Page 1

Πακζτα Διακοπϊν Αμερικισ

Φκινόπωρο – Χριςτοφγεννα 2010


Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ (Η.Π.Α.) Ζκταςθ: 9.631.418 τ.χλμ. Πλθκυςμόσ: 307.212.123 κάτ. Πυκνότθτα: 31 κατ. ανά τ. χμ. Πρωτεφουςα: Ουάςινγκτον (581.530 κατ.) Πολίτευμα: Πρεδρικι Δθμοκρατία Γλϊςςα: Αγγλικι Θρθςκεία: Χριςτιανοί (διάφορα δόγματα) Νόμιςμα: ΔΟΛΑΡΙΟ (USD). Πρεςβεία τθσ Ελλάδασ: 2221 Massachusetts Ave. N.W., Washington D.C. 20008 T: 202.939.1300 F: 202.939.1324 Ε-mail: greece@greekembassy.org Ελλθνικά Προξενεία υπάρχουν: Ατλάντα, Βοςτϊνθ, Λοσ Άντηελεσ, Νζα Ορλεάνθ, Νζα Τόρκθ, ΢αν Φρανςίςκο, ΢ικάγο και Χιοφςτον. Ώρεσ Καταςτθμάτων: Σράπεηεσ: Δευ – Παρ: 09:00-16:00 (μερικζσ 14:00) Γραφεία: Δευ – Παρ: 09:00-17:00 Καταςτιματα: Δευ – ΢αβ: 09:30-21:00 Εμπορικά Κζντρα: Δευ – ΢αβ: 09:30-18:00 Οριςμζνα εμπορικά κζντρα είναι ανοικτά και Κυριακι Άδεια οδιγθςθσ: Διεκνισ Κυκλοφορία: Δεξιά Ηλεκτρικό ρεφμα: 110V AC Διεκνισ κλιςθ: 001 Άμεςθ βοικεια, Αςτυνομία, Πυροςβεςτικι: 911 Κλίμα: Σο κλίμα ποικίλει ανάλογα με τθν γεωγραφία, από τροπικό (ηζςτθ και υγραςία το καλοκαίρι και ψφχρα τον χειμϊνα) ςτθν Φλόριντα, ζωσ κλίμα τοφνδρασ (κρφο ολόκλθρο τον χρόνο) ςτθν Αλάςκα. Μεγάλα μζρθ τθσ χϊρασ ζχουν ηεςτά καλοκαίρια και κρφουσ χειμϊνεσ. Οριςμζνα μζρθ, κυρίωσ μζρθ τθσ Καλιφόρνιασ ζχουν Μεςογειακό κλίμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  1a. New York–New York (7 μζρεσ) ……………………………..……..……………….….….…..... ςελ. 3  1b. New York–New York (8 μζρεσ) ……………………………………………….….…….......….. ςελ. 6  1c. New York–New York (10 μζρεσ) ……………………………………….…………….........….. ςελ. 9  2. Νζα Τόρκθ–Καταρράκτεσ Νιαγάρα - Ουάςινγκτον (10 μζρεσ) ………………….….. ςελ. 12  3. Νζα Τόρκθ–Λασ Βζγκασ (Grand Canyon) – Λοσ Άντηελεσ (12 μζρεσ) .………….. ςελ. 16  4. Νζα Τόρκθ–Λασ Βζγκασ – Λοσ Άντηελεσ – ΢αν Φρανςίςκο (14 μζρεσ) …..….…. ςελ. 20  5a. Νζα Τόρκθ–Λασ Βζγκασ–Λοσ Άντηελεσ–Χονολοφλου-΢αν Φρανςίςκο (17 μζρεσ) ………………………….............................................................…………..…….. ςελ. 25  5b. Νζα Νζα Τόρκθ–Λασ Βζγκασ–Λοσ Άντηελεσ–Χονολοφλου-΢αν Φρανςίςκο (18 μζρεσ) ………………………….............................................................………….….….. ςελ. 31  6a. Νζα Τόρκθ–Ορλάντο–Ακρωτιριο Κανάβεραλ–Μαϊαμι (10 μζρεσ) ..……...….. ςελ. 36  6b. Νζα Τόρκθ–Ορλάντο–Ακρωτιριο Κανάβεραλ–Μαϊαμι (12 μζρεσ) ..……...….. ςελ. 39  7. Ορλάντο–Ακρωτιριο Κανάβεραλ–Μαϊάμι–΢ικάγο–Νζα Ορλεάνθ (12 μζρεσ) ςελ. 42

ΓΕΝΙΚΕ΢ ΢ΗΜΕΙΩ΢ΕΙ΢ Ο Σιμοκατάλογοσ των εκδρομϊν μασ βρίςκεται αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.airquest.gr. Σα αεροπορικά πακζτα εκδρομϊν είναι κοςτολογθμζνα με ειςτιρια από Ακινα. Για επιβάτεσ από άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ είναι εφικτό να προςφζρουμε εςωτερικζσ πτιςεισ με τθν ανάλογθ επιβάρυνςθ (αναλόγωσ τθν εποχι και τθν κατθγορία ειςιτθρίων, οι τιμζσ ξεκινοφν από 60€)

ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτθτα ταξιδιωτικά ζγγραφα είναι Διαβατιριο ςε ιςχφ και ζγκριςθ από το πρόγραμμα ESTA (δείτε ςχετικζσ οδθγίεσ μζςα ςτθν ιςτοςελίδά μασ airquest.gr )

www.airquest.gr


01a. New York – New York (7 days) 7 ημέοεπ / 5 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια ή με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ. 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ςξ N.Y.U, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η

Σελίδα | 3

www.airquest.gr


θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Woodbury Commons Outlets) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςξ μεγαλϋςεοξ, εμςσπχριακϊςεοξ, και πλξσριϊςεοξ εμπξοικϊ κέμςοξ, ςξ πεοίτημξ Woodbury Commons, μϊλιπ 1 όοα πεοίπξσ ένχ απϊ ςη Μέα Σϊοκη, ϊπξσ σπάουξσμ ϊλα ςα αμςικείμεμα ςξσ πϊθξσ ρε ςιμέπ πξσ δεμ μπξοείπ μα πιρςέφειπ. Διακϊρια είκξρι ξμϊμαςα ςηπ μϊδαπ θα βοεθξϋμ ρςη διάθερη ραπ. Απϊ Gucci, Escada, Saks, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap ρε απίρςεσςη πξικιλία. Μα ρκετςείςε ϊςι εκεί ςα Lacoste έυξσμ ςη μιρή ςιμή απϊ ςη Γαλλία και ςημ Δλλάδα. Οοϊκειςαι για καμξμικϊ παοάδειρξ. Δηλαδή, μία έρςχ επίρκεφη εκεί είμαι must ρςη ζχή εμϊπ ρξβαοξϋ αμθοόπξσ. Άλλη ποϊςαρη είμαι μα πάςε ρςξ Greenwich village, ςξ ξπξίξ αγαπήθηκε απϊ καλλιςέυμεπ και ρσγγοατείπ και πξσ ρήμα καςαςεθέμ ςξσ είμαι η Washington squarer και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Λέυοι ςξ 1900 ρςξ East village καςξικξϋρε η σφηλή κξιμχμία, ρςη ρσμέυεια μεςαμάρςεπ και απϊ ςημ δεκαεςία ςξσ 50 και μεςά η πεοιξυή έγιμε η Λέκκα για ςημ γεμιά ςχμ Λπιςλπ, ςξσπ υίπιπ και ςξσπ παμκ. ΢ξ East village μεςαςοάπηκε ρε έμα εογαρςήοιξ πειοαμαςιρμξϋ και μέχμ ςάρεχμ. 5η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Ξσάριγκςξμ DC) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ Ξσάριγκςξμ DC η πϊλη πξσ ςημ διάλεναμ μα είμαι η ποχςεϋξσρα ςηπ Ξμξρπξμδίαπ και μα εμςσπχριάζει με ςημ μεγαλϊποεπη και ήοεμη δϋμαμή ςηπ, δίπλα ρςξμ πξςαμϊ Οξςϊμακ και ςξμ παοαπϊςαμϊ ςξσ Αμακϊρςια. Όλα θα ραπ εμθξσριάρξσμ, ςξ National Mall με ςιπ αμξικςέπ εκδηλόρειπ ςιπ λίμμεπ πξσ έγιμαμ ειδικά για μα καθοετςίζξμςαι ρ' ασςέπ ςα παμέμξοτα κςήοια και ςα μμημεία, η πϊλη πξσ διάλενε για ποχςεϋξσρα ξ ΢ζχοςζ Ξσάριγκςξμ αλλά πξσ δεμ έζηρε ρ' ασςήμ και ρυεδίαρε ξ Pierre Charles L' Enfant. Ρςξ κέμςοξ ςηπ, ςξ Ιαπιςόλιξ με ςημ θερπέρια οξςϊμςα και ςξ άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ ρςημ κξοστή ςξσ, ρςιπ πςέοσγέπ ςξσ λειςξσογεί ςξ Ιξγκοέρξ ( Γεοξσρία και Βξσλή ςχμ Αμςιποξρόπχμ). Downtown ςηπ πϊληπ ςα κςήοια είμαι ρυεδϊμ ϊλα ανιϊλξγα. Όπχπ η πέμπςη λεχτϊοξπ ρςη Μέα Σϊοκη η πεοιξυή ςξσ DuPont Circle ρςημ Washington DC, είυαμ ςημ ίδια ρημαρία για ςξσπ πλξσρίξσπ ςηπ επξυήπ ςξσ ςέλξσπ ςξσ 19ξσ αιόμα. Απξςέλερμα ασςξϋ είμαι ςξ εναίοεςα μέγαοα, ϊρα έυξσμ μείμει, ρςα ξπξία ρήμεοα ρςεγάζξμςαι κσοίχπ ποερβείεπ. Ιαι ϊυι μϊμξμ Ξσάριγκςξμ DC, ΢ζχοςζςάξσμ και Αλενάμδοεια, ςα δϋξ κξρμήμαςα, ξι ποξωπάουξσρεπ, μικοέπ πϊλειπ δίμξσμ ςξ υοόμα ςξσπ και ςημ πιμελιά πξσ υοειάζεςαι για μα ζερςάμει ςημ κάπξια ρξβαοϊςηςα ςηπ μεϊςεοηπ πϊληπ ςχμ γοατειξκοαςόμ ςηπ Ξμξρπξμδιακήπ Ισβέομηρηπ. Άλλη ποϊςαρη είμαι μα πάςε ρε έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Λξσρεία Metropolitan και Guggenheim ή Metropolitan και Τσρικήπ Θρςξοίαπ. Ή μία διατξοεςικήπ τϋρεχπ επίρκεφη ρςα πξλσκαςαρςήμαςα Bloomingdales με ρσμδσαρμϊ ςξ Λξσρείξ Τοικ ή ΢ξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ, ή πξλσκαςάρςημα Saks Fifth Avenue ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ (MOMA), ή ρσμδσάρςε ςα φόμια ρε ρςξ Macy's με μια ποχιμή επίρκεφη ρςξ Empire State Building έρςχ και μϊμξμ απ' ένχ, λϊγχ ςηπ μεγάληπ αμαμξμήπ εν αιςίαπ ςχμ πξλλόμ επιρκεπςόμ. Λημ νευάρεςε μα δξκιμάρςε ςξσλάυιρςξμ έμα απϊ ςα hot dog απϊ ςξ υιλιάδεπ πξσ θα βοείςε ρε κάθε γχμιά ςηπ πϊληπ. Για ςξ βοάδσ ακξλξσθήρεςε ςιπ

Σελίδα | 4

www.airquest.gr


ποξςάρειπ ςξσ νεμαγξϋ ραπ για μια άλλη ϊφη ςηπ μσκςεοιμήπ ζχήπ ςηπ πϊληπ πξσ δεμ κξιμάςαι πξςέ. 6η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΑΗΖΜΑ Ζ ρημεοιμή ημέοα είμαι ρημαμςική, είμαι η ςελεσςαία ρςημ πϊλη ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Ιάμςε ςιπ ςελεσςαίεπ ραπ αγξοέπ ή επιρκετθείςε βιαρςικά έρςχ έμα μξσρείξ πξσ θα θέλαςε μα δείςε και δεμ ποξλάβαςε. Οάμςα έυξσμε ςημ αίρθηρη ϊςι ποέπει μα ναμαέλθξσμε γιαςί ξι μέοεπ πξςέ δεμ τθάμξσμ και κάςι ακϊμη θέλξσμε μα δξϋμε. Ρσγκέμςοχρη ρςξ νεμξδξυείξ και αμαυόοηρη για ςξ αεοξδοϊμιξ. Ατξϋ πεοάρξσμε ςιπ διαςσπόρειπ και ετϊρξμ σπάουει ακϊμη υοϊμξπ κάπξια ρϋμςξμη βϊλςα ρςα καςαρςήμαςα ςχμ duty free και αμαυόοηρη για ςημ ένξδξ πξσ μαπ ξδηγεί ρςξ αεοξπλάμξ και ςξ ςανίδι ςηπ επιρςοξτήπ. 7η μέοα: ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςημ πϊλη απϊ ςημ ξπξία νεκιμήραμε με πλξϋριεπ εμπειοίεπ απϊ ςημ πϊλη πξσ ςημ ξμξμάζξσμ ςξ «Λεγάλξ Λήλξ» και πξσ πλέξμ γμχοίζξσμε γιαςί ξμξμάρςηκε έςρι. ΢ξ έπαθλξ πξσ ϊλξι θέλξσμ μα πάοξσμ ραμ αμαγμόοιρη ςηπ επιςσυίαπ. Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά ($50), ρςξμ νεμαγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ • Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ • 5 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ • Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα • Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ • Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ • Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας άςξμξ • Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα • ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ • Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ) • Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (50$) • Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ • Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας’ άςξμξ Οοξρξχή : 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α. είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σελίδα | 5

www.airquest.gr


01b. New York – New York (8 days) 8 ημέοεπ / 6 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. πξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ Ξπξσ ςελείχμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ . Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια η με ςανι. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ . 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ΢ξ N.Y.U. , ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή για μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα ή οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική

