÇA OTOMOT‹V MAK‹NA SAN.T‹C. SULTAN ORHAN MAH. KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ KOCA BETON BLOKLARI 5A 1 BLOK NO:6/8 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626441248 Fax: 02626441249 info@cihanhidrolik.com www.cihanhidrolik.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

CPT PNÖMAT‹K ALET MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TOROS CAD NO: 78 MALTEPE KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163706999 Fax: 02163706998 cigdem.guneryalcin@cpt.com.tr www.cpt.com.tr ÇA⁄DAfi CON NTA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TÜNEL CAD. KÖMÜRCÜ AZ‹Z SOK. NO:8 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122433275 Fax: 02122498998 cagdasconta@mynet.com www.cagdasconta.com ÇA⁄DAfi H‹DROL‹K LTD. fiT‹. ÖZ ANKARA SAN. S‹T. 634 SOKAK NO:25 OST‹M / ANKARA Tel: 03123955949 Fax: 03123956846 info@cagdashidrolik.com www.cagdashidrolik.com ÇA⁄RI H‹DROL‹K VE S‹L‹ND‹R SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ 1231. (ES‹K41.) SOKAK NO:23 OST‹M / ANKARA Tel: 03123545428 Fax: 03123541325 info@cagrihidrolik.com.tr www.cagrihidrolik.com.tr ÇALIfiKAN H‹DROL‹K MAK. ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 30. SOK NO 8 OST‹M / ANKARA Tel: 03123549555 Fax: 03123549556 info@caliskanhidrolik.com www.caliskanhidrolik.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

83


Makina Rehberi

ÇAMSEL HORTUM VE SAN. ÜRÜN. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TERSANE CAD. KARDEfi‹M SK. NO:2 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122932667 Fax: 02122932669 info@camsel.com.tr www.camsel.com.tr ÇASA TEKN‹K MAK. SAV. ‹Nfi. GIDA OTO. SAN VE T‹C. LTD. fiT‹. HASO⁄LAN BAHÇEL‹EVLER MAH. ODUNCU YOLU CD. NO:10 ELMADA⁄ / ANKARA Tel: 0 312 864 02 91 Faks: 0 312 864 02 92 casatekmak@hotmail.com www.casamakina.com ÇAVA MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. BEYL‹KDÜZÜ SANAY‹ S‹TES‹ B 1 BLOK NO 363 BEYKENT / ‹STANBUL Tel: 02128732929 Fax: 02128729920 hikmetcava@yahoo.com www.cavamakine.com ÇELEB‹ H‹DROMAKS OTOMOT‹V SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BÜSAN ÖZEL ORG. SAN. BÖLGES‹ 1.SOK. NO:2 KARATAY / KONYA Tel: 03323451370 Fax: 03323451372 hidrocel@hidrocel.com.tr www.hidrocel.com.tr ÇELEB‹LER H‹DROL‹K LTD. fiT‹. BÜSAN ÖZEL ORG. SAN. ÇEL‹K CAD. NO:49 KARATAY / KONYA Tel: 03323450964 Fax: 03323451095 celebiler@ttnet.net.tr www.celebiler.com.tr ÇEL‹KKOL H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KARATAY SAN. CEV‹ZL‹ SOK. NO:6 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322386496 Fax: 03322386209 bilgi@celikkolhidrolik.com www.celikkolhidrolik.com ÇET‹N OTOMOT‹V VE F‹‹LTRE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEfi‹LCE MAH. BARBAROS CAD. NO:38 SEYRANTEPE / ‹STANBUL Tel: 02122783249 Fax: 02122783249 info@cetinotofiltre.com www.cetinotofiltre.com

000 84

www.makinarehberi.com

ÇETSAN H‹DROL‹K PNÖMAT‹K KARATAY SAN.ERKANLI SOK. NO:44 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322381831 Fax: 03322381832 bilgi@cetsanhidrolik.com www.cetsanhidrolik.com Ç‹FTL‹K DAMPER SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ SAN. S‹T. 27. SOK. NO:9-18 KOCAS‹NAN / KAYSER‹ Tel: 03523313155 Fax: 03523313155 vehbikemer@ciftlikdamper.net www.ciftlikdamper.araba.com ÇOLAKO⁄LU HIRDAVAT VE RULMAN SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ SAN. S‹T. 15. BLOK NO:59-60 MERKEZ / KARAMAN Tel: 03382149810 Fax: 03382129843 hayri_701@hotmail.com ÇÖZÜM MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DAVUTPAfiA CAD. KALE ‹fi MERK. NO:169 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124827818 Fax: 02124827807 info@cozum-makina.com www.cozum-makina.com DA⁄ H‹DROL‹K -C‹HAN DA⁄ S.S OTO SANATKARLARI KÜÇÜK SAN.S‹T. C2 BLOK NO:68 EDREM‹T / BALIKES‹R Tel: 02663921322 Fax: 02663921322 info@daghidrolik.com www.daghidrolik.com

DANFOSS OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNLER‹ LTD. fiT‹. PAKD‹L SOK.NO:5 B‹R PLAZA B BLOK Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02165264096 Fax: 02165264097 danfoss@danfoss.com.tr www.danfoss.com.tr DATA H‹DRO OLIK MAK. SAN. A.fi. ‹STANBUL DER‹ ORG. SAN. BÖL. YAN SAN. ALANI YA 8 PARSEL AYDINLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165910745 Fax: 02165910251 data@datahidrolik.com www.datahidrolik.com DEKSAN H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. 2. OSB. KIRIM CD. ULUKAVAK SK. NO:3 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03324442042 Fax: 03322392518 deksan@deksan.com.tr www.deksan.com.tr DELTA PROJE H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. B‹RL‹K SANAY‹ S‹T i 1.CAD. No:32 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128764008 Fax: 02128768372 vedat.gul@deltaproje.com www.deltaproje.com DELTA T‹CARET YEN‹ SAN. S‹T. 5. BLOK NO:15 YAHYALI / KAYSER‹ Tel: 03526113736 Fax: 03526114252 salih_yurek@hotmail.com www.entoria.net/delta

DA⁄LI KAYIfiLARI BANT F‹LTRE TEKS. SAN. VE T‹C. LTD. fiTi. ESK‹ LONDRA ASFALTI DAVUTPAfiA CD. N:5 K:3 DA⁄LI ‹fi MERKEZ‹ TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124820828 Fax: 02124820859 info@daglitex.com www.daglitex.com

DEM-AK H‹DROL‹K PNOMAT‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇAVUfiO⁄LU MAH. ÇAVUfiO⁄LU SAN.S‹T.G BLOK NO:80-81 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02165177520 Fax: 02165177522 yakup@demakhidrolik.com

DAMLA PROCESS KONTROL VANALARI VE AKIfiKAN ÖLÇÜM S‹ST. SAN. VE T‹C. TUZLA TERSANELER BÖLGES‹ EVL‹YA ÇELEB‹ MAH. ‹STASYOMN CAD. NO:33 /A TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02164461100 Fax: 02164467500 info@damlaproses.com www.damlaproses.com

DEM‹R VANA VE KONTROL ELEMANLARI MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. EMEKYEMEZ MAH. TERSANE CAD. YAPRAK ÇIKMAZI AYDO⁄DU ‹fi MERKEZ‹ NO:2 KAT:6 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122975730 Fax: 02122975733 info@demirvana.com www.demirvana.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

85


Makina Rehberi

DEM‹RER H‹DROL‹K SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. 100.YIL BULVARI NO:44-46 OST‹M / ANKARA Tel: 03123852555 Fax: 03123852557 demirerhidrolik@superonline.com www.demirerhidrolik.com DEM‹RER RAKOR ‹MALAT PAZ. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLGES‹ ‹.MEL‹H GÖKÇEK BULV. 585. SOK. NO:24 OST‹M / ANKARA Tel: 03123956002 Fax: 03123953439 info@demirerrakor.com www.demirerrakor.com DEM‹RER TEKNOLOJ‹K S‹STEMLER SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹ 100.YIL BULVARI 43. SOK NO 2 OST‹M / ANKARA Tel: 03123859658 Fax: 03123859695 suat@dtsis.com.tr www.dtsis.com.tr DEM‹RKOL SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. NAMIK KEMAL MAH. ‹NÖNÜ CAD. NO:5 KIRAÇ MEVK‹‹ BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128867517 Fax: 02128866556 demirkol@demirkol.gen.tr www.demirkol.gen.tr DEM‹RTÜRK KAUÇUK PLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi. ANKARA YOLU 20.KM BARAK FAK‹H SAN. BÖLGES‹ KESTEL / BURSA Tel: 02243841395 Fax: 02243841399 asim@demirturk.com www.demirturk.com DEMO DÖLER ENDÜSTR‹ MARKET OTOMASYON DANIfiMANLIK SAN. VE T‹‹C. OST‹M ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. UZAYÇA⁄I CAD. ÇA⁄RI ‹fi MERKEZ‹ NO:74/3 OST‹M / ANKARA Tel: 03123861160 Fax: 03123861163 candoler@yahoo.com www.demodanismanlik.com

000 86

www.makinarehberi.com

DEN‹Z H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. (H‹DROPAK BAY‹‹) ‹K‹TELL‹ OSB TR‹KO CENTER S3 BLOK NO:40 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126719026 Fax: 02126719029 inan@denizhidrolik.com www.denizhidrolik.com DERYA REKOR OTOMOT‹V SA AN. T‹C. LTD. fiT‹ FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. BÜSAN ÖZEL OSB 6.SOKAK NO:1 KARATAY / KONYA Tel: 03323450434 Fax: 03323450536 info@deryaltd.com.tr www.deryaltd.com.tr DESTEK OTOMOT‹V YAN SAN. VE T‹C. A.fi. ORG. SAN. BÖLGES‹ LAC‹VERT CD. 2. SOK. NO:3 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242423066 Fax: 02242423540 destek@desteklift.com www.desteklift.com DEV H‹DROL‹K PNÖMAT‹K HIRDAVAT SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹ KOMSAN ‹fi MERKEZ‹ FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. 10560 SOK. NO:21 KARATAY / KONYA Tel: 03323427280 Fax: 03323427283 bilgi@devhidrolik.com www.devhidrolik.com DEVRE MAK‹NA ELEMANLARI T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. EYÜP SULTAN MAHALLES‹ MÜM‹NLER CAD. NO:74 SANCAKTEPE / ‹STANBUL Tel: 02165611840 Fax: 02165611841 info@devremakina.com www.devremakina.com DK OTOMOT‹V S‹STEMLER‹ VE MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÇALI SAN. BÖLGES‹ KAYNAKLAR MEVK‹‹ KOfiUYOLU CAD. NO:1 BURSA Tel: 02244824040 Fax: 02244824035 dk@dk-power.com www.dk-power.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

DO⁄AÇ SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI ÜÇEVLER MAH N‹LÜFER T‹C MERK. YAYLILI SOK NO:9 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244410825 Fax: 02244410893 dogacsatis@hotmail.com www.sizdirmazlikelemanlari.com DO⁄AN H‹DROL‹K PNÖMAT‹K ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLGES‹ METAL ‹fi SAN. S‹T. 1 BLOK NO:1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126714206 Fax: 02126714208 info@doganhidrolik.com www.doganhidrolik.com DO⁄Ufi F‹LTRE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 100. YIL MAH. MATBAACILAR CAD. NO:12 BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 02126292388 Fax: 02126296147 dogusfiltre@superonline.com DO⁄Ufi H‹DROL‹K PNÖMAT‹K LTD. fiT‹. 1443 SOK. NO:3/F KEREMO⁄LU ‹fi MERKEZ‹ YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324590505 Fax: 02324595691 info@dogushidrolik.com www.dogushidrolik.com DO⁄Ufi VANA VE DÖKÜM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK ORG SAN BÖLG 10000 SOK NO 18 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768580 Fax: 02323768582 asli@dogusvana.com.tr www.dogusvana.com.tr DO ONALDSON F‹LTRE S‹ST. T‹C. LTD. fiT‹. MUMHANE CAD KEMANKEfi MH FRANSIZ GEÇ‹D‹ NO:106 B-45 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122447331 Fax: 02122525633 oagar@mail.donaldson.com web: www.donaldson.com DONÇ H‹DROL‹K PNOMAT‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK 3 NOLU CAD. NO:85 (KÜSGET CAM‹‹ YANI) GAZ‹ANTEP Tel: 03422353920 Fax: 03422354223 cahitdonc@hotmail.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

87


Makina Rehberi

DORUK OTOMASYON ELM. & MAK. T‹C. LTD. fiT‹. OKMEYDANI P‹YALEPAfiA BULVARI fiAH‹NKAYA SOKAK NO:23 KAT:4 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02123611939 Fax: 02123611942 info@doruk.gen.tr www.doruk.gen.tr

EDEMAK MAK‹NA. SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. YEN‹ SANAY‹ S‹TES‹ SANAY‹ CAD. NO:31 MERKEZ / KAHRAMANMARAfi Tel: 03442363680 Fax: 3442364656 info@edemak.com www.edemak.com

EKSEN H‹DROL‹K PNÖMAT‹K SIZDIRMAZLIK MAK.SAN. BÜYÜK ASLIM SAN. S‹T. FUNDA SK. NO:1/R KARATAY / KONYA Tel: 03323426511 Fax: 03323426512 bilgi@eksenhidrolik.com www.eksenhidrlik.com

DÖRTEL H‹DROL‹K LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLGES‹ METAL-‹fi SAN. S‹T. 17.BLOK NO:32-34-36-38 18.BLOK NO:33 KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02125496064 Fax: 02126712275 info@dortelhidrolik.com www.dortelhidrolik.com

EGE CONTA KEÇ ÇE VE OR‹NG SAN. MUKADDER EGEL‹ YEN‹ MALTEPE YOLU EM‹NTAfi AKEL SAN. S‹T. NO:68 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125765320 Fax: 02125765332 megeli@egeconta.com www.egeconta.com

EKS‹M MÜH. S‹ST. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK.B BLOK KAT:11 NO:1675 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122228112 Fax: 02122228102 istanbul@eksimtr.com www.eksimtr.com

DURAK RAKOR SAN. T‹C. LTD. fiT T‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLGES‹ 88.OTO SAN. S‹T. 24.CAD. NO:141/143 OST‹M / ANKARA Tel: 03123959237 Fax: 03123959239 coskundurak@durakrakor.com www.durakrakor.com DURMAZ H‹DROL‹K KONSAN ÖZEL ORG.SAN.BÖLGES‹ DARBAZ SOK.NO:23 KARATAY / KONYA Tel: 03323464175 Fax: 03323464177 info@durmazhidrolik.com www.durmazhidrolik.com

000 88

EGE PNÖMAT‹K SAN. T‹C ÖMÜR YEN‹KARDEfiLER GAZ‹LER CAD. NO:546 YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324584424 Fax: 02324584112 info@egepnomatik.com.tr www.egepnomatik.com EGEM ELEKTRON‹K LTD. fiT‹.. MALTEPE KÜÇÜK SAN S‹T H BLOK NO:5 KÜÇÜKYALI MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02165184584 Fax: 02165184589 info@eg-em.com.tr www.eg-em.com.tr

DUYAR VANA MAK‹NA SAN. A.fi. U⁄UR MUMCU MAH. 2347 SK NO:7 SULTANGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02126681808 Fax: 02125947342 info@duyarvana.com.tr www.duyarvana.com.tr

EKKA ENDÜSTR‹ MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. HADIMKÖY MAH. AKÇABURGAZ SK. KORSAN Ç‹FTL‹⁄‹ MEVK‹‹ NO:29 HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: 0212858005556 Fax: 02128580066 www.ekka.web.tr

EAGLE BURGMANN ENDUST. SIZ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TUZLA K‹MYA SAN. OSB MELEK ARAS BULV. TUNA CAD. NO:18 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930293 Fax: 02165930298 furkan.safak@tr.eagleburgmann.com www.eagleburgmann.com

EKM KAUÇUK ‹MALAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 1.SAN. S‹T. 2841 SK. NO:9 KONAK / ‹ZM‹R Tel: 02324695193 Fax: 02324695195 ersen@ekmkaucuk.com www.ekmkaucuk.com

EDASAN MAK F‹LTRE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SAN. S‹T 326 SK.N.153 ‹SKENDERUN / HATAY Tel: 03266164404 Fax: 03266154942 edasanfilter@hotmail.com www.edasanfilters.com

EKMEKÇ‹O⁄LU H‹DROL‹K PNÖMAT‹K YEN‹YURT MAH. AYYILDIZ CAD. SAN. S‹T. ACENTALAR 3 BLOK NO:80 TOKAT Tel: 03562142248 Fax: 03562145187 www.akekmekcioglu.com

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

EKfi‹O⁄LU METAL MAK‹NA 2.MAATBACILAR S‹TE YOLU. Ç‹ÇEK HAN. TOPKAPI MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02124828000 Fax: 02124334122 eksioglu@eksioglumakina.com www.eksioglumakina.com ELBAfiI SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI VE MAK. SAN. T‹C. KARATAY SAN. OTOPARÇACILAR S‹T. B BLOK KOZA SOK.NO:34 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03324440709 Fax: 03322380210 elbasi@elbasi.com.tr www.elbasi.com.tr EMEK H‹DROL‹K PNÖMAT‹K S‹ST. SAN. VEE T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLGES‹ ARI SAN. S‹T. 29.CADDE 707 SOK. NO:3 YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123952877 Fax: 03123954468 info@emekhidrolik.com.tr www.emekhidrolik.com EMERSON PROCESS MANAGEMENT T‹C. LTD. fiT‹. TOPÇU ‹BRAH‹M SOK. EMERSON B‹NASI NO:17 K:4 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165739848 Fax: 02165720810 info@emersonprocess.com www.emerson.com EMO MÜHEND‹SL‹K LTD. fiT‹. KOZYATA⁄I MAH. SARIKAYA SK. D‹LEK APT. NO:11/12 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02163803152 Fax: 02166589174 emo@emomuhendislik.com.tr www.emomuhendislik.com.tr


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

89


Makina Rehberi

EMRE HIRDAVAT SIZDIRMAZLIK T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. TERSANE CAD. NO:28 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122535103 Fax: 02122375876 info@emresealing.com www.emresealing.com EMS H‹DROL‹K S‹L‹ND‹R SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 5843 SOK. NO :16 KARABA⁄LAR / ‹ZM‹R Tel: 02322541167 Fax: 02322541187 ems@emshidrolik.com www.emshidrolik.com EMSE E SIZDIRMAZLIK POMPA MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VATAN MAH.Ç‹FTE HAVUZLAR CAD.AKIN SOK.NO:17 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125010967 Fax: 02125012607 info@emsesizdirmazlik.com www.emsesizdirmazlik.com ENDO ENDÜSTR‹YEL DONANIM VE OTOMASYON S‹ST. LTD. fiT‹. 1201/1 SOKAK NO:4 TEMS‹L PLAZA P-26 YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324338515 Fax: 02324338881 info@endo.com.tr www.endo.com.tr

000 90

ENTEK PNÖMAT‹K SAN. T‹C. A.fi. DARÜLACEZE CAD. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:11 NO:1625 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02124440762 Fax: 02122211519 smc@entek.com.tr www.entek.com.tr EPKON ELEKTR‹K PNÖMAT‹K OTOMAT‹K KONT. SO⁄. MLZ. T‹C. SAN.. A.fi. YÜKSEL CAD. 36/3 YEN‹fiEH‹R / ANKARA Tel: 03124355174 Fax: 03124340335 epkonvana@yahoo.com ER MAK‹NA H‹DROL‹K KR‹KO SAN T‹C. LTD.fiT‹. KARAGAÇ CAD. ENDER SOK. NO:2/A MERKEZ / ADAPAZARI Tel: 02642764848 Fax: 02642775638 ermakina@hotmail.com ER MAK‹NA MÜHEND‹SL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:11 NO:1637 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122211018 Fax: 02122211278 info@ermakmuh.com www.ermakmuh.com

ERDEMLER H‹DROL‹K MAK. ‹ND. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. OST‹M SAN. S‹T. 31. SOK. NO:4-6 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540565 Fax: 03123546861 info@erdemlerhidrolik.com www.erdemlerhidrolik.com ERDO⁄AN HORTUM SANAY‹ BARBOROS CAD. BEYAN SOKAK M.ERDO⁄AN ‹fi MERKEZ‹ NO: 27 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163650287 Fax: 02163138254 erdoganhortum@mynet.com www.erdoganhortum.com ERDO⁄ANLAR TORNA TELES.P‹STON ÇEL‹K VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. A⁄IR SANAY‹ BÖLGES‹ KEPSUT CAD. NO.105 MERKEZ / BALIKES‹R Tel: 02662414906 Fax: 02662411051 erdoganlarmakine@yahoo.com www.erdoganlarmakine.net ERDO⁄MUfi H‹DROL‹K 100.YIL BULVARI KIRKINCI SK. NO:79 OST‹M / ANKARA Tel: 03123547861 Fax: 03123542655

ENKAR LTD. fiT‹. 30.SOKAK NO:7 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540501 Fax: 03123546719 info@enkar.com.tr www.enkar.com.tr

ERA AY SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI MAK. YEDEK PARÇA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ABDÜLKAD‹R GEYLAN‹ CAD. OSMANLI ‹fi MERKEZ‹ NO:3-3 OST‹M / ANKARA Tel: 03123859782 Fax: 03123859784 eraysiz@superposta.com www.eraysiz.com

EREN KEÇE SIZD. ELM. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KARASOKU MAH. 6.SOK. NO:9/C SEYHAN / ADANA Tel: 03223517628 Fax: 03223599670 info@erenkece.com.tr www.erenkece.com

ENSA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KÖRFEZ SAN. S‹T. 418 BLOK NO:5 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623352211 Fax: 02623354565 ensahidrolik@hotmail.com www.ensahidrolikltd.com

ERBA ENDÜSTR‹YEL SIZDIRMAZLIK ELEM MANLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 2824 SK. NO:12 1. SAN S‹T. ÇAMD‹B‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324691413 Fax: 02324693143 erbalimited@mynet.com www.erbaendüstriyel.net

ERKARA OTOMOT‹V T‹CARE ET VE SANAY‹ A.fi. SANAY‹ ÇARfiISI ANKARA CAD. NO:44 ODUNPAZARI / ESK‹fiEH‹R Tel: 02222174151 Fax: 02222174104 erkara@isbank.net.tr www.erkara.com

ENS‹S PNÖMAT‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. N‹LÜFER T‹CARET MERKEZ‹. 56 SOK. NO:12 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244435420 Fax: 02244435422 info@ensispnomatik.com www.ensispnomatik.com

ERDEM ‹fi MAK. SAN VE T‹C. LTD. fiT‹. KADOSAN SAN. S‹T. 1.SOSYAL TES‹SLER N0:86 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164151269 Fax: 02164151289 erdemhidrolik@hotmail.com www.erdemhidrolik.8m.com

ERMAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. YAVUZ SEL‹M CAD. NO:3 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627441885 Fax: 02627444500 ermakina@ermakina.com www.ermakina.com

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

91


92

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

93


Makina Rehberi

ERNE H‹DROL‹K&PNÖMAT‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹DO⁄AN MAH.YEN‹ MALTEPE YOLUEM‹NTAfi ULUBATLI SAN.S‹T. NO:48 MALTEPE BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125656864 Fax: 02125653684 erne@erne.com.tr www.erne.com.tr EROK H‹D. PNÖ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER ÇARfiISI C BLOK NO:6 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125774147 Fax: 02125772884 sedat@erok.com.tr www.erok.com.tr EROK H‹D. PNÖ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FABR‹KA: ADNAN KAHVEC‹ CAD. KOSKOOP SAN S‹T.3. BLOK NO 11 HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: 02127982892 Fax: 02127982896 info@erok.com.tr www.erok.com.tr ERREKSAN RAKOR HORTUM H‹D. MAK. OTOM. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4.SAN.S‹T. 10723 SK. NO:16 KARATAY / KONYA Tel: 03323454576 Fax: 03323450579 info@erreksan.com www.erreksan.com ERTAM H‹DROL‹K SAN.. VE LTD. fiT‹. 1.ESENfiEH‹R MAH. KADOSAN OTO SAN. S‹T. O BLOK NO: 5 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE/‹STANBUL Tel: 02163641424 Fax: 02165406398 info@ertamhidrolik.com www.ertamhidrolik.com ES-H‹DROTEK TEKSAN SAN. S‹T. H5 BLOK NO:2-3-7 MERKEZ / ESK‹fiEH‹R Tel: 02222282057 Fax: 02222282058 eshidro_tek@mynet.com www.eshidrotek.com ESSA GRUP DIfi T‹C. LTD. fiT‹. UZAYÇA⁄I CAD. 82/B 08, AYIK ‹fi MERKEZ‹ OST‹M / ANKARA Tel: 03123860920 Fax: 03123860922 info@essagrup.com www.essagrup.com

000 94

www.makinarehberi.com

EUROTEC OTOMASYON TEKN. MAK. ‹TH. ‹HR. SAN. GEPOSB 3.CADDE 34.SOKAK NO:4/2 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627513532 Fax: 02627512105 info@eurotec.com.tr www.eurotec.com.tr FAMPA KAUÇUK MAMÜLLER‹ SAN.T‹C.LTD.fiT‹. MUMHANE CD. NO:12 FAMPA ‹fi MEKR.KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122434300 Fax: 02122523359 fampa@fampa.com.tr www.fampa.com.tr FESTO SAN. VE T‹C. A.fi. TUZLA MERMERC‹LER ORG. SAN. BÖLG. NO:3 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165850085 Fax: 02165850050 info_tr@festo.com www.festo.com.tr FORM MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KARATAY SAN. S‹T. PERfiEMBE PAZARI NEF‹S SOK. NO:3 KARATAY / KONYA Tel: 03322480496 Fax: 03322388863 GEL‹fi‹M OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DUMLUPINAR MAH. YANYOL CAD. NO:36 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02163790199 Fax: 02163792210 go@gelisimotomotiv.com www.gelisimotomotiv.com GEM-FA SANAY‹ VE T‹CARET KOLL. fiT‹. YEMEN‹C‹LER CD. NO:37/39 KARAKÖY/‹STANBUL Tel: 02122536139 Faks: 02122567686 info@gem-fa.com www.gem-fa.com GENÇSAN H‹DROL‹K HORTUM LTD. fiT‹. KAZIM D‹R‹K MAH.283 SK.NO:7 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324350725 Fax: 02324861721 baris@gencsan.com www.gencsan.com GÖKER H‹DROL‹K MEK.MAK‹NA OTOMOTV YEDEK PARÇA 30.SOK.NO: 99-101-103 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540597 Fax: 03123540066

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

goker@gokerhidrlik.com.tr www.gokerltd.com.tr GÖRGÜ H‹DROL‹K VE MAK‹NA TEKN‹K T‹C. SAN.. A.fi. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ E BLOK 503 SOK.NO:56/A Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164993696 Fax: 02164993898 info@gorgu-hidrolik.com www.gorgu-hidrolik.com GÜRMAKSAN H‹DROL‹K PNÖMAT‹K DEVRE ELEMAN. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ESKOOP SANAY‹ S‹TES‹ B2 BLOK NO:105 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02125495312 Fax: 02125495317 info@gurmaksan.com.tr www.gurmaksan.com.tr GÜVEN ‹fi H‹DROL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ OST‹M SANAY‹ S‹TES‹ 41/A SOKAK NO: 17 OST‹M / ANKARA Tel: 03123851445 Fax: 03123545780 guvenis@bir.net.tr www.guvenishidrolik.com.tr HANSA-FLEX H‹DROL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYDINEPE MAH. AYDINLI YOLU CAD.NO:25 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02164931310 Fax: 02164938910 turkiye@hansa-flex.com www.hansa-flex.com HANTAfi H‹D. MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 1.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ATABEY SOK.NO:13-15-17 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322381124 Fax: 03322482388 fenitsa@fenitsa.com.tr www.fenitsa.com.tr HASSEL ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹ SA AN. T‹C. LTD. fiT‹. SÜLEYMAN DEM‹REL ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 4.CAD.NO:107/6 GÖNEN / ISPARTA Tel: 02465565538 Fax: 02465565544 hassel@hassel.com.tr www.hassel.com.tr HAT YA⁄LAMA H‹DROL‹K PNOMAT‹K L‹NEER HAR. S‹ST. SAN ORG. SAN. G‹R‹fi‹ DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. 19. CD. NO:6 KAYSER‹ Tel: 03522220697 Fax: 03523113740 info@hatyaglama.com www.hatyaglama.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

95


96

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

97


Makina Rehberi

HELSAN H‹D.ELEMANLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÖMER AVN‹ MAH. TAfiLI SK. NO:6 KABATAfi / ‹STANBUL Tel: 02122520862 Fax: 02122512905 helsan@helsan.com www.helsan.com

H‹DROES ENDÜSTR‹YEL DONANIM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TONACILAR VE OTO TAM‹TC‹LER SAN.S‹T. V BLOK NO:15 ESK‹fiEH‹R Tel: 02222281367 Faks: 02222281372 info@hidroes.com www.hidroes.com

H‹DROSAM H‹DROPAR H‹D. PNÖ. ELEK. SAN. LTD. fiT‹. N‹LÜFER T‹C. MERK. DEM‹RC‹ MH. 62. SOK. NO:2 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244418877 Fax: 02244410333 info@hidrosam.com www.hidrosam.com

HEMA ENDÜSTR‹ A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ HEMA ENDÜSTR‹ A.fi. TES‹SLER‹ ÇERKEZKÖY / TEK‹RDA⁄ Tel: 02827581040 Fax: 02827581068 hattatotomotiv@hattat.com.tr www.hattat.com.tr

H‹DROKONTROL MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K OSB ‹.MEL‹H GÖKÇEK BULVARI NO:8/1 YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123952100 Fax: 03123952327 info@hidrokontrol.com.tr www.hidrokontrol.com.tr

H‹DRO-STAR H‹DROL‹K PNÖMAT‹K GÜÇ S‹STEMLER‹ SANAY‹ ORGAN‹ZESAN.BÖL.ESKOOP SANAY‹ S‹TES‹ C-5 BLOK NO:261-263 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125499718 Fax: 02125499719 info@hidro-star.com www.hidro-star.com

HEMAfi END. ÜRÜNLER SAN.T‹C.LTD,fiT‹.. OST‹M OSB 1231/1 SOK.,NO:6 OST‹M / ANKARA Tel: 0 312 354 77 74 Faks: 0 312 385 39 37 info@hemas.com.tr www.hemas.com.tr

H‹DROL‹FT SAN. MAK. VE TAK. TEZG. T‹C. LTD. fiT‹. 1.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ AKHUN CADDE NO:10 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670540 Fax: 03122670543 satinalma@hidrolift.com www.hidrolift.com

OL‹K-PNÖMAT‹K H‹DRO-TEK H‹DRO MÜHEND‹SL‹K SAN. T‹C. ‹STOÇ T‹CARET MERKEZ‹ 8.ADA NO.160 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126598636 Fax: 02126598639 baris@hidro-tek.com.tr www.hidro-tek.com

HEMKO H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BÜSAN ÖZEL O.S.B. 10664 SOK.NO:31/L KARATAY / KONYA Tel: 03323454466 Fax: 03323454465 bilgi@hemkohidrolik.com www.hemkohidrolik.com H‹DRO MERT MAK‹NA SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. ÇA⁄DAfi EMEKSAN. S‹T. 646. SOK. NO:13 ‹VED‹K/OST‹M / ANKARA Tel: 03123958780 Fax: 03123958782 mertzekisahin@hotmail.com www.hidromak.com H‹DROB‹RL‹‹K MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ EM‹NEL KOOP. 665. SOK NO:25 OST‹M / ANKARA Tel: 03123953816 Fax: 03123953820 info@hidrobirlik.com www.hidrobirlik.com H‹DROD‹NÇ HORTUM VE H‹DROL‹K S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. SULTAN ORHAN MH. KOCA BETON BLOKLARI 1180/2 SOK. B BLOK NO:3-4 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626464357 Fax: 02626423426 info@hidrodinc.com

000 98

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹N PNÖMAT‹K MAK‹NA VE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MALTEPE YOLU EM‹NTAfi ULUBATLLI SAN. S‹T. NO:66 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125444045 Faks: 02125444058 info@hidrolin.com www.hidrolin.com H‹DROMEK H‹DROL‹K VE MEK. MAK. ‹ML. SAN. VE T‹C. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖL.OSMANLI CAD.NO: 1 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122671260 Fax: 03122671339 info@hidromek.com.tr www.hidromek.com.tr H‹DROPAK H‹DROL‹K MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. DARÜLACEZE CAD. PERPA T‹C. MERKEZ‹ B BLOK KAT:11 NO:1620 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122211227 Fax: 02122217488 hidropak@hidropak.com www.hidropak.com H‹DROPAR KOCAEL‹ LTD. fiT‹. OSMAN YILMAZ MAH. ‹STANBUL CAD. NO: 3/E GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626438411 Fax: 02626438414 info@hidroparkocaeli.com.tr www.hidroparkocaeli.com.tr

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

H‹DROTEKN‹K FABR‹KA MALZ. SAN. T‹C. A.fi. ANKARA ASFALTI ÜZER‹ 2296 SK. NO: 21 ALYAZ ‹fi MERKEZ‹ DEN‹ZL‹ Tel: 02582514506 Fax: 02582516026 info@hidroteknik.com.tr www.hidroteknik.com.tr OLOJ‹LER‹ H‹DROTEK SU JET‹ TEKNO ‹VED‹K OSB ANA SANAY‹ S‹TES‹ 1469 SOK. NO:84 OST‹M- ANKARA Tel: 03123958621 Fax: 03123958598 info@hidroteksujeti.com www.hidroteksujeti.com H‹PAfi H‹DROL‹K PNÖMAT‹K SAN. VE T‹C. A.fi. NECAT‹BEY CAD.NO:88 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122514005 Fax: 02122512892 info@hipashidrolik.com www.hipashidrolik.com H‹POMAK H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ MAKPARSAN ÖZEL ORG. SAN. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. HÜDA‹ CAD. DEVEC‹ SOK. NO:31 KARATAY / KONYA Tel: 03323425971 Fax: 03323425975 info@hipomak.com www.hipomak.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

99


100

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

101


Makina Rehberi

HORTUM MARKET SANAY‹ VE T‹CARET 100.YIL BULVARI 31/A SK N:10 OST‹M / ANKARA Tel: 03123852511 Fax: 03123850977 info@hortummarket.com www.hortummarket.com

KONUK ISI MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORG.SAN. BÖL. TURGUT ÖZAL CD. NO:102/26-1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126717166 Fax: 02126713797 bsaglam@hotmail.com www.konukisi.com

‹DEA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K ‹Nfi. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 2.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ SOSYAL TES‹S A BLOK NO:1 BAfiPINAR / GAZ‹ANTEP Tel: 03423374467 Fax: 03423374469 ideahidrolikpnomatik@msn.com www.ideahidrolik.com

KOZMAKSAN H‹DROL‹K POMPA VE ARA fiANZIMAN PTO ‹ML. E SOK.7 Y. SOK1175 .NO:9 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540539 Fax: 03123543459 info@kozmaksan.com.tr www.kozmaksan.com.tr

‹NTERS‹S MAK. K‹M.. ‹ZOL. ‹Nfi. B‹L. PAZ. TURZ. ‹TH. ‹HR. T‹C. TURAN GÜNEfi BULVARI N.28-B /5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03124419957 Fax: 03124396275 nihatkrd@gmail.com www.intersissujeti.com KASTAfi KAUÇUK SAN. VE T‹C. A.fi. KORAY SK. OTO PARÇACILAR S‹T. SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322332692 Fax: 03322332848 konmagaza@kastas.com.tr www.kastas.com.tr KASTAfi KAUÇUK SAN. VE T‹C. A.fi fi. 10001 SOK. NO:19 ATATÜRK OSB Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768826 Fax: 02323768757 info@kastas.com.tr www.kastas.com.tr KOÇAYSAN OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ANADOLU SANAY‹ S‹TES‹ HOROZLUHAN MH. GÜVEN CAD. NO:121-123 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322484850 Fax: 03322515102 info@kocaysan.com www.kocaysan.com KONTROL S‹STE. ELEKTROMEKAN‹K SAN. VE T‹C. LTD. BOSTANCI YOLU KEYAP S‹TES‹ N:99 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165279615 Fax: 02165279620 info@kon-sis.com www.kon-sis.com

000 102

www.makinarehberi.com

MCS H‹DROL‹K PNÖMAT‹K SIZDIRMAZLIK DEVRE ELEMANLAR ANADOLU SAN. OTO PARÇACILAR S‹T. NO:4/A SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322482454 Fax: 03322510833 mcs@mcshidrolik.com www.mcshidrolik.com MEKA PNÖMAT‹K - H‹DROL‹K FABR‹KA MALZEMELER‹ SAN. TERSANE CAD.NO:57 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122432477 Fax: 02122451788 info@mekaph.com.tr www.mekaph.com.tr

LASTOPAK SIZDIRMAZ ZLIK ELEM. MAK. LTD. fiT‹. YEN‹ MALTEPE YOLU ULUBATLI EM‹RTAfi SAN. S‹T. NO:128 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125014777 Fax: 02126740718 info@lastopak.com.tr www.lastopak.com.tr

METOSAN H‹DROL‹K - PNÖMAT‹K SA AN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KARATAY SAN. ÇOBANDEDE SK. NO:59 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322354596 Fax: 03322367926 metosan@metosan.com.tr www.metosan.com.tr

LEON TEKN‹K DIfi T‹CARET BULGURLU MAH. L‹BAD‹YE CAD. TAHRAL‹ S‹TES‹ KARAYEL‹ A BLOK DA‹RE:02 ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02164704676 Fax: 02164704680 info@leonteknik.com www.leonteknik.com

MP H‹DROL‹K OTOMASYON SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DEFTERDAR MAH FETH‹ ÇELEB‹ SOK. NO:1 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 0 212 674 85 50 Faks: 0 212 674 85 53 info@mphidrolik.com www.mphidrolik.com

L‹DER PNÖMAT‹K S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TEL‹ ORG. SANAY‹ BÖLGES‹ B‹KSAN YAPI KOOPERAT‹F‹ D BLOK NO:57 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124850672 Fax: 02124850895 okankarabek@gmail.com www.systematic.com.tr

NETMAK METAL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD D. fiT‹ FSM. MAH. BALKAN CAD. NET PLAZA GÖKÇ‹N SK. NO:4 ÇAKMAK ÜMRAN‹YE/‹STANBUL Tel: 0 216 364 24 00 Faks: 0 216 364 28 00 info@netmak.com.tr www.netmak.com.tr

LM MC MAK‹NA SANAY‹ LTD. fiT‹. ANKARA ASFALTI 40.KM BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02328807050 Fax: 02328807058 info@lmcmakina.com.tr www.lmcmakina.com.tr

NORM END. LTD. fiT‹. 2827 SK. N.34 1.SANAY‹ S‹TES‹ 1.SANAY‹ S‹TES‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324493360 Fax: 02324571631 info@normendustri.com www.normendustri.com

MAKEL H‹D. MAK. ELM. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. NECAT‹BEY CAD. LEBLEB‹C‹ fiABAN SK. NO.5/B KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122937907 Fax: 02164153830 info@makelhidrolik.com.tr www.makelhidrolik.com.tr

OKS OTNAR KAUÇUK PROF‹L VE PARÇALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ YALOVA YOLU AYDAN SAN S‹T NO:38/48 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242157545 Fax: 02242157544 info@oks.com.tr www.oks.com.tr

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

103


104

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

105


Makina Rehberi

O-PAK ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. PERPA T‹C.MERKEZ‹ A BLOK KAT:5 NO:282-284-286 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122215315 Fax: 02122225699 info@o-pak.com.tr www.o-pak.com.tr ORVAL H‹DROL‹K VALF SAN. T‹C. BÜSAN SAN. S‹T. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. KOSGEB CD. 10641 SK. NO:37 KARATAY / KONYA Tel: 03323452922 Fax: 03323452923 bilgi@orval.com.tr www.orval.com.tr ÖNCÜ TEKN‹K H‹DROL‹K PNÖMAT‹K HIRDAVAT NALBUR R‹YE YEN‹ MAHALLE. MURAT ÇEfiME CAD. N.99/1 S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02127236924 Fax: 02127237914 oncuteknikarif@hotmail.com www.oncuteknik.net ÖZCEYLANLAR H‹DROL‹K MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. KOST‹M ÖZEL ORG. SANAY‹ NUR SOK. NO:2-4 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03323422222 Fax: 03323422228 hms@ozceylanlar.com.tr www.ozceylanlar.com.tr ÖZKARA H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ T‹C. 100.YIL BULVARI NO:80 OST‹M / ANKARA Tel: 03123542733 Fax: 03123541447 info@ozkarahidrolik.com www.ozkarahidrolik.com ÖZKOÇASLAN ‹fi fi MAK‹NALARI SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹ ‹K‹TELL‹ OSB ÇEVRE SAN. S‹T. 4.BLOK NO:26-28 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124863651 Fax: 02124863653 ozkocaslan@gmx.net;info@ozkocaslanhidrolik.com www.ozkocaslanhidrolik.com PAKEL MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. AYDIN TEPE MAH.E5 KARAYOLU ÜZER‹ 14/E TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02164945720 Fax: 02164945724 pakel@pakelmakina.com www.pakelmakina.com

000 106

www.makinarehberi.com

PASCAL MÜHEND‹SL‹K MAK‹NE TEÇH‹ZAT SANAY‹ VE DIfi T‹CARET PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:11 NO:1694 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02123208524 Fax: 02123208525 atiguven@hotmail.com www.pascalmuhendislik.com.tr PEMAKS PNÖMAT‹K H‹DROL‹K S‹L‹ND‹R SAN. T‹C. ‹TH. ‹MES SAN.S‹T. A BLOK 102.SK NO:11 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643076 Fax: 02164666305 pemaks@pemaks.com.tr www.pemaks.com.tr PLATIN PANTOGRAF YUKSEK KALD‹R‹M CAD. NO:46/1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122520031 Fax: 02122497251 POL‹ME ER KAUÇUK SAN. PAZ. A.fi. ESENYURT YOLU NO:31 POB:55 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02125910800 Fax: 02125919472 zuhal.celik@sel.com.tr www.sel.com.tr PROSES H‹DROL‹K PNÖMAT‹K S‹STEMLER SAN. VE T‹C. N‹LÜFER T‹C. MERK. 56.CAD. 67.SOK. NO:21 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244433756 Fax: 02244433760 info@proseshidrolik.com www.proseshidrolik.com PVD PROSES VANA DONANIM TD. fiT‹. LT NECAT‹BEY CAD. KARANLIK FIRIN SK. NO:11 34425 KARAKÖY Tel: 02122457737 Fax: 02122457739 zeki@pvd.com.tr-info@pvd.com.tr www.pvd.com.tr REKORSAN H‹D. REKOR OTOMO. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BÜSAN ORGAN‹ZE SANAY‹ 11.SOK. NO:17-19 KARATAY / KONYA Tel: 03323451367 Fax: 03323450008 engin@rekorsan.com www.rekorsan.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

REKSAN REKOR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 100.YIL BULVARI NO:114 OST‹M/ANKARA Tel: 03123541313 Faks: 0312 3547196 info@uncoreksan.com.tr www.uncoreksan.com.tr SEMAK K&MAT‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. B BLOK K:11 NO:1639 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122212780 Fax: 02122212046 semakmatik@turk.net www.semakmatik.com SMS SAN. MALZEMELER‹ ÜRET‹M VE SATIfiI LTD. fiT‹. NECAT‹BEY CAD. A⁄AÇTULUMBA SOK.NO:4 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122514454 Fax: 02122514455 info@sms-tork.com.tr www.sms-tork.com.tr SMS SANAY‹ MALZEMELE ER‹ ÜRET‹M VE SATIfiI LTD. fiT‹. BOSTANCI YOLU CAD. KURU SOK.NO:16 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643405 Fax: 02163643757 info@sms-tork.com.tr www.sms-tork.com.tr SOYSAL H‹DROL‹K - H‹DROL‹K S‹L‹ND‹R VE YEDEK PARÇ. OST‹M ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 32. SOKAK NO:49 OST‹M / ANKARA Tel: 03123545526 Fax: 03123851965 info@soysalhidrolik.com www.sosyalhidrolik.com STAR H‹DROPAR R LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:11 NO:1611 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122224084 Fax: 02122210999 ismailtunc@starhidropar.com.tr www.starhidropar.com.tr SURKON MAK‹NE SAN. DIfi. T‹C. LTD. fiT‹. 13.SK.NO:3 OST‹M / ANKARA Tel: 03123861464 Fax: 03123861463 info@surkon.com www.surkon.com


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

107


Makina Rehberi

T.P.M. MÜHEND‹SL‹K END. MAL. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. fiEH‹T MEHMET FAT‹H ÖNGÜL SK. ESK‹YAPANLAR PLAZA N:1/1 K:7 D:9 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02166589348 Fax: 02166589441 tpm@tpm.com.tr www.tpm.com.tr

TEKNOMAT‹K TEKN‹K END. MALZ. MAK. T‹C.VE SAN. A.fi. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:1/ 2 NO:38 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123204760 Fax: 02123204763 info@teknomatik.com www.teknomatik.com

TALHA H‹DROL‹K MAK‹NA OTOMOT‹V END. SAN. VE DIfi. T‹C.. KARATAY SANAY‹ PERVAR‹ SOK.NO:24 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322337333 Fax: 03322337333 bilgi@talha.com.tr www.talha.com.tr

TEKNOPAR H‹DROL‹K PNÖMAT‹K ENDÜSTR‹ OTOMAYON SAN. VE T‹C. LTD. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ HASEMEK S‹TES‹ 22.CAD. 687 SOK. NO:3-5 OST‹M / ANKARA Tel: 03123959920 Fax: 03123959930 info@teknoparhidrolik.com www.teknoparhidrolik.com

TURGUTLAR H‹DROL‹K S‹L‹ND‹R VE MAK. SAN. ‹TH. ‹HR. 771. SOK. NP:55/2 AST‹S SAN. S‹T. / AYDIN Tel: 02562311606 Fax: 02562311676 info@turgutlarhidrolik.com www.turgutlarhidrolik.com

TEKNOS‹STEM PNÖMAT‹K H‹DROL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. GAZCILAR CAD. ANAFARTA SOK. NO:1-A OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242723734 Fax: 02242724019 info@teknosistemltd.com.tr www.teknosistemltd.com.tr

VEMA PNÖMAT‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ SANAY‹ BÖLGES‹, B‹KSAN S‹TES‹ B2-4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124851685 Fax: 02124851684 vema@vema.com.tr www.vema.com.tr

TEKSAN H‹D. REK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 100 YIL BULVARI NO:96 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540046 Fax: 03123542950 yasar@teksanhidrolik.com.tr www.teksanhidrolik.com.tr

V‹RGO H‹D.PNÖM.BA⁄LANTI ELEMANLARI VE MÜH. LTD. fiT ÇEVRE SANAY‹ S‹TES‹ 8.BLOK NO:16 BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02124850695 Fax: 02124850696 info@virgofittings.com.tr www.virgofittings.com.tr

TEMA FITTINGS SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. TERSANE CAD FÜTUHAT SOKAK KARDEfiLER HAN NO:10 KAT: 2/7 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122378329 Fax: 02122370185 info@temafittings.com www.temafittings.com

