02-touristikos-odigos-small

Page 1

∞π∆ø§π∫∏.∂•øºÀ§§√

03-04-09

16:44

™ÂÏ›‰·1

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

Ô‰ËÁfi˜

∞ÈÙ ˆÏÈ Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

Œ‰Ú· ¶. ƒ‹Á· 23, 303 00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ∆ËÏ.: 26340. 38 110, Fax: 26340. 29 927 e-mail: info@aitoliki.gr ÀÔÎ/Ì· ¶. ƒ‹Á· 3 & ¢. §ÂÈ‚·‰›ÙË, 303 00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ∆ËÏ.: 26340. 29 926, Fax: 26340. 38 552 e-mail: leader@aitoliki.gr

ñ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

ñ ¡fiÙÈ· ¡·˘·ÎÙ›· ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

ñ µfiÚÂÈ· (√ÚÂÈÓ‹) ¡·˘·ÎÙ›· ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

ñ ¢ˆÚ›‰· ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

∆√ ¶∞ƒ√¡ ∂¡∆À¶√ Ã∏ª∞∆O¢O∆∂π∆∞π ∞¶O: ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏ - À¶OÀƒ°∂πO ∞°ƒO∆π∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™ & ∆ƒOºπªø¡: ∂˘Úˆ·˚Îfi °ÂˆÚÁÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∂°∆¶∂ - ¶) ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∆ÚÔʛ̈Ó) ∂.¶.∫.¶. LEADER+

ISBN 978 - 960 - 98415 - 1 - 1

ñ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜


∞π∆ø§π∫∏.∂•øºÀ§§√

03-04-09

16:44

™ÂÏ›‰·2

ŒÎ‰ÔÛË ∞ÈÙˆÏÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞.∂. √.∆.∞. ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞.∂. √.∆.∞. ∂È̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ º·ÏÏȤÚÔ˜ ∫›ÌÂÓ· ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ª∂∆∞ºƒ∞™π™ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÿÚÙ˜ ∞∆ƒ∞¶√™

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ & ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™Ù·ıÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜, ∆ÂÚ„Èı¤·˜, ÕÓˆ ÃÒÚ·˜, ª·Ú·ıÈ¿, ∆Âȯ›Ô˘, ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:04

™ÂÏ›‰·1

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

Ô‰ËÁfi˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:04

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·2


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:04

™ÂÏ›‰·3

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞Èوϛ·˜ ∞.∂.

05

ÿÚÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

06

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

09

°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ & πÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

10

Introduction

16

∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ ñ ¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

19

Arakinthos

34

¡fiÙÈ· ¡·˘·ÎÙ›· ñ ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ñ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ñ ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

37 53 65

South Nafpaktia

86

µfiÚÂÈ· (ÔÚÂÈÓ‹) ¡·˘·ÎÙ›· ñ ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ñ ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ñ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

89 111 139

Northern Nafpaktia

170

¢ˆÚ›‰· ñ ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ñ ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

173 197

Dorida

218

¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ñ ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

221

Southeastern Evritania

238


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:04

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

À¶√ª¡∏ª∞ °π∞ ™∏ª∞∆∞ ¢∏ªø¡

∞ƒÃ∞π√∆∏∆∂™

ª√À™∂π√

∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ - √π∫π™ª√™ - °∂ºÀƒπ

∫∞™∆ƒ∞

∂∫∫§∏™π∂™ - ª√¡∂™

¡∂ø∆∂ƒ√™ π™∆√ƒπ∫√™ ∆√¶√™

§πª∞¡π

∞°ƒ√∆√Àƒπ™ª√™

•∂¡ø¡∂™

¶∂∑√¶√ƒπ∞

¶√¢∏§∞™π∞

¢π∞¢ƒ√ª∏ 4x4

∞¡∞ƒƒπÃ∏™∏

∞§∂•π¶∆ø∆√ ¶§∞°π∞™

¶∞ƒ∞§π∞

£∞§∞™™π∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

À¢∞∆π¡∏ ¢π∞¢ƒ√ª∏

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™

∂™∆π∞∆√ƒπ∞

∫∞º∂

µ√À¡√

¢∞™√™

¶ƒ∞∆∏ƒπ√ ∫∞À™πªø¡

™ÂÏ›‰·4


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:04

™ÂÏ›‰·5

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜

∏ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î·È Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfi ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎfi √‰ËÁfi Ù˘ ∞Èوϛ·˜. ∏ ∞Èوϛ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ‰¤Î· ¢‹ÌÔ˘˜: π.¶. ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÿÏÎÂÈ·˜, ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ∂˘·Ï›Ô˘, µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ, ¶˘Ï‹Ó˘, ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜. ∏ ¤Î‰ÔÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÈÙˆÏÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞.∂. √∆∞ Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ LEADER+. √ ÂÈÛΤÙ˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎfi √‰ËÁfi ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÙfiÛÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜… £· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ‹ıË, ¤ıÈÌ· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ù· ∆ÔÈο ÙÔ˘˜ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÛΤÙ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ∞Èوϛ·˜, ÒÛÙ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ∂Ô¯‹˜. ∞Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢. ™. ∞π∆ø§π∞™ ∞.∂.

£·Ó¿Û˘ ¶··ı·Ó¿Û˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ 5


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:04

™ÂÏ›‰·6


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·7


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·8


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·9

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ √ ·ÚÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞.. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÚÂÈÓ¿ ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· 75/268/∂√∫ Î·È ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ÏËı˘ÛÌfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 3.000 ηÙԛΈÓ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ï‹Ú˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·.

ÓÔÌfi˜ AITø§OAKAPNANIA™ ¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ, ∂ÏÏËÓÈο, ªÔ‡ÛÔ˘Ú·, ƒ¤ÙÛÈÓ· Î·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÃÔ‡ÓÈÛÙ· Î·È ∫·Ú›ÙÛ·. ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋, °·‚ÚÔÏ›ÌÓË, ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·, µ·ÛÈÏÈ΋, ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ªÔχÎÚÂÈÔ, ª·Î‡ÓÂÈ·. ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ∞ÊÚÔ͢ÏÈ¿, µÂÏ‚›Ó·, µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·, µÔÌ‚ÔÎÔ‡, ¢¿ÊÓË, ª·ÌÔ˘Ï¿‰·, ¡ÂfiηÛÙÚÔ, •ËÚÔ‹Á·‰Ô, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ, ¶ÈÙÛÈÓ·›Èη, ƒÈÁ¿ÓÈÔ, ™Î¿Ï·.

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ™›ÌÔ˘, ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿, ªËÏÈ¿, ¶ÔΛÛÙ·, ™Ùڿӈ̷, º·Ì›Ï·, ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ, °¿‚ÚÔ˜, ∂Ï¢ıÂÚÈ·Ó‹, ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜, ™Ù‡ÏÈ·. ¶ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞Ú¿¯ˆ‚·, ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ, ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ, ∫·ÛÙ·Ó¤·, ∫ÏÂ¿, §È‚·‰¿ÎÈ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¡·˘·ÎÙ›·˜, ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË, ¶ÂÚ›ÛÙ·, ÃfiÌÔÚË. ¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ÕÓˆ ÃÒÚ·, ∞Ó·‚Ú˘Ù‹, ∞ÛÚÈ¿, °Ú·Ì̤ÓË √͢¿, ∂Ï·ÙÔ‡, ∫·ÏÏÔÓ‹, ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ∫ÂÓÙÚÈ΋, ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ, ∫˘‰ˆÓ¤·, §Â‡Î·, §ÈÌÓ›ÙÛ·, ª·Ó‰ÚÈÓ‹, ¶fi‰Ô˜, ∆ÂÚ„Èı¤·, ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·, °ÚËÁfiÚÈ, ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË, ∫¿Ùˆ ÃÒÚ·, ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·.

ÓÔÌfi˜ EYPYTANIA™ ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ∫Ú›ÎÂÏÏÔ, ÕÌÏÈ·ÓË, ¢ÔÌÓ›ÛÙ·, ªÂÛÔÎÒÌË, ƒÔÛο, ™Ù¿‚ÏÔÈ, æÈ·Ó¿.

ÓÔÌfi˜ ºø∫π¢∞™ ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ∂˘¿ÏÈÔ, ¢ÚÔÛ¿ÙÔ, ºÈÏÔı¤Ë, ∆Ú›ÎÔÚÊÔ, ∫¿ÌÔ˜, ∆›¯ÈÔ, ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ, ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·, ∫Ï‹Ì·, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ¶‡ÚÁÔ˜, ™ÂÚÁԇϷ, ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ∞ÚÙÔÙ›Ó·, ¢È¯ÒÚÈ, ∑ˆÚÈ¿ÓÔ˜, ∫ÂÚ·Û¤·, ∫fiÎÎÈÓÔ, ∫Ô˘¿ÎÈ, ∫ÚÈ¿ÙÛÈ, ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ›, ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, ∆Ú›ÛÙÂÓÔÓ, À„ËÏfi ÈÚÈfi. ™ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢ÈÔÈÎËÙÈο Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¡ÔÌfi˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜) Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¡ÔÌfi˜ ºˆÎ›‰·˜ Î·È ¡ÔÌfi˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜).

9


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·10

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ & πÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∆Ô ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ∏ ÔÚÂÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚fiÚÂÈ· ÙËÓ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· Î·È ÙË ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ· Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜, ÓfiÙÈ· Ù· ∆Ú›ÎÔÚÊ·, ÙËÓ ∫ÏfiÎÔ‚· Î·È ÙË µ·Ú¿ÛÔ‚· Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔÓ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ fï˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ΢ڛˆ˜ Ì ٷ ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÙ¿ÌÈ·, ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Î·È ÙÔ ªfiÚÓÔ, ÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi Î·È ¶·ÙÚ·˚Îfi ÎfiÏÔ Î·È ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ۯ‰fiÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ “·Ú¯·›· ∞Èوϛ·”. H AÈÙˆÏÈ΋ ÁË Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ Ì ‰È·ÚΛ˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈı¿Û¢ÛË Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ Ì ٷ ·fiÎÚËÌÓ· ‚Ô˘Ó¿, ÙÔ˘˜ ¿ÁÚÈÔ˘˜ Î·È ÔÚÌËÙÈÎÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜, Ù· Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È Ù· Ï·Áο‰È·, ÙÔ ·ÓÒÌ·ÏÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ‰˘ÛÎfiÏ¢ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. KÔÓÙ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰È·Ú΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÈÛ‚ÔϤˆÓ. M¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÙˆÏÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÂ Ê˘ÏÂÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¤Êı·Û ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÌÔÛÔӉȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fi¯È ϤÔÓ Ê˘ÏÒÓ ·ÏÏ¿ fiÏÂˆÓ - ÎÚ·ÙÒÓ, ÙËÓ AÈÙˆÏÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·, ÙÔ KÔÈÓfi ÙˆÓ AÈÙˆÏÒÓ, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. H ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÙˆÓ AÈÙˆÏÒÓ, Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÛˆÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ·fi ÂÈÛ‚ÔϤ˜ Í¤ÓˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È Ï·ÒÓ. TÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÙ·ÌÔ›, Ô A¯ÂÏÒÔ˜, Ô E‡ËÓÔ˜ (º›‰·Ú˘) Î·È Ô MfiÚÓÔ˜ (¢¿ÊÓÔ˜) Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ AÈÙˆÏÈ΋˜ Á˘. X¿ÚȘ ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ Ô˘ 10

ÌÂÙ¤‚·ÏÏ·Ó ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H “·Ú¯·›· AÈوϛ·” ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÈÔ ÙÔÓ A¯ÂÏÒÔ Ô˘ ÙË ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ AηÚÓ·Ó›· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ·ÈÙ›· ÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÔÏÂÌÈÎÒÓ ‰ÈÂӤ͈Ó, ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ¯ÔÓ‰ÚÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ Ù˘ O›Ù˘, B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ, T˘ÌÊÚËÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ A¯ÂÏÒÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Aı·Ì¿ÓˆÓ. H ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ·fi ÙÔÓ T·ÊÈ·ÛÛfi ̤¯ÚÈ ÙË N·‡·ÎÙÔ, Ù· TÚÔÈ˙fiÓÈ· Î·È ÙÔÓ KÚÈÛ·›Ô ÎfiÏÔ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ˙ÒÓË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· ·Ó‹Î·Ó ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ §ÔÎÚ›‰·. M ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÌÈÎÚÒÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ 338 .X. ·fi ÙÔ˘˜ AÈÙˆÏÔ‡˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο Ë ¢˘ÙÈ΋ §ÔÎÚ›‰· ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ AÈÙˆÏÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÈÙˆÏÈ΋˜ Á˘, Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰· - OÍÈ¿ - B·Ú‰Ô‡ÛÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ AÚ¿Î˘ÓıÔ Î·È ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË B·Ú¿ÛÔ‚· Î·È ÙËÓ KÏfiÎÔ‚·, ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ AÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ (πÂÚ¿˜ ¶fiÏ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, X¿ÏÎÂÈ·˜, AÓÙÈÚÚ›Ô˘, N·˘¿ÎÙÔ˘, ¶˘Ï‹Ó˘, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, AÔ‰ÔÙ›·˜), ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ E˘Ú˘Ù·Ó›·˜ (¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜) Î·È ‰‡Ô ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜ (E˘·Ï›Ô˘, B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ). E¿Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ¯¿ÚÙË ı· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. TÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, Ô˘ ÛÙ¤ÊÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ù˘ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜, Ù˘ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·˜ Î·È ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È Ù¤ÌÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ηٷ-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·11

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ & πÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. OÈ „ËϤ˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜, Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¤Ó· ÓÔËÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜. Afi ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ÌÈÎÚÔ‚Ô‡ÓÈ·, ÏfiÊÔ˘˜, Á‹ÏÔÊÔ˘˜ Î·È ‚Ú¿¯È·. AÓ¿ÌÂÛ· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔfiÙ·ÌÔÈ E‡ËÓÔ˜ Î·È MfiÚÓÔ˜, ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÚ›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ·‰È¿ÎÔ˜ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‡ÊÔÚ˜ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ‰¤ÏÙ· ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. M· ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ϤÁÌ· ·Ú·Ôٿ̈Ó, ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ÚÂÌ¿ÙˆÓ, ÌÈÎÚÔÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú˘·ÎÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÂÓ¿ˆ˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ E˘ËÓÔÏ›ÌÓË Î·È MÔÚÓÔÏ›ÌÓË ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ôχ ÓÂÚfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ AÙÙÈÎfi ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ. ™Ù· ÓfiÙÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙȘ ηÚÔÊfiÚ˜ ‰ȿ‰Â˜, ÂÓÒ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÏ¿‰Â˜, ÌÈÎÚÔÎÔÈÏ¿‰Â˜, Ï¿ÎΘ Î·È Ï·ÙÒÌ·Ù·, fiˆ˜ Î·È Î¿ÌÔÈ Î·È ÌÈÎÚfiηÌÔÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰¿ÛË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÈΛÏË ‚Ï¿ÛÙËÛË (Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Á¿‚ÚÔÈ, ÊÈÏ›ÎÈ·, ÌÂÏÈÔ‡‰È·, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ·ÚȤ˜, ÎÙÏ.),

ÂÓÒ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ÛÙ·ÓȤ˜, Ù· ¤Ï·Ù· Î·È Ë Ï˘ÁÂÚfiÎÔÚÌË ÔÍÈ¿. Afi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ¤˜. TÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¯·›· ÂÚ›È· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Û’ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ·: EÏÏËÓÈο, M¿ÚÌ·Ú·, ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ, MÓ‹Ì·Ù·. B¤‚·È·, ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ¿ÏÏ· ÂÁηٷÏ›ÊıËηÓ. H ÁÂÓÈ΋ fï˜ Ù¿ÛË ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘, ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó¤· ¯ˆÚÈ¿. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘, Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÏËı˘ÛÌfi. H Ù¿ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·Ï·ÈÒÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó¤ˆÓ, Ì·˙› Ì ٷ ΛÓËÙÚ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ∂˘Úˆ·˚ο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (∫.¶. LEADER+, ¶∂¶ √ÚÂÈÓ‹˜ ˙ÒÓ˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜, √¶∞∞à ÎÙÏ) ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›·, Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ·Ú¿ ÙȘ οÔȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∏ µ·Ú¿ÛÔ‚· ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘

11


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·12

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ & πÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË O ÚÔ˘ÌÂÏȈÙÈÛÌfi˜, ˆ˜ ÌÈ· ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÚÔ˘ÌÂÏÈÒÙÈÎË ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË ÙÔ˘˜. √ ÔÚÂÈÓfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ™ÙËÚ›¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· (ÔÈÎfiÛÈÙË, ÂÈÙfiÈ· ÎÔ·‰È¿ÚÈÎË, ÓÔÌ·‰È΋). H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ ·ÁÚÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ë ·‰È¿ÎÔË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÎÔ‡. T· Ï·ÙÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ï¿ÎΘ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜, ¤ÚÂ ӷ ͯÂÚÛÒÛÂÈ ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ ÙfiÔ, fiÙ Ì ÙÔ ÙÛ·› Î·È fiÙ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿. TÔ Í¯ÂÚۈ̤ÓÔ (ÚfiÁÁÈ) ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ηÙËÊÔÚÈÎfi Î·È ÂÙÚ҉˜. ŒÚÂÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÙÔ ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˙·Á¿‰Â˜ Ì ÙȘ Â˙ԇϘ. A˘Ù¿ Ù· Â˙Ô‡ÏÈ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ Ì ÍÂÚÔÏÈıÈ¿ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ “Ì·ÓÙÚÔÏfiÔ˘˜” Â›Ó·È ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı›. E›Ó·È ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ìfi¯ıÔ˘, Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ¿ÍÈ· ı·˘Ì·ÛÌÔ‡. Afi ÙÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙȘ ¤ÙÚ˜ Î·È Ù· ÂÙÚ·‰¿ÎÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈ ¯·ÏÈ¿‰Â˜, ÔÈ ·Ú̷ο‰Â˜. KÔÓÙ¿ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ù·

12

√ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· Ì ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â˙ԇϘ

ڤ̷ٷ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÏÔÁÁ¤˜, ÍÂÏÈıÈ·Ṳ̂ӷ ‰¿ÊË ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ fi¯ı˜ Ôχ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ·. K·È ÎÔÓÙ¿ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ¯ˆÚÈ¿, ÎÔ˘ÚÓÈ·Ṳ̂ӷ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, Ì ٷ ΋È· ÙÔ˘˜, Ù· ÁÈÔ‡ÚÙÈ· Î·È Ù· ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤Ó‰Ú·. M·˙› Ì ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÙË ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·, ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ Î·È ÙËÓ ÔÙ·Ì›ÛÈ· ·ÏÈ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ Ì·ÓÙÚÔÏfiÔ˘ Ô˘ ¤ÎÙÈ˙ Ì ÍÂÚÔÏÈıÈ¿, ÙÔ˘ ÎÙ›ÛÙË Ô˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ·˘Ù¿ Ù· ηٷÏËÎÙÈο ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· Î·È ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· Ô˘ η̷ÚÒÓÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘ Ì·Ú·ÁÎÔ‡, ÙÔ˘ Ù·Ì¿ÎË (‚˘ÚÛÔ‰¤„Ë), ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ η˙¿˙Ë (ÌÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÔ‡), ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÔÛΈÏËÎÔÙÚfiÊÔ˘, ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ ηÛÈÙÂÚˆÙ‹ (ηϷÓÙ˙‹), ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÌÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ ˘Ê·ÓÙ‹, ÙÔ˘ Ì˘ÏˆÓ¿, ÙÔ˘ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, ÙÔ˘ Á˘ÚÔÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ Ì·Î¿ÏË Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÏÏ·. ™Ù· ÓfiÙÈ·, ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ̤ÚË ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚÔÊ›·, Ë ÁˆÚÁ›· Î·È Ë ·ÏÈ›·, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ «·ÛÙÈο» Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. H ·ÌÂÏÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÁËÁÂÓ‹˜ ÛÙËÓ AÈوϛ·, ·ÊÔ‡ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ Ô OÈÓ¤·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ô›ÓÔ, ‹Ù·Ó ·Ó·Ù˘Á-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·13

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ & πÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì¤ÓË ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ‰ÈÓ‹ ˙ÒÓË Ì ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÚ·Û›. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ë ª·Ï·ÁÔ˘˙È¿ ¡·˘·ÎÙ›·˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û‹ÌÂÚ·. TÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ÔÚÂÈÓfi, ËÌÈÔÚÂÈÓfi Î·È ‰ÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ٷ ÔÏÏ¿ ‰¿ÛË Î·È ÓÂÚ¿ ¢ÓfiËÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜ Ì ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ, ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ˙·Úο‰È, Ô Ï‡ÎÔ˜, ÙÔ Ù۷οÏÈ, Ë ·ÏÂÔ‡, Ô ·Û‚fi˜, Ô ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔ˜, Ë ‚›‰Ú·, Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜, Ô ·ÁÚÈfiÁ·ÙÔ˜, ÙÔ ÎÔ˘Ó¿‚È, Ë Ó˘Ê›ÙÛ·, Ô ÛΛԢÚÔ˜ Î·È ÂÚÂÙ¿ fiˆ˜ Ê›‰È·, Û·‡Ú˜ Î·È ¯ÂÏÒÓ˜. E›Û˘ Ë ¯ÏˆÚ›‰· Ì ÙË ‰·ÛÈ΋, ı·ÌÓÒ‰Ë Î·È ÔÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·ÏÏ¿ ηÈ

Ù· ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·, Ù· ‚fiÙ·Ó· Î·È ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ŸÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ì ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÔ¯‹, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÌÓËÌ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. AÈÙˆÏÔ›, §ÔÎÚÔ›, PˆÌ·›ÔÈ, B˘˙·ÓÙÈÓÔ›, ∞Ó‰ËÁ·‚Ô›, AÏ‚·ÓÔ›, ºÚ¿ÁÎÔÈ, EÓÂÙÔ›, TÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ÓÙfiÈÔÈ, ¿ÊËÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘˜ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. T· οÛÙÚ· (ηÛÙÚÈ¿ Î·È Î·ÛÙÚ¿ÎÈ·) ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Î·È ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ

∞ÓÙ›ıÂÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÕÓÔÈÍË

13


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·14


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·15

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ & πÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÚÈÔ¯‹, Ì·˙› Ì ٷ Ù·ÌÔ‡ÚÈ· Ù˘ ÎÏÂÊÙÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Á˘. OÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ù¿ÊÔÈ Î·È Ó·Ô›, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ·ÛÎËÙÈο Û‹Ï·È·, Ì·˙› Ì ٷ ÁÂʇÚÈ·, ÙÔ˘˜ ̇ÏÔ˘˜,

Ù· ¯¿ÓÈ· Î·È Ù· ÏÈÔÙÚ›‚È· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜, Ô˘ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ¿ÁÔÓË ·˘Ù‹ ÁË Ì ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·.

∆›¯Ë ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË Î·È ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·

15


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·16

Introduction This tourist guide refers to the area where the Local Program K.P. Leader+ of the Aetolian Development Enterprise of the Local Authority Organization [LAO] is implemented. It includes the eastern part of the Aetoloacarnania Prefecture (Mount Arakinthos and Nafpaktia), the western part of Fokida (Dorida) and a small part of the southern part of Evritania Prefecture (Domnista). It consists of the following Municipalities: Holy City of Mesologgi, Chalkia, Antirrio, Nafpaktos, Pylini, Platanos, Apodotia, Domnista, Efpalio, Vardousia. Geographic and Historical Approach This area nearly coincides with “ancient Aetolia”. The Aetolian land is weaved since ancient times with the continuous fight to tame the wild nature with the steep mountains, the wild and violent rivers, the gorges and the dells, the rough soil that hindered communication and movement of the populations. Next to this fight, there was an intense and continuous effort to preserve and develop the Greek civilization against the various foreign invaders. Through the aetolian myths, one learns about the action of an important nation that was initially organized as a tribe and reached the then pioneering federal organization of cities-states and not simply races. It was the Aetolian League that played a very important role in the Greek reality. The war machine of the Aetolians during rough times protected the Hellenic population against the invasions of foreign tribes and people. Three large rivers, Acheloos, Evinos (Fidaris) and Mornos (Dafnos) are the main factors that contributed to the geographical formulation of the aetolian land. As a result of the ongoing sedimentations, many cultivable valleys have been created and have changed the landscape. “Ancient Aetolia”, with Acheloos as a natural border, separating it from Acarnania, which was for years the reason for fights and war conflicts, was strestching along a large area surrounded by the three rivers, the mounts of Oiti, Vardousia, Timfristos and the upper flow of Acheloos, at Athamanes location. The coastal zone from Tafiassos to Nafpaktos, Trizonia and Krisaios Gulf, along with the mountain zone up to Amfissa were a part of Ancient Locris. After the occupation of Nafpaktos and the neighboring small cities in 338 BC by the Aetolians, Western Locris is geographically limited until it is integrated to the Aetolian League during its peak. A part of the aetolian land that extends at the south of mountain ranges Kaliakouda - Oxia Vardousia up to Arakinthos and the Mesolonghi Lagoon, Varasova and Klokova, the coasts of the Patras and Corinthian Gulf is the destination of an impressive journey that is full of surprises. If one observes the map, they will notice that the whole area has more or less the same geomorphologic look. It is dominated by the mountainous relief surrounded by the ranges of Kaliakouda, Sarantena and Vardousia and is cut by a range of mountains that end up to the sea. The high mountain tops, one succeeding the other look like as if they participate in a fantastic competition of natural beauty and splendor. Small mountains, hills and rocks complete the picture. Among all these, the rivers Evinos and Mornos travel a long way to reach the sea, through a magnificent course and after having formed various fertile valleys and extended deltas at their mouth. Also, a complex of tributaries, torrents, creeks and rills flow into them and maintain eternally their imposing force, despite the fact that the artificial lakes Evinolimni and Mornolimni uphold huge amount of water, which is used for the irrigation of Attica basin. At the south we come across fruitful valleys, while northwards lots of valleys lie between the mountains, as also small valleys, pits and flat areas, and small and large plain areas at the riversides. This entire relief is covered by forests consisting of varied vegetation (holly trees, hornbeams, drupes, bearberries, oaks, holm oaks etc) while northwards lie many chestnut trees, firs and pliant beeches.


03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·17

This peculiar mountainous, semi mountainous and flat relief with the many forests and water favored the existence of wild fauna with many species of birds, wild animals, for example deer, wolf, coyote, fox, badger, warthog, otter, hedgehog, wild cat, ferret, squirrel and reptiles like snakes, lizards and turtles. Also, the flora with its forest, bushy and turfy vegetation as well as the wild flowers, the herbs and the weeds is very impressive and interesting. Ever since the prehistoric era this place has been uninterruptedly inhabited. A proof thereof is the ancient ruins found in all villages as well as the names of the places: Hellinika (Greek), Marmara (Marbles), Paliochori (Old Village), Mnimata (Graves). Evidently, many villages were ruined and others were abandoned. However, the general trend was that people remained at their places, building even more new villages. Until this day, despite the shuffling that the abandonment of the Greek countryside created, the mountainous villages are kept alive, even with very scarce population. The history, the customs and the morals that have been formed over the centuries are common for the whole area despite some differentiations and variations. Roumeliotism, as a comprehensive concept of the character of the locals and the roumeliotian dialect is their common component. The mountainous population struggled to survive. They relied mainly on stockfarming (domestic, in droves and nomadic). The creation of cultivable grounds was the stress and ongoing concern of the villager. The flat areas and the pits were very few, so they were obliged to clear forested areas, either by digging or by burning them. The flattened soil (roggi) was not always suitable for cultivation because it could be downhill and rocky. As a result, they had to flatten it and so the benches (zagades) were created. These benches were made of dry stones by experienced craftsmen (madrolooi) and are really marvellous. They are still maintained even though all these fields have been abandoned. They are monuments of the people’s labor, the popular architecture and are worthy of admiration. Along with stock farming, apiculture, rural works and river fishing, several other professions bloomed, such as that of the wall builders that built using dry stones, the builder that created all these amazing stone houses and stone bridges, the carpenter, the tanner (currier), the goldsmith, the coppersmith, the silk smith, the silk worm breeders, the whitewash maker, the tinsmith, the ironsmith, the clay smith, the potter, the weaver, the miller, the driver, the peddler, the grocer and many others. At the lowland of the south, cattle breeding, farming and fishing flourished along with other “urban” professions. Viniculture, a local feature of Aetolia, since wine (oinos) was named after one of its mythical kings Oeneus, bloomed both on the mountain and lower lands with top quality wine. This region, with the long history that dates back to the mythical years and reaches the modern era, is full of monuments. The Aetolians, Locrians, Romans, Byzantines, Anjouans, Albanians, Franks, Venetians, Turks and locals passed and all left the mark of their activities and culture. The castles (large and smaller ones) of the ancient and medieval years, remnants of which are numerous at the area, together with the bulwarks of the armed forces and the war for independence reveal the constant struggle of this heroic land. The ancient tombs and temples as well as the Christian churches and monasteries, the ascetic caves and the bridges, the mills, the inns and oil mills mark the creative activities of our ancestors that managed with their sweat and efforts to make this arid land habitable for thousands of years.

Introduction

∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

17


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·18

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·19

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

∂∫∆∞™∏ 280.168 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 17.988 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô 26310. 55 120 - 2, 26310. 55 122, 26313. 60 900 Fax: 26310. 55 119 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË vmesol@otenet.gr πÛÙÈÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.messologhi.gr ∫.∂.¶. 26313. 62 200 ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· 26310. 22 228 ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· 26310. 27 220 ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 26310. 28 787, 26310. 25 095 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô 26310. 51 121 ∂§∆∞ 26310. 22 605 ∫∆∂§ 26310. 22 371 ∆·Í› 26310. 22 655, 26310. 22 623 ¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏

Àæ√ª∂∆ƒ√

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 26310. 25 911-3, 26 331-4, 57 100 ÃÚ‹ÛÈ̘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.messolonghi.elea.gr www.aitoloakarnania.gr www.orininafpaktia.gr

°ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ, ∂ÏÏËÓÈο, ªÔ‡ÛÔ˘Ú·, ƒ¤ÙÛÈÓ· Î·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÃÔ‡ÓÈÛÙ· Î·È ∫·Ú›ÙÛ· ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ. ¶§∏£À™ª√™ 2001 ∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

ªÂÛÔÏfiÁÁÈ

151.889

3

13.791

44

ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

36.136

60

877

35

ÕÁÈÔ˜ £ˆÌ¿˜

7.048

50

619

40

ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ

16.412

320

105

40

∂ÏÏËÓÈο

19.651

720

480

56

∂˘ËÓÔ¯ÒÚÈ

17.694

15

1.706

33

ªÔ‡ÛÔ˘Ú·

11.846

700

212

54

ƒ¤ÙÛÈÓ·

19.492

340

193

47 19


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·20

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›· - º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ô ·ÚÒÓ Ô‰ËÁfi˜ ·ÊÔÚ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ ‹ ∑˘ÁÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÓfiÙÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜ TÚȯˆÓ›‰· Î·È §˘ÛÈÌ·¯›·, ‚fiÚÂÈ·. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ ‰˘ÙÈο, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ÔÙ·Ìfi ·Ó·ÙÔÏÈο. ∫˘ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ Î·È ·fiÙÔ̘ Ï·ÁȤ˜ Ô˘ ÓfiÙÈ· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘ÁÚfiÙÔÔ ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ - ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. O AÚ¿Î˘ÓıÔ˜, Ì ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ AÈوϛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ‰›Ô‰Ô, ÙËÓ KÏÂÈÛÔ‡Ú·, ÚÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. TÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi Ì ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ °Ú‚ÂÓfi (982 Ì.) ¿Óˆ ·fi ÙË XÔ‡ÓÈÛÙ· Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ (937 Ì.) ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· EÏÏËÓÈο (™È‚›ÛÙ·), ÂÓÒ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 600 Ì. H Ï·˚΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Â›Ó·È Z˘Áfi˜, Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· AÚ¿Î˘ÓıÔ˜ (ÕÚ· = Û˘Ó¯‹˜ ‰ÂÛÌfi˜ + ·ÓıÔ˜ = ‚Ô˘Ófi) Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÚÔÛÂÈÚ¿, ·Ï˘Û›‰· ÎÔÚ˘ÊÒÓ. H Ì·ÎÚ¿ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Aڷ·Ó-

20

∆Ì‹Ì· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘

ıÔ˘ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ·ÏÏÔ‡ Â›Ó·È ·fiÙÔÌË Î·È ÙÚ·¯Â›· Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ¤¯ÂÈ ··Ï¤˜ Î·È ¯·ÌËϤ˜ ÎÏÈه˜. H ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÙÚ҉˘, Á˘ÌÓ‹ Î·È ‚Ú·¯Ò‰Ë˜, ÂÓÒ Ë ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ‹ÚÂÌË Î·È ÔÌ·Ï‹ Ì ¿ÂÈÚ˜ Ù˘¯ÒÛÂȘ Ô˘ ¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË. K‡ÚÈÔ ¤Ùڈ̷ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Â›Ó·È Ô Êχۯ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÔÓfiÙÔÓÔ Î·È ·ÔÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤ÓÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ڤ̷ٷ Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ ‹ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ·’ ÙË µ∞ ÏÂ˘Ú¿. OÈ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ı·Ì̤ÓÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÊÏ‡Û¯Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜. ∏ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ™‹ÌÂÚ· Ô AÚ¿Î˘ÓıÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· Ôχ ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·Ù‡Ê˘ÏϘ ‰Ú‡Â˜, ·ÚȤ˜, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, ÊÈÏ›ÎÈ·, ÎÙÏ. E›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Centaurea niederi. H KÏÂÈÛÔ‡Ú· ·fi ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÙ·Ìfi˜, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ›Ô Ì ʷÓÙ·¯ÙÂÚÔ‡˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·21

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ÔÈÎÈÏfi¯ÚˆÌÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÂÁÓ‹ ÎÔ›ÙË ·fi ÊÚ‡Á·Ó·, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ·ÁÚÈÂÏȤ˜, ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ȥ˜, ÌÂÏÈÎÔÎȤ˜ Î·È ÔÈΛϷ ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·. ™ÙÔÓ AÚ¿Î˘ÓıÔ - Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ KÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ - ··ÓÙÒÓÙ·È Ù· ŸÚÓÈ·, Ô ¶ÂÙÚ›Ù˘, Ô ¢ÂÓ‰ÚÔÁ¤Ú·Î·˜, Ô MÔ‡ÊÔ˜, Ë ¶Ú·ÛÈÓÔÙÛÈÎÏËÙ¿Ú·, Ë K›ÛÛ· Î·È Ï‹ıÔ˜ ÌÈÎÚÒÓ ÛÙÚÔ˘ıÈÔÌfiÚʈÓ. K·Ù¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙Ô˘Ó Û¿ÓÈ· Ô˘ÏÈ¿. √ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ Î·È Ù· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA 2000 Û ¤ÎÙ·ÛË 133.313 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ Ì Έ‰ÈÎfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR2310010. ∂›Û˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛıËÙÈ΋, Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÌÓËÌ›Ô. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Û˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ AÈÙˆÏÈÎÔ‡, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ A¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘ (º›‰·ÚË), Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·' ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ. Œ¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 250.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ. T· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ·, Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·‚·ıÒÓ ÓÂÚÒÓ. OÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· 2 Ì. ·ÏÏ¿ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÎÙÂٷ̤ӷ Ï·ÛÔÙfiÈ·, ÙÔ˘˜ ·ÏÌ˘Úfi‚·ÏÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ηϷÌÈÒÓ˜, Ù· „·ıÔÙfiÈ·, ÙȘ ÏÔ˘ÚÔÓËÛ›‰Â˜, ÙȘ ·ÌÌÔı›Ó˜, ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ̷Λ· Î·È Ù· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿ÛË ·fi IÙȤ˜, §Â‡Î˜ Î·È ºÚ¿ÍÔ˘˜. TÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ Â›Ó·È ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·, ·ÏÏ¿ ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë

·ÏÈ›· Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. H ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ Î·È Ë Û·ÓÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û' ·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË, οÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ Ì·˙› Ì ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ÌÈ· ·' ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ˙ˆÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ‚ÔÙ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura 2000 ˆ˜ ∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ (Έ‰ÈÎfi˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR2310001) Î·È ˆ˜ ˙ÒÓË ∂ȉÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÚÓÈıÔ·Ó›‰· (Έ‰ÈÎfi˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR23100155). ∂›Û˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Óı‹ÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ Ramsar. πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ∆Ô ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi 3 ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·Ú¯·›Â˜ fiÏÂȘ ∫·Ï˘‰ÒÓ·, ¶Ï¢ÚÒÓ· Î·È ∞Ï›Î˘ÚÓ·, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ™ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÓ 16Ô ·È. Ì.Ã., Û· ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Û˘Ó¯ԇ˜ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÔÏÈıÈ΋ ∂Ô¯‹. ∆Ô ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ Ӥ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ηχ‚È· ÙˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ Â¿Óˆ ÛÙ· ÓËÛ¿ÎÈ· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜. √ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶·ÚÔ‡Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ (1571) ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¶ÚÒÙË Ë Ó·˘·Ú¯›˜ ‰È¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÂÎ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÔÚÌ‹Û·ÓÙ· ÙÔ˘ÚÎÈÎfiÓ ÛÙfiÏÔÓ ÌfiÏȘ ·‡ÙË ¤Î·Ì„ ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔÓ, fiÔ˘ Â›Ó·È Ù· ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ªÂÛÔÏfiÁÁÈ”. √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÏfiÁÔ ÁÈ· fiÏË ‹ ¤ÛÙˆ ¯ˆÚÈfi, ·Ó Î·È Ë ‡·ÚÍË ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ï·ÈfiÙÂÚË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ 21


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·22

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ͤÓÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·ÏÌ·ÙÔ› ÂÈÚ·Ù¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ. ∆Ô fiÓÔÌ· ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Â›Ó·È ‰·ÏÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ (Messo-Laghi = Ô ‚ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ ̤۷ Û ϛÌÓ˜). ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë fiÏË Â›¯Â ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Â¿Óˆ Û 3 ÓËÛ¿ÎÈ· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙȘ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ Ù· ÓËÛ¿ÎÈ· ÂÓÒıËÎ·Ó Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. √È ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›¯·Ó ·Ú¯È΋ ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë fiÏË ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ Î·È ‰È¤ıÂÙ ·ÍÈfiÏÔÁ· Ó·˘ËÁ›·. ∂‰Ò ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ¡·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· Ë fiÏË ‰È¤ıÂÙ ÌÂÁ¿ÏÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ™ÙfiÏÔ, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡ÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ø˜ ÙÔ 1700 ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ∂ÓÂÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ìʈӛ· ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∞Èوϛ·. ∫·Ù¿ ÙË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √ÚÏÒÊ (1770), ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ η٤ÓÈÍ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙËÓ fiÏË. ¶ÔÏÏÔ› ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ∂Ù¿ÓËÛ·. ∆Ô 1774 Ë Û˘Óı‹ÎË ∫ÈÔ˘ÙÛԇΠ- ∫·˚Ó·ÚÙ˙‹ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ∆Ô ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ∆Ô 1804 ηٷϋÊıËΠ·fi ÙÔÓ ∞Ï‹ ¶·Û¿ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛ ¤ˆ˜ ÙÔ 1820. ™ÙȘ 20 ª·˝Ô˘ 1821 ÔÈ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˜ ‡„ˆÛ·Ó ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ∞Ï. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô ª. ªfiÙÛ·Ú˘. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Êı¿ÓÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi Ù· ∂Ù¿ÓËÛ· Î·È ÛÒÌ·Ù· ÊÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ∆Ô ª¿ÈÔ ÔÈ 22

∆Ô‡ÚÎÔÈ Ì 90 ÏÔ›· Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ó·‡·Ú¯Ô °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ·ÏÏ¿ ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·È. ™ÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1822 ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ÔÏÈÔÚÎÂ›Ù·È ·fi ÍËÚ¿ (∫ÈÔ˘Ù·¯‹˜, √Ì¤Ú µÚ˘ÒÓ˘) Î·È ı¿Ï·ÛÛ· (°ÈÔ˘ÛÔ‡Ê). ªÂ Û‡ÌÌ·¯Ô Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÛÙȘ 31-12-1822. ™ÙȘ 5 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1824 Êı¿ÓÂÈ ÛÙË fiÏË Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÊÈϤÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜, ÏfiÚ‰Ô˜ µ‡ÚˆÓ, Î·È ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Âı·›ÓÂÈ ·fi Ó¢ÌÔÓ›·. ∆ÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1825 Ô ∫ÈÔ˘Ù·¯‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ πÌÚ·‹Ì. √ ÎÏÔÈfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ η̛· ¤ÍˆıÂÓ ‚Ô‹ıÂÈ·. √È ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ϤÔÓ ·fi ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÊÔ‰›ˆÓ Î·È ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ Î·Ì›· ÂÏ›‰· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1826. √È ‰È·Ûˆı¤ÓÙ˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·. ŸÛÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¶fiÏË ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ì·ÚÔ˘Ù·Ôı‹Î˜ Ì ÙÔÓ ∫·„¿ÏË Î·È ÙÔÓ ¢ÂÛfiÙË πˆÛ‹Ê ƒˆÁÒÓ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Ì·ÚÔ‡ÙÈ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ¤ÙÛÈ ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. ∏ ËÚˆÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙË °·ÏÏÈ΋ µÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ¶ÔÈËÙ¤˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙË ∂˘ÚÒË ‡ÌÓËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙË ı˘Û›· Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ fiÏ˘ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô›ËÛË Ù˘ ·ÊȤڈÛ ϷÌÚÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜. ∏ ∂¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ∂Ífi‰Ô˘ ÙÈÌ¿Ù·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Î·È ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÙÔÓ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·23

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ∞Ú›ÏÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÎı¤ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÓˆÛÙfi Û·Ó ¶ÚˆÙfiÎÏËÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ë ¶·Ï·Ì·˚΋ ™¯ÔÏ‹, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Û·Ó ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË, Ì ÔÏÏ¿ ªÔ˘Û›·, ÈÛÙÔÚÈο ªÓËÌ›·, ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓË ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. Œ¯ÂÈ Â›Û˘ ˘¤Úԯ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ (fiˆ˜ Ë §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ ÛÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È È·Ì·ÙÈο. ∏ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ fiÏË ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤Ó· ÂÚ›·ÙÔ ÛÙÔ ¯ı˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ¤Ó‰Ô͢ ÔÏÈÙ›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¶‡ÏË, Ô ∫‹Ô˜ ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∆‡Ì‚Ô˜ Ì ٷ ÔÛÙ¿ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÔÚÎÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂Ífi‰Ô˘, Ô ∆¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ªfiÙÛ·ÚË, ÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ µ‡ÚˆÓÔ˜, Ë ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ› ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∆ÚÈÎÔ‡Ë Ì ÂÓı˘-

Ì‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë, ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÔÚÙÚ·›Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ∆ÚÈÎÔ‡ˉˆÓ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶·Ï·Ì¿, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÙÚÔÁÔÓÈÎfi Û›ÙÈ fiÔ˘ ¤˙ËÛÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Ô ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˘ ÔÈËÙ‹˜ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∑ËÓfi‚ÈÔ˘ µ¿Ï‚Ë, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë µ¿Ï‚ÂÈÔ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÓÂÔÎÏ·ÛÈο Û›ÙÈ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ∂ÎÎÏËۛ˜, ·ÏÈ¿ ·Ú¯ÔÓÙÈο Î·È Û›ÙÈ· Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È., ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ O AÚ¿Î˘ÓıÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ›¯Â fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ Ô˘ ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙËÓ Î·ÙÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È fiψÓ, ·ÊÔ‡ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ·Ù¤ÓÈ˙ ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜. ™ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Aڷ·ÓıÔ˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ KÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ºÚ·ÁÎÔ˘Ï·›Èη ‹Ù·Ó Ë ∞Ú¯·›· ¶˘Ï‹ÓË, ¯·Ì¤ÓË Î¿Ô˘ ÌÂٷ͇ ̇ıÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜. H K·Ï˘‰ÒÓ· ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·ÈÙˆÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ̿¯Ë ÌÂٷ͇ ∞ÈÙˆÏÒÓ Î·È ∫Ô˘ÚËÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÓÔÌË, ÂÓÒ ÙÔ 390 .Ã. Û˘Ó‰¤ıËΠÔÏÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

23


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·24

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÙˆÓ §Â‡ÎÙÚˆÓ Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ ·ÈÙˆÏÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ∂' ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ Ë ∫·Ï˘‰ÒÓ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ˘¤ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ∆Ô 48 .Ã. ˘ÔÙ¿¯ÙËΠÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ∫·›Û·Ú· Î·È ÙÔ 30 .Ã. ÂÚËÌÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÛÙË ¡ÈÎfiÔÏË Î·È Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. Œ¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛı› Ì ÙÔ K¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ KÔ‡ÚÙ·Á·, ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ Aڷ·ÓıÔ˘ Û ¯·ÌËÏfi ‡„ˆÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ E˘ËÓÔ¯ÒÚÈ, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ fi¯ıË ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘. ∏ fiÏË ÚÔÛٷ٢fiÙ·Ó ·fi Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÂÚ›‚ÔÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÒ˙ÂÙ·È, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÌfiÓÔ ÛËÌ›· ÙÔ˘, Ì ÙȘ 6 ‡Ï˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ·ÎÚfiÔÏË Â›¯Â ‰È΋ Ù˘ Ô¯‡ÚˆÛË. ∆Ô 1926 Ì ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ‹Úı ÛÙÔ Êˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ Ù˘ ‡ÏË - ÙÔ ÈÂÚfi Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ §·ÊÚ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ §¿ÊÚÈÔ˜. πÂÚ‹ √‰fi˜ Ô˘ ¿Ú¯È˙ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ‡ÏË Ì ¡¢ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ fiÔ˘ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ÂÚ›È· ‰˘Ô Ó·ÒÓ. ™ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú¯·˚Îfi, ·fi ÛËÎfi Î·È ÚfiÓ·Ô Ì ‰‡Ô ΛÔÓ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿‰ˆÓ - Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ∞fiÏψӷ˜. √ ¿ÏÏÔ˜ ‰ˆÚÈÎfi˜ ÂÚ›ÙÂÚÔ˜, ·fi ÚfiÓ·Ô, ÛËÎfi Î·È ÔÈÛıfi‰ÚÔÌÔ - ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜

24

∞Ú¯·›· ¶Ï¢ÚÒÓ·

ÛÙËÓ ÔÏÈÔ‡¯· ı¿ Ù˘ ∫·Ï˘‰ÒÓ·˜. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ πÂÚ‹˜ √‰Ô‡ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ıÂ̤ÏÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ‰›ÎÏÈÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ∞ÎfiÌ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ˘fiÁÂÈÔ˜ ıÔψÙfi˜ Ù¿ÊÔ˜ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ (100 .Ã.). ∂›Û˘ Ù¿ÊÔÈ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H AÏ›Î˘ÚÓ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË X›ÏÈ· ™›ÙÈ·, ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ Õ˚ £ˆÌ¿, ¿Óˆ Û ¤Ó· ÏfiÊÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Z˘ÁÔ‡. TÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi X›ÏÈ· ™›ÙÈ· ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¯·›· fiÏË. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. H ¶Ï¢ÚÒÓ· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ K˘Ú¿ - P‹Ó˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È µ¢ ÙÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Û Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ Aڷ·ÓıÔ˘. º¤ÚÂÙ·È fiÙÈ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 234 .X. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ¶Ï¢ÚÒÓ·˜ ÙÔ 233 .Ã. ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔ ª·Î‰fiÓ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ¤¯ÙÈÛ·Ó ÛÙȘ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ∑˘ÁÔ‡ ÙË ¡¤· ¶Ï¢ÚÒÓ·, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi οÛÙÚÔ Ù˘ "∫˘Ú¿ - ƒ‹Ó˘". ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ∞ÎÚfiÔÏË, Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù˘ fiÏ˘. Œ¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 3 ¯ÏÌ. Ô˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi 25 ‡ÚÁÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·25

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË AÎÚfiÔÏË Ì 11 ‡ÚÁÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ∆· Ù›¯Ë ›¯·Ó ‰˘Ô ‡Ï˜, ÌÈ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó·ÙÔÏÈο. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÚ›È· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, ›¯ÓË ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. AÛ¿ÊÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË Ù˘ ¶Ï¢ÚÒÓ·˜. ŒÓ·˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ AÈوϛ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “[∏ ¶·Ï·È¿ ¶Ï¢ÚÒÓ] ηÙ›¯Â ı¤ÛÈÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û·Ó ÌÈ·Ó ÒÚ·Ó ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰ȿ‰·, Â› ÙÔ˘ Ìˉ·ÌÈÓÔ‡ ÏfiÊÔ˘, fiÛÙȘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È °˘ÊÙfiηÛÙÚÔÓ”. AÛ¿ÊÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ηٷÁڷʤ˜ “... ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ˜ N. ˘„ÒÌ·Ù· ¶ÂÙÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ 1,5 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ”. ∆ÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¡∞ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Ù˘ K˘Ú¿ - P‹Ó˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ AÛÊ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ (111Ì.). ŸÌˆ˜ Û ·Ï·Èfi ¯¿ÚÙË ÙÔ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Ù˘ N¤·˜ ¶Ï¢ÚÒÓ·˜ Î·È ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ ı¤Û˘ X›ÏÈ· ™›ÙÈ·. T· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘Áί˘Ì¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ıÔ‡Ó. O AÚ¿Î˘ÓıÔ˜ ηıÒ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ÚÔ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ˘‹ÚÍ ̿ÚÙ˘Ú·˜ ‰È·ÚÎÒÓ Î·È Û˘Ó¯ÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÒÓ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÔÚ‰¤˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ì ·ÏÏÂ-

¿ÏËϘ ÔÏÈÔÚ˘ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ÈÂÚ¿ fiÏË. ◊Ù·Ó ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Ù˘ KÏÂÊÙÔ˘ÚÈ¿˜. E‰Ò ‹Ù·Ó Ù· ÏË̤ÚÈ· ÙˆÓ ÎÏÂÊÙÔηÂÙ¿ÓÈˆÓ KÒÛÙ· TÛÔ‡ÛË, °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ê·ÏÙÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚË M·ÎÚ‹. MfiÏȘ ÙÔ 1820 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·ÚÌ·ÙÔÏ›ÎÈ ÙÔ˘ Z˘ÁÔ‡, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙË ºÈÏÈ΋ EÙ·ÈÚ›· K·ÂÙ¿Ó ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·ÎÚ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË. √ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ Ì ٷ ‰¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ù· Û‹Ï·È¿ ÙÔ˘ Î·È ¤ÛˆÛ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ EÍÔ‰›Ù˜ ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂΛÓË Ì¤Ú· Ù˘ EÍfi‰Ô˘. ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Õ˚ ™˘ÌÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÍÔ‰ÈÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. √‰ÔÈÔÚÈÎfi Ô‰È΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈÎfi Ô‰fi ÚÔ˜ ∞ÁÚ›ÓÈÔ. ªÂÙ¿ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘ËÓÔ¯ˆÚ›Ô˘, 32 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ Î·È ∫¿Ùˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· µ∞ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·Ú›ÙÛ·.

ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ

25


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·26

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ µ¢ Î·È ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ηٷϋÁÂÈ Û ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ¿ÏÏÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ· Ô‰ËÁ› ÛÙË Ï›ÌÓË ∆ÚȯˆÓ›‰· Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰˘ÙÈο ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂ÏÏËÓÈο. ∞fi ÂΛ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰È·‰Ô¯Èο ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÕÓˆ ªÔ‡ÛÔ˘Ú·, ∫¿Ùˆ ƒ¤ÙÛÈÓ· Î·È ∞ÁÚÈÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ - ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ 42 ¯ÏÌ. Î·È ·fi Â‰Ò Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂ÏÏËÓÈο Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ (∞ÁÚÈÏÈ¿ ∫¿Ùˆ ƒ¤ÙÛÈÓ· - ÕÓˆ ªÔ‡ÛÔ˘Ú· - ∂ÏÏËÓÈο). ∆Ô ¯ˆÚÈfi ÃÔ‡ÓÈÛÙ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ (42 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ) ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ÁÚÈÏÈ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ µ∞ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 7 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È 49 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ¡·‡·ÎÙÔ.

∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆· EÏÏËÓÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙË ÛΤË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (837 Ì.). M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ϤÁÔÓÙ·Ó ™È‚›ÛÙ·. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ AÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ÎÙ›ÛÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·È. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ AÚ¿Î˘ÓıÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÕÁÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜. ™Â ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÏÌ. ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Û ÔÚÔ¤‰ÈÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ·fi ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë IÂÚ¿ MÔÓ‹ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™È‚›ÛÙ·˜. E·Ó·¯Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë §Ô˘ÓÙÂڤη ÙÔ 1696, ËÁÔ˘ÌÂÓ‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ IÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤-

∏ ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ‡

26

πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È‚›ÛÙ·˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·27

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÚÂÙ·È Û ÂÓÂ›Áڷʘ ϿΘ. °È· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛıËΠÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÛÙ·˘ÚÂ›ÛÙÂÁÔ Ù‡Ô, Á‡Úˆ ÛÙÔ 1918. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ B‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ô˘ ‰È·ÛÒıËΠ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù·Û΢‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÈÔÁڷʛ˜. KÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ˘‹Ú¯Â ÙÔ “K¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË” ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈÔÈ ÙÔ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ¶ÚfiÛ¯ÈÔ. E›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› Ù¿ÊÔÈ Î·È ‹ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. B¢ ·fi Ù· EÏÏËÓÈο οو ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¶ÂÚÁ¿Î˘ (652 Ì.) Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 560 Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ K¿Ùˆ EÏÏËÓÈο. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1991 ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó K¿Ùˆ AÌ¤ÏÈ·. ¢˘Ô ¯ÏÌ. ÓfiÙÈ· ÙˆÓ K¿Ùˆ EÏÏËÓÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ‡, Ô˘ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÛÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηٿ ÙÔ MÂÛ·›ˆÓ·. I‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ‹Ù·Ó Ô N›Î·Ó‰ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ· KÚÂÌ·ÛÙfi˜ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô MËÙÚÔÔÏ›Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓ˘ Afiη˘ÎÔ˜ (1199 - 1232) (“... ¤Ó ·ÔÎÚ‹ÌÓˆ Ù‹ ¤ÙÚ· ÂÈÎÚÂÌ¿Û·˜ ÙÔ ‰fiÌËÌ· Î·È ·ÚÔÓÔÌ¿Û·˜ Ô‡Ùˆ ÙÔ˘ KÚÂÌ·ÛÙÔ‡”). ™ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÁÈÔÁڷʛ˜.

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ªÔ˘ÛÔ‡ÚˆÓ ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ·fi Ù· ÕÓˆ MÔ‡ÛÔ˘Ú· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 700 Ì. Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ Ù· K¿Ùˆ MÔ‡ÛÔ˘Ú· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 330 Ì. ˘fi ÙËÓ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹ ™Ù·¯ÙÈ¿˜ (716 Ì.). O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ ÕÓˆ MÔ˘ÛÔ‡ÚˆÓ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ ηٿ ÙȘ ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1875 Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1903. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·È. Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1980. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ƒ¤ÙÛÈÓˆÓ Œ‰Ú· Â›Ó·È Ù· K¿Ùˆ P¤ÙÛÈÓ·, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 340 Ì. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ¶·ÏÈÔÚfiϷη˜ (529 Ì.) Î·È BÔ˘ÏÁ¿ÚÈ (661 Ì.). ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ TÚ‡˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 420 Ì. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (1958), Ô Ó·fi˜ KÔ›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ (1950) Û ıÂ̤ÏÈ· ·Ï·ÈÔ‡ Ó·Ô‡, Ù˘ AÁ›·˜ K˘Úȷ΋˜ ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·È., Ô Ó·fi˜ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (1931) Î·È Ô ÓÂfi‰ÌËÙÔ˜ Ù˘ AÁ›·˜ M·Ú›Ó·˜. TÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ 1861 Õ˚ §È¿ ÛÙ· µ∞ Ù˘ N¤·˜ ¶Ï¢ÚÒÓ·˜ ıˆ-

ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÃÔ‡ÓÈÛÙ·˜

27


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·28

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

28

ÚÂ›Ù·È ·fi ÙË ÓÂfiÙÂÚË ¤Ú¢ӷ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· K¿Ùˆ P¤ÙÛÈÓ·. ÕÏÏÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Â‰Ò ÙÔÓ ŒÏ·ÈÔ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÙÔ ¶ÚfiÛ¯ÈÔ.

ÙÔÔıÂÛ›· “AÚÁ›·˜ P¤Ì·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ Ì ÍÂÚÔÏÈıÈ¿ Î·È Ï·ÎÔÛΤ·ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. E‰Ò ıÚ˘ÏÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÏË̤ÚÈ KÏÂÊÙÒÓ.

√ÈÎÈÛÌÔ› ÃÔ‡ÓÈÛÙ· Î·È ∫·Ú›ÙÛ· ∆ÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ¢˘ÙÈο ·fi Ù· P¤ÙÛÈÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, XÔ‡ÓÈÛÙ· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 540 Ì. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ¤ÙÚÈÓ· ·Ú·‰ÔÛȷο ‰›·Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ (Ì ·ÓÒÁÈ Î·È Î·ÙÒÁÈ), Ì ÛÎÂ¤˜ ·fi ϿΘ Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ˘ Î·È ¤ÙÚÈÓ˜ ÛοϘ. O Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ XÔ‡ÓÈÛÙ·˜ (˘„fiÌ. 520 Ì.). ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 7 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙËÓ ÂÓÔÚ›· MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ AÁÚÈÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ·ÊÔ‡ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ¤ÚËÌÔ Ì¤Û· Û ‰·ÛÒ‰Ë Ï·Áη‰È¿. TÔ Î·ıÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙ·˘ÚÂ›ÛÙÂÁÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “AÚ¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ T·Ú¿ÛÈÔ˜ KÙ‹ÙÔÚ· 1804”, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ È‰Ú‡ıËÎÂ Ë ÌÔÓ‹ ÙÔ 1804, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1871 ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËÎÂ. ¢›Ï· ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë “BÚ‡ÛË ÙˆÓ KÏÂÊÙÒÓ”. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô OÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ˆ˜ ηٷʇÁÈÔ. Afi ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∑˘ÁÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ KÔÏÔ‚Úfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ڤ̷ٷ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·. B∞ ·fi ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 570 Ì. Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ K·Ú›ÙÛ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Ì ÔÏÈÔ‡¯Ô ÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·. E›Û˘ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ¯ÏÌ. ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi Â›Ó·È Ô ·Ï·Èfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ûı›. K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ K·Ú›ÙÛ· ÚÔ˜ ÕÓˆ KÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÛÙËÓ

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô˘Ó›Ô˘ N∞ ·fi ÙËÓ K·Ú›ÙÛ· Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÕÓˆ KÔ˘‰Ô˘Ó›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÕÓˆ KÔ˘‰Ô‡ÓÈ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 320 Ì. ÕÏÏÔÈ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÙÔ K¿Ùˆ KÔ˘‰Ô‡ÓÈ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 180 Ì. ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÕÓˆ, ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ KÔ˘ÚÎÔ˘Ù¿ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ Î·È Ù· MÂÏÈÎÈÓ·›Èη ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 400 Ì. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ KÔ˘‰Ô˘Ó›Ô˘ Â›Ó·È Ë KÔ›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ô˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛıËΠÛÙËÓ K·ÙÔ¯‹. ŒÍˆ ·fi ÙÔ K¿Ùˆ KÔ˘‰Ô‡ÓÈ Î¿Ô˘ 1 ¯ÏÌ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë MÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜, ÂÓÒ ÛÙ· MÂÏÈÎÈÓ·›Èη ÔÈ ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¡∞ ÔÚ›· ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (˘„fiÌÂÙÚÔ 60 Ì.), •ËÚ·›Èη (˘„fiÌÂÙÚÔ 100 Ì.) Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 1940 Î·È §·˚Ó¿˜, KÔ˘ÙÛÔ¯¤ÚÈ, (˘„fiÌÂÙÚÔ 200 Ì.) Î·È KÔÎÒÚË (˘„fiÌÂÙÚÔ 30 Ì.). O ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ú·fiÙ·ÌÔ KÔ˘ÚÎÔ˘Ù¿ Î·È ÙÔÓ E‡ËÓÔ. ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È E˘ËÓÔ¯ÒÚÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 2 ¯ÏÌ. Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô. M¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηıÔÏÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÊÚ¿ÛË “¿Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË”. ™‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÎÔÈÌËÙËÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ‚·ÛÈÏÈ΋˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·29

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔȯ›· ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο, ÌÂÛÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿, ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ H›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ¶ÚÔÊ‹Ù˘ HÏ›·˜, ÙÚ›ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ Ô˘ ¯Ù›ÛıËΠÂÚ› ÙÔ 1973. ™ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi KÔ˘ÙÛÔ¯¤ÚÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È µ∞ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ 1880, Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1928 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ Ì ÙȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 1975. ™ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi •ËÚ·›Èη µ¢ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ 1998 ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ˘ÚηÁÈ¿. E›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë AÁ›· M·Ú›Ó· Ô˘ Â›Ó·È ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘.

ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ µ·Ú‚¿Ú·˜ Î·È ·fi ÂΛ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ˆ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ∞Ì¤ÏÈ· (∫¿Ùˆ ∂ÏÏËÓÈο). ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù‡ÔÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙȘ ÓfiÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ‹ (Û΋ÙË) ¯ÙÈṲ̂ÓË Ì¤Û· Û ‚·ı‡ Û‹Ï·ÈÔ, ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÚÂÌ·ÛÙfi˜. ∏ ı¤· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔ˜ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ - ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ - ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÎÙÏ. §›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Û΋ÙË Î·È ˆ˜ ÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, Ô‰ËÁ› ηÎfi˜ Û¯ÂÙÈο ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜. ¢È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 2 ÒÚ˜.

ñ ∂ÏÏËÓÈο - ∫¿Ùˆ ∞Ì¤ÏÈ· - ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∫ÚÂÌ·ÛÙfi˜ - ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ ∞fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›

ñ ªÔÓ‹ ∞Á. ™˘ÌÂÒÓ - ¢Ô˘Ó¤Èη “ªÔÓÔ¿ÙÈ ∂ÍÔ‰ÈÙÒÓ” ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜, ¢ˆÚ›‰·˜ Î·È ºıÈÒÙȉ·˜ Ì ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Î·È ÙÔ ∞ÈÙˆÏÈÎfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜ ¤ˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ∆Ô ›‰ÈÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ 1.500 ÂÚ›Ô˘ ÂÍÔ‰›Ù˜ Ô˘ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ·’ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘

∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÙÔÓ ∫ÚÂÌ·ÛÙfi

∆ÔȯÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ‡

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ¶Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜:

29


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:05

™ÂÏ›‰·30

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÙÔ 1826 Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ¡·˘·ÎÙ›·˜. √ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‰È·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ÂÚ‚¤ÎÈÛÙ·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌÔ˘. ∞Ú¯Èο ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘, „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙË ÌÔÓ‹. ŒÂÈÙ· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‚fiÚÂÈ· fi¯ıË (‰˘ÙÈ΋) ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫¿Ùˆ ªÂÚÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ª·ÎÚ˘Ó›·˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÈÔ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. ŒÂÈÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ¢Ô˘Ó¤Èη Î·È ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÚÔ˜ ∞Ó¿ÏË„Ë. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È¿ÓÔÈÍË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ·fi ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ‹. √ÚÂÈ‚·Û›· ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ º·Ú¿ÁÁÈ KÏÂÈÛÔ‡Ú·˜ - ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È‚›ÛÙ·˜ - ∂ÏÏËÓÈο •ÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ KÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ͇ÏÈÓÔ ÎÈfiÛÎÈ ÙÔ˘ ‰·Û·Ú¯Â›Ô˘, ÌÈÎÚfi ·ÏÛ‡ÏÈÔ Ì ‡η οو ·fi ÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÛÙËÓ

30

∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘

·Ú¯‹ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓËÊÔÚÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÎÏ›ÛË ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ∞Ì¤ÏÈ· (∫¿Ùˆ ∂ÏÏËÓÈο) Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È‚›ÛÙ·˜. ∞fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û ۯ‰fiÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÔÚ›· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂ÏÏËÓÈο. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú·È‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 3,5 ÒÚ˜. ñ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÃÔ‡ÓÈÛÙ·˜ ∫ÔÚ˘Ê‹ °Ú‚ÂÓfi ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË ªÔÓ‹ ·Ú¯Èο Ì ۯÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ›ÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ÌÈÎÚfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÊ˘Ï·Î›Ԣ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∏ ı¤· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú·È‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1,5 ÒÚ·. ¶Ô‰ËÏ·Û›· ¢È·‰ÚÔ̤˜ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ›ӷÈ: ñ ™Â ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î˘ÎÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È‚›ÛÙ·˜, ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ¶Ï¿Î˜ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ¿ÏÈ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο. ñ ™ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∂ÏÏËÓÈο - ∫·Ú›ÙÛ· ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚÂÈ‚·-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:05

™ÂÏ›‰·31

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ. ñ ∞fi ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÃÔ‡ÓÈÙÛ·˜ Û ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙË µ¢ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÓfiÙÈ· Ì ηٿÏËÍË ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ƒ¤ÙÛÈÓ·.

¶Â˙ÔÔÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘

™‹Ì·ÓÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ

¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ™ÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ: ñ ∞fi ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™˘ÌÂÒÓ ÚÔ˜ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È‚›ÛÙ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Î·È Ì ¤ÍÔ‰Ô Â›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·Ú›ÙÛ·, ›Ù ÚÔ˜ Ù· ∂ÏÏËÓÈο. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ƒ¤ÙÛÈÓ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Î·È Ì ÂÍfi‰Ô˘˜ ÔÌÔ›ˆ˜ Ì ·Ú·¿Óˆ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂ÏÏËÓÈο ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È‚›ÛÙ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË ∆ÚȯˆÓ›‰·. ñ ∞fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ∂ÏÏËÓÈο Ì ηٿÏËÍË ÛÙ· ºÚ·ÁÎÔ˘Ï·›Èη ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜. ñ ∞fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÚÔ˜ Ù· ∫¿Ùˆ ∂ÏÏËÓÈο ̤¯ÚÈ ÙË ‚fiÚÂÈ· fi¯ıË ÙÔ˘ º·Ú·ÁÁÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ‡. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶¿Óˆ ªÔ‡ÛÔ˘Ú· ÚÔ˜ ÙÔ º·Ú¿ÁÁÈ ¶·ÏË·ÚfiÏ·Îη. ñ ∞fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ °‡ÚÔ˜ Î·È ∆Ú‡˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ¶·ÏË·ÚfiÏ·Îη˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ∫Ô˘ÙÛÔ¯¤ÚÈ ·fi ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ∆ÚÈÌËÙÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ª·ÎÚ˘Ó›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú·‰Â›ÛÈ Ì ηٿÏËÍË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ 31


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

16:06

™ÂÏ›‰·32

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ ·fi ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·Ú›ÙÛ· ·fi ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘, ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÔÙ·ÌԇϷ ›Ù ÚÔ˜ ÙË ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ∆ÚÈÌËÙÔ‡. √ÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Î·È ÙÔ º·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura 2000 Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ÂÓ‰ËÌÈο ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙˆÓ ‚Ú·¯fiÊ˘ÙˆÓ, Ù· ‰Ú˘Ô‰¿ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ¿ÁÚÈ·˜ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·Ûfi‚ÈˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ∆Ô ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¤ÏÙ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜. ¶ÚÔÛٷه-

¶ÈӷΛ‰· ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ˘ Ï·ÁÈ¿˜

32

£¤· ·fi ÙËÓ ›ÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÈÙˆÏÈÎfi

ÂÙ·È ˆ˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË RAMSAR, ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÂȉÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂȉÈο ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ (ۇ̂·ÛË µ·ÚÎÂÏÒÓ˘). ∞ÂÚÔÙÂÚÈÛÌfi˜ ¶Ù‹ÛÂȘ Ì ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ Ï·ÁÈ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›ÛÙ· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞ÂÚÔÙÂÚÈÛÙÒÓ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¶·ÏË·ÚfiÏ·Îη˜ (529 Ì.), ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∆Ú‡˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, Á›ÓÂÙ·È ·fi ̤ÙÚÈ·˜ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂÈÏÔÁ‹. º˘ÛÈο Ù· „¿ÚÈ· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ∏ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ ›‰Ë „·ÚÈÒÓ: ∫ÂÊ·ÏÔÂȉ‹ (∫¤Ê·ÏÔ˜, ª˘ÍÈÓ¿ÚÈ, °¿ÛÙÚÔ˜), ¶ÂÚÎÔÂȉ‹ (§·˘Ú¿ÎÈ), ∫ˆ‚ÈÔÂȉ‹ (∫ˆ‚Èfi˜), ÕÔ‰· (äÏÈ, ¢ÚfiÁÁÔ˜), ™ÎÔÚÈÔ‡˜, °ÏÒÛÛ˜, ∑·ÚÁ¿Ó˜, ™Î·ÚÌÔ‡˜. ÕÊıÔÓ· Â›Ó·È Î·È Ù· √ÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ (·¯È‚¿‰Â˜, ÎÔ¯‡ÏÈ·, Á·Ú›‰Â˜, ·¯ÈÓÔ›, η‚Ô‡ÚÈ·), ηıÒ˜ Â›Û˘ Ù· ª·Ï¿ÎÈ·, fiˆ˜ ÙÔ ¯Ù·fi‰È, Ë ÛÔ˘È¿ Î·È ÙÔ Î·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∆Ô˘ÚÏ›‰·˜, ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÌÔÚ› Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:06

™ÂÏ›‰·33

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ πÂÚ‹˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ÛÙ› Ó· Ê¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ fiÏË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ù· Ù˘Èο „·ÚÔÌ¿Á·˙· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ٷ ¯¤ÏÈ·, ÙȘ ÙÛÈÔ‡Ú˜, Ù· ·ÛÙ¿ „¿ÚÈ·, Ù· ÂÙ¿ÏÈ· Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô. ™ÙÔÓ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂ÏÏËÓÈο fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞.

∆ÔÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ °ÈÔÚÙ‹ Õ˚ ™ÒÛÙË - ¡ËÛ›‰· µ·ÛÈÏ¿‰È §/ı ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ™ÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì Á·˝Ù˜ Î·È Î·˝ÎÈ· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ Õ˚ ™ÒÛÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓfi Î·È ÙËÓ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÚ·¤˙È Ì ÓÙfiÈ· „¿ÚÈ· ·ÛÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, fiˆ˜ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ú·‚·Ó›.

¶ÂÏ¿‰· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

∏ ı¤· ÚÔ˜ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· ¶Ï¢ÚÒÓ·

33


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

03-04-09

16:06

™ÂÏ›‰·34

MUNICIPALITY OF THE HOLY CITY OF MESOLOGHI Arakinthos or Zigos is a large mountain complex that extends from the coast of the Mesologhi Lagoon, the lakes Trichonida and Lisimachia, the passes of Klisoura and Evinos river. It is a relatively low mountain and its highest peaks are Greveno (982 m) above Chounista and Agios Petros (937 m) close to Ellinika. Historic details Mesologhi Mesologhi lies among three very important ancient towns, Kalidona, Pleurona and Alikirna that bloomed during Antiquity. It first appears in the 16th century AD, as a successor of very important ancient settlements, at a place that has been inhabited ever since Paleolithic Era. Mesologhi is one of the new cities of Greece. It was established over the last centuries of the Turkish Occupation around the huts of the fishermen on the small islands of the lagoon. As time went by, the town grew and became a very important port and it competed the naval power of the Venetians that spared remarkable shipyards. Here was established the first Shipyard of Greece and by the 18th century the city spared a large Commercial Fleet, the first in the history of Modern Greece. In April 1825, the Turks besieged Mesologhi. The situation got very rough and any help from the outside was impossible. The besieged suffered from total lack of supplies and when they realized the hopelessness of their condition they decided to exit the city in April 1826. The heroic exit and the fall of the city shook the whole civilized world. Most important sites Greek The cave of Agios Nikolaos of Kremastos and the abandoned traditional settlement Chounista that is of particular architectural interest as well as the Monastery of Agios Georgios of Chounista. Alternative tourism Hiking ñ Ellinika - Kato Ampelia - Agios Nikolaos Kremastos - Kefalovriso ñ Monastery of Agios Symeon “the Path of those who exited Mesologhi” Climbing ñ Klisoura Gorge - Agios Georgios of Sivista Monastery - Ellinika ñ Agios Georgios of Chounista Monastery - Greveno Mt top. Biking 4x4 routes Magnificent routes with a 4x4 car are offered on dirt and forest roads on the slopes of Arakinthos. Ecotourism Arakinthos and Klisoura Gorge are included in the Natura 2000 network and are of particular ecotourist interest mainly as far as the endemic species of flora and more specifically the rock plants, the oak woods and the observation of wild avifauna and other forest birds. Paragliding Flights with paragliding from the opening on the top of Paliorolakkas Mt near the settlement Tripes.


03-04-09

16:06

™ÂÏ›‰·35

Arakinthos

∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

35


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜

10:07

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·36


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·37

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜

∂∫∆∞™∏ 114.189 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 2.863 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ÿÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26343. 60 801 - 12 ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ dimosxal@otenet.gr K∂¶ 26310. 41 491 ∞™∆À¡√ªπ∫√ ∆ª∏ª∞ 26340. 45 203 Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∆∫À√ www.aitoloakarnania.gr www.orininafpaktia.gr

¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏

Àæ√ª∂∆ƒ√

°ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηٿ ÌÈ· ¿Ô„Ë ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË Ù˘ ∞Èوϛ·˜, ÙË Ã·ÏΛ‰·. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ fiÚÓÈÔ Ã·ÏÎ›Ó‰Ë Ô˘ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡. ÷ÏΛ˜ ‹ ÷ÏΛ· ÏÂÁfiÙ·Ó Î·È Ë µ·Ú¿ÛÔ‚·. √ ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡¢ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¡fiÙÈ· ¡·˘·ÎÙ›·. ¢˘ÙÈο Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Î·È ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ‚fiÚÂÈ· ¤¯ÂÈ fiÚÈÔ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ Î·È ÓfiÙÈ· ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚ·˚Îfi ÎfiÏÔ. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘, °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, ÕÓˆ

¶§∏£À™ª√™ 2001 ∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

°·‚ÚÔÏ›ÌÓË*

11.700

100

363

33

∆Ú›ÎÔÚÊÔ

22.242

140

440

38

ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋

7.923

140

177

26

∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋

10.672

10

329

26

∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·

24.992

180

132

21

°·Ï·Ù¿˜

27.741

15

1.212

34

¶ÂÚÈıÒÚÈ

6.898

40

210

30

* ∆· ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘, °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜, ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ·fi Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔ 1994.