Σελίδα | 6

www.airquest.gr


ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Woodbury Commons Outlets) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςξ μεγαλϋςεοξ, εμςσπχριακϊςεοξ, και πλξσριϊςεοξ εμπξοικϊ κέμςοξ, ςξ πεοίτημξ Woodbury Commons, μϊλιπ 1 όοα πεοίπξσ ένχ απϊ ςη Μέα Σϊοκη, ϊπξσ σπάουξσμ ϊλα ςα αμςικείμεμα ςξσ πϊθξσ ρε ςιμέπ πξσ δεμ μπξοείπ μα πιρςέφειπ. Διακϊρια είκξρι ξμϊμαςα ςηπ μϊδαπ θα βοεθξϋμ ρςη διάθερη ραπ. Απϊ Gucci, Escada, Saks, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap ρε απίρςεσςη πξικιλία. Μα ρκετςείςε ϊςι εκεί ςα Lacoste έυξσμ ςη μιρή ςιμή απϊ ςη Γαλλία και ςημ Δλλάδα. Οοϊκειςαι για καμξμικϊ παοάδειρξ. Δηλαδή, μία έρςχ επίρκεφη εκεί είμαι must ρςη ζχή εμϊπ ρξβαοξϋ αμθοόπξσ. Άλλη ποϊςαρη είμαι μα πάςε ρςξ Greenwich village, ςξ ξπξίξ αγαπήθηκε απϊ καλλιςέυμεπ και ρσγγοατείπ και πξσ ρήμα καςαςεθέμ ςξσ είμαι η Washington squarer και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Λέυοι ςξ 1900 ρςξ East village καςξικξϋρε η σφηλή κξιμχμία, ρςη ρσμέυεια μεςαμάρςεπ και απϊ ςημ δεκαεςία ςξσ 50 και μεςά η πεοιξυή έγιμε η Λέκκα για ςημ γεμιά ςχμ Λπιςλπ, ςξσπ υίπιπ και ςξσπ παμκ. ΢ξ East village μεςαςοάπηκε ρε έμα εογαρςήοιξ πειοαμαςιρμξϋ και μέχμ ςάρεχμ. 5η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Ξσάριγκςξμ DC) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ Ξσάριγκςξμ DC η πϊλη πξσ ςημ διάλεναμ μα είμαι η ποχςεϋξσρα ςηπ Ξμξρπξμδίαπ και μα εμςσπχριάζει με ςημ μεγαλϊποεπη και ήοεμη δϋμαμή ςηπ, δίπλα ρςξμ πξςαμϊ Οξςϊμακ και ςξμ παοαπϊςαμϊ ςξσ Αμακϊρςια. Όλα θα ραπ εμθξσριάρξσμ, ςξ National Mall με ςιπ αμξικςέπ εκδηλόρειπ ςιπ λίμμεπ πξσ έγιμαμ ειδικά για μα καθοετςίζξμςαι ρ' ασςέπ ςα παμέμξοτα κςήοια και ςα μμημεία, η πϊλη πξσ διάλενε για ποχςεϋξσρα ξ ΢ζχοςζ Ξσάριγκςξμ αλλά πξσ δεμ έζηρε ρ' ασςήμ και ρυεδίαρε ξ Pierre Charles L' Enfant. Ρςξ κέμςοξ ςηπ, ςξ Ιαπιςόλιξ με ςημ θερπέρια οξςϊμςα και ςξ άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ ρςημ κξοστή ςξσ, ρςιπ πςέοσγέπ ςξσ λειςξσογεί ςξ Ιξγκοέρξ ( Γεοξσρία και Βξσλή ςχμ Αμςιποξρόπχμ). Downtown ςηπ πϊληπ ςα κςήοια είμαι ρυεδϊμ ϊλα ανιϊλξγα. ¨Ξπχπ η πέμπςη λεχτϊοξπ ρςη Μέα Σϊοκη η πεοιξυή ςξσ DuPont Circle ρςημ Washington DC, είυαμ ςημ ίδια ρημαρία για ςξσπ πλξσρίξσπ ςηπ επξυήπ ςξσ ςέλξσπ ςξσ 19ξσ αιόμα. Απξςέλερμα ασςξϋ είμαι ςξ εναίοεςα μέγαοα, ϊρα έυξσμ μείμει, ρςα ξπξία ρήμεοα ρςεγάζξμςαι κσοίχπ ποερβείεπ. Ιαι ϊυι μϊμξμ Ξσάριγκςξμ DC, ΢ζχοςζςάξσμ και Αλενάμδοεια , ςα δϋξ κξρμήμαςα, ξι ποξωπάουξσρεπ, μικοέπ πϊλειπ δίμξσμ ςξ υοόμα ςξσπ και ςημ πιμελιά πξσ υοειάζεςαι για μα ζερςάμει ςημ κάπξια ρξβαοϊςηςα ςηπ μεϊςεοηπ πϊληπ ςχμ γοατειξκοαςόμ ςηπ Ξμξρπξμδιακήπ Ισβέομηρηπ. 6η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Ξλξήμεοη εκδοξμή ρςη Βξρςόμη) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μα πάςε ρε έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Λξσρεία Metropolitan και Guggenheim ή Metropolitan και Τσρικήπ Θρςξοίαπ. Ή μία διατξοεςικήπ τϋρεχπ επίρκεφη ρςα πξλσκαςαρςήμαςα Bloomingdales με ρσμδσαρμϊ ςξ Λξσρείξ Τοικ ή ΢ξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ, ή πξλσκαςάρςημα Saks Fifth Avenue ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ (MOMA), ή ρσμδσάρςε ςα φόμια ρε ρςξ Macy's με μια ποχιμή επίρκεφη ρςξ Empire State Building έρςχ και μϊμξμ απ' ένχ, λϊγχ ςηπ μεγάληπ αμαμξμήπ εν αιςίαπ ςχμ πξλλόμ επιρκεπςόμ. Λημ

Σελίδα | 7

www.airquest.gr


νευάρεςε μα δξκιμάρςε ςξσλάυιρςξμ έμα απϊ ςα hot dog απϊ ςξ υιλιάδεπ πξσ θα βοείςε ρε κάθε γχμιά ςηπ πϊληπ. Δπίρηπ ποξςείμξσμε ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ επιβληςική Βξρςϊμη. Ρςημ ελλημϊτχμη νεμάγηρη θα δξϋμε ανιξθέαςα, ϊπχπ ςξ Old State House, ςημ εκκληρία Old North και άλλα πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ ποόιμη αμεοικαμική ιρςξοία. Δπίρηπ, θα δξϋμε ςξ Government Center, ςημ πλαςεία Copley και ςξμ πϋογξ Prudential, και μα θασμάρξσμε ςα κςίοια βικςξοιαμξϋ ϋτξσπ. Ζ νεμάγηρη μαπ θα πεοάρει και απϊ ςημ παρίγμχρςη Ρσμτχμική Ξουήρςοα ςηπ Βξρςϊμηπ ρςξ Symphony Hall. Ρςη ρσμέυεια θα επιρκετςξϋμε ςα παγκξρμίξσ τήμηπ παμεπιρςήμια, ϊπχπ ςξ Harvard University ή ςξ MIT. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. 7η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΑΗΖΜΑ Ζ ρημεοιμή ημέοα είμαι ρημαμςική, είμαι η ςελεσςαία ρςημ πϊλη ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Ιάμςε ςιπ ςελεσςαίεπ ραπ αγξοέπ ή επιρκετθείςε βιαρςικά έρςχ έμα μξσρείξ πξσ θα θέλαςε μα δείςε και δεμ ποξλάβαςε. Οάμςα έυξσμε ςημ αίρθηρη ϊςι ποέπει μα ναμαέλθξσμε γιαςί ξι μέοεπ πξςέ δεμ τθάμξσμ και κάςι ακϊμη θέλξσμε μα δξϋμε. Ρσγκέμςοχρη ρςξ νεμξδξυείξ και αμαυόοηρη για ςξ αεοξδοϊμιξ. Ατξϋ πεοάρξσμε ςιπ διαςσπόρειπ και ετϊρξμ σπάουει ακϊμη υοϊμξπ κάπξια ρϋμςξμη βϊλςα ρςα καςαρςήμαςα ςχμ duty free και αμαυόοηρη για ςημ ένξδξ πξσ μαπ ξδηγεί ρςξ αεοξπλάμξ και ςξ ςανίδι ςηπ επιρςοξτήπ. 8η μέοα: ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςημ πϊλη απϊ ςημ ξπξία νεκιμήραμε με πλξϋριεπ εμπειοίεπ απϊ ςημ πϊλη πξσ ςημ ξμξμάζξσμ ςξ « Λεγάλξ Λήλξ » και πξσ πλέξμ γμχοίζξσμε γιαςί ξμξμάρςηκε έςρι. ΢ξ έπαθλξ πξσ ϊλξι θέλξσμ μα πάοξσμ ραμ αμαγμόοιρη ςηπ επιςσυίαπ. Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά θα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά ($50), ρςξμ νεμαγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ • Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ • 6 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ • Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα • Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ • Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ • Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας άςξμξ • Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα • ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ • Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ) • Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (50$) • Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ • Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας’ άςξμξ Οοξρξχή : 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α. είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σελίδα | 8

www.airquest.gr


01c. New York – New York (10 days) 10 ημέοεπ / 8 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. πξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ Ξπξσ ςελείχμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ . Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια η με ςανι. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ . 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ΢ξ N.Y.U. , ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή για μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα ή οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική

Σελίδα | 9

www.airquest.gr


ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Woodbury Commons Outlets) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςξ μεγαλϋςεοξ, εμςσπχριακϊςεοξ, και πλξσριϊςεοξ εμπξοικϊ κέμςοξ, ςξ πεοίτημξ Woodbury Commons, μϊλιπ 1 όοα πεοίπξσ ένχ απϊ ςη Μέα Σϊοκη, ϊπξσ σπάουξσμ ϊλα ςα αμςικείμεμα ςξσ πϊθξσ ρε ςιμέπ πξσ δεμ μπξοείπ μα πιρςέφειπ. Διακϊρια είκξρι ξμϊμαςα ςηπ μϊδαπ θα βοεθξϋμ ρςη διάθερη ραπ. Απϊ Gucci, Escada, Saks, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap ρε απίρςεσςη πξικιλία. Μα ρκετςείςε ϊςι εκεί ςα Lacoste έυξσμ ςη μιρή ςιμή απϊ ςη Γαλλία και ςημ Δλλάδα. Οοϊκειςαι για καμξμικϊ παοάδειρξ. Δηλαδή, μία έρςχ επίρκεφη εκεί είμαι must ρςη ζχή εμϊπ ρξβαοξϋ αμθοόπξσ. Άλλη ποϊςαρη είμαι μα πάςε ρςξ Greenwich village, ςξ ξπξίξ αγαπήθηκε απϊ καλλιςέυμεπ και ρσγγοατείπ και πξσ ρήμα καςαςεθέμ ςξσ είμαι η Washington squarer και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Λέυοι ςξ 1900 ρςξ East village καςξικξϋρε η σφηλή κξιμχμία, ρςη ρσμέυεια μεςαμάρςεπ και απϊ ςημ δεκαεςία ςξσ 50 και μεςά η πεοιξυή έγιμε η Λέκκα για ςημ γεμιά ςχμ Λπιςλπ, ςξσπ υίπιπ και ςξσπ παμκ. ΢ξ East village μεςαςοάπηκε ρε έμα εογαρςήοιξ πειοαμαςιρμξϋ και μέχμ ςάρεχμ. 5η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Ξσάριγκςξμ DC) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ Ξσάριγκςξμ DC η πϊλη πξσ ςημ διάλεναμ μα είμαι η ποχςεϋξσρα ςηπ Ξμξρπξμδίαπ και μα εμςσπχριάζει με ςημ μεγαλϊποεπη και ήοεμη δϋμαμή ςηπ, δίπλα ρςξμ πξςαμϊ Οξςϊμακ και ςξμ παοαπϊςαμϊ ςξσ Αμακϊρςια. Όλα θα ραπ εμθξσριάρξσμ, ςξ National Mall με ςιπ αμξικςέπ εκδηλόρειπ ςιπ λίμμεπ πξσ έγιμαμ ειδικά για μα καθοετςίζξμςαι ρ' ασςέπ ςα παμέμξοτα κςήοια και ςα μμημεία, η πϊλη πξσ διάλενε για ποχςεϋξσρα ξ ΢ζχοςζ Ξσάριγκςξμ αλλά πξσ δεμ έζηρε ρ' ασςήμ και ρυεδίαρε ξ Pierre Charles L' Enfant. Ρςξ κέμςοξ ςηπ, ςξ Ιαπιςόλιξ με ςημ θερπέρια οξςϊμςα και ςξ άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ ρςημ κξοστή ςξσ, ρςιπ πςέοσγέπ ςξσ λειςξσογεί ςξ Ιξγκοέρξ (Γεοξσρία και Βξσλή ςχμ Αμςιποξρόπχμ). Downtown ςηπ πϊληπ ςα κςήοια είμαι ρυεδϊμ ϊλα ανιϊλξγα. ¨Ξπχπ η πέμπςη λεχτϊοξπ ρςη Μέα Σϊοκη η πεοιξυή ςξσ DuPont Circle ρςημ Washington DC, είυαμ ςημ ίδια ρημαρία για ςξσπ πλξσρίξσπ ςηπ επξυήπ ςξσ ςέλξσπ ςξσ 19ξσ αιόμα. Απξςέλερμα ασςξϋ είμαι ςξ εναίοεςα μέγαοα, ϊρα έυξσμ μείμει, ρςα ξπξία ρήμεοα ρςεγάζξμςαι κσοίχπ ποερβείεπ. Ιαι ϊυι μϊμξμ Ξσάριγκςξμ DC, ΢ζχοςζςάξσμ και Αλενάμδοεια , ςα δϋξ κξρμήμαςα, ξι ποξωπάουξσρεπ, μικοέπ πϊλειπ δίμξσμ ςξ υοόμα ςξσπ και ςημ πιμελιά πξσ υοειάζεςαι για μα ζερςάμει ςημ κάπξια ρξβαοϊςηςα ςηπ μεϊςεοηπ πϊληπ ςχμ γοατειξκοαςόμ ςηπ Ξμξρπξμδιακήπ Ισβέομηρηπ. 6η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Ξλξήμεοη εκδοξμή ρςη Βξρςόμη) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μα πάςε ρε έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Λξσρεία Metropolitan και Guggenheim ή Metropolitan και Τσρικήπ Θρςξοίαπ. Ή μία διατξοεςικήπ τϋρεχπ επίρκεφη ρςα πξλσκαςαρςήμαςα Bloomingdales με ρσμδσαρμϊ ςξ Λξσρείξ Τοικ ή ΢ξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ , ή πξλσκαςάρςημα Saks Fifth Avenue ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ (MOMA), ή ρσμδσάρςε ςα φόμια ρε ρςξ Macy's με μια ποχιμή επίρκεφη ρςξ Empire State Building έρςχ και μϊμξμ απ' ένχ, λϊγχ ςηπ μεγάληπ αμαμξμήπ εν αιςίαπ ςχμ πξλλόμ επιρκεπςόμ. Λημ νευάρεςε μα δξκιμάρςε ςξσλάυιρςξμ έμα απϊ ςα hot dog απϊ ςξ υιλιάδεπ πξσ θα βοείςε ρε κάθε γχμιά ςηπ πϊληπ. Δπίρηπ ποξςείμξσμε ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ επιβληςική Βξρςϊμη. Ρςημ ελλημϊτχμη νεμάγηρη θα δξϋμε ανιξθέαςα, ϊπχπ ςξ Old State House, ςημ εκκληρία Old North και άλλα πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ ποόιμη αμεοικαμική ιρςξοία. Δπίρηπ, θα δξϋμε ςξ Government Center, ςημ πλαςεία Copley και ςξμ πϋογξ Prudential, και μα θασμάρξσμε ςα κςίοια βικςξοιαμξϋ ϋτξσπ. Ζ νεμάγηρη μαπ θα πεοάρει και απϊ ςημ παρίγμχρςη Ρσμτχμική Ξουήρςοα ςηπ Βξρςϊμηπ ρςξ Symphony Hall. Ρςη ρσμέυεια θα επιρκετςξϋμε ςα παγκξρμίξσ τήμηπ παμεπιρςήμια, ϊπχπ ςξ Harvard University ή ςξ MIT. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ.

