__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

www.hidrolikpnomatik.com Uluslararası Ticarete Yön Veren Birlikler Türk Makinelerini Anlattı SMC’nin Enerji Verimliliği Sağlayan VQC Serisi Bobinli Valfi Mitsubishi Electric ve Geotek Otomasyon’dan Yeni Nesil Fabrikalar ROTA Teknik A.Ş., Türk Sanayisine Yetişmiş Teknik Eleman Kazandırıyor Entegre Yön Kontrol Valflerine Sahip Milsiz Silindirler

Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi

Say›

99


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

1


İÇİNDEKİLER

“Türkiye makine ihracatını 5 yılda 2’ye katlayacak” 6

Uluslararası Ticarete Yön Veren Birlikler Türk Makinelerini Anlattı 14

Serbest Soğutmadan Maksimum Fayda 30

Mitsubishi Electric ve Geotek Otomasyon’dan Yeni Nesil Fabrikalar 32

SMC’nin Enerji Verimliliği Sağlayan VQC Serisi Bobinli Valfi 38

En Yeni Parker "Akıllı" Sensörleri Endüstri 4.0'a Doğru İlerlemeyi Destekliyor 41

Türkiye'nin Mühendis KPzlarP Dördüncü Kez <stanbul’da BuluGtu 8

H<DROMEK’in ‘<ki AkPllP Dev’ine Almanay’dan Ödül 12

Danfoss FabrikasP DünyanPn AkPllPFabrikalarP ArasPnda 20

CeMAT Avrasya FuarP 26'PncP Kez KapPlarPnP AçPyor 22

Airbus ve Dassault Systèmes Stratejik <G OrtaklP4Pna AdPm AttPYükseliGte 24

Sektör Liderleri Kalite 2019’da BuluGuyor 25

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel: “Enerji, elektrik ve elektronik

sektörleri WIN EURASIA'da buluGacak” 26 

CHEP'in Plastik KasalarP ile Etkin Bir Tedarik Zinciri Mümkün 40

Gürsan Hidrolik, Hidrolik Hortum MontajP ve Ba4lantP EkipmanlarP Üretimi ile Sektörün

Hizmetinde 42

2

ROTA Teknik A.., Türk Sanayisine YetiGmiG Teknik Eleman KazandPrPyor 43

Entegre Yön Kontrol Valflerine Sahip Milsiz Silindirler 44

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

3


www.hidrolikpnomatik.com

BİZDEN

Hidrolik&Pnömatik Ak›flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi

İlk Yayına Başlama Tarihi

Eylül 2002

‹mtiyaz Sahibi

Ahmet Pelit

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Selver Pelit

Genel Koordinatör

Emel fienyüz

Editör

Başak Pelit

Reklam Grubu

Fahriye Ziyade

Abone Sorumlusu

Mehmet Can Pelit

Haz›rl›k&Tasar›m

AjansMik Ltd. fiti.

‹çerik Haz›rl›k

AjansMik Yay›nc›l›k www.ajansmik.com

Bask›

Şan Ofset HamidiyeMah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane -‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n Da€›t›m

AkQLkan Gücü ve Hareket kontrol Teknolojileri Sektörünün ilk yayQnlanan dergisi, Hidrolik&Pnömatik Dergisinin 2019 yQlQndaki ilk sayQsQ ile yine sizlerle beraberiz.

Kargo

Yay›n Dan›flma Kurulu Fikret Dalk›ran

Hipafl

Cengiz Celep

Entek Pnömatik

fiemsettin Ifl›l

Rota Teknik

Makine sektörü 2018 yQlQnda ihracatQnQ en çok artQran üç sanayi grubundan biri oldu. 9hracatQnQ yüzde 15,5 artQrmayQ baLaran sektörün toplam ihracatQ 17,1 milyar dolara ulaLtQFQna dikkat çeken Makine 9hracatçQlarQ BirliFi BaLkanQ Kutlu KaravelioFlu, “Dünya genelinde Çin’le birlikte makine ihracatQnQ en çok artQran iki ülkeden biriyiz. Teknoloji odaklQ bir sektörün bu artQL hQzQna ulaLmasQ sQk rastlanQlan bir baLarQ deFildir. YQllQk yüzde 15 düzeyindeki büyüme hQzQmQzQ koruyarak 5 yQl içinde ihracatQmQzQ 2’ye katlamayQ ve 2023 yQlQn-

Dr. Ahmet Dinçer

Anet Hidrolik

İlham Çelebi

HKTM

Cengiz Meriç

MP Hidrolik

Güner Çelikayar Yönetim Merkezi

MOOG

da 34 milyar dolar seviyesine ulaLmayQ hedefliyoruz” Türk Lirketlerinin ‘Endüstri 4.0’Q üretimlerine entegre etmeyi baLardQklarQnQ söyleyen T9AD BaLkanQ Hakan AydoFdu “AkQllQ ve yapay zekaya sahip makineler üretmek; ülkemiz için bir hayal deFil. Bunu yapacak potansiyelimiz var” dedi.

Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx)

DünyanQn en büyük fuar organizatörlerinden, Alman Devi Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey tarafQndan, Endüstri 4.0 çatQsQ altQnda düzenlenen 360 derece imalat sanayiinin buluLma noktasQ, Avrasya Bölgesinin lider sanayii fuarQ 14 – 17 Mart “WIN EURASIA” 2019’da, TÜS9AD, T9M ve ENOSAD iLbirliFi ile sanayinin geleceFine QLQk tutacak, panel, konferans ve forumlar düzenlenecek. GeleceFin sanayii ve teknolojisinin tartQLQlacaFQ, yol haritasQnQn belirleneceFi konferans ve forumlar, fuarla eL zamanlQ olarak 14 -17 Mart tarihleri arasQnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleLtirilecek. Sizleri AkQLkan Gücü ve Hareket kontrol Teknolojiler sektöründeki haberleri okumanQz için Hidrolik&Pnömatik Dergisi sayfalarQna davet ediyoruz.

AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› 34384 fiiflli / ‹stanbul Fax: +90 212 222 93 74 web: www.hidrolikpnomatik.com e-mail: info@hidrolikpnomatik.com Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de İtalya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk Hidrolik&Pnömatik Dergisi

SaygQlarQmla.

Ocak-Şubat 2019 Sayı:99 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil - ‹ki ayda bir yay›nlan›r

Ahmet Pelit

ISSN 1303-6386 © Hidrolik&Pnömatik Dergisi

Bask› Yeri ve Tarihi: ‹stanbul - 23 Şubat 2019

ahmet@ajansmik.com

Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. © Hidrolik&Pnömatik Dergisindekiyaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

4

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

5


HABER

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu makine ihracatı hedeflerini açıkladı

“Türkiye makine ihracatını 5 yılda 2’ye katlayacak” Makine sektörü 2018 yVlVnda ihracatVnV en çok artVran üç sanayi grubundan biri oldu. IhracatVnV yüzde 15,5 artVrmayV baBaran sektörün toplam ihracatV 17,1 milyar dolara ulaBtV?Vna dikkat çeken Makine IhracatçVlarV Birli?i BaBkanV Kutlu Karavelio?lu, “Dünya genelinde Çin’le birlikte makine ihracatVnV en çok artVran iki ülkeden biriyiz. Teknoloji odaklV bir sektörün bu artVB hVzVna ulaBmasV sVk rastlanVlan bir baBarV de?ildir. YVllVk yüzde 15 düzeyindeki büyüme hVzVmVzV koruyarak 5 yVl içinde ihracatVmVzV 2’ye katlamayV ve 2023 yVlVnda 34 milyar dolar seviyesine ulaBmayV hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin 2018 yflf toplam ihracatfnfn yüzde 10,1’ini gerçeklebtiren makine sektörü, ihracatfn ithalatf karbflama oranfnf ise yüzde 64’e yükseltti. Jhracatfnfn yüzde 60’fnf Avrupa Birli[i’ne ve ABD’ye yapan sektörün kilogram babfna ortalama birim fiyatlarf da 6,1 dolara ulabtf. 2001’den bugüne makine ihracatV 10 katVna çVktV 2018 yflfnda makine ihracatfnda kaydedilen 323 bin ton artfbfn rakamsal etkisinin 2,3 milyar dolar oldu[unu belirten Karavelio[lu, geçti[imiz yfl dünya makine ihracat artfb hfzfnf 4’e katladfklarfnf kaydederek bunlarf vurguladf: “2001 yflfndan bu yana makine ihracatfmfzf 10 katfna çfkardfk. Geçti[imiz yfl yaptf[fmfz çalfbmalarla ekonomideki dalgalanmalarfn olumsuz etkilerini en aza indirmeyi babardfk. Teknolojimize güvenerek

6

Ocak - ubat 2019

10 milyar dolar dfb ticareti açf[f vermesini do[ru bulmuyoruz. Tebvik mekanizmasfnfn yerli makine ve teknolojiye ayrfcalfk tanfyacak bekilde revize edilmesi gerekti[ine inanfyoruz. Makinelerin imalatçflarf ve üreticileriyle birlikte yurtiçinde gelibtirilmesi, yerli ve milli olmanfn temel unsurudur.” KOBI’ler özel maksatlV makinelerle büyüyecek

Makine IhracatçVlarV Birli?i BaBkanV Kutlu Karavelio?lu ithalatçf ülkelerin kur farkfnf ffrsata çevirmesini engelledik ve birim fiyatlarfmfzf dübürmeden Türk makinelerin marka gücünü koruduk. Jleri teknoloji ve inovasyona yaptf[fmfz yatfrfmlarla makinelerimizin marka algfsfnf daha da yukarf tabfyaca[fz.” Küresel rekabetin ana unsuru teknoloji Makine ihtiyacfnf ithalatla karbflamaya devam eden ülkelerin geride kalacaklarfna dikkat çeken Karavelio[lu küresel ticaret savablarfnfn ardfnda teknoloji savablarfnfn yer aldf[fnf belirterek bunlarf ifade etti: “Kaynak maliyetlerinin tüm dünyada arttf[f bir süreçte eski alfbkanlfklarf bir kenara bfrakmak gerekiyor. Türkiye sanayii artfk yeni bir sayfa açmalf ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayfbf tamamen bfrakmalf. Makine sektörü pazar büyüklü[ü küresel pazar içinde yüzde 1,9 seviyelerine kadar yükselen ülkemizin, makine ithalatf sebebiyle

Özel maksatlf makinelere olan ihtiyacfn artmasfnfn, tüm dünyada oldu[u gibi Türkiye’de de KOBJ düzeyinde teknoloji gelibtiren makine imalatçflarfnfn gelibimine katkf sunaca[fnf söyleyen Karavelio[lu böyle konubtu: “KOBJ'lerin etkin oldu[u Türkiye ekonomisi için bu dönem, çok önemli bir ffrsattfr. Özel maksatlf makineler üretmeye ve nib alanlarda teknoloji gelibtirmeye uygun bir sekörel yapfmfz var. Mevzuatta yapflacak iyilebme, makine imalatçflarfnfn ar-ge yatfrfmlarfnf daha da artfracaktfr. Yalnfz, Piyasa Gözetimi ve Denetiminin etkin bir bekilde tesis edilmesi gerekiyor. Makine sektöründe Piyasa Gözetim ve Denetimi tam bir ihtisas konusu oldu[u için, sektör temsilcilerinin deneyiminden mutlaka yararlanflmalf. Yatfrfm ortamfnda yapflacak iyilebtirme, sadece makine sektörünün de[il bir bütün olarak Türk sanayiinin önünü açacaktfr. Tedarikçi dallarda dfba ba[fmlflf[fn azaltflmasfna yönelik tedbirler, Türkiye’yi uluslararasf pazarda daha rekabetçi ve daha da güçlü bir ülke kflacaktfr.”