VOLZ TURKEY H‹D. PNÖ. MÜH. LTD. fiT‹. TEKST‹L KENT T‹CARET MERKEZ‹ A-19 BLOK NO:15 ESENLER / ‹STANBUL Tel: 02124385212 Fax: 02124385214 info@volzturkey.com www.volzturkey.com

TEKNOFLEKS ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹ T‹C.SAN.LTD.fiT‹. SOYAK S‹TES‹ NO:50/895 GÖZTEPE / ‹STANBUL Tel: 02164709590 Fax: 02163159851 teknofleks@ttnet.net.tr www.teknofleks.com.tr

TOROS AKIfiKAN S‹ST. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:11 NO:1749 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122222367 Fax: 02122223976 info@torosakiskan.com www.torosakiskan.com

YAMAN H‹DROLL‹K PNÖMAT‹K SANAY‹ S‹TES‹ 7 BLOK NO:11 MERKEZ / BOLU Tel: 03742159088 Fax: 03742172053 metin@yamanhidrolik.com www.yamanhidrolik.com

TEKNOMAT‹K A.fi. FERMEC‹LER CAD. NO:25 /A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122450465 Fax: 02122450472 info@teknomatik.com www.teknomatik.com

TST TAMSAN MAK‹NA ‹ML. VE T‹C. LTD. fiT‹. GEPOSB CUMHURR‹YET CD. GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627512044 Fax: 02627513044 info@tst-tamsan.com www.tst-tamsan.com

TAV‹LLER H‹DROL‹FTSAN H‹D.PNO. S‹L‹ND‹R SAN VE T‹C.Afi. ORG. SAN. BÖL. DEM‹RC‹LER S‹T A-1 BLOK N:13 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 0 212 671 54 46 Faks: 0 212 671 54 45 istanbul@taviller.com.tr www.taviller.com.tr TEKMAK VALF VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BAKIRCILAR SAN S‹T KARANF‹L CD N:21 BEYL‹KDÜZÜ B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128754475 Fax: 02128754551 tekmak@tekmakvalf.com.tr www.tekmakvalf.com.tr TEKNONORM MÜHEND‹SL‹K H‹DROL‹K PNÖMAT‹K OTOMASYON ESENfiEH‹R MAH.DES SAN.S‹T.1.CAD.T‹C.MERKEZ B‹NASI NO:18/19 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164151900 Fax: 02164151143 info@teknonorm.com.tr www.teknonorm.com.tr

000 108

www.makinarehberi.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

TUNTAfi AKIfiKAN DA⁄ITIM S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.. DEPO: ‹ZM‹R AYDIN KARAYOLU NO:1/1 FABR‹KA: YEN‹ NES‹L CAD.NO:20 ARMUTLU/KEMALPAfiA 35180 TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02328532610 Fax: 02328532718 info@tuntas.com.tr www.tuntas.com.tr

YEfi‹LLER H‹DROL‹K PNÖMAT‹K ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. ÇARfiI GRUBU N:80 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 02125495115 Fax: 02125494348 info@yesillerhidrolik.com.tr www.yesillerhidrolik.com.tr


H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

www.makinarehberi.com

109


Makina Rehberi

ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 110


ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA

www.makinarehberi.com

111


Makina Rehberi

AKFEL PAZARLAMA ‹THALAT ‹HRACAT A.fi. HÜRR‹YET MAH. E 5 YANYOL ÜZER‹ NO:57 34876 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164532700 Fax: 02166710600 export@akfel.com.TR www.airfel.com.tr AKSAN LTD. ‹ZM‹R YOLU 12.KM 16280 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244429000 Fax: 02244428199 info@aksan.us www.aksan.us ANTALYA KARTEKN‹K SO⁄UTMA D. fiT‹ END. MUT. SAN. T‹C. LTD AKDEN‹Z SANAY‹ S‹TES‹ 5002 SK. NO:47 ANTALYA Tel: 02422210459 Fax: 02422216056 karteknik@karteknik.com www.karteknik.com AVABIS DANIfiMANLIK VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ ÇAMLICA MAH. BARAJ YOLU CAD. BURAK SOK. NO:17/10 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164559980 Fax: 02164559688 info@avabis.com www.avabis.com BALÇIK ISI ELEMANLARI SAN. T‹C. A.fi. TURGUT ÖZAL BULV. NO:50 KAZAN / ANKARA Tel: 03128145120 Fax: 03128145129 ibrahimbozgoz@balcik.com.tr www.balcik.com.tr BAYMAK MAK. SAN. T‹C. A.fi. TEPEÖREN MEVK‹‹ AKDEN‹Z CAD. ORTA MAH. ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163041088 Fax: 02163041964 export@baymak.com.tr www.baymak.com.tr BOL-FER ISITMA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. Z‹YABEY CD. NO:55/B BALGAT / ANKARA Tel: 03122864251 Fax: 03122864241 bol-fer@yahoo.com

000 112

www.makinarehberi.com

BOSCH ISITMA ÜRÜNLER‹ A.fi. ORG.SAN.BÖL MAN‹SA Tel: 02362261326 Fax: 02362335891 www.tr.bosch.com

‹K‹TELL‹/K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124720975 Fax: 02124720974 info@fdr.com.tr www.fdr.com.tr

CANTAfi ‹Ç VE DIfi fi SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ SAN. A.fi. DOLAPDERE CD. NO:155 PANGALTI / ‹STANBUL Tel: 02122329122 Fax: 02122258111 ates@cantassogutma.com www.cantassogutma.com

FIRAT ISI S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi. YALNIZ SELV‹ CD. ORHAN GAZ‹ SK. NO:8 SO⁄ANLIK KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164515631 Fax: 02163770139 firat@firatisi.com.tr www.firatisi.com.tr

CENK ENDÜSTR‹ TES‹SLER‹ ‹MALAT VE TAAHHÜT Afi. GÜRSEL MAH. ÖZO⁄UL CD. NO:5 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02122214323 Fax: 02122214325 cenk@cenk.com.tr www.cenk.com.tr

GÖNKA KL‹MA TES. ‹Nfi. SAN. VE T‹C. A.fi. ÇET‹N EMEÇ BULV. 2. CD. NO:11 AfiA⁄IÖVEÇLER / ANKARA Tel: 03124725858 Fax: 03124725876 www.gonka.com.tr

COfiKUNÖZ RADYATÖR VE ISI SAN. T‹C. A.fi. NOSAB CEV‹Z CAD. NO:21 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242197400 Fax: 02242197470 info@starpan.com.tr www.starpan.com.tr ÇUKUROVA ISI S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. GEBZE PLAST‹KÇ‹LER ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ATATÜRK BULVARI NO:28 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627513366 Fax: 02627513388 info@cukurovaisi.com www.cukurovaisi.com ERDEMLER SO⁄UTMA ISITMA KL‹M MA ‹Nfi. TES. SAN. T‹C. LTD. ‹VED‹K OSB. SO⁄UTMACILAR KOOP. 656 SK. NO:27 OST‹M / ANKARA Tel: 03123954440 Fax: 03123955920 www.erdemlersogutma.com ERENSAN ISI SAN. A.fi. SANAY‹ CD. ALTAY SK. 7 YEN‹BOSNA / ‹STANBUL Tel: 02125510500 Fax: 02125513484 info@erensan.com.tr www.erensan.com.tr FDR SO⁄UTMA KL‹MA TES‹SAT T‹ ‹NfiAAT SAN.T‹C.LTD.fiT MARMARA SANAY‹ S‹TES‹ L BLOK NO:243

HAVAK END.. TES‹SLER‹ T‹C. LTD. fiT‹. ÇAYCILAR SK. NO:42 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126122774 Faks: 02125013525 info@havak.com www.havak.com HOfiSEVEN ISI YALITIM SAN. T‹C. A.fi. ANKARA YOLU 18. KM BURSA Tel: 02243841110 Fax: 02243841114 www.hosseven.com.tr ISIN REZ‹STANS SAN. T‹C. LTD. fiTT‹. ESENYURT YOLU ERGUVAN SOK NO:15 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02124440117 Faks: 02126956188 info@isinrezistans.com www.isinrezistans.com ‹LMAKSAN HAVALANDIRMA MAK‹NA ‹ML. SAN. T‹C. ‹TH. IHR.LTD.fiT‹. ‹NÖNÜ MAH. YAVUZ SULTAN SEL‹M CAD. NO:101 TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02328547980 Fax: 02328547787 info@ilmaksan.com.tr www.ilmaksan.com ‹MAS KL‹MA SO⁄UTMA MAK‹NA Y‹ T‹C. VE MÜM.A.fi. SANAY 10006 SOKAK NO:29 ATATÜRK ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768700 Fax: 02323768576

ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA


ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA

www.makinarehberi.com

113


Makina Rehberi

KALDE KL‹MA ORTA BASINÇ FITTINGS VE VALF SAN. A.fi. MERMERC‹LER SAN. S‹T. 8. CD. NO:2 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128754017 Fax: 02128751610 sales@kaldeklima.com www.kaldeklima.com

PANEL S‹STEM SO⁄UTMA SAN.T‹C.Afi. ISISO SAN.S‹T. G BLOK NO:17 - 18 HOfiDERE MEVK‹‹ BAHÇEfiEH‹R B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126232173 Fax: 02126232170 panelsistem@panelsistem.com.tr www.panelsistem.com.tr

KUZEY ENERJ‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. CAM‹‹ fiER‹F MAH. ÇAKMAK CAD. NO:27/39 MERS‹N Tel: 03242372711 Fax: 03242372712 kuzeysan@kuzeysan.com www.kuzeysan.com

P‹TSAN MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESENYURT YOLU ÜZER‹ BA⁄LAR MEVK‹‹ NO:66/68 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02124281885 Fax: 02124281661 pitsan@pitsan.com.tr www.pitsan.com

MAKTEK KAZAN RAD. KL‹MA SAN. T‹C. A.fi. 10013 SK. NO:14 AOSB Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323282106 Fax: 02323280486 info@maktek.com.tr www.maktek.com.tr

REFMAC SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ MÜH. SAN. T‹C. LTD.fiT‹. ESENfiEH‹R MAH. SEM‹H SANCAR CD. MADENLER MEVK‹‹ PERP‹M SAN.S‹T. A/5 ÜMRAN‹YE / ‹ST. Tel: 02165260400 Fax: 02165260389 refmac@refmac.com www.refmac.com

MESSAN SO⁄UTMA SAN .VE TIC.LTD.fiT‹ . 10007 SK. NO:24 AOSB Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768320 Fax: 02323768326 info@messan.com.tr www.messan.com.tr

S 2000 MUTFAK SO⁄. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. GÜRSEK MAH. fiEVKETPAfiA CD. 20/2 KA⁄ITHANE / ‹STANBUL Tel: 02122212620 Fax: 02122225465 2000s@superonline.com www.s2000.com.tr

ODE YALITIM SAN. VE T‹C. A.fi. KAPTANPAfiA MAH. HAL‹T Z‹YA TÜRKKAN SOK. FAMAS PLAZA B BLOK KAT:14 OKMEYDANI / ‹ST. Tel: 02122104905 Fax: 02122104907 ode@ode.com.tr WWW.ode.com.tr

SENTE MAK‹NA ‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. ADNAN KAHVEC‹ BULV. GÖLBOYU CD. 1501/2 GÜRPINAR B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128561132 Fax: 02128561131 info@sentemakina.com.tr www.sentemakina.com.tr

OMAK MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DR.MED‹HA ELDEM SOK. 69/3 KOCATEPE / ANKARA Tel: 03124333133 Fax: 03124340522 omak@omak.com.tr www.omak.com.tr

SOLAREKS GÜNEfi ENERJ‹ S‹STEMLER‹ ‹MES SAN.S‹T. A BLOK 106 SK. NO:48 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163148580 Fax: 02163641029 info@solareks.com.tr www.solareks.com.tr

ÖZMAK SAN ISI SAN. A.fi. ALLEBEN MAH. ÇAL SK. ÖZEN ‹fi MERK. GAZ‹ANTEP Tel: 03422204056 Fax: 03422326113 ozmaksan@ozmaksan.com.tr www.ozmaksan.com.tr

000 114

www.makinarehberi.com

TEB BA ISITMA SO⁄. KL‹MA TEK. SAN. VE T‹C. A.fi. YAZIBAfiI BELDES‹ BOZALAN MEVK‹‹ TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02328538285 Fax: 02328539222 info@tebaisk.com www.tebaisk.com

TEKPA MÜH. TEK. MALZ. SAN. PAZ. LTD. fiT‹. YEfi‹LL‹K CD. NO:206 KARABA⁄LAR / ‹ZM‹R Tel: 02322541299 Fax: 02322541298 tekpamuh@tekpamuh.com www.tekpamuh.com TERKAN ISII SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KOSB 37. SK. NO:11 ULUCAK KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328771250 Fax: 02328771259 info@terkan.com.tr www.terkan.com.tr TERMO ISI S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. A.fi. ATATÜRK CD. SAM‹ BEY SK. NO:4 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02164429300 Fax: 02163523775 th@termo?heat.com www.termo?heat.com ULUDA⁄ KL‹MA SO⁄UTMA S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹ PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT:11 NO.1677 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122227111 Fax: 02123104646 info@uludagklima.com www.uludagklima.com ÜNSAN YAPI ‹Nfi. GÜNEfi ENERJ‹ ‹MAL. ‹TH. SAN. T‹C. Afi. 1201 SK. NO:17/1G YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324578727 Fax: 02324621583 unsan@unsanenerji.com.tr www.unsanenerji.com.tr ÜNVEREN HAVA S‹S. SAN. T‹C.. LTD. fiT‹. KIZILAY CAD. NO.89 ULUCAM‹‹ KARfiISI SEYHAN / ADANA Tel: 03223522885 Fax: 03223594692 info@unveren.com.tr www.unveren.com.tr YA⁄MUR TEKN‹K LTD. fiT‹. 282/2 SK NO:9 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324861218 Fax: 02324623474 www.yagmurteknik.com

ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA


ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA

www.makinarehberi.com

115


116

www.makinarehberi.com


ISITMA SO⁄UTMA ve HAVALANDIRMA

www.makinarehberi.com

117


Makina Rehberi

‹fi GÜVENL‹⁄‹ ve ‹NfiAAT MAK‹NALARI BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 118


‹fi ve ‹NfiAAT MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

119


Makina Rehberi

ACAR H‹DROL‹K MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. 2. ORG. SAN. EVRENKÖY NO:12 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391212 Fax: 03322390246 acarhidrolik@superonline.com www.mpg.com.tr

ALEMDARO⁄LU REDÜKTÖR & MAK‹NA DE⁄‹RMENDERE BÜYÜK SANAY‹ S‹TES‹ 6.BLOK NO:24-25 TRABZON Tel: 04623252598 Faks: 04623254509 info@alemdaroglureduktor.com www.alemdaroglureduktor.com

ACARSOY MAK‹NA ‹NSAAT VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK 107. SK. NO:28 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163646773 Fax: 02163658573

NDAL D‹fiL‹ MAK‹NA SAN. ALTIN YEN‹ MALTEPE YOLU EM‹NTAfi ULUBATLI SAN. S‹T. NO: 243-244245-246 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02126130508 Fax: 02122760446 info@altindal.com.tr www.altindal.com.tr

AÇELYA ‹NfiAAT T‹C. LT TD. fiT‹. 7400 SK. NO: 84/A ÖRNEKKÖY KARfiIYAKA / ‹ZM‹R Tel: 02323674593 Fax: 02323674593 AFE MAK‹NE ‹Nfi. ELEKTR‹K SAN. VE T‹C. A.fi. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖL. ALTINARI YAPI KOOP. 659. SK. NO:16 OST‹M / ANKARA Tel: 03123542777 Fax: 03123544248 afe@afe.com.tr www.afe.com.tr A⁄IR D‹ZEL T‹CARET KOLL. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ESENLER SANAY‹ S‹TES‹ 17. BLOK NO:2 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126711367 Fax: 02126711368 AKED‹ LTD. fiT‹. UZAY ÇA⁄I BULV. ADALAR ARASI SK. NO:11 OST‹M / ANKARA Tel: 03124919030 Fax: 3123859819 akedi@ttnet.net.tr www.akadi.net AKKUfiLAR ‹fi MAK. VE YEDEK PARÇA SANAY‹ Y.DUDULLU ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ C BLOK 301. SK. NO: 8 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164156552 Fax: 02163648194 info@akkuslar.com www.akkuslar.com AK-SAL MAK. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 665 SK. NO:83 - ‹VED‹K ANKARA / ‹STANBUL Tel: 03123954485 Fax: 03123955313 aksal@celikdubel.com www.celikdubel.com

120

www.makinarehberi.com

ATEfi ‹NfiAAT SAN.TAAH.T‹C.A.fi SEYHAN CAD.NO:31 ATEfi ‹fi HANI SEYHAN / ADANA Tel: 03223527880 Fax: 03223519278 info@atesas.com.tr www.atesas.com.tr AYBAKAR MAK. ‹Nfi. TUR. TARIM VE HAYVANCILIK ‹TH. ‹HR. ESENBOGA YOLU 23. KM. BALIKH‹SAR KÖYÜ YOLU NO:8 AKYURT / ANKARA Tel: 03123981234 Fax: 03123981237 aybakar@ada.net.tr

ALTINKILIÇ ‹fi MAK‹NALARI T‹C. LTD. fiT‹. 45.SOK. NO:33 OST‹M / ANKARA Tel: 3123542994 Fax: 3123540760 www.altinkilicmak.com.tr

AYDIN ‹NfiAAT TAAHHÜT T‹C. A.fi. B‹LLUR SOKAK NO:19/3 KAVAKLIDERE / ANKARA Tel: 03124275966 Fax: 03124261139 aydin@aydininsaat.com.tr www.aydininsaat.com.tr

ANMAK ANKARA MAK‹NA VE YEDEK PARÇ ÇA SAN. VE T‹C. A.fi. ARI SAN. S‹T. 693 SK. NO: 89 OST‹M / ANKARA Tel: 03123952332 Fax: 03123953945 anmak@anmak.com.tr www.anmak.com.tr

AYDIN ONAT YEDEK PARÇA T‹C. KOLL. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLG. 21.CAD. 644 SOK. NO:6 OST‹M / ANKARA Tel: 03123945010 Fax: 03123945014 aydinonat@aydinonat.com www.aydinonat.com

AS LAST‹K ‹THALAT ‹HRACAT VE T‹C. LTD. fiT‹. NAMIK KEMAL MAH. AYAZMA ÇATA⁄I TÜYAP YANI KARDEfiKENT ‹fi MERK. NO:1 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128867000 Fax: 02128867007 sinem@aslastik.com www.aslastik.com

BAfiKENT MAK‹NA ‹fi MAK‹NALARI ALIM SATIM VE TAAH. BA⁄DAT CAD NO: 338 OST‹M / ANKARA Tel: 03123545940 Fax: 03123545943

ASPAR ‹fi MAK. VE YEDEKLER‹ T‹C. LT TD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ S‹TES‹ 35. CAD. 731 SOKAK NO: 60 ‹VED‹K / ANKARA Tel: 03123959858 Fax: 03123959859 aspar@asparmakina.com www.asparmakina.com ASSAN ‹fi MAK‹NALARI YEDEK PARÇA ‹MALLAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN ARI KOOP. 770. SOKAK NO:110-112-114-116 OST‹M / ANKARA Tel: 3123956660 Fax: 3123956666 assan@assan-mak.com.tr www.assan-mak.com.tr

BAYSAN BAYANA H‹DROL‹K MAK K‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SANAY‹ ÇARfiISI 9. BLOK:12-14 MERKEZ / AFYON Tel: 02722156898 Fax: 02722139495 BELTAfi H‹DROL‹K MAK‹NA VE TAfi SAN. T‹C. LTD. fiT‹. AST‹M ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. 2.CAD. NO:11 MERKEZ / AYDIN Tel: 02562310461 Fax: 02562310540 info@beltasmakina.com www.beltasmakina.com BEMSA ‹fi MAK. LTD. fiT‹. ÇOBANYILDIZ SK. NO: 6/3 ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03123284101 Fax: 03124680683 bemsa@bemsa.com.tr www.bemsa.com.tr

‹fi GÜVENL‹⁄‹ ve ‹NfiAAT MAK‹NALARI


BERKAY ‹fi MAK‹NALARI 129/11 SK. NO: 6-8 4. SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323755579 Fax: 02323757172 berkaymakina@superposta.com BERKOSAN YALITIM VE TECR‹D MAD. ÜRET‹M T‹C. A.fi. BÜYÜKDERE CAD. OYAL ‹fi MERK. NO:108/1 K:9 ESENTEPE / ‹STANBUL Tel: 02123471910 Fax: 02123471905 ilhan@berkosan.com www.berkosan.com BESMAK LABORATUVAR VE ‹Nfi. TEST MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. IVED‹K ORG. SAN. ÖZ ANKARA YAPI KOOP. 22. CAD. 690. SOK. NO:35 YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123953998 Fax: 03123953999 BETA ‹fi MAK. SAN. VE T‹C.. LTD. fiT‹. SARAY MAH. BAYRAKTAR CAD. 1014 SK. NO:3 KAZAN / ANKARA Tel: 03128155208 Fax: 03128154842 betamixer@hotmail.com.tr www.betaismakinalari.com.tr B‹LEKLER ‹NfiAAT MAK‹NALARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. N‹LÜFER ORG. SAN. BÖLG. 320 SK. NO:8 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244111151 Fax: 02244111155 bilekler@bilekler.com www.bilekler.com B‹RL‹K YOL ‹fi MAK. ‹TH. ‹HR. 2821 SOK. NO.50 1.SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324862726 Fax: 03234597475 yumer@superonline.com BORMAK END. MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. GEBZE PLAST‹KÇ‹LER ORG. SAN. BÖL. 3. CAD. NO:2 GEBZE/KOCAEL‹ Tel: 02627512263 Fax: 02624512265 bormak@bormakltd.com www.bormakltd.com

CAN YAPI ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK MAH. ALEMDAR CAD. KARANF‹L SK. NO:2/26 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164610608 Fax: 02164128184 CEREN MAK‹NA ‹TH. ‹HR. PAZ. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 3.BLOK NO:4 KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126715744 Fax: 02125491052 cerenmakina@cerenmakina.com www.makinapazar.com CERMAK CEREN MAK‹NA ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ESENLER SANAY‹ S‹TES‹ 3.BLOK NO:4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126715744 Fax: 02125491952 info@cerenmakina.com www.cerenmakina.com ÇAMLICA ‹Nfi. YAPI ‹Nfi. SAN. VE T‹C. A.fi. DEFTERDAR MH. OTAKÇILAR CD. KAR ‹fi MERK. N:80 K.3 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02124677740 Fax: 02124677738 info@camlicayapi.com.tr www.camlicayapi.com.tr ÇEGELER ‹fi MAK. YEDEK PARÇA ORG. SAN. BÖLG. METAL ‹fi S‹T. 3.BLOK NO:12 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125499645 Fax: 02125499646 www.cegeler.com.tr ÇEL‹K YAPI MAK‹NA VE METAL SANAY‹ T‹CARET A.fi. VEZ‹RÇ‹FTL‹⁄‹ MEVK‹‹ YAVUZ SULTAN SEL‹M CD. KULLAR ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623492459 Fax: 02623493787 ÇEV‹K ‹fi MAK. ARAÇLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. HAB‹PLER KÖYÜ ÇIKIfiI NO: 30 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125954317 Fax: 02125954319 www.cevikis.com.tr DEM‹RERLER YAPI T‹C. LTD. fiT‹. ÖZEL ‹DARE ‹fi MERK. K: 4 NO:401 OSMAN‹YE Tel: 03288141771 Fax: 03288120701

DEN‹ZLER ‹fi MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AKDEN‹Z SAN. S‹T. 5014 SK. NO:40 ANTALYA Tel: 02422215355 Fax: 02422215356 denzilermakina@temsabayi.com

Makina Rehberi

BERK ‹fi MAK‹NALARI ‹TH. ‹HR. VE T‹C. LTD. fiT‹. KOZYATA⁄I SK. BELED‹YE BLOKLARI U BLOK NO: 17 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02164452110 Fax: 02127710670 berk@berkis.com www.berkis.com

DO⁄AN V‹NÇ SANAY‹ T‹C. A.fi. ‹ZM‹R ASFALTI ÜZER‹ 8.KM DEN‹ZL‹ Tel: 02583711953 Fax: 02583711206 doganvinc@yahoo.com DOLGUN-‹fi ‹fi MAK. PALEET VE ALT TAKIM REZ. 129/14 SK. NO:2 4.SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323758477 Fax: 02323756618 info@dolgunis.com www.dolgunis.com/ EMEK H‹DROL‹K TAHS‹N KAYA SAN. S‹T. B BLOK NO:31 ESENTEPE MAH. ‹NÖNÜ CAD. KARAMAN SK. NO:6 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163877787 Fax: 02163877391 EM‹N AKMAN H‹DROL‹K ‹fi MAK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. ANKARA YOLU OTO SAN. S‹T. 21.BLOK NO:27 BURSA Tel: 02243460305 Fax: 02243460753 EM‹TAfi ENDÜS STR‹ MAK. ‹ML. VE T‹C. A.fi. ÇAVUfiO⁄LU MAH. YALN‹ZSELV‹ CAD NO:17 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163871096 Fax: 02163537542 emitas@superonline.com www.emitascrane.com ENGINE MÜMESS‹LL‹K MÜH. SAN. T‹C. A.fi. ‹ST‹NYE CAD. ABC YOLU ABC PLAZA K:4 SARIYER / ‹STANBUL Tel: 02123232180 Fax: 02123232183 ER MAK‹NA ‹fi MAK‹NALARI D‹fiL‹ VE YEDEK PARÇA LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. ARI 2. ETAP 28. CAD. 691 SOKAK NO: 58-60 OST‹M / ANKARA Tel: 03123952900 Fax: 03123952904 ermakinaltd@hotmail.com www.ermakina.com.tr

‹fi GÜVENL‹⁄‹ ve ‹NfiAAT MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

121


Makina Rehberi

EREN MÜHEND‹SL‹K MAK‹NA ‹NfiAAT TAAH. ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 56. SOKAK NO:147-149 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540671 Fax: 03123545161

GEN‹fi-MAK 56.SOK NO:137 OST‹M / ANKARA Tel: 03123854807 Fax: 03123854872

ERKE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. M‹THATPAfiA MAH. ERKAM SK. ERKE B‹NASI NO:22 KEMERBURGAZ / ‹STANBUL Tel: 02123603535 Fax: 02123603500 info@erke-ltd.com www.erke-ltd.com ERKOM KOMPRESÖR MAK‹NA ‹MALAT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ALINTER‹ BULVARI 17. CADDE NO: 29/E OST‹M / ANKARA Tel: 03123549300 Fax: 03123549310 erkom@erkom.com.tr www.erkom.com.tr ERKOSAN MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. 1.CAD. YEN‹KÖY / ANTALYA Tel: 02422581273 Fax: 02422581279 yoltas@yoltas.com.tr www.yoltas.com.tr

GÖKER ‹fi MAK‹NALARI SANAY‹ VE T‹‹CARET A.fi. O.S.B. UYGURLAR CAD. NO:3 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670994 Fax: 03124421159 sales@goker.com.tr www.goker.com.tr

GÜRBÜZ ‹fi MAK‹NELER‹ T‹CARET LTD. fiT‹. SULTAN ORHAN MAH. ANKARA CAD. NO:130-132 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626418589 Fax: 02626411301

FIRAT MAK‹NA ‹Ç VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K GÜLERYÜZ KOOP. 529 SK. NO: 1/2 ANKARA Tel: 03123954236 Fax: 03123954877 firatmak@tr.net www.firatmak.com.tr

GÜR‹fi ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. A.fi. P‹YADE SOK. NO: 19 ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03124427486 Fax: 03124382465 info@gurispazarlama.com www.gurispazarlama.com

F‹M MAK‹NA ‹fi MAK‹NALARI YEDEK PARÇA ‹MALAT SAN. T‹C. ANADOLU SANAY‹ HOROZLU HAN MAH. KOCAOVA SOKAK NO:5 KONYA Tel: 03322512125 Fax: 03322512127 info@fimmakina.com www.fimmakina.com www.makinarehberi.com

GÖÇMAKSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 56. SOK. NO:48-46-44 OST‹M / ANKARA Tel: 03123854021 Fax: 03123544014 gocmaksan@superonline.com www.gocmaksan.com

GÜRAN MAK‹NA BA⁄DAT CADDES‹ NO:175 SELAM‹ÇEfiME / ‹STANBUL Tel: 02163592495 Fax: 02163582782 guran@guranmakina.com.tr www.guranmakina.com.tr

EUROTRAY ORHANLI MEVK‹‹ DER‹ OSB. YAN SANAY‹ GEL‹fi‹M ALANI 20. YOL. YC8-YC9 PARSEL TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165910118 Fax: 02165910061 selim.kilic@eurotray.com www.eurotray.com

000 122

GOODYEAR LAST‹KLER‹ T.A.fi. BÜYÜKDERE CAD. MASLAK MEYDANI NO:41 MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02123295013 Fax: 02122766225 info@goodyear.com.tr www.goodyera.com.tr

GÜRPOM ‹fi MAK‹NALARI ‹Nfi. TUR‹ZM SAN. T‹C. LTD. HASEMAK SANAY‹ S‹TES‹ 24. CADDE NO: 38 ‹VED‹K OST‹M / ANKARA Tel: 03123959621 Fax: 03123959679 info@gurpom.com www.gurpom.com

GÜRSAN ‹NfiAAT MAK‹NALARI SAN. LTD. fiT‹. KÜÇÜK SAN. S‹T. 3.CAD. NO:101 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122692023 Fax: 03122693238 info@gur-san.com.tr www.gur-san.com.tr GÜVEN MAK‹NA VE ‹MALAT SANAY‹ 41. SK. NO:18 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540094 Fax: 03123052240 guvenmak@superonline.com www.guvenmachinery.com HASMAK PAZARLAMA ÖZENLAfi SANAY‹ S‹T. A BLOK 13 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163162918 Fax: 02163162919 info@hasmak.net www.hasmak.net HCS MAK‹NA MÜMESS‹LL‹K VE T‹C. A.fi. SUSUZBA⁄ SK. NO: 31/1 PAfiAL‹MANI ÜSKÜDAR/‹STANBUL Tel: 02164925751 Fax: 02164923982 hcs@tnn.net www.hcsmakina.com HELSAN HELEZON SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. YEN‹ SANAY‹ S‹TES‹ Z‹RA‹ ALETLER BÖLÜMÜ CUMHUR‹YET CAD. 47. SOK. NO:1 MERKEZ / BALIKES‹R Tel: 02662462150 Fax: 02662463607 helsan@helsan.net www.helsan.com H‹DROMAK ‹fi MAK‹NALARI VE YEDEK PARÇA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEfi‹LOBA MAH. YEN‹ SANAY‹ S‹TES‹ 22. BLOK NO:4 SEYHAN / ADANA Tel: 03224286838 Fax: 03224287905 hidromak@hidromak.com.tr www.hidromak.com.tr H‹DRO-SAN DAMP PER VE H‹DROL‹K MAK‹NALAR SAN. VE T‹C. ‹STANBUL YOLU 26. KM. SARAY / ANKARA Tel: 03128155043 Fax: 03128155045 info@hidrosandamper.com.tr www.hidrosandamper.com

‹fi GÜVENL‹⁄‹ ve ‹NfiAAT MAK‹NALARI


METSO M‹NERALS DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 64.SK.NO:2/1 A.ÖVEÇLER / ‹STANBUL Tel: 03124730293 Fax: 03124730296 svedala.turkey@superonline.com www.metsominerals.com

SANKO MAK‹NA PAZARLAMA VE T‹CARET A.fi. YAKACIK HÜRR‹YET MH. E-5 YAN YOL ÜZER‹ NO:57 KARTAL/‹STANBUL Tel: 02164530400 Fax: 02164530401 vkalender@sankomakina.com.tr www.sankomakina.com.tr

HMF MAK. VE SERV‹S SAN. VE T‹C. A.fi. ESENTEPE MAH. E-5 YAN YOL NO:15 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164888000 Fax: 02164889191 hmf@hmf.com.tr www.hmf.com.tr

MODIFALT ‹NfiAAT MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹NÖNÜ CAD. S‹MKO S‹T. M-7 B BLOK K.2 D.8 KOZYATAGI KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164169076 Fax: 02164160522

S‹F JCB ‹fi MAK. PAZ. LTD. fiT‹. E-5 MALTEPE KAVfiA⁄I ATATÜRK CAD. SAKARYA SOK. NO: 30 34844 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163520000 Fax: 02163521004 sevgim.oz@sif.com.tr www.sif.com.tr

OM MÜ ÜHEND‹SL‹K MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DUDULLU ORG. SAN. BÖL. 2.CAD. NO:2 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163655891 Fax: 02163656040 info@ommuhendislik.com.tr www.ommuhendislik.com.tr

STAR ‹fi MAK. SAN. VE T‹C. LTD D. fiT‹. UZAYÇA⁄I BULV. 1433 SK. ATA ‹fi MERK. NO:8 OST‹M / ANKARA Tel: 03123863066 Fax: 03123943099 starmakine@hotmail.com www.starmakine.com

‹NAN MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖL. TURGUT ÖZAL CAD. NO.116 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492500 Fax: 02125493560 info@inanmakina.com www.inanmakina.com ‹fi GÜVENL‹⁄‹ MERKEZ‹ EVREN MAH. BAHAR CAD. NO:31 GÜNEfiL‹ BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 0 212 612 27 74 Faks: 0 212 657 17 68 isgüvenligi@e-kolay.net www.isguvenligimerkezi.com KALE METAL SAN. T‹C. A.fi. BAGDAT CAD. NO: 39/5 TR-41400 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626411991 Fax: 02626462879 ozhan@kalemmetal.com KOMSAN ‹fi MAK. VE YEDEK PARÇA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK CAD. ÖZKAYABAfiI APT. NO:50/14 KÜÇÜKYALI / ‹STANBUL Tel: 02163669735 Fax: 02164174822 sukrukaya@komsanltd.com www.komsanltd.com KOZMAKSAN H‹DROL‹K POMPA VE ARA fiANZIMAN PTO ‹ML. E SOK. 7 Y. SOK 1175 .NO:9 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540539 Fax: 03123543459 info@kozmaksan.com.tr www.kozmaksan.com.tr L‹DER MAK‹NA ‹fi MAK. H‹D. S‹ST. REV‹ZZON SERV‹S‹ KADOSAN SAN. S‹T. E BLOK NO:14 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164996062 Fax: 02164996063

ORTADO⁄U ‹fi MAK. LTD. fiT‹. TURAN Ç‹⁄DEM CAD. NO:17 OST‹M / ANKARA Tel: 03123853262 Fax: 03123859779 info@ortadogumakina.com www.ortadogumakina.com OSP ‹fi MAK‹NALARI YEDEK PARÇA DIIfi T‹CARET A.fi. 100.YIL BULVARI NO:99 OST‹M / ANKARA Tel: 03123856700 Fax: 3123856703 osp@osp.com.tr www.osp.com.tr

Makina Rehberi

H‹DROTEKN‹K FABR‹KA MALZ. SAN. T‹C. A.fi. ANKARA ASFALTI ÜZER‹ 2296 SK. NO: 21 ALYAZ ‹fi MERKEZ‹ DEN‹ZL‹ Tel: 02582514506 Fax: 02582516026 info@hidroteknik.com.tr www.hidroteknik.com.tr

TEKN‹K ‹fi MAK‹NA LTD. fiT‹. ASKERL‹K fiUBES‹ YOLU ÜZER‹ GEBZE / KOCAELI Tel: 02626461883 Fax: 02626433729 teknikis@hayber.net U⁄UR MAK‹NA 35.CADDE NO:71 ‹VED‹K ORG. SANAY‹ BÖLGES‹ ANKARA Tel: 03123941990 Fax: 03123941994 ugurmak@ugurmak.com.tr www.ugurmak.com.tr ÜNSAL ‹fi MAK‹NALARI 100.YIL BULVARI 40.SK N:110 OST‹M / ANKARA Tel: 03123852675 Fax: 03123856428 info@unsalis.com www.unsalis.com

ÖZ ÇEGELER ‹fi MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹MALAT REV‹ZYON SANAY‹ ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ METAL ‹fi KOOPERAT‹F‹ 17. BLOK NO: 10 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125490714 Fax: 02125492163 info@ozcegeler.com www.ozcegeler.com

YALÇIN DORSE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. DOLAPDERE YAPI KOOP. 1.ADA NO:1-3-5-7-9 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492888 Fax: 02125492890 dorse@yalcindorse.com.tr

P‹ MAK‹NA T‹C. VE SAN. A.fi. ANKARA KONYA KARAYOLU 23.KM GÖLBAfiI / ANKARA Tel: 03124840800 Fax: 03124841436 pimakina@pimakina.com.tr www.pimakina.com.tr

ZAF‹R MAK‹NA SAN. VE ‹Nfi. LTD. fiT‹. G.M.K. BULV. 103/5 MALTEPE / ANKARA Tel: 03122299099 Fax: 03122299399 m.kara@zafir.com.tr www.zafir.com.tr

‹fi GÜVENL‹⁄‹ ve ‹NfiAAT MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

123


Makina Rehberi

KABLO TEL ve YAY SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 124


KABLO TEL ve YAY SANAY‹

www.makinarehberi.com

125


126

www.makinarehberi.com

KABLO TEL ve YAY SANAY‹


KABLO TEL ve YAY SANAY‹

www.makinarehberi.com

127


Makina Rehberi

2M KABLO SAN.T‹C.LTD.fiT‹. SANCAKTEPE MAH. KLAS SOK. NO:8 KAT:2 S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02126727314 Fax: 02126727312 2mkablo@2mkablo.com www.2mkablo.com

CES KABLO S‹STEMLER‹ 1203/7 SK N:3/A YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324583121 Fax: 02324583122 ceakablo@mynet.com www.cea.com.tr

ALTIN KABLO SAN. A.fi. KARAKÖY BEREKETZADE MH. fiA‹R Z‹YAPAfiA CAD. fi‹Mfi‹R SK. NO: 22 BEYO⁄LU / ‹STANBUL Tel: 02122939293 Fax: 2122490311 aerdede@altinkablo.com.tr www.altinkablo.com.tr

K HALAT VE TEL SANAY‹ A.fi. ÇEL‹K UZUNÇ‹FTL‹K ‹ST‹KLAL CAD.NO:2 UZUNÇ‹FTL‹K ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623711280 Fax: 02623211279 info@celikhalat.com.tr www.celikhalat.com.tr

ATILIM KABLO SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BANKALAR CAD. YANIKKAPI SK. NO:1313 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122375360 Fax: 02122553357 info@atilimkablo.com www.atilimkablo.com

ÇEL‹K‹fi ÇEL‹K TEL VE TEL ÜRÜN. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T.8.YOL NO:28 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02126798643 Fax: 02126798564 basaran@celikiswire.com www.celikiswire.com

BEREL MÜH. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ B-206 SOKAK NO:7 Y. DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163645955 Fax: 02163145481

ÇÖZÜM KABLO VE KES‹C‹ TAKIMLAR T‹C. LTD. fiT‹. 1345 SK. NO: 4/B BORAN ‹fi MERK. YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 2.32458e+009 Fax: 02324575327

B‹MED KABLO ELEMANLARI SAN. VE T‹C. A.fi. BEYL‹KDÜZÜ MEVK‹‹ S.S BAKIR VE P‹R‹NÇ SAN. S‹T. ORK‹DE CAD. NO:15 BÜYÜKÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 2128757376 Fax: 2128710823 bimedkablo@superonline.com www.bimedkablo.com B‹REL KABLO SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. fiA‹R Z‹YAPAfiA CAD. BEREKET HAN NO: 24 KAT: 1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122936500 Fax: 02122922443 info@birelkablo.com www.birelkablo.com BOZDEM‹R MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SÜMER MAH 3. SAN S‹T. 64. SK. NO:1 DEN‹ZL‹ Tel: 02582684116 Fax: 02582511910 CEN KABLO SAN. VE T‹C. A.fi. GEPOSB ATATÜRK BULV GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627513585 Fax: 02627513588 soyler@cenkablo.com.tr www.cenkablo.com.tr

128

www.makinarehberi.com

DEMAS KABLO SANAY‹ VE T‹C. A.fi. BOSB BOYA VERN‹K ORG SAN BÖL TEM YAN YOL BATI CD NO:12 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930770 Fax: 02165930771 DEM‹RC‹ MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖL. 22. CAD. 690. SK. NO:19 OST‹M / ANKARA Tel: 03123954028 Fax: 03123954030 demirci@demircimakina.com.tr www.demircimakina.com.tr D‹ZAYN GR ROUP NAMIK KEMAL MAH. YEN‹ CAD. NO:6 KIRAÇ BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128865741 Fax: 02128865193 www.dizayngrup.com ELCAB KABLO VE PROF‹L SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESENTEPE MAHALLES‹ GAMAS MOB‹LYACILAR S‹TES‹ D BLOK NO.10 KÜÇÜKKÖY / ‹STANBUL Tel: 02126852094 Fax: 02126850280 elcab@elcabkablo.com www.elcabkablo.com

KABLO TEL ve YAY SANAY‹

ELKEM SANAY‹ VE T‹CARET 2829 SOKAK NO: 20 1. SANAY‹ S‹TES‹ ‹ZM‹R Tel: 02324586073 Fax: 02324585991 EMEK KABLO SANAY‹ PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK NO:137 KAT: 4-5 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122103955 Fax: 02122103562 info@emekkablo.com www.emekkablo.com ENG‹‹N REZ‹STANS KABLO SANAY‹ ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DEM‹RC‹LER SANAY‹ S‹TES‹ A-1 BLOK NO: 4/2 ‹K‹TELL‹ / K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126715364 Fax: 02126715365 info@enginrezistans.com www.enginrezistans.com ERAN KABLO SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. BANKALAR ÇEfiME SK. ROMAN HAN ZEM‹N KAT KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122522726 Fax: 02122441283 erankablo@ttnet.net ERCAN KABLO F‹fi SANAY‹ OSMAN KAVUNCU CAD. fiEKERC‹LER S‹T. 5. SOKAK NO:13 KAYSER‹ Tel: 03523325627 Fax: 03523319610 ercan@ercankablo.com www.ercankablo.com ESTAP ELLEKTROMEKAN‹K KABLOLAMA S‹STEMLER‹ LTD. fiT‹. MERVE MAH. YILDIRIM SK. NO:2 YEN‹DO⁄AN ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165611919 Fax: 02163115696 ulgen.bilgin@estap.com.tr www.estap.com.tr F‹DAN HADDE VE KALIP ‹MALAT SANAY‹ NUMUNE BA⁄I CD. SUNTAfi ‹fi MERK. NO:1 K:4 D:265 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124812822 Fax: 02124812821 INFO@FIDANHADDE.COM www.fidanhadde.com


N‹PEL TEL SAN. VE T‹C. A.fi. MALTEPE MAH. GÜMÜfiSUYU CAD. NASIB‹ MEHMET EFEND‹ SK. NO:6 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124930856 Fax: 02124390824 info@nipeltel.com www.nipeltel.com

KAYA MAKINA SANAYI VE T‹CARET LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ B BLOK 201 SOKAK NO:16 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643039 Fax: 02163645919 info@kayamakina.com www.kayamakina.com

OSAKA TEL VE MADEN SAN. TÜNEL CAD. NO:76 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122435002 Fax: 02122431956 info@osakatel.com www.osakatel.com

KLAS ENERJ‹ ENDÜSTR‹ VE KABLO SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA ELEKTROKENT A BLOK KAT:1 NO:209 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122104485 Fax: 02122104310 KROMTEL SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. MERVE MAH. UZUNGÖL CAD. NO:7 YEN‹DO⁄AN ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165640800 Fax: 02165610210 tilter@kromtel.com.tr www.kromtel.com.tr LAPP KABLO SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ATATÜRK BULVARI AYANO⁄LU ‹fi MERK. 1/1 ATAfiEH‹R KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164565699 Fax: 02164565687 info@lapp.com.tr www.lapp.com.tr MÜPA KABLO ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 1203/9-11 SK. NO:3-4-C YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324493233 Fax: 02324491660 mupakablo@superonline.com NERG‹Z KABLO TAfiOCA⁄I CAD.13/15 K:2 ÇA⁄LAYAN / ‹STANBUL Tel: 02122240110 Fax: 02122246315 nergizkablo@nergizkablo.com.tr www.nergizkablo.com.tr

ÖZGÜR COMPONENT PLAST‹K ENJ. ELK. ELEKT. KABLO ELEMAN ‹ST‹KLAL MAH. 40.SK. NO:4 ULUCAK MEVK‹‹ KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328771100 Fax: 02328771107 bahri.bezek@ozgurkablo.com www.ozgurlastik.com PAMUKKALE KABLO SANAY‹ VE T‹‹CARET A.fi. BANKALAR OKÇUMUSA CAD. NO:66 KAT:3 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122972722 Fax: 02122531115 info@pamukkalekablo.com.tr www.pamukkalekablo.com.tr PETKAB SVG KABLO TURZ. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK 2.KAT NO:0001 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122106732 Fax: 02122227300 petkab@petkab.com.tr www.petkab.com.tr SAHRA KABLO SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. EMEKYEMEZ MAH. MÜRDÜM SK. N.1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122352185 Fax: 02122376323 sahra@sahrakablo.com www.sahrakablo.com SARMA AKSAN METAL SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. BAKIRCILAR ORGAN‹ZE SANAY‹ S‹TES‹ MANOLYA SOK. NO.10 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128752205 Fax: 02128752207 info@sarmaksan.com www.sarmaksan.com

KABLO TEL ve YAY SANAY‹

SIEMENS KABLO S‹ST. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ MAH.BURSA ASFALTI NO: 53/A MUDANYA / BURSA Tel: 02242190000 Fax: 02245431044 SURTEL KABLO SAN. A.fi. SEFAKÖY FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. NO:9 KÜÇÜKÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 02126243246 Fax: 02126242158 info@surtel.com.tr www.surtel.com.tr

Makina Rehberi

KAR-EL DEM‹R TEL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ FOÇA YOLU 5.KM AL‹A⁄A / ‹ZM‹R Tel: 02326252222 Fax: 02326251985 nelten@kar-demir.com.tr www.kareltel.com.tr

TEK KABLO KIRMA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK OTO. SAN. 16. SK. NO: 441 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124863317 Fax: 02124851263 bilgi@tekkablo.com.tr www.tekkablo.com.tr TEK-‹fi TEL VE ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖL. 8.CAD. NO:38 ESK‹fiEH‹R Tel: 02222361963 Fax: 02222361962 npinar@tekis.com www.tekis.com.tr TEKNO KABLO PERPA ‹fi MERKEZ‹ KAT:2 NO: 90020 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02128766337 Fax: 02122200489 aytunc@tknkablo.com www.tknkablo.com TÜMKA TÜM KABLO SANAY‹ A.fi. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT: 2 NO: 9/0027 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123200818 Fax: 02123200825 tumkakablo@tumka.com.tr www.tumka.com.tr ÜSTÜN MAK‹NE SAN. VE T‹C. GAZ‹TEPE MAH. MEMDUH ÖRDEKÇ‹O⁄LU CAD. ÜSTÜN SK. NO:3 S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02127388292 Fax: 02127388297 www.ustunmakine.com VATAN KABLO METAL T‹C.Afi. PERPA T‹C MERKEZ‹ A BLOK K:11 N:1385 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122103331 Fax: 02122103343 alit@vatan.com.tr www.vatan.com.tr www.makinarehberi.com