Σ ε λ ί δ α | 10

www.airquest.gr


7η - 8η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Δλεϋθεοη ημέοα. H ποϊςαρη μαπ είμαι μα πάςε ρςξ Greenwich village, ςξ ξπξίξ αγαπήθηκε απϊ καλλιςέυμεπ και ρσγγοατείπ και πξσ ρήμα καςαςεθέμ ςξσ είμαι η Washington squarer και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Λέυοι ςξ 1900 ρςξ East village καςξικξϋρε η σφηλή κξιμχμία, ρςη ρσμέυεια μεςαμάρςεπ και απϊ ςημ δεκαεςία ςξσ 50 και μεςά η πεοιξυή έγιμε η Λέκκα για ςημ γεμιά ςχμ Λπιςλπ, ςξσπ υίπιπ και ςξσπ παμκ. ΢ξ East village μεςαςοάπηκε ρε έμα εογαρςήοιξ πειοαμαςιρμξϋ και μέχμ ςάρεχμ. 9η μέοα ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΑΗΖΜΑ Ζ ρημεοιμή ημέοα είμαι ρημαμςική, είμαι η ςελεσςαία ρςημ πϊλη ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Ιάμςε ςιπ ςελεσςαίεπ ραπ αγξοέπ ή επιρκετθείςε βιαρςικά έρςχ έμα μξσρείξ πξσ θα θέλαςε μα δείςε και δεμ ποξλάβαςε. Οάμςα έυξσμε ςημ αίρθηρη ϊςι ποέπει μα ναμαέλθξσμε γιαςί ξι μέοεπ πξςέ δεμ τθάμξσμ και κάςι ακϊμη θέλξσμε μα δξϋμε. Ρσγκέμςοχρη ρςξ νεμξδξυείξ και αμαυόοηρη για ςξ αεοξδοϊμιξ. Ατξϋ πεοάρξσμε ςιπ διαςσπόρειπ και ετϊρξμ σπάουει ακϊμη υοϊμξπ κάπξια ρϋμςξμη βϊλςα ρςα καςαρςήμαςα ςχμ duty free και αμαυόοηρη για ςημ ένξδξ πξσ μαπ ξδηγεί ρςξ αεοξπλάμξ και ςξ ςανίδι ςηπ επιρςοξτήπ. 10η μέοα ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςημ πϊλη απϊ ςημ ξπξία νεκιμήραμε με πλξϋριεπ εμπειοίεπ απϊ ςημ πϊλη πξσ ςημ ξμξμάζξσμ ςξ « Λεγάλξ Λήλξ » και πξσ πλέξμ γμχοίζξσμε γιαςί ξμξμάρςηκε έςρι. ΢ξ έπαθλξ πξσ ϊλξι θέλξσμ μα πάοξσμ ραμ αμαγμόοιρη ςηπ επιςσυίαπ. Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά θα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά ($50), ρςξμ νεμαγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ • Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ • 8 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ • Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα • Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ • Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ • Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας άςξμξ • Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα • ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ • Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ) • Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (50$) • Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ • Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας’ άςξμξ

Οοξρξχή : 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α. είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 11

www.airquest.gr


02. Μέα Σόοκη – Ιαςαοοάκςεπ Ξσάριμγκςξμ (10 days)

Μιαγάοα

(΢ξοόμςξ)

-

10 ημέοεπ / 8 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. πξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. Ζ τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα .Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ . Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey.Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή

Σ ε λ ί δ α | 12

www.airquest.gr


με ςα πϊδια η με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ . 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ΢ξ N.Y.U. , ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Woodbury Commons Outlets) Δλεϋθεοη ημέοα. Οοξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςξ μεγαλϋςεοξ, εμςσπχριακϊςεοξ, και πλξσριϊςεοξ εμπξοικϊ κέμςοξ, ςξ πεοίτημξ Woodbury Commons, Λϊλιπ 1 όοα πεοίπξσ ένχ απϊ ςη Μέα Σϊοκη, ϊπξσ σπάουξσμ ϊλα ςα αμςικείμεμα ςξσ πϊθξσ ρε ςιμέπ πξσ δεμ μπξοείπ μα πιρςέφειπ. Διακϊρια είκξρι ξμϊμαςα ςηπ μϊδαπ θα βοεθξϋμ ρςη διάθερη ραπ. Απϊ Gucci, Escada, Saks, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap ρε απίρςεσςη πξικιλία. Μα ρκετςείςε ϊςι εκεί ςα Lacoste έυξσμ ςη μιρή ςιμή απϊ ςη Γαλλία και ςημ Δλλάδα. Οοϊκειςαι για καμξμικϊ παοάδειρξ. Δηλαδή, μία έρςχ επίρκεφη εκεί είμαι must ρςη ζχή εμϊπ ρξβαοξϋ αμθοόπξσ. Άλλη ποϊςαρη είμαι μα πάςε ρςξ Greenwich village, ςξ ξπξίξ αγαπήθηκε απϊ καλλιςέυμεπ και ρσγγοατείπ και πξσ ρήμα καςαςεθέμ ςξσ είμαι η Washington squarer και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. Λέυοι ςξ 1900 ρςξ East village καςξικξϋρε η σφηλή κξιμχμία, ρςη ρσμέυεια μεςαμάρςεπ και απϊ ςημ δεκαεςία ςξσ 50 και μεςά η πεοιξυή έγιμε η Λέκκα για ςημ γεμιά ςχμ Λπιςλπ, ςξσπ υίπιπ και ςξσπ παμκ. ΢ξ East village μεςαςοάπηκε ρε έμα εογαρςήοιξ πειοαμαςιρμξϋ και μέχμ ςάρεχμ. Δπίρηπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρε έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα Λξσρεία Metropolitanκαι Guggenheim, ή Metropolitan και Τσρικήπ Θρςξοίαπ με μία βϊλςα ρςξ Ρέμςοαλ Οαοκ ή μία διατξοεςικήπ τϋρεχπ επίρκεφη ρςα πξλσκαςαρςήμαςα Bloomingdales ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Λξσρείξ Τοικ ή ςξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ , ή πξλσκαςάρςημα Saks Fifth Avenue ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ Λξσρείξ Λξμςέομαπ ΢έυμηπ (MOMA). Αμ θέλεςε ρσμδσάρςε ςα φόμια ρςξ Macy's με μια ποχιμή επίρκεφη ρςξ Empire State Building έρςχ και μϊμξμ απ’ ένχ. Δπίρηπ δξκιμάρςε ςξσλάυιρςξμ έμα απϊ ςα hot dog απϊ ςξ υιλιάδεπ πξσ θα βοείςε ρε κάθε γχμιά ςηπ πϊληπ. Για ςξ βοάδσ ακξλξσθήρεςε ςιπ ποξςάρειπ ςξσ νεμαγξϋ ραπ για μια άλλη ϊφη ςηπ μσκςεοιμήπ ζχήπ ςηπ πϊληπ πξσ δεμ κξιμάςαι πξςέ. 5η ημέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ – ΙΑ΢ΑΠΠΑΙ΢ΔΡ ΜΘΑΓΑΠΑ (΢ξοόμςξ) Αμαυόοηρη με πξϋλμαμ, πξσ θα μαπ μεςατέοει μέρα απϊ μια παμέμξοτη διαδοξμή, ρςξσπ τημιρμέμξσπ Ιαςαοοάκςεπ ςξσ Μιαγάοα. Λεςά ςημ ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ, πξσ βοίρκεςαι ρςημ πλεσοά ςξσ Ιαμαδά, θα κάμξσμε μια μικοή ή μεγαλϋςεοη βϊλςα με ςξμ νεμαγϊ ραπ ρςξσπ κξμςιμξϋπ τχςιρμέμξσπ ςξ βοάδσ καςαοοάκςεπ πξσ θα ατήρει μια απϊ ςιπ δσμαςϊςεοεπ και πλέξμ ζχμςαμέπ εικϊμεπ πξσ έυεςε δει ρςη ζχή ραπ, ϊρξμ ατξοά ςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ. Ραπ ποξςείμξσμε ςξ Seneca Casino, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα δόρει μία άλλη ϊφη ρςξ κλείριμξ ςηπ ημέοαπ ραπ.

Σ ε λ ί δ α | 13

www.airquest.gr


6η ημέοα: ΙΑ΢ΑΠΠΑΙ΢ΔΡ ΜΘΑΓΑΠΑ (΢ξοόμςξ) Ζ νεμάγηρη ρήμεοα αουίζει με ςξσπ Ιαςαοοάκςεπ πξσ ρυημαςίζξμςαι απϊ ςξμ πξςαμϊ Μιαγάοα. ΢ξ θαϋμα ασςϊ ςηπ τϋρεχπ λειςξσογεί μέρα ρςξ ποόςξ Οάοκξ πξσ δημιξσογήθηκε ρςιπ Ζ.Ο.Α. και θα μαπ νατμιάρει με ςξ μεγαλείξ ςξσ. Δδό γσοίρςηκε άλλχρςε και ςξ κιμημαςξγοατικϊ έογξ «Μιαγάοαπ» με ςημ Λαίοιλσμ Λξμοϊε. Ρςη ρσμέυεια πεομάμε ςη γέτσοα ςξσ «Ξσοαμίξσ ΢ϊνξσ» και έυξμςαπ ςα διαβαςήοιά μαπ για ςξ ςελχμείξ, πεομάμε πια ρςξμ Ιαμαδά. Δδό μπξοξϋμε μα έυξσμε παμξοαμική θέα ςξσ «πεςάλξσ» ςχμ καςαοοακςόμ. Οοξςείμξσμε ποξαιοεςικά μα μαπ ακξλξσθήρεςε ρςημ εκδοξμή ρςξ ΢ξοϊμςξ, με ςη διαδοξμή μαπ δίπλα ρςξ πξςάμι, μέρα απϊ παμέμξοτα ςξπία, αμπελόμεπ, ιρςξοικά τοξϋοια και ςημ ποόςη ποχςεϋξσρα ςξσ Ιαμαδά με ςξ Βοεςαμικϊ παμέμξοτξ Niagara on the Lake. Έπειςα απϊ μια ρϋμςξμη διαδοξμή, τθάμξσμε ρςημ πϊλη ςξσ ΢ξοϊμςξ ϊπξσ θα δξϋμε ϊλα ςα ανιξθέαςα, ςξμ Οϋογξ C.N., ςξ πεοίτημξ ρϋμπλεγμα ρςαδίξσ-νεμξδξυείξσ κλπ Rogers Center, ςξ Δημαουείξ παλαιϊ και μέξ, ςξ πεοίτημξ εμπξοικϊ κέμςοξ Eaton Center, ςξ λιμάμι, ςημ μεγάλη Δλλημική Ρσμξικία ςξσ Μςαμτξοθ (Greek town) κ.λ.π. Αογά ςξ απϊγεσμα επιρςοέτξσμε ρςημ πεοιξυή ςχμ καςαοοακςόμ και αμ έυεςε διάθερη μπξοείςε μα διαρκεδάρεςε ςξ βοάδσ, είςε ρςημ πλεσοά ςξσ Ιαμαδά ρςξσπ καςαοοάκςεπ, ρςξσπ πϋογξσπ Λinolta, Skylon, ρςξ Clifton Hill είςε ρςημ πλεσοά ςχμ Ζ.Ο.Α. 7η ημέοα: ΙΑ΢ΑΠΠΑΙ΢ΔΡ ΜΘΑΓΑΠΑ (΢ξοόμςξ) - ΞΣΑΡΘΜΓΙ΢ΞΜ DC Αμαυόοηρη ξδικόπ μέρχ μίαπ διαδοξμήπ με ϊλα ςα ρςξιυεία ςηπ Αμεοικάμικηπ γοατικήπ επαουίαπ, για ςημ Οοχςεϋξσρα ςχμ ΖΟΑ, ςημ Ξσάριγκςξμ DC . Άτινη και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μια βϊλςα, ρςημ ΢ζχοςζςάξσμ. Ζ πεοιξυή δίπλα ρςξμ Οξςϊμακ, είμαι παμέμξοτη, με ςξ γμχρςϊ Οαμεπιρςήμιξ, ςα πξλλά μικοά και μεγάλα καςαρςήμαςα, ςα μαγαζιά αλλά και ςα κέμςοα ρςα ξπξία μπξοεί κάμειπ μα τάει. Δδό μπξοείςε επίρηπ μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα Jazz bars ςηπ πεοιξυήπ... 8η ημέοα: ΞΣΑΡΘΜΓΙ΢ΞΜ DC (νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ και νεμάγηρη ρςημ Ξμξρπξμδιακή Οοχςεϋξσρα, ςξ αμςιποξρχπεσςικϊ κέμςοξ ςηπ Θρςξοίαπ ςχμ Οαοαδϊρεχμ και ςξσ Γξήςοξσ ςξσ Αμεοικάμικξσ Καξϋ. Ηα δξϋμε ςα μμημεία ςχμ Αμεοικαμόμ Οοξέδοχμ Ξσάριγκςξμ, ΢ζέτεορξμ, Κίμκξλμ, ςημ πλαςεία Καταγιές, ςξμ Κεσκϊ Ξίκξ, ςξ Ιαπιςόλιξ πξσ είμαι και ςξ κέμςοξ ςηπ πϊλεχπ, ςξ Αμόςαςξ Δικαρςήοιξ, ςημ Βιβλιξθήκη ςξσ Ιξγκοέρρξσ (κεμςοικϊ κςήοιξ Thomas και δϋξ γειςξμικά), ςημ Δθμική Οιμακξθήκη, ςξ Λέγαοξ ςχμ Δθμικόμ Αουείχμ (ρε ειδική ποξθήκη ςξ Οοχςϊςσπξ ςξσ Αμεοικαμικξϋ Ρσμςάγμαςξπ και ςηπ Διακηοϋνεχπ ςηπ Αμεναοςηρίαπ), ςξ Θμρςιςξϋςξ Ρμιθρϊμιαμ και ςξσπ ςάτξσπ ςχμ Ιέμμεμςσ ρςξ Άολιγκςξμ ρςημ πλεσοά ςηπ Βιοςζίμια. Ακϊμα θα πεοάρξσμε απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα Σπξσογεία, Λξσρεία, ΢οάπεζεπ, έδοεπ διεθμόμ ξογαμιρμόμ, αλλά και νεμξδξυεία, θέαςοα, ςα κεμςοικά γοατεία ςξσ FBI αλλά και ςξμ πξλϋβξσξ ρςαθμϊ ςχμ ςοέμχμ, ςξμ Union Station. Ανιξπξιείρςε ςξ σπϊλξιπξ ςηπ ημέοαπ επιρκεπςϊμεμξι Λξσρεία πξσ βοίρκξμςαι ρε κξμςιμή απϊρςαρη (π.υ. Αέοξπ Διαρςήμαςξπ -Τσρικήπ Θρςξοίαπ ). Για ςξ βοάδσ ίρχπ σπάουει κάπξια παοάρςαρη ςξ Ιέμμεμςσ Ρέμςεο πξσ ραπ εμδιατέοει.

