Page 1

YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

*VU[LU[Z 3VNNPUN0U

4`3LHYUPUN 4`*VU[LU[ 4`7YVÄSL 7VZ[IV_ 4LZZHNLZ

  

  

  

  

  

  

:OHYPUN9LX\LZ[Z :OHYLK0[LTZ  0U]P[LK0[LTZ  9LWVY[LK*VTTLU[Z

  

  

  

  

*YLH[L:[YPW

YTHW    Y^LI    YHÃ…    YJHZ[    :\IZJYPIPUN[VHWVKJHZ[VY9::MLLK YWHZZWVY[   (KKPUN*VU[LU[  (JJLZZ   :OHYPUN   ,]LY`[OPUNJVTLZ[V`V\

  

  

  

/LSWM\SJVU[HJ[Z  


YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

3VNNPUN0U ;VSVNPU[VYLHSZTHY[VWLU`V\Y 0U[LYUL[IYV^ZLYHUKNV[V ^^^YSZTHY[UL[¹ZJOVVS\YS¹ ¸ZJOVVS\YS¹ILPUN[OLUHTLVM `V\YZJOVVSVY[OLZOVY[UHTL^L OH]LNP]LU`V\3VNPU\ZPUN`V\Y WYV]PKLK\ZLYUHTLHUKWHZZ^VYK

4`3LHYUPUN >OLU`V\SVNPU`V\^PSS H\[VTH[PJHSS`ILKPYLJ[LK[V`V\Y ºT`SLHYUPUN»ZJYLLU>P[OPU[OPZ `V\^PSSZLLHSS[OLHJ[P]P[PLZ[OH[`V\ HYLHWHY[VM^OL[OLY[OL`ILP[LTZ `V\OH]LZOHYLKVYP[LTZ[OH[ V[OLYWLVWSLOH]LZOHYLK^P[O`V\
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

4`*VU[LU[ ºT`JVU[LU[»JVUZPZ[ZVMºT` P[LTZ»P[LTZ`V\OH]LJYLH[LK ºZP[LP[LTZ»P[LTZTLU[VYZPU`V\Y ZJOVVSOH]LJYLH[LKHUKNP]LU `V\HJJLZZ[VºJVTT\UP[`P[LTZ» P[LTZTLU[VYZPUV[OLYZJOVVSZ OH]LJYLH[LKHUKNP]LU`V\HJJLZZ [VHUKºYJVTT\UP[`P[LTZ»P[LTZ JYLH[LK^OPJOZTHY[HZZLZZ[OPUR ^V\SKILTVZ[\ZLM\S[V`V\[VNL[ `V\Z[HY[LK ,HJOP[LTOHZ[OL[VVSPJVUUL_[[V P[ZV`V\JHUJSLHYS`ZLL^OH[[`WL VMP[LTP[PZ@V\JHUÄS[LY[OYV\NO [OLZLP[LTZPUTHU`^H`Z@V\ JHUZLHYJOMVY[OLP[LT\ZPUN[OL ZLHYJOIV_I`P[LT[`WL\ZPUN[OL [VVSPJVU[HIZHJYVZZ[OL[VWVY `V\JHUL]LUÄS[LYI`[HN;HNZHYL RL`^VYKZ[OH[`V\JHUHZZPNU[V `V\YP[LT^OLUJYLH[PUNP[

4`7YVÄSL ;OLºT`WYVÄSL»HYLHOVSKZ`V\Y HJJV\U[ZL[[PUNZ/LYL`V\JHU JOHUNL`V\YWHZZ^VYK\WSVHKH WYVÄSLWPJ[\YLJOHUNL`V\YZRPU JOHUNL`V\YYHÅWYVNYLZZPJVUZHUK X\HSP[H[P]LJVSV\YZJOLTLZ@V\ ^PSSHSZVILHISL[VSVNPU[V`V\Y YLHSZTHY[HKTPUHYLHMYVTOLYL 5)6US`HKTPU\ZLYZOH]LHJJLZZ [V`V\YHKTPUHYLHPM`V\^V\SK SPRLILHUHKTPU\ZLYWSLHZLHZR `V\YYLHSZTHY[JOHTWPVU[VJVU[HJ[ ZTHY[HZZLZZ[VKV[OPZMVY`V\
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