129


Makina Rehberi

KALIP SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 130


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

131


Makina Rehberi

3D MAK‹NA KALIP ÜRET‹M‹ B‹LG‹SAYAR S‹ST. SAN. T‹C. SANAY‹ CAD. RAN‹F SOK. EK‹N S‹T. NO:52 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02165260359 Faks: 02165260341 ebru.oktem@3dmechanics.com www.3dmechanics.com

AR METAL KALIP METAL ENJEKS‹YON YEDEK PARÇA SAN. ANKARA YOLU OTO SAN S‹T 41.BLOK N:133-135-136-137-138 YILDIRIM BURSA Tel : 02243460110 Faks: 02243460109 info@artustrim.com www.artustrim.com

ACUN MAK‹NE KALIP YEDEK PARÇA SAN. T‹C. LTD. fiT‹‹. RAM‹ KIfiLA CAD. EM‹NTAfi B‹NATLI SAN. S‹T. NO:25/18 EYÜP ‹STANBUL Tel : 02126744230 Faks: 02126134863

ARMA KALIP VE YEDEK PARÇA T‹C. LTD. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. METAL-‹fi SAN. S‹T. 2.BLOK NO:5 KÜÇÜKÇEKMECE ‹STANBUL Tel : 02125495731 Faks: 02125495733 arma@armakalip.com.tr www.armakalip.com.tr

ADIM MAK‹NA VE KALIP SAN. T‹C. LTD. fiT‹. Y.DUDULLU ‹MES SAN. S‹T. A BLOK 104.SK NO:34/A ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02164155625 Faks: 02164150298 info@adimmakina.com AKPLAS PLAST‹K KALIP SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BEYL‹KBA⁄I MH MEM‹fiO⁄LU CD 0326/2 SK N:4 GEBZE KOCAEL‹ Tel: 02627431492 Faks: 02627430442 mboyet@akplas.com.tr www.akplas.com.tr AKSEM PLASTT‹K METAL KALIP VE T‹C. LTD. fiT‹. TUZLA MERMERC‹LER ORGAZN‹ZE SAN. BÖLGES‹ TEM YANYOL CAD. U-2 PARSEL TUZLA ‹STANBUL Tel : 02165931990 Faks: 02165931999 aboyet@aksemkalip.com www.aksemkalip.com.tr

132

AROYMAK ÇEL‹K VE END. DONANIMLARI T‹C. VE SAN. A.fi. DES SAN. S‹T. 112 SK. D:10 BLOK NO:3 DUDULLU ‹STANBUL Tel : 02164202119 Faks: 02123147483 aroymak@aroymak.com.r www.aroymak.com. ARPROM 3D ÖLÇÜ S‹ST. ESENfiEH‹R MAH. fi. ÜNAL KALAFAT SOK. ÇAMDER S‹T. BLK 10 D:7 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02165407402 Faks: 02165407403 info@arprom.com.tr www.arprom.com.tr ART KALIP ELM. SAN. T‹C. A..fi. ‹MES SAN. S‹T. A BLOK 101 SK. NO:9 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel : 02163134170 Faks: 02163134167 info@artkalip.com www.artkalip.com

ALBA KALIP VE OTOMASYON MAK. ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ESENfiEH‹R YOLU ORDU CAD. NO:20 SARIGAZ‹ ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02164999585 Faks: 02164999584 nilguno@albakalip.com.tr www.albakalip.com.tr

ARTASARIM TEL EROZYON RAM‹ KIfiLA CAD. 89 APEK ÜRETMEN ‹fi MERKEZ‹ A BLOK NO:173 TOPÇULAR-RAM‹ ‹STANBUL Tel : 02125017974 Faks: 02125017974 artasarim@ttmail.com www.artasarim.com

ALTEK METAL T‹CARET A.fi. YILDIZ POSTA CAD. K:4 NO:52 ESENTEPE / ‹STANBUL Tel: 02123066000 Faks: 02123369038 aliminyum@altek.com.tr www.altek.com.tr

ASSAB ÇEL‹K VE IfiIL ‹fiLEM A.fi. DUDULLU OSB. 2. CD. NO:26 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02164201926 Faks: 02164201931 aziz.hatman@assab.com.tr www.assab.com.tr

www.makinarehberi.com

KALIP SANAY‹

ASYA KALIP VE YEDEK PARÇA SANAY‹ MALTEPE MAH. GÜMÜfiSUYU FAZIL PAfiA CAD. ÖZ TOPRAK SAN. S‹T. NO:14/95 TOPKAPI ‹STANBUL Tel : 02124935083 Faks: 02125444351 info@kalipasya.com www.kalipasya.com AfiK KIN KALIP VE PLAST‹K ‹MALAT SANAY‹ FAT‹H SULTAN MEHMET SAN.S‹T.C-2 BLOK NO:16/17 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02166329056 Faks: 02166342046 ATA TEKN‹K HIRDAVAT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. ESKOOP SAN. S‹T. C 1 BLOK N:5 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 0 212 549 46 62 Faks: 0 212 549 54 27 info@atateknik.com.tr www.atateknik.com.tr ATILGAN KALIP METAL GÜZELTEPE BELDES‹ ÖZGÜRLÜK MAH. 0261 SOKAK NO:31 GEBZE KOCAEL‹ Tel : 02627420280 Faks: 02627436454 rafetgargin@atilgan-kalip-metal.com www.atilgan-kalip-metal.com ATILIM KALIP SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ E 503 NO:13/A ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02163645250 Faks: 02163139266 atilimkalip@mynet.com AT‹K STANDART KALIP ELEM. LTD. fiT‹ ÇALI SAPA⁄I ALADD‹N BEY CD. NO:7 N‹LÜFER BURSA Tel : 02244824335 Faks: 02244824336 atik@atik.com.tr www.atik.com.tr AYBAK MAK‹NA KALIP ÜRET‹M LT TD. fiT‹. ÇALI SANAY‹ BÖLGES‹ KARAAL‹ MAH. 7. SK. NO:19 ÇALI N‹LÜFER BURSA Tel : 02244824427 Faks: 02244824430 sales@viragas.com www.viragas.com


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

133


Makina Rehberi

AYDIN METAL KALIP SET‹ SANAY‹ T‹CARET TÜRKER CAD. D‹VAN SOK. NO:25 fiER‹FAL‹ ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02165405893 Faks: 02165405894 info@aydinset.com www.aydinset.com AYKAL KALIP MAK.YED.PARÇA OTOM.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. DES SAN. S‹T. 113 SK. C/1 BLOK NO.3 Y. DUDULLU ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02163656283 Faks: 02163659661 info@aykalkalip.com www.aykakalip.com BA⁄DATLI TE EKN‹K HIRDAVAT SAN.VE DIfi T‹C.LTD.fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERK. A BLOK NO:89\145 TOPÇULAR EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126124328 Fax: 02125679252 info@bagdatliteknik.com.tr www.bagdatliteknik.com.tr BEYAZAY KALIP SAN.T‹C.LTD.fiT‹. EVREN SAN. S‹T. 23.BLOK NO:10 ESENYURT ‹STANBUL Tel : 02126721277 Faks: 02126720852 info@beyazaykalip.com www.beyazaykalip.com BOYUT MÜHEND‹SL‹K VE MAK‹NA A KALIP SANAY‹ TOPÇULAR MAH. RAM‹ KIfiLA CAD. TOKUZLAR ‹fi HANI NO:33/B RAM‹ ‹STANBUL Tel : 02125017625 Faks: 02125017658 info@boyutkalip.com.tr www.boyutkalip.com.tr BÖKE MAK‹NA KALIP YED. PARÇA ‹ML.SAN. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖL. 667 SOK. NO:14 ‹VOGSAN ANKARA Tel : 03123954172 Faks: 03123954173 oguzakcay@bokemakina.com B-TEK METAL ‹MALATSAN.T‹C.LTD ÇALI SANAY‹ BÖLGES‹ ÖMER B‹LTEK‹N CAD (AKARYAKIT ‹STASYONU YANI) NO 30 ÇALI BURSA Tel : 02244823456 Faks: 02244823457 yusufucar@bursateknik.com www.bursateknik.com

000 134

www.makinarehberi.com

CEYHUN METAL KALIP VE MAK‹NA SANAY‹ ‹K‹TELL‹ ORG SAN BÖL TORNAK SAN S‹T M BLOK NO 27 ‹K‹TELL‹ ‹STANBUL Tel : 02124860346 csarici@mynet.com

DO⁄Ufi KALIP METAL ELEKTR‹K SANAY‹ VE T‹CARET LTD. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. DEM‹RC‹LER S‹TES‹ B 5 BLOK NO:123-124 ‹K‹TELL‹ ‹STANBUL Tel : 02125497741 Faks: 02125011686

COfiKUNÖZ METAL FORM MAK‹NA ENDÜSTR‹ VE T‹C. A.fi ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. MAV‹ CAD. NO:5 N‹LÜFER BURSA Tel : 02242800100 Faks: 02242800656 info@coskunozmakina.com.tr www.coskunozmakina.com.tr

DO⁄U Ufi KALIP METAL VE FORM SAN DIfi T‹C LTD fiT‹ TERAZ‹DERE MH Ç‹FTE HAVUZLAR CD MEL‹HBEY ‹fiHANI N.36/6 BAYRAMPAfiA ‹STANBUL Tel : 02124800821 Faks: 02124800835 info@doguskalipltd.com www.doguskalipltd.com

ÇEL‹K KALIP AYNALIKAVAK OPET YANI HASKÖY ‹STANBUL Tel : 2122377945 ÇEL‹K KALIP SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖL. DOLAPDERE SAN. S‹T. 14 ADA NO:15 ‹K‹TELL‹ ‹STANBUL Tel : 02125494861 Faks: 02125494863 info@celikkalip.com www.celikkalip.com ÇINARLAR DIfi T‹C. PAZ. A.fi. KÜÇÜK SAN PARÇACILAR S‹T 48.SK N:93 BEfiEVLER BURSA Tel : 02244413900 Faks: 02244416360 celalettin@cinarlar.com www.cinarlar.com.tr DAMLA MAK. KALIP SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ KÜÇÜK SAN S‹T I.BLOK NO:4-5 BOLU MERKEZ BOLU Tel : 03742439813 Faks: 03742439814 bilgi@damlakalip.com.tr www.damlakalip.com.tr DELTA KALIP ELEMANLARI SAN. VE T‹C. A.fi. TEVF‹K F‹KRET SK N:39 SO⁄ANLIK KARTAL ‹STANBUL Tel : 02164520033 Faks: 02164526981 deltakalip@deltakalip.com www.deltakalip.com.tr DESAN KALIP KIfiLA CAD.APEK ÜRETMEN ‹fi MERK. NO:89 C BLOK D:257 TOPÇULAR ‹STANBUL Tel : 02125444866 Faks: 02125444869 hakanevecan@mynet.com

KALIP SANAY‹

E.K.O ENDÜSTR‹ KALIP OTOMOT‹V PLAST‹K SAN T‹C. LTD KEMALPAfiA ORG. BÖL. ULUCAK MEVK‹‹ 8 SOK. NO:2 KEMALPAfiA ‹ZM‹R Tel : 02328771010 Faks: 02328771007 info@ekoendustri.com www.ekoendustri.com EK K‹PSAN KALIP VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ANKARA ASFALTI 36. KM ARMUTLU MEVK‹‹ KEMALPAfiA ‹ZM‹R Tel : 02328805040 Faks: 02328777450 arzu.apali@ekipsan.com www.ekipsan.com EKOL MAK‹NA KALIP ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. 1.CAD. NO:21 BOLU Tel : 037424393269701 Faks: 03742439701 ekolkalip@ekolkalip.com www.ekolkalip.com EKSEN KALIP PLAST‹K SAN.T‹C.LTD.fiT‹.. DES SAN.S‹T. BAKIR 112 SK.D-8 BLOK NO:4 Y.DUDULLU/‹STANBUL Tel : 02165900583 Faks: 02165900653 info@eksenkalip.com.tr www.eksenkalip.com.tr EL‹T KALIP ELEM. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ C BLOK 304 SOK. NO:9 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163137300 Fax: 02163138955 info@elitmakina.com.tr www.elitmakina.com.tr


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

135


Makina Rehberi

EMAY METAL KALIP MAK‹NA MÜHEND‹SL‹K SAN. VE T‹C. BEfiEVLER KÜÇÜK SAN. S‹T. 24. BLOK NO:21-22 BURSA Tel : 2244432776 Faks: 2244417362 emay@emaymuhendislik.com www.emaymuhendislik.com ERAY SET VE KALIP RAM‹ KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERKEZ‹ A BLOK NO:4 TOPÇULAR ‹STANBUL Tel : 02126748472 Faks: 02126139766 eray.set@gmail.com ER-EL MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹MALAT SAN. VE T‹C. LTD. BOSTANCI YOLU ‹MES "E" KAPISI KARfiISI HATTAT SOKAK NO:35 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02163145097 Faks: 02164203627 info@er-el.com.tr www.er-el.com.tr

HG D‹ZAYN NOSAB M‹NAREL‹ ÇAVUfi MEVK‹‹ DOKUMACILAR S‹T. 102.SOK. 7 BLOK NO:48 N‹LÜFER BURSA Tel : 02244110840 Faks: 02244110841 halukg@hgdizyn.com.tr www.hgdizayn.com.tr

F‹DAN HADDE VE KALIP ‹MALAT SANAY‹ DAVUTPAfiA CAD. ASKER‹ FIRIN SK. ERD‹NÇ SAN.S‹T. B BLOK NO113 ZEYT‹NBURNU ‹STANBUL Tel : 02124812822 Faks: 02124812821 www.fidanhadde.com

H‹DROPRES KALIP YEDEK PARÇA MAK‹NA SAN. VE T‹C. ANKARA YOLU OTO SAN. S‹T. 42 BLOK NO:136-139 BURSA Tel : 224346002122 Faks: 2243460574 www.hidropres.com.tr

FORMAK FORM KALIP MAK‹NA SAN.T‹C.LTD.fiT‹. NOSAB SÖ⁄ÜT CD. 306.SK. NO:3 N‹LÜFER BURSA Tel : 02244110100 Faks: 02244111145 formak@superonline.com www.formak.com.tr

HTS METAL KALIP OTO YAN SAN.T‹C.LTD.fiT‹. KAYAPA YOLU 7.KM. TAHTALI KÖYÜ SARIYER SOK. NO:4 N‹LÜFER / BURSA Tel : 02244823090 Faks: 02244823987 htsmetal@htsmetal.com www.htsmetal.com

GMB KALIP ELEMANLARI ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ E BLOK 503 SK. NO:3 Y.DUDULLU ‹STANBUL Tel : 02164209114 Faks: 02164209421 info@gmb.com.tr www.gmb.com.tr

HÜRKALIP SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TAL‹MHANE CAD. B‹LGE ‹fi MERKEZ‹ NO: 45/91-92-103-104 RAM‹ / ‹STANBUL Tel : 02125677790 Faks: 02125765012 info@hurkalip.com www.hurkalip.com

ERS MAK‹NA KALIP VE YEDEK PARÇA SAN.T‹C. LTD. fiT T‹. DEM‹RKAPI CAD. SAYAÇ HAN B/11 KEÇEC‹ ‹fi MERKEZ‹ NO:32 EYÜP ‹STANBUL Tel : 02126745543 Faks: 02126126180 info@ersmakina.com www.ersmakina.com

GSB KALIP ELEMANLARI PAZ. LTD. fiT‹. G‹RNE MAH. Ç‹ÇEK SK. NO:5 G‹R‹fiKAT 1/2 MALTEPE ‹STANBUL Tel : 02164421089 Faks: 02164571495 info@gsb-oilless.com www.gsb-oilless.com

ISI-TAN SO⁄UTMA YEDEK PARÇA MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹SMETPAfiA MAH. UZUN SOK . NO 3 /3 BAYRAMPAfiA ‹STANBUL Tel : 02125652960 Faks: 02125652969 emrekutlu@isitan.com.tr www.isitan.com.tr

ERTAN KALIP KARATAY SANAY‹ GÜLTEPE SOK. NO:42 SELÇUKLU KONYA Tel : 03322389034 Faks: 03322389034 muhammet@ertankalip.com www.ertankalip.com

GÜLMEZ MAK‹NA T‹CARET LTD. ANADOLU TEKN‹K SANAY‹ YAZIRHAN SOK. H.BLOK. NO: 24 KONYA Tel : 03322518020 Faks: 03322518021 gulmezmakina@hotmail.com www.gulmezmakina.com

ESALBA METAL SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ORGAN‹ZE SAN. BÖL. 21. CAD. NO:8 ORGAN‹ZE SANAY‹ ESK‹fiEH‹R Tel : 02222362150 Faks: 02222362159 info@esalba.com www.esalba.com

GÜVENAL TEKN‹K HIRDAVAT T‹C.SA AN.LTD.fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. DEM‹RC‹LER SANAY‹ S‹TES‹ B1 BLOK NO:34 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel : 02126710910 Faks: 02126711889 ikitelli@guvenal.net www.guvenal.net

ERKOÇ KALIP VE PLAST‹K SAN. ‹K‹TELL‹ OSB. ÇEL‹K YENAL ‹fi MERK. 2. BODRUM KAT NO:117 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel : 02125495385 Faks: 02125495386 erkoc@erkockalip.com www.erkockalip.com

000 136

FERUZ KALIP PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. GÜNDO⁄AR 2 ‹fi MERK. NO:182-183 TOPÇULAR ‹STANBUL Tel : 02126138898 Faks: 02126138884 feruzplastik@ttnet.net.tr www.feruzkalip.com

www.makinarehberi.com

KALIP SANAY‹

IfiIKO⁄LU MÜHEND‹SL‹K KENAN EVREN SANAY‹ S‹T. 5302 SOK.1269 BLOK NO:104/A TURGUTLU MAN‹SA Tel : 02362330290 Faks: 02362330579 info@isiko¤lu.com.tr www.isiko¤lu.com.tr ‹ÇK KALIP ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. TEKSAN SAN. S‹T. ÇARfiI GRUBU NO:16 MERKEZ ESK‹fiEH‹R Tel : 02222282323 Faks: 02222281616 ick@sanalbur.com.tr ww.sanalbur.com.tr


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

137


Makina Rehberi

‹DEAL KALIP VE BÜKÜM SAN. LTD. fiT‹ CEV‹ZL‹ MAH. AKASYA SK. NO:34 MALTEPE - KARTAL / ‹STANBUL Tel : 02163053857 Faks: 02163053857 ideal_kalip@hotmail.com

KALIPYANSAN LTD. fiT‹. SANAY‹ CAD. GAZ‹ SOK. NO:6 KURTKÖY ‹STANBUL Tel : 02163781212 Faks: 02163782780 kalipyansan@kalipyansan.com www.kalipyansan.com

‹MPAKS PLAST‹K KALIP OTOMOT‹V ‹NfiAAT SAN. VE T‹C. ANADOLU SAN. S‹T. CEVHERL‹ SK NO: 29 SELÇUKLU / KONYA Tel : 03322488287 Faks: 03322487465 info@impaks.com.tr www.impaks.com.tr

KAMAS KALIP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYDIN ASFALTI ÜZER‹ ‹ZM‹R CAD.NO:18 YAZIBAfiI TORBALI / ‹ZM‹R Tel : 02328538059 tuncermakina@superonline.com www.kamaskalip.com

‹SMAK METAL VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 308 SK.NO:20 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02164991431 Faks: 02164991433 arif@ismakmetal.com www.ismakmetal.com

KARDEfiLER KA ALIP SANAY‹ LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. PAfiMAKÇI SAN. S‹T. NO:377-375 TOPÇULAR ‹STANBUL Tel : 02125443077 Faks: 02125442938 info@kardeslerkalipsan.com www.kardeslerkalipsan.com

‹SSE ULUSLARARASI T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. ESKOOP SAN. S‹T. C3 BLOK NO:85-87 K.ÇEKMECE ‹STANBUL Tel : 02126711564 Faks: 02126712164 info@turcgroup.com www.turcgroup.com ‹STANBUL MAK‹NA KALIP PLAST‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. MARMARA SAN. S‹T. R BLOK NO:464 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel : 02124720039 Faks: 02124720147 info@istmkn.com ‹ZM‹R KALIP SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SAN. BÖL. 3. KISIM HASAN TÜREK CAD. NO:11 MAN‹SA Tel : 02362130606 Faks: 02362130607 izmirkalip@izmirkalip.com.tr www.izmirkalip.com.tr KAHRAMAN KALIP ELEKTR‹K VE ELEKT TRON‹K DOANIMLARI ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. METAL ‹fi SAN. S‹T. 14. BLOK NO:2-4 ‹K‹TELL‹ ‹STANBUL Tel : 02126712732 Faks: 02126712734 info@kahramankalip.com www.kahramankalip.com

000 138

www.makinarehberi.com

KARDEfiLER KALIP VE PLAST‹K SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 1. EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:158/289 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel : 02125011588 Faks: 02125016944 hturkoglu@kardeslerkalip.com.tr www.kardeslerkalip.com.tr KARMAK MAK‹NA KALIP SAN.T‹‹C.LTD.fiT‹. A.O.S.B. 10000 SK.NO:16 Ç‹⁄L‹ ‹ZM‹R Tel : 02323768670 Faks: 02323768677 tuygur@karmakmakina.com www.karmakmakina.com KEMSAN STANDART KALIP ELM.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. ‹MES SAN. S‹TES‹ C BLOK 307 SK. NO:14 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel : 02164203860 Faks: 02164204074 set@kemsangrup.com www.kemsangrup.com KOÇAY ENDÜSTR‹ MAK‹NA SAN. TIC. LTD. fiTI. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 7.CAD. NO:22 ESK‹fiEH‹R Tel : 02222360056 Faks: 02222362456 info@kocay.com.tr www.kocay.com.tr

KALIP SANAY‹

KORAL KALIP MAK‹NA YED.PARÇ. FAT‹H SULTAN MEHMET SAN. S‹T. C-2 BLOK NO:10 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02166340417 Faks: 02166329032 koral@koral.com.tr www.koral.com.tr KÖKSAL PLAST‹K KALIPLARI TASARIMI VE ÜRET‹M‹ M‹MAR S‹NAN MAH. BARBAROS CAD. NO:3 ÇEKMEKÖY / ‹STANBUL Tel : 02166400840 Faks: 02166400841 koksal@koksalotomotiv.com.tr www.koksalotomotiv.com.tr KURfiUNEL KALIP METAL FOR RM SAC ‹fiLEME SANAY‹ ANKARA YOLU ÜZER‹ BÜSAN ORGAN‹ZE SAN. 4. SK. NO:61-63 KARATAY KONYA Tel : 03323450805 Faks: 03323450807 kalip@kursunel.com.tr www.kursunel.com.tr LAZFAR KALIP ELEMANLARI SAN.T‹C.A.fi. ‹MES SAN.S‹T. A BLOK 107 SOK. NO:50 ‹STANBUL Tel : 02164996410 Faks: 02164996410 info@lazfar.com www.lazfar.com LDM MAK‹NA BEfiEVLER SAN. S‹T. 25/A BLOK NO:29 N‹LÜFER BURSA Tel : 02244435344 Faks: 02244436581 info@www.ldmmakina.com www.ldmmakina.com L‹DER KALIP SANAY‹ VE T‹CAR RET LTD. fiT‹. KAVAKPINAR MEVK‹‹ NAMIK KEMAL CAD. KORUMA SAN. S‹T A BLOK NO:10 ÜST KAYNARCA PENDIK / ‹STANBUL Tel : 02165961224 Faks: 02163964593 lider@liderkalip.com www.liderkalip.com LMA LTD.fiT‹. ATATÜRK CAD. TALYOL SOK. A BLOK NO:20/12 ERENKÖY ‹STANBUL Tel : 02163685054 Faks: 02163685841 lma-albayrak@tnn.net


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

139


Makina Rehberi

NORM TAM TAKIM APARAT MASTAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESENTEPE MAH. KOCATEPE CAD. GÜZ‹N SOK. NO:9 KARTAL ‹STANBUL Tel : 02164737460 Faks: 02164737461 info@normtam.com www.normtam.com

RAMATEX METAL SANA AY‹ VE T‹CARET A.fi. MAH‹R ‹Z. CAD. DETAY ‹fi MERK. B BLOK NO:17 KAT:1 ALTUN‹ZADE ÜSKÜDAR ‹STANBUL Tel : 02166514910 Faks: 02166514915 info@ramatexmetal.com www.ramatexmetal.com

STANDART KALIP METAL FORM D‹Z ZAYNKALIP ELEM. MAK. OSB. 75.YIL BULVARI DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. F BLOK NO:10 N‹LÜFER BURSA Tel : 02242415511 Faks: 02242418808 info@standartkalip.com.tr www.standartkalip.com.tr

NURÇEL‹K KALIP PRES ENDÜSTR‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. A.O.S.B 10006 SOK. NO:76 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel : 02323767573 Faks: 02323280100 info@nurcelik.com www.nurcelik.com

RASEM KALIP M‹MAR S‹NAN CAD. VEL‹BABA SAN. S‹T. A2 BLOK NO.20 PEND‹K ‹STANBUL Tel : 02163072747 Faks: 02163073917 info@rasemkalip.com www.rasemkalip.com

TEKBAY KALIP MAK. PLAS. VE SAC. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. CUMHUR‹YET MAH.BALKAN CAD.NO:22 TORBALI / ‹ZM‹R Tel : 02328539670 Faks: 02328539675 tekbay@tekbay.com.tr www.tekbay.com.tr

OSMANLI KALIP TOPÇULAR MAH. UZAK Ç‹FTL‹K SK. NO.16 RAM‹ EYÜP / ‹STANBUL Tel : 2126742729 Faks: 2126132602 info@osmanlikalip.com www.osmanlikalip.com

SA⁄LAM METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. METAL ‹fi SAN. S‹T. 4 BLOK NO:42-44 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel : 02126712331 Faks: 02125495975 saglammetal@saglammetal.com www.saglammetal.com

TEK-‹fi TEKN‹K EREZYON KALIIP SAN. VE T‹C. A.fi. TOSB 1.CADDE 14.SOK. NO:57 fiEKERPINAR GEBZE KOCAEL‹ Tel : 02626580404 Faks: 02626580413 info@tekiskalip.com.tr www.tekiskalip.com.tr

ÖZER KALIP ELEMANLARI SANAY‹ VE T‹CARET ‹MES SAN S‹T A BLOK 106 SK NO:35/B ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02163640725 Faks: 02164667560 info@ozerkalip.net www.ozerkal›ip.net PANSAN SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. BEfiEVLER KÜÇÜK SAN. S‹T. 58. BLOK NO: 4 BEfiEVLER / BURSA Tel : 02244434155 Faks: 02244411493 pansan@pansan.com.tr www.pansan.com.tr PLAST-MET PLAST‹K METAL SAN. ‹MALAT VE T‹C. LTD. EMEK MAH. ATATÜRK CAD. BARAJ YOLU NO:4 SARIGAZ‹ ‹STANBUL Tel : 02165405252 Faks: 02165403856 tkmutlu@plast-met.com.tr www.plast-met.com.tr PLAT‹N KALIP DÖKÜM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DO⁄U SANAY‹ S‹TES‹ 14.BLOK NO:12 YEN‹BOSNA ‹STANBUL Tel : 02125510072 Faks: 02126528358 info@platinkalip.com.tr www.platinkalip.com.tr

000 140

www.makinarehberi.com

SARIGÖZO⁄LU H‹D. MAK. VE KALIP SAN. VE T‹C. A.fi. O.S.B. 2.KISIM M.KEMAL BULV. NO:7 MERKEZ / MAN‹SA Tel : 02362337050 Faks: 02362337047 info@sarigozoglu.com.tr www.sarigozoglu.com.tr

TEKNO CNC KALIP VE MAK. ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹KIfiLA CAD. SEFERA⁄A ‹fi MERKEZ‹ C BLOK NO:36 DEM‹RKAPI - EYÜP / ‹STANBUL Tel : 02125773386 Faks: 02124932869 info@teknocnc.com www.teknocnc.com

SAY TEKN‹K HIRDAVAT KALIP ELEMANLARI SAN. T‹C. LTD. ‹MES SAN S‹T A BLOK 109 SOK NO: 5/A ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel : 02164661547 Faks: 02164661558 sayteknik@sayteknik.com.tr www.sayteknik.com.tr

UÇAK ELEKTRON‹K MAK‹NE KALIP ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. KARAKAfi SOK. CEM ‹fi MERK. NO:180/6 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel : 02125018166 Faks: 02125018160 info@ucakmakina.com www.ucakmakina.com

SEM-MAK MAK‹NA ‹MALAT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AfiA⁄I SOKU MH. fiA‹R DERTL‹ SOK. NO:11 MERKEZ / BOLU Tel: 03742171165 Faks: 03742127426 semmak@semgroups.com www.semgroups.com

U⁄URSAN MAK‹NA KALIP SAN. VE T‹C. LTD. ABD‹‹PEKÇ‹ CAD. 1. EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO: 158/163 B.PAfiA ‹STANBUL Tel : 02124933873 Faks: 02124933874 info@ugursancnc.com www.ugursancnc.com

S‹MGE KALIP MAK‹NA VE ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹ ‹MES SAN. S‹T. A BLOK 108.SK. NO:15 ÜMRAN‹YE ‹STANBUL Tel : 02163130375 Faks: 02164154907 modul@modulkalip.com.tr

ZORMAK KALIP MAK‹NA SAN. VE T‹C ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ MAN‹SA Tel : 02362140124 Faks: 02362140599 info@zormakkalip.com.tr www.zormakkalip.com.tr

KALIP SANAY‹


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

141


142

www.makinarehberi.com

KALIP SANAY‹


KALIP SANAY‹

www.makinarehberi.com

143


Makina Rehberi

KAL‹TE KONTROL ÖLÇÜM ve TEST C‹HAZLARI BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 144


KAL‹TE KONTROL, ÖLÇÜM ve TEST C‹HAZLARI

www.makinarehberi.com

145


Makina Rehberi

AKT‹F ZAMAN KONTROL S‹STEMLER‹ LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT:11 NO:1397 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123207311 Fax: 02122219114 info@aktifzaman.com.tr www.aktifsaat.com AKYOL FABR‹KA MALZEMELER‹ NECAT‹BEY CD. HOCA TAHS‹N SK. NO:9-11 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 0 212 244 21 50 Faks: 0 212 251 71 48 Akyolticaret@akyol.net www.akyol.net

EGEMET KAL‹BRASY YON ÖLÇÜM TARI T‹C. LTD. fiT‹. 6172 SOK. NO:8 IfiIKKENT / ‹ZM‹R Tel: 02324720604 Fax: 02324720504 info@egemet.com.tr www.egemet.com.tr

BULUT MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. DOLAPDERE SAN. S‹T. ADA 4. NO: 7-9 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126710224 Fax: 02126710226 bms@bulutmak.com www.bulutmak.com

EKO END. KONT. VE OTOMASYON S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. OSMAN KAVUNCU CD. NO:51/B KAYSER‹ Tel: 03523367200 Fax: 03523368280 yalcin@ekoltd.com.tr www.ekoltd.com.tr

AN-KA ANAL‹Z KAL‹TE KONTROL C‹‹H. SAN. Ç‹MEN SK. G‹RNE AP. NO: 2/10 GAYRETTEPE / ‹STANBUL Tel: 02122749710 Fax: 02122749722 an-ka@an-ka.com www.an-ka.com

ÇEV‹K ELEK KTRON‹K ÖLÇÜ KONTROL VE KAYIT C‹HAZLARI MEHTER ÇEfiME MAH. 1871 SOKAK NO:1 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02128528354 Fax: 02128528294 bilgi@cevikendustriyel.com www.cevikendustriyel.com

ARS‹MA B‹LG‹SAYAR H‹Z. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA ELEKTROKENT T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK SARI AVLU KAT:2 NO:30 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122207978 Fax: 02122204484

DALEMO ELEKTR‹K LTD. fiT‹. KURTULUfi DERES‹ CAD. YAKUP SOYUGENÇ ‹fi MERKEZ‹ NO: 17 KAT: 2 DOLAPDERE / ‹STANBUL Tel: 02122922976 Fax: 02122922977 info@dalsim.com.tr www.dalsim.com.tr

ASCA ELEKTR‹K VE KONTROL S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. KÖRFEZ SAN. S‹T. 9. BLOK NO:21 KOCAEL‹ / ‹ZM‹T Tel: 02623355676 Fax: 02623350280 asca@eltasca.com www.eltasca.com

DEKA MAK‹NA DIfi T‹CARET LTD. fiT‹‹ . 1463 SK. NO: 5/A ALSANCAK / ‹ZM‹R Tel: 02324644953 Fax: 02324645449 deka@dekaltd.com.tr www.dekaltd.com.tr

ATAK OTOMASYON ENDÜSTR‹ KONTROL S‹STEMLER‹ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K 1443 SOKAK NO: 2/H TES‹SAT ‹fi MERKEZ‹ B BLOK YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324699637 Fax: 02324697126 aziz@atakotomasyon.com www.atakotomasyon.com

D‹KOMSAN ELEKTRON‹K TARTI S‹STEMLER‹ OTO SANAY‹ S‹TES‹ MENDERES CAD. NO: 19 4.LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02122833715 Fax: 02122812467 scale@dikomsan.com www.dikomsan.com

ATOM TEKNIK MAKINA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. 22.CAD 667. SOK. NO:72-74-76 OST‹M / ANKARA Tel: 03123953428 Fax: 03123952506 atmstl@yahoo.com

000 146

BAYLAN ÖLÇÜ ALETLER‹ SANAY‹ A.O.S.B.10046 SK. NO:14 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324843740 Fax: 02324418946 baylantic@superonline.com

www.makinarehberi.com

DOLUNAY TEK. C‹H. VE ‹Nfi. T‹CARET LTD. ÖRNEKTEPE CAD. NO: 165 (M‹N‹ATÜRK ÇAPRAZI) SÜTLÜCE BEYO⁄LU / ‹STANBUL Tel: 02122105435 Fax: 02122105434 info@dolunay.com www.dolunay.com

EMS ELEKTROMEKAN‹K S‹ST. MÜH. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLG. 21.CAD. 645. SK. NO:4 OST‹M / ANKARA Tel: 03123941460 Fax: 03123941463 ems@ems-ltd.com.tr www.ems-ltd.com.tr ERCAN TEKN‹K T‹CARET SANAY‹ LTD. fiT‹. TARLABAfiI CAD. NO:64 BEYO⁄LU / ‹STANBUL Tel: 02122374132 Fax: 02122374179

VE

ETK‹ KAL‹TE KONTROL VE TESST C‹HAZLARI DIfi T‹C. LTD. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:5 NO:291 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122217531 Fax: 02122217532 etki@etki.com.tr www.etki.com.tr FARO TURKEY ÖLÇÜ S‹ST. LTD. fiT‹. UPH‹LL COURT TOWERS A BLOK KAT1 DA‹RE 5 FESLE⁄EN SOK. DEREBOYU CAD. BARBAROS MAH. BATI ATAfiEH‹R KÜÇÜKBAKKALKÖY / ‹STANBUL Tel: 02166880891 Fax: 02166880879 www.faro.com FORMSAN LTD. fiT‹. YUNUSEL‹ MAH. YAN SK. NO:32 BURSA Tel: 02242486031 Fax: 02242486031 mkiran@formsan.com.tr HDM KONTROL TEKNOLO OJ‹LER‹ H‹ZMETLER‹ fiT‹. ÇOBANYILDIZI SOKAK 100. YIL APT. NO:1 D:11 KAVAKLIDERE / ANKARA Tel: 03124672527 Fax: 03124672528 kalitekontrol@hdm.com.tr www.hdm.com.tr

KAL‹TE KONTROL, ÖLÇÜM ve TEST C‹HAZLARI


KAL‹TE KONTROL, ÖLÇÜM ve TEST C‹HAZLARI

www.makinarehberi.com

147


Makina Rehberi

HG D‹ZAYN NOSAB M‹NAREL‹ ÇAVUfi MEVK‹‹ DOKUMACILAR S‹T. 102. SOKAK 7 BLOK NO:48 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110840 Fax: 02244110841 halukg@hgdizyn.com.tr www.hgdizayn.com.tr

MAKRO TEKN‹K MALLZEMELER‹ VE MAK‹NA SANAY‹ DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB TR‹KO CENTER M8 BLOK NO: 430 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126711315 Fax: 02126715595 info@makro-teknik.com www.makro-teknik.com

H‹T‹T METALURJ‹ END. C‹H. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. AL‹ N‹HAT TARLAN CD. SONBAHAR SK. NO:1 D:10 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 0 216 572 76 31 Faks: 0 216 572 76 39 satis@hititmetal.com www.hititmetal.com

MCM KAL‹BRASYON H‹Z. TEKN‹K DANIfi. LTD. fiT‹. TAVfiANCIL KÖYÜ EYNARCA MEVK‹‹ MARSHALL BOYA FAB. ‹Ç‹ D‹LOVASI-GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627547667 Fax: 02627547669 mcm@mcmkalibrasyon.com.tr www.mcmkalibrasyon.com.tr

NUMER‹K KONTROL GRUP LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CADDES‹ C‹COZ YOLU ÜZER‹ HEK‹MO⁄LU PLAZA NO:105/08 TOPÇULAR BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124932597 Fax: 02124931797 saggul@nkg.com.tr www.nkg.com.tr

‹K‹NC‹DEM‹R SEV‹YE GÖSTERGEL‹ TOMRUK SANAY‹ S‹TES‹ H-BLOK NO:55 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124851678 Fax: 02124851680 ikincidemir@yahoo.com www.ikincidemir.com

MEGA ENDÜSTR‹ KONTROL S‹ST. T‹C. LTD. fiT‹. YAfiAMKENT MAH. 47.CADDE 985. SK N:8 ÇAYYOLU / ANKARA Tel: 03122173288 Fax: 03122173388 megaendustri@megaendustri.com.tr www.megaendustri.com.tr

ÖZGÜ MAK‹NA ENDÜSTR‹ KONTROL S‹STEMLER‹ ‹VED‹K OSB MURTED SAN. S‹T. 35.CAD. 543 SOK. NO:15 OST‹M / ANKARA Tel: 03123940945 Fax: 03123940947 aserkosilindriutu@hotmail.com

METRON‹K ÖLÇÜ KANTROL TERMO ELEMAN SANAY‹ BAKIR VE P‹R‹NÇ SANAY‹C‹LER‹ S‹T. MENEKfiE CAD.NO:9 K:3 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128750298 Fax: 02128751174 metronik@isnet.net.tr www.metronik.com.tr

PAL METAL AL‹M‹NYUM SANAY‹ METAL PVC PLAST‹K ‹ML. E-5 KARAYOLU ÜZER‹ KUMYI⁄INI MEVK‹‹ YEfi‹LKÖY DÖRTYOL / HATAY Tel: 03267342433 Fax: 03267342434 merkez@palmetal.com www.palmetal.com.tr

M‹KROHOST ENDÜSTR R‹ KONTROL S‹STEMLER‹ A.fi. G‹Y‹MKENT D6/B55 NO:27 ESENLER / ‹STANBUL Tel: 02124382949 Fax: 02124382945 teoman@mikrohost.com www.mikrohost.com

PETEK TEKNOLOJ‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. E⁄‹T‹M MAH. SADIKO⁄LU PLAZA 5 NO:14 HASANPAfiA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165504512 Fax: 02165504514 info@petekteknoloji.com www.petekteknoloji.com.tr

MULT‹SEN DANIfiMANLIK MÜMESS‹LL‹K BESTEKAR LEYLA SOK. NO:7/6 Z‹VERBEY-KADIKÖY / ISTANBUL Tel: 02165278793 Fax: 02165278795 contact@multisenonline.com www.mutlusen.com

P‹EM MEKAN‹K TES‹SAT ÖLÇÜ VE KONTROL C‹HAZLARI OTA⁄TEPE CAD. NO:50/5 KAVACIK BEYKOZ / ‹STANBUL Tel: 02166680537 Fax: 02166680538 ibrahim@piem.net www.piem.net

NDT ÖLÇÜM C‹HAZLARI DEM‹RTAfiPAfiA MAH. GAZCILAR CAD. PETEK SK. HACISAL‹HO⁄LU ‹fi MERK. OSMAN‹YE / BURSA Tel: 02242730671 Fax: 02242730671 info@bursamndt.com www.bursamndt.com

RAM ÖLÇÜ VE KONTROL S‹STEMLER‹ LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MRKZ. B BLOK KAT:8 NO:1117 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123200995 Fax: 02123200996 info@ram-limited.com www.ram-limited.com

KONSAN KONTR ROL C‹HAZLARI SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. MARMARA SAN. S‹T. G BLOK NO:128 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124720005 Fax: 02124720009 info@kotamakina.com www.kotamakina.com KONTEK KONTROL TEKNOLOJ‹LER‹ VE OTOMASYON SANAY‹ T‹CARET 405 SOK. NO.8 PINARBAfiI / ‹ZM‹R Tel: 02324791010 Fax: 02324799191 kontek@kontekotomasyon.com.tr www.kontekotomasyon.com.tr KROHNE ENELSAN ÖLÇÜ TEKN‹⁄‹ SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. FAHR‹ G‹ZBEN SOK. NO: 4/3 GAYRETTEPE / ‹STANBUL Tel: 02122726161 Fax: 02122722442 enelsan@enelsan.com www.enelsan.com KUTLU MÜM. ‹Nfi. SANAY‹ KAYA M‹LENYUM AVM CUMHUR‹YET MAH. fi‹MfiEK SOK. NO:2/A C BLOK KAT: 8 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128713010 Fax: 02128713020 sales@kutlultd.com.tr www.kutlultd.com.tr

000 148

www.makinarehberi.com

NETES MÜH. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. KOfiUYOLU CAD. NETES B‹NASI NO.124 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163400125 Fax: 02163405151 netes@netes.com.tr www.netes.com.tr

KAL‹TE KONTROL, ÖLÇÜM ve TEST C‹HAZLARI


KAL‹TE KONTROL, ÖLÇÜM ve TEST C‹HAZLARI

www.makinarehberi.com

149


Makina Rehberi

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 150


ARTI B‹LEME MAK‹NALARI SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. ‹. TURAN CAD. NO:174 MENDERES / ‹ZM‹R Tel: 02327821468 Fax: 02327822390 artibileme@yahoo.com www.artibileme.8k.com AS KAYNAK KAYNAK TEKN‹⁄‹ VE SAN. T‹C. A.fi. TAYSAD OSB. 2. CD. NO:5 fiEKERPINAR GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626797800 Fax: 02626797700 webmaster@askaynak.com.tr www.askaynak.com.tr ASA KAYNAK A.fi. TERSANE CAD. ARAPKAYYUM SOK. NO:6 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122387563 Fax: 02122554681 asakaynak@superonline.com www.asametal.com BAL‹ MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:2 NO:12 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 0 212 221 92 47 Faks: 0 212 220 36 45 info@balimakina.com.tr www.balimakina.com.tr

ÇEL‹K KAYNAK ORG SAN BÖL DEM‹RC‹LER S‹T B3 BLOK N:78 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125495729 Fax: 02125495729 www.celikkaynak.com D‹NÇ KAYNAK EK‹PM. SAN. T‹C. ÇINARDERE DOLAYOBA CAD. NO:21/A PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163799273 Fax: 02163799274 DSI LAZER KAYNAK TEKN‹KLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KAVACIK MAH. OKUL CADDES‹ MUTLU SOK. NO:47/A KARDEfiLER APT. BEYKOZ / ‹STANBUL Tel: 02165370964 Fax: 02165370963 dsi.laser_turkiye@yahoo.de www.dsi-laser-service.de DURMAZ KAYNAK MAK‹NALARI ‹MALATTI SAN. VE T‹C. LTD. ÇARK SAN. S‹T. NO:84-86 ADAPAZARI / SAKARYA Tel: 02642731396 Fax: 02642718314 ERDE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. E⁄‹T‹M MAH. KASAP ‹SMA‹L SK. AYDIN ‹fi MERK. NO:6 K:1 D:4-5 HASANPAfiA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163302400 Fax: 02163302401 erde@erdeticaret.com.tr www.erdeticaret.com.tr ERS‹M KAYNAK MAK‹NALARI LALAfiAH‹N SON. NO:49/51 FER‹KÖY / ‹STANBUL Tel: 02122301069 Fax: 02122301069 FROSER KAYNAK EK‹PMANLARI AZ. VE SAN. T‹C. PA PERPA T‹C MERKEZ‹ B BLOK N.685 K:6 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122210836 Fax: 02122210896

BAfiAR ELEK KTROMEKAN‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FAB. BALKAN CAD. NO:12 TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02322371463 Fax: 02322536644 info@basarelektromekanik.com.tr www.basarelektromekanik.com.tr

GALAKS‹ KAYNAK MLZ. PAZARLAMA SAN.T‹C.LTD.fiT‹. B‹RMES SANAY‹ S‹TES‹ A8 BLOK N-O:1ORHANLI-TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163940856 Fax: 02163940399 info@galaksikaynak.com.tr www.galaksikaynak.com.tr

BURLA MAK‹NA T‹CARET VE YAT. A.fi. BANKALAR CADDES‹ NO:23 KARAKÖY / ISTANBUL Tel: 02122564950 Fax: 02122562320 makdemo@burla.com www.burla.com

HAVAK END. TES‹SLER‹ T‹C. LTD. fiT‹. ÇAYCILAR SK.NO:42 TOPÇULAR / ISTANBUL Tel: 02126122774 Fax: 02125013525 info@havak.com www.havak.com

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

GAZALTI KAYNAK HÜNER EK‹PMANLARI LTD. 26.CADDE 674.SOKAK NO:46 ‹VED‹K OSB ‹VED‹K / ANKARA Tel: 03123946000 Fax: 03123946004 hüner@huner.com.tr www.huner.com.tr

Makina Rehberi

AKDEN‹Z METAL ‹NfiAAT ‹HT. ‹HT. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN BÖL. ATATÜRK OTO SAN. S‹T. 21 SOK NO:620 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124858871 Fax: 02124858872 info@akdenizmakina.com.tr www.akdenizmakina.com.tr