Σ ε λ ί δ α | 14

www.airquest.gr


9η ημέοα: ΞΣΑΡΘΜΓΙ΢ΞΜ DC – ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Λεςά ςξ ποχιμϊ, αμαυόοηρη για ςξ αεοξδοϊμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ, και πςήρη για ςημ επιρςοξτή μαπ ρςημ Αθήμα. 10η ημέοα: ΑΗΖΜΑ Ζ επιρςοξτή μαπ ρςημ Αθήμα μαπ βοίρκει πλημμσοιρμέμξσπ με ςϊρεπ εικϊμεπ πξσ είμαι ικαμέπ μα μαπ ρσμξδεϋξσμ μια ζχή. Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (100$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ.

ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  8 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμϊ αμεοικάμικξσ ςϋπξσ ρε πλξϋριξ μπξϋτέ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (100$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας’ άςξμξ

Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α. είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 15

www.airquest.gr


03. Μέα Σόοκη – Καπ Βέγκαπ (Grand Canyon) – Κξπ Άμςζελεπ (San Diego, Disneyland, Universal Studios) (12 days) 12 ημέοεπ / 10 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια ή με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ. 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ςξ N.Y.U, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ

Σ ε λ ί δ α | 16

www.airquest.gr


πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η ΖΛΔΠΑ: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Αμαυόοηρη και πςήρη για ςημ πϊλη ςχμ ςσυεοόμ παιυμιδιόμ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Άτινη μεςατξοά & ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζ διαρκέδαρη αουίζει και τςάμει ρςξ μέγιρςϊ ςηπ ρςξ Καπ Βέγκαπ. Ζ ςϋυη ραπ μϊλιπ άουιρε! Βοίρκερςε ρςημ πεοιβϊηςη πϊλη και πλέξμ θα ςημ γμχοίρεςε. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μία βϊλςα ρςημ πϊλη ςχμ καζίμξ ςχμ γοήγξοχμ γάμχμ αλλά και διαζσγίχμ. Οεοπαςήρςε μαζί με ςξμ ρσμξδϊ ραπ ρςξμ Ιεμςοικϊ Δοϊμξ ςηπ πϊληπ, ςη Ρςοήπ ή και ακϊμα και ρςξ Downtown, ϊπξσ ςα πξλσςελέρςαςα νεμξδξυεία εκςείμξμςαι ρςη μέρη ςηπ εοήμξσ. Ρίγξσοα ποϊκειςαι για ςξ πιξ τχςειμϊ ρημείξ ςξσ πλαμήςη. Ιάθε νεμξδξυείξ έυει κάςι μξμαδικϊ αλλά ρίγξσοα εμςσπχριακϊ μα ραπ παοξσριάρει και πξσ θα ποξρπαθήρει με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ μα ραπ ξδηγήρει ρςξ δικϊ ςξσ Casino. Δδό, μέυοι και ςξ κάπμιρμα... επιςοέπεςαι! 5η - 6η Ζμέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Ξι δϋξ επϊμεμεπ ημέοεπ είμαι ρςη διάθερή ραπ. Αμ δεμ ραπ παοαρϋοει η γξηςεία ςηπ πϊληπ, ραπ ποξςείμξσμε επιρκέφειπ ρςα εκπληκςικήπ ταμςαρίαπ νεμξδξυεία, ςα ξπξία εμαλλάρρξσμ ςα θέμαςα αμάλξγα με ςημ ταμςαρία ςξσ αουιςέκςξμα εμό αμακαςαρκεσάζξμςαι ρσμευόπ. Δπίρηπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςα Premium Outlets, ϊπξσ θα ρσμαμςήρεςε ϊλα ςα μεγάλα ξμϊμαςα ςηπ μϊδαπ ϊπχπ DKNY, Calvin Klein, Gucci, Escada και άλλεπ 200 και πλέξμ επόμσμεπ μάοκεπ ρε απίρςεσςα υαμηλέπ ςιμέπ. Ακϊμα μπξοείςε μα κάμεςε μια εμαέοια διαδοξμή μέρα ρςξ ταοάγγι ςξσ Γκοαμς Ιάμσξμ, πάμχ απϊ ςημ Ιξιλάδα ςηπ Τχςιάπ και ςξ απξλιθχμέμξ δάρξπ, αλλά και ςξ τοάγμα Υξϋβεο ρςημ ςευμηςή λίμμη ςξσ Λιμς. ΢ξ βοάδσ, μημ παοαλείφεςε μα παοακξλξσθήρεςε έμα κετάςξ Show και μα δείςε ςα δχοεάμ θεάμαςα ςχμ νεμξδξυείχμ. Ιαλή διαρκέδαρη! 7η Ζμέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ - ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ Λεςά ςξ ποχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, ατήμξσμε ςημ πϊλη ςχμ Ιαζίμξ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Διαρυίζξσμε ςημ έοημξ ςηπ Μεβάδα, γμχρςή απϊ ςα κιμημαςξγοατικά έογα Γξσέρςεομ και τςάμξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ, ςημ πϊλη ςχμ "Αγγέλχμ". ΢ακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ και βϊλςα με ςξμ νεμαγϊ ραπ. 8η Ζμέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (Νεμάγηρη - Ρςξύμςιξ UNIVERSAL Hollywood) Λεςά ςξ ποχιμϊ η ρημεοιμή νεμάγηρη μαπ επιτσλάρρει εκπλήνειπ. ΢ξ Κξπ Άμςζελεπ δεμ είμαι μια πϊλη ραμ ασςέπ πξσ έυεςε ρσμηθίρει μα βλέπεςε. Δίμαι μια πϊλη με πξλλέπ πϊλειπ, μια γιγαμςιαία πϊλη μεςανϋ μεγάλχμ βξσμόμ και ςξσ Διοημικξϋ. Ρςημ νεμάγηρή μαπ, θα επιρκετθξϋμε ςξ Λιξϋζικ Ρέμςεο και ςξ Disney Concert Hall ρςξ κέμςοξ ςηπ πϊληπ. Ρςξ Hollywood θα δξϋμε ςξ Ιιμέζικξ Ηέαςοξ ϊπξσ παοξσριάζξμςαι ξι ποεμιέοεπ ςχμ κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και ϊπξσ

Σ ε λ ί δ α | 17

www.airquest.gr


γμχρςξί καλλιςέυμεπ απϊ ςξ υόοξ ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ έυξσμ ατήρει ςα απξςσπόμαςα ςξσπ. Ηα μξιόρεςε και ερείπ "Ρςαο", ϊςαμ θα πεοπαςήρεςε ρςξ πεζξδοϊμιξ πξσ σπάουξσμ ςα ξοιυάλκιμα αρςέοια ςξσ "walk of fame", εμό θα δξϋμε και ςξ Ιodak Theater ϊπξσ κάθε υοϊμξ γίμεςαι πλέξμ η πεοίτημη ςελεςή ςηπ απξμξμήπ ςχμ Βοαβείχμ Όρκαο. Έπειςα θα δξϋμε ςξ Beverly Hills, θα πεοάρξσμε απϊ ςξ τημιρμέμξ Πξμςέξ Μςοάψβ, με ςα ακοιβϊςεοα καςαρςήμαςα ςξσ κϊρμξσ! Ρε μεοικά απϊ ασςά μπξοείςε μα μπείςε μϊμξ αμ έυεςε κλείρει οαμςεβξϋ. Ηα δξϋμε ακϊμα ςιπ ϊμξοτεπ παοαλίεπ ςηπ πϊληπ και θα αγμαμςεϋρξσμε ςξ Λάλιμπξσ... ΢ξ μερημέοι, μεςά ςη γμχοιμία μαπ με ςημ πϊλη, θα ρσμευίρξσμε μια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα Ιιμημαςξγοατικά Ρςξϋμςιξπ ςηπ Γιξσμιβέοραλ. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Fear Factor, Water world, ςαιμίεπ 4D (!), ςα γοήγξοα ςοεμάκια ςξσ Mummy, ξι επιδείνειπ μακιγιάζ κςλ.. Ξ νεμαγϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα.. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ . 9η Ζμέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (DISNEYLAND) Ξλϊκληοη ςη ρημεοιμή ημέοα θα ςημ πεοάρξσμε ρςξμ κϊρμξ ςξσ Μςίρμεω, ςξμ απέοαμςξ κϊρμξ ςξσ Οαοαμσθιξϋ πξσ δημιξϋογηρε η ταμςαρία ςξσ Γξσόλς Μςίρμεω. Ηα δξϋμε ςημ ξδϊ ςηπ Αμεοικήπ, ςη υόοα ςηπ Οεοιπέςειαπ, ςξ Διαρςημικϊ Βξσμϊ, ςξ Ιάρςοξ ςηπ Ρςαυςξπξϋςαπ και άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Λαγικξϋ Βαριλείξσ, ςη βοαδιμή Ζλεκςοική Οαοέλαρη κλπ. Όλα θα μείμξσμ αμενίςηλα υαοαγμέμα ρςη μμήμη ραπ, εμό σπάουξσμ πξλλά μέοη ϊπξσ θα μπξοέρξσμε μα τάμε, αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ μαπ. ΢ξ ταμςαρμαγξοικϊ θέαμα ξλξκληοόμεςαι με ςιπ παοελάρειπ ςχμ ηοόχμ ςξσ Μςίρμεω, ςξ Fantasmic επάμχ ρςημ λίμμη, αλλά και ςα βεγγαλικά. ΢ξ βοάδσ επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. 10η Ζμέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (ΡΑΜ Μ΢ΘΔΓΙΞ) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζμέοα ελεϋθεοη. Ραπ ποξςείμξσμε μια ποξαιοεςική εκδοξμή ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Μξςιϊςεοη πϊλη ςηπ Ιαλιτϊομια, κξμςά ρςα Λενικάμικα ρϋμξοα. Ηα ακξλξσθήρξσμε ςημ παμέμξοτη παοαλιακή διαδοξμή, αουίζξμςαπ απϊ ςξ Κξμγκ Λπιςπ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ οόρικξ σπξβοϋυιξ Scorpion και κσοίχπ ςξ παλαιϊ Σπεοχκεάμιξ Ιξσήμ Λαίοη Θ, ςξ ξπξίξ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρε υόοξ γαμήλιχμ δενιόρεχμ, ρε νεμξδξυείξ και τσρικά μξσρείξ. Ρσμευίζξσμε πεομόμςαπ ςιπ Υάμςικςξμ Λπιςπ, Μιξϋπξος Λπιςπ, Καγκξϋμα Λπιςπ, Ραμ Ιλεμέμςε. Ρςημ διαδοξμή θα δξϋμε πόπ δημιξσογξϋμςαι καιμξϋογιξι ξικιρμξί καθόπ η πεοιξυή ρσμευόπ ενελίρρεςαι. Ηα τθάρξσμε ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Υοσρή πϊλη, ρςξσπ ποϊπξδεπ ςξσ ϊοξσπ Οάλξμαο, η ξπξία ενελίρρεςαι ρε εμαλλακςική Silicon Valley. Τθάμξσμε ρςξ λιμάμι ςξσ Ραμ Μςιέγκξ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Seaport Village μια πεοιξυή πξσ έυει διαμξοτχθεί με καςαρςήμαςα, κατέ και ερςιαςϊοια. Δδό ίρχπ μπξοέρξσμε μα δξκιμάρξσμε εναίοεςξ ελλημικϊ ρξσβλάκι. Απϊ εκεί, ατξϋ διαρυίρξσμε ςημ μεγάλη γέτσοα, απϊ ϊπξσ θα δξϋμε έμα ςμήμα ςξσ Μαϋρςαθμξσ ςηπ πϊλεχπ, θα τθάρξσμε ρςξ μηρί Coronado, μια παμέμξοτη πεοιξυή καςξικιόμ, ϊπξσ βοίρκεςαι και ςξ πεοίτημξ παλαιϊ νϋλιμξ νεμξδξυείξ Μςελ Ιξοξμάμςξ, ςξ ξπξίξ έυξσμε γμχοίρει ρε πξλλά κιμημαςξγοατικά έογα. Ζ ξμξοτιά δεμ πεοιγοάτεςαι με λϊγια. Λϊμξ ϊςαμ ςξ

Σ ε λ ί δ α | 18

www.airquest.gr


δείςε θα έυεςε ςημ ρχρςή εικϊμα. ΢ξ βοάδσ πλέξμ επιρςοέτξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ. Διαμσκςέοεσρη. 11η - 12η Ζμέοα : ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ - ΑΗΖΜΑ ΢ελεσςαία ημέοα ςξσ ςανιδιξϋ μαπ. Λεςατξοά και πςήρη για ςημ Αθήμα με εμδιάμερξ ρςαθμϊ. Άτινη ρςημ Αθήμα. Ολημμσοιρμέμξι απϊ ςα ςϊρα πξλλά πξσ γμχοίραμε ρςξ ςανίδι μαπ και με μια γλσκιά μξρςαλγία για ϊρα ατήραμε πίρχ μαπ, εσυϊμαρςε γοήγξοα μα επαμαλάβξσμε ςξ μαγικϊ ασςϊ ςανίδι ή κάπξιξ ραμ και ασςϊ. Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά και ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (285$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  10 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμϊ αμεοικάμικξσ ςϋπξσ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (285$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας’ άςξμξ

Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 19

www.airquest.gr


04. Μέα Σόοκη – Καπ Βέγκαπ – Κξπ Άμςζελεπ – Ραμ Τοαμρίρκξ (14 days) 14 ημέοεπ / 12 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια ή με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ.