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

7


HABER

Türkiye'nin Mühendis Kızları Dördüncü Kez İstanbul’da Buluştu

Limak Vakff, Aile ve Sosyal Politikalarf Bakanlf[f ve Birlebmib Milletler Kalkfnma Programf (UNDP) ile birlikte yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kfzlarf Projesi’nde yer alan bursiyerler dördüncü kez Jstanbul’da bir araya geldi. Limak Vakff Yönetim Kurulu Babkanf Ebru Özdemir’in ev sahipli[inde gerçekleben ve 3 gün boyunca devam eden programda, mühendis adaylarf, mentorleriyle bir araya geldi…

ce bablattf[f Türkiye’nin Mühendis Kfzlarf (TMK) Projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamfnda Türkiye’nin 25 farklf ilindeki 35 devlet üniversitelerinde belli alanlarda mühendislik e[itimi alan 110 ö[renci ile deneyimli kadfn mühendislerden oluban mentorlar, hafta sonu Jstanbul’da dördüncü kez bir araya geldi. 3 gün boyunca devam eden bulubma Jstanbul Kavacfk’taki Limak Eurasia Luxury Otel’de gerçeklebti.

Limak Vakff’nfn Türkiye’de kadfn mühendis sayfsfnf artfrmak, kadfnlarfn ib hayatfnda daha etkin olmasf ve karar verici mekanizmalarda yer almasfnf sa[lamak amacfyla 4 yfl ön-

Dördüncü kez Jstanbul'da bir araya gelen mühendis adayf bursiyerler toplantfda birbirleriyle tanfbfp proje kapsamfnda yerine getirmekle yükümlü olduklarf sosyal sorumluluk

8

Ocak - ubat 2019

faaliyetlerini anlatfp, projeye dahil olma hikayelerini ve hayallerini paylabtflar. Sektörün önemli isimlerinin yer aldf[f bulubma kapsamfnda; Aile, Çalfbma ve Sosyal Hizmetler Bakanlf[f Kadfnfn Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustao[lu, Limak Vakff Yönetim Kurulu Babkanf Ebru Özdemir, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Ideon Kurucu Direktörü Yaprak Yapsan, Deloitte Dijital Babdanfbmanf Serpil Gümüb, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah U[ur ve Gazeteci Yazar Aybe Arman ilham verici sunum ve motivasyon artfrfcf sohbetleriyle üniversite ö[rencilerine tecrübelerini aktardf.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

9


HABER

Program kapsamfnda, Jngiliz mizah yazfnfnfn önemli kalemlerinden Tom Basden’fn Dostoyevski uyarlamasf ‘Timsah’ adlf oyunu seyretme ffrsatf yakalayan ö[renciler, Jstanbul’un tarihi mekanlarfnf da ziyaret ederek müze ve sergileri gezdiler. ‘LIDER KADIN MÜHENDIS ADAYI YETITIRMEYE ÖNCÜLÜK EDIYORUZ’ Toplantfnfn açflfbfnda konuban Limak Vakff Yönetim Kurulu Babkanf Ebru Özdemir dördüncü yflfna giren TMK projesinin, bir marka olma ve lider kadfn mühendis adaylarf yetibtirme konusunda ülkemizde öncülük etti[ini belirterek, “Jlk yfl 40 ö[renciyle babladf[fmfz bu serüvende ikinci yflfmfzda 65, üçüncü yflfmfzda 100 derken, bu sene 110 ö[renciye ulabtfk. Mentor havuzumuz genibledi. Aramfza koçlarfmfz ve programdan mezun ö[rencilerimiz katfldf. Kurdu[umuz yeni ortaklfklarla TMK Ailemize ‘yeni dostlar’ kazandfk” dedi.

10

Ocak - ubat 2019

Küresel ekonomide Sanayi Dönemi’nin geride kaldf[fnf ifade eden Özdemir böyle konubtu; “Dönem, ‘yeni ekonomi’ dönemi. Yeni ekonominin olmazsa-olmazf ise, nitelikli insan gücü. Kadfn-erkek yok. Bizlerde Limak Vakff olarak tüm sosyal yatfrfmlarfmfzda nitelikli insan gücünün yetibmesine katkfda bulunuyoruz. Dokunulmamfb insan gücüne dokunmaya, onu uyandfrmaya ve ‘yeni ekonomiye’ kazandfrmaya çalfbfyoruz.” TMK’daki amacfn yarfnfn sorumlu, duyarlf, giribimci ve iyi mühendislerini, mühendis adaylarfnf yetibtirebilmek oldu[unu da ifade eden Özdemir, “Gelecekte bizlere liderlik edebilecek kapasiteye sahip kadfn mühendis adaylarfna umut olmak, ülkemizin gelece[ine yön verecek, do[ru tabiriyle ‘cam tavanlarf kfracak’ kadfn liderleri ortaya çfkarmak” diye konubtu.

LISEDE 20 BIN ÖRENCIYE ULAILDI Türkiye’nin Mühendis Kfzlarf projesiyle 2015’ten bu yana toplam 310 ö[renciye yüksek ö[renim bursu ve 80 ö[renciye Limak Grubu ve di[er firmalar bünyesinde staj imkânf sa[landf. Projede aktif olarak bu anda 35 farklf üniversiteden 110 ö[renci bulunuyor. Programfn lise aya[fnda, 2018’de üç ayrf bablfktaki e[itim içerikleri, farkfndalfk yaratfcf oyun ve sanal gerçeklik uygulamalarf ve her bir okulda gerçeklebtirilen rol model bulubmalarf ile 10 ilde 20 bin ö[renciye ulabfldf.Bu yfl lise programfna 10 ili kapsayan 25 okulda, Ö[retmen Akademisi Vakff (ÖRAV) ib birli[inde devam edilecek. PERYÖN - Türkiye Jnsan Yönetimi Derne[i ile yapflan ib birli[i ile yeni dönemde TMK Projesi, e[itim programf ve kariyer ffrsatlarf konusunda daha da güçlendi.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

11


HABER

HİDROMEK’in ‘İki Akıllı Dev’ine Almanay’dan Ödül Dünyanjn en büyük 50 if makinesi üreticisi arasjnda yer alan HIDROMEK, prestijli tasarjm ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kurulufunun 40’jncj yjljnj geride bjrakan HIDROMEK, ‘Iki Akjllj Dev’ ismini verdici ekskavatörleri ile IF Design Award 2019 yarjfmasjnda iki ödül birden kazandj. Aljnan ödüller ile birlikte, HIDROMEK’in kazandjcj ulusal ve uluslararasj tasarjm ödüllerinin sayjsj 17’ye yükseldi. Bu yjl 66’ncjsj düzenlenen IF Design Award, dünyanjn en önemli tasarjm ödüllerinden biri olarak dikkat çekiyor. IF Design Award 2019 Ödülleri için 52 ülkeden 6 bin 375 bafvuru yapjldj. 67 jüri üyesi, üç gün süresince ürün, ambalaj, hizmet gibi genif bir yelpazede en iyi tasarjmlarj seçti. 15 Mart’ta Almanya’njn Münih fehrinde gerçekleftirilecek olan törende ödüller kazananlara teslim edilecek. HODROMEK TÜRKOYE’NON SAYILI TA=IT TASARIM STÜDYOLARINDAN BORONE SAHOP AR-GE alanjndaki bilgi birikimini tasarjm gücüyle birleftiren HIDROMEK, bu sene de IF Design Award’dan ödül almanjn gururunuyafadj. HIDROMEK’in ‘Iki Akjllj Dev’ olarak adlandjrdjcj HMK 60 CR midi ekskavatörü ve HMK 145 LC SR kjsa kuyruk ekskavatörü IF Design Award 2019’da, ‘IF Product Design Award’ (Ürün Tasarjm Ödülü) almaya layjk görüldü. HIDROMEK’in bugüne kadar kazandjcj IF Design Award ödülü sayjsj ise 5’e ulaftj. HIDROMEK Tasarjm Stüdyosu Müdürü Hakan Teljfjk, funlarj söyledi: “Dünyanjn en prestijli tasarjm decerlendirme ödüllerinden olan ‘IF Design Award’ Tasarjm Ödüllerinde; HMK 60 CR midi ekskavatör ve HMK 145 LC SR kjsa kuyruk ekskavatör ile iki tasarjm

12

Ocak - ubat 2019

ödülü birden kazandjk. HIDROMEK, uluslararasj tasarjm otoriteleri tarafjndan titizlikle decerlendirildikten sonra verilen bu ödüllerle ‘HIDROMEK Design’ imzalj ürünlerin tasarjm konusundaki kalite ve yenilikçi iddiasjnj bir kez daha tescillemif oldu. Türkiye’nin sayjlj tafjt tasarjm stüdyolarjndan olan ‘HIDROMEK Tasarjm Stüdyosu’ ile ‘HIDROMEK Design’ imzalj HIDROMEK ürünlerinin toplamda 17 adet uluslararasj tasarjm ödülü bulunuyor.” BÜYÜK TONAJLI MAKONE ERGONOMOSONDE MODO EKSKAVATÖR HMK 60 CR midi ekskavatörde bulunan Opera (HIDROMEK Operatör Ara Yüzü) ile kullanjm esnasjnda ihtiyaç duyulan bütün fonksiyonlar bir arada toplanjyor. Operatörün ergonomik açjdan kolay ulafabilececi bir noktada konumlandjrjlmjf konsol, kolay okunabilen renkli TFT bilgi ekranj, elektronik kontrol üniteleri operatörün makineye ait bütün bilgilere ve uyarjlara kolayljkla ulafmasjnj sacljyor. Ayrjca sjnjfjnda ilk kez kullanjlan ve kolayljkla istenilen yönde hareket ettirilebilen kjzaklj çok amaçlj tutucu da operatöre kolayljk saclayan bir dicer

özellik olarak dikkat çekiyor. Kabin içinde üst seviyede ergonomi sunan HMK 60 CR midi paletli ekskavatör ile büyük tonajlj makinelerin konforu midi ekskavatörlere aktarjljyor. Aynj fekilde, joystick ve konsol ergonomisi, büyük tonajlj ekskavatörler ile aynj seviyede olan HMK 60 CR, kalkar kabini ile hidrolik ekipmanlara hjzlj erifimi sayesinde servis kolayljcj sunuyor. O= MAKONESONDE OFOS KONFORU HIDROMEK’in bir dicer yeni ürünü olan HMK 145 LC SR kjsa kuyruk paletli ekskavatörde de, operatörün kendisini ofisindeki gibi konforlu ve rahat hissetmesi hedeflendi. Bu docrultuda makineyi kolayljkla kullanmasj amacjyla Opera Kontrol Sitemi kullanjldj. Büyük tonajlj makinelerin ergonomisine sahip olan HMK 145 LC SR kjsa kuyruk paletli ekskavatörde özel planlanmjf klima konumu ve kalkar kabin sayesinde servis ve bakjm için kolay erifim saclanjyor. HMK 60 CR midi ekskavatör ve HMK 145 LC SR kjsa kuyruk ekskavatörü daha önce de Red Dot 2018 ödülüne decer görülmüftü.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

13


HABER

Uluslararası Ticarete Yön Veren Birlikler Türk Makinelerini Anlattı DünyanVn en büyük fuar organizatörlerinden, Alman Devi Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey tarafVndan, Endüstri 4.0 çatVsV altVnda düzenlenen 360 derece imalat sanayiinin buluBma noktasV, Avrasya Bölgesinin lider sanayii fuarV 14 – 17 Mart “WIN EURASIA” 2019’da, TÜSIAD, TIM ve ENOSAD iBbirli?i ile sanayinin gelece?ine VBVk tutacak, panel, konferans ve forumlar düzenlenecek. Gelece?in sanayii ve teknolojisinin tartVBVlaca?V, yol haritasVnVn belirlenece?i konferans ve forumlar, fuarla eB zamanlV olarak 14 -17 Mart tarihleri arasVnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleBtirilecek. Avrasya bölgesinin lider imalat sanayi fuarf WIN EURASIA, dünya genelinden binlerce katflfmcf ve ziyaretçiyi bu yfl 14 – 17 Mart tarihleri arasfnda Jstanbul’da a[frlamaya hazfrlanfyor. Sac iblemeden metal bekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve

