Page 1


1

โครงงานด้านวารสารศาสตร์การผลิตหนังสือเล่มฉบับพกพา เรื่อง เล่นจนเป็นเรื่อง (Journalism Project Pocket Book Production: Genius Game’s More Than Play) มีเนือ้ หาแนะนำาบอร์ดเกม ทีใ่ ครหลายคนอาจไม่เคยได้ยนิ หรือไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน โดยแบ่งเนือ้ หาของบอร์ดเกมออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.เกมพัฒนาทักษะ (Skills Development) 2.ปาร์ตี้เกม (Party Game) 3.เกมสำาหรับครอบครัว (Family Game) และมีเนื้อหาแนะนำาร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ สถานที่ที่ผู้เล่นสามารถออกไปลองเล่นบอร์ดเกมอย่าง สนุกสนาน โดยเนื้อหาที่รวบรวมขึ้นมาทั้งหมดนี้ ผู้เขียนเขียนขึ้นจากความรัก และอยากโพนทะนา ให้ผู้อื่นรู้ว่า บอร์ดเกมสมัยใหม่ “สนุก” และ “เจ๋ง” ขนาดไหน และหวังว่าเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือ เล่มนี้ จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านลองออกไปเล่นบอร์ดเกมตามร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ ต่าง ๆ ที่กำาลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศ และถ้าเล่นอยู่แล้วก็อาจจะอยากออกไปหาเกมที่ซับซ้อน ขึ้นกว่าเดิมมาลองเล่นบ้าง ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่าน และการกางกระดานตลอดไป


2

“การเล่ น ” อยู่คู่ก ับสังคมมนุษย์มานานแสนนาน แต่ผู้ใหญ่จำานวนมากยังคงมอง “เกม” เป็นเรื่องของเด็ก การเห็นเด็กนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ เล่นเกมข้ามคืน ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ คงไม่ทาำ ให้ใครแปลกใจ แต่การเห็น ผู ้ ใ หญ่ ว ั ย ทำ า งานหรื อ วั ย กลางคนจั บ กลุ ่ ม กั น รอบโต๊ ะ ทำาหน้านิ่วคิ้วขมวด หรือกระโดดโลดเต้นหน้ากระดานไม้ หรือกระดานหลากสี ไร้ซึ่งชิ้นส่วนดิจิทัลใด ๆ อาจทำาให้ หลายคนเหลี ย วหลั ง และเดิ น มามองด้ ว ยความสงสั ย อยากรู ้ อยากเห็ น ว่ า เล่ น อะไรกั น อยู ่ “เล่ น อะไรน่ ะ เหมือนเกมเศรษฐีปะ” คนส่วนใหญ่ถามไปก็อมยิ้มไป คงเพราะอดงงไม่ได้ว่า ในยุคสมัยนี้ ที่เสื้อผ้ากับข้าวของ เครื ่ อ งใช้ ส ามารถเชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ต ลอดเวลา รถยนต์ ก ำ าลั ง จะแล่นเองได้ ทำาไมแกยังมานั่งเล่ นเกม กระดาษบ้าน ๆ อยู่อีก

“เกมกระดาน” หรือ “บอร์ดเกมสมัยใหม่” แตกต่าง จากเกมครึง่ ศตวรรษก่อนหน้าอย่าง เกมเศรษฐี หรือ เกมบันไดงู พอ ๆ กับทีร่ ถสปอร์ตแตกต่างจากเกวียนเทียมลาเมือ่ หลาย ร้อยปีก่อน เล่นได้เหมือนกัน แต่ความสนุกและความเจ๋ง ต่างกันหลายขุม เมือ่ ปี 1995 “บอร์ดเกมสมัยใหม่” ถูกสร้างขึน้ เพือ่ ความ บันเทิงอย่างหนึง่ มีหลากหลายประเภท และหลากหลาย รูปแบบ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศ เยอรมนี จากเว็บไซต์ www.lomwong.com ให้ข้อมูลว่า ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีทผี่ า่ นมา บอร์ดเกมได้รบั ความนิยม มากขึ้ น จนมี ผู้ เ ล่ น หลายสิ บ ล้ า นคนทั่ ว โลก รวมทั้ ง ในประเทศไทยก็มีผู้เล่นอยู่จำานวนไม่น้อย และมีแนวโน้ม ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น


บอร์ดเกมทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนักเล่นเกมว่า “สนุก” และ “เจ๋ง” มีมากมายหลายแบบ แต่ผู ้เขียนสังเกตว่า มีลักษณะหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 1.ไม่กำาจัดผู้เล่นก่อนเกมจบ ลักษณะหนึ่งของบอร์ดเกมสมัยเก่าคือ เป็นไปได้ ที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะเล่นเก่งมาก ๆ (หรือที่เป็นไปได้ มากกว่าคือ โชคดีกว่าคนอื่นมาก) ทำาคะแนนนำาคนอื่น จนไม่มีทางที่ใครจะตามทัน บอร์ดเกมสมัยใหม่หลายเกม ขจัดปัญหานี ้ด ้วยการออกแบบให้ผู ้เล่นมีวิธีได้คะแนน หลายวิธี ผู้ชนะจึงอาจไม่ใช่คนที่มีคะแนนนำามาตลอดก็ได้ บอร์ดเกมที่ได้รับความนิยมจึงมักจะเป็นบอร์ดเกมที่ให้ ทุกคนรูส้ กึ ว่า “มีลนุ้ ” ก่อนเกมจบ และมีวธิ พี ลิกสถานการณ์ ได้ ห ลายวิ ธี เมื่ อมีลุ้นทุก คนก็จ ะรู้สึก สนุก ไปตลอดเกม และไม่มีใครถูกเพื่อนทิ้งห่างไว้ข้างหลัง

2.ได้ฝึกสมองและประลองทักษะกันจริง ๆ บอร์ ด เกมสมั ย ใหม่ ม ี ม ากมายหลายชนิ ด และ รูปแบบเกมที ่ออกแบบสำาหรับครอบครัวก็จะทำามาให้ “เด็กเล่นได้ ผูใ้ หญ่เล่นดี” มักจะมีความบังเอิญหรือ “ดวง” เป็นองค์ประกอบสำาคัญ เพราะเด็ก ๆ ไม่สามารถวางแผน ได้อย่างแยบยล (และเต็มไปด้วยเล่ห์กล) เท่ากับผู้ใหญ่ การใช้ดวง (ส่วนใหญ่ดว้ ยการทอยลูกเต๋าหรือจัว่ ไพ่) จึงเป็น กลไกทีท่ าำ ให้เด็กมี “แต้มต่อ” พอทีจ่ ะแข่งกับผูใ้ หญ่ได้

3

3.มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เสน่หข์ องบอร์ดเกมสมัยใหม่ทพ่ี อจะสูเ้ กมคอมพิวเตอร์ ได้คอื การได้หยอกล้อ กลัน่ แกล้ง แข่งขัน หรือร่วมมือกัน ซึ่งหน้า ถ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนเป็นคนอย่างไร การเล่น บอร์ดเกมก็เป็นหนึ่งในวิธีท่ไี ด้ผลดีพอสมควร เพราะทำาให้ ผูเ้ ล่นมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันจริง ๆ ไม่ใช่ตา่ งคนต่างก้มหน้าก้มตา เล่นโดยไม่ตอ้ งสนใจคนอืน่ เงยหน้าขึน้ มาทีเดียวแค่ตอนจบเกม 4.ล่อตาล่อใจ ด้วยกลไกสอนที่แนบเนียน สีสันที่ชวนดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่อย่างไม่ยากเย็น เช่น การออกแบบชิน้ ส่วนและกระดานมาอย่างสวยงามน่าเล่น เปรียบได้กบั ปกหนังสือทีด่ สู วยงามน่าหยิบ หลายเกมไม่ได้ เป็นแค่เกมนามธรรมเหมือนกับหมากรุก หรือหมากล้อม แต่มี “ธีม” น่าสนใจทีส่ อดรับกับกลไกการเล่น ทำาให้บอร์ดเกม ถูกนำาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม


4


5

เกมพัฒนาทักษะ Skills Development ปาร์ตี้เกม Party Game เกมสำาหรับครอบครัว Family Game จุดนัดเล่น Boardgame Center มืือสมัครเล่น Amateur ไม่ใช่เล่น ๆ Not Play

6 32 50 72 76 78


6


7

บอร์ดเกมประเภทพัฒนาทักษะ หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า บอร์ดเกมสำาหรับเด็ก ถูกออกแบบมา เพื่อฝึกฝน และพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่สามารถพัฒนาได้ อาทิ ทักษะความว่องไว สายตา สมาธิ ความจำา ช่างสังเกต บวกเลข ลบเลขอย่างง่าย ๆ โดยการเล่นเกมนี้ จะทำาให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน และมีอารมณ์ไปกับเกมอยู่ตลอด จนลืมคิดไปว่า แท้จริงแล้ว บอร์ดเกมนั้น กำาลังสอนเขา และเขาเอง ก็กำาลังเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ด้วยรูปแบบ และลักษณะของบอร์ดเกมที่มีสีสันสวยงาม ล่อตาล่อใจเด็ก ๆ ส่งผลให้พวกเขาเกิดความสนใจในบอร์ดเกมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ี บอร์ดเกมจึงถูกนำาไปใช้เป็นสือ่ การเรียน การสอน เพราะเนือ้ หาบางอย่างทีบ่ อร์ดเกมทิง้ ไว้ให้ ผู้เล่นนั้น ในตำารับตำารา หนังสือเรียนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ไม่สามารถสอนได้ ยิ่งกติกาของเกมที่เรียบง่าย แต่ตัวเกมมีความท้าทาย ให้ผลลัพธ์ท่สี ลับซับซ้อน ผู้เล่นก็จะยิ่งรู้สึกว่าเกมนั้นสนุก และไม่ซ้าำ ซาก จำาเจ เล่นซำา้ กีร่ อบก็ไม่รสู้ กึ เบือ่ ยิง่ ทำาให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ หลงรัก และเปิดใจทีจ่ ะเล่นบอร์ดเกมในรูปแบบต่าง ๆ มากยิง่ ขึน้ สำาหรับผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ทีเ่ ริม่ สนใจอยากลองเล่น แนะนำาให้ทดลองเล่นบอร์ดเกมประเภทนี้ รับรองเลยว่า จะต้องติดใจอย่างแน่นอน


8

AQUARIUS ต่อเติมโดมิโน่ภาพ

การ์ดเกมสีสันสวยงาม โดยมีกฎกติกาการเล่นคล้าย เกมยอดนิยมอย่างเกมโดมิโน่ (Domino) เริ่มต้นผู้เล่น จะได้จั่วการ์ดภาพเป้าหมาย (Goal) คนละ 1 ใบ อาทิ การ์ดภาพสายรุ้ง, ดวงดาว, เปลวไฟ, ทะเล และทุ่งหญ้า ในแต่ละรอบผู้เล่นจะสามารถวางการ์ดได้ 1 ใบ ซึ่งผู้เล่น จะต้องต่อภาพที่เป็นภาพเป้าหมายให้ติดกันครบ 7 ใบ ผู้เล่นคนใดสามารถทำาให้ภาพเป้าหมายติดกันได้ก่อนคือ ผู้ชนะ ทั้งนี้ในเกมยังมีการ์ดพิเศษ (Action) ให้ผู้เล่นได้ใช้ เป็นกลยุทธ์เสริมอีกด้วย


9

การเล่นเกม ผู้เล่นสามารถเลือกทำาได้ดังต่อไปนี้ 1.เลือกวางการ์ดภาพที่อยู่บนมือ 1 ใบ ทุกครั้งที่วาง จะต้องจั่วการ์ดภาพขึ้นมาแทนที่ โดยบนมือของผู้เล่น จะต้องมีการ์ดภาพ 5 ใบเสมอ การเลือกวางการ์ดภาพนี้ จำาเป็นจะต้องเลือกวางการ์ดภาพให้ตรงกับการ์ดภาพ เป้าหมาย เพื่อให้เราสามารถต่อการ์ดภาพที่เหมือนกันให้ ติดกันได้ครบ 7 ภาพ 2.เลือกใช้การ์ดภาพพิเศษที่อยู่บนมือได้ ครั้งละ 1 ใบ โดยมีคำาสั่งประกอบไปด้วย - สลับการ์ดภาพทั้งหมดที่อยู่บนมือกับผู้เล่นอื่น - ย้ า ยตำ าแหน่งการ์ดภาพที่วางไปแล้ว ไปยั ง ตำาแหน่ ง ใดก็ ไ ด้ - หยิบการ์ดภาพที่วางไปแล้วขึ้นมือ - สลับการ์ดภาพเป้าหมายกับผู้เล่นอื่น - สลั บ การ์ ด ภาพเป้ า หมายกั บ ผู้ เ ล่ น ทุ ก คน โดยหมุนสลับกับผู้เล่นที่อยู่ทางขวา - นำาการ์ดภาพทีอ่ ยูบ่ นมือของผูเ้ ล่นทุกคนมาสลับ กัน และแจกการ์ดภาพคืนตามจำานวนเดิม

คลิปวีดีโอ


10

เทคนิคการเล่น การทีผ่ เู้ ล่นจะสามารถจัว่ การ์ดภาพ และวางการ์ดภาพ ที่เ หมื อ นกั น ให้ ติด กั น ครบ 7 ใบ ตามเป้ า หมายได้ น้ัน เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย โดยเกมนี้ผู้เล่นจะต้องพยายามใช้ การ์ดภาพพิเศษที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะใช้ การ์ดภาพพิเศษ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผเู้ ล่นอืน่ ทำาคะแนนแซง หน้าเราไปไกลริบหรือจะใช้เพือ่ ขัดขวาง กลัน่ แกล้งผูเ้ ล่นอืน่ ให้รู้สึกถึงความยากลำาบากของการได้มาซึ่งคะแนนแต่ละ ประโยชน์ที่ได้รับ คะแนน เป็นสิ่งที่เราจำาเป็นจะต้องทำามันอย่างยิ่ง ทั้งนี้เรา ก็ควรรูท้ างหนีทไี ล่ พลิกแพลง วางแผนการไม่ให้ผเู้ ล่นคนอืน่ ๆ 1.ฝึกการสังเกต รู้ว่าการ์ดภาพเป้าหมายของเราคืออะไร เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้เล่นจะได้ฝึกการช่างสังเกต คือ การสังเกต ผูเ้ ล่นอืน่ สามารถเข้ามาขัดขวางเราได้ทนั ที พฤติกรรม ท่าทาง สีหน้า และแววตาของผู้เล่นคนอื่น ๆ ขณะเล่นเกม เนือ่ งจากผูเ้ ล่นแต่ละคนจะไม่รเู้ ลยว่า ใครได้ รับการ์ดภาพเป้าหมายเป็นรูปอะไร ฉะนั้น การสั ง เกต จะทำ า ให้ เ ราทราบการ์ ด ภาพเป้ า หมายของผู ้ เ ล่ น อื ่ น เราจึงจำาเป็นจะต้องพยายามขัดวางไม่ให้ผเู้ ล่นอืน่ ทำาสำาเร็จ 2.ฝึกการวางแผน เกมนี้ ผู้ เ ล่ น จะได้ ฝึ ก การวางแผน รั บ มื อ กั บ ผู้เล่นอื่นที่มีกลเม็ด เคล็ดลับในการเล่นเกมที่แตกต่างกัน ออกไป ทำาให้เราได้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการ วางแผนการเล่นเกมของตนเองให้สามารถรับมือได้ 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เสน่ ห์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของบอร์ ด เกม ที่ ส ร้ า งความ น่ า ประทั บ ใจได้ เ ป็ น อย่ า งดี ก็ คื อ การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า งผู้ เ ล่ น เพราะผู้ เ ล่ น จะได้ ห ยอกล้ อ กลั่ น แกล้ ง แข่งขัน หรือร่วมมือกันซึ่งหน้า