37


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·38

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ µ·ÛÈÏÈ΋˜, ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∆· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ, Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ∫ÏfiÎÔ‚· (1.037 Ì.), Ô˘ Ë ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘, ·fi ÙÔÓ fiÚÌÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Ì µ∞ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. ¡fiÙÈ· ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚ·˚Îfi ÎfiÏÔ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi µ·Ú¿ÛÔ‚· (ÎÔÚ˘Ê‹ ™Ê˘Ú› 917 Ì.), ÂÓÒ ÛÙ· fiÚÈ· ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÓfiÙȘ ·ÔÏ‹ÍÂȘ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, ËÌÈÔÚÂÈÓfi ¢‹ÌÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰ÈÓfi. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ›ˆÓ Ì ‰ȿ‰Â˜, ÔÚÔ¤‰È·, ‚Ô˘Ó¿, Î·È ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ. ∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ‡ÛÈ·, Ô҉˘ Î·È ‰ÂÓ‰Ú҉˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÂӉȷʤ-

38

∏ µ·Ú¿ÛÔ‚· ·fi ÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ

ÚÔÓ, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÏÙ· ∂˘‹ÓÔ˘, Ì ٷ Û¿ÓÈ· ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú˘‰¿ÙÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË, Î·È Ô ¤ÙÚÈÓÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜, Ì ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ì ٷ Û¿ÓÈ· ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi µ·ÛÈÏÈ΋˜. √ ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ Ô˘ ‰È·‚Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÛÙÂÓ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔ˜ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘, ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈıˆÚ›Ô˘. ¡fiÙÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ °·Ï·Ù¿ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ∆Ô ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¤ÏÙ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜. ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô ∂‡ËÓÔ˜, Ì ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚÔÛ¯ˆÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ) ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. √ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ ÛÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ ÌÔӛ̈˜ ηٷÎÏ˘Ṳ̂ÓÔ ¤ÏÔ˜ ·ÏÌ˘ÚÔ‡ - ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÂÔ¯Èο ¤ÏË, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·39

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ Ï·ÛÔÙfiÈ·, ÈÏÒ‰ÂȘ ÙfiÔÈ, Á˘ÌÓÔ› ‹ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÂÚÈÔ‰Èο ·fi ÓÂÚ¿ ›Ù Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ›Ù Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ·Ú‰Â˘ÙÈ΋, ·ÏÈ¢ÙÈ΋, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜. ¶ÚÔÛٷهÂÙ·È ˆ˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË RAMSAR, ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÂȉÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂȉÈο ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ (ۇ̂·ÛË µ·ÚÎÂÏÒÓ˘). ™Ù· ˘„ÒÌ·Ù· Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¶ÔÓÙÈÎÔ‚·Ú‚·Î›Ó˜, ŸÚÓÈ·, BÚ·¯ÔÙÛÔ·Ó¿ÎÔÈ Î·È ¿ÏÏ· ™ÙÚÔ˘ıÈfiÌÔÚÊ·, ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÊÒÏÈ·˙·Ó Î·È ÔÈ XÚ˘Û·ÂÙÔ›. E›Û˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û¿ÓÈ· ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ, ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ ÂÓ‰ËÌÈο, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ∏ µ·Ú¿ÛÔ‚· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura 2000, Û ¤ÎÙ·ÛË 14.460 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ˆ˜ ∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ Ì Έ‰ÈÎfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR2310005.

πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ™Â ÛËÏȤ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÂÚÁ·Ï›· ÓÂÔÏÈıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÎÚ·Ó›Ô, Ô˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ ¡Â¿ÓÙÂÚÓÙ·Ï. ∏ ·Ú¯·›· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË Ã·ÏΛ‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ˆ˜ "∞Á¯›·ÏÔ˜ ÷ÏΛ˜". √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ˆ˜ "ÀÔ¯·ÏΛ‰· ", fiÏË ‰ËÏ·‰‹ ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÷ÏΛ˜ Î·È Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ã¿ÏÎÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ∞ÈÙˆÏÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ú¿‚È·. ™‹ÌÂÚ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ¶·ÙÚ·˚Îfi ÎfiÏÔ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙËÓ ‰ȿ‰· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÏfiÊÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋. ∏ ÏËıÒÚ· ‰Â ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Ì ÙËÓ ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋. ª·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ µ¿Ú· Ô˘ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÕÏÏË ÂΉԯ‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ÛÏ¿‚ÈÎÔ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ‹ Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‚·Ú¿ÂÈ Ô ·¤Ú·˜ Î·È ¿ÏÏË fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ϤÍË vare Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰¤Ó‰Ú·,

ÀÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ÷ÏΛ‰·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜

39


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·40

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ¿‰ÂÓ‰ÚÔ ‚Ô˘Ófi. ∏ µ·Ú¿ÛÔ‚· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ πÂÚfi µÔ˘Ófi ‹ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜ Ù˘ ∞Èوϛ·˜, ÁÈ·Ù› ηٿ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ΤÓÙÚÔ ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÛÎËÙÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔÓ 9Ô - 12Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Ë ·fiÎÚËÌÓË µ·Ú¿ÛÔ‚· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ·Ó·¯ˆÚËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ È‰Ú‡Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÛÎËÙÈ΋ ÔÏÈÙ›·, ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û‹Ï·È· ÙÚÈÁ‡Úˆ, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ Û΋Ù˜. ™Ò˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Êı·Ṳ́Ó˜ ·ÁÈÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÚ›È· ÙÔȯ›ˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÛËÏȤ˜. ªÂ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ 1453, ·ÏÏ¿ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÌÔÓ·¯Ô› - ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ôχ ηÏÔ› Ù¯ӛÙ˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙȘ Û΋Ù˜ ·˘Ù¤˜ ‹ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓÔ ÔÚıfi‰ÔÍÔ ÛÙÔȯ›Ô. ¢ËÌÈ-

∏ ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

40

ÕÔ„Ë Ù˘ ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜

Ô˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ 72 ÂÎÎÏËۛ˜, ÌÔÓ¤˜ Î·È ·ÛÎËÙ‹ÚÈ·. √‰ÔÈÔÚÈÎfi Ô‰È΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÷ÏΛ·˜ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÚÔ˜ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ. ™ÙÔ 20Ô ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜ ‹ ¶·ÏÈÔ‚Ô‡Ó· fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi, ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿ (‚fiÚÂÈ·) Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·. ∆Ú›· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÌÂÙ¿, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÿÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∞fi Ù· ÿÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ °·‚ÚÔÏ›ÌÓË Î·È ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ∞fi ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÓˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· Î·È ‰›ÎÙ˘Ô ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Î·È µ∞ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi µÏ·¯ÔÌ¿ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ∞fi Ù· ÿÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, Â›Û˘, ÍÂÎÈÓ¿ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, 2,5 ¯ÏÌ. ·fi Ù· ÿÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋, ۯ‰fiÓ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÓfiÙÈ·.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·41

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ Î·È ∞ÁÚ›ÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÚÈıÒÚÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, 31 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘, ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÓfiÙÈ·, ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ °·Ï·Ù¿˜ Î·È ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ, ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Î·È ÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ™ÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÌÓËÌ›·. ∂͈ÎÏ‹ÛÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÛËÏȤ˜ ·fi Ù· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, οÛÙÚ· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÌÓËÌ›· Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ fiÚÌÔ˘˜, ÙÔ˘ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘, Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∫Ú˘ÔÓÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÚÂȘ Ôχ fiÌÔÚʘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∂˘‹ÓÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ H K¿Ùˆ K·Ï·‚ÚÔ‡˙· Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜. ™‹ÌÂÚ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛı› Ô Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ AÁÚ¿ÌÂÏË (ZÂÏ·›Èη) Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· X¿ÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘. ™ÙËÓ K¿Ùˆ K·Ï·‚ÚÔ‡˙· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. H K·Ï·‚ÚÔ‡˙· (¿Ù˘· ¶¿Óˆ ‹ ÕÓˆ

ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ K¿Ùˆ) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ÌÈÛÔ¯·Ú¿‰Ú· Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 600 Ì. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ Ϥ͢. TÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ K·Ï·‚ÚÔ‡˙Ô˜. ∆Ô fiÚÔ˜ KÏfiÎÔ‚· ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÚËÌÓ҉˜, ÂÓÒ ÛÙË ‚ÔÚÈÓ‹ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Î·È Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ÈÔ ˘ÎÓ‹. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘ ÕÓˆ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ηٿ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›. ™¤ÚÛÂÓ· ‹ ™¤ÚÛÂÓÔ ÌÂٷ͇ ¶·ÏÈÔηڢ¿˜ Î·È AÁ›·˜ K˘Úȷ΋˜ (1485), §È‚¿‰È Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ (1485, 1650) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÕÓˆ K·Ï·‚ÚÔ‡˙· Î·È ÙÔÓ AÁÚ·ȉfiηÌÔ, ¢Ú¿ÌÂÛ¯Ë (TÚ¿ÌÂÛË) (1485) ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ Î·È AÁÚ·ȉfiηÌÔ˘, ¶·ÏÈÔηϷ‚ÚÔ‡˙· ÛÙËÓ ¶·ÏÈÔηڢ¿ οÔ˘ 1,5 ÒÚ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÕÓˆ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·. E›Û˘ M·Û¤ÔÈ (M¿˙È) ‚fiÚÂÈ· Ù˘ M·Ì¿Îˆ˜ (1485) ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ª·Î‡ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. H K·Ï·‚ÚÔ‡˙· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ··Ó·ÛÙ·ÙÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ¶·ÏÈÔηϷ‚ÚÔ‡˙·˜. OÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÌÈÏ¿Ó fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· 72 ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ “·Ê¿Ó’Û ÙÔ ÛÙÔȯÂÈfi”, Ë ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹. £Ú˘ÏÈ΋ Ë Ì¿¯Ë Ù˘ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈ-

∏ ∫ÏfiÎÔ‚·

41


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·42

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ÛÙÚ¿ÙËÁÔ ¢‹ÌÔ TÛ¤ÏÈÔ (29 ¢ÂÎ. 1824). ¶ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ô ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ KÏfiÎÔ‚·. EÚ›È· ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÙȘ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ˜ ÛÙÚÔ‡ÁΘ ÛÙË §Ô‡ÙÛ· Î·È ÙË B·ÙfiϷη Î·È ·ÏÏÔ‡, ÙÔÓ Õ˚ £·Ó¿ÛË (1868) Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·, ÙËÓ AÁ›· K˘Úȷ΋ ÛÙ· ¶Â˙Ô‡ÏÈ· Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ K·Ï·‚ÚÔ˘˙ÈÒÙ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 7 IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, ÛÙ· §È‚·‰¿ÎÈ· ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ “¶·¿‰Â˜” Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ Õ˚ §È· Î·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ 3 ¢‹ÌˆÓ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ AÓ¿Ï˄˘. O Â˙ÔfiÚÔ˜ ÛÙ· ηϷ‚ÚÔ˘˙ÈÒÙÈη ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ‰ÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. AÓ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ K·Ï·‚ÚÔ‡˙· ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÔηϷ‚ÚÔ‡˙· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi

42

¶·Ó·Á›· ¶·Ó·ÍÈÒÙÈÛÛ·

™‡ÏÏÔÁÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ H °·‚ÚÔÏ›ÌÓË Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰·, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿˜ ÛÙȘ ÓfiÙȘ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘. MÂٷ͇ Ù˘ B·Ú¿ÛÔ‚·˜ ‰˘ÙÈο Î·È Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ ·Ó·ÙÔÏÈο, ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘ ‚fiÚÂÈ· Î·È Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ÓfiÙÈ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ P¤Ì· Ù˘ AÚÁ·ÏÈÔ‡˜. H ÎÔÈÏ¿‰· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÂÍ¿ÚÌ·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ M·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ (287 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ KÏfiÎÔ‚· Î·È ÙË B·Ú¿ÛÔ‚· Î·È Ë K·ÏÈ·ÎÔ‡‰· (361 Ì.) ‚fiÚÂÈ· Ù˘ B·Ú¿ÛÔ‚·˜. ™ÙËÓ Î·Ù¿Ê˘ÙË ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, 2 ¯ÏÌ. ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È ÂÚËÌÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ó·ÎÙ˙‹, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ·fiÎÚËÌÓÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‡η, ÂÏȤ˜ Î·È Î˘·Ú›ÛÛÈ· ÛÒ˙ÂÙ·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¶·Ó·Á›· ¶·Ó·ÍÈÒÙÈÛÛ· (¶·Ó·ÎÙ˙ÈÒÙÈÛÛ· ¶·Ó·ÍÈÒÙÈÛÛ·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·43

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ηıÔÏÈÎfi Ô˘ Â›Ó·È Ó·fi˜ ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ. O Ó·fi˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 25ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ·È. Î·È Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. √ ÙÚÔ‡ÏÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ·. ∞fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ Ô Ó·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ηٿ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÙËΠ¿Óˆ ÛÙ· ÂÚ›È· ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜, Ô˘ ›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ηıfiÛÔÓ Ù· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÁÏ˘Ù¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·„›‰·˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ̤ÏË. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ §ÈÔÙÚ›‚È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó·fi Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1960. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ ÙÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ T·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ÂÓÒ ÛÙ· ÿÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÎÙ›ÛıËΠÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ 10ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, ÛÙË ı¤ÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘, ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˘ ‰ÚÔÌÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ Ó·fi Û ·fiÛÙ·ÛË 300 Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ M¿ÚÌ·Ú·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. TÔ ·Ï·Èfi ¯ˆÚÈfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË NÙ·Ô‡Ù·Á· οÔ˘ 3¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 1801 Ì ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ Ì¿¯Ë Ù˘ °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘ fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ·ÚÌ·ÙÔÏÔηÂÙ¿ÓÈÔ˜ §Ô˘Î¿˜ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜. O ÏfiÊÔ˜ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰· ÛÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ηÂÙ¿ÓÈÔ, ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ

¶ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆ÈÎfiÚÊÔ˘

NÙ·Ô‡Ù·Á· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚfi ÌÔÓfi¯ˆÚÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚ› ÙÔ 1900). NÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ›È· Â͈ÎÏËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ ∆Ô TÚ›ÎÔÚÊÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù· X¿ÓÈ· °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘, ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜. TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ TÚ›ÎÔÚÊÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· µ¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó MÂ˙·˚‰¤ (ÁfiÓÔ˜ ÙÔ˘ M¤Ë, ¢ÁÂÓ‹˜). TÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ· ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘, ‹Ù·Ó ∫Ï‹Ì·. ¶ÚÔ ÙÔ˘ 1950 Û ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓıËÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ›: M·˚Ï›ÎÈ, AÁÎÔÚÙÛfiÚ·¯Ô, KÔ˘ÛÙ¤Èη, TÛÔ˘Î·Ï¤Èη. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ P¿ÙÛÈη, °È·‚ÚÔ˘Ù¤Èη, K˘ÚÈÙÛ¤Èη (ÛËÌ: ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÒÓ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ fiÓÔÌ·). ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ›ӷÈ: ºÚ¿Áη A·ÓÙÈ¤Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ KÒ‰Èη ÙÔ˘ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ K·Ù·Ê˘Á›Ô˘ TÚȯˆÓ›‰·˜ (ÂÚ› ÙÔ 1650). BÚ›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Ù˘ K·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ Û ˘„fiÌ. 609 Ì. Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿, fiÔ˘ Î·È Ù· ¶·ÏÈÔÛÙ¿ÏÈ· ‹ Ô ¶·ÏÈÔÛÙ¿ÏÔ˜ (¶·ÏÈfiÛÙ·ÏÔ˜). ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ µÚ›ÛÎÂÙ·È NA ·fi ÙË ı¤ÛË °ÂÚÔÎÒÛÙ· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ¶ÂÙÚˆÙfi. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÈÎÚ¿ ÛÈÙ¿ÎÈ· ¯ÙÈṲ̂ӷ ·fi ÍÂÚÔÏÈıÈ¿. ¶ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈο ¿Óˆ ·fi Ù· Ì·ÓÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ºÏˆÚfiÔ˘ÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÙڿψÓÔ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ù·Ó Î·È Û·Ó ¯ÔÚÔÛÙ¿ÛÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. H ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ Ô›ÎËÛ˘. K·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÈÙÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ, ÂÚ›È· ·Ú¯·›ˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È „ËÊȉˆÙ¿. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ “K·ÙÔ¯‹˜” οو ·fi ηÙ‰·43


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·44

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ÊÈṲ̂ÓÔ Û›ÙÈ ‚Ú¤ıËΠ·Ú¯·›Ô˜ Ù¿ÊÔ˜. H Ͽη ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú¯Â ÂÈÁÚ·Ê‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™ÙÔ P¤Ì· ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ Ù· ¶ÚÂÓÙ˙¤Èη ˘‹Ú¯·Ó ÌÓ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÏÔÊ›ÛÎÔ fiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi K˘ÚÈÙÛ¤Èη ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ·Á·ÏÌ¿ÙÈÔ ÔÏÂÌÈÛÙ‹. EΛ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÁÓ˘ı˜ (‚·Ú›‰È· ·fi ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡˜ Ì˘ÎËÓ·˚΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘). ™ÙË ı¤ÛË ¶Èӷο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¿ÊÔÈ Î·È Û ÔÚıÔÁÒÓÈ· ¤ÙÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ MOI™ø. E›Û˘ ÛÙË ‚Ô˘ÓÔÛÂÈÚ¿ §Èı·ÚfiÛÂÚÌ· Î·È ÛÙË ı¤ÛË K·Ì¿Ú· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ·„›‰·˜) ‚Ú¤ıËΠ¯¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· È¤ˆ˜. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙË Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ KÔÓÙ·Ú¿, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ MÂÙfi¯È ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (1819) ÙÔ˘ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÙˆÓ KÚ˘ÔÓÂÚ›ˆÓ (1805). E‰Ò ÛÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ì ÙȘ ˘ÂڷȈÓfi‚Ș ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË, Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÂÚ› ÙÔ 1920 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÙÔ 1976. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ Â›Ó·È Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (1906). AÚÎÂÙ¿ ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÂÚ›È· Û ÔÏÏ¿ ÁÚ·ÊÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ ηٿÏÔÈ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÂÔ-

44

∏ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ Ì ÊfiÓÙÔ ÙË µ·Ú¿ÛÔ‚·

¯ÒÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜, Â¿Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¤ÓÙ ·Ï¢ÚfiÌ˘ÏÔÈ, ˘‰ÚÔΛÓËÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙË ı¤ÛË “¶ÚÈfiÓÈ”, ÏÈÔÙÚ›‚È·, ÎÂÚ·Ìȉ¿ÚÈη, ηڂԢÓÔοÌÈÓ· Î·È ·Û‚ÂÛÙÔοÌÈÓ·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜ O ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ÛΤË Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ B·Ú¿ÛÔ‚·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi (30 OÎÙ. 1836) Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË: B·ÛÈÏÈ΋ °·‚ÚÔÏ›ÌÓ˘. ¶ˆ˜ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· Ô ÙfiÔ˜ Â›Ó·È ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ. ZÔ‡ÛÂ Â‰Ò Î¿ÔÈ· B·ÛÈÏÈ΋, ›Ûˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ¿ÊËÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi οÔÈÔ B·ÛÈÏ¿ÎË ‹ ·fi ÙËÓ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÛÙËÓ AÁ›· TÚÈ¿‰·; ¶Èı·ÓfiÓ Ë B·ÛÈÏÈ΋ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ B·ÙÚ·ÎÔ¯ÒÚÈÔÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ MËÙÚÔÔÏ›ÙË Iˆ¿ÓÓË Afiη˘ÎÔ ÙÔ 1218 - 19. ø˜ ÚÒÙË Ô›ÎËÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ô ·ÏÈfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (1879) Ô˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ÎÔÈÌËÙËÚÈ·Îfi˜. O ÏfiÊÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô Ó·fi˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ AÁ›·˜ TÚÈ¿‰·˜. ™ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋, ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· Ù˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·45

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ÂÚÈÙÂȯÈṲ̂Ó˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÷ÏΛ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘. ™ÙË ¡∞ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÈ‚ÏËÙÈο Ù›¯Ë ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ô¯˘ÚÔ‡ οÛÙÚÔ˘ Ù˘ ¶¿ÁηÏ˘. ∆Ì‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫·‚ÚÔÏ›ÌÓË (§ÈÌÓÔԇϷ), Ô˘ ‹Ù·Ó ÏÈÌ¿ÓÈ. ÕÚ· ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ ¶¿ÁηÏ˘ ¤ÏÂÁ¯Â ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜, fiÙ·Ó ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù· ÂÚ›È· ÌÈ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ‹ 6Ô˘ Ì.Ã. ·È. ∞fi ÙË µ·ÛÈÏÈ΋ ·˘Ù‹ Èı·ÓfiÓ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÚ›È· ÌÈÎÚÔ‡ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ó·Ô‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË Û˘Ó¯‹ ηÙÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· B·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙË §ÈÌÓÔԇϷ, ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ fiÚÌÔ, ÙË B·Ú¿ÛÔ‚·, ÙÔ K¿ÛÙÚÔ Ù˘ ¶¿ÁηÏ˘, Ù· ÂÚ›È· Ù˘ OÌËÚÈ΋˜ X·ÏΛ‰·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙfiÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜.

™ÙËÓ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ ÛÙȘ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜) Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ & ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÙÚ¿Ù·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÚ¿Ù· ηϿÚÂÙ·È, „‹ÓÔÓÙ·È Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ∏ ÕÓˆ B·ÛÈÏÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ µ∞ Úfiԉ˜ Ù˘ B·Ú¿ÛÔ‚·˜. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Ù˘ K¿Ùˆ B·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ· B·ÛÈÏÈ΋. M ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ Ó· ÌÂÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÚÔ˜ Ù· ÌÂÛfiÁÂÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ N·‡·ÎÙÔ˜ - MÂÛÔÏfiÁÁÈ. ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 1 ÂÚ›Ô˘ ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù˘ AÁ›·˜ TÚÈ¿‰·˜ Ù˘ ÕÓˆ B·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ M·˘ÚÔÌ¿ÙÈ (Èı·ÓfiÓ ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ M·˘ÚÔÌ¿Ù˘). TÔ‡ÙÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 15 ÔÈÎÔÁ., ÂÓÒ ÙÔ 1844 ›¯Â 142 ηÙ. Î·È ¤ÎÙÔÙ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ Ô Â›Û˘ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. O ¶Ô˘Î‚›Ï ÛÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: “¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡

∞Ú¯·›· ÷ÏΛ‰·

45


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·46

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ·˘ÙÔ‡ [E˘‹ÓÔ˘], Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË Ù· ÂÚ›È· ÂÓfi˜ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡, fiÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤ÍÈ Î·ÏfiÁÂÚÔÈ”. E›Ó·È ÙÔ ·ÏÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ ÙÔ˘ M·˘ÚÔÌ·ÙÈÔ‡ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜. T· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ·ÏÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ˘ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ Ì ÙËÓ ËÁ‹ MÔ˘ÙÛ¿Ú·, ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ, Ë ¶·Ó·ÁԇϷ Î·È Ë ›‰È· Ë B·Ú¿ÛÔ‚· Â›Ó·È ÙfiÔÈ Âȉ˘ÏÏÈ·ÎÒÓ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÚÈ¿ÙˆÓ. ™ÙË ı¤ÛË “KfiÓÈÛÌ·” ˘‹Ú¯·Ó ÂÏÂÎËÙ¤˜ ÔÁÎÒ‰ÂȘ ¤ÙÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÙÔ 1907 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÎÙÈ˙fiÙ·Ó Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi. µ·Ú¿ÛÔ‚· √ ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ˆ˜ ÙfiÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜. √È ÂÎÎÏË-

∞Ú¯·›· ÷ÏΛ‰·

46

∂Ú›È· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

ۛ˜, ÔÈ ÌÔÓ¤˜ Î·È Ù· ·ÛÎËÙ·ÚÈ¿ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È fiÏ· ÂÚÂÈˆÌ¤Ó·. ∆· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· fï˜ ÛÙÔȯ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔÓ·ÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ›ӷÈ: ¢˘ÙÈο Ù˘ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜, Û ¯·ÌËÏfi ÏÔÊ›ÛÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜, ˘„ÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ó·Ô‡, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. √ Ó·fi˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ 11Ô˘ ·È. Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È Î·Ï·ÈÛıËÛ›·, ‰È·ÙËÚ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ̤۷ ·fi Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÁˆÓÈÒÓ Î·È Ùfi͈Ó. §fiÁˆ Ù˘ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ıÔ‰ËÁËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·47

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙË ÓfiÙÈ· ·fiÎÚËÌÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 80 Ì. ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ‚Ú·¯ÔÛÎÂ¤˜ Û‹Ï·ÈÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÚ›È· ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ·ÛÎËÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô. ∆Ô Û‹Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ ·ÚfiÏÔ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÂÈÈÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È ÙÔ ÊÚÔ˘ÚÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÒ˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Ó·fi Î·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ‰Â›¯ÓÂÈ, ˆ˜ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÔχ ·ÚÁ¿. ∂ΛÓÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi, fï˜, Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÂÁÎÏ›ÛÙÚ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û‹Ï·ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, Û ‡„Ô˜ 10 Ì., fiÔ˘ ·Ó¤‚·ÈÓÂ Ô «¤ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜», ̤ۈ ÌÈ·˜ ͇ÏÈÓ˘ ÛοϷ˜, Î·È ·Ú¤ÌÂÓ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ‹ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ οÔÈÔ˘ ·ÛÎËÙÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ÂÁÎÏ›ÛÙÚ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙË µ∞ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÛÎËÙ·ÚÈfi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ. ∆Ô Û‹Ï·ÈÔ ‹Ù·Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈ-

Ṳ̂ÓÔ, Ì ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ 10Ô˘ 11Ô˘ ·È., ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂȯڛÛÌ·Ù·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ fï˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¶ÂÚÈıÒÚÈ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Ï·ÁÈ¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜, Û ÂÚÈÔ¯‹ Ì ·Ó‡„ËÏ· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÓÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘. ™Ò˙ÔÓÙ·È ÂÚ›È· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ˘ ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ì ÙÚ›Ï¢ÚË ·„›‰·. ∞fi ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Ô˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÙÂȯÈṲ̂ÓÔ ÂÚ›‚ÔÏÔ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Î·È ¡∞ ·fi ÙË ı¤ÛË “¶ËÁ¿‰È” ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÚ›È· Ó·˝ÛÎÔ˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ∆Ô ¶ËÁ¿‰È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 800 Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È Û ÛÙÂÓfiÌ·ÎÚÔ Ͽو̷ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‚Ú·¯fiÙÔÈ¯Ô˘˜ Î·È ÎÔÛÌÂ›Ù·È ·fi ·ÈˆÓfi‚È· ‰Ú˘fi‰ÂÓ‰Ú·. ™‹Ï·È· - ·ÛÎËÙ·ÚÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ fiˆ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋ Î·È °·Ï·Ù¿˜ Î·È Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ Î·È °·Ï·Ù¿ ™ÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ Ì ÙÔ

√ οÌÔ˜ ÙÔ˘ °·Ï·Ù¿ ·fi ÙË µ·Ú¿ÛÔ‚·

47


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·48

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ ‹ µÚfiÌÈ·Ú˘ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜, Î·È ÙÔ˘ °·Ï·Ù¿ Ì ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, ÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ ·Ú¯·›Ô ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ “¶ÂÙÚ‹ÂÛÛ·˜” ∫·Ï˘‰ÒÓ·˜, ÙÔ øÚÈfiηÛÙÚÔ ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ µ·Ú¿ÛÔ‚·, Ë ·Ú¯·›· fiÏË ÕÚ·¯ıÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, Î·È Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÂÈ·˜ ÂÔ¯‹˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ™¯ÂÙÈο ‡ÎÔϘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ µ·Ú¿ÛÔ‚· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∫ÏfiÎÔ‚·: ñ ™ÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋. ñ ∞fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ¡∞ Ï·ÁÈ¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÚÈıÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Ï·ÁÈ¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ Î·È ÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·ÓËÊÔÚÈ΋ Û ·Û·Ê¤˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ·Ú·È‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √ÚÂÈ‚·Û›· √ÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙË µ·Ú¿ÛÔ‚· fiÛÔ Î·È

48

√ÚÂÈ‚·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜

ÛÙËÓ ∫ÏfiÎÔ‚·: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ µ·ÛÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙȘ ÛËÏȤ˜, Ù· ·ÏÈ¿ ·ÛÎËÙ·ÚÈ¿, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “ËÁ¿‰È” Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™Ê˘Ú›. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi °·Ï·Ù¿˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÛËÏȤ˜, Ù· ·ÏÈ¿ ·ÛÎËÙ·ÚÈ¿, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “ËÁ¿‰È” Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™Ê˘Ú›. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË.

∆Ô ËÁ¿‰È ÛÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·49

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ñ ∞fi ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ˆÚÈfi ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓËÊÔÚÈÎfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “ËÁ¿‰È” Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ™Ê˘Ú›. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË. ñ ∞fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜. ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛË ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ ÔÚıÔÏ·ÁȤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·fiÙÔÌÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫Ú˘ÔÓÂÚ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ú·Á̤Ó˜ Î·È ÛËÌ·‰Â̤Ó˜ ·Ó·ÚÚȯËÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ Û ÛηÚÈÊ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜, ÒÚ·, ‚·ıÌÔ› ‰˘ÛÎÔÏ›·˜, ÎÙÏ.

¶Ô‰ËÏ·Û›· - ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ›Ù Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ù Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ Â›Û˘ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ.

∞ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜

∞Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ù˘ µ·Ú¿ÛÔ‚·˜

49


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:07

™ÂÏ›‰·50

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ √ÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ √ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË µ·Ú¿ÛÔ‚· Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ¯ÏˆÚ›‰· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·Ó›‰·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ‰ËÌÈο ‚Ú·¯fiÊ˘Ù· Î·È Â›Û˘, ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ï›Á˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ quercus pubescens (¯ÓÔÒ‰ÂȘ ‰Ú‡Â˜), ·ÈˆÓfi‚È· ‰¤ÓÙÚ· Û ·Ù¿ÚÈ· οو ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √ÚÓÈıÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û‚·ÚÓ‹ÛÙÚ·, Û¿ÓÈÔ ‚Ú·¯fiÔ˘ÏÔ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂΛ ÁÎÚÂÌÔ‡˜ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ¿ÁÚÈ· ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰· Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∆¤ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË µ·Ú¿ÛÔ‚· Û‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó ËÌÈ¿ÁÚÈ· Á›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÎÔ¿‰È· Î·È ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È.

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÎËÓ‹ Ì ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿

50

™‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞π∆ø§π∞ ∞.∂.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:07

™ÂÏ›‰·51

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ™Â fiÏË ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙË °·‚ÚÔÏ›ÌÓË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÛÙ›·Û˘. ™ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· fiÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ™ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ Â›Û˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚfiÙ˘Ô˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∆ÔÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÙÚ¿Ù·˜ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ ™ÙËÓ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋ ÛÙȘ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜) Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ & ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÙÚ¿Ù·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ηϿÚÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÚ¿Ù·, „‹ÓÔÓÙ·È Û·Ú‰¤Ï˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ.

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∆Ú¿Ù·˜

51


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘

10:08

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·52


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·53

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘

∂∫∆∞™∏ 50.794 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 3.230 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26343. 60 401 ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ adirio@otenet.gr π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∆∫À√ www.antirio.gov.gr K∂¶ 26340. 31 200 ∂§∆∞ 26340. 31 390 ∫∆∂§ 26340. 31 500 ∆∞•π 26340. 31 282

°ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ƒ›ÔÓ, ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ϤÁÂÙ·È ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ ·¯·˚Îfi ƒ›ÔÓ ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¡fiÙÈ· ¡·˘·ÎÙ›·. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ‰˘ÙÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ªÔχÎÚÂÈÔ˘ Î·È ª·Î‡ÓÂÈ·˜ Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∆∫À√ www.aitoloakarnania.gr www.orininafpaktia.gr

¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏

Àæ√ª∂∆ƒ√

¶§∏£À™ª√™ 2001

∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

∞ÓÙ›ÚÚÈÔ

6.701

4

1.600

9

ªÔχÎÚÂÈÔ

12.978

80

980

11

ª·Î‡ÓÂÈ·

31.115

30

650

12 53


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·54

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›· - º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ËÌÈÔÚÂÈÓfi ¢‹ÌÔ Ì ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ƒ›Ô, ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚ·˚Îfi ‰˘ÙÈο. ™Ù· ‰˘ÙÈο ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜ (1.037 Ì.) Ô˘ Ë ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ fiÚÌÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Ì ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜. µfiÚÂÈ· Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· µ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ∞fi ÂΛ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÓfiÙÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È µ∞ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¶Ï·ÙÔÓfiÚÂÌ· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¶Ï·Ù·Ó›Ù˘. ∏ ∫ÏfiÎÔ‚· ‹ ¶·ÏÈÔ‚Ô‡Ó· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ΈÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ fiÙ·Ó ÙË ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙÔ ›Ûˆ Ù˘ ̤ÚÔ˜ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÎˆÓÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 300 Ì. ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Î·È ÚÔÂÎÙ›ÓÂÙ·È µ∞ ˆ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ‡„Ô˘˜ 600 Î·È ϤÔÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Î·È Ë ÁÂÈÙÓ›·Û‹ Ù˘ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÚÔÛʤÚÂÈ ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÙÚ·˚ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ.

∆Ô ·Ú¯·›Ô fiÓÔÌ· Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜ Â›Ó·È ∆·ÊÈ·ÛÛfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ıÚ‡ÏÔ Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¡¤ÛÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÔÛÌ‹ ıÂÈ·ÊÈÔ‡ Ô˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∫ÏfiÎÔ‚· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¶·ÏÈÔ‚Ô‡Ó· Î·È ∫·Î‹ ™Î¿Ï· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰‡Û‚·ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ì ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ∆ËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÷ÏԇϷÁ·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ µ·Ù¿ÎÈ, ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ, Ì ÓfiÙÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ڤ̷ٷ Î·È Ú˘¿ÎÈ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔÓ ¶·ÙÚ·˚Îfi ∫fiÏÔ.

∏ ∫ÏfiÎÔ‚· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

54

∏ ∫ÏfiÎÔ‚· ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·55

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ √‰ÔÈÔÚÈÎfi Ô‰È΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÚÔ˜ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ - ∞ÁÚ›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∆Ô ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ·¤¯ÂÈ 10 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Î·È Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ÚfiÏÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. ∆Ô ªÔχÎÚÂÈÔ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ‚fiÚÂÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÁÈ· ÙË Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, 9 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ. ∞fi ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶Ï·Ù·Ó›Ù˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ªÔχÎÚÂÈÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ·fiÛÙ·ÛË 5 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ. ∏ ª·Î‡ÓÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Î·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÔÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (‰˘ÙÈο) ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÔÈ ¯ÂÚÛ·›ÔÈ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ (·Ó·ÙÔÏÈο). ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ƒ›˙· (15 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ), ÙË ª·Î‡ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÙÔÔ-

ıÂۛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Â›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜ (¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·) ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ (µÂÏ‚›Ó·, µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·). πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· - ∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ∆Ô ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ˆÚÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √ ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¶˘ı›· ÂÚÈ›¯Â ÙË ÊÚ¿ÛË ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÂÓfiËÛ·Ó ÔÈ ∏Ú·ÎÏÂȉ›˜ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ⁄ÏÏÔ. ∏ ÊÚ¿ÛË “ÛÙÂÓ˘ÁÚ¿Ó Ù‹Ó Â˘Ú˘Á¿ÛÙÔÚ·” ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙ ÙÔÓ ÔÚıÌfi ÙÔ˘ ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Ô˘ ÛÙ¤ÓÂ˘Â Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ªÂ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÌÔ‡ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙÔÓ ∆‹ÌÂÓÔ, ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·fi ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÏÔ›· Ô˘ ›¯·Ó Ó·˘ËÁ‹ÛÂÈ ÔÈ §ÔÎÚÔ› Ì ԉËÁfi ÙÔÓ “ÙÚÈfiÊı·ÏÌÔ” ŸÍ˘ÏÔ ·fi ÙËÓ ∞Èوϛ·. ∆Ô ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÓˆÓÂ Î·È ¯ÒÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ §ÔÎÚ›‰· Î·È ÙËÓ ∞Èوϛ· ÁÈ· ÙËÓ ∞¯·˝·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ˆ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜. ∆Ô ·Ú¯·›Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÂÓÙÔ›ÛıËΠ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘.

55


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·56

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ∆Ô ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ªÔÏ˘ÎÚÈÎfiÓ ƒ›ÔÓ ‹ ªÔχÎÚÈÔÓ ƒ›ÔÓ, ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ªÔχÎÚÂÈ·˜. °‡Úˆ ÛÙ· 459 .Ã. ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔÓ, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ∆Ô 338 .Ã. Ë ¡·‡·ÎÙÔ˜ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜. ∆ËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ªÔχÎÚÂÈ·, Ë ª·Î‡ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ Ô˘ ϤÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· Î·È Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜. ∆Ô ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¤Û˘ ‰È‰ڷ̿ÙÈÛÂ Î·È ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, fiÙ·Ó ·Ú·‰fiıËΠÙÔ 1499 ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚ÂÓÂÙÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜

∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘

56

∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘

√ıˆÌ·ÓÔ‡˜. ∆fiÙÂ Ô ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ µ·ÁÈ·˙›Ù µ' ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ÛÙÂÓÔ‡” ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ‰‡Ô ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ ÛÙ· ‰˘Ô ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ· (ƒ›Ô ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿ Î·È ƒ›Ô Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘), ¿Óˆ Û ·Ú¯·›· ıÂ̤ÏÈ·. ∞fi ÙÔÓ 17Ô ·È. Ô ÔÚıÌfi˜ ÙˆÓ ƒ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ¢·Ú‰·Ó¤ÏÈ· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ (Dardaneli di Lepanto) Î·È ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘ (Roumeli Castle), ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙÈÎÚÈÓfi ƒ›Ô ∫·ÛÙ¤ÏÈ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿ (Moreas Castle). ∆Ô ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ·Ó‹Î ÛÙÔÓ Î·˙¿ (Â·Ú¯›·) ÙÔ˘ µÂÓ¤ÙÈÎÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ∫¿Ùˆ µÂÓ¤ÙÈÎÔ, ÌÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ ∂·Ú¯›· ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È µÂÓ¤ÙÈÎÔ˘ (¡·˘·ÎÙÔ‚ÂÓ¤ÙÈÎÔ) ̤¯ÚÈ ÛÙ· 1833 Ô˘ ȉڇıËÎÂ Ë ∂·Ú¯›· ¡·˘·ÎÙ›·˜. ∆Ô ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÌÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ. ∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÔ ªÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. H Û˘Óı‹ÎË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ 13 M·ÚÙ›Ô˘ 1829 Î·È ÙÔ K·ÛÙ¤ÏÈ, fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ÙÔ AÓÙ›ÚÚÈÔ, ÂÚÈ‹Ïı ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô º¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ (ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È.). ∂›Û˘ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô ¡·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¤ÚÁÔ, Ë Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙ› “÷ڛϷԘ ∆ÚÈÎÔ‡˘” ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ·. ∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ïˆ‰ÈˆÙ‹ Á¤Ê˘Ú· ÔÏÏ·ÏÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ̋ÎÔ˜ 2.252 Ì. ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ù˘ fï˜ Ì‹ÎÔ˜ Â›Ó·È 2.883 Ì. Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È Ì ÙÚ›· ÎÂÓÙÚÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ 560 Ì. Î·È ‰˘Ô Ï¢ÚÈο ÙˆÓ 286 Ì.,


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·57

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘

∆Ô Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ & Ë Á¤Ê˘Ú· “÷ڛϷԘ ∆ÚÈÎÔ‡˘”

ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ˆ˜ 65 Ì. οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∞Ó·ÚÙ¿Ù·È ·fi 4 ˘ÏÒÓ˜ ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ·ÎÚfi‚·ıÚ· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∞fi ÙȘ ÎÂʷϤ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘ÏÒÓˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó 368 ηÏ҉ȷ, ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË Ë Á¤Ê˘Ú·, ηٷÓÂÌË̤ӷ ·Ó¿ 12 ̤ÙÚ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Û ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰Â˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·˜ ‹ ·Ó› ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ì·ÎÚ˘¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û˘Ó ÌÈ· ‚ÔËıËÙÈ΋ ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ‰‡Ô ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Û¯ÈÛ‹ Ù˘, ¤Ó·Ó ·Ó¿ ηÙ‡ı˘ÓÛË. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¤‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙÔ˘˜ Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ Ó¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹,

Ù· Ú‡̷ٷ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Ô˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÛÌ›ÁÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·ÙÚ·˚Îfi Î·È ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÁÈ· ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙ· 2.000 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙË ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛı› ÁÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· ˆ˜ Î·È 265 ¯ÏÌ. ÙËÓ ÒÚ·, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÌÂ Ù˘ÊÒÓ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈÔ˘ 180.000 ÙfiÓˆÓ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 16 ÎfiÌ‚ˆÓ.

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ Ì ı¤· ÙË Á¤Ê˘Ú·

∞Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ

57


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·58

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ªÔχÎÚÂÈÔ˘ ∆Ô ∞Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÛ¯·ÙȤ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ §ÔÎÚ›‰·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ∞Èوϛ·˜, ÛÙËÓ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÚÈ‹Ïı ·ÚÁfiÙÂÚ·. ◊Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ªÔÏ˘ÎÚÈÎfiÓ ƒ›ÔÓ. ∞Ú¯·›Ô˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ1 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ¢Ú·Á·ÙÛÈ¿, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ °¤Ê˘Ú·˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ ·ψÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ªÔχÎÚÂÈÔ˘. ◊Ù·Ó Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË fiÏË Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘, ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢È¤ıÂÙ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â Î·È ÂڛϷÌÚÔ˜ Ó·fi˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Û' ·˘ÙfiÓ. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∆Ô ªÔχÎÚÂÈÔ È‰Ú‡ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ˘‹ÚÍ ·ÔÈΛ· ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ ÙÔÓ 7Ô .Ã. ·ÈÒÓ· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤ-

58

∞Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ

ÌÔ˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ∆Ô 431 .Ã. ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ó·˘Ì·¯›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ˘fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi ºÔÚÌ›ˆÓ· Î·È ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ∫Ó‹ÌÔÓ·. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ·ÓˆÏÂıÚ›· Î·È Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ƒ›Ô, ÂÓÒ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÚÔÛ¿Ú·Í·Ó ÛÙÔ ªÔÏ˘ÎÚÈÎfiÓ ƒ›ÔÓ. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ 426 .Ã. ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ Î·Ù·Ï‹ÊıËΠ·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÙÔ 338 .Ã. ∆Ô ·Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ∂ÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ ªÔÏ˘ÎÚ›Ԣ, ·ÚfiÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È ∂ÏÏËÓÈÎfi Ù˘ µÂÏ‚›Ó·˜. ∞fi ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ

ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·59

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë ÛÙÂÓ‹ Î·È ÂÈÌ‹Î˘ ÙÂȯÈṲ̂ÓË ·ÎÚfiÔÏË. ™ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏfi Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎ·Ï˘Êı› ηÏԉȷÙËÚË̤ӷ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ˆÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ 4Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ∆Ô Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Â›ÌËΘ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È Ë ÎÚË›‰· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ê·Èfi Î·È ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ·Ó·‚·ıÌÔ‡˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÚfiÊı·Û ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÚÈÓ ÙÔ 400 .Ã.. Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È ÌÈ· ÛÙÔ¿. ∆Ô ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ªÔχÎÚÂÈÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ¶Ï·Ù·Ó›Ù˘, ÕÓˆ ¶Ï·Ù·Ó›Ù˘ Î·È ºÚ·Áη›Èη. TÔ MÔχÎÚÂÈÔ Ì ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· MÔ‡È (MÔ‡Ë) Â›Ó·È ÌÂÙ··Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜. ¶ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚ›ÔÙÔ ÏfiÊÔ (281 Ì.), B¢ ÙÔ˘ MÔχÎÚÂÈÔ˘. E‰Ò ˘‹Ú¯Â ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔÓ‹. KÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó·fi ̤۷ ÛÙÔ ÁÔ‡·ÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÂÌ¿ÙË ÎÂÚ·Ì›‰È·. ™ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ Ó·fi˜ Î·È Ë ı¤· Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÚÔ-

ªÔχÎÚÂÈÔ

οϘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó. H Ͽη Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎÙËÙÔÚÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ Î·È ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÂ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ·Û‚¤ÛÙË. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ‰‡Ô ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ 1851 Î·È 1862. ™Â ÌÈ· ¯·Ú¿‰Ú· ÛÙËÓ ¶ÂÚ‰ÈÎfiϷη ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÛÙ· 1851. ∏ ÎÙËÙÔÚÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÙÔً͈ ÓfiÙÈ· ›ÛÔ‰Ô. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ¶·Ï·ÙÚ¿¯Ë˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ AÓ¿ÏË„Ë ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1975 Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ. ¶¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶Ï·Ù·ÓfiÚÂÌ· (∫¿Î·‚Ô˜) ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË, ÛÙ· fiÚÈ· ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘.

∞Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ª·Î‡ÓÂÈ·˜

59


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·60

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘

∏ ı¤· ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ª·Î‡ÓÂÈ·˜

ÕÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ∫ÏfiÎÔ‚·, fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘. ™ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÈÁ·Ó¿, ·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÓÔ‡Ó ˉÒÓÙ·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È „ËÙfi ·ÚÓ›. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ª·Î‡ÓÂÈ·˜ ∏ ·Ú¯·›· fiÏË ª·Î‡ÓÂÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ Î·È NA ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∆·ÊÈ·ÛÛÔ‡ (∫ÏfiÎÔ‚·) ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ªÔχÎÚÂÈÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÁÓˆÛÙfi fiÙ ¯Ù›ÛÙËÎÂ, ›Ûˆ˜ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¯·›· ÔÌËÚÈ΋ fiÏË. ∏ ª·Î‡ÓÂÈ· ‹Ù·Ó §ÔÎÚÈ΋ fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ Î·È ‰Â Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙ ¤Ú·Û ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ. ÿÛˆ˜ ÙÔ 338 .Ã., ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô º›ÏÈÔ˜ Ô µ’ Ô ª·Î‰ÒÓ Î·Ù¤Ï·‚ ÙË ¡·‡·ÎÙÔ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ª·Î‡ÓÂÈ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ·fi„ÂȘ, ÔÊ›ÏÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÛÂ Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· ›Ù Û ÛÂÈÛÌfi, ›Ù Û ÂȉËÌ›· ÂÏÔÓÔÛ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·Ï›ÂÙ·È Ë ÂΉԯ‹, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜, Ó· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ 60

ª·Î‰ÔÓ›·˜ º›ÏÈÔ ÙÔÓ ∂'. ŒÎÙÔÙÂ Ë ·Ú¯·›· ª·Î‡ÓÂÈ· ÂÚÈ‹Ïı Û ·Ú·ÎÌ‹. ∆· ›¯ÓË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ª·Î‡ÓÂÈ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È µ¢ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ª·Ì¿Îˆ Ù˘ ª·Î‡ÓÂÈ·˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ" Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 200 Ì. ∆ÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÂÎËÙ¤˜ ¤ÙÚ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù›¯Ô˘˜. ∆Ô Ù›¯Ô˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ›¯ÓË ·Ï·ÈÔ‡ ÏÈ̤ӷ ÛÙË ı¤ÛË “∫ÂÚ·Ìȉ¿ÎÈ”. ™ÙË ¡∞ Ï·ÁÈ¿ Ù˘ ·ÎÚfiÔÏ˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ›¯Â 14 ÛÂÈÚ¤˜ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ›Ûˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ Î·È ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ. ™ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÙÚÂȘ ¢ı‡ÁÚ·Ì̘ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÛÂÈÚ¤˜ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Ï¿ÙË, fiÔ˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ οıÔÓÙ·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ˘‹Ú¯Â ¤ÙÚÈÓÔ˜ ıÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ. µfiÚÂÈ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ‰‡Ô ΛÔÓ˜. B˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ·Ú·ÏÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ™ÔÔÙfi ÛÙÔÓ fiÚÌÔ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› KÔÏÔ‚·›Èη Î·È M·ÁÎÏ·Ú·›Èη Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ PÈ˙fiÚÂÌ·. ™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi M·ÁÎÏ·Ú·›Èη ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ï·Èfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·61

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¶·Ï·Èfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ X·ÏԇϷÁ· Ô˘ ›¯Â ÙÔ 1829, 32 ηÙ. Î·È ¤ÎÙÔÙ ¤·˘Û ӷ ·ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È. TÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ª·Î‡ÓÂÈ·˜ ‹Ù·Ó M·Ì¿Îˆ, ·fi ÙÔ ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ M·Ì¿ÎÔ˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ (200 Ì.). H M·Ì¿Îˆ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ 1844 Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÏfiÊÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ £ˆÌ¿. ™ÙȘ ·ÔÁڷʤ˜ ·fi ÙÔ 1940 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë K¿Ùˆ M·Ì¿Îˆ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë M·Î‡ÓÂÈ·. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‹Ù·Ó ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ŸÙ·Ó ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ fiÚÌÔ K·Ï·Ì¿ÎÈ, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂıÓÈÎÔ‡, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›È·, ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ¤ÎÙÈÛ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙË M·Î‡ÓÂÈ·, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Â› ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ∆fiÙ ‹Ù·Ó Ô˘ ·fi ª·Î‡ÓÂÈ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠª·Ì¿ÎÔ˘, ª·Ì̿Έ ‹ ª·Ì¿Îˆ ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÏÈfi Ù˘ fiÓÔÌ·. ∏ ª·Î‡ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ˆÚ·Èfiٷ٘ ·Ú·Ï›Â˜. °Ú·ÊÈÎÔ› ÔÈ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› AÁÚ·ȉfiηÌÔ˜, fiÔ˘ Î·È ÏÔ˘ÙÚÔËÁ‹, ηıÒ˜ Î·È Ë P›˙· ÛÙ· ÚÈ˙¿ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û Á¤ÚÈΘ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ™Ù· ¡∞ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ Ã·ÏԇϷÁ· Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ªÔÏ˘ÎÚÂÈÒÙÈΘ Ú¿¯Â˜ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ‰›ÙÔÍÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ Ì ¤Ì‚ÔÏÔ, Èı·Ófiٷٷ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È. ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ƒ›˙·˜, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∆ÛÈÔ‡Ú·˜ fiÔ˘ „‹ÓÔÓÙ·È ÙÛÈÔ‡Ú˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ.

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ªÈ· Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË Â˙ÔÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒ›˙· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Ú¤Ì· ∫·ÙÛ¿Ì·. ∞fi ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË.

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

∆Ô ¯ˆÚÈfi ƒ›˙· ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ

61


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·62

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¶Ô‰ËÏ·Û›· ¶Ô‰ËÏ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ›ӷÈ: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒ›˙· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜. ñ ¢È·‰ÚÔ̤˜ ·fi ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ ‹ ÙË ª·Î‡ÓÂÈ· ÚÔ˜ Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˘, ÙÔ ·Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ, ÙË µÂÏ‚›Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ÕÓˆ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì ΢ÎÏÈ΋ ÔÚ›·. §Ô˘ÙÚ¿ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˘

¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ¢È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ›ӷÈ: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒ›˙· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÓˆ ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜. ñ ∞fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ƒ›˙· Î·È ª·Î‡ÓÂÈ· ÚÔ˜ Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô ªÔχÎÚÂÈÔ Î·È ·fi ÂΛ ÚÔ˜ µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ‹ ̤ۈ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ µ·Ù¿ÎÈ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜. ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˜ - ∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹

62

¶ÚÔ˜ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·63

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ π·Ì·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ £ÂÈÔ‡¯· §Ô˘ÙÚ¿ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˘ √ ∞ÁÚ·ȉfiηÌÔ˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· È·Ì·ÙÈο ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÚÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÚıÚÈÙÈο, ÂÎ˙¤Ì·Ù· ‹ ¿ÏϘ ‰ÂÚÌ·ÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÚÒÓ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ∏ ª·Î‡ÓÂÈ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÛÙ›·Û˘. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË, ÛÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ Î·È ÛÙÔ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË. Œ¯Ô˘Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÂ

ηٷχ̷ٷ ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ Î·È ÙÔÓ ÕÓˆ ¶Ï·Ù·Ó›ÙË Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ∆ÔÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÈÁ·Ó¿ ªÔχÎÚÂÈÔ ™ÙÔ ªÔχÎÚÂÈÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒÈÁ·Ó¿, ·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÓÔ‡Ó ˉÒÓÙ·˜ ηٿ ÙÔ ¤ıÈÌÔ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È „ËÙfi ·ÚÓ›. °ÈÔÚÙ‹ ÙÛÈÔ‡Ú·˜ - ƒ›˙· ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ƒ›˙·˜, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∆ÛÈÔ‡Ú·˜ fiÔ˘ „‹ÓÔÓÙ·È ÙÛÈÔ‡Ú˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ.

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ªÔÏ˘ÎÚ›Ԣ

™‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞π∆ø§π∞ ∞.∂.

63


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

™ÂÏ›‰·64


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·65

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

∂∫∆∞™∏ 159.947 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 17.460 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ¡·‡·ÎÙÔ˜

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26340. 27 239

∆∞•π 26340. 25 111 - 3

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ embargo@otenet.gr

°ƒ∞º∂π√ ∆√Àƒπ™ª√À ¡∞À¶∞∫∆√À 26340. 38 533

π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.nafpaktos.gr K∂¶ 26340. 38 255 ∞™∆À¡√ªπ∫√ ∆ª∏ª∞ 26340. 27 258 ¢∞™∞ƒÃ∂π√ 26340. 27 246 ¶Àƒ√™µ∂™∆π∫∏ 26340. 22 199 ∂§∆∞ 26340. 41 246

∫∞™∆ƒ√ ¡∞À¶∞∫∆√À 26340. 27 240 ∞ƒÃ√¡∆π∫√ ª¶√∆™∞ƒ∏ 26340. 29 779 ª√À™∂π√ ∞°ø¡∞ ∆√À 1821 26340. 27 084 ∫∂¡∆ƒ√ À°∂π∞™ 26340. 23 690 - 1 Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∆∫À√ www.aitoloakarnania.gr www.orininafpaktia.gr

∫∆∂§ 26340. 27 246

65


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·66

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ °ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· √ ¢‹ÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¡∞ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·. ¢˘ÙÈο ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Î·È Ã¿ÏÎÂÈ·˜, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ã¿ÏÎÂÈ·˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ ∂˘·Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜. ¡fiÙÈ· ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∞ÊÚÔ͢ÏÈ¿˜, µÂÏ‚›Ó·˜, µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜, µÔÌ‚ÔÎÔ‡˜, ¢¿ÊÓ˘, ª·ÌÔ˘Ï¿‰·˜, ¡ÂfiηÛÙÚÔ˘, •ËÚÔ‹Á·‰Ô˘, ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ·Î›Ô˘, ¶ÈÙÛÈÓ·›ÈΈÓ, ƒÈÁ·Ó›Ô˘ Î·È ™Î¿Ï·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹.

√ ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ Î·È ÙÔÓ ¶fiÚÔ ¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏

¡·‡·ÎÙÔ˜

66

17.482

Àæ√ª∂∆ƒ√

¶§∏£À™ª√™ 2001

∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

20

12.225

0

∞ÊÚÔ͢ÏÈ¿

17.706

200

453

6

µÂÏ‚›Ó·

10.679

170

124

8

µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·

17.144

340

266

18

µÔÌ‚ÔÎÔ‡

11.755

550

319

10

¢¿ÊÓË

9.954

180

778

5

§˘ÁÈ¿

1.695

70

1.105

3

ª·ÌÔ˘Ï¿‰·

7.928

120

430

4

¡ÂfiηÛÙÚÔ

11.105

820

117

18

•ËÚÔ‹Á·‰Ô

2.050

50

474

3

¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ

11.455

380

83

15

¶ÈÙÛÈÓ·›Èη

14.000

400

215

12

ƒÈÁ¿ÓÈÔ

19.086

620

335

21

™Î¿Ï·

7.828

300

536

5


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·67

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ √ ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ¢‹ÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓfi Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ËÌÈÔÚÂÈÓfi Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ÈÓfi. µfiÚÂÈ· Î·È µ∞ ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi Ù· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fiÙÔÌ· Ú·Ó‹ ÙˆÓ ÔÚ¤ˆÓ ¡·˘·ÎÙ›·˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ Î·È ¡¢ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÈ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÂÍÔ̷χÓÔÓÙ·È Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ‹È· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ·fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ∆Ô ÓfiÙÈÔ fiÚÈÔ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ‹ÚÂÌÔ ÙÔ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë fiÏË Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ N·˘¿ÎÙÔ˘ Ì ٷ 14 ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ OÚ›Á·ÓÔÓ (ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi PÈÁ¿ÓÈ) Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÂÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ÔÙ·Ìfi µ¢ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ªfiÚÓÔ ¡∞. ¢È·ÙÚ¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‚·ıÈ¿ ¯·Ú¿‰ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ™Î· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ‰È‡ı˘ÓÛË ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Î·È ÙËÓ ËÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ µ·ÚÈ¿ ÛÙ· ¡¢ Ì ‰È‡ı˘ÓÛË µ¢ - ¡∞.

TÔ ‚Ô˘Ófi PÈÁ¿ÓÈ (OÚ›Á·ÓÔÓ) ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi fiÚÔ ŸÚË N·˘·ÎÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ÎÔÚ˘ÊÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈ΋ Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. O fiÚÔ˜ fï˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·‰fiÎÈÌÔ˜ ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚fiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ·, ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ N·˘·ÎÙ›·˜ ›ӷÈ. TÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ PÈÁ¿ÓÈ Ô˘ Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô Õ˚ §È·˜ (1.469 Ì.) ÂÓÒ ÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ‡„Ô˜ 1.405 Ì. Î·È 1.221 Ì. ÕÏϘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Â›Ó·È ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi - Õ˚ §È·˜ (1.084 Ì.), æËÏ‹ KÔÚ˘Ê‹ (1.075 Ì.), ™ÎÔÈ¿ (1.043 Ì.) Î·È ¿ÏϘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜. TÔ fiÚÔ˜ PÈÁ¿ÓÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ E‡ËÓÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ˘ÂÚ¿Óˆ Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘. BϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË N·‡·ÎÙÔ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ Ê·Ï·ÎÚÔ‡ Á˘ÌÓÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‚·Û‹ ÙÔ˘. ™Â ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÔÈ ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ fï˜ Â›Ó·È ·fiÙÔ̘, ·ÊÔ‡ ۯ‰fiÓ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ E‡ËÓÔ, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ™Î·˜ Î·È B·ÚÈ¿˜, ÙÔÓ BÚÔÛÙÈ·Ó›ÙÈÎÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚԯ›̷ÚÚÔ˘˜. ŸÛÔ fï˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ë fi„Ë ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ˘ÎÓ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‰¤Ó‰ÚˆÓ.

∏ Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿

67


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·68

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ TÔ ‚Ô˘Ófi, ›Ù Ì ÙË Ï·˚΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ PÈÁ¿ÓÈ, ›Ù Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ OÚ›Á·ÓÔÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. AӷʤÚÂÙ·È fï˜ ÙÔ ÕÏÊÈÔÓ ‹ M‡ËÓÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ì Ì ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ PÈÁ¿ÓÈ, Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ·ÏÊfi (ÁÎÚ›˙Ô, Á˘ÌÓfi), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘. ∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ Â›‰Ú·Û˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜, ÙˆÓ ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ù˘ ÔÚÂÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘, Ù˘ ÁˆÏÔÁÈ΋˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô˘ ·Û΋ıËÎ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Ù· ‰ÈÓ¿ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο Ê˘Ù¿, ÂÏȤ˜, ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, ·Ì¤ÏÈ·, ÎË¢ÙÈο Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·Ú·ÔÛ›ÙÈ Î·È ÛÈÙËÚ¿. ∫·Ú˘‰È¤˜ Î·È ·Ì¤ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ˙ÒÓ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ı·ÌÓfiÙÔÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚ÈfiÙÔÔ. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Â›Û˘ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ·Ó·ÏÔÁÈο ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ÛÈÙËÚ¿, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ fï˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËηÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏÂÈÌ̤Ó˜ ηٿ

68

∆Ô fiÚÔ˜ ƒÈÁ¿ÓÈ

ηÓfiÓ· ‰ÂÓ‰ÚÒ‰ÂȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Û Â˙ԇϘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÁÚÔ‰·ÛÈÎfi ÙÔ›Ô. ∏ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ï·Ù¿ÓÈ·, Ï˘Á·ÚȤ˜, ÈÙȤ˜, ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜ Î.¿. ™Â ˘ÁÚ¿ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ·ÚÈ¿. ªÂÛÔÁÂȷο ‰¿ÛË ·ÚÈ¿˜ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÒÚÈÌ· ‰¤Ó‰Ú·, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÙfiÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ¯ÏˆÚ›‰·, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È·, ÛÙ· ‰¿ÛË, ÛÙ· ÊÚ‡Á·Ó·, ÛÙË Ì·Î›·, ÛÙ· ˘ÁÚÔÏ›‚·‰· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ·fi Û¿ÓȘ Ôگȉ¤Â˜, ›Úȉ˜, ÁÏ·‰ÈfiϘ, ΢ÎÏ¿ÌÈÓ· Î·È Î·Ì·ÓԇϘ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÂӉȷÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›‰·, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰¿ÊÔ˘˜, ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Îϛ̷ÙÔ˜. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÙˆÓ ·Ô‰ËÌËÙÈÎÒÓ Ô˘ÏÈÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·. °È· Ù· ›‰Ë Ù˘ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: Ù· ·Ú·ÎÙÈο Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:08

™ÂÏ›‰·69

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÁÂÚ·ÎÔÂȉ‹ Î·È Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ·Ú·ÎÙÈο fiˆ˜ Ô Êȉ·ÂÙfi˜, Ë ÁÂڷΛӷ, Ô ÂÙÚ›Ù˘ Î.¿. Ó˘ÎÙfi‚È· ·Ú·ÎÙÈο ΢ڛˆ˜ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Î·È ÌÔ‡ÊÔÈ. ∞fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡, ÙÔ Ù۷οÏÈ, ÙÔ ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ, ÙÔ ˙·Úο‰È ÛÙ· „ËÏfiÙÂÚ·, ÂÓÒ Ù·ÎÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ô Ï‡ÎÔ˜. ™ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Î·È ÙÔ ªfiÚÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ȯı˘Ô·Ó›‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÛÙÚÔʘ, ¯¤ÏÈ·, ÛÙÚÔÛ›‰È· Î·È ¯·ÌÔÛÔ‡ÚÙˉ˜. ∆Ô ÛÙÚÔÛ›‰È Â›Ó·È ÂÓ‰ËÌÈÎfi „¿ÚÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ∂›Û˘ Ô ¯·ÌÔÛÔ‡ÚÙ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ‰ËÌÈÎfi ˘Ô›‰Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∆ÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù·Ê‡ÁÈ· ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ (ÚÒËÓ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ): ∆Ô ÌfiÓÈÌÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ, Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ª·ÌÔ˘Ï¿‰·˜ - ∞ÊÚÔ͢ÏÈ¿˜ - µÔÌ‚ÔÎÔ‡˜ - ¶ÈÙÛÈÓ·›ÈΈÓ. ∆Ô ÌfiÓÈÌÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘, ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜, ª·Î‡ÓÂÈ·˜ Î·È µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜, ¢‹ÌˆÓ ÿÏÎÂÈ·˜, ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Î·È ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ¡. ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ∆Ô ∫Ú·ÙÈÎfi ∂ÎÙÚÔÊÂ›Ô £ËÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË µ·Ù¿ÎÈ ÂÚÈÔ¯‹˜ µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜, ÛÂ

Â·Ê‹ Ì ٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ - ∫·Ï·‚ÚÔ‡˙·˜ - ª·Î‡ÓÂÈ·˜ Î·È µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛٷهÂÙ·È. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ‰È·¯Â›Ì·ÓÛË, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜ Î·È ·˘ÙÔÊ˘Ô‡˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ı‹Ú· οı ıËÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜, Ë Û‡ÏÏË„Ë Î¿ı ›‰Ô˘˜ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜ ÁÈ· ÌË ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ οı ›‰Ô˘˜ ˙ÒÓ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË. πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ¡·‡·ÎÙÔ˜ H N·‡·ÎÙÔ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ Î·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Ù¤ˆ˜ E·Ú¯›·˜ N·˘·ÎÙ›·˜, Â›Ó·È “Ë N‡ÌÊË ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡” ·ÊÔ‡ Ù· fi‰È· Ù˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. H ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ·Ï·È¿ fiÏË Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û’ ¤Ó·Ó ÁÚ·ÊÈÎfi Î·È Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÏfiÊÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ OÚ›Á·ÓÔÓ (PÈÁ¿ÓÈ). H Ó¤· fiÏË Â›Ó·È ·ψ̤ÓË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔÓ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÏfiÊÔ. H ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Ûη¿ÓË ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ

69


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:08

™ÂÏ›‰·70

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ÛÙË N·‡·ÎÙÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÚ› ÙÔ 3.000 .X. ¶ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ §¤ÏÂÁ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ §ÔÎÚÔ‡˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë N·‡·ÎÙÔ˜ ·Ó‹Î ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ (EÛÂÚ›·) §ÔÎÚ›‰·. ™˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ηıfi‰Ô˘ ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙfiÔ Ó·˘‹ÁËÛ˘ ÏÔ›ˆÓ, Ó·˘ËÁ›·. §fiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ̋ÏÔ Ù˘ ŒÚȉԘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ΢ڛˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ 338 .X. Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ º›ÏÈÔ˜ Ô B’ ÙËÓ ·Ú¯ÒÚËÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ AÈÙˆÏÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ÂÔÊı·ÏÌÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. TË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó ¤‰Ú· £¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤‰Ú· MËÙÚÔÔÏ›ÙË Ì ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ÂÈÛÎfiÔ˘˜, “¶ÚÔηıÂ˙Ô̤ÓË fiÏȘ” Ù˘ AÈوϛ·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÙË ‚ÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ™Ù·ÓÙ˙·Î›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ K·˙¿ N·˘·ÎÙÔ‚ÂÓ¤ÙÈÎÔ˘, ˆ˜ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜ N·˘·ÎÙ›·˜ ·fi ÙÔ 1833. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘, Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚Ú·¯›ÔÓ˜, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÙÂȯ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ

70

∆Ô Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ¤ÓÙ ‰È·˙ÒÌ·Ù·, ¤ÓÙ οÛÙÚ· ̤۷ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ E¿¯ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ηӤӷ ¿ÏÏÔ. A˘Ùfi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÎÚ‡‚ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ·ÈÒÓˆÓ. §¤ÏÂÁ˜, §ÔÎÚÔ›, AıËÓ·›ÔÈ, MÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, A¯·ÈÔ›, AÈÙˆÏÔ›, PˆÌ·›ÔÈ, B˘˙·ÓÙÈÓÔ›, AÓ‰ËÁ·‚Ô›, AÏ‚·ÓÔ›, BÂÓÂÙÔ›, TÔ‡ÚÎÔÈ Î·È NÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜. TÔ ÂÚ›Ù¯ÓÔ ÎfiÛÌËÌ· ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÙÔ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÔÈ ·¤Ú·ÓÙ˜ ·ÎÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ù·ÓÈ¿‰Â˜, Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÈ¿ fiÏË, ÔÈ ¤ÙÚÈÓ˜ ‚Ú‡Û˜, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Ì ÙËÓ ÎÔÌ„‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Û›ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ·fi ÙË Ìfi‰· ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÔÈ Ï·Ù›˜, ÔÈ Ï·Ù·ÓÔÛÙÔȯ›Â˜ Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË N·‡·ÎÙÔ, Ì ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ·Ó¤ÛÂȘ, ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘, ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. O ÂÈÛΤÙ˘, fiÙ·Ó ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÔÏÏ¿, Ô˘ Â‰Ò ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ¯ˆÚËıÔ‡Ó. ™ÙËÓ fiÏË Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û˘ÓÔÏÈο, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘, 185 ÌÓËÌ›· Î·È ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·È. ∏ fiÏË Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‚Ú›-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·71

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ §·Áη‰Ô‡Ï· ̤¯ÚÈ ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ™Î·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ›Ô ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜ Î·È Ë ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ù˘ ˘Ú‹Ó· Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ - ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÒÓ -∆Ô‡ÚÎÈÎˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ‰È·ÙËÚËÙ¤· Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·È. ™ÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1571 Ì.Ã., Ï›Á· Ì›ÏÈ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ó·˘Ì·¯›· ÌÂٷ͇ Ù˘ πÂÚ‹˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘, ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “¡·˘Ì·¯›· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘”. ∏ Ó›ÎË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ÓÈÎËÊfiÚ·˜ Ó·˘Ì·¯›·˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ì οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ì ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡.

√‰ÔÈÔÚÈÎfi Ô‰È΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ∏ fiÏË Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Â›Ù ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓËÛÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ›Ù ·fi ÙË µÔȈٛ· Î·È ÙË ºˆÎ›‰· ̤ۈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ú¿¯ˆ‚·˜ - ¢ÂÏÊÒÓ - πÙ¤·˜ - ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ηٷÛ΢¿ÛıËÎÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÂfiÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ fiÏË. ∞fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô ¤Ó·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. √ ÚÒÙÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - £¤ÚÌÔ˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ §Â‡Î·, ∫¿Ùˆ ª·ÌÔ˘Ï¿‰·, ∫¿Ùˆ ∞ÊÚÔ͢ÏÈ¿ Î·È µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÎfiÌ‚Ô Î·È Ì ÙÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ÛÙË °¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆ÚȯˆÓ›‰·. ™ÙÔ 12Ô ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Ô‰ËÁ› ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¶ÈÙÛÈÓ·›Èη, ƒÈÁ¿ÓÈ Î·È ¶fiÚÔ˜. ∞fi ÙÔÓ ¶fiÚÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜

ª›· ·fi ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘

∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡

71


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·72

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Â›Ù ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ ›Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ∆ÚȯˆÓ›‰· ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ¯ˆÚÈfi •ËÚÔ‹Á·‰Ô Î·È §˘ÁÈ¿ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ¢È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÛÙ· 5 ¯ÏÌ. Î·È 12 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¢¿ÊÓË Î·È ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ã¿ÓÈ ÙÔ˘ §fiË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ¡ÂfiηÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ ·fi ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ™Ù‡ÏÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Â›Ù ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ µÔÌ‚ÔÎÔ‡ Î·È ™Î¿Ï·, ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ∞fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ·˘Ù¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ fiÚÔ˜ ƒÈÁ¿ÓÈ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒÈÁ¿ÓÈ (·fi µÔÌ‚ÔÎÔ‡) Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡ÂfiηÛÙÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘ÏÏ‹Ó˘ (·fi ™Î¿Ï·).

∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· •ËÚÔ‹Á·‰Ô˘ ∆Ô •ËÚÔ‹Á·‰Ô Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ §˘ÁÈ¿˜ (K¿Ùˆ §˘ÁÈ¿˜) Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘. TÔ fiÓÔÌ· ¤Ï·‚ ·fi ÍËÚÔ‹Á·‰Ô (ÍËÚfi + ËÁ¿‰È) Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ B·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1837 Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·fi ÙÔ

∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶fiÚÔ

72

∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ºˆÎ›‰·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·73

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ¢¤Ó‰ÚÔ Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ (fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ °ÔÚÁÔÂËÎfiÔ˘). ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ô Ó·fi˜ Ù˘ ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (Ù¤ÏË 19Ô˘ ·È.) Û ÏÔÊ›ÛÎÔ Ì ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤·, Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· (ıÂÌ. 1970, ÂÁηÈÓ. 1986), Ù· “¢›‰˘Ì· ¶Ï·Ù¿ÓÈ·” ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÔÈ “K·Ì·ÚԇϘ” (·„›‰Â˜) ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙË ı¤ÛË TÚ‡ÈÔ §Èı¿ÚÈ, fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ¢¤ÛË, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ M‡ÏÔ M·ÎÚ‹, Ï›Á· ̤ÙÚ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ N·˘¿ÎÙÔ˘ Ì ÙËÓ EıÓÈ΋ O‰fi IÙ¤·˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢¿ÊÓ˘ B∞ ·fi ÙÔ •ËÚÔ‹Á·‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¢¿ÊÓË (ηÙ. 210) Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 180 Ì. TÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ¢¿ÊÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÁÚ·Ù‹ ËÁ‹ ÙÔ 1830 Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ê˘Ùfi ¢¿ÊÓË, ·Ú¿ ÛÙÔ ¢¿ÊÓÔ (MfiÚÓÔ). K·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¶·ÏÈÔ‰¿ÊÓË ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ¢¿ÊÓË (ÕÓˆ ¢¿ÊÓË) ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ BÔϛ̷¯Ô. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÙ›ÛıËΠÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ (1998) ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ì ˘ÂڷȈÓfi‚È· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ΢·Ú›ÛÛÈ·, ÂÏȤ˜ Î·È ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤Ó‰Ú·. O Ó·fi˜ ˘‹Ú¯Â Û ̷ÎÚfi ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· Êı¿ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ H›ÚÔ˘. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ‹Ù·Ó ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜. ¶·Ï·ÈÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ›ӷÈ: ∆Ô BÔϛ̷¯Ô ‹ BÔÏÈÌ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Aı·Ó¿ÛÈÔ.

•ËÚÔ‹Á·‰Ô ·fi ÙË ªÔÓ‹ ™ˆÙ‹ÚÔ˜

K·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 1485, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ 1821. TÔ 1830 ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÂıÓÈ΋ ÁË ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÙÈÌ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÚÎÔ˘ K·˙·˙¿ÎË. TÔ ™ÂÚ¤ÏÈ (™ÂÚÏ› ‹ T˙ÂÚÎÏ›) ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÚ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ AÁηıfiϷη. TÔ 1830 ·ÔÙÂÏ› ÂıÓÈ΋ ÁË ˆ˜ ÙÈÌ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ IÌÚ·‹Ì EʤÓÙË Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ¤ÎÙ·ÛË ·Ó‹Î ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¶ÚÔ‰fiÌÔ˘ Ù˘ BÔÌ‚ÔÎÔ‡˜. H ¶·ÏÈfi‰·ÊÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÕÓˆ ¢¿ÊÓ˘, fiÔ˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ͈ÎÏ‹ÛÈ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ¢‡Ô Ì ÙÚ›· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· Ù˘ ¶·ÏÈfi‰·ÊÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë K¿Ùˆ ¶·ÏÈfi‰·ÊÓË (E¿Óˆ XˆÚÈfi). AηÙÔ›ÎËÙÔ˜ ۯ‰fiÓ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë TÚ‡Ô˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 320 Ì., ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÓÂÚÁfi˜ Â›Ó·È Ë K¿Ùˆ ¢¿ÊÓË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¡∞ Ù˘ ÕÓˆ ¢¿ÊÓ˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 60 Ì. Ì ۯÔÏÂ›Ô Î·È Ó·fi Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ·Ú¯·›· ›¯ÓË (K¿Ùˆ ¶·ÏÈfi‰·ÊÓË, KÔ˘ÎÔ‡ÁÂÚÔ˜, AÛÊ·ÎfiÚ·¯Ë, ™Ì·Ú¿Á‰ˆ, ÕÓÔÈÁÌ·, ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Î·È ¶Ï·ÁÈ¿). EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ∞Á¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. °Ú·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Î·È Ô KÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˜ Ì ٷ Ï·Ù¿ÓÈ·, ÙȘ χΘ Î·È ¿ÏÏ· ‰¤Ó‰Ú·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ·Î›Ô˘ BfiÚÂÈ· ·fi ÙË ¢¿ÊÓË Û ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ηÈ

ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÛÙË ¢¿ÊÓË

73


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·74

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ‰‡Û‚·ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊÒÓ º·Ó¿ÚÈ·, BÚÈ˙¿ÏˆÓ· Î·È KÔ˘ÙÛÔ̇ÙË, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ˘ÒÚÂȘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ MfiÚÓÔ. XˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ·fi ÙÔ X›̷ÚÚÔ TÈÚÓfiÚÂÌ· (BÂÏ‚ÈÙÛ¿ÓÔ˜). TÔ ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. T· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Â˘Ú‹Ì·Ù· fiÛÙڷη, ÎÂÚ·Ì›‰È·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·Ú¯·›· ηÙÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ MÈÎÚfi ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È NA ·fi ÙÔ ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ ÛÙË MÂÁ¿ÏË P¿¯Ë Û ÌÈ· ·ÁÓ·ÓÙÂÚ‹ ı¤ÛË Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 500 Ì. ÕÏÏÔ˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ X¿ÓÈ §fiË. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· (1936 - 37) Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙË NfiÙÈ· N·˘·ÎÙ›· Ì ÙË BfiÚÂÈ·, Â› ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ BÂÏ‚ÈÙÛ¿ÓÔ˜ ‹ TÈÚÓfiÚÂÌ·, Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ MfiÚÓÔ. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ (1917) ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ, Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (1860) ÛÙÔ MÈÎÚfi ¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ, Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ (2004) Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÛÙÔ ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ·Ú¯·›· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (1990) ÛÙÔ X¿ÓÈ §fiË Î·È Ë AÁ›· TÚÈ¿‰· (1910) ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË ¢¿ÊÓË.

