Page 1


Серыя «У дапамогу педагогу» заснавана ў 1995 годзе Навуковаметадычны часопiс. Выдаецца з I квартала 1997 года Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку масавай інформацыі № 647 ад 04.09.2009, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Выходзіць штомесяц з II паўгоддзя 2007 года Уключаны ў пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублі­ка­вання дысертацыйных даследаванняў (загад ВАК ад 21.01.2019 № 24)

№ 2 (198) Люты

2019 Заснавальнiк i выдавец — Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Адукацыя i выхаванне”» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мiнск; тэл.: 2979320 (адк. сакратар), 2979322 (аддзел маркетынгу), факс: 2979149, email: aiv-pn@tut.by, http://www.aiv.by Рэдактары: Г. М. Казловіч, Н. І. Бобка. Карэктар: Н. А. Сячко. Камп’ютарны набор і вёрстка: А. П. Шаціла. На 1-й с. обл. учитель начальных классов Оксана Михайловна Сапоженкова и учащийся I «Б» класса гимназии № 16 г. Минска Ростислав Бутько Предоставляя материалы для публикации в журнале, авторы тем самым передают издателю неисключительные имущественные права на воспроизведение, распространение, сообщение для всеобщего сведения и иные возможные способы использования произведения (в том числе в электронной версии журнала) без ограничения территории распространения. Выхад у свет 26.02.2019. Фармат 60  841/8. Папера афсетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 9,77. Ул.выд. арк. 11,28. Тыраж 2873 экз. Заказ 16. Цана свабодная. Надрукавана ў друкарні Таварыства з абмежаванай адказнасцю «СУГАРТ». ЛП № 02330/427 ад 17.12.2012. Вул. Кнорына, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Мінск. Па пытаннях браку звяртайцеся па тэл. (017) 398-88-78. © РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», 2019 © Вокладка. К. К. Шастоўскі, 2019

Рэдакцыйная калегія В. І. Цірынава, галоўны рэдактар, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, Нацыянальны інстытут адукацыі Л. Ф. Кузняцова, намеснік галоўнага рэдактара, Нацыянальны інстытут адукацыі Г. М. Казловіч, намеснік галоўнага рэдактара Н. І. Бобка, адказны сакратар Н. У. Антонава, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, Нацыянальны інстытут адукацыі Н. У. Ждановіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, БДПУ Л. А. Аднавол, Нацыянальны інстытут адукацыі І. М. Васільева, Парк высокіх тэхналогій А. Г. Семяновіч, Акадэмія паслядыпломнай адукацыі В. Л. Маеўская, Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі В. У. Назаранка, Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі М. В. Крывушына, Брэсцкі абласны інстытут развіцця адукацыі І. В. Фокіна, Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі Т. Я. Сяргеенка, Гомельскі абласны інстытут развіцця адукацыі М. І. Дабрадушанка, Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі Л. У. Крагель, Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі Н. М. Дзем’яновіч, Магілёўскі абласны інстытут развіцця адукацыі эдакцыйная рада Р Т. М. Савельева, старшыня, доктар псіхалагічных навук, прафесар, Нацыянальны інстытут адукацыі В. У. Зелянко, намеснік, доктар педагагічных навук, дацэнт, Нацыянальны інстытут адукацыі Н. С. Старжынская, доктар педагагічных навук, прафесар, БДПУ Т. Р. Трафімовіч, доктар філалагічных навук, прафесар, БДПУ Л. Д. Глазырына, доктар педагагічных навук, прафесар, БДПУ М. Б. Анціпава, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, Нацыянальны інстытут адукацыі А. А. Глінскі, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, Нацыянальны інстытут адукацыі А. С. Грабчыкава, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, Нацыянальны інстытут адукацыі В. І. Свірыдзенка, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, БДПУ М. А. Урбан, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, БДПУ В. В. Волкава, Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі Т. А. Няборская, Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі


ЗМЕСТ Міністэрства паведамляе

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к журналу № 2, 2019

3 Образовательный стандарт начального образования

Вясёлыя літары

Кампетэнтнасць настаўніка 16 Трофимович Т. Г. Сопоставительный курс русского и белорусского языков — учителю начальных классов. Белорусский и русский языки, их происхождение и роль в современном обществе