7VZ[IV_ ;OLºWVZ[IV_»JVUZPZ[ZVMÄ]LHYLHZ 4LZZHNLZ:OHYPUN9LX\LZ[Z :OHYLK0[LTZ0U]P[LK0[LTZHUK 9LWVY[LK*VTTLU[Z

4LZZHNLZ ;OLTLZZHNPUNMLH[\YLHSSV^Z`V\ [VZLUKTLZZHNLZ[VV[OLYSLHYULYZ HUKTLU[VYZ^P[OPU`V\YZJOVVS 4LZZHNPUNOHZ[OLZHTLMLH[\YLZ HZLTHPSPUN@V\JHUH[[HJOÄSLZ" PUZLY[WPJ[\YLZO`WLYSPURZHUK MVYTH[[L_[ 4LU[VYZJHUZLUKTLZZHNLZ[V V[OLYTLU[VYZSLHYULYZHUK^OVSL NYV\WZ^OLYLHZSLHYULYZJHUVUS` ZLUKTLZZHNLZ[VTLU[VYZ
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

:OHYPUN9LX\LZ[Z >OLUHSLHYULY^HU[Z[VZOHYL HUP[LT[OL`OH]L[VYLX\LZ[ WLYTPZZPVUMYVTHTLU[VY<U[PS [OLTLU[VYHJJLW[Z[OLYLX\LZ[ [OLP[LT^PSSYLTHPUWYP]H[L[V[OL SLHYULY4LU[VYZOH]L[OLVW[PVU [V]PL^[OLP[LTHUK[OLULP[OLY HJJLW[VYKLJSPUL[OLYLX\LZ[ <U[V\JOLKYLX\LZ[Z^PSSOH]LH Z[H[\ZVMWLUKPUN

:OHYPUN0[LTZ º:OHYLK0[LTZ»ZOV^[OLP[LTZ`V\ OH]LZOHYLK^P[OV[OLYWLVWSL@V\ ^PSSZLL[OLZ[H[\ZVM[OLP[LTVSKVY UL^[OL[P[SL[OLZ\IQLJ[[OLP[LT [`WL^OL[OLYPZOHZILLUZOHYLK WYP]H[LS`VYW\ISPJS`HUK^OVP[OHZ ILLUZOHYLK^P[O@V\^PSSHSZVIL HISL[V]PL^[OLZOHYL]PL^[OL V]LY]PL^HUKHSZVLKP[[OLZOHYL
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

0U]P[LK0[LTZ º0U]P[LK0[LTZ»HYLHSS[OLP[LTZ[OH[ OH]LILLUZOHYLK^P[O`V\I`V[OLY WLVWSL@V\OH]L[OLVW[PVU[VºVW[ V\[»PM`V\KVUV[^HU[[VILHWHY[ VM[OH[ZOHYL

9LWVY[LK*VTTLU[Z (U`JVTTLU[JHUILYLWVY[LK^P[O VULJSPJR(ZZVVUHZHJVTTLU[PZ YLWVY[LKP[H\[VTH[PJHSS`KPZHWWLHYZ MYVT[OH[P[LTHUK^PSSHWWLHY[OL TVKLYH[PUNTLU[VY»ZWVZ[IV_ ;OLTLU[VYJHU[OLU]PL^[OL JVTTLU[ZLL^OVTHKLP[ZLL ^OVYLWVY[LKP[HUK[OLUJOVVZL ^OL[OLY[VYLPUZ[H[LP[VYJVTWSL[LS` KLSL[LP[MYVT[OLP[LT
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

*YLH[L:[YPW -VYHZJOVVS[OH[OHZW\YJOHZLK [OLM\SS]LYZPVUVMYLHSZTHY[[OL JYLH[LZ[YPW^PSSJVTL^P[O [VVSZYTHWY^LIYHÅYJHZ[HUK YWHZZWVY[:JOVVSZ^PSSVUS`ZLL [OL[VVSZ[OL`OH]LIV\NO[VU[OLPY JYLH[LZ[YPW
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