74

¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™Î¿Ï·˜ ¢˘ÙÈο Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Â›Ó·È Ë ™Î¿Ï· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰˘ÛÚfiÛÈÙÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û ·fiÙÔÌË Ï·ÁÈ¿. ™ÙË ı¤ÛË, fiÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ºÙ¤ÚË, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ TÚ¿ÓÙÔ (∆ÚÈ¿‰·) Ô˘ ηٷ-

ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 1485 Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ™Î¿Ï· (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÏÈfiÛηϷ) fiÔ˘ ›¯·Ó ÙȘ ·ÁÚÔÈ˘ ÙÔ˘˜. MÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈο Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ MÔÓÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ BÔÌ‚ÔÎÔ‡˜ Î·È Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ºÈÏÔı¤Ô˘ NÂÔοÛÙÚÔ˘ ÔÈ (¶·ÏÈfi) ™Î·ÏÈÒÙ˜ η٤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ TÚ¿ÓÙÔ, fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÌÂÙfi¯È·, ¤ÎÙÈÛ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û·Ó ™Î¿Ï· ÂÓÒ ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ¶·ÏÈfiÛηϷ. KÔÓÙ¿ ÛÙÔ AÛÎÏËÈ›Ô, Â›Ó·È Ë K¿Ùˆ ¶·ÏÈfiÛηϷ (K¿Ùˆ XˆÚÈfi). ™ÙË ı¤ÛË M¿ÚÌ·Ú· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÂÚ›È· ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ (ÔÈÎÈÛÙÈο Î·È Ù·ÊÈο ηٿÏÔÈ·) Ù· ÔÔ›· Èı·ÓfiÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ §ÔÎÚÈÎfi BÔ˘ÙÙfi. ™ÙË ı¤ÛË §ÔÁÁ¿, ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· Ï·Áη‰È¿ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ¶·ÏÈfiÛηϷ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ AÛÎÏËÈ›Ԣ “ÙÔ˘ ÂÓ KÚÔ˘ÓÔ›˜ ÙÔ˘ BÔ˘ÙÙÔ‡”, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı›. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ P¿¯Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ™Î·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ M·ÚÔ‡‰·, Õ˚ ™ˆÙ‹Ú·, TÛ·ÚÔ˘¯·›Èη Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Â›ÓÂÈÔ ÙÔ˘ BÔ˘ÙÙÔ‡. ™Ù· ÚÈ˙¿ ˘‹Ú¯·Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ›ÎÔÈ Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘

¶·Ï·ÈÔ¯ˆÚ¿ÎÈ

™Î¿Ï· ¡·˘·ÎÙ›·˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·75

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‰ÂÛË ÏÔ›ˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌ›· Â›Ó·È ÙÔ “¶·ÏÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ” Î·È ÙÔ “¶·ÏÈÔÎÎÏ‹ÛÈ” Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Ù· MÂÙfi¯È· (¶¤Ú·, ¢ÒıÂ, ÎÙÏ). EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (1881), Ë AÁ›· TÚÈ¿‰· ÛÙÔÓ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ “§fiÊÔ ÙÔÓ AÁÓ·ÓÙÂÚfi” Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ MÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (ıÂÌÂÏ. M¿ÈÔ˜ 1977) Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔÎÎÏ‹ÛÈ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›È· Ó·Ô‡ Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ÙÔ˘ 11Ô˘ Î·È 12 Ô˘ ·È. OÈ ™Î·ÏÈÒÙ˜ ÙËÚÔ‡Ó ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙÔ ¤ıÈÌÔ Î¿ı §·ÌÚÔ‰Â˘Ù¤Ú· (¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·) Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ÔÚfi ÙÔ “°·˚Ù·Ó¿ÎÈ”, ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ıÈÌ· ÙÔÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ÃÔÚ‡ÂÙ·È ·fi fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Û ‰‡Ô Â¿ÏÏËÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜, fiÔ˘ ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ı¤ÛË Ì ÛÂÈÚ¿ ËÏÈΛ·˜. ¶·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë £¤ÚÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¡ÂÔοÛÙÚÔ˘ BfiÚÂÈ· ·fi ÙË ™Î¿Ï· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ NÂfiηÛÙÚÔ, NÈfiηÛÙÚÔ fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ. ºˆÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˘„ËϤ˜ ÎÔÚʤ˜ ·Ú¿ ÙÔ ‰˘ÛÚfiÛÈÙÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÓËÌ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ŸÛÙڷη Î·È ÎÂÚ·Ì›‰È· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ B¿ı˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. YÔÏ›ÌÌ·Ù· οÛÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ ‹ ¶·ÏÈÔηÛÙÚ›, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó‹Î ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ §ÔÎÚÒÓ. TÔ ¶·ÏÈÔοÛÙÂÏÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÓfiÙÈ· ·fiÏËÍË Ù˘ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁÈ¿˜ “TÛÔοÓ˜” Î·È Ù· ¢È¯·ÏÔڤ̷ٷ (NÈÔηÛÙÚ›ÙÈÎÔ Î·È M·ÌÔ˘Ï·ÛÈÒÙÈÎÔ), Â›Ó·È ÙÔ NÂfiηÛÙÚÔ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‚ÂÓÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ 1499. TÔ Â›¯·Ó Ô¯˘ÚÒÛÂÈ ÔÈ BÂÓÂÙÔ› Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ›Ûˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. Afi ÙÔ NÂfiηÛÙÚÔ ·˘Ùfi, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ, ¤Ï·‚ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ™Ù· N¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙÔ ‡„ˆÌ· §Â‡Î· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ºÈÏÔı¤Ô˘. TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1695, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1833 ÂÚÂÈÒıËÎÂ. O ˘¿Ú¯ˆÓ Ó·fi˜ ÎÙ›ÛıËΠ٤ÏË 19Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ 20Ô˘ ·È. Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓfi¯ˆÚË ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙÂÙÚ¿ÚȯÙË ÎÂÚ·ÌÔÛΤ·ÛÙË ÛÙ¤ÁË. ∆· ΢ÎÏÈο ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ Î·È ÔÈ ÎÚË›‰Â˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ˆÚfiÏÈıÔ. Afi ÙÔ ·ÏÈfi ηıÔÏÈÎfi ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ë AÁ›· TÚ¿Â˙·, Ë ÎfiÁ¯Ë ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ B‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÎÙÈṲ̂ÓË Î·È ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ‰¿Â‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. ∆¤ÛÛÂÚȘ ÌÔ˘ÚȤ˜ ˘ÂڷȈÓfi‚Ș Î·È ÌÈ· Á¤ÚÈÎË Ï‡η, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. TÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ NÂfiηÛÙÚÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈ-

•ˆÎÏ‹ÛÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÂfiηÛÙÚÔ

75


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·76

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ·ÙËÙ‹ ÔÏϤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶·ÏÈ¿ÌÂÏ·. ™ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ AÓ·Ï‹„ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÔηÛÙÚÈÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ËÁ‹ ÃԯϷÛÙ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙË “°ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ µÏ¿¯ˆÓ” Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÈÌÂÓÈÎÔ‡ ‰¤ÛÌ·ÙÔ˜ “ÎÔÛÌ¿Ú”. ¶·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜, „ˆÌ› Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ.

76

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· µÔÌ‚ÔÎÔ‡˜ ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ™Î· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë BÔÌ‚ÔÎÔ‡. ◊Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¤ÛË PÔ‡Á· (¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ) ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. Afi ÙÔ Í¿ÁÓ·ÓÙÔ Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋. H ÂÙ˘ÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ Ϥ͢ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÔÏ˘Ù˘›·˜ Ù˘ Â›Ó·È ‰˘Û¯ÂÚ‹˜. ¶ÚÔÙ·ı›Û˜ ÂΉԯ¤˜: Â›Ó·È ·ÚÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ Ϥ͢ B·Ì‚·ÎÔ‡ (ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡) ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È. E›Û˘ Ô ‚fiÌ‚Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì‡ıÔ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, ÙÔ ‚ÔÌ‚‡ÎÈÔÓ (ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ), Ô ‚fiÌ‚˘Î·˜ (ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËη˜) ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. H ϤÍË, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Â›Ó·È ·Ó‰ÚˆÓ˘ÌÈ΋ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ BÔÌÔ˘Î¿ (‹ BÔÌÔ˘ÎÔ‡) ‹ ÙËÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË Ì ٷ ‚ÔÌÔ‡ÎÈ· (‚ÔÌ‚‡ÎÈ·). ÿÛˆ˜ Î·È ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÌÔ˘ÎÔ‡ (ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ = ¿ÓıÔ˜).

™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Õ˚ §È·˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ P¤Ì· ¶˘ÚÁÔ˘Ï¿ÎË ÛÒ˙ÔÓÙ·È 7 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¯·›ÔÈ Ù¿ÊÔÈ. ¢ÂÍÈ¿ ÛÙË Ú¿¯Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ™Ù·ÙÛÈfiÓ·, ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ô¯˘Úfi (·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ) Ù˘ ηÙÔ¯‹˜. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ KÚÔ˘ÛÙ¿ÏË. E›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û ÌÈ· Ï¿Îη ·ÚÎÂÙÒÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÁÎÒ‰ÂȘ ¤ÙÚ˜, ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ Î·È ›Ûˆ˜ Â‰Ò ˘‹Ú¯Â ·Ú¯·›Ô Ï·ÙÔÌ›Ô. E›Û˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ı¤ÛË M¿ÚÌ·Ú· N¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÓËÌÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË, ÙÔ˘ TÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ì 5ÌÂÏ‹ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ·. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ OÚÈÁ¿ÓÔ˘ Û ·fiÎÚËÌÓÔ Î·È „ËÏfi ‚Ú¿¯Ô ‚fiÚÂÈ· Ù˘ BÔÌ‚ÔÎÔ‡˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ·fi οو ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯·Ú¿‰Ú· ·’ fiÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ™Î·˜. ∫Ù›ÛıËΠÈı·ÓfiÓ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô Ó·fi˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠ“ÂÎ ‚·Ú¿ıÚˆÓ ÙÔ 1695”. TÔ Î·ıÔÏÈÎfi Â›Ó·È Ó·fi˜ ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹˜ ÙÂÙÚ·ÎÈfiÓÈÔ˜ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È Î·Ù¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜. ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡, ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∆Ô Î·ıÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÎÂÏÈ¿, Ô˘ Ì ÙË ‰È¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ. ™˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ·Ú·‰fiÛÂȘ Â›Ó·È Ë XÚ˘ÛÔÛËÏÈ¿. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ ϤÂÈ Ô Ì‡ıÔ˜, ÔÈ ˘fi‰Ô˘-

∆Ô ¯ˆÚÈfi µÔÌ‚ÔÎÔ‡

∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·77

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, η٤Ê¢Á·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛËÏȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰È¤ÌÂÓ·Ó. °È· ÙÔ‡ÙÔ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÃÚ˘ÛÔÛËÏÈ¿. ™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ: Ë §Â‡Î· BÔÌ‚ÔÎÔ‡˜ ÛÙ· N¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 340 Ì., Ô ÕÁÈÔ˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜ (™Î·ÓÙ·ÏfiϷη) Î·È Ù· M¿ÚÌ·Ú·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÊÚÔ͢ÏÈ¿˜ H K¿Ùˆ AÊÚÔ͢ÏÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 200 Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË N·‡·ÎÙÔ Î·È Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ AÊÚÔ͢ÏÈ¿˜. √Ê›ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙÔ Ê˘Ùfi ·ÊÚÔ͢ÏÈ¿ ‹ ÊÚÔ͢ÏÈ¿ (·ÎÙ¤· - ·ÎÙ‹ Ë Ì¤Ï·ÈÓ·). Œ¯ÂÈ ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘: M¿Ì·ÏË, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¶Ï·Ù¿ÓÈ, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· Î·È §˘ÁÈ¿, ‰˘ÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î·È Ù¤Ù·ÚÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· £Ú¿ÌË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙȘ ‰‡Ô fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔfiÙ·ÌÔ˘ B·ÚÈ¿˜. ¶·Ï·ÈÔ› Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÙÔ ÕÓˆ Î·È ÙÔ K¿Ùˆ TÛ¿ÛÈ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¢Ú›· ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ BÔÙÛ·˝ÙÈη B¢ Ù˘ K¿Ùˆ AÊÚÔ͢ÏÈ¿˜ Î·È ÙÔ KÔ˘ÛÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ TÛ¿ÛÈ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÛÙË ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÏfiÊÔ˜ ¶·ÏÈfiÁÔ˘ÏË Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ B·ÚÈ¿˜. ™ÙË Ì¤ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ô N·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ TÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ. BfiÚÂÈ· Ù˘ BÔÌ‚ÔÎÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÕÓˆ (¶¿Óˆ) AÊÚÔ͢ÏÈ¿ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 840 Ì., 22 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, Â› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi PÈÁ¿ÓÈ. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË N·‡·ÎÙÔ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔfiÙ·ÌÔ˘ B·ÚÈ¿˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ

Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. OÓÔÌ·ÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÙÔÔıÂÛ›· ºÚ·ÁÎfi‚Ú˘ÛË Î·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÒ Ù· Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÂÚËÌÒÛÂÈ. TÔ ·ÏÈfi ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ Û ·ı¤·ÙË ÏÂ˘Ú¿. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË ÂÎÎÏËÛ›· ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔηÏ› ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ¤Ó·˜ ÂÏÒÚÈÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ™Ù·˘Úfi˜. ™ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ B·ÚÈ¿˜ ÛÙËÓ AÊÚÔ͢ÏÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂʇÚÈ, ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÂÚ› ÙÔ 1890, Ì ‰‡Ô ÌÂÛfi‚·ıÚ· Î·È ·ÎÚfi‚·ıÚ· Ï›ıÈÓ· Î·È Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÒÚ· ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·, ·Ú¯Èο ͇ÏÈÓÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ª·ÌÔ˘Ï¿‰·˜ H K¿Ùˆ M·ÌÔ˘Ï¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¡∞ ·fi ÙËÓ K¿Ùˆ AÊÚÔ͢ÏÈ¿, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ, ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ ¶Ô‡ÏÈ·ÓË Î·È ¢È·Û¤ÏÈ Î·È Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ M·ÌÔ˘Ï¿‰·˜. ¶Èı·ÓfiÓ ÙÔ fiÓÔÌ· Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ M·ÌԇϷ˜ M·ÌÔ‡ÏÈ·˜ - M·ÌÔ‡Ï˘ (‚. Î·È ÙÔ ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ M·Ì¿ÎÔ˜). H N¤· M·ÌÔ˘Ï¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ M·ÌÔ˘Ï·‰ÈÒÙ˜ Ù˘ (ÕÓˆ) M·ÌÔ˘Ï¿‰·˜ Ô˘ ͯ›̷˙·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ °ÎÈÓ¿ÓÈ. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶ÔχηÚÔ, ÎÙ›ÛıËΠÂÚ› ÙÔ 1900 Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÙÔ 1970. ™ÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ¶Ô‡ÏÈ·Ó˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·Ú¯·›Ô˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó·-

ÕÓˆ ª·ÌÔ˘Ï¿‰·

77


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·78

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ûηʤ˜. H ÕÓˆ (‹ ¶¿Óˆ) M·ÌÔ˘Ï¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Ù˘ BÔÌ‚ÔÎÔ‡˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 850 Ì. ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ Î·È Â›Ó·È ÓÈÁ̤ÓË ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿. T· “KÔ˘Ú›ÙÈ·” ÛÙ· „ËÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ OÚ›Á·ÓÔ˘, Ë AÛÚfi‚Ú˘ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ë ÎÚ˘fi‚Ú˘ÛË “MËÏÈÔ‡ÏÈ” ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÔÏÏÔ› “¿ÌϘ”. ™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÔÈ ¢Ò‰Âη AfiÛÙÔÏÔÈ (1913), ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ (1472 Ì.) Ô ¶ÚÔÊ‹Ù˘ HÏ›·˜ Î·È ·fi ÂΛ Ë ı¤· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË. TÔ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi ¿Ú¯ÈÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· “Í·Ó·˙›” ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ¶·ÏÈÔ› Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ¶Ô˘Ú› Î·È ÔÈ M‡ÏÔÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· µÂÏ‚›Ó·˜ ¢˘ÙÈο Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ B·ÚÈ¿˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘, PÔ˘·ÎÈÒÙË (M·ÚÁÈ·ÌÏ‹ ƒ¤Ì·) Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ Ú¿¯Â˜ KÚ‚¿ÙÈ· Î·È PÔ˘·ÎÈ¿ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Ë BÂÏ‚›Ó·, Ô˘ Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. EȉÈÎfiÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ NA ·ÔÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜, ¶·Ï·ÙÚ¿¯Ë (642 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ BÂÏ‚ÈÓÈÒÙË (¶Ï·Ù·ÓfiÚÂÌ·) Î·È PÔ˘·ÎÈÒÙË. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ, ÂÓÒ Ù· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ӷ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ÁËÏfiÊˆÓ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‰·ÛÒ‰Ë ¤ÎÙ·ÛË ¯·ÌËÏ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. H ÚԤϢÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ·‰È¢ÎÚ›ÓËÛÙË. TÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ÚˆÙÔÂÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ··ÓÙÈ¤Ù·È Î·È ·ÏÏÔ‡. BÂÚ‚›ÓÈ· ϤÁÔÓÙ·Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ ÔÈ Í‡ÏÈÓ˜ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ Ô˘ ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Ù· Ì˘ÚÔ‰fi¯· Î·È ÂÏ·ÈÔ‰fi¯· ·ÁÁ›·. H ϤÍË ‚ÂÚ‚›ÓÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ‚ÂÏ‚›ÓÈ· ηٿ ÙÔ ·‰ÂÚÊfi˜ - ·‰ÂÏÊfi˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· - ÁÏ‹ÁÔÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓÔÌÔ›ˆÛ˘ Ì ÙÚÔ‹. ŸÌˆ˜ Ë 78

µÂÏ‚›Ó·

Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ϤÍÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË. ™ÙË ı¤ÛË EÏÏËÓÈÎfi (502 Ì.), ÛÙ· fiÚÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ¶·Ï·ÙÚ¿¯Ë˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. BÚ¤ıËΠӷfi˜ (ÂÚ› ÙÔ 400 .X.) Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ÛÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ·ÏÏ¿ ÙÔ‡ÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, fiˆ˜ Î·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Â‰Ò Â›Ó·È Ë AÎÚfiÔÏË ÙÔ˘ MÔÏ˘ÎÚ›Ԣ. ∫·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ù¿ÊÔÈ ÎÙÏ. E›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚ›È· Ó·ÒÓ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜. O Õ˚ §È·˜ Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠ̠ηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘˜. TÔ ·ÏÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ ÙÔ˘ TÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiÔ˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ‚¿ÛË ÂÏ·ÈfiÌ˘ÏÔ˘. TÔ ¶·ÏÈÔÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ÂÚ›È· ·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡. H ‡·ÚÍË ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÎfiÌ· ·ÁÈˆÓ˘Ì›ˆÓ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ηÙÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙËÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ AÁ›· TÚÈ¿‰· Î·È ·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ·ÏÈfi˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏÔÊ›ÛÎÔ˘ ˘¿Ú-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·79

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·Ï·Èfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ K·„Ô¯ÒÚÈ B¢ Ù˘ BÂÏ‚›Ó·˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÈÙÛÈÓ·›ÈÎˆÓ ∆· ¶ÈÙÛÈÓ·›Èη ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙË BÂÏ‚›Ó·, Â› ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ PÈÁ¿ÓÈ, ÛÙË ¡¢ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ. TÔ fiÓÔÌ· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙ‹ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ¶ÂÙÛ›Ó˘ (¶ÈÙÛ›Ó˘). E›Ó·È ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi, ÓÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ÂÚ›È· ·Ï·ÈÔ‡ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. ¶ÚÔ 20 ÂÙÒÓ ÎÙ›ÛıËÎÂ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÈÙÛÈÓ·›ÈÎˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ K·ÛÙÚ¿ÎÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 430 Ì. TÔ K·ÛÙÚ¿ÎÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó BÚÒÌÈ·ÚË (BÚÔÌÈ¿ÚÈÓ) ̤¯ÚÈ ÙÔ 1940 Î·È ‹Ù·Ó ·Ï·Èfi ˙¢ÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¶·Ó·ÁÈ¿ ºÈÏÔı¤Ô˘, Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËΠÙÔ 1833. BfiÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙÔ ÏfiÊÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜, Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ Î·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 630 Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ηÛÙÚ¿ÎÈ, BÚÔÌÈ¿ÚÈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â› ‚ÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Ó·È Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û ıÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó Â‰Ò Î·È ·Ú¯·›Ô ·ÈÙˆ-

∆Ô ¯ˆÚÈfi ¶ÈÙÛÈÓ·›Èη

ÏÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ, ·ÊÔ‡ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Û˘Ó¯›ÛıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. H ϤÍË ‚ÚÔÌÈ¿ÚÈÓ Èı·ÓfiÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ‚ÚfiÌÔ˜ (‚ڤ̈ - ‚ÚÔ̤ˆ) Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÎÚfiÙÔ˜, ıfiÚ˘‚Ô˜, ÎÏ·ÁÁ‹ fiÏˆÓ (ÛÙÚ·Ùfi‰Ô). K¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ô¯˘Úfi ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ °ÂÊ˘ÚfiÏÔÁÁÔ˜ Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË fiÙÈ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Õ˚ °ÈÒÚÁ˘. ™ÙË ı¤ÛË §ÈÙÛ¤ÎÈ ˘¿Ú¯ÂÈ È·Ì·ÙÈ΋ ËÁ‹ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙË. ÕÏÏÔ˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ™˘ÎÈ¿ Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÏÔÊ›ÛÎÔ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ·Ì·ÍÈÙÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ - M·ÎÚÈÓÔ‡ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 360 Ì. TÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó XÔÓ‰ÚÔΈÛÙ¤Èη ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÔÈÎÈÛÙ‹ KÒÛÙ· XÔÓ‰ÚÔÎÒÛÙ· (Á. 1795). H ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ·Ú¯Èο Ô XÔÓ‰ÚÔÎÒÛÙ·˜ ‹Ù·Ó ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË “¶·ÏÈfi¯·ÓÔ”, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ̤¯ÚÈ

∆Ô Î¿ÛÙÚÔ µÚÔÌÈ¿ÚÈÓ Î·È Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ

79


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·80

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1900 ¯¿ÓÈ Î·È ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ƒÈÁ·Ó›Ô˘ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ PÈÁ¿ÓÈ, ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ PÈÁ¿ÓÈ (OÚ›Á·ÓÔÓ), ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÛÙËÓ µ∞ Ï·ÁÈ¿. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1927 ÏÂÁfiÙ·Ó BÚfiÛÙÈ·ÓË (BÚÒÛÙÈ·ÓË) Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÍÂηı·ÚÈṲ̂ÓË Ë ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢È¿ÛÂÏÔ, ÛÙËÓ KÔηÏÈ¿Ú·, ÛÙ· §ÂÈ‚¿‰È·, ÛÙÔ MÔ˘Ê, ÛÙ· KÔÓ›ÛÌ·Ù·, ÛÙËÓ EÎÎÏËÛԇϷ Î·È ·ÏÏÔ‡. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ‚Ú¤ıËΠÂÈه̂ȷ ÛÙ‹ÏË, Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “·˘¯¤Ó· ÚÔÓ›ÓÔ˘”. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ OÚÈÁ¿ÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊ· ÂȉÒÏÈ· Ù˘ ÓÂÔÏÈıÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ƒÈÁ·Ó›Ô˘ ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜. ÕÍÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ KÔ›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‰fiÌËÛË (1892, AÏÂͤÔÈ), ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ, ÔÈ ‚Ú‡Û˜, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, fiÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ÔÈΛ· ∆·Ì¿ÎË Î·È Ë fiÏË ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfiÛÙ·ÏÔ˜, Û ÌÈ· Ì·Á¢ÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Â›Ó·È Ô Õ˚ §È·˜ (1989) Î·È „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∆Ûԇη (842 Ì.), Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ √Ú›Á·ÓÔ˘, Ô Õ˚ °ÈÒÚÁ˘, ‚ÈÁÏ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ›ӷÈ: ∆Ô ¢È¿ÛÂÏÔ µ¢ ÙÔ˘ √Ú›Á·ÓÔ˘ ÛÙË BA Ï·ÁÈ¿ Ù˘ TÛԇη˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 600 Ì. Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. O ¶fiÚÔ˜ Â›Ó·È ÛÙ· B¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ PÈÁ¿ÓÈ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 200 Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘. TÔ fiÓÔÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙË N·˘·ÎÙ›· ÚÔ˜ ÙËÓ TÚȯˆÓ›‰· Î·È ÛÙ· “™ÙÂÓ¿” fiÔ˘ ÛÙÂÓ‡ÂÈ Ôχ Ô E‡ËÓÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Á¤Ê˘Ú· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛıËΠÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1936 Ì 1938. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ Â›Ó·È Ù· ηٿÏÔÈ· ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡. Afi Â‰Ò ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÔÙ·ÌÔηٿ‚·ÛË Ì Ï·ÛÙÈΤ˜ ‚¿ÚΘ (rafting) ̤¯ÚÈ ÙË °¤Ê˘Ú· (X¿ÓÈ) M·ÓÈ¿. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· µÏ·¯ÔÌ¿ÓÙÚ·˜ B¢ Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘, Û ¤‰·ÊÔ˜ ηوÊÂÚÈÎfi ÛÙȘ BA ˘ÒÚÂȘ Ù˘ KÏfiÎÔ‚·˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë BÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·, ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÙÔԉȷÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. H ÚԤϢÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹: BÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·¯ÔÔÈ̤ӈÓ, ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÛÙ·ÓÔÙfiÈ, Ì·ÓÙÚÈ¿ ‚Ï¿¯ˆÓ. TÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ B¢ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ù·Ó ·fi ‰‡Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. O ¤Ó·˜ ÏÂÁfiÙ·Ó K·ÚÓÔ¯ÒÚÈ ‹ K·Ú‚Ô˘ÓÔ¯ÒÚÈ. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ BÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÂÚÔΛÓËÙÔÈ Ì‡ÏÔÈ. O “¶·ÏÈfiÌ˘ÏÔ˜” ÛÙË Û˘Ì-

80

∞fi„ÂȘ ·fi ÙÔ ƒÈÁ¿ÓÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·81

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ XԯϷÛÙ‹˜ Î·È Pԉȿ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù˘ AÌ·Ú·Ô‡˜ ÙÔ P¤Ì·, Ù˘ “EÎÎÏËÛÈ¿˜ Ô M‡ÏÔ˜” ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ AÌ·Ú·Ô‡˜. KÔÓÙ¿ ÛÙÔ X¿ÓÈ M·ÓÈ¿ ÛÙË ı¤ÛË µÔ˚‰ÔÊ¿ÂÓ· Â›Ó·È Ô Ì‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ KÒÛÙ· XÚ. MËÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ô Ì‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË K. ¶ÂÙÛ›ÓË ÛÙË ı¤ÛË Z·¯¤Èη. ™ÙÔ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ X¿ÓÈ M·ÓÈ¿ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· M·ÓÈ¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÔ¯ı›ˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, ·fi ÙȘ ËÁ¤˜, fi¯ıË ÙÔ˘ E˘‹ÓÔ˘. H °¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿, Ù‡Ô˘ ª¤Ï¸, Ô˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛıËΠÙÔ 1948, Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË N·˘·ÎÙ›· Ì ÙËÓ TÚȯˆÓ›‰· Î·È Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ◊‰Ë Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È Û ÙÔ‡ÙÔ ‚ÔËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÙ·ÌÔηٿ‚·Û˘ Î·È ÔÙ·ÌÔÔÚ›·˜. ÕÏÏÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ù· ™ÊËη›Èη, N¢ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi °¤Ê˘Ú· M·ÓÈ¿ Î·È B¢ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ BÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ BÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÁÁ›· Î·È Ï‡¯ÓÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÂÈ-

ه̂Ș ÛًϘ Ì ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ “¶ÚÔÌ¿ıˆ Ùfi‰Â Û¿Ì· ÊÈÏÔͤӈ ·Ó‰Úfi˜” Î·È “¢ÔÏ›¯· Ï›ıÔ˜ ÂÌ ºÈÏÔ‰‹ÏÔ”. ™ÙÔÓ ·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘ BÔ˚‰ÔÊ¿ÂÓ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 9 ¤ÙÚÈÓ· ÌÔÓfiÙÔÍ· ÁÂʇÚÈ· Â› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ N·‡·ÎÙÔ˜ - £¤ÚÌÔ, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ TÚÈÎÔ˘È΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1889 - 1890. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÍÈÔı¤·ÙÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô E‡ËÓÔ˜. E›Û˘ Ù· ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Á·Ï‹Ó˘ Î·È ËÚÂÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜.

ªÔÓfiÙÔÍÔ ÁÂʇÚÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¡·‡·ÎÙÔ˜ - £¤ÚÌÔ

∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙË µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú·

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· - √ÚÂÈ‚·Û›· ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÚÈ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜. √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜,

¶ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÿÓÈ ª·ÓÈ¿

81


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·82

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿Û¯ÈÛ‹ ÙÔ˘˜: ñ ªÔÓÔ¿ÙÈ ƒ¤Ì·ÙÔ˜ ™Î¿ (™Î·, Â›Ó·È ·Ú·ÊıÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ ™Î¿Ï·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¯·›Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¯ÙÈÛÙfi, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ ÎÔÈÏ¿‰·˜, Ì ÙËÓ ¡·‡·ÎÙÔ. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ (‚fiÚÂÈ·) ·fi ÙËÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ Ô‰fi Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÈÓ¤ÙÙ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜. ∞Ú¯Èο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÙË, ÙËÓ ÔÔ›· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·, ÛÙË ı¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·, ÂÚ›Ô˘ 15-20 ÏÂÙ¿, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ‰‡Ô ·Ï·ÈÔ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. ∂›Ó·È ÔÈ Ì‡ÏÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ™Î¿Ï·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÔÈÎÈÛÌfi µ·ÛÈÏ·›Èη. ∂Ó Û˘Ó¯›· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ı¤ÛË ¡Èη›Èη. ™ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË (‰˘ÙÈ΋), ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÏÈfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á. πˆ¿ÓÓË ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˘. §›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ڤ̷ٷ. ∆Ô ‰˘ÙÈÎfi ڤ̷ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ƒÈÁ¿ÓÈ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ÕÓˆ ª·ÌÔ˘Ï¿‰·˜. ∆Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ηÙËÊÔÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¡ÈfiηÛÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ: Ì›· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ·fi ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Â¿ÏÏËÏÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ Ù· 25Ì. ÂÚ›Ô˘. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ οı ηٷÚÚ¿ÎÙË, Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È Û˘Ó¿Ì· ·ÚfiÛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡. ™ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ͽو̷ Ì ÂÚ›È· ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ̤۷ Û ‚Ú·¯ÒÓ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ڤ̷, ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ 82

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡ÂfiηÛÙÚÔ. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 5 - 6 ÒÚ˜ Î·È ›Ûˆ˜ 1 - 2 ÒÚ˜ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ˘„fiÌÂÙÚÔ 50 Ì Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· 800 Ì. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û‹Ì·ÓÛË ·fi ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ◊‰Ë Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ηı·Ú›˙ÂÙ·È Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ñ ¶fiÚÔ˜ - ÿÓÈ ª·ÓÈ¿ ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·È Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∞fi ÙË ı¤ÛË °¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ ·Ú¯Èο Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ËÁ·›ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∂˘‹ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·›ÓÂÈ Û ʷڿÁÁÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ Î·È ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞Ó¿ÏË„Ë. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯ÙÈÛÙfi Ì ÍÂÚÔÏÈıȤ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË, ÂÓÒ ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÁÂʇÚÈ, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ¶fiÚÔ Ì ÙÔ £¤ÚÌÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶fiÚÔ. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ÂÈ‚ÏËÙÈ΋. ∞ȈÓfi‚Ș ·ÚȤ˜ Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜, Ì·˙› Ì ٷ Ï·Ù¿ÓÈ· Ù˘ fi¯ı˘, ÂÓÒ ÓÂÚÔÎfiÙÛ˘Ê˜ ηÈ

ºıÈÓÔˆÚÈÓfi ÙÔ›Ô


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·83

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ‚›‰Ú˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›‰Ë ·Ó›‰·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘, ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È ¤Ó· ÂÓ‰ËÌÈÎfi ˘Ô›‰Ô˜ ¤ÛÙÚÔÊ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒÈÁ¿ÓÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â˙ÔÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ fiÚÔ˜ ƒÈÁ¿ÓÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. Á›ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¢È·‰ÚÔ̤˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙË µÏ·¯ÔÌ¿Ó‰Ú· Î·È ÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ ÚÔ˜ ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÂÎÙÚÔÊÂ›Ô ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË µ·Ù¿ÎÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘.

À‰¿ÙÈÓ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ™ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰È·‰ÚÔ̤˜ ηٿ‚·Û˘ ÔÙ·ÌÔ‡ rafting & canoe-kayak Ì ·Ú¯‹ ΢ڛˆ˜ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¶fiÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ ÛÙÔ µ·ÏÙÛfiÚÂÌ·. ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ∂ÈϤÔÓ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ slalom kayak.

¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ¢‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· 4x4 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘: ñ ¢È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ƒÈÁ¿ÓÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi µÔÌ‚ÔÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒÈÁ¿ÓÈ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Î¿Ï· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡ÂfiηÛÙÚÔ.

∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶fiÚÔ

83


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:09

™ÂÏ›‰·84

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

™ÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘

∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ∏ ¡·‡·ÎÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈο fiÏË Ë ·Ú·Ïȷ΋ Î·È ‰ÈÓ‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ ¢¿ÊÓË Ì¤¯ÚÈ Ù· fiÚÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ •ËÚÔ‹Á·‰Ô ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÎÂÏ·ÚÈÔ‡. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ fiˆ˜ ÙÔ ƒÈÁ¿ÓÈ, Ù· ¶ÈÙÛÈÓ·›Èη, Ë ™Î¿Ï· Î·È Ë µÔÌ‚ÔÎÔ‡ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘.

84

∏ Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÿÓÈ ª·ÓÈ¿

∫·Ù¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ Ì canoe-kayak

π‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë µÏ·¯ÔÌ¿ÓÙÚ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ª·ÓÈ¿ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ rafting & canoe-kayak fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ù¤ÙÔȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·85

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ∆ÔÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ H °ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ µÏ¿¯ˆÓ - ¡ÂfiηÛÙÚÔ ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙÔ 1994, Ô ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “¡ÂfiηÛÙÚÔ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ “°π√ƒ∆∏ ∆ø¡ µ§∞Ãø¡” ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÊÈÏÈΤ˜ Û˘ÓÚÔÊȤ˜ ÛÙȘ ÛÙ¿Ó˜ fiÔ˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Ù· ‚Ú·ÛÙ¿, „ËÙ¿, ÎÔ˘ÛÌ¿Ú Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó ηıÒ˜ Ë Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ‰ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Á¿Ï· ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∆Ô ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 1994 Ô ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “¡ÂfiηÛÙÚÔ”. ŸÏÔÈ Ì·˙› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· Ù˘ ÃԯϷÛÙ‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ fiϘ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÙÔ˘ ¡ÂÔοÛÙÚÔ˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜, „ˆÌ›, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÁÈ· Ù· ‚Ú·ÛÙ¿ Î·È Ù· „ËÙ¿. √È ÂÈÛΤÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘ ‰¤ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÛÌ¿Ú.

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ “ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘”. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û·˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È Â›ÙÈÌÔ˜ ÔÏ›Ù˘ Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ÔÚˆ‰È·Î‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi.

™‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞π∆ø§π∞ ∞.∂.

85


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·86

ANTIRRIO MUNICIPALITY Its main feature is the cape of Antirrio that along with Rio that lies across the sea, they separate the Corinthian Gulf on the east from the Patras Gulf on the west. On the west lies Mt Klokova (1,037m), also called Paliovouna. The ancient name of Klokova is Tafiassos. Most important sites Antirrio The Medieval castle, built by the Turk Sultan Vayazit II as well as the bridge of Rio Antirrio, named after the great politician “Charilaos Trikoupis” who had first envisaged the project. Molikrio The traces of Ancient Molikrio and the Dorian temple of the 4th century, dedicated to God Poseidon, at Elliniko location. Makinia The traces of ancient Makineia at the northeastern of the settlement Mamako of Makinia, where the theater of the town still survives. Alternative tourism Hiking and climbing On Klokova Mt from the village Riza towards the chapel of Agia Kiriaki ending up to the village Ano Kalavrouza. Biking - 4x4 Mountain bike routes and 4x4 car go through dirt roads towards the Municipality of Nafpaktos. CHALKIA MUNICIPALITY Mt Varasova (917m.) raises over the Municipality and is washed by Patras Gulf. The Municipality of Chalkia is of great environmental interest and includes the Evinos River delta with the rare bird species and the water vegetation, the stone mass of Varasova with its wild avifauna and the ecosystem with the rare species of plants near the settlement of Vasiliki. Most important sites Varasova The mountain mass of Varasova has been declared a place of historic interest and particular natural beauty. Varasova has been characterized as a Holy Mountain or Saint Mountain of Aetolia because during the Byzantine period of 9th to 12th century it used to be a center of monasticism or ascetism. Gavrolimni The church of the Holy Mother’s Dormition is known by the name Panagia Panaxiotissa. Kato Vasiliki The ruins of the ancient city Chalkis and of a huge paleochristian Basilica of the 5th or 6th century at the coastal hill of Agia Triada, eastwards to the village. The imposing walls of the so-called Castle of Pagali at the southeastern side of Varasova. Ano Vasiliki The ruins of the old monastery Agios Dimitrios and the cave of Agioi Pateres (Holy Fathers). Alternative Tourism Climbing Climbing routes are ideal both on Mt Varasova and Mt Klokova. Ascent At the slopes and the steep rocks of Varasova, near the sea settlement of Krioneri, ascending routes have been graved and marked. Biking - 4x4 routes From the village Trikorfo towards the river Evinos and on to the village Vlachomandra. Ecotourism Varasova with intensive ecological interest both on the flora’s and fauna’s aspect. Bird observation at the delta of river Evinos.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:09

™ÂÏ›‰·87

MUNICIPALITY OF NAFPAKTOS The Municipality of Nafpaktos is considered to be mountainous and extends from River Evinos to the northwest till Mornos to the southeast. Mt Rigani is the highest mountain among the Nafpaktia Mountains and dominates the Municipality. Its highest peak is Agios Ilias (1,469 meters). Historic details Nafpaktos The archaeological excavations have shown that human life in Nafpaktos starts around 3000 BC. It was connected to the ancient tradition of the Dorians’ descent and its name means the place where ships dock; a shipyard. Due to its strategic position at the mouth of the Corinthian Gulf that used to be narrow, it was the apple of discords during ancient times and an object of trading between sovereigns up to 338 BC when the king of Macedonia, Phillip II ceded it to his allies, the Aetolians who had an eye on it for ages. The hallmark of the city is the castle, with the two branches and the four fortification walls that divide it into five rows. The city of Nafpaktos was characterized a historic place and a site of particular beauty as well as a traditional settlement. 185 monuments and buildings in total have been registered as scheduled and are protected. On October 7, 1571 AC, a few miles westwards to Nafpaktos a sea battle took place between the Holy Alliance of the Christian forces of the Western Europe and the Turkish fleet, which is known as the “Sea Battle of Nafpaktos”. The victory of the Christians stopped the aggressive impetus of Islam towards Europe. In the memory of the glorious battle, this historic anniversary is celebrated every year with all festivities and a live representation of the battle at the port area.

Alternative tourism Hiking - Climbing Apart from the small strolls around the castle from and towards the city of Nafpaktos, the prettier hiking routes are: Ska Creek Path and Poros - Chani - Bania. Mountain bike Bike routes start from Vlachomandra and the Bania Bridge towards the Evinos riverbanks. 4x4 routes Two basic routes with 4x4 cars are found within the municipality of Nafpaktos. One can cross Mt Rigani from the village Vomvokou towards the village Rigani and the village Scala towards the village Neokastro. Water routes At Evinos river, starting from Bania Bridge many businesses organize plenty descent routes, river rafting and canoe-kayak primarily setting off the bridge of Poros and the bridge of Artotiva higher northwards.

South Nafpaktia

Most important sites Dafni The Tower of Yousuf Aga. Skala The remains of an ancient town that probably belong to the Locrian Vouttos and the remains of Asclepiad, the Byzantine monuments “Paliomonastiro” and “Paliokklisi” and the Monastery of the Transfiguration of Christ. Vomvokou The woman monastery of Agios Ioannis, the Holy Forerunner (Prodromos). Pitsineika The Byzantine castle, Vromiarin. Rigani The settlement of Rigani is of particular architectural and planning interest. Vlachomandra The settlement Chani Bania (Bania’s Inn) near Bania’s bridge, at the south bank of Evinos. The Bania Bridge, Belley type (1948) connects Nafpaktia to Trichonida and cosntitutes the basic infrastructure work of the area.

87


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

10:22

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·88


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·89

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∂∫∆∞™∏ 133.996 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 2.010 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ™›ÌÔ˘

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26340. 62 473 ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ dimos@dimospilinis.gr dpillinis@otenet.gr π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.dimospilinis.gr K∂¶ 26340. 62 400 ∂§∆∞ 26340. 62 424 ∞°ƒ√∆π∫√ π∞∆ƒ∂π√ 26340. 62 337 Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.aitoloakarnania.gr www.palaiopyrgos.gr www.orininafpaktia.gr

°ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ fiÏË ¶˘Ï‹ÓË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ ˘fi ÙÔÓ ∞ÈÙˆÏfi ‚·ÛÈÏÈ¿ £fi·ÓÙ·. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜. µfiÚÂÈ· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ÓfiÙÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜.

¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏ Àæ√ª∂∆ƒ√ ¶§∏£À™ª√™ 2001 ∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

™›ÌÔ˘* 12.396 ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿ 9.673 º·Ì›Ï· 8.174 ¶ÔΛÛÙ· 7.524 ™Ùڿӈ̷ 15.721 ªËϤ· 3.549 ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ (°Ú·Ó›ÙÛ·) 16.025 °¿‚ÚÔ˜ 8.598 ∂Ï¢ıÂÚÈ·Ó‹ 13.546 ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜ (µÂÏ‚›ÙÛ·ÈÓ·) 30.282 ™Ù‡ÏÈ· 8.578

850 725 510 900 600 800 600 760 760 720 540

246 150 220 144 210 90 170 87 212 232 162

33 38 30 36 49 43 18 23 41 22 31

* ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙÔ 1989 ·fi ÙȘ ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ™›ÌÔ˘, ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜, º·Ì›Ï·˜, ¶ÔΛÛÙ·˜, ™Ùڿӈ̷˜ Î·È ªËϤ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·.

89


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·90

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂›Ó·È ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÌÈÎÚ‹ ‰ÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘fiÚÔ˘˜ Ì „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∆۷ηϿÎÈ (1.710 Ì.), Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÈÔ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ‚Ô˘Ó¿, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ٷ ŸÚË Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜ ·fi Ù· ÓfiÙÈ·. ¶·Ú’ fiÏË ¿ÓÙˆ˜ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÂÏÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Ù· ‰˘ÙÈο Ô ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Â·Ú¯›· ∆ÚȯˆÓ›‰·˜. µfiÚÂÈ· Ú¤ÂÈ Ô ∫fiÙÛ·ÏÔ˜, ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¶ÔΛÛÙ·˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ô ¶fiÚÈ·Ú˘, Â›Û˘ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, Î·È ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Î·È Ù· ڤ̷ٷ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ. ¡¢ Â›Û˘ ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ Î·È ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ·È ·fi ڤ̷ٷ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ. °ÂˆÁÚ·ÊÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·: TÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì·, ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÔÙ¿ÌˆÓ ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘:

90

∆Ô ª·ÎÚ˘ÓfiÚÔ˜

KfiÙÛ·ÏÔ˜ Î·È ¶fiÚÈ·Ú˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: MËÏÈ¿˜, EÏ¢ı¤ÚÈ·Ó˘, ¶ÔΛÛÙ·˜, ™›ÌÔ˘, ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜ Î·È ™Ùڿӈ̷˜. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ K·Ú‰·Ú¿˜ (1.195 Ì.) ‰˘ÙÈο Ù˘ ™›ÌÔ˘, M·Ï·ıÔ‡Ó· (1.417 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ™›ÌÔ˘, ¶ÔΛÛÙ· Î·È ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË, T۷ηϿÎÈ (1.710 Ì.) Î·È M·ÎÚ‡ÔÚÔ˜ (1.560 Ì.). TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·, ÙÔ ÓfiÙÈÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜, fi¯ıË ÙÔ˘ ¶fiÚÈ·ÚË Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: º·Ì›Ï·˜, ™Ù‡ÏÈ·˜, ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˘, AÓıÔʇÙÔ˘ Î·È °¿‚ÚÔ˘. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ K·ÛÙÚÔ˘Ì¿˜ (966 Ì.) Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ¶ÚÔÊ‹Ù˘ HÏ›·˜ (1.034 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ™Ù‡ÏÈ· Î·È ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜, BÏ·ÛÈÓÈ¿˜ (1.464 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ Î·È ÙÔ ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ, M·ÎÚ‡ÔÚÔ˜ (1.430 Ì.). TÔ ÙÌ‹Ì· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ TÚ·ÓfiÚÂÌ· (°Ú·ÓÈÙÛÈÒÙÈÎÔ˜ ‹ °ÚÈ¿˜ P¤Ì·) Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ TÈÚÓfiÚÂÌ· (BÂÏ‚ÈÙÛ¿ÓÔ˜) Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ MfiÚÓÔ.

∆· ¢ÈfiÙ·Ì· Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·91

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ∏ ·Ú¯·›· fiÏË ¶˘Ï‹ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË ÂΉԯ‹ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ºÚ·ÁÎÔ˘Ï·›Èη. ÿÛˆ˜ Ë ÛÙÂÓ‹ “‡ÏË” ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ fiÓÔÌ· ¶˘Ï‹ÓË (‡ÏË). °ÂÓÓÈ¤Ù·È fï˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ÌÈ· ∞ÈÙˆÏÈ΋ fiÏË Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ, ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Û' ¤Ó·Ó ÔÚÂÈÓfi ¢‹ÌÔ ÙˆÓ ∫Ú·‚¿ÚˆÓ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜; ◊‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ µÂÏ‚ÈÙÛ¿ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ã¿ÓÈ §fiË Î·È ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚·, ›¯Â ÔÓÔÌ·Ûı› ¢‹ÌÔ˜ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘, ·fi ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ˘ Î·È ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¶ÚfiÛ¯ÈÔ. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ·Ú¯·›· fiÏË ¶ÚfiÛ¯ÈÔ, Ô˘ ηٿ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô °ÂˆÁÚ¿ÊÔ ™ÙÚ¿‚ˆÓ· ‹Ù·Ó Ë ‰È¿‰Ô¯Ô˜ fiÏË Ù˘ ¶˘Ï‹Ó˘, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ¡·˘·ÎÙ›·, ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ë ¶˘Ï‹ÓË ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ¤‰·ÊÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ıˆڋıËΠfiÙÈ ÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Ù˘ ™›ÌÔ˘, ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù·˘ÙÈÛı› Ì ÙËÓ ¶˘Ï‹ÓË. ŸÌˆ˜ ÙÔ ¶ÚfiÛ¯ÈÔ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¡·˘·ÎÙ›·. ∆Ô “∫¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË” ÛÙȘ ¡¢ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË ÂΉԯ‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚‚·›ˆ˜, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙ· 1989, fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜

ۯ‰fiÓ ÛÙ· ›‰È· ‰¿ÊË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· ÔÓÔÌ·Û›·. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ˘ÂÚ›Û¯˘Û Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ›·˜, ÌÈ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ (1912), ›¯Â ‰ڷȈı› ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ȉڇıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1868 Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙ· 1869. ¶ÚԤ΢„ ·fi ÙË ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘ Î·È ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ·' Ù· ¯ˆÚÈ¿ ™›ÌÔ˘ (¤‰Ú·), ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿, ∫ÔÏÔÛ‡ÚÙ˘ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ªËÏÈ¿), ¶ÔΛÛÙ·, ™Ùڿӈ̷, ™Ù‡ÏÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË, §ÂÙÔηڢ¿ Î·È µÂÏ‚›ÙÛ·ÈÓ· (ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜) Ì ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ∆Ô 1912 ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ∆Ô 1989 Â·Ó·Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ™›ÌÔ˘, ¶ÔΛÛÙ·˜, ªËÏÈ¿˜, ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜, ™Ùڿӈ̷˜ Î·È º·Ì›Ï·˜. ∆Ô 1998 ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ °¿‚ÚÔ˜, ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ, ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜, ™Ù‡ÏÈ· Î·È ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË. √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ •ËÚÔ‹Á·‰Ô Î·È ∫¿Ùˆ ¢¿ÊÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªfiÚÓÔ˘.

√ ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ º·Ì‹Ï·˜

91


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·92

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ªÂÙ¿ ÙÔ Ã¿ÓÈ §fiË, fiÔ˘ ÂÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ∆ÈÚÓfiÚÂÌ· Ì ÙÔ ªfiÚÓÔ, ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ¤¯ÂÈ ‚fiÚÂÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˘ Ì ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯ˆÚÈfi. ªÂÙ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ™›ÌÔ˘, ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ‚fiÚÂÈ· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫fiÙÛ·ÏÔ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘. ¶ÚÈÓ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, Ë ÚÒÙË Ôχ ÎÔÓÙ¿ (2 ¯ÏÌ.) ÛÙÔ Ã¿ÓÈ §fiË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË 8 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ Î·È °¿‚ÚÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶·ÏÈfi˘ÚÁÔ˜, ÛÙË ı¤ÛË ∞ÓÂÌ¿ÎÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË, ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ™Ù‡ÏÈ·˜ Î·È º·Ì›Ï·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË, ÚÔ˜ Ù· µ∞, ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂΛ ÚÔ˜ ÙË ÃfiÌÔÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ™›ÌÔ˘, ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ º·Ì›Ï· Î·È ™Ùڿӈ̷. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·, ÛÙË ı¤ÛË ¢È·ÎfiÈ, 1,5 ¯ÏÌ. ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ™›ÌÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ™Â 1,5 ¯ÏÌ. ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ·fi ÙË ı¤ÛË ¢È·ÎfiÈ, ¿ÏÏË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ Ù· ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÔΛÛÙ·˜ Î·È ªËÏÈ¿˜. ªÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ô‰È΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - µÏ·¯ÔÌ¿92

ÓÙÚ·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶ÈÙÛÈÓ·›Èη, ƒÈÁ¿ÓÈ Î·È ¶fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¶fiÚÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ÛÙÔ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ º·Ì›Ï·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∫·ÚηÓÈ¿˜, ∫ÏÂÊٿψÓÔ Î·È ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶fiÚÔ˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘. ∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶·Ï·ÈÔ‡ÚÁÔ˘ O ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜ (ÚÒËÓ BÂÏ‚›ÙÛ·ÈÓ·) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ BÏ·ÛÈÓÈ¿˜, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÕÁÈÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· BÂÏ‚›ÙÛ·ÈÓ· (‹ BÈÏ‚›ÙÛÈÓ·) ›ӷÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ó‰ÚˆÓ˘ÌÈ΋ (Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ BÂÏ‚›ÙÛË). ∏ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. TÔ 1927 ÌÂÓÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ¶‡ÚÁÔ (KÔ‡ÏÈ· ÙÔ˘ K·Ó·‚Ô‡ Ë K·Ó·‚fi˘ÚÁÔ˜) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· M·Ú·ıÈ¿˜ (ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ, ·Ú¯ÔÓÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ KÚ·‚¿ÚˆÓ). T· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô (1996). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ·ÚÁÔÏÈıÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÈÛ¯˘Úfi Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÔÓ›·Ì·, Ì ÂÌÊ·Ó‹ ›¯ÓË ·fi ÙȘ ͢ÏÔ‰ÂÛȤ˜. ∏ ‰˘ÙÈ΋ Î·È ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿

¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·93

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 9 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ÔÏÂÌ›ÛÙÚ˜ Î·È ÊˆÙÈÛÙÈΤ˜ Û¯ÈṲ̂˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÔȯ·ÚÌ¿ÚÈ· Î·È Ù˙¿ÎÈ. ™ÂÈÚ¿ ÂÚÂÈ›ˆÓ ÛÙ· ¡∞ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·, ÛÙË ı¤ÛË KÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ ‹ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ. °È· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ ¤ÎÙÈÛ·Ó Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ BÏ·ÛÈÓÈ¿, ÛÙË ÏÂοÓË fiÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ AÁ›· TÚÈ¿‰·. TÔ 1825 Î·È 1827 ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËηÓ. MÂÙ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο οÔÈÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·ÏÏ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤ÎÙÈÛ Û›ÙÈ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 8 Ì·¯·Ï¿‰Â˜ (Û˘ÓÔÈ˘) Î·È ¤¯ÂÈ 17 Ó·Ô‡˜. ∏ ·Ï·È¿ ∞Á›· ∆ÚÈ¿‰· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ - ªÂÙfi¯È Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙË ÓfiÙÈ· ›ÛÔ‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì ‰‡Ô ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜: 18371963. ∏ ÚÒÙË ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· 1825 ‹ 1827 Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË. √ Ó·fi˜ ÏfiÁˆ ηı›˙ËÛ˘ ÛÙ· 1915 ›¯Â ÂÁηٷÏÂÈÊı›. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÌËÙËÚÈ·Îfi Ó·fi. ∞fi ÙÔ ·ÏÈfi ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‰È·ÛÒıËΠ·ÚÁ˘Ú¤ÓÈ· ηӉ‹Ï· Ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1751. ÿ¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› Û ÂÓÓÈ¿ ı¤ÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ı¤ÛË

√ ¶‡ÚÁÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ

M¿ÚÌ·Ú·. §fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶·ÏÈfi˘ÚÁÔ 4 ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ Ô˘ ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÌÓËÌ›· (1994) Î·È 4 ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· Ô˘ ÎÈ ·˘ÙÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËÎ·Ó ‰È·ÙËÚËÙ¤ÔÈ (1996). Y‹Ú¯·Ó, ·ÎfiÌ· 4 ̇ÏÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Î·È ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó· AÓÂÌ¿Î˘ (AÓÂÌ¿ÎÈ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ ÂȉÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ø˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ· (˘„fiÌ. 820 Ì.) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË ∞ÓÂÌ¿ÎÈ Î·È ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË N·‡·ÎÙÔ 24 ¯ÏÌ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â‰Ò Ë ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ËÁ‹ ¶fiÚÈ·ÚË. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÓıÔʇÙÔ˘ TÔ AÓıfiÊ˘ÙÔ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ BÏ·ÛÈÓÈ¿˜ Û ηوÊÂÚÈÎfi Î·È ÂÙÚ҉˜ ¤‰·ÊÔ˜. ™ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ë §ÂÙÔηڢ¿ (˘„fiÌ. 1.060 Ì.). ™ÙÔ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ηٿÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ 1454/55 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Granica (°Ú·Ó›ÙÛ·). °Ú·Ó›ÙÛ· (ÚÔ˘¿ÎÈ) ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ‚ÂÏ·Óȉȿ Ë Ì·ÏˆÙ‹. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ÛÙÔ M·Ú·ıÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ MfiÚÓÔ˘, ÛÙËÓ K·ÛÙ·ÓÈ¿, ÛÙÔ X¿ÓÈ ¶ÏÔ‡ÌË, ÛÙËÓ K·Ù·‚fiıÚ·, fiÔ˘ Ô Ó·˝ÛÎÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ù˘ K·Ù·‚fiıÚ·˜, ÛÙÔ K·ÛÙÂÏ¿ÎÈ, ›¯ÓË ÌÈÎÚÔ‡ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ Õ˚ §È· §ÂÙÔηڢ¿˜ Ù¿ÊÔÈ, fiˆ˜ ÛÙÔÓ “TÔ‡ÚÎÔ”, ÛÙÔÓ “ŒÏÏËÓ·” ÎÙÏ. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1829 Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1844. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÏÈÙ‹ ÌÔÓfiÎÏÈÙË 93


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·94

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ µ·ÛÈÏÈ΋. TÔ ÔÙ¿ÌÈ (·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ MfiÚÓÔ˘), °ÚÈ¿˜ P¤Ì· (°Ú·ÓÈÙÛÈÒÙÈÎÔ˜ ‹ TÚ·ÓfiÚÂÌ·) Â›Ó·È ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ê·Ú¿ÁÁÈ Ì ÌÈÎÚÔηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Î·È Ï·Ù·ÓÈ¿‰Â˜. TÔ 1883 Ì 1884 ηٷÛ΢¿ÛıËΠÏÈıfiÛÙÚˆÙË Á¤Ê˘Ú· Â› ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ë ÔÔ›· ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 1905 “˘¤ÛÙË ÙÂÏ›·Ó ÂÎ ÂÙÚÒÓ Î·È ¤Ï˘Ô˜ ÚfiÛ¯ˆÛÈÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘”. EÔ̤ӈ˜ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÁÚ·ÊÈÎfi ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛıËΠÙÔ 1906 Ì 1907. Afi ÙÔ 1935 ÛÙÔ AÓıfiÊ˘ÙÔ ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ë §ÂÙÔηڢ¿, Ë ÔÔ›· ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÙÔ 1965 ÏfiÁˆ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘. TÔ 1991 Â·Ó·ÎÙ›ÛıËÎÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›· °ÂÓ¤ÛÈÔÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÙ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔηÙÔÈ˘. µfiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ÙÔ˘ ª·ÎÚ˘fiÚÔ˘˜ Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ¤Ï·Ù· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.300 Ì., ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ K˘Úȷ΋˜ (1819), ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘. ∂‰Ò Â›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ı¤· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi. ¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ·fi ÙË ı¤ÛË ∞ÓÂÌ¿ÎÈ. ¢‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ ̤۷ Û ¤Ó· ÙÔ›Ô ¿ÁÚÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ËÁ‹ Ù˘ ¶··‰È¿˜ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ¯¿ÓÈ Ù˘ ¶··‰È¿˜. H ··‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏ¿ ıÚ˘Ï› Ë ·Ú¿‰ÔÛË ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ì ÚÒÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ T۷ηϿÎÈ.

94

∞ÓıfiÊ˘ÙÔ

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· °¿‚ÚÔ˘ √ °¿‚ÚÔ˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˘˜ Û ¤‰·ÊÔ˜ ηوÊÂÚÈÎfi. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó ¢¤ÏÁ·. TÔ Ó¤Ô fiÓÔÌ· °¿‚ÚÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÙˆÓ‡ÌÈÔ. TÔ Î˘ÂÏÏÔÊfiÚÔ ·˘Ùfi Ê˘Ùfi ÂÓ‰ËÌ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. TÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ (¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·) ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡. TÔ 1905 ·fi ÙËÓ •ËÚfiÚ·¯Ë ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ÏfiÁˆ ηıÈ˙‹ÛÂˆÓ ÍÂÂÙ¿¯ıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ, fiÛÙڷη Î·È ¿ÏÏ· ·Ú¯·›· Â˘Ú‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, οÔÈÔÈ Ù·‡ÙÈÛ·Ó ÙË ı¤ÛË Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô AÈÁ›ÙÈÔÓ. ™ÙȘ ı¤ÛÂȘ ª·Óًψ, ∫ÚÂÌ·ÛÙfi˜, ÷ϿӉڷ, ∞ÁÚ¿ÌÂÏË Î·È ªÔ˘ÚÛÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤Î· ËÁ¤˜ Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·È Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi. §fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ ˘‹Ú¯·Ó 6 ̇ÏÔÈ. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Â·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1853. E›Ó·È ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1829. ¶·Ï·Èfi˜ ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜, ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ë XÈÏÈ·‰Ô‡ Ì ¤ÓÙ 5 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. XÈÏÈ·‰Ô‡ Â›Ó·È ÏÈ‚¿‰È ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚fiÛÎËÛË, fiÔ˘ “¯ÈÏÈ¿˙Ô˘Ó” Ù· ÁȉÔÚfi‚·Ù·. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ KÔ˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓ·›Èη ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ °¿‚ÚÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ·fi ÙËÓ K·Ú˘¿ E˘·Ï›Ô˘. E‰Ò ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÙÚ›· ¯¿ÓÈ·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∂Ï¢ı¤ÚÈ·Ó˘ H EÏ¢ı¤ÚÈ·ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¯Ô¿Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ fiÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·95

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘(1833) ÂÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÛÙ·ÏÔ˜ Ì ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË ‚Ú‡ÛË Î·È ÙÔÓ fiÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. H EÏ¢ı¤ÚÈ·ÓË Ì ٷ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛË Ù˘ Î·È ÙÔÓ Î·ÛÙ·ÓfiÏÔÁÁÔ, ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Î·È Ù· Ê·Ú¿ÁÁÈ·, ÙË ÊÔÚو̤ÓË ·Ú·‰fiÛÂȘ ¢Ú·Îfi‚Ú˘ÛË, ÙÔÓ ·ÏÈfi ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ fiÌÔÚʘ ‚Ú‡Û˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘˜ §Â˘ÙÂÚÈ¿ÓÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘. √ ÔÙ·Ìfi˜ ªfiÚÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

Âͤ¯Ô˘Ó Ë M·Ï·ıÔ‡Ó·, ÙÔ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È ÙÔ T۷ηϿÎÈ. K·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ¤Ï·ÙÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ‡ÎÔ, Ù· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Ù· Τ‰Ú·, ÔÈ Î·ÛÙ·ÓȤ˜, Ù· ‰Ú˘fi‰ÂÓ‰Ú· Î·È ¿ÏÏ· ‰·ÛÈο ›‰Ë. H ÔÓÔÌ·Û›· §ÂÊÙ¤ÚÁÈ·ÓË, Ô˘ ··ÓÙ¿Ù·È ÙÔ 1454 ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Û‡˙¢ÍË ‰‡Ô ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ §Â˘Ù¤Ú˘ + °È¿ÓÓ˘, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙË ÚÔ˘ÌÂÏÈÒÙÈÎË ‰È¿ÏÂÎÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ‰ÂÓ ¿ÙËÛ ÔÙ¤ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ fi‰È ÛÙËÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË ÂÍ’ Ô˘ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›·. ™ÙË ı¤ÛË M¿ÚÌ·Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™ÙË ı¤ÛË AÌ¤ÏÈ· Û ÂÈه̂ȷ Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓË ¤ÙÚ· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹: KÏÂfiÔÏÈ ¯·›ÚÂ. E›Û˘ Î·È Û’ ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (1950) Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1880. ™ÙÔÓ ¶¤Ú· M·¯·Ï¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ Y··ÓÙ‹˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÎÔÈÌËÙËÚÈ·Îfi˜, fiÔ˘ ÙÔ 1829 ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ. ™ÙÔ˘ B·Ú¤ÓÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ MÂÙfi¯È ÙÔ˘ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ K·‚·‰ÈÒÙÈÛÛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™Ù‡ÏÈ·˜ H ™Ù‡ÏÈ· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ¤‰·ÊÔ˜ ηوÊÂÚÈÎfi ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¯Ô¿Ó˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ڢ¿ÎÈ· Î·È ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ¶¿Óˆ ·’ ·˘Ù‹ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ ‚Ô˘Ófi PÔ˘¿ÎÈ· ·fi ÙÔ ‰Ú˘fi‰ÂÓ‰ÚÔ PÔ˘¿ÎÈ. TÔ ¯ˆÚÈfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (Ì·¯·Ï¿‰Â˜). H ™Ù‡ÏÈ· ‹Ù·Ó ˙¢ÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙˆÓ ™ÈÛÌ·Ó·›ˆÓ (ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ∞Ú¿¯ˆ‚·˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜) Î·È ˘‹Ú¯Â ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÏ›ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. TÂÏÈο Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÍÔ̷χÓıËΠ(1829). Afi ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ™Ù‡ÏÈ·˜ Â›Ó·È Ô ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ KÚ·‚¿ÚˆÓ, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ °È¿ÓÓ˘ N. M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1835 ¿ÓÙÚ„ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ AÈηÙÂÚ›ÓË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙ›‰ÈÎfi ÙÔ˘ N›ÎÔ ™ÈÛÌ¿ÓË. ÿ¯ÓË ·Ú¯·›·˜ Ô›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ¶·ÏÈÔ¯ˆÚ›ˆÓ Î·È fiÛÙڷη, ÏfiÁ¯Â˜, ÎfiηϷ ÛÙË ı¤ÛË KÔοÏÈ· ÛÙ· PÔ˘¿ÎÈ·. ∆· ƒÔ˘¿ÎÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Ó·È ·˘¯¤Ó·˜ ÛÙ· 820 Ì. ˘„fiÌÂÙÚÔ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ‰Ú˘fi‰·ÛÔ˜ Ì ÙȘ ·ÈˆÓfi‚Ș Ï·Ù‡Ê˘Ï95


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·96

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

¶ÚÔ˜ ™Ù‡ÏÈ· ÙÔ ‰Ú˘fi‰·ÛÔ˜ ƒÔ˘¿ÎÈ·

Ϙ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜. ÃÒÚÔ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÔÈÎÈÏ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ʇÛ˘, ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙÔ ˘ÎÓfi ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜ Ô ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ ʇÛ˘. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ¯¿ÓÈ ÙÔ˘ ªÚ›ÓÈ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÓ›Ô. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÍÔ¯ÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜ ƒÔ˘¿ÎÈ·, ÙËÓ 1Ë ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ¶˘ÏËÓ›ˆÓ ¶ÔÈÌÂÓÈÎfi˜ µ›Ô˜ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÈÌÂÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Ó·fi˜ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ (1864, ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ™Ù‡ÏÈ·˜ Â›Ó·È Ë AÁ›· TÚÈ¿‰·, (˘„ÔÌ. 500 Ì.) ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÂÎÎÏËÛ›·.