14

Ocak - ubat 2019

pnömatikten tesis içi lojisti[e kadar gelece[in fabrikalarf için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem Jstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerle bulubacak. 14 – 17 Mart “WIN EURASIA” 2019’u Türkiye sanayicisinin ihtiyaçlarfna göre yeniden yapflandfrdfklarfnf ve fuarfn Türkiye sanayisinin uluslararasf alanda gücünü göstermesi açfsfndan önemli bir organizasyon oldu[unu vurgulayan Hannover Fairs Turkey FuarcVlVk Genel Müdürü Alexander Kühnel bunlarf ifade etti: “Türkiye ihracatçf KOBJ’lerin hfzlf ve çözüm odaklf üretim anlayfbfyla, uluslararasf ticarette yfldfzf parlayan bir ülke. WIN EURASIA ile yerli ve milli firmalara, ABD ve AB ülkeleri babta olmak üzere CIS ülkelerinden Afrika’ya kadar genib bir katflfmcf ile bulubacaklarf önemli bir platform sunuyoruz. Yurtiçinde yerli ürün kullanfmfnf destekleyici etkinliklerin yanf sfra, Türk markalarfnf B2B görübmeleriyle açflmak istedikleri hedef pazarlarla bulub-

turaca[fz. Sektörün önde gelen ulusal ve global kurulub ve derneklerinin de büyük deste[iyle Türkiye sanayisine daha fazla katma de[er ve ibbirli[i sa[layacak bir fuara imza ataca[fz”. “Gelece[in Parçasf Ol” sloganfyla en yeni teknolojilerin görücüye çfkaca[f fuar Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, IES EURASIA ve CeMAT EURASIA katflfmcf ve ziyaretçilerini Endüstri 4.0 konsepti altfnda tek çatf altfnda bir araya getirecek. Türkiye’nin ilk ‘KaranlVk FabrikasV’ 14 Mart’ta WIN EUARASIA’da! 360 derece imalat sanayiini, Sanayii 4.0 konsepti altfnda bulubturacak olan 14 – 17 Mart 2019, WIN EURASIA Fuarf ile fuarf ziyaret edecek sektör profesyonelleri, otomasyon, dijitallebme, nesnelerin interneti, arttfrflmfb gerçeklik gibi teknolojik gelibmeleri yakfndan deneyimleme ffrsatf sunacak. Alman Devi, dünyanfn bir numaralf fuar

www.hidrolikpnomatik.com


HABER organizasyon firmasf Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey taraffndan organize edilen, daima ilklerin ve inovatif yeniliklerin yer aldf[f yflfn Jmalat Sanayii bulubmasf, WIN EURASIA’ya yine ilk’ler damgasfnf vuracak. Endüstri 4.0 Festival Alanf, Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 konseptli Canlf Üretim Hattfna (Smart 4.0 Manufacturing Line) ev sahipli[i yapacak. “Canlf Üretim Hattf” için ayrflan alanda Türkiye’nin ilk ‘karanlfk fabrikasf’ inba edilecek. Üretim kontrolü ve takibi, veri analizi, bulut teknolojisi, endüstriyel güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, büyük veri, dijital otomasyon ve katmanlf üretim teknolojisi kullanflarak hazfrlanan “Canlf Üretim Hattf”nda katflfmcf ve ziyaretçiler, sanayinin yeniden bekillenmesine yön veren teknolojileri yakfndan görebilecek. Bu yfl fuarda Endüstri 4.0 için özel bir deneyim alanf olubturduklarfnf ve özel sunum alanlarfyla katflfmcf ve ziyaretçilerine interaktif bir ortam sunacaklarfnf belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcflfk Genel Müdür Yardfmcfsf Belkfs Ertabkfn bunlarf ifade etti: “Endüstri 4.0 özel sunum alanlarfmfzla katflfmcf ve ziyaretçilerimize interaktif bir ortam sunacak, sektörün vizyonunu genibletecek bir fua-

www.hidrolikpnomatik.com

ra imza ataca[fz. Türkiye sanayisini daha ileriye tabfma, teknolojiyi etkin kullanma, katma de[eri yüksek ürünler yaratflmasfna katkf sa[lama amacfyla Endüstri 4.0 alanfnda uzman isimlerin katflaca[f seminerlerle sektörün gelecek vizyonu WIN EURASIA’da ziyaretçilerle birlikte ele alaca[fz. WIN EURASIA’nun fuarla eb zamanlf olarak düzenlenen destekleyici programlarfyla bu yfl da sektöre önemli katkflar sunaca[fna inanfyoruz.” “Sanayide Dijital Dönübüm”, “Ekonomi, Bilim, Gelecek ve Siz”, "Self Service Industry 4.0", "Bilibim Teknolojilerinin Endüstriye Entegrasyonu: Sanayi 4.0", "Üretimde Dijital Dönübüm", "Otonom Mobil Robotlar ve Lojistik 4.0", "Akfllf Üretim Teknolojileri-Dijital Fabrikalar", "Fabrikalarda IIoT Altyapflarf ve Yapay Zeka" ve "WIN Eurasia Dijital Dönübüm Sohbetleri" fuarfn en dikkat çeken ve merakla beklenen konferans bablfklarf. WIN EURASIA bünyesinde dört gün boyunca birbirinden farklf konu ve konuklarfn yer alaca[f 7 farklf konferans ve panel düzenlenecek. Sanayiye De?er Katan Projeler “WIN EURASIA” da Ödüllendirilecek! Hannover Fairs Turkey’nin, ENOSAD ibbirli[i ile bu yfl ilk kez WIN EURASIA bünyesinde gerçeklebtirecek oldu[u “WINOVATION” yarfbmasf

düzenlenecek. Yarfbmada ürün, hizmet, tasarfm, teknoloji, teknik altyapf, çözüm, ib modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi konu bablfklarf altfnda teknik inovasyon a[frlfklf, özgün tasarfmlf projeler ödüllendirilecek. 14 Mart 2019 tarihinde WIN EURASIA Fuarf kapsamfnda düzenlenecek törende birinci gelen projeye ise bu desteklerin yanf sfra 1 – 5 Nisan tarihleri arasfnda Deutsche Messe’nin Almanya’da düzenleyece[i dünyanfn bir numaralf Hannover Messe Fuarf için gidib-dönüb uçak bileti ve 3 günlük ücretsiz konaklama imkanf sa[lanacak. IB DünyasV Temsilcileri Deste?ini AçVkladV Ticaret Bakanlf[f, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlf[f ve KOSGEB deste[i ile organize edilen WIN EURASIA fuarf, MAKFED, JSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD, MAJB gibi sektörün önde gelen kurum ve kurulublarfnfn ibbirli[inde düzenleniyor. Devlet destekli Alfm Heyeti Programlarf çerçevesinde birçok ülkeden uluslararasf delegasyonlarfn a[frlanaca[f fuarda, ikili ib görübmeleri programf yeni ib ba[lantflarfnfn önünü açacak. Türkiye’nin makine sektörü hakkfnda bilgi veren Makine Jhracatçflarf Birli[i (MAJB) Babkanf Kutlu Karavelio[lu, konubmasfnda makine sektörünün gücü ile ülkelerin gücü arasfnda paralellik bulundu[una dikkat çekti.

Ocak - ubat 2019

15


HABER

Türkiye’nin makinelerinin rekabetçi bir yapfya sahip oldu[unu aktaran Karavelio[lu bunlarf kaydetti: “Ülkeler makine sektörünün gücü kadar var. Bu dünyada böyledir. Makine dünyanfn en yaygfn ticaret kalemidir. Türkiye’nin makinecileri olarak az enerji sarf eden ama verimlili[i yüksek olan makineler ihraç ediyoruz. Bunlarf yapan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Türkiye'nin makinecili[i her sene yüzde 15 artfbla ihracatfnf 17 milyar dolara tabfdf. Bizim ihracatfmfzfn yüzde 60'f Avrupa Birli[i (AB) ve Amerika Birlebik Devletleri'ne. Türkiye'de 600'e yakfn yabancf makine imalatçfsf var. Bunlarfn ortalama yatfrfm büyüklü[ü 1,5 milyon dolar." Karavelio[lu, Türkiye’nin makinelerinin tanftfmf için fuarlarfn stratejik bir öneme sahip oldu[unu, pazar çebitlili[ini artfrmak ve yeni temaslar kurmak için ffrsatlar yarattf[fnf da sözlerine ekledi. Türkiye’nin rekabetçi, fiyat ve performans açfsfndan iyi makineler üretti[ini dile getiren Makine ImalatçVlarV Birli?i (MIB) Yönetim Kurulu BaBkanV Ahmet Özkayan, Türkiye'nin ciddi bir makine ihracatçfsf oldu[unu ve Türkiye'de çok önemli firmalarfn bulundu[unu belirtti. Özkayan, "Çok iyi makine üretip ihra-

16

Ocak - ubat 2019

cat yapabilen teknolojiyi üst seviyeye çfkarmfb Almanya ve Amerika ile rekabet edebilen firmalarfmfz var. WIN EURASIA Fuarf'nda çok iyi bir sinerji ortaya koyuluyor. Bütün paydablar burada bizim üyelerimizde makinalarfnf fuarda sergileyecekler. Bunlar akfllf makineler, robotlar ve Endüstri 4.0 ile donanmfb makinalarfmfz hep High Tech makineler fuarda olacak." dedi. Sanayide dijital dönübüm ça[fnfn ebi[inde olduklarfnf söyleyen Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derne?i (ENOSAD) BaBkanV Dr. Hüseyin HalVcV; ise bunlarf kaydetti: “Hiçbir zaman makineler insanlarfn yerini alamayacak. Çünkü duygu insan ile makina arasfndaki fark. Dolayfsfyla bir duyguyu makineye vermek do[ru de[il. Çünkü yapay olur. Yapay bir duygu ile hareket eden çok yapmacfk olur. Onun için insanfn yerini alamaz ama fiziksel olarak çalfbaca[fmfz iblerde insanfn yerini alfr. Fuarda bunun ilk adfmlarfnf görece[iz. Robotlardan kendi babfna çalfban makinelere kadar her bey fuarda sergilenecek.” AkVBkan Gücü Derne?i (AKDER) Yönetim Kurulu BaBkanV M. Semih Kumbasar Türkiye ve dünyada makine sektörünün içinde bulundu[u

durumu ve gitti[i yeri görmek açfsfndan fuarlarfn önemli oldu[unu söyledi. Kumbasar, makine sektöründe kilit bir rol oynadfklarfnf, bütün branblarla ibbirli[i içinde çalfbtfklarfnf dile getirerek, akfbkan güç sistemlerinde ulabflan noktayf böyle ifade etti: “u anda akfbkan güç sistemlerine uzaktan müdahale edebilir, uzaktan arfzalarf çözebilir durumdayfz. Makinelerin arfzasfnf önden haber verebilecek teknolojiye ise çok yakfnfz.” Türkiye olarak çok iyi makineler üretip, yazflfmlar hazfrladfklarfnf aktaran Elektrik Tesisat Mühendisleri Derne?i (ETMD) Yönetim Kurulu BaBkanV Mustafa Cemalo?lu, fuarda bütün bu makinelere can veren enerji sistemlerinin en son ve güvenilir uygulamalarfnfn sergilenece[ini kaydetti. Istif MakinalarV Distribütörleri ve ImalatçVlarV Derne?i (ISDER) Yönetim Kurulu BaBkanV Ender Akbaytogan, makinen sektörünün ihracat hedeflerinin çok büyük oldu[unu, dernek olarak hem bu hedeflere ulabmalarfna yardfmcf olmaya hem de makinelerin Avrupa Birli[i standartlarfnda üretilmesini sa[lamaya çalfbtfklarfnf söyledi.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

