Page 1

พืชกับศิลปวัฒนธรรมของไทย

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


พืชกับศิลปวัฒนธรรมของไทย

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


พืชกับศิลปวัฒนธรรมของไทย

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


พืชกับศิลปวัฒนธรรมของไทย

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


พืชกับศิลปวัฒนธรรมของไทย

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


พืชกับศิลปวัฒนธรรมของไทย

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


พันธุ์พืชกับคนไทย

7

กิจกรรมภาคปฏิบัติ ให้นกั ศึกษานำาเสนอรายงาน เรื่ อง “พืชในศาสนาพุทธ” และ “พืชในศาสนาอิสลาม” คำาถามประเมินผลหลังการเรียน 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

จงบอกศาสนาที่มีอิทธิผลต่อประชาชนภาคใต้และชนชาติที่นาำ เข้ามาในภาคใต้ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงและสื บเนื่อง แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายตัวอย่างพืชและเหตุการณ์ที่ปรากฏในพุทธประวัติ จงอธิบายบัวสี่ เหล่าเปรี ยบเสมือนสิ่ งใดบ้าง ประเพณีงานบวชพระมีพืชชนิดใดเกี่ยวข้องบ้าง และทำาหน้าที่อะไร เข้าพรรษาด้วยตอก ออกพรรษาด้วยต้ม หมายความว่าอย่างไร มีพืชชนิดใดเกี่ยวข้องบ้าง หมฺรับคืออะไร มีขนมพื้นบ้านที่สาำ คัญอะไรบ้าง เทศกาลกินผัก จะนิยมรับประทานผักเกือบทุกชนิด ยกเว้นผักอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างพืชที่สาำ คัญที่ปรากฏในคัมภีร์อลั กุรอาน พร้อมเหตุผลประกอบ จงอธิบายหลักคำาสอนที่เกี่ยวกับผลไม้ หลังถือศีลอดนิยมรับประทานอินทผลัม เพราะเหตุใด การทำาสุหนัตคืออะไร การทำาสุ หนัตแบบโบราณต้องพืชชนิดใดในพิธีบา้ ง การอาซูรอ คืออะไร และนิยมใช้พืชชนิดใดบ้างในการทำาอาซูรอ

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


8

พันธุ์พืชกับคนไทย

เอกสารอ้ างอิง คนช่างเล่า. 2553. คัว่ ตอกไปวัดก่อนเข้าพรรษากับแม่ที่ปักษ์ใต้(ออนไลน์). http://www.oknation. net/blog/print.php?id=625239 สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 คลองอู่ตะเภา. 2548. ประวัติและสังคมภาคใต้(ออนไลน์). http://www.khlong-u-taphao.com/ index.php?file=forum&obj=forum.forprint(cat_id=hy1,id=26,name=print.friendly) สื บค้นเมื่อ 1 เม.ย. 2556 งานบำารุ งศิลปวัฒนธรรม. 2550. เครื่ องสักการะบูชาของชาวล้าน นา(ออนไลน์).http://www.science.mju.ac.th/ART/story19.htm คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 ทศพล วงษ์เนตร 2552. ธูปเทียนแพ และเครื่ องทองน้อย(ออนไลน์). http://www.gotoknow.org /posts/ 282440 สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 2554. การกวนข้าวอาซูรอหรื อกวนขนมอาซูรอ จชต. (ออนไลน์). http://www.southpeace.go.th/column_past/women_2/asurow.html ประเพณี ไทย. 2554. ประเพณีกินผัก(ออนไลน์).http://www.prapayneethai.com/th/tradition/south/ view.asp?id=0685 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ. 2551. ไม้พทุ ธประวัติ(ออนไลน์). http://www.rspg.or.th/plants_data/ homklindokmai / budhabot/budbot.htm สื บค้นเมื่อ 1 เม.ย. 2556 ภาษาหลากสี 2551. เริ่ มเทศกาลกินเจ ละเนื้อสัตว์ ชำาระจิตใจ(ออนไลน์). http://www.oknation.net/ blog/print.php?id=325872 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 วัฒน์ 2550. ข้อแตกต่างระหว่างต้นบัวสวรรค์ ต้นสาละลังกา ต้นสาละอินเดีย (ออนไลน์). http:// thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php? user=maipradab&topic=4782 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 ศณี รา. 2552. ตำานานโต๊ะมูเด็ง (หมอขลิบหนังหุ ม้ องคชาต) แห่ งเมืองโบราณยะรัง(ออนไลน์). http://www.oknation.net/blog/print.php?id=419433 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 สมพล ไม้คาตะวั ้ ำ น. 2549. ไปงานบุญเดือนสิ บมาครับ http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo. pl?id=109173 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 สายสุ นีย ์ สิ งหทัศน์. 2554. งานประเพณีบุญเดือนสิ บ(ออนไลน์).http://www.wikalenda.com/review /content/21-20-The-Tenth-Lunar-Month-Festival.html สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