96

∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙË ™Ù‡ÏÈ·

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™›ÌÔ˘ H ™›ÌÔ˘, ·Ó¤Î·ıÂÓ ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ, Â›Ó·È ÛηÚʷψ̤ÓË ÛÙȘ N¢ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ K·Ï¿ÎÈ. ∏ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™›ÌÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Èı·ÓfiÓ, Ó· ‹Ù·Ó ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Ë˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. TÔ Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È Ô ™›ÌÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÎÏÈÙÔ Ë ™›ÌÔ˘ (·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È Ë ™›ÌË ™›Ì’). ÿ¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ™›ÌÔ˘ N¢ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ¯ˆÚÈfi X·˚οÏÈ. ™ÙË X·˚οÏÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› fiÛÙڷη ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. H ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÁÈÓ ÚÔ ÙÔ˘ 1815. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÔ›Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ì ¤ÙÚÈÓ· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ηÏԉȷÙËÚË̤ӷ ·ÏÒÓÈ·. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·fi ¡·‡·ÎÙÔ ÛÙ¤ÎÂÈ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Î·È Î·ÏÔÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË, ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950. ∏ ™›ÌÔ˘ ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ì·ÛÙÔÚÔ¯ÒÚÈ Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ù˘. ∆· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ·, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ‰ÔÌË̤ӷ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚÈfiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1900 ˆ˜ ηÙÔÈΛ· Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛıËÎÂ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

16:43

™ÂÏ›‰·97

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∆Ô ¯ˆÚÈfi ™›ÌÔ˘

ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÁÌ· Ù˘ Ù˘ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ¿Óˆ, Û·Ó Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ‰˘Ô ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÎÙ›ÚÈ·, ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ¿Óˆ ·’ ·˘Ù¿ ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙˆÓ •˘‰·›ˆÓ. √ IÂÚfi˜ N·fi˜ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ηÌ·Ó·ÚÈfi. ∞ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜. πÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Î·È ÙÔ ™¯ÔÏ›Ô, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1900 ÌÂ

‰·¿ÓË ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤· ™˘ÁÁÚÔ‡. ∞ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ï·˚ÎÔ‡ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ - Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË Ï·˚΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î‹Ú˘Í‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô, ·ÔÙÂÏ› ÎÙ›ÚÈÔ ÂȉÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÁÂÓȤ˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂·Ú¯›·. ™‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∆Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙˆÓ •˘‰·›ˆÓ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì Âͤ¯ÔÓÙ· ÙÔÓ ÔÏ·Ú¯ËÁfi £‡ÌÈÔ •‡‰Ë, ÔÏÈÙ¿Ú¯Ë Ù˘ ∆ÚÈÔÏÈÙÛ¿˜ Ô˘ ¤ÂÛ ËÚˆÈο ÛÙË Ì¿¯Ë ÛÙÔ ∫ÚÂÌ̇‰È Ù˘ ¶˘Ï›·˜. ¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙ· Â›Û˘ ÛËÌ›· ÂӉȷʤ-

√ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘

∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙË ™›ÌÔ˘

97


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·98

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ÚÔÓÙÔ˜ ›ӷÈ: √ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ̇ÏÔ˜ ÙÔ˘ °È·ÓÓÈ¿ MÔ˘Ï¤, Ë ÎÚ‹ÓË “§ÈÔÓÙ·Ú¿ÎÈ” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÙÔً͈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ‹ÓË ·fi ¿ÛÚË Ï·ÍÂ˘Ù‹ ¤ÙÚ· Ì ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÎÂÊ·Ï‹ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, Ë TÚ·Ó‹ BÚ‡ÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË Ì ÌÈÎÚfi ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚÔ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÙÔ 1999 ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi Ù˘. π‰·ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÂÚ¿ÙËÌ· Ë ¢ÎfiÊ˘ÙË ¢Ú·Á·ÙÛԇϷ, fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ ·' ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ˘„ÒÓÂÙ·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi ∫·Ú‰¿Ú·˜ fiÔ˘ ·ÏÈ¿ Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ™›ÌÔ˘, ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜ Î·È ¶ÔΛÛÙ·˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ͈ÎÏËÛÈÔ‡ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ë ı¤· Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Û' ¤Ó·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ì·ÍÈÙfi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ‰È·ÓÔ›¯ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔÙÔ‡ Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÎÂÏ·Ú‡˙ÂÈ Ë ∫·Ú‰·Úfi‚Ú˘ÛË Ì ÙÔ ·Ê›ÚÈ (Ôχ ÎÚ‡Ô) ÓÂÚfi. ÕÏÏÔ˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô K¿ÌÔ˜ (™ÈÌfiηÌÔ˜) Ì ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÙË B·ÚÓ¿ÎÔ‚·. AÍÈÔı¤·ÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÛÙÔÓ ¶fiÚÈ·ÚË Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÂÚ› ÙÔ 1885. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÔΛÛÙ·˜ H ¶ÔΛÛÙ· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ N¢ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ K·Ï¿ÎÈ Û ¤‰·ÊÔ˜ ηوÊÂÚÈÎfi ̤۷ Û ¯·Ú¿‰Ú·. TÔ fiÓÔÌ·

98

∆Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙË ™›ÌÔ˘

¶ÔΛÛÙ·

Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ fiÎÔ (= Ì·ÏÏ› ·fi ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ÚÔ‚¿ÙˆÓ). ÕÏÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·ÊıÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ ÔÙ›ÛÙ· (ÔÙ›ÛÙÚ·) ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ (ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Î¿Ô˘ 85 ËÁ¤˜). TÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ. §fiÁˆ ÙÔ˘ ηÙËÊÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì Â˙Ô‡ÏÈ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙȘ ˙·Á¿‰Â˜, ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ÒÙÛ·ÚË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ˙·Á¿‰Â˜, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Â˙ԇϘ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ‰·Ì¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÁË. ™Ô˘‰·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô Ô ¶ÔÎÈÛÙÈ¿ÓÈÎÔ˜ ̇ÏÔ˜, Ô “¶·ÏÈfiÌ˘ÏÔ˜”, ‰ÈfiÚÔÊÔ˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰fiÌËÛË, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ KfiÙÛ·ÏÔ˘ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1904 ‹ 1905 ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ó·Ù‹ ηÙ‚·ÛÈ¿. O Ì˘ÏˆÓ¿˜ ›ÛÈ· Ô˘ ÚfiÊı·Û ·fi ÙËÓ Î·Ù··ÎÙ‹ Ó· Ûˆı› ÛÙÔ ¿Óˆ ¿ÙˆÌ·. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (1877), Ô Ó·fi˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·99

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ Ù˘ KÔ›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (1912), ηıÒ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯ›· ·fi χΘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ªËÏÈ¿˜ H MËÏÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË B¢ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ M·Ï·ıÔ‡Ó·˜, ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ οو ·’ ÙÔÓ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË. TÔ ·Ï·Èfi Ù˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó KÔÏÔÛ‡ÚÙ˘. ¶Èı·ÓfiÓ ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ ÎÔÏÔÛ‡ÚÙ˘ (= Ô ‰˘ÛΛÓËÙÔ˜ ÏfiÁˆ ‚¿ÚÔ˘˜, Ô Û˘ÚfiÌÂÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÏÔ˘ÙÔ‡˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤ÎÙÔÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∆Ô˘ÚÎÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ˆ˜ ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·fiÛ·ÛÌ· ÁÈ· Ó· ο„ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤Ê˘Á·Ó «ÎÔÏÔÛ˘ÚÙ¿» ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÓÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ Ù˘, Ô EÏ·ÙÈ¿˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰È¿‰ËÌ¿ ÙÔ˘. ƒÔ˘Ì¿ÓÈ Ì ¤Ï·Ù·, ·ÏËıÈÓfi˜ Ó‡ÌÔÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ·ÓÔÈÎÙfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˘ Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ë ‚Ú‡ÛË ÛÙ· “¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ·”, Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô. ∂›Ó·È ÌÈÎÚfi Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi Ì ΤÓÙÚÔ Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·, ÙÔ Ó·fi Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (1898), ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ MËÏÈÒÙË §Ô¯›· Aı·Ó. XÚÈÛÙfi-

Ô˘ÏÔ˘, Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠÙÔ 1974 ÛÙËÓ K‡ÚÔ Î·È ÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô. Afi ÙÔÓ EÏ·ÙÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ, ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Ì ÙȘ ˙·Á¿‰Â˜ Î·È Ù· Â˙Ô‡ÏÈ·, ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÈÛÔÁÎÚÂÌÈṲ̂ӷ ηχ‚È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ̇ÏÔ˘˜ Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙ‹. ÿ¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙȘ O‚Ú¤˜ Î·È ÛÙȘ §ÔÁÁȤ˜, ı¤ÛÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜ H ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ‚ÔÚÈÓ¤˜ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ Î·Ù¿Ê˘ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ ”Õ˚ §È¿˜” Î·È “NÙÔ˘ÚÔ‡ÙË”, ÂÓÒ ›Ûˆ Î·È Ï¿È Ô ÂÚËÌÈÎfi˜ “KÚÔ˘ÓfiÏÔÊÔ˜” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿ Î·È ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ 6 ¯ÏÌ. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÔÈ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ K·Ú‰·Ú¿˜ Î·È MÂÏÈfi˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ KÒÙÛ·ÚË, ‰˘ÙÈο ·fi ÙÔ ¶Ï·Ù·ÓÔ‚Ú˘ÛfiÚÂÌ· Î·È ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ KfiÙÛ·ÏÔ˜ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ. ∫·Ù¿ ÌÈ· ÂΉԯ‹ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË ‰¤Ú‚Ë, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜ Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯Â ·¤Ú·ÓÙ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ‰Ú‡Â˜. H ·Ú¿‰ÔÛË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ·Ú¯·›Ô ÎÂÚ·ÌÂ›Ô ÛÙ· ¶·ÓÙÂÏ·›Èη ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÛÙÔÓ KÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ. E›Û˘ ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ÎÂÚ·ÌȉÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌfi ¶ËÁ¿‰È·, fiÔ˘

¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿

99


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·100

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ˘‰·ÙÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ¤ÙÚÈÓË ·„›‰·. ™ÙÔ˘ °È·ÓÓÈ¿ ˘‹Ú¯Â ͈ÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË Ô˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛÂ. E‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ› Ï·ÎÔÂ¤Ó‰˘ÙÔÈ Ù¿ÊÔÈ. H ı¤ÛË °Ô˘ÏÈ¿ÊÈ· (= ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ·Ú¯·›ˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. EÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (1922) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. EӉȷʤÚÔÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÙËÓ Ï·Ù›·, fiÔ˘ Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢ÔÚ‚ÈÙÛÈÒÙË AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ HÚÒÔ ÙÔ˘ ‘21 Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ “ÕÏÛÔ˜ £·Ó¿ÛË KÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË”. AÓ·ÙÔÏÈο Ù˘ Ï·Ù›·˜, ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢ÔÚ‚ÈÙÛˆÙÒÓ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Ù· ‚¿ıÚ· ÙÔ˘ ͢ÏÔÁ¤Ê˘ÚÔ˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· 1900. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, Û‹ÌÂÚ· ÍÂÓÒÓ·˜. ™ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ™Ùڿӈ̷ Ë Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ “¶Ï·Ù·Ófi‚Ú˘ÛË” Ì ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ. ¶ÈÔ ¿Óˆ ÛÙȘ “¢ÚÔ‡Á˜” Ë Ï·Ù›· “¶·ÓfiÚ·Ì·”, ̤ÚÔ˜ ·ÁÓ·ÓÙÂÚfi Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ÛÙÔ ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿ÎÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÔÎÔÛÌ¿ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì ÙÚÔ‡ÏÔ Ô˘ ÚˆÙÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1979. BfiÚÂÈ· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ KfiÙÛ·ÏÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ “¶ÔÁÔÓÈ¿˜” (ªÔ˘ÁÔ˘ÓÈ¿) ÙÔ ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚÔ (1700 ÂÚ›Ô˘) Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ ÙÔ EÈÎfiÓÈÛÌ· ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ ›‰Â ÙÔ 1890 Ô K·Úη‚›ÙÛ·˜. §›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∫ÒÙÛ·ÚË ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ Î·È ªÈÎÚfi ∫·ÛÙ¤ÏÈ, ÁÚ·ÊÈο Ê˘ÛÈο οÛÙÚ·. ™ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ Ì ÙË ™Ùڿӈ̷, ‚·ıÈ¿ ‰˘ÙÈο ÛÙË ı¤ÛË “°ÂڷοÚË” ÙÔ ·ÏÈfi 100

ÌÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¶·Ó·ÁÈ¿ Ë °ÂڷηÚÈÒÙÈÛÛ· Û Ͽو̷ ̤۷ Û ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜ ÂÓÒ ·fi οو ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ∫fiÙÛ·ÏÔ˜. √È ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Â›Ó·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÎÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛˆÓ. ∞fi ÂÈÁÚ·Ê‹ Û ¤ÙÚ·, Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· 1894. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚË ÔÚıÔÁÒÓÈ· ‚·ÛÈÏÈ΋, Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™Ùڿӈ̷˜ ŒÍÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÏÌ. N¢ Ù˘ ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ™Ùڿӈ̷ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ “KÔÚʤ˜” Î·È ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Õ˚ §È¿˜. TÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔ‹Ïı ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ ™ÙÚ¿ÓÔ˜ (= ͤÓÔ˜) ‹ ·fi ÙË Û¤Ú‚ÈÎË Ï¤ÍË stranovit (= ·fiÎÚËÌÓÔ˜, ·fiÙÔÌÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜, ·fiÙÔÌË ÎÏ›ÛË, ηوÊÂÚ‹˜). AÁÚÔÙÈÎÔ› Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› Â›Ó·È Ù· ¢ÈfiÙ·Ì· (ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ E‡ËÓÔ˘ Ì ÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ), Ì ÙÔÓ ÕÓˆ (A¿Óˆ) K¿ÌÔ Î·È ÙÔÓ K¿Ùˆ K¿ÌÔ. ÿ¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ı¤ÛË M¿ÚÌ·Ú· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘‹Ú¯·Ó ÔÁÎÒ‰ÂȘ ¤ÙÚ˜, ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ‹ÏÈÓˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ, Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ Î·È ÎÂÚ·ÌȉÈÒÓ, Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú¯·›·˜ Ô›ÎËÛ˘ ‹ Ô¯‡ÚˆÛ˘. Afi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ Â›Ó·È Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ E‡ËÓÔ. ™ÙÔÓ ÕÓˆ K¿ÌÔ ·Âو̷ÙÈ΋ ÛÙ‹ÏË ÂÓÂ›ÁÚ·ÊË Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ [¡π]∫π∞™ [¶∆]√§∂ª∞π√À, Ù¿ÊÔÈ Î·È ¿ÏÏ· ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ™ÙË ı¤ÛË KÂÚ·Ìȉȿ ·Ú¯·›Ô ÎÂÚ·ÌÂ›Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Í¤ı·‚·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚıÔÁÒÓȘ ϿΘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ù˙¿ÎÈ·. ™Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ª¿ÚÌ·Ú· ˘‹Ú¯·Ó ·ÏÒÓÈ·. ™ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ¿Óˆ ·' ÙËÓ ËÁ‹ ¡ÂÚ¿ÎÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂfiÚ·ÙÔ˜ Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜ Û ۯ‹Ì· ·ÏˆÓÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙȘ ¡Âڿȉ˜ Î·È ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ¡ÂÚ·˚‰¿ÏˆÓÔ. E‰Ò ›ӷÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·101

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

¶ÚÔ˜ ™Ùڿӈ̷

Î·È Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÁÂÚÔÏ¿Ù·ÓÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÓfiÙÈ·, Û ϛÁ· ̤ÙÚ·, ÙÔ ·ÏÈfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ‚fiÚÂÈ· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË ‚Ú‡ÛË Ì ÙËÓ Î·Ì¿Ú·. EÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Ô ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. O ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ οËΠÙÔ 1848. °Ú·ÊÈΤ˜ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ AˉfiÓˆ, K·Ú·ÁÎÔ‡Ó·, ¶Ï·Ù¿ÓÈ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ (828 Ì.) Ô Õ˚ §È¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÊȉˆÙfi E‡ËÓÔ, ̤¯ÚÈ ÙË §›ÌÓË ∆ÚȯˆÓ›‰· Î·È ÙËÓ ∫ÏfiÎÔ‚·. ∏ ı¤ÛË ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÌÔÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È Ì ٷ “·Ú¿ ¤ÓÙ” ÂÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ™ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ Õ˚ §È·, Ë Ó¤· Û˘ÓÔÈΛ· “¶·Ó·Ô‡Ï·” fiÔ˘ Ô ·ÏÈfi˜ Ó·fi˜ Ì ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÈÔ ¤Ú· ÛÙË ı¤ÛË “™Ù·˘Úfi˜” Î·È “XÙ›ÚÈ·” Ô Ó¤Ô˜ Ó·fi˜ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ∫·Ú¤ÏÈ, Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ 1965 ÙÔ “K·Ú¤ÏÈ”. ∏ ™Ùڿӈ̷ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÈÙÓ›·Û‹˜ Ù˘ Ì ÙÔ £¤ÚÌÔ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë

∏ Ï·Ù›· ÛÙË ™Ùڿӈ̷

Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙË ¡·‡·ÎÙÔ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÚÔ˜ ·˘Ùfi. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌfi‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ô ∂‡ËÓÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ º›‰·Ú˘, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‹Ù·Ó ·‰È¿‚·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚ·Ì·Ù¿Úˉ˜ Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‚¿Úη. ŸÙ·Ó fï˜ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙËΠοÔÙÂ Ë ‚¿Úη, ÊÙÈ¿¯ÙËΠ·Ú¯Èο ÌÈ· Û¯ÔÈÓÔÁ¤Ê˘Ú· Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠÔχ ÂÈΛӉ˘ÓË. ŒÙÛÈ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔÓ ÙfiÙ ‰¿ÛηÏÔ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ ¤ÁÈÓ ¤Ú·ÓÔ˜ Î·È ÊÙÈ¿¯ıËΠÙÔ “∫·Ú¤ÏÈ”. ∆Ô‡ÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù› Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì 4 ηÚÔ‡ÏÈ· Û 2 ¯ÔÓÙÚ¿ 101


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·102

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∏ Û˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘Ú· Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ “∫·Ú¤ÏÈ” ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ

Û‡ÚÌ·Ù·, ÛÙÂÚˆ̤ӷ Û ÌÂÁ¿Ï· Ï·Ù¿ÓÈ· ÙˆÓ Ô¯ıÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙ· 1965 ·fi Û˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ 4 Û‡ÚÌ·Ù·, 2 ·Ú¿ÏÏËÏ· Û οı ÏÂ˘Ú¿. ™Ù· οو Û‡ÚÌ·Ù· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û·Ó›‰Â˜ ÂÓÒ ÛÙ· ¿Óˆ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ô ‰È·‚¿Ù˘. ™‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘Ú· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ΢·Ûı› Î·È Ë ‰È¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘, ·Ó Î·È ÚÔηÏ› ÌÈÎÚfi ‰¤Ô˜, Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜. O ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ· ‰›Ï· ÛÙÔ “∫·Ú¤ÏÈ” Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ‰ÈË̤Ú¢ÛË, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙÔÓ “µÚÔ”, ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÈÎÚÔÏ›ÌÓ˘ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. 102

ª›· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘Ú· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·Ûı› ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫fiÙÛ·ÏÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ, ÂΛ fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜, Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ Ô˘ ›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê›. ∏ Á¤Ê˘Ú· ·˘Ù‹ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ¶Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛËÌÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› Ë §Ô˘ÙÚÔËÁ‹ Ù˘ ™Ù¿¯Ù˘ Ì ٷ È·Ì·ÙÈο ÓÂÚ¿, ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ¶fiÚÈ·ÚË, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¶fiÚÈ·ÚË ÛÙÔÓ ™ÈÌfiηÌÔ Î·È Êı¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ º›‰·ÚË, fiÔ˘ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ë ·Ú¯·›· fiÏË ¶ÒÚÔ˜. ∆· ÏÔ˘ÙÚ¿ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ› Ù· 100 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 280 Ì. ∏ ËÁ‹ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ ÙÂÊÚfi ¯ÚÒÌ· ·Ï·ÙÔ‡¯ˆÓ ·Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì “ÛÙ¿¯ÙË”. ∏ §Ô˘ÙÚÔËÁ‹ ™Ù¿¯Ù˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √È ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §Ô˘ÙÚÔËÁ‹˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ∫·ÏÏÈÚfi˘, ·fi ÙË Ì˘ıÈ΋ ·Úı¤ÓÔ Ù˘ ∫·Ï˘‰ÒÓ·˜ Ô˘ ·fi ÙË Ï‡Ë Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔı˘Û›· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ∫fiÚÂÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Â›¯Â ÂÚˆÙ¢Ù›, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:22

™ÂÏ›‰·103

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∏ ·ÏÈ¿ Î·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ

ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ Û ËÁ‹, fiÔ˘ Î·È ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÙÔ 218 .Ã. ∆fiÙ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ª·Î‰fiÓ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂’ Î·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ £¤ÚÌÈÔ˘ ∞fiÏψӷ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ï˘Êı› Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚÔ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜, Èı·Ófiٷٷ, ÂÔ¯‹˜. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙÔ M‡ÏÔ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ‚Ú¤ıËΠ·Âو̷ÙÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ì ÂÈÁÚ·Ê‹ KPINO§AOY. ∏ §Ô˘ÙÚÔËÁ‹ ¤¯ÂÈ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÔÏÈÁÔÌÂÙ·ÏÏÈο ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ·: ÔÛÈÔıÂÚ·›· (ÓÂÊÚÔÏÈı›·ÛË, Ô˘ÚÈ΋ ·ıÚ›Ùȉ·, ¯ÚfiÓȘ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ)

Î·È ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›· (ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÂÎ˙¤Ì·Ù·, ‰ÂÚÌ·Ù›Ùȉ˜, ÚÂ˘Ì·ÙÔ¿ıÂȘ, ·ÚıÚÔ¿ıÂȘ). ∂›Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ËÁÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì Â›ÛÙÚˆÛË ÛÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ‰ÂÚÌ·Ù›ÙȉˆÓ Î·È ÏËÁÒÓ. ∆· §Ô˘ÙÚ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∆· §Ô˘ÙÚ¿ Â›Ó·È Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¶fiÚÈ·ÚË Ô˘ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ E‡ËÓÔ ÌÂٷ͇ K¿Ùˆ K¿ÌÔ˘ Î·È ¶fiÚÔ˘. ™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚ›Á˘ÚÔ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ï·Ù¿ÓÈ·, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ȥ˜, ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ê˘Ù¿ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi

∆Ô ÓÂÚfi Ù˘ ÏÔ˘ÙÚÔËÁ‹˜ ™Ù¿¯Ù˘

103


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:22

™ÂÏ›‰·104

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

√ ¤ÙÚÈÓÔ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÛÙ· ÏÔ˘ÙÚ¿ ™Ù¿¯Ù˘

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ ¯ÒÚÔ˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ º·Ì›Ï·˜, ·ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ˙·Úο‰È·, ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó· Î·È ¿ÏÏ· ˙Ò· Î·È ÙËÓ¿ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· §Ô˘ÙÚ¿ ™Ù¿¯Ù˘ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ¶fiÚÈ·Ú˘, ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜, Ì ̷ÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÓÂÚÔÙÚÈ‚‹, Û fiÌÔÚÊÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ¤ÙÚ· ÂÏÂÎËÙ‹ Ô˘ ›¯Â ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. √ ̇ÏÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ Ù· 1950 Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ª‡ÏÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. √ ̇ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÚfiÛÊ·Ù·.

104

µÚ‡ÛË ÛÙÔÓ ·ÈˆÓfi‚ÈÔ ÎÔÚÌfi Ï·Ù·ÓÈÔ‡ ÛÙ· §Ô˘ÙÚ¿ ™Ù¿¯Ù˘

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· º·Ì›Ï·˜ TÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ º·Ì›Ï·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. TÔ KÏÂÊٿψÓÔ, ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ K·ÛÙÚÔ˘Ì¿, ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ OÚÈÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÙË ™˘ÎÈ¿ ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¶fiÚÈ·ÚË. MÂÙ¿ ·fi ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ÙÔ˘ Z¢ÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ¶fiÚÁÈ·ÚÈ, Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜, ÔÈ ·ÁÚÔ› Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÂÚÈ‹Ïı·Ó Û º·ÌÈÏÈÒÙ˜ ÁˆÚÁÔ‡˜. ŒÙÛÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ¤ÊÙÈ·Í·Ó Û›ÙÈ· ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ KÏÂÊٿψÓÔ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶fiÚÁÈ·ÚÈ. ™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ‰ÈÓÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (˘„fiÌ. 300 Ì.) Î·È K·ÚηÓÈ¿˜. TÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ Ï·ÙÈÓÈ΋ ϤÍË familia (ÈÙ·Ï. famiglia) Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ // Á¤ÓÔ˜. ™ÙË º·Ì›Ï· ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÎÏÂÊÙ·ÚÌ·ÙÔÏ›ÎÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. H ηÛÙÚÔÂÎÎÏËÛÈ¿ ™ˆÙ‹Úˆ ÛÙË ™˘ÎÈ¿, Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ AÚÌ·ÙÔÏfi ηÂÙ¿ÓÈÔ £·Ó¿ÛË ™·Î·Ú¤ÏÔ Î·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÏÂÊٿψÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÎÏÂÊÙ·ÚÌ·ÙˆÏÔ›. H ı¤ÛË “M¿ÚÌ·Ú·” ÛÙËÓ ¶·ÏÈÔʷ̛Ϸ (ÚÒÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ) Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ‡·Ú͢ ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜. E›Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¶fiÚÈ·ÚË Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·105

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∏ ‰ȿ‰· Ù˘ º·Ì‹Ï·˜

‚ÚÂı› ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. º˘ÛÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ÚÂÌ·ÙȤ˜ K·Ï·ÁÎÔ‡Ù·, ÁÂÌ¿ÙË ·fi Ï·Ù¿ÓÈ·, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛËÏȤ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ (Îڤ̷ÛË), KÔÏÔÌ¿Úˆ, Ï·Ù·ÓfiÙÔÔ˜ ÛÙ¤ÎÈ ÓÂڿȉˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜, Ô A‚Ú¿‰È·ÁÔ˜, ÔÏÔÛÎfiÙÂÈÓÔ˜ ¿ÓÙ· ·fi ÙÔÓ Ï·Ù·ÓÈ¿, Ë BÚ‡ÛË Ù’ AÁ¿ ÛÙË ı¤ÛË ™·ı¿ ıÔψً Î·È ¤ÙÚÈÓË, Ë TÚ·Ó‹ BÚ‡ÛË Î.¿. √È Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÛÙÚÔ˘Ì¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ fiˆ˜ ˙·Úο‰È·, ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó· Î.¿. ™ÙË º·Ì›Ï·, ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ›Ù·˜ fiÔ˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ.

™ÎËÓ¤˜ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ º·Ì‹Ï·˜

√ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ª‡ÏÔ˜ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜

105


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·106

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∆Ô Ï·Ù·Ófi‰·ÛÔ˜ ÛÙÔÓ ¶fiÚÈ·ÚË

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘, ‡ÎÔϘ ‹ ‰‡ÛÎÔϘ Û ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™›ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ∫·Ú‰·Ú¿˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫fiÙÛ·ÏÔ. ñ ∞fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫·ÚηÓÈ¿˜ ÚÔ˜ Ù· §Ô˘ÙÚ¿ ™Ù¿¯Ù˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¶fiÚÈ·ÚË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Ì‡ÏÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ º·Ì›Ï·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÛÙÚÔ˘Ì¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÎÏÂÈÛÙfi ·fi ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË.

106

¶Â˙ÔÔÚ›· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ º·Ì‹Ï·˜

ñ ∞fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫¿Ùˆ ∫¿ÌÔ˜ ™Ùڿӈ̷˜ Î·È ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ Î·È ÙË Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔ ∫·Ú¤ÏÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∂‡ËÓÔ˘ Î·È ∫fiÙÛ·ÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘. ñ ∞fi ÙË Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔ ∫·Ú¤ÏÈ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌÔ˘, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, Ì ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜. ñ ∞fi ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÚÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ‰‡Ô ·ÏÈÔ‡˜ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˘˜.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·107

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

∆Ô ÁÂʇÚÈ Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ∆ÚȯˆÓ›‰·˜ & ¡·˘·ÎÙ›·˜

√ÚÂÈ‚·Û›· √ÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ›ӷÈ: ñ ∞fi ÙÔ Ã¿ÓÈ §fiË ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙÔ Ã¿ÓÈ ¶··‰È¿˜. ñ ∞Ó¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∆۷ηϿÎÈ ·fi ÙÔ Ã¿ÓÈ ¶··‰È¿˜. ñ ∞Ó¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∫·ÛÙÔ˘ÚÌ¿˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi º·Ì›Ï·. ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ™ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ô‰ËÏ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó: ñ ™ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·¯Ù› ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜. ñ ™ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫¿Ùˆ ∫¿ÌÔ ™Ùڿӈ̷˜ Î·È Ù· Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ· ÁÂʇÚÈ· ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Î·È ÙÔÓ ¶fiÚÈ·ÚË.

ñ ∞fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫ÏÂÊٿψÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ™˘ÎÈ¿ ·fi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÛÙÔ˘ÚÌ¿. ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ›ӷÈ: ñ ∞fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ Î·È °¿‚ÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ã¿ÓÈ ¶··‰È¿˜ Î·È ·fi ÂΛ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ›Ù ̤ۈ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜, ›Ù ̤ۈ ¶fi‰Ô˘. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ªËÏÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶fi‰Ô˜ Î·È ·fi ÂΛ ÚÔ˜ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ∞ÂÚÔÙÂÚÈÛÌfi˜ ∏ ı¤ÛË Õ˚ §È¿˜ ÛÙË ™Ùڿӈ̷ ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈ΋ ›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÂÚÔÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘.

∂ÈÎfiÓ˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘

107


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ∂͢ËÚ¤ÙËÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ™›ÌÔ˘, ÛÙË º·Ì›Ï· (™˘ÎÈ¿), ÛÙË ¢ÔÚ‚ÈÙÛ¿, ÛÙËÓ ¶ÔΛÛÙ·, ÛÙË ªËÏÈ¿, ÛÙËÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË, ÛÙË ™Ùڿӈ̷ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÍÂÓÒÓ˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∫ÏÂÊٿψÓÔ, ∫¿ÌÔ˜ ™›ÌÔ˘, ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜, ÛÙ· ÏÔ˘ÙÚ¿ ™Ù¿¯Ù˘ Î·È ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §ÂÙÔηÚÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∆ÔÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ - ∂ΉËÏÒÛÂȘ ¶˘Ï‹ÓÈÔ˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ Ô “¶˘Ï‹ÓÈÔ˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ıÂÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. √ “¶˘Ï‹ÓÈÔ˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜” Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ̤ۈ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¶˘ÏËÓ›ˆÓ Î·È È‰È·›-

108

™ÎËÓ¤˜ ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘

™ÂÏ›‰·108


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·109

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘

ÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÔÙ·ÌÔÔڛ˜, ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶˘ÏËÓ›Ô˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË º·Ì›Ï·, Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ›Ù·˜, fiÔ˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜ ÁÈ· Ó· ÊÈϤ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶˘ÏËÓ›ˆÓ ¶ÔÈÌÂÓÈÎfi˜ µ›Ô˜ ¢Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜ ƒÔ˘¿ÎÈ·, 1Ë ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÔÈÌÂÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ϤÔÓ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ Î·È Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ËÁ‹ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ·ÏÔ˚ÎÔ‡ Î·È ı˘ÌfiÛÔÊÔ˘ Ï·Ô‡ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ oÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÓ, ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹. ™ÙËÓ ‚·ı‡ÛÎȈÙË ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰Ú‡Ô‰¿ÛÔ˘˜ ·Ó·‚ÈÒÓÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ·fi Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿ ÛÙ· ÍÂηÏÔη›ÚÈ·, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È

“ÎÔÓ¿ÎÈ·” Ì fiÏ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘ (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ·, ·ÚÈ·, ÁÎÏ›ÙÛ˜, Ù·Á¿ÚÈ· Î·È Î¿˜), ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÏÔÁ· Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›·, Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÔ‡‚Ϙ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÛÙËÓ Î·Ú¿Ì· Î·È ÙÔ Ù˘Ú› ÛÙËÓ Î·Ú‰¿Ú·, ‚Ú¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ‚·Ù›Ó˜ ÛÙ· η˙¿ÓÈ·, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ‰¤ÛÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÎÔÛÌ¿ÚÈ Î·È ÔÈ ›Ù˜. ºÏÔÁ¤Ú˜ Î·È ÎÏ·Ú›Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·ÏÈ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú¤Â˜.

109


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

10:23

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·110


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·111

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

∂∫∆∞™∏ 169.678 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 1.775 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∂§∆∞ 26340. 61 244

¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26343. 60 600, 26340. 62 122 Fax: 26340. 61 227

π∞∆ƒ∂π√ ¶§∞∆∞¡√À 26340. 61 250

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ dplatanou@yahoo.gr

π∞∆ƒ∂π√ ∞ƒ∞Ã√µ∞™ 26340. 48 202

π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.dimosplatanou.gr

Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.aitoloakarnania.gr, www.perista.net www.livadaki.com.gr www.nehoritis.gr www.plataniotis.com www.orininafpaktia.gr

K∂¶ 26340. 62 177 ∆∞•π 26340. 62 565, 48 333

¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏

Àæ√ª∂∆ƒ√

¶§∏£À™ª√™ 2001 ∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

¶Ï¿Ù·ÓÔ˜

23.194

880

404

53

ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

15.021

650

137

69

∞Ú¿¯ˆ‚·

19.021

960

250

89

∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ

9.067

750

126

62

¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ

5.774

850

28

93

∫·ÛÙ·Ó¤·

7.473

800

77

68

∫ÏÂ¿

16.371

825

301

82

§È‚·‰¿ÎÈ

12.847

920

52

93

¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¡·˘·ÎÙ›·˜ 18.996

730

151

79

¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË

9.148

600

27

81

¶ÂÚ›ÛÙ·

11.572

850

117

58

ÃfiÌÔÚË

21.194

700

105

66 111


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ °ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ µ¢ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ µ¢ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜. µfiÚÂÈ· ¤¯ÂÈ fiÚÈ· Ì ÙÔ ÓÔÌfi ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜, ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ÓfiÙÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘.

112

∞fi„ÂȘ Ù˘ Ù¯ÓËÙ‹˜ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘

™ÂÏ›‰·112


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·113

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂›Ó·È ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ËÌÈÔÚÂÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∆Ô fiÚÔ˜ ∆ÛÂÎÔ‡Ú· (1.733 Ì.) Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ (1.450 Ì.) ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞Ú‰›Ó˘, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ ¡∞ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∫·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿ ÛÙ· µ¢, ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ £¤ÚÌÔ˘ Î·È ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜. ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› fiÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, µ∞ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘. ∂›Û˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ∆· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘, ∫fiÙÛ·ÏÔ, Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ÂÎÙfi˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› ÁˆÁÚ·ÊÈο Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·: ÙÔ ¤Ó· ‚fiÚÂÈ· ÃÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô ÛÙ· ŸÚË Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜

113


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·114

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ∞Ú¿¯Ô‚·˜, ∫ÏÂ¿˜, ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î·È §ÂÈ‚·‰·Î›Ô˘ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÙ¿ ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ÓfiÙÈÔ fiÚÈÔ ÙÔÓ ·Ú·fiÙ·ÌÔ ∫fiÙÛ·ÏÔ. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ∫·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿˜ (1.563 ̤ÙÚ·) Î·È ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ (1.832 Ì.) Ì ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ú·fiÙ·ÌÔÈ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ∫ÏÈÓÔ‚›Ù˘, ∫ÏÂ·˝ÙÈÎÔ˜ (ª¤Á· ƒ¤Ì·), ∞‚ÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˜, ∞ÌÏÈ·Ó›ÙÈÎÔ˜ (∫·„·ÏfiÚÂÌ·) Ì ٷ ·Ú·ÎÏ¿‰È· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ æˆÚÈ¿Ú˘ (1.397 ̤ÙÚ·), ∞ψӿÎÈ (∞ψӿ΢ 1.418 ̤ÙÚ·), •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ (1.571 ̤ÙÚ·), ∞Ú‰›Ó˘ (1.698 ̤ÙÚ·) Ì ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·

∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ·fi „ËÏ¿

114

¢¿ÛÔ˜ ÛÙ· ŸÚË Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜

·ÓÙÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ú·fiÙ·ÌÔÈ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ Ô ™ÈÓÈÛÙÈ¿ÓÔ˜ ∫¿Î·‚Ô˜, Ë ™ÎÔÙÂÈÓ‹ Ù˘ ¶¤ÏÈÛÙ·˜, Ô ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, Ô ¶ÂÚÈÛÙÈ¿ÓÔ˜ ∫¿Î·‚Ô˜, Ô ∞ÚÙÔÙÈ‚È¿ÓÔ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ∫fiÙÛ·ÏÔ˜ Ì ٷ ·Ú·ÎÏ¿‰È· ÙÔ˘˜. ∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ï·Ù·, ηÛÙ·ÓȤ˜, Τ‰ÚÔ˘˜, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Ï·Ù¿ÓÈ·, χΘ, ÊÚ¿ÍÔ˘˜, ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜ Î·È Ï˘Á·ÚȤ˜. ∆ËÓ ¿ÓÔÈÍË ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÁÚÈÔÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜, Ôگȉ¤Â˜ Î·È ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·. ∫¿ı ÌÈÎÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ê˘ÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÏˆÚ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È Î›ÙÚÈÓÔÈ Î·È ÌÂÓÂ͉› ·ÁÚÈÔ·ÓÛ¤‰Â˜, ÔÈ Ï¢Τ˜ ‹ Ï¢ÎÔÚfi‰ÈÓ˜ Ôگȉ¤Â˜, ÔÈ ‚·ı˘Á¿Ï·˙˜ ηÌ·ÓԇϘ, Ù· Úfi‰ÈÓ· ÛÈÏÂÓÔÂȉ‹, Ù· ÏÂ˘Î¿ ÎÚÈÓ¿ÎÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈ-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·115

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ·ÙËÙ‹. ∆Ô È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÚÌËÙÈ΋ ÚÔ‹, ÔÈ Ì·›·Ó‰ÚÔÈ, Ù· ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛË, ÔÈ Â˙ԇϘ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È Ù· Ê·Ú¿ÁÁÈ·, fiÔ˘ Á˘ÚÔÂÙÔ‡Ó ·Ú·ÎÙÈο Ô˘ÏÈ¿. πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ 1836 Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ¢‹ÌÔ˜ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∫ÏÂ·˝‰Ô˜. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1868 ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Úfi¯ÈÔ˘ ÚԤ΢„·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫ÏÂ·˝‰Ô˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ·Ú¯·›Ô ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ı¤ÛË ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞¯Ï·‰ÔοÛÙÚÔ˘, ÚÒËÓ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜, Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¶ÚfiÛ¯ÈÔ. ∏ fiÏË ¶ÚfiÛ¯ÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ¡¢ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞ڷ·ÓıÔ˘, 2,5 ÒÚ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ∞ÈÙˆÏÈÎfi, fiÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Õ˚ - °ÈÒÚÁË Î·È Ë ÔÔ›· ηÙÔÈ΋ıËΠ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ¶˘Ï‹Ó˘, Ë ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Î·È ·›¯Â 1,5 ÒÚ· ·fi ÙÔ ∞ÈÙˆÏÈÎfi. √ ¢‹ÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Û˘ÓfiÚ¢ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ÓfiÙÈ· ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ Ì ÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ, ÂÓÒ ¢˘ÙÈο Î·È µfiÚÂÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ ∆ÚȯˆÓ›‰· Î·È ·fi ÙËÓ ∫ÏÂ·˝‰· o ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô

∆Ô ÁÂʇÚÈ Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜

¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ٷ ¯ˆÚÈ¿ ¶Ï¿Ù·ÓÔ - ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ (ÚÒËÓ µÔÓÒÚÙ·), ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ (ÚÒËÓ ∞ÚÙÔÙ›‚·), ¢È·ÛÂÏ¿ÎÈ (ÚÒËÓ ™¤Ï„·), ¶¤ÚÎÔ, ¶ÂÚ›ÛÙ·, ∫·ÛÙ·ÓÈ¿, ÃÒÌÔÚË, ∞Á›· ∆ÚÈ¿‰· Î·È ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∫ÏÂ·˚‰Ô˜ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ›¯Â ¤‰Ú·, ÙËÓ ∫ÏÂ¿. ∫·Ù›¯Â ÙÔ µ¢ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜ Î·È ÙÔ ‰È¤ÚÚÂÂ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜. ™Ù· ∞Ó·ÙÔÏÈο Û˘ÓfiÚ¢ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ √ÊÈÔÓ›·˜, ÛÙ· ¡fiÙÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘, ÛÙ· ¢˘ÙÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶·Ú¢ËÓ›ˆÓ Î·È ÛÙ· µfiÚÂÈ· Ì ÙËÓ ∂·Ú¯›· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÏÂ·˝‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ∫ÏÂ¿ Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ٷ ¯ˆÚÈ¿ ∫ÏÂ¿, ∞Ú¿¯Ô‚·, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ (ÚÒËÓ ∆¤ÚÓÔ‚·), §È‚·‰¿ÎÈ (ÚÒËÓ ∞‚fiÚ·ÓË) Î·È ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË (ÚÒËÓ ™ÈÓ›ÛÙ·). √È ·Ú·¿Óˆ ¢‹ÌÔÈ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂ

∞ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ› ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·

115


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·116

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ 1912 Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1998. ∆Ô 1997 Ì ÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¡fiÌÔ 2539, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜”, Ì ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ÙÔ 1999 ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÈ ¢‹ÌÔÈ. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ - ¯ˆÚÈ¿ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞Ú¿¯Ô‚·˜, ∞¯Ï·‰ÔοÛÙÚÔ˘ (ÚÒËÓ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜), ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ˆÚ›Ô˘ (ÚÒËÓ ∆¤ÚÓÔ‚·˜), ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜, ∫ÏÂ¿˜, §È‚·‰·Î›Ô˘ (ÚÒËÓ ∞‚fiÚ·Ó˘), ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘Û˘ (ÚÒËÓ ™›ÓÈÛÙ·˜), ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ¶ÂÚ›ÛÙ·˜ Î·È ÃÒÌÔÚ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ¶¤ÚÎÔ˘ Î·È ¢È·ÛÂÏ·Î›Ô˘ ˘¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘.

116

∆ÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ •ËÚÔ‹Á·‰Ô Î·È ∫¿Ùˆ ¢¿ÊÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªfiÚÓÔ˘. ∞ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫fiÙÛ·ÏÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Ì ‚fiÚÂÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È Ô ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ‹ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŒÓ· ¯ÏÌ. ÚÈÓ ÙÔ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ (Û 8 ¯ÏÌ.) Î·È ÌÂÙ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆ÚȯˆÓ›‰· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘. ŒÓ· ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎfiÌË 3,5 ¯ÏÌ., ¿ÏÏË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο (‰ÂÍÈ¿), Ô‰ËÁ› ÛÙË ÃfiÌÔÚË (9 ¯ÏÌ.·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ). ∞fi ÙË ÃfiÌÔÚË ÚfiÛÊ·Ù· ·ÛÊ·Ïو̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈ·ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ÂÓÒ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·117

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶fi‰Ô˜. ŒÓÙÂη ¯ÏÌ. ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ Â› ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·ÛÙ·ÓÈ¿. ∂Ù¿ ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È 2 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο (‰ÂÍÈ¿) Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË (Û 5 ¯ÏÌ.) Î·È ·fi ÂΛ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ∫ÏÂ¿. √ ·ÚÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È 3 ¯ÏÌ. Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘. ∆Ú›· ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·ÎfiÌË 8 ¯ÏÌ. Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚·. ∞fi ÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚· Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‚fiÚÂÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ô‰ËÁ› ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÏÌ. ÛÙËÓ ∫ÏÂ¿ Î·È 2,5 ¯ÏÌ. ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ ∫ÏÂ¿. ∞fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ ∫ÏÂ¿ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ Î·È §È‚·‰¿ÎÈ.

∞ÍÈÔı¤·Ù· ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¡fiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ √ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ Ô˘ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘ (Ì ÙËÓ ∫ÏÂÈ·˚‰· Î·È ÙËÓ ¶˘Ï‹ÓË), ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘ Î·È ÙÒÚ· ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ô ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ (ÚÒËÓ µÔÓfiÚÙ·). µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞ψӿÎÈ (1.418 Ì.) Û ˘„fiÌ. 860 Ì. Àfi ÙËÓ ÛΤË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ Î·È ÔÈÎÈÏfiÊ˘ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ (¤Ï·Ù·, Á¿‚ÚÔÈ, ÌÂÏÈÔ‡‰È·, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Τ‰Ú·, ÎÚ·ÓȤ˜ Î.¿.). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÙÔ‡ ÎÙÈÛı› Ô ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË ˘‹Ú¯·Ó ÌÈÎÚÔÛ˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ªÔ˘ÚÏ¿‰· Ì ӷfi Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (¶·ÏÈÔÎÎÏ‹ÛÈ), ¶ˆÁˆÓÈÛο Ì ӷfi ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ¶·ÏÈ·ÏÒÓÈ·, ¶ÔÁˆÓÈ¿, Õ˚ µÏ¿Û˘, µ¿ÏÛ·ÌÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Ë ÂΉԯ‹ ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Ó· ˘‹Ú¯Â ·ÁÚÔÙÔÔÈÌÂÓÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÛÙË “ªÂÁ¿ÏË µÚ‡ÛË” Ô˘ ÚÔÛ›Ï΢ÛÂ, ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ˘ÁÈÂÈÓÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚ‡Û˘, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌÔ› ÁÈ· ·ÁÚÔÙÔÔÈ-

∆Ô Ã¿ÓÈ ÙÔ˘ §ÈfiÏÈÔ˘

•ˆÎÏ‹ÛÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ

117


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·118

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

ÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÿ¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ¶ˆÁˆÓÈÛο, ¶Ô˘ÚÏ¿‰·, µÔÓfiÚÙ· (ÕÁÈÔÈ ∆·Íȿگ˜), Õ˚ £·Ó¿Û˘ (ªËÏÈ¿), ºÙ¤ÚË (·ÏÈfi˜ Õ˚ °ÈÒÚÁ˘), ªÂÁ¿ÏË µÚ‡ÛË. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. √ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ‹Ù·Ó ·ÎÌ¿˙ÔÓ ¯ˆÚÈfi Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ. ∆· ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÛʷϤ˜.

¢Â›ÁÌ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

118

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

∂ͤ¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·Ó ÔÈ ƒÔÓÙËÚ·›ÔÈ Ì ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ·ÊÔ‡ ÙÚÂȘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› fiÓÙ·˜, ηٿ ÙÔÓ ∞ÁÒÓ· Î·È ¤Ó·˜ ÚÔ ·˘ÙÔ‡, ÂÓÒ ÂÚ› ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·ÎfiÌ· ÔϤÌËÛ·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ˆ˜ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÙÛ‹‰Â˜ (‰ÈÌÔÈÚ›Ù˜ = ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›). √ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜. ∆· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÚÈÓ· ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∆· ƒÔÓÙËÚ·›Èη (1847), ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË (1850), ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÙÔ‡ÚÔ˘ (∫ÔϤÙÙ·, 1840), ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏ¿ÎË (1850), fiÏ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÏÈı·Ó¿ÁÏ˘Ê·, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ¶ÚÔÂͤ¯ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (1846) ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ Ì ٷ ‰‡Ô ÂÚÈηÏÏ‹ Î·È ˘ÚÁˆÙ¿ ηÌ·Ó·ÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÎÔÁ¯Ë ·„›‰· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡, Û¿ÓÈ·˜ ‰ÔÌÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ∂ÓÙ˘ˆÛȷο Ù· ÏÈı·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÛÙÔ ÂÚÈı‡ÚˆÌ· ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ∂È‚ÏË-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·119

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

∆· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

§ÈıfiÛÙÚˆÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ

ÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÎÂÈÌ‹ÏÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ∞ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ù· ªÔ˘Û›·: ·) Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÁÁڿʈÓ, ‚) ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi - §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙ· ÏÈıfiÛÙÚˆÙ· ÛÔοÎÈ· ‰›‰ÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, fiˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Ô ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÔÈ ¤ÙÚÈÓ˜ ‚Ú‡Û˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙÔ̤˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË, Ô˘ ›¯Â ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÊ·ÓÒÓ ¶Ï·Ù·ÓȈÙÒÓ. ∏ ªÂÁ¿ÏË µÚ‡ÛË Ì ÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi Ù˘, Ë ·Ó¿‚·ÛË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· (ÕÁÈÔÈ ∆·Íȿگ˜, Õ˚ °ÈÒÚÁ˘, Õ˚ §È¿˜, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹) Î·È Û’ ¿ÏÏ· ÁÚ·ÊÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜. ¡fiÙÈ· ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ (ÚÒËÓ µÔÓfiÚÙ·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi Î·È ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ (1454) ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌȷο ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1880) Î·È ÍˆÎÏ‹ÛÈ· Ô ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (1974), ÔÈ ¶·Ì̤ÁÈÛÙÔÈ ∆·Íȿگ˜ (·Ó·Î·ÈÓ. 1985), ÙÔ °ÂÓ¤ÛÈÔ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (1895). ∂ÚÂÈˆÌ¤ÓÔÈ Ó·Ô› Â›Ó·È Ô Õ˚ £·Ó¿Û˘, Ë ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ˘ ∆Ô ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ (ÚÒËÓ ∞ÚÙÔÙ›‚·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ¡¢ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞ψӿÎÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ µÔ˘Ó¿ÎÈ (1.005 Ì.). ∞Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ∞ÚÙÔÙ›‚· ¤¯ÂÈ Ï·ÙÈÓÈ΋ ÚԤϢÛË Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ÛÙÂÓ¿

√ ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜

119


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·120

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∏ Ó¤· ÔÓÔÌ·Û›· ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ (1928) Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·¯Ï·‰ÈÒÓ Ì ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ (·¯Ï¿‰È + οÛÙÚÔ). ∞fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹. ™ÙË ı¤ÛË ∂ÈÎfiÓÈÛÌ· Î·È ÛÙË °Ï·Ú¤ÓÙ˙· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ. ∂›Û˘ ÛÙ· ¢ÈfiÙ·Ì· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∂‡ËÓÔ˘ Î·È ∫fiÙÛ·ÏÔ˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ˘„ÒÓÂÙ·È Ô ÏfiÊÔ˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞ψӿÎÈ. ™ÙȘ ÓfiÙȘ ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î¤Ú·ÌÔÈ Ì ÂÈÁڷʤ˜, ηıÒ˜ Î·È ÓfiÌÈÛÌ· Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¶ÚfiÛ¯ÈÔÓ Î·È ·˘Ùfi ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ¶ÚÔÛ¯›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘

120

∏ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜

Â›Ó·È ·fiÙÔÌÔÈ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÌÈÎÚfi ·ÈÙˆÏÈÎfi οÛÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂfiÙ¢ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ·. ∞fi ÙÔ ÌÈÎÚfiηÛÙÚÔ ·˘Ùfi ‹ÚÂ Î·È Ô ÏfiÊÔ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ¶ÚÈÓ Ù· ¢ÈfiÙ·Ì· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ˘‹Ú¯Â ¤ÙÚÈÓË Á¤Ê˘Ú·. º·›ÓÂÙ·È Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ‚¿ıÚÔ˘. µfiÚÂÈ· ·fi Ù· ¢ÈfiÙ·Ì·, ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫fiÙ·Û·ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ÙÔÍÔÂȉ‹˜ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜, Ë “∫·Ì¿Ú·”, ıÂÌÂÏȈ̤ÓË Û ·fiÎÚËÌÓÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, Ô˘ Û˘Ó¤‰Â ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ∆ÚȯˆÓ›‰·˜ Î·È ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Ì ÙË ‚fiÚÂÈ· ¡·˘·ÎÙ›· Î·È ÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∆Ô °ÂʇÚÈ Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∫¿Ùˆ ÃÚ˘ÛÔ‚›ÙÛ· Ì ÙÔ ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ. ∂›Ó·È ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ (1407 - 1499), ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ËÂÈÚÒÙÈÎˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. ∆Ô ÁÂʇÚÈ Â›Ó·È ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ ÌÂ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ·fi ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ·Û‚ÂÛÙÔÎÔÓ›·Ì·, ÌÔÓfiÙÔÍÔ Ì ¿ÓÔÈÁÌ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·121

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ 22,35 Ì. ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ̤Û˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È 1 Ì. ÂÚ›Ô˘. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÏÈıÔÛÂÈÚ¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË Î·Ù·Û΢‹ ÁÂÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚÔ› ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔÈ Ï›ıÔÈ. ∆Ô Ô‰fiÛÙڈ̷ ·fi Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ÎÂÎÏÈ̤ӷ Ï·Ù‡ÛηϷ Ï¿ÙÔ˘˜ 0,80 - 1 Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Â›ÛÙÚˆÛË Á›ÓÂÙ·È Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ™ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙËı·›Ô ̤¯ÚÈ ‡„Ô˘˜ 0,60 Ì. ∆Ô Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Ì ÛÙËı·›Ô Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÁÂʇÚÈ ·fi fiÛ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ¤¯ÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÈÛ΢·Ûı› Î·È ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ∞¯Ï·‰ÔοÛÙÚÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ηıÒ˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∞fi ÙÔ 2000 ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞¯Ï·‰ÔηÛÙÚÈÙÒÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ∆Ô ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ ÂÚÈÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ, ÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ, ÙÔÓ ∞ÚÙÔÙÈ‚È¿ÓÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÁÈÔ‚Ï·ÛÈÒÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ Ê·Ú¿ÁÁÈ· ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜, fiˆ˜ Ù· ƒÈ˙fi‚Ú·¯· fiÔ˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜, Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÚÈËÁËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. µ¢ ·fi ÙÔ ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¢È·ÛÂÏ¿ÎÈ (ÚÒËÓ ™¤Ï„·) Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 700 Ì. ÛÙȘ ¡¢ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿˜ ∞ÓÂÌ›ÙÛÈ (1.136 Ì.) Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ ·fi ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ∞ÚÙÔÙÈ‚È¿ÓÔ. ∂›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡

‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘. ªÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1927 Û ¢È·ÛÂÏÏ¿ÎÈÔÓ. ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ (Ù¿ÊÔÈ) ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÷ÚÈ¿ ÙË ƒ¿¯Ë, ∫ÚÈı·Ú¿ÎÈ·, ™ÙÂÚÁÈfiÏÔ˘, ∫ÔÏfiÚ·¯Ô, ºÙÂÚÔϿΈ̷. √ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Û ÁÚ·ÊÈÎfi ÌÈÎÚfi ‡„ˆÌ· ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∫Ù›ÛÙËΠ·fi ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙ˜ (1 ª·˝Ô˘ 1808), fiÔ˘ Î·È ·Ó‹ÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ͈٤˜ ›ÛÔ‰ÔÈ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. §Èı·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ÒˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰˘ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·Âو̷ÙÈÎfi ηÌ·Ó·ÚÈfi Ì ÂÏÂÎËÙ‹ ¤ÙÚ·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÂÚ›ÛÙ·˜ ∏ ¶ÂÚ›ÛÙ· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ Û ¤‰·ÊÔ˜ ηوÊÂÚ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ì ̿ӉÚ˜ Î·È Â˙Ô‡ÏÈ· (˙·Á¿‰Â˜) ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÈÎÚ¤˜ ψڛ‰Â˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¿ÛÔ˜ ÔÈΛÏ˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ΢ڛˆ˜ Ì Τ‰ÚÔ˘˜ Î·È Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· Î·È ÛÙÔÓ ¶¤ÚÎÔ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌÔ˘, Ú¤ÂÈ Ô ∫¿Î·‚Ô˜ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ∂˘Ú‹Ì·Ù· Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ¶ÂÚ›ÛÙ·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú¯·›Ô˘ ·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, fiˆ˜: ÛÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ Õ˚ £·Ó¿ÛË ÛÙËÓ ¶··ÓÙÚÈ¿ ‹ÏÈÓ· ÎÂÚ·ÌÈο, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Õ˚ £·Ó¿ÛË Ù¿ÊÔÈ, ÛÙÔ §·˚Ó¿ÎÈ, fiÔ˘ Î·È Ù· ¶·ÏÈfiÛÈÙ·, ÛÙ· ¶ÚÔÛ‹ÏÈ·, Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ÛÙÔÓ Õ˚ §È· Î·È ÔÈ ÔÁÎÒ‰ÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ¤ÙÚ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘. √ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ‡ÚÁÔ˜ ¿Óˆ ·’ ÙÔÓ Õ˚ §È· Ô˘ ¤ÏÂÁ¯Â ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚ÂÓÂÙÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· ÛÙË µ’ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›· (1687 1701). 121


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·122

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ·ÏÈfi˜ ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ¿ÛÙԯ˜ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÌÓËÌ›Ô. ¶fiÙ ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜, ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÈÒÓˆÓ. √ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÔ‡ ÌÔÓfiÎÏÈÙ˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ‰›ÚȯÙË ÛÙ¤ÁË, Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1953 Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ıÈÓ˜ ϿΘ Î·È ÌÂÙ¿ Ì Á·ÏÏÈο ÎÂÚ·Ì›‰È·. √È ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÙÔ˜ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¿Óˆ ÛÙ· ›‰È· ıÂ̤ÏÈ·. ªfiÓÔÓ Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ ÙÔ›¯Ô˜ ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÔÙ¤, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÁÓËÛÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ı·˘Ì¿ÛÈÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ (1748) Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ͢ÏÔÁχÙË ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (¢·ÌÈ·ÓÔ‡) ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·, „ÈÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ˘ÏÈ˙·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓ¿: ÎÏ¿‰ÔÈ, Úfi‰·Î˜, Ê˘ÏÏÒÌ·Ù·, ÎÏËÌ·Ù·ÚȤ˜ Ì ÛٷʇÏÈ·, Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·È Ú·ÌÊÈ˙fiÌÂÓ·, ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÛÙfiÌ·Ù· ÊȉÈÒÓ, ÎÂÊ¿ÏÈ· ÊÙÂÚˆÙÒÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ, ˙Ò· Ì ÌÔÚʤ˜ ÙÂÚ·ÙÒ‰ÂȘ. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ¿ÛÚË ¤ÙÚ·. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ı˘Ì›˙ÂÈ ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹ ·fiÎÏÈÛË. ∆Ô ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ ¤ÁÈÓ ·fi ∏ÂÈÚÒÙ˜ Ù¯ӛÙ˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ 1906 Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘˜ ÙÔ 1926. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÙÔ ¯ÙÈÛÙfi Ù¤ÌÏÔ Ì Á‡„ÈÓ˜ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ. ∆· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ӷ ηٿ ηÓfiÓ· Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ, fiˆ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (1844, 1963 - 64), Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ (1923), ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ Ô˘ ηÙÔÏ›ÛıËÛ ÙÔ 1917 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÛÙË ı¤ÛË ªÈÚÙ˙¿ÓÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1936, fiÔ˘ Î·È ÙÔ ÏÈÙfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÈ¿ÓÔ˘ ‹Úˆ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ∫ÒÛÙ· ∫ÂÊ·122

ÏÈ·ÎÔ‡, Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜ (1771, 1850, 1972), ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË (1873) Ì ÂÈÎfiÓ˜ (1890 - 1900). ∞ÎfiÌ· ‰‡Ô ÌÂÙfi¯È· Ô˘ ¤ÎÙÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÛÙÈ¿ÓÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜ ¢·ÓÈ‹Ï (1860 - 1948), ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· (ÂÁηÈÓ. 8 πÔ˘Ï›Ô˘ 1915) Î·È Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (ÂÁηÈÓ. 9 πÔ˘Ó›Ô˘ 1921) Ô˘ Ù· ‰ÒÚÈÛ ÛÙËÓ ªÔÓ‹ ¶ÚÔ˘ÛÔ‡. ∆ÒÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. ™Â ¤ÙÚ· ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ÚfiÓ·Ô ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÙÔ¯›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ 1898. ∏ Õ˚ ™ˆÙ‹Ú·, fiˆ˜ ÙËÓ Ï¤Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ, Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Û ‰È¿ÛÂÏÔ, ·˘¯¤Ó·, ˙˘Áfi Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ Î·È ÚÔ˜ ¶ÂÚ›ÛÙ· Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ¤¯ÂÈ Î·È ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (ÎÂÏÈ¿). ™ÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1880 Î·È ÌÂÙ¿ ÙÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ¤Á˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1926 ÔÈ ¶ÂÚÈÛÙÈ¿ÓÔÈ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÚÔ›ÎÈÛ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ô›ÎËÌ·, fiÔ˘ ¤ÎÙÔÙ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1990, ÔfiÙ ¤·„ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì·ıËÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ™ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ¶ÂÚ›ÛÙ·, Ì ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ı‡ÛÎÈÔ˘˜ Ï·Ù¿ÓÔ˘˜ Ù˘, Ù· ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· Ù˘, ÙË ıÔψً ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ Õ˚ £·Ó¿ÛË (1924), ÙËÓ ‚Ú‡ÛË ∞Ú·¯ˆ‚›ÙË (1963) Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÏϘ, Û Âȉ˘ÏÏȷΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜, ÙË ÚÂÌ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘, ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Ì ÙȘ ·fiÙÔ̘ fi¯ı˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÎÚÂÌ·ÛÙfi ͢ÏÔÛ˘ÚÌ·ÙÔÁ¤Ê˘ÚÔ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· ÛÙÔÓ ¢ÈÏ¿Ù·ÓÔ, ÙÔ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ (ηڤÏÈ) ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Ô˘ ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÁÈ· Ó· Â͢Ë-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·123

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ·, ÙÔÓ °ÎÚÂÌfi Ù˘ ∆Ûfiη˜ Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ›· Ô˘ ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ë ÊÈÏÔÂÚ›ÂÚÁË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ·ÙËÙ‹, Â›Ó·È ¤Ó· ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi. ™Ù· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¶ÂÚ›ÛÙ·˜, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ fi¯ıË ÙÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶¤ÚÎÔ˜, ¤Ó· ÎÚ·‚·Ú›ÙÈÎÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ 1778 Î·È ÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ó·ÒÓ Ù˘ ∞Ú¿¯Ô‚·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ‹Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ 1811. ∂›Û˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Ó·Ô‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔÈ ÂÙ¿ ÔÏfiÛˆÌÔÈ ¿ÁÈÔÈ Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ʈÙÔÛ٤ʷӷ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÃfiÌÔÚ˘ H ÃfiÌÔÚË ‹ ÃÒÌÔÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ¡¢ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∞Ú‰›Ó˘ οو ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰¿ÛÔ˜. ÿ¯ÓË ·Ú¯·›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ª¿ÚÌ·Ú·, ªÓ‹Ì·Ù·, ¶¤ÚÈ·ÓË Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ∆ÚÈ¿‰·. ∂ͤ¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÃÒÌÔÚ˘ Â›Ó·È ÔÈ §ÔÁÔıÂÙ·›ÔÈ. °Âӿگ˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §ÔÁÔı¤Ù˘ - Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ §ÔÁÔı¤ÙË ‰È‰fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Û ÂÈÊ·Ó›˜ Î·È Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ - Ô˘ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ 1716 Ó· ‰ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Ù˘ ∆ÂÚ›ÙÛ·˜ (¢ÈÏ¿Ù·ÓÔ˜) ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. ∆ÚÂȘ Â›ÛÎÔÔÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙË ÃÒÌÔÚË ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ¤‰Ú· Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜. √ ∫·Úη‚›ÙÛ·˜ ‰È¤ÛˆÛ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· ÔÎÙÒ. ∂Âȉ‹ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ §ÔÁÔıÂÙ·›ˆÓ, §ÔÁÔıÂÙfiÔ˘ÏˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Â›ÛÎÔÔÈ, ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠ۠¢ÂÛÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‹

¢ÂÛÔÙ·›Ô˜. ÿÚȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ “·Ó¤Î·ıÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂȘ ÙÔ ¯ˆÚÈfiÓ ÙÔ‡ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ™¯ÔÏ›ÔÓ”. ¢‡Ô ÂÓÂ›Áڷʘ ϿΘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙˆÓ §ÔÁÔıÂÙ·›ˆÓ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1756 ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÈÔ‡˜ ÙÔ˘ §ÔÁÔı¤ÙË °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1775 ·fi ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ °·‚ÚÈ‹Ï (ηٿ ÎfiÛÌÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ §ÔÁÔıÂÙfiÔ˘ÏÔ). √È ϿΘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔȯÈÛı› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÒÙÂÚÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÚÔÛٷهÔÓÙ·È. ™ÙÔ ¡∞ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÁÚ·ÊÈÎfi ÏÔÊ›ÛÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∫·‚·‰ÈÒÙÈÛ-Û·˜. ¶fiÙ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÊÔ‡ Ë ÎÙËÙÔÚÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›. ∏ ÌfiÓË ¤Ó‰ÂÈÍË Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1725 Û ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘. ∞fi ÙȘ ÌÔÓ·ÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi (1831) ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔ‡ÏÔ Î·È ÙÔ ËÁÔ˘ÌÂÓÂ›Ô (1815) Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô›ÎËÌ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ÛÙ¤ÁË ·fi ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ͽη. ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ͢ÏfiÁÏ˘ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÔÏ˘ÚfiÛˆË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ·Ôʇ¯ıËÎ·Ó ÔÈ Úfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·fi ÙÔ 1938. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (1883), ͈ÎÏ‹ÛÈ· Ô Õ˚ £·Ó¿Û˘ (1955), Õ˚ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (1934), ÕÁÈÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜ (2000). ∆Ô ¯ˆÚÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜: ÙÔ ª¤Á· ƒ¤Ì· ‰˘ÙÈο Î·È ÙÔÓ ÃˆÌÔÚ›ÙÈÎÔ ·Ó·ÙÔÏÈο Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫fiÙÛ·ÏÔ. ™ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· ‰‡Ô ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚˆÓ. ∆Ô ÓÂfiÙÂÚÔ ÙÔ 1924 ‹Ù·Ó ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ. ™ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ∞Á›· ∆ÚÈ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¡∞ ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ, ˘‹Ú¯Â ÔÌÒÓ˘ÌË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔÓ‹ Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË 123


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·124

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Û·Ú¿ÓÙ· ÌÔÓ·¯Ô‡˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ ÔÈ ÌÔÓ·ÛÙ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¶·Ó·ÁÈ¿ ∫·‚·‰ÈÒÙÈÛÛ· ÃfiÌÔÚ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û˘ÓÔÈΛÛıËÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Í·Ó·ÎÙ›ÛıËÎÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ë ÔÔ›· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∏ ÃfiÌÔÚË Ì ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Ù˘, ÙË ‚Ú‡ÛË Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ ‰›Ï·, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ· Î·È ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜ ∏ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Ï·Áη‰È¿, Û ÌÈ· ¯Ô¿ÓË, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú‰›ÓË Î·È ÙÔ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙÈÎÔ˜ ∫¿Î·‚Ô˜. √ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜, ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÂÎÎÏËÛ›·, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘, ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÚÔ˘ÓÔ‡˜, ÙË ÚÂÌ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙÈÎÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘, Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜. ™ÙËÓ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘ ̤۷ Û’ ¤Ó· ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Û· Ô ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˜ ‹ Ô ÛÙÚ·ÙÔÎfiÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË Î·È Ù· µ¢ ∫Ú·‚·ÚÔ¯ÒÚÈ· Î·È ÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·. ™Â ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË µ∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÏÈfi ¯¿ÓÈ ∫ˆÏ¤ÙÙ·.

˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ - ∞ÁÈÔ‰ËÌËÙÚÈ¿ÓÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÎÔÙ¿Î˘ - Õ˚ ¢ËÌ‹ÙÚË. ∂›Û˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Ó·È ˆÏËÙ‹ÚÈ· ÔÌÔÏÔÁ›· (7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1738) Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù¤ÛÛÂÚȘ ∫ÔÎÔÙ¿Îˉ˜ (∫ÔÎÔÙ·›ÔÈ) ˆÏÔ‡Ó ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. ∂›Û˘ Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ÛÈÁ›ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·˘ÚÔËÁȷ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜ (πÔ‡ÓÈÔ˜ 1749), ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ªÔÓ‹ ηÙ›¯Â ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù·. ∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Û ˆÏËÙ‹ÚÈ· ÔÌÔÏÔÁ›· (25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1749) ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¶··Ó›ÎÔ˜ ·fi ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ì¤Û· Û ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô Û˘ÓÔÈ˘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· Â›Ó·È „ËÏfiÙÂÚ· Û ÏfiÊÔ, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ŒÓ· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ÙÔ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÚÂÌ·ÙȤ˜ ·˘Ù¤˜ Ì·˙› Ì ٷ ‰¿ÛË ·fi ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ηÛÙ·ÓȤ˜, Τ‰Ú·, Ï·Ù¿ÓÈ·, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ÊÈÏ›ÎÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÙÔ›Ô. ∆Ô ÊÚ¿ÁÌ· ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¤ÁÈÓ ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ∏ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ √ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¡∞ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∞Ú‰›Ó˘. ∆Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁ›· ‰ˆÚ¿˜ (2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1716) ÛÙËÓ ÔÔ›· 124

™›ÙÈ· ÛÙÔ Ã¿ÓÈ ÙÔ˘ §ÈfiÏÈÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·125

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

∆Ô ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È Ë Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÙ›ÛÌ· Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË. ∞Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ 19Ô ·È. ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È. √ Ó·fi˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÓÙfiȘ ÁÎÚÈ˙ÔÚ¿ÛÈÓ˜ ¤ÙÚ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰›ÚȯÙË ÛÙ¤ÁË, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ‰˘ÙÈο ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ «ÌÈÛfi ÎÂÓÙÚ›» Î·È ÙÚÂȘ ËÌÈ΢ÎÏÈΤ˜ ·„›‰Â˜ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ̤ÚÔ˜. ∂ÛˆÙÂÚÈο Ô Ó·fi˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ÎÏ›ÙË. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ Â›Ó·È ÙÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ô˘ ʤÚÂÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1829. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ 1875 Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÚˆÛÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∆Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ - ¡›ÎÔ˜ §. ∫ˆÏ¤ÙÙ·˜ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Á‡Úˆ ÛÙÔ 1924 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰›Ï· Û’ ¤Ó·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¢ÎÒÓ·. ¶·Ï·Èfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ë ª¤ÏÈÙÛ· ‹ ª¤ÏÈÛÙ· Ì 10 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÚÔ ÙÔ˘ 1815. µÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ◊Ù·Ó ÏÈ‚¿‰È Ù˘ ∞Ú·¯Ô‚›ÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ™ÈÛÌ·Ó·›ˆÓ. ™Â ¤ÁÁÚ·ÊÔ (24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1833) Ù˘ ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙ›·˜ ∫Ú·‚¿ÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ∑¢ÁÔÛÙ¿ÛÈÔÓ Ì ‰¿ÛÔ˜ Î·È Û‡ÓÔÚ·: º›‰·Ú˘, µ·ı‡ÚÂÌ·, ÂÚÈʤÚÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜, ÃfiÌÔÚ˘, ™ÈÓ›ÛÙ·˜ ηÈ

∫Ô˙›ÙÛ·˜. ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜ ˘‹Ú¯Â ¯¿ÓÈ. ™ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ¢Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙ·ÓÔ˘ fiÔ˘ „‹ÓÔÓÙ·È Î¿ÛÙ·Ó· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÙÔÈο ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ (ÎÚ¿Ó·, ηڢ‰¿ÎÈ, ÎÂÚ¿ÛÈ) Î·È ÙÔÈο Ê·ÁËÙ¿. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘Û˘ ∏ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË (ÚÒËÓ ™ÈÓ›ÛÙ·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∆ÛÂÎÔ‡Ú· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ (ÓfiÙÈ·) fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‡ËÓÔ˘. ∏ ™ÈÓ›ÙÛ· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ¢È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Â‰Ò ˘‹Ú¯Â ·Ú¯·›Ô˜ ·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜, fiˆ˜ ÛÙ· ¢Ô˘Ï¤Èη, ÛÙȘ ™ÔÚ¤˜, ÛÙ· ∞ÛË̷ΤÈη Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ fiÚÁˆÌ· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ. ∆¿ÊÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ú¿¯Ë ¡Ù¿Ï·. ∞ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË Ͽη ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1866. ∆Ô‡ÙÔ fï˜ Â›Ó·È ¤ÙÔ˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ 1829 ÛÙÔ Ó·fi ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ∆Ô Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ˜ Ù¤¯Ó˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÙ·˜. º·›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ·Ó ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ øÚ·›· ¶‡ÏË, ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠÙÔ 1749 Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ Ó·Ô‡. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Ô Õ˚ ¡ÈÎfiÏ·˜, 125


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·126

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ‰˘ÙÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ (1967 Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ), Ô Õ˚ °È¿ÓÓ˘, Ô Õ˚ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÔÈ ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, Ô Õ˚ £·Ó¿Û˘, Ô Õ˚ §È·˜ ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û fiÌÔÚʘ Î·È ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜. ∆· ·ÏÈ¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ӷ ·fi ÂÏÂÎËÙ‹ ¤ÙÚ· Î·È Ë ÛÎÂ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¤ÙÚÈÓ˜ ϿΘ. √ÏfiÁ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘Ï¤˜ Ì οı ÏÔÁ‹˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÎÚ‚·Ù›Ó˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÛٷʇÏÈ·. ∂›Û˘ ÙÔ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1900 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ì·ıËÙÒÓ ¤·„ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·ÏÒÓÂÙ·È Û ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ë ÎÔ›ÙË Î·È Ë Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Â‡ÊÔÚË Î·È Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ·Ú·-

126

°ˆÓȤ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË

ÁˆÁ‹ Û ʷÛfiÏÈ·, ηϷÌfiÎÈ·, ÛÈÙ¿ÚÈ, ÛٷʇÏÈ· Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·, Î¿Ï˘Ù ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∞Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ú¤Ì· ∫¿Î·‚Ô˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ηٷÚÚ¿ÎÙË Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÏÈÌÓԇϘ. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‰¿ÛÔ˜, Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ·fi ¤Ï·Ù·. ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜. ∂Λ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ËÁ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·‚χ˙ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ, Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÁ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ËÁ¤˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. µfiÚÂÈÔ ∆Ì‹Ì· ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ∆Ô ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ µ¢ ¿ÎÚÔ Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜ ÛÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÚÒÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ À„ËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ·Ó¿ÌÂÛ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·127

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘

∆Ô ¯ˆÚÈfi ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È Ë Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘

ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ∫ÏÈÓÔ‚›Ù˘ Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫·Ï·Ì›ÙË. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶ÂÙÚˆÙfi, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1963 ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶·ÏÈÔÓ¤¯ˆÚÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ ÙÔÓ ∫¿Î·‚Ô Î·È ÙÔ ª¤Á· ƒ¤Ì· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∫ÏÈÓÔ‚›ÙË ÛÙË ı¤ÛË ¢›ÚÂÌ·. ∞Ú¯·›Ô˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ˘‹Ú¯Â ÛÙË ı¤ÛË ∂ÏÏËÓÈο ÛÙ· ∫·Ï·ı·›Èη (Ú. ™Ù¿‚ÏÔÈ). √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫·Ï·ı·›Èη ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓ˘, ÛÒıËΠfï˜ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ ¡ÈÎfiÏ·. ™Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‹ÏÈÓ· ·ÁÁ›·. √È ÁÓˆÛÙÔ› ·ÁÚÔÙÔÔÈÌÂÓÈÎÔ› ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙ· ∫·Ï·ı·›Èη, ÛÙ· ¶·ÏȯÒÚÈ· Î·È ÛÙÔ ¶·ÏÈÔÓ¤¯ˆÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ ηٿÏÔÈ· ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ȉڇıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. ∞¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰˘ÙÈο ÛÙ¤ÎÂÈ Ô ∫·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿˜, “‚Ú·¯Ô‚Ô‡ÓÈ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ, ·fiÌÂÚÔ, ‰˘ÛÎÔÏÔ¿ÙËÙÔ, ¿Û˘ÏÔ, ηٷʇÁÈÔ Î·È ÎÚ˘„ÒÓ· Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜…”. ∫·Ù¿Ú·¯· Â›Ó·È Ù· Ù·ÌÔ‡ÚÈ·, Úfi¯ÂÈÚÔ Ô¯‡ÚˆÌ· Ì ÍÂÚÔÏÈıÈ¿ Î·È Ì·ÛÁ¿ÏÈ· (ÔÏÂÌ›ÛÙÚ˜). ∆Ô Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ∫ÏÈÓÔ‚›ÙË Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÔÙ¿ÌÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. µÚ¿¯ÔÈ, ÛËÏȤ˜, ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ÔÙ·ÌÔÏÈÌÓԇϘ, ¿ÁÚÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÓÂÈÚ҉˜ ÙÔ›Ô. √ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Â›Ó·È Ú˘ıÌÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. √ Ó·fi˜ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1805, Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1837, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1853 Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ͢ÏfiÁÏ˘ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ ·fi ͇ÏÔ Î·Ú˘‰È¿˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ, ͢ÏfiÁÏ˘ÙÔ ¿Ì‚ˆÓ· Î·È ¿ÏϘ Â͈ڷ˚ÛÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÙÔ 1896 ·ÓÂÁ¤ÚıËΠÙÔ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÂÂÓ‰‡ıËΠ̠¤ÙÚ·. ∆Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ·ÏÈfi ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù˘ÔÏÔÁ›·˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ·fi ÙÔ 1830 Î·È ÌÂÙ¿. ∆Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¯Ù›ÛÙËΠ̠¯Ú‹Ì·Ù· ÔÌÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ 1959 Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì 700 ÙfiÌÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ. √ ¡ÂÚfiÌ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºÔ‡ÚÏ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· µ¢ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· 800Ì. °È· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÓÂÚfi ·fi ÙÔ Ú¤Ì· ∫·Ï·Ì›ÙË Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∆· fiÌÔÚÊ· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, 127


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·128

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ “Ô ∫ÔÙÚÒÙÛÔ˜” fiˆ˜ ϤÓ ÙËÓ Ï·Ù›·, Ù· ÁÚ·ÊÈο ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û’ fiÏË ÙË ÓÂÔ¯ˆÚ›ÙÈÎË ÂÚÈʤÚÂÈ· ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ÔÈ ¤ÙÚÈÓ˜ ‚Ú‡Û˜ Î·È Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ì·Á¢ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞Ú¿¯Ô‚·˜ ∏ ∞Ú¿¯Ô‚· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 960 ̤ÙÚ·. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫Ú·Ó¤˜. ™Ù· fi‰È· Ù˘ ∞Ú¿¯Ô‚·˜ ΢ÏÔ‡ÛÂ Ô ∂‡ËÓÔ˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË Î·È ÁÚ·ÊÈ΋ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË. ∆Ô ÔÙ¿ÌÈ ‹Ù·Ó ËÁ‹ ˙ˆ‹˜, fiÙ·Ó Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ú¤ÌÂÓ ·ÎfiÌ· ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ¤ÓÙ ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌÔ›: ∏ ∆Ú·Ó‹ §¿Îη, ÔÈ ∫Ú·Ó¤˜, ÔÈ µ·ÚȤ˜, Ë µ·Ì‚·ÎÈ¿ Î·È ÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ. ™Ù· ÔÚÂÈÓfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ë ¶ÔÏÈ¿Ó· (= ÏÈ‚¿‰È) Î·È Ë ¶·ÏÈ·Ú¿¯Ô‚·. ∏ ∞Ú¿¯Ô‚· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ™ËÌ·›ÓÔ˘Û· ηٿ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™ÈÛÌ¿ÓË, Ù˘ ÔÔ›·˜ ̤ÏË Ù˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÚÔÂÛÙÒÙ˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∫Ú·‚¿ÚˆÓ Î·È ÂıÚ‹ÓËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ∞Ï‹ ¶·Û¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫ÔÈÓ‹ Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· ∞Ú¿¯Ô‚· Â›Ó·È ÛÏ·‚È΋ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ú˘‰fiÙÔÔ. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. ªÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË Ú·¯¿˜ + Ô‚· Ô˘ Â›Ó·È ÛÏ·‚È΋, ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ µÏ¿¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. ƒ·¯¿˜ ηٿ ÙÔÓ ∏Û‡¯ÈÔ (5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.) ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ˆÚ›ÔÓ Û‡Ó‰Â‰ÚÔÓ Î·È ÌÂÙ¤ˆÚÔÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ª. ºÒÙÈÔ (9Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã.) ‰ÂÓ‰Ú҉˜ ¯ˆÚ›ÔÓ. ∫·È ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÛÙ· ηٿÛÙȯ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ƒ¿¯Ô‚· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ∞ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È “Û‡Ó‰ÂÓ‰ÚÔÓ Î·È ÌÂÙ¤ˆÚÔÓ”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ˆÚÈfi 128

‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ó·Ô‡Ï·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙÔ›ÎËÛ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. ÕÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÌÂÙÔ›ÎËÛ·Ó ÈÔ ‚fiÚÂÈ· ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ¶·ÏÈ·Ú¿¯Ô‚· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ªÂÁ·Ú¤Ì·ÙÔ˜, ·Ú·ÎÏ·‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘ ∫ÏÈÓÔ‚›ÙË. ∆ÂÏÈο Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·˘Ùfi ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Î·È ÎÙ›ÛÙËÎÂ Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÛÙË º·Î¤˜ Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ¶·ÏÈ¿-∞Ú¿¯Ô‚· (¶·ÏÈ·Ú¿¯Ô‚·). ™ÙËÓ ¶·ÏÈ·Ú¿¯Ô‚· ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏÂÊ¿ÓÙˆ ‚Ú¤ıËΠÂÓÂ›ÁÚ·ÊË Ͽη, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔÎ¿Ï˘‚· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ. ™ÙËÓ ¶ÔÏÈ¿Ó· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ÎÂÚ·ÌȉÈÒÓ Î·È ÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ÎÂÚ·ÌÈο ¡∞ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ¯ˆÚ›Ô˘. ªÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ù¤ÌÏÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Õ˚ §È·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1850 ÂÂÎÙ¿ıËΠÚ¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÎÙ›ÛıËΠ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ªÂ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ¶·Ó·Ô‡Ï· (∫Ô›ÌËÛË £ÂÔÙfiÎÔ˘) ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ¤ÎÂÈ ÂΛ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ¿ÓÙ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÔÁÎfiÏÈıÔ˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÏÏËÏÂ›‰Ԣ Ì ‰˘ÛηٿÏËÙË ÂÈÁÚ·Ê‹, Ô˘ ηٿ Ì›· ÂÚÌËÓ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¢›· ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¿ÁÚÈÔ˘ ıËÚ›Ô˘ (Èı·ÓfiÓ ÙÔ˘ ∫·Ï˘‰ÒÓÈÔ˘ οÚÔ˘). ™Ò˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· Ï¢΋ Ï›ıÈÓË ‚¿ÛË, (‚¿ıÚÔ) ·Ú¯·›Ô˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 0,75 x 1,30 Ì. Ì ÂÁ¯¿Ú·ÎÙË ÂÈÁÚ·Ê‹ Û ∂˘‚Ô˚΋ ÁÚ·Ê‹. ∆Ô ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ·˘Ùfi Ú˘ıÌÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ΋˜, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ͈ÎÏ‹-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·129

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÛÈ· ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· ̤ÚË. ÕÍÈÔ ÌÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, 2,5 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÏÂ¿. ∞ӷηÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1778 ·fi ÙÔÓ £·Ó·ÛԇϷ ™ÈÛÌ¿ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÁÚ·Ê‹, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡. ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‰È·Ï‡ıËΠÙÔ 1833 Î·È ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1965. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó 300 Ì. ÂÚ›Ô˘ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÛ›·. ¶Èı·ÓÒ˜ οÔÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ¤ÏËÍ ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÎÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú›ÛÙ˘ Ù¤¯Ó˘ Ù¤ÌÏÔ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ÕÍÈÔ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·ÚÎÂÙÒÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÛËÏȤ˜, ËÁ¤˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋ Ô¯‡ÚˆÛË. ◊Ù·Ó ·ÚfiÛÈÙÔ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ·, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·fiÙÔÌˆÓ Î·È ‰˘ÛıÂÒÚËÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ. ∆Ë ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÚÔÛٿ٢Â, Ô ·‰È¿‚·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ∂‡ËÓÔ˜. ªfiÓÔ ÌÈ· ÛÙÂÓˆ‹ ‰È¿‚·ÛË ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿, Ô˘ ϤÁÂÙ·È Ï·ÈÌfi˜, Û ԉËÁÔ‡Û ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÂÚ›È· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ù·Ó ˆ˜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹. √È ∞Ú·¯Ô‚›Ù˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ï·Èfi-

∞Ú¿¯ˆ‚·

129


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·130

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÙÂÚ· Ì ÙË Ú·ÙÈ΋ Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙË Û˘ÓıËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ú·ÊÙ¿‰ˆÓ. ∏ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ ∞Ú¿¯Ô‚·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙˆÓ ™ÈÛÌ·Ó·›ˆÓ ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· 1898. ∆Ô ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1995 Ì ÓÙfiÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÛÎÂ‡Ë ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ 2 ·ÈÒÓˆÓ. ™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫Ú·Ó¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̇ÏÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì 2 ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. ∏ ∞Ú¿¯Ô‚· Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Ù˘, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÏÈıfi¯ÙÈÛÙ· Û›ÙÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙÔÓ ∫·ÛÙ·ÓfiÏÔÁÁÔ Î·È ÙËÓ ÔÈΛÏË ‰·ÛÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ù·ÓÈ¿‰Â˜ ÛÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜, ÙȘ ÎÂÚ·ÛȤ˜, ÙȘ ηڢ‰È¤˜, ÙȘ ‚Ú‡Û˜, Ù· ¤ÙÚÈÓ· ·ÏÒÓÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚË. ∞Í›˙ÂÈ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÎÚÔ˘ÛÙ·ÏϤÓÈ· ªÂÁ¿ÏË µÚ‡ÛË Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÏÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ÏÂ¿˜ ∏ ∫ÏÂ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Û˘ÓÔÈ˘: ∆ËÓ ÕÓˆ ∫ÏÂ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ∫¿Ùˆ ∫ÏÂ¿ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ. ∆Ș ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ª¤Á· ƒ¤Ì·. ∆Ô ˘„fiÌÂÙÚÔ Ù˘ Â›Ó·È 780 Ì. ∏ ∫ÏÂ¿ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈ΋ ÂÔ¯‹. ∏ ∫ÏÂ¿ ˘‹ÚÍ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÏÂ·˝‰Ô˜ ·fi ÙÔ 1869 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1912 Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ. ∞Ú¯·›· Ô›ÎËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ∫ÂÚ·Ìȉȿ‰Â˜ ·fi ÙËÓ 130

‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ó·fi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ™·ÚÙÈ¿‰Â˜. ∞fi ÂÓı˘Ì‹ÛÂȘ Û ·ÏÈfi ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙˆÓ ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ, ¤Î‰ÔÛ˘ 1760, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ: ∆Ô ¯ˆÚÈfi ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÙÔ 1763. •·Ó·Á‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ 1770 Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ¤ÊÙÈ·Í·Ó Û›ÙÈ·. ™ÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚›Ô˘ ÙÔ˘ 1773, Ë̤ڷ ∆ÂÙ¿ÚÙË “¤ÁÈÓÂÓ Ë ·Ú¯‹ ˘ ÙÔÓ ¿ÁÈÔÓ Ù·ÍÈ¿Ú¯ËÓ ·fi ıÂÌÂÏÈÔ‡ıÂÓ”. ∞fi ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ∫ÏÂ·˚ÙÒÓ ÚÔÎÚ›ÙˆÓ (14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1828) ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ “ÂοÁËΠÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ °¤ˆÚÁÈÔ˜”. ∏ ∫ÏÂ¿ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÓÔڛ˜: ·. ÙˆÓ ¶·ÌÌÂÁ›ÛÙˆÓ ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ∫¿Ùˆ ™˘ÓÔÈΛ·˜ Ì ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ Î·È ·Ó‡„ËÏÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ, Ô˘ ʤÚÂÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1901, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 1899 Ì 1900 Ú¤ÂÈ Ó· ÎÙ›ÛıËÎÂ Ô Ó·fi˜ Î·È ‚. ÙÔ˘ ªÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ ÕÓˆ ™˘ÓÔÈΛ·˜ Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1938 Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ô˘ ›¯Â η› ÙÔ 1828 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·È. ÛÙÔ Ͽو̷ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ó·fi. ∂›Û˘ Ë ªÂÛ·›· ™˘ÓÔÈΛ· ¤¯ÂÈ Ó·fi ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µÏ¿ÛÈÔ, Ô˘ οı 100 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÂÙ·È. ∏ ∫ÏÂ¿ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÂÓÂÚÁ¿ ‹ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó·. µÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ·Ó¤ÌÔÚʘ ÙÔÔıÂۛ˜. ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ƒ¿¯Ë˜, Ô ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ Ù˘ ÕÓˆ ™˘ÓÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÂÙÔʈÏÈ¿ ÛÙ· ·fiÎÚËÌÓ· «ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÚfiÛÈÙÔ˜ Ì ÔÚıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¤ÁË», Ô ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ ™˘ÓÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘ÓÈÔ‡ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰fiÌËÛË Î·È Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ Ù· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ· Î·È Ù· Á‡Úˆ ‚Ô˘Ó¿, Ë ¶·Ó·Á›ÙÛ· (1811) οو ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÈÔ˘˜ ∆·Íȿگ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÔÈ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È¿ÛÂÏÔ, fiÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·131

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ËÚˆÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙÔÓ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ’21. √ Õ˚ °È¿ÓÓ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Û ÌÈ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ¿Óˆ Û ‚Ú¿¯Ô˘˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÍÂË‰Ô‡Ó ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿, ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ̤۷ Û ÌÈ· ÚÂÌ·ÙÈ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ÌÔÚ› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ô Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˘ ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜. ™Ù· “™ÙÂÓ¿”, ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ∫ÏÂ¿˜ ÏÈıfiÎÙÈÛÙË Á¤Ê˘Ú· «‰È ÂÓfi˜ ÙfiÍÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Û· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ ·’ ·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÚ·Ó›Ù·˜». ∆Ô ÁÂʇÚÈ ¤ÊÂÚ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫ÏÂ¿˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ Ì ٷ ·¤Ó·ÓÙÈ ¯ˆÚÈ¿ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·, ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË, Î.¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Á¤Ê˘Ú· Ì ¯·ÌËψ̤ÓÔ ÙfiÍÔ ÂÓÒ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Ù˘ ηٷÛÙÚÒıËΠÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ Â›Ó·È 10,42 Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 12,60 Ì. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÙË. ∆Ô ¤ÚÁÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 1885 Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· 1890 ˘‹Ú¯Â, ηıÒ˜ ÙfiÙ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Úη‚›ÙÛ·˜. ∏ ηÏÔÏ·ÍÂ˘Ì¤ÓË ·˘Ù‹ Á¤Ê˘Ú· ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ∫ÏÂ¿ ¤¯ÂÈ ÚÔÈÎÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Ê‡ÛË Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛËÏÈÒÓ (¢Ú·ÎfiÙÚ˘·, °·‚·ıfiÙÚ˘·, ∞ÂÚfiÙÚ˘·, ∞¯ÓfiÙÚ˘·) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·fiÎÚËÌÓÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜. µÚ¿¯È· ηχÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘ÓÈÔ‡, ‹Ù·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ηٷʇÁÈÔ. •ÂÎÈ-

Ó¿Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Î¿ıÂÙ· οو ¯·ÌËÏ¿ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ º›‰·ÚË. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈÔ˜ ÂÍÒÛÙ˘ Û ‡„Ô˜ 50 Ì. ·’ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ, Ô˘ ÙÔÓ Ï¤Ó ∫·Ïfi ¶Ï¿È ˘fi ÙËÓ ÛΤË ÙÔ˘ ÎÔÎÎÈÓˆÔ‡ Î·È ·ÁÚȈÔ‡ •ÂÚÔ‚Ô˘ÓÈÔ‡. ªfiÓÔ ÌÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ ÂÙÚ҉˘ Î·È ‰‡Û‚·ÙË ·’ Ù· ‰˘ÙÈο Û ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ∫·Ïfi ¶Ï¿È Î·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓË ∞ÔÎÏ›ÛÙÚ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›È· ÔÈΛÛÎˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ. ™ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ Ô ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Õ˚ ¡ÈÎfiÏ·˜, ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ï¤ÓÂ, Ô˘ ÙÔ 1890 ÙÔÓ ‚ڋΠfiÚıÈÔ Î·È ·Î¤Ú·ÈÔ Ô ∫·Úη‚›ÙÛ·˜. ∆· µÚ¿¯È· ·˘Ù¿ Ì·˙› Ì ٷ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È Ù· ‚Ú¿¯È· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi Ê·Ú¿ÁÁÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛȉÂÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙÔ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¤ÙÚÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÛÙ· ™ÙÂÓ¿ Ù˘ ∫ÏÂ¿˜. ∏ ʇÛË ·Ïfi¯ÂÚ· ‰È¤ıÂÛ ÛÙËÓ ∫ÏÂ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿. ∆Ô ª¤Á· ڤ̷ Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÛÙÔÓ Õ˚ °È¿ÓÓË, Ô °ÎÂṲ́˜ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ ∫ÏÂ¿ Î·È ÙÔ ª·¯·ÏÈÒÙÈÎÔ Ú¤Ì· ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫ÏÂ¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚ‡Û˘, Ù˘ µÚ˘ÛԇϷ˜, ÙˆÓ ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ÌÂψÓ, ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ºÒÙË - ‚Ú‡ÛË, Ù˘ ªÔ˘ÓÙÔÓ›ÙÛ·˜ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË

∫ÏÂ¿

131


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·132

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÔ‡ÙÔ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ª¤Á· ƒ¤Ì·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ˆÚ›Ô˘ ∆Ô ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ (ÚÒËÓ ∆¤ÚÓÔ‚·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ (1.415 Ì.). ∂›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ÂÈÎÏÈÓ¤˜ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ‰¤Ì·Ù· ·fi ÍÂÚÔÏÈıÈ¿. ªÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1930 Û ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈÔÓ (‰¤Ó‰ÚÔ+¯ÒÚÔ˜ = ¯ˆÚÈfi). ÈÚÈfi ÁÂÌ¿ÙÔ ‰¤Ó‰Ú· ›Ù ‰Ú˘fi‰ÂÓ‰Ú·, ›Ù ¤Ï·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ‰·ÛÈο ›‰Ë. ÕÏψÛÙÂ Ô ∂Ï·ÙÈ¿˜, ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì·˙› Ì ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ·ÚÁȤ˜, Τ‰Ú·, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜ ÎÙÏ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ‰›ÓÂÈ. ∆Ô ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ™ÙËÓ ∫Ô˘Ê·ÏÂÚ‹ ϤÓ fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, fiˆ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· fiÛÙڷη Î·È ÎÂÚ·ÌÈο. ∂‰Ò ϤÓ Â›Û˘ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ “∫·ÏÔÁÂÚÈο” ÙÔ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ. ∆Ô ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ, ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜, Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘, ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ÙÔ ‚Ú¿¯Ô Ì ÙËÓ ·ÁÚÈ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÚfiÛÈÙ˜ ÛËÏȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ô˘ ı· ·Ó·-

132

∏ ¶Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙ· ™ÙÂÓ¿

ηχ„ÂÈ Ô ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜. √ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (1908), Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰fiÌËÛË, Ù· Â͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ Õ˚ ¡ÈÎfiÏ· (1888) ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô Î·È ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞fi Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË ÛÙ· ¡¢ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô Ô˘ Í·Ó·ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1998, ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∫Ú·ÓÈ¿ Î·È ÙÔ˘ Õ˚ §È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ º›‰·ÚË, ÂÚȤÚÁˆ˜ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, οÔÈ· ÂÚ›È· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. ∂›Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÷ÏÈ¿‰Â˜ Ë ı¤ÛË “¶·ÏÈÔÎÏ‹ÛÈ” ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÏÈ¿˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∆Ô ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1909 Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÍÂÓÒÓ·. µÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Î·È Ì ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ∂‰Ò ÛÙÔ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì¿¯Ë Ù˘ ∆¤ÚÓÔ‚·˜ ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1828, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÎÚÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·133

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ∫·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ›Ô˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· §È‚·‰·Î›Ô˘ ∆Ô §È‚·‰¿ÎÈ (ÚÒËÓ ∞‚fiÚ·ÓË) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ì¤Û· Û ÂÏ·ÙÈ¿ ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ (‹ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿), Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ¡¢ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ √͢¿, Û ̤ÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ô ‚ÔÚÈ¿˜ Î·È Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ¶·ÏÈ¿ ∞‚fiÚ·ÓË ‹ ∞Ì¤ÏÈ· ÁÈ·Ù› ÂΛ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ôχ ÙÔ ÎÏ‹Ì·. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ Ù˘ µ¢ ¡·˘·ÎÙ›·˜. ∏ ∞‚fiÚ·ÓË Â›Ó·È ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi. ∆Ô 1930 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠§È‚·‰¿ÎÈ (ÌÈÎÚfi §È‚¿‰È). ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ (∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘) ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÏÔÊ›ÛÎÔ ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÂÓÒ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÛÙË ‚ÔÚÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ì ٷ Ï·Ù¿ÓÈ· Ù˘ Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi Ù¤ÌÏÔ Ù˘. ∆Ô Ï·Ù¿ÓÈ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ Ê˘Ù‡ıËΠÛÙȘ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1940. §fiÁˆ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÈ ∞‚ÔÚ·Ó›Ù˜ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ó¤Ô ÔÈÎÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÙȤˆÓ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¡¤· ∞‚fiÚ·ÓË. ÕÍÈ· ÌÓ›·˜ Â›Ó·È Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· ∫·Ó·‚›ÛÙÚ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ, fiÙ·Ó ˘‹Ú¯Â ÏËı˘ÛÌfi˜ Î·È ∫ÏfiÎÔ‚· Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙË Ù˘ ∫ÏfiÎÔ‚·˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜. ∆Ô §È‚·‰¿ÎÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚fiÚÂÈ· Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔÓ ∞‚ÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ ∫·„·ÏfiÚÂÌ· Î·È ¡∞ ¿ÏÏ· ڤ̷ٷ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÁÈ· ÂΉÚÔ̤˜. ∆Ô “ÎÚÈ”, ÂÏ·ÙÈ¿˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô ¶˘ÚÁÔ‡Ï˘ Ê˘ÛÈÎfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÔÈ ∆ÚÂȘ µÚ‡Û˜, Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù·

ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ‡ÎÔϘ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¶·ÏÈÔÓ¤¯ˆÚÔ (¶ÂÙÚˆÙfi) Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ∫ÏÈÓÔ‚›ÙË. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 2 ÒÚ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Û ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈÎÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿Û˘ ı¤·˜ Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¶·Ï·ÈÔ·Ú¿¯Ô‚· Ï›ÁÔ ÚÈÓ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÏÈÔÓ¤¯ˆÚÔ. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ¶·ÏÈÔÓ¤¯ˆÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Ï·ÈÔ·Ú¿¯Ô‚· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚· ·fi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∞fi ÙÔ ¶·ÏÈÔÓ¤¯ˆÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ÚÔ˜ ÙË ÙÔÔıÂÛ›· æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÛÙ· fiÚÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜. ñ ∞fi ÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚· ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÏÂ¿ ·fi ‰ÚfiÌÔ, ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì¤Û· ·fi ÁÎÚÂÌfi ¿Óˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË, ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú¿¯Ô Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·Ï·È¿ οÛÙÚÔ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÎÔÓÙ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·. ñ ∞fi ÙËÓ ∫ÏÂ¿ ÚÔ˜ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÛËÏȤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·fiÎÚËÌÓÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜. ñ ∞fi ÙËÓ ∫ÏÂ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ “∫Ô‡ÎÔ˘ÚÔ˜” Ì Â˙ÔÔÚ›· 25 ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜. ñ ∞fi ÙËÓ ∫ÏÂ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· 133


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·134

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ÙË §¿Ïη ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ñ ªÈÎÚÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓ˘. ñ ∞fi ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ã¿ÓÈ ∫ˆÏ¤ÙÙ· Î·È ·fi ÂΛ Ì ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿ Î·È ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË Î·È Ù· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·. ñ ∞fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘ Ì ‰È¿Û¯ÈÛË ·fi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ •ËÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ - ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ •ËÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ñ ∞fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫¿Ùˆ ¶Ï¿Ù·ÓÔ. ñ ¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·. ñ ¶ÂÚ›·ÙÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ µ·ı¿ÏˆÓ·, ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ Î·È µÚÔ¯ÔÙ›Ó, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·Úfi Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi. ñ ∞fi ÙÔ ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ ÚÔ˜ ÙË °¤Ê˘Ú· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ ·fi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ì ÈӷΛ‰Â˜. §›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂȉÈο ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓËÊÔÚÈ΋. ñ ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· ÚÔ˜ ÙË Û˘ÚÌ¿-

134

√ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿

ÙÈÓË Á¤Ê˘Ú· (ηڤÏÈ) ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. ñ ªÈÎÚÔ› ÂÚ›·ÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÔÏϤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Á‡Úˆ ·fi fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿, fiˆ˜ ÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· Û ÎÔÓÙÈÓ¿ ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ÙËÓ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ËÓÔÏ›ÌÓË, ÙÔ §È‚·‰¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ∞ÏÔÁfi‚Ú˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚· ÚÔ˜ ÙËÓ ∫Ú˘ÛÙ·ÏϤÓÈ· ªÂÁ¿ÏË ‚Ú‡ÛË, Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÏÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. √ÚÂÈ‚·Û›· ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Â‰Ò ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜. ∞fi ÙȘ ·Ó·‚¿ÛÂȘ Û ÎÔÚ˘Ê¤˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó: ñ ∞fi ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∞Ú‰›Ó˘ Î·È ·fi ÂΛ ‰È¿Û¯ÈÛË Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·. ñ ∞fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∞ψӿÎÈ. ñ ∞fi ÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜. ñ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·135

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›‚·˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈfiÙÈ Û ÛËÌ›· ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· fi¯ıË ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ı¤· Û fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ™˘Ó‰¤ÂÈ ‰Â ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞¯Ï·‰fiηÛÙÚÔ. ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ô‰ËÏ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ °‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ Î·È Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ñ ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚ›ÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi

¶¤ÚÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌÔ˘ ·fi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ì ı¤· ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ. ñ ∞fi ÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚· ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÔ·Ú¿¯ˆ‚· ·fi ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ñ ∞fi ÙËÓ ∞Ú¿¯Ô‚· ÛÙËÓ ∫ÏÂ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ¶Ôχ fiÌÔÚʘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÏÂ¿ ÚÔ˜ ¯ˆÚÈ¿ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ Î·È §È‚·‰¿ÎÈ Î·È ·fi ÂΛ ›Ù ÚÔ˜ ª·Ó‰ÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ›Ù ÕÌÏÈ·ÓË Î·È æËÏfi ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜. ñ ∞fi ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ∞Ú¿¯ˆ‚· ÚÔ˜ æËÏfi ™Ù·˘Úfi. ñ ∞fi ÙËÓ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË ÚÔ˜ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· Î·È ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜.

∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÏÈÔÓ¤¯Ô˘ÚÔ

135


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:23

™ÂÏ›‰·136

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ, ÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚· Î·È ÙËÓ ∫ÏÂ¿. ∂›Û˘ ∆Ô Ã¿ÓÈ ÙÔ˘ §ÈfiÏÈÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔÈÎÙfi. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜.

136

ÃÈÔÓÈṲ̂ӷ ÙÔ›· ÛÙ· ŸÚË Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜

°È· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì›· ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/1

06-04-09

10:23

™ÂÏ›‰·137

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÕÏϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ÛÙÔ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ fiÔ˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1909, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÍÂÓÒÓ·.

∆ÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - °ÈÔÚÙ‹ ηÛÙ¿ÓÔ˘ ∆Ô ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÙÒ‚ÚË „‹ÓÔÓÙ·È Î¿ÛÙ·Ó· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÙÔÈο ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ (ÎÚ¿Ó·, ηڢ‰¿ÎÈ, ÎÂÚ¿ÛÈ) Î·È ÙÔÈο Ê·ÁËÙ¿.

E¤Ó‰˘ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË ·fi ÙËÓ ∞π∆ø§π∞ ∞.∂. ÛÙÔÓ ¶Ï¿Ù·ÓÔ

137


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:45

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

™ÂÏ›‰·2


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·3

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

∂∫∆∞™∏ 257.635 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 2.598 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ÕÓˆ ÃÒÚ·

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26343. 60 500 ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ apodotia@otenet.gr π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.apodotia.gr K∂¶ 26343. 60 508 ∞™∆À¡√ªπ∫√ ∆ª∏ª∞ 26340. 41 214

¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞ ∂∫∆∞™∏

ÕÓˆ ÃÒÚ·* ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· °ÚËÁfiÚÈ ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË ∫¿Ùˆ ÃÒÚ· ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· ∞Ó·‚Ú˘Ù‹ ∞ÛÚÈ¿ °Ú·Ì̤ÓË √͢¿ ∂Ï·ÙÔ‡ ∫·ÏÏÔÓ‹ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ ∫˘‰ˆÓ¤· §Â‡Î· §ÈÌÓ›ÙÛ· ª·Ó‰ÚÈÓ‹ ¶fi‰Ô˜ ∆ÂÚ„Èı¤·

19.220 13.571 7.574 17.321 9.223 23.669 9.223 10.497 15.433 11.693 6.949 23.429 8.698 11.447 9.148 14.522 7.574 12.550 6.699 19.195

Àæ√ª∂∆ƒ√

1.060 840 1.000 860 890 1.170 810 780 1.130 1.000 1.000 600 1.040 740 880 1.080 630 1.020 800 740

¢∞™√¡√ª∂π√ 26340. 41 279 ∂§∆∞ 26340. 41 246 ∫∂¡∆ƒ√ À°∂π∞™ 26340. 41 209, 41 344, 41 444 Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.aitoloakarnania.gr www.orininafpaktia.gr

¶§∏£À™ª√™ 2001 ∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

404 231 74 108 41 122 96 136 138 153 30 256 78 89 44 95 90 73 8 333

58 72 62 68 60 68 37 46 95 49 73 33 43 38 81 87 35 92 68 44

* ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙÔ 1997 ·fi ÙȘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÕÓˆ ÃÒÚ·˜, ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∂Ï·Ùfi‚Ú˘Û˘, ∫¿Ùˆ ÃÒÚ·˜ Î·È ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·.

139


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·4

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ °ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô Ï·fi ÙˆÓ ∞Ô‰ÔÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ √˙fiϘ §ÔÎÚÔ‡˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ BA ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È BA ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ∆· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È fiÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Ì ÙÔ ¡ÔÌfi ºˆÎ›‰·˜. ∞Ó·ÙÔÏÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ÓfiÙÈ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘.

140

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ·fi Ù· ŸÚË ¡·˘·ÎÙ›·˜

ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂›Ó·È ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÔÚÂÈÓfi˜ ¢‹ÌÔ˜. °ÂˆÁÚ·ÊÈο ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·: ∆Ô ÚÒÙÔ, (‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì·), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ KfiÙÛ·ÏÔ˘ (·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘), ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: °Ú·Ì̤Ó˘ O͢¿˜, §Â‡Î·˜, M·Ó‰ÚÈÓ‹˜, K˘‰ˆÓÈ¿˜, K·ÏÏÔÓ‹˜, EÏ·Ùfi‚Ú˘Û˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘, KÚ˘ÔÓÂÚ›ˆÓ, AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, (ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì·), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ KfiÙÛ·ÏÔ˘, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘˜ ‹ÙÔÈ: ¶fi‰Ô˘, K¿Ùˆ XÒÚ·˜, ÕÓˆ XÒÚ·˜, EÏ·ÙÔ‡˜, TÂÚ„Èı¤·˜, §ÈÌÓ›ÙÛ·˜, KÔÎÎÈÓÔ¯ˆÚ›Ô˘, AÛÚÈ¿˜, KÂÓÙÚÈ΋˜, AÓ·‚Ú˘Ù‹˜, K·Ù·Ê˘Á›Ô˘. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ O͢¿ Ì ÙË „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙËÓ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· (1.923 Ì.), ÙËÓ AÚ¤ÓÙ· (1.626 Ì.) Î·È ÙË °Ú›‚· ºÔÚ¿‰· (1.509 Ì.), Ô ¶‡ÚÁÔ˜ (1.354 Ì.), TÛÂÎÔ‡Ú· (1.733 Ì.), AÚ‰›Ó˘ (1.699 Ì.) Ì ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô E‡ËÓÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·fiÙ·ÌÔ› ÙÔ˘ AÌÏÈ·Ó›ÙÈÎÔ˜ (K·„·Ïfi-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·5

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÚÂÌ·), ¶·ÏÔ˘ÎÔ‚›ÙÈÎÔ˜, ™ÈÙ›ÛÙ·˜, ZËÏ›ÛÙ·˜ (M¤Á· P¤Ì·), BÔÙÛ·˝ÙÈÎÔ˜ Î·È KfiÙÛ·ÏÔ˜ Ì ٷ ·Ú·ÎÏ¿‰È· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ T۷ηϿÎÈ (1.710 Ì.) M·ÎÚ‡ÔÚÔ˜ (1.430 Ì.), OÌ¿ÏÈ· (1.656 Ì.) Ì ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô KfiÙÛ·ÏÔ˜, Ô˘ Â‰Ò Ï¤ÁÂÙ·È ∫¿Îη‚Ô˜, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘. ∆Ô ÓfiÙÈÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰¿ÛË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÈΛÏË ‚Ï¿ÛÙËÛË. µfiÚÂÈ· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ÛÙ·ÓȤ˜, Ù· ¤Ï·Ù·, ÔÈ Î¤‰ÚÔÈ Î·È ÔÈ ÔÍȤ˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ÔÈ Á¿‚ÚÔÈ, Ù· ÊÈÏ›ÎÈ·, Ù· ÌÂÏÈÔ‡‰È·, ÔÈ ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, ÔÈ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ÔÈ ·ÚȤ˜ ÎÙÏ. E›Û˘ Ë ¯ÏˆÚ›‰· Ì ÙË ‰·ÛÈ΋, ı·ÌÓÒ‰Ë Î·È ÔÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·, Ù· ‚fiÙ·Ó· Î·È ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. TÔ È‰ÈfiÙ˘Ô ÔÚÂÈÓfi Î·È ËÌÈÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ٷ ÔÏÏ¿ ‰¿ÛË Î·È ÓÂÚ¿ ¢ÓfiËÛ ÙËÓ ‡·ÚÍË ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜ Ì ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ, ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ ˙·Úο‰È, Ô Ï‡ÎÔ˜, Ë ·ÏÂÔ‡, Ô ·Û‚fi˜, Ô ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔ˜, Ô ·ÁÚÈfiÁ·ÙÔ˜, ÙÔ ÎÔ˘Ó¿‚È, Ë Ó˘Ê›ÙÛ·, Ô ÛΛԢÚÔ˜ Î·È ÂÚÂÙ¿ fiˆ˜ Ê›‰È·, Û·‡Ú˜ Î·È ¯ÂÏÒÓ˜.

πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· √ ÙfiÔ˜ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÔ¯‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ¤˜. TÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¯·›· ÂÚ›È· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Û’ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ·: EÏÏËÓÈο, M¿ÚÌ·Ú·, ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ. B¤‚·È·, ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, ¿ÏÏ· ÂÁηٷÏ›ÊıËηÓ. H ÁÂÓÈ΋ fï˜ Ù¿ÛË ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘, ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó¤· ¯ˆÚÈ¿. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ∞ÈÁ›ÙÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ı¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›. ÕÏÏÔÈ ÌÂÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ∫ÔÛÎÈÓ¿ Ù˘ ∂Ï·ÙÔ‡˜, ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Ù˘ ∆ÂÚ„Èı¤·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∫¿ÌÔ Ù˘ §ÈÌÓ›ÙÛ·˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ °¿‚ÚÔ˘. ∏ ÎÚ·ÙÔ‡Û· fï˜ ¿Ô„Ë ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ Ù˘ ™ÙÚÔ‡˙·˜. ∏ ÚÒÙË Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ∞ÈÁ›ÙÈÔ ·fi ÈÛÙÔÚÈ΋ ËÁ‹ Â›Ó·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 97 Ù˘ “£Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜”. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ¢ËÌÔÛı¤ÓË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 426 .Ã., ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ› Ó›ÎËÛ·Ó fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.

°ˆÓȤ˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ ÕÓˆ ÃÒÚ·˜

141


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·6

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÚÔÛʇÁˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ ∫·Ó·‚·›ÔÈ, ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Î·È ÈÔ ÚÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ (1204).

º·Ú¿ÁÁÈ ∫¿Îη‚Ô˘

142

ÕÔ„Ë ·fi Ù· ŸÚË ¡·˘·ÎÙ›·˜

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ •ËÚÔ‹Á·‰Ô Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - πÙ¤·˜, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ¢¿ÊÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ Î·È ∞Ó·‚Ú˘Ù‹. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ã¿ÓÈ §fiË Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∞ÓıfiÊ˘ÙÔ Î·È °¿‚ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ˜ ϤÔÓ, Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË Ô ‰ÂÍÈ¿ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ, ·fi ÙË ·ÏÈ¿ Á¤Ê˘Ú· Ì ÙÔ͈ٿ Ï¿ÁÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο, ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∂˘·Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ªfiÚÓÔ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÿÓÈ ƒ¤ÚÂÛÈ, 30 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ. ∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ì ‚fiÚÂÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ÂÓÒ Ë ‰ÂÍÈ¿ Ì ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁ› ÛÙÔ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·7

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ÙË ºˆÎ›‰·. ∆Ô ÚÒÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Â›Ó·È Ë §ÈÌÓ›ÙÛ·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ, ÃÚ‡ÛÔ‚Ô (√ÈÎÈÛÌfi˜ ¢. ¢. ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ˆÚ›Ô˘), ∞ÛÚÈ¿ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ˆÚÈ¿ Â›Ó·È Ë ∆ÂÚ„Èı¤· Î·È Ë ∂Ï·ÙÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∂Ï·ÙÔ‡ ÛÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ √Ì¿ÏÈ·, 53 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È. √ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· Î·È 3,5 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿, Û˘Ó·ÓÙ¿ ¿ÏÏË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ô˘ ‰ÂÍÈ¿ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ· Î·È ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·, 8 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶fi‰Ô˜, ÂÓÒ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜

ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÛÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ÙˆÓ √Ì·Ï›ˆÓ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì ‚fiÚÂÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁ› ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ °ÚËÁfiÚÈ, ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË, ∫·ÏÏÔÓ‹, ∫˘‰ˆÓÈ¿, §Â‡Î· Î·È ª·Ó‰ÚÈÓ‹. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ·˘Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙË §Â‡Î· ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË °Ú·Ì̤ÓË √͢¿.

º·Ú¿ÁÁÈ ∫¿Îη‚Ô˘

∏ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜; Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙ· ‚Ô˘Ó¿

143


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·8

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ∆Ô ¯ˆÚÈfi ·˘Ùfi ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ̤ۈ Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¡fiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫·Ù·Ê˘Á›Ô˘ TÔ K·Ù·Ê‡ÁÈÔ (ÚÒËÓ AÌfiÚ·ÓË) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˜. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ °ÔϤÌÈ. MÈ· Èı·Ó‹ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· AÌfiÚ·ÓË Â›Ó·È Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘‰ÚˆÓ‡ÌÈÔ (A-ÌÔÚ-·ÓË = ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿, ˘‰ÚÔ‡Û·, ÓÂÚÔ‡Û·). TÔ 1927 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠K·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ ›¯Â Î·È ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·fiÎÚËÌÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. TÔ K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. •·ÎÔ˘ÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ù· AÌÔÚ·Ó›ÙÈη BÚ¿¯È·. TÔ ‚Ô˘Ófi M·ÎÚ‡ÔÚÔ˜ ÎfiÙÂÙ·È ·fiÙÔÌ· Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ‚Ô˘ËÙfi ÙÔ˘ MfiÚÓÔ˘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ù· BÚ¿¯È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù’ Õ˚ °ÈÒÚÁË Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÂΛ ‚ÈÁÏ¿ÙÔÚ·˜ ·fi Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990. ™Â ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÔÈ ¢Ò‰Âη AfiÛÙÔÏÔÈ ÛÙ· ÚÈ˙¿ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ K¿ÛÙÚÔ˘. ™ÙÔ ÏfiÊÔ ˘‹Ú¯·Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ·ÈÙˆ-

144

∆Ô ∫ÂÊ·ÏÔÁ¤Ê˘ÚÔ Ô˘ Û˘Ó¤‰Â ÙË ¡·˘·ÎÙ›· Ì ÙË ¢ˆÚ›‰·

ÏÈÎÔ‡ Ê˘Ï·Î›Ô˘ Ô˘ ¤ÏÂÁ¯Â Ù· ÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ ˘‹Ú¯Â ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ¤ÎÂÈ Ô ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÌÈÎÚfi˜, ÏÈÙfi˜, ÌÔÓfi¯ˆÚÔ˜ Ó·fi˜ Ì ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹ ÛÙ¤ÁË. MÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰fiÌËÛË Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ KÔ›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. Y‹Ú¯Â ÙÔ 1829 Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙËÓ ‹Ú ηٿ ÙÔ 1900. TÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Ì ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›·, Î·È ÙÔÓ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔ Ï¿Ù·ÓÔ Î·È ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ‚Ú‡Û˜. Afi ÙÔÓ Õ˚ £·Ó¿ÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ‚›ÁÏ·, ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÎÚËÛʇÁÂÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: Ë KÈ¿Ê·, Ë ¢Ú·ÎfiÙÚ˘·, ÙÔ K¿ÛÙÚÔ, Ë AÂÙÔʈÏÈ¿. °Ú·ÊÈÎfi˜ Ô ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ AÓ·‚Ú˘Ù‹, fiÔ˘ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È EϤÓ˘ Û ·ÁÓ·ÓÙÂÚfi ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÚÔ Ì ÙËÓ AÓ·‚Ú˘Ù‹ Ë AÁ›· TÚÈ¿‰·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ÚÔ˜ ÙËÓ AÓ·‚Ú˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ “TÔ˘ ¶·ÙÚÔÎÔÛÌ¿ Ë Ï¿Î·” fiÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î‹Ú˘ÍÂ Ô ¶·ÙÚÔÎÔÛÌ¿˜. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ K·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙ· ÁÂʇÚÈ·. TÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ô˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙÔ Ó·˘·ÎÙÔ-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·9

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ‰ˆÚÈÎfi ÁÂʇÚÈ ÛÙÔ MfiÚÓÔ, ÙÔ ÌÔÓfiÙÔÍÔ KÂÊ·ÏÔÁÈfiÊ˘ÚÔ, Ô˘ Û˘Ó¤‰Â ÙË N·˘·ÎÙ›· Ì ÙË ¢ˆÚ›‰·. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ TÚ·ÓfiÚÂÌ· (°Ú·ÓÈÙÛÈÒÙÈÎÔ˜ ‹ °ÚÈ¿˜ P¤Ì·) Î·È Û˘Ó¤‰Â ÙË NfiÙÈ· N·˘·ÎÙ›· Ì ÙËÓ AÔ‰ÔÙ›·. Afi Â‰Ò ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È fiÛÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ KÂÊ·ÏÔÁÈfiÊ˘ÚÔ - B·ÚÓ¿ÎÔ‚· - TÚ›ÎÔÚÊÔ. TÔ ÁÂʇÚÈ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ 1883 ηٷ¯ÒıËÎÂ Î·È ÙÔ 1906 Ì 1907 ¤ÁÈÓ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÌÔÓfiÙÔÍÔ ÁÂʇÚÈ. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ (ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· AÓıfiÊ˘ÙÔ˘) Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ô ¢‹ÌÔ˜ AÔ‰ÔÙ›·˜ (ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· K·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ °ÔϤÌÈ). TÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˜ (‹ ºÔÓÈÔڤ̷ٷ). KÙ›ÛıËΠÂÚ› ÙÔ 1900 Ì ̷˘ÚÔÏ›ı·ÚÔ Ô˘ ‹Ú·Ó ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È ÎÂÚ¤ÙÛÈ. E›Ó·È ÌÔÓfiÙÔÍÔ Ì ¯·ÌËψ̤ÓÔ ÙfiÍÔ Û ¤Ó· ÙÔ›Ô ÔÓÂÈÚ҉˜. TÔ ÁÈÔʇÚÈ ¤ÓˆÓ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ AÛÚÈ¿ Î·È ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ AÔ‰ÔÙ›·˜. TÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ı¤ÛË ¶Ô˘Ú›, ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹ P¤Ì·. ™‹ÌÂÚ· ÂÁÎÈ‚ˆÙÈṲ̂ÓÔ Û Û΢Úfi‰ÂÌ·. T¤ÛÛÂÚȘ ̇ÏÔÈ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ Ú¤Ì·. O ¤Ó·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 1998 Î·È ¿ÏÏÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›, ÛÙË MËÏÈ¿, ÛÙȘ ™˘ÎȤ˜ Î·È ÛÙË ºÔÓÙ¿Ó·. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ Ë KÈ¿Ê·, fiÔ˘ ÔÈ Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ô Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ ÛÙË ºÔÓÙ¿Ó·. ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ K·Ù·Ê‡ÁÈÔ Â›Ó·È ÙÔ °ÔϤÌÈ. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˘, Û ˘„fiÌ. 600 Ì., ÂÓÒ ÙÔ K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. H ÔÓÔÌ·Û›· ÚԤ΢„ ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ ÁÔϤÌ˘ (= ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ˜, ۈ̷Ù҉˘). EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Ó·fi˜ Ù˘ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (1950 /

51). K·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Ó·fi˜ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1855. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ¤ÙÚÈÓË ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ °ÔÏÂÌ›Ô˘ Î·È Â› ÙÔ˘ ‚·ÙÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ X¿ÓÈ ÙÔ˘ ZÔÚÌ¿. ¶·ÏÈfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÔÈ T·Ú¿ÙÛ˜ (MÔ˘ÎÈÛÙÈ¿ÓÈη) Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ fi¯ıË. ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο MÔ˘ÎÈÛÙÈ¿ÓÈη ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÙÚȉˆÓ˘ÌÈÎfi ¶ÔÎÈÛÙÈ¿ÓÔ˜ (¶ÔΛÛÙ·) Î·È T·Ú¿ÙÛ˜ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Úfi¯ÂÈÚˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞Ó·‚Ú˘Ù‹˜ H AÓ·‚Ú˘Ù‹ (ÚÒËÓ BÂÙÔ„›ÛÙ· BÈÙÔ„›ÛÙ·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˘˜. MÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1928 Û AÓ·‚Ú˘Ù‹, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ·Ó·‚Ú‡˙Ô˘Ó. MÂÙÚÔ‡Ó 32 ËÁ¤˜. TÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯ˆÚÈfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·. TÔ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯ˆÚÈfi Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∞fi ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·ÙËÚԇ̠¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ (ÛÈÙ¿ÚÈ, ÎÚÈı¿ÚÈ, ‚Ú›˙·) ›¯Â ·ÍÈfiÏÔÁË ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÌÂÙ¿ÍÈ ÙÔ 1829. TÔ ¯ˆÚÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÏÂοÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˜, ™‡ÚÙ· Î·È M·ÎÚÈ¿ P¿¯Ë Ì ٷ ¯ˆÚÈ¿ KÂÓÙÚÈ΋, AÛÚÈ¿ Î·È K·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ AÓ‰ÚÈ‚ÚÈÙÛÈÒÙÈÎÔ, ÙÔÓ BÈÙÔ„ÈÛÙÈ¿ÓÈÎÔ Î·È ÙÔÓ AÛÚÈÒÙÈÎÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ ÔÙ·Ìfi. EÔ̤ӈ˜ Î·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÎÂÚ·Ì›‰È· Î·È fiÛÙڷη Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú¯·›·˜ ·ÈÙˆÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ AÓ·‚Ú˘Ù‹˜ ÛÙË ı¤ÛË AÁÏ·ÓÙ›ÓÈ· Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ AÓÙÚÈ‚ÈÙÛÈÒÙÈÎÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ê˘ÛÈÎfi ÌÓËÌ›Ô, ¤Ó· Û‹Ï·ÈÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¢Ú·ÎfiÙÚ˘·. TÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙÔ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ÔÙ¿ÌÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÏÈÌÓԇϘ Î·È ‰È·ÎÔÛÌÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì Û¿ÓÈÔ˘˜ ÛÙ·Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ·Ï·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Û¿ÓÈ· 145


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·10

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹. ∆Ô Û‹Ï·ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ 1969 Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍÂÚ¢ÓËı› Û ¤ÎÙ·ÛË 1.600 Ù.Ì. Û ̋ÎÔ˜ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ 550 Ì. ÂÚ›Ô˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔχÏÔÎˆÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û¿ÓÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔ ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜. T¤ÛÛÂÚȘ ̇ÏÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Î·È Ì·ÚÔ˘ÙfiÌ˘ÏÔ˜. H AÓ·‚Ú˘Ù‹ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ì ÔÏÏ¿ ÓÂfiÎÙÈÛÙ· Û›ÙÈ· Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¤ÙÚ·. E›Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·ÏÈ¿ ‚Ú‡ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™Ù¤ÌÌ· Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ “KÚÈ”, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÛÔ˜ ÔÈΛÏ˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. KÙÈṲ̂ÓË ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¶··‰È¿˜, Ì ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓË ‚Ú‡ÛË Î·È ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ¯¿ÓÈ Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (1891) Ì ÙËÓ ¤ÙÚÈÓË ‰fiÌËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ AÁ›·˜ (1847). °Ú·ÊÈο Â›Ó·È Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ·: ZˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹, Õ˚ °ÈÒÚÁ˘, ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜ Ô AÈÙˆÏfi˜ ÛÙË ı¤ÛË °Ï·˜ (= ¶‡ÚÁÔ˜) Î·È ¶·Ó·ÁÈ¿ ÛÙ· ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·. ™ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· KÔηÏÈ¿Ú˜, ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Ô Õ˚ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜.

146

§ÈÌÓ›ÙÛ·

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· §ÈÌÓ›ÙÛ·˜ H §ÈÌÓ›ÙÛ· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ¡∞ Ï¢ڤ˜ Ù˘ M·ÎÚÈ¿˜ P¿¯Ë˜ (1.114 Ì.). ™ÙË ı¤ÛË K¿ÌÔ˜, ÎÔÈÏ¿‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ MfiÚÓÔ ˘‹Ú¯Â ·Ú¯·›· fiÏË, Ë ÔÔ›· ·fi οÔÈÔ˘˜ ˘ԉ›¯ÙËΠˆ˜ Èı·Ó‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ AÈÁÈÙ›Ô˘. H Ô›ÎËÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¯›ÛıËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, fiÔ˘ Ù· ÂÚ›È· ÙˆÓ Ó·ÒÓ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÁ›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Î·È ÔÈÎÈÒÓ. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤ÎÙÈÛ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfiÛÈÙ· Î·È ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ K¿Ùˆ BÚ‡ÛË. E‰Ò ˘‹Ú¯Â Ô Ó·fi˜ ÕÁÈÔÈ T·Íȿگ˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‹Ù·Ó MÂÙfi¯È Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ B·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜ Î·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. H ÌÂٷΛÓËÛË ·fi Ù· ¶·ÏÈfiÛÈÙ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ı¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË. H §ÈÌÓ›ÙÛ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ú·ÛÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ N·˘·ÎÙ›· Î·È ÙË ¢ˆÚ›‰· ηÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·11

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ûʇ˙ÂÈ ·fi ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. H Ï·Ù›· Ì ÙÔÓ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔ Ï¿Ù·ÓÔ, Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ‚Ú‡ÛË, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Î·È ÙÔ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ, ÙÔ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¿ÍÈÔ Â›Û΄˘ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘. O EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ¶·Ì̤ÁÈÛÙÔÈ T·ÍÈ¿Ú¯·È Â›Ó·È ÙÚ›ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ (1866). EÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈο Ï·ÍÂ˘Ì¤Ó˜ ¤ÙÚ˜ ÛÙË ı‡Ú· ÙÔ˘ Ó·Ô‡. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ·. ™ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ï·È¿ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞Á›·˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ¢¤ËÛȘ Ù˘ ‰Ô‡Ï˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ T·ÛÈԇϷ˜ AÓÙˆÓ›Ô˘ K·Ó·‚Ô‡. H §ÈÌÓ›ÙÛ· ‹Ù·Ó ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ. O ·Ú¯ÈÚÔÂÛÙfi˜ AÓÙÒÓ˘ K·Ó·‚fi˜ ÛÎÔÙÒıËΠÙÔ 1828, fiÓÙ·˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. EÙ¿ ̇ÏÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. Afi ÙË §ÈÌÓ›ÙÛ· ηٿÁÂÙ·È Î·È Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ °È¿ÓÓË ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˘.

ÓÙ¿Ì ے fiÏ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·. ™ÙÔ XÚ›ÛÔ‚Ô ˘¿ÁÂÙ·È Î·È Ô ·ÏÈfi˜ ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜ M¿Úˆ, ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ Î·È Ë ™ˆÙ‹Úˆ (˘„ÔÌ. 400 Ì.) Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ™ÙÔ KÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1829. •·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1876 Î·È ÙÔ 1950. BÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚ›‚ÏÂÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “M·ÏÎfiÓÈ” ÙÔ˘

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ˆÚ›Ô˘ TÔ KÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ (ÚÒËÓ N›Û‚·ÚÈ ‹ N›Û‚·Ú˘ ‹ N›Û‚·ÚË) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ÓfiÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ M·ÎÚ˘¿ P¿¯Ë. ∆Ô ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ™ˆÙ‹Úˆ Î·È EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË fiϘ ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ›¯·Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÔÓÙÔÚfiÎÚÈÙÔ K˘Ú AÓÙÒÓË K·Ó·‚fi. OÈ ı¤ÛÂȘ O¯˘Ú¿ Î·È T·ÌÔ‡ÚÈ· ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· Ù˘ M·ÎÚ˘¿˜ P¿¯Ë˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔ ·˘Ù‹˜. TÔ XÚ›ÛÔ‚Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Î·È ÛÙ· ¡¢ ÙÔ˘ KÔÎÎÈÓÔ¯ˆÚ›Ô˘, Î·È ·fi ÙÔ 1912 Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ ÙÔ˘, ÛÙȘ ¡¢ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ M·ÎÚ˘¿˜ P¿¯Ë˜ Û ˘„fiÌ. 670 Ì. ¶ÚÔ ÙÔ˘ 1912 ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÔÈÎÈÛÌfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AÔ‰ÔÙ›·˜ Î·È ÚÔ ÙÔ˘ 1836 Ù˘ Â·Ú¯›·˜ KÚ·‚¿ÚˆÓ. TÔ Û˘Ó·∫ÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ

147


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·12

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ¯ˆÚÈÔ‡. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ XÚ›ÛÔ‚Ô Ô˘ “ANE™KEYA™£H EK £EME§IøN TO 1909”. ™ÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔÎÎÏËÛÈ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ AÛÚÈ¿, KÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ, §ÈÌÓ›ÙÛ· Û ˘„fiÌ. 1.029 Ì. ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ M·ÎÚ˘¿˜ P¿¯Ë˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶·ÏÈÔÎÎÏËÛÈ¿, ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ô˘ ¿ÎÌ·˙ ÙÔ 1698. E›Û˘ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ XÚÈÛfi‚Ô˘. O ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û 4 ÂÔ¯¤˜ Ì ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ 1270. ™‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ ÌÔÓ·ÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË MÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (™ˆÙ‹Úˆ ‹ ™ˆÙ‹Ú·). ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÛÚÈ¿˜ H AÛÚÈ¿, fiˆ˜ ÙË Ï¤Ó ٷ Â›ÛËÌ· ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÙË Ï¤Ó Û ·ÚÛÂÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜ Ô AÛÚÈ¿˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÔÈÏ¿‰· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË M·ÎÚ˘¿ P¿¯Ë (1.114 Ì.) Î·È Ù˘ ÏÔÊÒ‰Ô˘˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘, Ù˘ AÂÙfiÂÙÚ·˜. H ¢ڇÙÂÚË ÎÔÈÏ¿‰· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ M·ÎÚ˘¿˜ P¿¯Ë˜, Ù˘ ™‡ÚÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ M·ÎÚ‡ÔÚÔ˘˜ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ AÓ‰ÚÈ‚ÈÙÛÈÒÙÈÎÔ, ÙÔÓ BÈÙÔ„ÈÛÙÈ¿ÓÈÎÔ, Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ, ÂÓÒ Ô AÛÚÈÒÙÈÎÔ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ¯‡ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ.

148

∞ÛÚÈ¿

EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÚÒÈÌ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜ fiˆ˜ ÔÈ Ï·ÎÔÂ¤Ó‰˘ÙÔÈ Ù¿ÊÔÈ, ÛÙË ™Î·ÏfiÚ·¯Ë, ÛÙË §·ÎÎԇϷ, ÛÙ· EÏÏËÓÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ·ÏÏÔ‡. T· ÎÂÚ·ÌÈο Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ı¤ÛË §·ÎÎԇϷ, ÌÂÙ¿ ·fi Ú·‰ÈÔ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· 2.000 ÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. ™ÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfiϷη ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ï›ıÔÈ, ÛÙËÓ AÚÁ·ÛÙ·ÚÈ¿ Î·È ÛÙË MËÏÈ·ÓÔ‡ ·ÁÓ‡ı˜ (‚·Ú›‰È· ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡). ™ÙËÓ AÚÁ·ÛÙ·ÚÈ¿ (ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‹ ¿ÚÁ·ÛÌ· ‰ÂÚÌ¿ÙˆÓ) ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ¤ÙÚ· Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˘ Ì ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. E›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÊıÔÓ· ÎÂÚ·ÌÈο. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ (1.029 Ì.) Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ P¿¯Ë˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·13

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ §ÈÌÓ›ÙÛ·, KÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ Î·È AÛÚÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ¶·ÏÈÔÂÎÎÏËÛÈ¿ ·fi Ù· ÂÚ›È· Ó·Ô‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ. ¶ÂÚ› Ù· 40 Ì. ‚fiÚÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÁÎ҉˘ ¤ÙÚ· Ì ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙ·˘Úfi, fiˆ˜ Î·È ‰‡Ô ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ì›· ʤÚÂÈ ÛÙ·˘Úfi, Ë ‰Â ¿ÏÏË ¤¯ÂÈ ¯·Ú·Á̤ÓË ÙË Ï¤ÍË XPY™TOY. H ¶·ÏÈÔÂÎÎÏËÛÈ¿, Û˘Ó‰˘·˙fiÌÂÓË Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ AÛÙÚÔ‚›ÙÛ·˜ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ (1698), Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙË “MÔÓ‹ Ù˘ K˘Ú›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ù˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˘ M·ÎÚÈ¿˜ P¿¯Ë˜”. E›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ K·Ù·Ê‡‰È Û ÂÚ›ÔÙÔ ÏfiÊÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›È· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ı¤ÛË Ï¤ÁÂÙ·È ¶·ÏÈÔÌÔÓ¿ÛÙËÚÔ. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1955 Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·Ï·ÈÔ‡ Ó·Ô‡ (1847) Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó 100 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡. N·fi˜ ÙÔ˘ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1802. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ Õ˚ NÈÎfiÏ· Ì ÂÈÁڷʤ˜ 1832, 1890 Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·ÊÈο ̤ÚË. ™ÙËÓ ∞ÛÚÈ¿ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ϷÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô.

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ H KÂÓÙÚÈ΋ (ÚÒËÓ AÓ‰Ú›‚ÈÛÙ· AÓ‰Ú›‚ÈÙÛ· - AÓ‰ÚÔ‚›ÛÙ·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶··‰È¿˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ T۷ηϿÎÈ, ™‡ÚÙ· Î·È M·ÎÚÈ¿ P¿¯Ë. ∂›Ó·È ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi ·ÊÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·. TÔ ¯ˆÚÈfi ·Ú¯Èο ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË K¿Ùˆ XˆÚÈfi ¡∞ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ™Â οÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙË ™ÂÏfiÚ·¯Ë Î·È ·ÏÏÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ, ›ıÔÈ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (‰fiÚ˘, ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÓ Ì ¯·Ú·Á̤ÓÔ ‰fiÚ˘ ÎÙÏ). E›Û˘ ÛÙÔ ˙¢ÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ™¤ÏÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË ÌÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›· (1829). H AÓ‰Ú›‚ÈÙÛ· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1928 Û KÂÓÙÚÈ΋ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·. TÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÛηÚʷψ̤ÓÔ Û ÁÚ·-

∫ÂÓÙÚÈ΋

149


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·14

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÊÈΤ˜ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁȤ˜ Î·È ÛÙÂʷӈ̤ÓÔ ·fi ¤Ó· ‰·ÛˆÌ¤ÓÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ ·fi ¤Ï·Ù·, ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ‰Ú˘fi‰ÂÓ‰Ú·, ÂÓÒ ¤Ó· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ AÓ‰ÚÈ‚ÈÙÛÈÒÙÈÎÔ Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÚ›· οÔ˘ 2 ¯ÏÌ. Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙÔ BÈÙÔ„ÈÛÙÈ¿ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË M¿ÓÂÛË Î·È ¤ÙÛÈ ϤÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô AÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜. §fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó 3 ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‚Ú‡Û˜, ÙÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1873 Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈÛı› ¤ÎÙÔÙÂ, Ë KÔ›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (1925), ÔÈ ÕÁÈÔÈ T·Íȿگ˜ ÛÙÔ K¿Ùˆ XˆÚÈfi Ô˘ Â·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1966, Ô ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ (1965) ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ™¤ÏÔ˜ (= ¯ˆÚÈfi) Î·È Ô Õ˚ §È¿˜ (1958) Û ÂÏ·ÙfiÊ˘ÙÔ ÏfiÊÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∆ÂÚ„Èı¤·˜ H TÂÚ„Èı¤· (ÚÒËÓ BÈÙÔÏ›ÛÙ· BÂÙÔÏ›ÛÙ·) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ KÂÚ·ÛÔ‚Ô‡ÓÈ (TÚÈÙÛÔ‚¿ ¢ÚÈÙÛÔ‚¿ - TÚ›ÎÔ‚Ô). TÔ ¯ˆÚÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· οو ·fi ÙÔÓ ÙÚÈÁˆÓÔÂȉ‹ ÏfiÊÔ AÏ·Ù·Ú¤˜, fiÔ˘ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Õ˚ °È¿ÓÓ˘ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ÙÔ KÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ §›· Î·È Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ §›˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·.

150

∆ÂÚ„Èı¤·

MÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1927 Û PˆÌË¿ Î·È ÙÔ 1928 Û TÂÚ„Èı¤· (٤ڄȘ + ı¤·). TÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·, µ∞ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ™ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ÂÚ›È· ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. M¿ÏÈÛÙ·, ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂÚÈÎÔ› ÙȘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ·ÈÙˆÏÈÎfi AÈÁ›ÙÈÔÓ. H TÂÚ„Èı¤· Â›Ó·È ¤Ó· ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ì ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·. ¢È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û›ÙÈ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È., Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ Ï·˚ο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÌÓËÌ›·. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÏÈıfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›·, fiÔ˘ ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÌÈ· ÂÚ›Ù¯ÓË ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË ‰ÂÛfi˙ÂÈ ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜. ¶ÈÔ ¿Óˆ Âͤ¯ÂÈ Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÓÂÁ›ÚÂÙ·È ÙÔ 1913 Î·È ·ÔÂÚ·ÙÒıËΠÙÔ 1932. ™ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË, ÚÔ˚fiÓ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏÈıÔÍfiÔ˘. TÔ ÙÔ›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ô ‚·ı‡ÛÎÈÔ˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜ Î·È ÙÔ Û·ı¿ÙÔ ¤Ï·ÙÔ. MÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛοϷ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ ÚÔÙÔÌÒÓ, fiÔ˘ ÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ TÂÚ„Èı¿Ù˜: Iˆ¿ÓÓ˘ §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ È·ÙÚfi˜, Iˆ¿ÓÓ˘ ºÈÓÈÓ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È NÈÎfiÏ·Ô˜ MËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ È·ÙÚfi˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏË ÙË ¡·˘·ÎÙ›·. ∞fi ÙËÓ ∆ÂÚ„Èı¤· Â›Û˘ ηٿÁÔÓÙ·Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∫ˆÓ. ¢. ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˜ (1871-1961) ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ ÛÙË ÌÂÛÔÏ˘ÌÈ¿‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·15

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜

͈ÎÏ‹ÛÈ· AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (1864) Ì ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ô ÕÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ (1848), Ô ÕÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˜ ÛÙȘ AÏ·Ù·ÚȤ˜ (1976) Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÎÎÏËÛȉ›Ô˘ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÏÏ·. AÚÎÂÙÔ› ÔÈ Ì‡ÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ K·ÚÔ‡˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. AÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂÙڿψӷ Î·È ‚Ú‡Û˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ∆ÂÚ„Èı¤·, ÛÙ· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ “•ÂÊÏÔ˘‰›ÛÈ·” fiÔ˘ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÍÂÊÏÔ˘‰›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·Ï·ÌÔÎÈÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∂Ï·ÙÔ‡˜ H EÏ·ÙÔ‡ (ÚÒËÓ EÏÂÙÛÔ‡) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ N·˘·ÎÙ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ÔÚÔÛ˘ÛÙ¿‰·˜ Ù˘ OÌ¿ÏÈ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ KÂÚ·ÛÔ‚Ô‡ÓÈ (1.694 Ì.), ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ °ÂڷοÚË Î·È ‰˘ÙÈο ÛÙȘ ¶ÂÙÚÔÌ¿Ó˜. ™˘ÓÔÚ‡ÂÈ ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ٷ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ¢ˆÚ›‰·˜, ∞ÏÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ∑ˆÚÈ¿ÓÔ˜, ·fi Ù· ÔÔ›· ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ∞Ú¤ÓÙ·. ™Ù· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ πÏ·ÙÛ› ÂÔ̤ӈ˜ Ë EÏ·ÙÔ‡ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ·Ú¯Èο ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ· ¡∞ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ËΠ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1820, ÔfiÙÂ

§ÈıfiÎÙÈÛÙË ‚Ú‡ÛË µÏ·¯Ôڤ̷ÙÔ˜

∂Ï·ÙÔ‡

1906 Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌ. π. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¶ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ “¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ TÂÚ„Èı¤·˜”, fiÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁË ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹. ¢›Ï· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ •ÂÓÒÓ·˜. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù·

§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘Û›Ô

151


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·16

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤ÎÙÈÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÂÚ› ÙÔ 1829) ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ™ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· AψӿÎÈ ÓfiÙÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Õ˚ °È¿ÓÓ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ MÓ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù¿ÊˆÓ ·fi Ï·ÍÂ˘Ù¤˜ ¤ÙÚ˜. E›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ· Î·È ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË KÔÛÎÈÓ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÒıËÛ οÔÈÔ˘˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô AÈÁ›ÙÈÔ. TÔ ›‰ÈÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿ §ÈÌÓ›ÙÛ·, TÂÚ„Èı¤·. ŸÌˆ˜ ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ›ӷÈ, Â¿Ó ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¢¿ÊÓÔ (MfiÚÓÔ). E¿Ó Ó·È, ÙfiÙ Ϸ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· fiÙÈ Ë ¶ÔÙȉ¿ÓÈ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi K¿ÌÔ˜ ‹ ÛÙÔ §˘ÎÔ¯ÒÚÈ (T›¯ÈÔÓ), fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÓÂfiÙÂÚË ¤Ú¢ӷ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ KÚÔ·ÏÂÈÔ ÛÙË §ÈÌÓ›ÙÛ·, ÙÔ T›¯ÈÔ ÛÙËÓ TÂÚ„Èı¤· Î·È ÙÔ AÈÁ›ÙÈÔ ÛÙËÓ EÏ·ÙÔ‡. XˆÚ›˜ fï˜ ·Ó·ÛηÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜. H EÏ·ÙÔ‡ Â›Ó·È ÓÈÁ̤ÓË ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, Ô ÂÏ·ÙÈ¿˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙȘ ηÛÙ·ÓȤ˜, Ù· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ÙȘ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰·ÛÈο ›‰Ë, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ. Afi ÙÔ NÂÚ¿˚‰¿ÏˆÓÔ ÙÔ˘ KÂÚ·ÛÔ‚Ô˘ÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ô ÛÙÚ·ÙÔÎfiÔ˜ ÙËÓ Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘ Û›ÙÈ·.

152

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ∂Ï·ÙÔ‡

¶ÂÚÈηÏÏ‹˜ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ (1866), ÁÚ·ÊÈο Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÎÙÈṲ̂ӷ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. H ZˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹ (¶·Ó·ÁÈ¿) ÛÙȘ K·Ì¿Ú˜ (·Ú¯¤˜ 20Ô˘ ·È. ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1995), Ë AÁ›· ™ÔÊ›·, Ô Õ˚ §È·˜ ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ OÌ¿ÏÈ·˜ Î·È ¿ÏÏ· fiÚıÈ· ‹ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. E›Û˘ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ (1950), (ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÈÛÙÔÚÈÎÔÏ·ÔÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË), ÔÈ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ˜ Ï·Ù›˜, ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ¶ÂÛfiÓÙˆÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË “P¿¯Ë AÌ¤ÏÈ·” Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÕÓˆ ÃÒÚ·˜ H ÕÓˆ XÒÚ· (ÚÒËÓ MÂÁ¿ÏË ‹ ÕÓˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹˜ ™‡ÚÙ· (1.460 Ì.) Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶··‰È¿˜. ¡¢ Ù˘ ™‡ÚÙ·˜ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 2 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi ∆۷ηϿÎÈ Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 1714 Ì. ∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ §ÔÌÔÙÈÓ¿˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ∞˘Áfi Î·È ∆ÚÈÙÛÔ‚¿ ηıÒ˜ Î·È Ë ·‰ÂÚʤ˜ ÙÔ˘˜ √Ì¿ÏÈ· Î·È ¡ÂÚ·˚‰¿ÏˆÓÔ Ì ˘„fiÌÂÙÚ· 1612 Î·È 1708Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶Ôχ ÚÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1454 ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ¯ˆÚÈfi §ÔÌÔÙÈÓ¿ ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ï˯ÒÚÈ· (¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË °ÂÚÔÓÙÔηڢ¿ (‹ °ÂÚÔÓÙÔηڢ¤˜) Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 3 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÕÓˆ XÒÚ· Î·È Û ˘„fiÌ. 700 Ì. ÂÚ›Ô˘. OÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ §ÔÌÔÙÈ·Ó›ÙÈÎÔ Ú¤Ì·. ™ÙË ı¤ÛË ™›ÓË ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ηٿÏÔÈ· Ù›¯Ô˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ T›¯Ë Î·È Ù¿ÊÔÈ Ì ÔÁÎÒ‰ÂȘ Ï·Í¢ÙÔ‡˜ Ï›ıÔ˘˜. H ı¤ÛË ·˘Ù‹


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·17

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ· Î·È ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ÈÓfiÚÂÌ· Ô˘ Â΂¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ §ÔÌÔÙÈ·Ó›ÙÈÎÔ Ú¤Ì·. ÕÚ· Â‰Ò ˘‹Ú¯Â ·Ú¯·›Ô˜ ·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜. ∞fi Ù· ¶·Ï˯ÒÚÈ· ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë §ÔÌÔÙÈÓ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ¶¤Ú· §ÔÌÔÙ›Ó· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÕÓˆ XÒÚ· Î·È ÙÂÏÈο Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ ÚÒÙ˘ §ÔÌÔÙÈÓ¿˜ (¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·) ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ§ÔÌÔÙÈÓ¿. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ·fi ÙËÓ ÂÓÈ·›· §ÔÌÔÙÈÓ¿ ÚԤ΢„Â Î·È Ë K¿Ùˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿. H MÂÁ¿ÏË ‹ ÕÓˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‹ÏıÂ Î·È ¤Ó·˜ A˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. MÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ 1204 ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ·Ú¯ÔÓÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Û ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ̤ÚË. TÔ‡ÙÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ 1453. ¶fiÙ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ ÛÙ· KÚ¿‚·Ú·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ¤ÁÁڷʘ ËÁ¤˜ ··ÓÙÈÒÓÙ·È ÔÈ ∫·Ó·‚·›ÔÈ ÛÙ· KÚ¿‚·Ú· ÙÔ 1739. TÔ ‚¤‚·ÈÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‹Û·Ó ÚÔÂÛÙÒÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ §ÔÌÔÙÈÓ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Û' ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ E·Ú¯›· KÚ·‚¿ÚˆÓ. X¿ÚȘ ÛÙÔ˘˜ K·Ó·‚·›Ô˘˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂˆÌÈÛı› Ù· ¤ÍÔ‰·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË Ë ÂÚ›ÊËÌË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ §ÔÌÔÙÈÓ¿˜, Ô˘ ›¯Â ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·: AÏÏËÏԉȉ·ÎÙÈÎfiÓ Î·È

¢Â›ÁÌ·Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ÕÓˆ ÃÒÚ·˜

ªÂÚÈ΋ ÕÔ„Ë Ù˘ ÕÓˆ ÃÒÚ·˜

153


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·18

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ EÏÏËÓÈÎfiÓ. OÈ K·Ó·‚·›ÔÈ fï˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1800 Ì 1801 ‰ÈˆÁÌfi ·fi ÙÔÓ AÏË·Û¿ Î·È ·Ó·ÁοÛıËÎ·Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ A›ÁÈÔ Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ ¤ÎÏÂÈÛÂ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÙÔ 1734 ÂÌ·ı‹Ù¢Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ô ¶·ÙÚÔÎÔÛÌ¿˜ Ô AÈÙˆÏfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›‰·Í ̤¯ÚÈ ÙÔ 1738. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ô Iˆ¿ÓÓ˘ NÈÎÔÏ¿ÏÔ˘ K·Ó·‚fi˜ (1866 - 1953), Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜. H MÂÁ¿ÏË ‹ ÕÓˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠ÕÓˆ XÒÚ· ÙÔ 1930. ∞fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆· ‰¿ÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ̈۷˚Îfi Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ fiˆ˜ ηÛÙ·ÓȤ˜, ¤Ï·Ù·, Τ‰ÚÔÈ, ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ Î.¿. ™Ù· ‰¿ÛË ·˘Ù¿ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ¤Ï·ÙÔ Î·È Ë Î·ÛÙ·ÓÈ¿. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÁÈÔ ÙÔ˘ ¤Ï·ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ηÛÙ·ÓÈ¿˜, ÙÔ˘ Τ‰ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÊÙ¤Ú˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ËÁ¤˜. TÔ KÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, fiˆ˜ ÙÔ K¤ÓÙÚÔ YÁ›·˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ıÂÏÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. T· ·Ï·È¿ ÏÈıfiÎÙÈÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û›ÙÈ· ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ηÊÂÓ›· Î·È Ù· ¤ÙÚÈÓ· ‹ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· ‰ÚÔÌ¿-

154

∆Ô ·ÏÈfi ψÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡·‡·ÎÙÔ˜ - ÕÓˆ ÃÒÚ·

ÎÈ· οو ·fi ·Á¤Úˆ¯· Ï·Ù¿ÓÈ·, fiˆ˜ Î·È Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙ· ‹ ÂÈÛ΢·Ṳ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· •ÂÓÒÓˆÓ Î·È •ÂÓԉԯ›ˆÓ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. E›Û˘ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Ô Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (1918) ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹˜ Ì ‰‡Ô ÂÓۈ̷و̤ӷ ηÌ·Ó·ÚÈ¿, ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÏÂÎËÙfi Ì·‡ÚÔ ÏÈı¿ÚÈ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ Ë ™ÎÔÈÒÙÈÛÛ·. ¶ÔÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ §·ÎԇϷ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË. AÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ψÊÔÚÂ›Ô (K·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜) Ô˘ ¤Î·ÓÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 1983. TÒÚ· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÂÎÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Û ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. KÔÓÙ¿ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ· Î·È Ô Ó·˝ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÔÎÔÛÌ¿. TÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· Ô˘ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ AÈÙˆÏfi ÕÁÈÔ. ™ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·, ÛÙ· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ οÛÙ·ÓÔ˘ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, „‹ÓÔÓÙ·È Î¿ÛÙ·Ó·, ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÁÏ˘Î¿ (Ì·ÎÏ·‚¿‰Â˜, Ú·‚·Ó›, ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜,) ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ (ÎÂÚ¿ÛÈ, οÛÙ·ÓÔ, ηڇ‰È, ΢‰ÒÓÈ), ÙÔÈΤ˜ ›Ù˜ Î·È Á›‰· ‚Ú·ÛÙ‹. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫¿Ùˆ ÃÒÚ·˜ H K¿Ùˆ XÒÚ· (ÚÒËÓ MÈÎÚ¿ ‹ K¿Ùˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙȘ ˘ÒÚÂȘ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ OÌ¿ÏÈ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹˜ Ù˘ KÂÚ·ÛÔ‚Ô‡ÓÈ (TÚ›ÎÔ‚Ô ‹ TÚÈÙÛÔ‚¿, 1.694 Ì.) Î·È ÙȘ ÓfiÙȘ Ù˘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹˜ °Ô˘ÏÈÓ¿˜ (1.248 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ÙÔ˘ K·Ú·ÙÔ‡Ì· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ §ÔÌÔÙÈ·Ó›ÙÈÎÔ Ú¤Ì· Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ. Ÿˆ˜ ›·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÛÙËÓ ÕÓˆ XÒÚ·, Ë MÂÁ¿ÏË Î·È Ë MÈÎÚ‹ §ÔÌÔÙÈÓ¿ ÚԤ΢„·Ó ·fi ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¯ˆÚÈfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ï˯ÒÚÈ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·19

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ (¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ °ÂÚÔÓÙÔηڢ¿. ∏ K¿Ùˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1454 Î·È 1550, ›Ù ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ §ÔÌÔÙÈÓ¿ (¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ·) ‹ ·fi ͈̿¯Ô˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ §ÔÌÔÙÈÓ¿˜ ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠K¿Ùˆ XÒÚ· ÙÔ 1928. ™ÙË ı¤ÛË KÔÈÓˆÓÈÎfi, K·ÚԇϷ Î·È AÁ›· TÚÈ¿‰· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó Ù¿ÊÔÈ, ÎÂÚ·ÌÈΤ˜ ϿΘ Î·È ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ ·fi ΛÔÓ· Ó·Ô‡. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ °Ô˘ÏÈÓ¿˜ (‹ Ë °Ô˘ÏÈÓ¿), Â›Ó·È ·Ú¯·›Ô˜ ‡ÚÁÔ˜ (ÁÔ˘Ï¿˜) Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ë NËÛÔ‡ ̤ÚÔ˜ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ·fiÎÚËÌÓÔ Î·È ·¿ÙËÙÔ, fiÔ˘ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÏÈ¿ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÔÈ Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ ™Ù·Ï·¯Ùfi Î·È ÙËÓ KÔ˘‰Ô˘ÓfiÙÚ˘·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ °Ô˘ÏÈÓ¿, ˘‹Ú¯Â Û‹Ú·ÁÁ· Ô˘ ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙË NËÛÔ‡. ¶ÂÚ› ÙÔ 1815 Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ K¿Ùˆ §ÔÌÔÙÈÓ¿ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Î·È È·ÙÚfi˜ ¶Ô˘Î‚›Ï ‚ڋΠٷ ÂÚ›È· ·ÏÈÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ∆Ú›ÌÔÚÊÔ˘ (AÁ›· TÚÈ¿‰·) Ô˘ οÔÙ ›¯Â 340 ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È ÙÔ Â›¯Â ÎÙ›ÛÂÈ Ô ¢ÔÌ›ÙÈÔ˜. TÔ‡ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi. √ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1829 ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô, Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1864 Û ڢıÌfi ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi Î·È ÙȘ ‰‡Ô ˯ËÚ¤˜ ηÌ¿Ó˜. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙË Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ì ÙË

ÁÏ˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÕÁÈÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, AÁ›· TÚÈ¿‰· Î·È AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ ÎÙÈṲ̂ӷ Û ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. O ¶ÂÚ·ÏfiÁÁÔ˜ Ì ÙȘ ηÛÙ·ÓȤ˜, ÔÈ Î·Ù¿Ê˘Ù˜ Ï·ÁȤ˜ ·fi Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Τ‰Ú·, ¤Ï·Ù·, Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ KÂÊ·Ï¿ÚÈ Ì ٷ ¤Ï·Ù·, Ù· ÎÔÓÙÔÔ‡ÚÓ·Ú·, Ù· Τ‰Ú·, ÙȘ ηÛÙ·ÓȤ˜ Â›Ó·È Ë ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ʇÛ˘.