11

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 4 ดาบ เนื่องจากเกมนี้เหมาะสำาหรับผู้เล่นที่มีเวลา ในการเล่นไม่มาก และต้องการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะ โดยเกมนี้มีวิธีการเล่นคล้ายเกม ยอดนิยมอย่างเกมโดมิโน่ แต่มีกติกาเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ไม่ซับซ้อน สามารถอธิบายให้ผู้ที่ ไม่เคยเล่นเข้าใจได้ภายในระยะเวลา 5-10 นาที แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วย จนพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ท้ า ทาย โดยการ์ ด เกมถู ก ออกแบบให้ มี สี สั น สวยงาม เกิดจินตนาการ รูส้ กึ สนุกสนาน และมีอารมณ์รว่ มขณะเล่น อย่างไรก็ดผี เู้ ชีย่ วชาญขอแนะนำา ว่า น้อง ๆ ที่มีอายุตำ่ากว่า 12 ปี ควรมีผู้ปกครองเล่นด้วย เพราะนอกจากเล่นเกมแล้ว ผู้ปกครองยังสามารถสอดแทรกเนื้อหาความรู้อื่น ๆ ลงไปในการเล่นเกม ส่งผลให้น้อง ๆ เกิดความสนุกสนาน เกิดความเข้าใจ และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอีกด้วย


12

GEISTES BLITZ ผีน้อย น่ารัก

เกมนีส้ ร้างความประทับใจ สร้างเสียงหัวเราะ และได้รบั ความนิยมมากในกลุ่มผู้เล่น ส่งตรงจากประเทศเยอรมนี เหมาะสำ า หรั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย สนุ ก สนาน และท้ า ทาย ซึง่ ผูเ้ ล่นจะต้องพยายามฝึกใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ไปพร้ อ มกั น โดยการแย่ ง กั น หยิ บ อุ ป กรณ์ 5 ชิ ้ น ประกอบด้วยสี 5 สี นั่นก็คือ โซฟา : สีแดง , หนังสือ : สีนำ้าเงิน , ขวด : สีเขียว , หนู : สีเทา และผี : สีขาว ตามการ์ดภาพที่เปิดออกมาตรงกลาง ผู้เล่นคนใดสามารถ หยิบสิ่งของที่เป็นคำาตอบของการ์ดภาพได้ถูกต้อง และทำา คะแนนได้มากที่สุด คือ ผู้ชนะ


13

การเล่นเกม 1.ผู้เล่นทุกคนจะนั่งล้อมโต๊ะ โดยมีอุปกรณ์เกมตั้งไว้ ตรงกลาง จัดเรียงเป็นวงกลม และมีการ์ดจำานวน 60 ใบ วางไว้ ด้านข้าง 2.กำาหนดให้มี 1 คน คอยเปิดการ์ด หรือผู้ที่เปิดการ์ด จะเป็นผู้เล่นในเกมก็ได้ 3.การ์ดเกมจะมี 2 รูปแบบ คือ การ์ดทีม่ รี ปู ตรงกับสิง่ ของ ทีเ่ ป็นคำาตอบ และการ์ดทีไ่ ม่มรี ปู ตรงกับทีเ่ ป็นคำาตอบ 4.ผูเ้ ล่นจะต้องเลือกหยิบสิง่ ของทีถ่ กู ต้อง ซึง่ เป็นคำาตอบ ของการ์ดเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เล่นจะต้องสังเกต และจดจำาความแตกต่างของการ์ดแต่ละรูปแบบให้ดี 5.ผู้เล่นที่สามารถหยิบสิ่งของที่เป็นคำาตอบของการ์ด ได้ถูกต้องมากที่สุด จบเกมจะเป็นผู้ชนะ

คลิปวีดีโอ


14

เทคนิคการเล่น เกมนี้ผู้เล่นจำาเป็นจะต้องจดจำาความแตกต่างระหว่าง การ์ดทั้ง 2 รูปแบบให้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็ว ในการ ตั ด ตั ว เลื อ กที ่ ไ ม่ ใ ช่ ค ำ า ตอบของการ์ ด ออกให้ เ ร็ ว ที ่ ส ุ ด และมุ่งหน้า หยิบ หรือแย่งสิ่งของที่เป็นคำาตอบที่ถูกต้อง จากนำ้ า มื อ ผู้ เ ล่ น อื่ น มาครอบครอง ทั้ ง นี้ ถ้ า รู ป ในการ์ ด ที่เปิดขึ้นมานั้นมีสิ่งของ หรือสีที่ตรงตามสิ่งของที่มีอยู่ ผูเ้ ล่นก็จะต้องแย่งกันหยิบสิง่ ของนัน้ ให้ได้ แต่ถา้ สิง่ ของนัน้ ไม่มีอยูจ่ ริง (สีไม่เหมือนสิง่ ของ) ผู้เล่นจะต้องแย่งกันหยิบ สิ่งของที่มีสีที่ไม่มีอยู่ในการ์ด ความว่องไวเป็นสิ่งสำาคัญ สำาหรับเกมนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ดีต้องผ่านกระบวนการคิด จากสมองทั ้ ง ซี ก ซ้าย และซีก ขวา ซึ่งเป็นทัก ษะที ่ เ รา สามารถฝึกฝน และพัฒนาได้

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนื่องจากผู้เล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแวว ตาของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 2.ฝึกการช่างสังเกต ซึ่งถือว่าเป็นนิสัยที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับทุกคน เนือ่ งจากการเป็นคนช่างสังเกตจะทำาให้ผเู้ ล่นเปิดใจยอมรับ สิง่ ใหม่ ๆ ส่งผลให้ผเู้ ล่นเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิง่ ของต่าง ๆ 3.ฝึกสมาธิ จะช่วยพัฒนาให้มบี คุ ลิกภาพดีขน้ึ กระปรีก้ ระเปร่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้จักการควบคุมอารมณ์ และจิตใจได้ดขี น้ึ เหมาะสมกับกาละเทศะ ทัง้ นีก้ ารฝึกสมาธิ ส่ ง ผลให้ ผ ู ้ เ ล่ น มี ค วามจำ า ที ่ ด ี ข ึ ้ น มี ก ารพิ น ิ จ พิ จ ารณา ในเรื ่องต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ในการเล่าเรียน และการทำางานดีขน้ึ ตามไปด้วย


15

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 5 ดาบ เนื่องจากเกมนี้ได้รับความนิยมจากผู้เล่น เป็นอย่างมาก จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของบอร์ดเกมประเภทพัฒนาทักษะ ที่ไม่่ว่าเมื่อไร จะต้องหยิบขึ้นมาเล่นอยู่เสมอ ให้ทั้งความสนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี ผู้เล่นที่ได้ลองเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรก มักจะรู้สึกประหลาดใจไม่น้อย และมีคำาถามอยู่ในใจ ไม่นอ้ ยว่า มีบอร์ดเกมแบบนีม้ อี ยูด่ ว้ ยหรือ อาจเป็นเพราะเกมนีผ้ เู้ ล่นจำาเป็นทีจ่ ะต้องฝึกใช้ สมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวาไปพร้อมกัน ทั้งนี้ผู้เล่นอาจจะไม่ทราบด้วยซำ้าว่า เรากำาลังฝึก ทักษะนัน้ อยู่ ทีส่ าำ คัญเกมนีเ้ หมาะสำาหรับทุกเพศ ทุกวัย และบ่อยครัง้ ทีเ่ ห็นเด็ก ๆ สามารถ เอาชนะผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย


16

SLEEPING QUEENS เจ้าหญิงนิทรา

ท่ามกลางคำ่าคืนอันเงียบสงัด บรรยากาศแสนอบอุ่น ขณะทีเ่ จ้าหญิงนิทราทัง้ 12 พระองค์ กำาลังหลับไหลอยูน่ น้ั เหล่าเจ้าชายทั้ง 12 พระองค์ ต้องทำาหน้าที่เชิญเจ้าหญิง กลับปราสาท ขณะทีเ่ หล่าอัศวิน กับมังกรกำาลังสูร้ บกัน เพือ่ ชิง ตัวเจ้าหญิง คฑาของแม่มดแสนดีกต็ อ้ งคอยป้องกันยานอนหลับ ของแม่มดใจร้าย ใครกันจะสามารถเชิญตัวเจ้าหญิงกลับ ปราสาทของตนได้มากทีส่ ดุ ผูน้ น้ั จะได้รบั ชัยชนะ


17

การเล่นเกม 1.การ์ดเกมจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบไปด้วย การ์ดเกมชนิดสีเขียว จะเป็นการ์ดภาพเจ้าหญิงทั้งหมด 12 ใบ วางไว้กลางโต๊ะ โดยแต่ละใบจะมีคะแนนระบุไว้ ไม่เท่ากัน 2.การ์ ด เกมชนิ ด สี แ ดง จะเป็ น การ์ ด ภาพเจ้ า ชาย การ์ดตัวเลข และการ์ดพิเศษ โดยเริ่มต้น จะแจกการ์ดเกม ชนิดนี้ให้แก่ผู้เล่นคนละ 5 ใบ ซึ่งในการเล่นแต่ละรอบ ผู้เล่นจะต้องมีการ์ดเกมบนมือคนละ 5 ใบอยู่เสมอ 3.ในแต่ ล ะรอบผู้ เ ล่ น สามารถเลื อ กทำ า ได้ 1 อย่ า ง โดยเลือกทำาจากการ์ดที่มีอยู่บนมือได้ดังนี้ - การ์ดภาพเจ้าชาย จะมีหน้าที่เชิญการ์ดภาพ เจ้าหญิงมาวางไว้ตรงหน้า - การ์ดภาพอัศวิน ทำาหน้าที่ป้องกันการขโมย การ์ดภาพเจ้าหญิงจากมังกร - การ์ ด ภาพคฑาของแม่ ม ดแสนดี ก็ ต้ อ งคอย ป้องกันยานอนหลับของแม่มดใจร้าย - ทิ้งการ์ดตัวเลข แล้วจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมาแทนที่ ตามจำานวนที่ทิ้งไป

คลิปวีดีโอ


18

เทคนิคการเล่น การเล่นบอร์ดเกมแต่ละครั้ง ผู้เล่นที่อยู่ตรงหน้า มีผล อย่างยิ่งในการวางแผนรับมือ เพราะเมื่อผู้เล่นเปลี่ยนไป เทคนิคในการเล่นก็เปลีย่ นตาม อีกทัง้ ความชำานาญในการเล่น เกมนัน้ บ่อย ๆ ยิง่ ทำาให้ผเู้ ล่นรูท้ ศิ ทาง และแนวคิดในการเล่น เกมนั้น ซึ่งหากจะให้พูดถึงเทคนิคการเล่นเกมนี้ สำาหรับ ผู้ เ ขี ย นแล้ ว เรื่ อ งดวงให้ ก ารจั่ ว การ์ ด มี ผ ลต่ อ การเล่ น ค่อนข้างมาก หากผูเ้ ล่นคนไหนมือดี จัว่ ได้การ์ดภาพเจ้าชาย ก็สามารถเชิญการ์ดภาพเจ้าหญิงได้เท่านัน้ ซึง่ จำานวนคะแนน จะอยูม่ มุ บนของการ์ดภาพเจ้าหญิง โอกาสในการชนะเกม ก็มสี งู จึงเห็นว่า ต่อให้เล่นเกมเก่งแค่ไหน ยังต้องมาพร้อม กับดวงอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ฝึกสมาธิ โดยผูเ้ ล่นจำาเป็นจะต้องมีจติ ใจจดจ่อต่อการกระทำา ที่ อ ยู่ ต รงหน้ า อย่ า งมี ส มาธิ ซึ่ ง การมี ส มาธิ จ ะส่ ง ผลต่ อ การจดจำา ทำาให้ผู้เล่นมีความจำาที่ดี ไม่ขี้หลงขี้ลืม 2.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 3. ฝึกความอดทน เกมนี้ ผู้เล่นที่มีดวงสามารถเอาชนะไปได้ง่าย ๆ แต่สาำ หรับผูเ้ ล่นอืน่ ทีไ่ ม่คอ่ ยจะมีดวงในการจัว่ การ์ดสักเท่าไร การเอาชนะเกมนี้จึงเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย อาจทำาให้ ผู้ท่ีไ ม่ มีด วงเกิ ด ความรู้สึก เบื่อ หน่ า ย จนอยากเลิ ก เล่ น กลางครัน เพราะคิดว่าหากเล่นไปโอกาสที่จะชนะก็ไม่มี ความอดทนในการเล่นจนจบเกมจึงเป็นสิง่ ทีส่ าำ คัญ


19

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้ เ กมนี้รับ ไปเลย 3 ดาบ เนื่อ งจากเกมนี้จำา เป็ น ต้ อ งอาศั ย ดวง ในการเล่น ซึง่ เป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ าำ ให้เด็ก ๆ สามารถเล่นกับผูใ้ หญ่ได้ เพราะเด็ก ๆ ไม่สามารถ วางแผนได้อย่างแยบยล เท่ากับผูใ้ หญ่ การใช้ดวงจึงเป็นกลไกทีท่ าำ ให้เด็กมีแต้มต่อ พอทีจ่ ะแข่ง กับผู้ใหญ่ได้ นอกจากนี้การใช้ดวงเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้การอธิบายกติกาการเล่นเกมนั้น ง่ายยิง่ ขึน้ และใช้เวลาไม่นาน แต่ขอ้ เสียก็คอื ผูเ้ ล่นอืน่ ทีไ่ ม่มดี วงในการจัว่ การ์ด เกิดความ รู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องทนเล่นจนจบเกม เพราะเล่นอย่างไรก็แซงหน้าไม่ได้ เท่ากับว่าผู้เล่น หลายคนถูกกำาจัดนานหลายรอบก่อนจบเกม สุดท้ายคนทีม่ คี ะแนนนำาก็จะสนุกอยูค่ นเดียว ซึง่ บอร์ดเกมลักษณะนีถ้ อื ว่าเป็นบอร์ดเกมทีไ่ ม่คอ่ ยนิยมมากนัก


20

ZICKE ZACKE แม่ไก่เดินซิกแซก

วั น นี้ ที่ ฟ า ร์ ม ไ ก่ เ กิ ด ค ว า ม วุ่ น ว า ย โ ก ล า ห ล เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการฝึกซ้อมวิ่งของบรรดาไก่ นักวิ่งทั้ง 4 ตัว นำาโดย ไก่สีเหลืองแสนสง่า ไก่สีนำ้าเงิน ผู้ เ ค ร่ ง ข รึ ม ไ ก่ สี เ ขี ย ว ผู้ มี นำ้ า ใ จ แ ล ะ ไ ก่ สี ข า ว ผู้รักสงบ เพื่อเตรียมตัว ลงแข่งในงานโอลิมปิก (Chicken Olympics) โดยไก่ ที่ ล งแข่ ง ขั น จะต้ อ งพยายาม วิ่ ง ไล่ จั บ ไก่ คู่ แ ข่ ง ขั น ให้ ไ ด้ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งเก็ บ หางของไก่ ตัวอื่นมาเป็นของตัวเองให้ครบทั้ง 4 หาง ซึ่งบรรดาไก่ แต่ ล ะตั ว จะต้ อ งพบเจออุ ป สรรคในการจดจำ ารู ป ภาพ เพื่ อ ให้ ส ามารถวิ่ ง เร็ ว กว่ า ไก่ ตั ว อื่ น ๆ ไก่ ตั ว ไหนวิ่ ง แซง เพื่อน ๆ ไก่ตัวอื่น และเก็บหางเป็นของตัวเองได้ครบทั้ง 4 หาง ไก่ตัวนั้นคือ ผู้ชนะ


21

การเล่นเกม 1.ผู้เล่นเลือกไก่สีโปรดของตัวเอง 1 ตัว นำาห่างใส่ลงไป ด้านหลังของไก่ตัวละ 1 ห่าง สังเกตจากสีของไก่ตัวนั้น ๆ 2.นำาแผ่นทายทีเ่ ป็นรูปทรงหกเหลีย่ ม ควำา่ และกระจาย ไว้กลางวงกลม 3.นำาแผ่นทายที่เป็นรูปทรงไข่ วางล้อมรอบ แผ่นทาย รูปหกเหลีย่ ม โดยกระจายรูปภาพแต่ละภาพ ไม่ให้อยูต่ ดิ กัน 4.นำ า ไก่ แ ต่ ล ะตั ว วางทั บ ลงบนแผ่ น ทายรู ป ทรงไข่ โดยเว้นระยะห่างของไก่แต่ละตัวให้เท่ากัน โดยหันหน้าไก่ ไปทางขวาของวงกลม 5.เริม่ เล่นเกม ในแต่ละรอบ ผูเ้ ล่นจะต้องเลือกเปิดแผ่น ทายทีเ่ ป็นรูปทรงหกเหลีย่ มทีอ่ ยูต่ รงกลาง ซึง่ ผูเ้ ล่นจะต้องเปิด ให้เจอภาพทีเ่ ป็นภาพเดียวกันกับภาพทีอ่ ยูต่ รงหน้าไก่ของเรา หากเปิดเจอก็สามารถเดินต่อไปได้เรือ่ ย ๆ แต่หากเปิดออก มาแล้วไม่เจอ ผูเ้ ล่นจะต้องจดจำาตำาแหน่ง และจำาจดภาพนัน้ ให้ดี เพราะจำาเป็นจะต้องใช้ในครัง้ ต่อ ๆ ไป