YTHW YTHWPZHUL_[YLTLS`WV^LYM\SI\[ ZPTWSLNYHWOPJHSVYNHUPZLYTPUK HUKJVUJLW[THWWPUN[VVS@V\ JHUNYHWOPJHSS`KPZWSH`JVUJLW[Z \UP[ZVM^VYRTVKLSZ[HZRZL[J HUKHSSV^SLHYULYZ[VTHYR[OLPY WYVNYLZZ[OYV\NO[OL\UKLYZ[HUKPUN VM[OLJVUJLW[ZWYV]PKPUNTLKPH YPJOL]PKLUJLVM[OLPYSLHYUPUN 0M`V\HYL\ZPUNHJVUJLW[VY TPUKTHWWPUN[VVSH[[OLTVTLU[ PTHNPULPM`V\YTHWZJV\SKIL ZOHYLKPUZ[HU[S`HUKJVSSHIVYH[LK VUHUKHSSV^LKSLHYULYZ[VZOV^ [OLPY\UKLYZ[HUKPUNI`WYV]PKPUN JVSSH[LKL]PKLUJL

;VJYLH[LHUYTHWJSPJR[OLºYTHW»[VVSVU[OLJYLH[LZ[YPWLU[LYH [P[SLHUKJSPJRº*YLH[LT`YTHW»,]LY`[OPUN`V\ULLK[VJYLH[L`V\Y YTHWPZPU[OL[VVSIHY
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

Y^LI Y^LIHSSV^Z`V\[VJYLH[LSLHYUPUN WVY[MVSPVZVUSPULSLZZVUWSHUZ ^LIZP[LZYLÅLJ[P]LISVNZWLYZVUHS WYVÄSLZWSHUULYZHUK[HYNL[ZL[[PUN HSS^P[OPUHTLKPHYPJOJVSSHIVYH[P]L LU]PYVUTLU[ ;VJYLH[LHUY^LIJSPJR[OLºY^LI» [VVSVU[OLJYLH[LZ[YPWLU[LYH[P[SL HUKJSPJRº*YLH[LT`Y^LI»

;OLÄYZ[JPYJSL[OH[^PSSHWWLHY^PSSIL`V\YOVTLWHNL*SPJR[OLWS\Z PJVU[VHKKUH]PNH[PVUHSTLU\WHNLZ[V`V\Y^LIZP[L@V\JHU[OLU HKKZ\IUH]PNH[PVUHSWHNLZI`JSPJRPUN[OLWS\ZPJVUVU[OLTLU\ WHNLZ ;VHKKJVU[LU[[V`V\Y^LIZP[LJSPJR[OLJVU[LU[PJVUHIV]L[OL WS\ZZPNU@V\JHUTV]LWHNLZHYV\UKI`ZPTWS`JSPJRPUNHUKKYHN NPUN[OLT[V^OLYL`V\^HU[0M`V\^HU[[VKLSL[LHWHNL`V\JHU KYHNP[PU[V[OLIPUH[[OLIV[[VTYPNO[OHUKJVYULYVM[OLWHNL


YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

YHÅ YHÅLTIYHJLZ[OLWYPUJPWSLZ VMHZZLZZTLU[MVYSLHYUPUN HJJLSLYH[LKSLHYUPUNT\S[PWSL PU[LSSPNLUJLZSLHYUPUN[VSLHYU [OPURPUNZRPSSZHUKSLHYUPUNZ[`SLZ HUKKLSP]LYZLMMLJ[P]LWLYZVUHSPZLK SLHYUPUN ;OPZPZKVUL[OYV\NOHJVSSLJ[PVUVM VIQLJ[P]LZHUKHJ[P]P[PLZ3LHYULYZ JHU[YHJR[OLPYWYVNYLZZ]PZ\HSS` YL]PL^N\PKHUJLHUKHSZV\WSVHK L]PKLUJLVM[OLPYSLHYUPUN4LU[VYZ JHU[OLUHJJLZZHK`UHTPJ V]LY]PL^VM[OLPYJSHZZ»SLHYUPUN ;VJYLH[LHUYHÅJSPJR[OLºYHÅ»[VVS VU[OLJYLH[LZ[YPWLU[LYH[P[SLHUK JSPJRº*YLH[LT`YHÅ»