∫¿Ùˆ ÃÒÚ·

¶fi‰Ô˜

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶fi‰Ô˘ O ¶fi‰Ô˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ ¶··‰È¿˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ T۷ηϿÎÈ (1.710 Ì.). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi, ·ÊÔ‡ ··ÓÙÈ¤Ù·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·. TÔ fiÓÔÌ· Èı·ÓfiÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ϤÍË ponte (= Á¤Ê˘Ú·) Î·È ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ ˘‹Ú¯Â Á¤Ê˘Ú·, Ï›ıÈÓË ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÙÒÚ· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ·, Ô˘ ¤ÓˆÓ ÙËÓ §ÔÌÔÙ›Ó· Ì ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. §·ÍÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ï›ıÔÈ Î·È ‹ÏÈÓ· ·ÁÁ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ B·Úο Î·È K·ÛÙ·Ó¿‰È·. E›Û˘ ÛÙË ı¤ÛË K·Ù·Ê‡ÁÈ· fiÔ˘ η٤Ê¢Á·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÎÂÚ·Ì›‰È·, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÊÔ‡ÚÓˆÓ. ∆Ô ¶Ô‰ÈÒÙÈÎÔ Ú¤Ì· (¶Ô‰ÈˆÙfiÚÂÌ· ¶Ô‰fiÚÂÌ·) Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™Î·ÏÙÛfiÚÂÌ· Î·È ÙÔ •ÂÚfiÚÂÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔڤ̷ٷ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘

155


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·20

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹˜ T۷ηϿÎÈ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ KfiÙÛ·ÏÔ ÛÙË ı¤ÛË ™‡ÓÔ‰Ô˜.§fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔÓ ¶fi‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 7 ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. H Ï·Ù·ÓÔ˝ÛÎȈÙË Ï·Ù›· ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï·Ù¿ÓÈ·” Ï›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ MÂÁ¿ÏË BÚ‡ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ¤ÙÚÈÓ˜ ÎÔ‡˜ Ù˘, Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠ·Ú¯Èο ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÚÔÂÛÙfi Ù˘ Â·Ú¯›·˜ KÚ·‚¿ÚˆÓ £·Ó·ÛԇϷ ™ÈÛÌ¿ÓË (+ 1789) Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠ(1957 - 1960) Ì ÙÔ ˆÚ·›Ô ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ (1928), Ô Õï °ÈÒÚÁ˘ Ô˘ Ë ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ·Ó¤ÁÂÚÛË ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, Â·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1952 - 55 Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ÛÙ¤Ú· ‹ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó·, Û fiÌÔÚÊÔ˘˜ Î·È ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÓÈÁ̤ÓÔ˘ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË ¯ˆÚÈÔ‡. µfiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜ H AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛ· (ÚÒËÓ KÔ˙›ÙÛ·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂοÓË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÏfiÊÔÈ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Õï §È¿˜ (1.450 Ì.), ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ AÚ‰›ÓË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ·fiÎÚËÌÓË TÛÂÎÔ‡Ú· (1732 Ì.) ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ M·˚ڤ̷. O›ÎËÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹. ™ÙȘ ı¤ÛÂȘ “¶Ï·ÁÈ¿” Î·È “K·ÛÙÚ›”, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ·Ú¯·›ÔÈ Ù¿ÊÔÈ. H

156

°ÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜

Ï¿ÁËÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠے ¤Ó· Ù¿ÊÔ ÛÙË ı¤ÛË ¶Ï·ÁÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó·¯ı› ÛÙËÓ EÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹ (3Ô˜ ·È.). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË K·ÛÙÚ›, ¡¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫fiÙÛ·ÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ¢ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ÂÚ›È· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó·ÒÓ (ÕÁÈÔ˜ B·Û›Ï˘, ÕÁÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, ÕÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓ˘ Î·È AÁ›· TÚÈ¿‰· ÛÙË ı¤ÛË ™ÎÔÌfi‰Ô, ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹). ÕÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ M·˚ڤ̷ (KÔ˙ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜), µ∞ ·’ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯ˆÚÈfi ÛÙȘ ÂÛ¯·ÙȤ˜ ‰˘ÙÈΤ˜ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ TÛÂÎÔ‡Ú·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔÈ Ó·˝ÛÎÔÈ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¶ÚÔÊ‹Ù˘ HÏ›·˜, ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜. TÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ·ÊÔ‡ ˆ˜ ∫fi˙ÈÙÛ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·. ∆Ô 1927 Ë ∫fi˙ÈÙÛ· ıˆÚËı›۷ ˆ˜ ÍÂÓÈ΋ ϤÍË ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ K·ÛÙÚ› ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ 1928 Û AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·, ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ Ë Á‡Úˆ ÙÔ˘ ·Úı¤Ó· ʇÛË Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘, ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ηٷÎχ˙ÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ¡fiÙÈ· ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÔÙ¿ÌÈ Ô ∫fiÙÛ·ÏÔ˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ‹ÚÂÌ· Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙÔ ¿ÁÚÈÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘ fiÔ˘ Î·È ÙÔ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·21

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚÔ Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘. ∆Ë ¯ÏˆÚ›‰· Á‡Úˆ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· Ù· ‚fiÙ·Ó· Ù˘ ʇÛ˘, ‚¿ÏÛ·ÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜, Ú›Á·ÓË ÁÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ, ÙÛ¿È, ·ÁÚÈÔÌ¿Ú·ıÔ Î·È ¿ÁÚÈ· Ú·‰›ÎÈ·. ¢‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÌÓËÌ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. TÔ ÂÓÂÚÁfi ·Ó‰ÚÈÎfi ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ¶·Ó·Á›· AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· Ì ÔÏÏÒÓ ·ÈÒÓˆÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1456 Ì.X., ıˆÚÂ›Ù·È Ë “KÈ‚ˆÙfi˜ Ù˘ N·˘·ÎÙ›·˜”, ·ÊÔ‡ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ· ÎÂÈÌ‹ÏÈ·, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ÙË ‰ÂÍÈ¿ ¯¤Ú· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ Ù˘ M·ÚÈÒÚ·˜ (1735), ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ (1871 1874), ·ÚÁ˘Ú‹ ÏÂÈ„·ÓÔı‹ÎË (1470) ÎÙÏ. TÔ ÎÔÌ„fi ηıÔÏÈÎfi Ì ٷ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÏÈı·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1847. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜. AӷηÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1744. TÔ 1880 ÂÈÌË·ÓıËÎÂ Ô Ó·fi˜ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Ô Á˘Ó·ÈΈӛÙ˘. EÎÏËÎÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠÙÔ 1748 ·fi ÙÔÓ ÓÙfiÈÔ Ù¯ӛÙË Aı·Ó¿ÛÈÔ [¢·ÌÈ·Ófi] Ì ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÔ¯‹˜. £·˘Ì¿ÛÈ· Î·È Ë Ê·Ùӈ̷ÙÈ΋ ÚÔÌ‚ˆÙ‹ ÔÚÔÊ‹. EÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ Î·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ B·Ú‚¿Ú·˜ (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘

¶fiÚÙ·, Ù¤ÌÏÔ, ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ªÔÓ‹˜

ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜

157


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·22

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ 1980), Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÈÛÎÔÈÎfi˜ Ó·fi˜, Â› EÈÛÎfiÔ˘ I·ÎÒ‚Ô˘. AÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·ÚÈ· ·Û¯ÔÏ›· ‹Ù·Ó Ë Ú·ÙÈ΋. OÈ KÔ˙ÈÙÛÈ¿ÓÔÈ Ú·ÊÙ¿‰Â˜ Á˘Ú›˙·Ó ·Ú¤Â˜ - ·Ú¤Â˜ ÛÙ· PÔ˘ÌÂÏȈÙÔ¯ÒÚÈ· Î·È Û’ ¿ÏÏ· ̤ÚË ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÔÛÎÔ‡ÙÈ·. MÈÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· Û˘ÓıËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ù· ƒ·ÊÙÈ¿‰Èη ‹ ¶Ï¤Èη. ¶Ô‡ÏÔ˜ ÛÙÔ KÚ·‚·Ú›ÙÈÎÔ È‰›ˆÌ· ÙˆÓ Ú·ÊÙÈ¿‰ˆÓ ÏÂÁfiÙ·Ó Ô Ú¿ÊÙ˘. E‰Ò ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜, ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ô˝·˜, ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Û· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¢·ÌÈ·ÓÔ‡. ™ÙËÓ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ˘·›ıÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫Ú˘ÔÓÂÚ›ˆÓ T· KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ· (ÚÒËÓ KÔ˘ÙÔ˘Ï›ÛÙÈ·) Â›Ó·È ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi ÛηÚʷψ̤ÓÔ ÛÙȘ µ¢ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ºÙÂÚfi˘ÚÁÔ˘ (Õ˚ §È·˜). EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ· ¿Ú·, ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹. TÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛËÏÈ¿, ÛÙË ı¤ÛË K·ÛÙ¤ÏÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏÔÊ›ÛÎÔ˘ K·ÛÙ¤ÏÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ KÏÂ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú¯·›Ô˘ ·ÈÙˆ-

158

∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·

ÏÈÎÔ‡ οÛÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÚÂ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‹Ï·ÈÔ, fiÔ˘ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜. E›Û˘ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “™¤ÏÂÚË”, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÚËÌÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙˆÓ KÚ˘ÔÓÂÚ›ˆÓ ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÚ›È· Ù›¯Ô˘˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·ÈÙˆÏÈ΋ fiÏË Â‰Ò. ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1805 ·fi ÙÔÓ HÁÔ‡ÌÂÓÔ ¢·ÌÈ·Ófi, ÔÏ·Ú¯ËÁfi Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ. ÿÚË ÛÙË ÛÔ˘‰·›· Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·¤ÎÙËÛ ·›ÁÏË Î·È ÙÔ 1819 Ô ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô ∂’ Ì ÛÈÁ›ÏÈÔ ÙÔ ·Ó·Î‹Ú˘Í ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi Î·È ™Ù·˘ÚÔËÁÈ·Îfi. √ ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¢·ÌÈ·Ófi˜ ÂÎÏ›ıÂÈ ÛÙÔ º·Ó¿ÚÈ fiÔ˘ Ì˘‹ıËΠÛÙË ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È Î·ÙfiÈÓ Ì‡ËÛ ÙÔ˘˜ √Ï·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘. ™Ò˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó MÂÙfi¯È (1818). ¢›Ï· ‹Ù·Ó Ô ™Ù‡ÏÔ˜ (1818), ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘, fiÔ˘ Ô ¢·ÌÈ·Ófi˜ ·Û΋Ù¢Â. T· ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó Û¿ÓÈ· Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. ∏ ¯ÏˆÚ›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·Ó‡„ËÏ· ¤Ï·Ù·, ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È Ï·Ù¿ÓÈ· ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 9 ›‰Ë ¿ÁÚÈ·˜ Ôگȉ¤·˜, ¤Ó· Û¿ÓÈÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘Ï›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ì·ÓÈÙ·ÚÈÒÓ, 3 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˙Ô˘Ó ·Á¤Ï˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·23

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

∆ÔÔıÂÛ›· §¿ÏÈη

χΈÓ, ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó·, ˙·Úο‰È·, ÂÏ¿ÊÈ·, Ï›ÁΘ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ı·ı› Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î·ÊÂÙÈ¿˜ ·ÚÎÔ‡‰·˜. ∞fi Ù· ÙËÓ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ô ¯Ú˘Û·ÂÙfi˜, Ô Á‡·˜ ·ÛÚÔ¿Ú˘, Ô Êȉ·ÂÙfi˜ Î·È ¤Ó· Ôχ Û¿ÓÈÔ Â›‰Ô˜ ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿ÙË Ì ÙÚÔÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. BÈÁÏ¿ÙÔÚ·˜ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1829 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1864. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ Ô ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ (1816), Ë ¶·Ó·ÁÈ¿ (1935, 1999), ÔÈ ÕÁÈÔÈ T·Íȿگ˜ (ÚÔ ÙÔ˘ 1800, 1864, 1920, 2000). ™Â ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.500 Ì., ÛÙÔ ºÙÂÚfi˘ÚÁÔ Ô Õ˚ §È¿˜, ÁÚ·ÊÈ΋ Ë ¶·Ó·ÁԇϷ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜ ÂÎÎÏËۛ˜. M ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ “·Ú¯ÔÓÙÈÎfi” ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ KÚ˘ÔÓÂÚÈÙÒÓ, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë IÛÙÔÚÈ΋ - §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §¿ÏÈη, 2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ √Ì¿ÏÈ·, Ë Ê‡ÛË ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ Î·È Ô ÂÈÛΤÙ˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ. K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ Ô ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜ ı· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÙÚÔÁ¤Ê˘ÚÔ ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ (1885) Ô˘ ¤ÓˆÓ ٷ KÚ˘ÔÓ¤ÚÈ· Ì ÙË KÏÂ¿. E›Û˘ Î·È Ô KÔ˘ÙÈÏÈÛÙÈ¿ÓÔ˜ K¿Î·‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· °ÚËÁÔÚ›Ô˘ BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ OÌ¿ÏÈ· ̤۷ Û ÂÏ·ÙÈ¿, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ N·˘·ÎÙ›·˜ Î·È ¢ˆÚ›‰·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·fiÙ·ÌÔ ÙÔ˘ E˘‹ÓÔ˘,

BÔÙÛ·˝ÙÈÎÔ (BÔ˚ÙÛ¿ÓÔ˜) Î·È ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ fi¯ıË ÙÔ˘, ÂÓÒ ÓfiÙÈ· Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ °ÚËÁÔÚ›ÙÈÎÔ˜ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ OÌ¿ÏÈ· ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ¶ÚfiÎÂÙ·È ÁÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi ·ÊÔ‡ ··ÓÙÈ¤Ù·È ÛÙ· OıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·. TÔ °ÚËÁfiÚÈ ‹Ù·Ó ÙÛÈÊÏ›ÎÈ ÙˆÓ K·Ó·‚·›ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 1830 ÔÈ °ÚËÁÔÚ›Ù˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ȉÈÔÎً٘ fiÙÈ Î·Ù·¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ 1787 Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¢È·Ì·ÓÙ‹. KÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Õ˚ °ÚËÁfiÚË ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔÔıÂÛ›· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· KÚ¿‚·ÚÈ. BÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË KÔοÏÈ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ Ô›ÎËÛ˘ (“·Ó¿ÁÏ˘Ê· ·Ú¯·›·˜ Ù¤¯Ó˘”). ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜, Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1957. BfiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ùfi ¿Óˆ Û ‰‡Ô ÏfiÊÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ· Õ˚ £·Ó¿Û˘ Î·È AÁ›· M·Ú›Ó· (·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1980 Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ) Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·ÛÙÚÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ. OÈ °ÚËÁÔÚ›Ù˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· °ÚËÁÔÚ›ÙÈη E˘·Ï›Ô˘, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÕÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ· (ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ). B¤‚·È·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiÏÔÈ Â·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi.

159


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·24

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∂Ï·Ùfi‚Ú˘Û˘ H EÏ·Ùfi‚Ú˘ÛË (ÚÒËÓ BÔ˚ÙÛ¿) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘ BÔÙÛ·˝ÙÈÎÔ˘ (BÔ˚ÙÛ¿ÓÔ˜) Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ OÌ¿ÏÈ·. H BÔ˚ÙÛ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·. MÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÙÔ 1927 Û EÏ·Ùfi‚Ú˘ÛË (¤Ï·ÙÔ + ‚Ú‡ÛË). ∏ ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË ‹Ù·Ó ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ OÊÈÔÓ›·˜ (1869 - 1912). ™ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ ™ÎÈ·‰¿, AÏÈÎfiÚÂÓ· (Õ˚ °È¿ÓÓ˘, ı¤ÛË N‹Ì·Ù· = ÌÓ‹Ì·Ù·) Î·È ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÎÂÚ·ÌÂÈο, Ù¿ÊÔÈ ÎÙÏ). EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ë AÁ›· TÚÈ¿‰· (1955 - 1957). •ˆÎÏ‹ÛÈ·: Ô Õ˚ £·Ó¿Û˘ (˘„fiÌ. 912 Ì.) Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÂÚ› ÙÔ 1900, Ô Õ˚ °ÈÒÚÁ˘ (·Ú¯Èο ÎÙ›ÛıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 18Ô˘ ·È.), Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ (ÎÙ›ÛÙËΠÚÔ Ù˘ E·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821 ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi ¶·ÓÔ˘ÚÁÈ¿ Â·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1925, 300 Ì. ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·) Î·È ¿ÏÏ· ÓÂfiÙÂÚ·. ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠ¿Óˆ ÛÙ· ÂÚ›È· ¶·Ï·ÈÔ‡ ÌÂÙÔ¯›Ô˘. TÔ‡ÙÔ ·Ó‹Î ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ KÚ˘ÔÓÂÚ›ˆÓ. MÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ù˘ AÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·˜. MÂÙ¿ ÙÔ 1900 fiÙ·Ó ·‚›ˆÛÂ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔÓ·¯‹ ÂÚÂÈÒıËÎÂ. AÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ Î·È ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ IÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÂÎı¤Ì·Ù·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫·ÏÏÔÓ‹˜ H K·ÏÏÔÓ‹ (ÚÒËÓ ™Ùڈ̛ÓÈ·ÓË ‹ ™ÙÚÒÌÈ·ÓË), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ¡¢ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˜ (1.254 Ì.). TÔ ¯ˆÚÈfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÎÏÈه˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Û ¤‰·ÊÔ˜ ηوÊÂÚ¤˜ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ. §fiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ ηı›˙ËÛ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÌÂÙÔ›ÎËÛ·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ, ÂÚ› ÙÔ 1893. 160

TÔ ¯ˆÚÈfi ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·.TÔ 1927 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠K·ÏÏÔÓ‹. TÔ fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ÂÏ·ÙÈ¿ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ Î·È Ù· ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤Ó‰Ú·. TÔ ¯ˆÚÈfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜. M¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ MÂÛÔÏfiÁÁÈ ¤¯Ô˘Ó ȉڇÛÂÈ Û˘ÓÔÈΛ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· K·ÏÏÔÓ‹. °Ú·ÊÈ΋ Ë Ï·Ù›· Ì ÙËÓ ·ÈˆÓfi‚È· ‚ÂÏ·Óȉȿ Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙȘ Á‡Úˆ ¯·Ú¿‰Ú˜. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹. §¤Ó fiÙÈ Â‰Ò ‹Ù·Ó MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. TÔ 1913 Ô Ó·fi˜ ‹Ù·Ó ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ë KÔ›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (¶·Ó·ÁÈ¿) Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿. M¿ÏÈÛÙ· Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜ ˘‹Ú¯Â Î·È ÙÔ 1829, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ Â·Ó·ÎÙ›ÛıËÎÂ. KÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ “ÏËÓfiÙÚ˘Ș” (EÏÏËÓfiÙÚ˘˜), ·Ú¯·›ÔÈ Ù¿ÊÔÈ. E‰Ò ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÂÈه̂ȷ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ “·Ú’ Ô‰fiÓ ÌÓ‹Ì·” Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Û ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÚÔ˜ Ù· ηÌÔ¯ÒÚÈ·. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫˘‰ˆÓÈ¿˜ BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ BA ¿ÎÚÔ Ù˘ N·˘·ÎÙ›·˜, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˜ (TÛԇη, 1.354 Ì.). TÔ ¯ˆÚÈfi ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ··ÓÙÈ¤Ù·È ÛÙ· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ· Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ∑ÈÏ›ÙÛ·. TÔ 1927 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠O͢¿, ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ‚Ô˘Ófi Î·È ÙÔ 1928 Û K˘‰ˆÓÈ¿. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¤ÛË °Ô‡ÛÙÈ·ÓË, 4 ÂÚ›Ô˘ ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ¶Èı·ÓfiÓ ÙÔ ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î˘ÚȈӇÌÈÔ KˆÛÙ‹˜ (KÔ˘ÛÙ‹˜ - °ÎÔ˘ÛÙ‹˜). E‰Ò ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¯·›· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÓÂ›ÁÚ·ÊË Ͽη, ηıÒ˜ Î·È EÏÏËÓfiÙÚ˘˜ (Ù¿ÊÔÈ).


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·25

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ™Â ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙ·˘ÚÔÂȉ‹˜ ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÙÚÔ˘Ï·›Ô ηÌ·Ó·ÚÈfi (ıÂÌÂÏ. 1991, ÂÁÎ. 2005). O ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ Ó·fi˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1832, ÂÓÒ Â›¯Â ÎÙÈÛı› ÚÔ ÙÔ˘ 1800. AÍÈÔı¤·ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. TÔ 1829 ÛÙÔ Ó·fi ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ºÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫˘‰ˆÓ¤·˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÁÈÔÁڷʛ˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·Ó·Âٷ̤ÓÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô˘ ÙÔ 1890 ‹Ù·Ó ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. T· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “ZÂÏ›ÛÙ· Í·ÎÔ˘Ṳ̂ÓË” ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝· Î·È ·ÛËÌÔ˘ÚÁ›·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ¯·ÏÎÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ÌÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›·. TÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ Ë ZÈÏ›ÛÙ· (1770, 1803, 1847) Î·È ¿ÏÈ Í·Î·ÎÙ›ÛıËÎÂ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Û·Ó ÛÙ¤ÌÌ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜ Ù˘ Ì ÙȘ ·Ó‡„ËϘ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· §Â‡Î·˜ H §Â‡Î· (ÚÒËÓ MÈÎÚ¿ ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ¡∞ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ OÍÈ¿˜ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.080 Ì. M¤Û· Û ÌÈ· ¯·Ú¿‰Ú· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi 2 ÏÔÊÔÛÂÈÚ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¶˘ÚÁ¿ÎÈ

(1.416 Ì.) Ù˘ OÍÈ¿˜, οو ·fi ‰¿ÛÔ˜ ÂÏ¿ÙˆÓ Î·È Ô˘ÚÓ·ÚÈÒÓ Û ηوÊÂÚÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ¶·ÏÔ˘ÎÔ‚›ÙÈÎÔ˘ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ E‡ËÓÔ. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó ¢Ô‡Î·˜. A˘Ùfi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÏfiÁˆ ηıÈ˙‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¤ÎÙÈÛ·Ó ÙËÓ T¤ÚÓÔ‚· (¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ) Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚·. ÕÚ·, ÏÔÈfiÓ, ·ÊÔ‡ Ë Âӈ̤ÓË ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚· ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1454, ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢Ô‡Î·˜ Â›Ó·È Ôχ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ. ÿÛˆ˜ Ó· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ H›ÚÔ˘ Ô˘ Ë ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ¢Ô‡Î· ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ê¤Ô˘‰fi Ù˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Âӈ̤ÓË ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚· ÎÙ›ÛıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢Ô‡Î·˜. K¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤ÎÙÈÛ·Ó Û›-

ªÓËÌÂ›Ô ÕÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÛÙË §Â‡Î·

∆Ô ¯ˆÚÈfi §Â‡Î·

161


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·26

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÙÈ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ, fiÔ˘ Ô ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¶·ÏÔ˘ÎÔ‚›ÙÈÎÔ Î·È ‰ËÌÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓÈ·›· ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚· ÔÓÔÌ¿ÛıËΠMÈÎÚ‹. K·È Ë ¿ÏÏË Î·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· ÔÓÔÌ¿ÛıËΠMÂÁ¿ÏË. ∆Ô 1927 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠§Â‡Î· (Ê˘ÙˆÓ‡ÌÈÔ). TÔ 1895 ¤ÁÈÓ Ӥ· ηı›˙ËÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó 25 Û›ÙÈ· Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Û›ÙÈ· ¤·ı·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ŒÙÛÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ¤ÎÙÈÛ·Ó Û›ÙÈ· ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÏfiÊÔ. ™ÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ ÌÂٷ͇ Ù˘ MÈÎÚ‹˜ Î·È MÂÁ¿Ï˘ ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚·˜ “¢ڛÛÎÔÓÙ·È Î·ÙÂÛ·ÚÌ¤Ó·È Û˘ÓÙÂÙÚÈÌÌ¤Ó·È Î¤Ú·ÌÔÈ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ·Ï·ÈÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡”. E›Û˘ Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· ¶‡ÚÁÔ˜ - ¶˘ÚÁ¿ÎÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Èı·ÓfiÓ Ó· ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ·Ú¯·›· ·ÈÙˆÏÈο Ê˘Ï¿ÎÈ·. H §Â‡Î· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1829, ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÂÚ› ÙÔ 1895 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·. E›Ó·È ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ Î·È Î·ÏÔÎÙÈṲ̂ÓÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ §Â‡Î·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ , Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Ó·È Ë ¤Ú¢ӷ, Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·›ÚÔ˘ οÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ ı· ˘‰ÚÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. §fiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÓÂÚÒÓ Â›¯Â Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ̇ÏÔ˘˜. K·Ù¿ ÙȘ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ Â‰Ò ˘‹Ú¯Â Ô KÔ˘ÏÔ˘¿Ó’˜ (KÔÏÔ¿Ó˘), ÙÔ ÍˆÙÈÎfi Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· „ÔÊÔ‡Ó Ù· ÁȉÔÚfi‚·Ù·. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÎÚÈÓ‹ ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔfi‰·ÚÔ˘ £ÂÔ‡ ¶¿Ó·. ¶ÚˆÙfiÙ˘Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ 162

ÕÁÓˆÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ٷ ·Ï¿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔÙ¤Ì. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ Õ˚ §È¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Î·È ÛÙ· ÁÚ¤ÎÈ· ÙˆÓ ÙÛÔ¿ÓˉˆÓ ∆ÛÔ˘ÎÓ›‰·, ∫Ú·ÓԇϷ, ™ËÏԇϷ, ¶·ÏÈfiÛÙ·ÓË, ∆Ô˘ÚÎfiϷη, µÚ‡ÛË ∫¿Ó·ÏÔ˜, Î.¿. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô‰ËÁ› ÛÙË ™·Ú¿ÓÙÂÓ· (æËÏ‹ ƒ¿¯Ë) 2.000 Ì. fiÔ˘ ÂΛ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÓÔÙÈfiÙÂÚË ÂÍ¿ψÛË ‰¿ÛÔ˘˜ ÔÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙË §Â‡Î·, ÙÔ ÚÒÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ “¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ º·ÁËÙÒÓ”, Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, fiÔ˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜, ÎÚ¤·Ù·, ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ù˘ÚÔÎÔ˘ÏÔ‡Ú˜, ÁÏ˘Î¿ Î.¿. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ù· ¤ıÈÌ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁϤÓÙÈ Ì Ôχ ÎÚ·Û›. ∂Λ ı· ‚Ú›Ù ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ª·Ó‰ÚÈÓ‹˜ H M·Ó‰ÚÈÓ‹ (ÚÒËÓ MÂÁ¿ÏË ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿È Ù˘ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁÈ¿˜ “°Ú›‚· ºÔÚ¿‰·” ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ O͢¿˜. E›·Ì ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ

∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ª·Ó‰ÚÈÓ‹˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·27

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ¢Ô‡Î·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤ÎÙÈÛ·Ó ÙËÓ ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚· ÛÙË ı¤ÛË, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚË̤̈ÓÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Û‹ÌÂÚ· Ù˘ M·Ó‰ÚÈÓ‹˜. £˘Á·ÙÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚·˜ Â›Ó·È Ë MÈÎÚ‹. °È· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û‡Á¯˘ÛË Ë ÌËÙ¤Ú· ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚· ÔÓÔÌ¿ÛıËΠMÂÁ¿ÏË. H MÂÁ¿ÏË ¶·ÏÔ‡ÎÔ‚· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1928 Û M·Ó‰ÚÈÓ‹ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÛÙË ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ O͢¿˜, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÔÍȤ˜, fiÔ˘ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Â›¯·Ó Ù· Ì·Ó‰ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ (Ì¿Ó‰Ú· - Ì·ÓÙÚ› = ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÛÙ·ÓÔÙfiÈ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙfiÔ˜ Ì ·˘ÍË̤ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·). µfiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¿ÛÔ˜ ·fi ¤Ï·Ù· Î·È ‰Ú˘fi‰ÂÓ‰Ú·. O Ó·fi˜ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1815 ·fi ÙÔ §ÔÁÔı¤ÙË °ÂÒÚÁÈÔ K·Ó·‚fi, Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯ÔÓÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â› ·Ï·ÈÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ó·Ô‡. TÔ 1829 ˘‹Ú¯Â ˆ˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‚¤‚·È· ÂÈÛ΢¤˜. ™ÙËÓ M·Ó‰ÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ N·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘.

·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. TÔ 1927 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ ¯ˆÚÈfi Û °Ú·Ì̤ÓË O͢¿. E‰Ò ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ıÚ‡ÏÔÈ Û˘Ó‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎÏÂÊÙÔηÂÙ¿ÓÈÔ TÛ·Ì K·ÏfiÁÂÚÔ Ô˘ ›¯Â Ù· ÏË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ O͢¿. ™Â ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÓÂÌÔ‰Ô‡Ú· (·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ) ÛÙÔ ¶ÂÓÙÈ‚› Ù˘ O͢¿˜, ›Û· Ô˘ ÚfiÏ·‚Â Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ Î·È È¿ÛÙËΠ·fi ÌÈ· ÔÍÈ¿ Î·È ÁϛوÛ Ì 2 ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ 2 ¯¿ıËηÓ. TËÓ ÔÍÈ¿, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÛˆÛÂ, ¯¿Ú·Í Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ˘ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ Î·È ·fi ÙfiÙ ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ°Ú·Ì̤ÓË O͢¿. A˘ÙfiÓ ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Î·È ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ °Ú·Ì̤ÓË O͢¿. TÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂ÓÔ „ËÏ¿ ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ. ¶·Ú·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ ÎÔÓÙ¿ Û’ ·˘Ùfi Î·È ¡∞ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË Î¿ÛÙÚÔ˘. O ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û 2 Û˘ÓÔÈ˘

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· °Ú·Ì̤Ó˘ √͢¿˜ H °Ú·Ì̤ÓË O͢¿ (ÚÒËÓ ™ÈÙ›ÛÙ·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ OÍÈ¿˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ AÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ N·˘·ÎÙ›·˜ ÛÙÔ µ∞ ÙÔ˘˜ ¿ÎÚÔ. Afi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ù· ¯ÈÏÈÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ӷ „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Ë O͢¿ Î·È Ù· B·Ú‰Ô‡ÛÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÌÂÁ·ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ E‡ËÓÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘, ÙÔÓ ™ÈÙ›ÛÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ °Ú·Ì̤ÓË O͢¿ ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ Ë ™ÈÙ›ÛÙ· ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· °Ú·Ì̤Ó˘ √͢¿˜

163


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·28

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÙÔ E¿Óˆ XˆÚÈfi Î·È ÙÔ K¿Ùˆ XˆÚÈfi. ™ÙÔ K¿Ùˆ XˆÚÈfi (K·Ï‡‚È·), ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È AÁ›· M·Ú›Ó·, ˘‹Ú¯Â ·Ú¯·›Ô˜ ·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Â˘Ú‹Ì·Ù· (Ù¿ÊÔÈ, ·Á·ÏÌ·Ù›‰È·, ›ıÔÈ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÂÏÂÎË̤ÓÔÈ Ï›ıÔÈ ÎÙÏ). A¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ E¿Óˆ XˆÚÈfi, ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ™ÈÙ›ÛÙ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfi‰ÂÓ‰Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ M·Î‰ÔÓÈÎfi˜ Ù¿ÊÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó XˆÓÔÎÏËÛÈ¿ ‹ °ÔÓÔÎÏËÛÈ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˘fiÛηÊÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ù¿ÊÔ˜ Èı·ÓfiÓ ÂÈÊ·ÓÔ‡˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ οÔÈÔ˘ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÈÊ·ÓÔ‡˜. H °Ú·Ì̤ÓË O͢¿, Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ Ù˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ʈÙÔÛ٤ʷÓÔ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ Ì ÙÔ ‚·ı‡ÛÎÈÔ Ï¿Ù·ÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ. ŒÓ· ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÔÈ ÔÍȤ˜ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ٷ ¤Ï·Ù·, Ù· ‰Ú˘fi‰ÂÓÙÚ·, Ù· Τ‰Ú· Î·È ÙȘ ηÛÙ·ÓȤ˜. π‰È·›ÙÂÚ·, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÔÍÈ¿˜ Ô˘ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Â›Ó·È ·fi Ù· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. E›Ó·È ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·Ë¯Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÎÏÂÊÙÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ™ÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1828, ÛÙË ı¤ÛË ƒ›· ¤ÁÈÓÂ Ë Ì¿¯Ë Ù˘ °Ú·Ì̤Ó˘ √͢¿˜, fiÔ˘ Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÓÈ΋ıËÎÂ Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛ Úfi˜ ÙÔ °·Ú‰›ÎÈ. ∂›Ó·È

164

∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ∫¿Îη‚Ô˘

·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÔÈ ™ÈÛÙÈÓÔ› Ì·ÛÙfiÚÔÈ ‹Ù·Ó ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ Ì·ÛÙÔÚ¿‰Â˜, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÚÔÈÌȷ΋ ÊÚ¿ÛË: “TÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ¤¯ÙÈÛ·Ó ÔÈ ™ÈÛÙÈÓÔ› Ì·ÛÙfiÚÔÈ”. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ∞fi ÙȘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ∂4 Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ŒÚ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÌÏÈ·ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ¿Óˆ Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ª·Ó‰ÚÈÓ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi §Â‡Î·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÔÚÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi °Ú·Ì̤ÓË √͢¿. ∞fi ÂΛ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ Î·È ÚÈÓ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÏÈ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Î·È Â›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û¯ÂÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ì ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ›¯·Ó ÔÓÔÌ·ÙÈÛÙ› Ì ÈÛÙÔÚÈο Î·È Ì˘ıÈο ÚfiÛˆ·: ñ ÕÓˆ ÃÒÚ· - ∫¿Ùˆ ÃÒÚ· (ªÔÓÔ¿ÙÈ √ÈÓ¤·). ñ ÕÓˆ ÃÒÚ· - ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· (ªÔÓÔ¿ÙÈ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘). ¶·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· §¿Ïη.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·29

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ñ ÕÓˆ ÃÒÚ· ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· (ªÔÓÔ¿ÙÈ ∏Ú·ÎÏ‹). ñ ÕÓˆ ÃÒÚ· - ¶fi‰Ô˜ (ªÔÓÔ¿ÙÈ ¢ËÈ¿ÓÂÈÚ·˜). √È Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Â·ÚÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϋ ‚·ÙfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÒÙË (√ÈÓ¤·˜), ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË (∏Ú·ÎÏ‹˜), Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ∫¿Î·‚Ô˘ Î·È ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÂʇÚÈ ·fi ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË (∞Ù·Ï¿ÓÙË) ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÎÏ›ÛÂÈ ·fi Ù· ‚¿Ù· Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ٤ٷÚÙË (¢ËÈ¿ÓÂÈÚ·) ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜, ¤¯ÂÈ ¯·ı› Ë ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·Ó‡ÚÂÛ‹ Ù˘ Î·È ÁÈ ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ù· 2 ¯ˆÚÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â‡ÎÔϘ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â‡ÎÔϘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ¯ˆÚÈ¿, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· ·fi ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ̤۷ ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜. ñ °‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi °Ú·Ì̤ÓË √͢¿ ÚÔ˜ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ √͢¿˜ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜

·fi ÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Õ˚ £·Ó¿ÛË Î·È ·ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Τ‰ÚÔ˘˜ Î·È Ù· ¤Ï·Ù· Ô˘ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ñ °‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ÂÚ›·ÙÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ÛÙ·ÓÔ‰¿ÛÔ˜ ̤۷ ·fi ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ñ ∞fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË. ñ ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂Ï·ÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÙÈο Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔȯÙ› ̤۷ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ñ °‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆ÂÚ„Èı¤· ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ñ °‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi §ÈÌÓ›ÙÛ· ÚÔ˜ ÙË “ª·ÎÚÈ¿ ƒ¿¯Ë” ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ

√ÚÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÕÓˆ ÃÒÚ·˜

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜

165


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·30

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜, ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi ·fi ÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ËÁ¤˜. √ÚÂÈ‚·Û›· ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∆۷ηϿÎÈ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÚÔ˜ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ∞Ú‰›Ó˘ Î·È ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∞Ú‰›Ó˘ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ã¿ÓÈ §ÈfiÏÈÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È

™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫¿Îη‚Ô˘

166

∆Ô ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÛÙÔÓ ∫¿Îη‚Ô

¿Óˆ Û ¯·Ú·Á̤ӷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ·Ó‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜: ñ ∞fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· §¿ÏÈη ÚÔ˜ ÙË Á¤Ê˘Ú· ™ÙÂÓÒÓ Ù˘ ∫ÏÂ¿˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ Ì¤Û· ·fi ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜, ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ “°·˚‰Ô˘ÚfiÚ·¯Ô” ÚÔ˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ (∂‡ËÓÔ˜). ¶ÂÚÓ¿ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÕÁ. ∆·Íȿگ˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÒÚ˜. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫ÏÂ¿. ñ ∞fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· §¿ÏÈη ‰È·‰Ô¯Èο ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË, ∫·ÏÏÔÓ‹, ∫˘‰ˆÓÈ¿ Î·È §Â‡Î· ·’ fiÔ˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ∂4. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ï·Èfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ∏ ‚·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ηϋ ηıfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ·fi Ù· ÎÏ·‰È¿ ‰¤Ó‰ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ› ÙȘ 8 ÒÚ˜ ·fi §¿ÏÈη ÚÔ˜ §Â‡Î·. ñ ¢È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡ ÙÔ˘ ºÔÓÈÔڤ̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞Ó·‚Ú˘Ù‹. ∆Ô ºÔÓÈfiÚÂÌ· (∞ÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˜) Â›Ó·È ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ê·Ú¿ÁÁÈ, οو ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜, Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·31

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·, ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙ· Û›ÙÈ·, Â˙ԇϘ Ì ÍÂÚÔÏÈıȤ˜, Î.¿. ÷ÌËÏ¿ ÛÙÔ ºÔÓÈfiÚÂÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 Ôχ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓ· ÁÂʇÚÈ· Ì η̿Ú˜. ∂›Û˘, ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ·Ó›ÙÈÎÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 8 ·ÏÈÔ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. ∞fi ÙÔ ºÔÓÈfiÚÂÌ· Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ¢Ú·ÎfiÙÚ˘·, ·ÊÔ‡ ‰È¤ÏıÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ηٷÚÚ¿ÎÙË 40 Ì. ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Ô‰ËÏ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ ∫˘ÎÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· √Ì¿ÏÈ·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ §¿ÏÈη, ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·, √Ì¿ÏÈ·, ÙË ‚Ú‡ÛË ∞Ó¿ÁÈÔ˘, ÙË ı¤ÛË Ã·Ú·ÙÛ› ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 38 ¯ÏÌ. ñ ∫˘ÎÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÕÓˆ ÃÒÚ· ̤ۈ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ Õ˚ °È¿ÓÓË, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿ÏÈ ·fi ÙÔÓ Õ˚ °È¿ÓÓË. ñ ¢È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ Î·ÛÙ·ÓÔ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÕÓˆ ÃÒÚ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂Ï·ÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ.

ñ ∞fi ÙË §¿Ïη ÚÔ˜ Ù· ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi °ÚËÁfiÚÈ ÚÔ˜ ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ. ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ ∞fi ÙÔ ∫ÔÎÎÈÓÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÛÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞Ó·‚Ú˘Ù‹ ̤ۈ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ˜ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ñ ∞fi ÙËÓ ∞Ó·‚Ú˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi

¶Â˙ÔÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· Î·È ÙËÓ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ·

167


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:46

™ÂÏ›‰·32

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ¶fi‰Ô˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì¤Ûˆ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ˜ ÕÓˆ ÃÒÚ·. ñ ∞fi ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶fi‰Ô˜ Î·È ·fi ÂΛ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ñ ∞fi ÙËÓ ∂Ï·ÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ñ ∞fi ÙË §¿ÏÈη ›Ù ÚÔ˜ Ù· √Ì¿ÏÈ· ›Ù ÚÔ˜ ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË Â›Ù ÚÔ˜ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∂Ï·Ùfi‚Ú˘ÛË Â›Ù ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÏÏÔÓ‹, ∫˘‰ˆÓÈ¿, §Â‡Î· Î·È ª·Ó‰ÚÈÓ‹ ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¢ÂÓ‰ÚÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫˘‰ˆÓÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ª·Ó‰ÚÈÓ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÌÏÈ·ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜. ñ ∞fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ °Ú·Ì̤ÓË √ÍÈ¿ Î·È §Â‡Î· ÚÔ˜ ÙË ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·. ñ ∞fi ÙËÓ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ· ÚÔ˜ ¶ÂÚ‰ÈÎfi‚Ú˘ÛË Î·È ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ·. ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÕÓˆ ÃÒÚ·, ∫¿Ùˆ ÃÒÚ·, ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·, ∆ÂÚ„Èı¤·, §ÈÌÓ›ÙÛ·, ∂Ï·ÙÔ‡ Î·È ÛÙË §¿ÏÈη. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. °È· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ˘¿Ú¯ÂÈ

168

∂ÂÓ‰‡ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË ·fi ÙËÓ ∞π∆ø§π∞ ∞.∂.

ÛÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ· Î·È ÙËÓ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ· fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÍÂÓÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∞ÌÂÏ·ÎÈÒÙÈÛÛ·, ÛÙËÓ ∂Ï·ÙÔ‡, ÛÙË §ÈÌÓ›ÙÛ·, ÛÙËÓ ∞ÛÚÈ¿, ÛÙÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ, ÛÙË °Ú·Ì̤ÓË √͢¿ Î·È ÛÙË §¿ÏÈη. ™ÙË §Â‡Î·, ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ú¢ӷ˜, Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂΉÚÔÌ›˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜. °È· ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÛÙË ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·. ∆ÔÈΤ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ §Â‡Î· - °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ™ÙË §Â‡Î·, ÙÔ ÚÒÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ “¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ º·ÁËÙÒÓ”, fiÔ˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ›Ù˜, ÎÚ¤·Ù·, ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ù˘ÚÔÎÔ˘ÏÔ‡Ú˜, ÁÏ˘Î¿ Î.¿. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ù· ¤ıÈÌ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁϤÓÙÈ. ∂Λ ı· ‚Ú›Ù ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ·fi Ù·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·33

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞π∆ø§π∞ ∞.∂.

¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∆ÂÚ„Èı¤· - •ÂÊÏÔ˘‰›ÛÈ· ™ÙËÓ ∆ÂÚ„Èı¤·, ÛÙ· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ “•ÂÊÏÔ˘‰›ÛÈ·” fiÔ˘ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÍÂÊÏÔ˘‰›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·Ï·ÌÔÎÈÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi˜.

ÓÙ·È ÁÏ˘Î¿ (Ì·ÎÏ·‚¿‰Â˜, Ú·‚·Ó›, ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜,) ÁÏ˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ (ÎÂÚ¿ÛÈ, οÛÙ·ÓÔ, ηڇ‰È, ΢‰ÒÓÈ), ÙÔÈΤ˜ ›Ù˜ Î·È Á›‰· ‚Ú·ÛÙ‹.

ÕÓˆ ÃÒÚ· °ÈÔÚÙ‹ ηÛÙ¿ÓÔ˘ & ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ™ÙËÓ ÕÓˆ ÃÒÚ·, ÛÙ· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ οÛÙ·ÓÔ˘ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, „‹ÓÔÓÙ·È Î¿ÛÙ·Ó·, ÛÂÚ‚›ÚÔ-

™ÎËÓ¤˜ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜

169


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·34

PYLINI MUNICIPALITY This is a mountainous Municipality with the mountain range of Makrioros (long Mountain) on its eastern side. The range’s highest top is Tsakalaki (1,710 meters). At its western side flows River Evinos and at the north Kotsalos, which is Evinos’s tributary. Within the municipality, heading eastwards to westwards flows River Poriaris, also a tributary of Evinos. Most important sites Paleopirgos The remains of Pirgos and the water mills of the villages that have been declared historic preservable monuments (1994 and 1996). Anthofito The gorge at River Grias Rema (Old Lady’s Creek) with the small waterfalls and the beautiful stone bridge as well as the church of Agia Kiriaki (1819) and the old inn of Papadia. Stilia Mountain Roupakia (820 meters) with the beautiful oak forest. Simou The architecture of the stone built houses of the village and the mountain Kardara with its magnificent view. Stranoma The wire bridges of Evinos and Kotsalos, the Spa Spring and the spa of Stachti at the valley of Poriaris as well as the water mill near Loutra. Famila The slopes of Mt Kastrouma are a natural habitat for many wildlife species such as deers, warthogs etc. Alternative tourism Hiking Easy hiking routes can be found at Mt Kardara, around the Stachti Spa at the valley of river Poriaris and around the wire bridges of Evinos and Kotsalos. Climbing Ascents at the top Tsakalaki following the route: Anthofito village - Agia Kiriaki Chani Papadias and at the top Kastourma from the Famila settlement. Mountain bikeAround Agia Kiriaki, to the river Evinos and around the wire bridges of Evinos and Poriaris. 4x4 routes From the villages Anthofito and Gavros towards the Chani of Papadia. Paragliding At the position Agios Ilias in Stranoma. PLATANOS MUNICIPALITY Mount Tsekoura (1,733 meters) and the top Prophet Ilias (1,450 meters) of the mount Ardini are dominant at the southeast together with the mountain range of Karfopetalia at the northwest. The water makes its presence vivid in the river Evinos and the artificial lake of Evinos. Most important sites Platanos This village is a traditional settlement. The church of Agios Nikolaos (1846) and the National Liberation History - Folklore. AchladokastroThe famous arched bridge of Artotiva that has been declared a historic preservable monument. Chomori The old Monastery of Panagia Kavadiotissa. Kastania The Inn of Liolios. Agios Dimitrios The dam of Evinos and the artificial lake of Evinos. Neochori The gorge of Klinovitis and the precinct church of the Dormition of Holy Mother. Arachova The precinct church of Agios Nikolaos, the old monastery of Prophet Ilias and the traditional stone houses of the village. Klepa The churches of Pammegiston Taxiarchon and Agios Georgios, the stone bridge of Evinos and the gorge of Evinos. Alternative tourism Hiking From the village Neochori towards the Klinovitis gorge, around the villages Platanos, Arachova, Klepa and Agios Dimitrios, the artificial lake of Evinos and the bridge of Artotiva. Climbing Ascents from the Liolios Inn to the top of Ardini, from Platanos to the top Alonaki, from Arachova to the top Kokkinia and the route from Platanos towards the bridge of Artotiva. Mountain bike On dirt roads around the artificial lake of Evinos and from Perista towards Agios Dimitrios. On dirt road with a view to Evinos River and from Arachova to Paleoarachova on a forest road. 4x4 routes On forest roads from the village Klepa towards the villages Dendrochori and Livadaki and from Neochori towards the position Psilos Stavros.


06-04-09

10:46

™ÂÏ›‰·35

APODOTIA MUNICIPALITY The name of the Municipality comes from the ancient population of Apodotians, who lived at the southwest end of Vardousia and the valley of river Mornos near Ozoles the Locrians. At the northern part dominate Mt Oxia with its highest top Sarantaina (1923 m), Pirgos (1354 m), Tsekoura (1733 m), Ardinis (1699 m) dominate as well as river Evinos with its tributaries. At the southern part dominate Mt Tsakalaki (1710 m), Makrioros (1430 m) and Omalia (1656 m) as well as river Kotsalos which from this point is called Kakkavos. The southern border of the municipality is River Mornos. Most important sites Katafigio the stone bridges of Mornos, Tranorema, river Amoranitikos or Fonioremata and the tributary Koutrobi rema. AnavritiThe very important cave Drakotripa and the precinct church of Agia Paraskevi (1891). Limnitsa The precinct church of Pammegistoi Taxiarches (1866). Kokkinochori The old monastery of Holy Mother and the Byzantine monastery of Chrisovo. Aspria The folklore museum. Kentriki The stone fountains and the stone building of the Primary School. Terpsithea The traditional houses of the village. Elatou The traditional houses of the village, the precinct church of the Saviour’s Transfiguration (1866), the school building (1950), with a very important historicfolklore collection and library and the natural environment with the vast fir forests. Ano Chora The Church of Agia Paraskevi (1918), the old small buss (Karnavalos) that is exhibited in a specially arranged place and the natural environment with the vast fir forests and the chestnut forest. Kato Chora The precinct Church of Agios Dimitrios (1829 and 1864) and the natural environment with the vast fir forest and the chestnut forest. Abelakiotissa The gorge of Kakavos with the stone bridge, the active men’s Monastery of Panagia Abelakiotissa and the precinct church of Agios Nikolaos (1744). Krioneria The abandoned monastery of Agios Dimitrios, the “Manor” of the Habitants of Krioneri Association, where the Historical - Folklore collection is accommodated and the area Lalika of incomparable beauty with fir forests and view to Evinos. Elatovrisi The Historical and Folklore Museum. Lefka The Environmental Center of Information and Documentation and the Unknown Soldier Monument at the entrance of the village. Mandrini The fir and oak forest at the north of the village and the church of the Holy Mother Birth (1815). Grammeni OxiaThe beech forest that surrounds the village is the most southern point of Europe. Alternative tourism Hiking At the European Path E4 that runs through the northern part of the municipality at Ano Chora where a whole network of paths has been created, around the village Grammeni Oxia towards the Oxia forest, around the village Elatou towards the fir forest and the village Limnista towards “Makria Rachi”. Climbing Ascents from the village Kentriki towards the mountain top Tsakalaki and the village Abelakiotissa towards the top Tsekoura. Mountain bike Around Ano Chora towards the oak forest and the village Kentriki and from the village Grigori towards Elatovrisi up to river Evinos. 4x4 routes Endless routes through the forest roads that link the villages.

Northern Nafpaktia

∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

171


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

10:54

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·36


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·37

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

∂∫∆∞™∏ 204.200 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 8.436 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ∂˘¿ÏÈÔ

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 26340. 53 271 - 2 26343. 50 000, 50 011, 50 016

∂§∆∞ 26340. 51 284 ∞°ƒ√∆π∫√ π∞∆ƒ∂π√ 26340. 51 258

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ efpalio@otenet.gr

∆∞•π 26340. 51 400

π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.efpalio.gov.gr

§∞√°ƒ∞ºπ∫√ ª√À™∂π√ ∂À¶∞§π√À 26340. 52 962

K∂¶ 26340. 52 962 ∞™∆À¡√ªπ∫√ ∆ª∏ª∞ 26340. 51 111 - 52 222

Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.fokida.gr www.efpalio.gov.gr www.orininafpaktia.gr

¢∞™√¡√ª∂π√ 26340. 51 258 ¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞

∂∫∆∞™∏

Àæ√ª∂∆ƒ√

¶§∏£À™ª√™ 2001

∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

∂˘¿ÏÈÔ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ ∫¿ÌÔ˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ∫Ï‹Ì· ª·Ï¿Ì·Ù· ª·Ó¿ÁÔ˘ÏË ª·Ú·ıÈ¿˜ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· ¶‡ÚÁÔ˜ ™ÂÚÁԇϷ ∆›¯ÈÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ºÈÏÔı¤Ë

22.200 5.400 13.400 4.600 15.500 8.800 8.800 2.800 5.200 7.600 28.800 10.300 20.400 21.100 16.000 13.300

100 450 630 50 360 10 10 10 15 660 850 510 480 580 480 570

762 217 263 782 418 476 563 490 438 195 310 20 370 232 552 347

9 15 22 6 16 7 8 23 17 29 32 29 33 25 12 18 173


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·38

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ °ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË ∂˘¿ÏÈÔ Ô˘ ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ºˆÎ›‰·˜ Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªfiÚÓÔ˘. ™Ù· ÓfiÙÈ· ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, ‚fiÚÂÈ· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ §È‰ÔÚÈΛԢ Î·È ∆ÔÏÔÊÒÓÔ˜ ÓÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∂˘·Ï›Ô˘, ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘, ∫¿ÌÔ˘, ∫·ÛÙڷΛԢ, ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜, ª·Ú·ıÈ¿, ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ¶·Ï·ÈÔÍ·Ú›Ô˘, ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·˜, ¶‡ÚÁÔ˘, ™ÂÚÁԇϷ˜, ∆›¯ÈÔ˘, ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ Î·È ºÈÏÔı¤Ë˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

ªfi¯ıÔ˜ ·ÏÏÔÙÈÓ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜

174

ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂›Ó·È ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÔÚÂÈÓfi˜ ‰‹ÌÔ˜ Ì ϛÁ˜ ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ¡¢ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·, ÛÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ fiÚÔ˜ ∆Ú›ÎÔÚÊ·, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÎÔÚ˘Ê‹ 1.550 Ì., Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi. ÕÏϘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ Â›Ó·È Ë ∫fiÎη (1.294 Ì.), Ô ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (1.209 Ì.) ÎÔÓÙ¿ Î·È ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ (1.421 Ì.) ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ §È‰ÔÚÈΛԢ Î·È ∆ÔÏÔÊÒÓÔ˜. ¶ÚÔ˜ Ù· ¡¢ ÔÈ Ï·ÁȤ˜ Û‚‹ÓÔ˘Ó ‚·ıÌÈ·›· ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ȿ‰· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ Â΂ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. æËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô ÕÁÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜ (1.003 Ì.) ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªfiÚÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ‰˘ÙÈο. ∆Ô Ú¤Ì· Ù˘ ™ÂÚÁԇϷ˜ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∆ÔÏÔÊÒÓÔ˜. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª·Óًψ˜ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ªfiÚÓÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ∆Ú·ÓfiÚÂÌ· Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ Î·È Â΂¿ÏÏÂÈ Ï›ÁÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ª·Ú·ıÈ¿. ∏ ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì-

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î¿ÌÔ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·39

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ‚¿ÓÂÙ·È Û ¢ڇÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Natura 2000, ˆ˜ ∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ Ì Έ‰ÈÎfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR2450004. ŸÏË Ë ·Ú·Ïȷ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªfiÚÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ™ÂÚÁԇϷ, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ô ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ٷ ¯ˆÚÈ¿ ∆›¯ÈÔ, ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ, ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·, Ì ÙË ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰· Î·È ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ø˜ ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÔÈ §¤ÏÂÁ˜, ÚÔÂÏÏËÓÈο ʇÏÏ· Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ‰Ò, ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 'IˆÓ˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ §ÂϤÁˆÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ∫·ıfi‰Ô˘ ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ (ÙÔ 13Ô ·È .Ã.) Î·È ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ˆ˜ ʇÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ §ÔÎÚÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚·ıÌÈ·›· ·ÊÔÌÔÈÒıËηÓ. √ Ï·fi˜ Ô˘ ηÙÔ›ÎËÛ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Î·È ·Ó¿ÌÈÍË ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √˙fiϘ ∂Û¤ÚÈÔ˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô ∏Û›Ô‰Ô˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹

·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡, ÁÈ·Ù› ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙËÓ Á‡Úˆ ‰·ÊÈ΋ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÚÔ˘Û›· §ÔÎÚÒÓ, ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ, ∞ıËÓ·›ˆÓ, ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ∞ÈÙˆÏÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ. ∏ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÈÙ›· ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¢ˆÚÈ›˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤‰ˆÛ·Ó fï˜ ˙ˆ‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘. ∆Ô ∂˘¿ÏÈÔ ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ∂˘·Ï›Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ √ÈÓÂÒÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÏÈÌ¿ÓÈ. √ √ÈÓÂÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ πÂÚfi ÙÔ˘ ¡ÂÌ›Ԣ, Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿ ·Ú¯·›· Ì·ÚÙ˘Ú›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¢¿ÊÓÔ (ªfiÚÓÔ˜). √È √˙fiϘ ∂Û¤ÚÈÔÈ §ÔÎÚÔ› ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓÈ·ÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ 743-723.Ã. Î·È 685668.Ã. ∆Ô 426.Ã. Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ √ÈÓÂÒÓ·, η٤Ϸ‚ ÙÔ ∆›¯ÈÔ, ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, Î·È ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó

∂Ú›È· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·

175


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·40

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ηٷÏËÊı› ·fi ∞Ô‰ÔÙ›˜ Î·È √ÊÈÔÓ›˜. ∂›Û˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Û· Ì ÙËÓ ¡·‡·ÎÙÔ (Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ı¤ÛË ÎÏÂȉ›), ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ ÂÌfiÏÂÌˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ∆Ô 338 .Ã., fiÙ·Ó ÔÈ ª·Î‰fiÓ˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ¡·‡·ÎÙÔ, ÔÈ ∂Û¤ÚÈÔÈ §ÔÎÚÔ› Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ¢ˆÚ›‰·˜ (ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘) ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘ÌÌ·¯›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÁˆÚÁ›· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ·Ú¿ Ì ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ª·Ó‰‹Ïˆ ÎÙ›ÛıËÎ·Ó Ó¤ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›. ∫·Ù¿ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ‹ÙÔÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ 7Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÎÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ Ó·Ô›. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1204 Ì.Ã. Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢' ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¢˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ∫ÔÌÓËÓÒÓ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÎÙ›ÛıËÎÂ Ë πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜ ÙÔ 1077Ì.Ã. ™ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓfiÙÂÚ· ̤ÚË Î·È ¯Ù›˙Ô˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ™Ô˘Ï¤˜. 'EÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ·-

176

∫¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ ∂˘·Ï›Ô˘

ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÙÔ 1821 Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ 'EÏÏËÓ˜. ∞ÈÙ›· ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Ì¤ÓÔ˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi Î·È ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Í·Ó¿. √ ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·˜ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù¿ ÙÔ µ’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È πÙ·ÏÒÓ, ¤ÊÂÚ ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙË ¢˘ÙÈ΋ ¢ˆÚ›‰·. §fiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÚfiÛÈÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ, Ô˘ Â¤ÊÂÚ·Ó Î·›ÚÈ· Ï‹ÁÌ·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ •ËÚÔ‹Á·‰Ô, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - πÙ¤·˜, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ·Ú·Ïȷο ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘: ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ª·Ú·ıÈ¿, ™Î¿ÏˆÌ· Î·È ¶·Ú·Ï›· ™ÂÚÁԇϷ˜. ∞fi ÙÔ ª·Ú·ıÈ¿ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ Î·È 2 ¯ÏÌ. ÚÈÓ ÙËÓ ¶·Ú·Ï›· ™ÂÚÁԇϷ˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Â› Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ™ÂÚÁԇϷ.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·41

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

°ÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë ∂˘·Ï›Ô˘

∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ •ËÚÔ‹Á·‰Ô Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¢ı›· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ¢¿ÊÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË Ô ‰ÂÍÈ¿ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ, ·fi ÙË ·ÏÈ¿ Á¤Ê˘Ú· Ì ÙÔ͈ٿ Ï¿ÁÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο, ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∂˘·Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤Ê˘Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂΛ ÛÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·, 1 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÚ›Ô˘ 6 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶Â˘Î¿ÎÈ, ¡¤· ∫Ô‡ÎÔ˘Ú·, ª·ÁԇϷ, ¶ËÁ‹ Î·È ∫Ï‹Ì·. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ Î·È ºÈÏÔı¤Ë. ¶ÂÚ›Ô˘ 8,5 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿, ÛÙË ı¤ÛË Ã¿ÓÈ

º·ÛÔ˘Ï¿, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÎfiÌ‚Ô˜ fiÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∫¿ÌÔ˜ Î·È ¶·ÏÈfiÌ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙË ÌÔÓ‹ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÎfiÌ‚Ô, 3 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿, ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: ∆›¯ÈÔ, ¶·ÏÈÔÍ¿ÚÈ Î·È ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‚fiÚÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÿÓÈ ƒ¤ÚÂÛÈ. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË fiÔ˘ Ô ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ÂÓÒ Ô ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ÙË ºˆÎ›‰·. ∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∂˘·Ï›Ô˘ ∆Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ∂˘¿ÏÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ΈÌfiÔÏË Î·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘¿ÁÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ °ÚËÁÔÚ›ÙÈη. To ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ªfiÚÓÔ Î·È ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÕÁÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô Ú¤Ì· Ù˘ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿˜ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘. ∆Ô ‚Ô˘Ófi ÕÁÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÛÎËÙ‹ ŸÛÈÔ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÎÙ‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ 177


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·42

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ µ·ÚÓ¿ÎÔÚ·˜ (1077 Ì.Ã.). ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫·Ú˘¿, ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚÈfi Î·È ·Û΋ıËÎÂ Ô fiÛÈÔ˜ Û ÛËÏÈ¿ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ∫·Ú˘¿˜. ∆Ô Û‹Ï·ÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ӷ˛‰ÚÈÔ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 8 ª·˚Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÈÂÚfi Î·È Ë ∞Á›· ∆Ú¿Â˙· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ. ÷ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚË̤̈ÓÔÈ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ÕÓˆ ∫·Ú˘¿ (˘„fiÌÂÙÚÔ 999 Ì.) Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ Ë ∫¿Ùˆ ∫·Ú˘¿. ∞ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ Ô ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Ì ÙËÓ ˆÚ·›· ‰fiÌËÛË ÛÙËÓ ÕÓˆ ∫·Ú˘¿, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ Ë ÎfiÁ¯Ë ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∂›Û˘ ·ÍÈfiÏÔÁË Â›Ó·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‚Ú‡ÛË fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë "η̿ڷ" Î·È ÔÈ "·Ú·ı‡Ú˜". √È ∫·Ú˘ÒÙ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙÔ›ÎËÛ·Ó ÛÙÔ ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ ∂˘¿ÏÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÙËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηڢÒÙÈÎÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ∫·Ú˘ÒÙË Û ÌÈ· Î·Ù¿Ê˘ÙË ÙÔÔıÂÛ›· ÂÚ›Ô˘ 1 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ. ∫Ù›ÛıËΠÙÔ 1150 Ì.Ã. ·fi ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ª·ÓÔ˘‹Ï ∞' ∫ÔÌÓËÓfi. ∂›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ (13Ô˘ ·È.), ÎÙÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÏÈÓıÔÂÚ›‚ÏËÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ì ÙÚÔ˘ÏÔο̷ڷ. ∂‰Ò ˘‹Ú¯Â ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 12 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙË ı¤ÛË ™ÂÚ‚¤ÏÈ (™ÂÚ‚ÂÏ‹) Û ÏfiÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (ÙÔ˘ÚÎÈο ÎÙ›ÚÈ·, ‹ ™·Ú¿È ‹ ¶·ÏÈÔÛ·Ú¿ÁÈÔ), fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Ô √ıˆÌ·Ófi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (∞Á¿˜ ‹ ª¤Ë˜). ¶ÈÔ „ËÏ¿ ·' ÙÔ ™·Ú¿È Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ¯ˆÚÈfi ∑·Ú·‚¤ÏÈ ‹ ™ÂÚ‚¤ÏÈ. µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ·ÌÊÈı·ÙÚÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ™ÂÚ‚ÂÏfiÚÂÌ· Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫·Ú˘ÒÙË. ™ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ Â›Ó·È Ë ™ÂÚ178

‚ÂÏÈÒÙÈÎË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ‚Ú‡ÛË. ∂ÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜. ¡fiÙÈ· Â›Ó·È Ù· §·ÎÎÒÌ·Ù· Ô Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˜ ÏfiÊÔ˜ "µ›ÁÏ·" Ô˘ ˆ˜ ηڷԇÏÈ ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. ¢˘ÙÈο, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ∫·Ú˘ÒÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ °ÚËÁÔÚ›ÙÈη, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ

∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∂˘·Ï›Ô˘

¶¤ÙÚÈÓÔ Û›ÙÈ ÛÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ

∫·ıÔÏÈÎfi ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·43

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ Ó·˘·ÎÙÈ·ÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ °ÚËÁfiÚÈ. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ¡·‡·ÎÙÔ˜ - §È‰ˆÚ›ÎÈ. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘ ª·Óًψ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ªfiÚÓÔ Ì¤Û· Û ¤ÓÙÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ó·È Ë ÎˆÌfiÔÏË ∂˘¿ÏÈÔ, Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿. ªÂ ÙȘ 3 Ï·Ù›˜ Ù˘ (∫·Ú˘¿˜, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘), ÙÔÓ ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi - ÚÔÏfiÈ, Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ·fi ÙÔ 1912 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 1964), ÙËÓ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË ËÁ‹ ¿ÌÏ·˜, ÙËÓ ¶Ï·Ù·Ófi‚Ú˘ÛË, ÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ (‹ °‡ÚÔ˜ ‹ ÃÙ›ÚÈ·) fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ·Ú¯·›· fiÏË √ÈÓÂÒÓ, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÎÔÛÌ› ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫·ÛÙڷΛԢ ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫·ÙڷΛԢ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó √Ì¤Ú ∂ʤÓÙË ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ √ıˆÌ·ÓÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂ. ∆Ô 1928 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ·Ú¯·›Ô Ô¯‡ÚˆÌ· Û Úfi‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÈ-

ÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ Î·È µ∞ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. ∂›Û˘ µ¢ ÛÙÔÓ ÏfiÊÔ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ (357 Ì.) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™È‰ÂڿψÓÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ οÛÙÚÔ˘. ∂‰Ò ÛÙ· οÛÙÚ· ·˘Ù¿ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ì›· ¿Ô„Ë ÙÔ ·Ú¯·›Ô ∂˘¿ÏÈÔ, ·ÊÔ‡ Ô √ÈÓÂÒÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ ∂˘·Ï›Ô˘ Î·È Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜: "…Î·È ÔÚ¢fiÌÂÓÔ˜ √ÈÓÂÒÓ· ·ÈÚ› Î·È ∂˘¿ÏˆÓ." (¶ÚÒÙ· ÙÔÓ √ÈÓÂÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ). ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·ÛÙڷΛԢ, ÛÙËÓ ËÁ‹ µÔ˘ÏˆÌ¤ÓË, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¡ÂÌ›Ԣ ¢Èfi˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ∏ÛÈfi‰Ô˘. ∂‰Ò ›¯Â ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ Î·È ∞ıËÓ·›Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÙÔ 426 .Ã. ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚Ú‡Û˘, Ô˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ, ‰Â Ê·›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ›¯ÓË Ó·Ô‡ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ 1907 Ô ∞Ú¯·ÈÔÏfi-

ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ

∫·ÛÙÚ¿ÎÈ

179


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·44

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÁÔ˜ - ∫·ıËÁËÙ‹˜ °. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜. √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘ ª·Ó‰‹Ïˆ, Â›Ó·È ¤Ó· ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi, Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ¡·˘·ÎÙȷ΋ ¢¿ÊÓË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙË ¡·˘·ÎÙ›· ̤ۈ Ù˘ ÂÓٷο̷Ú˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ (1939). ∂‰Ò ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ªfiÚÓÔ, Ô ·Ú·fiÙ·Ìfi˜ ÙÔ˘ ª·Óًψ. ¡fiÙÈ· ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ‡ÊÔÚË ‰ȿ‰· ·ÚÎÂÙÒÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô Î¿ÌÔ˜ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘, Ô ‰ˆÚÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ fi¯ıË ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È Ô Ó·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋. ∏ ‰ȿ‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ÔÎÎÈÓfi‚Ú·¯Ô, ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ∆Ô ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿, ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - πÙ¤·˜ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ Ô ÔÌÒÓ˘ÌÔ˜ fiÚÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. ªÂ µ·ÛÈÏÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 1907 ȉڇıËÎÂ Ë "Ó¤· ÎÒÌË ˘fi ÙÔ fiÓÔÌ· ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈÔÓ". ∂›Ó·È ÙÔ "Ó·ÚfiÙÂÚÔ" ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ¿Ù˘Ô˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi „·Ú¿‰Â˜. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÏËÌ¿ÎÈ· (ªÂÛÈ·Ófi Î·È ¶¤Ú· ∫Ï‹Ì·) Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 1890 Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ √ÈÓÂÒÓÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi, ÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ. 'E¯ÂÈ ¯·Ú·-

180

∆Ô ÌÈÎÚfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ

ÎÙËÚÈÛı› Ì µ·ÛÈÏÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ˆ˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Î·È È‰È·ÈÙ¤ÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÓËÛ›. ™ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡ ª¿ÚÎÔ˘ Ì ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÏ˘Ùfi Ù¤ÌÏÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘‹Ú¯Â ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÈÎÚfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ (ÌÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ), Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô‡ÙÔ Èı·ÓfiÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Ù˘ ª·ÁԇϷ˜. ™Ù· ‰˘ÙÈο Ô fiÚÌÔ˜ ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ‚Ú·¯Ò‰Ë ÏÔ˘Ú›‰·, Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ∞ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ "∫fiÎÎÈÓÔ˜" ‹ "∫ÔÎÎÈÓfi‚Ú·¯Ô˜", Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∆Ô ¤Ùڈ̷ ÙÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓfi‚Ú·¯Ô˘ Â›Ó·È ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ ÌÈÎÚÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎfi˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ·ÚÁÈÏÈ-

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û›ÙÈ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·45

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÎÔ‡˜ Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ˘˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÚ¿ÛÈÓÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÂÚ˘ıÚÔ‡ Î·È Ú·‰ÈÔÏÔ˘Ú›Ù˜. ∞fi ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÚÔ‹ÏıÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ∂Ú˘ıÚ¤˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∂Ú˘ıÚ¤˜ ‚˘ı›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ›Ûˆ˜ ·fi ‰˘Ó·Ùfi ÛÂÈÛÌfi, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‚˘ıfi. Œ¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› Ë ‚˘ıÈṲ̂ÓË fiÏË ÛÙË ı¤ÛË "•¤Ú·" οÔ˘ 500 Ì. ·fi ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÙÛÈ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙËÓ Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ "ÎfiÎÎÈÓÔ" Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ §·Ù›ÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ∆›ÙÔ §›‚ÈÔ, Ô º›ÏÈÔ˜ Ô ∂', Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÛÙ· 208 .Ã. ¤Ú·Û Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ∂Ú˘ıÚ¤˜ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ. ∂ΛÓË ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÔÈ §ÔÎÚÈΤ˜ ∂Ú˘ıÚ¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·. º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ, ÛÙ· 200 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ √ÈÓÂÒÓ· ÚÔÛ¯ˆÌ·ÙÒıËÎÂ Î·È ·Ó·ÏËÚÒıËΠ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ∂Ú˘ıÚ¤˜. ™ÙÔ ÏfiÊÔ ∞ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› Ï·Í¢Ùfi˜ Ù¿ÊÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈο Î·È ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ηٿ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930 ÔfiÙÂ Î·È ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¢ˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜ Î·È Â›¯Â ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙÔ æ·ıfi˘ÚÁÔ. ∆Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, Ì ÔÏϤ˜

¯¿Ú˜. ∆Ô ÌÈÎÚfi Î·È ÁÚ·ÊÈÎfi ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, Ù· fiÌÔÚÊ· Û›ÙÈ·, ÙÔ ·Ú·ı¿Ï·ÛÛÔ, Ë ÌÈÎÚ‹ ÏÈÌÓԇϷ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓfi‚Ú·¯Ô˘, ÔÈ ÔÚÌ›ÛÎÔÈ Ì ÙȘ ‰·ÓÙÂϤÓȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜, Ë ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈ· ÏÈÌÓԇϷ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·fiÏ·˘ÛË Ê‡Û˘. ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ™Î¿ÏˆÌ·. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹ ÛοϷ, ·Ô‚¿ıÚ· fiÔ˘ ¿Ú·˙·Ó ÏÔÈ¿ÚÈ·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Î·È Ô Ï·ÎÔÛÙڈ̤ÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ - ÚÔÎ˘Ì·›· ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ·Ú·Ïȷο Û›ÙÈ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ·ÎÙ‹ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ. µfiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ª·ÁԇϷ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 120 Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi. ™ÙË ª·ÁԇϷ ˘‹Ú¯Â ªÂÙfi¯È Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ £ÂÚÌÒÓ.

∏ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ

∆Ô ¯ˆÚÈfi ∫Ï‹Ì·

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ µ∞ ·fi ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∫Ï‹Ì· ∂˘·Ï›Ô˘ ÛηÚʷψ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÏfiÊÔ˘, Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi, ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ª·Óًψ˜ Î·È ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 5/42 Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌ. æ·ÚÔ‡.

181


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·46

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÔÈÓÔÊfiÚÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ÔÏÏÒÓ ·ÌÂÏÈÒÓ. ∆Ô ∫Ï‹Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ù·Ó ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ È·ÙÚfi˜ Î·È ÚfiÍÂÓÔ˜ ¶Ô˘Î‚›Ï ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ∞¿Óˆ ∫Ï‹Ì·, ∫¿Ùˆ ∫Ï‹Ì· Î·È Â›Û˘ ··ÓÙÈfiÓÙ·Ó: ¶¤Ú· ∫Ï‹Ì·, ¢Òı ∫Ï‹Ì·, ª¤Û· ∫Ï‹Ì· ‹ Ô ÂÚÈÂÎÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ∫ÏËÌ¿ÎÈ·. ∆Ô 1907 ›¯Â 5 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÒÓ. ∂›Û˘ ··ÓÙÈfiÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ª·ÛÙ¤ÛÈ (ª·ÛÙ·›ÔÈ), ∫Ô‡ÎÔ˘Ú·, ∫Ô˘Ï·›ÔÈ, ∫ÔÎÎÈÓ·›ÔÈ, ¡ÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜, Ô˘ ÚÔÛ·ÚÙ‹ıËΠÙÔ 1971 ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ¶ËÁ‹. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ ∫Ï‹Ì·, ÙËÓ ¶ËÁ‹ Î·È Ù· ¡¤· ∫Ô‡ÎÔ˘Ú·. √È Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ªÂÛÈÓfi, ∫Ô˘Ï·›ÔÈ, ∫Ô‡ÎÔ˘Ú· Î·È ∫ÔÎÎÈÓ·›ÔÈ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1971 ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È ÚÔÛ·ÚÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÈÛÌfi ¡¤· ∫Ô‡ÎÔ˘Ú· ÛÙËÓ ÙfiÙ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘. ∆· ∫Ô‡ÎÔ˘Ú· Â›Ó·È ·Ï·Èfi˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ 1965 ÏfiÁˆ ηÙÔÏÈÛı‹ÛˆÓ. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, fiˆ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜, fi¯ıË Ù˘ ª·Óًψ˜. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂΛ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. √ Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ¡¤· ∫Ô‡ÎÔ˘Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰˘ÙÈο Ù˘ ¶ËÁ‹˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 3 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ ÛÙË

182

∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘

∆Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙÔ ∫Ï‹Ì·

‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË Ù˘ ª·Óًψ˜. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. ∂‰Ò Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ 4Ô˘ Ì.Ã. ·È. ∂' ·˘Ù‹˜ ›¯Â ÎÙÈÛı› ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜, ·Ï·ÈÔÏÔÁ›Ԣ ÂÔ¯‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÓËÌÂ›Ô ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Í›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜, ÂȯÚÈṲ̂Ó˜ ÎÚ‡Ù˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, „ËÊȉˆÙ¿ ‰¿‰·, ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È ™‡ÓıÚÔÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ∆Ú¿Â˙·. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Î·È Ë ¶ËÁ‹ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 180 Ì. µ¢ ÙÔ˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 3 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ∫Ï‹Ì·. ∂›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ηÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·47

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

™›ÙÈ ÛÙÔ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ

∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙÔ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ

̤¯ÚÈ ÙÔ 1960 ÏÂÁfiÙ·Ó ÔÈ ∫·ÁΤϘ (ÎÔÚ‰¤Ï˜, ÛÙÚÔʤ˜). ¶ÈÔ ·ÏÈ¿ ÏÂÁfiÙ·Ó ™ÙڷٿψÓÔ. ∏ ı¤· ÚÔ˜ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ª·Óًψ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô. ™ÙËÓ ¶·Ï·È¿ ƒ¿¯Ë οو ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ª·ÛÙ¤ÛÈ ¤¯Ô˘Ó ¢ÚÂı› Ï›„·Ó· ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘. ∂‰Ò ÙÔÔıÂÙ› Ô ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜ ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔÓ Î·È Ô ÕÁÁÏÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Woodhouse ÙÔÓ √ÈÓÂÒÓ·. √ √ÈÓÂÒÓ fï˜ ‹Ù·Ó ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ë ·ÎÙ‹ Â›Ó·È ‚Ú·¯Ò‰Ë˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ fiÚÌÔ˜ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂›Û˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠı·Ï·ÌÔÂȉ‹˜ Ì˘ÎËÓ·˚Îfi˜ Ù¿ÊÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË °Ô‡‚· ¿Óˆ ·fi ÎÚËÌÓÒ‰Ë ·ÎÙ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ.

ÎÂÈ Î·È ÙÔ ¶Â˘Î¿ÎÈ. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ Î·È ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 100 Ì. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1940 ÏÂÁfiÙ·Ó ¶·Ï·ÈÔ¯¿ÓÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1961 ¶·Ï·Èfi¯·ÓÔ. ∆Ô Ó¤Ô ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ÙÔ ‹Ú ·fi ÌÈÎÚfi ‡ÎÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫Ô˘‚¤ÏË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ›ӷÈ: ∆· ∆·ÌÔ‡ÚÈ·. £˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÂÏ›‰Â˜ ‰fiÍ·˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ '21. ∆˘ ÷ڿ˜ ÙÔ ªÓ‹Ì·. ∏ ÷ڿ, ηٿ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ‹Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ¡fi‚· Ô˘ ÙËÓ ·‹Á·Á·Ó ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ï‡ÙÚ·. ∆ËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÛËÏÈ¿ Î·È ÙË ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÛÙË ı¤ÛË Ã·Ú¿˜ ªÓ‹Ì·. ŸÌˆ˜ ·Ú¯Âȷο ¤ÁÁÚ·Ê· ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ ¤ÁÈÓ ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ 1835 ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ, ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ¶·Ó·Á‹ ¡fi‚· Î·È ·‹Á·Á·Ó ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÃÚ˘Û‹ Î·È ÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ΋. ∏ ÃÚ˘Û‹ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ, ÂÓÒ Ë ı˘Á·Ù¤Ú· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚË ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1835, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ¤Ï·‚·Ó 3.500 ‰Ú¯. χÙÚ·. ∆Ô ¶¤˙ÂÌ·. £¤ÛË fiÔ˘ ÍÂÎÔ˘Ú·˙fiÙ·Ó Ô ∞Á¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÙˆÓ

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘ µ∞ ÙÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1961 ÏÂÁfiÙ·Ó ∫·Ú‰¿Ú· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÔÈÌÂÓÈÎfi Û·Ԙ. ∆Ô Ó¤Ô ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ Îϛ̷ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∆Ô‡ÙÔ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË ·ÏÏ¿ ÎÔÓÙ¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÏfiÊÔ ∞ÂÙÔʈÏÈ¿ (581 Ì.) ÛÙË ı¤ÛË ¶¤Ú· ÈÚÈfi. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘ 1860. ∆Ô ¢ÚÔÛ¿ÙÔ ¤¯ÂÈ Ì·Á¢ÙÈ΋ Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ 7 ¯ÏÌ. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘Î¿˜. ™ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢ÚÔÛ¿ÙÔ˘ ·Ó‹-

183


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·48

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi (∆Ú›ÎÔÚÊÔÓ - ∆ÚÂȘ ÎÔÚʤ˜). ª·Á¢ÙÈ΋ Ë ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· Ô˘ ηÙÔÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∆Ú›· ¯ÏÌ. ¡¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ (™È‰ÂڿψÓÔ) ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›„·Ó· ·Ú¯·›Ô˘ οÛÙÚÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ

∆Ô ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ

ÊfiÚˆÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¿ÊÔÈ. ∆Ô ∫·Ú·Ì¿ÛÈ. ∑¢ÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹Î ÛÙÔÓ πÌÚ·‹Ì •ÂÓÙ¤ ∂ʤÓÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Â›¯Â ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó. ªÂÙ¿ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ˆ˜ ÂıÓÈ΋ ÁË ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ™Ò˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· 15 ÔÈΛÛΈÓ, ÂÓfi˜ ‡ÚÁÔ˘, 6 ÏÈıfiÎÙÈÛÙˆÓ ËÁ·‰ÈÒÓ, ÂÓfi˜ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· Î·È ÌÈ·˜ ‚Ú‡Û˘ ÛÙÔ ª·ÚÎfiÚÂÌ·. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó 8 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘ µ¢ ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ Î·È ÙÔ ¢ÚÔÛ¿ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1930 ÏÂÁfiÙ·Ó µÏ·¯ÔοÙÔ˘ÓÔ (‚Ï¿¯Ô˜ Î·È Î¿ÙÔ˘ÓÔ = ηٷ˘ÏÈÛÌfi˜ ‚Ï¿¯ˆÓ, ÔÈ̤ӈÓ). ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 15 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛηÚʷψ̤ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ÏÔÊÔÛÂÈÚ¿˜

184

ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘

∂›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘

∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ ∞Á›ˆÓ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓˆÓ Î·È ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔ˘ ™·ÚÒÊ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·49

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÌÂÁ¿ÏË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ·˘Ùfi Ì ÙÔ §ÔÎÚÈÎfi ∂˘¿ÏÈÔ, Ì·˙› Ì ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ. ∏ fiÏË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÈÙˆÏÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó fiÏ· Ù· ÏÔÎÚÈο οÛÙÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (∂˘¿ÏÈÔ, √ÈÓÂÒÓ, ∂Ú˘ıÚ¤˜, ÎÙÏ). ¶ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÙˆÏÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ 5Ô .Ã. ·ÈÒÓ·.