คลิปวีดีโอ


22

เทคนิคการเล่น เกมนี้ผู้เล่นจำาเป็นที่จะต้องจดจำาภาพ และตำาแหน่ง ของทายทรงหกเหลีย่ มให้ได้ เนือ่ งจากความจำานีจ้ ะสามารถ ทำาให้ผู้เล่นนำาพาไก่ของเราแซงหน้าไก่ของเพื่อน และได้ หางของไก่ตัวอื่น ๆ มาเป็นของเราได้โดยง่าย เทคนิคการ จำานี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่น สำาหรับเกมนี้ผู้เขียน มั ก จะแพ้ ฝ่ า ยตรงข้ า มเสมอ เนื่ อ งจากสติ สั ม ปชั ญ ญะ ด้านการจดจำาไม่ค่อยดีนัก แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถฝึกฝน หรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งบางครั้งเกมนี้ เด็ก ๆ สามารถ เอาชนะผูใ้ หญ่ได้อย่างง่ายดาย เพราะเด็ก ๆ สามารถจดจำา เรือ่ งราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ฝึกความจำา เกมนี้ทักษะด้านความจำาเป็นสิ่งสำาคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นมีความสามารถในการใช้ความทรงจำา ในระยะยาว เพื่อวิเคราะห์แยกแยะสภาพ หรือปัญหา ที่ปรากฏอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ฝึกสมาธิ ผู้เล่นจะได้ฝึกสมาธิไปพร้อม ๆ กับการเล่นเกม เพราะเกมนี้ถ้าไม่มีสมาธิในการจดจำาภาพ ก็ไม่สามารถ ที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ ซึ่งในและรอบในการเปิดทายทรง หกเหลี่ยมของผู้เล่นแต่ละคน สามารถเป็นข้อมูลในการ เปิดทายหกเหลี่ยมในครั้งต่อไปของเรา 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้มให้กับผู้เล่น ได้เป็นอย่างดี


23

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ เกมนีน้ นั้ มีเรือ่ งราว และอุปกรณ์ ในการเล่นทีน่ า่ รัก สามารถดึงดูดผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นเด็ก หรือใครทีช่ นื่ ชอบความน่ารักของรูปแบบ เกมได้ไม่น้อย ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีแต่ความน่ารัก ของรูปแบบเกมเท่านั้น เกมนี้ยังสอดแทรก ความสนุกสนาน ผ่านการฝึกฝนทักษะด้านความจำา เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับใครที่ไม่ชอบ เล่นบอร์ดเกมที่คิดเยอะ มีกติกาที่ซับซ้อน หรือต้องวางแผนการเล่นอย่างเคร่งเครียด แต่เกมนี้มีข้อจำากัดคือ สามารถเล่นได้สูงสุดเพียง 4 คนเท่านั้น


24

PICK A PIG จับหมูเข้าเล้า

ในทุ่ง ปศุ สัต ว์ ข องนายเฮนรี่ ขณะที่น ายเฮนรี่กำา ลั ง เฉลิมฉลองความสำาเร็จด้วยการดื่มดำ่ากับไวน์แดงรสเลิศ ในห้องใต้ดินอยู่น้นั บรรดาหมูน้อยในเล้ากำาลังสนุกสนาน กับการจัดตั้งกลุ่มแก๊งค์ โดยเจ้าลูกหมูจ ะชวนลู ก หมู ตั ว ที่หน้าตาคล้ายกับตัวมันเองเข้ากลุ่ม ซึ่งความคล้ายกัน ของลูกหมูมีอยู่ 5 อย่าง คือสี : ดำา, ขาว ขนาด : เล็ก, ใหญ่ แขน : 1 ข้าง, 2 ข้าง ใส่แว่นตา : ไม่ใส่แว่นตา และถือ ป๊อปคอร์น : ไม่ถือป๊อปคอร์น มาดูกันว่าลูกหมูกลุ่มไหน จะมีหน้าตาคล้ายกัน และมีสมาชิกเยอะที่สุด


25

การเล่นเกม 1.นำาการ์ดจัดวางเรียงไว้กลางโต๊ะ ขนาด 5x5 ใบ โดยกระจายไม่ให้การ์ดหมูที่เหมือนกัน อยู่ใกล้เคียงกัน หรืออาจจะสลับทิศทางของการ์ด 2.การ์ ด รู ป หมู แ ต่ ล ะใบ จะมี ค วามแตกต่ า งกั น อยู่ 5 อย่าง ประกอบไปด้วย สี ขนาด แขน ใส่แว่นตา และ ถือป๊อปคอร์น 3.เริ่มต้นผู้เล่นจะได้ การ์ดรูปหมูคนละ 1 ใบ เป็นการ์ด เริ่มต้น 4.ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องหยิบการ์ดหมูที่มีล ักษณะ แตกต่างจากการ์ดหมูที่อยู่ในมือเพียง 1 อย่างขึ้นมือไป เรื่อย ๆ ให้ได้จำานวนมากที่สุด จนกระทั่งไม่สามารถหา ต่อไปได้ ซึ่งหากผู้เล่นคนใดไม่สามารถหาต่อไปได้ต้องพูด คำาว่า “Full Team” เพื่อให้ผู้เล่นอื่นหยุดหยิบการ์ดหมู ขึ้นมือ 5.ผู้เล่นทุกคนจะต้องตรวจสอบดูว่า การ์ดหมูในมือ ของผูเ้ ล่นทีพ่ ดู คำาว่า “Full Team” ไม่สามารถหาการ์ดหมู ต่อไปได้จริงหรือไม่ ถ้าจริงก็นำาไปสู่ข้อที่ 6 และได้รับ คะแนนเพิม่ 1 คะแนน แต่ถา้ ไม่จริง การ์ดหมูทงั้ หมดทีห่ ยิบ ขึ้นมือมาได้นั้นเป็นอันโมฆะไม่ได้คะแนน 6.ผู้เล่นทุกคนจะต้องช่วยกันตรวจคำาตอบว่า การ์ดหมู ที่หยิบขึ้นมือมานั้นแตกต่างกันใบละ 1 อย่างจริงหรือไม่ ถ้าจริง ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับการ์ดหมูที่หยิบขึ้นมือมาไป ทั้งหมด แต่ถ้าไม่จริง การ์ดหมูทั้งหมดที่หยิบขึ้นมือมาได้ นั้นเป็นอันโมฆะไม่ได้คะแนนเช่นกัน

คลิปวีดีโอ


26

เทคนิคการเล่น เกมนี้ผู้เล่นจำาเป็นจะต้องจดจำาความแตกต่างของ การ์ดหมูแต่ละใบให้ได้ เพราะจะทำาให้สามารถเอาชนะ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้อง รอบคอบในการหยิ บ เพราะไม่ อ ย่ า งนั้ น อาจจะเลื อ ก หยิบการ์ดหมูที่ผิดเพี้ยนไป จากที่จะต้องหยิบการ์ดหมู ที่ แ ตกต่ า งเพี ย ง 1 อย่ า ง ก็ อ าจจะหยิ บ การ์ ด หมู ที่ มี ความแตกต่ า งมากไปกว่ า นั้ น แต่ สำ า หรั บ ผู้ เ ล่ น ที่ มี การฝึกฝน และผ่านการเล่นเกมนี้มามากกว่า 1 ครั้ง จะเกิ ด ความชำ า นาญในการเล่ น และจะเลื อ กหยิ บ การ์ดหมูที่ถูกต้องขึ้นมือได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ฝึกการจดจำา การจดจำาเป็นสิ่งสำาคัญต่อการเล่นเกมนี้ ซึ่งการ จดจำานั้น มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งคนเราสามารถ จะกระตุ้นหรือปรับปรุงความทรงจำาให้ดีข้นึ ได้ โดยอาศัย ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายอย่ า ง ได้ แ ก่ การฟั ง ดนตรี การปรับปรุงนิสัย การคิดมองโลกอย่างเด็ก ๆ และการ เล่นเกม ก็มสี ว่ นช่วยได้ไม่นอ้ ย 2.ฝึกความรอบคอบ คือการพิจารณารอบด้านอย่างถี่ถ้วน ระมัดระวัง และไม่ประมาท การทำาอะไรอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ เกิดผลดีไม่มีความผิดพลาด และทำาให้ประสบผลสำาเร็จ ซึง่ เกมนีห้ ากผูเ้ ล่นไม่รอบคอบ ก็จะทำาให้เกิดความผิดพลาด ได้ง่าย เป็นอันต้องเสียการ์ดหมูทั้งหมดที่หยิบขึ้นมือมาได้ 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


27

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 4 ดาบ เกมนี้เล่นง่าย และสามารถอธิบายกฎ กติกา การเล่นไม่นาน โดยผูเ้ ล่นส่วนใหญ่มกั จะชืน่ ชอบรูปแบบของการ์ดทีเ่ ป็นรูปหมูนอ้ ย ตัวอ้วน น่ารัก และสนุกไปกับการแย่งกันหยิบการ์ดหมูเหล่านั้นขึ้นมือ ซึ่งจะต้องอาศัยความจำา ความว่องไว และความรอบคอบในการเลือกหยิบการ์ด แต่หากมีผเู้ ล่นคนใดทีส่ ามารถหยิบ การ์ดหมูขึ้นมือได้อย่างรวดเร็ว ก็จะทำาให้ผู้เล่นคนอื่นตื่นเต้นด้วยความกังวล กลัวจะหยิบ การ์ดหมูขึ้นมือไม่ทันผู้เล่นคนอื่น โดยเสน่ห์ของเกมนี้คือการได้แย่งกันหยิบการ์ดหมู เป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้เล่นเกิดเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


28

SPEED CUP เร็วแก้วแตก

เกมนี้เป็นเกมสั้น ๆ ที่จำาเป็นจะต้องอาศัยความเร็ว ของผู้เล่นแต่ละคน โดยอุปกรณ์ของเกมนี้ คือแก้วสีสัน สวยงาม และการ์ดเกมที่เป็นภาพสิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ ซึ่งเกมนี้กำาหนดให้ผู้เล่นได้รับแก้วคนละ 5 ใบ และ จะต้ อ งแข่ ง ขั น กั น เรี ย งแก้ ว ให้ ไ ด้ ต ามแบบของการ์ ด ที่กำาหนดให้ ผู้เล่นคนใดที่สามารถเรียงแก้วได้รวดเร็วที่สุด และสะสมการ์ดเกมเป็นคะแนนได้มากที่สุด คือผู้ชนะ


29

การเล่นเกม 1.วางกระดิ่งไว้ตรงกลางโต๊ะ และวางการ์ดภาพให้อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงกัน 2.ผู้เล่นจะได้รับแก้ว คนละ 5 ใบ ประกอบไปด้วย สีดำา สีแดง สีน้ำาเงิน สีเหลือง และสีเขียว 3.กำาหนดให้ 1 คนคอยเปิดการ์ดภาพ หรือคนที่เปิด การ์ดภาพจะเป็นผู้เล่นเองก็ได้ 4.เมื่อเปิดการ์ดภาพขึ้นมาแล้วนั้น ผู้เล่นจะต้องอาศัย ความว่องไว เรียงแก้วทัง้ หมดให้ได้ตาำ แหน่งตรงตามทีก่ าร์ด ภาพกำาหนด ซึ่งสิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ปรากฏ อยู่ในภาพนั้นจะมีทั้งแนวตั้ง และแนวนอน 5.หากผู้เล่นคนใดเรียงแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด กระดิ่ง เพื่อเป็นสัญญาณบอกผู้เล่นคนอื่น หลังจากนั้น จึงจะช่วยกันตรวจคำาตอบ หากถูกต้องผู้เล่นคนนั้น จะได้ รับการ์ดภาพที่ตัวเองทำาสำาเร็จไปเป็นคะแนน หากทำา ไม่ถูกต้อง การ์ดภาพนั้นจะต้องถูกตัดออกจากเกม

คลิปวีดีโอ


30

เทคนิคการเล่น เกมนี้ผู้เล่นจะต้องอาศัยความว่องไวในการสังเกต ควบคู ่ ไ ปกั บ การเรี ย งแก้ ว ให้ ถ ู ก ต้ อ งตามที ่ ก าร์ ด ภาพ กำาหนดให้ ซึ่งจะต้องแยกแยะประสาทสัมผัส ทั้งสายตา ที่จะต้องมองไปที่ภาพ และมือที่จะต้องทำาหน้าที่ประสาน งานเรียงแก้วนั้นให้ได้ ดังภาพให้เป็นผลสำาเร็จ ทุกครั้ง ที่ผู้เขียนเล่นเกมนี้ จะมีความรู้สึกกดดัน ตื่นตระหนก ประโยชน์ที่ได้รับ เนื่ อ งจากกลั ว จะทำ า ไม่ ทั น ผู้ เ ล่ น อื่ น หรื อ ทำ า ออกมา ไม่สำาเร็จ จึงเป็นผลทำาให้ผู้เขียนมักจะพ่ายแพ้ให้กับผู้เล่น 1.ฝึกความว่องไว คนอื่ น อยู่ เ สมอ แต่ ห ากผู้ เ ล่ น คนใดที่ เ ล่ น เกมนี้ แ ล้ ว ความว่องไวเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะผู้เล่นจะต้อง พยายามฝึกฝน ครั้งต่อไป ก็สามารถที่จะทำาคะแนนชนะ เรียงแก้วให้สำาเร็จ อีกทั้งจะต้องเสร็จก่อนผู้เล่นอื่น โดยจะ คู่แข่งได้ไม่ยาก ต้องแยกแยะประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้การฝึกความ ว่ อ งไวจะทำ า ให้ ร ะบบการทำ า งานของร่ า งกายทำ า งาน มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความกล้าคิด และกล้าคิด กล้าตัดสินใจ 2.ฝึกสมาธิ โดยผู ้ เ ล่ น จำา เป็ น จะต้ อ งมี จ ิ ต ใจจดจ่ อ ต่ อ การ กระทำ า ของตั ว เอง ที่ จ ะต้ อ งเรี ย งแก้ ว ให้ สำ า เร็ จ ตาม การ์ดภาพทีก่ าำ หนดให้ ซึง่ จะต้องอาศัยการมีสมาธิเป็นอย่าง มาก เพราะหากขาดสมาธิแล้ว ผู้เล่นก็จะไม่สามารถลงมือ เรียงแก้วได้ให้สำาเร็จได้ ทั้งนี้การฝึกสมาธิจะส่งผลต่อการ จดจำา ทำาให้ผู้เล่นมีความจำาที่ดี ไม่ขี้หลงขี้ลืม 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


31

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ เกมนีเ้ ป็นเกมใหม่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม และมีผเู้ ล่น พู ด ถึ ง อยู่ เ ป็ น จำ า นวนมาก หากพู ด ถึ ง เสน่ ห์ ข องเกมนี้ คื อ ผู้ เ ล่ น สามารถลงมื อ เล่ น เกมได้เลย โดยเกมนีถ้ กู ออกแบบ และตัดแปลงมาจากกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่าง “สแต็ก” (sport stacking, cup stacking, speed stacking) จนทำาให้เกิดสมาคมกีฬาสแต็กโลก (World Sport Stacking Association: WSSA) โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันสแต็กจะต้อง เรียงซ้อนแก้วพลาสติกในลำาดับทีก่ าำ หนดมาแล้ว ตัดสินแพ้ชนะโดยการจับเวลา อีกทัง้ เกมนี้ ถูกจำากัดจำานวนผู้เล่นให้มีจำานวน 2-4 คนเท่านั้น หากผู้เล่นต้องการอุปกรณ์แก้วเสริม ก็สามารถหาซื้อได้ แต่จะมีราคาค่อนข้างสูง