17


18

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

19


HABER

Danfoss Fabrikası Dünyanın Akıllı Fabrikaları Arasında Dünya Ekonomi Forumu’nda Endüstri 4.0 çerçevesinde belirlenen dünyanfn en gelibmib 16 fabrikasf arasfnda Danfoss'un Wuqing/Çin’deki fabrikasf da bulunuyor. Danfoss'un Wuqing/Çin'deki kompresör fabrikasfnda otonom araçlar koridorlarda yollarfnf bulup çalfbanlara bileben tedariki sa[lfyor. Fabrikada çalfbanlar, aynf zamanda bir montaj ibleminin hatalf oldu[unu otomatik olarak tespit eden akfllf, Bluetooth özellikli aletler kullanfyor, gün içinde fabrikanfn de[ibik alanlarfnda adfm adfm elektronik çalfbma açfklamalarfna eribim sa[layabiliyorlar. 600 kibinin çalfbtf[f fabrikanfn son yfllarda yatfrfm yaptf[f akfllf teknolojiler sayesinde iki yfl öncesiyle kfyaslanacak olursa, çalfban veriminde yüzde 30 artfb gözlenirken hurda maliyetinde yüzde 20, mübteri bikayetlerin de ise yüzde 57 dübüb tespit edildi.

fabrikalarfn sadece akfllf teknolojileri uygulama konusunda iyi olanlar de[il aynf zamanda yatfrfmlarf operasyonel ve finansal faydalara dönübtürenler oldu[unun altf çizildi. Forum, Danfoss Wuqing fabrikasfnfn da aralarfnda oldu[u 16 fabrikanfn yer aldf[f listeyi olubtururken sayflarf 1.000'i geçen bir fabrika listesinden seçim yaptf.

Dünya Ekonomi Forumu'nda akfllf

Danfoss Wuqing Operasyonlar Kf-

demli Direktörü Ruixing Zhang konuyla ilgili yaptf[f açfklamada bunlarf söyledi: "Dünya Ekonomi Forumu'ndan gelen temsilcilerin yaptf[f denetlemelerin ardfndan bu listenin bir parçasf olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Listede yer almamfz dijitallebme çabalarfmfzfn verim, kalite iyilebtirmesi ve mübteri memnuniyeti özelinde de karbflf[fnf verdi[ini açfk bir bekilde teyit ediyor. Bu alanlarda sürekli gelibme sa[layabilmek adfna yeni teknolojiler eklemeye devam edece[iz." Danfoss Babkan ve Bab Yöneticisi Kim Fausing de konuyla ilgili bunlarf söyledi: "Danfoss bünyesinde her seviyede dijitallebme ilkesiyle çalfbfyoruz. E[ilimlerin önünde kalfp mübterilerimizin beklenti ve taleplerini karbflayabilmek için bu konuya da yatfrfm yapfyoruz. Bunun karbflf[fnf alabilmek son derece gurur verici.”

20

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

21


HABER

CeMAT Avrasya Fuarı 26'ıncı Kez Kapılarını Açıyor Tabfma, kaldfrma ve istifleme sektörünün en önemli bulubmalarfnfn babfnda gelen CeMAT Avrasya Fuarf için geri sayfm babladf. Bu yfl 14-17 Mart tarihleri arasfnda, Jstif Makinalarf Distribütörleri ve Jmalatçflarf Derne[i’nin (JSDER) ana deste[iyle düzenlenecek olan ‘Uluslararasf Tabfma, Depolama, Jstifleme, Jç Lojistik ve Lojistik Fuarf’ - CeMAT Avrasya, 26’ncf kez ziyaretçilerine kapflarfnf açacak. ‘Gelece[in Parçasf Ol’ sloganfyla düzenlenen CeMAT Avrasya, Endüstri 4.0’fn etkilerini tabfyan yenilikçi lojistik, intralojistik ve lojistik bilibimi teknolojilerini tek çatf altfnda toplayacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçeklebtirilecek olan fuar, sanayinin tabfma, yükleme-bo-

baltma ve depolama alanlarfndaki ihtiyaçlarfnfn çözümüne yönelik bir platform olubturacak. SEKTÖR HEYECANLA BEKLIYOR JSDER’in 6 yfldfr destek verdi[i CeMAT Avrasya Fuarf bu sene de sektör taraffndan büyük ilgiyle bekleniyor. JSDER’in 10 üyesi ile birlikte yer alaca[f ve 4 gün sürecek genib katflfmlf bulubma, 6 ticari fuarfn bir ara-

ya geldi[i WIN EURASIA’nfn bir parçasf olarak hayata geçiriliyor. Geçen yfl 22 ülkeden 1800’ün üzerinde katflfmcfyf bulubturan WIN EURASIA Fuarfnf, 146 ülkeden 75 binin üzerinde kibi ziyaret etmibti. Fuarda sergilenecek ürün gruplarf arasfnda kaldfrma ve tabfma sistemleri, depolama ve yükleme, yönetim ve hizmet, toplama ve paketleme ile lojistik bilibimi alanlarfna yönelik ekipman, cihaz, sistem ve yazflfmlar yer alfyor. TAIMA, DEPOLAMA, ISTIFLEME SEKTÖRÜNÜN EN YENILERI SERGILENECEK Jstif makineleri üretiminin Türk imalat sektörü için büyük önem tabfdf[fna dikkat çeken JSDER Yönetim Kurulu Babkanf Ender Akbaytogan, fuarfn, alanfnda uzman çok sayfda yerli ve yabancf konubmacfyf ziyaretçiyi a[frlayaca[fnf kaydetti. Akbaytogan “CeMAT Avrasya Fuarf’nda; yenilikçi ve enerji tasarrufu sa[layan forkliftler, tabfma, depo ve raf sistemleri ile lojistik ve intralojistik bilibimi alanfndaki tüm gelibmeler sergilenecek. Fuar katflfmcflarfn son teknolojilerini ve ürünlerini uluslararasf bir platformda sunma imkanf sa[lamasfyla da sektör açfsfndan önem arz ediyor. Tüm ilgilileri bu önemli etkinlikte bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.

ISDER Yönetim Kurulu BaBkanV Ender Akbaytogan

22

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

23


HABER

Airbus ve Dassault Systèmes Stratejik İş Ortaklığına Adım Attı Airbus ve Dassault Systèmes, birlikte çalfbma ilkesine dayalf 3D tasarfm, mühendislik, üretim, simülasyon ve istihbarat uygulamalarfnfn kullanfmf konusunda ibbirli[i yapmak üzere beb senelik bir sözlebme imzaladf. Bu ibbirli[i Airbus’fn dijital dönübümünde önemli bir adfm atfm atmasfna olanak sa[layacak ve havacflfk sektöründe Avrupa’da yeni bir endüstriyel ekosistem olubturmak için zemin hazfrlayacak. Sözlebmeye göre, Airbus, bütünlebik kullanfcf deneyimi için tasarfmdan operasyonlara kadar dijital süreklilik özelli[ini tek bir veri modeli içinde sunan ve bu bekilde dijital tasarfm, üretim ve hizmetleri (DDMS) Airbus’fn tüm ib birimlerinde ve ürün hatlarfnda hayata geçirecek olan Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformunu kullanacak. DDMS, ardfbfk gelibtirme süreçlerinden parallel gelibtirme süreçlerine geçerek, yeni ürün tasarfmfnda, operasyonel performansta, destek ve bakfmda, mübteri memnuniyetinde ve yeni ib modellerinde çf[fr açacak yeniliklerin önünü açfyor. Öncelikle ürün performansfna odaklanmak yerine, Airbus gelecek nesil uçaklarfn tasarfmfnf ve gelibtirilmesini uçaklarfn üretildi[i tesislerle birlikte yapabilecek, bu da maliyetleri azaltfrken pazara sürüm süresini de kfsaltacak.

24

Ocak - ubat 2019

Jbbirli[i konusunda açfklama yapan Airbus Ticari Uçaklarf Babkanf Guillaume Faury, “Yalnfzca dijitallebtirmeden ya da 3D deneyimden bahsetmiyoruz; uçaklarfn tasarfm ve çalfbtfrflma yöntemlerini yeniden de[erlendiriyor, süreçlerimizi mübteri memnuniyetini gözönünde bulundurarak modernize ediyor ve hfzlandfrfyoruz. DDMS de[ibim için katalizör görevi görüyor ve DDMS ile Avrupa havacflfk sektörü için en gelibmib teknolojileri içeren yeni bir model olubturuyoruz. Hedefimiz ürün gelibtirme hazfrlfk süresini kfsaltan güçlü bir üretim düzeni kurmak.” dedi.

lerin, dijital kesinli[in ve ilhamfn önemli bir rol oynadf[fnf görebiliriz. Havacflfk sektörünün bir çok sektöre göre daha hfzlf dönübüm gerçeklebtirebildi[i kanftlanmfbtfr. Havacflfk sektörü aynf zamanda operasyonlara yönelik yüksek kaliteli yenilikleri ve yeni hizmetleri oldukça karmabfk ve sfkf düzenlemelerin oldu[u ortamlarda sunuyor. 3DEXPERIENCE platformu Airbus’un dijital dönübümünü hfzlandfracak. Bu sayede Airbus, ekosisteminden elde edece[i içgörüler ve uzmanlfklar sayesinde yalnfzca dijital dünyanfn mümkün kflabildi[i yeni deneyimleri sunabilecek.” dedi.

Dassault Systèmes’in Yönetim Kurulu Babkan Yardfmcfsf ve CEO’su Bernard Charlès da, “Havacflfk sektörü dfbfnda teknolojinin, bilimin ve sanatfn böylesine kesibti[i babka bir sektör yok. Sektörün bugüne kadar nasfl bir de[ibimden geçti[ini dübünürsek, bu de[ibimde teknik beceri-

www.hidrolikpnomatik.com


HABER Kalite, Kontrol Edildiği Ölçüde Belli Olur!