ÕÔ„Ë Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜

∂ÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÛÙËÓ ºÈÏÔı¤Ë

¶¤ÙÚÈÓÔ Û›ÙÈ ÛÙË ºÈÏÔı¤Ë

¶¤ÓÙ ¯ÏÌ. µ¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈfiÊ˘ÚÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ¢ˆÚ›‰· Ì ÙË ¡·˘·ÎÙ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ÎÙÈṲ̂ÓÔ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1300 Ì.Ã., Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ó¢ڷÏÁÈ΋ ı¤ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο. ∞ÎfiÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ∆¤ÛÛÂÚ· ¯ÏÌ. ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∞ÁÈÔÓ¤ÚÈ, ËÁ‹ Ì ȷ̷ÙÈÎfi ÓÂÚfi. ™ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô Û‡Á¯ÚÔÓ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ Ù· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜. ∏ ·Ó‰ÚÒÓ· ªÔÓ‹ ∞Á›ˆÓ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔ˘ ™·ÊÒÊ (1991) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ 500 Ì. µ∞ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á›· ™ˆÙ‹Ú·. ∆Ô 1990 ȉڇıËÎÂ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘. µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÂÏ·ÈfiÊ˘ÙË Ï·ÁÈ¿ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÈÙfi‰ÚÔÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÚÈÓ 5 ¯ÏÌ. ·' ·˘Ùfi. §›Á˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· ÈÔ Î¿Ùˆ, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ó·˝ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. ∂›Û˘ Î·È ÛÙË ı¤ÛË Õ˚ µ·Û›Ï˘, ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ÔÛÙڿΈÓ, ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ Èı·ÚÈÒÓ, ÎÙÏ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ºÈÏÔı¤Ë˜ ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ Î·È µ¢ ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ºÈÏÔı¤Ë, Û ·fiÛÙ·ÛË 10 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1959 ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó °ÎÔ˘Ì·›ÔÈ, ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi fiÓÔÌ· °Îԇ̷˜, Ô˘ ÙÔ ¤ÊÂÚ ‚Ï·¯ÔÔÈ̤ӷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜. ∆Ô Ó¤Ô fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ∆Ô ÔÚÂÈÓfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ¤Ó· ıËÛ·˘Úfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÚ·, ÔÈÎ›ÏˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÁÂıÒÓ Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÛÈÌÔ ÛÈÙÈÒÓ. ŒÙÛÈ Ë ÂÍfiÚ˘ÍË Î·È Ë ÂÌÔÚ›· Ù˘ ¤ÙÚ·˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ηıÒ˜ 185


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·50

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Ì·ÛÙfiÚÔÈ - ÎÙ›ÛÙ˜ Î·È Ì·ÛÙÚÔÂÏÂοÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ. ∆Ô‡ÙÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Á·ı‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ó· ΢Úȷگ› ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÛÙ· Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· Ë ÊÈÏÔı¿ÙÈÎË ¤ÙÚ·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Â¿ÍÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ "¶¤ÙÚÈÓÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ¢ˆÚ›‰·˜". ∆· ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹ Î·È ¤ÙÚÈÓ· ÎÙ‹ÚÈ· ÂȉÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ù· Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ· ÙˆÓ ·˘ÏÒÓ Î·È Ï·ÙÂÈÒÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ ÛÙÔÏ›˙ÂÈ Ë Ï·Ù›· fiÔ˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË, Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¤ÙÚÈÓË ‰fiÌËÛ‹ ÙÔ˘. ŸÏ· ‰Ò, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ·, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË fiˆ˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ, Ù· Â˙Ô‡ÏÈ·, ÙÔ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÛÎÈ¿ ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˘ Ï·Ù¿ÓÔ˘. µ¢ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ·fiÛÙ·ÛË 1 ¯ÏÌ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 650 Ì., ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú¯·›·˜ Ô¯‡ÚˆÛ˘. ∂›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ÂÙÚ҉˜ ‡„ˆÌ· Ì ·fiÎÚËÌÓÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜. ∏ ı¤· Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙË Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙfiÙ¢ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·Ù¿ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ·ÈÙˆÏÈΤ˜ fiÏÂȘ: ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·, ∫ÚÔ·ÏÂÈÔÓ, ∆›¯ÈÔÓ, ∞ÈÁ›ÙÈÔÓ. ∫·Ì›· ·' ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛı› ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ó·Ûηʤ˜. °È' ·˘Ùfi ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÈÎÈÏ›· ·fi„ÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi.

186

∂˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·

∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈ· ·ÈÙˆÏÈ΋ fiÏË Â›Ó·È ÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ ºÈÏÔı¤Ë˜. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ ·Ó‹Î ÛÙË §ÔÎÚ›‰·. ∞Ú¯·›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ‰˘ÙÈο ÛÙË ı¤ÛË "ª¿ÚÌ·Ú·˜" Î·È ÓfiÙÈ· ÛÙËÓ "∞ÏÔÁÎÔÚÙÛÈ¿". ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·' ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊÒÓ ∫ÔÊÙÂÚ‹ (788 Ì.) Î·È ∫·ÛÙÚ› (1.040 Ì.) ηÙ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ë ª·Óًψ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ê·Ú¿ÁÁÈ ÂÍ·›ÛÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰·. ™ÙË ı¤ÛË £¤ÚÌ· (‹ £ÂÚÌ¿) Ì ¿ÊıÔÓ· ËÁ·›· ÓÂÚ¿, Â› ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ∫Ú·ÓÈ¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÙˆÓ £¤Ú̈Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠηٿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÚÈ‹Ïı ˆ˜ ªÂÙfi¯È ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜. ∂› ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ηıÔÏÈÎÔ‡, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·¯ı› ÛÙËÓ ÚÔ ÙÔ˘ 1204 ÂÔ¯‹, Èı·-

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ∫¿ÌÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·51

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

∆Ô ¯ˆÚÈfi ∆›¯ÈÔ

ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫ÔÌÓ‹ÓÂÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1964 Ó·˝ÛÎÔ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘, Ù' Õ˚ °È·ÓÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ƒÈÁ·Ó¿, ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÙÔ ÂÙڿψÓÔ Î·È ÙÔ ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ. ™Ù· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ·fiÛÙ·ÛË 700 Ì. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· "¢Ò‰Âη ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·", Ô˘ fiÓÙ·˜ ˘ÂڷȈÓfi‚È· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Ï΢ÛÙÈο Ê˘ÛÈο ·ÍÈÔı¤·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ¢Ú·ÎfiÙÚ˘·, ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ µ·ÚÓ·ÎÈÒÙÈÔ˘ µ·ı˘Úڤ̷ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë "∫·ÏÔÁÂÚÈ΋ ™Ù¿Ù·" (ÌÔÓÔ¿ÙÈ Â˙ÔÔÚ›·˜ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚· ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ - ºÈÏÔı¤Ë - 12 ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·), Â›Ó·È ÏfiÁÔÈ Â›Û΄˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ô˘ ·¤¯ÂÈ 5 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫¿ÌÔ˘ µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ºÈÏÔı¤Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤¯ÂÈ 12 ¯ÏÌ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∫¿ÌÔ˜ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ µ›ÁÏ· (∫·ÛÙÚ› 1.090 Ì.) Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ Î·È ÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. Œˆ˜ ÙÔ 1940 ÏÂÁfiÙ·Ó ∫¿ÌÔÈ (ÔÈ). ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â›Ó·È Ô ¶·ÏÈfiÌ˘ÏÔ˜, ·fi ·ÏÈfi ̇ÏÔ, ÛÙ· ¡∞ ÙÔ˘ ∫¿ÌÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∫¿ÌÔ Î·È ÙÔÓ ¶·ÏÈfiÌ˘ÏÔ ÛÙÔ Ͽو̷ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ (748 Ì.) , Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·Ê˘¿‰· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ µ›ÁÏ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª·Óًψ Î·È ÙÔ ∆Ú·ÓfiÚÂÌ· (∫·ÚÔ˘ÙÈfiÚÂÌ·) Â›Ó·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ô˘ ÙÔ 1847 ‹Ù·Ó ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Woodhouse ÎÙÈ-

Ṳ̂ÓË Ì ·Ú¯·›Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1926. ∂‰Ò ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ıÂfiÙËÙ· ‹Ù·Ó: "∞ı¿Ó· · ¶˘ÚÁ›· · ÂÓ ¶ÔÙÂȉ·Ó›·È" (∞ıËÓ¿ Ë ¶˘ÚÁ›· Ë ÂÓ ¶ÔÙÂȉ·Ó›·), ÁÈ' ·˘Ùfi Ù·˘Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ¶ÔÙÂȉ·Ó›·. ∆Ô‡ÙÔ fï˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ÚÒÙÔÓ ‰ÈfiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë Ͽη ‹Ù·Ó ÊÂÚÙ‹ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ‰ÈfiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §ÔÎÚ›‰·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ì ÂÈʇϷÍË Ë fiÏË ∞ÔÏψӛ·. ™ÙË ÓfiÙÈ· Ï·ÁÈ¿ ÌÈÛfi ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ı¤ÛË "∆· ªÓ‹Ì·Ù·", ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÈ‚ÏËÙÈÎÔ› ª·Î‰ÔÓÈÎÔ› ∆¿ÊÔÈ ÙÔ˘ 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·. ªÂÁ¿Ï˜ ¤ÙÚ˜ Ï·ÍÂ˘Ì¤Ó˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 1 ¯ÏÌ. ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∆›¯ÈÔ˘ µfiÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ∫¿ÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∆›¯ÈÔ, ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ∆Ô‡ÚÏ· (704 Ì.) Î·È ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ µ›ÁÏ· (∫·ÛÙÚ› 1.090 Ì.). ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1929

πÂÚ¿ ªÔÓ‹ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜

187


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·52

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó §˘ÎÔ¯ÒÚÈ (§‡ÎÔ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜). ∆Ô Ó¤Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÈÙˆÏÈ΋ fiÏË ∆›¯ÈÔÓ ÙËÓ ÔÔ›· η٤Ϸ‚ ÙÔ 426 .Ã. Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜. ™ÙË ı¤ÛË µÚ·Ó¿, fiÔ˘ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÕÁÈÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ, 1 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÔ‡ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú¯·›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ηٿÏÔÈ· Î·È ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂›Û˘ ÛÙË ı¤ÛË ∫·Ù·Ê‡‰È Û ‚Ú·¯Ò‰Ë ÏfiÊÔ, fiÔ˘ ÙÒÚ· Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË Ô¯‡ÚˆÛ˘. ™Â ÔÈ· fiÏË ·ÈÙˆÏÈ΋ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. ªÔÚ› ÙÔ §˘ÎÔ¯ÒÚÈ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ∆›¯ÈÔÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Â‰Ò ˘‹ÚÍ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ∆›¯ÈÔ. ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Â‰Ò ÙÔ ·Ú¯·›Ô ∆›¯ÈÔ, ÂÓÒ Ë ÓÂfiÙÂÚË ¤Ú¢ӷ ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜ ÙÔ Ó·fi Ù˘ ¶˘ÚÁ›·˜ ∞ıËÓ¿˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ∫·Ù·Ê›‰È ÙËÓ ÙÂȯÈṲ̂ÓË ·ÎÚfiÔÏË Ù˘ ¶ÔÙȉ·Ó›·˜. ∂›Ó·È fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi, Ì ÙÔ˘˜ ÏÈıfi-

∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ªÔÓ‹˜ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜

188

∆Ô Ù¤ÌÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ªÔÓ‹˜ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜

ÛÙÚˆÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÒ˙ÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÎÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔϛ٘ Ù¯ӛÙ˜ Ì Ϸ‰ˆÙ‹ ¤ÙÚ· Î·È ˘ÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÏÈ¿ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Ù·‚¿ÓÈ· ÛηÏÈÛÙ¿. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. ™ÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1898 Î·È ·Ó·Ï¿ÛıËΠÙÔ 1997 Î·È ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. ™ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∆ÂÈ¯Â›Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁÈ¿ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 750 Ì. ̤۷ Û ‰¿ÛË Î¤‰ÚˆÓ Î·È ·ÈˆÓÔ‚›ˆÓ ‰Ú˘ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Í·ÎÔ˘ÛÙfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1077 Ì.Ã. ·fi ÙÔÓ 'OÛÈÔ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ ÙÔÓ µ·ÚÓ·ÎÔ‚›ÙË Î·È Â›Ó·È ÙÔ ¤ÌÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û ۯÔÏÂ›Ô Î·Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο. ∏ ªÔÓ‹ ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô Î·È ‰È·ÙËÚ›, ·Ú¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÛÔ˘‰·›Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∏ ∫·ıÔÏÈ΋ ÙÚ›ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1831 Ì ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, ÂÓÒ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Ó¿ÚıËΘ ·ÓÂÁ¤ÚıËΠÙÔ 1229. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë ˘fiÁÂÈ· ÎÚ‡ÙË, ÔÈ Ù¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ, Ë ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÙËÙÔÚÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ (¶¤ÙÚÈÓË Ͽη Ì‹ÎÔ˘˜ 1,52Ì. Î·È ‡„Ô˘˜ 0,22Ì. Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ ı‡Ú· ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÚfiÓ·Ô ÛÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¡·fi), Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ‚ÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Èı·ÓÒ˜ ÚÔ ÙÔ˘ 1453, ÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ì·ÚÌ·ÚÔıÂÙË̤ÓÔ Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ¡·Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÓ¿ÚıËη,


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·53

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

∏ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·

∏ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·

√ ¶‡ÚÁÔ˜

¶·ÏÈ¿ ÌÂÁ·Ï›·…

‰ËÏ·‰‹ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 100Ù.Ì. Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‰È¿Ù·ÍË Î·È Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ˆÈΤ˜ Î·È ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÈÛËÌ·Óı›Û˜ ÂÈه̂Ș ÂÈÁڷʤ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ÊÈ·Ûı› οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ∞ÁÁÂÏÒÓ˘ÌˆÓ ∫ÔÌÓËÓÒÓ. ∆Ô ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó‹Î ̤¯ÚÈ ÙÔ 1833 ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ §È‰ˆÚÈΛԢ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ §·Ú›Û˘. ∆Ô ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 1995 Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºˆÎ›‰·˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËÎÂ. ªÂÙ·‚Ï‹ıËΠ۠Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·È ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi 13 ÌÔÓ·¯¤˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ∆›¯ÈÔ, ÛÙȘ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ›Ù·˜ fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ›Ù˜ Î·È ÎÚ·Û› Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶·Ï·ÈÔÍ·Ú›Ô˘ ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ∆›¯ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· Ï·ÁÈ¿ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1959 ÏÂÁfiÙ·Ó ∫¿Ùˆ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ. ∫·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 30 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √ Leak ¿ÁÁÏÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·fi ÙÔ §È‰ˆÚ›ÎÈ ÚÔ˜ ¡·‡·ÎÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: "13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1806. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÎÔÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿‚·ÛË ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ã¿ÓÈ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ, Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ, ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô˘ Ù· ηÏÏÈÂÚÁË̤ӷ ‰¿ÊË ÙÔ˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÎÏÈ̷Έٿ ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘". º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙÈ¯Ô Ô˘ ηٷ¯ˆÚ› Ô Á¿ÏÏÔ˜ ¶Ô˘Î‚›Ï (ÂÚ› ÙÔ 1815) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË. ∏ ϤÍË ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ï·Èfi˜ Î·È ÙÔ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ hisar = οÛÙÚÔ (¶·Ï·ÈÔ¯ÈÛ¿Ú=·Ï·ÈÔ-¯Û¿Ú=¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ), 189


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·54

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ‰ËÏ·‰‹ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ. ÕÚ· οÔ˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ˘‹Ú¯Â ·Ú¯·›Ô οÛÙÚÔ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, 2 ¯ÏÌ. ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ¢ÚÂı› οÔÈÔÈ ÎÈÛÙÔÂȉ›˜ Ù¿ÊÔÈ. ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ˆÚÈfi, ̤۷ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Á‡Úˆ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ Î·È ¤Ó· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ì ٷ ‰‡Ô ηÌ·Ó·ÚÈ¿. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· ÛηÚʷψ̤ÓË ÎÈ ·˘Ù‹ Û Ï·ÁÈ¿ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÚÈÎfiÚÊÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1940 ÏÂÁfiÙ·Ó ÕÓˆ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ. ∆Ô 1940 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠¶ÔÙȉ·Ó›· Î·È ÙÂÏÈο ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1851, Ì ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ù¤ÌÏÔ Î·È ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ͇ÏÈÓÔ˘ Ù·‚·ÓÈÔ‡. ∆Ô 1999 ÛÙÔ ·ÁÓ¿ÓÙÈÔ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÎÙ›ÛıËΠ˘·›ıÚÈÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 600 ı¤ÛˆÓ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Û ı¤ÛË ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ºˆÎ›‰·˜, °ÎÈÒÓ· Î·È µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·. ™ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·-

190

ÕÔ„Ë Ù˘ ÕÓˆ ™ÂÚÁԇϷ˜

ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶‡ÚÁÔ˘ ∞ÚÎÂÙ¿ ÓfiÙÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· Î·È 19 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ, ˘fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¶‡ÚÁÔ˜ (1.013 ̤ÙÚ·), ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ∆Ú·ÓÔڤ̷ÙÔ˜ (∫·ÚÔ˘ÙÈfiÚÂÌ·). ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1959 ÏÂÁfiÙ·Ó ∫·ÚÔ‡ÙÈ·. ∞Ú¯Èο Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó Ù· ∫·ÚÔ‡ÙÈ· Î·È ÙË ™ÂÚÁԇϷ. ∆Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960 ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ

∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ §È‰ˆÚ›ÎË ÛÙË ™ÂÚÁԇϷ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·55

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ª·Ú·ıÈ¿. ¶ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ ÎÂÚ·ÌÈο Î·È Ù¿ÊÔÈ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÏÈ¿ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™ÂÚÁԇϷ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ™ÂÚÁԇϷ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ ™ÂÚÁÔ˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘. ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ(¶·ÏȯÒÚÈ·) Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 940 Ì. ŸÙ·Ó ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ ¯ˆÚÈfi, ηٿ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ∫·ÚÔ‡ÙÈ·, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ Õ˚ °È¿ÓÓË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÙfi¯È Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ™ÂÚÁԇϷ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1825 ·fi ∆Ô‡Ú-

¶ËÁ‹ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ

∏ ¶·Ú·Ï›· Ù˘ ™ÂÚÁԇϷ˜

∆Ô ·ÏÈfi ηӿÏÈ ÙÔ˘ ̇ÏÔ˘ ¶··ÔÏ›ÙË

191


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·56

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, fiÔ˘ ÚÔÂÛÙÔ› ‹Ù·Ó Ô ¶··ÁÈÒÚÁ˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˜ ¶··ÔÏ›Ù˘. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ∫. §È‰ˆÚ›ÎË, ·Ï·ÈÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¶··ÔÏÈÙ·›Ô˘˜. ∂ÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË. ∫·Ì¿ÚÈ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ·fi ÙȘ ÓÂÚÔÔÓÙ¤˜. ∞ÍÈÔı¤·Ù˜ Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ ºÏ¤‚·, fiÔ˘ Î·È Ô Ì‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ °. ∫·ÚÌ·ÓÈfiÏ·, Û ÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ì ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ·. ∂›Û˘ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Ô ·Ú¿ÎÙÈÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶·Ú·Ï›· ™ÂÚÁԇϷ˜ (286 οÙÔÈÎÔÈ) Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 10 Ì. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓÂ˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘ ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÏÂÁfiÙ·Ó ª‡ÏÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ÏÔ‡-

°ÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÈ¿

™ÙÔÏÈṲ̂ÓË ·˘ÏfiÔÚÙ· ÛÙÔ ª·Ú·ıÈ¿

192

∆Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÛÙÔ ª·Ú·ıÈ¿


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·57

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ÛÈ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ̇ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶··ÔÏ›ÙË Ì ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi "ηӿÏÈ" Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈΤ˜ η̿Ú˜ Î·È ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi Ï·Ù¿ÓÈ· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. ∂›Û˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÁfiÙ·Ó Î·È ∫¿ÌÔ˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ‰ȿ‰· Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ÂÚÁÔ˘ÏÔfiÙ·ÌÔ. ∏ ·Ú·Ï›· Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË, Ë ı¿Ï·ÛÛ· ηı·Ú‹, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ù·ÓÈ¿‰Â˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰¤Ó‰Ú·, ÁÈ' ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ª·Ú·ıÈ¿ ™Ù· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¶·Ú·Ï›·˜ ™ÂÚÁԇϷ˜ Â›Ó·È Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ª·Ú·ıÈ¿˜, ˘fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™Ô˘ÏÈı·Ú¿ Î·È ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ 10 ¯ÏÌ. ∆Ô 1947 ·ÔÛ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶‡ÚÁÔ˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. ∏ ‰ȿ‰· ÙÔ˘ ª·Ú·ıÈ¿, Ô˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÎÏ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∆Ú·ÓfiÌÂÙÚ· (∫·ÚÔ˘ÙÈÔfiÙ·ÌÔ), ·ÚfiÙÈ fi¯È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÔˆÚÔÊfiÚ· ‰¤Ó‰Ú·. ∂›Û˘ ˘ÎÓfiÊ˘ÏϘ ÌÔ˘ÚȤ˜ Î·È Ï·Ù¿ÓÈ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ›ÛÎÈÔ Î·È ‰ÚÔÛÈ¿. ∏ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ·fi ÙË "ºˆÎÈfiÙÚ˘·" ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È Âȉ˘ÏÏȷ΋. ∆Ô ÌÈÎÚfi ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ·ÛʷϤ˜ ·Ú·ÍÔ‚fiÏÈ ÁÈ· ÏÔÈ¿ÚÈ· Î·È fiÏË Ë ÚÔÎ˘Ì·›· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÂÓٷοı·ÚË Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ-

ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Ú·ıÈ¿ ı¤ÚÂÙÚÔ. °ÔËÙ¢ÙÈ΋ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ë ÔÙ·ÌÔÔÚ›· ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫·ÚÔ˘ÙÈÔfiÙ·ÌÔ˘, οÔ˘ 1 ¯ÏÌ. ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ª·Ú·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Î·Ì‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÎÏÂÈÛÔ‡Ú·, ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÔÈ ªÂÙ¤ˆÚÔÈ µÚ¿¯ÔÈ. ¶ÚÒÙÔ˜ Ô "∞ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ˜" ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·fiÙÔÌÔ˘ Ê·Ú·ÁÁÈÔ‡. √ ÌÂÛ·›Ô˜ Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ÔÏfiÁ˘Ú· ‚Ú·¯ÔÏ·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ∞Á›· ∂ÏÂÔ‡Û· Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ‰˘ÙÈο Ì ÛηÏÔ¿ÙÈ· Á‡Úˆ ÛÙ· ÂηÙfi, ÛÌÈÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔÓ ÁÚ·Ó›ÙÈÓÔ ‚Ú¿¯Ô. µÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‚Ú¿¯Ô˜, ·Ó‡„ËÏÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ì Û΋Ù˜ Î·È ÎÂÏÈ¿ ÌÔÓ·ÛÙÒÓ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÔ¯‹, ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È ·ÔηÏÂ›Ù·È ∫·ÏÔÁÂÚÔ¯ÒÚÈ. ™ÙÔ ª·Ú·ıÈ¿ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ‹ ∞Ú›ÏÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ „·Ú¿ fiÔ˘ „‹ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û·Ú‰¤Ï˜ Î·È ¿ÏÏ· „¿ÚÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÎÚ·Û›. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∂˘·Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 7 Û˘ÓÔÏÈο ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ∆Ú›ÎÔÚÊ·. √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜ Î·È Î¿ı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÚfiıÂÌ· ∂À Î·È ¤Ó· ·ÚÈıÌfi ·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜

¶ÈӷΛ‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∂˘·Ï›Ô˘

193


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·58

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘

194

ÙÔ 7. ∆Ô ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ™ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ·Ϥ˜ Î·È Â‡ÎÔϘ ¤ˆ˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∂‡ÎÔϘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó: ñ ™ÂÚÁԇϷ - ¶·Ú·Ï›· ™ÂÚÁԇϷ˜ (∂À1) ñ ¶‡ÚÁÔ˜ - ª·Ú·ıÈ¿˜ (∂À6) ñ ¶‡ÚÁÔ˜ - ¶·Ï·ÈfiÌ˘ÏÔ˜ (∂À5) ª¤ÙÚÈ·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó: ñ ¶‡ÚÁÔ˜ - ™ÂÚÁԇϷ (∂À7) ñ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· - ÎÔÚ˘Ê‹ ∆Ú›ÎÔÚÊ· (∂À3) √ÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ ¶·Ï·ÈfiÌ˘ÏÔ˜ - ÎÔÚ˘Ê‹ ∆Ú›ÎÔÚÊ· (∂À4) ñ ™ÂÚÁԇϷ - ÎÔÚ˘Ê‹ ∆Ú›ÎÔÚÊ· (∂À2) ™Â fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÂÎΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Â˙ÔfiÚˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤Ó˜: ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈfiÊ˘ÚÔ. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÔÚÔ¤‰ÈÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚfi˜ ÏÔÊ›ÛÎÔ˜ Ì ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÏÔÊ›-

ÛÎÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Û ‰·ÛÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ͤʈٷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Î·ÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Ì¤Û· Û ‰¿ÛÔ˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· - Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ÌfiÏȘ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÛÙÚ›‚ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ fi¯ıË, ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÌÈÎÚfi ڤ̷ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ∫ÂÊ·ÏÔÁÈfiÊ˘ÚÔ. ñ ∂˘¿ÏÈÔ - ∫¿ÛÙÚÔ ·Ú¯·›Ô˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ‹ √ÈÓÂÒÓÔ˜. ∞fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂˘·Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ, ÛÙ· ¡¢ Ù˘ ΈÌfiÔÏ˘ fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ·Ú¯·›· fiÏË √ÈÓÂÒÓ ‹ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ∂˘¿ÏÈÔ. ∆Ì‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË ‹ ·fi ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ. √ ÏfiÊÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ƒ›Ô ¶¿ÙÚ· - ∞›ÁÈÔ - οÌÔ ªfiÚÓÔ˘ - ¡·‡·ÎÙÔ. ñ ∏ "∫·ÏÔÁÂÚÈ΋ ™Ù¿Ù·" ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ºÈÏÔı¤Ë. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· 12 ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÕÁÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜. ñ º·Ú¿ÁÁÈ ÔÙ·ÌÔ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ª·Ó‰‹Ïˆ˜. ∞fi Ù· ¡¤· ∫Ô‡ÎÔ˘Ú·, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ "µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÔÙ·ÌÈÔ‡" Ù˘ ª·Ó‰‹Ïˆ˜ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ÙÔ˘˜ 6 ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ “£¤Ú̈Ӕ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Õ˚ - °È¿ÓÓË ÙˆÓ £¤Ú̈Ó. ñ ∏ ÔÙ·ÌÔÔÚ›· ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫·ÚÔ˘ÙÈÔfiÙ·ÌÔ˘ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ª·Ú·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ªÂÙ¤ˆÚÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜.

∆Ô Ú¤Ì· Ù˘ ª·Óًψ˜

ÿÚÙ˘ ÙˆÓ Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·59

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡: ñ ¡fiÙÈ· ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·, ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ Î·È ∆›¯ÂÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ. ñ ∞fi ÙÔ ∆›¯ÈÔ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - §È‰ˆÚÈΛԢ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÓËÌÂ›Ô ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. ñ ∞fi ÙË ºÈÏÔı¤Ë ÚÔ˜ ÙË ÌÔÓ‹ Ù˘ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· 12 ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Î·È ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÕÁÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜. ñ ∞fi ÙË ºÈÏÔı¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÚÔÛ¿ÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ ∫·Ú˘¿. ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: ñ ¢È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ·fi ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙË ™ÂÚÁԇϷ. ñ ¢È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ·fi ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. ñ ¢È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ ·fi ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫¿ÌÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ. ñ ∞fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÚÔ˜ ÙË ™ÂÚÁԇϷ. ñ ∞fi ÙË ºÈÏÔı¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÔÚÊÔ.

∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ηÊÂÓ›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, „ËÙÔˆÏ›·, ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜. √ ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÓfiÛÙÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÓÙfiÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ fiÏË ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ¶·Ú·Ï›· ™ÂÚÁԇϷ˜ Î·È ™Î¿ÏˆÌ·. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∆Ú›ÎÔÚÊÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÙÔ ¶Â˘Î¿ÎÈ, ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, ÙË ºÈÏÔı¤Ë Î·È ÙÔÓ ∫¿ÌÔ. §›Á˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ∆›¯ÈÔ, ¶·Ï·ÈÔÍ¿ÚÈ Î·È ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·. °È· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ª·Ú·ıÈ¿ Î·È ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ™ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜. ∆ÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ª·Ú·ıÈ¿˜ - °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ æ·Ú¿ ™ÙÔ ª·Ú·ıÈ¿ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ‹ ∞Ú›ÏÈÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ „·Ú¿ fiÔ˘ „‹ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û·Ú‰¤Ï˜, ¿ÏÏ· „¿ÚÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÎÚ·Û›. ∆›¯ÈÔ - °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶›Ù·˜ ™ÙÔ ∆›¯ÈÔ ÛÙȘ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ›Ù·˜ fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ›Ù˜ Î·È ÎÚ·Û› Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁϤÓÙÈ. ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ· - °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘∆Û›Ô˘ÚÔ˘ ™ÙËÓ ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÌÂ˙¤‰Â˜.

∆Ô ¯¿ÓÈ ƒ¤ÚÂÛË

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘

195


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

™ÂÏ›‰·60


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·61

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

∂∫∆∞™∏ 254.543 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¶§∏£À™ª√™ 2.216 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 22660. 41 244 22660. 41 151 Fax: 22660. 41 150

¢∏ª√∆π∫√ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ¢πÃøƒπ√À 22660. 51 481, 51 628

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ bardousia@hol.gr

¢∏ª√∆π∫√™ •∂¡ø¡∞™ ∞§¶√Ãøƒπ√À 22660. 41 315

π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.bardousia.gr

¢∏ª√∆π∫√™ •∂¡ø¡∞™ ∫ƒ√∫À§∂π√À 22660. 41 500

K∞∆∞ºÀ°π√ ∫ƒ√∫À§∂π√À 22660. 41 205, 22660. 41 451

¢∏ª√∆π∫√™ •∂¡ø¡∞™ ¶∂¡∆∞°πø¡ 22660. 52 340

π™∆√ƒπ∫√ ∫∞π §∞√°ƒ∞ºπ∫√ ª√À™∂π√ ∞ƒ∆√∆π¡∞™ 22660. 51 810, 51 824

Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.fokida.gr www.orininafpaktia.gr

ª√¡∞™∆∏ƒπ ∆πªπ√À ¶ƒ√¢ƒ√ª√À ∞ƒ∆√∆π¡∞™ 22660. 51 803, 51 810 ¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞

∂∫∆∞™∏

Àæ√ª∂∆ƒ√

¶§∏£À™ª√™ 2001

∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

∞ÏÔ¯ÒÚÈ ∞ÚÙÔÙ›Ó· ¢È¯ÒÚÈ ∑ÔÚÈ¿ÓÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ∫Ô˘¿ÎÈ ∫ÚÈ¿ÙÛÈ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ› ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ ∆Ú›ÛÙÂÓÔ À„ËÏfi ÈÚÈfi

6.964 75.172 17.532 12.490 14.683 13.898 16.621 9.780 23.303 34.983 7.776 10.635 10.706

990 1.180 1.120 820 1.170 680 880 1.250 840 930 640 850 1.190

105 499 189 195 99 91 86 82 256 267 77 89 181

57 81 80 54 67 52 54 73 51 59 45 62 68 197


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·62

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ °ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÔ µ∞ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ºˆÎ›‰·˜ Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È µ¢ Ù˘ Ù¯ÓËÙ‹˜ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ªfiÚÓÔ˘. ™Ù· ÓfiÙÈ· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ §È‰ÔÚÈΛԢ Î·È ∂˘·Ï›Ô˘, ‚fiÚÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·ÏÏȤˆÓ ÂÓÒ ‰˘ÙÈο Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜.

198

∂È‚ÏËÙÈο µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·

ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓfi˜ ‰‹ÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. T· B·Ú‰Ô‡ÛÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙËÓ AÚÙÔÙ›Ó·, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó µ∞ ÙË N·˘·ÎÙ›· Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ µ¢ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ‰È¿ÛÂÏÔ˘ Ì ÙÔ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚÔÙËÌ· Ù˘ OÍÈ¿˜. BfiÚÂÈ· Î·È µ¢ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ºıÈÒÙȉ·˜ fiÔ˘ ̤ۈ ·˘¯¤Ó· (1.200 Ì.) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ O›ÙË. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ô MfiÚÓÔ˜, Ù· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ °ÎÈÒÓ·, ÂÓÒ Ô E‡ËÓÔ˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi Ù· µ¢ ÛÏ¿¯Ó· ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. T· B·Ú‰Ô‡ÛÈ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈۋ˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·: TÔ ÓfiÙÈÔ, ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ, Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ٷ ‰È¿ÛÂÏ· MÂÙÂÚ›˙È· Î·È ™Ù·˘Úfi˜. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ, Âͤ¯ÂÈ Ô KfiÚ·Í (2.495 Ì.) Ô˘ Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. O Kfiڷη˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·63

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÓfiÙÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ TÚ·Â˙¿ÎÈ (1.862 Ì.) Î·È ·fi ÂΛ ̤ۈ ¯·ÌËÏÔÙ¤ÚˆÓ ˘„ˆÌ¿ÙˆÓ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË MÔÚÓÔÏ›ÌÓË. TÔ ‰˘ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙ› ÙÔ ‰‹ÌÔ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¿ÁÚȘ Î·È ˘„ËϤ˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰È¿ÛÂÏ·. ¶ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó Ë ¶Ï¿Î· ¶˘Ú·Ì›‰· (2.247 Ì.), ÙÔ °È‰Ô‚Ô‡ÓÈ (2.065 Ì.), Ë AÏÔÁfiÚ·¯Ë (2.264 Ì.), ÔÈ TÚÂȘ ™Ô‡ÊϘ Î·È ÙÔ BÔ˘Ófi Ù˘ KˆÛÙ¿ÚÈÙÛ·˜ (2.375 Ì.). ™ÙÔ ‚ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÈÔ ÔÌ·Ïfi, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙÔ BÔ˘Ófi Ù˘ XˆÌ‹ÚÈ·Ó˘ (2.298 Ì.) Î·È ÙÔ ™ÈÓ¿ÓÈ (2.054 Ì.). ∏ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ ™ÈÓ¿ÓÈ ÚÔ˜ Ù· ˘„ÒÌ·Ù· ªËÏÈ¿ (1784 Ì.) Î·È ¶‡ÚÁÔ˜ (1614 Ì., 1714 Ì.) ÔÚÈÔıÂÙ› ÙÔ ‰‹ÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÂÓÒÓÂÈ Ù· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ· Ì ÙËÓ √͢¿. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·-

Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘ ¢›ÎÙ˘Ô NATURA 2000, Û ¤ÎÙ·ÛË 193.735 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ Ì Έ‰ÈÎfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR2450001. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¿ÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÔÏÏ¿ ·ÏÈο Ê˘Ù¿. ™ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¤ÙÚ˜ Î·È Ù· Ï·ÙÒÌ·Ù· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÏˆÚ›‰·, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó›‰· οÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi, ÈÔ ıÂÏÎÙÈÎfi. TÔ ÙÛ¿È Î·È ÙÔ ·ÁÚÈÔÁ·Ú›Ê·ÏÔ, ηÌ·ÓԇϘ ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ›‰Ë ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰ˆÓ ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Ô˘ Â›Ó·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘. ™Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˘„fiÌÂÙÚ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ·ÏÈο ÏÈ‚¿‰È· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·. K¿Ùˆ ·fi ÙȘ Á˘ÌÓ¤˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÎÙÂٷ̤ӷ ‰¿ÛË fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ ¤Ï·ÙÔ. AÓ¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ‰·ÛÈο ›‰Ë fiˆ˜ ÔÈ ‰Ú‡Â˜, Ù· Τ‰Ú·, Ù· Ï·Ù¿ÓÈ·, Ù· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Ù· ÊÈÏ›ÎÈ· Î·È ¿ÏÏ· ‰·ÛÈο ›‰Ë. §›Á· ˙¢Á¿ÚÈ· ·ÂÙÒÓ (Á˘·ÂÙÔ›) Û˘Ó¯›-

∞ÓıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô Û ͤʈÙÔ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜

199


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·64

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

200

˙Ô˘Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó ÛÙ· B·Ú‰Ô‡ÛÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·ÎÙÈο, fiˆ˜ ÁÂÚ¿ÎÈ·, ‚Ú·¯ÔÎÈÚΛÓÂ˙· ·ÎfiÌ· Î·È Ó˘ÎÙÔÔ‡ÏÈ·. ¢Â Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÂÈÓ¤˜ ¤Ú‰ÈΘ, ÔÈ Î·ÏÈ·ÎÔ‡‰Â˜, ÔÈ Ì·˘ÚÔÙÛÈÎÏÈÙÔ›Ú˜, Ù· ·ÁÚÈÔÂÚ›ÛÙÂÚ·, ÔÈ ÙÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ›, Ù· ÎÔÙÛ›ÊÈ· Î.¿. ∞fi Ù· ›‰Ë ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÚÈfiÁȉ·, ‚›‰Ú˜, ÛΛԢÚÔÈ, ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘Ó·, χÎÔÈ, ÎÔ˘Ó¿‚È·, ·ÁÚÈfiÁ·ÙÔÈ Î·È ˙·Úο‰È·. H ÔÚÂÈÓ‹ Û˘ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ÁˆÏÔÁÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∆Ô ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡

‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Ì˘ÙÂÚ¤˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔÙÚ¿¯·ÏË fi„Ë ÙÔ˘. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Î˘Úȷگ› ›‰Ô˜ ÊÏ‡Û¯Ô˘ Ì „·Ì̛٘ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ̤ÚË Î·È Ï·Î҉˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔÈ ÛÙ· „ËÏ¿, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Û˘Ì·Á‹˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜ ‹ Ï·Î҉˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÏÈıÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏ›·. OÈ ÂÚ˘ıÚ›˙ÔÓÙ˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (ÎÔÎÎÈÓÈ¿ - ÎÔÎÎÈÓÈ¿˜ - ÎfiÎÎÈÓÔ˜). ∆· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘‰ÚÔÎÚ›ÙË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ (ÔÙ·Ìfi˜ ™ÂÚ¯ÂÈfi˜) Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÔÙ·ÌÔ› ªfiÚÓÔ˜- ∂‡ËÓÔ˜). ∆Ô ‚fiÚÂÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ˘‰·ÙÔÊfiÚÔ ÛÙÚÒÌ· fiÏ˘ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜. √ÚÌËÙÈÎÔ› ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· Î˘Ï¿Ó ÛÙȘ ‚·ıȤ˜

∆Ô›Ô ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ

∞ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô

•ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·65

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ¯·Ú·‰ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘. 72 ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÊϤ‚˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘. √È ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È Ù˘ ƒ·›Ï˘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ∫·Ú˘ÒÙÈÎÔ Ú¤Ì· Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù· ªÔ˘ÛÔ˘ÓÈÙÛÈÒÙÈη ÏÈ‚¿‰È·, ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ ‹ º›‰·ÚË. ∂›Û˘ ·fi Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÏÈ‚·‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ¢¿ÊÓÔ˘, Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙÔ˘ ¢È¯ˆÚ›Ô˘, Ù˘ ∫Ú¤ÎÈ˙·˜, ÙÔ˘ ¢ÂÛÔڤ̷ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô ∫ÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ˜, ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ∆· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÙÚÔÊÔ‰fiÙË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ∏ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘ Î·È Ô MfiÚÓÔ˜, fiˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ‰˘ÙÈο ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·Ì̤˜, fiˆ˜ Ë ∞ÏÂfiÚ·¯Ë (645 - 1495 Ì.) Î·È Ù· √Ì¿ÏÈ· (1694 Ì.), Ì ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂‡ËÓÔ˘ ‰˘ÙÈο ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ∫ÚÈ¿ÙÛÈ Î·È ∞ÚÙÔÙ›Ó·, ÙÔÓ ∂‡ËÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÌÈ· ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¶‡ÚÁÔ˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÚ˘Ê¤˜ Î·È ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ·˘Ï·ÎÒÓÔÓÙ·È ·fi Ï‹ıÔ˜ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÔÈ „ËÏfiÙÂÚ˜ ›ӷÈ: ¶·Ù‹Ì·Ù· (1.643 Ì.) Î·È •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ (1670 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ›, ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, ∑fiÚÈ·ÓÔ˜ Î·È ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (1.590 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È æËÏfi ÈÚÈfi, (1.604 Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∫ÚÈ¿ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· Î·È ∆Ú›ÎÔÚÊÔ (1.482 Ì.) Î·È ª¿Ï· (1.384 Ì.) ‰˘ÙÈο Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó·.

πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó‹Î ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ˙ÒÓË ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈο ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó √ÊÈÔÓ›˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÔÙ·Ìfi˜ ∂‡ËÓÔ˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ µ¢ ¢ˆÚ›‰·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È º›‰·Ú˘, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÁÈÎÔ‡ ıÂÔ‡ √Ê›ÔÓ·, ÁÂÓ¿Ú¯Ë Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞Èوϛ·˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¢ˆÚ›‰·˜. T· ‰Â B·Ú‰Ô‡ÛÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ ˆ˜ ·ÈÙˆÏÈÎfi ‚Ô˘Ófi. ∆Ô ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ∫fiÚ·Í. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÁˆÁÚ¿ÊÔ ™ÙÚ¿‚ˆÓ· Î·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ϤÁÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Kfiڷη˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÓȯÓ¢ı› ›¯ÓË ·Ú¯·›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· Â›Û˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂȉÈο ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·fi ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi. ™Ù· ÎÚËÛʇÁÂÙ· ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÎÏÂÊÙÔ˘ÚÈ¿ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÚÒÙÔ˘˜ ηÂÙ·Ó·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ AÓ‰ÚÔ˘ÙÛ·›Ô˘˜, ÙÔÓ BÏ·¯Ôı·Ó¿ÛË, ÙÔÓ §Ô˘Î¿ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰·, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Î·ÏÙÛ¿, ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¢È¿ÎÔ, ÙÔÓ

∑ÔÚÈ¿ÓÔ˜

201


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:55

™ÂÏ›‰·66

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ ™·Ê¿Î·, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ¿ÁÔÓË, ÂÙÚÒ‰Ë ÁË, fiˆ˜ Ë ÔÚÂÈÓ‹ ¢ˆÚ›‰·, ı· ÓfiÌÈ˙ ηÓ›˜ fiÙÈ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ı· ‹Ù·Ó ·Ï¿ Ë ÂÈ‚›ˆÛË. ∫·È fï˜ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔÈ ¢ˆÚÈ›˜ Ì ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·›ÛıËÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ˘Ê·ÓÙÈ΋, ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋). ¶ÔÏÏÔ› ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù¯ӛÙ˜ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·ÚÁ˘ÚÔ¯fiÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÒÓ˘ÌÔÈ fiˆ˜ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÓÙfiÈÔ˜ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ∆Ú›ÛÙÂÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ. ™ÙËÓ ˘Ê·ÓÙÈ΋ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¿ÓıËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, ¿Ú· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·ÏÏÈÔ‡, ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ˘Ê·ÓÙ¿ fiˆ˜ ‚ÂϤÓÙ˙˜, ¿ÓÙ˜, ԉȤ˜, ÎÔÚÊÔÊ·Ó¤ÏϘ, ο˜, ‰ÈÛ¿ÎÈ·, ÙÛfiÏÈ·, ÎÈÏ›ÌÈ·, Û·Ì·ÚÔÛÎÔ‡ÙÈ·. '∂¯Ô˘Ì "ÚÈÁˆÙ¿" ˘Ê·ÓÙ¿ Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, Ù· "˙ˆÓ·ÚÈ·ÛÙ¿" ÛÙÔÓ ·ÚÁ·ÏÂÈfi Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó Ù· ˘Ê·ÓÙ¿ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·. √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ

202

∞ÓıÈṲ̂ÓË ÎÔ˘ÙÛÔ˘È¿ Ì ÊfiÓÙÔ Ù· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·

•ËÚÔ‹Á·‰Ô, Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - πÙ¤·˜, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫¿Ùˆ ¢¿ÊÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶˘Ï‹Ó˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ∏ ‰ÂÍÈ¿ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ, ·fi ÙË ·ÏÈ¿ Á¤Ê˘Ú· Ì ÙÔ͈ٿ Ï¿ÁÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο, ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∂˘·Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜. ∞˘Ù‹ Ë Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ªfiÚÓÔ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ÿÓÈ ƒ¤ÚÂÛÈ, 30 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ. ∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ì ‚fiÚÂÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, ÂÓÒ Ë ‰ÂÍÈ¿ Ì ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ÙË ºˆÎ›‰·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ªfiÚÓÔ Î·È 11,5 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‚fiÚÂÈ· ÍÂÎÈÓ¿ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ªfiÚÓÔ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔ-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:55

™ÂÏ›‰·67

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÏÈο, 1,5 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (‚fiÚÂÈ·) Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ Ù˘ Ë Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÍÂÎÈÓ¿ Ô ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ (ÓfiÙÈ·) Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ §È‰ˆÚ›ÎÈ, πÙ¤· Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ (·Ó·ÙÔÏÈο) Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §È‰ˆÚÈΛԢ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫fiÎÎÈÓÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 8 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (µ¢) Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫fiÎÎÈÓÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·’ fiÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿, ÌÂÙ¿ 9 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘, Â›Ó·È ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ Ì ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∑fiÚÈ·ÓÔ˜, ∫Ô˘¿ÎÈ Î·È ∞ÏÔ¯ÒÚÈ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ·Ú¯Èο ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ (·fi ¡∞) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ› (8 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ (µ∞) Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÒÙ· (1 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜) ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∆Ú›ÛÙÂÓÔ Î·È ¢È¯ÒÚÈ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ (3 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜) ÛÙËÓ æËÏ‹ ƒ¿¯Ë. ™Ù· 6 ¯ÏÌ. Î·È 9 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜, ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (µ¢) Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ∫ÚÈ¿ÙÛÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ˆÚÈfi Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ∞ÚÙÔÙ›Ó·, ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ Û˘Ó›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙË °Ú·Ì̤ÓË √͢¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜.

∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ÚÔ΢Ï›Ԣ ∆Ô KÚÔ·ÏÂÈÔ, ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÓfiÙȘ Ï·ÁȤ˜ ·ÓÙÂÚÂÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ◊Ù·Ó ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÚÙÔÙ›Ó·. TÔ KÚÔ·ÏÂÈÔ, ÎÙÈṲ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜, ÙÔ KÔ˘fiÚÂÌ· Î·È ¶·ÙÛ·ÚfiÚÂÌ· (¶·ÏÈÔηÙÔ˘ÓfiÚÂÌ·) Î·È Ì’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ϤÁÌ· ·fi ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÚÂÌ·ÙȤ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ù·ÓÈ¿‰Â˜, ÙȘ ÈÙȤ˜, ÙȘ ηڢ‰È¤˜, Ù· ‰¿ÛË Î·È Ù· ηÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ· ·ÔÙÂÏ› ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙfiÔ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ¶ÚÔÙÔ‡ ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û KÚÔ·ÏÂÈÔ ÙÔ 1915, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÏÂÁfiÙ·Ó ¶·Ï·ÈÔοÙÔ˘ÓÔ TÔ 1440 ‰ÈÔÚıÒıËΠ۠KÚÔ·ÏÂÈÔ. TÔ KÚÔ·ÏÂÈÔ Â›Ó·È ·Ú¯·›· ·ÈÙˆÏÈ΋ fiÏË Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ηٿ ÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ AıËÓ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ÙÔ 426 .X. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰È¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¢¿ÊÓÔ˘ Î·È ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ OÊÈÔÓ¤ˆÓ Î·È Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯·›Ô KÚÔ·ÏÂÈÔÓ Ì ÙÔ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ §˘ÎÔ¯ˆÚ›Ô˘ (ÛËÌ. T›¯ÈÔ˘). B‚·›ˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi KÚÔ·ÏÂÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ 1849. AÚ¯·›Ô˜ Ó·fi˜ ÛÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ MÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. E›Û˘ ÂÚ›È· Ó·Ô‡ ÛÙË ı¤ÛË ¶ÚÔÊ‹Ù˘ HÏ›·˜. ™ÙË ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿, fiÔ˘ ÁÚ·ÊÈÎfi ͈ÎÏ‹ÛÈ, µ¢

™›ÙÈ ÛÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ

203


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·68

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÚ›È· Ô¯‡ÚˆÛ˘. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Õ˚ NÈÎfiÏ·˜ (1.121 Ì.) fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ͈ÎÏ‹ÛÈ, ˘‹Ú¯Â ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ë ÔÔ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ÛÎfiÚÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. TÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (1904), fiÔ˘ ·ÏÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ۯÔϷگ›Ô, Ë ·Ó¤ÌÔÚÊË ‚Ú‡ÛË ÎÙÈṲ̂ÓË Ì ÂÏÂÎËÙ¤˜ ¤ÙÚ˜ Î·È ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙÔ̤˜ ·Ï·ÈÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ (19Ô˜ ·È.), Ë ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ì ÙÔ ÔÌÔÚÊÔÎÙÈṲ̂ÓÔ ˘„ËÏfi ηÌ·Ó·ÚÈfi, Ô Î·Ï·›ÛıËÙÔ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰fiÌËÛË, Ë Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹ (ÌÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ T¤¯Ó˘), ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ KÚÔ΢Ï›Ԣ “Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ηÈ

∫ÚÔ·ÏÂÈÔ

204

√È ‚Ú‡Û˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ΢Ï›Ô

ÙÔ˘ ÏfiÁÁÔ˘”. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ KÚÔ΢Ï›Ԣ, 5 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ·’ ·˘Ùfi ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi A‚ÔÚ›ÙÈ, ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ¢ˆÚȤ· ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ Iˆ¿ÓÓË M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ٷ ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ıÂÏÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ AÁÒÓ·. TÔ ¯ˆÚÈfi, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ›¯Â 5 ηχ‚È·, ‰ËÏ. 5 ʈÙÔ¯ÔÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. O ›‰ÈÔ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔ ÊÙˆ¯ÔÎ¿Ï˘‚fi ÙÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ “KÚ‡· BÚ‡ÛË” fiÔ˘ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ ‹Á ӷ Ì·˙¤„ÂÈ Î·Ï·ÌÔÎȤ˜ ÁÈ· Ù· ˙Ò·. ™ÙË ı¤ÛË ÕÁÈ· M·Ú›Ó·, fiÔ˘ ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ͈ÎÏ‹ÛÈ, ̤۷ Û ‚·ı‡ÛÎȈٷ Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ÚÂÌ·ÙȤ˜ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÊÙˆ¯ÔÎ¿Ï˘‚Ô ÙÔ˘ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ¶ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı 4 ¯ÚfiÓÈ· Ù· M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓÂÈ·. ™ÙÔ A‚ÔÚ›ÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ì ÙÔ ·fi-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·69

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Û·ÛÌ· ÁÈ· ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ ÙÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∑ˆÚÈ¿ÓÔ˘ ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ ∫ÚÔ΢Ï›Ԣ, ʈÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙȘ Ô̷Ϥ˜ ¡ - ¡¢ ˘ÒÚÂȘ ÙÔ˘ BÏ·¯Ô‚Ô˘Ó›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ZˆÚÈ¿ÓÔ˜. TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Mȯ·‹Ï ZˆÚÈ¿ÓÔ, ¶ÚˆÙÔÛÙÚ¿ÙÔÚ· (·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ) ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ H›ÚÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÂÛfiÙË £ˆÌ¿ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÕÓÓ·˜ ¶·Ï·ÈÔÏÔÁ›Ó·˜. ŸÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ›¯Â ‰Ôı› ˆ˜ ÎÙ‹Ì· Î·È “ÛÙÚÈ·ÙˆÙfiÚÈÔ˘” ÛÙÔÛÙÚ·ÙËÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ “E› TÚ·¤˙˘”, ¤Ó· ›‰Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. O ZˆÚÈ¿ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÏfiÁÈÔ˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §·Ì¤Èη ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ÎÂÚ·ÌÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ηıÒ˜ Î·È ·Ú¯·›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. MÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Û˘Ó¯›ÛÙËΠӷ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ZˆÚÈ¿ÓÔ˘. ŒÙÛÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚÔ› ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› (IÙÈ¿, AÔÛ˘‰ÂÈ¿, §·Ì¤Èη ÎÙÏ) Î·È ÙÂÏÈο ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎÈÛÌfi ZˆÚÈ¿ÓÔ˜. K‡ÚÈÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÙÔ §·ÌÔÌ˘ÏfiÚÂÌ· (ڤ̷ ÙÔ˘ §¿ÌÔ˘ M‡ÏÔ˘, ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó KÔ˘Ê·-

ÏfiÚÂÌ·) Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ BÏ·¯Ô‚Ô˘Ó›Ô˘ Î·È Î·Ù‚·›ÓÂÈ ‰˘ÙÈο ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ AÏÔ¯ÒÚÈ Î·È ZˆÚÈ¿ÓÔ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, ·ÊÔ‡ ‰Â¯ı› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Î·È ¿ÏÏ· ڤ̷ٷ, ÛÙÔ §ÈÌÓÈÙÛ·ÓÔfiÙ·ÌÔ, Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ MfiÚÓÔ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· P¤ÚÂÛË. O ZˆÚÈ¿ÓÔ˜ Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔ˘ Û›ÙÈ·, ÙȘ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ˜ ‚Ú‡Û˜ ÙÔ˘, Ì ٷ ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ §Ô¯·ÁÔ‡ KˆÓ. KÔ˚ÙÛ¿ÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi ÙÔ˘ Õ˚ NÈÎfiÏ· Ì ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ Î˘‰ˆÓÔÛÙ¿ÙË Î·È ÙËÓ Î·Ï·›ÛıËÙË ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË, Ì ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “KÔÈÓÔٷگ›Ԕ (Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ TÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÈÎÚfi •ÂÓÒÓ·, ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘) ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË. E›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫Ô˘·Î›Ô˘ ™Ù· ¡∞ ÙÔ˘ ZˆÚÈ¿ÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ KÔ˘¿ÎÈ. E›Ó·È ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¶‡ÚÁÔ˜ (1.081 Ì.), ·ÓÙÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. TÔ 1849 Ô ÙfiÙ Œ·Ú¯Ô˜ ¢ˆÚ›‰·˜ Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Û ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ·Ú¯·›Ô ‡ÚÁÔ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “™›ÌÔ˘ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜” Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÙÔ

∑ˆÚÈ¿ÓÔ˜

205


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·70

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ fiÓÔÌ· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. E›Û˘ ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ Ô›ÎËÛ˘ Ù¿ÊÔÈ, ÔÁÎfiÏÈıÔÈ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ¶·ÏÈÔÎÔ‡·ÎÔ, IÙÈ¿, ¶fiÓÙ˙·ÓË, M·Ú·‚¤ÏÈ Î.¿. EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ ÙÔ˘, ‰¿ÛÔ˜ ·fi ‰Ú‡Â˜, ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰¤Ó‰Ú·. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Î˘Ï¿ÂÈ Ì ¤Ó· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ÙÔ KÔ˘·ÎfiÚÂÌ· Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ MfiÚÓÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·›ÚÂÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿ Î·È ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ηÌ·Ó·ÚÈfi, Ù· ‰›ÏÔ‚· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰fiÌËÛ‹ ÙÔ˘. NÔÙÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ MÂÛÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë AÁ›· TÚÈ¿‰·. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ™Ù· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ∑ˆÚÈ¿ÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ AÏÔ¯ÒÚÈ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ AÏfiÚ·¯Ë (1.189 Ì.), Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙË N·˘·ÎÙ›· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ BÏ·¯Ô‚Ô˘Ó›Ô˘ Ì ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ •ÂÚÔ‚Ô‡ÓÈ (1.670 Ì.), ¶·Ù‹Ì·Ù· (1.613, 1.682 Ì.) Î·È £ÂÔ‡Ï˘ (1.542 Ì.). E›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Î·È Î·ÙËÊÔÚÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. H ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ AÏÂÔ‡ (AÏÔ‡) ›Ù ·’ ¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ·ÁÚ›ÌÈ, ›Ù ·fi ·ÚˆÓ‡ÌÈÔ. ¶ÔχÙÈÌÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ ÙÔ˘, ÙÔ ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜. Afi ÙȘ Ú¿¯Â˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô AÏÔ¯ˆÚ›ÙÈÎÔ˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ˙ˆÚÈ·Ó›ÙÈη Î·È ¿ÏÏ· ڤ̷ٷ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ı¤ÛË “KÂÏ›” ÙÔ˘ Z¢ÁÔÏ·ÙÈÔ‡ Ù˘ IÙÈ¿˜ ÛÙÔ §ÈÌÓÈÙÛÔÓÔfiÙ·ÌÔ, Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÛÙÔ MfiÚÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Á¤Ê˘Ú· P¤ÚÂÛË. ™ÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ, fiÔ˘ Ô ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙË Ó·˘·ÎÙȷ΋ TÂÚ„Èı¤·, ‹Ù·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ 206

¯ˆÚÈfi K¤Ú·ÌÔÈ, ÔÁÎÒ‰ÂȘ Ï·ÍÂ˘Ì¤Ó˜ ¤ÙÚ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ï·ÈÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. O Õ˚ NÈÎfiÏ·˜ Î·È Ù· ÁÚ·ÊÈο ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ºÙÂÚÔ‡ÛÈ Î·È ÙË ¢¤ÛË, ÙÔÓ Õ˚ §È· Î·È ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙ‹ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ™ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÏ˘Î¿, ÙÔÈΤ˜ ›Ù˜ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›Ô˘ ™Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ KÚÔ΢Ï›Ԣ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1959 ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó AÁÏ·‚›ÛÙ· - AÁÏ·‚›ÙÛ·. TÔ ¯ˆÚÈfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË K·Ú·ÌÔ‡˙· ‹ ¶¤Ú· XˆÚÈfi, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. MÂÙ¿ ·fi ηÙÔÏ›ÛıËÛË Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÔ ÙÔ˘ 1857 ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË. TÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈΛÏË ‚Ï¿ÛÙËÛË. ™Â ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ Á‡Úˆ Ú¿¯Â˜ Â›Ó·È Î·Ù¿Ê˘Ù˜ ·fi ·ÚȤ˜, ÎÔ˘Ì·ÚȤ˜, ‰Ú‡Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰·ÛÈο ›‰Ë. ŒÓ· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ AÁÏ·‚ÈÛÙfiÚÂÌ· Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ MfiÚÓÔ. ™ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‚ÚÂı› ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ ˙ˆ‹˜. M¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÂÚ› ·Ú¯·›Ô˘ KÂÚ·Ì›Ԣ. ™ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÏfiÊÔ æËÏÔ¯ÒÚ·ÊÔ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ‹ÏÈÓ· ·ÁÁ›· Î·È Ù¿ÊÔ˜. TÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙË Ï›ÌÓË. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ AÁ›· TÚÈ¿‰· ÎÙ›ÛıËΠÛÙË ı¤ÛË K·˚ÁÈ¿ÚÈ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ. O Ó·fi˜ ·ÔÂÚ·ÙÒıËΠÙÔ 1905 Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛÙÔÏ›‰È·: ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ ¢ˆÚȤ· ͢ÏÔÁχÙË Iˆ¿ÓÓË KÈÓÙÒÓË Î·È ÙȘ ·ÁÈÔÁڷʛ˜ Ù˘ AÁÈÔÚ›ÙÈ-


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·71

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ΢ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ B·ÚÏ·¿Ì (1926 - 1929). °Ú·ÊÈÎfi ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ Õ˚ T·ÍÈ¿Ú¯Ë Mȯ·‹Ï ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÏfiÊÔ ÛÙË ı¤ÛË AÌ¤ÏÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ MfiÚÓÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫fiÎÎÈÓÔ˘ B∞ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ KfiÎÎÈÓÔ. TÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó §Ô‡ÙÛÔ‚Ô˜ ‹ §Ô‡ÙÛÔ‚Ô (§Ô‡ÙÛ -Ô‚Ô, Ë Î·Ù¿ÏËÍË Â›Ó·È ÛÏ¿‚ÈÎË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ AÏ‚·ÓÔ‡˜). TÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÓÂÚfi: §Ô‡ÙÛ· (Ë) = Ê˘ÛÈÎfi˜ ‹ Ù¯ÓËÙfi˜ ÓÂÚfiÏ·ÎÎÔ˜, ÙfiÔ˜ fiÔ˘ Ì·˙ÒÓÔÓÙ·È Ù· ‚Úfi¯ÈÓ· ÓÂÚ¿. EÔ̤ӈ˜ §Ô‡ÙÛÔ‚Ô Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÏÔ‡˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ó·ÙÔÏÈο Â›Ó·È Ô KÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ˜ (ÙÒÚ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘), ÙÔ §Ô˘ÙÛfiÚÂÌ· Î·È ¤Ó· ϤÁÌ· ËÁÒÓ Î·È ÚÂÌ¿ÙˆÓ. TÔ 1930 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠KfiÎÎÈÓÔÓ ·fi ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÔÙ·Ìfi KfiÎÎÈÓÔ ‹ KÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ. M ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ §›ÌÓ˘ ÙÔ˘ MfiÚÓÔ˘, Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙÔ 1970, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÂÚ› ÙÔ ™ÙÂÓfi ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ §›ÌÓ˘. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Î·È Ô KÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ˜ ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ KfiÎÎÈÓÔ ¤ÁÈÓ ÙÌ‹Ì· Ù˘ §›ÌÓ˘. B¤‚·È·, Ë ı¤· ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·˘Ù‹ ‚˘ı›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÚ›È· Ù˘ AÁ›·˜ MÔÓ‹˜, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ 1198 Ì.X., ·ÊÈÂڈ̤Ó˘ ÛÙËÓ YÂÚ¿ÁÈ· £ÂÔÙfiÎÔ ·fi ÙÔ MÔÓ·¯fi M‡ÚˆÓ· Î·È ÎÙÈṲ̂Ó˘ Û ¯·ÌËÏfi ÏfiÊÔ 100 Ì. ÂÚ›Ô˘, ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ MÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜,

ÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ KfiÎÎÈÓÔ˘ Ì ÙÔ MfiÚÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ °. ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜ “·Ú·Ù‹ÚËÛ· Èηӿ Ï›„·Ó· ·Ú¯·›ˆÓ ÙÂȯÒÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ Ì¤Á· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔÓ, Èı·ÓÒ˜ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÙÈ, ˆ˜ ÙÔ ÂÓ £¤ÚÌÔ˘ ÙÔ˘ AfiÏψÓÔ˜”. N∞ ‰Â Â› ¯·ÌËÏÔ‡ ÁËÏfiÊÔ˘ (486 Ì.) ÛÙÔ ¶·ÏÈfiηÛÙÚÔ ÙÔ˘ §Ô‡ÙÛÔ‚Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÚ›È· ·Ú¯·›Ô˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘. K·Ï·›ÛıËÙÔ˜ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ KÔ›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ù· ÁÚ·ÊÈο ͈ÎÏ‹ÛÈ· Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÁÓ·ÓÙÂÚÔ‡˜, Ù· ÔÌÔÚÊÔÎÙÈṲ̂ӷ Û›ÙÈ·, Ë Ï·Ù›· Ì ÙÔ ÏÈÙfi HÚÒÔÓ, ÔÈ ÚÂÌ·ÙȤ˜ Î·È Ù· ‰¿ÛË, ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙ‹ Ó· Ù· ÂÈÛÎÂÊı›. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÂÓÙ·ÁÈÒÓ µfiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡, ÛÙȘ µ∞ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ Î·È Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿. ™Â ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ Î·È ÛÙËÓ KfiÎηÏË P¿¯Ë ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›¯ÓË ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. TÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ϤÔÓ M·Ú›· ¶ÂÓÙ·ÁÈÒÙÈÛÛ· Ë ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È Ï‹ÚˆÛÂ Â‰Ò ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ıËΠ̠¿ıÔ˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ‡Û·: ™Ù· ™¿ÏˆÓ· ÛÊ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓÈ¿ Î·È ÛÙÔ XÚ˘Ûfi ÎÚÈ¿ÚÈ· Î·È ÛÙ˘ M·Ú›·˜ ÙËÓ ԉȿ ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏËοÚÈ·.

¶ÂÓÙ·ÁÈÔ›

207


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·72

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ô Ó·fi˜ ÙˆÓ T·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ Ó·fi ÙÔ 1907 Î·È Ô ‚·ı‡ÛÎȈÙÔ˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ê˘Ù‡ÙËΠÙÔ 1913, ÁÈ·Ù› Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ η٤ÂÛ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. EÈ‚ÏËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «µ·Ú‰Ô˘Ûȷ΋ Û¯ÔÏ‹ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ §fiÁÔ˘» ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË 300 ÙfïÓ, ·ÍÈÔı¤·ÙË Ë MÂÁ¿ÏË BÚ‡ÛË Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1881 Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ô Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ˜ ·Ï·Èfi˜ ‰ÚÔÌ›ÛÎÔ˜ Ô˘ Û ԉËÁ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ıÂÏÎÙÈÎfi˜ Ô ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ˜ ÍÂÓÒÓ·˜. M ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô ÕÁÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠfiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ 1889, ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ͽη ÈÔ ¿Óˆ ·Ó¿ÁÂÈ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÛÙÔ 1416.

∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∆Ú›ÛÙÂÓÔ˘ ∆Ô TÚ›ÛÙÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ÙË ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜. O KÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ˜ ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ¤Ó· ϤÁÌ· ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ ÛÊȯٷÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ. O ¶Ô˘Î‚›Ï (ÂÚ› ÙÔ 1815) ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ TÚ›-

∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ˘

208

√È ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ› Ì ı¤· Ù· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·73

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÛÙÂÓ·, η٤ÏËÍ fï˜ Û ¢ÚÂÛÙÂÓ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û TÚ›ÛÙÂÓÔÓ ÙÔ 1928. N∞ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÏfiÊÔ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ KfiÎÎÈÓÔ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›¯ÓË Ù›¯Ô˘˜. E›Û˘ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ¶·Ó·ÁÈ¿ Î·È TÛÔ˘ÚÓÂÎÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ›¯ÓË ·Ú¯·›·˜ Ô›ÎËÛ˘. ™Ù· ÚÈ˙¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ›¯ÓË ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ì ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ. T· ÁÂʇÚÈ·, ÔÈ 6 ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ Î·È ÔÈ ‚Ú‡Û˜ MÂÁ¿ÏË BÚ‡ÛË Î·È BÚ‡ÛË MfiÙÛÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ (1906), Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Â›Ó·È ¿ÍÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘. O ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ MÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Úˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ TÚÈÛÙÂÓÈÒÙË ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∆Ô 1903 ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛȉÂÚ¤ÓÈ· Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ∫ÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ٷ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. §›ÁÔ ÈÔ ¤Íˆ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ¶·Ó·Á›·, Õ˚ °È¿ÓÓ˘ Î·È ‰˘ÙÈο Ô Õ˚ §È¿˜ Â›Ó·È ı¤ÛÂȘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·fiÏ·˘Û˘ ÌÈ·˜ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ı¤·˜. ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ ∆Ú›ÛÙÂÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ¶Ú·ÙÙ·§¿ÎÎÔ˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÔ‡ ÃˆÚ›Ô˘ µfiÚÂÈ· ÙÔ˘ ∆Ú›ÛÙÂÓÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ æËÏfi XˆÚÈfi. E›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤Û· ÛÙ· ¤Ï·Ù· Û’ ¤Ó· ÂÈÎÏÈÓ¤˜ Îԛψ̷ Î·È ·ÁηÏÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ™ÎÔÙÂÈÓ‹ (1.537 Ì.), TÛԇη (1.609 Ì.) Î·È Õ˚ NÈÎfiÏ·˜ (1.590 Ì.). M¤¯ÚÈ ÙÔ 1927 ÏÂÁfiÙ·Ó NÔ‡ÙÛÔÌ‚ÚÔ˜ ‹ NÔ‡ÙÛÔÌÚÔ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂÏÒÚȘ ηڢ‰È¤˜ Ô˘ ÂȯˆÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. K·Ù¿ Ì›· ÂΉԯ‹ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË ‚Ï¿¯ÈÎË Ï¤ÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ú˘‰ÔÛΛ·ÛÙÔ˜ ÙfiÔ˜, ηڢ‰fiÙÔÔ˜. Œ¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ÓÂÚ¿, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û 7 ‚Ú‡Û˜. ¶ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË Ì ‰‡Ô ÎÔ‡˜ Ë MÂÁ¿ÏË BÚ‡ÛË. ™ÙËÓ ÔÙ·ÌÈ¿

Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ K·ÎfiÚÂÌ· Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ KfiÎÎÈÓÔ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔڤ̷ٷ ˘‹Ú¯·Ó ÔÙÈÛÙÈο ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È 40 ηχ‚È·, ÙÒÚ· fiÏ· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ. ¢¤Î· Ó·Ô› ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi. OÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÍˆÎÏ‹ÛÈ·. “K·Ù¿·Ù· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ Ï¿ÎÎÔ˘” Â›Ó·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1852 Î·È ·ÁÈÔÁÚ·Ê‹ıËΠ·fi ÙÔÓ AfiÛÙÔÏÔ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÓÙfiÈÔ Ï·˚Îfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢È¯ˆÚ›Ô˘ ™Ù· µ· ÙÔ˘ æËÏÔ‡ XˆÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¢È¯ÒÚÈ. BÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· Â›Â‰Ë Ï·ÁÈ¿ ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù˘ KˆÛÙ¿ÚÈÙÛ·˜ (2.375 Ì.). H ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ÔÚÁÈ·ÛÙÈ΋, Ë ı¤· ÂÎÏËÎÙÈ΋ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ ÙÔ˘, ÔχÙÈÌÔ ‰È¿‰ËÌ·. ŒÓ· ϤÁÌ· ÌÈÎÚÔ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ Î·È ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ∫ˆÛÙ·ÚÈÙÛfiÚÂÌ· (M·˘ÚÔÓ¤ÚÈ) Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÂÓÒ ‰˘ÙÈο Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ TÔÏÙÔڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ÛÙÔÓ KfiÎÎÈÓÔ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÊÂÚ ÙÔ fiÓÔÌ· KˆÛÙ¿ÚÈÙÛ·. TÔ 1927 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠¢È¯ÒÚÈ (¢‡Ô XˆÚÈ¿), ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú¤Ì· TÛÒÓË. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Î·ÛÙ·-

™›ÙÈ ÛÙÔ ¢È¯ÒÚÈ

209


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·74

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Ófi‰·ÛÔ˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi K·ÛÙ·ÓÔ¯ÒÚÈ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· οÛÙ·Ó· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÚÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÎÓfi ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˜. TÔ ¢È¯ÒÚÈ ¤¯ÂÈ 3 ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È 6 ͈ÎÏ‹ÛÈ·. H ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ E¿Óˆ ¯ˆÚÈfi, ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1930 ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ·ÏÈÔ‡ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. TÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ì ÙÔÓ ÂÚ›Ù¯ÓÔ ¿Ì‚ˆÓ·, ÙÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ì ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ 1848 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ. E›Û˘ ·ÍÈÔı¤·ÙË Â›Ó·È Î·È Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ K¿Ùˆ XˆÚÈÔ‡, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1728 Î·È ˘¤ÛÙË Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂȘ. ¢È·ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÏÈfi Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ‰¿Â‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. MÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÕÁÈÔ˜ MËÓ¿˜ ¡∞ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ KˆÛÙ·ÚÈÙÛfiÚÂÌ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfiÛÈÙ·, ‚Ú¤ıËΠٿÊÔ˜ Ì ÂÈه̂ȷ ÂÈÁÚ·Ê‹. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÂÚ›È· οÛÙÚÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÏÈfi˘ÚÁÔ˜ Î·È Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ∞ÈÙˆÏÈ΋ fiÏË ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. TÔ BÔ˘Ófi Ù˘ KˆÛÙ¿ÚÈÙÛ·˜ Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· ÏÈ‚¿‰È· ÙÔ˘ ¤ÙÚÂÊ ·ÏÈ¿, fiÙ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁȉÔÚfi‚·Ù·. E‰Ò ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Â›Ó·È Ë AÔÎÏ›ÛÙÚ·, fiÔ˘ ‡ÚÈÛÎ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÔÈ Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ›, Â‰Ò Î·È ÙÔ NÂÚ·˚‰¿ÏˆÓÔ fiÔ˘ ·ÙÂÏ›ˆÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÔÚÔ› ÙˆÓ Ó˘ÌÊÒÓ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ æËÏÔ‡ ÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ë KÂÚ·ÛÈ¿. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÏÂÁfiÙ·Ó ™Ô˘ÚÔ‡ÛÙÈ. KÔÓÙ¿ ÛÙÔ °ÚËÁfiÚÈ N·˘·ÎÙ›·˜ Î·È ¡∞ ˘‹Ú¯Â ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· KÂÚ·ÛÈ¿, Û‹ÌÂÚ· ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˜, 210

ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈÎÔ‡ÛÂ Ô ·Ô‡˜ ·fi ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ‘21 °È¿ÓÓË º·ÚÌ¿ÎË. O ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜ KÂÚ·ÛÈ¿ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ™Ô˘ÚÔ‡ÛÙÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÓÔÌ¿ÛıËΠÂ›ÛËÌ· KÂÚ·ÛÈ¿ ·ÏÏ¿ KÂÚ·Û¤·È, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙfiÙ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ‰‡Ô KÂÚ·ÛȤ˜. TÔ 1830 ¢ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ™Ô˘ÚÔ‡ÛÙÈ ‹Ù·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ X·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. TÔ 1835 ÙÔ ™Ô˘ÚÔ‡ÛÙÈ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ BˆÌ¤·˜ (¤‰Ú· AÚÙÔÙ›Ó·) Î·È Ë KÂÚ·ÛÈ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ KÚÔ΢Ï›Ԣ (¤‰Ú· KÚÔ·ÏÂÈÔ). TÔ 1836 Î·È Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ KÚÔ΢Ï›Ԣ Î·È ÙÔ 1869 ÛÙÔ ¢‹ÌÔ BˆÌ¤·˜. E‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È AÓ·ÁηÛÙÈÎfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜. TÔ‡ÙÔ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ÔÏ¿Ú¯Ë °È¿ÓÓË º·ÚÌ¿ÎË, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˆÏ‹ıËΠÙÔ 1882 Û 82 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙËÓ KÂÚ·ÛÈ¿, ÙÔ °ÚËÁfiÚÈ, ÙËÓ EÏ·ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡. T· ÂÙÚfiÎÙÈÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ¶·Ó·Á›ÙÛ· Ì ÙÔÓ ˘„ËÏfi ÙÚÔ‡ÏÔ Ù˘, Ô ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙÔ˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË Ô˘ ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· Ì·˙› Ì ÙÔ Á¤ÚÔ Ï¿Ù·ÓÔ Î·È ÙÔ HÚÒÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ™Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¶·ÏÈÔ¯ÒÚÈ (¶·Ï·ÈÔÎÂÚ·ÛÈ¿) Î·È BÏ·¯Ô‚Ô‡ÓÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú¯·›ÔÈ Ù¿ÊÔÈ Î·È ‹ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ÕÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi ηÂÙ·ÓfiÛÈÙÔ EÓı‡ÌÈÔ˘ B¤ÈÌÔ˘, Ô˘ ÙÔ ¤ÎÙÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ 1831, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˘ Ͽη˜. E›Û˘ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Î·È ¿ÁÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ô BÚ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ K·Ù·Ê˘Á›Ô˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫ÚÈ¿ÙÛÈÔ˘ ∆Ô KÚÈ¿ÙÛÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û ÌÈ· ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ‰˘ÙÈο. ™Ù· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ô BÔ˚ÙÛ¿ÓÔ˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·75

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ (BÔÙÛ·˝ÙÈÎÔ˜), ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ E‡ËÓÔ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ˘„ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ·ÙÔÛΤ·ÛÙ˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ÙˆÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. AÍÈÔÚfiÛÎÂÎÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ· 5 ÏÈıfiÎÙÈÛÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Û ۯ‹Ì· Z Ì ÎÔÈÓ‹ Úȯً ÛÙ¤ÁË ·fi ϿΘ Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔ˘. ∆· 5 Û›ÙÈ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. EÈ‚ÏËÙÈ΋ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÔÚÈ·ÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ Õ˚ NÈÎfiÏ· Î·È ÁÚ·ÊÈο Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ÙÔ˘ Õ˚ §È· Î·È ÙÔ˘ Õ˚ °ÈÒÚÁË. ∆¿ÊÔÈ, ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ‹ÏÈÓ· ·ÁÁ›· Î·È ÂÈÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û’ ¤Ó· ¯·ÌËÏfi ÏfiÊÔ ÛÙȘ ™˘ÎȤ˜ ‹ KÚ·Û·Ì¤ÏÈ·, 1 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ ¡¢ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÚÙÔÙ›Ó·˜ ∏ AÚÙÔÙ›Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. TÚÔÊfi˜ ÔÏÏÒÓ Î·ÂÙ·Ó·›ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ™Î·ÏÙÛÔ‰‹ÌÔ˘, ÙÔ˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘, ÙÔ˘ AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘ ™·Ê¿Î·, ÙÔ˘ °È¿ÓÓË PÔ‡ÎË, ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÓÙˆÓÔ˘, ÙÔ˘ ¶ÈÛÙÈfiÏË ™·Ê¿Î·, ÙÔ˘ º·Û›Ù˙· Î·È ·ÚÎÂÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ‰›Î·È· ‹Ú ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÈÌ‹˜, K·ÂÙ·ÓÔ¯ÒÚÈ. ∞fi ÙÔ 1836 ¤ˆ˜ 1869 ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫ÚÔ΢Ï›Ԣ Î·È ‹Ù·Ó Ë ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∞fi ÙÔ 1869 ¤ˆ˜ ÙÔ 1912 ·Ó‹Î ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µˆÌ¤·˜ Î·È ‹Ù·Ó Ë ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· (¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ). KÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ Ì ÂÈÚÚÔ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ KÚ·‚¿ÚˆÓ. K¿ÔÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÓÔÌ·Û›· Â›Ó·È ‚Ï¿¯È-

΢ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ N¤· ÕÚÙ·. ¶Èı·ÓfiÙÂÚË fï˜ Â›Ó·È Ë ÂΉԯ‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï·ÙÈÓÈ΋ ÚԤϢÛË Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÔÙ¿ÌÔ˘ (.¯. AÚÙÔÙ›‚·). ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë AÚÙÔÙ›Ó· ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ B·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ, ÂÓÒ Ô ÌÂÁ·ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ E‡ËÓÔ˜, ÙÔ ·Ú·ÎÏ¿‰È ÙÔ˘ ÙÔ K·ÏÔÁÂÚÔfiÙ·ÌÔ, ÙÔ M¤Á· P¤Ì· Î·È ÙÔ ™·˚ÙfiÚÂÌ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ¤Ú· ·fi ÙË ¯·Ú¿‰Ú·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› Ï›„·Ó· ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· „ËÏ¿ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Û›ÙÈ·, ÂÙÚÔÎÙÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Ù˘ ¤ÙÚ·˜, Ì ٷ ÂÁ¯¿Ú·ÎÙ· ·ÁΈӿÚÈ·, Î·È Ù· ‰›·Ù· Ì·Á·˙È¿ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ AÚÙÔÙ›Ó·˜. ∆· ηÂÙ·ÓfiÛÈÙ· ÙÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™Î·ÏÙÛ¿ ÌfiÓÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ÛًϘ Ù· ı˘Ì›˙Ô˘Ó: “EÓÙ·‡ı· ÂÁÂÓÓ‹ıË ÙÔ 1786 ‹

∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›Ó·˜

∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ∞ÚÙÔÙ›Ó·˜

211


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·76

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ 1788 Ô ‹Úˆ·˜ Ù˘ AÏ·Ì¿Ó·˜ Ô Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜...” Î·È “EÓÙ·‡ı· ¤ÎÂÈÙÔ Ë ÔÈΛ·, fiÔ˘ ÂÁÂÓÓ‹ıË Ô ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ 1821 ¢‹ÌÔ˜ ™Î·ÏÙÛ¿˜ ‹ ™Î·ÏÙÛÔ‰‹ÌÔ˜”. MfiÓÔ fiÚıÈÔ Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ™·Ê¿Î·, ÎÙÈṲ̂ÓÔ Ì Á·Ï·˙ÔÏ›ı·Ú˜ ÂÏÂÎËÙ¤˜ ¤ÙÚ˜ Û ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ˘„ËÏfi Ì ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¿ı˘Ú·. KÙ›ÛÙËΠÙÔ 1810 Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘ ™·Ê¿Î·, ÙÔ °È¿ÓÓË, ÙÔ 1860. TÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ IÛÙÔÚÈÎfi - §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. E›Û˘ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ¤‚ÔÛÎ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁȉÔÚfi‚·Ù·. √È ÛÔ‰ÂȤ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛȘ Û fiÛÚÈ·, ÎÚ·Û›, ηϷÌfiÎÈ Î·È Ë Í˘Ï›· Ù˘ ¿ÊıÔÓË ·fi Ù· Á‡Úˆ ‰¿ÛË. À‹Ú¯Â Â›Û˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ· µÔËÌÒÓ (µÏ¿¯ˆÓ) Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Ì·ÚÔ‡ÙÈ, ηÚÊÈ¿, Û›‰ÂÚ·, Î·È ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·. BÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÌÈ· ‰·ÛfiÊ˘ÙË ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î˘Ï¿ÂÈ Ô E‡ËÓÔ˜, Â›Ó·È ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘. E‰Ò ÌfiÓ·ÛÂ Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜, Ô ‹Úˆ·˜ Ù˘ AÏ·Ì¿Ó·˜. ™Â

212

πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∆ÈÌ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘

ÎÂÏ›, Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1888, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁΈӿÚÈ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ 1728, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ‹ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ‹˜. TÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Ì ‰›ÚȯÙË ÛÙ¤ÁË ÎÙ›ÛÙËΠfiˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÓÂ›ÁÚ·ÊË Ͽη ¿Óˆ ·’ ÙË ‚ÔÚÈÓ‹ fiÚÙ·, ÙÔ 1806. OÈ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È ·ÏȤ˜ Î·È Î¿ÔȘ ʤÚÔ˘Ó ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1812. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓÒÁÂÈÔ ÎÈ ¤Ó· ÈÛfiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ÔÏÂÌ›ÛÙÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. TÔ ¿ÙˆÌ· Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ͇ÏÈÓ· ‰ÔοÚÈ·, ÂÈÛÙڈ̤ÓÔ Ì ϿÛË ·fi ¯ÒÌ·. AÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎÂÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯¿ÏÎÈÓË ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ ‚¿ıÚÔ. TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÎËÚ‡¯ıËΠ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ 1965 Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (29

∫ÂÏ› ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·77

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ¶ÔÌ‹ ÙÔ˘ ºÏ¿ÌÔ˘ÚÔ˘, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ˘fi ÙËÓ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ◊Úˆ·, fiÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È‹ÌÂÚÔ ÁϤÓÙÈ. ™ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ù· ‘‘¢È¿ÎÂÈ·’’. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶Â˙ÔÔÚ›· ∞fi ÙȘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ∂4 Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ŒÚ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi °Ú·Ì̤ÓË √͢¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ¿Óˆ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÚÓ¿ ·fi ÙË ªÔÓ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó·. ªÂÙ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÙÔÔıÂÛ›· ªÔ˘ÛÔ˘ÓÈÙÛÈÒÙÈη ÏÈ‚¿‰È· Î·È ÚÔ¯ˆÚ› ÚÔ˜ Ù· ÔÚÂÈ‚·ÙÈο ηٷʇÁÈ· ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜ Ù˘ ºˆÎ›‰·˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ï‹ıÔ˜ Â˙ÔÔÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ. ¶·ÚfiÙÈ fï˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ·˘ÙÒÓ, ¿Óˆ ÛÂ

·ÏÈ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Î·È Î·ı·ÚÈÛÙ›. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‡ÎÔϘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜: ñ ∞fi ÙÔ ¢È¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· ·fi ÙÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚÈ¿. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ∂4. ñ ∞fi ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∑ÒÚÈ·ÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ∆Ô ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· Î·È Â‡ÎÔÏË ‚fiÏÙ· ÂȉÈο ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·fi ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ∑ÒÚÈ·ÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙËÊfiÚ·. ∆Ô ·ÏÈfi ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÌÈ· Î·Ù¿Ê˘ÙË Î·È

™‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ∂4

∞˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂4

213


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·78

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

214

Ôχ ˆÚ·›· ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∑ÒÚÈ·ÓÔ Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÓÈÁ̤ӷ ÛÙ· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∑ÒÚÈ·ÓÔ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ·fiÙÔÌË ·ÓËÊfiÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ì ÓÂÚfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÈÛÔ¸„‹ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘ÓÈÔ‡ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË. ∏Ï›· Î·È Î·ÙËÊÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÙÌ‹Ì· ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ Ï·Ù›·. ñ °‡Úˆ ·fi ÙÔ ∑ÒÚÈ·ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ Õ˚ °È¿ÓÓË Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ı¤·, Â›Û˘ ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ͈ÎÏ‹ÛÈ AÁ›· ™ÔÊ›·, Õ˚ °ÈÒÚÁ˘, ¶·Ó·ÁÈ¿ AÔÛԉ›· Î·È ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ô ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·.

