Page 1

REVOLUCIĂ“ INDUSTRIAL Jaume Saez, Aitana Lopez, Inma Rodrigo, Richard Navarro. 21/01/2014


5.LA INDUSTRIAL.

REVOLUCIÓ

1. CAUSES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.

1.1. Revolució agrícola. 1.1.1. “Enclosures”: 1.2. Desenvolupament del comerç. 1.3. Creixement demogràfic. 1.4. Una altra visió de l’economia. 2. LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.

2.1. La màquina de vapor. 2.2. La indústria tèxtil. 2.3. La indústria siderúrgica. 2.4. La revolució del transport. 2.4.1. El transport marítim. 2.4.2. El ferrocarril. 2.5. Naixement de la classe obrera. 3. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.

3.1. Descobriments científics i tecnològics. 3.2. La gran empresa. 3.3. Canvis en la producció. 4. CONSEQÜÈNCIES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.

4.1. Creixement demogràfic. 4.2. Efectes migratoris. 4.2.1. Migració a les ciutats. 4.2.2. Migració a altres continents. 4.3. La societat de classes. 4.3.1. La classe alta.


4.3.2. La classe mitjana. 4.3.3. Les classes populars,

6. EL MOVIMENT OBRER. 1. LES IDEES. 1.1. El socialisme utòpic. 1.2. El socialisme científic. 1.2.1. Socialisme científic enfront de socialisme utòpic. Marxisme).

1.2.2. Principals conceptes del comunisme (Soc. Utòpic o

1.3. L’anarquisme. 2. ELS FETS.

2.1. Les primeres organitzacions obreres. 2.2. El cartisme (cap al sufragi universal masculí). 2.3. La Primera Internacional. 2.5. Els símbols: la bandera roja i el Primer de Maig. 2.6. La socialdemocràcia. 2.7. La Segona Internacional.


1.CAUSES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Durant el segle XVII, va haver una revolució agrícola, la principal activitat econòmica a la Gran Bretanya era l’agricultura. Al llarg del segle es van experimentar diversos avenços tècnics que van fer augmentar el nivell de producció. El parlament anglès, a partir del 1760, va establir la llei de les “enclosures”, per la qual es van repartir i tancar les terres, tant les privades com les comunals. L’any 1730, Gran Bretanya, va començar a desenvolupar el comerç fluvial i naval. Va augmentar el comerç amb les colònies, sobretot amb l’Índia i amb Amèrica, aquestes matèries es treballaven a la Gran Bretanya per després ser exportades a d’altres països. Gran Bretaña es va convertir en el centre financer a Europa. L’any 1740, la Gran Bretanya va viure un creixement demogràfic continuat. La població va créixer notablement gràcies a una sèrie de bones collites que van tenir lloc entre els anys 1730 i 1755 i que van millorar la qualitat de vida de molts camperols. Des del segle XVIII els britànics veien l’economia com a liberalisme econòmic. També hi havia una nova visió segons la qual s’invertia tot cercant el benefici a llarg termini. Van aparèixer grups d’especialistes que analitzaven l’economia i acadèmies.

2.LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL La màquina de vapor va impulsar l’economia i va inaugurar el procés d’industrialització, sobretot en les indústries tèxtil i siderúrgica. Amb la utilització d’aquestes, van sorgir les fàbriques, on el treball es feia amb l’ajuda de grans màquines , la productivitat augmentava i, per tant, els costos s’abaratien. Això va permetre abaixar els preus dels productes, que arribaven a una part més gran de la població. La producció tèxtil es duia a terme a les cases fins a l’any 1764, quan James Hargreaves va inventar la spinning-jenny, va permetre un augment de la producció i una disminució de la mà d’obra.L’any 1769 va aparèixer la water frame, que es movia per energia hidràulica. La revolució del transport es va originar per una de les situacions que va provocar la necessitat d’articular nous mitjans i noves vies de transport , el més important era el marítim i el ferrocarril.


La classe obrera es va crear gracies a el sorgiment de les grans fàbriques.

3.

LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Els descobriment científics y tecnològics mes important varen ser motor d’explosió, noves fonts d’energia, com l’ electricitat i el petroli i nous materials, com l’alumini, el cautxú sintètic, etc. També es va aconseguir volar per primera vegada en avió. La gran empresa es va formar moltes societats anònimes ,el capital de elles es dividia en accions que es compraren. Les persones que adquirien estes accions formaven part l’empresa i tenien més o menys depèn de les accions que tenien. Van sorgir diverses maneres de concentració empresarial i del capital. A principis del segle XX van haver canvis en la producció es teoritzà una nova organització del treball a les fàbriques. La feina a les indústries es va dividir en tasques bàsiques i els obrers cobraven un sou proporcional a la producció.

4.

CONSEQÜÈNCIES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

Tots els canvis produïts per la Revolució Industrial van fer augmentar notablement la població dels països industrialitzats. Totes les millores que es van produir van contribuir a la reducció de la mortalitat i, per tant, a un creixement de la població.


Es van produir afectes migratoris , emigració del camp a la ciutat, on les persones anaven en busca de feina. Les ciutats van anar creixent de manera desordenada i sense planificació. La creació de línies ferroviàries transcontinentals i l’ús de la màquina de vapor als vaixells va facilitar la mobilitat de la població a l’estranger. La societat de l’Antic Règim es dividia en estaments : La classe alta, la classe mitjana i la classe popular, que venien determinats des del naixement. Seguia havent una gran desigualtat pel que feia a les propietats i riqueses.

1.

LES IDEES

El socialisme utòpic es desenvolupà a la primera meitat del segle XIX, la seva finalitat era aconseguir una societat més harmoniosa.

Principals conceptes del comunisme:  Lluita de classes (burgesia i proletariat)  Abolició de la propietat privada (dels mitjans de producció)  Revolució proletària i assoliment del poder  Nació i internacionalisme  Crítica del capitalisme  Alienació


 Consciència de classe  Religió  Dictadura del proletariat  Plusvàlua L’anarquisme és un corrent de pensament que apareix al segle XIX, caracteritzat pel refús a qualsevol mena d’autoritat , també propugna l’abolició de l’estat, ja que considera que aquesta institució sempre defensa els interessos de molt pocs individus.

2. ELS FETS Les primeres organitzacions obreres sorgiren a principis del segle XIX. Ajudaven econòmicament als treballadors. En el primer quart del segle XIX, neixen els primers sindicats moderns. Tenien com a finalitat aconseguir millors condicions de treball. Entre 1836 i 1848 va sorgir el cartisme. Es un Moviment popular que demanava el sufragi universal masculí per aconseguir una millora de les condicions de vida dels treballadors. La primera internacional es fundà en l’any 1864. La seva finalitat era agrupar tots els sindicats i partits polítics d’esquerres a nivell internacional. Aquestos eren els símbols del moviment obrer: La bandera roja: Símbol socialista a França durant la revolució de l’any 1848. El Primer de Maig: Dia internacional dels treballadors. Es commemora la matança de Haymarket de l’any 1886, on quatre treballadors foren condemnats a mort.

Van sorgir al 1875 partits socialdemòcrates, van triar la via parlamentària, per millorar el sistema capitalista des de dins. A l’any 1889 es fundà la segona internacional. Van ser exclosos els anarquistes i els socialdemòcrates més reformistes. L’integraven partits polítics organitzats, i es relacionaven amb els sindicats. La primera Guerra Mundial suposà la dissolució de la Segona Internacional.

CONCLUSIONS Després de haver estat varies setmanes treballant la revolució industrial hem arribat a la conclusió de que va ser un procés de canvis irreversibles que va afectar la societat des d'un punt de vista: econòmic, social, tecnològic i científic. la revolució industrial no sols va ser el canvi del treball de l'home en els camps i del treball fet a mà per este mateix en xicotets tallers; al de la realització en massa per les màquines de vapor les quals al seu torn van tindre un gran paper en la transformació del món entorn de l'adaptabilitat de l'home a este. Cal prendre-ho com un canvi social important on es comencen a aplicar els drets civils, els drets humans, on naix la idea que tots som iguals i mereixem un tracte igual als altres. Totes estes idees noves del socialisme i de la


industrialització van forjar l'actualitat del que som hui en dia i la qual continuarem enfrontant.

BIBLIOGRAFIA La informació recollida durant aquestes dos setmanes ha sigut el dossier d’història de la primera avaluació .

Trabajo historiiia  
Advertisement