Навуковы ракурс пачатковай адукацыі 18 Карпушева Н. М. Особенности подготовки и организации классного часа

Класная гадзіна 23 Гречко И. В. «В нашей дружбе — великая сила». Классный час

Працуем па новых падручніках 27 36 39 41

Свірыдзенка В. І. Беларуская мова. IV клас. Тэмы «Скланенне прыметнікаў жаночага роду», «Скланенне прыметнікаў у множным ліку» Свірыдзенка В. І., Антановіч Н. М. Практыкаванні са слоўнікавымі словамі. ІІ клас Жуковіч М. В. Літаратурнае чытанне. IV клас. Метадычныя каментарыі да ўрокаў Русак І. П. Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь. IV клас

Працуем па новых вучэбных праграмах 47 Кузнецова Л. Ф., Маевская В. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. IV класс

Педагагічная майстэрня 52 54

Лобач С. Ж. Формирование универсальных учебных действий и компетенций по учебному предмету «Человек и мир». Дискуссионная площадка Грышкевіч Г. М. Міжпрадметныя сувязі ўрокаў матэматыкі з вучэбным прадметам «Чалавек і свет» — шлях да развіцця ключавых кампетэнцый

Вытокі метадычнага майстэрства 57 60

Святская Г. А. Понятие и сущность рефлексии. Семинар Сардалишвили Л. А. Мастер-класс «Рефлексия — условие саморазвития современного школьника»

Тыдзень пачатковых класаў 63 Захаржевская Л. Н. Неделя начальных классов: от олимпийской до проектной 64 Скребец Н. Л. Клуб весёлых математиков

Беларускія пісьменнікі дзецям 66 66

Кудлачоў В. Радзіма. Новы дзень Кажура В. Мая беларуская азбука

Выхаванне малодшага школьніка 68

Попова Т. Е. Основы православной культуры. IV класс. Факультативные занятия. Свобода воли. Покаяние, раскаяние

УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ Информационные технологии в образовательном процессе Пчельник Е. В. Тайм-менеджмент для педагога: как всё успеть?

Літара Т (анімацыйны фільм Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм»)

Интерактивная демонстрация. Обучение грамоте (письмо) Методическая разработка — О. И. Тиринова Художник-аниматор — П. Н. Потоцкая Образцы написания букв по новому УМК

• • • • • • • • • •

Буква Буква Буква Буква Буква Буква Буква Буква Буква Буква

Е (по элементам) Е (без остановки) е (без остановки) Ё (по элементам) Ё (без остановки) ё (по элементам) ё (без остановки) ь (без остановки) ъ (по элементам) ъ (без остановки)

Информационные технологии в образовательном процессе Койко И. И. Мнемоническая «Словарная копилка» • Мультимедийные презентации: Е или И О или А

Класная гадзіна

Гречко И. В. «В нашей дружбе — великая сила». Классный час • Мультимедийная презентация

Працуем па новых падручніках

Свірыдзенка В. І. Беларуская мова. IV клас. Тэмы «Скланенне прыметнікаў жаночага роду», «Скланенне прыметнікаў у множным ліку» • Карткі Русак І. П. Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь. IV клас • Карткі

Працуем па новых вучэбных праграмах Кузнецова Л. Ф., Маевская В. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. IV класс • Карточки

Вытокі метадычнага майстэрства

Святская Г. А. Понятие и сущность рефлексии. Семинар • Мультимедийная презентация Сардалишвили Л. А. Мастер-класс «Рефлексия — условие саморазвития современного школьника» • Мультимедийная презентация • Карточки

Выхаванне малодшага школьніка Попова Т. Е. Основы православной культуры. IV класс. Факультативные занятия. Свобода воли • Мультимедийная презентация • Карточки Покаяние, раскаяние • Мультимедийная презентация • Карточки

Журнал «Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа», 2019, № 2  

Журнал «Пачатковае навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа», 2019, № 2  

Profile for aiv.by
Advertisement