Sektör Liderleri Kalite 2019’da Buluşuyor Konu bal** anlam*nda dünyada say*l* yap*lan Kalite fuar*, 9. Kez Sektör liderleri ile bir araya geliyor. 2006 yNlNnda ilki düzenlenen KAL7TE fuarN; Kontrol, Otomotiv Test EkipmanKalite Fuar Yap*m A. . Yönetim larN, Metroloji ve EndüsKurulu Bakan* Dahan Mumcuolu triyel YazNlNm konularNnN içeriyor. 7malat sektörünün vazgeçilmez bir parçasN olan Kalite’19 fuarN 7stanbul Fuar Merkezinde 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleBecek. Hexagon Metrology, Mega DanNBmanlNk, Bilgino>lu Endüstri, Carl Zeiss, Karfo Endüstriyel, Renishaw Plc, Cadem CAD/CAM, Ferter, Star Teknik, Bulut Makina, Faro Turkey, Instro Endüstriyel, Makro Teknik, Teknik Ölçüm, Yamer gibi ölçüm sektörünün en önemli firmalarN yNllardNr eksiksiz olarak bu fuarda ziyaretçilerini a>NrlNyor. Endüstri 4.0, Endüstriyel YazNlNmlar, Test EkipmanlarN, Ölçüm Teknolojileri ve Kontrol baBlNklarNnN içeren fuara T7AD, TÜB7TAK, TÜRKAK ve KOSGEB destek veriyor. 2 yNlda bir gerçekleBen fuar, otomotiv ve metal iBleme baBta olmak üzere, havacNlNk ve uzay, plastik, ambalaj, metalurji, alüminyum sektörlerinin önemli firmalarNnN a>Nrlayacak. Kalite Fuar YapNm A.. Yönetim Kurulu BaBkanN Da>han Mumcuo>lu; “FirmamNz, 30 yNldNr ihtisas fuarcNlN>N konusunda uzmanlaBmNB ekibiyle, bu konudaki tecrübe ve birikimini, sektöre artN de>er yaratmak ve ülke ekonomisinin paralel geliBimi ile birlikte bu yapN içerisinde kullanmak amacNyla ihtisas fuarlarN düzenlemektedir. Ekibimiz 1989 yNlNndan günümüze dek 7B ve 7nBaat Makineleri, TakNm TezgahlarN, Üretim Teknolojileri, Güç Sistemleri, Otomobil Servis EkipmanlarN ve Lojistik gibi ülkemizin en önde gelen sektörleri ile AvcNlNk, Seramik-Porselen-Cam ve arapçNlNk-Peynircilik gibi çok spesifik konularda 100’e yakNn fuarN baBarNyla organize etmekle kalmamNB; bu sektörler içinde yarattN>N sinerji ve katma de>er ile de öne çNkmayN baBarmNBtNr. Sektördeki tecrübesiyle hep bir adNm önde olmayN ilke edinen, yeni projelerle fark yaratmayN amaçlayan Kalite Fuar YapNm A..; 2006 yNlNndan sonra özellikle Kalite Kontrol ve HazNr Beton sektörleri için organize etti>i fuarlarla ön planda olmuBtur. Bu fuarlar sadece ülkemiz ve Avrupa’nNn de>il, Ortado>u, Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika bölgesinin de rakipsiz fuarlarNdNr.” dedi.

www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

25


HABER

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel:

“Enerji, elektrik ve elektronik sektörleri WIN EURASIA'da buluşacak” Industrial Energy Systems EURASIA, 2019'dan itibaren yeni markasf ve yenilenen gelibtirilmib konseptiyle hem katflfmcflarfn hem de ziyaretçilerin WIN EURASIA deneyimlerine de[er katacak. Yeni marka ile birlikte Win Eurasia’nfn odak noktasf olan Endüstri 4.0 çözümlerine bir köprü kurulmasf hedefleniyor. 360 derece imalat sanayii için bulubma noktasf olan WIN EURASIA enerji, elektrik ve elektronik sektörlerinde endüstriyel ve ticari uygulamalarf Jstanbul'da bir araya getirecek. Elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki, iletimi, da[ftfmf, yönetimi ve depolanmasf bablfklarf altfnda enerji sektöründeki nitelikli birket ve ürünleri bir araya getiren Industrial Energy Systems EURASIA, 14 - 17 Mart 2019 tarihleri arasfnda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Geçti[imiz yfl 146 ülkeden 75 binin üzerinde ziyaretçiyi ve 1,800 katflfmcfyf bir araya getiren fuar, yenilenen konseptiyle, Avrasya bölgesinin en büyük imalat sanayi fuarlarfndan WIN EURASIA'nfn en önemli parçalarfndan biri olacak. EAE Elektrik, Mutlusan , Mesan Kilit gibi sektörün önde gelen firmalarf bu sene de IES Eurasia fuarfnda yerini alfrken, Audio Akfllf Ev Sistemleri, Bi-

26

Ocak - ubat 2019

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel med Teknik, Üntel Kablo, Ruha Elektrik Erin Motor, KJ Jeneratör gibi önemli firmalar bu sene ilk defa IES Eurasia fuarfna katflacak. Enerji verimlili[i, akfllf bina sistemleri konularfnfn daha etkin bir bekilde ön planda olaca[f IES Eurasia yeni katflfmcflarfyla gücüne güç katacak. ETMD Derne[i’nin “Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Kfsa Devre Hesaplarf” konulu seminerinin Prof. Dr. Jsmail Kabfkçf’nfn sunumu ile yer alaca[f Fuar kapsamfnda, aynf zamanda Firmalara özel sunumlar da gerçeklebtirilecek.

Uzun yfllardfr Electrotech EURASIA adfyla düzenlenen Industrial Energy Systems EURASIA'da yer alan çözümlerin enerji, elektrik ve elektronik sektörlerin yanf sfra imalat sanayiinin tamamfna hitap eden konu bablfklarfna sahip oldu[una dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel bunlarf söyledi: "Konvansiyonel kaynaklardan yenilenebilir enerjiye kadar farklf güç üretimi modelleri, enerji iletiminden depolanmasfna kadar tüm teknolojiler bu yfl IES EURASIA'nfn ana konularf arasfnda yer alacak. Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin yanf sfra, proje ve sistem entegratörlerinden servis hizmeti sunanlara kadar tüm meslek gruplarf fuardan büyük yarar sa[layacak. Fuar kapsamfnda düzenlenecek konferans, forum, birket ve ürün sunumlarf, paneller, kurumsal faaliyetler ve özel temalf etkinlikler de katflfmcflarfn kilit mübteri adaylarfyla toplantflar yapmalarfnf sa[layarak sektöre hareketlilik katacak."

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

27


28

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

29


FİRMA-ÜRÜN

Serbest Soğutmadan Maksimum Fayda Plastik endüstrisinde, enjeksiyon makinalarjnjn kaljp ve özellikle yac devrelerinin socutulmasjnda tercih edilen sistemlerin bafjnda gelen su socutma kuleleri; sürekli su eksiltme, hem kendi tankj içerisinde cüruf/balçjk olufturmasj ve hem de kaljplarda, efanjörlerde kireç olufumuna sebebiyet vermesinden dolayj yerini chiller cihazlarjna ve serbest socutma yapan freecooler cihazlarjna bjrakmjftjr. Chiller ve freecooler cihazlarjyla yapjlan socutma tamamen kapalj devre içerisinde gerçeklefmesinden dolayj kulelerde ki gibi kirlenme ve kireçlenme sorunlarj yafanmamaktadjr. Üstelik chiller cihazlarj sayesinde yaz/kjf istenilen su sjcakljcj elde edilebilmekte ve uniform bir proses süreci yafanabilmektedir. Freecooler cihazlarj ise; kjf aylarjnda oldukça verimli ve etkin bir socutma saclayarak, hem kaljp devrelerinin socutulmasj için gerekli olan suyu temin edebilmekte, hem de yac devresini socutarak su kulesi gibi ucuz ve su kulesine nazaran oldukça temiz bir çaljfma performansj sergilemektedir. Ancak yaz aylarjna gelininip, hava sjcakljklarj yükselmeye bafladjcjnda freecooler cihazlarjnda socutulan

suyun sjcakljcj da yükselmeye baflar. Bunun sebebi; su kulesi djfjnda serbest socutma yapan tüm cihazlarjn ortam sjcakljcjnjn yaklafjk 3 ºC yukarjsjnda ki sjcakljklara kadar socutma yapabilmesidir. Su kuleleri ise, açjk socutma yaptjklarjndan dolayj ortamjn jslak termometre sjcakljklarj seviyesine kadar suyu socutarak daha düfük sjcakljklarjn eldesine imkan verebilmektedir. FOG / FREECOOLER TEKNOLOJOSO OLE SO/UTMA Fog yöntemi olarak bilinen socutma teknolojisi; suyun yüksek basjnç altjnda özel olarak üretilmif fjskiyelerden sis feklinde püskürtülmesi esasjna dayanjr. Bu sayede havanjn içerisindeki su zerrecikleri, bulunduklarj ortamjn evaporatif olarak socumasjnj saclayarak jslak termometre sjcakljcjna düfmesini saclar. Baflj bafjna bir socutma teknolojisi olarak kullanjlabilen Fog yöntemi

30

Ocak - ubat 2019

oldukça genif bir kullanjm sahasjna sahiptir. Az önce yukarjda; freecooler cihazlarjnjn ortam sjcakljcjnjn biraz üzerinde socutma yapabildiklerini ve bu sebeple yaz aylarjnda açjk devre kulelerin jslak termometre sjcakljcjnda socutma yapmalarjndan dolayj daha düfük sjcakljklarda su elde edilebildicinden bahsetmiftik. Bu handikabj yenebilmek için, dünyada hak ettici yeri yavaf yavaf almaya baflayan Fog teknolojisini Freecooler cihazlarj ile birleftirerek, ortaya açjk kule verimi ile çaljfan kapalj devre su socutma sistemi ortaya çjkardjk. Freecooler cihazlarj bilindici üzere, prosesten gelen sjcak suyun, içerisinden gezerek ortam havasjyla socumasjna yarayan batarya ve bu hava sirkülasyonunu saclayan fanlardan olufmaktadjr. Ortam havasj batarya kanatçjklarj arasjndan geçi-

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN kule ile freecooler cihazlarj karfjlaftjracak olursak, su kulesinden yaklafjk 20-21 ºC civarjnda su sjcakljcj elde ederken, freecooler cihazjnda bu decer yaklafjk olarak 27-28 ºC civarjnda seyredecektir. Ancak buna karfjn Fog teknolojisi ile bütünleftirmif olducumuz freecooler cihazlarjmjzjn ( AKS serisi ) verdici su sjcakljcj yine yaklafjk olarak 20-21 ºC civarjnda olacaktjr.

=eki1 FOG su zerrecikleri büyüklüü rilerek suyun socutulmasj saclanmaktadjr. Ancak hava sjcakljklarj yükseldikçe socutma suyu sjcakljcj yükselececinden, otomatik kontrollü valfler vasjtasj ile batarya yüzeylerine belirli araljklarla sis feklinde verilen su zerrecikleri, kanatçjklardan geçen hava sjcakljcjnj jslak ter-

www.hidrolikpnomatik.com

mometre sjcakljcjna düfürerek çok daha verimli bir socutmaya sebep olur. Örnecin; yaz aylarjnda hava sjcakljcjnjn 25 ºC olducu bir öclen vaktinde jslak termometre sjcakljcj 18 ºC olsun. Bu fartlarda çaljfan açjk tip

Kjsaca özetlemek gerekirse; su kulesinin socutma veriminde ve kapalj devre socutmanjn temizlicinde bir socutma sistemi artjk mümkün hale gelmiftir. Fog/freecooler teknolojilerinin birlefmesi sonucunda, tesisatlarda olufan kireçlenme gibi kirlilik faktörleri devre djfj bjrakjljrken, çok daha verimli socutma, daha ekonomik bir biçimde gerçeklefebilmektedir. Alnt:Necdet BA ARAN Fog Teknolojisi le Nemlendirme ve Soutma (V. Ulusal Tesisat Mühendislii Kongresi ve Sergisi )

Ocak - ubat 2019

31


FİRMA-ÜRÜN

Mitsubishi Electric ve Geotek Otomasyon’dan Yeni Nesil Fabrikalar Projelerinde Mitsubishi Electric ürünlerini tercih eden Geotek Otomasyon, g"da ve ambalaj sektörü devlerinin üretim kapasitelerini art"rd" Elektrik, elektronik ve otomasyon alanjnda bir dünya devi olan Mitsubishi Electric’in Izmir bayisi Geotek Otomasyon, markanjn Sanayi 4.0’a uyumlu ileri teknoloji fabrika otomasyon ürünleri ile fabrikalara hjz, esneklik ve verimlilik kazandjrjyor. Enerji, HES, proses, su ve yem otomasyonu ile mekatronik çözümler alanjnda hizmet veren Geotek Otomasyon, Mitsubishi Electric ürünleriyle gerçekleftirdici dikey-yatay paketleme ve pofet dilme projeleriyle gjda ve ambalaj sektörünün öncü markalarjnda üretim kapasitesinde artjf ve üretim zamanjndan tasarruf gibi pek çok avantaj sacladj.