Σ ε λ ί δ α | 20

www.airquest.gr


3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ςξ N.Y.U, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Αμαυόοηρη και πςήρη για ςημ πϊλη ςχμ ςσυεοόμ παιυμιδιόμ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Άτινη μεςατξοά & ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζ διαρκέδαρη αουίζει και τςάμει ρςξ μέγιρςϊ ςηπ ρςξ Καπ Βέγκαπ. Ζ ςϋυη ραπ μϊλιπ άουιρε! Βοίρκερςε ρςημ πεοιβϊηςη πϊλη και πλέξμ θα ςημ γμχοίρεςε. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μία βϊλςα ρςημ πϊλη ςχμ καζίμξ ςχμ γοήγξοχμ γάμχμ αλλά και διαζσγίχμ. Οεοπαςήρςε μαζί με ςξμ ρσμξδϊ ραπ ρςξμ Ιεμςοικϊ Δοϊμξ ςηπ πϊληπ, ςη Ρςοήπ ή και ακϊμα και ρςξ Downtown, ϊπξσ ςα πξλσςελέρςαςα νεμξδξυεία εκςείμξμςαι ρςη μέρη ςηπ εοήμξσ. Ρίγξσοα ποϊκειςαι για ςξ πιξ τχςειμϊ ρημείξ ςξσ πλαμήςη. Ιάθε νεμξδξυείξ έυει κάςι μξμαδικϊ αλλά ρίγξσοα εμςσπχριακϊ μα ραπ παοξσριάρει και πξσ θα ποξρπαθήρει με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ μα ραπ ξδηγήρει ρςξ δικϊ ςξσ Casino. Δδό, μέυοι και ςξ κάπμιρμα... επιςοέπεςαι! 5η - 6η μέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Ξι δϋξ επϊμεμεπ ημέοεπ είμαι ρςη διάθερή ραπ. Αμ δεμ ραπ παοαρϋοει η γξηςεία ςηπ πϊληπ, ραπ ποξςείμξσμε επιρκέφειπ ρςα εκπληκςικήπ ταμςαρίαπ νεμξδξυεία, ςα ξπξία εμαλλάρρξσμ ςα θέμαςα αμάλξγα με ςημ ταμςαρία ςξσ αουιςέκςξμα εμό αμακαςαρκεσάζξμςαι ρσμευόπ. Δπίρηπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςα Premium Outlets, ϊπξσ θα ρσμαμςήρεςε ϊλα ςα μεγάλα ξμϊμαςα ςηπ μϊδαπ ϊπχπ DKNY, Calvin Klein, Gucci, Escada και άλλεπ 200 και πλέξμ επόμσμεπ μάοκεπ ρε απίρςεσςα υαμηλέπ ςιμέπ. Ακϊμα μπξοείςε μα κάμεςε μια εμαέοια διαδοξμή μέρα ρςξ ταοάγγι ςξσ Γκοαμς Ιάμσξμ, πάμχ απϊ ςημ Ιξιλάδα ςηπ Τχςιάπ και ςξ απξλιθχμέμξ δάρξπ, αλλά και ςξ τοάγμα Υξϋβεο ρςημ ςευμηςή λίμμη ςξσ Λιμς. ΢ξ βοάδσ, μημ παοαλείφεςε μα παοακξλξσθήρεςε έμα κετάςξ Show και μα δείςε ςα δχοεάμ θεάμαςα ςχμ νεμξδξυείχμ. Ιαλή διαρκέδαρη! 7η μέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ - ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ Λεςά ςξ ποχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, ατήμξσμε ςημ πϊλη ςχμ Ιαζίμξ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Διαρυίζξσμε ςημ έοημξ ςηπ Μεβάδα, γμχρςή απϊ ςα κιμημαςξγοατικά έογα Γξσέρςεομ και τςάμξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ, ςημ πϊλη ςχμ "Αγγέλχμ". ΢ακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ και βϊλςα με ςξμ νεμαγϊ ραπ. 8η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (Νεμάγηρη - Ρςξύμςιξ UNIVERSAL Hollywood) Λεςά ςξ ποχιμϊ η ρημεοιμή νεμάγηρη μαπ επιτσλάρρει εκπλήνειπ. ΢ξ Κξπ Άμςζελεπ δεμ είμαι μια πϊλη ραμ ασςέπ πξσ

Σ ε λ ί δ α | 21

www.airquest.gr


έυεςε ρσμηθίρει μα βλέπεςε. Δίμαι μια πϊλη με πξλλέπ πϊλειπ, μια γιγαμςιαία πϊλη μεςανϋ μεγάλχμ βξσμόμ και ςξσ Διοημικξϋ. Ρςημ νεμάγηρή μαπ, θα επιρκετθξϋμε ςξ Λιξϋζικ Ρέμςεο και ςξ Disney Concert Hall ρςξ κέμςοξ ςηπ πϊληπ. Ρςξ Hollywood θα δξϋμε ςξ Ιιμέζικξ Ηέαςοξ ϊπξσ παοξσριάζξμςαι ξι ποεμιέοεπ ςχμ κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και ϊπξσ γμχρςξί καλλιςέυμεπ απϊ ςξ υόοξ ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ έυξσμ ατήρει ςα απξςσπόμαςα ςξσπ. Ηα μξιόρεςε και ερείπ "Ρςαο", ϊςαμ θα πεοπαςήρεςε ρςξ πεζξδοϊμιξ πξσ σπάουξσμ ςα ξοιυάλκιμα αρςέοια ςξσ "walk of fame", εμό θα δξϋμε και ςξ Ιodak Theater ϊπξσ κάθε υοϊμξ γίμεςαι πλέξμ η πεοίτημη ςελεςή ςηπ απξμξμήπ ςχμ Βοαβείχμ Όρκαο. Έπειςα θα δξϋμε ςξ Beverly Hills, θα πεοάρξσμε απϊ ςξ τημιρμέμξ Πξμςέξ Μςοάψβ, με ςα ακοιβϊςεοα καςαρςήμαςα ςξσ κϊρμξσ! Ρε μεοικά απϊ ασςά μπξοείςε μα μπείςε μϊμξ αμ έυεςε κλείρει οαμςεβξϋ. Ηα δξϋμε ακϊμα ςιπ ϊμξοτεπ παοαλίεπ ςηπ πϊληπ και θα αγμαμςεϋρξσμε ςξ Λάλιμπξσ... ΢ξ μερημέοι, μεςά ςη γμχοιμία μαπ με ςημ πϊλη, θα ρσμευίρξσμε μια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα Ιιμημαςξγοατικά Ρςξϋμςιξπ ςηπ Γιξσμιβέοραλ. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Fear Factor, Water world, ςαιμίεπ 4D (!), ςα γοήγξοα ςοεμάκια ςξσ Mummy, ξι επιδείνειπ μακιγιάζ κςλ.. Ξ νεμαγϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα.. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ . 9η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (DISNEYLAND) Ξλϊκληοη ςη ρημεοιμή ημέοα θα ςημ πεοάρξσμε ρςξμ κϊρμξ ςξσ Μςίρμεω, ςξμ απέοαμςξ κϊρμξ ςξσ Οαοαμσθιξϋ πξσ δημιξϋογηρε η ταμςαρία ςξσ Γξσόλς Μςίρμεω. Ηα δξϋμε ςημ ξδϊ ςηπ Αμεοικήπ, ςη υόοα ςηπ Οεοιπέςειαπ, ςξ Διαρςημικϊ Βξσμϊ, ςξ Ιάρςοξ ςηπ Ρςαυςξπξϋςαπ και άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Λαγικξϋ Βαριλείξσ, ςη βοαδιμή Ζλεκςοική Οαοέλαρη κλπ. Όλα θα μείμξσμ αμενίςηλα υαοαγμέμα ρςη μμήμη ραπ, εμό σπάουξσμ πξλλά μέοη ϊπξσ θα μπξοέρξσμε μα τάμε, αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ μαπ. ΢ξ ταμςαρμαγξοικϊ θέαμα ξλξκληοόμεςαι με ςιπ παοελάρειπ ςχμ ηοόχμ ςξσ Μςίρμεω, ςξ Fantasmic επάμχ ρςημ λίμμη, αλλά και ςα βεγγαλικά. ΢ξ βοάδσ επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. 10η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (ΡΑΜ Μ΢ΘΔΓΙΞ) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζμέοα ελεϋθεοη. Ραπ ποξςείμξσμε μια ποξαιοεςική εκδοξμή ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Μξςιϊςεοη πϊλη ςηπ Ιαλιτϊομια, κξμςά ρςα Λενικάμικα ρϋμξοα. Ηα ακξλξσθήρξσμε ςημ παμέμξοτη παοαλιακή διαδοξμή, αουίζξμςαπ απϊ ςξ Κξμγκ Λπιςπ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ οόρικξ σπξβοϋυιξ Scorpion και κσοίχπ ςξ παλαιϊ Σπεοχκεάμιξ Ιξσήμ Λαίοη Θ, ςξ ξπξίξ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρε υόοξ γαμήλιχμ δενιόρεχμ, ρε νεμξδξυείξ και τσρικά μξσρείξ. Ρσμευίζξσμε πεομόμςαπ ςιπ Υάμςικςξμ Λπιςπ, Μιξϋπξος Λπιςπ, Καγκξϋμα Λπιςπ, Ραμ Ιλεμέμςε. Ρςημ διαδοξμή θα δξϋμε πόπ δημιξσογξϋμςαι καιμξϋογιξι ξικιρμξί καθόπ η πεοιξυή ρσμευόπ ενελίρρεςαι. Ηα τθάρξσμε ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Υοσρή πϊλη, ρςξσπ ποϊπξδεπ ςξσ ϊοξσπ Οάλξμαο, η ξπξία ενελίρρεςαι ρε εμαλλακςική Silicon Valley. Τθάμξσμε ρςξ λιμάμι ςξσ Ραμ

Σ ε λ ί δ α | 22

www.airquest.gr


Μςιέγκξ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Seaport Village μια πεοιξυή πξσ έυει διαμξοτχθεί με καςαρςήμαςα, κατέ και ερςιαςϊοια. Δδό ίρχπ μπξοέρξσμε μα δξκιμάρξσμε εναίοεςξ ελλημικϊ ρξσβλάκι. Απϊ εκεί, ατξϋ διαρυίρξσμε ςημ μεγάλη γέτσοα, απϊ ϊπξσ θα δξϋμε έμα ςμήμα ςξσ Μαϋρςαθμξσ ςηπ πϊλεχπ, θα τθάρξσμε ρςξ μηρί Coronado, μια παμέμξοτη πεοιξυή καςξικιόμ, ϊπξσ βοίρκεςαι και ςξ πεοίτημξ παλαιϊ νϋλιμξ νεμξδξυείξ Μςελ Ιξοξμάμςξ, ςξ ξπξίξ έυξσμε γμχοίρει ρε πξλλά κιμημαςξγοατικά έογα. Ζ ξμξοτιά δεμ πεοιγοάτεςαι με λϊγια. Λϊμξ ϊςαμ ςξ δείςε θα έυεςε ςημ ρχρςή εικϊμα. ΢ξ βοάδσ πλέξμ επιρςοέτξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ. Διαμσκςέοεσρη. 11η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ – ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ Λεςά ςξ ποχιμϊ αμαυόοηρη και πςήρη για ςξ Ραμ Τοαμρίρκξ. Άτινη, μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, και όοα για μια ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ϊμξοτη και οξμαμςική πϊλη ςηπ Δσςικήπ ακςήπ ςχμ ΖΟΑ για ςημ ξπξία ςϊρξι πξλλξί άμθοχπξι ςοαγξσδξϋμ « άτηρα ςημ καοδιά μξσ ρςξ Ραμ Τοαμρίρκξ» για ςημ πϊλη η ξπξία ποιμ 250 υοϊμια ήςαμ άγμχρςη. 12η μέοα: ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ (νεμάγηρη 6 ωοώμ) Mεςά ςξ ποχιμϊ θα νεκιμήρξσμε για ςημ πιξ αγαπηςή πϊλη ςηπ Αμεοικήπ, ςξ Ραμ Τοαμρίρκξ, ςημ πϊλη με ςημ πξλϋ ποϊρταςη ιρςξοία πξσ βοίρκεςαι ρςημ άκοη μιαπ υεορξμήρξσ δίπλα ρςξμ Διοημικϊ Ωκεαμϊ και ρςξμ ξμόμσμξ κϊλπξ, ςημ πϊλη πξσ τημίζεςαι για ςημ εκκεμςοικϊςηςά ςηπ. Ρυεδϊμ ϊπξσ και μα πάει καμείπ ρςημ πϊλη θα έυει ρσγκλξμιρςική θέα Οοόςξπ μαπ ρςαθμϊπ η Ιιμέζικη Ρσμξικία. Ηα ρσμευίρξσμε με ςξ Δημξςικϊ Ιέμςοξ-Ρίβικ Ρέμςεο πξσ πεοιλαμβάμει ςξ Δημαουείξ, με ςξμ κλαρρικϊ θϊλξ και ςιπ Δχοικέπ κξλόμεπ, ςη Δημξςική Βιβλιξθήκη και ςημ Όπεοα. Ηα επιρκετθξϋμε ρςξμ λϊτξ Άλαμξ ςα εμαπξμείμαμςα Βικςχοιαμά ρπίςια ςξ κϊρμημα ςηπ πϊληπ, με τϊμςξ ςα μξμςέομα ρϋγυοξμα κςήοια εμό θα δξϋμε και ςξ μξμςέομξ Ιαθξλικϊ Μαϊ ςηπ Οαοθέμξσ Λαοίαπ, ίρχπ και ςξ μηρί ΢οέζιξσο Άιλαμς απϊ ςημ (διόοξτη) Λπέω Λποίςζ (μήκξσπ 7,06 μιλίχμ). Αογϊςεοα και ατξϋ θασμάρξσμε ςημ γέτσοα Γκϊλμςεμ Γκέψς (Υοσρήπ Οϋληπ) και ςξ μηρί Αλκαςοάζ, θα ρσμευίρξσμε κάμξμςαπ μια βϊλςα με ςξ πξϋλμαμ ρςξ απέοαμςξ Γκϊλμςεμ Γκέψς Οαοκ, ρςξλίδι και ασςϊ ςηπ πϊληπ, με ςξσπ Γιαπχμέζικξσπ κήπξσπ, ςξ Βξςαμικϊ Ιήπξ, με γήπεδα Γκξλτ, Κίμμεπ, Δμσδοεία, Οάοκξ με βξσβάλια και ςάοαμδξσπ, Λξσρείξ Αριαςικήπ ΢έυμηπ και ςέλξπ θα θασμάρεςε ςξμ Αμεμϊμσλξ. ΢ξ απξκξοϋτχμα ςηπ ημέοαπ θα είμαι μια μαςιά ρςξμ αςελείχςξ Διοημικϊ Ωκεαμϊ. Ζ Γιξϋμιξμ Ρκξσέο μαπ καλεί ρςη ρσμέυεια. Ζ πσοαμίδα ΢οαρμαμέοικαμ ρςξ κέμςοξ ςοαβάει πάμςα ςημ ποξρξυή ϊλχμ. ΢ξ απϊγεσμα ραπ ποξςείμξσμε μια βϊλςα ρςξ Κιμάμι ςχμ Φαοάδχμ και ρσγκεκοιμέμα ρςημ Οοξβλήςα 39, με ςα γοατικά ερςιαςϊοια και ςα πλξϋρια καςαρςήμαςα. 13η μέοα: ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ - ΑΗΖΜΑ ΢ελεσςαία ημέοα ςξσ ςανιδιξϋ μαπ. Λεςατξοά και πςήρη για ςημ Αθήμα με εμδιάμερξ ρςαθμϊ.