32


33

ถูกออกแบบมาสำาหรับเล่นเป็นหมู่คณะ ปกติหมายถึง 8-20 คน หรือมากกว่า ปาร์ตี้เกมที่สนุกคือ เกมที่อธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ภายในระยะเวลา 5-10 นาที และมีอุปกรณ์จำานวนไม่มาก เกมประเภทนี้อาจมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ต้องใช้มนุษยสัมพันธ์และปฏิภาณ ไหวพริบ เช่น หากเป็นเกมที่ต้องจับตัวสายลับที่แฝงตัวมา เราก็ต้องสังเกต นำ้าเสียง สีหน้า แววตา ท่าทางของเพื่อนว่าส่อพิรุธไหม น่าจะเป็นสายลับที่แฝงตัวมาตามเนื้อเรื่องของเกมหรือเปล่า ความสนุกของปาร์ตเ้ี กมจึงละม้ายคล้ายกับความสนุกของงานปาร์ต้ี คือได้สงั สรรค์อย่างหรรษากับคนอืน่ อีกหลายคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเล่นบอร์ดเกมแบบไหน ระหว่างเล่นเราก็จะได้เรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนเรา ที่ไม่เคยรู้ มาก่อน เช่น คนนี้ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ คนนั้นคิดเยอะ คนโน้นคิดเล็กคิดน้อย คนนู้นใจแคบ ฯลฯ เพราะบอร์ดเกมถูกออกแบบมาเพื่อให้คนเล่น “อิน” ไปกับมัน และเมื่ออินก็มักจะเผยนิสัยบางอย่าง ของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัว


34

MOGEL MOTTE แมงเม่าจอมซน

“การโกงเป็นข้อห้ามในหลายเกม แต่ไม่ใช่เกมนี”้ ในเกมนี้ ผูเ้ ล่นทีส่ ามารถทำาให้การ์ดหมดมือก่อนได้จะเป็นผูช้ นะ โดยการ ทำาให้การ์ดหมดมือได้นน้ั มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธคี อื การเลือกลง การ์ดตามกติกาปกติ หรือการซ่อนการ์ดโดยไม่ให้ยาม (Guard) จับได้ ใครก็ตามทีโ่ ดนยามจับได้จะต้องกลายมาเป็นยามแทน ซึง่ ในระหว่างเล่น จะมีไพ่แมลงต่าง ๆ ออกมาเรียงความสนใจ และสมาธิทง้ั ของผูเ้ ล่นและยาม ใครก็ตามทีเ่ ผลอจะได้การ์ด เพิ่มขึ้นโดยไม่ร้ตู ัว แต่ถ้ายามเผลอเอง ผู้เล่นก็จะได้โอกาส ซ่อนการ์ดได้เช่นกัน


35

การเล่นเกม 1.เริ่มต้นแจกการ์ดผู้เล่นคน 8 ใบ และสุ่มการ์ดจาก กองกลาง 1 ใบ เปิดไว้ตรงกลาง 2.การ์ดแต่ละใบ จะมีตัวเลขระบุอยู่ ตั้งแต่หมายเลข 1 จนถึงหมายเลข 5 โดยผู้เล่นจะต้องเลือกวางการ์ดที่มี หมายเลขใกล้ เ คี ย งกั บ การ์ ด ที่ ว างอยู่ ก่ อ นหน้ า เช่ น หากการ์ดที่วางอยู่ก่อนหน้า ระบุหมาย 2 การ์ดใบต่อไป ที่สามารถวางได้ก็คือการ์ดที่เป็นหมายเลข 1 หรือการ์ด หมายเลข 3 และอีกกรณีคือ หากการ์ดที่วางอยู่ก่อนหน้า ระบุหมาย 5 การ์ดใบต่อไปที่สามารถวางได้ก็คือ การ์ด ที่เป็นหมายเลข 4 หรือหมายเลข 1 วนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 3.ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะไม่วางการ์ดก็ได้ หากการ์ด บนมือทีม่ อี ยู่ มีหมายเลขทีไ่ ม่สามารถวางไปได้ ก็ให้จวั่ การ์ด และผ่านไปยังผู้เล่นคนถัดไป 4.การ์ดเสริมแต่ละใบ สามารถทำาหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ - การ์ ด แมลงหวี่ สามารถเลื อ กวางได้ ต ามปกติ ไม่มีหน้าที่เสริม - การ์ดยุง คือ ผู้เล่นทุกคนจะต้องแย่งกันตบการ์ดนั้น คล้ายกับการเจอยุงแล้วต้องตบ ผู้เล่นคนใดตบช้าที่สุด จะได้การ์ดจากผู้เล่นอื่นคนละ 1 ใบ

- การ์ดแมลงสาบ สังเกตได้ว่าจะมีเครื่องหมายเท่า กับระบุอยู่ ผู้เล่นคนใดก็ตามที่มีการ์ดหมายเลขเหมือนใน กองกลางให้รีบทิ้งลงมา จะทำาให้การ์ดในมือลดลงหนึ่งใบ - การ์ดแมงเม่า เป็นการ์ดห้ามใช้ ห้ามเล่น ห้ามวางลง บนโต๊ ะ ห้ า มให้ เ พื่ อ นเรา เป็ น การ์ ด ที่ จ ะต้ อ งแอบทิ้ ง โดยจะมีผเู้ ล่น 1 คน เป็นยามคอยสอดส่องผูเ้ ล่นทีพ่ ยายาม จะทิ้งการ์ด หากยามจับได้ว่าผู้เล่นคนใดกำาลังทิ้งการ์ดอยู่ ผู้เล่นคนนั้นจะต้องเก็บการ์ดใบล่าสุดที่พยายามจะทิ ้ง ขึ้นมือดังเดิม และเป็นยามแทนผู้เล่นคนเดิม 5.ในการทิ้งการ์ดแต่ละครั้ง สามารถทิ้งได้ครั้งละ 1 ใบ เท่านั้น

คลิปวีดีโอ


36

เทคนิคการเล่น เกมนี ้ จ ำ า เป็ น ที ่ ผ ู ้ เ ล่ น จะต้ อ งใช้ ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ เป็นอย่างมาก อาศัยการวางแผนในการแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้า นั่นก็คือ การพยายามทิ้งการ์ดแมงเม่า ซึ่งเป็น การ์ดทีห่ า้ มใช้ ห้ามเล่น ห้ามวางลงบนโต๊ะ และห้ามให้เพือ่ น หากเราไม่เลือกที ่จะซ่อน การ์ดนี ้ก ็จะไม่สามารถหาย จากเราไปได้ ส่งผลให้การ์ดในมือเราหมดช้าลง และเรา ก็จะกลายเป็นผูแ้ พ้ ทัง้ นีเ้ ราก็จะต้องคอยดูสายตา และท่าที ของยามด้วยว่า กำาลังจ้องมองมาทีเ่ ราอยูห่ รือไม่ หากคลาดจาก สายตาของยามแล้วละก็ ทางเราก็สะดวก

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 2.ฝึกความว่องไว ความว่องไวเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะผู้เล่นจะต้อง พยายามซ่อนการ์ดแมงเม่าให้รอดพ้นสายตาของยาม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคการซ่อนที่ว่องไวของแต่ละคน ที่จะต้อง ทำาหน้าทีป่ ระสานไปกับสายตาทีม่ องยามอยูใ่ นขณะนัน้ ด้วย 3.ฝึกสมาธิ โดยผู ้ เ ล่ น จำ า เป็ น จะต้ อ งมี จ ิ ต ใจจดจ่ อ ต่ อ การกระทำาของตัวเอง คอยดูว่าผู้เล่นก่อนหน้าเรานั้น วางการ์ดหมายเลขอะไร แล้วเรานั้นสามารถวางการ์ดใบ ไหนต่อได้ การมีสมาธิจะส่งผลต่อการจดจำา ทำาให้ผู้เล่น มีความจำาที่ดี ไม่ขี้หลงขี้ลืม


37

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 3 ดาบ เนื่องจากจุดประสงค์ของเกมนี้คือ การซ่อน การ์ด โดยไม่ยามที่คอยดูอยู่จับได้ เหมาะสำาหรับผู้เล่นที่เน้นความสนุกสนานมากกว่าสาระ และความเหมาะสม เพราะหากคิ ด ทบทวนตามเนื้ อ หาของเกมแล้ วนั้ น ผู้ เ ล่ นที่ ไ ม่ มี วุฒิภาวะมากพอ อาจทำาให้มีนิสัย มือไว ใจเร็ว ซึ่งพ่อแม่ และผู้ปกครองหลายคน ไม่สนับสนุนให้เล่นเกมนี้สักเท่าไร แต่หากเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีอายุขึ้นมาสักหน่อย เกมนี้ สามารถสร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานได้ดีเลยทีเดียว ทำาให้เห็นเทคนิคการซ้อน การ์ดอันแพรวพราวให้รอดพ้นจากสายตาของยาม จนทำาให้การ์ดบนมือหมดไปอย่างรวดเร็ว


38

LIFT IT เกมใช้หัว

เกมใช้ หั ว เกมนี้ ผู้ เ ล่ น จะต้ อ งทำ า หน้ า ที่ เ ป็ น วิ ศ วกร แข่งขันกันสร้างตึกตามแบบทำางาน ด้วยเครนที่อยู่บนหัว หรื อ มื อ ที่ มั่ น คงของคุ ณ เคลื่ อ นไหวอย่ า งระมั ด ระวั ง อย่าตื่นเต้น ด้วยเวลาที่มีจำากัด แม้แต่วิศวกรผู้เก่งกาจก็ยัง ต้องเหงื่อตก ตั้งสติให้ดี ใช้สมาธิ และความแม่นยำาของคุณ แล้วคุณจะได้รับชนะ


39

การเล่นเกม 1.ผู้เล่นเลือกว่าจะเล่นเดี่ยว หรือเล่นเป็นทีม (ให้ต่อ เครน 2 ตัวเข้ากับตะขอ 1 ตัว หากเล่นแบบทีม) 2.ในแต่ละรอบผู้เล่นสามารถเลือกทำาได้ดังนี้ - เลือกการ์ดสิ่งปลูกสร้าง หรือเลือกคู่แข่ง - เลือกวิธีการสร้าง - ทำาการสร้างให้เสร็จ - ประเมินคะแนนที่ได้ - เดินตัวนับแต้ม 3.เกมนี้ผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุด จะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน โดยการจั่วการ์ดสิ่งปลูกสร้าง และดูช่องที่ตัวเดินคะแนน เราอยู่ว่า เราจะต้องสร้างแบบไหน 4.วางการ์ดลงในช่องทีก่ าำ หนดไว้ และตัง้ ค่าเวลาตามที่ การ์ดระบุ (ยกเว้นการดวลกันสองฝ่าย) 5.สิ่งปลูกสร้างจะต้องสร้างลงภายในพื้นที่ที่กำาหนดไว้ โดยใช้เครนในการยกเท่านั้น 6.การสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าำ หนด จะทำาให้ ผู้เล่นได้รับคะแนนสูงสุด 7.เมื่ อ สร้ า งสำ า เร็ จ หรื อ หมดเวลา ให้ คิ ด คะแนน บล็อกละ 1 คะแนน ที่สร้างตามแบบ (แม้สร้างไม่เสร็จ ก็ตาม) และหากสร้างเสร็จจะได้รบั คะแนนพิเศษ 4 คะแนน

คลิปวีดีโอ


40

เทคนิคการเล่น เกมนี้ ผู้เล่นจำาเป็นจะต้องหาจุดศูนย์กลางที่สามารถ ถ่วงน้ำาหนักของวัตถุ และสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตรงตาม ที่การ์ดกำาหนดไว้ โดยจะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นอย่าง ใจเย็น และระมัดระวังที่สุด หากเล่นเป็นทีมก็จะต้องมี ความพยายาม และความอดทนมากพอสมควร โดยเสน่ห์ ของเกมนี้ คื อ การที่ ผู้ เ ล่ น ได้ ฝึ ก สมาธิ ได้ ร่ ว มมื อ กั น ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และที่สำาคัญเกมนี้นอกจากผู้เล่น จะได้ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ยังได้ฝึกวิชาตัวเบา กำาหนด ลมหายใจ และเกร็งตัวเอง เพือ่ ให้สามารถวางสิง่ ปลูกสร้าง ในรูปแบบยาก ๆ ได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ฝึกสมาธิ สมาธิเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่งในการเล่นเกมนี้ เพราะหากผู้เล่นมีสมาธิ ก็สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างตาม ที่ ก าร์ ด กำาหนดไว้ได้ ทั้งนี้ผ้เู ล่นจำาเป็นจะต้องมีจิตใจจดจ่อ ต่อการกระทำาของตัวเอง และคอยสังเกตฝ่ายตรงข้าม อยูเ่ ป็นระยะ 2.ฝึกความอดทน เกมนี้ผู้เล่นจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องใช้เครน และ มีตะขอคอยเกี่ยวบล็อกต่าง ๆ ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่เนือ่ งจากเราไม่สามารถกำาหนดทิศทางของบล็อกให้เป็น ไปตามทีใ่ จเราปรารถนาได้ อาจทำาให้ผเู้ ล่นเกิดความหงุดหงิด ใจร้อน และเกิดความไม่พอใจ จนอยากเลิกเล่นลงกลางครัน 3.ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


41

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 5 ดาบ ด้วยความที่เป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กฎกติกาในการเล่นค่อนข้างน้อย ทำาให้เกมนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่เพื่อน ๆ เพราะเกมนีส้ ามารถทำาให้ผเู้ ล่นเผยนิสยั บางอย่างออกมาขณะเล่น จึงทำาให้เพือ่ น ๆ ได้รจู้ กั ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น บางคนมีความอดทนน้อย ไม่ชอบความกดดัน ขี้โวยวาย หรือชอบทับทมผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเวลาที่ตัวเองเป็นฝ่ายชนะ แต่ก็เป็นแค่เกม เท่านัน้ อย่างไรก็ตามผูเ้ ล่นยังได้ฝกึ ความมีนาำ้ ใจเป็นนักกีฬา นัน่ ก็คอื การรูแ้ พ้ รูช้ นะ และรูอ้ ภัย


42

DIXIT

กระต่ายน้อยสร้างจินตนาการ

สุดยอดเกมแห่งจินตนาการ ภาคต่อของเกมยอดเยี่ยม แห่งปี 2010 เหมาะสำาหรับทุกเพศทุกวัย โดยเริม่ ต้นผูเ้ ล่น จะได้การ์ดรูปภาพเหนือจินตนาการคนละ 6 ใบ ซึ่งผู้เล่น จะต้ อ งทำ า การใบ้ ภ าพ จะใบ้ เ ป็ น เรื่ อ งราว ข้ อ ความ หรือท่าทางก็ได้ ทัง้ นีจ้ ะต้องสามารถสือ่ ความหมายเป็นนัย ให้กับภาพใบนั้น จากนั้นผู้เล่นคนอื่น ๆ ต้องพยายาม ส่งภาพในมือของตนทีเ่ กีย่ วกับคำาใบ้นน้ั ทีส่ ดุ โดยเงือ่ นไขการให้ คะแนนจะทำาให้เพือ่ น ๆ ต้องใช้ความสามารถในการทายพอดู


43

การเล่นเกม 1.ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะได้รบั การ์ดรูปภาพเหนือจินตนาการ คนละ 6 ใบ 2.เลือกผู้เล่น 1 คนที่จะเป็นผู้ใบ้ภาพก่อน โดยผู้เล่น สามารถใบ้เป็นเรื่องราว ข้อความ เนื้อเพลง หรือท่าทาง ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องสามารถสื่อความหมายเป็นนัยให้กับภาพ ใบนั้น 3.จากนั้นผู้เล่นคนอื่น ๆ จะต้องพยายามส่งภาพในมือ ของตน ที่เกี่ยวกับคำาใบ้นั้นที่สุด มาไว้ตรงกลางแล้วนำามา สลับวางเป็นแถวตามลำาดับ 4.ผู้ เ ล่ น อื่ น ยกเว้ น คนใบ้ จะต้ อ งคาดเดาให้ ไ ด้ ว่ า การ์ดภาพใบใดตรงกับคำาใบ้มากที่สุด 5.เกณฑ์การให้คะแนนมีดังต่อไปนี้ - ผู้เล่นสามารถเลือกภาพ ได้ตรงตามคำาใบ้ จะได้ รับ 3 แต้ม ทั้งนี้คนใบ้ก็ได้ 3 แต้มด้วย - หากมีผู้เล่นคนใด เลือกภาพที่ไม่ใช่ภาพที่ตรง กับคำาใบ้ ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของภาพ จะได้รับคะแนนตาม จำานวนคนที่สามารถหลอกล่อมาได้ หลอกล่อได้ 2 คนก็ได้ รับไป 2 คะแนน - แต่ ห ากคำ า ใบ้ นั้ น ง่ า ยไป ทำ า ให้ ผู้ เ ล่ น ทุ ก คน สามารถเดาใจได้ถูกหมด ผู้เล่นทุกคนที่ทายถูก จะได้รับ คนละ 2 คะแนน แต่คนใบ้จะไม่ได้คะแนน 6.ผูเ้ ล่นคนใด สามารถนำากระต่ายนับคะแนนวิง่ เข้าเส้น ชัยได้รับ 30 แต้มไปก่อน คือผู้ชนะ