rika otomasyon ürünleri ile fabrikalara hjz, esneklik ve verimlilik kazandjran Geotek Otomasyon, Mitsubishi Electric’in SCADA çözümünün otomatik olarak PLC ve SCADA projeleri olufturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde geliftirme ve yapjlandjrmada harcanan mühendislik za-

manjnj önemli ölçüde azaltjyor. Bu çözümle aynj zamanda yafam döngüsü boyunca tesisin devam eden bakjmjnj kolaylaftjracak standart bir yapjya imkan tanjyor. Geotek Otomasyon, gjda ve ambalaj sektörünün öncü markalarjnda Mitsubishi Electric ürünleriyle hayata geçir-

Yurt içi ve yurt djfjnda bafta enerji, su, beyaz efya, otomotiv, yem ve çimento olmak üzere birçok farklj sektörde anahtar teslim projeler hayata geçiren Geotek Otomasyon, elektik, elektronik ve otomasyon devi Mitsubishi Electric ile önemli ifbirliklerine imza atjyor. Üstün teknolojisine güvendici Mitsubishi Electric’in fabrika otomasyon sistemleri alanjnda Izmir bayisi olan Geotek Otomasyon; son kullanjcjlara özel enerji, HES, proses, su ve yem otomasyonu ile mekatronik çözümlerin yanj sjra OEM partnerleriyle de beyaz efya, otomotiv, elektrik, tekstil, acaç ifleme, cam, gjda, tütün, deri, ambalaj gibi birçok sektörde de hizmet veriyor. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a uyumlu fab-

32

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

dici dikey-yatay paketleme ve pofet dilme projeleri ile sacladjcj bafarjlarla dikkat çekiyor. Dr.Oetker’de üretim kapasitesi yüzde 30 artt" Dr. Oetker için gerçekleftirdici dikey paketleme projesinde Mitsubishi Electric’in FX5U PLC, FX5-40SSC, MR-JE, MR-J4, GS2107-WTBD, FX44AD-PT, FR-D720 ürünlerini; yatay paketleme projesinde ise FX3U-PLC, MR-MQ100, MR-E SUPER, MRJ3-B, GT1050 ürünlerini tercih eden Geotek Otomasyon önemli bafarjlara imza attj. Üretim kapasitesinde dikey paketleme projesiyle yüzde 30, yatay paketleme projesiyle yüzde 25 artjf yakalanan Dr.Oetker’de, pofet kapama çenesinde tork kont-

www.hidrolikpnomatik.com

rolü sayesinde güvenli ve kaliteli ifleme imkan tanjndj. Bakjm ve arjza kaynaklj duruflar sebebiyle kaybedilen üretim zamanjndan yüzde 80 tasarruf saclanjrken, posizyonlamada elde edilen avantajla pofet boylarjnda hassasiyet yakalandj. Operatör kullanjm kolayljcj sunulan projede ürün dozajlamada servo kontrolü ile hassasiyet ve pid kontrol ile çene sjcakljklarjnda stabilite saclandj. Bof-dolu ürün kontrolü ile fire pofet tasarrufu elde edilen Dr.Oetker’de kesintisiz çaljfan CAM kontrol sayesinde yumufak geçifler ve daha az mekanik yorgunluca imkan tanjndj. Kaybedilen üretim zaman"ndan yüzde 80 tasarruf

Donuk gjda sektörünün lider firmalarjndan birinin dikey paketleme projesinde Mitsubishi Electric’in FX5U, PLC, FX5U-40SSC, FX3U PLC, FX3U-CAN, MR-J4, MR-JE, GS2107WTBD ürünlerini; yatay paketleme projesinde ise FX5U PLC, FX540SSC, MR-JE, MR-J4, GS2107, FX3U-4LC ürünlerini kullanan Geotek Otomasyon, firmanjn üretim kapasitesinde dikey paketleme projesiyle yüzde 20, yatay paketleme projesiyle ise yüzde 30 artjfa imkan tanjdj. Pofet kapama çenesinde tork kontrolü sayesinde güvenli ve kaliteli ifleme olanacj sunulan projede, bakjm ve arjza kaynaklj duruflar sebebiyle kaybedilen üretim zamanjndan yine yüzde 80 tasarruf saclandj. Geotek Otomasyon bu önemli projeyle; pofet boylarjnda hassasiyet, operatör kullanjm kolayljcj, ürün dozajlamada servo kontrolüyle hassasiyet, pid kontrol ile çene sjcakljklarjnda stabilite, fire pofet tasarrufu, çaljfma sistematicinde yumufak geçifler ve daha az mekanik yorgunluk gibi pek çok avantajj bir arada sundu. Operatör kullan"m kolayl"" Mitsubishi Electric’in PLC, MR JE, FX3U-4ADPT, GS2107 ve FR-D720 ürünlerini kullanarak Poyraz Ambalaj’da pofet dilme projesini hayata geçiren Geotek Otomasyon, firmanjn üretim kapasitesinde yüzde 35 artjf, bakjm ve arjza kaynaklj duruflar sebebiyle kaybedilen üretim zamanjndan ise yine yüzde 80 tasarruf elde edilmesine imkan tanjdj. Operatör kullanjm kolayljcj sunan projede pid kontrol ile çene sjcakljklarjnda stabilite ve pofet boylarjnda yüksek hassasiyete imkan tanjnjrken, FR-D720 dancer kontrol ile bobin açma ve beslemede de hassasiyet saclandj.

Ocak - ubat 2019

33


34

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

35


36

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

37


FİRMA-ÜRÜN

SMC’nin Enerji Verimliliği Sağlayan VQC Serisi Bobinli Valfi

SMC, müfterilerine daha fazla enerji tasarruflu ürün seçeneci sunmak için VQC4000/5000 bef yollu bobinli valflerinin iki yeni tasarjmjnj piyasaya sürdü. Ürün yelpazesini tamamlayan bu ürün ile birlikte SMC, müfterilerine daha yüksek debi geçirgenlici sacljyor ve enerji tüketimini maksimum seviyeye çjkarjyor.

yesinde daha fazla güç verimlilici elde edilmiftir. Ayrjca, yeni VQC4000 serisi standart olarak 1958 L/ dak'a kadar debi geçirgenlici sahipken, VQC5000 serisi 4350 L/dak’ljk debi geçirgenlicine sahiptir. Bu valfler oldukça kompakt yapjda olmakla birlikte valf araljklarj VQC4000 için 25mm, VQC5000 için 41 mm’dir.

Pnömatikte dünya lideri SMC, iki yeni tasarjmj ile birlikte ürün yelpazesine VQC serisi bobinli valflerini ekledi.

Paralel haberlefmeli manifold seçenekleri; D-SUB soket kiti [IP40], çoklu soket kiti [IP67], düz ferit kablo kiti [IP40], terminal blocu kutusu kiti [IP67], kablolu kit [IP67]’den olufmaktadjr. Seri haberlefmeli manifold seçenekleri ise; EX600[IP67], EX500[IP67] EX260[IP40/IP67], EX250[IP67], EX126[IP67] ile mevcuttur. Destekledici haberlefme protokolleri ise DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Bac-

VQC4000/5000 serileriyle SMC, müfterilerine enerji tasarrufu ve çaljfma ömrü beklentisi açjsjndan en üst düzeyde esneklik ve maliyet tasarrufu saclayan hizmetler sunuyor. Güç tüketimini 0,4 W'a kadar azaltan ve çaljfma basjncjnj 10 bar’a kadar arttjran yeni V100 pilot valfi sa-

38

Ocak - ubat 2019

lantjsj, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT, AS-Interface, CANopen’dan olufmaktadjr. Maksimum 16 istasyona kadar valfler tek bir manifolda toplanabilir. Pilot valfin bir dicer önemli faydasj ise akjf besleme geçidinde bulunan dahili filtre sayesinde yabancj madde kirlilicinin önlenmesine yardjmcj olup, bobinli valflerin ömrünü uzatmaktadjr. Elastik ve metal sjzdjrmazljk seçenekleri mevcut olup 6 farklj kumanda tipine sahiptir. Dünyanjn lider pnömatik uzmanj SMC'den bir yetkili: “VQC serisine yapjlan bu son eklemeler, ürün geliftirme ve geliftirmeye yönelik bacljljcjmjzjn altjnj çizmektedir. Müfterilerimiz için maliyette tasarrufun, esneklicin ve dayanjkljljcjn ‘kilit faktörler’ olducunu anljyor, onlarjn ih-

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

tiyaçlarjna uygun cevaplarj VQC4000/5000 valfleri ile gösteriyoruz. ” Genel olarak endüstriyel makinelerde kullanjm için uygun olan yeni manuel kilitleme tipi, ek alet ihtiyacjnj ortadan kaldjrarak mevcut pilot valfin geçersiz kjljnmasjnj saclamaktadjr. SMC, mevcut VQC Serisinin bazj önemli özelliklerini de korumaktadjr. Buna örnek, kullanjmj çok kolay olan konnektör tipi manifold verilebilir. Ek olarak, tabandan monteli tek soketli ünitenin eklenmesi bu ürüne daha fazla esneklik katmaktadjr.

SMC Corporation, 1959 yjljnda Japonya’da kurulmuf, günümüzde 83 ülkede faaliyet gösteren, 30 ülkede üretim yapan, Tokyo borsasjnda iflem gören, 20.000’in üzerinde çaljfanj, 1450 Ar&Ge mühendisi ve 4 ülkede Ar&Ge merkezleri bulunan, bafta pnömatik olmak üzere endüstriyel otomasyon alanjnda 12.000 Temel, 700.000 ürün çefidi sunan, 2017 mali yjljnda 5.3 milyar US$ ciroya ulafmjf, sahip olducu %36’ljk pazar payj ile Pnömatikte Dünya Lideri bir firmadjr. 1993 -2010 yjllarj arasjnda, SMC, Türkiye’deki faaliyetlerini bir distri-

bütör firma üzerinden yürütmüftür. 2010 yjljnda, gelifen Türkiye pazarjna paralel, SMC Turkey Otomasyon A.., %100 Japon sermayesi ile SMC Corporation firmasjnjn Türkiye iftiraki olarak kurulmuftur. SMC Türkiye, Istanbul Merkez ofisi, deposu, imalat alanj djfjnda dört fehirde bulunan ofisleri ve 10 farklj fehirdeki bayileri ile Türk sanayisine hizmet etmektedir. Konusunda uzman genç dinamik mühendis kadrosu, yerinde müfteri ziyaretleri, teknik ecitimler, teknik destek, enerji tasarruf denetimleri, tasarjm desteci, otomasyon desteci, v.b. gibi müfteri hizmetleri sunmaktadjr. Ayrjca, gezici fuar araçlarj, bölgesel toplantjlar, teknik sunumlar, her yjl katjljnan fuarlar ile SMC çözümleri tüm Türkiye’de tanjtjlmaktadjr. Türkiye’de tuttucu güçlü stok ve Belçika merkez depodan günlük uçak sevkiyatlarj sayesinde hjzlj ürün teslimatj saclanmaktadjr. VQC, VQC4000/5000 ile alakalj daha fazla bilgi için lütfen www.smcturkey.com.tr adresindeki ‘Ürünler  Yeni Ürünler Katalocunu’ bölümünü ziyaret ediniz.

www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

39


FİRMA-ÜRÜN

CHEP'in Plastik Kasaları ile Etkin Bir Tedarik Zinciri Mümkün Kaliteli ekipmanlarjyla tedarik zinciri çözümleri sunan CHEP, dünya üzerinde daha fazla yere daha fazla ürünün etkin ve sürdürülebilir bir fekilde tafjnmasjnj sacljyor. CHEP endüstriyel parçalarjn nakliyesi için plastik kasalarj (KLT) ve koruyucu iç profilleri ile tedarik zincirini üstün bir performansa çjkartjyor, verimlilici artjrjyor. Darbeye dayanjklj plastik kasalar (KLT), maksimum kuvvet sunuyor, ergonomik tutma kjsjmlarj ve güçlendirilmif djf çjkjntjlarj istiflemeyi güvenli hale getirerek ürünlerin ucrayabilececi hasarlarj azaltjyor CHEP; otomotiv ve beyaz efya sektörleri bafta olmak üzere farklj sektörlerdeki ana ve yan sanayi parça üreticilerine, paylafjma ve yeniden kullanjma dayalj if modeli docrultusunda tedarik zincirinin her afamasjnda maliyetleri düfüren endüstriyel çözümleriyle hizmet veriyor. Endüstriyel parçalarjn nakliyesi için mükemmel bir yöntem sunan CHEP, ürünlerin güvende olmasj amacjyla çok çefitli ekipman ve koruyucu iç profil seçenekleri sacljyor.

maksimum kuvvet sacljyor, güçlendirilmif djf çjkjntjlarjyla istiflemeyi güvenli hale getirerek ürünlerin ucrayabilececi hasarlarj azaltjyor ve üst düzey ürün korumasj sunuyor. Ayrjca CHEP tarafjndan temiz ve kullanjma hazjr bir fekilde teslim edilmesi depolama ve yjkama maliyetlerinden tasarruf sacljyor; atjk üretimini ve kirlenmeyi minimuma indiriyor.