Σ ε λ ί δ α | 23

www.airquest.gr


14η μέοα: ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςημ Αθήμα. Ολημμσοιρμέμξι απϊ ςα ςϊρα πξλλά πξσ γμχοίραμε ρςξ ςανίδι μαπ και με μια γλσκιά μξρςαλγία για ϊρα ατήραμε πίρχ μαπ, εσυϊμαρςε γοήγξοα μα επαμαλάβξσμε ςξ μαγικϊ ασςϊ ςανίδι ή κάπξιξ ραμ και ασςϊ! Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά και ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (315$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  12 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμά Αμεοικαμικξϋ ςϋπξσ ρε πλξϋριξ μπξστέ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας’ άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (315$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας΄αςξμξ

Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 24

www.airquest.gr


05a. Μέα Σόοκη – Καπ Βέγκαπ – Κξπ Άμςζελεπ – Υξμξλξύλξσ Ραμ Τοαμρίρκξ (17 days) 17 ημέοεπ / 15 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα)

Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και

Σ ε λ ί δ α | 25

www.airquest.gr


τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια ή με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ. 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ςξ N.Y.U, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Αμαυόοηρη και πςήρη για ςημ πϊλη ςχμ ςσυεοόμ παιυμιδιόμ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Άτινη μεςατξοά & ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζ διαρκέδαρη αουίζει και τςάμει ρςξ μέγιρςϊ ςηπ ρςξ Καπ Βέγκαπ. Ζ ςϋυη ραπ μϊλιπ άουιρε! Βοίρκερςε ρςημ πεοιβϊηςη πϊλη και πλέξμ θα ςημ γμχοίρεςε. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μία βϊλςα ρςημ πϊλη ςχμ καζίμξ ςχμ γοήγξοχμ γάμχμ αλλά και διαζσγίχμ. Οεοπαςήρςε μαζί με ςξμ ρσμξδϊ ραπ ρςξμ Ιεμςοικϊ Δοϊμξ ςηπ πϊληπ, ςη Ρςοήπ ή και ακϊμα και ρςξ Downtown, ϊπξσ ςα πξλσςελέρςαςα νεμξδξυεία εκςείμξμςαι ρςη μέρη ςηπ εοήμξσ. Ρίγξσοα ποϊκειςαι για ςξ πιξ τχςειμϊ ρημείξ ςξσ πλαμήςη. Ιάθε νεμξδξυείξ έυει κάςι μξμαδικϊ αλλά ρίγξσοα εμςσπχριακϊ μα ραπ παοξσριάρει και πξσ θα ποξρπαθήρει με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ μα ραπ ξδηγήρει ρςξ δικϊ ςξσ Casino. Δδό, μέυοι και ςξ κάπμιρμα... επιςοέπεςαι! 5η - 6η μέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Ξι δϋξ επϊμεμεπ ημέοεπ είμαι ρςη διάθερή ραπ. Αμ δεμ ραπ παοαρϋοει η γξηςεία ςηπ πϊληπ, ραπ ποξςείμξσμε εκςϊπ απϊ ςα φόμια ρςξ τημιρμέμξ Las Vegas Premium Outlets, επιρκέφειπ ρςα εκπληκςικήπ ταμςαρίαπ νεμξδξυεία, ςα ξπξία εμαλλάρρξσμ ςα θέμαςα αμάλξγα με ςημ ταμςαρία ςξσ αουιςέκςξμα εμό αμακαςαρκεσάζξμςαι ρσμευόπ. Ακϊμα μπξοείςε μα κάμεςε μια εμαέοια διαδοξμή μέρα ρςξ ταοάγγι ςξσ Γκοαμς Ιάμσξμ, πάμχ απϊ ςημ Ιξιλάδα ςηπ Τχςιάπ και ςξ απξλιθχμέμξ δάρξπ, αλλά και ςξ τοάγμα Υξϋβεο ρςημ ςευμηςή λίμμη ςξσ Λιμς. ΢ξ βοάδσ, μημ παοαλείφεςε μα παοακξλξσθήρεςε έμα κετάςξ Show και μα δείςε ςα δχοεάμ θεάμαςα ςχμ νεμξδξυείχμ. Ιαλή διαρκέδαρη! 7η μέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ - ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ Λεςά ςξ ποχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, ατήμξσμε ςημ πϊλη ςχμ Ιαζίμξ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Διαρυίζξσμε ςημ έοημξ ςηπ Μεβάδα, γμχρςή απϊ ςα κιμημαςξγοατικά έογα Γξσέρςεομ και

Σ ε λ ί δ α | 26

www.airquest.gr


τςάμξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ, ςημ πϊλη ςχμ "Αγγέλχμ". ΢ακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ και βϊλςα με ςξμ νεμαγϊ ραπ. 8η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (Νεμάγηρη - Ρςξύμςιξ UNIVERSAL Hollywood) Λεςά ςξ ποχιμϊ η ρημεοιμή νεμάγηρη μαπ επιτσλάρρει εκπλήνειπ. ΢ξ Κξπ Άμςζελεπ δεμ είμαι μια πϊλη ραμ ασςέπ πξσ έυεςε ρσμηθίρει μα βλέπεςε. Δίμαι μια πϊλη με πξλλέπ πϊλειπ, μια γιγαμςιαία πϊλη μεςανϋ μεγάλχμ βξσμόμ και ςξσ Διοημικξϋ. Ρςημ νεμάγηρή μαπ, θα επιρκετθξϋμε ςξ Λιξϋζικ Ρέμςεο και ςξ Disney Concert Hall ρςξ κέμςοξ ςηπ πϊληπ. Ρςξ Hollywood θα δξϋμε ςξ Ιιμέζικξ Ηέαςοξ ϊπξσ παοξσριάζξμςαι ξι ποεμιέοεπ ςχμ κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και ϊπξσ γμχρςξί καλλιςέυμεπ απϊ ςξ υόοξ ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ έυξσμ ατήρει ςα απξςσπόμαςα ςξσπ. Ηα μξιόρεςε και ερείπ "Ρςαο", ϊςαμ θα πεοπαςήρεςε ρςξ πεζξδοϊμιξ πξσ σπάουξσμ ςα ξοιυάλκιμα αρςέοια ςξσ "walk of fame", εμό θα δξϋμε και ςξ Ιodak Theater ϊπξσ κάθε υοϊμξ γίμεςαι πλέξμ η πεοίτημη ςελεςή ςηπ απξμξμήπ ςχμ Βοαβείχμ Όρκαο. Έπειςα θα δξϋμε ςξ Beverly Hills, θα πεοάρξσμε απϊ ςξ τημιρμέμξ Πξμςέξ Μςοάψβ, με ςα ακοιβϊςεοα καςαρςήμαςα ςξσ κϊρμξσ! Ρε μεοικά απϊ ασςά μπξοείςε μα μπείςε μϊμξ αμ έυεςε κλείρει οαμςεβξϋ. Ηα δξϋμε ακϊμα ςιπ ϊμξοτεπ παοαλίεπ ςηπ πϊληπ και θα αγμαμςεϋρξσμε ςξ Λάλιμπξσ... ΢ξ μερημέοι, μεςά ςη γμχοιμία μαπ με ςημ πϊλη, θα ρσμευίρξσμε μια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα Ιιμημαςξγοατικά Ρςξϋμςιξπ ςηπ Γιξσμιβέοραλ. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Fear Factor, Water world, ςαιμίεπ 4D (!), ςα γοήγξοα ςοεμάκια ςξσ Mummy, ξι επιδείνειπ μακιγιάζ κςλ.. Ξ νεμαγϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα.. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ. 9η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (DISNEYLAND) Ξλϊκληοη ςη ρημεοιμή ημέοα θα ςημ πεοάρξσμε ρςξμ κϊρμξ ςξσ Μςίρμεω, ςξμ απέοαμςξ κϊρμξ ςξσ Οαοαμσθιξϋ πξσ δημιξϋογηρε η ταμςαρία ςξσ Γξσόλς Μςίρμεω. Ηα δξϋμε ςημ ξδϊ ςηπ Αμεοικήπ, ςη υόοα ςηπ Οεοιπέςειαπ, ςξ Διαρςημικϊ Βξσμϊ, ςξ Ιάρςοξ ςηπ Ρςαυςξπξϋςαπ και άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Λαγικξϋ Βαριλείξσ, ςη βοαδιμή Ζλεκςοική Οαοέλαρη κλπ. Όλα θα μείμξσμ αμενίςηλα υαοαγμέμα ρςη μμήμη ραπ, εμό σπάουξσμ πξλλά μέοη ϊπξσ θα μπξοέρξσμε μα τάμε, αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ μαπ. ΢ξ ταμςαρμαγξοικϊ θέαμα ξλξκληοόμεςαι με ςιπ παοελάρειπ ςχμ ηοόχμ ςξσ Μςίρμεω, ςξ Fantasmic επάμχ ρςημ λίμμη, αλλά και ςα βεγγαλικά. ΢ξ βοάδσ επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. 10η μέοα : ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (ΡΑΜ Μ΢ΘΔΓΙΞ) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζμέοα ελεϋθεοη. Ραπ ποξςείμξσμε μια ποξαιοεςική εκδοξμή ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Μξςιϊςεοη πϊλη ςηπ Ιαλιτϊομια, κξμςά ρςα Λενικάμικα ρϋμξοα. Ηα ακξλξσθήρξσμε ςημ παμέμξοτη παοαλιακή διαδοξμή, αουίζξμςαπ απϊ ςξ Κξμγκ Λπιςπ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ οόρικξ σπξβοϋυιξ Scorpion και κσοίχπ ςξ παλαιϊ Σπεοχκεάμιξ Ιξσήμ Λαίοη Θ, ςξ ξπξίξ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρε υόοξ γαμήλιχμ δενιόρεχμ, ρε νεμξδξυείξ και τσρικά μξσρείξ. Ρσμευίζξσμε

Σ ε λ ί δ α | 27

www.airquest.gr


πεομόμςαπ ςιπ Υάμςικςξμ Λπιςπ, Μιξϋπξος Λπιςπ, Καγκξϋμα Λπιςπ, Ραμ Ιλεμέμςε. Ρςημ διαδοξμή θα δξϋμε πόπ δημιξσογξϋμςαι καιμξϋογιξι ξικιρμξί καθόπ η πεοιξυή ρσμευόπ ενελίρρεςαι. Ηα τθάρξσμε ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Υοσρή πϊλη, ρςξσπ ποϊπξδεπ ςξσ ϊοξσπ Οάλξμαο, η ξπξία ενελίρρεςαι ρε εμαλλακςική Silicon Valley. Τθάμξσμε ρςξ λιμάμι ςξσ Ραμ Μςιέγκξ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Seaport Village μια πεοιξυή πξσ έυει διαμξοτχθεί με καςαρςήμαςα, κατέ και ερςιαςϊοια. Δδό ίρχπ μπξοέρξσμε μα δξκιμάρξσμε εναίοεςξ ελλημικϊ ρξσβλάκι. Απϊ εκεί, ατξϋ διαρυίρξσμε ςημ μεγάλη γέτσοα, απϊ ϊπξσ θα δξϋμε έμα ςμήμα ςξσ Μαϋρςαθμξσ ςηπ πϊλεχπ, θα τθάρξσμε ρςξ μηρί Coronado, μια παμέμξοτη πεοιξυή καςξικιόμ, ϊπξσ βοίρκεςαι και ςξ πεοίτημξ παλαιϊ νϋλιμξ νεμξδξυείξ Μςελ Ιξοξμάμςξ, ςξ ξπξίξ έυξσμε γμχοίρει ρε πξλλά κιμημαςξγοατικά έογα. Ζ ξμξοτιά δεμ πεοιγοάτεςαι με λϊγια. Λϊμξ ϊςαμ ςξ δείςε θα έυεςε ςημ ρχρςή εικϊμα. ΢ξ βοάδσ πλέξμ επιρςοέτξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ. Διαμσκςέοεσρη. 11η μέοα : ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ - ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ Αμαυόοηρη για ςημ Υξμξλξϋλξσ ρςξ μηρί Ξσάυξσ. Aloha είμαι ςξ γμχρςϊ καλχρξοίραςε ρςημ ςξπική διάλεκςξ. Ηα ςξ ακξϋμε ρσμευόπ. ΢ξ νεμξδξυείξ μαπ είμαι ρςημ πεοιξυή Ξσάκικι, έμα παοαθαλάρριξ ποξάρςιξ ςηπ Υξμξλξϋλξσ. Λια ποόςη γμχοιμία με ςξ Waikiki . 12η ημέοα : ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ (Νεμάγηρη) Λεςά ςξ ποχιμϊ μαπ αουίζει η νεμάγηρη ςηπ ποχςεϋξσραπ Υξμξλξϋλξσ. Βλέπξσμε ςιπ παμέμξοτεπ, τσςείεπ αμαμά, γοατικέπ παοαλίεπ ςξσ μηριξϋ, καθόπ και ςα ρημαμςικϊςεοα ρημεία, ϊπχπ ςημ ξοειμή ςξπξθερία Μαξσμάμξσ Οάλι, ςξ Οαλάςι Θξλάμι πξσ έκςιρε ξ βαριλιάπ Ιαλξκάξσα, και ςξ άγαλμα ςξσ Βαριλιά Ιαμέυα-Λέυα πξσ καςάτεοε μα ρσμτιλιόρει ςα μηριά ςηπ Οξλσμηρίαπ. Ηα δξϋμε ςξ κςίοιξ πξσ θα μαπ θσμίρει ςημ ςηλεξπςική ρειοά «Υαβάη 5-0». Ρσμευίζξμςαπ θα καςαλήνξσμε ρςξ λιμάμι ςξσ Οεολ Υάομπξο (Κιμάμι ςχμ Λαογαοιςαοιόμ), Μασρςάθμξσ ςξσ Αμεοικάμικξσ Ρςϊλξσ ςξσ Διοημικξϋ, ϊςαμ έγιμε η μεγάλη αεοξπξοική επιδοξμή ςχμ Θαπόμχμ ρςιπ 7 Δεκεμβοίξσ 1941. Απϊ ςημ ακςή ταίμεςαι ςξ μμημείξ ςξσ Arizona , ςξσ Οξλεμικξϋ πλξίξσ ςχμ ΖΟΑ, πξσ παοαμέμει ρςξ βσθϊ ςηπ θάλαρραπ. Για ςξ βοάδσ ξ νεμαγϊπ ραπ θα ραπ κάμει ποξςάρειπ για μα πεοάρεςε ϊμξοτα ρε κάπξιξ κέμςοξ ή ρςξ μπαο κάπξιξσ κξμςιμξϋ νεμξδξυείξσ. 13η μέοα: ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ Λεςά ςξ ποχιμϊ ημέοα ελεϋθεοη. Ραπ ποξςείμξσμε μα πεοάρεςε ςημ σπϊλξιπη ημέοα ραπ ρςξ Ιέμςοξ Οξλσμηριακξϋ Οξλιςιρμξϋ (Polynesia Center).Δκεί ρε μία έκςαρη 42 πεοίπξσ ρςοεμμάςχμ, αμάμερα ρε καμάλια και καμϊ, θα δείςε αμςιποξρχπεσςικά κςίρμαςα, αμαπαοαρςάρειπ ςξπικόμ εθίμχμ και υξοόμ ςχμ διατϊοχμ ρσρςάδχμ μηριόμ ςηπ Οξλσμηρίαπ (Ραμϊα, Τίςζι, Υαβάη, ΢αψςή, ΢ϊγκα, Μέα Εηλαμδία, κλπ). Τσρικά θα βοξϋμε καςαρςήμαςα με ϊλα ςα είδη ςχμ μηριόμ. Ηα μάθξσμε εδό καλά ςξ Αλϊυα ! Δίμαι έμα κέμςοξ ϊπξσ θα απξλαϋρεςε διάτξοα τξλκλξοικά ρϊξσ, παοαδξριακέπ απαρυξλήρειπ ςχμ μηριόμ ςξσ Διοημικξϋ, ςοαγξϋδια και υξοξϋπ πξσ αμςικαθιρςξϋραμ ςημ γοαπςή γλόρρα πξσ δεμ σπήουε. Ηέαμα ςξ βοάδσ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ.