คลิปวีดีโอ


44

เทคนิคการเล่น จินตนาการเป็นเรือ่ งสำาคัญสำาหรับเกมนี้ แต่ใช่วา่ ผูเ้ ล่น ทุกคน จะสามารถทายใจจินตนาการของเพือ่ นผูเ้ ป็นคนใบ้ ภาพได้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ จิ น ตนาการอั น ไร้ ข อบเขตของ แต่ละคน สำาหรับเกมนีผ้ เู้ ขียนมักจะพ่ายแพ้ให้กบั ผูเ้ ล่นอืน่ อยู่เ ป็ น ประจำ า เพราะมั ก จะทายใจคนใบ้ ภ าพนั้น ไม่ ไ ด้ และสิ่งสำาคัญการ์ดภาพแต่ละภาพ จะมีความสวยงาม แบบเป็นนามธรรม ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ใบ้ล้วน ๆ แต่เกมนี้เป็นเกมที่กวาดรางวัลการันตีมาแล้วมากมาย เหมาะอย่างยิง่ สำาหรับผูเ้ ล่นทีม่ จี นิ ตนาการเหลือล้าำ มีความ คิดสร้างสรรค์ เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดีมาก ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ฝึกจินตนาการ จินตนาการเป็นเรือ่ งที่สามารถฝึกฝน และพัฒนา กันได้ เป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่ผ้เู ล่นสามารถสร้างขึ้นเองได้ ผู้ท่มี ี จินตนาการ มักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี และเป็นผู้ท่มี ี ความสุขกับสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวอยูเ่ สมอ 2.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 3.ฝึกการช่างสังเกต การที่เราเป็นคนช่างสังเกต จะทำาสามารถรับรู้ถึง ความเป็ น ตั ว ตนของผู้ เ ล่ น คนอื่ น ๆ ได้ อย่ า งน้ อ ย ก็จะได้รับรู้ภูมิหลังของผู้ใบ้ภาพ ว่าเคยผ่านเรื่องราวใด มาบ้าง ซึ่งจะทำาให้เราได้เรียนรู้นิสัย และความเป็นตัวตน ของแต่ละคนผ่านการเล่นเกมนี้


45

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ เกมนีผ้ เู้ ล่นทีม่ คี วามนิยมชมชอบในงานศิลปะ งานจินตนาการ จะชื่นชอบเกมนี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากการ์ดภาพที่ใช้ในการใบ้คำา ถูกออกแบบโดยจิตกรผูม้ ชี อ่ื เสียง ทำาให้ภาพทีไ่ ด้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นนามธรรม ทีส่ ามารถ สือ่ ความหมายได้หลายความหมาย ขึน้ อยูก่ บั จินตนาการของผูเ้ ล่น เกมนีก้ วาดรางวัลการันตี มาแล้วมากมาย และได้รบั ความนิยมมากในต่างประเทศ เพราะหลายคนเชือ่ ว่าการจินตนาการ เป็นเรือ่ งสำาคัญ ทีส่ ง่ ผลมากมายมหาศาล และสามารถเปลีย่ นแปลงโลกใบนีไ้ ด้ทง้ั ใบ


46

I’M THE BOSS ฉันคือผู้จัดการ

เกมเจรจาต่ อ รองทางธุ ร กิ จ เกมที่ คุ ณ จะได้ สวมบทบาทเป็ น นั ก ธุ ร กิ จ พั น ล้ า นต้ อ งเดิ น ทางไปตาม ที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดดีล (Deal) งานกับนักธุรกิจท่านอื่น ๆ แต่ละโปรเจคต้องใช้พนักงานจำานวนมากน้อยไม่เท่ากัน และแน่นอนว่า ผลตอบแทนก็จะได้ไม่เท่ากันด้วยขึ้นอยู่ กั บ ว่ า ใครจะมี ฝี ป ากในการเจรจาต่ อ รองมากกว่ า กั น เพื่อให้ตัวเองและพันธมิตร ได้ผลประโยชน์ไปด้วยกัน ทั้ ง หมด งานนี้ ไ ม่ เ กี่ ย วว่ า ใครจะเป็ น เจ้ า ของโปรเจค เพราะถ้าคุณเจรจาไม่ดกี อ็ าจถูกตัดสิทธิ์ ไม่ได้รว่ มงานด้วย หรืออาจถูกแย่งโปรเจคไปได้ง่าย ๆ ดังนั้น คุณจะต้องต่อสู้ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งที่ดีที่สุด ตอนจบเกมนักธุรกิจคนไหน มีเงินเยอะที่สุด คนนั้นชนะ


47

การเล่นเกม 1.ผู้เ ล่ น จะได้ เ ป็ น ตั ว แทนของบริ ษัท ลงทุ น สี ต่า ง ๆ โดยทำาการสุม่ แจกแผ่นป้ายนักลงทุนแก่ผเู้ ล่นแต่ละคนในเกมที่ มีผเู้ ล่น 3 คน ผูเ้ ล่นจะได้รบั แผ่นป้ายนักลงทุน คนละ 2 ใบ หากในเกมที่มีผ้เู ล่น 4 ถึง 5 คน ผู้เล่นจะได้รับแผ่นป้าย นักลงทุนคนละหนึ่งใบแผ่นป้ายที่เหลือให้นำาไปวางไว้ข้าง กระดาน จากนัน้ ให้ผเู้ ล่นแต่ละคนวางแผ่นป้ายนักลงทุนไว้ หน้าตนเอง เพือ่ แสดงให้เห็นว่าตนเป็นตัวแทนของบริษทั สีใด 2.สับกองการ์ดอิทธิพล และแจกแบบควำ่าหน้าให้แก่ ผู้ เ ล่ น คนละ 5 ใบ เป็ น การ์ ด เริ่ ม ต้ น ของแต่ ล ะคน การ์ ด ที ่ เหลื อ ให้ ค ว่ำาไว้ตรงกลางกระดาน และอย่ า ให้ ผู้ เล่ น อื ่ น เห็นการ์ดของคุณ 3.เรียงลำาดับการ์ดข้อตกลงจากหมายเลข 1 ไปจนถึง หมายเลข 15 โดยให้หมายเลข 1 อยู่ด้านบนสุดของกอง และวางไว้ตรงกลางของกระดาน การ์ดบนสุดของกองการ์ด ข้อตกลงจะแสดงถึงมูลค่าของหุน้ ว่าแต่ละหุน้ มีราคาเท่าไร ซึ่งมูลค่าของหุ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นในระหว่างเล่นเกม 4.เลือกผูเ้ ล่นหนึง่ คนให้เป็นนายธนาคาร เมือ่ การเจรจา สิ้นสุดลง นายธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินตามจำานวนที่ได้ ทำาการตกลงกันไว้ให้แก่ผเู้ ล่น ผูเ้ ล่นทุกคนเริม่ เกมโดยไม่มเี งิน 5.ทำาการสุ่มหาผู้เล่นคนแรก ผู้เล่นทางขวาของผู้เล่น คนแรก จะเป็นผู้วางตัวเดินไว้ตำาแหน่งใดก็ได้บนกระดาน จากนั้นจึงเริ่มเกม

6.ในแต่ละรอบผู้เลนสามารถเลือกทำาได้ดังนี้ - พยายามเจรจาแบ่งเงินในธุรกิจที่ตัวเดินทับอยู่ - ทอยลูกเต๋า และขยับตัวเดินไปยังทิศทางของ เข็มนาฬิกาตามจำานวนของหน้าเต่าที่ออก โดยข้ามช่อง ที่ถูกปิดโดยการ์ดข้อตกลง - จัว่ การ์ดขึน้ มือ 3 ใบจากกองการ์ดอิทธิพล โดยที่ ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะถือการ์ดได้ไม่เกิน 12 ใบ หากผูเ้ ล่นคนใด จั่วการ์ดแล้วในมือมีเกิน 12 ใบ ให้ทำาการทิ้งการ์ดให้เหลือ จำานวน 12 ใบ

คลิปวีดีโอ


48

เทคนิคการเล่น เกมนี้ต้องใช้การเจรจาต่อรอง เพื่อให้เราได้เงินมา ครอบครองเงิ น มากมาย จนกลายเป็ น ผู้ ที่ ร่ำ า รวยที่ สุ ด ฉะนั้น เราต้องใช้การพูด การเจรจา และยิ่งไปกว่านั้น ต้องวางแผนให้เราเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด แต่ได้รับ ผลประโยชน์มากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.จะเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ไม่ใช่เพียงการเจรจาเท่านั้น แต่เรายังต้องจับตาดู ผู้ เ ล่ น ฝ่ า ยตรงข้ า มให้ ดี ทำ า อย่ า งไรเขาจึ ง จะได้ รั บ ผลประโยชน์น้อยที่สุด แต่เราจะต้องได้ผลประโยชน์มาก ที่สุด ซึ่งผลประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเจรจาต่อรอง ระหว่างผู้เล่นนั่นเอง ฉะนั้นการกระทำาของเราจะส่งผลให้ ผู้เล่นอื่นเหงื่อตกได้เสมอ 2.ฝึกการวางแผน จำานวนเงินที่แตกต่างกันทำาให้เราต้องวางกลยุทธ์ ให้ ดี ซึ่ ง การเจรจาต่ อ รอง เพื่ อ ให้ เ ราได้ โ ครงการนั้ น ไม่งา่ ยเสมอไป เพราะผูเ้ ล่นฝ่ายตรงข้ามก็ตอ้ งการทีจ่ ะเป็น เจ้าของโครงการนัน่ เช่นกัน ฉะนัน้ เราต้องหลอกล่อผูเ้ ล่นอืน่ ให้ดี เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้เล่นเอง 3.ฝึกทักษะการเจรจา ต่อรอง เกมนี้ เ สน่ ห์ ก็ คื อ การที่ ผู้ เ ล่ น ได้ พู ด คุ ย เจรจา ต่ อ รองเรื่ อ งการทำ า ธุ ร กิ จ ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ของ แต่ละฝ่ายจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ ทำาอย่างไรทุกฝ่ายจึงจะได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด


49

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ เกมนีเ้ น้นการพูดคุย เจรจาต่อรองเรือ่ งของธุรกิจ โดยเสน่หข์ องเกมนีอ้ ยูท่ ก่ี ารพูดคุย จนบางครัง้ การเล่นเกมนีก้ ส็ ง่ เสียงดังไปไกล จนทำาให้ผเู้ ล่น กลุม่ อืน่ ๆ ตกใจ และตัง้ ข้อสงสัยว่ากำาลังเล่นเกมอะไรกันอยู่ ความเป็นนักธุรกิจนัน้ อยูใ่ นตัว ผูเ้ ล่นทุกคน ทัง้ ลด แลก แจก และแถม อะไรทำาแล้วคุม้ อะไรทีท่ าำ แล้วไม่คมุ้ หรือจะเป็นคน หน้าเลือด สายโหดจอมโก่งราคา ก็แล้วแต่เทคนิคการเล่นของแต่ละคน แต่ทำาอย่างไร จึงจะสามารถนำาเทคนิคนัน้ ออกมาใช้ได้ เพือ่ ทีจ่ ะทำาเงินให้ได้เยอะทีส่ ดุ เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นจะได้ เรียนรูจ้ ากการเล่นเกมนี้ อีกทัง้ เกมนีไ้ ม่เหมาะสมกับผูเ้ ล่นทีม่ อี ายุตาำ่ กว่า 12 ปี เพราะอาจจะ ยังไม่เข้าใจเรือ่ งของธุรกิจ และอาจจะรูไ้ ม่เท่าทันผูใ้ หญ่


50


51

บอร์ดเกมสำาหรับครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นเกมทีม่ กี ฎกติกาไม่ซบั ซ้อน สามารถอธิบาย ให้คนที่ไม่เคยเล่นเข้าใจได้ภายใจระยะเวลา 5-10 นาที แต่ไม่ง่ายจนรู้สึกว่า ไม่ท้าทาย โดยบอร์ดเกมประเภทนีถ้ กู ออกแบบมาให้เด็กเล่นได้ ผูใ้ หญ่เล่นดี บอร์ดเกมสำาหรับ ครอบครัวนี้ จึงมักจะมีสีสันสวยงาม เน้นให้ผู้เล่นต้องพูดคุย ถกเถียง หรือหาโอกาส แกล้งกัน ค่อนข้างมากระหว่างเล่น เนื้อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง หรือประเด็น หนัก ๆ สามารถเล่นจบได้ภายในระยะเวลา 15-60 นาที บอร์ดเกมสำาหรับครอบครัว เป็นเกมทีม่ ผี คู้ นนิยมเล่นกันมากทีส่ ดุ และสามารถชักชวน ให้เพื่อน ๆ ที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาลองเล่นได้ง่ายที่สุด คนยิ่งลองเล่นก็จะยิ่งติดใจ บอร์ดเกมสำาหรับครอบครัวนี้ จึงเปรียบเหมือน “พระเอก” ทีท่ าำ ให้บอร์ดเกมสมัยใหม่ เป็นทีน่ ยิ มในวงกว้างมากขึน้ ทัว่ โลก


52

SURVIVE หลบหนีข้ามมหาสมุทร

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 ณ ห้วงเวลาแห่งการสำารวจ และการผจญภัย ได้มีการค้นพบเกาะปริศนาที่ซ่อนตัว อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะแห่งนี้ได้รับการขนาน นามว่า “แอตแลนติส” เสียงรำ่าลือเรื่องสมบัติมหาศาล เริ่มแพร่สะพัดไปทั่ว เหล่านักสำารวจทั้งหลายต่างมุ่งหน้า เข้าไปหาสมบัติ ในที่สุดทุกคนก็ได้พบเจอกับสมบัติล้าำ ค่า มากมายตามที่ม่งุ หวัง ทว่าในขณะที่นักสำารวจพร้อมแล้ว ที่จะเดินทางกลับ กลับกลายเป็นว่า เกาะแอตแลนติส กำาลังจมลงทีละนิด เหล่านักสำารวจจะทำาอย่างไรต่อไป ทุกคนจะได้สมบัตกิ ลับไปหรือไม่ และใครจะสามารถหนีไป ยังฝั่งได้ก่อน นั่นคือ ผู้ชนะ


53

การเล่นเกม ผูเ้ ล่นจะผลัดกันเล่นคนละรอบ เวียนตามเข็มนาฬิกา ไปเรื่อย ๆ โดยในรอบของแต่ละคน จะประกอบไปด้วย ขัน้ ตอนต่อไปนี้ 1.ใช้สญ ั ลักษณ์พเิ ศษจากบนมือ ผูเ้ ล่นสามารถเลือกใช้สญ ั ลักษณ์พเิ ศษไม่เกินหนึง่ 3.จมพื้นที่เกาะ ครัง้ ต่อรอบ โดยเก็บมาจากรอบก่อน ๆ โดยปกติแล้ว ผูเ้ ล่น ผูเู้ ล่นต้องเลือกจมพืน้ ทีห่ นึง่ พืน้ ทีบ่ นเกาะแอตแลนติส ส่วนใหญ่จะข้ามขัน้ ตอนนีไ้ ป เพราะยังไม่มสี ญ ั ลักษณ์พเิ ศษ เก็บไว้ หรือเลือกที่จะเก็บไว้ใช้ในรอบอื่นที่คิดว่ามีจังหวะ โดยการเลื อ กหยิ บ แผ่ น พื ้ น ที ่ ห นึ ่ ง แผ่ น ออกจากเกม หากมีนักสำารวจอยู่บนแผ่นพื้นที่นั้น นักสำารวจจะตกลงไป เหมาะสมมากกว่า ลอยคอในทะเล โปรดย้ายอย่างระวังไม่ให้ผเู้ ล่นอืน่ สามารถ เห็นสัญลักษณ์ใต้แผ่นพื้นที่ได้