CHEP Türkiye Kurumsal Oleti im Müdürü Serhat Enyüce,

Yeniden kullanjma dayalj plastik kasalar (KLT); turbo farjlar, cjvatalar, bujiler, vidalar, fren diskleri, borular ve filtreler gibi küçük parçalarj tafjmak için Alman VDA (Verband der Automobilindustrie) fartnamesine uygun olarak tasarlanjyor. Birbirine geçme özellici sayesinde üretim hattj boyunca alanjn etkin bir fekilde kullanjlmasjna imkan tanjyor. Darbeye dayanjklj plastik kasalar, pürüzsüz iç duvarlarj sayesinde

Farklj sektörlerdeki ana ve yan sanayi parça üreticilerinin zorlu kofullara karfj esnekliklerini ve verimlilicini artjrdjklarjnj belirten CHEP Türkiye Kurumsal Iletifim Müdürü Serhat Enyüce, “Sahip olducumuz tedarik zinciri acj ve bilgi birikimi sayesinde ürünlerin korunmasj için özel hizmetler sunuyoruz. Daha az ekipmanla daha fazla yükün etkin bir fekilde tafjnmasjnj, daha iyi istifleme ile tafjmada daha yüksek kapasite kullanjlmasjnj sacljyoruz. Böylece if ortaklarjmjzjn nakliye maliyetlerini düfürüyor; kaliteli ve sürdürülebilir ekipmanlarjmjzla ürün hasarlarjnj ve atjk olufumunu da en aza indiriyoruz” dedi.

CHEP’in plastik kasalarj (KLT); ürün yönetiminden depolama, dacjtjm ve elleçlemeye, envanter yönetiminden fabrika içi lojisticine kadar verimlilici ve performansj artjrjyor. Müfterilerle yapjlan if birlici docrultusunda ekipmanlarla uyumlu özel olarak tasarlanan iç profiller; daha fazla ürün korumasj, paket yocunlucu ve alan kullanjmjna imkan tanjyor. Daha fazla ürün daha güvenli ta "n"yor

40

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

En Yeni Parker "Akıllı" Sensörleri Endüstri 4.0'a Doğru İlerlemeyi Destekliyor Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, pnömatik silindirlere uygun yeni P8S CPS "akjllj" sensörler serisiyle Endüstri 4.0 girifi inisiyatifini destekliyor. Sensörler; bilgi toplama, bu bilgileri yerel olarak ifleme ve üst düzey kontrol cihazlarj ve/veya yerel aclarla iletifim kurma gibi akjllj iflevlere sahiptir. Parker Hannifin'in "akjllj pnömatik" olarak adlandjrdjcj üç temel yapj tafj vardjr: sensörler, iflemciler ve iletifim protokolleri P8S CPS serisi, firketin pnömatik teknolojisine uygulanabilecek mevcut sensörleri araftjrdjcj bir projenin parçasj olarak geliftirildi. Bu süreçte edinilen teknolojik ve teknik bilgiler, gelecekte öcrenme ecrilerinin ve pazara sürüm sürelerinin önemli ölçüde azaltjlmasjnj saclayarak Fabrika Otomasyon projelerine aktarjlacaktjr. P8S CPS Sürekli Konum Sensörü, silindirdeki bir pistonun konumunun hjzlj, hassas, yüksek çözünürlüklü ve temassjz bir fekilde algjlanmasjnj saclar. Daha da önemlisi piston mjknatjsjnjn docrudan algjlanmasj için ayrj konum kodlayjcjlarjna ve ek mekanik parçalara gerek kalmaz. Ortak T slotu boyutlarjna sahip silindirler, docrusal aktüatörler ve gripper’lar için P8S CPS sensörler, ek aksesuarlara gerek olmadan monte edilebilir. Yuvarlak çubuk, baclantj çubucu ve profil silindirler gibi dicer silindir türleri için basit bir adaptör kullanmak yeterlidir. Sensör, piston silindirine djfarjdan monte edilebildici için karmafjk entegrasyon gereksinimleri ortadan

www.hidrolikpnomatik.com

kalkar veya piston kolunda yer açjlmasjna gerek olmaz. Bu sayede kurulumdan itibaren zamandan ve masraflardan tasarruf edebilirsiniz. Ayrjca sensör, yan kjsjmlardaki destek çubuklarj sayesinde vida sjkjlmadan önce konumunda sabitlenir ve düfmez. Sensör, çaljfma sjrasjnda darbe ve titrefimle karfjlafsa bile bu saclam vida sayesinde istenilen konumda sabit durur. Sensör ayarlarj, "teach pad" veya "IO-Link" kullanjlarak montaj sjrasjnda veya sonrasjnda ayarlanabilir. P8S CPS sensörleri; analog sinyaller, IO-Link süreç verileri veya esnek anahtarlama noktasj (LED gösterge, çjktj durumunu gösterir) aracjljcjyla sürekli olarak veri saclar. Konum verilerinin sürekli olarak aktarjlmasj, pnömatik silindirlerin iflevsellicini

arttjrjr ve onlarj daha akjllj ve bu sayede çok yönlü hale getirerek ilerlemeye yardjmcj olur. Bunu göz önüne aldjcjmjzda ambalajlama gibi tüketim ürünleri piyasasj bafta olmak üzere kalite gözetimi ve süreç kontrolü gibi alanlarda mühendislik sorunlarjnj çözmek mümkün olabilir. Tafjma, küçük parça montajj, makine üretimi, elektronik uygulamalar ve günef enerjisi kullanan uygulamalar da bu gelifmelerden yararlanabilecektir. Sensörlerin, 32 ile 256 mm arasjnda decifen hem analog hem de IOLink sürümleri bulunur. Çaljfma sjcakljk araljcj -25 ile +75C arasjndadjr. Koruma sjnjfj ise IP67'dir.

Ocak - ubat 2019

41


FİRMA-ÜRÜN

Gürsan Hidrolik, Hidrolik Hortum Montajı ve Bağlantı Ekipmanları Üretimi ile Sektörün Hizmetinde 1992 y?l?nda -zmir 4. Sanayi sitesinde 50 m² alanda hidrolik hortum montaj? ve ba5lant? ekipmanlar? üretimi konusunda faaliyetlerine ba;layan Gürsan Hidrolik San. ve Tic. Ltd.ti.geçen süre içinde yüksek kalite anlay?;? ve mü;teri memnuniyeti ilkesinden ödün vermeden çal?;malar?n? sürdürmektedir. Benimsedi5i bu misyon sayesinde Ege Bölgesi sanayii kurulu;lar?n?n ve makine üreticilerinin tercih etti5i bir marka haline gelen Gürsan Hidrolik, 2000 m² alanda ve 40 ki;ilik güçlü kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bilgi birikimi ve kalite anlay?;?n? Manisa ili s?n?rlar? içinde daha geni; bir ürün gam?yla mü;terilerine aktarmak için, Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesinde ilk ;ubesini 2014 y?l? Eylül ay?nda hizmete açm?;t?r. Gürsan Hidrolik, hedefleri do5rultusunda mü;terilerine daha iyi hizmet verebilmek için 7/24 faaliyet göstermektedir.. Gürsan Hidrolik; - D-ESSE Hidrolik Hortum - Rekor -malat? - Hortum Ba;l?5? -malat? ürünleri ile sektöre hizmet sunmaya deavm etmektedir.

42

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN

ROTA Teknik A.Ş., Türk Sanayisine Yetişmiş Teknik Eleman Kazandırıyor ROTA Teknik A.. kuruluf yjlj olan 1997 yjljndan beri Hidrolik, Pnömatik, Otomasyon, Test Sistemleri, Tasarjm, Mühendislik ve Projelendirme, Taahhüt ve Imalat, Teknik Servis ve Yedek Parça, Ecitim konularjnda, uzmanlanmjf ve güçlü bir teknik kadro ile Istanbul’un Avrupa ve Asya yakasjndaki fubelerinde tüm sektörlere özenle hizmet vermektedir. Kurulufundan bu yana, yurtiçi ve yurtdjfjnda konularjnda sayjsjz proje ve hizmeti gerçekleftirmif olan ROTA Teknik A.. son yjllarda yafanan ekonomik krizlere racmen büyüme ivmesini sürekli olarak arttjrmayj bafarmjftjr. Ana ürün grubunu olufturan Hidrolik, Pnömatik, Elektrikli Tahrik ve Kontrolü, Docrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri alanjnda REXROTH Bosch Group Ana Bayilici djfjnda özellikle yocun Hidrolik ve Pnömatik içeren komple “Anahtar Teslimi” makina, aparatlar ve test sistemleri ciddi, güvenilir ve kaliteli bir ekip anlayjfjyla gerçekleftirilmekte olup, bu üretimlerin proje ve mühendislik iflemlerinin tamamj ROTA TEKNIK A.. tarafjndan olufturulmaktadjr. Yüksek basjnçlj küresel vanalar konusunda Alman RÖTELMANN, basjnç ve debi ölçüm sistemlerinde Alman HYDROTECHNIK, fok sönümleyicilerde Amerikan ENERTROLS, havalj tip hidrolik yac socutucularjnda Avusturyalj ASA, borulu tip hidrolik yac socutucularjnda Alman UNIVERSAL, yüksek basjnç teknolojilerinde Hollandalj RESATO, kampana

www.hidrolikpnomatik.com

ve kaplin konusunda Alman R+L, Test Sistemleri Konrolörlerinde Ingiliz Tiab firmalarjnjn da “Türkiye Genel Distribütörlücü”nü bafarjyla yürüten ROTA Teknik A.., anahtar teslimi pojelendirme kapsamjnda Hidrolik ve Pnömatik Sistemleriniz için saha içi “Borulama”, devreye alma ve sonrasjndada “Bakjm Anlafmalarj” ile kesintisiz hizmet sunmaktadjr Ecitim hizmetlerinde de etkin faaliyetlerini kesintisiz sürdüren ROTA Teknik A.. yurt içinde muhtelif ecitim kurumlarjnda ve sanayi kuruluflarjnda “Hidrolik ve Pnömatik” konulu “Mahallinde Uygulamal" Eitim Seminerleri” düzenleyerek sanayimize yetifmif teknik eleman kazandjrmaya devam etmektedir. 1979 yjljndan baflayarak ; Hidrolik , Pnömatik, Otomasyon, Tasarjm, Projelendirme, Taahhüt, Imalat ve Ecitim konularjnda sayjsjz projeyi gerçekleftirdikten sonra, 1997 yjljnda kurulan ROTA TEKNIK A., güçlü ekibiyle hem gençlicin heyecan ve dinamizmini, hem de kurucularjndan her birinin 35’er yjlljk mühendislik bilgi ve deneyimini bünyesinde barjndjrjyor.

