Page 1


Навуковаметадычны часопiс Выдаецца 1 раз у 2 месяцы з 2019 года Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку масавай інфармацыі № 1440 ад 25.04.2011, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь

№ 2 (92) 2019 Сакавік – красавік Заснавальнiк i выдавец — Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Адукацыя i выхаванне”» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мiнск; тэл.: 297-93-20 (адк. сакратар), 2979322 (аддзел маркетынгу), факс: 2979149 email: history@aiv.by, http://www.aiv.by

Серыя «У дапамогу педагогу» заснавана ў 1995 годзе

Рэдакцыйная калегія Мікалай Іосіфавіч Мініцкі — галоўны рэдактар, доктар гістарычных навук, прафесар П. Р. Мартысюк — першы намеснік галоўнага рэдактара, доктар філасофскіх навук, дацэнт л. в. саламаха — адказны сакратар Л. В. Жэрка В. М. Варановіч С. А. Кудраўцава Л. І. Шчэнікава Рэдакцыйная рада В. У. Пазнякоў — старшыня рэдакцыйнай рады, доктар філасофскіх навук, прафесар Я. М. Бабосаў, доктар філасофскіх навук, прафесар, акадэмік С. А. Балашэнка, доктар юрыдычных навук, прафесар В. В. Бушчык, доктар палітычных навук, прафесар П. А. Вадап’янаў, доктар філасофскіх навук, прафесар М. І. Вішнеўскі, доктар філасофскіх навук, прафесар В. В. Даніловіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. А. Каваленя, доктар гістарычных навук, прафесар В. А. Капранава, доктар педагагічных навук, прафесар П. С. Карака, доктар філасофскіх навук, прафесар Г. У. Карзенка, доктар гістарычных навук, прафесар І. в. Карпенка У. С. Кошалеў, доктар гістарычных навук, прафесар М. А. Мажэйка, доктар філасофскіх навук, прафесар С. В. Паноў, кандыдат педагагічных навук, дацэнт С. В. Рашэтнікаў, доктар палітычных навук, прафесар С. М. Ходзін, доктар гістарычных навук, дацэнт І. І. Цыркун, доктар педагагічных навук, прафесар


Навука і адукацыя

3 Коваленя А. А., Данилович В. В. Концепция истории белорусской государственности: характерные черты

Арганізацыя адукацыйнага працэсу

10 Гомолко Т. В. Раздробленность Древней Руси. Всемирная история, VI класс 15 Протосовицкая Е. Н. Россия в начале XVII века. Смутное время. Всемирная история, VII класс 21 Дайка А. А. Сталыпінская аграрная рэформа і яе ажыццяўленне ў Беларусі. Гісторыя Беларусі, IX клас 25 Демчук Т. В. Применение развивающего метода «Историческое домино» на занятиях по истории 28 Стрыжакова Г. У. Праблемнае навучанне як сродак развіцця інтэлектуальных здольнасцей вучняў 31 Жукоўская А. А., Сурага Т. М. Гімн роднай зямлі. Інтэграваны ўрок-даследаванне па паэме Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», IX клас

Выхаванне гісторыяй

38 Иванец К. А. Героические и трагические страницы Великой Отечественной войны в Беларуси. Классный час. К 75-летию освобождения Беларуси 44 Бородич Н. Г. Незабытые герои войны: Алексей Фёдорович Данукалов. Внеклассное мероприятие, VIII—IX классы 46 Мойсюк-Дранько Н. Л. Духовный подвиг равноапостольного князя Владимира 48 Мілько Вадзім. Якая яна, мая малая радзіма?

Сучасная ваенная адукацыя

51 Савик С. А., Зырянов А. В. Развитие Военной академии Республики Беларусь (2007—2017)

Матэрыялы для факультатываў

57 Злобин С. С. Понятие «граница» как основа постколониального поворота в индологии

Пазакласная работа

63 Галавенка Г. І. Інфармацыйная гадзіна «Інтэрнэт-навіны». Пазакласная работа

На першай старонцы вокладкі — «Алея славутых землякоў» у Глыбокім. Фота П. Казлова. Дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, аўтары тым самым перадаюць выдаўцу невыключныя маёмасныя правы на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама і іншыя магчымыя спосабы выкарыстання твора без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай версіі часопіса). Адрас рэдакцыі часопіса Рэдактар Л. В. Саламаха, карэктар Л. М. Сцяпанава, камп’ютарны набор і вёрстка М. В. Даніленка. «Гісторыя і грамадазнаўства»: вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск; тэл. 2979320. Выхад у свет 25.04.2019. 1 Фармат 60 × 84 /8. Друк афсетны. Папера афсетная. Надрукавана ў друкарні Таварыства з абмежаванай адказнасцю «СУГАРТ». Ум. друк. арк. 7,9. Ул.выд. арк. 8,4. ЛП № 02330/427 ад 17.12.2012. Тыраж 533 экз. Заказ 21. Цана свабодная. Вул. Кнорына, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Мінск.

© РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», 2019 © Вокладка. К. К. Шастоўскі, 2019

Журнал "Гісторыя і грамадазнаўства", 2019, № 2  

Журнал "Гісторыя і грамадазнаўства", 2019, № 2  

Profile for aiv.by
Advertisement