IfiIK KAYNAK MAK. SAN. LTD. fiT‹. KÜSGET A BLOK 19 NOLU CD. NO:45 / GAZ‹ANTEP Tel: 03422357007 Fax: 03422350769 info@isikkaynak.com.tr www.isikkaynak.com.tr ‹KMAL TEKN‹K A.fi. ALINTER‹ BULV. NO:120-122-124126 OST‹M / ANKARA Tel: 0 312 385 58 00 Faks: 0 312 354 16 19 info@ikmal.com.tr www.ikmal.com.tr ‹DEAL KAY YNAK MAK. LTD. fiT‹. O.KAVUNCU CAD. ANATAM‹R KARfiISI NO.157/H / KAYSER‹ Tel: 03523203613 Fax: 03523202727 KAYNAK TEKN‹K SAN. VE T‹C. A.fi. T.O.S.B TAYSAT O.S.B. 2.CD.NO:5 fiEKERPINAR GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626797800 Fax: 02626797700 yasin.pirtini@askaynak.com.tr www.askaynak.com.tr L‹NDE GAZ A.fi. GOSB 300 SOK. GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626787400 Fax: 02626787500 pazarlama@linde.com www.lindegaz.com.tr MAKSAN MAK‹NA T‹CARET SAN. LTD. fiT‹. PERPA ‹fi MERKEZ‹ B-BLOK K:8 NO:905 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122104275 Fax: 02122104275 info@maksanmakina.com www.maksanmakina.com MAKTEL ELEKTROD TEL VE MAK‹NA SAN. T‹C. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. GÜNGÖREN-BA⁄CILAR SAN. S‹T. ÇARfiI GRUBU NO:111 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125497368 Fax: 02125497369 etm@yahoo.com www.makinarehberi.com

151


152

www.makinarehberi.com

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹


KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

www.makinarehberi.com

153


Makina Rehberi

M‹PSAN MAK‹NA ‹MALAT PARÇA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES B-BLOK 204 SOKAK NO:5 DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163645601 Fax: 02163147931 hamit@mipsan.net www.mipsan.net

ÖZ-KA KAYNAK HIRD. ‹Nfi. TAAH. ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C. YEfi‹LOBA MAH. ARSLANDAMI ‹fi MERK. G BLOK 3.SOK. NO:123 SEYHAN / ADANA Tel: 03224292986 Fax: 03224293177 info@ozka-kaynak.com www.ozka-kaynak.com

M‹STAfi MAK‹NA ‹MALATI SAN. T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. KIRMIZI CAD. NO:10 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242424760 Fax: 02242421370 info@mistas.com www.mistas.com

ÖZKAYNAK TAAH. MÜfiAV‹RL‹K. ‹HR. VE T‹C. LTD. fiT‹. OST‹M OSB 6.SOK. NO:17 OST‹M / ANKARA Tel: 03123850619 Fax: 03123850621 ozkaynakltd@ttnet.net.tr www.ozkaynakltd.com.tr

MKD MAK‹NA NEC‹P FAZIL BULV. (ESK‹ BOSTANCI YOLU) YOL SOK. NO:15 ÜMRAN‹YE Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163653408 Fax: 02163653406 ceyhun@mkdmakine.com www.mkdmakine.com NUR‹fi ELEKTR‹K VE KAYNAK MAK‹NALARI SAN. VE T‹C. A.fi. ANAKARA 1.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ GÖKTÜRK CAD. NO: 14 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670818 Fax: 03122670678 nuris@nuris.com.tr www.nuris.com.tr OERL‹KON KAYNAK ELEKTRODLARI SAN. A.fi. HALKALI CD. NO99 SEFAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124111400 Fax: 02124111414 posta@oerlikon.com.tr www.oerlikon.com.tr ÖZ MET TAL SAN. VE T‹C. A.fi. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ E- BLOK 504 SOK NO:63 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164206611 Fax: 02163641918 dkutlug@ozmetalsan.com ÖZEN MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. BÜSAN ORGAN‹ZE SANAY‹ 2.SOK. NO:46-48 KARATAY / KONYA Tel: 03323450345 Fax: 03323450353 info@ozenmakina.com.tr www.ozenmakina.com.tr

000 154

www.makinarehberi.com

PROSER KAYNAK PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK KAT:5 NO:200 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122227017 Fax: 0212227016 info@proserwelding.com www.proserwelding.com RETERM ENDÜSTR‹YEL ELEKTR RON‹K VE MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. DES SANAY‹ S‹TES‹ 114 SOK. C14 BLOK NO:4 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 0 216 364 16 00 Faks: 0 216 314 45 44 reterm@reterm.com www.reterm.com SEYKOM METAL MAK‹NA ENDÜSTR‹ FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. BÜSAN ORG. SAN. BÖLG. 10651 SOK. NO : 15 KARATAY / KONYA Tel: 03323451140 Fax: 03323452240 info@wiconmak.com www.wiconmak.com S‹BELSAN KAYNAK EK‹PMANLARI ‹ML.. VE YEDEK PARÇA SAN. TOPKAPI T‹C. MERK. 1.B BLOK NO:426/427 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124820569 Fax: 02124818074 sbskaynak@sbskaynak.com www.sbskaynak.com S‹FF ELEKTRO MEKAN‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ERGUVAN CAD. NO:16 NOSAB N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110544 Fax: 02244110549 sales@siff.com.tr www.siff.com.tr

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

UN‹S MAK‹NA LTD. fiT‹. BEfiEVLER SAN S‹T 29. BLOK N:60 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244434408 Fax: 02244433409 ukahraman@unismakina.com www.unismakina.com UfiAK MAK K‹NA SAN. T‹C. KOLL. fiT‹. ATATÜRK BLV.NO:200 MERKEZ / UfiAK Tel: 02762310703 Fax: 02762311911 ums@umsmeas.com.tr www.umsmeas.com.tr VEGA MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. ‹K‹TELL‹ OSB. TR‹KO DOKUMACILAR S‹T. 7-M BLOK NO:317319 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126718615 Fax: 02126718615 info@vegamak.com www.vegamak.com WELD‹NG ALLYOS LTD. TUZLA ORG. SAN. BÖL. ESK‹ ‹ZN‹K YOLU N‹SSAN KARfiISI PK:51 TEPEÖREN TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165931710 Fax: 02165931717 walloys@superonline.com YALIZ SINA‹ TIBB‹ GAZLLAR A.fi. ORG. SAN. BÖL. G-123 SK. NO-1 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE/‹STANBUL Tel: 02164203195 Fax: 02164204116 www.yaliz.com.tr YENERER KAYNAK MALZ. SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 1.SAN. S‹T. 2838 SOK. NO:23 ‹ZM‹R Tel: 02324595877 Fax: 02324595847 info@yenerer.com www.yenerer.com YILDIZ GAZ ARMATÜRLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi. AKÇABURGAZ MAH. 2.CAD. NO: 55 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02124221190 Fax: 02124221679 satis@yildizgaz.com.tr www.yildizgaz.com.tr YILDIZ KAYNAK MAK‹NALARI ‹K‹TELL‹ OSB DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B-6 BLOK NO:133 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 02126713248 Fax: 02126713251 yildizkaynak@yildizkaynak.com.tr www.otomasyonkaynak.com


KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

www.makinarehberi.com

155


156

www.makinarehberi.com

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹


KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

www.makinarehberi.com

157


Makina Rehberi

KES‹C‹-DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 158


KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR

www.makinarehberi.com

159


Makina Rehberi

ADLER METAL ‹fiLEME LTD. fiT‹. ERB‹LLER SAN. S‹T. B BLOK NO:3 TURGUTLU / MAN‹SA Tel: 02363134545 Fax: 02363145565 info@adler-ltd.com.tr www.adler-ltd.com.tr AHG A.fi. KEMERALTI CAD. ADA HAN NO:31 KAT:4 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122445745 Fax: 02122445714 info@ahgmetal.com.tr www.ahgmetal.com.tr AKER KARDEfiLER TEKN‹K HIRD. LTD. fiT‹. DAVUTPAfiA CAD. T‹M 2 ‹fi MERKEZ‹ NO: 236 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02126136416 Fax: 02125657859 info@akerkardesler.com.tr www.akerkardesler.com.tr AKKO MAK‹NA TAKIM SAN N. T‹C. LTD. fiT‹. KONYA OSB IfiIKTEPE SOK. NO:8 KONYA Tel: 03322391757 Fax: 03322391752 info@akko.com.tr www.akko.com.tr ANADOLU KES‹C‹ TAKIMLAR VE S‹T. T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLG. ÖZ ANADOLU SAN. S‹T. 681 SK. N:21 OST‹M / ANKARA Tel: 03123956790 Fax: 03123956790 irfan@atema.com.tr www.turcut.com

000 160

AS-B‹LEK SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TERSANE CAD. ASLAN HIRDAVATCILAR ÇARfiISI N.1/25 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122540089 Fax: 02122385748 y.emir@asbilek.com www.asbilek-konig.com BA⁄DATLI TEKN‹‹K HIRDAVAT SANAY‹ VE DIfi T‹CARET LTD. fiT‹. KIfiLA CAD. APEK ÜRETMAN ‹fi MERK. NO:89/A BLOK 145 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126124328 Fax: 02125679252 info@bagdatliteknik.com.tr www.bagdatliteknik.com.tr BANAfi HASSAS TAKIM VE KES‹C‹ ALT. ‹ML. SAN. A.fi. OTOBAN KENARI AR‹F‹YE ADAPAZARI / SAKARYA Tel: 02642290984 Fax: 02642290963 info@banasas.com www.banasas.com BAfiARANLLAR CNC TALAfiLI ‹MALAT MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ALTAYÇEfiME E-5 YANYOL KÜÇÜK YALI ‹fi MERK. B BLOK NO.17 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02165189256 Fax: 02165183247 basaranlar@basaranlarcnc.com www.hasstak.com BEKSAN TEKN‹K MALZEME VE RET LTD. MAK‹NA SANAY‹ T‹CAR PERfiEMBE PAZARI CADDES‹ KALE HAN NO: 25 / 5 KARAKÖY/‹STANBUL Tel: 02122439123 Fax: 02122439125 beksanteknik@superonline.com

ARMOT‹F MAK‹NA DIfi T‹CARET LTD.. fiT‹. TOPÇULAR KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERKEZ‹ A BLOK NO:89/121 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02125678932 Fax: 02126138382 info@armotif.com www.armotif.com

BEfiERLER TEKN‹K HIRDAVAT MAK‹NA VE TAKIM T‹C. LTD. fiT‹. ULUYOL ÇAKMAK SOK. NO:12 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242569958 Fax: 02242726662

ARTI KES‹C‹ TAKIM VE MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET A.fi. NOSAB ERGUVAN CAD. NO:4/B N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110020 Fax: 02244110023 arti@artitakim.com www.artitakim.com

BETA HASSAS KES‹C‹ TAKIMLARMETAL SAN. PERPA T‹C. MERK. A BLOK K:11 NO:1478 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123209271 Fax: 02123209276 kemal@betahartmetall.com www.betahartmetall.com

www.makinarehberi.com

BETA MAK‹NA-TOOLEX BEfiEVLER SAN. S‹T. PARKOOP 48. SOK NO:4 BURSA Tel: 02244433013 Fax: 02244433082 info@beta-makina.com www.beta-makina.com B‹LG‹ TEKN‹K HIRDAVAT KALIP PLAST‹K SANAY‹ VE T‹CARET RAM‹ KIfiLA CADDES‹ EM‹NTAfi B‹NATLI SANAY‹ S‹TES‹ NO:25/4143 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126747447 Fax: 02126746676 info@bilgiteknikhirdavat.com www.bilgiteknikhirdavat.com BÖHLER SERT MADE EN VE TAKIM SAN. VE T‹C. A.fi. ANKARA ASFALTI ÜZER‹ NO:22 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163066570 Fax: 2163066574 bohler@bohler.com.tr www.bohler.com.tr CVS MAK‹NA VE T‹C. LTD. fiT‹. BEfiEVLER SAN. S‹T. 18. BLOK N:7-8-10 BURSA Tel: 02244410494 Fax: 02244410892 cvs@cvsmak.com www.cvsmak.com.tr DE⁄ERL‹ MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ANADOLU SANAY‹ CAM‹BAfiI SOK. NO:6 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322493293 Fax: 03322510140 degerlimakina@superonline.com www.degerlimakina.com DEM‹RAL MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 19 MAYIS MAH. H‹LAL CAD. BÜYÜKÇEKMECE KONAKLARI NO:10 BÜYÜKÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 02125498954 Fax: 02125498954 tarkan@demiralmakina.com www.demiralmakina.com D‹A CLAS SERT METAL AfiINDIRICI TAfiLARI RAM‹ KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERK. C BLOK NO:214 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125676145 Fax: 02125676146 diaclas@diaclas.com www.diaclas.com

KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR


KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR

www.makinarehberi.com

161


Makina Rehberi

D‹ABOR ELMAS BORAZON AfiINDIRICILAR SANAY‹ DUDULLU ORG. SAN. BÖLG. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK 108.SOK. NO:5 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163644115 Fax: 02163648161 diabor@diaborelmas.com www.diaborelmas.com EGEMKAT MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. 1376 SK. NO:1 K:5 D:41/42A BORAN PLAZA YAPI KOOP HALKAPINAR KONAK / ‹ZM‹R Tel: 02324585535 Fax: 02324585505 info@egemkat.com.tr www.egemkat.com.tr ELMAS KELEfi TEKN‹K HIRDAVAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KIfiLA CAD. NO:98/A EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125444546 Fax: 02125444512 ERMAKSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. N‹LÜFER ORG. SAN. BÖL. LAC‹VERT CAD. NO:12 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242671900 Fax: 02242670539 ermaksan@ermaksan.com.tr www.ermaksan.com.tr ERO⁄LU MAK‹NA SANAY‹ VEE T‹CARET A.fi. DEM‹RC‹ MAH. DEM‹RC‹ CAD. NO:1 BURSA Tel: 02244941390 Fax: 02244941393 info@eroglumakina.com www.eroglumakina.com

000 162

F‹KSSAN F‹KSTÜR SAN. VE T‹C. A.fi.. GEBZE ORG. SAN. BÖLGES‹ 400. SOKAK ‹HSAN DEDE CAD. NO:414 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627510758 Fax: 02627510372 sanlas@fikssan.com www.kenetfikssan.com GÖKHAN METAL TEK. HIRD. T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. Y.DUDULLU MAH. ‹MES SAN. S‹T. E BLOK 504 SK. NO:1 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163141896 Fax: 02163142052 adalet@gokhanmetal.com www.gokhanmetal.com GÜLTAfi KES‹C‹ TAKIM MAK‹NA YEDEK PARÇA ELEKTRON‹K ‹K‹TELL‹ OSB. Z‹YA GÖKALP MAH. DERSAN KOOP. S‹T. S6-B BLOK NO:115 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124441487 Fax: 02126714454 gultas@gultas.net www.gultas.net GÜNDO⁄DU ENDÜSTR‹ LTD.fiT‹. SANAY‹ CD.NO:83 RECEP BABA ‹fi MERKEZ‹ TR-34197 YEN‹BOSNA / ‹STANBUL Tel: 0212551 55 07 Fax: 02125515518 info@gundogdu.com www.gundogdu.com GÜVENAL TEKN‹K HIRDAVAT T‹C. SAN. LTD. fiT‹. TOPÇULAR RAM‹ KIfiLA CD. EM‹NTAfi 3 SAN. S‹T. NO: 65 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125015381 Fax: 02125773743 guvenal@guvenal.net www.guvenal.net

KALKAN MAK‹NA SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹. DAVUTPAfiA CAD. T‹M 2 ‹fi MERK. NO:231 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02126126660 Fax: 02125655678 info@kankanmakina.com.tr www.kalkanmakina.com.tr KAR-TES KES S‹C‹ TAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KARTAL CAD. KASTELL‹ SAN. S‹T. A BLOK NO:35 YAKACIK KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164521000 Fax: 02164519556 info@kar-tes.com.tr KAYRA MAK‹NA TAKIM VE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YUKARIDUDULLU MAH. MUALL‹M SK. NO:33 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 0 216 590 03 50 Faks: 0 216 590 03 39 info@kayratools.com www.kayratools.com KENNAMETAL HERTEL KES‹C‹ TAKIM MLAR A.fi. HALYOLU NO: 11 SAYAR ‹fi MERKEZ‹ KAT: 5 ‹ÇERENKÖY KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165744780 Fax: 02165740564 kennametal@hertel.com.tr www.kennametal.com KES‹C‹ DIfi T‹CARET VE MAK‹NA SAN. LTD. fiT‹. PERSEMBE PAZAR‹ CAD. MAHKEME SOK. T‹CARET HAN 26/52 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122567213 Fax: 02122387692 kesici@kesici.com www.kesici.com

ERO⁄LU TAKIM MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TOPÇULAR KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERKEZ‹ ABLOK NO:89 123-124 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02126748258 Fax: 02126748380 eroglu-istanbul@eroglumakina.com www.eroglumakina.com

INOVA TOOLS KES‹C‹ TAKIMLAR SAN.T‹C.LTD.fiT‹. ÜÇEVLER MAH. 79. SOK. NO:1/C N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244432130 Fax: 02244432137 info@inovatools.com.tr www.inovatools.com

KESMAK KES‹C‹ TAKIM SAN. A.fi. ‹STANBUL CADDES‹ N:128 41400 ÇAYIROVA GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627441880 Fax: 02627441444 info@makinatakim.com.tr www.makinatakim.com.tr

ER-SAN TEKN‹K SEFERA⁄A SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK NO:185 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125672342 Fax: 02125672116 info@ersanteknik.com www.ersanteknik.com

ISCAR KES‹C‹ TAKIM T‹C. LTD. fiT‹. GEBZE ORG. SAN. BÖLGES‹ (GOSB) ‹HSAN DEDE CAD. NO: 105 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627510484 Fax: 02627510485 atilla@iscar.com.tr www.iscar.com.tr

KESTAK KES‹C‹ TAKIMLAR VE KALIP MALZEMELER‹ T‹CARET KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ PARKOP 48. SOKAK NO:66 BURSA Tel: 02242569941 Fax: 02442507914 kestak@pozitif.net.tr www.kestak.com.tr

www.makinarehberi.com

KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR


KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR

www.makinarehberi.com

163


164

www.makinarehberi.com

KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR


KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR

www.makinarehberi.com

165


Makina Rehberi

KOMET KES‹C‹ TAKIMLAR SAN.T‹C.LTD.fiT‹. YEN‹KÖY MAH. KÖYBAfiI CAD. AKBAfi SOK NO:7 SARIYER / ‹STANBUL Tel: 02123460134 Fax: 02123460164 enis.onural@kometgroup

OMAS KES‹C‹ METAL MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORHANLI MERKEZ MAH. OKUL SOK. NO:7 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163944050 Fax: 02163944082 info@omasmetal.com.tr www.omasmetal.com.tr

LAZZER METAL ÜRÜN. ELEK. ‹Nfi. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. TOPÇULAR DEM‹RKAPI CAD. SAYAÇ ‹fi HANI A BLOK NO: 5/16 KAT:1 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126742971 Fax: 02126743431 info@lazzermetal.com www.lazzermetal.com

P‹KSAN KES‹C‹‹ TAKIM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. E BLOK 501. SOK. NO:26 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164205581 Fax: 02163650967 info@rtech.com.tr www.rtech.com.tr

L‹DER KES‹C‹ MA AK‹NE TAKIMLARI ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. ORG. KÜÇÜK SAN. BÖLG. TORMAK SAN. S‹T. SOSYAL TES‹S ZEM‹NKAT A BLOK N:5 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124852960 Fax: 02124853498

SANDV‹K ENDÜSTR‹ SAN. T‹C. A.fi. YAKACIK E5 YANYOLU MERMER SOK. NO:18 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164530700 Fax: 02164530701 metin.arikfidan@sandvik.com www.coromant.sandvik.com.tr

M‹LTAfi KES‹C‹ TAKIM OTOMOT‹V MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TUZLA MERMERC‹LER OSB AYDINLI MAH. GAZ‹ BULVARI NO:51/A TUZLA / ‹STANBUL Tel: 0 216 593 13 03 Faks: 0 216 593 13 70 info@miltafl.com.tr www.miltas.com.tr

SCHUNK INTEC BA⁄LAMA S‹ST. VE OTOMASYON SAN. KÜÇÜKYALI ‹fi MERK. G‹RNE MAH. IRMAK SOK. A BLOK NO:9 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163662111 Fax: 02163662277 info@tr.schunk.com www.schunk.com

MODÜLSAN MAK‹NA D‹fiL‹ VE KES‹C‹ TAK. ‹ML. SAN. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. KARAKAfi SK. CEM ‹fi MRK. NO:180/10 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125679424 Fax: 02126748515 info@modulsan.com www.modulsan.com NETMAK KES‹C‹ TAK‹M IMALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. KOÇAK SOK. NO:54 S‹TELER / ANKARA Tel: 03123483558 Fax: 03123488101 netmak@netmakltd.com www.netmakltd.com N‹KKEN KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE ULUSLARARASI T‹C. Afi. KÜÇÜKYALI SAN. S‹T. A BLOK NO:5 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02165181010 Faks: 02163661414 sales@nikken.com.tr www.nikken.com.tr

000 166

www.makinarehberi.com

SECO TOOLS KESTAK MAK‹NA A.fi. ÜNER PLAZA ÜSKÜDAR YOLU ERKUT SOKAK NO. 4/1 KAT: 4 KOZYATA⁄I KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165697400 Fax: 02165757383 timur.tanriover@secotools.com www.secotools.com S‹NTEK MÜHEND‹SL‹K TARABYAMAH. YUMAK SK.NO:3/A1 SARIYER / ‹STANBUL Tel: 02122996184 Fax: 02122995675 sinan.onurlu@sintekmuhendislik.com www.sintekmuhendislik.com TEMAK TEKN‹K TAKIM TEZG.SAN.T‹C.LTD.fiT‹ G‹RNE MAH. ALTAY ÇEfiME MEVK‹‹ MALTEPE KÜÇÜKYALI ‹fi MERK. C1-BLOK MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163668700 Fax: 02163668750 info@temak.com.tr www.temak.com.tr

TOOLEX ‹MES SAN. S‹T. E BLOK 502 SK. NO:3 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164204723 Fax: 02164204761 kerim.c@toolex.com.tr www.piksan.com TOPÇU TEKN‹K HIRDAVAT SANAT CD. NO:1/1 ÇAMD‹B‹ ‹fi MERK. ÇAMD‹B‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324588200 Faks: 02324588278 info@topcuteknik.com www.topcuteknik.com TUMA HASSAS TUTUCU TAK. MED. OTO. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KARATAY SAN. KILIÇ SOK. NO:24 KARATAY / KONYA Tel: 03322377944 Faks: 03322382578 info@tuma.com.tr www.tuma.com.tr TUTMAKSAN KES‹C‹ TAKIM 31/A SK NO:2 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540727 Fax: 03123854103 tutmaksan@tutmaksan.com.tr www.tutmaksan.com.tr UZMAN TEKN‹K HIRDAVAT VE KES‹C‹ TAKIM PAZ. RAM‹ KIfiLA CAD. ‹NC‹RL‹K SOK. GÜNDO⁄AR 2 SAN. S‹T. NO:3/82 TOPÇULAR EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125440272 Fax: 02125676396 uzmanhirdavat@superonline.com www.uzmanhirdavat.com VEYSEL KÜTÜKLÜ SANAYI MAKINALARI NATO YOLU CD. EMEK MAH.NO:19 Y.DUDULLU SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02164663690 Fax: 02164155508 info@veyselkutuklu.com www.veyselkutuklu.com WALTE ER KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ fiER‹FAL‹ MEVK‹.BARBOROS BLV. NO:21 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165281920 Fax: 02165281950 fatih.celik@walter-ag.com www.walter-ag.com

KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR


KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR

www.makinarehberi.com

167


168

www.makinarehberi.com

KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR


KES‹C‹ - DEL‹C‹ TAKIM ve TUTUCULAR

www.makinarehberi.com

169


Makina Rehberi

K‹MYA SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 170


K‹MYA SANAY‹

www.makinarehberi.com

171


Makina Rehberi

A.R.G KONSANTRE BOYA VE K‹MYA MAD. SAN. LTD. fiT‹. HAVAALANI CD N:124/2-D YEN‹ MH Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323866655 Fax: 02323291745 info@argkonsantre.com www.argkonsantre.com ADALAR K‹MYA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT:9 NO:1238 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122212151 Fax: 02122210984 kevork@adalarkimya.com www.adalarkimya.com AKDEN‹Z K‹MYA A.fi. ATATÜRK MAH. NO:45 ULUCAK KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328770144 Fax: 02328770150 info@akdenizkimya.com.tr www.akdenizkimya.com.tr ALFAFLEKS K‹MYA SAN. VE PAZ. LTD. fiT‹. AfiA⁄I DUDULLU MAH. CAM‹ CAD. ÖZEN‹R SOK. NO.5 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02166100560 Fax: 02166126003 info@alfafleks.com.tr www.alfafleks.com.tr AR-TU K‹MYA SAN. VE T‹C. A.fi. KIBRIZ fiEH‹TLER CAD. 92/1 ALSANCAK / ‹ZM‹R Tel: 02324639300 Fax: 02324637876 a.yagci@artukimya.com www.artukimya.com AYTAfi K‹MYA TURGUT ÖZAL CAD. GALVANO TEKN‹K SAN. S‹T. B BLOK NO:40 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125493156 Fax: 02125498718 info@aytaskimya.com www.aytaskimya.com BNB K‹MYA ULLUSLARARASI T‹C. LTD. fiT‹. AL‹ RIZA GÜRCAN CAD. ÇIRPICI YOLU NO:1/522 MERTER / ‹STANBUL Tel: 02124834543 Fax: 02124834578 mustafa@bnbkimya.com.tr

172

www.makinarehberi.com

ÇA⁄SAN METAL VE K‹MYEV‹ MADDE ÜRÜNLER‹ ‹M. SAN. fiER‹FAL‹ Ç‹FTL‹⁄‹ BOSTANCI CAD. D‹VAN SOK.NO:62 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164152413 Fax: 02165270244 bilgi@cagsanmerdiven.com www.cagsanmerdiven.com ÇUKUROVA K‹MYA END. A..fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ / MAN‹SA Tel: 02362332320 Fax: 02362332828 info@cukurovakimya.com.tr www.cukurovakimya.com.tr DEDE K‹MYA A.fi. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖL.DEPO VE ARD‹YEC‹LER S‹TES‹ 103.ADA 7.PARSEL ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126751640 Fax: 02126751648 dede@dedekimya.com www.dedekimya.com DEMPA K‹MYA SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. ORG.SAN.BÖL.‹SDÖK SAN.S‹T. 3.BLOK NO:4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124852318 Fax: 02124852320 dempakimya@yahoo.com.tr www.dempakimya.com DO⁄Ufi K‹MYA K‹MYEV‹ MADDELER SAN. VE T‹C. 56. SOKAK NO:77 OST‹M / ANKARA Tel: 03123850693 Fax: 03123850771 info@doguskimya.com.tr www.doguskimya.com.tr ELASTRON K‹MYA SAN. T‹C. A.fi. ‹NÖNÜ MAH. GENÇL‹K CAD. NO.221 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626429973 Fax: 02328770039 coskun@pulver.com.tr ELEKTRO METAL SANAY‹ AL‹M‹NYUM ELOKSAL SAN. T‹C. LTD. RAMAZANO⁄LU MAH. SANAY‹ CAD. BAfiAK SOK.NO: 4fiEYHL‹ PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02165950923 Fax: 02163782813 elektrometal@hotmail.com www.elektro-metal.com

K‹MYA SANAY‹

EMPA K‹MYA SAN. VE T‹C. A.fi. BEYL‹KDÜZÜ SAN. S‹T. NO:342 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128722809 Fax: 02128723992 info@empakimya.com ROCHEM K‹MYA SAN. T‹C. A.fi. EUR ORGAN‹K HAN.CENDERE YOLU NO:16 AYAZA⁄A / ‹STANBUL Tel: 02123310000 Fax: 02123310001 www.eurochem.com.tr GALTEK GALVANO K‹MYASALLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ESOT SAN. S‹T.A BLOK NO: 17 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125498803 Fax: 02125498799 info@galtekgalvano.com www.galtekgalvano.com GEM‹C‹LER BOYA VE K‹‹MYEV‹ MADDE SAN VE T‹C A.fi. TERAZ‹DERE MH KARAMAN SK BOYACI HAN N:1 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125449690 Fax: 02125777449 pigment@gemicilerboya.com www.gemicilerboya.com GENSA K‹MYA SAN. T‹C. A.fi. KÖfiKLÜÇEfiME MAHALLES‹ 532. SOKAK NO:17 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626423278 Fax: 02626462589 info@gensa.com.tr www.gensa.com.tr HAY‹M P‹NHAS K‹M. VE MAD. MAM. ‹HR. ‹STOÇ 4. ADA145. MAHMUTBEY MAHMUTBEY / ‹STANBUL Tel: 02126595852 Fax: 02126595848 pinhas@pinhas.com www.pinhas.com.tr HAYTEK MAK‹NA K‹MYA SAN. VE T‹CARET ‹STANBUL TUZLA K‹MYA SAN. ORG. SAN. BÖL. MELEK ARAS BULVARI AROMAT‹K CAD.NO:69 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930844 Fax: 02165930848 haytekkimya@gmail.com www.haytekkimya.com.tr


M‹KRON ELMAS K‹MYA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TERSANE CAD. SAMUR SOK. T‹RYAK‹O⁄LU HAN NO:9 KAT:9 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122567232 Fax: 02122567238 info@mikronelmas.com www.mikronelmas.com

HOUGHTON K‹MYA SAN. A.fi. ESOT SANAY‹ S‹TES‹ B BLOK NO:11-12 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126719777 Fax: 02126719555 info@hougton.com.tr www.hougton.com.tr

MODEL FORM M K‹MYEV‹ ÜRÜNLER SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹STOÇ TOPTANCILAR ÇARfiISI 3.ADA NO:13-15 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126595367 Fax: 02126595371

INCAL MÜHEND‹SL‹K VE OTOMASYONANT‹C LTD. fiT‹. MECL‹SMAH.TERAZ‹LER CAD. PERP‹M SAN S‹T.A BLOK NO 22 SARGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02165407232 Fax: 02164959224 ferhat@incal.com.tr www.incal.com.tr ‹BA K‹MYA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 1. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ O⁄UZ CADDES‹ NO:22 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670983 Fax: 03122670987 info@iba.com.tr www.iba.com.tr KIVANÇ K‹MYA SAN. VE T‹C. A.fi. CEMAL YENER TOSYALI CD N:29/1 VEFA / ‹STANBUL Tel: 02125209334 Fax: 02125121087 metinbarut@kivancgroup.com www.kivancgroup.com METK‹M ‹TH. ‹HR. T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. ‹BRAH‹MA⁄A CAD.NAR SK.NO:3 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125446772 Fax: 02126133151 info@metkimya.net www.metkimya.net METKO-HUTTENES ALBERTUS K‹MYA SAN. T‹C. BA⁄DAT CAD.333/5-6 ERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163555096 Fax: 02163696459 info@metkoha.com www.metkoha.com

MOLEKÜLER K‹MYA SANAY‹ VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. BAfiAKfiEH‹R 4.ETAP 1. KISIM MEVLANA CD. N‹LÜFER SK. A1 BLOK NO:4 ESENLER / ‹STANBUL Tel: 02124882303 Fax: 02124282306 info@molekuler.com.tr www.molekuler.com.tr MUNDO K‹MYEV‹ MADDEELER LTD. fiT‹. YEN‹ KARAMAN MAH.KANTAR SOKAK NO:5 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242465000 Fax: 02242464488 murat@mundo.com.tr www.mundo.com.tr N‹⁄TAfi M‹KRON‹ZE KALS‹T T‹C. SAN. LTD. fiT‹. KAYSER‹ YOLU ÜZER‹ ATA SAN. KRfi. / N‹⁄DE Tel: 03882335300 Fax: 03882335304 muratertay@nigtasmikronize.com www.nigtasmikroniz.com ÖRNEK MAK‹NA KOZMET‹K GIDA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ O.S.B. DEM‹RC‹LER S‹TES‹ F-2 BLOK NO:464 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126713765 Fax: 02126713768 info@ornek-makina.com www.ornek-makina.com

PETK‹M PETROK‹MYA HOLD‹NG A.fi. P.K. 12 AL‹A⁄A / ‹ZM‹R Tel: 02326161240 Fax: 02326161248 petkim@petkim.com.tr www.petkim.com.tr PEVA K‹MYA LTD. fiT‹. AL‹ N‹HAT TARLAN CAD.ERTAfi SOKAK NO:4/5 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165732207 Fax: 02165732427 info@peva.com.tr www.peva.com.tr

Makina Rehberi

HENKEL K‹MYA SANAY‹ VE T‹C. A.fi. KAYIfiDA⁄I CAD KAHRAMAN Ç‹FTL‹⁄‹ YOLU KAR PLAZA DBLOK ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165794000 Fax: 02165794041 ozgur.tanriverdi@tr.henkel.com www.henkel.com

PLAST-FORM K‹MYA VE SIHH‹ ARAÇ GEREÇ LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ C BLOK 306 SK. NO:12 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹ / ‹STANBUL Tel: 02164201118 Fax: 02164201109 plastform@plast-form.com PROMAR END. K‹MYASALLAR SAN. VE DIfi T‹C. LTD. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ GALVANO TEKN‹K SANAY‹ S‹TES‹ F BLOK NO:4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126710510 Fax: 02126710570 promar@promarchemicals.com www.promarchemicals.com RÖMER-‹STANBUL BOYA VE K‹MYEV‹ MADDE SAN. T‹C. A.fi. MALTEPE CAD.NO:10 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02126742717 Fax: 02126128714 info@roemerinks.com www.roemerinks.com SAVCI K‹MYA ENDÜSTR‹YEL YA⁄LAR SANAY‹ T‹CARET GÜLLÜBA⁄LAR MAH. ANKARA CAD. NO:36/A DOLAYOBA - PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163079426 Fax: 02163076103

PETEK K‹MYA METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. KÜÇÜK SAN. BÖL. GALVANOTEKN‹K SAN. S‹T.D BLOK NO:20 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492959 Fax: 02125494400 info@petekkimya.com www.petekkimya.com

K‹MYA SANAY‹

www.makinarehberi.com

000 173


Makina Rehberi

KOMPRESÖR ve BASINÇLI ALETLER BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 174


KOMPRESÖR BASINÇLI ALETLER

www.makinarehberi.com

175


Makina Rehberi

ALKIN KOMPRESÖR SAN. VE T‹C. LTD. GENERAL MANAGER ‹. TURAN CADDES‹ NO: 127 MENDERES / ‹ZM‹R Tel: 02327822290 Fax: 02327822289 alkin@alkin-compressors.com www.alkin-compressors.com ALP POMPA / LOWARA SU TEKNOLOJ‹LER‹ LTD. fiT‹. ECT PLAZA AKINCI SOK.NO:23 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164209420 Fax: 02164209429 info@lowara-tr.com www.lowara-tr.com ALTE POMPA VE H‹DROFFOR ‹ML. PAZ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SAN.S‹T.113 SOK.C 04 BLOK NO:5 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164661555 Fax: 02164152794 info@altepompa.com www.altepompa.com ANKARA HAMAK MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. TURGUT ÖZAL BULVARI 29. SOK. NO: 1 SANAY‹ BÖLGES‹ KAZAN / ANKARA Tel: 03128144577 Fax: 03128144511 info@ankarahamak.com www.ankarahamak.com ASIRSAN HAVA KOMPRESÖRLER‹‹ TEKKE MAH. 3721/7 YEN‹ SANAY‹ TARSUS / MERS‹N Tel: 03246133346 Fax: 03246133347 AYDIN TRAFO MAK. SAN. T‹C. A.fi. ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328781997 Fax: 02324622868 pazarlama@aydintrafo.com.tr www.aydintrafo.com.tr AYDIN KOMPRESÖR SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 374. SOK. NO:13 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324866997 Fax: 02324622868 BOSAN KOMPRESÖR YALÇIN KOREJ CAD.16/3 GÜNEfiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124745354 Fax: 02124748111 boskop3@hotmail.com www.bosankompresor.com

000 176

www.makinarehberi.com

BULUT BASINÇLI HAVA TEKN‹⁄‹ 2841 SK.NO:33/B 1. SAN. S‹T. ‹ZM‹R Tel: 02324491135 Fax: 02324581797 buluthavali@mynet.com.tr www.bulutkompresor.com ÇEL‹K KAYNAK ORG. SAN. BÖL. DEM‹RC‹LER S‹T. B3 BLOK N:78 ‹K‹TELL‹ BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02125495729 Fax: 02125495729 sukru62@gmail.com www.celikkaynak.com DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAK‹NALARI T‹C. VE SAN. EYÜP SULTAN MAH. MÜM‹NLER CAD. NO:70 SANCAKTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163117181 Fax: 0216311719192 info@dalgakiran.com www.dalgakiran.com DELTA POMPA A ELEKTR‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. KURTHAN NO:115/35 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124931744 Fax: 02124931745 DHE ENDÜSTR‹YEL BASINÇLI HAVA GAZ ÇÖZÜMLER‹ SAN. fiEH‹T MEHMET FAT‹H ÖNGÜL SOKAK NO:1/1 ESK‹YAPANLAR PLAZA K:7 D:9 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02166589342 Fax: 02166589346 domnickhunter@domnickhunter.com www.domnickhunter.com DOMAK POMPA VE E MAK‹NA SANANAY‹ A.fi. OR.SAN.BÖL.P.K.260 / SAMSUN Tel: 03622668050 Fax: 03622668050 info@domak.com.tr www.domak.com.tr DÜNYA POMPA H‹DROFER A.fi. 19 MAYIS CAD. YEfi‹LIRMAK SK. NO:30 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164200377 Fax: 02164200379 EKLER POMPA VE MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 5733 SOK. NO. 162 KARABA⁄LAR / ‹ZM‹R Tel: 02322536305 Fax: 02322373153 ekler@eklerpompa.com www.eklerpompa.com

KOMPRESÖR BASINÇLI ALETLER

EKOMAK K END. KOMP. VE MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. MECL‹S MAH. ATATÜRK CAD. OKUL SOK. NO:5 SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02163138686 Fax: 02164154139 cengizk@ekomak.com.tr www.ekomak.com.tr HAMAMCIO⁄LU MÜESSESELER‹ T‹C. A.fi OKUL CAD NO:13 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163943210 Fax: 02163943208 info@hamamcioglu.com www.hamamcioglu.com HAS POMPA MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹‹. 1.ORG. SAN. BÖL. ATABEY SK. NO:27/1 / KONYA Tel: 03322511740 Fax: 03322511739 H‹DROTEKN‹K FABR‹KA MALZ SAN. T‹C. A.fi. ANKARA ASFALTI ÜZER‹ 2296 SK. NO: 21 ALYAZ ‹fi MERKEZ‹ / DEN‹ZL‹ Tel: 02582514506 Fax: 02582516026 info@hidroteknik.com.tr www.hidroteknik.com.tr KOMSAN KOMPRESÖR SAN. VE T‹C. A.fi. MARMARA SAN. S‹T. H BLOK NO:153 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124944400 Fax: 02124944499 info@komsan.com.tr www.komsan.com.tr KYS GÜÇ VE HAREKET AKTARMA ORGANLARI FEVZ‹ ÇAKMAK MH. HÜDA‹ CAD. 10605 SK. N.8 KARATAY / KONYA Tel: 03323421064 Faks: 03323421066 info@kys.com.tr www.kys.com.tr L‹DER PNÖMAT‹K S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TEL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ B‹KSAN YAPI KOOPERAT‹F‹ D BLOK NO:57 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124850672 Fax: 02124850895 okankarabek@gmail.com


POMTEK POMPA VE MAK. SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C.MERKEZ‹ B-BLOK K:5 NO:298 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123208020 Fax: 02123208022 harununal@pomtek.com www.pomtek.com SALAMON HAB‹B ‹THALAT DAH‹L‹ T‹CARET TÜNEL CAD. NO:26 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122450380 Fax: 02122490795 info@salamonhabib.com www.salamonhabib.com SARMAK MAK‹NA KOMPRASÖR POMPA SAN. T‹C. A.fi. KOREfiEH‹TLER‹ CAD. MEHMET GÖNEN SOK. AYDAGÜL ‹fi MERKEZ‹ NO:6 KAT:3 D.8 Z‹NC‹RL‹KUYU / ‹STANBUL Tel: 02122664430 Fax: 02122665251 sarmak@sarmak.com.tr www.sarmak.com.tr SETKOM KOM. MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BEfiEVLER MAH.YILDIRIM CAD. NO:309 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244825226 Fax: 02244433918 setkom@setkomkompresor.com www.setkomkompresor.com STAN NDART POMPA VE MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. ‹DOS ORG. SAN. BÖL. 2.CD. NO:9 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164668900 Fax: 02162494911 info@standartpompa.com www.standartpompa.com STANDART POMPA VE MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET A.fi. NECAT‹BEY CAD. NO:81 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122723902 Fax: 02122723905 info@standart-pompa.com.tr www.standart-pompa.com.tr

STAR KOMPRESÖR MAK‹NA ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ SAN. BÖL. DS‹ G‹R‹fi‹ 3 CAD. 84.SK. / KAYSER‹ Tel: 03523221214 Fax: 03523221216 nail@starkompresor.com.tr www.starkompresor.com

UN‹KOMP KOMPRESÖR S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ALEMDA⁄ CAD. NO: 300 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163448440 Fax: 02163448436 info@unikomp.com www.unikomp.com/

SUMAK DALGIÇ POMPA MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TAVUKÇUYOLU BARBAROS BULVARI KUTUP SK. NO:18 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164999110 Fax: 02164999076 sumak@sumakpompa.com www.sumakpompa.com

ÜM‹T RULMAN ‹TH. T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. PERPA T‹C.MERK.B BLOK K:2 NO:5 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122103800 Fax: 02122103857 dinler@umitrulman.com www.umitrulman.com

SUMP POMPA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KISIKLI MAHALLES‹ HACI AR‹F BEY CADDES‹ KOZLU ÇIKMAZI NO:18/A KISIKLI ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02164813999 Fax: 02164813995 info@sumppompa.com www.sumppompa.com fiAHBAZ POMPA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. DARBAZ SK. KONSAN ÖZEL ORG. SAN. NO:33 KARATAY / KONYA Tel: 03323461545 Fax: 03323461548 www.sahbazpompa.com TEKNOS KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAK‹NALARI SAN. DAVUTPAfiA CAD. SALHANE SOK. NO:4 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125651049 Fax: 02125650992 teknos@teknoskompresor.com.tr www.teknoskompresor.com.tr TEEPAfi ELEKTR‹K VE MEKAN‹K EV C‹HAZLARI SAN. LTD. fiT‹. 10001 SK.NO:5 A.O.S.B. Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323282590 Fax: 02323767469 tepas@tepas.com www.tepas.com TOPKAPI END. A.fi. M‹LLET CAD.NO:180 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125340410 Fax: 02125245846 info@topkapigroup.com.tr www.topkapigroup.com.tr

KOMPRESÖR BASINÇLI ALETLER

Makina Rehberi

MAKSAfi MAK‹NA SANAY‹‹ A.fi. ATATÜRK ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 10036.SOK.NO:3 Ç‹⁄L‹ / IZMIR Tel: 02323768710 Fax: 02323280474 leventtuncer@lupamat.com www.lupamat.com

V‹MPO V‹SKOZ MAY‹ POMPALARI ‹ML. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. OST‹M OSB 57.SOK. NO:4-6 OST‹M / ANKARA Tel: 03123548509 Fax: 03123548510 vimpo@vimpo.com www.vimpo.com WILO POMPA S‹S. SAN. VE T‹C. A.fi. AKDEN‹Z CAD. 30 SK FERHATPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02166610203 Fax: 02164664931 wilotr@superonline.com YEN‹C‹ MAK‹NA KOMPRESÖR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DERSAN KOOP SANAY‹ S‹TES‹ S1 D BLOK NO:203 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02123254390 Fax: 02123254516 yenici@yenicikompresor.com www.yenicikompresor.com YILDIRIM SO⁄UTMA LTD. fiT‹. SULTAN ORHAN MAH. KOCA BETON SAN. S‹T. GÜMRÜK MEVK‹‹ NO:1/2 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626423378 Fax: 02626429029 info@yildirimsogutma.com.tr www.yildirimsogutma.com.tr Y‹⁄‹TSAN KOMPRESÖR MAK‹NA SAN.T‹C.A.fi. ÜN‹VERS‹TE MAH.ESENYURT YOLU NO:30-44 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02125099393 Fax: 02125099400 info@yigitsan.com.tr www.yigitsan.com.tr

www.makinarehberi.com

177


Makina Rehberi

KONVEYÖR ve BANT SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 178


DEM‹RAY KONVEYÖR VE BANT LTD. fiT‹. TÜNEL CAD.B‹LLUR SK.NO:22/A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122928830 Fax: 02122434797 demiray@demiraysan.com.tr www.demiraysan.com.tr

AL-FA KONVEYÖR OTOMASYON VE MAK. SAN YEN‹ GÖLCÜK YOLU SAN. S‹T. KARfiISI DÜLGER SK. NO:12 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623494002 Fax: 02623494974 alfakonveyor@ttnet.net.tr

DERBY KONVEYÖR BANT SAN. T‹C.. A.fi. VEL‹KÖY SANAY‹ BÖLGES‹ VEL‹KÖY ÇERKEZKÖY / TEK‹RDA⁄ Tel: 02827476726 Fax: 02827461107 info@derbyconveyor.com www.derbyconveyor.com

ALTAY KONVEYÖR BANT ÇÖZÜMLER‹ VEZ‹RÇ‹FTL‹⁄‹ MEVK‹‹ SANAY‹ KARfiISI DÜLGER SOK. NO:21/E ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623493717 Fax: 02623493727 altan_altay@turk.net

EGE KONVEYÖR BANT ATATÜRK ORG. SAN. BÖL. 10032 SK. NO:17/B Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 2323282401 Fax: 02323282404 info@egekonveyorbant.com www.egekonveyorbant.com

ARI MAK‹NA DEM‹R KÖMÜR ‹MALAT ‹Nfi. LTD. fiT‹. ANTAKYA ORGAN‹ZE SAN. (TOPBO⁄AZI MEVK‹‹) ANTAKYA / HATAY Tel: 03264512526 Fax: 03264512520 arimak@arimak.com.tr www.arimak.com.tr AVRASYA KONVEYÖR BANT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. AYKOSAN KÜÇÜK SAN S‹T 4.ADA A BLOK K:3 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126712390 Fax: 02126712389 avrasya_konveyor@yahoo.com www.avrasyakonveyor.com BA ANT MOTOR ELEKTRO MOTORLARI VE S‹STEMLER‹ DO⁄AN BEY MAH. FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. BURÇ‹N 3 ‹fiHANI 54/410 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242235899 Fax: 02242235866 info@bantmotor.com COfiKUN KONVEYÖR MAKINA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. 58. SOK. NO:55 OST‹M / ANKARA Tel: 03123541670 Fax: 03123547227

ÇEL‹KA AY Z‹NC‹R VE D‹fiL‹ T‹C. LTD. fiT‹. TERSANE CAD. SARI ZEYBEK SK.NO:27/A MET‹NLER ‹fi HANI KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122564304 Fax: 02122550644 celikay@celikayzincir.com www.celikayzincir.com

EKSAfi EKSAN KONVEYÖR BAND SAN. VE T‹C A.fi FAT‹H MH 192 SK N.3 SARNIÇ / ‹ZM‹R Tel: 02322812499 Fax: 02322811837 info@eksaskonveyor.com www.eksaskonveyor.com FLEXKON KONVEYÖR S‹ST. VE MÜH. SAN. ZÜMRÜT S‹T. BLOK1 D:11 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02164552450 Fax: 02164550188 flexkon@superonline.com www.flexkon.com GENBA MAK‹NA MÜHEND‹SL‹K YEDEK PARÇA SANAY‹ VE DIfi T‹C. ‹ST‹KLAL MAH.40 SOK.NO:89 Z/23 KEMALPAfiA ULUCAK / ‹ZM‹R Tel: 02324721811 Fax: 02324721887 info@genba.com.tr www.genba.com.tr