2.เดินนักสำารวจ/เรือ 4.ทอยลูกเต๋าเพื่อเดินสัตว์ทะเล ผู้เล่นสามารถเดินนักสำารวจ และเรือรวมกันได้ ผู้เล่นทอยลูกเต๋าสัตว์ทะเล (มังกร ฉลาม หรือ ไม่เกิน 3 ช่อง เช่น ผู้เล่นสามารถเดินนักสำารวจ 2 ตัว ตัวละช่องไปขึน้ เรือลำาเดียวกัน แล้วเดินเรือออกไป 1 ช่อง หรือ ปลาวาฬ) ถ้าทอยได้ตัวเลขอะไร ผู้เล่นสามารถที่จะบังคับ สัตว์ทะเลชนิดนั้นได้ 1 ตัว เพื่อไปโจมตีนักสำารวจของ ผูเ้ ล่นสามารถเดินนักสำารวจ 1 ตัวเป็นจำานวน 3 ช่องก็ได้ ผู้เล่นคนอื่น หรือป้องกันนักสำารวจของตัวเอง


54

เทคนิคการเล่น 1.ผูเ้ ล่นควรกระจายความเสีย่ ง โดยการนำาเอานักสำารวจ วางกระจายรอบ ๆ บริเวณพืน้ ทีข่ องเกาะแอตแลนติส อีกทัง้ จะต้องเป็นพืน้ ทีท่ ใ่ี กล้เคียงกับเรือมากทีส่ ดุ ซึง่ จะต้องสังเกต ต่อว่า ฝัง่ ใดสามารถจะพานักสำารวจขึน้ เกาะได้ไวทีส่ ดุ 2.พยายามให้นกั สำารวจอยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู โดยจะแบ่งพืน้ ที่ ออกเป็น 3 ระดับคือ พืน้ ทีท่ ราย พืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีภ่ เู ขา ประโยชน์ที่ได้รับ ซึง่ ตามกติกาแล้ว พืน้ ทีท่ รายจะต้องถูกจมลงเป็นลำาดับแรก 3.ก่อนเริม่ เกม ผูเ้ ล่นสามารถดูคะแนนข้างใต้นกั สำารวจ 1.ฝึกการวางแผน ได้โดยจะระบุคะแนนตัง้ แต่ 1 ถึง 6 ซึง่ ผูเ้ ล่นจะต้องวางแผน ผู ้ เ ล่ น จะต้ อ งวางแผนในการกระจายกำ า ลั ง เพือ่ นำานักสำารวจทีม่ คี ะแนนเยอะ ขึน้ ฝัง่ ให้ได้ไวทีส่ ดุ ของตั ว เองให้ อ ยู่ บ ริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ เ กาะ เพื่ อ ให้ สามารถขึ้ น ฝั่ ง ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ก ารวางแผน จะทำาให้ผู้เล่นฝึกการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้เล่นกำาลังเผชิญอยู่ได้ คลิปวีดีโอ 2.ฝึกการช่างสังเกต การที่ เ ราเป็ น คนช่ า งสั ง เกต จะทำ า ให้ เ รา รู้ ว่ า ผู้ เ ล่ น อื่ น กำ า ลั ง วางแผนการที่ จ ะเล่ น เกมอย่ า งไร ทั้ ง นี้ อาจจะสั ง เกตได้ จ ากการวางตั ว นั ก สำ า รวจที่ มี แต้ ม สู ง ๆ อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ เรื อ เพื่ อ ทำ า ให้ นั ก สำ า รวจตั ว นั้ น สามารถขึ้ น ฝั่ ง ได้ เ ร็ ว ที่ สุ ด หากเรารู้ แบบนี้ เราก็อาจจะนำาเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลายไปขัดขวาง เพื่อให้นักสำารวจนั้นขึ้นฝั่งได้อย่างยากลำาบาก 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


55

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ เนือ่ งจากเกมนี้ ผูเ้ ล่นจะได้ความรูส้ กึ สนุกสนาน ไปกับการวางแผนรับมือ กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้เล่นกำาลังเผชิญอยู่ หากผู้เล่น คนใดสามารถนำานักสำารวจของตัวเองขึ้นฝั่งได้เป็นจำานวนเยอะที่สุด ก็อาจจะเป็นผู้ชนะ แต่หากนักสำารวจทีข่ นึ้ ฝัง่ ไปได้นนั้ มีแต้มทีต่ ดิ ตัวมาไม่มากนักก็อาจจะเป็นผูแ้ พ้ไปได้ ซึง่ หาก ฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะพานักสำารวจขึ้นฝั่งได้ไม่กี่ตัว แต่จำานวนคะแนนของนักสำารวจ เยอะกว่า ก็สามารถได้รับชัยชนะได้ ทั้งนี้อุปกรณ์ของเกมนี้มีความน่ารัก สร้างความรู้สึก สมจริง อีกทั้งสร้างเสริมจินตนาการได้ดีอีกด้วย


56

SPLENDOR พ่อค้าอัญมณีผู้รำารวย

เกมนี้ ผู้ เ ล่ น จะได้ ส วมบทบาทเป็ น พ่ อ ค้ า อั ญ มณี ผู้ มี ฐ านะรำ่ า รวยแห่ ง ยุ ค สมั ย เรอเนสซองซ์ ซึ่ ง กำ า ลั ง จะเริ่มกิจการใหม่ในวงการอัญมณี โดยผู้เล่นจะต้องใช้ ทรัพยากรที่สะสมมา เพื่อซื้อเหมืองครอบครองเส้นทาง การขนส่ง จ้างช่างเจียระไน สร้างร้านค้า เพื่อที่จะขึ้นเป็น ผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในโลกแห่งอัญมณี ผูท้ สี่ ามารถสร้าง ชื่อเสียงได้มากที่สุดคือ ผู้ชนะ


57

การเล่นเกม

2.เมื่อ มี เ พชรมากพอแล้ ว นำ า เพชรเหล่ า นั้น ไปซื้อ การ์ดเหมือง โดยการจ่ายเพชรคืนกองกลางให้ตรงตาม ค่าใช้จา่ ยทีร่ ะบุไว้บนการ์ด เท่านีเ้ ราจะสามารถเป็นเจ้าของ การ์ดเหมืองนั้น และนำามาวางไว้ตรงหน้าของเราได้เลย เมือ่ เราหยิบการ์ดออกจากกองกลางแล้วให้เปิดการ์ดใบใหม่ จากสำาหรับมาวางแทนทีท่ นั ที - ด้านบนของการ์ดเหมืองแต่ละใบจะมีสญ ั ลักษณ์เพชร แต่ละชนิดระบุไว้ นั่นคือทรัพยากรถาวร ให้เรานำาไปใช้ได้ ในอนาคต และการ์ดเหมืองบางใบยังมีตัวเลขกำากับไว้ คือคะแนนของเรานั่นเอง ในครั้ ง ต่ อ ๆ ไปที่ เ ราต้ อ งการซื้ อ การ์ ด เหมื อ ง เราสามารถนำาทรัพยากรถาวรมารวมกับเพชรที่สะสมไว้ เพื่อนำาไปซื้อ โดยเราจะจ่ายเพียงเพชรที่สะสมไว้เท่านั้น 1.อย่างแรกทีเ่ ราทำาได้ และควรทำาก่อนเลยคือ การสะสม ส่วนทรัพยากรถาวรจะอยูใ่ ห้เราใช้ไปเรือ่ ย ๆ ตราบนานเท่านาน เพชร โดยการหยิบ เหรียญเพชรจากกองกลางมาเป็นของ ตัวเอง ซึง่ สามารถทำาได้ 2 วิธี - หยิบเพชรคละสี (สีไม่เหมือนกัน) ได้ 3 อัน - หยิบเพชรสีเดียวกันได้ 2 อัน แต่ถา้ เพชรสีทเ่ี ราต้องการ ในกองกลางมีนอ้ ยกว่า 4 อัน เราจะไม่สามารถหยิบเพชรสีนน้ ั ได้


58

เทคนิคการเล่น เกมนี้ ผู้ เ ล่ น จะต้ อ งพยายามเก็ บ อั ญ มณี อั น มี ค่ า ให้หลากหลายมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถทำาแต้มให้ได้ สูงทีส่ ดุ และกลายเป็นผูช้ นะ สำาหรับผูเ้ ขียนแล้วเกมนีเ้ ป็น เกมหนึ่งที่ช่นื ชอบมาก เพราะต้องอาศัยการวางแผนจาก ความคิดของตัวเองล้วน ๆ ไม่เน้นการใช้เสียง เล่นเรือ่ ย ๆ เพลิ น ๆ โดยไม่ รู้ สึ ก กดดั น ตั ว เอง ยิ่ ง ทำ า ให้ ผู้ เ ล่ น รู้ สึ ก คลายเครียดได้ และสามารถเอาชนะผูเ้ ล่นอืน่ ได้อย่างง่ายดาย

คลิปวีดีโอ

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ฝึกการวางแผน การวางแผนเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้จากการ เล่นเกมนี้ โดยจะต้องวางแผนในการเลือกเก็บอัญมณี บริหารอัญมณีทตี่ วั เองมีอยู่ โดยการนำาอัญมณีนนั้ ไปลงทุน ในเหมือง หรือการจ้างช่างเจียระไน ทั้งนี้การวางแผนที่ดี จะทำาให้ผู้เล่นทำาคะแนนได้สูงสุด 2.ฝึกการช่างสังเกต เกมนี้การเป็นคนช่างสังเกต จะทำาให้เราสามารถ คาดเดาได้ว่า ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามพยายามจะเก็บอัญมณี ประเภทไหน และเพื่อที่จะนำาอัญมณีน้นั ไปลงทุนทำาอะไร โดยแต้มทีผ่ เู้ ล่นแต่ละคนได้รบั จะวางอยูต่ รงหน้าผูเ้ ล่นคนนัน้ ซึง่ การช่างสังเกตจะทำาให้เราทำาคะแนนสูสกี บั ผูเ้ ล่นอืน่ ได้ 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


59

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 5 ดาบ เกมนี้คือ 1 ในบอร์ดเกมที่เข้าชิงรางวัล บอร์ดเกมยอดเยี่ยมปี 2014 ผู้เล่นจำานวนไม่น้อยลองเล่นแล้วติดใจ จนต้องซื้อกลับ ไปเล่นที่บ้าน ที่สำาคัญผู้เล่นส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เกมนี้สามารถเล่นได้ตลอด และไม่เบือ่ สิง่ สำาคัญคือ เมือ่ เปลีย่ นกลุม่ ผูเ้ ล่น อารมณ์ในการเล่นเกมก็เปลีย่ นไป ยิง่ ทำาให้ การเล่นเกมสนุกสนานมากยิง่ ขึน้ และทีข่ าดไม่ได้เลยอุปกรณ์ในการเล่นสวยงามสมราคาจริง ๆ


60

CHINATOWN เยาวราช เมืองแห่งการค้า

การเจรจาอันเป็นหัวใจของเกมนี้ ทำาให้ผ้เู ล่นรู้สึกว่า ตัวเองอยู่กลางตลาดสดอย่างไงอย่างงั้น จุดมุ่งหมายคือ การเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ร้านค้าหรือที่ดินที่ต้องการ ทำาไมนะหรือ ? เพราะยิ่งผู้เล่นสามารถวางร้านค้าชนิด เดียวกันของตัวเองให้ตดิ กันในแผ่นทีไ่ ด้มากเท่าไร เงินทีไ่ ด้ รับเมือ่ ตอนสิน้ ปีก็จะมากขึ้นเท่านั้น โดยการค้าขายในเกม ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินเสมอไป ที่ดินแลกร้านค้า ที่ดินแลก ที่ดิน กิจการแลกกิจการ หรือจะซื้อด้วยเงินสดก็ไม่มีใคร ห้าม การเจรจาสามารถจบได้ใน 10 วินาที หรืออาจจะ ผ่านไป 5 นาที แล้วจบลงด้วยการไม่มีการซื้อขายก็เป็น ได้ อย่าลืมว่าถ้าข้อเสนอคุณไม่ดีพอก็อาจจะโดนคนอื่น ตัดหน้าเอากิจการ หรือที่ดินทำาเลทองของคุณไปก่อนก็ได้


61

การเล่นเกม

1.แจกการ์ดโฉนดทีด่ นิ ถ้าเล่น 3 คนก็แจกการ์ด 7 ใบ แต่เลือกได้แค่ 5 ใบ ได้ตัวเลขไหนเราก็จะนำาตัวโทเค่น ไปวางตามหมายเลขที่ได้โฉนด โดยการ์ดโฉนดที่ไม่ได้ใช้ จะกลับไปอยู่ในกองกลางแล้วจะนำากลับมาใช้อีก 2.จั่วการ์ด ธุรกิจ 7 ใบ ในเกมนี้จำานวนเงินของผู้เล่น แต่ละคนเป็นความลับ โดยเริม่ ต้นจะมีเงินให้คนละห้าหมืน่ แต่ว่าการ์ดธุรกิจ กับโฉนดที่ดินนั้น ต้องให้ผู้เล่นอื่นเห็นว่า เราได้อะไรบ้าง 3.เป็ น การแลกการ์ ด ธุ ร กิ จ และแลกร้ า นค้ า กั น ซึ่ ง เกมนี้ ให้ อิ ส ระต่ อ ผู้ เ ล่ น คื อ สามารถแลกกั บใครก็ ไ ด้ เช่น เราต้องการเปิดห้องติด ๆ กันแล้วเราก็จะได้เงิน 4.วางการ์ดธุรกิจและเก็บเงิน


62

เทคนิคการเล่น การเจรจาค้าขายกิจการ ต่อรองซือ้ ขายทีด่ นิ เป็นสิง่ ที่ ผูเ้ ล่นเกมนีจ้ ะต้องทำา ฝึกฝนทักษะด้านการบริหารความเสีย่ ง ในการทำาภารกิจให้สาำ เร็จลุลว่ งตามทีต่ ง้ั ใจไว้ เพือ่ ให้ได้เงิน ทีเ่ ยอะทีส่ ดุ เหนือฝ่ายตรงข้าม การทีผ่ เู้ ล่นมีทด่ี นิ ทีส่ ามารถ เปิดกิจการต่าง ๆ ให้รงุ่ เรืองติดกันใหญ่โตมากเท่าไร ก็จะยิง่ สร้างความร่ำารวยให้กับเจ้าของกิจการได้ดีย่ิงขึ้น สำาหรับ ผูเ้ ขียนแล้ว เทคนิคในการเล่นเกมนี้ คือการลด แลก แจก และแถม ทำาให้ผเู้ ล่นอืน่ ตายใจ ต่อรองราคาการซือ้ ขายทีด่ ู เหมือนจะสมเหตุสมผล แต่แท้จริงแล้วเราคือผูท้ ไ่ี ด้ยอดเงิน มากกว่าผูเ้ ล่นอืน่

คลิปวีดีโอ

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 2.ฝึกทักษะการเจรจา ต่อรอง เกมนี้ เ สน่ ห์ ก็ คื อ การที่ ผู้ เ ล่ น ได้ พู ด คุ ย เจรจา ต่ อ รองซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย นที่ ดิ น หรื อ กิ จ การต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะทำ า ให้ ผู้ เ ล่ น รู้ สึ ก อิ น ไปกั บ เนื้ อ หาที่ เ กมต้ อ งการ จะสื่ อ ถึ ง โดยการที่ ผู้ เ ล่ น ได้ ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นนี้ จะทำ า ให้ ผู้เล่นเข้าใจถึงความเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้น 3.ฝึกการวางแผน ผู้ เ ล่ น ได้ ฝึ ก การวางแผน ในการเปิ ด กิ จ การ ต่าง ๆ ลงบนพื้นที่ที่มีอยู่ ทั้งนี้จะต้องคำานึงถึงความเสี่ยง ความน่าจะเป็น และโอกาสในการที่เราจะได้ครอบครอง พื้ นที่ บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ซึ่ง การวางแผนนี้ จะทำ าให้ ผู้ เล่ น รอบคอบมากยิ่งขึ้น


63

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ เกมนีถ้ อื ได้วา่ เป็นเกมสุดยอดแห่งการค้าขาย ทีผ่ เู้ ล่นจะได้ตอ่ รองราคากันอย่างดุเดือด ไม่วา่ จะตัดสินใจซือ้ ทีด่ นิ ขายธุรกิจทีค่ รอบครองอยู่ หรือแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ เพือ่ ผลประโยชน์ทล่ี งตัวของทุกฝ่ายแล้ว เกมนีย้ งั เป็นเกม ทีผ่ เู้ ล่น จะได้เรียนรู้นิสัยใจคอ ของผู้เล่นคนอื่น ๆ ทำาให้เราเห็นความเป็นนักธุรกิจที่มีอยู่ในตัว ของแต่ละคน และยิง่ ผูเ้ ล่นคนใดทีส่ ามารถต่อรองได้ดี เงินทีไ่ ด้รบั ก็จะเยอะตามไปด้วย อีกทัง้ เกมนีเ้ ป็นอีกเกมหนึง่ ทีห่ ากผูเ้ ล่นคนใดลองเล่นแล้ว รับรองได้วา่ จะติดใจอย่างแน่นอน