;OLÄYZ[WPL`V\ZLLYLWYLZLU[Z`V\Y\UP[VM^VYR"[HZRWPLZJHUIL HKKLKI`JSPJRPUN[OLWS\ZPJVU@V\JHUHKK\W[V[HZRWPLZ @V\OH]L[OLVW[PVU[VHKKN\PKHUJL[VLHJOWPL[VOLSW[OLSLHYU LYZ^P[O[OLPYHJ[P]P[`;VHKK[HZRJYP[LYPH[V`V\YWPLZJSPJR[OLUL_[ WS\ZPJVU/LYL`V\^PSSZLL[OLº0JHU»º)LJH\ZL0OH]L»Z[H[LTLU[Z ;V[OLSLHYULY[OPZTLHUZ0JHUSLHYU[OPZILJH\ZL0OH]LKVUL[OL MVSSV^PUN[HZRZ >OLUHSLHYULYJVTWSL[LZH[HZR[OLWPLZJHW[\YL[OLPYX\HSP[H[P]L HUKX\HU[P[H[P]LZ\JJLZZ;OLJVSV\YZHYLPUH[YHMÄJSPNO[Z`Z[LT NYLLUTLHUZ[OL`JVTWSL[LK[OL[HZR^P[OUVWYVISLTZ`LSSV^ TLHUZ[OL`OHKZVTLKPMÄJ\S[`HUKYLKTLHUZ[OL`MV\UKP[KPMÄJ\S[ .YL`TLHUZ[OL[HZRPZPUJVTWSL[L
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

YJHZ[ YJHZ[NP]LZ`V\HZPTWSL^H`[V JYLH[LISVNZWVKJHZ[ZWPJ[\YL JHZ[Z]PKLVVY]VKJHZ[ZVYQ\Z[ ZPTWSL9::MLLKZMVY[OLZJOVVS UL^ZSL[[LYZL[J ;VJYLH[LHUYJHZ[JSPJR[OLºYJHZ[» [VVSVU[OLJYLH[LZ[YPWLU[LYH[P[SL HUKJSPJRº*YLH[LT`YJHZ[»

;OLÄYZ[JPYJSL[OH[^PSSHWWLHY^PSSIL`V\YISVNOLHKLY@V\JHUHKK JVU[LU[[V`V\YISVNI`JSPJRPUNVU[OLJVU[LU[PJVUHUK`V\JHU \WSVHKHWVKJHZ[I`JSPJRPUN[OLWVKJHZ[PJVUILSV^P[;OPZ^PSS VWLUHÅHZO\WSVHKLY\ZPUN[OPZ`V\JHU\WSVHKPTHNLZ]PKLVHUK H\KPV[VJYLH[LHWVKJHZ[

:\IZJYPIPUN[VHWVKJHZ[ VY9::MLLK ([[OLTVTLU[WVKJHZ[Z^PSS VUS`^VYRPM[OLTHJOPUL`V\ HYL^VYRPUNVUOHZP;\ULZ;V Z\IZJYPIL[VHWVKJHZ[VYHUYZZ MLLK]PL^[OLP[LT^OPJOOHZ[OL Z\IZJYPW[PVUH]HPSHISLNV[V[OL TLU\IHYH[[OL[VWVM[OLWHNL HUKOV]LYV]LYZ\IZJYPIL@V\^PSS [OLUZLLVW[PVUZ[VZ\IZJYPIL[V [OLWVKJHZ[VYZ\IZJYPIL[V[OL 9::MLLK
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

YWHZZWVY[ YWHZZWVY[PZH^H`[VHZZLZZ X\HSP[PLZJOHYHJ[LYPZ[PJZHUK OHIP[ZVMHSLHYULYHUKYLJVYK[OLPY WYVNYLZZV]LYHWLYPVKVM[PTL ;VJYLH[LHUYWHZZWVY[WHNLJSPJR [OLºYWHZZWVY[»[VVSVU[OLJYLH[L Z[YPWLU[LYH[P[SLHUKJSPJRº*YLH[L T`YWHZZWVY[» ;VHKKSLHYUPUNJYP[LYPH[V`V\Y WHZZWVY[WHNLJSPJR[OLWS\ZPJVU @V\YWHZZWVY[JHUOH]LHZSP[[SL VYHZT\JOJYP[LYPHHZ`V\^HU[ @V\HSZVOH]L[OLVW[PVU[VHKK N\PKHUJL[VLHJOWPLJLVMJYP[LYPH
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