KONELSAN KONVEYÖR RULO ELEMANLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. OTO.SAN.S‹T.24.BLOK NO:31-33 BURSA / ‹STANBUL Tel: 02243413199 Fax: 02243419479 info@konelsan.com MAKER MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. CEVAT DÜNDAR CAD. NO: 138 OST‹M / ANKARA Tel: 03123543320 Fax: 03123543320 maker@makermakina.com www.makermakina.com METPA LTD. fiT‹. PARKOP 48.SOK NO:16 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244432020 Fax: 02244432022 metalisleme@ttmail.com.tr M‹K MÜHEND‹SL‹K MÜfiAV‹RL‹K SAN. VE T‹C. LTD. SEDAT S‹MAV‹ SK. NO:8/4 ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03124421266 Fax: 03124402507 bilgi@mik.com.tr www.mik.com.tr M‹MSAN KONVEEYÖR S‹STEMLER‹ VE EK‹PMANLARI SAN. T‹C. ÖMERL‹ KÖYÜ KURT‹N‹ MEVK‹‹ HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: 02127711330 Fax: 02127711331 konveyor@mimsan.com.tr www.mimsan.com.tr NETTA KONVEYÖR BANT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SARIGAZ‹ MECL‹S MAH. BAYIR SOK. NO.105 A K.2 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02166226040 Fax: 02166226043 info@netta.com.tr www.netta.com.tr

GÜNAK ‹Nfi.SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. S.S. BOYA VERN‹K ÜRET‹C‹LER‹ ORG. SAN. BÖL. 1.CAD.NO:13 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165930811 Fax: 02165930397 mehmet.g@gunak.com www.gunak.com

ÖZAR D‹fiL‹ Z‹NC‹‹R SANAY‹ VE T‹CARET POLAT SK ÜNLÜSOY ‹fi HANI N:33/2 ZEM‹NKAT B.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125771860 Fax: 02125445828 info@ozarzincir.com www.ozarzincir.com

GV MAK‹NA TARIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹NK‹LAP 2 SOK.24/18 KIZILKAYA / ANKARA Tel: 03124186810 Fax: 03124186407 info@gvmakina.com

ÖZDEM‹R KEÇE BANT VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C MERK A BLOK N:495 K:6 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122103681 Fax: 02122228512 ozdemirkece@e-kolay.net

KONVEYÖR ve BANT SANAY‹

Makina Rehberi

A‹R-FORM KONVEYÖR BANT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VEZ‹R Ç‹FTL‹⁄‹ FAT‹H CAD.KÖRFEZ SK.NO:5 KULLAR ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623495920 Fax: 02623495922 ebruorengul@airform.com.tr www.airfrom.com.tr

www.makinarehberi.com

179


Makina Rehberi

LAST‹K ve KAUÇUK BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 180


ARSAN KAUÇUK PLAST‹K MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. Y.DUDULLU ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖGL. ‹SDOS NATO YOLU DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163658306 Fax: 02163658316 arsan@arsankaucuk.com www.arsankaucuk.com BELKA KAUÇUK ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. N‹LÜFER ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ fiEFTAL‹ CADDE NO:15 BURSA Tel: 02244111500 Fax: 02244111503 info@belka.com.tr www.belka.com.tr DOKAFLEX KAUÇUK OTOMOT‹V YAN SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 4.SK. NO:4 ÇERKEZKÖY / TEK‹RDA⁄ Tel: 02827582976 Fax: 02827582272 info@dokaflex.com.tr www.dokaflex.com.tr EM‹N TEKN‹K LTD. AYDINLI CAD. NO:117 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163931020 Fax: 02163931112 info@eminteknik.com www.eminteknik.com ERSAN KAUÇUK SAN KOLL. fiT‹. ORHANLI BELDES‹ TEM YANYOL ÜZER‹ NO: 4 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163042444 Fax: 02163042471 info@ersankaucuk.com www.ersankaucuk.com HAKKI DEM‹RÖRS HER KAUÇUK OTO YEDEK AKSAM ‹MALAT SANAY‹ ‹.A.O.S.B. 10039 SK. NO:10 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323767034 Fax: 02323767037 export@hd.com.tr www.demirors.com.tr

KAUÇUK PARÇA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. DOSAB MUSTAFA KARAER CD. NO:29 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242610075 Fax: 02242610687 info@kpskaucuk.com www.kpskaucuk.com

NAR‹N KAUÇUK HORTUM OTO PAZARLAMA LTD. fiT‹. ANKARA CAD. OTO SANAY‹ S‹TES‹ 43. BLOK NO:1/3/5 BURSA Tel: 02243423494 Fax: 02243424327 narin@narinkaucuk.com www.narinkaucuk.com

KAUÇUK SANAY‹ T‹CARET A.fi. ÇINARKÖYÜ ORMAN YOLU MEVK‹‹ KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328781228 Fax: 02328782566 info@master.com.tr www.master.com.tr

ÖZKUDAL KAUÇUK SANAY‹ VE T‹CARET AYNALIKAVAK CADDES‹ NO:3/1-2 HASKÖY / ‹STANBUL Tel: 02127983026 Fax: 02127983029 info@ozkudalkaucuk.com www.ozkudal.com

KÖRO⁄LU KAUÇUK SAN. VE T‹C. A.fi. 1. ORGAN‹ZE SAN. BÖL. ATABEY SK. NO: 23 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322512670 Fax: 03322512334 bilgi@koroglukaucuk.com.tr www.koroglukaucuk.com KPS KAUÇUK DOSAB MUSTAFA KARAER CD. NO:29 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242610075 Fax: 02242610687 info@kpskaucuk.com www.kpskaucuk.com MAK‹ MAK‹NA KALIP APARAT KAUÇUK ‹ML. LTD. fiT‹. N‹LÜFER ORG SANAY‹ BÖL N CAD. 321. SK NO:1 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244111949 Fax: 02244111946 makimakine@makimakine.com www.makimakine.com MASTER KAUÇ ÇUK SAN. VE T‹C. A.fi. ÇINAR KÖYÜ ORMAN YOLU MEVK‹‹ KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328781228 Fax: 02328782566 mastersl@master.com.tr www.master.com.tr METAL KAUÇUK SAN. T‹C.LTD.fiT‹. A.O.S.B. 10006 SK. NO: 60 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323282304 Fax: 02323282307 info@atilimgroup.com www.atilimgroup.com MFG KAUÇUK RAM‹ KIfiLA CD. EM‹NTAfi-3 SAN. S‹T. N:185 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125775700 Fax: 02125773233 info@mfgkaucuk.com www.mfgkaucuk.com

LAST‹K ve KAUÇUK

Makina Rehberi

ABC KAUÇUK & TEKN‹K PASLANMAZ VE TEKN‹K MALZEME SANAY‹ FAT‹H MAH. O⁄UZ CD. 10/A KAYSER‹ Tel: 03522210959 Fax: 03522214755 abc@abcteknik.net www.abcteknik.net

REKOR KAUÇUK SAN. VE T‹C. A.fi. DOLAYBABA SAN.BÖL.NO:9 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02163075030 Fax: 02163075034 rekor@rekor.com www.rekor.com SKS KAUÇUK SANAY‹ T‹CA ARET LTD. fiT‹. BARAKFAK‹ SANAY‹ BÖLGES‹ DA⁄ ETE⁄‹ MEVK‹ NO:41 KESTE / BURSA Tel: 02243841390 Fax: 02243841013 sks@skskaucuk.com www.skskaucuk.com SÜPER KAUÇUK SANAY‹ A.fi. Y.DUDULLU ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 3.CAD. NO:8 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163641109 Fax: 02163130031 satissuper@varibelt.com www.varibelt.com TEKNO KAUÇUK PLAST‹K MLZ. SAN. T‹C. A.fi. GEBZE ORG. SAN. BÖL. ‹HSAN DEDE CAD. 900.SK NO:126 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627512550 Fax: 02627510570 pazar@teknokaucuk.com www.teknokaucuk.com YÜCEL KAUÇUK KON NVEYÖR BANT SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. KISIKKÖY SAN. S‹T. METAL ‹fiLER‹ BÖLÜMÜ 2. CAD. NO: 81 MENDERES / ‹ZM‹R Tel: 02322575476 Fax: 02322575476 info@yucelkaucuk.com www.yucelkaucuk.com www.makinarehberi.com

181


Makina Rehberi

MADEN‹ YA⁄LAR BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 182


ATAK MADEN‹ YA⁄ PAZARLAMA SAN. VE T‹C. A.fi. ALTINBAfi PLAZA MAHMUTBEY D‹LMENLER CD. NO:26 K:2 BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 02124455455 Fax: 02124459966 info@atakoil.com www.atakoil.com AYSAT MADEN‹ YA⁄LAR VE K‹‹MYASAL MAD. SAN. LTD. fiT‹. GAZ‹LER MAH. ‹BRAH‹MA⁄A CD. (GOSB YOLU ÜZER‹) NO:211 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626437638 Fax: 02626419335 aybars@aysat.com.tr www.aysat.com.tr BELG‹N MADEN‹ YA⁄LAR T‹C. VE SAN. A.fi. GEBZE ORG. SANAY‹ BÖLGES‹ ‹HSANDEDE CADDES‹ NO:125 P.K. 1003 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627510292 Fax: 02627510198 lojistik@belginoil.com www.belginoil.com BLASER SWISSLUBE MAK. TEC. SO⁄. SIV. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KÖYBAfiI CAD. KERESTEC‹ ZÜHTÜ SK. NO:28 YEN‹KÖY / ‹STANBUL Tel: 02245491078 Fax: 02245492492 turkey@blaser.com www.blaser.com CASTROL TÜRK‹YE Afi. KOZYATA⁄I MAH. SARI KANARYA SK. NO:14 K2 PLAZA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165712800 Fax: 02164634455 castrol@castrol.com.tr www.castrol.com.tr ÇMYS MADEN‹ YA⁄LAR ‹ML. ‹TH. ‹HR. NAK. SAN. T‹C. DUMLUPINAR MAH. ADNAN MENDERES BULVARI MERKON S‹T. B BLOK NO:22 KAT:1 MERS‹N Tel: 03243257818 Fax: 03243257269 info@ortimax.com www.ortimax.com DUMANKA AYA MADEN‹ YA⁄LAR LOJ‹S. VE DEPOLAMA H‹ZM. YEfi‹LBA⁄LAR MH. BAfiKENT CAD. G‹R‹fi‹ E5 KARAYOLU ÜZER‹ PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02164889530 Fax: 02163533711 info@dumankayaoil.com

www.dumankayaoil.com

www.exxonmobil.com

DURAK MADEN‹ YA⁄ T‹CARET KÜPLÜPINAR MAH. DR. SADIK AHMET CAD. (DEM‹RYOLU CAD.) NO: 180/A OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242547158 Fax: 02242535163 mahmut@duraklar.com www.duraklar.com

NORM END. LTD. fiT‹. 2827 SK. NO.34 1.SANAY‹ S‹TES‹ 1.SANAY‹ S‹TES‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324493360 Fax: 02324571631 info@normendustri.com www.normendustri.com

EXCELL MADEN‹ YA⁄ VE GRESLER R‹ DÖRTYOL SANAY‹ ÇARfiISI MERKEZ SANAY‹ 22. SK. B‹LANO HANLI ADAPAZARI Tel: 02642758649 Fax: 02642914281 info@excelloil.com FL MADEN‹ YA⁄LAR SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ESK‹ ÜSKÜDAR YOLU BODUR ‹fi MERKEZ‹ NO:8/3-6 ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165743145 Fax: 02165743884 info@fl.com.tr www.fl.com.tr GEMA MADEN‹ YA⁄LAR SANAY‹ T‹CARET A.fi. YEfi‹LEVLER KAVfiA⁄I SAKARYA MAH. 39. SOK. NO.4 SEYHAN / ADANA Tel: 03224319100 Fax: 03224352154 zuyildiz@hotmail.com www.gemaoil.com LUBRICON ÖZELL SANAY‹ YA⁄LARI ‹THALAT VE MÜMESS‹LL‹K LTD. fiT‹. YEN‹ ÇAMLICA MAH. YEDPA T‹CARET MERKEZ‹ B CAD. NO: 49-50 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164716016 Fax: 02164716010 info@lubricon.com.tr www.lubricon.com.tr MENEMENL‹O⁄LU MADEN‹ YA⁄ T‹C. SAN. LTD. fiT‹. 402 SOKAK NO: 17 3. SANAY‹ S‹TES‹ BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324867080 Fax: 02324354051 menemenlioglu@ttmail.com www.menemenlioglumadeniyag.com MEVAG TEKN‹K T‹C. VE SAN. A.fi. BANKALAR CAD. NO:71/73 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122564360 Fax: 02122535070 mevag@superonline.com MOB‹L O‹L TÜRK A.fi. PAKPEN PLAZA SAHRAY‹CED‹D MAH. HALK SOK. NO: 40/44 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02164689600 Fax: 02163859980

MADEN‹ YA⁄LAR

Makina Rehberi

ALDATMAZ MADEN‹ YA⁄ T‹CARET‹ ULUYOL NO:43 BURSA Tel: 02242549800 Fax: 02242549804 serkanaldatmaz@hotmail.com www.aldatmaz.com

OPET PETROLCÜLÜK A.fi. BULGURLU MAH. SARIGAZ‹ CD. NO:47 ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02165229000 Fax: 02165229085 info@opet-oil.com webtr.opet-oil.com OXE MÜHEND‹SL‹K MADEN‹ YA⁄LAR SAN. T‹C. ‹MES SAN S‹T E BLOK 504. SOK NO:35 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163650901 Fax: 02163650905 info@oxe.com.tr www.oxe.com.tr PETROFER ENDÜSTR‹YEL YA⁄LAR SAN. VE T‹C. A.fi. ATATÜRK ORG. SANAY‹ BÖLGES‹ 10008 SOKAK NO:1 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323768445 Fax: 02323280085 betigulkeles@petrofer.com.tr www.petrofer.com.tr PETROL OF‹S‹‹ A.fi. ESK‹ BÜYÜKDERE CAD.NO:37 MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02123291500 Fax: 02123291898 endustriyel@poas.com.tr www.poas.com.tr PETRO-YA⁄ VE K‹MYASALLAR SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ARSLANBEY YOLU ÇUHANE CAD. NO:136 KÖSEKÖY-‹ZM‹T/KOCAEL‹ Tel: 02623735730 Fax: 02623735575 sat›s@petroyag.com www.petroyag.com SHELL COMPANY OF TURKEY LTD KARAMANCILAR ‹fi MERK. GÜLBAHAR MH. SAL‹H TOZAN SK. N:18 B BLOK ESENTEPE / ‹STANBUL Tel: 02123760000 Fax: 02123760617 hande.arabacioglu@shell.com www.shellandturcas.com.tr SPEEDOL MADEN‹ YA⁄LAR VE GRESLER KARAÇAYIR MEVK‹‹ BARSAN GÜMRÜK DEPOSU KARfiISI PEL‹TL‹ KÖYÜ GEBZE ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02627513672 Fax: 02627513678 speedol@speedol.com.tr www.speedol.com.tr www.makinarehberi.com

183


Makina Rehberi

MAK‹NA AKSAM BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 184


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

185


Makina Rehberi 000 186

AKGÜL MOTOR DEM‹RC‹ MAH. N‹LÜFER MERK. 62. BLOK NO:16 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244416374 Fax: 02244416376 info@akgulmotor.com

T‹C.

BALKAN MOTOR SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. YEN‹ BOSNA SANAY‹ CAD. 17 BAHÇEL‹EVLER / ‹STANBUL Tel: 02125510100 Faks: 02125513167 zeynepb@hertz.com.tr www.balkanmotor.com

ANAÇ MAK‹NE ‹Nfi. TEKS. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. CEMAL GÜRSEL CD. YAVUZ SOK. NO:13 KAYNARCA/PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 2163968418 Fax: 2163972095 muhasebe@anacmakine.com

BAR TEKN‹K YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KESTEL ORG. SAN. BÖL. AHMET VEF‹K PAfiA MAH. KAYASAN SOK. NO:5 KESTEL / BURSA Tel: 02243318515 Fax: 02243316039 hbtekindag@aktasgroup.com

ANADOLU MOTOR YATAKLARI KARATAY SANAY‹ ÖMERL‹ SOKAK NO:11 KARATAY / KONYA Tel: 03322340936 Faks: 03322382286 anadolumotoryataklari@hotmail.com www.anadolumotoryataklari.com.tr

BEYCAN RULMAN MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TERSANE CAD. BU⁄ULU SOK NUR HAN NO:1/3 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122358580 Fax: 02122541647 info@beycanrulman.com www.beycanrulman.com

ANADOLU RULMAN ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi. YAKA MAH. TUZAKKIRAN SANAY‹ BÖLGES‹ CUMAYER‹ / DÜZCE Tel: 03807355154 Faks: 03807355177 info@anadolurulman.com.tr www.anadolurulman.com.tr

B‹LYA T‹CARET AHMET T DOBRUCA PERfiEMBE PAZARI CAD.NO:11 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122529430 Fax: 02122497148 info@bilyaticaret.com www.bilyaticaret.com

ARAN H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. HÜDA‹ CAD. 10600 SOK. NO:9 KARATAY / KONYA Tel: 03323425897 Fax: 03323425895 aranhidrolik@hotmail.com www.aranhidrolikmakina.com

BUMEKS D‹fiL‹ OTOMOT‹V END. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. HOROZLUHAN MAH. ÖZSÜZ CAD. GÖZALAN SOK. NO:45 / KONYA Tel: 03323450913 Fax: 03323450917 info@bumeks.com.tr www.bumeks.com.tr

AR-MAK MAK‹NA YED. PARÇA SA AN.T‹C. RAM‹ KIfiLA CAD. EM‹NTAfi RAM‹ SAN.S‹T.NO:123/136 TOPCULAR-RAM‹ ‹STANBUL Tel :02126132542 Faks :02125654616

BURAK BRANDA SANAY‹ KÖRÜKLER‹ SULTAN ORHAN MAH. ‹LYASBEY CAD. 1117 SK. NO:7 GEBZE Tel: 0 262 641 25 44 Faks: 0 262 641 25 44 burakibrahimturker@hotmail.com www.buraksanayikorukleri.com

AYDIN ONAT YEDEK PARÇA T‹C. KOLL. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN.BÖL. 21.CAD. 644 SOK. NO:6 OST‹M / ANKARA Tel: 03123945010 Fax: 03123945014 aydinonat@aydinonat.com www.aydinonat.com

BÜRKE ‹Ç VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. AT‹SAN S‹TES‹ 31. CAD. 10. SOK. NO:20 MACUNKÖY / ANKARA Tel: 03123544779 Fax: 03123853951 burke@ada.net.tr www.burkeltd.com

www.makinarehberi.com

MAK‹NA AKSAM

CEF‹P MAK‹NA & ENDÜSTR‹YEL ÜR. SAN. DIfi. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. A BLOK KAT:2 NO:9-33 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122101890 Fax: 02122101597 cefip@cefip.com.tr www.cefip.com.tr ÇAKIRLAR D‹fiL‹ SANAY‹ 4. SAN. S‹T. 129/7 SOK NO:5 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324572548 Fax: 02324696369 cakirlerdisli@hotmail.com www.cakirlerdisli.com ÇEL‹KAY Z‹NC‹R VE D‹fiL‹ T‹C. LTD. fiT‹. TERSANE CAD.SARI ZEYBEK SK.NO:27/A MET‹NLER ‹fi HANI KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122564304 Fax: 02122550644 celikay@celikayzincir.com www.celikayzincir.com ÇET‹NKAYA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. D.S.‹. KANALET FAB. KARfiISI NO:20 TURGUTLU / MAN‹SA Tel: 02363132062 Fax: 02363134477 info@cetinkaya.net www.cetinkaya.net Ç‹FTEL SANAY‹‹ TEKERLEKLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK ORG SAN BÖL 10006 SK N:67 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323767600 Fax: 02323281061 satis@ciftel.com.tr www.ciftel.com ÇMS MAK‹NA ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VEL‹BABA SAN. S‹T. M‹MAR S‹NAN CADDES‹ C4 BLOK NO:5-6 DOLAYOBA PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163072965 Fax: 02163074172 info@cmsmakina.com www.cmsmakina.com ÇOLAKO⁄LU METAL MODEL VE YEDE EK PARÇA SANAY‹ ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 302 SK. NO:12 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163643156 Fax: 02163656302


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

187


Makina Rehberi

DAYE MAK‹NE YEDEK PARÇA ‹Nfi. VE T‹C. LTD. fiT‹. M‹LANGAZ CD B‹ROL SK N:1 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02165176454 Fax: 02163064335 dayemakina@yahoo.com www.dayemakina.com

DÜNDAR METAL NAKL‹YAT ‹Nfi. VE MAK. SAN. T‹C.. LTD. fiT‹. KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ NO:7 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626411014 Fax: 02626444386 dundar@dundarmakina.com www.dundarmakina.com

ERTAN DÖKÜM MAK‹NA SANAY‹ LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 6. CADDE / ESK‹fiEH‹R Tel: 02222360700 Fax: 02222360702 zekiertan@ertan.com.tr www.ertan.com

D‹LÇA⁄ MÜH. MAK. VE YAD. PARÇA SAN. LTD. fiT‹. ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ CAD. NO:12 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124725390 Faks: 02124725396 dilcagmuhendislik@dilcag.com www.dilcag.com

EFOR F‹KSTÜR APARAT MAK‹NE METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. 75.YIL BULVARI DEM‹RC‹LER S‹T. B BLOK NO:24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242414012 Fax: 02242414059 info@eforfikstur.com www.eforfikstur.com

ES D‹fiL‹ KIfiLA CAD. AYDINLAR SAN. S‹T. NO:7-9 NO:10-11 DEM‹RKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125768411 Fax: 02125652510 5741emincim@windowslive.com

D‹NÇ TEKN‹‹K MAK‹NA VE YEDEK PARÇA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. TOZKOPARAN ZAH‹T MH ANKARA ASFALTI 932 SK N:4 TARSUS / MERS‹N Tel: 03246248954 Fax: 03246246245

EKS‹M MÜHEND‹SL‹K S‹ST. H‹D. PNÖ. OTTOM. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. B BLOK KAT:11 NO:1675 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 0 212 222 81 12 Faks: 0 212 222 81 02 info@eksimmuhendislik.com www.eksimmuhendislik.com

D‹Z‹SAN TRANS. D‹fiL‹ Z‹NC‹R PAZ. SAN. VE T‹C. LTD.. fiT‹. ‹VED‹K OSB. ÖZ ANADOLU SAN. S‹T. 681 SOK. NO:10 OST‹M / ANKARA Tel: 03123940410 Fax: 03123940411 www.dizisan.com

ENA REDÜKTÖR MOTOR SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 1204/6 SOK. NO:40/B YENER ‹fi MERKEZ‹ YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324575557 Fax: 02324573837 www.enareduktor.com

D‹ZMAK MAK‹NA VE YEDEK PARÇA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. 108 SOKAK NO.59 PINARBAfiI / ‹ZM‹R Tel: 023247921034797760 Faks: 02324792103 bilgi@dizmakmakina.com www.dizmakmakina.com DO⁄A-DER MAK‹NA YEDEK PARÇA VE MALZEMELER‹ SANAY‹ VE T‹CARET ULUBATLI EM‹NTAfi SANAY‹ S‹TES‹ NO:38 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124933814 Fax: 02125775851 dogader@dogader.com.tr DO⁄AN MAK‹NA YEDEK PARÇA ATATÜRK OTO SAN. S‹T. 19 SOK. NO:545 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124854714 Fax: 02124854716

000 188

www.makinarehberi.com

ERCAS BAKIR & KABLO MAK‹NALARI YEDEK PARÇA SANAY‹ MODERN SAN. S‹T. 22 YOL NO:6 ERENLER / ADAPAZARI Tel: 02642751805 Fax: 02642751805 info@ercas.com.tr www.ercas.com.tr ER-KAN MAK‹NA KARSLI AHMET CAD. KEVSER SK. NO:5 ‹ÇERENKÖY-‹STANBUL KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165732014 Fax: 02165732023 ER-SA MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. OSB, ESKOOP SAN. S‹T. B-1 BLOK NO:56 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126713403 Fax: 02126713404 ersa@ttnet.net.tr www.ersa.urunleri.com

MAK‹NA AKSAM

ESMAKSAN MAK‹NA VE YEDEK PARÇA SAN T‹C LTD fiT‹ ATATÜRK OTO SAN. S‹T. 3.SOK. NO:55 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124857296 Faks: 02124857298 info@esmaksanmakina.com www.esmaksanmakina.com EYMAK ULUSLARARASI ‹NfiAAT SAN. T‹C. ARAfiTT. LTD. fiT‹ AfiA⁄I OVEÇLER 8.CADDE NO:18 /7 D‹KMEN / ANKARA Tel: 02124861951 Faks: 02124529385 vyetim@eymak.com.tr www.eymak.com.tr FAT‹H RULMAN B‹LYA SAN. LTD. fiT‹. 2827 SK. NO:49 1.SAN.S‹T. ‹ZM‹R Tel: 02324499090 Faks: 02324339680 info@fatihrulman.com www.fatihrulman.com FEDERAL D‹fiL‹ SAN. VE T‹C. A.fi. BÜSAN ÖZEL ORGAN‹ZE SANAY‹ S‹TES‹ 5 SOK. NO:10 KARATAY / KONYA Tel: 03323450136 Fax: 03323450138 FEMAfi MAK‹NA SANAY‹ AST‹M ORG. SAN. BÖL. 3. CAD N:6 AYDIN Tel: 02562310619 Fax: 02562122542 femasmakina@hotmail.com www.femas.com.tr GERÇEK MAK‹NE VE YEDEK PARÇA SANAY‹ ‹MES SAN.S‹T.A BLOK 101.SK. NO.22 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163649156 Fax: 02163134319


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

189


Makina Rehberi

ISIN REZ‹STANS SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ESENYURT YOLU ERGUVAN SOK NO:15 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02124440117 Fax: 02126956188 berilozkan@isinrezistans.com www.isinrezistans.com IfiIK MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹ML. K. SAN. S‹T. E BLOK NO:11 GEML‹K / BURSA Tel: 02245247486 Fax: 02245247487 isikmakina@hotmail.com ‹LMEKS DÖKÜM YEDEK PARÇA SAN.VE T‹C. A.fi. 1.ORGAN‹ZE SAN. BÖL. ÇARMAN SOK. NO:2 / KONYA Tel: 03322487835 Fax: 03322487838 ilarslan@ilarslan.com.tr www.ilarslan.com.tr KAD‹R AKÇAY OTO. ‹HR. ‹TH. TAAH. YAN. SAN. 2835 SOKAK. NO:13 1.SANAY‹ S‹TES‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324588905 Fax: 02324588904 www.akcaysanayi.com KALAN MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. LTD. fiT‹. KÜRKÇÜLER CAD. SARIGAZ‹ YOLU SK. NO:19 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163641069 Fax: 02163648978 info@kalan.com.tr KA AL-TES MAK‹NA ‹MALAT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG SAN BÖLG. ÖZ ANADOLU SAN S‹T 677.SK N:8 OST‹M / ANKARA Tel: 03123951895 Fax: 03123958326 info@kaltesmakina.com www.kaltesmakina.com KARDEfiLER MAK‹NA SANAY‹‹ P‹R‹RE‹S MAH. BAROROS CAD. DARICA SAN. S‹T.C BLOK NO:14 DARICA GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626538018 Fax: 02626530111 KARTEM MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹TTH. ‹HR. SAN. VE T‹C. LTD. 129/7 SOK. NO:14 4.SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323756886 Fax: 02323755662 emrekartem@gmail.com

000 190

www.makinarehberi.com

KEM-P ELEKT.MOTOR POMPA ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 8780/7 SK. NO:15 ATA SANAY‹ S‹TES‹ Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324692923 Fax: 02324692953 info@kem-p.com www.kem-p.com KOÇ D‹fiL‹ ‹K‹TELL‹ OSB. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. D3 BLOK N:318 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 02126716712 Fax: 02126716713 info@kocdisli.com KONEKS DIfi T‹C. A.fi. 3.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ T.Z‹YAEDD‹N CAD.NO:5 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322390800 Fax: 03322390615 koneks@koneks.com.tr www.koneks.com.tr KONMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. YEN‹ HURDACILAR SANAY‹ 7.SK. NO:37 KARATAY / KONYA Tel: 03323423833 Fax: 03323423833 bilgi@konmak.com.tr www.konmak.com.tr KOZ‹KO⁄LU RULMAN SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. GALATA fiARAP ‹SKELES‹ SK. NO:6/A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122441144 Fax: 02122515451 ina@kozikoglu.com www.kozikoglu.com KSD MAK‹NA SERV‹S T‹C. LTD. fiT‹. BOYA VERN‹K OSB TEM YAN YOLU BATI CAD. NO:10 TUZLA ‹STANBUL Tel: 0216593189091 Faks: 02165931879 info@ksd.com.tr http://www.ksd.com.tr KYS GÜÇ VE HAREKET AKTARMA ORGANLARI FEVZ‹ ÇAKMAK MH. HÜDA‹ CAD. 10605 SK.N.8 KARATAY / KONYA Tel: 03323421064 Fax: 03323421066 metin@kys.com.tr www.kys.com.tr

MAK‹NA AKSAM

MAKTAfi MAK‹NA PARÇALARI TAfiLAMA VE ‹MALATI SULTANORHAN MAH. HASKÖY DÖKÜMCÜLER SAN. S‹T. A-10 BLOK NO:15 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626432786 Fax: 02626430924 MANAS D‹fiL‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. 78 SOK. NO:8 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163148872 Fax: 02163140653 info@manasdisli.com www.manasdisli.com MAN‹SA DÖKÜM SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. 50.YIL CAD. NO:7 MAN‹SA Tel: 02362331830 Fax: 02362331356 mds@manisadokum.com.tr www.manisadokum.com.tr MAY MAK‹N NA IfiIKLAR MAH. DEM‹RYOLU CAD. NALBANTZADE S‹TELER‹ NO1/2 KONYA Tel: 03322366677 Fax: 03322366677 MEBAK MAK‹NA VE YED. PAR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. TOPÇULAR ‹fi MER. NO:88/271 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125653227 Fax: 02125447228 dincerkara@mebak.com www.mebak.com MEDAfi MET. DÖK. MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 1. O.S.B. O⁄UZ CAD. NO:29 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122674575 Fax: 03122675702 eatac@me-das.com.tr www.me-das.com.tr MEHMET ERD‹REN D‹fiL‹ ANKARA YOLU DÖKÜMCÜLER SAN. S‹T. EFED‹YARI SOK. NO:19 KARATAY / KONYA Tel: 03323424677 Fax: 03323424678


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

191


192

www.makinarehberi.com

MAK‹NA AKSAM


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

193


Makina Rehberi

MEPAR DEM‹R ÇEL‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. Y.DUDULLU ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK 102 SOKAK NO:7 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163647714 Fax: 02163643408 info@meparcelik.com www.meparcelik.com METEHAN CNC MAK‹NA OTOMOT‹V YEDEK PARÇA SANAY‹ RAM‹ KIfiLA CD. EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:156-15 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02124933960 Fax: 02124933950 www.metehancnc.com MGI COU UTIER MAK. YEDEK PARÇA ‹ML. VE SAN. A.fi. N‹LÜFER ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ CEV‹Z CAD. NO:17 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242806800 Fax: 02242806801 info@mgicoutier.com.tr www.mgicoutier.com.tr NETKAS KASNAK SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹ ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ TORMAK SAN. S‹T. B BLOK NO:8/2 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124852796 Fax: 02124851298 www.netkas.com.tr NEUGART TÜRK‹YE BAHÇEL‹EVLER MH. GAZ‹PAfiA CD. GÜLB‹HAL PALM‹YE APT. 75/1 K:1 D:1 YALOVA / BURSA Tel: 0 226 813 15 40 Faks: 0 226 813 15 42 info@neugart.com www.neugart.com NURMAK K MUHENDISLIK MAK. VE YDK. PARCA SAN. VE TIC. LTD 6.SAN. SITESI NO. 677/36 SOK. NO.4 BUCA / ‹ZM‹R Tel: 2322820512 Faks: 2322820512 cuneydcandarli@ttnet.net.tr OEM RULMAN SAN.T‹C.LTD.fiT‹. ARAP CAM‹ MAH. TÜNEL CAD.NO:74 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122432971 Fax: 02122432973 info@oemrulman.com.tr www.oemrulman.com.tr

000 194

www.makinarehberi.com

OMAK MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DR. MED‹HA ELDEM SOK. 69/3 KOCATEPE / ANKARA Tel: 03124333133 Fax: 03124340522 omak@omak.com.tr www.omak.com.tr ONUR RULMANCILIK MAK‹NA HIRD ‹TH ‹HR LTD fiT‹ TERSANE CD. MAHKEME SK. NO:21(ARAPCAM‹ ÖNÜ) KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122561148 Fax: 02122388000 info@onurrulman.com www.onurrulman.com ONUR REZ‹STANS ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹ PERPA T‹C .MERK. A BLOK KAT:6 NO:532 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 0 212 220 29 90 Faks: 0 212 220 49 35 ORMAK MAK. SAN. ‹ML. ‹TH. ‹HR. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ MAHALLE SANAY‹ CAD. SADE SANAY‹ S‹TES‹ B BLOK NO:9 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02165171251 Fax: 02164738591 info@ormakmakina.com www.ormakmakina.com OTO RULMAN SAN VE T‹C FAT‹H MAHALLES‹ ESK‹ SANAY‹ ÇARfiISI YEN‹ SANAY‹ CADDES‹ NO:19 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322371200 Fax: 03322358554

ÖZERO⁄LU D‹fiL‹ VE YEDEK PARÇA A ‹ML. SAN. 82 EVLER MAH. 3112 SOKAK NO.13/A TARSUS / MERS‹N Tel: 03246145096 Fax: 03246145096 ÖZEVREN RULMAN SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MAH. GÜNEY YANYOL CAD. NO:13 ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 0 216 394 45 45 Faks: 0 216 394 48 24 info@ozevren.com www.ozevren.com ÖZGÜLEÇ MAK‹NA SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 2. OSB. KIRIM CAD. SARIÇ‹ÇEK SK. NO:2 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391890 Fax: 03322391895 satis@ozgulecmakina.com.tr www.ozgulecmakina.com.tr ÖZKAR RD‹fiL‹ H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. OST‹M SANAY‹ S‹TES‹ 100.YIL BULVARI NO:82 OST‹M / ANKARA Tel: 03123542204 Fax: 03123542547 info@ozkardisli.com www.ozkardisli.com PAK‹N D‹fiL‹ SAN. VE T‹C A.fi. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ B BLOK 202 SOKAK NO:10 81260 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163643435 Fax: 02163643910 info@pakin.com.tr www.pakin.com.tr

OVSAN MAK‹NA YEDEK PARÇALARI ‹MLL.VE PAZ. LTD. fiT‹. KAVAKLIPINAR MAH. NAMIK KEMAL CAD. KORUMA SAN. S‹T. NO:36 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163978007 Fax: 02165972584 ovsan@ovsanmakina.com

PAR MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TES‹SAT ‹fi MERK A BLOK 1201 SOK. NO:11/2P-101 YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324339668 Fax: 02324573079 partr@superonline.com

ÖZÇA⁄DAfi CONTA ‹MALAT VE YEDEK PARÇA SAN. LTD. fiT‹. KAZIM PAfiA MAH. ÇANAKKALE ASFALTI NO:14 P.K.34 MENEMEN / ‹ZM‹R Tel: 02328321999 Faks: 02328328688 ramazan_usumu@hotmail.com

PAfiALAR D‹fiL‹ SAN. BÜSAN ÖZEL ORG. SAN. BÖLG. KOSGEB CAD. 5. SOK. NO.27 KONYA Tel: 03323451606 Fax: 03323451608 hatve@hatve.com www.pasalardisli.com

MAK‹NA AKSAM


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

195


196

www.makinarehberi.com

MAK‹NA AKSAM


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

197


Makina Rehberi

TANRIVERD‹ RULMAN HIRDAVAT ‹TH. ‹HR. T‹C. LTD. fiT‹ ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. ÇARfiI GRUBU NO:104 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125493184 Fax: 02125493416 info@tanriverdirulman.com TANRULMAN SANAY‹ VE T‹CARET TERSANE CAD. YOLCU HAMAMI SOK. NO:11/A KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122371011 Fax: 02122358485 info@tanrulman.com.tr www.tanrulman.com.tr TURMAKSAN TURAN MA AK‹NA SANAY‹ VE T‹C. KARTAL OTO SAN. S‹T. C-2 BLOK NO:6-15-16 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163749915 Fax: 02163749915 info@turmaksan.net www.turmaksan.com.tr

VOLKAN KASAP OTOMAT YEDEK PARÇA ‹ML. SAN. VE T‹C. 4.CAD. NO:170-172 EST‹M ‹HRACAT MERKEZ‹ METAL ‹fiLER‹ KISIKKÖY / ‹ZM‹R Tel: 02322576418 Fax: 02322575410 volkankasapotomotiv@yahoo.com YAS‹NO⁄ULLARI ELEK. MOTORLARI T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. BÜSAN ORG SAN BÖL KOSGEB CD 1.SK N:46 KONYA Tel: 03323452783 Fax: 03323452918 yasinogullari@yasinogullari.com www.yasinogullari.com

U⁄UR OTOMAT GÜMÜfiSUYU FAZILPAfiA CAD. ÖZTOPRAK SAN. S‹T. NO:14/114 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02126129942 Fax: 02125440820

YAVUZLAR D‹fiL‹ Z‹NC‹R SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. OTO SANAY‹ S‹TES‹ 22.BLOK NO:28-38 YILDIRIM / BURSA Tel: 02243460740 Fax: 02243460743 info@yavuzlardisli.com www.yavuzlardisli.com

UZERMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SERV‹S SAN. T‹C. LTD. ANKARA CAD. NO:369/1 NALDÖKEN MAH. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324780178 Faks: 02324780198 cengiz.isik@uzermakmakina.com www.uzermakmakina.com

YEDAfi TARIM OTOMOT‹V SAN. VE T‹C. A.fi. DES SANAY‹ S‹TES‹ 113 SOK. C3 BLOK NO:13 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164153585 Fax: 02163136705 yedas@superonline.com www.yedas.com.tr

ÜM‹T OTOMAT ALTINOVA MAH. OKUL CAD. NO:104 KÜÇÜKBALIKLI / BURSA Tel: 02242151607 Fax: 02242151607

YEN‹ B‹RL‹K MAK‹NA SAN NAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. 58. SOKAK NO:36 OST‹M / ANKARA Tel: 03123549104 Fax: 03123549105

VEDAT TEKN‹K OTO YAN SAN. MAK‹NA YEDEK PARÇA ‹MALAT BEfiEVLER SAN S‹T 18.BLOK NO 7 BEfiEVLER / BURSA Tel: 02244433549 Fax: 02244430580 www.vedatteknik.com

YEfi‹LLER RULMAN TEKN‹K HIRD. ‹TH. TOPTAN SAN. T‹C. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. ÇARfiI ‹fi MERK. NO:43-44-45-46 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126715005 Fax: 02125490955 yesillerrulman@yesillerrulman.com www.yesillerrulman.com

VM MOTOR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

000 198

ATATÜRK SAN. BÖL. ‹STASYON MAH. ÜRGÜPLÜ CAD. NO:30 HADIMKÖY / ‹STANBUL Tel: 02127716162 Fax: 02127716122 info@vm-motor.com www.vm-motor.com

www.makinarehberi.com

MAK‹NA AKSAM

YILMAZ REDÜKTÖR A.fi. KIRAÇ NAMIK KEMAK LOZAN CAD. NO:17 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02128869000 Fax: 02128865457 yilmaz@yr.com.tr www.yr.com.tr

MAH.

YIILMAZ REDÜKTÖR A.fi. MALTEPE GÜMÜfiSUYU CAD. BESTEKAR MEDEN‹ AZ‹Z EFEND‹ SOK.NO:54 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125679382 Fax: 02125679975 yilmaz@yr.com.tr www.yr.com.tr YILMAZ YEDEK PARÇA SANAY‹‹ VEL‹BABA MAH. AYDOS CAD. YILMAZ SK. NO:2 DOLAYOBA - PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163071819 Fax: 02163071819 ZAFER D‹fiL‹ SANAY‹‹ ANADOLU TEKN‹K DEM‹RTEPE SOK. NO:40 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322481308 Fax: 03322481246 bilgi@zaferdisli.com www.zaferdisli.com

SANAY‹

ZAMAN MAK‹NA TAAH. ‹ML SAN VE T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 9.CADDE NO:6 / KAYSER‹ Tel: 03523212535 Fax: 03523212784 info@zamanmakina.com www.zamanmakina.com ZEK‹ METAL SAN. T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ 15. CAD. N.3 MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹ Tel: 03523211367 Fax: 03523211356 info@zekimetal.com www.zekimenteseler.com ZET REDÜKTÖR SAN. VE T‹C. A.fi. SANAY‹ CAD. BEYAZIT SOK. NO:3 KURTKÖY PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163788132 Faks: 02163787711 zetist@zetreduktor.com www.zetreduktor.com


MAK‹NA AKSAM

www.makinarehberi.com

199


Makina Rehberi

MERMER SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 200


AKÇ‹N MERMER HAFR‹YAT ‹HRACAT ESK‹ ED‹RNE ASFALTI NO:78 G.O. PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124180559 Fax: 02124180559 takcin@canel.com ALFA MERMER SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK CAD. SITKI BEY PLAZA NO:82/35 ERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164119220 Fax: 02164119225 alfa@alfamarble.com www.alfamarble.com ALTINTAfi MERMER SAN. T‹C. A.fi. ÇAMURLUK MEVK‹‹ NO:10 ALTINOVA / YALOVA Tel: 02264613040 Fax: 02264612514 altintasmermer@superonline.com www.altintas-mermer.com.tr BANDIRMA MERMER SAN. T‹C. A.fi. BALIKES‹R ASFALTI 9.KM BANDIRMA / BALIKES‹R Tel: 02667338700 Fax: 02667338796 export@banmarble.com www.banmarble.com BAfiARANLAR ‹NfiA AAT MALZ. T‹C. VE SAN. A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ FAHR‹ KARACA CAD. NO:50 GÜRLEK / DEN‹ZL‹ Tel: 02582691138 Fax: 02582691139 mehmet@basaranlar.com.tr www.basaranlar.com.tr ÇAVDARLAR MERMER SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ANKARA ASFALTI 12 KM. AFYON Tel: 02722231124 Fax: 02722231562 cavdarlar@cavdarlarmermer.com ÇERKEZO⁄LU MERMER MAD. LTD. fiT‹. DEN‹ZL‹ Ç‹MENTO YOLU ÜZER‹ 3 KM. KAKLIK DEN‹ZL‹ Tel: 02588162705 Fax: 02588162706

info@cerkezoglumarble.com www.cerkezoglumarble.com ÇEV‹KLER MERMER SAN. T‹C. LTD. fiT‹. AYAZMADERE CAD. N:10/5 MEDYA PLAZA BEfi‹KTAfi / ‹STANBUL Tel: 02122583589 Fax: 02122586650 cevikler@ceviklermermer.com www.ceviklermermer.com Ç‹FT YILDIZ MERMER SAN. T‹C. A.fi. ‹ZM‹R YOLU 12 KM. ÜRÜNLÜ KÖYÜ G‹R‹fi‹ N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244131241 Fax: 02244131244 ciftyildiz@ciftyildiz.com.tr www.ciftyildiz.com.tr DEKORA WATERJET EYÜP SULTAN MAH. YAMAN SOK. NO:4 SAMANDIRA / ‹STANBUL Tel: 02165614949 Fax: 02165614801 info@dekoramermer.com www.waterjetkesim.com DEM‹RER MOZA‹K MERMER EL SANATLARI SAN. T‹C. LTD. ORG. SAN. BÖLG KÜTAHYA Tel: 02742662126 Fax: 02742662274 sales@demirermozaic.com www.stonever.com DEMMAK DEM‹RELLER MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. MERMER SANAY‹ BÖLGES‹ ‹SCEH‹SAR / AFYON Tel: 02723412261 Fax: 02723412721 info@demmak.com www.demmak.com DEVMER DEVREK MERMER SAN. T‹C. A.fi KARASU MEVK‹‹ DEVREK ZONGULDAK Tel: 03725565532 Fax: 03725566381 www.devrekmermer.com.tr DO⁄Ufi MERMER ÜRÜNLER‹ DÖRT YOL MEVK‹‹ NO:34 ‹SCEH‹SAR / AFYON Tel: 02723414025 Fax: 02723414025 info@dogusmermer.com www.dogusmermer.com ELMAS MERMER MAD. ‹Nfi. ‹TH. ‹HR. EMLAK NA AK. SAN. YEN‹ MAH. ‹ST‹KLAL CAD. NO:5 YEN‹DO⁄AN SÖKE / AYDIN

MERMER SANAY‹

Tel: 02565210134 Fax: 02565210165 elmasmermer@elmasmermer.com ÖZBEKTAfi MERMER SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BAHÇEC‹K YOLU ÜZER‹ NO:41 198 ‹SCEH‹SAR / AFYON Tel: 02723414350 Fax: 02723412780 info@ozbektas.com www.ozbektas.com

Makina Rehberi

A4 GRAN‹T MERMER ‹Nfi. VE MALZ. PAZ. DIfi T‹C. A.fi. TURAN GUNES BULVARI KORMAN S‹TES‹ 51 G, YILDIZ ÇANKAYA / ANKARA Tel: 03124407326 Fax: 03124407344 ankara@a4granit.com www.a4granit.com

PORTSAN MERMER SANAY‹ T‹CARET A.fi. ÇAMLARALTI MAH. 6004 SOK. NO:15 ZEM‹NKAT DEN‹ZL‹ Tel: 02483255039 Fax: 02483255040 portsan@portsan-marble.com www.portsan-marble.com SERMAK MERM MER MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MÜM‹NLER MEVK‹‹ E-6 YAN YOL ÜZER‹ NO:66 SAMANDIRA KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163117171 Fax: 02163117175 info@sermak.com.tr www.sermak.com.tr fiEN-MAK MAK‹NA SAN. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 302 SK. NO:10 DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163644089 Fax: 02163654115 mail@senmakina.com www.senmakina.com fi‹MfiEKLER DÖRT MERMER ‹Nfi. D. fiT‹. SAN. DIfi. T‹C. LTD ÇAMLITEPE CAD. NO:330 S‹TELER ANKARA Tel: 03123495244 Fax: 03123539224 simsekler@simseklermermer.com www.simseklermermer.com TUNA MERMER MADEN SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KOCABAfi CEZAEV‹ ARKASI 2 KM. DEN‹ZL‹ Tel: 02588145014 Fax: 02588145618 info@tunamermer.com www.tunamermer.com V‹BROSER SERAM‹K ‹Nfi. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. C‹HANG‹R MAH. MEfiRUT‹YET CAD. fiEN SK. NO:15/A AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02124228795 Fax: 02124228799 info@vibroser.com.tr

www.makinarehberi.com

201


Makina Rehberi

METAL KAPLAMA ve YÜZEY ‹fiLEM BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 202