64

TICKET TO RIDE ต่อรถไฟข้ามประเทศ

เกมต่อรถไฟข้ามประเทศ ที่ผู้เล่นต้องเก็บสะสม การ์ดรถไฟ เพื่อเชื่อมต่อทางรถไฟข้ามจากเมืองหนึ่งไป ยังเมืองหนึ่ง ระยะทางยิ่งไกลยิ่งได้คะแนนเยอะ ใครก็ตาม ที่ทำาภารกิจตามตั๋วรถไฟได้สำาเร็จ จะได้แต้มตามที่การ์ด ภารกิจกำาหนดไว้ ทั้งนี้ยังมีแต้มพิเศษตอนจบเกม สำาหรับ ผู้ที่มีรางรถไฟยาวที่สุด และใครก็ตามที่มีคะแนนรวมมาก ที่สุด จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ เกมนี้ถือ เป็ น เกมแนะนำ า สำ า หรั บ ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย เพราะเป็นเกมทีเ่ ล่นง่าย มีกฎกติกาทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน และสร้างความเพลิดเพลินในระหว่างเล่นเกมให้กบั ผูเ้ ล่นเป็น อย่างดี อีกทัง้ เกมนีย้ งั สอดแทรกเนือ้ หาด้านภูมศิ าสตร์อกี ด้วย


65

การเล่นเกม

2.วางตัวรถไฟ บนกระดานของเกมจะมีชื่อเมืองระบุไว้ โดยใน ในแต่ละรอบของผู้เล่น สามารถเลือกทำาได้ 3 อย่าง คือ แต่ ล ะเมื อ งจะมี ช่ อ งสี เ หลี่ ย มสี ต่ า ง ๆ ลากเชื่ อ มเมื อ ง เข้าหากันอยู่ ในช่องเล็ก ๆ ที่เราเห็นนั้นคือ ที่วางรถไฟ 1.จัว่ การ์ด 2 ใบ ของเรา เช่น แถวสีเขียว 6 ช่องบ้าง แถวสีแดง 3 ช่องบ้าง - จั่วการ์ด 2 ใบจาก อันที่หงายอยู่ โดยขั้นตอนวิธีการวาง ก็จ่ายไพ่โบกี้ตามจำานวนนั้น เช่น - จั่วการ์ด 2 ใบจาก กองที่ควำ่าอยู่ - จั่วการ์ด 1 ใบจากอันที่หงาย อีก 1 ใบจากกอง จะวางรถไฟลงแถวที่เป็นสีเขียว 3 ช่อง ก็ต้องจ่ายด้วย ไพ่โบกี้สีเขียว 3 ใบ โดยใพ่สีรุ้งสามารถใช้แทนสีอะไรก็ได้ ที่ควำ่าอยู่ หรือจะจ่ายด้วยเป็นรุ้งทั้งหมดเลยก็ได้ - จั่วแล้ว เปิดไพ่เติม ให้มีไพ่หงายครบ 5 ใบ - ถ้าเปิดไพ่มาเติมแล้ว เจอไพ่รุ้ง 3 ใบขึ้นไป ให้โละทิ้งทั้งหมด แล้วเปิดใหม่ 5 ใบ - จะถือกี่ใบในมือก็ได้ ไม่มีอั้น

3.ถ้าช่องสีเ่ หลีย่ มทีล่ ากเชือ่ มเมืองเข้าหากันนัน้ เป็นสีเทา คื อ สามารถเอาไพ่ โ บกี้สีอ ะไรก็ ไ ด้ ม าจ่ า ย แต่ ต้อ งเป็ น สีเดียวกันทั้งหมดนะ เช่น เทา 3 ช่อง เราอาจจะจ่ายด้วย สีแดง 3 ใบก็ได้ วางรถไฟลงบนแถวที่ต้องการเอารถไฟ ของเราวางบนแถวทีเ่ ราเพิง่ ซือ้ ไป และเดินแต้ม


66

เทคนิคการเล่น ผู้ เ ล่ น จะต้ อ งวางแผนการเล่ น เกมนี้ อ ย่ า งรอบคอบ และพยายามเก็บสะสมตัว๋ รถไฟให้ได้หลากหลายสีมากทีส่ ดุ เพราะยิ่งเก็บไว้ในมือได้มากเท่าไร ก็สามารถต่อเส้นทาง รถไฟได้หลากหลายมากขึน้ เท่านัน้ ซึง่ เกมนีไ้ ม่จาำ กัดจำานวน ของการ์ดที่อยู่บนมือของผู้เล่น ทั้งนี้ผู้เล่นจำาเป็นจะต้อง วางแผนสำารองไว้รองรับ หากมีผู้เล่นคนใดที่กำาลังต่อเส้น ทางรถไฟทับเส้นทางรถไฟเดียวกับเรา ก็จะสามารถแก้ไข ประโยชน์ที่ได้รับ หรือพลิกผันสถานการณ์ได้ทันที อีกทั้งเกมนี้จะจบลงก็ต่อ 1.ฝึกการวางแผน เมื่อรางรถไฟของผู้เล่นคนใด เหลืออยู่อย่างน้อย 2 ราง ผู้ เ ล่ น จำ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งวางแผนในการต่ อ เส้ น ทั้งนี้เราก็จะต้องคำานวณรางรถไฟที่เรามีอยู่ให้สามารถ ทำาภารกิจได้สาำ เร็จก่อนผูเ้ ล่นอืน่ จะแซงหน้าจบเกมได้กอ่ น ทางรถไฟ ตามการ์ดภารกิจที่ได้มอบหมายให้ได้ หากทำา สำาเร็จ ผูเ้ ล่นจะได้คะแนนตามทีก่ าร์ดภารกิจระบุไว้ ซึง่ ยิง่ ต่อ เส้นทางรถไฟยาวเท่าไร คะแนนก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย คลิปวีดีโอ 2.ฝึกการช่างสังเกต เกมนี้ผู้เล่นทุกคนจะต้องคอยสังเกต การหยิบ ตัว๋ รถไฟของผูเ้ ล่นฝ่ายตรงข้ามให้ดี เพราะจะทำาให้เราทราบ ถึงเส้นทางที่ผ้เู ล่นคนนั้นกำาลังมุ่งไป และหากบังเอิญผู้เล่น คนนัน้ พยายามต่อเส้นทางรถไฟทีใ่ กล้เคียงหรือ ทับเส้นทาง เดียวกับเรา เราก็สามารถเลือกสะสมตัว๋ รถไฟ เพือ่ ให้วาง รางรถไฟได้กอ่ นผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ 3.สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี


67

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนี้รับไปเลย 5 ดาบ เกมนี้ได้คะแนนไปอย่างท่วมท้น เนื่องจาก เป็นเกมที่มีกติกาไม่ซับซ้อน สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ในระยะเวลาไม่นาน และผู้เล่น ก็สามารถเล่นได้หลายรอบ โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยเกมนี้ผู้เล่นจะต้องพยายามปิดบัง ไม่ให้ผู้เล่นอื่นรู้ว่า เรากำาลังพยายามต่อเส้นทางรถไฟใด เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ใดสามารถ เข้าไปขัดขวางได้ง่าย ๆ ทำาให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะด้านการวางแผน การหาทางหนีทีไล่ และการรับมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานแล้ว เกมนี้ ผู้เล่นยังจะได้ทราบภูมิประเทศ และแผนที่ทวีปนั้น ๆ ที่เรากำาลังต่อเส้นทางรถไฟอยู่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์โดยไม่รู้ตัว


68

CAMEL UP อูฐจ๋า จะหนีข้าไปไหน

ขอเชิญทุกท่านพบกับการแข่งขันอูฐ ที่น่าตื่นเต้นที่สุด ในประวัติศาสตร์ สถานการณ์ พ ลิ ก ผั น สั บ สนอลหม่ า น เมื่อเหล่าอูฐวิ่งไล่จนมากองรวมกัน และมีพีระมิดพลิก กลั บ หั ว ตั ว ท่ า นในฐานะที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในสมาคมชั้ น สู ง ของอี ยิป ต์ ไ ด้ ม ารวมตั ว กั น กลางทะเลทรายอั น เวิ้ง ว้ า ง เพียงเพื่อเป้าหมายเดียว “เพื่อให้ได้เงินสูงสุด” จากการ เดิมพันอูฐตัวที่เป็นผู้นำาในแต่ละรอบ และทายผลว่าอูฐ ตั ว ไหนจะเข้ า เส้ น ชั ย อย่ า งไรก็ ดี ก ารแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งผู้ มี โ ชคที่ จ ะกุ ม ความได้ เ ปรี ย บการศึ ก ษา รูปแบบการวิ่งของอูฐ รวมทั้งการคำานวณจังหวะเวลาเป็น สิ่งที่สำาคัญมาก เมื่อถึงคราวตัดสินใจเดิมพันว่าอูฐตัวไหน จะเป็นตัวทีเ่ ข้าเส้นชัย


69

การเล่นเกม 1.หยิบ การ์ดเดิมพันแต่ละรอบ คือการเลือกใบทายผล มาถือไว้เพื่อนับคะแนนในตอนจบเกม ใบทายผลจะมีสี กำ า กั บ ไว้ แ สดงถึ ง อู ฐ แต่ ล ะตั ว และระบุ ว่ า ถ้ า อู ฐ ตั ว นั้ น เข้าเล่นชัยเป็นที่ 1 หรือที่ 2 คุณจะได้เงินเท่าไหร่ และถ้า อูฐตัวที่คุณเลือกเข้าเส้นชัย หลังจากนั้นจะโดนหักเงิน เท่าไร 2.การ์ดเดิมพันแต่ละรอบ มีสลี ะ 3 ใบ คุณจะเลือกหยิบ คละสีหรือมุ่งสีเดียวเลยก็ได้ แต่ก็ต้องระวังด้วย เพราะถ้า อูฐตัวที่คุณเลือกไม่แสดงศักยภาพตามที่หวังไว้ คุณอาจ เสียเงินจนแพ้เกมได้โดยไม่รู้ตัว 3.วางการ์ดเดิมพัน คือการวางการ์ดอูฐสีตา่ ง ๆ ลงใน ช่องทายผลที่มีอยู่ท้ังหมด 2 ช่องคือตัวที่จะเข้าเส้นชัย เป็นอันดับ 1 และตัวที่จะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสุดท้าย โดยการวางการ์ดอูฐสีทค่ี ณ ุ จะทาย ควำา่ ลงไปในช่องนัน้ ๆ ซึ่งด้านหลังการ์ดจะมีรูปใบหน้าตัวแทนของคุณระบุไว้ว่า 4.วางการ์ดรูปทะเลทราย คือการวางใบสนับสนุน การ์ดใบนี้เป็นของใคร และก็แน่นอนว่าใครทายถูกเป็น หรือกับดัก ลงบนสนามแข่ง ซึ่งจะแสดงผลทุกครั้งที่มีอูฐ คนแรกจะได้เงินสูงกว่าคนทีม่ าทีหลัง ทีส่ าำ คัญถ้าทายผิดโดน เดินมาเหยียบลงในช่องที่คุณวางไว้ จะเป็นการทำาให้อูฐ หักเงินด้วยนะ เดินได้ +1 หรือ -1 ช่อง ตามที่คุณเลือกวาง และคุณจะได้ รับเงินในทุก ๆ ครั้งที่อูฐเหยียบมันอีกด้วย 5.วิง่ อูฐ ตรงตามชือ่ คือ การทอยเต๋าอูฐ โดยการกดสวิทช์ ปล่ อ ยเต๋ า ออกจากพี ร ะมิ ด และขยั บ อู ฐ ไปตามช่ อ ง ตามจำานวนทีห่ น้าเต๋าระบุไว้ นำาลูกเต๋าอูฐทีใ่ ช้ไปแล้ววางไว้ ที่ เ ต็ น ท์ ต ามสี ข องมั น เพื่ อ รอใส่ คื น พี ร ะมิ ด และวิ่ ง ต่ อ ในรอบถั ด ไป ถ้ า คุ ณ เลื อ กวิ่ ง อู ฐ คุ ณ จะได้ รั บ เงิ น เป็ น การตอบแทน


70

เทคนิคการเล่น เกมนี้ผู ้เล่นอาจจะต้องมาพร้อมกับดวงในการทอย ลูกเต๋า เพื่อเดินอูฐแต่ละตัว และดวงนั้นก็ข้ึนอยู่กับผู้เล่น แต่ละคนที่จะทำาหน้าที่ทอยลูกเต๋าด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก จะคาดเดาได้วา่ ผูเ้ ล่นคนใดจะมือดี ทอยเต๋าออกมาให้อฐู ได้ เดิ น เยอะ ๆ โดยผู้เ ล่ น จะต้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง ความน่ า จะเป็ น และโอกาสของการทอยเต๋า โดยดูจากตำาแหน่งทีอ่ ฐู เดินอยู่ ว่าจะสามารถเดินไปสูงสุดกีช่ อ่ ง แล้วจะเอาชนะอูฐตัวอืน่ ๆ ได้ ทั้งนี้การพนันที่แม่นยำาจะทำาให้ผ้เู ล่นมีเงิน และเอาชนะ ผูเ้ ล่นอืน่ ได้ไม่ยากนัก

คลิปวีดีโอ

ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เนือ่ งจากผูเ้ ล่นจะได้เห็นสีหน้า ท่าทาง และแววตา ของผู้เล่นแต่ละคนขณะเล่นเกม เกิดการพูดคุย แข่งขัน แย่งชิง และสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 2.ฝึกทักษะด้านความน่าจะเป็น โดยผู้ เ ล่ น จะต้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง ความน่ า จะเป็ น ของ การทอยเต๋า และคิดว่าอูฐตัวไหนจะสามารถเข้าเส้นชัยได้ ก่อน โดยหน้าเต๋านั้น จะระบุตัวเลขการเดินของอูฐไว้ 1 ช่อง 2 ช่อง และ 3 ช่อง ทำาให้ผู้เล่นคาดการณ์ถึงความ น่าจะเป็นได้ไม่ยาก และยิง่ คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำาเท่าไร ก็สามารถเอาชนะผู้เล่นอื่นได้ 3.ฝึกการช่างสังเกต ผูเ้ ล่นจะต้องสังเกตว่า ผูเ้ ล่นอืน่ พยายามทายผลพนัน ว่า อูฐตัวใดจะเป็นอูฐทีส่ ามารถเข้าเส้นชัยได้กอ่ น หากผูเ้ ล่น อื่น เลือกทายผลการพนันเป็นคนแรก ก็จะได้เงินในการ ทายผลนัน้ สูงสุด แต่หากเราสามารถชิงทายผลตัดหน้าผูเ้ ล่น อืน่ ได้กอ่ น คะแนนสูงสุดนัน้ ก็จะตกเป็นของเรา


71

ให้คะแนน

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ (พี่หญิง) ผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม

ขอลงคะแนนให้เกมนีร้ บั ไปเลย 4 ดาบ เกมนีเ้ ป็นเกมทีม่ กี ารพนันเข้ามาเกีย่ วข้อง จึงไม่เหมาะสมกับผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นเด็ก หรือหากต้องการเล่นเพือ่ ความสนุกสนาน และเรียนรูร้ ปู แบบ ของเกม ก็ควรทีจ่ ะมีพอ่ แม่ ผูป้ กครอง คอยให้คาำ แนะนำาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เด็ก ๆ เข้าใจ ถึงประโยชน์ของเกมนั้น ๆ สูงที่สุด อีกทั้งเกมนี้สร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน ให้กบั กลุม่ เพือ่ นได้เป็นอย่างดี ด้วยกฎกติกาทีเ่ รียบง่าย ไม่ซบั ซ้อน ทำาให้เกมนีไ้ ด้รบั รางวัล เกมยอดเยี่ยม ปี 2014


