Page 1


Заснавальнiк i выдавец — РУП «Выдавецтва «Адукацыя i выхаванне» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

1(37) / 2019 студзень — сакавік Навукова-метадычны часопіс Выдаецца з 2013 года Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку масавай інфармацыі № 1574 ад 11.10.2012, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Выходзіць 1 раз у 3 месяцы Рэдактар і карэктар М. М. Шавыркіна. Камп’ютарны набор і вёрстка М. В. Даніленка. Тэл. гал. рэдактара: 267-26-72 е-mail: aiv-izo@mail.ru Юрыдычны адрас: вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мiнск; тэл.: 297-93-18, факс: 297-91-49. www.aiv.by, e-mail: aiv@aiv.by Дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, аўтары тым самым перадаюць выдаўцу невыключныя маёмасныя правы на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама і іншыя магчымыя спосабы выкарыстання твора без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай версіі часопіса).

Выхад у свет 27.03.2019. Фармат 60 ×84 1/8. Папера афсетная. Друк афсетны. Ум.-друк. арк. 7,9. Ул.-выд. арк. 8,4. Тыраж 400 экз. Заказ 18. Цана свабодная.

Надрукавана ў таварыстве з абмежаванай адказнасцю «СУГАРТ». ЛП № 02330/427 ад 17.12.2012. Вул. Валгаградская, 6, корп. 2, каб. 287, 220012, г. Мінск. © РУП «Выдавецтва “Адукацыя i выхаванне”», 2019 © Вокладка. В. Г. Бурдзін, Г. В. Лойка, 2019

Мастацкая і музычная адукацыя Рэдакцыйная калегiя Міхаіл Аляксандравіч Пазднiкаў — галоўны рэдактар, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Г. В. Лойка — першы намеснік галоўнага рэдактара, прафесар М. М. Голубава — намеснік па мастацкім кірунку, магістр педагагічных навук А. Р. Іванова — намеснік па музычным кірунку М. М. Шавыркіна — адказны сакратар П. С. Багданаў, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка М. І. Була, прафесар, загадчык кафедры баяна, акардэона БДАМ Л. В. Гарбачова, загадчык аддзела забеспячэння гуманітарнай сферы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі М. Б. Гарбунова, навуковы супрацоўнік НІА Л. Я. Герасімовіч, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Гімназіікаледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка В. А. Грачова, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры псіхалогіі і педагогікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў С. І. Колбышава, старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі гуманітарнай адукацыі НІА, кандыдат педагагічных навук А. Р. КУдаярава, кансультант упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Т. І. Мароз, рэктар Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Н. М. Сабінава, намеснiк дырэктара СШ № 25 г. Мінска К. П. Саўчук, дырэктар СШ № 207 г. Мінска А. В. Серада, кіраўнік ВМА музычных кіраўнікоў Першамайскага раёна г. Мінска Н. В. Смірнова, загадчык кафедры псіхалогіі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, дацэнт

Рэдакцыйная рада В. М. Наумчык — старшыня, доктар педагагічных навук, прафесар М. Р. Баразна, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт І. І. Казімірская, доктар педагагічных навук, прафесар У. Ф. Мартынаў, доктар культуралогіі, прафесар Г. С. Мішуроў, доктар мастацтвазнаўства, прафесар А. С. Палякова, доктар педагагічных навук, дацэнт В. П. Пракапцова, доктар мастацтвазнаўства, прафесар В. У. Сашчэка, кандыдат культуралогіі, дацэнт Д. С. Сянько, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Р. Ф. Шаура, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Н. П. Яканюк, доктар мастацтвазнаўства, прафесар


Змест Тэорыя i гiсторыя мастацкай адукацыi

Королёва Т. П., Быстрякова Н. В. Технология кластера в методической разработке темы «История общего музыкального образования в XX веке»

3

Педагогiка і псiхалогiя мастацкай адукацыi

Чернявская И. Ф. Актуализация внутренних ресурсов личности в процессе обучения игре на фортепиано

11

Тэарэтычныя асновы мастацкай адукацыі

Бреус Н. Г. Профессионально-личностная компетентность будущего педагога-музыканта

16

Дорохович Н. А. Научно-методическое обеспечение развития хореографического исполнительства учащихся

22

Кваліфікацыйны экзамен: рыхтуемся разам

Гресс В. В. Смешанные художественные техники как средство развития творческих способностей учащихся в процессе изучения декоративно-прикладного искусства на уроках и факультативных занятиях художественной направленности

28

З вопыту работы

Гринь Н. В. Развитие творческого потенциала личности учащегося на уроках по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)»

38

У дапамогу настаўніку айчыннай і сусветнай мастацкай культуры

Шведова-Юницкая О. В. Интеллектуальные игры на уроках отечественной и мировой художественной культуры как средство развития творческого мышления учащихся

42

Музейная педагогіка

Изофатова Е. В. Современники XX века. Столетие белорусского портрета в Национальном художественном музее Республики Беларусь

48

Михалкович Н. В., Шнитман Л. М. С душевным теплом и любовью в сердце к родной земле: песня «Беларусь»

56

Литвин И. В. Формирование образовательных компетенций учащихся как основа развития творческих способностей на примере начального периода обучения игре на фортепиано

60

Дадатковая мастацкая адукацыя

Яковлева Л. А., Гавриленко И. В. Творческая самореализация личности в образовательном пространстве досугового event-менеджмента

66

2

Мастацкая і музычная адукацыя ∙ 1/2019

Метадычная культура педагога

Карані духоўнасці На вашу кніжную паліцу

Журнал "Мастацкая і музычная адукацыя", 2019, № 1  

Журнал "Мастацкая і музычная адукацыя", 2019, № 1  

Profile for aiv.by
Advertisement