METAL KAPLAMA YÜZEY ‹fiLEM

www.makinarehberi.com

203


Makina Rehberi

AKYÜZ DEM‹R SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. GALVANO TEKN‹K SAN. S‹T C BLOK NO.53 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126715399 Fax: 02125491511 bilgi@akyuzgrup.com www.akyuzgrup.com

BLASER SWISSLUBE MAK. TEC. SO⁄. SIV. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KÖYBAfiI CAD. KERESTEC‹ ZÜHTÜ SK. NO:28 YEN‹KÖY / ‹STANBUL Tel: 02245491078 Fax: 02245492492 turkey@blaser.com www.blaser.com

ELS‹SAN BOYA C‹HAZLARI VE TES‹SLER‹ ‹ML. T‹C. LTD. fiT‹. BARAK FAK‹H SAN. BÖL. ANKARA YOLU 15.KM KESTEL / BURSA Tel: 02243841065 Fax: 02243841068 elsisan@elsisanmakine.com www.elsisanmakine.com

ALKA SANAY‹ ‹Nfi. VE T‹C. A.fi. KÖfiKLÜ ÇEfiME MAH. ‹STANBUL CAD. 532/6 SK.NO:8 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626413097 Fax: 02626411593 alka@alkagroup.com.tr

BOTERSAN END. TES‹SLER ‹ML. VE SATIfi A.fi. BAKIR VE P‹R‹NÇ SANAY‹C‹LER‹ S‹T. MUSTAFA KURDO⁄LU CAD. NO:25 B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128751162 Fax: 02128751164 info@botersan.com.tr www.botersan.com.tr

ENCOTHERM ENDÜSTR‹YEL FIRIN S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. DES SAN. S‹T. 103. SK. B-8 BLK. NO:14-16-18 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163134325 Fax: 02164991473 info@encotherm.com www.encotherm.com

CEMAL METAL ALAfiIMLARI ORGAN‹ZE DER‹ SAN. BÖLG. 2 NOLU YOL 1/3 PARSEL ORHANLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163940692 Fax: 02163940691 sales@cemalmetal.com.tr www.cemalmetal.com.tr

ENTHONE-OMI GALVANOPLAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi. BOYA VE VERN‹K OSB AYDINLI MAHALLES‹ 1.NOLU CD.NO:7 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165813600 Fax: 02165932683 enthone.tr@cooksonelectronics.com www.enthone.com

ARMON‹ MÜH. METAL DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹STASYON YEfi‹L ÇEfiME SOK.ÇAM APT. NO:1 D:8 GÖZTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163028200 Fax: 02163028202 info@armoni-tr.com www.armoni-tr.com ART METAL ‹fiLEME VE BOYAMA ÇAKMAK MAH. SAN B‹R BULVARI 4.BÖLGE NO:141 KIRAÇ / ‹STANBUL Tel: 02128867161 Fax: 02128867166 info@art.com.tr www.metalboyama.com AUER STRAHLTECHN‹K BOSPHORUS RASATHANE CAD. MENEKfiE SOK. NO:17A KÜÇÜKSU MAH. ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02164624862 Fax: 02163087445 rifatzafer@auer-strahitechnik.com.tr www.auer-strahltechnik.com.tr AVEKS ‹Ç VE DIfi T‹C. A.fi. ‹MES SAN S‹T C BLOK 306. SK NO:4 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164100060 Fax: 02164100090 info@aveks.com www.aveks.com AYEL END. YIKAM MA S‹ST. LTD. fiT‹ BA⁄LAR MAH. OSMANPAfiA CD. FAT‹H HAN NO:61 D/1 GÜNEfiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125158476 Fax: 02125158129 zkartal@ayelsanayi.com www.ayelsanayi.com AYHAN DEM‹R ÇEL‹K METAL ‹TH. ‹HR. ‹MALAT SAN. VE T‹C. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B-4 BLOK N:103-104 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125491355 Fax: 02126713015 info@ayhandemir.com www.ayhandemir.com.tr

204

www.makinarehberi.com

CEYSAN SEERT KROM KAPLAMA S‹L‹ND‹R TAfiLAMA SAN. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 88 OTO SAN. S‹T. 24.CADDE 770 SOKAK NO:118120 YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123940940 Fax: 03123940943 mail@ceysankrom.com.tr www.ceysankrom.com.tr E.K.S. SERT KROM KAPLAMA S‹L‹ND‹R TAfiLAMA GÜMÜfiSUYU CAD. L‹TROS YOLU S‹TE SK. NO:5 M TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125770612 Fax: 02125761756 info@ekskrom.com www.ekskrom.com EGEBANT ZIMPARA VE POL‹SAJ MLZ. TOSB 3. CADDDE NO:23 41480 fiEKERPINAR GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626791313 Fax: 02626791300 egebant@egebant.com.tr www.egebant.com.tr ELEKTRO KROMAJ SAN.VE T‹C. LTD. fiT‹. VEZ‹RÇ‹FTL‹⁄‹ MEVK‹‹ FAT‹H CAD.ENPAY FAB. KARfiISI KULLAR / ‹ZM‹T Tel: 02623494419 Fax: 02623492063 elektrokoromaj@hotmail.com ELEKTROK‹M METAL YÜZEY ‹fiLEMLER‹ K‹MYA SAN. LTD. VATAN MAH. ENDER SK. 8/2 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125776311 Fax: 02125448485 bilgi@elektrokim.com www.elektrokim.com

METAL KAPLAMA YÜZEY ‹fiLEM

ERAY YÜZEY ‹fiLEMLER‹ SAN. VE T‹C. N‹LÜFER ORGAN‹ZE SAN. BÖLG. 101 SOKAK NO:29 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110297 Fax: 02244110779 www.erayyuzeyislem.com ERD DEM MAK‹NA VE PARÇALARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. METAL ‹fi. SAN. BÖL. METAL ‹fi KOOP. 9.BLOK NO:22 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126711230 Fax: 02126711231 www.erdemmakina.com ERKAP METAL KAPLAMA SANAY‹ GALVONA TEKN‹K SAN. S‹T. C BLOK N:1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125499699 Fax: 02125491864 erkap@erkapmetalkaplama.com www.erkapmetalkaplama.com EURO ‹STANBUL GALVONA C‹HAZLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK BULVARI ÇEL‹K&TÖRÜN ENDÜSTR‹ MERK. 1.BODRUM KAT ‹K‹TELL‹ OSB ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125498026 Fax: 02125498030 bilgi@euroistanbul.com.tr www.euroistanbul.com.tr EVEREST ELEKTROMEKAN‹K MAK. VE S‹ST. SAN. VE T‹C. ‹K‹TELL‹ OSB ÇEVRE SAN. S‹T. 15. BLOK ZEM‹N KAT ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124863872 Fax: 02124863875 info@everestultrasonic.com www.everestultrasonic.com


MAKRO LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG SAN BÖL ARI SAN S‹T 692 SK N:71 OST‹M / ANKARA Tel: 03123955258 Fax: 03123955250 makro@makromakina.com www.makromakina.com

T.K.F. METAL KAPLA AMA K‹MYEV‹ VE MAK. ARAÇLARI SAN. 2.SAN. S‹T. 352 SOK. NO:6/4 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324357142 Fax: 02324356258 tayfun@tkfmetal.com www.tkfmetal.com

IONBOND T‹NKAP SERT KAPLAMA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SAN.S‹T.C BLOK 307 SK NO:3 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163131233 Fax: 02163645928 erdogan.ozer@ionbond-tinkap.com www.tinkap.com

MATA MAK‹NE TAH. BOYAMA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DES SAN. S‹T. 113 SOK. C-10 BLOK NO.10 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164202265 Fax: 02164202266 mata@mataltd.com www.mataltd.com

TEKN‹K DÖKÜM KAPLAMA MALZ. SAN. VE T‹C. A.fi. KÜRKÇÜLER PAZARI SK. NO:20/2 MURTEZAO⁄LU HAN ÇEMBERL‹TAfi / ‹STANBUL Tel: 02126386727 Fax: 02125122248 guvenl›k@teknikdokum.com www.teknikdokum.com

IfiIL PLAST‹K VE GALVANO C‹H. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KA⁄ITHANE CAD. BAHT‹YAR SK.NO.63 ÇA⁄LAYAN / ‹STANBUL Tel: 02122224230 Fax: 02122224724 info@isilgalvano.com www.isilgalvano.com

MESA METAL ‹fiLETME VE BOYAMA SAN.. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG.SAN.BÖL.BA⁄CILARGÜNGÖREN KOOP. 3.BLOK NO:45 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125491255 Fax: 02125493275 info@mesametal.com

TELB‹S YÜZEY B‹L‹M SINA‹ K‹MYASALLAR SAN. VE T‹C. HASKÖY SANAY‹ S‹TES‹ 10 B BLOK NO: 16/17 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626430188 Fax: 02626429962 cngenc@tnn.net

‹BA K‹MYA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 1. OSB O⁄UZ CADDES‹ NO:22 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122670983 Fax: 03122670987 info@iba.com.tr www.iba.com.tr

METU ELEKTROMEKAN‹K LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. EM‹NTAfi SANAY‹ S‹TES‹ NO:8 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126742211 Fax: 02126748244 info@metuelektromekanik.com www.metuelektromekanik.com

T‹TAN‹T ULTRA SERT KAPLAMALAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹TES‹ 1.CADDE NO:35 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02125477196 Fax: 02125477492 titanit@titanit.com.tr www.titanit.com.tr

KAP-SAN KAPLA AMA VE BOYAMA SAN. LTD.fiT‹. K‹MYA SAN. ORG. SAN. BÖL. (KOSB)ANAL‹T‹K CD.NO:72 TEM YAN YOL TUZLA / ‹STANBUL Tel: 21647127543 Fax: 2165932189 aysun.guven@kapsankaplama.com.tr www.kapsankaplama.com.tr KOÇ V‹BRASYON MAK‹NA P‹K DÖKÜMCÜLER SAN. S‹T. O.S.B. 6A BLOK NO:5 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124852772 Fax: 02126127268 koc@kocvib.com www.kocvib.com KÖSMENE ELEKTROTEKN‹K AKfiEMSETT‹N MAH. CENG‹Z TOPEL CAD. ELMAS SOK. NO:23 YEfi‹LPINAR EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126264241 Fax: 02126264230 info@kosmeneelektroteknik.com www.kosmeneelektroteknik.com MARMARA GALVAN‹Z LTD. fiTT‹ SANAY‹ MAH. HAYRETT‹N UZUN CD. KÖfiK SK. NO:10 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623350595 Fax: 02623350594 mcyildirim@marmaragalvaniz.com www.galvaniz.com

MICHA GALVAN‹ZL‹ ÇEL‹K AL‹A⁄A OSB. RIFAT DEM‹RL‹ SK. NO:1-3 AL‹A⁄A / ‹ZM‹R Tel: 02326215036 Fax: 02326215038 info@michatower.com www.michatower.com RUfiEN METAL ‹fiLEME VE MAK‹NA SAN N. T‹C. LTD. fiT‹. KERESTEC‹LER S‹TES‹ 30.SOKAK NO:5 ADAPAZARI Tel: 02642751384 Fax: 02642762668 rusenmakina@hotmail.com www.rusenmakina.com STERK‹M MAK. K‹MYA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 302. SK. NO:9 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164151237 Fax: 02163130451 ozge@sterkim.com.tr www.sterkim.com.tr fiAH‹N METAL KAPLAMA TOPÇULAR MAH. RAM‹ KIfiLA CD. ‹SMA‹LEFEN‹ ‹fiH. NO:104-2 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02125444905 Fax: 02125444951 info@sahinmetalkaplama.com www.sahinmetalkaplama.com

METAL KAPLAMA YÜZEY ‹fiLEM

Makina Rehberi

FORTEBRAZE SERT - LEH‹M ALAfiIMLARI VE DEKAPANLARI SENTES-B‹R A.fi. ANKARA ASF. 26. KM KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328784700 Fax: 02328784701 cagdas.gurbuz@fortebraze.com www.fortebraze.com

TORMAKSAN-RA AMTEK LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. C 3 BLOK NO 220 ‹K‹TELL‹ / ISTANBUL Tel: 02124070070 Fax: 02124070073 tormaksan@tormaksan.com.tr www.tormaksan.com.tr ÜÇLER GALVANO SAN. VE T‹C. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. GALVANO TEKN‹K SAN. S‹T. F BLOK NO:46 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125493175 Fax: 02125490935 ucler@uclergalvano.com.tr www.uclergalvano.com.tr YAVUZ KUMLAMA/YÜZEY ‹fiLEM TERAZ‹DERE MAH. HAKAN SOK. NO:1 ÖZDEM‹R SAN.S‹T. BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125773336 Fax: 02125773336 yavuz@yavuz-kumlama.com www.yavuz-kumlama.com Y‹MTAfi GALVAN‹Z LTD. fiT‹. BALIKLI MEVK‹‹ PAPATYA SK. N.84 KAYABAfiI KÖYÜ - BAfiAKfiEH‹R. KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126911323 Fax: 02126911339 info@yimtasgalvaniz.com.tr www.makinarehberi.com

205


Makina Rehberi

MOB‹LYA SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 206


FURN‹ TRADE KAVAKLI MH. YEfi‹LYURT CD. 6-25 BB2 BLOK NO:10 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128761118 Fax: 02128761136 info@furnitrade.net www.furnitrade.net

ARKOPA AHfiAP PANEL SAN. LTD. KAYSER‹ OSB. 17. CAD. NO: 2/C MEL‹KGAZ‹ / KAYSER‹ Tel: 03523212611 Fax: 03523212610 arkopa@arkopa.com.tr www.arkopa.com.tr

GENTAS A.fi. DOLANT‹ SK.NO:21 S‹TELER ANKARA / ‹STANBUL Tel: 03123530206 Fax: 03123509917 cembasaran@gentas.com.tr www.gentas.com.tr

BAHA M‹MARLIK MOB‹LLYA DEKORASYON SAN. T‹C. LTD. fiT‹. AL‹ Ç‹FTL. BAYRAKTAR BULV. BURHAN SK.1 ÜMRAN‹YE/‹STANBUL Tel: 02163130202 Fax: 02163130204 export@bahamimarl›k.com www.bahamimarl›k.com

GLOBAL MOB‹LYA SANAY‹ LTD. fiT‹. AHMET SOKAK NO: 4 K: 3 D: 68 MEC‹D‹YEKÖY ‹fi MERKEZ‹ MEC‹D‹YEKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122757588 Fax: 02122752004 ahmet@globaltmr.com www.globaltmr.com

BENG‹ ‹NfiAAT GIDA AMBALAJ SANAY‹ SANAY‹ VE T‹CARET 3.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 13. SOKAK NO:27 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391270 Fax: 03322391277 atasoy@atasoyotomotiv.com www.atasoyotomotiv.com BÜRO T‹ME MOB B‹LYA 3. ORG. SAN. BÖLG. EVRENKÖY CAD. NO.1 42100 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322390017 Fax: 03322390426 sevgi@burotime.com ÇEB‹ K‹L‹T VE MOB‹LYA AKSESUARLARI SAN. T‹C. A.fi. MERVE MAH. AKABE CAD. NO:2 YEN‹DO⁄AN / ‹STANBUL Tel: 02165611140 Fax: 02163113603 mustafadamar@cebikilit.com www.cebikilit.com EKfi‹O⁄LU ALÜM‹NYUM VE RI HIR. MOB‹LYA AKSESUARLAR ARET MALZEMELER‹ SANAY‹ T‹CA BARBOROS MH. 7/2 SK. NO: 24 BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 02125505379 Fax: 02125505379 eksioglu_61@hotmail.com www.eksiogluaksesuar.com

GR‹‹ZZYL LE‹M KARATAY SAN. EK GÜVENL‹ SK. NO:18 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322515185 Fax: 03322485474 bilgi@yaldizlar.com.tr www.yaldizlar.com.tr

BLOKLAR

GÜRPINAR PVC AHfiAP DEKARASYON ‹NfiAAT SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ KERESTEC‹LER S‹TES‹ 18. SOKAK NO: 37 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126700556 Fax: 02126700566 yadigar.ayd›n@gurpinarmobilya.com www.gurpinarmobilya.com HAKAN MOB‹LYA ‹MALAT SAN.. T‹C. LTD. fiT‹. ASARCIKLI CD. ÜNALDI SK. NO:9 ESK‹fiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02222361166 Fax: 02222361156 info@hakanmobilya.com www.hakanmobilya.com.tr HANEX LTD. BA⁄DAT CD. NO: 520\A MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163996970 Fax: 02163997315 mehmettarakci@hanex.com.tr www.hanex.com.tr

MOB‹LYA SANAY‹

ÖZBEK SANAY‹ VE MOB‹LYA TEKERLEKLER‹ MARMARA SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK NO: 5-6 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124720013 Fax: 02124720016 alpercetkin@ozbekteker.com www.ozbekter.com

Makina Rehberi

AKAR MAK‹NA A⁄AÇ KERESTE VE ORMAN ÜRÜNLER‹ MAK‹NE OTOSAN S‹T. 17. BLOK N: 67-69 YILDIRIM BURSA Tel: 02243424860 Fax: 02243424861 akarmakine@akarmakine.com www.akarmakine.com

ÖZKARDEfiLER METAL PRES DÖKÜM SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ TORMAK SANAY‹ S‹TES‹ F BLOK NO: 2/4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124854166 Fax: 02124851056 necmi@özkardefllermetal.com www.ozkardeslermetal.com TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES. TAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹ ÇAMLICA MAH. YEDPA T‹C. MERKEZ‹ F CD. NO: 80-81-82 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02166614033 Fax: 02166614035 ozgur@teknomakmakina.com.tr www.teknomakmakina.com.tr TEPE MOB‹LYA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ‹.KANATLI BULVARI 2.CADDE NO: 3 ESK‹fiEH‹R Tel: 02222360070 Fax: 02222360073 suate@tepemobilya.com.tr TURKOM MOB‹LYA KOM. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. HALASKAR GAZ‹ CD. H‹DAYET SK. HARB‹YE ‹fi MERKEZ‹ NO:4/2 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122253732 Fax: 02122477397 rabink@turkom.tc www.twinsgroup.eu UYGUR MOB‹LYA SANAY‹ TEKERLEKLER‹ VE ÜRNLER‹ ESENYURT ÖRNEK MAH. 1585 SK. NO:9 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126720586 Fax: 02126720592 info@uygurteker.com.tr www.uygurteker.com.tr YAMAN PRES KERESTEC‹LER S‹TES‹ NO:5 DEM‹RKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125674568 Fax: 02125775181 www.makinarehberi.com

207


Makina Rehberi

ÖZEL MAK‹NALAR BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 208


A⁄IR HADDEC‹L‹K MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YAVUZLAR CAD. ZALO⁄LU SK. CEYLAN HAN NO: 1 KAT: 2 YEN‹SAHRA / ‹STANBUL Tel: 02163171391 Fax: 02163242392 www.agirhaddecilik.com A⁄IR ‹fi MAK‹NALARI AL‹ N‹HAT TARLAN CD. ERTAÇ SK. NO: 9/B ‹ÇERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165732204 Fax: 02165732204 A⁄IRMAN MAK‹NA NOSAB NO: 116. SK. NO: 2 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244112270 Fax: 02244112277 info@agirmanmakina.com www.agirmanmakina.com A⁄MAK A⁄IR SAN. MAK. LTD. fiT‹. BAfiAK HM G‹RNE BULVARI NO:142 YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223213467 Fax: 03223213863 info@agmak.com.tr www.agmak.com.tr AKPAR MAK‹NA MEKAN‹K ‹MALAT VE YAN SAN. T‹C. LTD.fiT‹. DES SANAY‹ S‹TES‹ 102 SOK. B-5 BLOK NO:6 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel:0 216 420 61 16 Faks: 0 216 527 25 43 info@apkarmakina.com www.akparmakina.com ARMES ARITMA MEKAN‹K EK‹PMAN S‹STEMLER‹ ‹MALAT MON ‹K‹TELL‹ OSB B‹KSAN SANAY‹ S‹TES‹ A-1 BLOK N:30 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 02124858255 Fax: 02124858259 armes@armes.com.tr www.armes.com.tr ARTEK A⁄IR YÜK RAFLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BEYKÖY ORG. SAN. BÖLG. 8/3 DÜZCE Tel: 03805537170 Fax: 03805537173 artek@deporafi.com www.deporafi.com

ASMAfi A⁄IR SANAY‹ MALZ. ‹ML. VE T‹C. A.fi. TURGUT ÖZAL BULV. GARDENYA PLAZA 3 K:13 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02164559250 Fax: 02164559252 info@asmas.com.tr www.asmas.com.tr ASMAfi A⁄IR SANAY‹ MAK‹NALARI A.fi. ANKARA YOLU 25.KM. P.K.21 KEMALPAfiA / ‹ZM‹R Tel: 02328770058 Fax: 02328770085 asmas@asmas.com www.asmas.com AYDINTAfi AYDIN KARDE EfiLER V‹NÇ ‹fiLER‹ VE A⁄IR NAKL‹YAT Afi YALOVA YOLU 8.KM KUMLUK MEVK‹‹ OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02242112356 Fax: 02242112358 aydintas@aydintasvinc.com.tr www.aydintasvinc.com.tr BAfiAR A⁄IR MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. B‹RL‹K SANAY‹ S‹TES‹ 2. CADDE NO: 46 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128760386 Fax: 02128762686 info@basarmakina.com.tr BAfiARAN A⁄IR MAK‹‹NA SANAY‹ DÖRTYOL SANAY‹ ÇARfiISI 9.NOLU SOKAK NO:12 SAKARYA Tel: 02642751499 Fax: 02642756388 feyziolger@basaranmakinasanayi.com www.basaranmakinasanayi.com/ BURSA A⁄IR VASITA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. YEN‹ YALOVA YOLU 13.KM NO: 543/5 OSMANGAZ‹ / BURSA Tel: 02244523536 Fax: 02244523450 ahmet.ugur@bursaagirvasita.com.tr www.bursaagirvasita.com CEYLAN A⁄IR MAK‹NA METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KÜSGET 47 NOLU CAD. NO:6 fiEH‹TKAM‹L / GAZ‹ANTEP Tel: 03422351802 Fax: 03422351423 www.ceylanotomotiv.com

ÖZEL MAK‹NALAR

ERSEL A⁄IR MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TOSB ORG. SAN. BÖLG. 1.CD. 15.YOL fiEKERPINAR GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626580530 Fax: 02626580527 ersel@ersel.com www.ersel.com

Makina Rehberi

A⁄IR D‹ZEL T‹CARET KOLL. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. ESENLER SAN. S‹T. 17. BLOK NO: 2 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126711367 Fax: 02126711368

MEM‹fiO⁄LU A⁄IR MAK. SAN. ORG. SAN. BÖLG. GÜNGÖREN BA⁄CILAR ÇEVRES‹ SAN. S‹T. 4. BLOK NO:32-34 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125490096 Fax: 02125490118 NETSAN A⁄IR MAK‹NA KALIP VE YEDEK PARÇA SANAY‹ KIfiLA CAD. EM‹NTAfi RAM‹ SAN. S‹TES‹ NO: 123/62-63 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126742400 Fax: 02125443386 netsanmakinakalip@yahoo.com.tr SAS MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. SEM‹H SANCAR CAD. PERP‹M SANAY‹ S‹TES‹ B BLOK NO:43 DUDULLU-ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165402734 Fax: 02165402735 info@samakina.com www.sasmakina.com fiENER ARDA ‹Nfi. ÇEL‹K KONT. A⁄IR ‹fi MA AK. ‹ML. SAN. T‹C. BA⁄DAT CAD.NO:318/B ERENKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164671960 Fax: 02124671953 holding@senerardagroup.com www.senerardagroup.com TEK A⁄IR S‹L‹ND‹RLEME SAN. VE SAC T‹C. ÇEfi‹TL‹ ‹MA BEYL‹KDÜZÜ ORG. SAN. BÖLG. B‹RL‹K SANAY‹ S‹TES‹ 2.CADDE NO:15 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128751684 Fax: 02128750244 info@teksilindir.com.tr www.teksilindir.com.tr TEKN‹K MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. 19.BLOK NO: 3-5 BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02125498376 Fax: 02125491232 info@teknikmakine.com.tr www.teknikmakine.com.tr www.makinarehberi.com

209


Makina Rehberi

PLAST‹K ve AMBALAJ SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 210


EK‹N PLAST‹K ENJEKS‹YON MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MALTEPE GÜMÜfiSUYU CAD. 69/3 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126131128 Fax: 02125767872 ekinmakina@hotmail.com www.ekinmakine.com.tr

AfiKIN KALIP VE PLAST‹K ‹ML. SAN. FAT‹H SULTAN MEHMET SAN. S‹T. C-2 BLOK NO:16/17 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02166329056 Fax: 02166342046

F‹L‹Z PLAST‹K METAL VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. HANÇER SK. NO:6 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126744647 Fax: 02126745165 info@filizplastik.com.tr www.filizplastik.com.tr

BARIfi POL‹ME ER SANAY‹ ‹TH. ‹HR. END. VE T‹C. LTD. fiT‹. fiAKACI SK. fiAFAK APT. NO: 14 KAT:4 D:8 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02164631665 Fax: 02164631667 info@barisithalat.com www.barisithalat.com BAfiAK METAL OFSET TENEKE KUTU A.fi. 3.ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ NO:3 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391182 Fax: 03322391186 info@basakambalaj.com www.basakambalaj.com ÇAMLICA METAL AMBALAJ SANAY‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES E KAPISI KARfiISI KUTUP SOK. NO:25 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164666445 Fax: 02164990210 info@camlicaambalaj.com.tr www.camlicaambalaj.com.tr DARKA PLAST‹K MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. HARAM‹DERE SANAY‹ S‹TES‹ E BLOK NO: 209/217 AVCILAR / ‹STANBUL Tel: 02124222182 Fax: 02124220450 darka@darka.com www.darka.com DEREN AMBALAJ SANAY‹ SAN. VE T‹C. A.fi. NAK‹YE ELGÜN SK. NO: 35/4 OSMANBEY / ‹STANBUL Tel: 02122416023 Fax: 02122311607 deren@deren.com.tr www.deren.com.tr

GAMPAfi AMBALAJ SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. KIRAÇ YOLU 2.BÖLGE 5.CADDE NO:15/3 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126894040 Fax: 02126890585 gampas@gampas.net www.gampas.net PANDORA AMBALAJ MAK‹NA VE GER‹ DÖNÜfiÜM SANAY‹ KÜRKÇÜLER CADDES‹ SARIGAZ‹ YOLU SOKAK NO: 21 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163131596 Fax: 02163131598 iletisim@pandoraambalaj.com www.pandoraambalaj.com P‹LLSA PLAST‹K SAN. A.fi. CEYHAN YOLU ÜZER‹ 7.KM PK:87 YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223460295 Fax: 03223460295 info@pilsa.com.tr www.pilsa.com.tr SANAY KAYIfi RULMAN SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. TERSANE CAD. NO: 19 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122441063 Fax: 02122444251 sanay@sanay.com.tr www.sanay.com.tr SARTEN AMBALAJ SANAY‹ T‹CARET AMB B. A.fi. BARBOROS BULVARI MARMARA APT. NO: 68/7 BALMUMCU / ‹STANBUL Tel: 02122757660 Fax: 02122723417 sarten@sarten.com.tr www.sarten.com.tr

PLAST‹K - AMBALAJ SANAY‹

SET MAK‹NA VE OTOMASYON S‹STEMLER‹ SANAY‹ ‹K‹TELL‹ OSB BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. 8.BLOK NO: 40 ‹KETELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125496651 Fax: 02125496651 ahmetsaltik@yahoo.com www.set-makina.com

Makina Rehberi

ARBURG PLAST‹K ENJEKS‹YON MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MH. HÜRR‹YET CD. N:137 YAKUPLU B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128754111 Fax: 02128754113 turkey@arburg.com www.arburg.com

S‹NTAfi PLAST‹K VE METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 1. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 1 NOLU YOL NO:15 HANLI ADAPAZARI / SAKARYA Tel: 02642751757 Fax: 02642755901 info@sintasplastik.com www.sintasplastik.com SO PLUS ORG. VE TANITIM KORE fiEH‹TLER‹ CAD. ESENTEPE MAH. AREL APT. NO:52/6 fi‹fiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02122750670 Fax: 02122750688 info@soplus.com www.soplus.com TAMSA MAK‹NA PAZ. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. HASANPAfiA MAH. AHMET RAS‹M SK. NO:16 HASANPAfiA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163464546 Fax: 02164149247 info@tamsamakina.com www.tamsamakina.com TEKSAN TENEKE KUTU AMB. SAN. T‹C. KOLL. fiT T‹. YAKACIK KARTAL CAD. NO: 62/1 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163092925 Fax: 02163779134 info@teksanteneke.com www.teksanteneke.com TELAS LAST‹K SAN. VE T‹C. A.fi ORG. SAN. BÖLG. ÇEVRE SANAY‹ S‹TES‹ 5.BLOK NO:38 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124854801 Fax: 02124854930 info@telasla.com www.telaslas.com T‹FMAK FLEXO HOUSE CONVERTING& EQUIPMENT KAVAKLI SAN. S‹T. CUMHUR‹YET CAD. HARMAN SK. NO:9 KAVAKLI S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02127943500 Fax: 02127943308 www.makinarehberi.com

211


Makina Rehberi

POMPA ve VANA SANAY‹ BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 212


POMPA ve VANA SANAY‹

www.makinarehberi.com

213


Makina Rehberi

ABS POMPALARI LTD. fiT‹. ATAfiEH‹R BLV. ABS PLAZA NO:40 K:3 ATAfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02164552256 Fax: 02164552265 seda.alpin@abspums.com www.abspums.com ADELL ARMATÜR VE VANA SAN. T‹C. A.fi. ‹K‹TELL‹ ORG.SAN.BÖL. ‹K‹TELL‹ CAD. NO:72/C KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124862005 Fax: 02124862010 erhantemel@adell.com.tr www.adell.com.tr ALP POMPA / LOWARA SU TEKNOLOJ‹LER‹ LTD. fiT‹. ECT PLAZA AKINCI SOK.NO:23 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164209420 Fax: 02164209429 info@lowara-tr.com www.lowara-tr.com ALTE POMPA VE H‹DROFOR ‹ML. PAZ. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SAN.S‹T.113 SOK.C 04 BLOK NO:5 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164661555 Fax: 02164152794 info@altepompa.com www.altepompa.com ARITAfi BASINÇLI KAPLAR SAN. A.fi. ORHANLI KÖYÜ TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163943032 Fax: 02163943021 aritas@aritas.com.tr www.aritas.com.tr AS TEKN‹K VANA A.fi. ‹ZM‹R YOLU N‹LÜFER T‹CARET MERKEZ‹ 64.SOKNO:3-5 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244433388 Fax: 02244410719 asteknik@asteknikvana.com www.asteknikvana.com ASVAN VANA END. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÇIRPICI MAH. SEY‹T N‹ZAM CAD. NO:60/A ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02124168871 Fax: 02125475900 info@asvan.com.tr www.asvan.com.tr

000 214

www.makinarehberi.com

BASHER POMPA ‹MALATI DIfi T‹C. SAN. LTD. fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. B BLOK 205. SK. NO:18 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164206161 Fax: 02165277192 info@basherpump.com www.basherpump.com BATUSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. PERPA T‹C. MERK. B BLOK K:2 NO:81 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02627547548 Fax: 02627549933 buraktr@superonline.com www.batusan.com.tr BKS BASINÇLI KAPLAR SAN A.fi ANKARA ASFALTI 3.KM SAL‹HL‹ / MAN‹SA Tel: 02367161300 Faks: 02367161303 info@bksas.com.tr www.bksas.com.tr CEF‹P MAK‹NA & ENDÜSTR‹YELL ÜR. SAN. DIfi. T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERK. A BLOK KAT:2 NO:9-33B OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122101890 Fax: 02122101597 cefip@cefip.com.tr www.cefip.com.tr DHE ENDÜSTR‹YEL BASINÇLI HAVA GAZ ÇÖZÜMLER‹ SAN. fiEH‹T MEHMET FAT‹H ÖNGÜL SOKAK NO:1/1 ESK‹YAPANLAR PLAZA K:7 D:9 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02166589342 Fax: 02166589346 domnickhunter@domnickhunter.com www.domnickhunter.com DOMAK POMPA VE MAK‹NA SAN. A.fi. ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ ADNAN KAHVEC‹ BULVARI N.46 KUTLUKENT / SAMSUN Tel: 03622668050 Fax: 03622608053 info@domak.com.tr www.domak.com.tr DÜNYA POMPA H‹DROFER A.fi. 19 MAYIS CAD. YEfi‹LIRMAK SK. NO:30 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164200377 Fax: 02164200379

POMPA ve VANA SANAY‹

EKLER POMPA VE MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 5733 SOK. NO. 162 KARABA⁄LAR / ‹ZM‹R Tel: 02322536305 Fax: 02322373153 ekler@eklerpompa.com www.eklerpompa.com EPAfi DÖKÜM SAN. T‹C.. A.fi. ADANA HACI SABANCI ORG. SAN. BÖL. 27. CAD. NO:11 M‹S‹S YAKAPINAR / ADANA Tel: 03223943909 Fax: 03223943909 mahmut@hotmail.com www.epasdokum.com.tr ERTEK YAPI VE MAK‹NA END. EK‹PMANLARI SAN. VE T‹C. LTD. 1201 SK N:11/P02 ‹NfiAAT ‹fi MERKEZ‹ YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324694353 Fax: 02324574651 www.ertek.com ESKA BOB‹N SAN. DES SAN. S‹T. BLOK D19 SK:111 NO:10 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163133852 Fax: 02163133856 info@eskabobin.com www.eskabobin.com ESVAN VANA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YUKARI DUDULLU DES SANAY‹ S‹TES‹ 110 SOK.26.BLOK NO:27 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165400262 Fax: 02165401268 ervan@esvan.com.tr www.esvan.com.tr FABER VANA ENDÜSTR‹S‹ VE YATIRIM A.fi. ‹K‹TELL‹ OSB ‹K‹TELL‹ CAD. NO:72/H ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124862008 Fax: 02124854840 info@fabervana.com www.fabervana.com GEL‹fi‹M VANA MESC‹D MAH. ATATÜRK CAD. B‹RMES SAN. S‹T. D.3 BLOK ORHANLI BELDES‹ TUZLA/‹STANBUL Tel: 021639405803940581 Faks: 02163940842 bilgi@gelisimvana.com. www.gelisimvana.com


H‹DROMAK H‹DROFOR VE MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK 107 SOKAK NO:5 DUDULLU ‹STANBUL Tel: 02163645951 Faks: 02163140204 hidromak@hidromakhidrofor.com www.hidromakhidrofor.com ODAK ENDÜSTR‹ KONTROL MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K OSB 21. CADDE 524. SOKAK NO:38 / ANKARA Tel: 03123942748 Fax: 03123942716 limitor@odak-makina.com.tr www.odak-makina.com.tr ÖZ-KAN MAK‹NA ELEMANLARI SAN. 10008 SK. NO:15 ‹ZM‹R ATATÜRK ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323280600 Fax: 02323280609 info@oz-kan.com.tr www.oz-kan.com.tr ÖZSOY PRES DÖKÜM VALF SAN. VE LTD. fiT‹. SAN 1 BULVARI 4. BÖLGE 9. CAD. NO:80 ÇAKMAKLI BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128868342 Fax: 02128868834 akifkayas@hotmail.com www.ozsoypres.com

POM-VAK POMPA MAK. SAN. T‹‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. TORMAK SAN. S‹T.S BLOK NO:9-11 K.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124857362 Fax: 02124855819 pomvak@pomvakpompa.com www.pomvakpompa.com SMS SANAY‹ MALZEMELER‹ ÜRET‹M VE SATIfiI LTD. fiT‹. BOSTANCI YOLU CAD.KURU SOK.NO:16 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163643405 Fax: 02163643757 info@sms-tork.com.tr www.sms-tork.com.tr SÖNMEZ BASINÇLI HAVA MAK‹NALARI SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹ ATATÜRK OTO SANAY‹ S‹TES‹ 2. KISIM 12. SK. NO: 435 - 436 MASLAK / ‹STANBUL Tel: 02122761861 Faks: 02122761872 info@sonmezkompresor.com STANDART POMPA VE MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. ‹DOS ORG. SAN. BÖL. 2.CD. NO:9 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164668900 Fax: 02162494911 info@standartpompa.com www.standartpompa.com STANDART POMPA VE MAK‹NA SANAY‹ T‹CAR RET A.fi. NECAT‹BEY CAD. NO:81 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122723902 Fax: 02122723905 info@standart-pompa.com.tr www.standart-pompa.com.tr

ÖZfiAFAK MAK. POMPA MOTOR SAN. T‹C. 1203/4 SK.NO:5-C YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324598000 Fax: 02324598873 bilgi@ozsafak.com www.ozsafak.com

fiAHBAZ POMPA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. 10728 sk. KONSAN ÖZEL ORG. SAN. NO:33 KARATAY / KONYA Tel: 03323461545 Fax: 03323461548 bilgi@sahbazpompa.com www.sahbazpompa.com

POMTEK POMPA VE MAK. SAN. DIfi T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹C. MERKEZ‹ B-BLOK K:5 NO:298 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123208020 Fax: 02123208022 harununal@pomtek.com www.pomtek.com

TEPAfi ELEKTR‹K VE MEKAN‹K EV C‹HAZLARI SAN LTD fiT‹ 10001 SK.NO:5 A.O.S.B. Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323282590 Faks: 02323767469 tepas@tepas.com www.tepas.com

POMPA ve VANA SANAY‹

WIILO POMPA S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi. AKDEN‹Z CAD. 30 SK FERHATPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02166610203 Faks: 02164664931 wilotr@superonline.com

Makina Rehberi

GENMAR SAN. ÜR. PAZ. A.fi. BAYMAN CAD. NO:1 OTO SANAY‹ 4.LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02122822880 Faks: 02122807074 yduymaz@genmar.com.tr www.genmar.com.tr

YAKACIK VALF SAN. VE T‹C. A.fi. CUMHUR‹YET MAH. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD.NO:2 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163770995 Fax: 02163779801 sales@yakacikvalf.com.tr www.yakacikvalf.com.tr YENMAK MAK‹NA VE POMPA SANAY‹ ‹MES SAN. S‹T. A BLOK 106 SK. NO:46 Y.DUDULLU ÜMRAN‹ / ‹STANBUL Tel: 02163130401 Fax: 02164150115 yenmak@yenmakpompa.com www.yenmakpompa.com YILDIZ POMPA SANAY‹‹ RAMAZANO⁄LU MAH. KAYNARCA CAD. NO:22 fiEYHL‹ KURTKÖY PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163786421 Fax: 02163786422 yildiz@yildizpompa.com.tr www.yildizpompa.com.tr YIL-SA SAYAÇ POMPA VE MAK. SAN. LTD. fiT‹. SAKARYA SAN. S‹T. 272.SOK. NO:9 / ADAPAZARI Tel: 02642752512 Fax: 02642750246 recep@yilsasayac.com www.yilsasayac.com Z‹N‹SAN VAKUM POMPA VE MAK K‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. RAMAZANO⁄LU MAH. BURAK SOK. NO:4 fiEYHL‹ PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02165950876 Fax: 02165950890 zinisan@zinisan.com.tr www.zinisan.com.tr

www.makinarehberi.com

215


Makina Rehberi

PRES MAK‹NALARI BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 216


AR PRES DÖKÜM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. GEBEÇINAR MEVK‹‹ NO:8 ÇALI / BURSA Tel: 02244822896 Fax: 02244822899 arpres@arpres.com.tr www.arpres.com H‹ TES‹SAT AS KALIP PRES DÖK. SIHH ARMATÜRLER‹ SAN. 50. YIL MAH. ESENTEPE MEVK‹‹ KÜÇÜK SAN. S‹T. 8. SOK. 5. BLOK NO. 15 / ‹STANBUL Tel: 02126682511 Fax: 02126678262 info@askalippres.com www.apdvana.com ASLAR PRES DÖKÜM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MERMEC‹LER OSB. GAZ‹ BULV. 5. SK. NO:1 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165932560 Fax: 02165932569 aslarpres@turk.net www.aslarpres.com BALIKÇIO⁄LU PRES DÖKÜM SAN. A.fi. BALAR MAH. KOÇMAN CAD. NO: 45/B GÜNEfiL‹ BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 02126020527 Fax: 02126020559 info@balikcioglupres.com www.balikcioglupres.com DO⁄Ufi MAK‹NA KALIP METAL PRES DÖKÜM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL. TORMAK. SAN. S‹T. O BLOK NO:21 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124859482 Fax: 02124859483 ECE KARDEfiLER PRES MAK. SAN. SAN. ÇARfiISI 170.SK. SAMSUN KARAYOLU / KIRIKKALE Tel: 03182453065 Fax: 03182453065 EDS PRES TEKNOLLOJ‹LER‹ VE KALIP EK‹PMANLARI MAK‹NA HASKÖY SAN. S‹T. 14-B BLOK NO:2 KAT:3 D:2 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626414773 Fax: 02626432617 edeniz@edsmakina.com www.edsmakina.com

EKOSAN H‹DROL‹K PRES SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. B‹RL‹K SAN. S‹T. 2.CAD. NO:18 BEYL‹KDÜZÜ / ‹STANBUL Tel: 02128752797 Fax: 02128753016 ekosanpres@ekosanpres.com www.ekosanpres.com

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K HORTUM PRES RAKOR YEDEK PARÇA SANAY‹ S‹TES‹ 19/1 YEN‹ÇA⁄A / BOLU Tel: 03743414969 Fax: 03743414562 erhanyenicag@hotmail.com

EMEK MAK‹NA EKSANT‹‹RK PRES VE MAK‹NA SANAY‹ HASKÖY KEÇEC‹P‹R‹ MAH.CAM‹ ALTI SK.NO:47 HASKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122534792 Fax: 02122531544 info@emekmakina.com www.emekmakina.com

H‹DROL‹KSAN H‹DROL‹K K PRES ‹ML. SAN T‹C. LTD. fiT‹. 1.ORGAN‹ZE SANAY‹ ‹ST‹KAMET CAD.NO:24 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322514852 Fax: 03322517341 info@hidroliksan.com www.hidroliksan.com

EMT METAL PRES KESME MONTAJ GEBZE GUÜZELLER ORG. SAN. BOL. CUMHUR‹YET CAD. NO:2-B KOCAEL‹ Tel: 02627513769 Fax: 02627513539 info@emtechno.fr www.emtechno.fr ERKEKO⁄LU PRES MAK. SAN. VE PAZ. T‹C. LTD. fiT‹. TUZLA MERMERC‹LER OSB. 6. SK. NO:5 AYDINLI TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165933390 Fax: 02165933393 erkekoglu@erkekoglu.com.tr www.erkekoglu.com.tr GÖKÇE GÖZLER EKSANTR‹K PRES ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CD. 1. EM‹NTAfi SAN. S‹T NO:155 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125446338 Fax: 02126748371 GÜÇLÜ PRES MAKINA SAN. VE T‹C. A.fi. TAYSAD OSB 12. CADDE SONU 41. PARSEL fiEKERPINAR GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626580925 Fax: 02626580344 info@guclupres.com.tr www.guclupres.com.tr GÜVEN PRES S DÖKÜM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SAN.S‹T. B BLOK 206 SK. NO:4 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163659434 Fax: 02163652982 info@gpdpress.com www.gpdpress.com

PRES MAK‹NALARI

Makina Rehberi

AL PRES KALIPÇILIK SAN. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. 2.CD NO:35 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02124166505 Fax: 02124166554 alpress@superonline.com

H‹POMSAN H‹DROL‹K PRES VALF MAK. SAN. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. DEM‹RC‹LER S‹T. B-6 BLOK NO:139 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126710674 Fax: 02126710675 hipomsan@inbox.com www.hipomsan.com H‹DROMODE H‹DROL‹K MAK‹NA SA AN.VE T‹C A.fi. ATATÜRK SAN. BÖLGES‹ MUSTAFA ‹NAN CAD. NO:29 HADIMKÖY - ‹STANBUL Tel: 0212 7712901 Faks:02127712928 hidromode@hidromode.com www.hidromode.com HÜR METAL PRES DÖKÜM VE KALIP SAN. GÜMÜfiSUYU,FAZILPAfiA SOK. FAT‹H SAN. S‹T. NO:21 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125677238 Fax: 02126128491 HÜRSAN H‹D. PRES TAKIM SAN. VE T‹C. A.fi. 2. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ LALEHAN CAD. NO:1 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322391525 Fax: 03322390639 hursan@hursanpres.com.tr www.hursanpres.com.tr IfiIKSA AL PRES ATÖLYES‹ OTO SANAY‹, DONANMA SOKAK NO.7 4. LEVENT / ‹STANBUL Tel: 02123249914 Fax: 02122643074 info@isiksalpres.com www.makinarehberi.com

217


Makina Rehberi

‹K‹ZLER KALIP PRES VE ‹MALAT SAN. T‹C. BÜSAN ÖZEL ORGAN‹ZE SANAY‹ KOSGEP CAD. 1. SOKAK NO:3 KARATAY / KONYA Tel: 03323453990 Fax: 03323453992 bilgi@ikizlerkalip.com www.ikizlerkalip.com KAMA PRES SAN. VE T‹C. A.fi. EVREN MAH. GÜLBAHAR CAD. NO:92 GÜNEfiL‹ BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 02126552100 Fax: 02125503529 satis@kama.com.tr www.kama.com.tr KARAKOÇ KALIP METAL FORM SAN. VE T‹C. A.fi. GEBEÇINAR MEVK‹‹ ÇALI BUCA⁄I UZMAN YAY ALTI N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244824260 Fax: 02244824265 tkarakoc@karakoc.com.tr www.karakoc.com.tr KARTAL DÖVME PRES VE TALAfiLI ‹MALAT SANAY‹ SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK NO:11-12 KDZ.ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723161727 Fax: 03723163642 hakkikartal@hotmail.com KON KALIP VE PRES SANAY‹ MUSTAFA KON DEM‹RC‹LER SANAY‹ S‹TES‹ TEPEKÖY SOKAK NO: 32 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322333201 Fax: 03322368065 KÖM-SAN KÖMÜ ÜR TOZU VE PRES KÖMÜR ‹ML. SAN. T‹C. TOKMAK HAVANI MEVK‹‹ NO:5 ÇATALA⁄ZI / ZONGULDAK Tel: 03722642190 Fax: 03722641041 KURUBUZ LTD fiT‹. DEM‹RTAfi ORGAN‹ZE SAN. BÖL. LALE SOK. NO:12 / BURSA Tel: 02242610640 Fax: 02242610641 info@seyi.com.tr www.seyi.com.tr METAL PRES MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SAN. S‹T. 0112 SOK. D13 BL. NO:7 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163656773 Fax: 02163656774 info@metalpresmakina.com www.metalpresmakina.com

