Page 36

Ülevaade kord”). Valminud mõõdistustulemused avaldatakse navigatsiooniteabes. Meresõiduohutuse seadus kohustab sadama pidajat tagama sadama navigatsioonimärgistuse korrakohase kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, tühistamise ja eemaldamise ja märgistusest teavitamise. Navigatsioonimärgistuse rajamise või rekonstrueerimise projekt tuleb koos asjakohase taotlusega esitada Veeteede Ametile. Navigatsioonimärgistuse projektile esitatavad nõuded on esitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002 määruses nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord”.

KESKKONNAKAITSENÕUDED SADAMAS Sadama pidaja peab korraldama laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise laevadelt ja muudelt veesõidukitelt, mida see sa-

Räpina sadam

nõutavad andmed, mistõttu seda dokumenti eelnevalt koostada pole vaja. Nõu, milliseid andmeid ja dokumente iga konkreetse sadama puhul tuleb sadamaregistrisse esitada, annab vajadusel Veeteede Amet.

AKVATOORIUMI MÄÄRAMINE Juhul kui plaanitakse rajada väikesadamat, mis osutab tasu eest teenuseid, peab sadamale olema määratud akvatoorium. Taotluse akvatooriumi määramiseks saab esitada sadamaregistri menetluskeskkonna kaudu, kus on kirjas ka taotlusele lisatavate dokumentide loetelu (vastavalt sadamaseaduse §-s 6 toodule). Üldjuhul määrab akvatooriumi Vabariigi Valitsus, välja arvatud siis, kui sadam asub kohalikule omavalitsusüksusele kuuluval laevatataval siseveekogul – sel juhul määrab akvatooriumi kohalik omavalitsus. Määratava akvatooriumi suurus peab sadamat külastavatele veesõidukitele tagama piisava ja ohutu manööverdus- ja sildumisruumi. Seega peab akvatooriumi taotlejal olema täpne ülevaade sellest, kui palju ja milliseid veesõidukeid sadam teenindab või hakkab teenindama, millised on olemasolevad ja planeeritavad sadamarajatised (näiteks kaid ja lainemurdjad).

SADAMAKAPTENI MÄÄRAMINE Sadamaseaduse järgi peab sadama pidaja määrama väikesadamale, mis osutab tasu eest teenuseid, sadamakapteni – sadamas ohutut veeliiklust ja veesõidukite ohutut seismist korraldava isiku. Sadamakapteniks võib olla vähemalt keskharidusega Eesti kodanik või Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kodanik, kellel on selleks tööks vajalikud teadmised ja kes valdab eesti keelt vähemalt B2-tasemel ning inglise keelt tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel. Väikesadama sadamakapten

Soela sadam

atesteerimisele ei kuulu. Väikesadama sadamakaptenil peab olema vähemalt väikelaevajuhi tunnistus.

TÄIENDAVAD NÕUDED VEELIIKLUSE OHUTUSE TAGAMISEL Väikesadamates, kus osutatakse tasulisi sadamateenuseid, peab järgima veeliikluse ohutuse nõudeid – nii sadamaseadusest kui ka meresõiduohutuse seadusest tulenevaid nõudeid. Tulenevalt sadamaseadusest peab sadama pidaja tagama navigatsiooniteabes avaldatud sügavused akvatooriumil ja sissesõiduteel ning sügavuste mõõdistamise meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud korra kohaselt. Sadama akvatooriumi ja sissesõidutee mõõdistamiseks võib tellida teenuseid vaid vastavat tegevusluba omavatelt ettevõtetelt. Nimetatud ettevõtjad on kohustatud mõõdistustööde kavandi ning peale mõõdistustöid ka aruande kooskõlastama Veeteede Ametiga (täpsemad nõuded on esitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002 määruses nr 27 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise

36

dam teenindab. Sadama pidaja peab tagama vastuvõtuseadmete piisava kättesaadavuse sadamas, et täita sadamat külastavate laevade vajadused. Kui sadama pidaja ei tegele ise jäätmekäitlusega, peab tal olema sõlmitud leping jäätmete vastuvõtjaga, kellel on teenuse osutamiseks piisavad vastuvõtuseadmed. Sadama pidaja peab koostama ja rakendama laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava (täpsemad nõuded kavale on esitatud sadamaseaduse §-s 26), mis peab olema kooskõlastatud Keskkonnaametiga. Sadam peab olema varustatud ka reostuse lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks vajalike tehniliste vahenditega, arvestades sadama suurust, osutatavaid sadamateenuseid, käideldavaid kaupu ja sadama asukohta. Sadama pidaja peab selleks koostama akvatooriumilt reostuse avastamise ja likvideerimise kohta sadama reostustõrje plaani (täpsemad nõuded plaanile on esitatud Vabariigi Valitsuse 07.03.2016 määruses nr 34 „Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta“), mis kooskõlastatakse Keskkonnaministeeriumiga.

Profile for Ajakiri Meremees

Meremees. VA Teataja. 2017 2/4  

Meremees. VA Teataja. 2017 2/4  

Advertisement