Σ ε λ ί δ α | 28

www.airquest.gr


14η μέοα: ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ – ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ Λεςά ςξ ποχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ελεϋθεοξπ υοϊμξπ για κάπξιεπ αγξοέπ ρξσβεμίο και ρςη ρσμέυεια ατήμξσμε ςημ ενχςική Υαβάη και μεςατεοϊμαρςε ρςξ αεοξδοϊμιξ. Οςήρη για ςξ Ραμ Τοαμρίρκξ. Άτινη, μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, και όοα για μια ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ϊμξοτη και οξμαμςική πϊλη ςηπ Δσςικήπ ακςήπ ςχμ ΖΟΑ για ςημ ξπξία ςϊρξι πξλλξί άμθοχπξι ςοαγξσδξϋμ « άτηρα ςημ καοδιά μξσ ρςξ Ραμ Τοαμρίρκξ» για ςημ πϊλη η ξπξία ποιμ 250 υοϊμια ήςαμ άγμχρςη. 15η μέοα: ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ (νεμάγηρη 6 ωοώμ) Mεςά ςξ ποχιμϊ θα νεκιμήρξσμε για ςημ πιξ αγαπηςή πϊλη ςηπ Αμεοικήπ, ςξ Ραμ Τοαμρίρκξ, ςημ πϊλη με ςημ πξλϋ ποϊρταςη ιρςξοία πξσ βοίρκεςαι ρςημ άκοη μιαπ υεορξμήρξσ δίπλα ρςξμ Διοημικϊ Ωκεαμϊ και ρςξμ ξμόμσμξ κϊλπξ, ςημ πϊλη πξσ τημίζεςαι για ςημ εκκεμςοικϊςηςά ςηπ. Ρυεδϊμ ϊπξσ και μα πάει καμείπ ρςημ πϊλη θα έυει ρσγκλξμιρςική θέα Οοόςξπ μαπ ρςαθμϊπ η Ιιμέζικη Ρσμξικία. Ηα ρσμευίρξσμε με ςξ Δημξςικϊ Ιέμςοξ-Ρίβικ Ρέμςεο πξσ πεοιλαμβάμει ςξ Δημαουείξ, με ςξμ κλαρρικϊ θϊλξ και ςιπ Δχοικέπ κξλόμεπ, ςη Δημξςική Βιβλιξθήκη και ςημ Όπεοα. Ηα επιρκετθξϋμε ρςξμ λϊτξ Άλαμξ ςα εμαπξμείμαμςα Βικςχοιαμά ρπίςια ςξ κϊρμημα ςηπ πϊληπ, με τϊμςξ ςα μξμςέομα ρϋγυοξμα κςήοια εμό θα δξϋμε και ςξ μξμςέομξ Ιαθξλικϊ Μαϊ ςηπ Οαοθέμξσ Λαοίαπ, ίρχπ και ςξ μηρί ΢οέζιξσο Άιλαμς απϊ ςημ (διόοξτη) Λπέω Λποίςζ (μήκξσπ 7,06 μιλίχμ). Αογϊςεοα και ατξϋ θασμάρξσμε ςημ γέτσοα Γκϊλμςεμ Γκέψς (Υοσρήπ Οϋληπ) και ςξ μηρί Αλκαςοάζ, θα ρσμευίρξσμε κάμξμςαπ μια βϊλςα με ςξ πξϋλμαμ ρςξ απέοαμςξ Γκϊλμςεμ Γκέψς Οαοκ, ρςξλίδι και ασςϊ ςηπ πϊληπ, με ςξσπ Γιαπχμέζικξσπ κήπξσπ, ςξ Βξςαμικϊ Ιήπξ, με γήπεδα Γκξλτ, Κίμμεπ, Δμσδοεία, Οάοκξ με βξσβάλια και ςάοαμδξσπ, Λξσρείξ Αριαςικήπ ΢έυμηπ και ςέλξπ θα θασμάρεςε ςξμ Αμεμϊμσλξ. ΢ξ απξκξοϋτχμα ςηπ ημέοαπ θα είμαι μια μαςιά ρςξμ αςελείχςξ Διοημικϊ Ωκεαμϊ. Ζ Γιξϋμιξμ Ρκξσέο μαπ καλεί ρςη ρσμέυεια. Ζ πσοαμίδα ΢οαρμαμέοικαμ ρςξ κέμςοξ ςοαβάει πάμςα ςημ ποξρξυή ϊλχμ. ΢ξ απϊγεσμα ραπ ποξςείμξσμε μια βϊλςα ρςξ Κιμάμι ςχμ Φαοάδχμ και ρσγκεκοιμέμα ρςημ Οοξβλήςα 39, με ςα γοατικά ερςιαςϊοια και ςα πλξϋρια καςαρςήμαςα. 16η και 17η μέοα : ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ - ΑΗΖΜΑ ΢ελεσςαία ημέοα ςξσ ςανιδιξϋ μαπ. Οοχιμϊ ελεϋθεοξ. Οοξπ ςξ μερημέοι μεςατξοά και πςήρη για ςημ Αθήμα. Άτινη ρςημ Αθήμα. Ολημμσοιρμέμξι απϊ ςα ςϊρα πξλλά πξσ γμχοίραμε ρςξ ςανίδι μαπ και με μια γλσκιά μξρςαλγία για ϊρα ατήραμε πίρχ μαπ, εσυϊμαρςε γοήγξοα μα επαμαλάβξσμε ςξ μαγικϊ ασςϊ ςανίδι! Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά και ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (335$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ.

Σ ε λ ί δ α | 29

www.airquest.gr


ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  15 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμά Αμεοικαμικξϋ ςϋπξσ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας’ άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (335$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας΄αςξμξ

Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 30

www.airquest.gr


05b. Μέα Σόοκη – Καπ Βέγκαπ – Κξπ Άμςζελεπ – Υξμξλξύλξσ Ραμ Τοαμρίρκξ (18 days) 18 ημέοεπ / 15 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια ή με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ. 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ςξ N.Y.U, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή

Σ ε λ ί δ α | 31

www.airquest.gr


και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ Αμαυόοηρη και πςήρη για ςημ πϊλη ςχμ ςσυεοόμ παιυμιδιόμ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Άτινη μεςατξοά & ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζ διαρκέδαρη αουίζει και τςάμει ρςξ μέγιρςϊ ςηπ ρςξ Καπ Βέγκαπ. Ζ ςϋυη ραπ μϊλιπ άουιρε! Βοίρκερςε ρςημ πεοιβϊηςη πϊλη και πλέξμ θα ςημ γμχοίρεςε. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μία βϊλςα ρςημ πϊλη ςχμ καζίμξ ςχμ γοήγξοχμ γάμχμ αλλά και διαζσγίχμ. Οεοπαςήρςε μαζί με ςξμ ρσμξδϊ ραπ ρςξμ Ιεμςοικϊ Δοϊμξ ςηπ πϊληπ, ςη Ρςοήπ ή και ακϊμα και ρςξ Downtown, ϊπξσ ςα πξλσςελέρςαςα νεμξδξυεία εκςείμξμςαι ρςη μέρη ςηπ εοήμξσ. Ρίγξσοα ποϊκειςαι για ςξ πιξ τχςειμϊ ρημείξ ςξσ πλαμήςη. Ιάθε νεμξδξυείξ έυει κάςι μξμαδικϊ αλλά ρίγξσοα εμςσπχριακϊ μα ραπ παοξσριάρει και πξσ θα ποξρπαθήρει με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ μα ραπ ξδηγήρει ρςξ δικϊ ςξσ Casino. Δδό, μέυοι και ςξ κάπμιρμα... επιςοέπεςαι! 5η - 6η μέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ - Premium Outlets (ποξαιοεςικό) Ξι δϋξ επϊμεμεπ ημέοεπ είμαι ρςη διάθερή ραπ. Αμ δεμ ραπ παοαρϋοει η γξηςεία ςηπ πϊληπ, ραπ ποξςείμξσμε εκςϊπ απϊ ςα φόμια ρςξ τημιρμέμξ Las Vegas Premium Outlets, επιρκέφειπ ρςα εκπληκςικήπ ταμςαρίαπ νεμξδξυεία, ςα ξπξία εμαλλάρρξσμ ςα θέμαςα αμάλξγα με ςημ ταμςαρία ςξσ αουιςέκςξμα εμό αμακαςαρκεσάζξμςαι ρσμευόπ. Ακϊμα μπξοείςε μα κάμεςε μια εμαέοια διαδοξμή μέρα ρςξ ταοάγγι ςξσ Γκοαμς Ιάμσξμ, πάμχ απϊ ςημ Ιξιλάδα ςηπ Τχςιάπ και ςξ απξλιθχμέμξ δάρξπ, αλλά και ςξ τοάγμα Υξϋβεο ρςημ ςευμηςή λίμμη ςξσ Λιμς. ΢ξ βοάδσ, μημ παοαλείφεςε μα παοακξλξσθήρεςε έμα κετάςξ Show και μα δείςε ςα δχοεάμ θεάμαςα ςχμ νεμξδξυείχμ. Ιαλή διαρκέδαρη! 7η μέοα: ΚΑΡ ΒΔΓΙΑΡ - ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ Λεςά ςξ ποχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, ατήμξσμε ςημ πϊλη ςχμ Ιαζίμξ και ςηπ διαρκέδαρηπ. Διαρυίζξσμε ςημ έοημξ ςηπ Μεβάδα, γμχρςή απϊ ςα κιμημαςξγοατικά έογα Γξσέρςεομ και τςάμξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ, ςημ πϊλη ςχμ "Αγγέλχμ". ΢ακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ και βϊλςα με ςξμ νεμαγϊ ραπ. 8η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (Νεμάγηρη - Ρςξύμςιξ UNIVERSAL Hollywood) Λεςά ςξ ποχιμϊ η ρημεοιμή νεμάγηρη μαπ επιτσλάρρει εκπλήνειπ. ΢ξ Κξπ Άμςζελεπ δεμ είμαι μια πϊλη ραμ ασςέπ πξσ έυεςε ρσμηθίρει μα βλέπεςε. Δίμαι μια πϊλη με πξλλέπ πϊλειπ, μια γιγαμςιαία πϊλη μεςανϋ μεγάλχμ βξσμόμ και ςξσ Διοημικξϋ. Ρςημ νεμάγηρή μαπ, θα επιρκετθξϋμε ςξ Λιξϋζικ Ρέμςεο και ςξ Disney Concert Hall ρςξ κέμςοξ ςηπ πϊληπ. Ρςξ Hollywood θα δξϋμε ςξ Ιιμέζικξ Ηέαςοξ ϊπξσ παοξσριάζξμςαι ξι ποεμιέοεπ ςχμ κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και ϊπξσ γμχρςξί καλλιςέυμεπ απϊ ςξ υόοξ ςξσ Ιιμημαςξγοάτξσ έυξσμ ατήρει ςα απξςσπόμαςα ςξσπ. Ηα μξιόρεςε και ερείπ "Ρςαο", ϊςαμ θα πεοπαςήρεςε ρςξ πεζξδοϊμιξ πξσ σπάουξσμ ςα ξοιυάλκιμα αρςέοια ςξσ "walk of fame", εμό θα δξϋμε και ςξ Ιodak Theater ϊπξσ κάθε υοϊμξ γίμεςαι πλέξμ η πεοίτημη ςελεςή ςηπ απξμξμήπ ςχμ Βοαβείχμ Όρκαο. Έπειςα θα δξϋμε ςξ Beverly Hills, θα πεοάρξσμε απϊ ςξ τημιρμέμξ Πξμςέξ Μςοάψβ, με ςα ακοιβϊςεοα καςαρςήμαςα ςξσ κϊρμξσ! Ρε