ñ ∞fi ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ∞ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ‰Ú˘Ô‰¿ÛÔ˜. ∆Ô ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·˘Ùfi ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û˘Ó¤¯È˙Â Î·È Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·. ñ ∂›Û˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ºÙÂÚÔ‡ÛÈ Î·È ÙË ¢¤ÛË, ÙÔÓ Õ˚ §È· Î·È ÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙ‹ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. §›ÁÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ›ӷÈ: ñ ∞fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰›Ï· Û ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ڤ̷ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ fiÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ˘ÎÓfi ÂÏ·Ùfi‰·ÛÔ˜ ηÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜. ñ ∞fi ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ ÛÙ· 1.500 Ì. ˘„fiÌÂÙÚÔ, ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙË µÚ‡ÛË µÂÏËÁΤη Î·È ·ÊÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÏÈıfiÎÙÈÛÙÔ Î·ÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜ ñ ∞fi ÙÔ ∆Ú›ÛÙÂÓÔ ÚÔ˜ ÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ·

ªÔÓÔ¿ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓÔfiÙ·ÌÔ˘

∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙ· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·79

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˘. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·ÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÎÈÓËı› ηÓ›˜ Ï›ÁÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Á¤Ê˘Ú·. √ÚÂÈ‚·Û›· ñ ¢È¿Û¯ÈÛË Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ªËÏÈ¿ - ¶‡ÚÁÔ˜ - √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ - ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·. ªÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ªÔ˘ÛÔ˘ÓÈÙÛÈÒÙÈη ÏÈ‚¿‰È·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù˘ÚÔÎÔÌ›Ô, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∞Ó‚·›ÓÂÈ ·fi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· 1-1,5 ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÔÚ›· µ¢ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi ·˘¯¤Ó· ÛÙË ı¤ÛË ∆ÛÂϛηÈÓ·. ∞fi ÂΛ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ Ú¿¯Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û ˘„fiÌÂÙÚ· 1.600 - 1.900 Ì. Û˘Ó¯Ҙ. ¢È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ªËÏÈ¿ (1.784 Ì.), ¶‡ÚÁÔ˜ (1.730 Ì.), ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ Ù˘ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÛÙ· 1.923 Ì. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· - ∞ÏÔÁÔ‚Ô‡ÓÈ ∫·Ú¿‚È - ∫ÔÎοÏÈ· Ì ηٿÏËÍË ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηٿ ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ. ñ ¢È¿Û¯ÈÛË •ËÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∞fi ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ - ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ› ÌÔÚ› ηÓ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó’ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ (1.670 Ì.), ·’ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ˆÚ·›· ı¤·. ∞fi ÂΛ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔ-

ªÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙ· µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·

ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ £ÂÔ‡Ï˘ (1.540 Ì.) ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ ·˘Ù‹ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ·ÊÔ‡ ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÚÒÙ· ÛÙÔ ‡„ˆÌ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi fiÔ˘ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ‚fiÚÂÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ·fiÙÔÌË Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‡„ˆÌ· £ÂÔ‡Ï˘, ÙÔ ÚÒÙÔ ‡„ˆÌ· Ù˘ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ •ÂÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ∞fi ÂΛ Ô Â˙ÔfiÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ı¤· ÚÔ˜ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘. ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¶Ôχ fiÌÔÚʘ Ô‰ËÏ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ: ñ ∞fi ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¢È¯ÒÚÈ, Î·È ∆Ú›ÛÙÂÓÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÚÈ¿ÙÛÈ. ñ ∞fi ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ ÚÔ˜ ∂Ï·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 ¶ÔÏϤ˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙÂÙڷΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÓÔÌfi ºˆÎ›‰·˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο.

ÃÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 Û ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜

215


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

10:56

™ÂÏ›‰·80

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

216

ñ ∞fi ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÏȤˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºˆÎ›‰·˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘ÛÔ˘ÓÈÙÛÈÒÙÈη §È‚¿‰È· Î·È ÎÔÓÙ¿ ·fi Ù· ÔÚÂÈ‚·ÙÈο ηٷʇÁÈ· ÙˆÓ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ. ñ ∞fi ÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔ˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¢È¯ÒÚÈ, æËÏfi ÈÚÈfi Î·È ∆Ú›ÛÙÂÓÔ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÚÈ¿ÙÛÈ Î·È ·fi ÂΛ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·ÏÏÔÓ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ñ ∞fi ÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫˘‰ˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ∫ÚÈ¿ÙÛÈ. ñ ∞fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ - §È‰ˆÚÈΛԢ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫Ô˘¿ÎÈ (‰‡Ô ÛËÌ›·). ñ ∞fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∑ˆÚÈ¿ÓÔ˜ Î·È ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ›Ù ÚÔ˜ ∂Ï·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ›.

ñ ∞fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫fiÎÎÈÓÔ. ñ ∞fi ÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ ÚÔ˜ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ.

¢È¿Û¯ÈÛË ÌÈÎÚÔ‡ ڤ̷ÙÔ˜ ·fi Â˙ÔfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

∫·Ù·Û΋ӈÛË Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜

∆Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ

∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÈϤÔÓ Ù· ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿ Â›Ó·È ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· (¢È¯ÒÚÈ, ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ∫ÚÈ¿ÛÙÈ, æËÏfi ÈÚÈfi). °È· ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚfiÛÊÔÚ· Â›Ó·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∞ÚÙÔÙ›Ó·, ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ›, ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ∑ÒÚÈ·ÓÔ˜ Î·È ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ ηϷ›ÛıËÙÔÈ ÍÂÓÒÓ˜ Û ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÙ›ÛÌ·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÂÓÙ·ÁÈÔ‡˜. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÍÂÓÒÓ˜ ÛÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ÙÔ ¢È¯ÒÚÈ Î·È ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙËÓ ∞ÚÙÔÙ›Ó·. ∆¤ÏÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ∫ÚÔ·ÏÂÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·81

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ ÂÈÛ΢¿ÛÙËΠ̠¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+. ∆ÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ∞ÚÙÔÙ›Ó· - π. ª. ∆›ÌÈÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ™ÙÔ ¶·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (29 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ¶ÔÌ‹ ÙÔ˘ ºÏ¿ÌÔ˘ÚÔ˘, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¢È¿ÎÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ˘fi ÙËÓ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ◊Úˆ·, fiÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È‹ÌÂÚÔ ÁϤÓÙÈ. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ê·ÛÔÏ¿‰· ÓÂÚfi‚Ú·ÛÙË ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È ÏfiÁˆ ÓËÛÙ›·˜ ‹ ÛٷʇÏÏÈ Ì „ˆÌ›. ∞ÏÔ¯ÒÚÈ - °ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ™ÙÔ ∞ÏÔ¯ÒÚÈ, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fiÛÙ·ÍË ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÏ˘Î¿, ÙÔÈΤ˜ ›Ù˜ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ.

¶Â˙ÔÔÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

◊ÚÂÌË ÛÎËÓ‹ ‚Ô˘ÎÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘

217


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·82

MUNICIPALITY OF EFPALIO It is mainly a mountain municipality with very few flat spaces, particularly to the southwestern part, around Mornos’s delta. On the eastern side raises Mt Trikorfa, whose highest peak reaches 1,550 m and ends thorugh abrupt slopes down to the Corinthian Gulf. The presence of river Mornos is very important, since it separates the Municipality from the Municipality of Vardousia to the north and from the Municipality of Nafpaktos on the west. The whole coastal area of the Municipality of Efpalio from the mouth of river Mornos up to Sergoula has been characterized as natural beauty area. Most important sites Efpalio The Byzantine monastery of Agios Ioannis Theologos, the town Efpalio with the stone built fountain, Platanovrisi, Paleokastro, where the ancient town of Oines, the traditional houses as well as the elegant building of the Folklore museum. Monastiraki Monastiraki is a picturesque and beautiful beach village; Kokkinovrachos and Parathalasso are two very beautiful sites there, the sea settlement Skaloma and the beautiful beaches. Klima the monument of the victims of a civil war battle, Koukoura, an old medieval settlement, the ruins of paleochristian basilica of the 4th century AC and the Byzantine church of the Assumption of Jesus. Drosato The panoramic view towards Efpalio valley and the sea. Trikorfo Kefalogiofiro in Mornos, that connects Dorina and Nafpaktia, the Monastery of Agios Avgoustinos and Serafim of Safof (1991) and the Monastery of Agios Nektarios. Filothei The magnificent view from the village to the sea, the traditional houses, the precinct church of Agios Georgios, Paleokastro, which consists of the ruins of ancient fortification, the river Madilo that forms a gorge of amazing beauty with rich flora and fauna and the Monastery of John the Forerunner in Therma. Kabos The church of Agios Nikolaos (1847, 1926) and ancient Potidania. Tichio The building Papapostolou that has been declared preservable, the precinct church of the Holy Mother Dormition (1898, 1927) and the Byzantine monastery of Varnakova. Potidania The precinct church of the Holy Mother Dormition (1851) and the breathtaking view to the mountains of Fokida prefecture, Gkiona and Vardousia. Pirgos The old stone built houses of the village. Sergoula The manor of K. Lidoriki, an old politician, the beach settlement “Sergoula beach”, the mill of Papapolitis with the “canal” that is based on fine art arches and the extended beach. Marathias the sea settlement Marathias, Meteori Vrachi on the creek at the north of Marathias and the chapel Agia Eleousa. Alternative tourism Hiking – Climbing Organized network of marked hiking routes around mount Trikorfo: Sergoula - Sergoula beach (EY1), Pirgos - Marathias (EY6), Pirgos - Paleomilos (EY5), Pirgos Sergoula (EY7), Potidania - Trikorfa top (EY3), Paleomilos - Trikorfa top (EY4), Sergoula - Trikorfa top (EY2). Apart from these routes, there are also more routes, though not marked: from the village Trikorfo towards Kefalogiofiro, Efpalio - Castle of ancient Efpalio or Oineon, at the gorge of the torrent of Madilo and from Marathias towards Meteori Vrachi. Mountain bike Routes around the villages Potidania, Paleoxari and Tichio at the forest roads of mount Trikorfo, from Filothei towards the monastery of Varnakova passing through the site 12 Holly Trees (Pournaria) and close to the top Agios Arsenios and from Filothei towards the village Drosato and the abandoned settlements Ano and Kato Karia.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

10:56

™ÂÏ›‰·83

4x4 routes Crossing of mount Trikorfo from Potidania towards the villages Sergoula, Pirgos and Kabos, from Paleoxari towards the river Mornos, from Pirgos towards Sergoula and from Filothei heading to the village Trikorfo. VARDOUSIA MUNICIPALITY It is a mountainous municipality and dominates the eastern side. Vardousia is a large and complex mountain mass and its highest top is Korax (2495 m). The artificial lake of Mornos and Mornos itself constitute the southern borders of Vardousia Municipality.

Alternative tourism Hiking The E4 European Path and the routes from and to the villages Alpochori, Zoriano, Krokilio and Pentagious, using mainly the older paths and from Tristeno towards the iron bridge of Kokkinos. Climbing Crossing of the mountain top line Milia - Pirgos - Climbing Shelter Sarantena and crossing of Xirovouni. Mountain bike Routes from Artotina towards the villages Dichori and Tristeno, from the village Kerasia towards the village Kriatsi and from Alpochori villages towards Elatou of the Municipality of Apodotia. 4x4 routes Routes from Artotina towards the village Athanasios Diakos, from Artotina towards the villages Dichoi, Psilo Chorio and Tristeno, from the village Kerasia towards the village Kriatsi and from that point on to the village Kalloni of the Municipality of Apodotia, from the Monastery of Agios Ioannis towards the village Kidonia of the Municipality of Apodotia, from the villages Zorianos and Alpochori either towards Elatou of the Municipality of Apodotia, either towards the village Pentagioi, from Pentagioi towards the village Kokkino, from Krokilio towards the village Perivoli.

Dorida

Most important sites Krokileio The stone built Primary School (1904), the beautiful fountain, the imposing basilica of Agios Georgios, the folklore collection (Popular Art museum), the shelter with the amazing view, the traditional houses of Krokilio and the village Avoriti, where General Ioannis Makrigiannis was born. Zorianos The traditional houses of the village, the stone built fountains, the elegant building of the Community (Koinotarchio), the classic building of the Primary School and the Cultural Center at the old building of the Agricultural bank. Koupaki The precinct church of Agios Georgios, the folklore museum roofed at the stone building of the old Primary School. Pentagioi The stone built manor of Papoulia. Tristeno The six water mills, the fountains Megali Vrisi and Motsos’ Vrisi, the School building (1906) and the iron bridge over Kokkinopotamos. Ipsilo Chorio the precinct church of Agios Georgios (1852). Dichori The oak forest and Agia Paraskevi (1728) of Kato Chorio. Kerasia the stone built houses of the village, the imposing stone built church of Agios Georgios and the age-long school. Kriatsio The building complex of five stone built houses on Z shape. Artotina The high, square-shaped houses of particular architectural interest, mainly the houses of Captains Diakos and Skaltsas as well as the Manor of Safakas, the Monastery of John the Forerunner, which was declared preservable in 1965.

219


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

11:05

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

™ÂÏ›‰·84


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:05

™ÂÏ›‰·85

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

∂∫∆∞™∏ 215.755 ÛÙÚ¤Ì. ¶§∏£À™ª√™ 2.173 οÙÔÈÎÔÈ ∂¢ƒ∞ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ 22373. 51 400 π™∆√™∂§π¢∞ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.domnista.gr ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ domnista@otenet.gr K∂¶ 22373. 51 409, 22373. 51 410 ∂§∆∞ 22370. 71 111 π∞∆ƒ∂π∞ 22370. 71 230, 22370. 92 209 §∞√°ƒ∞ºπ∫√ ∫∞π π™∆√ƒπ∫√

°ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi. ∞fi Â‰Ò ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ¤ÓÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ηٿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÕÚË µÂÏÔ˘¯ÈÒÙË, ÛÙȘ 7 - 6 - 1942. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER+ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √∆∞. µÚ›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ∞Ô‰ÔÙ›·˜. ¢ÈÔÈÎËÙÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘.

ª√À™∂π√ ¢√ª¡π™∆∞™ 22370. 92 213 Ã∏™πª∂™ ™∂§π¢∂™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ www.evrytania.gr www.evrytan.gr www.orininafpaktia.gr

¢∏ª√∆π∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ √¡√ª∞™π∞

∂∫∆∞™∏

∫Ú›ÎÂÏÏÔ 51.711 ÕÌÏÈ·ÓË (™Ù·˘ÚÔ‹ÁÈ) 37.321 ¢ÔÌÓ›ÛÙ· 32.170 ªÂÛÔÎÒÌË (∆¤ÚÓÔ˜) 25.743 ƒÔÛο 26.832 ™Ù¿‚ÏÔÈ 18.279 æÈ·Ó¿ 23.699

Àæ√ª∂∆ƒ√

1.120 1.220 1.000 830 1.010 1.230 900

¶§∏£À™ª√™ 2001 ∞¶√™∆∞™∏ ∞¶√ ¡∞À¶∞∫∆√

519 257 696 129 126 305 141

108 118 100 111 120 109 123 221


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:05

™ÂÏ›‰·86

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ªÔÚÊÔÏÔÁ›· º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∆Ô ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÚÂÈÓfi Ì ˘„fiÌÂÙÚ· Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· 600 ¤ˆ˜ Ù· 2.100 Ì. µfiÚÂÈ· ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· (2.101 Ì.) Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ √ÍÈ¿˜ (™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· 1.922 Ì., ∫·Ú¿‚È 1.712 Ì., ∫ÔÎοÏÈ· 1.715 Ì.), Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ¡∞ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ¢ÂÓÙÚÔ‡ÏÈ (1.655 Ì.) Î·È ∫·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿˜ Î·È ÂӉȿÌÂÛ· Ë ÙÔÔıÂÛ›· æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ Â›Ó·È Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Â›Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ¢˘ÙÈο ÙÔ ‚Ô˘Ófi ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ (1.777 Ì.) Î·È ÔÈ ·ÔÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ fiÚÔ˘˜ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÚÔ˘ÛÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ £¤ÚÌÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ΢ÏÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ڤ̷ٷ Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi Ù· µÔ˘Ó¿ Ù˘ √ÍÈ¿˜ Î·È ÙÔ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο. √È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (¢ÔÌÓ›ÛÙ·, ∫Ú›ÎÂÏÏÔ, ƒÔÛο, ™Ù¿‚ÏÔÈ Î·È æÈ·Ó¿) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˙ÒÓË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘, ÂÓÒ ·˘Ù¿ Ù˘ ÕÌÏÈ·Ó˘ Î·È Ù˘ ªÂÛÔÎÒÌ˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∂‡ËÓÔ ÔÙ·Ìfi.

222

ÃÈÔÓÈṲ̂ÓË ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·

∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛË Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¿ÊıÔÓ· ÓÂÚ¿ ÙÔ ÙÔ›Ô ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. ¡∞, ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ NATURA 2000 ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ fiÚÔ˘˜ Û ¤ÎÙ·ÛË 185.420 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ˆ˜ ∆fiÔ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ™ËÌ·Û›·˜ Ì Έ‰ÈÎfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ GR2310004.

™Ù¿‚ÏÔÈ


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:05

™ÂÏ›‰·87

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ πÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›Ûˆ˜ ÂÚ¢ÓËı› Â·ÚÎÒ˜ ·fi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ·Ó Î·È ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. °ÂÓÈο, ·Ú¯Èο ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ, ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÔÏ˘·ÚÈıÌfiÙÂÚ· ·ÈÙˆÏÈο ʇϷ ηٿ ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ÙˆÓ ¢ÔÏfiˆÓ, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÈ ∂˘Ú˘Ù¿Ó˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ, Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯Â Ê˘ÏÂÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯı› ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ∞ÈÙˆÏÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ fiÏÂȘÎÚ¿ÙË. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ ‰Â ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÔÌÔÊ‡ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ˘Ô·ÙÔ˘Ó, ÙÔ 146 .Ã., ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. ∆Ô 279 .¯. ÛÙË ı¤ÛË ∫ÔοÏÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ, ÔÈ ∞ÈÙˆÏÔ› ηٷӛÎËÛ·Ó Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙȘ ¿ÁÚȘ ÔÚ‰¤˜ ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙ· ∂˘Ú˘Ù·ÓÈο ‰¿ÊË. √È °·Ï¿Ù˜ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ µÚ¤ÓÓÔ, ·ÊÔ‡ ÚÔͤÓËÛ·Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· η٤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ÏÂËÏ·Û›· ÙÔ˘ ª·ÓÙ›Ԣ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ∞ÈÙˆÏÔ› Î·È µÔȈÙÔ›

ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ºˆÎ›˜, §ÔÎÚÔ›, ªÂÁ·Ú›˜ Î·È ∞ıËÓ·›ÔÈ Û˘Ì·Ú·Ù¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÚÔÌ›˜ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ. √ µÚ¤ÓÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ̤۷ ·fi ·Ê‡Ï·ÎÙ˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ Ù˘ √›Ù˘ ÛÙËÓ ∞Èوϛ·, fiÔ˘ η٤Ϸ‚·Ó Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË ∫¿ÏÏÈÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ∫ÔοÏÈ·. ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi, Á˘ÌÓfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ‚Ô˘Ófi Ù· ∫ÔοÏÈ·, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ηχÙÂÚ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·fi Ù· ÎfiηϷ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó Â‰Ò ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ °·Ï¿Ù˜. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÛËΈÌfi ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜, ÙÔ 1821, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ, Ù˘ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ·ÚÌ·ÙÔÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ °ÈÔω·Û·›ˆÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ Î·Ù¿

∫ÔÚ˘Ê‹ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜

√ ∫ÚÈÎÂÏÔfiÙ·ÌÔ˜

223


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:05

™ÂÏ›‰·88

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ '21 ¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ·fi οı ¿ÏÏÔ ¯ˆÚÈfi, ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÛÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜ (µ·ÏηÓÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·). ŸÌˆ˜ ÛÙ·ıÌfi ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÔÙÂÏ› Ô πÔ‡ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ 1942, ÔfiÙ ÎËÚ‡¯ıËΠÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¢ÔÌÓ›ÛÙ· Â›ÛËÌ· Ô ¤ÓÔÏÔ˜ ∞ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔÓ ÕÚË µÂÏÔ˘¯ÈÒÙË, ÒÛÙ ‰Èη›ˆ˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆ˜ Ë «¡¤· ∞Á›· §·‡Ú·». √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ √ ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ¡·‡·ÎÙÔ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¡·‡·ÎÙÔ˜ - ™›ÌÔ˘ - ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ ∞Ú¿¯ˆ‚· - ¢ÔÌÓ›ÛÙ·. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ˜ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ Î·È ·fi ÂΛ ÚÔ˜ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. º˘ÛÈο ÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Î·È Ë §·Ì›· Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·, ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Ú·¿Óˆ ‚·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ, Êı¿ÓÔ˘Ó ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ™ÎÔÈ¿, ªÂÛÔÎÒÌË, ∫·ÛÙ·ÓԇϷ Î·È ƒÔÛο. ¶ÂÚ›Ô˘ 1 ¯ÏÌ. ÌÂÙ¿ ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ· ÍÂÎÈÓ¿ ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÔÚÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ™Ù¿‚ÏÔÈ Î·È

ÕÌÏÈ·ÓË. ∆· æÈ·Ó¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ Ì ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Â›Û˘ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο. ∞ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ™ËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ∏ ¢ÔÌÓ›ÛÙ· Â›Ó·È ¯ˆÚÈfi Ô˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ηٿÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ 1454/1455. NfiÙÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙË N·˘·ÎÙ›·. ™’ ·˘Ù‹Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·˘ÙfiÓÔÌ· ·ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› M·Ú›ÓÔ˜, ™ÎÔÈ¿. ÕÏÏÔ˜ ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë MÂÚ˙È·Ó‹. °‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ E‡Ú˘ÙÔ, ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ E˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ¶Èı·ÓÒ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈ· ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ¢fiÌÓ· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. EÔ̤ӈ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ· ‹ ¢ÔÌÓ›ÙÛ·

™›ÙÈ ÛÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·

224

∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÛÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·89

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ù˘ ¢fiÌÓ·˜. ¶ÔÈ· fï˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ H›ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜ (ÛÙË N·˘·ÎÙ›· ˘‹Ú¯·Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¢Ô‡Î·˜ Î·È ºÚ¿Áη). ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Ó· ‹Ù·Ó ηÌÈ¿ ·Á›· Î·È Ó· ˘‹Ú¯Â Ó·fi˜ ‹ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ·ÊÔ‡ ¢ÔÌÓ›ÎË, ¢ÔÌÓ›ÓË Î·È ¢fiÌÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÔÚÙÔÏfiÁÈÔ Û ÔÏϤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. µfiÚÂÈ· Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ¶·ÏÈÔÎÏ‹ÛÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ù¿‚ÏÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›È· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ º·ÓÙ›ÓÔ˜ ‹ º·ÓÙfi˜ (·Ú¯. Ê·ÓÙfi˜ = ÔÚ·Ùfi˜). Œ¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·ÏÈÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù›¯Ô˘˜. ªÂÚÈÎÔ› ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Â‰Ò ÙËÓ ·Ú¯·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, ÙËÓ √ȯ·Ï›·, Î·È ıˆÚÔ‡Ó ÙË º·ÓÙ›Ó· Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘. H ¢ÔÌÓ›ÛÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ˆÚÈfi. E‰Ò ÛÙȘ 7 IÔ˘Ó›Ô˘ 1942 Ô ÕÚ˘ BÂÏÔ˘¯ÈÒÙ˘ ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ EıÓÈ΋˜ AÓÙ›ÛÙ·Û˘ ηٿ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. K¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÚÒÙË K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ IÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̷Á¢ÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Û ¯ÒÚÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘, Á›ÓÔÓÙ·È Ï·ÌÚ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ™ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË, ¤¯ÂÈ ·ÓÂÁÂÚı› Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘, Ô˘ ›ӷÈ

∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

•ˆÎÏ‹ÛÈ· ÛÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·

∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

225


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:06

™ÂÏ›‰·90

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ÙÚ›ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔ‡ÏÔ. H ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1886. ŸÌˆ˜ ÙÔ 1829 Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Aı·Ó¿ÛÈÔ, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜ ηÙ‰·Ê›ÛÙËΠÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ Ó·fi˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. EӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Ù¤ÌÏÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛıËΠ·fi ÙÔÓ ªÂÙÛÔ‚›ÙË Í˘ÏÔÁχÙË °ÈÒÚÁË ª¤Ú·ÓÔ ‹ ªËÏÈÒÙË. ¢È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔȘ ·ÏȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Õ˚ NÈÎfiÏ·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1844, Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1935 Î·È ÙÔ 1961. ™Â Ì·Á¢ÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÏfiÊÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Õ˚ §È·˜ (·ÓÂÁ. 1933), fiÔ˘ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË. ™ÙÔ º·ÓÙ›ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÏfiÊÔ˘, ÛÙË ı¤ÛË “¶·ÏÈÔÎÎÏ‹ÛÈ” ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1970 ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ “¶·Ó·ÁÈ¿ Ë ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ·”. ™ÙÔ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi AÌ¤ÏÈ· Â›Ó·È Ë AÁ›· K˘Úȷ΋ Ô˘ Í·Ó·ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1931. O Õ˚ °ÈÒÚÁ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “P›˙˜” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· AÌ¤ÏÈ· Î·È ÙËÓ MÂÚ˙·Ó‹. Y‹Ú¯Â ÙÔ 1814, Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1902

226

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Û›ÙÈ· Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

Î·È ÙÔ 1961. O Õ˚ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ·ÎÚ›Ù·˜ „ËÏ¿ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi (æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜) ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1951 Î·È Í·Ó·ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1982. O ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ηٷÛ΢‹˜ 1977. MÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Ì Ï‹ıÔ˜ ·fi ·Ï·È¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·Ú¯ÂÈ·Îfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È Â›‰Ë ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â˘Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Â˘Ú˘Ù¿ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ¿ÏψÓ. §›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÙÔÔıÂÛ›· Õ˚ §È¿˜ Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ·Ó·„˘¯‹˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Ì·ÏÎfiÓÈ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. ™Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ÙÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ú‡· µÚ‡ÛË Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Ï›ÌÓË ∑ËÚ¤ÏÈ·. ∂›Û˘ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. Ô ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi ˘‰ÚfiÌ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. O Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ M·Ú›ÓÔ˜ (‹ ÙÔ M·Ú›ÓÔ) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘, µ¢ Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜, Û ˘„fiÌ. 900 Ì. E‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÏÔÊ›ÛÎÔ Ô Ó·fi˜ Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 1671 Î·È 1826, Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Â·Ó·ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1905 - 1912. K·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ M·Ú›ÓÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ›¯Â 10 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. NfiÙÈ· ÙÔ˘ M·Ú›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜ MÂÚÙ˙È·Ó‹ Î·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ· Ë ™ÎÔÈ¿ Û ˘„fiÌ. 1.120 Ì. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó TÛÂÎÏ›ÛÙ· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 20 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. TÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÓ·ÓÙÂÚ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÛÎÔÈ¿, ηڷԇÏÈ). EÓÔÚÈ·Îfi˜


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·91

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜. ™ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∫Ú›ÎÂÏÏÔ˘ ∆Ô ∫Ú›ÎÂÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÂÏ·ÙfiÊ˘Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∆Ûԇ̷˜ (1.583 Ì., 1.535Ì.) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ (ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ fi¯ıË ÙÔ˘), Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁȤ˜ Ù˘ √ÍÈ¿˜ Î·È ÙÔ ™˘ÁÎÚÂÏÏfiÚÂÌ· Ì ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ “™ÙÂÓ‹” ·fi ÙȘ ‚Ô˘ÓÔÏ·ÁȤ˜ Ù˘ ∞ÓÈ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜, Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÈfi ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ KÚ›ÎÂÏÏÔ ÚÔ‹ÏıÂ, Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ù¿ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ·fi 7 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ (KÂÚ·Ì›‰È·, ¶·ÏÈfiÛÈÙ·, ºÔ˘Í˘ÏÈ¿ ÎÙÏ), Ô˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ÎÙÈÛ·Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ˆÏËÓ¿ÚÈ·, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ËÁ‹ Ô˘ ÙË ‚Ú‹ÎÂ Ù˘¯·›· ¤Ó·˜ ÙÚ¿ÁÔ˜ (Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ ··ÓÙÈ¤Ù·È Î·È Û ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ PÔ‡ÌÂÏ˘). ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı›

Î·È ·Ú¯·›· ÂÚ›È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. TÔ KÚ›ÎÂÏÏÔ Â›Ó·È ÓÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ŸÏË Û¯Â‰fiÓ Ë Â‰·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ· ηχÙÂÙ·È ·fi ˘ÎÓ¿ ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛË. H ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙË P¿¯Ë T˘ÌÊÚËÛÙÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ KÚ›ÎÂÏÏÔ Â›Ó·È ÂÎı·Ì‚ˆÙÈ΋. O ·Ì·ÍÈÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ̤۷ ·fi ˘„›ÎÔÚÌ· ¤Ï·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ Û ¿„ÔÁÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ·›ÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜. °Ú·ÊÈ΋ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ë Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ٷ ‚·ı‡ÛÎÈ· Ï·Ù¿ÓÈ· ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο Ì·Á·˙¿ÎÈ·. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ (·Ú¯¤˜ 20Ô˘ ·È.). Ô˘ Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚÔ ÌÓËÌÂ›Ô Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ŸÌÔÚÊ· ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÌ·›Ô ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·Ú¿ ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. AÍÈÔı¤·Ù˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ù· "ÛˆÏËÓ¿ÚÈ·", ÔÈ ÂÙ¿ ¤ÙÚÈÓ˜ ‚Ú‡Û˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. E‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ KÚÈÎÂÏÏÈÒÙ˜ Ì·ÛÙfiÚÔÈ (¯Ù›ÛÙ˜) Ù˘ ¤ÙÚ·˜

√È ‚Ú‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ˘

227


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:06

™ÂÏ›‰·92

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ‹Ù·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙÔ›. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚ›ÊËÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·›ÁÏË, Ì fiÌÔÚÊ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ·, Ì ¤ÙÚÈÓ˜ Î·È ÎÂÚ·Ìȉ¤ÓȘ ÛÙ¤Á˜. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 1906 ·fi ÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ™˘ÁÁÚÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌ›Ô.

AÍ›˙ÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ K·ÏÏÈı¤·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ·Ú˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ KÚ›ÎÂÏÏÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ· Ì ·Ó·Âٷ̤ÓÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË. µfiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “∫ÔÎοÏÈ·” ˘¿Ú¯ÂÈ ªÓËÌÂ›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ӛ΢ ÙˆÓ ∞ÈÙˆÏÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ, ÙÔ 279 .Ã., fiÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜. ™ÙÔ KÚ›ÎÂÏÏÔ ˘‹Ú¯Â Ë ·Ú¿‰ÔÛË Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ÎÚÈÎÂÏÏÈÒÙÈ΢ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ (·Ó‰ÚÈ΋˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛ·˜), fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ηÏԸʷṲ̂ÓÔ˘ ÎÚÈÎÂÏÏÈÒÙÈÎÔ˘ ÙÚÔ‚¿, Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÈÒÙË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· æÈ·ÓÒÓ E›Û˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ KÚÈΤÏÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· æÈ·ÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ æÈ·Ó¿, ÕÁÈÔ˜ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜, B‡ıÈÛÌ·, K·ÛÙ·ÓԇϷ Î·È ¶·Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ. T· æÈ·Ó¿ Â›Ó·È ÊˆÏÈ·Ṳ̂ӷ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÈ˙¿ Ù˘ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜. E‰Ò ÚˆÙ·ÁˆÓÈ228

ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ï·ÙÔ Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ô˘ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÈ¿‰· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÂÌ·ÙÈÒÓ. ∞Ó·ÙÔÏÈο Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙË ı¤ÛË ∑·ÁÔÚ¿, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈΛϷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Èı¿ÚÈ·, ‹ÏÈÓ· Ï˘¯Ó¿ÚÈ· Î·È Ï‹ıÔ˜ ıÚ·˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÎÂÚ·ÌÈο Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· ∫Ù›ÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›¯Ô˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ¤ÙÚ˜ Ô˘ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú¯·›Ô˘ οÛÙÚÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚ¢ÓËı›. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (¶·Ó·ÁÈ¿) Ì ÙȘ ·ÁÈÔÁڷʛ˜ Ù˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËΠ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô. AÍÈÔ·Ú·Ù‹ÚËÙ· Â›Ó·È Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ·ÙËÙ‹. B¤‚·È· Ë ÔÙ·ÌÈ¿ ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ™ÂÏÈÒÙË ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙˆÓ æÈ·ÓÒÓ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘. TÔ B‡ıÈÛÌ· (™¤ÏÔ˜ = ¯ˆÚÈfi) ÛÙ· µ∞ Î·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘, ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙˆÓ æÈ·ÓÒÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë K·ÛÙ·ÓԇϷ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 980 Ì. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó ™¤ÏÈÙÛ· (= ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi, ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ). T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 30 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. AÓ·ÙÔÏÈο Ù˘ K·ÛÙ·ÓԇϷ˜ Ô Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ÕÁÈÔ˜ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ó·fi Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÂΛ. ™Ù· ‰˘ÙÈο Ë PÔÛο, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ B·ı‡ÚÂÌ·. ™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫·ÛÙ·ÓԇϷ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ οÛÙ·ÓÔ˘. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ƒÔÛο˜ ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È ¡¢ ÙˆÓ æÈ·ÓÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë PÔÛο Û Ï·ÁÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ AÚÎÔ˘‰fiÙÚ˘·.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·93

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ™ÙÔÓ ÂÓÔÚÈ·Îfi Ó·fi Ù˘ AÁ›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ 19 M·˝Ô˘ 1829 ¤ÁÈÓÂ Ë EÁ¯ÒÚÈÔ˜ ™˘Ó¿ıÚÔÈÛȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηÙÔ›ÎˆÓ 6 ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ. ÕÍÈÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜. TÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ù˘ ƒÔÛο˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· Î·È ÙÔÓ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ‚¤‚·È· ·ÔÙÂÏ› ·ÍÈÔı¤·ÙÔ Ì ÙȘ ·ÌÌÔ˘‰ÂÚ¤˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ fi¯ı˜ ÙÔ˘. ∆Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÙÔÔıÂÛ›· “¶·ÓÙ·‚Ú¤¯ÂÈ”. ŒÓ·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ, fiÔ˘ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ “¶·ÓÙ·‚Ú¤¯ÂÈ”, Â›Ó·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜. H ʇÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û’ fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ƒÔÛο Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ¢ÔÏÈ·Ó¿ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÛÙÂÓ‡ÂÈ ¿Ú· Ôχ Î·È ¤¯ÂÈ Ï¿ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 2 Ì. Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘. æËÏÔ› ‚Ú¿¯ÔÈ ˘„ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ê·Ú¿ÁÁÈ Ô˘ Û ÌÂÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ ¢ÔÏÈ·ÓÒÓ, ¿Óˆ ·fi Ù· ‚Ú¿¯È·, ηÙ‚·›ÓÂÈ ÓÂÚfi ·fi ¤Ó· ϤÁÌ· Ú˘·ÎÈÒÓ, Ô˘ fiˆ˜ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛΤ·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ› ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ı¤·Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ƒÔÛο˜ ÛÙË ı¤ÛË ∫¿Ùˆ ‚Ú‡ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 1.900 Ì. Ì 29 ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ¤ˆ˜ 12 Ì. ‡„Ô˜. AÓ·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ “KˆÏÔÁϤ'”, (“K·ÏÔÁϤ’"). E›Ó·È Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ. §fiÁˆ Ù˘ ηÁÎÂψً˜ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Í˘, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ, ÁÈ' ·˘Ùfi ‹Ú ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·. TÔ‡ÙÔ fï˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·‰È¿‚·ÙÔ.

∏ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·

∏ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ƒÔÛο˜

229


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:06

™ÂÏ›‰·94

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ™ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ PÔÛο˜ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 820 Ì. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ·' ·˘Ù‹ Î·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘, ÛÙȘ ÓfiÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ K·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜. K·Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 20 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó ¢ÔÏÈ·Ó¿ (Ù·). EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Â›Ó·È Ô ÕÁÈÔ˜ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·È ÍˆÎÏ‹ÛÈ Ë AÁ›· B·Ú‚¿Ú· Ô˘ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Ô ÂÚÈ·ÙËÙ‹˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ·¤ÚÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·, Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ K·ÎÔÁ¤Ê˘ÚÔ (Û¯ÔÈÓ¤ÓÈÔ ÎÚÂÌ·ÛÙfi ÁÂʇÚÈ), ÙÔ˘ “¶·ÓÙ·‚Ú¤¯ÂÈ” ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ÕÏÏÔ˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô KÔÓÙfi˜. M¤¯ÚÈ ÙÔ 1928 ÏÂÁfiÙ·Ó KÔÓÙ›‚·, ÙÔ 1929 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠ۠KÔÓÙfiÓ Î·È ÙÔ 1940 KÔÓÙfi˜. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ›¯Â 6 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. BÚ›ÛÎÂÙ·È µ¢ Ù˘ PÔÛο˜ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 780 Ì. O ÌÈÎÚÔÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛÊËӈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ÛÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ìfi¯ıÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ Â˙ԇϘ Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi Ô˘ ¯¿ÛÎÂÈ. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ªÂÛÔÎÒÌ˘ ∏ MÂÛÔÎÒÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì TÚȯˆÓ›‰· Î·È N·˘·ÎÙ›·. M¿ÏÈÛÙ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ Î·˙¿ ÙˆÓ KÚ·‚¿ÚˆÓ. MÂÙ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο Ì ÙË Ó¤· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘¿¯ıËΠÛÙËÓ E˘Ú˘Ù·Ó›·. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ˘ÎÓfi ÂÏ·ÙÔ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ·. ∆Ô ÙÔ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿. ª¤Û· ÛÙ· ¤Ï·Ù· Î·È ÙȘ ηÛÙ·ÓȤ˜, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ 3 ·Ú·ÔÙ¿ÌˆÓ Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂‡ËÓÔ Î·È ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ (1.777 Ì.), K·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿˜ (1.563 Ì.) Î·È §‡Ú· (1.636 Ì.) 230

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ηٿÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ 1454/55 Ì 7 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â›Û˘ Î·È ˆ˜ ∆¤ÚÓÔ˜. TÔ 1961, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï·ÁÈ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ K·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿, ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û‹Ï·ÈÔ ªÂÛÔÎÒÌ˘ Ì ı·˘Ì¿ÛÈÔ˘˜ ÛÙ·Ï·¯Ù›Ù˜ Î·È ÛÙ·Ï·Á̛٘. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ, Á‡Úˆ ÛÙ· 15 ÏÂÙ¿ Â˙ÔÔÚ›·˜. °Ú·ÊÈ΋ Ë Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÙËÓ ‚·ı‡ÛÎÈ· ·ÁÚÈÔηÛÙ·ÓÈ¿ Î·È Ì ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘ ÎÙ›ÛıËΠÙÔ 1911. ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï¿Ù·ÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 960 Ì.Ã. A˘ÙfiÓÔÌ· ·ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ P˘¿ÎÈ. ÕÏÏÔÈ ·ÁÚÔÔÈÎÈÛÌÔ› ›ӷÈ: AÁ›· TÚÈ¿‰·, KÔÚÈÛÈ¿, K·Ú›ÙÛ·, AÚ‚Ô˘Ó›ÙÛ·, K·ÌÈ¿, ¶·ÏÈfi‰ÂÓ‰Ú·, KÂÚÓ‹, KÔ˘Ì·ÚÈÛÙ¿ Î·È K·Ú˘¿. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ K·ÌÈ¿ Î·È AÚ‚Ô˘Ó›ÙÛ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Ê·Ú¿ÁÁÈ “PÔ˘Èfi”. ™ÙËÓ AÚ‚Ô˘Ó›ÙÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ‰È¿Û·ÚÙ· ‹ÏÈÓ· ıÚ·‡ÛÌ·Ù·, ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ú¯·›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. M ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÔÈ ı¤ÛÂȘ NÔ‡Úη ™Î¿Ï· Î·È K·ÏfiÁËÚÔ˜ ÛÙÔ ZËÚ¤ÏÈ, ÛÙÔ ‰È¿ÛÂÏÔ ÌÂٷ͇ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Î·È MÂÛÔÎÒÌ˘. E‰Ò ÙÔ 1821 ¤ÁÈÓ ÓÈÎËÊfiÚ· Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ °ÈÔω·Û·›ˆÓ Î·È Ô NÔ‡Úη˜ ™¤Ú‚È·Ó˘ ËÙÙ‹ıËΠηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™Ù¿‚ÏˆÓ B∞ Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ™Ù¿‚ÏÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘. KÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊÒÓ Ù˘ OÍÈ¿˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ· ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ™Ù·‚ÏÈÒÙË. TÔ ˘„ËÏfi ˘„fiÌÂÙÚÔ, Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÔÈ ·Ú·fiÙ·ÌÔÈ ÙÔ˘ KÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Ì·˙› Ì ٷ ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ›Ô Î·È ÌÈ· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, Ô˘ Ù¤ÚÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·95

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜

™Ù¿‚ÏÔÈ

H ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¢fiÌÓ·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·. E‰Ò ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·˜. EÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Ô ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ·ÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›· (1817) Ô ÕÁÈÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜. ∆ÔÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÕÌÏÈ·Ó˘ ™Ù· ¡∞ ÙˆÓ ™Ù¿‚ÏˆÓ Â›Ó·È Ë ÕÌÏÈ·ÓË ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ OÍÈ¿˜ ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘, Ù˘ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·˜. TÔ ¯ˆÚÈfi ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛıËΠÙÔ 1928 Û ™Ù·˘ÚÔËÁ‹ Î·È ÙÔ 1940 Û ™Ù·˘ÚÔ‹ÁÈÔÓ. T· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘‹Ú¯Â ÛÙ·˘ÚÔËÁÈ·Îfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘·ÁfiÙ·Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. TÔ 1991 Â·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ·ÏÈfi fiÓÔÌ· ÕÌÏÈ·ÓË

(·Ó·‚χ˙ˆ - ·Ó·Ìχ˙ˆ - ·Ó·ÌÏ¿ˆ ·ÌÏ¿ˆ - ¿ÌÏ·˜ - ¿ÌÏÈ·ÓË = ı¤ÛË fiÔ˘ ·Ó·‚χ˙ÂÈ ÓÂÚfi). TÔÔıÂÛ›· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÕÌÏÈ·ÓË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿‚·ÛË ÌÂٷ͇ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ Î·È °ÎÈÒÓ·˜. TÔ ¯ˆÚÈfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ηٿÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ 1454 / 55 Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‹Ù·Ó ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ˆÚÈfi. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1600, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÔıˆÌ·ÓÈο ηٿÛÙȯ·, ·Ó‹Î ÛÙÔÓ Î·˙¿ KÚ·‚¿ÚˆÓ. EÚ›È· ·Ï·ÈÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ı¤ÛË AÌ¤ÏÈ·, fiÔ˘ Î·È Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘. ∆Ô 2007 ‚Ú¤ıËΠٿÊÔ˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. Ì.Ã. ™Â ·ÁΈӿÚÈ ·ÏÈ¿˜ ÔÈΛ·˜ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ 981. M¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ó·Ô›, Ë AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ó·fi˜ Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ ÂÓÔÚÈ·Îfi˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘

°ÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ÕÌÏÈ·Ó˘

231


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:06

™ÂÏ›‰·96

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ÂÓÔÚ›·˜. H AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ÌÔÓfiÎÔÁ¯Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔ‡ÏÔ, Ì 10 ΛÔÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. OÈ ÚÒÙÔÈ 4 ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ› Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ›. Afi ÂÓÂ›ÁÚ·ÊË Ͽη, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÎÙ›ÛıËΠÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1867, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, Â¿Ó Û˘Ó‰˘·Ûı› Ì ÙȘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ù¤ÌÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË. TÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛıËΠÙÔ 1801, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ 1806, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔ 1859 Î·È 1860. TÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1886 ÚÔÛÙ¤ıËΠÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ÙÔ 1905 Ô Á˘Ó·ÈΈӛÙ˘. Afi ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ B‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔ-

232

√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÛÙËÓ ÕÌÏÈ·ÓË

ÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ Ô Ó·fi˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™Â٤̂Ú˘ 1908 - 1909. O Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛıËΠÙÔ 1894, Â›Ó·È ÌÔÓfiÎÔÁ¯Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÙÚÔ‡ÏÔ Ì 10 ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ΛÔÓ˜ (4 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ› Î·È 6 ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ›). H ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ AÁ›ˆÓ KˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È EϤÓ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ 1890 Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È ÂÓÂ›ÁÚ·ÊË ÌÈÎÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ÚˆÛÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘Ê·ÓÙÒÓ. M¿ÏÈÛÙ· ÚÔÔÏÂÌÈο, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ˘, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÁÓÂı·Ó Ì·ÏÏ› ÛÙË Úfiη Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó “ÚÔο‰Â˜”. E›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÚÔο‰ˆÓ. E›Û˘ ¿ÍÈ· ÂȉÈ΋˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÊÔÚÂÛÈ¿ Ù˘ AÌÏÈ·Ó›ÙÈÛÛ·˜, ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ Û‡ÓÔÏÔ ˘Ê·ÓÙÈ΋˜. TË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ÕÌÏÈ·Ó˘ ‡ÌÓËÛÂ Î·È Ô KˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜. ∆ËÓ ÕÌÏÈ·ÓË ‡ÌÓËÛ Û ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Úη‚›ÙÛ·˜ ÙÔ 1895. ºËÌÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÌÏÈ·Ó›ÙÈÎÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ™Ù¤ÁÎÔ˜ Ô˘ ¯ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·97

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ¶ÔÏÏ¿ ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÎÏÂÊÙÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÂÙ·Ó·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˘ÎÓ¿ ‰¿ÛË ·fi ·ÈˆÓfi‚È· ¤Ï·Ù·, Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Û¿ÓÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ Î·È ÛÎÈÂÚ¿ Ï·Ù¿ÓÈ· Ô˘ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÚfiÌ˘ÏˆÓ Î·È ·ÏˆÓÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¿Óˆ Û ÔÏÏÔ‡˜ ‰·ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Ô˘ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ∫¤ÓÙÚÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞.

¶Â˙ÔÔÚ›· ∞fi ÙȘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ê˘ÛÈο ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ∂4 Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰ÚÔÌ‹: ·Ú¯Èο ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ, Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ, Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ù¿‚ÏÔÈ. ªÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· Ï›ÁÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ì ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì ÓfiÙÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ (ÕÌÏÈ·Ó˘ - ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·˜ - °·Ú‰ÈΛԢ ºıÈÒÙȉ·˜) Êı¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÌÏÈ·ÓË. ∞fi ÂΛ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ª·Ó‰ÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ¶Â˙ÔÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·-

¶·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ

ÕÔ„Ë Ù˘ ÕÌÏÈ·Ó˘ ·fi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ∂4

233


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:06

™ÂÏ›‰·98

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ÎÙËÚÈÛÙ›, ·Ó Î·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÂȉÈο οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “¶·ÓÙ·‚Ú¤¯ÂÈ” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÚÔ˘ÛÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ∂‡ÎÔϘ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·, ·fi ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ª·Ú›ÓÔ Î·È ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ™ÎÔÈ¿. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Ù˘ ªÂÛÔÎÒÌ˘.

234

™ÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ·‚Ú¤¯ÂÈ

√ÚÂÈ‚·Û›· √ÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ¶Ï·Ù·Ó¿ÎÈ Î·È ∫·ÚÊÔÂÙ·ÏÈ¿˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ӷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ™ËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓË ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ì ÙÔ ÓÔÌfi ºıÈÒÙȉ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÏÔÁÔ‚Ô‡ÓÈ ∫·Ú¿‚È - ∫ÔÎοÏÈ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηٿ ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ. ∏ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Â›Ù ·fi ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ›Ù ·fi ÙÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ Ù˘ √ÍÈ¿˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞Ô‰ÔÙ›·˜. √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È Ë Î·Ù¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ™ÂÏÈÒÙË, ¤Ó· ÁÚ·ÊÈÎfi Ê·Ú¿ÁÁÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· æÈ·Ó¿.


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·99

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›· ∞fi ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù˘ √ÍÈ¿˜, ¿Óˆ ÛÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· ∞ÏÔÁÔ‚Ô‡ÓÈ ∫·Ú¿‚È - ∫ÔοÏÈ·, ÌÔÚ› ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜. ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡ ¢È·‰ÚÔ̤˜ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™˘ÁÎÚ¤ÏÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ µ‡ıÈÛÌ· Î·È ª·Ú›ÓÔ˜. ¢È·‰ÚÔ̤˜ 4x4 √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÙÂÙڷΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿Ú· ÔÏϤ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜: ñ ∞fi ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘. ñ ∞fi ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi µ‡ıÈÛÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ˜ æÈ·Ó¿. ñ ∞fi ÙÔ ∫Ú›ÎÂÏÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ª·Ú›ÓÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ˜ æÈ·Ó¿. ñ ∞fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·-

ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ÎÔÈ¿ Î·È ·fi ÂΛ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÕÁÈÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ÚÔ˜ æÈ·Ó¿ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÓÈ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ÎÔÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·ÛÙ·ÓԇϷ Î·È ÙË ƒÔÛο Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ Ù˘ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ÛÙË ı¤ÛË §·ÎÎÒÌ·Ù·. ñ ∞fi ÙË ı¤ÛË æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔÓ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ªÂÛÔÎÒÌË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›Ù ÚÔ˜ ƒÔÛο ›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫ÔÓ›Ûη ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌÔ˘. ñ ∞fi ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ· ÚÔ˜ ÙȘ ÙÔÔıÂۛ˜ ∫ÚÈ Î·È µ¿ÏÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ù¿‚ÏÔÈ. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ù¿‚ÏÔÈ Â›Ù ÓfiÙÈ· ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË æËÏfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÌÏÈ·ÓË, ›Ù ‚fiÚÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ∫ÚÈÎÂÏÏÔfiÙ·ÌÔ˘ ÛÙËÓ √ÍÈ¿. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÌÏÈ·ÓË ÚÔ˜ ™·Ú¿ÓÙ·ÈÓ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi °·Ú‰›ÎÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºıÈÒÙȉ·˜. ñ ∞fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÌÏÈ·ÓË ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Î·È

ªÈÎÚ‹ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·

¢È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙË Ê‡ÛË Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·

235


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

11:06

™ÂÏ›‰·100

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ª·Ó‰ÚÈÓ‹ Î·È §È‚·‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜. ∂ÛÙ›·ÛË - ¢È·ÌÔÓ‹ ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·, ∫Ú›ÎÂÏÏÔ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÓ›·, ¿ÏÏ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ (·ÚÙÔÔÈ›·, ·ÓÙÔˆÏ›· ÎÙÏ) Î·È ÛÙËÓ ÕÌÏÈ·ÓË. ™ÙÔ ∫Ú›-

ÎÂÏÏÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÔÓ¿‰· ·ÚÙÔÔÈ›Ԣ. °È· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ¿ÏÈ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¢ÔÌÓ›ÛÙ· Î·È ∫Ú›ÎÂÏÏÔ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ Ù˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û ηٷχ̷ٷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leader+ ̤ۈ Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞.∂. √.∆.∞. ÛÙ· 2 ·˘Ù¿ ¯ˆÚÈ¿. ∂›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ÍÂÓÒÓ˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÕÌÏÈ·ÓË, ƒÔÛο Î·È ™Ù¿‚ÏÔÈ. ∆ÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ √ÈÎÈÛÌfi˜ ∫·ÛÙ·ÓԇϷ °ÈÔÚÙ‹ ηÛÙ¿ÓÔ˘ ™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∫·ÛÙ·ÓԇϷ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ æÈ·ÓÒÓ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ οÛÙ·ÓÔ˘. ¢ÔÌÓ›ÛÙ· - °ÈÔÚÙ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ™ÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘.

™ÎÈ¿¯ÙÚÔ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

¶·ÏÈfi ÍÂÓÔ‰ÔÂ¯Â›Ô ÛÙË ¢ÔÌÓ›ÛÙ·

∏ ÙÔÔıÂÛ›· ¶·ÓÙ·‚Ú¤¯ÂÈ

236


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·101


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·102

MUNICIPALITY OF DOMNISTA The name of the Municipality came from the homonymous historic village. Aris Velouchiotis started the armed struggle against the Germans started here on 7-6-1942. The geomorphologic relief of Domnista Municipality is particularly mountainous and the altitude varies from 600 to 2,100 meters. To the north it neighbors with Kaliakouda (2101 m) and to the east with the Oxia mounts (Sarantaina 1922 m, Karavi 1712 m, Kokkalia 1715 m). To the southeast it neighbors with the mountains Dentrouli (1655 m) and Karfopetalia and to the west with the mountain Platanaki (1777m) as well as the foot of mountain Panaetoliko. Many creeks flow through these mountains, most of which flow into Krikellopotamos that starts on the mountains of Oxia. Historic details In 279 BC, at the position Kokalia, near Krikello, the Aetolians beat and totally ruined the wild swarms of the Galatians that invaded the Evritanian territory. During the great commotion in 1821, the Municipality of Domnista played a very important role that is linked to the presence in this area of the powerful-armed force family of Gioldasaioi. In June 1945, a very important date for the place, the armed struggle of the National Resistance by Aris Velouchiotis was officially declared. Most important sites Domnista The Monument of National Resistance, the precinct church of Agios Athanasios (1886), the historical and folklore museum, the position Agios Ilias with the panoramic view and the old renovated water mill of the village. Krikello The whole ground district covered by thick fir forests, the picturesque and huge village central square with the shadowy plains, surrounded by traditional small shops, the seven stone fountains, the beautiful old stone houses and building and the battle monument from the historical victory of the Aetolians against the Galatians. Psiana The river of Krikellopotamos and the gorge of Seliotis. Roska The magnificent view of the village towards Kaliakouda and Krikellopotamos, the position “Padavrechei” [Always raining] (high rocks that raise high above the two sides of the river and form an impressive gorge that seems to be covered at some parts. From the Doliana side, above the rocks the water comes down from a creek complex that spreads around by the vegetation at the natural cover of the river, falls into the river bed and creates a fantastic spectacle of waterfalls), the Roska Gorge with waterfalls that reach 12 meters high and the air metallic pedestrian bridge on Krikelopotamos, near Padavrechei. Mesokomi The cave of Mesokomi, the picturesque village square and the precinct church of the Holy Mother Dormition (1911). Abliani The churches Agia Paraskevi (1864) and Agios Nikolaos (1894) and the dress of Ablianitissa, a lovely ensemble of weaving, the dance Stegos that is danced during the grand feasts of Agia Paraskevi on July 26th every year. Alternative tourism Hiking The E4 European Path and the crossing of Krikellopotamos up to the position “Padavrechi”. Climbing Ascents to the tops Platanaki, Karfopetalia and from the monument of the battle against the Galatians towards the top of Sarantena. Crossing of Seliotis Gorge. Snow climbing the route from Oxia shelter to Sarantena - Alogovouni - Karavi - Kokalia. Mountain bike Routes from Krikello towards the village Sigkrelo of the Municipality of Potamia in Evritania Prefecture and the settlements Vithisma and Marinos. 4x4 Routes Unlimited routes through the forest roads that connect the villages and more specifically around Krikellopotamos.


06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·103

Southeastern Evritania

∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

239


∞π∆ø§π∫∏ √¢∏°√™ ∆∂§π∫√™ 9/2

06-04-09

11:06

™ÂÏ›‰·104

∂¶π§√°∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞™ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ∫ˆÓ. ¢. ™ÙÂÚÁÈÔÔ‡ÏÔ˘: «∏ ∞Ú¯·›· ∞Èوϛ·», ∞ı‹Ó·È 1939 ∞Ï. ¢Ú·Î¿ÎË - ™Ù. ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˘: «∞گ›· ÂÚ› Ù˘ Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ÂÍÂϛ͈˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوӻ, 1836 - 1839 ∞ı‹Ó·È 1940, ÙfiÌÔÈ ∞, µ πˆ¿Ó. °. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘: «∏ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛȘ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·Ó, 1971 ¡›ÎÔ˘ ¡¤˙Ë: «∆· ∂ÏÏËÓÈο µÔ˘Ó¿», ∞ı‹Ó· 1979 ∂™À∂: «§ÂÍÈÎfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜», ∞ı‹Ó·È 1984 S. Bommeljé - P. Doorn: «Aetolia and the Aetolians», Utrecht, 1987 ∫ÒÛÙ· ∆Û›ËÚ·: «™Ù· ∂ÏÏËÓÈο µÔ˘Ó¿», ∞ 1992, µ 1993, ° 1997 ª. ™Ù·Ì·ÙÂÏ¿ÙÔ˜ - º. µ¿Ì‚· - ™Ù·Ì·ÙÂÏ¿ÙÔ˘: «∂›ÙÔÌÔ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi §ÂÍÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜», ∞ı‹Ó· 2001 ∫‡ÚˆÛË ∞ÔÁÚ·Ê‹˜ 2001 º∂∫ 715µ/12.6.2002 µ·Û. ÃÚ‹ÛÙÔ˘: «∆· µÔ˘Ó¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜», EXPLORER 2003 ∂ÏÏ¿‰·, ¡ÔÌfi˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, 10, ÂΉ. ¢√ª∏ ªÂϤÙË “√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ªÔÓÔ·ÙÈÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ªÔÚÊÒÓ ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞Èوϛ·” Ù˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋˜ ∞.∂. ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ∂.¶∂.ª. ∞.∂., π√À¡π√™ 2004, ∞ÈÙˆÏÈ΋ ∞.∂.

∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· - √ÍÈ¿ - ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·ÓÈ΋ - ∂˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, ∆. ∞, µ, °, ¢ ∫.∞. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ - ∞.¢. ™Ù·Ì¿Ù˘: «√ π.¡. ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜», ∞ı‹Ó· 1986 ª¿ÚÎÔ˘ °ÎÈfiÏÈ·: «™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ ηٿ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·», 1986 ª¿ÚÎÔ˘ °ÎÈfiÏÈ·: «πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂˘Ú˘Ù·ÓÒÓ», ∞ı‹Ó· 1992 ÷ڿÏ. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˘: «°ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ 1829», ∞Ó¿Ù˘Ô ∂∫¶∂, 1995 ª¿ÚÎÔ˘ °ÎÈfiÏÈ·: «πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜», 1999 ∏ÌÂÚËÛ›·: «∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·» ∞ӷηχ„Ù ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: «∫·ÚÂÓ‹ÛÈ - ∞Ú¿¯Ô‚·» (ºˆÎ›‰·) ª·Ú›· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ - ªÔÙÔÓ¿ÎË: «µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜», ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ 2007 µ·Ú‰Ô‡ÛÈ· - ªfiÚÓÔ˜ ¡. §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘: «µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·», ∏.ª.∂. 1931 ∂˘ı. ª·ÛÙÚÔÎÒÛÙ·: «∫ÙÈÙÔÚÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ ∞Á›·˜ ªÔÓ‹˜ ¢ˆÚ›‰Ô˜» ∞Ó¿Ù˘Ô ·fi ÙÔÓ ∫°’ ∂∂µ™, 1953 ∞ÚÁ. ¶ÂÙÚÔÓÒÙË: «∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Î·È √ÈÎÈÛÙÈο ªÓËÌ›·», ∞Ó¿Ù˘Ô ·fi ÙËÓ ∂∂™ª, 1973 ¢ËÌ. ™Ù·Ì¤ÏÔ˘: «∏ ¢ˆÚ›‰· ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·», 1986 °È¿Ó. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘: «§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ¢ˆÚ›‰·˜», ∞ı‹Ó· 1987 ª·Ú. §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶·ÙÙ›¯Ë: «∂ÈÛÙÚÔÊ‹ - ∫ˆÛÙ¿ÚÈÙÛ·» (¢È¯ÒÚÈ), ∞ı‹Ó· 1990 ¢ˆÚÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙ˘: «∏ ¢ˆÚ›‰· Û ʈÙÔÁڷʛ˜», 14Ô ¶·Ó‰ˆÚÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ 28-29 ∞˘Á. 1991, §È‰ˆÚ›ÎÈ ∂.¡. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜: «∏ ºˆÎ›‰· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘», ∞ı‹Ó· 1994 ∫. ™¿ı·: «∆Ô ÃÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ °·Ï·ÍÂȉ›Ô˘», ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, 1996, ÂÈÌ. ∞Ï.°.∫. ™·‚‚›‰Ë˜ ª·Ú. §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘ - ¶·ÙÙ›¯Ë: «µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·, Ù· ÈÚÈ¿ Ù˘ √ÚÂÈÓ‹˜ ¢ˆÚ›‰·˜», ∞ı‹Ó· 1996 ÷ڷÏ. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «¢¿ÊÓÔ˜ ‹ ªfiÚÓÔ˜, ∆Ô ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ¡·˘·ÎÙÔ‰ˆÚ›‰·˜», ∞Ó¿Ù˘Ô ·Ô Ù· ¡·˘·ÎÙȷο 9 (1997) ∞ı·Ó. µ. ∫·Úη‚›ÙÛ·˜: «∑ˆÚÈ·Ófi˜ ¢ˆÚ›‰Ô˜», ÂΉ. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑ˆÚÈ·ÓÈÙÒÓ, ∞ı‹Ó· 2004 °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏfiÔ˘ÏÔ˜: «µÂÏÔ‡¯È Î·È µ·Ú‰Ô‡ÛÈ·», ÂÚ. ¡Â¯ˆÚ›ÙÈη 32/2004 ∂‡ËÓÔ˜ - ∫fiÙÛ·ÏÔ˜ - ¶fiÚÈ·Ú˘ ÷ڷÏ. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «¡·˘·ÎÙȷο ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù·» (∞ 1980, µ. 1983, ° 1985) ¢ÈÔÓ. ªÈÙ¿ÎË: «∂‡ËÓÔ˜, µ·Ú¿ÛÔ‚·, ∫ÏfiÎÔ‚·», ¡·˘·ÎÙȷο 3 (1986 - 7) ÷ڷÏ. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «™˘ÓÔÙÈÎfi ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘», ∂.¡∞.ª., ∞ı‹Ó· 2000 ∂˘ÁÂÓ›· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË - ÷ڷϷÌÔÔ‡ÏÔ˘: «™ÂÏ›‰Â˜ ·fi ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘», ¡·‡·ÎÙÔ˜ 2003 ÷ڿÏ. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘ÏÏ‹Ó˘ Ù· ÈÚÈ¿», ∂.¡.∞.ª., 2005 ÷ڿÏ. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ Ù· ÈÚÈ¿», ∂.¡.∞.ª., 2005 ÷ڿÏ. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÿÏÎÂÈ·˜ Ù· ÈÚÈ¿», ∂.¡.∞.ª., 2006 ÷ڿÏ. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Ë fiÏË Î·È Ù· ÈÚÈ¿», ∂.¡.∞.ª., 2006 ÷ڿÏ. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Ù· ÈÚÈ¿», ∂.¡.∞.ª., ˘fi ¤Î‰ÔÛË Ã·Ú¿Ï. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ô‰ÔÙ›·˜ Ù· ÈÚÈ¿», ∂.¡.∞.ª., ˘fi ¤Î‰ÔÛË Ã·Ú¿Ï. ¢. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô ∞›ÓÈÁÌ· «∫Ú¿‚·Ú·»», ¡·˘·ÎÙȷ΋ 144, 146, 147, 148/2007 ∂ÊËÌ. ¡·˘·ÎÙȷ΋: 1/1983 - 150/2008-04-16 ∂ÊËÌ. ¡·˘·ÎÙȷ΋: 1/1983 - 14/2008-04-16 «∞ӷηχ„Ù ÙË ¡·˘·ÎÙ›·», ∞¡¡∞, 2006 ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ¢ˆÚ›‰· - ∂˘¿ÏÈÔ ∏ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·, πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÂΉ. 1.ª. µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜, 1975. µ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛ·Úfi˜: «ŒÓ· ÃÚÔÓÈÎfi Ù˘ ªÔÓ‹˜ µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜», ÂÚ. ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿, 11/1979 µ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛ·Úfi˜: «∑ËÙ‹Ì·Ù· πÛÙÔÚ›·˜ ÂÓfi˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¡·Ô‡ ÎÔÓÙ· ÛÙÔ ∂˘¿ÏÈÔ ¢ˆÚ›‰Ô˜», ÂÚ. µ˘˙·ÓÙÈÓ¿, 10/1980 °È¿ÓÓ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜: «ª·Óًψ, ÙÔ µ˘˙·ÓÙÈÓfi ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ¢ˆÚ›‰Ô˜», ÂÚÈÔ‰. ™ÂÏ›‰Â˜ ·’ ÙË ºˆÎ›‰· 19/πÔ˘Ï.-∞˘Á. 1981 µ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛ·Úfi˜: «§fiÁÈ· ™ÙÔȯ›· ÛÙËÓ ∂ÈÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘», ªÔ˘ÛÈÎÔÏ. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÕÚÙ˘ (ÕÚÙ· 27-31 ª·ÚÙ. 1990) ∞Ú¯ÈÌ. ∂ÈÚËÓ·›Ô˜: «ŸÛÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÈÔ˜, Ô ∫Ù›ÙˆÚ Ù˘ π.ª. µ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜», ¡·‡·ÎÙÔ˜ 1993 °È¿ÓÓ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜: «∂˘¿ÏÈÔ», ∞ı‹Ó· 1998 ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·ÓÈ΋ - ∂˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù. ∞, µ, °, ¢ ∫ˆÓ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜: «∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ √‰ËÁfi˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ¶Ï¢ÚÒÓ·˜», ∞ı‹Ó· 2001 µ.∞. §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜: «ªÂÛÔÏfiÁÁÈ», µ·Û‰¤Î˘ 2003 °È¿ÓÓ˘ ¡. ∫Ô˘Êfi˜: «√ ∫‹Ô˜ ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ», ∞ı‹Ó· 2007


∞π∆ø§π∫∏.∂•øºÀ§§√

03-04-09

16:44

™ÂÏ›‰·2

ŒÎ‰ÔÛË ∞ÈÙˆÏÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞.∂. √.∆.∞. ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ∞ÈÙˆÏÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞.∂. √.∆.∞. ∂È̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ º·ÏÏȤÚÔ˜ ∫›ÌÂÓ· ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ª∂∆∞ºƒ∞™π™ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÿÚÙ˜ ∞∆ƒ∞¶√™

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ & ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™Ù·ıÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, ¶˘Ï‹Ó˘ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ∫¿Ùˆ µ·ÛÈÏÈ΋˜, ∆ÂÚ„Èı¤·˜, ÕÓˆ ÃÒÚ·˜, ª·Ú·ıÈ¿, ∆Âȯ›Ô˘, ¶ÔÙȉ¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶˘Ï‹Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜.


∞π∆ø§π∫∏.∂•øºÀ§§√

03-04-09

16:44

™ÂÏ›‰·1

∞ÈÙ ˆÏ È Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

Ô‰ËÁfi˜

∞ÈÙ ˆÏÈ Î ‹ ∞Ó ·  Ù ˘ Í È · Î ‹

∞ . ∂ . √. ∆. ∞ .

Œ‰Ú· ¶. ƒ‹Á· 23, 303 00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ∆ËÏ.: 26340. 38 110, Fax: 26340. 29 927 e-mail: info@aitoliki.gr ÀÔÎ/Ì· ¶. ƒ‹Á· 3 & ¢. §ÂÈ‚·‰›ÙË, 303 00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ∆ËÏ.: 26340. 29 926, Fax: 26340. 38 552 e-mail: leader@aitoliki.gr

ñ ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ πÂÚ¿˜ ¶fiÏ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘

ñ ¡fiÙÈ· ¡·˘·ÎÙ›· ¢‹ÌÔ˜ ÿÏÎÂÈ·˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘

ñ µfiÚÂÈ· (√ÚÂÈÓ‹) ¡·˘·ÎÙ›· ¢‹ÌÔ˜ ¶˘Ï‹Ó˘ ¢‹ÌÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˜ ∞Ô‰ÔÙ›·˜

ñ ¢ˆÚ›‰· ¢‹ÌÔ˜ ∂˘·Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˜ µ·Ú‰Ô˘Û›ˆÓ

∆√ ¶∞ƒ√¡ ∂¡∆À¶√ Ã∏ª∞∆O¢O∆∂π∆∞π ∞¶O: ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏ - À¶OÀƒ°∂πO ∞°ƒO∆π∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™ & ∆ƒOºπªø¡: ∂˘Úˆ·˚Îfi °ÂˆÚÁÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∂°∆¶∂ - ¶) ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∆ÚÔʛ̈Ó) ∂.¶.∫.¶. LEADER+

ISBN 978 - 960 - 98415 - 1 - 1

ñ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘Ú˘Ù·Ó›· ¢‹ÌÔ˜ ¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