000 218

www.makinarehberi.com

M‹‹DAS PRES MAK‹NA DES SAN. S‹T. C.28 BLOK NO:7 ESENfiEH‹R DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02165278621 Fax: 02164668350 www.midas.com MUMAK MAK. SAN. T‹C. A.fi. DES SANAY‹‹ S‹TES‹ 111 SOK. D21 BLOK NO:5 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164993345 Fax: 02164993348 mumak@mumak.com.tr www.mumak.com.tr NUMAN PRES KALIP MAK. YED. PARÇ. ‹ML. PAZ. SAN. T‹C. LTD. KONUTIfiI ÇALIfiMA ALANI 500 CD. 5002 SK. NO:5 S‹L‹VR‹ / ‹STANBUL Tel: 02127236019 Fax: 02127236029 numanpres@yahoo.com NURÇEL‹K KALIP PRES ENDÜSTR‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. A.O.S.B 10006 SOK. NO:76 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323767573 Fax: 02323280100 info@nurcelik.com www.nurcelik.com OLGUN PRES TEKN‹K HIRD. SAN. T‹C. DEM‹RC‹LER S‹T. ORG. SAN. YOLU 14.CAD. NO:36 / KAYSER‹ Tel: 03523114033 Fax: 03523114107 ORÇUN PRES OTOM MOT‹V SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇALI SANAY‹ BÖLGES‹ ÇALLIK HAL‹L MEVK‹‹ ADABA⁄LAR CAD NO:16 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244823274 Fax: 02244822771 orcunpres@orcunpres.com www.orcunpres.com O-R‹NG PRES LAST‹K PROF‹L SANAY‹‹ KÖRFEZ KÜÇÜK SAN S‹T 202 BLOK NO:4 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623350822 Fax: 02623350358 oring_profil@hotmail.com www.oringprofil.com ÖZAN KARDEfiLER PRES VE MAK‹NA SAN.. T‹C. LTD. fiT‹. YUKARIDUDULLU ACI SU CAD. NO:68 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163139857 Fax: 02163139858 sabanozan@ozanpres.com www.ozanpres.com

PRES MAK‹NALARI

ÖZEN PRES DÖKÜM DEM‹RKAPI KERESTEC‹LER S‹T. ALINTER‹ SOK. NO:26 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02124933524 Fax: 02125010095 ozen@ozenpresdokum.com ÖZKOÇ H‹DROL‹K MAK‹NA SANAY‹ T‹C. A.fi. GÜLBAHAR CAD. NO:31 GÜNEfiL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125504806 Faks: 02125504641 ozkoc@ozkoc.com.tr www.ozkoc.com.tr PRESMAK MAK‹NA ‹ML. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. GÜNDO⁄AR ‹fi MERKEZ‹ NO: 84\279 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 0 212 501 77 76 Faks: 0 212 612 21 69 info@presmak.com.tr www.presmak.com.tr PROMAK PRES OTOMASYON MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. PERPA T‹CARET MERK. B BLOK KAT:11 NO:2032 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02123208510 Fax: 02123208544 makgol@promakmakina.com www.promakmakina.com REHA MAK‹NA SANAY‹ ANADOLU SANAY‹ CEVHERL‹ SK. NO:23 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322516649 Fax: 03322516640 info@rehamakina.com www.rehamakina.com RUTAfi PRES DÖKÜM KALIP MAK. SAN. OSB DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ 3. SOKAK NO:25 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122671402 Fax: 03122670499 info@rutas.com.tr www.rutas.com.tr SUAT PRES SAC PROF‹L DEM‹R ‹NfiAAT SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. ESK‹ GEML‹K YOLU NO:248 BURSA Tel: 02242537271 Fax: 02242721976


PRES MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com


fiENMAK PRES MAK‹NA MOTOR C‹VATA SAN. VE. T‹C. LTD. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 303 SK. NO:4 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163646506 Fax: 02164664566 info@senmakpres.com.tr www.senmakpres.com.tr TANATAR KALIP PRES ‹fiLER‹ SAN. VE T‹C. ORG.SAN.BÖL.9.CAD. NO : 36 / ESK‹fiEH‹R Tel: 02222360970 Fax: 02222360969 tanatarpres@superonline.com www.tanatarkalip.com TEK METAL PRES DÖKÜM ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ P‹K DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ A2 BLOK NO:8 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124858940 Fax: 02124858940 TEKN‹K PRES MAK‹NA SAN. MÜH. VE T‹C. LTD. fiT‹. B‹RL‹K SAN. S‹T. 5.CAD. NO:10 B.DÜZÜ B.ÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128753226 Fax: 02128753264 TESB‹HC‹ PRES S SANAY‹ ANKARA ASFALTI YAN YOL NO:18/C PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163771197 Fax: 02163775499 tesbihci@tesbihci.com www.tespihci.com TOMRUK H‹DROL‹K PRES END. A.fi. ÇINAR CAD. NO:25 YEN‹BOSNA / ‹STANBUL Tel: 02125521189 Fax: 02125032416 tomruk@tomruk.com www.tomruk.com TUNÇ MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE TORMAK SANAY‹ S‹TES‹ O BLOK NO:15 BAfiAKfiEH‹R / ‹STANBUL Tel: 02124863210 Fax: 02124863211 info@tuncmakina.com.tr www.tuncmakina.com.tr

TÜRCAN MAK‹NA EKSANTR‹K PRES VE MAK‹NA SANAY‹ ‹K‹TELL‹ OSB P‹K DÖKÜMCÜLER S‹TES‹ B-4 BLOK NO:13 KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124855812 Fax: 02124855822 www.turcanpres.com

VOLKAN H‹DROL‹K PRES PAKET BALYA MAK‹NA VE BANT ANADOLU SAN. DEM‹R TEPE SOK. NO:5 / KONYA Tel: 03322483923 Fax: 03322483923 bilgi@volkanpres.com www.volkanpres.com

U⁄UR KALIP PRES ELEKTRON‹K VE MAK. SAN. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ TORMAK SANAY‹ S‹TES‹ v BLOK NO:11 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124863304 Fax: 02124857578 uk@ugurkalip.com.tr www.ugurkalip.com.tr

YAMAN PRES KERESTEC‹LER S‹TES‹ NO:5 DEM‹RKAPI / ‹STANBUL Tel: 02125674568 Fax: 02125775181

U⁄UR PRES STANDART KALIP ELEMA ANLARI ÇAVUfiO⁄LU MAH. ESK‹ YAKACIK YOLU EMEK APT. 35/F KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163876767 Fax: 02163531937 ÜÇEL PRES MAK‹NA SAN.VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SAN. S‹T.O 111.S D-12 BLOK NO:6 YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164662822 Fax: 02164662832 info@ucelpres.com www.ucelpres.com ÜNAL MAK‹NA EKSANTR‹K PRES VE FR‹KS‹YON PRES ‹MALATII EVREN OTO SAN. S‹T. 12.BLOK N:6 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02126720490 Fax: 02126720487 info@unalmakine.com www.unalmakine.com ÜNALSAN KALIP VE PRES SANAY‹ BÜSAN ORG. SAN. BÖL. FEVZ‹ ÇAKMAK MH 1.SK N:15 / KONYA Tel: 03323452680 Fax: 03323452681 info@unalsankalip.com www.unalsankalip.com.tr

Makina Rehberi

fiAH PRES MAK‹NA ‹MALATI ‹MES SAN. S‹T. E BLOK 503 SK. NO:30 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163133104 Fax: 02164669459

YILMAZ PRES SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 304.SOK. NO:14 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163653999 Fax: 02165400408 YÜCEL MAK‹‹NA A H‹DROL‹K PRES ‹ML. LTD. fiT‹. EVREN MERKEZ MAH.1571 SOK. NO:4 ESENYURT / ‹STANBUL Tel: 02126721560 Fax: 02126720339 infoym@yucelmakina.com.tr www.yucelmakina.com.tr YÜKSEL EKSANTR‹K PRES ‹fiLER‹ LTD. fiT‹. TAL‹MHANE CD. SAL‹MBEY ‹fiHANI 39/2-3-4 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02125773123 Fax: 02125773126 laruno@ttnet.net.tr ZATEL PRES DÖKÜM SANAY‹ VE T‹C. A.fi. ‹STASYON MEVK‹‹ TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02163951302 Fax: 02163950112 zatel@superonline.com www.zatel.com.tr

VAN PRES DÖKÜM KROMAJ SANAY‹ VE T‹C. A.fi. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ AL‹ OSMAN SÖNMEZ BULVAR‹ NO: 16 P.K.:18 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242431458 Fax: 02242431460 vanpres@vanpres.com.tr www.vanpres.com.tr

PRES MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

219


Makina Rehberi

SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 220


SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

221


Makina Rehberi

AJAN ELEKTRON‹K SERV‹S SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MAH. 67 SK. NO: 3 SASALI Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323273480 Fax: 02323273430 info@ajancnc.com www.ajancnc.com

BA-BU MAK‹NA METAL ELEKTRON‹K SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹. TAfiDELEN EKfi‹O⁄LU MAH. YAVUZSEL‹M CAD. NO.11 ÇEKMEKÖY / ‹STANBUL Tel: 0 216 509 10 23 Faks: 0 216 509 10 21 info@babumakina.com www.babumakina.com

AKB‹RL‹K DEM‹R TAAH. ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ESK‹ AYDIN YOLU 5733 SK. NO: 101 KARABA⁄LAR / ‹ZM‹R Tel: 02322378383 Fax: 02322541661 birlik@birlikdemir.com.tr www.birlikdemir.com.tr

BAL‹ MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. PERPA T‹C. MERK. B BLOK K:2 NO: 12 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122219247 Fax: 02122203645 info@balimakina.com.tr www.balimakina.com.tr

AKYAPAK MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. AKÇALAR SANAY‹ BÖLG. SANAY‹ CAD. NO:8 AKÇALAR / BURSA Tel:0 224 280 75 00 Faks: 0 224 280 75 01 info@akyapak.com.tr www.akyapak.com.tr ANADOLU PROF‹L SAC SANAY‹ KARATAY SAN. ÖMERL‹ SAN. NO: 41 KONYA Tel: 03322333749 Fax: 03322333749 ARGEDESK SAC ‹fiLEME TEKNOLOJ‹LER‹ VE YAZILIM YEN‹ GÖLCÜK YOLU ÜZER‹ KÖRFEZ SK. NO: 24 / A VEZ‹RÇ‹FTL‹⁄‹ KULLAR BAfi‹SKELE / KOCAEL‹ Tel: 02623494975 Fax: 02623494963 arge@argedesk.com www.argedesk.com ARGÜNSAN ‹Ç VE DIfi T‹CARET LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 1. CADDE SONU ‹NEGÖL / BURSA Tel: 02247149060 Fax: 2.24715e+009 info@argunsan.com www.argunsan.com ATALAR METAL SAN. ÜRÜN. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SANAY‹ S‹TES‹ 106 SOKAK B 12 BLOK NO:12 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02165262554 Fax: 02165262775 info@atalarmetal.com www.atalarmetal.com

000 222

www.makinarehberi.com

BAYKAL MAK‹NA SAN. VE T‹C. Afi. ORG. SAN. BÖLG. YEfi‹L CAD. NO: 24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242431610 Fax: 02242431286 baykal@baykal.com.tr www.baykal.com.tr B‹NMAK SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI ANADOLU MAH. ALAN SOKAK NO:10 YILDIRIM / BURSA Tel: 02243608827 Fax: 02243618813 info@binmak.com.tr www.binmak.com.tr B‹RL‹K SAC SAN. VE T‹C. KOLL fiT‹. TÜRBE CD. NO:41 FAT‹H/‹STANBUL Tel: 02125333917 Fax: 02125322119 fulyaseker@birliksac.com www.birliksac.com BORGÜL MAK‹NA ‹Nfi. TUR. SAN. VE T‹C.. LTD. fiT‹. HACI HAL‹L MAH. 1216 SK. NO: 4 K:2 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626430288 Fax: 02626430289 www.borgulmakina.com CELSAC METAL SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. MECL‹S MAH. TERAZ‹C‹LER CAD. NO: 39 SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02164204161 Fax: 02164204100 celsac@celsac.com www.celsac.com.tr CEMSUN PASLANMAZ SAC DEM‹R ÇEL‹K MAM. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MERKEZ MH. FEVZ‹ ÇAKMAK CD. 373. SOKAK NO: 2 KIRAÇ KÖYÜ BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126893260 Fax: 02126891929 info@cemsun.com www.cemsun.com

SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

CEYLANLAR PERFORE SAC MAK. NAK. ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. HARAÇÇI BELDES‹ MERKEZ MAH. 1025/2 SK. NO:12 ARNAVUTKÖY G.O.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126831763 Fax: 02126832305 info@ceylanlarmetal.com www.ceylanlarmetal.com COfiKUNÖZ METAL FORM MAK‹NA ENDÜSSTR‹ VE T‹C. A.fi ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ MAV‹ CADDE NO:5 N‹LÜFER / BURSA Tel: 0 224 280 01 00 Faks: 0 224 280 06 56 info@coskunozmakina.com.tr www.coskunozmakina.com.tr ÇEL‹K METAL SAC SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SANAY‹ S‹TES‹ 112 SOKAK O 9 BLOK NO: 1/3 DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164202086 Fax: 02164202087 www.celikltd.com ÇET‹NKAYA PANO VE SAC BANKALAR fiA‹R Z‹YA PAfiA CAD. NO: 57/1 KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122452212 Fax: 02122442177 cetinkaya@cetinkayapano.com www.cetinkayapano.com DEMSAN DEM‹R ÇEL‹K SAC PROF‹L T‹CARET ESENTEPE MAH. G.O.P. KÜÇÜK SAN. S‹T. 19. BLOK NO:6 GAZ‹OSMANPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126688958 Fax: 02124766590 alaattin@demsandemir.com www.demsandemir.com DEN‹ZER SAC VE METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. OSB METAL ‹fi SAN. S‹TES‹ 5.BLOK NO: 3-5-7 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125491917 Fax: 02125490674 info@denizermetal.com www.denizermetal.com DESA DEM‹R SAC SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DES SANAY‹ S‹TES‹ 114. SOKAK C-13 BLOK NO: 1-3 Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02164667804 Fax: 02165900410 desademir@gmail.com www.desademir.com


SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

223


Makina Rehberi

DO⁄AN METAL SAC DEM‹R ÜRÜNLER‹ PAZ. SAN. T‹C. LTD. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ BAfiAK BULVARI D BLOK NO: 1-2-3-4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124860444 Fax: 02124860445 info@dogan-metal.com www.dogan-metal.com DORA SAC METAL SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. METAL ‹fi SANAY‹ S‹TES‹ 13. BLOK NO: 23-25 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126717006 Fax: 02126717014 info@dorasac.com www.dorasac.com DURMAZ ZLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. OSB 75. YIL BULV. N‹LÜFER/BURSA Tel: 0 224 219 18 00 Faks: 0 224 242 75 80 durma@durmazlar.com.tr www.durmazlar.com.tr EM‹N-‹fi PERFORE & DEL‹KL‹ SAC ‹MALATI ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ METAL ‹fi SANAY‹ S‹TES‹ 17 BLOK NO:30 ‹K‹TELL‹ /‹STANBUL Tel: 02125498731 Fax: 02126714395 ENTAfi METAL DEM‹R SAC SAN. DIfi T‹C.. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ METAL ‹fi SANAY‹ S‹TES‹ 17. BLOK NO: 1-3-5-7-9-11 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125498228 Fax: 02125498428 info@entasmetal.com www.entasmetal.com ERDEM ‹fi DEL‹KL‹ SAC SAN. LTD. fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 307 SK. NO: 22 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163141989 Fax: 02163138995 mail@erdemis.com ERK SAC T‹CARET SAN. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B-6 BLOK N:138 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 02125490808 Fax: 02125497697 ERKAN DEM‹R ÇEL‹K VE SAC T‹C. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. 1.BLOK NO:14 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126710530 Fax: 02125491089

000 224

www.makinarehberi.com

ERKAY NAKL‹YE VE SAC T‹CARET‹ MÜFTÜ MAH. U⁄UR MUMCU CD. CELAL TÜYLÜO⁄LU ‹fi MERKEZ‹ KAT:3 KDZ.ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 0 372 318 11 65 Faks: 0 372 318 11 37 info@erkaymakine.com www.erkaymakine.com ERMAKSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖL. LAC‹VERT CAD. NO:6 N‹LÜFER / BURSA Tel: 0 224 294 75 00 Faks: 0 224 294 75 44 ermaksan@ermaksan.com.tr www.ermaksan.com.tr ERMAN SAC VE DEM‹R R SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. SULTAN ORHAN MAH. 1175 SOK. NO:9 KÜÇÜK SAN. S‹T. YANI GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626447778 Fax: 02626447780 ermansac@ermansac.com www.ermansac.com ERSAC DEM‹R SAC SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. YALOVA - BURSA YOLU 16. KM BEfi ZEYT‹N MEVK‹‹ SUGÖRENKÖYÜ / YALOVA Tel: 02268285600 Fax: 02268285603 info@ersac.com www.ersac.com ERTAN SAC SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ METAL ‹fi SANAY‹ S‹TES‹ 2. BLOK NO: 10/12 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125471342 Fax: 02125108701 FEM METAL SANAY‹ VE T‹C. A.fi. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SAN. BÖLGES‹ ATATÜRK BULVARI ÇEL‹K TÖRÜN END. MERK. 3.BODRUM KAT BAfiAKfiEH‹R ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126716900 Fax: 02126716959 info@femmetal.com www.femmetal.com FIRAT METAL SAC VE DEM‹R ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹Cb LTD. fiT‹. GÜNGÖREN BA⁄CILAR SANAY‹ S‹TES‹ ÇARfiI GRUBU NO:180 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126714090 Fax: 02126714095 firatmetal@firatmetal.com.tr www.firatmetal.com.tr

SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

FURKAN METAL SA AC SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ C-BLOK NO: 307/6 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164660987 Fax: 02163651636 GÖKTÜRKLER SAC SAN. VE T‹C. A.fi. DEM‹RC‹LER S‹TES‹ 3.CADDE NO: 44 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02125581346 Fax: 02125462281 info@gokturklersac.com www.gokturklersac.com GRUPMETAL SAC SANAY‹ A.fi. E-5 YOLU ÜZER‹ TAVfiANLI KÖYÜ KAVfiA⁄I KOCAMEfiE MEVK‹‹ GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627249300 Fax: 02627249093 cankomar@grupmetal.com.tr www.grupmetal.com.tr GÜNDÜZLER META AL SAC SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. TAVfiANLI KÖYÜ A⁄IL BAYIN MEVK‹‹ PK 202 GEBZE KOCAEL‹ Tel: 02627248910 Fax: 02627248915 gunduzler@gunduzlermetal.com www.gunduzlermetal.com GÜNEY SAC SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER SANAY‹ S‹TES‹ 3.CADDE NO:12 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02125463498 Fax: 02125463498 HAKAN SAC METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ARI SANAY‹ S‹TES‹ 690. SOKAK NO: 77-79 ‹VED‹K / ANKARA Tel: 03123954004 Fax: 03123954006 hakansac@mynet.com www.hakansacmetal.com.tr HAS GROUP MAK. END. A.fi. ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ B BLOK 202. SOKAK NO: 20 / B 22 Y. DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163642736 Fax: 02163642738 info@mt.com.tr www.has-group.com.tr


SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

225


Makina Rehberi

H‹DROMODE H‹DROL‹K MAK‹NA SAN.VE T‹C A.fi. ATATÜRK SAN. BÖLGES‹ MUSTAFA ‹NAN CAD. NO:29 HADIMKÖY - ‹STANBUL Tel: 0212 7712901 Faks:02127712928 hidromode@hidromode.com www.hidromode.com ‹KMAL TEKN‹K Afi. ALINTER‹ BULV. NO:120-122-124126 OST‹M / ANKARA Tel: 0 312 385 58 00 Faks: 0 312 354 16 19 info@ikmal.com.tr www.ikmal.com.tr ‹LMAKSAN HAVALANDIRMA MAK‹NA ‹MALAT SANAY‹ T‹CARET ‹THALAT ‹NÖNÜ MAH. YAVUZ SULTAN SEL‹M CAD. NO:101 TORBALI / ‹ZM‹R Tel: 02328547980 Fax: 02328547787 info@ilmaksan.com www.ilmaksan.com ‹NANLAR MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 2. ORGAN‹ZE SANAY‹ EVRENKÖY CAD. NO: 4 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322390396 Fax: 03322390053 info@inanlar.com.tr www.inanlar.com.tr ‹STANBUL DEL‹KL‹ SAC SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. KOOP. 20.BLOK NO:49 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125490972 Fax: 02125490972 KAD‹R METAL BÜKÜM SANAY‹ T‹CARET VATAN MAH. Ç‹FTEHAVUZLAR CAD. SERAP SK. NO: 3 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126745933 Fax: 02126475934 iletisim@kadirmetal.com www.kadirmetal.com KALE PASLANMAZ SAC DEM‹R ÇEL‹K MAMÜLLER‹ VE ‹Nfi. SAN. DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. 1. CADDE NO: 47 ZEYT‹NBURNU / ‹STANBUL Tel: 02126655950 Fax: 02126655966 info@kalepaslanmaz.com www.kalepaslanmaz.com

000 226

www.makinarehberi.com

KARACA METAL DEM‹R SAC PROF‹L T‹C. LTD. fiT‹. DEM‹RC‹LER S‹T. B-2 BLOK NO: 64 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492150 Fax: 02125492150 KARDEfiLER GALVAN‹Z SAC SAN. T‹C. A.fi. E-5 KARAYOLU LEVER KARfiI SAPA⁄I TAfiOCAKLARI MEVK‹‹ YOLU GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02627249474 Fax: 02627248545 bilgi@kardeslergalvaniz.com.tr wwwkardeslergalvaniz.com.tr KARDEfiLER PERFORE DEL‹KLL‹ SAC SANAY‹ ‹K‹TELL‹ OSB METAL ‹fi YAPI KOOPERAT‹F‹ 5. BLOK NO: 35 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125495747 Fax: 02125495748 www.kardeslersac.com KASABALI DEL‹KL‹ SAC SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 2826 SOKAK NO: 5 1. SANAY‹ S‹TES‹ ‹ZM‹R Tel: 02324584711 Fax: 02324581637 taylangorduren@superonline.com www.kasabalimetal.com KASSO MÜHEND‹SL‹K PREFABR‹KE YAPIM S‹STEMLER‹ SANAY‹ VE T‹CARET TUZLA MERMERC‹LER ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 7. SOKAK NO: 9 TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165931485 Fax: 02165931489 kasso@kasso.com.tr www.kasso.com.tr KAYA METAL PASLANMAZ SAC SANAY‹ VE T‹CARET‹ KÜÇÜKBALIKLI OKUL CAD. YOLU NO:130 BURSA Tel: 02242160923 Fax: 02242161263 www.kaya-metal.net KELEfiO⁄LU SAC T‹CARET‹ VE NAKL‹Y YE SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. ÖRENC‹K SANAY‹ S‹TES‹ GÜLÜÇ KÖPRÜBAfiI KDZ.ERE⁄L‹ / ZONGULDAK Tel: 03723181546 Fax: 03723181547

SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

LAZERMAKSAN ÇEL‹K SAC MAK‹NA VE METAL SAN. T‹C. LTD. S.ORHAN MAK. KERESTEC‹LER KÜÇÜK SAN. S‹T. (E-5 ÜZER‹) 1998 BLOK NO: 12 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626440766 Fax: 02626440796 kerem@lazermaksan.com.tr www.lazermaksan.com.tr MAR-EL MAK‹NA SAN. VE T‹C. ÜÇEVLER MAH. N‹LÜFER T‹CARET MERKEZ‹ 66.SOKAK NO:33 16110 N‹LÜFER/ BURSA Tel: 02244411950 Faks: 02244411952 marel@marelmakina.com www.marelmakina.com MERCAN SAC PROF‹L OTOMOT‹V YAN SANAY‹ VE T‹C. A.fi. DES SANAY‹ S‹TES‹ 103 SOKAK A-05 BLOK YUKARIDUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164202407 Fax: 02164203275 mercan@mercansac.com.tr www.mercansac.com.tr METSAN METAL YEDEK DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. METAL ‹fi. SAN. S‹TES‹ 11. BLOK NO : 21 – 23 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 02125496921 Faks: 02125496922 info@metsanas.com www.metsanas.com M‹LTAfi KES‹C‹ TAKIM OTOMOT‹V MAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹. TUZLA MERMERC‹LER OSB AYDINLI MAH. GAZ‹ BULVARI NO:51/A TUZLA / ‹STANBUL Tel: 0 216 593 13 03 Faks: 0 216 593 13 70 info@miltafl.com.tr www.miltas.com.tr MKD MAK‹NA NEC‹P FAZIL BULV. (ESK‹ BOSTANCI YOLU) YOL SOK. NO: 15 ÜMRAN‹YE/Y.DUDULLU/‹STANBUL Tel: 02163653408 Fax: 02163653406 ceyhun@mkdmakine.com www.mkdmakine.com MOZLAR ÇEL‹K HALAT VE KT‹RME EK‹PMANLAR KALDIRMA ÇEK KARATAY SOK. BÜLBÜLLÜ SK. NO: 56 TARIM KRED‹ KOPERAT‹F‹ KARfiISI SELÇUK / KONYA Tel: 03322382574 Fax: 03322366824 mozlar@hotmail.com www.mozlar.com


SAC ‹fiLEME MAK‹NALARI

www.makinarehberi.com

000 227


Makina Rehberi

TALAfiLI ‹MALAT BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com 228


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

229


230

www.makinarehberi.com

TALAfiLI ‹MALAT


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

231


Makina Rehberi

3 B MAK‹NA SAN. T‹C LTD. fiT‹. CNC VE TASARIM H‹Z. KIfiLA CAD.ÜRETMEN ‹fi MERKEZ‹ C BLOKNO:150 TOPCULAR / ‹STANBUL Tel: 02125445846 Fax: 02126137995 mak3b@hotmail.com

ARI MAK‹NA ‹THALAT VE ‹HRACAT A.fi. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 1. EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:158/106 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125670736 Fax: 02124935144 www.arimakina.net www.hakanmakina.com

AK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AKMAK‹NA ‹fi MERKEZ‹ ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. NO:132 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126128700 Fax: 02125675795 msoylu@akmakina.com.tr www.akmakina.com.tr

ATC MAK‹NA TAKIM TEZGAHLARI VE TEKN‹K EK‹PMANLARI EFVZ‹ ÇAKMAK MAH. HÜDA‹ CAD. NO:68 KARATAY / KONYA Tel: 03323427326 Fax: 03323427328 info@atcmakina.com www.atcmakina.com

AKSEM PLAST‹K ME ETAL KALIP VE T‹C. LTD. fiT‹. TUZLA MERMERC‹LER ORGAZN‹ZE SAN. BÖLGES‹, TEM YANYOL CAD. U-2 PARSEL TUZLA / ‹STANBUL Tel: 02165931990 Fax: 02165931999 aboyet@aksemkalip.com www.aksemkalip.com.tr ALZETECH CNC TAKIM TEZ. ‹Ç DIfi SANVE T‹C. LTD. fiT‹. YOL SOK. NO:8/C ‹MES SANAY‹ S‹TES‹ YANI Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165262642 Fax: 02165262643 www.alzetech.com ANATOOL TAKIM TEZG GAHLARI MEGA CENTER ‹fi MERKEZ‹ 1414. SK. NO:4/3 OST‹M / ANKARA Tel: 03123957260 Fax: 03123941823 ANKA CNC GÜNDO⁄AR 1 ‹fi MERKEZ‹ NO:84/276 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126130264 Fax: 02126130268 info@ankacnc.com www.ankacnc.com ANKATEK CNC SAN. T‹C. LTD. fiT‹. UZAYÇA⁄I CAD. AYLIK ‹fi MERKEZ‹ NO: 82/B-12 ‹STANBUL Tel: 03123859610 Fax: 03123859612 agunes@ankatek.com.tr ANTAfi TEKN‹K HIRDAVAT VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.. UZAYÇA⁄I BUL. 78/1 SOK. ATA ‹fi MERKEZ‹ NO:8 OST‹M /ANKARA Tel: 03123858964 Fax: 03123958963 info@antasteknik.com www.antasteknik.com

000 232

www.makinarehberi.com

ATE MAK‹N NA TAKIM TEZGAHLARI VE TEKN‹K EK‹PMANLARI BÜSAN ÖZEL O.S.B. 2. SK. NO:53 KARATAY / KONYA Tel: 03323453902 Fax: 3323453904 info@atcmakina.com www.atcmakina.com AVRUPA MAK‹NA CNC TAKIM TEZGAHLARI ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD 1.EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:158/132 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124179242 Fax: 02124179243 info@avrupamakinacnc.com www.avrupamakinacnc.com BA⁄DATLI TEKN‹K HIRD DAVAT SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERK. A BLOK NO:89\145 TOPÇULAR EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02126124328 Fax: 02125679252 info@bagdatliteknik.com.tr www.bagdatliteknik.com.tr BAL‹ MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. PERPA T‹C.MERKEZ‹ B BLOK K:2 NO:12 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122219247 Fax: 02122203645 info@balimakina.com.tr www.balimakina.com.tr BAfiARAN A⁄IR MAK. SAN. DÖRTYOL SAN.ÇARfiISI 9.NOLU SOK.NO:12 / SAKARYA Tel: 02642751499 Fax: 02642756388 feyziolger@basaranmakinasanayi.com www.basaranmakinasanayi.com

TALAfiLI ‹MALAT

BAfiKENT TORNA BORVERK OTO TURZ. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. 42.SOK. NO:61 OST‹M / ANKARA Tel: 03123547140 Fax: 03123544526 info@baskentmakina.com www.baskentmakina.com BAYKAL MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. ORG SAN BÖLGES‹ YEfi‹L CD N:24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02242431610 Fax: 02242431286 baykal@baykal.com.tr www.baykal.com.tr BEKA-MAK MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. ‹ZM‹R YOLU 25. KM MARMARAB‹RL‹K YANI BAfiKÖY / BURSA Tel: 02244490361 Fax: 02244490360 hasan@bekamak.com www.bekamak.com BEfiGEN MAK‹NA TEKS. METAL VE PLAST‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB DEM‹RC‹LER SANAY‹ S‹TES‹ D3 BLOK NO:336 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126718853 Fax: 02126718989 besgen@besgenmetal.com www.besgenmetal.com B‹RL‹K TORNA SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. GÜMÜfiSUYU CD Ç‹FTE HAVUZLAR YOLU MUTLU AKSU SAN S‹T N:152/153 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124829850 Fax: 02124829812 B‹RMAK ELEKTR‹K LTD. fiT‹. ESK‹ GÖLCÜK YOLU 5.KM KOCAEL‹ Tel: 02623350699 Fax: 02623350654 www.birmakex.com.tr BKT MAK. ‹ML. ELK. TAfi. ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C. LTD ‹VED‹K O.S.B. ARI SAN. S‹T. 4. ETAP 771. SK. NO:101 OST‹M YEN‹MAHALLE / ANKARA Tel: 03123945951 Fax: 03123945952 info@bktmakina.com www.bktmakina.com BORSAN TAKIM TEZGAHLLARI SANAY‹ VE T‹CARET ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD.KIYMET SOK. NO:4 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126741104 Fax: 02125675279 info@borsan.com


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

233


Makina Rehberi

BSA MAK. ‹Nfi. B‹L. T‹C. LTD. fiT‹. CEV‹ZL‹ MAH. ORHANGAZ‹ CAD. GÜRBÜZ SOK. NO:19 DÜKKAN:1 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02163058219 Fax: 02163524587 info@bsabilgi.com.tr www.bsabilgi.com.tr

ÇAKANLAR CNC TORNA YEDEK K PARÇA VE MAK‹NA SANAY‹ ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BA⁄CILAR GÜNGÖREN SAN. S‹T. 16. BLOK N:8 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125490208 Fax: 02125490326 cakan@ttnet.net.tr

CAKSAN CAKA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MALTEPE L‹TROS YOLU HACILAR SANAY‹ ÇARfiISI NO:15 1B 13 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125888617 Fax: 02125673152 caksanmakina@hotmail.com www.caksanmakina.com

ÇAKSAN MAK‹NA ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. TEÇ TOPÇULAR OTO SAN.S‹T. C BLOK NO:68 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126747115 Fax: 02126747129

CAN CNC ELEK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB METAL-‹fi SAN.S‹T. BLOK 6 NO:26 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126712372 Fax: 02126712374 datacan@superonline.com CER METAL ENJEKS‹YON SAN. ‹K‹TELL‹ O.S.B ‹fiDÖK SAN. S‹T. 1. BLK N:20 K.ÇEKMECE/‹STANBUL Tel: 02124859015 Fax: 02124859014 cer@cermetal.com www.cermetal.com CER‹ TAKIM TEZGAHLARI ÖZEL ‹fiLEME MAK‹NALARI ‹ST‹KLAL CADDES‹ NO:4 TAKS‹M BEYO⁄LU / ‹STANBUL Tel: 0 212 292 41 57 Faks: 0 212 252 51 75 idemirci@ceri-mo.fr www.ceri-mo.fr CMS CNC MAK. SAN. VE E T‹C.LTD. fiT‹. FEVZ‹ ÇAKMAK MH. HÜDA‹ CD. KOMSAN ‹fi MERK. N:32 KARATAY / KONYA Tel: 02125656370 Fax: 02125656367 cafer@cms.biz.tr www.cns.biz.tr ÇA⁄DAfi TORNA SAN. VE T‹C. LTD.fiT‹. TEKN‹K OTO SANAY‹ S‹TES‹ 4. BLOK NO: 106 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124818661 Fax: 02124816287 cagdastorna@mynet.com ÇA⁄-KAR DIfi T‹C. MÜM. YUNUS EMRE MAH. VEYSEL KARAN‹ CD. NO:143 YEN‹DO⁄AN ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164308929 Fax: 02164309009 c-ayhan@superonline.com www.femsan.com/eser

000 234

www.makinarehberi.com

DEM‹RC‹O⁄LU MAK‹NA METAL FORM ORHANGAZ‹ KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ 4B BLOK NO:13-15 GEDELEKALTI ORHANGAZ‹ / BURSA Tel: 02245860131 Fax: 02245860121 www.demircioglumakine.com DEM-KA MAK‹NA TAKIM TEZGAHLARI SAN. ‹MES SAN. S‹T. A BLOK 101SOK. NO: 28 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02164206613 Fax: 02164206613 DES CNC OTOMOT‹V LTD. fiT‹. KARTAL SAPA⁄I TEM YANYOLU EYÜP SULTAN MAH. MÜM‹NLER CAD. SAMANDIRA KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163117951 Fax: 02163117954 descnc@superonline.com www.safak.com D‹PAfi A.fi. ATATÜRK ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 10036 SK. NO:7 Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323767200 Fax: 02323767206 dipas@dirinler.com.tr www.dirinler.com.tr D‹VA MAK‹NA TAKIM TEZGAHLARI SAN. VE T‹C. A.fi. ‹K‹TELL‹ OSB. BAfiAKfiEH‹R SAN. S‹T. C BLOK NO:5 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124856616 Fax: 02244853461 info@divamakina.com www.divamakina.com

TALAfiLI ‹MALAT

DMG DECKEL MAHO GILDEMEISTER KÜÇÜKYALI ‹fi MERKEZ‹ G‹RNE MAH. IRMAK SOK. E BLOK NO:5 MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02164897576 Fax: 02164891809 devrim.sisman@gildemeister.com www.dmgturkey.com DMS CNC MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BÜSAN ÖZEL ORG. SAN. S‹T. FEVZ‹ ÇAKMAK MAH. 2.SOK. NO:38 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03323451838 Fax: 03323451434 dms@dmscnc.com www.dmscnc.com DORUK ÇEL‹K METAL ÜRÜN. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DARICA KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK NO:9 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626542101 Fax: 02626542102 info@dorukcelik.com www.dorukcelik.com DORUK MAK‹NA ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. OSMANA⁄A MAH. HASIRCIBAfiI CAD. B‹RL‹K APT. NO:22/8 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164636039 Fax: 02164636039 coskuntuna@ttmail.com DÖRTEM MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DOLAYOBA VEL‹BABA SAN. S‹T. A.3 BLOK N:3-4 PEND‹K/‹STANBUL Tel: 02163070120 Fax: 02163070121 dortem@dortem.com www.dortem.com EFELER MAK‹NE 2823 SOK NO:117 4/413 CARF‹ ‹fi MERKEZ‹ 1. SAN.S‹T. / ‹ZM‹R Tel: 02324590359 Fax: 02324590369 www.efelercnc.com EGE TAKIM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 129/4 SOK. NO:11 4.SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323755314 Fax: 02323755314 egetakim@ttnet.net.tr EGE TEKN‹K CNC 2823 SOK. NO:117/413 CARF‹ ‹fi MRKZ.B BLOK 1.SAN. S‹T. / ‹ZM‹R Tel: 02324599991 Fax: 02324599991


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

235


Makina Rehberi

EKTECH ELEKTRON‹K YILDIZ KOSGEB TEKMER ‹fiL‹K B‹NASI NO:1827 BEfi‹KTAfi / ‹STANBUL Tel: 02122278427 Fax: 02122278427 kidemen@ektech.com.tr www.ektech.com.tr

ERDO⁄AN TORNA ESENLER CAD. VATAN MAH. GÜLDALLAR 11. SAN. S‹T. NO:49 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126133609 Fax: 02124934215 info@erdoganmakina.com

EMAG TURKEY-PMS MAK‹NA LTD. fiEMSETT‹N GÜNALTAY CAD. fiEN APT. NO:58/6 BOSTANCI / ‹STANBUL Tel: 02166587981 Fax: 02166587982 pmsonline@superonline.com

EREN TORNA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KARTAL OTO SAN.S‹T.‹NÖNÜ CAD.B8 BLOK NO:13-14-15 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163899103 Fax: 02163874823 erentorna@erentorna.com.tr www.erentorna.com.tr

EMEKTAR MAK‹NA TAKIM TEZGAHLARI SAN. T‹C. LTD.fiT‹. KÖRFEZ SANAY‹ S‹TES‹ 15.BLOK NO:3 / KOCAEL‹ Tel: 02623353496 Fax: 02623353336 info@emektarmakina.com.tr www.emektarmakina.com.tr

S METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ES ACIBADEM CAD. RAUFPAfiA SOK. DERYA APT. NO:18/1 ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02163268762 Fax: 02163252648

EMSA ENDÜSTR‹YEL MAK‹NA ‹MALAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. SAMANDIRA ‹BN‹ S‹NA CAD NO:25 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163112091 Fax: 02163115435 emsamakina@superonline.com.tr ENKA TAKIM TEZGAHLARI A.fi. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. DEM‹RC‹LER S‹T.G1 BLOK NO:487 KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02126717051 Fax: 02126717054 info@enkatakimtezgahlari.com www.enkatakimtezgahlari.com EN-KA TORNA 4.ESENfiEH‹R MAH. M.FEVZ‹ ÇAKMAK CAD. ‹RFAN SOK. NO:8/B Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163655740 Fax: 02163655740 ERA ‹Ç VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖLG. 22.CAD. 687 SOK.NO:15 / ANKARA Tel: 03123951745 Fax: 03123951789 eracnc@hotmail.com ERDE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. E⁄‹T‹M MAH. KASAP ‹SMA‹L SK. AYDIN ‹fi MERK. NO:6 K:1 D:4-5 HASANPAfiA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163302400 Fax: 02163302401 erde@erdeticaret.com.tr www.erdeticaret.com.tr

000 236

www.makinarehberi.com

ESA MAK‹NE TAKIM VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇAVUfiO⁄LU MAH. NAMIK KEMAL CAD NO:16/2 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164737429 Fax: 02164737430 gokhanerten@esamakine.com.tr www.esamakine.com.tr ESER MAK‹NA TAKIM TEZGAHLARI ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 1.EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:138/88 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125443561 Fax: 02125776341 ESERS SAN TEZGAH TAMPONLARI DUMLUPINAR CAD. 3/106 B.PAfiA BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125651303 Fax: 02125673442 esersan@esersan.com www.esersan.com ESROBOTEK A.fi. EGE SERBEST BÖLGES‹ AYHAN SK. A3-E GAZ‹EM‹R / ‹ZM‹R Tel: 02322520204 Fax: 02322520205 esrobotek@esrobotek.com.tr www.esrobotek.com ETA TAKIM TEZGAHLARI GAZ‹ BULVARI NO:72 ETA ‹fi HANI KAT:8 ÇANKAYA / ‹ZM‹R Tel: 02324834383 Fax: 02324255862 info@etaas.com.tr www.etaas.com.tr

TALAfiLI ‹MALAT

ETOSAN MAK‹NA VE TORNA SAN. T‹C. LTD.. fiT‹. NOSAB 119.SOK. NO:9 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110330 Fax: 02244110335 info@etosan.net www.etosan.net FANUC GE OTOMASYON CNC PAZ. VE T‹C. LTD. fiT‹. MAH‹R ‹Z CAD. NO:48 KAT:1 ALTUN‹ZADE / ‹STANBUL Tel: 02166512115 Fax: 02166512114 ertugrul.yilmaz@fanucge.com www.gefanuc-europe.com FLAMMASTEK TEKNOLOJ‹K MONTAJ SAN. T‹C. A.fi. 2. ORG. SAN. BÖLG. KARAA⁄AÇ YOLU ÇERKEZKÖY / TEK‹RDA⁄ Tel: 02827251950 Fax: 02827251959 info@flammasstek.com www.flammasstek.com FORM MAK‹NA CNC TAKIM TEZGAHLARI SAN T‹C A.fi. fiER‹FAL‹ MAH. MEVDUD‹ SOK. NO:40 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165273202 Fax: 02165274958 form@formcnc.com.tr www.formcnc.com.tr FORMS‹TE ENDÜSTR‹ MAK‹NALARI PAZ. ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C.. 1.SANAY‹ S‹TES‹ 2830 SOKAK NO:4 BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324594328 Fax: 02324594339 info@formsite.com.tr www.formsite.com.tr FURKAN ELEKTROEREZYON TEZGAHLARI RAM‹ KIfiLA CD. EM‹NTAfi 3 SAN.S‹T. NO:1/80 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126128292 Fax: 02125014456 www.maki.com.tr GAMA MEKATRON‹K SANAY‹ VE T‹CARET L‹M‹TET fi‹RKET‹ BEfiEVLER KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ 75.BLOK NO:55-56 BEfiEVLER / BURSA Tel: 02244432094 Fax: 02244434984 gama@gamamakina.com


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

237


Makina Rehberi

GDS GÜNEY D‹J‹TAL ÖLÇME S‹STEMLER‹ VE MAK‹NA SAN. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. GÜN SOK. NO:8/A BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125651022 Fax: 02125651034 GEM‹N‹ ‹Ç VE DIfi T‹C. MÜH. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. NO:70/9 VAYTAfi PLAZA TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125447271 Fax: 02125449195 sales@geminicnc.com www.geminicnc.com GRINDTEC MAK‹‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ATATÜRK CADDES‹, ORK‹DE SOKAK NO.7 K.BAKKALKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165721823 Fax: 02165721833 info@grindtec.com.tr www.grindtec.com.tr GÜLKAR MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. NOSAB M‹NAREL‹ ÇAVUfi MAH. DÖKÜMCÜLER S‹T. 103.SOK. NO:42 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244110016 Fax: 02244110017 gulkarmakina@gulkarmakina.com www.gulkarmakina.com GÜRH‹NG TAKIM SAN. T‹C. LTD. fiT‹. E-5 KARAYOLU ALTI GÜLSUYU MEVK‹‹ fiAMAN SAN. S‹T. TANSEL CAD.NO:72/6-7 CEV‹ZL‹-KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164413674 Fax: 02164412059 gurhing@gurhing.com.tr GÜVEN NAL TEKN‹K HIRDAVAT T‹C. SAN. LTD. fiT‹. TOPÇULAR RAM‹ KIfiLA CAD. EM‹NTAfi 3 SAN. S‹T. NO:65-66 EYÜP / ‹STANBUL Tel: 02125015381 Fax: 02125773743 guvenal@guvenal.net www.guvenal.net GÜVENAL MAK‹NA VE T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ OSB. DEM‹RC‹LER SAN.S‹T. B1 BLOK NO:34 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126710910 Fax: 02126711889 info@guvenal-mak.com www.guvenal-mak.com

000 238

www.makinarehberi.com

HAKAN MAK‹NA TAKIM M TEZGAHLARI SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 1.EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO:158/123-102 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126130970 Fax: 02125763876 info@hakanmakina.com www.hakanmakina.com

‹MA AMO⁄LU TALAfiLI ‹MALAT SAN. VE YEDEK PARÇA MECL‹S MAH. TERAZ‹LER CAD. PERP‹M SAN. S‹T. B BLOK NO:63 SARIGAZ‹/ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165274805 Fax: 02165274806 info@imamogluvinc.com www.imamogluvinc.com

HAKSAN TAKIM TEZGAHLARI MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. LTD. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 1.EM‹NTAfi SANAY‹ S‹TES‹ NO:7/20 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126130209 Fax: 02125764420 haksan@haksan.eu www.haksan.eu

‹MAfi MAK‹NA SAN. A.fi. 2. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ LALEHAN CD NO:61 / KONYA Tel: 03322390141 Fax: 03322390144 nfo@imas.com.tr www.imas.com.tr

HER MAK‹NA CNC TAKIM TEZGAHLARI VE B‹LG‹SAYAR S‹S. B3 / B 102 BLOK NO: 51 G‹Y‹MKENT ORUÇ RE‹S MAH. ESENLER / ‹STANBUL Tel: 02124382821 Fax: 02124382822 kdikici@hermakina.com.tr www.hermakina.com.tr HÜDAfi SANAY‹ VE T‹CARET 633 SOKAK NO:2/1 KÜÇÜK ORGAN‹ZE ÇAMD‹B‹ / ‹ZM‹R Tel: 02324335538 Fax: 02324496882 info@hudasmakina.com.tr www.hudasmakina.com.tr ‹NAN-‹fi TORNA VE MAK‹NA SAN. C. LTD. fiT‹. T‹C 100.YIL BULVARI 40.SOKAK NO: 49 OST‹M / ANKARA Tel: 03123547954 Fax: 03123854253 inanistorna@mynet.com ISOTECH CNC TAKIM TEZGAHLARI VE CADCAM B‹L. S‹STEM BÜSAN ORG SAN BÖL 2.SK N:77 KONYA Tel: 03323452086 Fax: 03323452091 info@iso-tech.net www.iso-tech.net ‹ES ‹STANBUL ELEKTRON‹K SANAY‹ DAVUTPAfiA CAD. KALE ‹fi MERK. NO:121 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124834011 Fax: 02124834012 info@ies.com.tr www.ies.com.tr

