Page 1


Серыя «У дапамогу педагогу» заснавана ў 1995 годзе Заснавальнiк i выдавец — рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва “Адукацыя i выхаванне”» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мiнск; тэл.: 2979324 (адк. сакратар), 2979322 (аддзел маркетынгу), факс: 2979149, http://www.aiv.by, email: fizika@aiv.by Навуковаметадычны часопіс Выдаецца з IV квартала 1995 года Да 2013 года выходзіў пад назвай «Фізіка: праблемы выкладання» Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку масавай інфармацыі № 687 ад 16.09.2009, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Выходзiць 1 раз у 3 месяцы

1 (126) 2019 студзень — сакавік Рэдакцыйная рада Рэдакцыйная калегія Мікалай Iванавіч ЗапрудскI — галоўны рэдактар, кандыдат педагагічных навук, дацэнт К. А. Пятроў — намеснік галоўнага рэдактара Г. І. Кашэўнікава — адказны сакратар У. А. Голубеў Л. А. Iсачанкава, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт А. А. ЛуцэвIч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Ю. У. Развін, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт А. I. Слабадзянюк, кандыдат фізікаматэматычных навук, дацэнт

А. П. Клішчанка — старшыня, доктар фізікаматэматычных навук, прафесар А. У. Лаўрыненка, доктар фізікаматэматычных навук, прафесар Г. У. Пальчык, доктар педагагічных навук I. В. Семчанка, доктар фізікаматэматычных навук, прафесар В. В. Шапялевіч, доктар фізікаматэматычных навук, прафесар


Блог галоўнага рэдактара

Метадычная майстэрня Проблемное обучение как способ активизации и развития мыслительной деятельности учащихся на уроках физики В. Э. Гараев

Распрацоўкі ўрокаў Закон преломления света. Показатель преломления. Полное отражение. 11 класс И. Д. Никитко Силы трения. Силы сопротивления среды. 9 класс Т. В.  Богданович Факультатыўныя заняткі па тэме «Разлік змешаных электрычных ланцугоў» В. А. Сапановіч

Фізіка на камп’ютары Дистанционное и мобильное обучение физике в Лицее БГУ И. Н. Варакса

Адукацыя для будучыні Stem-подход в образовании: идеи, методы, практика и перспективы Т. В. Водолажская, Т. В. Ковалёнок, Д. Н. Король, А. А. Мельченко, М. Ровбо

3

4

14 21

26

28

32

Фізічны эксперымент Организация исследовательских лабораторных работ по физике: новый формат традиционных решений 38 Н. А. Морозова, Л. Е. Осипенко, А. В. Ржевская, С. А. Лещенко

Фізіка і гаджэты QR-коды — помощники учителя физики и  астрономии И. В. Галузо

45

Хроніка падзей «Творческие каникулы» на озере Хотомле Е. В. Лазаренко

50

Анонс XXX метадычны летнік «АЛЬХОЎКА-2019»

Астраномія Развитие интеллектуальных способностей учащихся через организацию учебных исследований по астрономии Т. А. Мирошниченко

Ребусы по теме «Практическая астрономия» И. В. Галузо

52

54 59

© РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», 2019 © Вокладка. У. А. Фёдараў, 2019


Блог галоўнага рэдактара Калегі, давайце сёння пагаворым пра трэнды ў адукацыйным працэсе. Трэнд (асноўная тэндэнцыя) — кірунак раз­віц­ця ў якой-небудзь жыццёвай сферы, у нашым выпадку  — у адукацыйнай практыцы, у дзейнасці настаўніка. Быць у трэн­ дзе  — гэта значыць быць у курсе самых актуальных змяненняў, якія за­даюць вектары развіцця, пры­трым­лівацца іх, быць лідэрам у гэтых напрамках. Навошта настаўніку ведаць тэндэнцыі развіцця адукацыйнага працэсу? Адказы на гэтае пытанне такія: •• для ацэнкі свайго вопыту з пункту гледжання адпаведнасці патрабаванням гра­мадства, актуальнай і перспектыўнай аду­кацыйнай практыкі; •• для разумення, што трэба развівацца, паколькі змяняюцца грамадства, па­тра­ба­ ван­ні заказчыкаў на адукацыю, самі навучэнцы; •• для метадычнага самаўдасканалення і павышэння якасці адукацыі вучняў; •• для асобаснага самавызначэння ў на­ прамку дыдактычных і метадычных по­шу­ каў; •• для абагульнення і абароны асабістага вопыту работы і поспехаў у конкурсах прафесійнага майстэрства. Хто і што паказвае нам на актуальныя трэнды? З аднаго боку, патрабаванні соцыуму і рынку працы, паколькі менавіта яны абумоўліваюць тыя змены, якія адбываюцца ў сферы адукацыі; з другога боку  — прыклады паспяховай і эфектыўнай айчыннай і замежнай педагагічнай практыкі. Да асноўных тэндэнцый, на наш погляд, можна аднесці наступныя: •• змены ў мэтавых арыенцірах адукацыйнага працэсу: рашэнне складаных

Фізіка

1 / 2019

праблем, крытычнае мысленне, творчасць, кіра­ван­ не лю­дзьмі, узаемадзеянне з іншымі, эмацыйны інтэлект, ацэнка і прыняцце рашэнняў, арыентацыя на сэрвіс, вядзенне перамоў, кагнітыў­ная гнуткасць (менавіта гэтыя арыенціры вызначаны ўдзель­н ікамі сусветнага эка­н амічнага форуму ў Давосе); •• выкарыстанне на вучэбных занятках адэкватных новым мэтам адукацыйных тэхналогій: перавернутага навучання, актыўнай ацэнкі, развіцця крытычнага мыслення і медыяадукацыі, сеткавага ўзаемадзеяння, даследчага і праектнага навучання. Мы даволі часта друкуем артыкулы адпаведнай тэматыкі; •• лічбавізацыя адукацыі — усё больш актыўнае выкарыстанне настаўнікамі электронных адукацыйных рэсурсаў, GOOGLEсэрвісаў. Глядзіце пра гэта на старонках гэтага нумара часопіса артыкулы І.  М.  Вараксы, Н.  А.  Марозавай з сааўтарамі; •• пашырэнне STEM-адукацыі (Science  — навука; Technology  — тэхналогіі; Enginee­ ring  — інжынерыя; Math  — матэматыка). У  гэтым нумары часопіса чытайце адпаведны артыкул; •• пашырэнне спісу роляў настаўніка ў адукацыйным працэсе. Пра гэта глядзіце блог у папярэднім нумары часопіса. Вы паставілі сабе пытанне: Ці адпавядае мая праца сучасным тэндэнцыям? Магчыма, вы, паважаныя чытачы, дашлеце свой артыкул, у якім прадэманструеце, што вы знаходзіцеся ў трэндзе. Пішыце на адрасы: zaprudskyn@mail.ru або mzaprudski@gmail.com. М. І. Запрудскі

3

Журнал "Фізіка", 2019, № 1  

Журнал "Фізіка", 2019, № 1  

Profile for aiv.by
Advertisement