Page 1

ñ

¢ˆÚ›‰· ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

ñ

¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

ñ µfiÚÂÈ· (√ÚÂÈÓ‹) ¡·˘·ÎÙ›· ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ñ

∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

ñ

¡fiÙÈ· ¡·˘·ÎÙ›· ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

∞ÈÙ ˆÏÈ Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

Œ‰Ú· ¶. ƒ‹Á· 23, 303 00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ∆ËÏ.: 26340. 38 110, Fax: 26340. 29 927 e-mail: info@aitoliki.gr ÀÔÎ/Ì· ¶. ƒ‹Á· 3 & ¢. §ÂÈ‚·‰›ÙË, 303 00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ∆ËÏ.: 26340. 29 926, Fax: 26340. 38 552 e-mail: leader@aitoliki.gr

∆√ ¶∞ƒ√¡ ∂¡∆À¶√ Ã∏ª∞∆O¢O∆∂π∆∞π ∞¶O: ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏ - À¶OÀƒ°∂πO ∞°ƒO∆π∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™ & ∆ƒOºπªø¡: ∂˘Úˆ·˚Îfi °ÂˆÚÁÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∂°∆¶∂ - ¶) ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∆ÚÔʛ̈Ó) ∂.¶.∫.¶. LEADER+

ISBN 978 - 960 - 98415 - 1 - 1

Χάρτης Αιτωλικής  

Χάρτης Αιτωλικής

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you