TALAfiLI ‹MALAT

‹MBORSAN MAK.YEDEK PARÇA SAN. LTD. fiT‹. KÜRKÇÜLERT CAD. YILDIRIM SK. NO:9 34776 ÜMRAN‹YE/‹STANBUL Tel: 02163136645 Fax: 02163136646 info@imborsan.com www.imborsan.com ‹NMAK MAK. SAN. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. NO:169/8 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126169763 Fax: 02126169764 bilgi@inmak.com.tr www.inmak.com.tr ‹STANBUL MAK‹NA VE OTOMASYON S‹S. SAN. VE T‹C. A.fi. ‹STANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGES‹ AL‹ RIZA EFEND‹ CAD.F2 BLOK NANO PLAZA ÇATALCA / ‹STANBUL Tel: 02127866350 Fax: 02127866153 info@istmak.com www.istmak.com KAL-TES MAK‹NA ‹MA ALAT SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORG. SAN. BÖL. ÖZ ANADOLU SAN. S‹T. 677. SK N:8 OST‹M / ANKARA Tel: 03123951895 Fax: 03123958326 info@kaltesmakina.com www.kaltesmakina.com KAMSAN MAK‹NA SANAY‹ DOSAB AL‹ OSMAN SÖNMEZ CAD. FESLE⁄EN SOK. NO:14 DEM‹RTAfi / BURSA Tel: 02242616170 Fax: 02242616275 kamsan@kamsanmakina.com www.kamsanmakina.com


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

239


Makina Rehberi

KAPTAN CNC KOCAYOL SK. ÇEB‹O⁄LU APT. NO:56/8 BOSTANCI KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163724847 Fax: 02163725301 KAR METAL SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. D-100 KARAYOLU ÜZER‹ AYVALIK MEVK‹‹ HANLI / ADAPAZARI Tel: 02642765916 Fax: 02642765919 info@karmetal.com.tr www.karmetal.com.tr KARAPORT MAK‹NA PERPA T‹CARET MERKEZ‹ B BLOK 12.KAT NO:2232 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122109598 Fax: 02122109598 info@karaport.com www.karaport.com KARDEfiLER TORNA PRES SANAY‹ ESENTEPE MAH. G.O.PAfiA KÜÇÜK SAN. S‹T. 2950 SK. 4.BLOK N:4/5 GAZ‹OSMANPAfiA/‹STANBUL Tel: 02126061020 Fax: 02126061026 kardeslertorna@hotmail.com KAfiIK KÇIO⁄LU MAK‹NA BEfiEVLER KÜÇÜK SAN. S‹T. 17. BLOK NO:72 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244434684 Fax: 02244434685 murat@kasikcioglu.com www.kasikcioglu.com KEMA MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BEfiEVLER KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ 18.BLOK NO:21-23-24 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244413780 Fax: 02244413782 kema@kema.com.tr www.kema.com.tr KTS KAYA TORNA SPRA‹L SANAY‹ 17. SOKAK NO: 46 06370 OST‹M / ANKARA Tel: 03123856188 Fax: 03123856189 info@ktsqkts.com.tr www.kts.com.tr KUB‹LAY TEKN‹K YEN‹ MALTEPE YOLU ONUR EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO: 41 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125675399 Fax: 02125675625 info@kubilayteknik.com www.kubilayteknik.com

000 240

www.makinarehberi.com

KU UTLU MAK‹NA SANAY‹‹ KARATAY SAN. SARIYER SOK. NO:18 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322335181 Fax: 03322335181 latifkutlu79@hotmail.com www.kutlumakina.com KÜLÇE MAK‹NA YEN‹ KULLANILMIfi TAKIM TEZGAHLARI 351 SOK. NO:1 2. SANAY‹ S‹TES‹ BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02324614466 Fax: 02324351108 info@kulcemakina.com www.kulcemakina.com LAZER M‹KRON MARKALAMA KAYNAK SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 129/12 SK. NO:17 4.SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323758655 Fax: 02323754139 info@lazermikron.com www.lazermikron.com L‹DER CNC TAKIM TEZG. SAN. VE DIfi. T‹C. A.fi. SAHRAYI CED‹D MAH. ‹NÖNÜ CAD. AYDO⁄AN ‹fi MERKEZ‹ NO:12 D:4 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02164116100 Fax: 02164116162 bduzguner@lidercnc.com.tr www.lidercnc.com.tr L‹DER MAK‹NA CNC OTOMAT METAL BA⁄LAN NTI ELEM. TALAfi. RASATHANE CAD. KALENDER SOK. NO:9/A ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR / ‹STANBUL Tel: 02164625255 Fax: 02164625256 info@liderotomat.com www.lidrotomat.com LNS MK‹NE SAN. T‹C. A.fi KERESTEC‹LER SAN. S‹T.10 SK. N.45 SARAYKÖY KAZAN / ANKARA Tel: 03128152434 Fax: 03128152437 info-turkiye@lns-europe.com www.lns-europe.com MAK‹NO CNC ‹LER‹ TEK. VE T‹C. LTD. fiT‹. TRAKYA SERBEST BÖLG. ATATÜRK BULVARI BEGONYA SK NO:1 ÇATALCA / ‹STANBUL Tel: 02127866200 Fax: 02127866205 mctr@cnc.com.tr www.makino.com.tr

TALAfiLI ‹MALAT

MAPAfi MAK‹NA TAKIM M TEZGAHLARI SANAY‹ VE T‹CARET 100.YIL BULVARI KASOVA ‹fi MERKEZ‹ 137 K OST‹M / ANKARA Tel: 03123549677 Fax: 03123549679 mapas@mapasmakina.com www.mapasmakina.com MAXIMA ‹MALAT MÜHEND‹SL‹K VE DAN. fiT‹. GOSB TEKNOPARK H‹GH-TECH OF‹S B‹NASI 2. KAT A-2 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02164839597 Fax: 02164839550 info@maxima.com.tr www.maxima.com.tr MEGA ELEKTRON‹K VE TALAfiLI ‹MALAT MAK‹NALARI T‹C. UZUNÇAYIR CAD. NO:31 A-1 BLOK D:14 HASANPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02164285441 Fax: 02163259811 megacnc@megatr.com www.megatr.com MEGA MAK‹NE TEKNOLOJ‹LER‹ A.fi. UZUNÇAYIR CAD.NO:31 A1 BLOK KAT:4 D:25 HASANPAfiA KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02165459755 Fax: 02165459757 maktek@megatr.com www.megamakine.com MEGA TEKN‹K MACHINE INDUSTRY & TRADE COMPANY Y LTD. 43 SK. NO:15-13 OST‹M / ANKARA Tel: 03123853370 Fax: 03123853502 info@megateknik.net www.megateknik.net MEKART MEKAN‹K KURTULUfi MAH. SAHRA CAD. S‹‹LS‹LE SOK. KÜÇÜK SAN. S‹T. NO:8GÜRSU / BURSA Tel: 02243761676 Fax: 02243761766 zafer@mekartmekanik.com www.mekartmekanik.com META TEKN‹K MAK‹NA VE CNC TAK. TEZ. SAN. VE T‹C. YEN‹ DO⁄AN MAH. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. NO:150/235 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126748125 Fax: 02126748126


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

241


Makina Rehberi

METESAN GÜRSEL MAH. KARATAfi SK. SNS PLAZA K:4 OKMEYDANI/‹STANBUL Tel: 02122226792 Fax: 02122227580 METSAN METAL DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖLG. METAL ‹fi. SAN. S‹TES‹ 11. BLOK NO : 21 – 23 ‹K‹TELL‹/‹STANBUL Tel: 0 212 549 69 21 Faks: 0 212 549 69 22 info@metsanas.com www.metsanas.com M‹KRON CNC TAKIM TEZGAHLARI MÜHEND‹SL‹K VE B‹LG‹SAYAR ‹MES SANAY‹‹ S‹TES‹. E- BLOK. 502 SOKAK NO : 26 / A Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163641739 Fax: 02163641742 mikron@mikroncnc.com www.mikroncnc.com KD MAK‹NA MK NEC‹P FAZIL BULV.(ESK‹ BOSTANCI YOLU) YOL SOK.NO:15 ÜMRAN‹YE Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163653408 Fax: 02163653406 ceyhun@mkdmakine.com www.mkdmakine.com MORI SEIKI ‹STANBUL MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FERHATPAfiA MH. GAZ‹PAfiA CD. NO:11 SAMANDIRA / ‹STANBUL Tel: 02164716636 Fax: 02164718030 MUSTEK TAKIM TEZG. SAN.T‹C.LTD.fiT‹. ‹MES SAN. S‹T. C BLOK 305 SOK. NO:7 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02165401919 Fax: 02165404887 mustek@mustekcnc.com www.mustekcnc.com NEDERMAN TÜRK‹YE TEKST‹LKENT A8/46 ESENLER –‹STANBUL Tel: 0 212 438 33 91 Faks: 0 212 438 33 91 info@nederman.com www.nederman.com ORSE METAL PLAS. VE MADEN‹ YA⁄ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÇAVUfiO⁄LU MAH. SANAY‹ CAD. SADE SANAY‹ S‹TES‹ A BLOK NO:1 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164882270 Fax: 02164887660 www.orsecnc.com

000 242

www.makinarehberi.com

ORSEL MÜH. MÜM. SAN. VE T‹C. LTD D. fiT‹. KUfiD‹L‹ CAD.NO:43 TORAMAN HAN K:3 KADIKÖY / ‹STANBUL Tel: 02163478395 Fax: 02163478393 orsel@turk.net www.heidenhain.de OSMANLI MAK‹NA TAKIM TEZ. SAN. VE T‹C. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD.ÖZEL ‹DARE ‹fi MERK.150/5 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126138841 Fax: 02126138842 osmanlimakina@superonline.com www.osmanlimakine.com OTOMAT‹K TEKN‹K TORNA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG SAN BÖL DOLAPDERE YAPI KOOP. 3. BLOK N.27-29 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125493738 Fax: 02125493739 tekniktorna@hotmail.com OTR MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BASIN EKSPRES YOLU MERKEZ MAH. NO:5/B AYAZ PLAZA KAT:1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124729099 Fax: 02124729098 otr@otr.com.tr www.otr.com.tr ÖZDEM‹R T‹CARET TEKN‹K HIRDAVAT ULU CD AYDIN ‹fi HANI N:24/B / BURSA Tel: 02242546921 Fax: 02242546921 ozdemirtic@hotmail.com ÖZDEM‹R VERGEL TORNA MAK‹NE SANAY‹ ‹K‹TELL‹ ORG. SAN. BÖL.TORMAK. SAN. S‹T. I BLOK NO:1 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124851226 Fax: 02124851226 ozdemirvargel@superonline.com ÖZEL MAK‹NA MODEL VE DÖKÜM SAN. KIfiLA CAD. GÜNDO⁄AR ‹fi MERKEZ‹ NO:84/130 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125444641 Fax: 02125444562 info@ozelmodel.com www.ozelmodel.com

TALAfiLI ‹MALAT

ÖZEN ‹fi MAK‹NA TORNA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ORG.SAN.BÖL. NACARLI MEVK‹‹ CUMHUR‹YET BULV. N:12 MERS‹N Tel: 03246764590 Fax: 03246764593 info@ozenismakina.com www.ozenismakina.com ÖZKAL MAK‹NA SAN. VE DIIfi T‹C. LTD. fiT‹. MALTEPE L‹TROS YOLU HACILAR SAN. ÇARfiISI NO.15/1 B 1TOPKAPI MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02126123800 Fax: 02125015599 info@ozkalmakina.net www.ozkalmakina.net ÖZTEKN‹K OTOMAT TORNA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ORG. SAN. BÖLG. TORMAK SAN. S‹T. H BLOK NO:45 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124860162 Fax: 02124860163 hasan@ozteknikotomat.com.tr www.ozteknikotomat.com.tr PARALSAN TAKIM TEZGAHLARI KN‹K DESTEK SATIfi VE TEK DÖRTYOL SAN ÇARfiISI MERKEZ HM 52. SK / ADAPAZARI Tel: 02642751287 Fax: 02642751299 info@paralsan.com www.paralsan.com PEKSA MAK‹NA CNC TORNA VE OTOMAT ORG. SAN. BÖL. ATATÜRK OTO SAN. S‹T. 16.SOK. NO:451 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124856760 Fax: 02124856941 P‹RAM‹T TORNA - MAK‹NA‹MALAT-SANAY‹ KÜÇÜK SAN. S‹T. 25. BLOK NO:42 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244414335 Fax: 02244410936 PMS MAK‹NA SERV‹S H‹ZM. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. fiEMSETT‹N GÜNALTAY CAD.fiEN APT.NO:42/6 BOSTANCI/‹STANBUL Tel: 02166587981 Fax: 02166587982 pmsonline@superonline.com PRES-‹fi DO⁄RULTMA SAN. VE A⁄IR TORNA ‹fiLER‹ ATÖLYE SANAY‹ ÇARfiISI 43 SOK. NO:38 YÜRE⁄‹R / ADANA Tel: 03223212287 Fax: 03223211717


TALAfiLI ‹MALAT

www.makinarehberi.com

243


Makina Rehberi

PROSAN MAK‹NA TAKIM TEZGAHLARI 28296 SK. NO:19 1. SAN. S‹T. / ‹ZM‹R Tel: 02324497061 Fax: 02324494742 bahattin@prosanmakina.com www.prosanmakina.com RE‹S CNC TAKIM TEZGAHLARI PROG. S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD NO:177 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125645184 Fax: 02125812217 info@reiscnc.com www.reiscnc.com REM‹ TORNA TERAZ‹DERE MAH. CUMHUR‹YET CAD. NO:27 G‹R‹fi KAT BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124934497 Fax: 02125767232 mehmet@remicnc.com www.remicnc.com RENISHAW PLC 19 MAYIS MAH. ‹NÖNÜ CAD. SÜMER SK. Z‹TAfi ‹fi MERKEZ‹ C1 BLOK KAT 4 DA‹RE: 11 KOZYATA⁄I / ‹STANBUL Tel: 02163809240 Fax: 02163809245 sinan.fidanligul@renishaw.com.tr www.renishaw.com.tr RETOSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. ORG. SAN. BÖL. KIRMIZI CAD. NO:2 N‹LÜFER / BURSA Tel: 0 224 242 10 94 Faks: 0 224 242 10 97 info@retosan.com www.retosan.com R‹MET MAK‹NA VE H‹DROL‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹. S‹NCAN OSB. ORHAN IfiIK CAD. NO:2 S‹NCAN / ANKARA Tel: 03123540749 Fax: 03122670723 info@rimetmakina.com.tr www.rimetmakina.com.tr SADIK TORNA MAK‹NE VE YEDEK PARÇA SANAY‹ DUMLUPINAR CAD. ORTA MAH. NO:49 MALTEPE BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125773349 Fax: 02126128859 mehmet@sadiktorna.com www.sadiktorna.com

000 244

www.makinarehberi.com

SAF‹R MAK‹NA TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DAVUTPAfiA CAD. KALE ‹fi MERKEZ‹ NO:31-32 TOPKAPI / ‹STANBUL Tel: 02124826546 Fax: 02124826233 simya-mak-tk@ekolay.net www.safirkimya.com SANAKS CNC MAK‹NA ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ARI SANAY‹ S‹TES‹ 690 SOK. NO:117 OST‹M / ANKARA Tel: 03123957876 Fax: 03123957877 ay.egemen@kamak-cnc.com www.kamak-cnc.com SED D‹fiL‹ TORNA FREZE VE D‹fiL‹ SANAY‹ BEfiEVLER SAN. S‹T. N‹LÜFER CAD. 35.BLOK NO:6-8 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244410492 Fax: 02244410904 info@seddisli.com SES 3000 CNC TAK. TEZ. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. NO.115 RAM‹ / ‹STANBUL Tel: 02126742507 Fax: 02126138868 bilgi@ses3000.com www.ses3000.com SEZD‹‹L CNC VE MAK. SAN T‹C. LTD. fiT‹ YEN‹ SANAY‹ S‹TES‹ 14.BLOK NO:21 / KARAMAN Tel: 03382132322 Fax: 03382130594 SHENYANG MACH‹NE TOLL CO. EGS B‹NALARI .B 2 BLOK KAT:7 NO:256- 257 YEfi‹LKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124650988 Fax: 02124650993 www.smtcl.com S‹MAKSAN CNC ÜÇEVLER MAH. 69.SOK. NO:5 N‹LÜFER T‹C. MERK. N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244414926 Fax: 02244414928 www.simaksan.com.tr/ ARI S‹TEMAK ENDÜSTR‹ MAK‹NALA PAZ. SAN. VE T‹C. LTD. 1.SAN S‹T. 2830 SOK. NO:4 / ‹ZM‹R Tel: 02324594328 Fax: 02324594339 info@sitemak.com.tr www.sitemak.com.tr

TALAfiLI ‹MALAT

SML TAKIM TEZGAHLARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 1.SANAY‹ S‹TES‹ 2822 SK. NO:67 (PTT KARfiISI) / ‹ZM‹R Tel: 02324576766 Fax: 02324576765 ismail.soybas@smlmakina.com www.smlmakina.com SMTCL E.G.S.B 2 BLOK KAT:7 NO:256257 YEfi‹LKÖY / ‹STANBUL Tel: 02124650988 Fax: 02125441252 cigdem_ozturk@smtcl.com www.smtcl.com E SÖKMEN TORNA MAK‹NA VE KALIP ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. 4171 SOK. NO:5 ALTINDA⁄ / ‹ZM‹R Tel: 02324671399 Fax: 02323767984 www.sokmentorna.com SPINNER TAKIM TEZGAHARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YEN‹DO⁄AN MAH. RAM‹ KIfiLA CAD. NO:105 DÜKKAN NO:4-5-6 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126127752 Fax: 02126127762 cenkkoc@spinner.com.tr www.spinner-wem.de STUDER TÜRK‹YE RÜZGARLIBAHÇE MAH.ACARLAR ‹fi MERKEZ‹ F.BLOK K.5 N.13 KAVACIK / ‹STANBUL Tel: 02164130400 Fax: 02164130169 info@studer.com www.studer.com SÜZER MAK‹NA TORNA VE FREZE ‹fiLER‹ 129/8 SOK. NO:24 4.SAN. S‹T. BORNOVA / ‹ZM‹R Tel: 02323754817 Fax: 02323758309 SÜRSAN MAK‹NE ÇUBUK SÜRME S‹STEMLER‹ Yenido¤an Mh. Topçular K›flla Cad. Cicoz Yolu hekimo¤lu Plaza No: 67/3BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124932010 Fax: 02124933070 serdar.aydin@sursanmakine.com www.sursanmakine.com


TANDEM TAKIM TEZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TAVUKÇU YOLU CD. ALTAY SOK. NO:15/4 ÜMRAN‹YE Y.DUDULLU / ‹STANBUL Tel: 02163131413 Fax: 02163131411 info@tandem.com.tr www.tandem.com.tr TANRIVERD‹‹ TORNA KÜÇÜK SAN.fi ENOL SK.NO:4 ‹NEGÖL / BURSA Tel: 02247134729 Fax: 02247134729 TEK METAL TORNA PRES KALIP YEN‹ SAN. fiEKER KISMI 21. SK. NO:31 / KAYSER‹ Tel: 03523313134 Fax: 03523366059 TEKN‹K ELLER TORNA TALAfiLI ‹ML. VE ONARIM SAN. VEL‹BABA MAH.M‹MAR S‹NAN CAD.VEL‹BABA SAN.S‹T.B2 BLOK NO:1 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163073193 Fax: 02163073933 teknikellertorna@hotmail.com TEKN‹K TORNA PLAST‹K MAK‹NA PARÇALARI ‹MALATI GÜMÜfiSUYU CAD. EM‹NTAfiGÜMÜfiSUYU SAN. S‹T. KAT:1 NO:84 TOPKAPI MALTEPE / ‹STANBUL Tel: 02125675941 Fax: 02125016954 TEKN‹KEL T‹CARET VE SAN. A.fi. P‹YALEPAfiA BULVARI KASTEL ‹fi MERKEZ‹ C BLOK KASIMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02122547400 Fax: 02122563014 teknikelmachine@superonline.com www.teknikel.com TEKNOS‹STEM TEKNOLOJ‹K OTOMOASYON S‹STEMLER‹ MÜH. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ 8. CAD. NO:36 / ESK‹fiEH‹R Tel: 02222361153 Fax: 02222360023 ayilmaz@teknosistem.com.tr www.teknosistem.com.tr

TELC‹ TORNA SANAY‹ S‹T G BLOK N:11 Ç‹NE / AYDIN Tel: 02567112548 Fax: 02567112548 TELÇAK MAK‹NA KAVAKPINAR MAH. KORUMA SAN. S‹T. A BLOK NO:9 PEND‹K / ‹STANBUL Tel: 02163967175 Fax: 02165972544 telcakmakina@gmail.com TEM‹Z‹fi TORNA ATÖLYES‹ YEN‹ SAN. S‹T. 3.BLOK 4. DÜKKAN / KARAMAN Tel: 03382130234 Fax: 03382130234 TEMSAN MAK. DIfi T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. NO:169 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126156000 Fax: 02126156008 info@temsanmakina.com.tr www.temsanmakina.com.tr TER TORNA P‹YALEPAfiA MAH. AKÇAY SOK. NO:14/1 KASIMPAfiA OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02122541608 Fax: 02122540769 tertorna@hotmail.com TEZAYMAK TAK. TEZ. SAN. VE T‹C. A.fi. ‹K‹TELL‹ ORG SAN DEM‹RC‹LER S‹T C1 BLOK NO:193 KÜÇÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02125495969 Fax: 02125012936 info@tezaymak.com.tr www.tezaymak.com.tr TEZMAK TEKN‹K SERV. MAK. SAN. VE T‹C C. A.fi. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD.NO:129 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02126746021 Fax: 02125011389 engin@tezmak.com.tr www.tezmak.com.tr TEZMAKSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. A.fi. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. NO:129 BAYRAMPAfiA ‹STANBUL BAYRAMPAfiA / ISTANBUL Tel: 02126746010 Fax: 02125770836 hatice@tezmaksan.com www.tezmaksan.com

TALAfiLI ‹MALAT

TEZMAKSAN MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 1203/11 SOK. NO:4 KARAHASANATLI ‹fi MERKEZ‹ KAT:5 D.504 YEN‹fiEH‹R / ‹ZM‹R Tel: 02324697956 Fax: 02324697957 izmir@tezmaksan.com

Makina Rehberi

TALHA H‹DROL‹K MAK‹NA OTOMOT‹V END.SAN.VE DIfi T‹C. FAT‹H MAH. KARATAY SANAY‹ PERVAR‹ SOK.NO:24 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322337333 Fax: 03322340823 bilgi@talha.com.tr www.talha.com.tr

TEZPA TAKIM TEZGAHLARI SAN. LTD. fiT‹. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD.EM‹NTAfi SAN. S‹T. 138/92 BAYRAMPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125760030 Fax: 02126129055 TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI SAN. VE DIfi. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DEM‹RC‹LER SANAY‹ S‹TES‹ B2 BLOK NO:53-54 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126711683 Fax: 02126714078 m.ozkal@tezsan.com.tr www.tezsan.com.tr TEZ-SAN TAKIM TEZGAHLA ARI VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ESENTEPE MH. TAHS‹N KAYA SAN. S‹T. A BLOK NO.7 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02163065523 Fax: 02163065523 asliuzmay@hotmail.com TORMAKSAN-RAMTEK LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. C 3 BLOK NO 220 ‹K‹TELL‹ / ISTANBUL Tel: 02124070073 Fax: 02124070073 berke@tormaksan.com.tr www.tormaksan.com.tr TORNA TESF‹YE MAK‹NA METAL ‹Nfi ‹TH. ‹HR.. SAN. 29. SOK. NO:116 OST‹M / ANKARA Tel: 03123852474 Fax: 03123850325 ozaktornamakinametal@mynet.com TORNA TESV‹YE ATÖLYES‹ BEfiEVLER KÜÇÜK SAN. 23. BLOK NO.8 / BURSA Tel: 02244412915 Fax: 02244412915 TORTAfi TORNA TAfiLAMA SAN. T‹C. KADOSAN SAN S‹T U BLOK N:2 Y.DUDULLU ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163647478 Fax: 02163647478 metin.trk@mynet.com www.makinarehberi.com

245


Makina Rehberi

TRAMCO ‹ZM‹R MAK‹NA ‹HRACAT ‹THALAT SANAY‹ VE T‹C 10014 SK. NO:9 ‹.A.O.S.B. Ç‹⁄L‹ / ‹ZM‹R Tel: 02323281930 Fax: 02323281931 pernopim@superonline.com TUFAN CNC KIfiLA CD. APEK ÜRETMEN ‹fi MERK. C BLOK NO:89/347 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02125775784 Fax: 02125775785 TU⁄RA MAK‹NA TAKIM TEZG. MADEN‹ EfiYA SAN.VE T‹C. KAYSER‹ SERBEST BÖLGES‹ ANKARA KARAYOLU 15.KM NO:467 / KAYSER‹ Tel: 03523114951 Fax: 03523114952 mcetindag@tugramak.com www.tugramakina.com TUTMAKSAN KES‹C‹ TAKIM OST‹M SANAY‹ S‹TES‹ 31/A SOKAK NO:2 OST‹M / ANKARA Tel: 03123540727 Fax: 03123854103 tutmaksan@tutmaksan.com.tr www.tutmaksan.com.tr TÜRSAN CNC TORNA YEDEK PARÇA SANAY‹ RAM‹ KIfiLA CAD. AYDINLAR SAN. S‹T. KAT:2 NO:27/41 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126128065 Fax: 02126128063 UCE CNC TAKIM TEZGAHLARII TEKN‹K HIRD. MAK. SAN. T‹C. LTD. ‹VOGSAN MEL‹H GÖKÇEK BULVARI NO:17/51 OST‹M / ANKARA Tel: 03123943896 Fax: 03123943897 UFUK TORNA YEN‹ SAN. S‹T. 3733 SOK. NO:12 TARSUS / MERS‹N Tel: 03246248005 Fax: 03246132495 U⁄UR KALIP CNC-PLAST‹K KALIP ‹MALATI ABD‹ ‹PEKÇ‹ CAD. ZORLU SOK. N:15 K:2 BAYRAMPAfiA/‹STANBUL Tel: 02125017108 Fax: 02124800942 U⁄UR‹fi TORNA TEK KST‹L MAK. YEDEK PARÇA ‹ML. A BLOK 11 NOLU CAD. NO.19 KÜSGET / GAZ‹ANTEP Tel: 03422351252 Fax: 03422353582

000 246

www.makinarehberi.com

U⁄URSAN MAK‹NA KALIP SAN. VE T‹C. LTD. ABD‹‹PEKÇ‹ CAD. 1. EM‹NTAfi SAN. S‹T. NO 158/163 B.PAfiA / ‹STANBUL Tel: 02124933873 Fax: 02124933874 info@ugursancnc.com www.ugursancnc.com UZAY MAK‹NA TAKIM N. T‹C. A.fi. TEZGAHLARI SAN BEYL‹KDÜZÜ O.S.B BAKIR VE P‹R‹NÇC‹LER SAN. S‹T MENEKfiE CAD. NO:18 BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02128755891 Fax: 02128755900 uzay@uzaymak.com www.uzaymak.com ÜN‹TEZ ÜN‹VERSAL TAKIM TEZGAHLARI SAN. VE T‹C. ‹K‹TELL‹ OSB DEM‹RC‹LER SAN. S‹T. B-1 BLOK NO:49 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126714166 Fax: 02126714168 info@unitez.com www.unitez.com ÜN‹VERSAL TORNACILIK S. GARAJ MAH AYAK CD. B‹LG‹NER SK. NO:11 N‹LÜFER / BURSA Tel: 02244419224 Fax: 02244414960 V-DM ‹THALAT ‹HRACAT TEKN‹K MALZ. ‹Nfi. TEKS. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. RAM‹ KIfiLA CAD. METAL HAN NO:83/5 TOPÇULAR / ‹STANBUL Tel: 02126743414 Faks: 02126744526 VERAL TORNA VE AYDINLATMA IML. SAN. 1515 SK.NO:3/A ALSANCAK / ‹ZM‹R Tel: 02324226530 Fax: 02324639752 YAPAR-‹fi TORNA TESF‹YE FREZE TEKST‹L YEfi‹LOBA MH. ADANA ORTA ÖLÇEKL‹ SAN.S‹T. 43/1 SK. A BLOK NO:9 / ADANA Tel: 03224288653 Fax: 03224292488 info@yaparis.com.tr www.yaparis.com.tr

TALAfiLI ‹MALAT

YAVUZ MAK‹NA TESV‹YE KÖRFEZ KÜÇÜK SANAY‹‹ S‹TES‹ 6. BLOK NO:11 ‹ZM‹T / KOCAEL‹ Tel: 02623351296 Fax: 02623350040 info@yavuzmak.com www.yavuzmak.com YAVUZ TORNA MAK‹NA ‹MALATI ORG. SAN. BÖL. B‹KSAN SAN. S‹T. A2 BLOK NO:25 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02124862459 Fax: 02124862460 info@yavuztorna.com www.yavuztorna.com YAYLI OTO TORNA KÜÇÜK SAN. S‹T. 6 BLOK NO:36 BEfiEVLER / BURSA Tel: 02244411122 Fax: 02244411122 YAZGAN TORNA ESK‹ HALKALI CAD. MUTLU SAN. S‹T. NO:9-10 BEfiYOL / ‹STANBUL Tel: 02125414287 Fax: 02126249181 YEPAR TORNA KALIP SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. YEfi‹LOBA MH METAL ‹fiLER‹ SAN S‹T N:15 23. BLOK / ADANA Tel: 03224294737 Fax: 03224294737 YILMAZ CNC SANAY‹ MAH. MUTLU SOK. NO:48 PENDIK / ‹STANBUL Tel: 02165950738 Fax: 02165950738 YILMAZ TORNA YÜZYIL MH KIfiLA CD 8.SK YILMAZ HAN 21 BA⁄CILAR / ‹STANBUL Tel: 02126290196 Fax: 02126291065 yilmaztorna@yilmaztorna.com.tr www.yilmaztorna.com.tr YILMAZ TORNACILIK YAN SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MALTEPE MAH. Ç‹FTEHAVUZLAR CAD. ASKER‹ FIRIN SK. NO:27 PREST‹J ‹fi MERKEZ‹ KAT 3 NO:801 DAVUTPAfiA / ‹STANBUL Tel: 02125678758 Fax: 02122834803 yilmaz74@ttnet.net.tr www.yilmaztornacilik.com.tr


Makina Rehberi

TAfiIMA KALDIRMA ve DEPOLAMA BÖLÜMÜ

www.makinarehberi.com www.makinarehberi.com

247 000


248

www.makinarehberi.com

TALAfiLI ‹MALAT


TAямБIMA KALDIRMA ve DEPOLAMA

www.makinarehberi.com

249


Makina Rehberi

ARI MAK‹NA V‹NÇ SANAY‹ LTD. fiT‹. ‹VED‹K ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLG. ARI SANAY‹ S‹TES‹ 684 SK. N:101 OST‹M / ANKARA Tel: 03123953530 Fax: 03123951226 arimakina@mynet.com www.arimakinasanayi.com

GERMAKSAN MAK‹NA SANAY‹ VE E T‹CARET LTD. fiT‹. CEYHAN KARAYOLU ÜZER‹ 7. KM. PK.540 ADANA Tel: 03223464225 Fax: 03223464227 info@germaksan.com.tr www.germaksan.com.tr

NETMAK MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET LTD. fiT‹. BALKAN CAD. NET PLAZA GÖKÇ‹N SK. NO:56 ÇAKMAK 34770 ÜMRAN‹YE / ‹STANBUL Tel: 02163642400 Fax: 02163642800 info@netmak.com.tr www.netmak.com.tr

ASER V‹NÇ VE ASANSÖR SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORG. SANAY‹ BÖLGES‹ METAL ‹fi SANAY‹ S‹TES‹ 13. BLOK NO: 2/4 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125492224 Fax: 02125496267 aser@aservinc.com www.aservinc.com

GÜRALP V‹NÇ MAK‹NA KONSTR‹KS‹YON SAN. VE LTD. fiT‹ TORBALI KEMALPAfiA YOLU ÜZER‹ 300. M. NO:16 TORBALI / IZMIR Tel: 02328531866 Fax: 02328531867 guralp@guralpvinc.com.tr www.guralpvinc.com.tr

ÖZ‹SMAK ‹ST‹F MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ‹K‹TELL‹ ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ DOLAPDERE SANAY‹ S‹TES‹ 25. ADA NO:12 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126715024 Fax: 02126714982 oz.ismak@superonline.com www.ozismak.com.tr

BÜLBÜLO⁄LU ÇEL‹K ENDÜSTR‹S S‹ SAN. VE T‹C. A.fi. AKINCIYOLU 2.KM YEN‹KENT S‹NCAN / ANKARA Tel: 03122672929 Fax: 03122772565 info@bvs.com.tr www.bvs.com.tr ÇAKMAK V‹NÇ SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. EfiREF B‹TL‹S CAD. NO: 2 A4 BLOK D:7 DAP fiELALE SPACE CENTER SARIGAZ‹ / ‹STANBUL Tel: 02164663637 Fax: 02165454019 info@cakmakvinc.com www.cakmakvinc.com

DÜNDAR METAL NAKL‹YAT ‹Nfi. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KÜÇÜK SANAY‹ S‹TES‹ NO:7 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626411014 Fax: 02626444386 dundar@dundarmakina.com www.dundarmakina.com

000 250

www.makinarehberi.com

KANGAL V‹NÇ KALDIRMA VE TAfiIMA MAK‹NALARI CARESKAL ORG. SAN. BÖLG. DEM‹RC‹LER S‹TES‹ B-8 BLOK KAT:2 NO:176 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02126714038 Fax: 02126714039 info@kangalvinc.com.tr www.kangalvinc.com.tr KOÇEL ÇEL‹K EfiYA SAN.T‹C.LTD.fiT‹. GOSB 800 SOKAK NO:816 GEBZE / KOCAEL‹ Tel: 02626771130 Fax: 02626771140 info@kocel.com.tr www.kocel.com.tr

DEV V‹NÇ ZAFER SAN. HOROAZLUHAN MAH. KAVAKALTI SK. NO:1 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03322484370 Fax: 03322278908 bilgi@devvinc.com www.devvinc.com

ERKUfiLAR MAK‹NA VE EL ALETLER‹ SANAY‹ T‹CARET A.fi. TERSANE CAD. NO: 91/1 FAT‹H HIRDAVATCILAR ÇARfiISI KARAKÖY / ‹STANBUL Tel: 02122529705 Fax: 02122496153 vincsatis@erkuslar.com www.erkuslar.com

HMF MAK‹NA VE SERV‹S SAN. VE E T‹C. A.fi. ESENTEPE MAH. E-5 YAN YOL NO:15 KARTAL / ‹STANBUL Tel: 02164888000 Fax: 02164889191 hmf@hmf.com.tr www.hmf.com.tr

L‹BER H‹DROL‹K V‹NÇ MAK. METAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹ BÜSAN OSB. 10648 8. SK. NO:4 KARATAY / KONYA Tel: 0 332 345 18 19 Faks: 0 332 345 17 00 liber@liberhidrolik.com www.liberhidrolik.com MERKÜR ULUSLARARASI TAfiIMACILIK TURZ. VE HAVACILLIK A.fi. ‹STANBUL DÜNYA T‹CARET MERKEZ‹ EGS BUSINESS PARK BLOKLARI B1 BLOK NO:23 YEfi‹LKÖY / ‹STANBUL Tel: 4446675 Fax: 02124445366 cargo@merkurgroup.com.tr www.merkurgroup.com.tr

PARLAK S‹STEM TURGUT RE‹S MAH. TEKST‹LKENT T‹C.MERKEZ‹ A 10 BLOK NO:32 ATIfiALANI ESENLER / ‹STANBUL Tel: 02126939537 Fax: 02126987816 info@parlaksistem.com www.parlaksystem.com SEK‹ZL‹ MAK‹NA VE V‹NÇ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ANKARA YOLU BÜSAN 3. SAN. ‹ 10. SK. NO:1 SELÇUKLU / KONYA Tel: 03323450130 Fax: 03323450322 bilgi@sekizli.com.tr www.sekizli.com SMS MAK‹NA Z‹NC‹R VE KONVEEYÖR SAN. LTD. fiT‹. ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹ ESENLER OTO SANAY‹ S‹TES‹ 6. BLOK NO: 7 ‹K‹TELL‹ / ‹STANBUL Tel: 02125498430 Fax: 02125498431 info@smsmakina.com www.smsmakina.com STANDARD DEPO VE RAF PERPA T‹CARET MERKEZ‹ NO: 2529 KAT: 13 OKMEYDANI / ‹STANBUL Tel: 02623493016 Fax: 02623493017 standardst@supeonline.com www.standard.gen.tr TEMES‹ST TEKN‹K METAL S‹STEMLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. KAVAKLI KÖYÜ ‹STANBUL CAD. NO: 22/A BÜYÜKÇEKMECE / ‹STANBUL Tel: 02124953232 Fax: 02124953700 bulents@temesist-raf.com www.temesist-raf.com

NATSU MAK‹NA A.fi. BAKSAN SANAY‹ S‹TES‹ B 128/1 ESK‹fiEH‹R Tel: 02223400218 Fax: 02223400249 mehmetalinatsu@natsu.com.tr www.natsu.com.tr

TAfiIMA KALDIRMA ve DEPOLAMA


www.makinarehberi.com

251


252

www.makinarehberi.com


www.makinarehberi.com

253


Makina Rehberi

ALFABET‹K REKLAM ‹NDEKS‹ 125 GALAKS‹ KAYNAK

157 ONARAN MAK‹NA

ADEM KARDEfiLER

101 GEM-FA SAN.

87

ADLER METAL

164 GRINDTEC

233 ONUR RULMAN

191

AKER TEK HIRDAVAT

65

GÜNDÜZ RULMAN

189 ÖZKAYNAK TAAHHÜT

155

AK-SAY H‹DROL‹K

91

GÜVENAL MAKINA

229 ÖZKOÇASLAN H‹DROL‹K

107

AKTEPE H‹DROL‹K

77

GÜVENAL TEKN‹K HIRDAVAT 131 ÖZMETAL PASLANMAZ

AKT‹F H‹DROL‹K

89

HAS GROUP

9

ALFA H‹DROL‹K PNÖMAT‹K

85

HAVAK

117 PARALSAN TAKIM TEZGH.

ALFA PNÖMAT‹K

79

HEMAfi

92

2M KABLO

71

45

33

ÖZU⁄URLU

19 241

PARLAK S‹STEM

249 161

47

PROSER KAYNAK

156

37

RULMAK B‹LYA

185

SAY TEKN‹K HIRDAVAT

143

AVABIS DANIfiMANLIK

115 INOVA TOOLS

7

AYDIN METAL KALIP

141 ISIN REZ‹STANS

111 SEM-MAK

225

AYDIN TRAFAO

175 ‹L‹M MAKINA KALIP

142 S‹NTEK MÜHEND‹SL‹K

159

113 SÜRSAN

243

BA⁄DATLI TEKN‹K HIRDAVAT 6

‹LMAKSAN

BEKA-MAK MAKINA

237 KAL‹BRE SO⁄UK ÇEKME

29

TALHA H‹DROL‹K

239

B‹LG‹N OTOMASYON

93

KALKAN MAKINE

2

TAN RULMAN

195

B‹Z‹M TEKN‹K

31

KATS‹MTAfi A.fi.

41

TANRIVERD‹ RULMAN

193

BONFIGLIOLI

57

KEMAS KIRIKKALE

46

TEKNOMAT‹K

81

CB OTOMASYON

55

KEMSAN STANDART KALIP

133 TEKNONORM

ÇA⁄RI H‹DROL‹K

99

KILINÇ TEKN‹K

109 TEMAK TAKIM TEZGAHLARI

ÇEL‹KAY Z‹NC‹R

192 KOÇAYSAN

75

Ç‹FTEL

196 KOMET KES‹C‹ TAKIMLAR

165 TOREKS OTOMASYON

DAMLA PROSES

53

D‹ABOR ELMAS

TERMO ‹NDÜKS‹YON

27-69 167 4 49

3

TURGUTLAR H‹DROL‹K

105

163 LASTOPAK

97

ÜSTÜN MAK‹NE

127

DO⁄Ufi K‹MYA

171 MAKMOSAN MAKINA

137 VEYSEL KÜTÜKLÜ

169

DOMAK POMPA

213 MAKSAfi

8

V‹RGO PNÖMAT‹K

100

EL‹F OTOMAT

23

EL‹T MAKINA KALIP ELM.

139 MAXIMA ‹MALAT

EM‹N DÖKÜM

43

ERMAKSAN

KOZ‹KO⁄LU RULMAN

MARMARA GALVAN‹Z

MCM KAL‹BRASYON

39

235 WALTER

5

149 YAMAN H‹DROL‹K

104

73

YAVUZLAR D‹fiL‹

197

KAPAK-221 MEKA PNÖMAT‹K

83

YEDAfi A.fi.

189

248 YILDIZ GAZ

151-153

MERKUR

ERUZ ELEKTR‹K

51

ETK‹ KAL‹TE KONTROL

145 MP H‹DROL‹K

FAMPA KAUÇUK

96

F‹DAN HADDE VE KALIP

126 NUKON LAZER

F‹KSSAN

17

www.makinarehberi.com

203 VOLKAN DÖKÜM

A.KAPAK MCS H‹DROL‹K

ENTAfi METAL

254

H‹T‹T METAL

A.K‹Ç‹-256 IMPAC TÜRK‹YE

ATEfi ‹NfiAAT

ONAY ‹ND‹KS‹YON

103 P‹KSAN-RTECH

ARI MAK‹NA ‹TH. ‹HR. A.fi. 230-231 H‹DRO-STAR ATAK H‹DROL‹K

223

MULTISEN DANIfiMANLIK

OEM RULMAN

95

Y‹⁄‹TSAN KOMPRESÖR

147 ZAMAN MAKINA ÖN K. ‹Ç‹ ZORMAK KALIP 187

1 199 135


SEKTÖREL REKLAM ‹NDEKS‹ ALFA H‹DROL‹K PNÖ.

85

‹L‹M MAKINA KALIP

142

GÜNDÜZ RULMAN

189

EL‹F OTOMAT

23

ALFA PNÖMAT‹K

79

KEMSAN

133

KOZ‹KO⁄LU RULMAN

3

F‹KSSAN

17

ATAK H‹DROL‹K

71

MAKMOSAN MAKINA

137

OEM RULMAN

187

ÖZU⁄URLU

19

B‹LG‹N OTOMASYON

93

SAY TEKN‹K HIRDAVAT 143

ONUR RULMAN

191

DEM‹R ÇEL‹K - BORU VE

ÇA⁄RI H‹DROL‹K

99

ZORMAK KALIP

RULMAK B‹LYA

185

PASLANMAZ SANAY‹

FAMPA KAUÇUK

96

KAL‹TE KONTROL ÖLÇÜM VE

TAN RULMAN

195

GEM-FA SAN.

87

TEST C‹HAZLARI

TANRIVERD‹ RULMAN

193

HEMAfi

92

ETK‹ KAL‹TE KONTROL

145

YAVUZLAR D‹fiL‹

197

B‹Z‹M TEKN‹K

31

ENTAfi METAL

A.KAPAK

135

KAL‹BRE SO⁄UK ÇEKME

29

H‹DRO-STAR

103

MCM KAL‹BRASYON

149

YEDAfi A.fi.

189

ÖZMETAL PASLANMAZ

33

KILINÇ TEKN‹K

109

MULTISEN

147

ZAMAN MAKINA

199

TEKNONORM

27

KOÇAYSAN

75

KAYNAK TEKNOLOJ‹LER‹

DÖKÜM SANAY‹

LASTOPAK

9

GALAKS‹ KAYNAK

157

YÜZEY ‹fiLEM

ISIL ‹fiLEM VE METAL LURJ‹

MCS H‹DROL‹K

73

ÖZKAYNAK TAAHHÜT

155

MARMARA GALVAN‹Z

156

POM MPA VE VANA SANAY‹

METAL KAPLAMA VE

203

EM‹N DÖKÜM

43

MEKA PNÖMAT‹K

83

PROSER KAYNAK

H‹T‹T METAL

47

MP H‹DROL‹K

95

YILDIZ GAZ

IMPAC TÜRK‹YE

37

ÖZKOÇASLAN H‹DROL‹K107

KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIM VE

SAC ‹fiLEME SANAY‹

KATS‹MTAfi A.fi.

41

TEKNOMAT‹K

81

TUTUCULAR

ERMAKSAN

KEMAS KIRIKKALE

46

TEKNONORM

69

ADLER METAL

164

HAS GROUP

9

ONAY ‹ND‹KS‹YON

45

TURGUTLAR H‹DROL‹K 105

D‹ABOR ELMAS

163

NUKON LAZER

Ö.K.‹Ç‹

TERMO ‹NDÜKS‹YON

4

V‹RGO PNÖMAT‹K

100

INOVA TOOLS

7

ONARAN MAK‹NA

223

VOLKAN DÖKÜM

39

YAMAN H‹DROL‹K

104

KALKAN MAKINE

2

SEM-MAK

225

KOMET

165

TALAfiLI ‹MALAT

151-153

213

DOMAK POMPA

ELEKTR‹K ELEKTRON‹K VE

ISITMA SO⁄UTMA

OTOMASYON

AVABIS DANIfiMANLIK

115

P‹KSAN-RTECH

161

ARI MAK‹NA

KAPAK-221

230-231

BONFIGLIOLI

57

HAVAK

117

S‹NTEK MÜHEND‹SL‹K

159

BEKA-MAK MAKINA

237

CB OTOMASYON

55

ISIN REZ‹STANS

111

TEMAK

167

GRINDTEC

233

DAMLA PROSES

53

‹LMAKSAN

113

VEYSEL KÜTÜKLÜ

169

GÜVENAL MAKINA

229

ERUZ ELEKTR‹K

51

‹fi GÜVENL‹⁄‹ VE

WALTER

5

MAXIMA

235

TOREKS OTOMASYON

49

‹NfiAAT MAK‹NALARI

K‹MYA SANAY‹

PARALSAN

241

SÜRSAN

243 239

HIRDAVAT NALBUR‹YE VE

ATEfi ‹NfiAAT

EL ALETLER‹

KABLO TEL VE YAY SANAY‹

KOMPRESÖR VE BASINÇLI

TALHA H‹DROL‹K

ALETLER

TAfiIMA KALDIRMA VE

256

171

AKER TEK HIRDAVAT

65

2M KABLO

F‹KSSAN

17

F‹DAN HADDE VE KALIP 126

AYDIN TRAFAO

175

DEPOLAMA

ÜSTÜN MAK‹NE

MAKSAfi

8

MERKUR

248

PARLAK S‹STEM

249

H‹DROL‹K PNÖMAT‹K ATEfi ‹NfiAAT

A.K. ‹Ç‹

125

DO⁄Ufi K‹MYA

127

KALIP SANAY‹

Makina Rehberi

BA⁄LANTI ELEMANLARI

Y‹⁄‹TSAN KOMPRESÖR 1

ADEM KARDEfiLER

101

AYDIN METAL KALIP

141

MAK‹NA AKSAM

AK-SAY H‹DROL‹K

91

BA⁄DATLI TEK.HIRD.

6

ÇEL‹KAY Z‹NC‹R

192

AKTEPE H‹DROL‹K

77

EL‹T MAKINA KALIP

139

Ç‹FTEL

196

AKT‹F H‹DROL‹K

89

GÜVENAL TEK.HIRD.

131

F‹KSSAN

17 www.makinarehberi.com

255


256

www.makinarehberi.com