Page 1


«Ã≈—“ 11/2013

ÃÂÚÓ‰˚͇ ≥ ‚ÓÔ˚Ú 3

Валочка Г. М., Зелянко В. У. Навукова-даследчая работа навучэнцаў: метадычныя рэкамендацыі па напісанні і афармленні

«‡Ô‡¯‡ÂÏ Ì‡ ¢ÓÍ 9 12 14 19 24 31 35 38 40 43

Людвікава А. М. Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку. Дыялектныя словы (V клас) Бабіч Т. С. Правапіс галосных Е, Ё, Я (V клас) Буцько А. В., Раманчук Л. А. Падагульняльны ўрок па тэме «Прыметнік» (VI клас, з выкарыстаннем камп’ютарных тэхналогій) Струк Т. У. Азначэнне як член сказа (VІІІ клас) Сопат Т. М. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі часткамі месца, часу, умовы (урок-прэзентацыя, ІХ клас) Вянгерская А. І. Складаназалежныя сказы (падагульненне, ІХ клас) Шульжык Ю. П. Змітрок Бядуля. «Зямля». Метафара ў мастацкім творы (урок у VI класе) Лапіцкая Т. В. Вывучэнне верша М. Багдановіча «Зорка Венера» ў VIII класе ƒ‚‡ ¢ÓÍi ̇ ‡‰ÌÛ Ú˝ÏÛ Янкелайць А. Ч. Беларуская літаратура і вайна (урок у Х класе) Радзіон Л. В. Беларуская літаратура ў гады Вялікай Айчыннай вайны (урок у Х класе)

–˚ıÚÛÂÏÒˇ ‰‡ Ú˝Òˆip‡‚‡ÌÌˇ 49

Васілевіч С. Л. Вучэбна-трэніровачныя тэсты па беларускай мове: комплекснае заданне № 30

œ‡Á‡Í·Ò̇ˇ ‡·ÓÚ‡ 54 60

Сударыкава Н. В. Жыццёвыя пуцявіны Міхася Лынькова: літаратурная гасцёўня для вучняў VI—X класаў Аліхвер Л. У. Казкі для школьнай сцэны (для вучняў V—VІІІ класаў)

На трэцяй старонцы вокладкі — ілюстрацыі да распрацоўкі Ю. П. Шульжык «Змітрок Бядуля. “Зямля”. Метафара ў мастацкім творы (урок у VI класе)». Рэдактар і карэктар А. У. Бельская. Камп’ютарны набор А. У. Бельская, В. М. Ліхачова. Макет і вёрстка А. Э. Задарожная. Выхад у свет 26.11.2013. Фармат 60841/8. Друк афсетны. Папера афсетная. Ум. друк. арк. 7,44. Ул.-выд. арк. 7,5. Тыраж 2924 экз. Заказ № 3535. Цана свабодная. Адрас рэдакцыі часопіса «Беларуская мова і літаратура»: Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск, тэл.: 297-93-20. Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/0494179 ад 03.04.2009. Пр-т Незалежнасці, 79, 220013, г. Мінск. © РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», 2013 © Вокладка. К. К. Шастоўскі, 2013

Беларуская мова і літаратура 11,2013  
Беларуская мова і літаратура 11,2013  

Навукова-метадычны часопiс Артыкулы друкуюцца на беларускай мове. Часопіс уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэсп...

Advertisement