ROTA TEKNIK A., büyümesini hjzla sürdürürken, “Bütünsel Kalite” anlayjfjyla ve kalitenin rastlantjlara bjrakjlamayacacjnjn bilinci ile, kurumsallafmaya da aynj özeni gösteriyor. Sunmuf olducu markalar da, bu özene paralellik sacljyor. ROTA TEKNIK A.. ile küçük ya da büyük herhangi bir ifbirlicine girmif tüm müfterilerinin gereksinimini; her zaman ilk hamlede, tam docru ve arzu ettici biçimde istedici sürede ve optimum fiyatlarla, en yeni teknolojiyi kullanarak karfjlayarak; satjf sonrasjnda da hiç eksilmeyen teknik destekle bu tatminin süreklilicini saclamak, en önemli ilkesi. Bu ilkenin gerçeklefmesi ancak; bilgi, deneyim, heyecan, dinamizm ve sistem bilincinin birarada olmasjnjn yaratacacj sinerji ile mümkün. Güvendici ve bu unsurlarjn tamamjna sahip profesyonellerden olufan güçlü ekibiyle ROTA TEKNIK A.., Ifletmelere, saydjcjmjz konulardaki ihtiyaçlarjnj ve sorunlarjnj iyi biliyor. Tam ve kesin çözümlerini de...

Ocak - ubat 2019

43


MAKALE

Entegre Yön Kontrol Valflerine Sahip Milsiz Silindirler Yazar: Dieter Winger Parker Hannifin Pnömatik Divizyonu Avrupa Milsiz Dorusal Aktüatörler Ürün Müdürü

Endüstriyel bir otomasyon uygulamasJ için doBrusal bir aktüatör belirleme i=iyle görevlendirilmi= bir mühendis; güvenilir, hassas ve hJzlJ ürünler arayacaktJr. Fakat, satJn alma kararJnda yer almasJ gereken ve genellikle gözden kaçan çok sayJda ba=ka faktör vardJr. Örnek olarak 3/2 yön kontrol valflerini uç kapaklarJna entegre eden milsiz lineer aktüatör çözümlerini dü=ünürsek, bunlar kontrol valflerinin aktüatörlerden ayrJ =ekilde kullanJlmasJndan birçok farklJ sebeple daha avantajlJ olabilmektedir. Bu yere dikkat Muhtemelen buradaki en bariz fayda, potansiyel yer tasarrufudur. Milsiz silindirler, her =eyden önce kompakt tasarJmlarJ dolayJsJyla kullanJlJrlar ve geleneksel silindirler ile aynJ stroku saBlarken onlarJn kabaca yarJsJ kadar yer i=gal ederler. Bu pnömatik silindir türünde harici bir milin uzayJp çekilmesi yerine bir araba (ta=JyJcJ) silindir gövdesi boyunca ileri ve geri kayar. Böyle bir tasarJm, daha kJsa, kapalJ ve kendinden kJlavuzlu yapJsJ sayesinde özellikle uzun strok veya yüksek moment yükleri gerektiren uygulamalar için yararlJdJr. Valf entegrasyonu saBlayan milsiz silindirlerin yanJ sJra silindirin yan taraflarJna montaj raylarJnJn dâhil edilmesi yerden kazancJ daha da arttJrJr. Bu raylar; lineer kJlavuz,

44

Ocak - ubat 2019

fren, valf ve manyetik anahtarlar (switch) gibi modüler bile=enlerin silindire monte edilebilmesine olanak saBlayarak özellikle alanJn sJnJrlJ olduBu birçok kurulumda kolaylJk saBlar. Yer sorunu kesinlikle hafife alJnmamalJdJr. Sonuçta, hareketli bile=enler serbestçe çalJ=abilmelidir. Alan gereksinimleri, operatörün emniye-

tini göz önünde bulundurmalJ ve bakJmJn rahat =ekilde yapJlmasJ için yeterli yer saBlamalJdJr. AyrJca milsiz silindirlerin, kollu alternatiflerine kJyasla aBJrlJkça yakla=Jk %50 tasarruf saBlayabileceBini belirtmek gerekir. Minyatürleme e ilimleri Pnömatik teknolojisi birçok mo-

www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE dern sistem ve makinede önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Daha kompakt bile=enlerden yararlanarak daha küçük makine yapmaya yönelik devam eden gereksinim, milsiz pnömatik silindirlerin kullanJmJnJn ardJndaki itici güçtür. Bu verimli ve uygun maliyetli cihazlar, örnek olarak gJda i=leme, cam, plastik, tekstil ve elektronik sektörlerinde olduBu gibi birçok farklJ endüstriyel uygulamada yüklerin yüksek performanslJ bir =ekilde hareket edebilmesini saBlar. Milsiz lineer aktüatör teknolojisi; kesme, paketleme, malzeme ta=Jma ve sürgülü kapJ uygulamalarJna da hizmet verebilir. Kurulum hJzJ da, milsiz doBrusal aktüatörlerin parça belirleme sürecinde az sayJda mühendisin göz önünde bulundurduBu ba=ka bir faydasJdJr. Yön kontrol valflerinin aktüatör ünitesine entegre olmasJ havayJ baBlamayJ çok daha kolayla=tJrJr. Çe=itli konumlara döndürülebilen uç kapaklarJ sayesinde milsiz lineer aktüatörler, montaj ve boru tesisatJ seçenekleri söz konusu olduBunda yüksek esneklik saBlarlar. AslJnda en yeni silindirlerin bazJlarJ ile hava baBlantJsJ, 4 x 90 °'lik kademelerde döndürülebilirken solenoid de 4 x 90 ° döndürülebilir ve pilot valfi 180 ° döndürülebilir (valf ba=Jna yalnJzca bir hava baBlantJsJ gerekir). Buna ek olarak, valflerin uç kapaklara yerle=tirildiBi durumlarda, milsiz silindirin çalJ=tJrJlmasJ çok daha direkt ve dinamik hâle gelir. Hzl Yatrm Geri Dönüü Aksama süresi (downtime), aktüatör seçimini etkileyebilen ba=ka önemli bir faktördür. Aksama süresinin, yatJrJm geri dönü=ünü ciddi bir =ekilde etkileyebildiBi bir dönemde sistemden azami =ekilde yararlanJlmasJna dikkat edilmelidir. Yön kontrol valfleri entegre edilmi=

www.hidrolikpnomatik.com

milsiz doBrusal aktüatörler üzerinde onarJm veya deBi=tirme yapJlmasJ gerektiBinde sorun çJkarabilen ayrJ hava baBlantJlarJna sahip harici valf olmadJBJ için sistemin aksama süresi en aza indirilir. Sonuç olarak, bunun gibi faktörler sistem güvenilirliBine büyük ölçüde katkJda bulunur. Bu aktüatörlerin kompakt tasarJmJnJn bir sonucu olarak gerekli basJnçlJ hava baBlantJlarJnJn sayJsJnJn azalmasJ daha az boru baBlantJlarJ, daha az kaçak potansiyeli ve daha az genel hava tüketimi anlamJna gelir. Milsiz doBrusal aktüatörlerde rijitliBin fazla olmasJ, daha uzun ömüre tekabül eder. Bu tasarJm özelliBi, aktüatörün hizmet ömrünün uzatJlabilmesi için genle=me ve bükülme eBilimini azaltan silindirin kendi profil tasarJmJndan ileri gelir. Milsiz silindirler, mekanik strese kar=J olaBanüstü derecede dayanJklJ olup çe=itli kullanJmlara olanak saBlar.

kontrol valfleri (N/O fonksiyonu), kJsa anahtarlama süreleri ve yüksek debilerle optimum silindir kontrolü saBlayabilir. Piyasada genellikle 25 ve 50 mm arasJnda deBi=en çaplarda çe=itli boyutlarJ mevcuttur ve birçoBu yüksek ortam sJcaklJklarJnda, temiz odalarda, patlayJcJ ortamlarda ve dü=ük/yüksek hJz uygulamalarJnda kullanJlabilmektedir. 40 metrenin üzerindeki strok uzunluklarJ saBlanabilir. AslJnda milsiz hava silindirleri, uzun strok gerektiren herhangi bir uygulama için ideal çözümdür çünkü sarkma, piston baBlama, eBilme ya da dengesiz conta a=JnmasJndan etkilenmezler. Birçok modern milsiz lineer aktüatörün diBer faydalarJ arasJnda entegre çalJ=ma göstergesi, entegre egzoz kelebeBi / hJz kontrol valfi, elle kumanda (manual override) (indeksli), susturucu fonksiyonu, ayarlanabilir uç yastJklama ve yenileme kolaylJBJdJr.

Yüksek performans Milsiz silindirlerin kompakt tasarJmlarJna raBmen teknik performanstan herhangi bir ödün verilmediBi belirtilmelidir. Silindirin kolay ve hassas =ekilde konumlandJrJlmasJna, dü=ük hJzlarda sorunsuz çalJ=tJrJlmasJna ve hJzlJ tepki vermesine olanak saBlayarak üretim ve otomasyon süreçlerinin doBrudan kontrolüne son derece uygun olmalarJnJ saBlar. Dikkat edilecek bir nokta da genellikle maksimum üç egzoz çJkJ=J ile yüksek piston hJzlarJnJn elde edilebilmesiyle beraber tamamen entegre 3/2 yön

Bu makale Parker Hannifin Pnömatik Divizyonu Avrupa Milsiz Dorusal Aktüatörler Ürün Müdürü Dieter Winger tarafndan kaleme alnm, Parker Hannifin Merkez ve Dou Avrupa Sat irketi Uygulama Mühendisi Ege Atillâ Tarafndan Tükçeletirilmitir.

Ocak - ubat 2019

45


46

Ocak - ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

Ocak - ubat 2019

47


REKLAM İNDEKSİ ADEM KARDEŞLER

5

ISDK-SODEX

29

ALFAGOMMA

Arka Kapak

KONYA TARIM

34

ALUEXPO

36

KURTMAN

47

AUTOMECHANIKA

46

LMC MAKİNA

17

CKS SIZDIRMAZLIK

9

METALEXPO

27

DPH

18-19

MOOG

ÖN KAPAK İÇİ

DUNLOP

9

MP HİDROLİK

21

EROK HİDROLİK

13

O+P

31

EURASIARAIL

37

PEMAKS

1

FOR SPA

15

PH HYDROULİC

3

GEM-FA

25

SMC PNÖMATİK

7

GÖKTÜRKLER ÇELİK

KAPAK ŞERİT-11

TUBE&STEEL

35

GÖKTÜRKLER ÇELİK

11

WIN

28

HİDROCEL CELEBİ

23

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT' BANKASI PERPA !UBES' IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA !UBES' IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA !UBES' IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED' BANKASI PERPA !UBES' IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE!'KTA! IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Y›ll›k abonelik ücreti 90 TL.

'!BANKASI PERPA !UBES' IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

48

Ocak - !ubat 2019

www.hidrolikpnomatik.com


Hidrolik&Pnömatik Ocak-Şubat 2019 Sayı:99 - Hydraulic Pneumatic January-February 2019 Issue: 99  

Akışkan Gücü ve Hareket Teknolojilerindeki gelişmeleri Hidrolik Pnömatik Ocak-Şubat 2019 e-dergisinde şimdi okuyun Read the developments in...

Hidrolik&Pnömatik Ocak-Şubat 2019 Sayı:99 - Hydraulic Pneumatic January-February 2019 Issue: 99  

Akışkan Gücü ve Hareket Teknolojilerindeki gelişmeleri Hidrolik Pnömatik Ocak-Şubat 2019 e-dergisinde şimdi okuyun Read the developments in...

Profile for ajansmik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded