Page 1

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : ฟิสิกส์ 1 อ.ชุมพล ผิวงาม

Course outline : Mathematics’ physics

จงถามตนเองให้เสมอว่า

 สูตรคูณ  คาอุปสรรค และหน่วยฐาน  วงกลมหนึ่งหน่วย กับตรีโกณมิติ  การเปลี่ยนหน่วย

“เรามาทาอะไรที่ ส.ล.” อีกสามปีข้างหน้าเราจะเดินไปทางไหน

.....................................................................................................................

สูตรคูณ ..?.. คาอุปสรรค

d

อ่าน ว่า Deci

10 1

da

10 2

h

Hecto

100

10 2

Milli

1 10 1 100 1 1,000

อ่าน ว่า Deca

c

Centi

m

10 3

k

Kilo

1, 000

10 3

μ

Micro

1 1,000,000

10 6

M

Mega

1, 000, 000

10 6

n

Nano

1 1,000,000,000

10 9

G

Gega

1, 000, 000, 000

10 9

p

Pico

1 ............................

1012

T

Tera

1....................................

10 12

สัญลักษณ์

ขนาด

สัญลักษณ์

ขนาด 10

10 1

หน่วยฐาน 7 ตัว (ต้องจา) ลาดับ

ปริมาณ

สัญลักษณ์

1 2 3 4 5 6 7

มวล เวลา อุณหภูมิ ความยาว ความเข้มข้น กระแสไฟฟ้า ความเข้มแห่งการส่องสว่าง

m t

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์:ฟิสิกส์

L

I

-

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2556

หน่วย สัญลักษณ์ อ่านว่า kg kilogram second s Kelvin K Metre m Mole mol Ampere A Candela cd

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : ฟิสิกส์ 2 อ.ชุมพล ผิวงาม

ใบงาน 1 เรื่อง คาอุปสรรคและหน่วยฐาน คาสั่ง จงเปลี่ยนคาอุปสรรคให้ถูกต้อง (ตรงตามสัญกรณ์วิทยาศาตร์) ชุดที่ 1 1.

1.0  10 1

A

1.0 dA = …………………………… 2.

1.0  10 9

s

= ……………………………

3.

4.0  10 6

A

= …………………………… 4.

1.4  10 12

K

= ……………………………

5.

5.2  10 6

m

= …………………………… 6.

9.7  10 2

m

= ……………………………

7.

3.1  10 7

mol

= …………………………… 8.

8.8  10 3

m

= ……………………………

9.

7.0  10 5

m

= …………………………… 10.

0.75  10 4

11.

1.7  10 3

m

= …………………………… 12.

1.5  10 9

13.

1.2  10 6

vol

= …………………………… 14.

6.3  10 5 C

= ……………………………

15.

9.0  10 9

m

= …………………………… 16.

6.02  10 2

= ……………………………

17.

2.9  10 8

m

= …………………………… 18.

6.8  10 3

19.

6.0  10 8

A

= …………………………… 20.

1.414  10 5

s

s

= …………………………… = ……………………………

s

A m

= …………………………… A

= ……………………………

คาสั่ง จงเปลี่ยนคาอุปสรรคให้ถูกต้อง (ตรงตามสัญกรณ์วิทยาศาตร์) ชุดที่ 2 1.0  10 1 m 1. 1.0 dm = …………………………… 2. 1.3 cm = …………………………… 3.

3.0 mm

= …………………………… 4.

5.3 nm

= ……………………………

5.

9.6  m

= …………………………… 6.

4.3

= ……………………………

7.

0.30 mm

= …………………………… 8.

0.053 nm

9.

96  m

= …………………………… 10.

12

pm

pm

= …………………………… = ……………………………

11.

560 nm

= …………………………… 12.

3.3 mm

= ……………………………

13.

1.0 hm

= …………………………… 14.

1.8 km

= ……………………………

15.

6.0 Gm

= …………………………… 16.

1.7 TK

= ……………………………

17.

4.8 m

= …………………………… 18.

13 cm

= ……………………………

19.

555.2 km

= …………………………… 20.

0.14 cm

= ……………………………

21.

0.008 mm

= …………………………… 22.

0.005 km

= ……………………………

23.

0.0006 km

= …………………………… 24.

1.0 m

= ……………………………

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์:ฟิสิกส์

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2556

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : ฟิสิกส์ 3 อ.ชุมพล ผิวงาม

วงกลมหนึ่งหน่วย กับตรีโกณมิติ

 2

90

 3

60 45

 4

 6

30

0, 2

0 , 360

90

90 60

60 45

45

30

30

0 , 360

90 60 45 30

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์:ฟิสิกส์

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2556

0 , 360

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

0 , 360


วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : ฟิสิกส์ 4 อ.ชุมพล ผิวงาม

ใบงาน 2 เรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย กับตรีโกณมิติ คาสั่ง จงแทนค่าตรีโกณมิติให้ถูกต้อง 

tan 

cos 

sin 

0 30 45 60

90 120 135 150 180

210 225 240 270 300 315 330 360

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่า ปัญหานั้นเล็กนิดเดียว

อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ .. มีแต่วันนี้ ที่มีค่า ไม่มีวันหน้า วันหลัง

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์:ฟิสิกส์

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2556

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : ฟิสิกส์ 5 อ.ชุมพล ผิวงาม

การเปลี่ยนหน่วย การเปลี่ยนหน่วยมีความจาเป็นมากสาหรับการศึกษาวิชาฟิสิกส์ (ในชีวิตประจาวันด้วยครับ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) เนื่องด้วยวิชาฟิสิกส์มีปริมาณที่อยู่มากมายและสัมพันธ์กัน ประเด็น สาคัญมันอยู่ที่ปริมาณต่างๆ นั้นต่างทวีป ต่างประเทศกัน อาจมีการกาหนดหน่วยไว้ที่แตกต่างกัน เราในฐานะผู้ศึกษาวิชานี้ จึงจาเป็นต้องมีพื้นฐานการเปลี่ยนหน่วยเพื่อจะได้ศึกษาวิชานี้อย่างราบรื่น (((หมัน่ ฝึกฝนบ่อยๆ ด้วยครับ))) ลำบำกวันนี้ วันข้ำงหน้ำจะสบำย ขยันเรียนตั้งแต่วันนี้อีก 3 ปี จะมีคำตอบครับ อ.ชุมพล การเปลี่ยนหน่วย 1 มิติ หลักการ (นักเรียนควรมีความรู้ในเรื่อง หน่วย และคาอุปสรรค มาก่อนนะครับ) 1. 2. 3. 4.

เขียนปริมาณ และหน่วยก่อน โดยเว้นคาอุปสรรคยังไม่ต้องเขียน เขียนคาอุปสรรคด้านหน้าหน่วย และหารด้วยค่าของคาอุปสรรคที่อยู่หน้าหน่วย คานวณ ตอบ

ตัวอย่าง จงเปลี่ยนหน่วยของปริมาณต่อไปนี้ กรณีเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่  หน่วยเล็ก 0.

5 m  ..?.. cm

วิธีทา

5 m  5

5 m 

5 10 2

m

cm

5 m  5  10 2

Ans.

cm

กรณีเปลี่ยนจากหน่วยเล็ก  หน่วยใหญ่ 00.

7 cm  ..?.. m

วิธีทา

7 cm  7  10 2

m

7 cm  7  10 2

m

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์:ฟิสิกส์

Ans.

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2556

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย


วิทยาศาสตร์พื้นฐาน : ฟิสิกส์ 6 อ.ชุมพล ผิวงาม

ใบงาน 3 เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย คาสั่ง จงเปลี่ยนหน่วยของปริมาณต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง (ตอบในรูปของ

A  10 n

;

A R

)

1.

5.4  10 3

m

= ………………….

mm

2.

5.4  10 3

m

= ………………….

km

3.

54  10 2

m

= ………………….

cm

4.

18  10 12

m

= ………………….

Tm

5.

3.9  10 9

m

= ………………….

nm

6.

8.4

= ………………….

s

7.

32 GB

= ………………….

B

8.

6.1  10 3

cm

= ………………….

m

9.

7.4  10 3

= ………………….

m

10. 0.9  10 6

m

= ………………….

m

11. 0.6  10 3 dm = ………………….

nm

12. 9.5 g

= ………………….

kg

13. 22.7

= ………………….

kK

14. 100  10 3 A

= ………………….

mA

15. 1,000  10 3 A = ………………….

A

16. 2.9  10 5  g = ………………….

pg

17. 4  10 1  m

= ………………….

mm

18. 19.9  10 8  m = ………………….

m

19. 19.9  10 8  m = ………………….

m

20. 3.87  10 3 GK = ………………….

MK

21. 334  10 4

= ………………….

Tg

22. 3.87  10 3 GK = ………………….

nK

= ………………….

ps

24. 4.6  10 5  s

ds

m

K

23. 75  10 12 ks

kg

hs

= ………………….

ยิ่งบทเรียนยากขึ้น 'เท่าไหร่' ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่ง 'เก่งขึ้น' เท่านั้น ถ้าคุณไม่ลอง 'ก้าว' จะไม่มีวันรู้เลยว่า 'ข้างหน้า' เป็นอย่างไร อย่ากังวลกับสิ่ง ที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้ คานึงถึง สิ่งที่ 'กาลังทา' หนทางยาวไกลนับ 'หมื่นลี'้ ต้องเริ่มต้นด้วย 'ก้าวแรก' ก่อนเสมอ

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์:ฟิสิกส์

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2556

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

01_Basic  
01_Basic  
Advertisement