72

ในโลกที่เกมคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุตสาหกรรม บันเทิงระดับโลก เด็กตัวเล็ก ๆ หลายคนกดคีย์บอร์ดเป็น ก่อนจะพูดได้เป็นประโยค เสน่ห์ของบอร์ดเกมสมัยใหม่ที่ พอจะสู้เกมคอมพิวเตอร์ได้คือ การได้หยอกล้อ กลั่นแกล้ง แข่งขัน หรือร่วมมือกันอย่างซึ่งหน้า ถ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนเป็นคนอย่างไร การเล่น บอร์ดเกมก็เป็นวิธีท่ีได้ผลดีพอสมควร เพราะบอร์ดเกม ที่เจ๋งจริงนั้นถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จริง ๆ ไม่ใช่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาเล่น โดยไม่ต้องสนใจ คนอื่น เงยหน้าขึ้นมาทีเดียวแค่ตอนจบเกม และด้วยการ พัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำาให้เกิดบอร์ดเกมรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งมีประโยชน์ซ่อนอยู่มากมาย


73

“เราทำางานบริษทั มาก่อน แล้วก็ออกมาเป็นติวเตอร์ ตอนนั้นเราเอาเกมแบบเล่นคนเดียวเข้าไปใช้ในชั้นเรียน ซึ่งรู้สึกว่าเกมดีมาก จากนั้นไปเจอบอร์ดเกมแบบที่เล่นได้ ประมาณ 3-5 คน ซึง่ึ ลองเล่นเอง รูส้ กึ สนุกดี ตอนแรกทีน่ ่ี เป็นร้านกาแฟ จึงนำาเกมไปวางตามโต๊ะ มีลูกค้าไม่เยอะ โดยคิดว่าเผือ่ ลูกค้ามาดืม่ กาแฟแล้วมีเกมให้นง่ั เล่น ก็นา่ จะ เพลิน ๆ พอทำาไปสักพัก สังเกตว่าลูกค้ากลับมาซำา้ เพราะมา เล่นเกม ทำาให้เราคิดว่า นีแ่ หละคือจุดขาย แม้ปแี รก ๆ ลูกค้า ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ รู้ จั ก ร้ า นบอร์ ด เกมมากนั ก ทำ า ให้ ย าก ต่อการสือ่ สาร แต่กค็ อ่ ย ๆ ทำาไป ไม่เสียกำาลังใจ เพราะอยาก ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสเกมดี ๆ เราจึงไม่เคยท้อหรือคิดว่าจะล้มเลิก แต่กลับมองว่าธุรกิจดีผลิตภัณฑ์กด็ ี และมีอนาคตไม่ได้นยิ ม แบบแฟชัน่ ทีม่ าแล้วก็ไป”

“ลานละเล่น” เกิดขึน้ ได้อย่างไร น่าสนใจมากน้อย แค่ไหน และมีประโยชน์ต่อผู้เล่นจริงหรือไม่ คุณสราวดี หนึ่งในเจ้าของร้าน พร้อมเล่าถึงที่มา เดิมคุณสราวดี และ คุณพนม ทำางานบริษทั มาก่อน และเปลี่ยนมาทำาธุรกิจติวเตอร์ เมื่อปี พ.ศ.2551 ตั้งอยู่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จากนั้น ปีถดั มาได้เปิดร้านกาแฟ ซึง่ มีแนวคิดจากทีต่ อ้ งการนำาเกม ที่เล่นง่าย ๆ ไปวางตามโต๊ะ จึงตั้งชื่อร้านกาแฟที่ล้อกัน กับของเล่นเหล่านั้นว่า “ลานละเล่น” ก่อนหาจุดเด่น ด้วยการทำาเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ ในโอกาสต่อมา เพื่อเป็น ช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น


74

ปัจจุบนั ภายใน “ลานละเล่น” มีบอร์ดเกมให้เลือกสร้าง ความสนุก กว่า 400 เกม โดย คุณสราวดี เล่าว่า บอร์ดเกม ในร้านเป็นของต่างประเทศ ทั้งจากฝั่งอเมริกาและยุโรป แต่เมือ่ ทำาไปสักพักก็เจอเกมทีอ่ อกแบบโดยคนไทย จึงนำาเข้า มาในร้านด้วย แต่ยอมรับว่าคนไทยยังรูจ้ กั บอร์ดเกมน้อยมาก เช่น ถ้ามีลกู ค้า 10 คน จะมี 9 คน ทีไ่ ม่รจู้ กั ซึง่ ลูกค้าจะคุน้ เคย กับเกมเดิม ๆ ถามหาเกมเศรษฐี หรือ โมโนโพลี เกมการ์ด อย่างอูโนมากกว่า ดังนัน้ ทีร่ า้ นจะไม่มเี กมเหล่านี้ เพราะอยาก ให้ลูกค้าได้ลองเล่นเกมใหม่ ๆ พยายามทำาให้ลูกค้าเปิดใจ ยอมรับบอร์ดเกมทีส่ นุกไม่แพ้กนั ด้วยการแนะนำาบอร์ดเกม ที่มีลักษณะการเล่นใกล้เคียงกัน เหมาะสมกับจำานวนคน เวลา และสอนวิธกี ารเล่นให้ดว้ ย

“บอร์ ด เกมมี ห ลากหลายสิ่ง ที่สำา คั ญ อั น ดั บ 1 คือ ต้องสนุก รองลงมาคือ เอกลักษณ์ของเกมทีใ่ ห้ประโยชน์ ต่างกัน บางเกมให้ความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ บางเกมสอนให้ รูจ้ กั การวางแผนระยะสัน้ และระยะยาว แต่ละเกมจะทำาให้ เราได้เรียนรู้ ขอให้เราเปิดใจ เกมอาจจะทำาให้เราได้เห็น และเรี ย นรู้ค วามถนั ด ของตั ว เองในช่ ว งเวลานั้น วั ย นั้น ให้บอร์ดเกมเป็นตัวที่มาช่วยตอบโจทย์ตรงนั้น เมื่อคุณ ได้ ล องก็ จ ะได้ ใ ช้ เ วลาในการทำ า ความรู้ จั ก ตั ว เอง และนอกจากนี้เรายังมองว่า เกมที่ดีไม่ได้ให้แค่ความสนุก หรือความรู้ แต่ทำาให้ได้ใช้เวลาด้วยกัน”


ด้ า นการตอบรับจากลูก ค้านั้น สราวดี เล่ า ว่ า ช่วงแรก ด้วยทีต่ งั้ อยูใ่ กล้ ม.มหิดล ลูกค้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็ น นั ก ศึ ก ษา แต่ พ อคนรู้ จั ก มากขึ้ น ทำ าให้ ต อนนี้ เ ป็ น นักศึกษา 60 เปอร์เซ็นต์ อีก 40 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าทัว่ ไป โดยวันธรรมดาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นคนทำางานออฟฟิศและมาแบบครอบครัว โดยที่ร้าน จะมีให้เลือก ทั้งมานั่งเล่นที่ร้านและซื้อกลับไป หรือจัดส่ง ให้ทางพัสดุ “เราคิดค่าบริการเป็นชั่วโมง โดยชั่วโมงแรก 75 บาท ได้ เ ครื่ อ งดื่ ม ฟรี 1 แก้ ว ส่ ว นชั่ ว โมงต่ อ ไป คิด 45 บาท แต่หากสมัครสมาชิก ค่าสมัคร 350 บาท อายุสมาชิก 2 ปี หรือซื้อเกมจากร้านครบ 3,000 บาท สมัครสมาชิกได้ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถนำามาลดค่าใช้ บริการได้ สำาหรับบอร์ดเกมที่ร้านจะขายราคาเริ่มต้นที่ ราคา 500-6,000 บาท ส่วนรายได้ต่อวัน รวมทุกอย่าง การเติบโตของ “ลานละเล่น” ดำาเนินไปอย่าง ประมาณวันละ 6,000-20,000 บาท ถือเป็นตัวเลขทีท่ างร้าน ช้า ๆ แต่เป็นสัญญาณทีด่ มี าตลอด เปรียบเสมือนเส้นกราฟ ค่อนข้างพอใจ” สราวดี กล่าว ที่ทะแยงขึ้นสู่ด้านบนไปเรื่อย ๆ โดยคุณสราวดี กล่าวว่า ความนิยมในการเล่นบอร์ดเกมที่เพิ่มขึ้น ทำาให้สื่อเอาไป พูดถึง ส่งผลให้ตลาดของบอร์ดเกมคึกคัก มีร้านบอร์ดเกม เปิดให้บริการมากถึง 10 ร้าน เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา และทำาให้คน รู้จักร้านมากขึ้น แต่ก็ยังมีคนจำานวนไม่น้อยที่ยังไม่เคย ลองเล่น จึงถือเป็นการบ้านที่จะต้องทำาต่อไป “สิ่ ง ที่ เ ราให้ ค วามสำ า คั ญ คื อ บรรยากาศและ ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเข้ามาในร้าน ฉะนั้น หัวใจสำาคัญของร้านคือ พนักงาน ซึ่งต้องเข้าหาลูกค้า และแนะนำาเกม พร้อมวิธีการเล่นให้ลูกค้าได้ เมื่อบุคลากร พร้อมรับลูกค้าได้มากขึ้นเมื่อไร เราจะขยายสาขาออกไป แต่ตอนนี้ขอทำาร้านแรกให้แข็งแกร่งก่อน”

75


76

ทีมงาน “เล่นจนเป็นเรื่อง” นับไป นับมา รวมกันได้ 3 คนถ้วน นำาทีมโดย “อัม้ ” พีระวัฒน์ ดอกบัว ช่างภาพฝีมอื ระดับพระกาฬ ผูไ้ ม่เคยมีประสบการณ์ ด้านการถ่ายภาพบอร์ดเกม หรือถ่ายภาพสินค้ามาก่อน จึงทำาให้เขาถึงกลับ เหงื่อแตกพลั่ก อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ถ่ายภาพไปบ่นพรึมพรำา ๆ ไป ด้วยความรู้สึกกดดันต่าง ๆ นานา ที่กลัวว่าภาพที่ได้นั้นจะออกมาไม่ดี ฉะนัน้ เขาจึงพยายามถ่ายภาพเหล่านัน้ ซำา้ ไป ซำา้ มา เพือ่ ให้ได้ภาพทีพ่ งึ พอใจ ที่สุด ทำาให้ขั้นตอนนี้เสียเวลาไปไม่น้อย

ต่ อ มาคื อ “ป๊ อ ป” อั ม พวั น อยู่ ก ระทุ่ ม บรรณาธิ ก ารผู้ ม ากเรื่ อ ง และเรื่องมากในทุกรายละเอียด ผู้ไม่ยอมลดราวาศอกให้กับสิ่งใด และไม่ว่า เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เธอก็สามารถทำาให้มันบานปลายได้ทุกครั้ง อะไรที่ ไม่ได้ดั่งใจก็มักจะลงมือทำาซะเอง ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การจัดหน้า รวมถึง งานกราฟิกในหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นฝีมือของเธอ และหากพูดถึงที่มาของเรื่องราว ต่าง ๆ ของบอร์ดเกมนี้ถือได้ว่า เธอเป็นผู้ที่รู้จักดีที่สุดในทีม ด้วยประสบการณ์ ที่ ค ลุ ก คลี่ อ ยู่ กั บ บอร์ ด เกมมากว่ า 4 ปี จึ ง มี ค วามขำ า นาญในการสอนเล่ น บอร์ดเกมอยู่บ้าง แต่งานนี้ฝีมือการเล่นไม่เกี่ยวนะจ๊ะ


77

สุ ด ท้ า ยคื อ “โดนั ท ” ณั ฐ กมล คงตุ ก เธอคนนี้ เรี ย กได้ ว่ า เจ้าแม่แห่งวงการสายเป (Pay) ทีไ่ ม่วา่ จะไปไหน เธอก็มกั จะมีขนม นม เนย ติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อน ๆ อยู่ตลอด เรื่องอาหารการกิน เมื่อตกอยู่ใน กำามือของเธอแล้วเท่าไรเท่ากัน แม้หน้าที่ของเธอจะไม่ตายตัว แต่เรื่อง กินนี้ไว้ใจเธอได้แน่นอน ด้วยความที่เธอมีเวลาในการเรียนที่ไม่ตรง กับสมาชิกคนอื่น ๆ นัก เธอจึงมักโทรมาไถ่ถามความคืบหน้าของงาน อยูเ่ สมอ มีอะไรให้เธอช่วย เธอก็จะรีบยืน่ มือเข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังเสนอไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อีกด้วย


78

คุณสราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ หรือพี่หญิง เจ้าของร้านลานละเล่นบอร์ดเกมคาเฟ่

คุณกรีฑา ผ่องใส หรือพี นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณศศิยาภร ชืน่ แพ หรือพีป่ าล์ม พนักงานบริษทั เอกชน


79

“เล่นจนเป็นเรือ่ ง” ขอขอบคุณ คุณพนม ศิรมิ งคลสกุล หรือพีเ่ ล็ก และคุณสราวดี ผดุงศิรเิ ศรษฐ์ หรือ พีห่ ญิง แห่งร้านลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่ ทีก่ รุณาเปิดโลกของบอร์ดเกมให้แก่ผเู้ ขียน จนเนือ้ หาส่วนหนึง่ ได้ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณ คุณศศิยาภร ชืน่ แพ หรือพีป่ าล์ม พนักงานบริษทั เอกชน คุณกรีฑา ผ่องใส หรือพี นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีส่ ละเวลาในการให้สมั ภาษณ์ถงึ มุมมอง และแนวคิดต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการเล่นบอร์ดเกม พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์ทป่ี รึกษาวิชาโครงงาน สำ าหรั บ คำ าแนะนำา ในการจัดทำาเนื้อหา และการออกแบบจั ด หน้ า และที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ ลย ขอขอบคุ ณ อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ผู้ปลุกแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำาให้ “เล่นจนเป็นเรื่อง” มีสีสันมากยิ่งขึ้น สุดท้ายคือ ขอบคุณ “ก๊วนเกม” ที่น่ารัก ที่ทำาให้การเล่นบอร์ดเกมของผู้เขียนเป็นไปอย่างรื่นรมย์ สนุกสนาน และมีเรื่องเล่าแทบทุกครั้งที่เล่น ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงค่ะ ...


80

ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า เหนือสิง่ อืน่ ใด บอร์ดเกมไหนก็ตาม ย่อมไม่มวี นั เล่าเรือ่ งอะไรทีน่ า่ จดจำาได้ นอกจาก คุณประโยชน์ที่ผู้เล่นได้รับ นั่นคือ “ซื่อสัตย์สุจริต และมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา” ซื่อสัตย์สุจริตคือ ตรงไปตรงมา ใครขี้โกง (ไม่นับการโกงที่ถูกกติกา เพราะบางเกมยอมให้โกง) ย่อมทำาให้เกิดประสบการณ์เล่นเกมไม่สนุก เพราะทุกคนรูส้ กึ ว่าถูกหลอกอย่างไม่ยตุ ธิ รรม และมีนา้ำ ใจนักกีฬา ความหมายง่าย ๆ คือ แพ้กไ็ ม่ถอื โทษโกรธเคือง แม้วา่ ในเกมจะถูกกลัน่ แกล้งอย่างโหดร้ายสักปานใด ก็ไม่ถอื สา อาฆาต ชนะก็ไม่เยาะเย้ยผู้เล่นคนอื่นข้ามปี (แค่ข้ามเดือนเท่านั้นเอง) สำาหรับผูท้ ไี่ ม่เคยเล่นบอร์ดเกมย่อมฉงนสนเท่ห์ คิดไม่ออกว่าความ “เจ๋ง” ของบอร์ดเกมสมัยใหม่ ที่เจ๋งจริง คืออะไร แตกต่างจากเกมเศรษฐี หรือ เกมบันไดงู ตรงไหน เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพว่า บอร์ดเกมสมัยใหม่สนุกอย่างไร เพราะชั้นเชิง ทางการเขียนของผู้เขียนยังอ่อนด้อยเกินกว่าจะถ่ายทอดชั้นเชิงในการเล่นออกมาเป็นตัวหนังสือได้อย่าง ชัดเจน หากพูดถึงความสนุกของบอร์ดเกม ก็คล้ายกับความสนุกของภาพยนตร์หรือหนังสือ นั่นคือ ไม่ลองเองไม่มที างรู้ ผูเ้ ขียนจึงหวังว่า ผูท้ อี่ า่ นหนังสือเล่มนีจ้ บแล้ว จะได้ไปลองเล่น และถลำาเข้ามาในโลก พิศวงใบนี้บ้าง


เล่นจนเป็นเรื่อง  

Journalism Project Pocket Book Production : Genius Game's More Than Play

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you