9

พันธุ์พืชกับคนไทย

แสวงหาสัจธรรมจากอิสลาม. 2555. ละศีลอดด้วยผลอินทผลัม(อันนะศีล) (ออนไลน์). http://thetruth-of-islamic.blogspot.com/2012/08/blog-post_3407.html สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 สำานักข่าวมุสลิมไทยโพสต์. 2555. ขั้นตอนปฎิบตั ิการถือศีลอด(ออนไลน์). http://islamhouse. muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=50&id=19077 สื บค้น เมื่อ 4 เม.ย. 2556 สำานักงานประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี 2555. ประเพณี ใต้(ออนไลน์). http://ewt.prd.go.th/ewt/ region7/main.php?filename=southculture สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 สำานักหอสมุดกลาง. 2552. อาชูรออ์(ออนไลน์). http://www.lib.ru.ac.th/journal/islamicculture.มหาวิทยาลัยรามคำาแหง. สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 อรอนงค์ พรหมทอง. 2555. ประเพณีชกั พระ(ออนไลน์). phunphin.suratthani.doae.go.th/ 1051km.doc สำานักงานเกษตรอำาเภอพุนพิน สื บค้นเมื่อ 3 เม.ย. 2556 อาลี เสื อสมิง. 2552. ตำาราพันธุ์ไม้และสมุนไพรในคัมภีรอัล-กุรอาน (ออนไลน์) http://www. oknation.net/blog/katiya/2009/04/14/entry-1 บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 อีสานสะออน. 2553. ข้าวตอกแตก(ออนไลน์). http://esarnsa-on.blogspot.com/2010/06/blogpost_10.html สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 Ethan_Hunt. 2550. ประเพณีวนั สารทเดือนสิ บ เมืองนคร(ออนไลน์) http://www.weekendhobby. com/offroad/newenergy/Question.asp?ID=363 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 Gavin Webber. 2011. Quince Paste (online). http://www.greeningofgavin.com/2011/05/quincepaste.html สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 Google. 2556. การจัดหมรับและยกหมรับ(ออนไลน์). https://sites.google.com/site/wansarth deuxnsib/kar-cad-h-mrab-laea-ykh-mra สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 kasetporpeangclub. 2555. การเพาะอินทผาลัมสด อย่างง่าย (ออนไลน์).http://www.kasetpor peangclub.com/forums/ที่ปรึกษาปัญหาเกษตรทัว่ ไป/ 587-การเพาะอินทผาลัมสดอย่างง่ าย.html สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 oknation. 2550. ประเพณีชกั พระทอดผ้าป่ าของชาวสุ ราษฎร์ ฯ(ออนไลน์).http://www.oknation.net/ blog/sky13/2007/10/17/entry-1 สื บค้นเมื่อ 3 เม.ย. 2556 phuketneophoto. 2552. พิธีโขกุน้ อ๊ามบางเหนียว(ออนไลน์). http://www.phuketneophoto.com/ forums/showthread.php?t=5727 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 pixpros. 2554. ไปงานบวชเพื่อนมางับ(ออนไลน์). http://www.pixpros.net/forums/show thread.php?t=57311 สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์


10

พันธุ์พืชกับคนไทย

Sahibzaman. 2555. ความสำาคัญของผลไม้ในอิสลาม (ออนไลน์). http://sahibzaman.com/ index.php?option=com_content&view =article&id=584%3A2011-11-07-16-1957&Itemid=55 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 Siamfreestyle. 2553. ขนมต้มใบกะพ้อ : ขนมต้มใบพ้อ : ขนมต้ม(ออนไลน์). http://www. siamfreestyle.com/travel-tip/ต้มใบพ้อ สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 Taklong. 2554. งานบวชที่วดั สมุหประดิษฐารามครับ(ออนไลน์). http://www.taklong.com/ pictpost/show-pictpost.php?No=485955 สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 Thaidphoto. 2548. ปลงผม(ออนไลน์). http://www.thaidphoto.com/forums/showthread. php?t= 18170 สื บค้นเมื่อ 2 เม.ย. 2556 ttuckjar 2555. กี มา แก ปู โละไปกินเหนียว (ออนไลน์). http://www.oknation.net/blog/ nongjar/2012 /09/08/entry-1 สื บค้นเมื่อ 4 เม.ย. 2556 พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิ ฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปั ณณาสก์ เปรี ยบบุคคลด้วย ดอกบัว ๓ เหล่า. พระไตรปิ ฏกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [5]. เข้าถึงเมื่อ 5-6-52 พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 20 ติก. อำ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗. กสิ กสูตร พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สคาถาวรรค ข้อ ๖๗๔ (พุทฺธ) ส์.ส ๑๕/๓๓๓. ภูตคามวรรค สิ กขาบทที่ ๑ จบ.พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๒ บรรทัดที่ ๘๕๔๒ - ๘๖๐๕. หน้าที่ ๓๔๗ ๓๔๙.

ดร. จักรกริ ช อนันตศรัณย์

__6  

บทที่ 6_________________

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you