(KKPUN*VU[LU[
YLHSZTHY[OLSWÃ&#x201E;SLZ

(JJLZZ >OLUHTLU[VYJYLH[LZHUP[LT [OL`JHUJOVVZL^OVOHZHJJLZZ [VP[(JJLZZJHULP[OLYILNP]L[V ZP[L`V\YZJOVVSJVTT\UP[`V[OLY TLU[VYZMYVTV[OLYZJOVVSZVY `V\JHUJOVVZL[VRLLWP[WYP]H[L >OLU`V\NP]LHUP[LT[V[OLZP[L VYJVTT\UP[`HYLHZV[OLYTLU[VYZ ^PSS[OLUOH]L[OLVW[PVU[V]PL^ `V\YP[LTZOHYLP[VYK\WSPJH[LP[ PU[V[OLPYV^UP[LTZ
YLHSZTHY[OLSWÃ&#x201E;SLZ

:OHYPUN @V\JHULP[OLYZOHYLHUP[LT^OLU PU[OLLKP[]PL^VYMYVT`V\YºT` JVU[LU[»HYLH ;OLYLHYLMV\YZPTWSLZ[LWZ[V ZOHYPUNHUP[LT :LSLJ[^OV`V\^HU[[VZOHYL`V\Y P[LT^P[O@V\JHUZOHYL^P[ONYV\WZ PUKP]PK\HSWLVWSLVYQ\Z[^P[O`V\YZLSM >OLU`V\ZOHYL^P[OTVYL[OHUVUL NYV\WH[H[PTL`V\^PSSNL[[OYLL HKKP[PVUHSVW[PVUZ@V\JHUJOVVZL [VJYLH[LVULZOHYLMVYHSSNYV\WZ JYLH[LVULZOHYLI\[]PL^[OLNYV\WZ ZLWHYH[LS`VYJYLH[LZLWHYH[LZOHYLZ MVYLHJONYV\W :LSLJ[HU`V[OLYTLU[VYZ[VILHWHY[ VM`V\YZOHYL :LSLJ[[OLUHTLVM[OLHJ[P]P[``V\ ^HU[[VZOHYL`V\YP[LT\UKLY;OPZ ^V\SK\Z\HSS`IL[OLZ\IQLJ[[OLP[LT JVTLZ\UKLYLN0*;,UNSPZO4H[OZ -\UJ[PVUHS:RPSSZ+PWSVTH73;: (K]HUJLKVW[PVUZHSSV^Z`V\[VYL]PL^ [OLÃ&#x201E;YZ[Z[LWZHUKHSZVNP]LZ`V\ [^VTVYLVW[PVUZ0M`V\HKKLKHU` HKKP[PVUHSTLU[VYZ[V`V\YZOHYL`V\ JHUHSSV^[OLT[VILJVTLLKP[VYZ VY`V\YZOHYLKP[LT-PUHSS``V\T\Z[ JOVVZLHUHTLMVY`V\YZOHYL[OL UHTL^PSSILKLMH\S[LK[VIL[OL UHTLZVM[OLNYV\WZWLVWSL`V\OH]L ZOHYLK`V\YP[LT^P[OI\[`V\JHU JOHUNL[OLUHTL[VILHU`[OPUN`V\ ^HU[

:[LWHUKHYLJVTW\SZVY`ILMVYL`V\JHUZOHYL`V\YP[LT
YLHSZTHY[OLSWÄSLZ

,]LY`[OPUNJVTLZ[V`V\ >P[OYHJ[P]P[`L]LY`[OPUNJVTLZ [V`V\(ZZVVUHZ`V\SVNPU`V\ HYLWYLZLU[LK^P[OHSS[OLSH[LZ[ HJ[P]P[PLZHJYVZZ`V\YJVSSHIVYH[P]L SLHYUPUN>P[OVULJSPJR`V\JHU X\PJRS`ZJHU[OYV\NOHSSHJ[P]P[PLZ HUK^P[OHZLJVUKJSPJRZLL[OL HJ[P]P[`PUM\SSJVU[L_[^OL[OLY[OL` ILHKKLKJVTTLU[ZZ[VYPLZVY \WSVHKLKL]PKLUJL
YLHSZTHY[OLSWÃ&#x201E;SLZ

/LSWM\S*VU[HJ[Z 0M`V\OH]LU»[MV\UK[OLPUMVYTH[PVU VYOLSW`V\»YLSVVRPUNMVYPU[OPZ KVJ\TLU[[OLUWSLHZL\ZL[OL JVU[HJ[PUMVYTH[PVUILSV^ *HSS VYLTHPSZ\WWVY['ZTHY[HZZLZZJVTRealsmart help files  
Realsmart help files  
Advertisement