Σ ε λ ί δ α | 32

www.airquest.gr


μεοικά απϊ ασςά μπξοείςε μα μπείςε μϊμξ αμ έυεςε κλείρει οαμςεβξϋ. Ηα δξϋμε ακϊμα ςιπ ϊμξοτεπ παοαλίεπ ςηπ πϊληπ και θα αγμαμςεϋρξσμε ςξ Λάλιμπξσ... ΢ξ μερημέοι, μεςά ςη γμχοιμία μαπ με ςημ πϊλη, θα ρσμευίρξσμε μια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα Ιιμημαςξγοατικά Ρςξϋμςιξπ ςηπ Γιξσμιβέοραλ. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Fear Factor, Water world, ςαιμίεπ 4D (!), ςα γοήγξοα ςοεμάκια ςξσ Mummy, ξι επιδείνειπ μακιγιάζ κςλ.. Ξ νεμαγϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα.. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ. 9η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (DISNEYLAND) Ξλϊκληοη ςη ρημεοιμή ημέοα θα ςημ πεοάρξσμε ρςξμ κϊρμξ ςξσ Μςίρμεω, ςξμ απέοαμςξ κϊρμξ ςξσ Οαοαμσθιξϋ πξσ δημιξϋογηρε η ταμςαρία ςξσ Γξσόλς Μςίρμεω. Ηα δξϋμε ςημ ξδϊ ςηπ Αμεοικήπ, ςη υόοα ςηπ Οεοιπέςειαπ, ςξ Διαρςημικϊ Βξσμϊ, ςξ Ιάρςοξ ςηπ Ρςαυςξπξϋςαπ και άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Λαγικξϋ Βαριλείξσ, ςη βοαδιμή Ζλεκςοική Οαοέλαρη κλπ. Όλα θα μείμξσμ αμενίςηλα υαοαγμέμα ρςη μμήμη ραπ, εμό σπάουξσμ πξλλά μέοη ϊπξσ θα μπξοέρξσμε μα τάμε, αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ μαπ. ΢ξ ταμςαρμαγξοικϊ θέαμα ξλξκληοόμεςαι με ςιπ παοελάρειπ ςχμ ηοόχμ ςξσ Μςίρμεω, ςξ Fantasmic επάμχ ρςημ λίμμη, αλλά και ςα βεγγαλικά. ΢ξ βοάδσ επιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. 10η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ (ΡΑΜ Μ΢ΘΔΓΙΞ) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Ζμέοα ελεϋθεοη. Ραπ ποξςείμξσμε μια ποξαιοεςική εκδοξμή ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Μξςιϊςεοη πϊλη ςηπ Ιαλιτϊομια, κξμςά ρςα Λενικάμικα ρϋμξοα. Ηα ακξλξσθήρξσμε ςημ παμέμξοτη παοαλιακή διαδοξμή, αουίζξμςαπ απϊ ςξ Κξμγκ Λπιςπ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ οόρικξ σπξβοϋυιξ Scorpion και κσοίχπ ςξ παλαιϊ Σπεοχκεάμιξ Ιξσήμ Λαίοη Θ, ςξ ξπξίξ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρε υόοξ γαμήλιχμ δενιόρεχμ, ρε νεμξδξυείξ και τσρικά μξσρείξ. Ρσμευίζξσμε πεομόμςαπ ςιπ Υάμςικςξμ Λπιςπ, Μιξϋπξος Λπιςπ, Καγκξϋμα Λπιςπ, Ραμ Ιλεμέμςε. Ρςημ διαδοξμή θα δξϋμε πόπ δημιξσογξϋμςαι καιμξϋογιξι ξικιρμξί καθόπ η πεοιξυή ρσμευόπ ενελίρρεςαι. Ηα τθάρξσμε ρςξ Ραμ Μςιέγκξ, ςημ Υοσρή πϊλη, ρςξσπ ποϊπξδεπ ςξσ ϊοξσπ Οάλξμαο, η ξπξία ενελίρρεςαι ρε εμαλλακςική Silicon Valley. Τθάμξσμε ρςξ λιμάμι ςξσ Ραμ Μςιέγκξ, ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Seaport Village μια πεοιξυή πξσ έυει διαμξοτχθεί με καςαρςήμαςα, κατέ και ερςιαςϊοια. Δδό ίρχπ μπξοέρξσμε μα δξκιμάρξσμε εναίοεςξ ελλημικϊ ρξσβλάκι. Απϊ εκεί, ατξϋ διαρυίρξσμε ςημ μεγάλη γέτσοα, απϊ ϊπξσ θα δξϋμε έμα ςμήμα ςξσ Μαϋρςαθμξσ ςηπ πϊλεχπ, θα τθάρξσμε ρςξ μηρί Coronado, μια παμέμξοτη πεοιξυή καςξικιόμ, ϊπξσ βοίρκεςαι και ςξ πεοίτημξ παλαιϊ νϋλιμξ νεμξδξυείξ Μςελ Ιξοξμάμςξ, ςξ ξπξίξ έυξσμε γμχοίρει ρε πξλλά κιμημαςξγοατικά έογα. Ζ ξμξοτιά δεμ πεοιγοάτεςαι με λϊγια. Λϊμξ ϊςαμ ςξ δείςε θα έυεςε ςημ ρχρςή εικϊμα. ΢ξ βοάδσ πλέξμ επιρςοέτξσμε ρςξ Κξπ Άμςζελεπ. Διαμσκςέοεσρη.

Σ ε λ ί δ α | 33

www.airquest.gr


11η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ – ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ Λεςά ςξ ποχιμϊ αμαυόοηρη και πςήρη για ςξ Ραμ Τοαμρίρκξ. Άτινη, μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, και όοα για μια ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ϊμξοτη και οξμαμςική πϊλη ςηπ Δσςικήπ ακςήπ ςχμ Ζ.Ο.Α. για ςημ ξπξία ςϊρξι πξλλξί άμθοχπξι ςοαγξσδξϋμ « άτηρα ςημ καοδιά μξσ ρςξ Ραμ Τοαμρίρκξ» για ςημ πϊλη η ξπξία ποιμ 250 υοϊμια ήςαμ άγμχρςη. 12η μέοα: ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ (νεμάγηρη 6 ωοώμ) Λεςά ςξ ποχιμϊ θα νεκιμήρξσμε για ςημ πιξ αγαπηςή πϊλη ςηπ Αμεοικήπ, ςξ Ραμ Τοαμρίρκξ, ςημ πϊλη με ςημ πξλϋ ποϊρταςη ιρςξοία πξσ βοίρκεςαι ρςημ άκοη μιαπ υεορξμήρξσ δίπλα ρςξμ Διοημικϊ Ωκεαμϊ και ρςξμ ξμόμσμξ κϊλπξ, ςημ πϊλη πξσ τημίζεςαι για ςημ εκκεμςοικϊςηςά ςηπ. Ρυεδϊμ ϊπξσ και μα πάει καμείπ ρςημ πϊλη θα έυει ρσγκλξμιρςική θέα Οοόςξπ μαπ ρςαθμϊπ η Ιιμέζικη Ρσμξικία. Ηα ρσμευίρξσμε με ςξ Δημξςικϊ Ιέμςοξ-Ρίβικ Ρέμςεο πξσ πεοιλαμβάμει ςξ Δημαουείξ, με ςξμ κλαρρικϊ θϊλξ και ςιπ Δχοικέπ κξλόμεπ, ςη Δημξςική Βιβλιξθήκη και ςημ Όπεοα. Ηα επιρκετθξϋμε ρςξμ λϊτξ Άλαμξ ςα εμαπξμείμαμςα Βικςχοιαμά ρπίςια ςξ κϊρμημα ςηπ πϊληπ, με τϊμςξ ςα μξμςέομα ρϋγυοξμα κςήοια εμό θα δξϋμε και ςξ μξμςέομξ Ιαθξλικϊ Μαϊ ςηπ Οαοθέμξσ Λαοίαπ, ίρχπ και ςξ μηρί ΢οέζιξσο Άιλαμς απϊ ςημ (διόοξτη) Λπέω Λποίςζ (μήκξσπ 7,06 μιλίχμ). Αογϊςεοα και ατξϋ θασμάρξσμε ςημ γέτσοα Γκϊλμςεμ Γκέψς (Υοσρήπ Οϋληπ) και ςξ μηρί Αλκαςοάζ, θα ρσμευίρξσμε κάμξμςαπ μια βϊλςα με ςξ πξϋλμαμ ρςξ απέοαμςξ Γκϊλμςεμ Γκέψς Οαοκ, ρςξλίδι και ασςϊ ςηπ πϊληπ, με ςξσπ Γιαπχμέζικξσπ κήπξσπ, ςξ Βξςαμικϊ Ιήπξ, με γήπεδα Γκξλτ, Κίμμεπ, Δμσδοεία, Οάοκξ με βξσβάλια και ςάοαμδξσπ, Λξσρείξ Αριαςικήπ ΢έυμηπ και ςέλξπ θα θασμάρεςε ςξμ Αμεμϊμσλξ. ΢ξ απξκξοϋτχμα ςηπ ημέοαπ θα είμαι μια μαςιά ρςξμ αςελείχςξ Διοημικϊ Ωκεαμϊ. Ζ Γιξϋμιξμ Ρκξσέο μαπ καλεί ρςη ρσμέυεια. Ζ πσοαμίδα ΢οαρμαμέοικαμ ρςξ κέμςοξ ςοαβάει πάμςα ςημ ποξρξυή ϊλχμ. ΢ξ απϊγεσμα ραπ ποξςείμξσμε μια βϊλςα ρςξ Κιμάμι ςχμ Φαοάδχμ και ρσγκεκοιμέμα ρςημ Οοξβλήςα 39, με ςα γοατικά ερςιαςϊοια και ςα πλξϋρια καςαρςήμαςα. 13η μέοα: ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ - ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ Αμαυόοηρη για ςημ Υξμξλξϋλξσ ρςξ μηρί Ξσάυξσ. Aloha είμαι ςξ γμχρςϊ καλχρξοίραςε ρςημ ςξπική διάλεκςξ. Ηα ςξ ακξϋμε ρσμευόπ. ΢ξ νεμξδξυείξ μαπ είμαι ρςημ πεοιξυή Ξσάκικι, έμα παοαθαλάρριξ ποξάρςιξ ςηπ Υξμξλξϋλξσ. Λια ποόςη γμχοιμία με ςξ Waikiki. 14η μέοα: ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ (Νεμάγηρη) Λεςά ςξ ποχιμϊ μαπ αουίζει η νεμάγηρη ςηπ ποχςεϋξσραπ Υξμξλξϋλξσ. Βλέπξσμε ςιπ παμέμξοτεπ, τσςείεπ αμαμά, γοατικέπ παοαλίεπ ςξσ μηριξϋ, καθόπ και ςα ρημαμςικϊςεοα ρημεία, ϊπχπ ςημ ξοειμή ςξπξθερία Μαξσμάμξσ Οάλι, ςξ Οαλάςι Θξλάμι πξσ έκςιρε ξ βαριλιάπ Ιαλξκάξσα, και ςξ άγαλμα ςξσ Βαριλιά Ιαμέυα-Λέυα πξσ καςάτεοε μα ρσμτιλιόρει ςα μηριά ςηπ Οξλσμηρίαπ. Ηα δξϋμε ςξ κςίοιξ πξσ θα μαπ θσμίρει ςημ ςηλεξπςική ρειοά «Υαβάη 5-0». Ρσμευίζξμςαπ θα καςαλήνξσμε ρςξ λιμάμι ςξσ Οεολ Υάομπξο (Κιμάμι ςχμ Λαογαοιςαοιόμ), Μασρςάθμξσ ςξσ Αμεοικάμικξσ Ρςϊλξσ ςξσ Διοημικξϋ, ϊςαμ έγιμε η μεγάλη αεοξπξοική επιδοξμή ςχμ Θαπόμχμ ρςιπ 7 Δεκεμβοίξσ 1941. Απϊ ςημ ακςή ταίμεςαι ςξ μμημείξ ςξσ Arizona, ςξσ Οξλεμικξϋ πλξίξσ ςχμ Ζ.Ο.Α. πξσ παοαμέμει ρςξ βσθϊ ςηπ θάλαρραπ. Για ςξ βοάδσ ξ νεμαγϊπ ραπ θα ραπ κάμει ποξςάρειπ για μα πεοάρεςε ϊμξοτα ρε κάπξιξ κέμςοξ ή ρςξ μπαο κάπξιξσ κξμςιμξϋ νεμξδξυείξσ. 15η ημέοα: ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ Λεςά ςξ ποχιμϊ ημέοα ελεϋθεοη. Ραπ ποξςείμξσμε μα πεοάρεςε ςημ σπϊλξιπη ημέοα ραπ ρςξ Ιέμςοξ Οξλσμηριακξϋ Οξλιςιρμξϋ (Polynesia Center).Δκεί ρε μία έκςαρη 42 πεοίπξσ ρςοεμμάςχμ, αμάμερα ρε καμάλια και καμϊ, θα δείςε αμςιποξρχπεσςικά κςίρμαςα, αμαπαοαρςάρειπ ςξπικόμ

Σ ε λ ί δ α | 34

www.airquest.gr


εθίμχμ και υξοόμ ςχμ διατϊοχμ ρσρςάδχμ μηριόμ ςηπ Οξλσμηρίαπ (Ραμϊα, Τίςζι, Υαβάη, ΢αψςή, ΢ϊγκα, Μέα Εηλαμδία, κλπ). Τσρικά θα βοξϋμε καςαρςήμαςα με ϊλα ςα είδη ςχμ μηριόμ. Ηα μάθξσμε εδό καλά ςξ Αλϊυα ! Δίμαι έμα κέμςοξ ϊπξσ θα απξλαϋρεςε διάτξοα τξλκλξοικά ρϊξσ, παοαδξριακέπ απαρυξλήρειπ ςχμ μηριόμ ςξσ Διοημικξϋ, ςοαγξϋδια και υξοξϋπ πξσ αμςικαθιρςξϋραμ ςημ γοαπςή γλόρρα πξσ δεμ σπήουε. Ηέαμα ςξ βοάδσ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. 16η μέοα: ΥΞΜΞΚΞΣΚΞΣ – ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ Λεςά ςξ ποχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ελεϋθεοξπ υοϊμξπ για κάπξιεπ αγξοέπ ρξσβεμίο και ρςη ρσμέυεια ατήμξσμε ςημ ενχςική Υαβάη και μεςατεοϊμαρςε ρςξ αεοξδοϊμιξ. Οςήρη για ςξ Κξπ Άμςζελεπ. Άτινη, μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςξ Αεοξδοϊμιξ . 17η και 18η μέοα: ΚΞΡ ΑΜ΢ΕΔΚΔΡ - ΑΗΖΜΑ ΢ελεσςαία ημέοα ςξσ ςανιδιξϋ μαπ. Οοχιμϊ ελεϋθεοξ. Οοξπ ςξ μερημέοι μεςατξοά και πςήρη για ςημ Αθήμα. Άτινη ρςημ Αθήμα. Ολημμσοιρμέμξι απϊ ςα ςϊρα πξλλά πξσ γμχοίραμε ρςξ ςανίδι μαπ και με μια γλσκιά μξρςαλγία για ϊρα ατήραμε πίρχ μαπ, εσυϊμαρςε γοήγξοα μα επαμαλάβξσμε ςξ μαγικϊ ασςϊ ςανίδι! Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά και ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (335$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  15 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμά Αμεοικαμικξϋ ςϋπξσ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας’ άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά ειρϊδξσπ ρςημ DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (335$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας΄αςξμξ Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 35

www.airquest.gr


06a. Μέα Σόοκη – Ξολάμςξ – Ακοωςήοιξ Ιαμάβεοαλ – Λαϊαμι (10 days) 10 ημέοεπ / 8 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η πξλϋχοη νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα-Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ, ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική. Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ . 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ζ ρημεοιμή μαπ ποϊςαρη είμαι μια μικοή κοξσαζιέοα με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ και ςξ Ιξσίμπ, ςξ Λποϊμν και ςξ ρςάδιξ Yankees. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ

Σ ε λ ί δ α | 36

www.airquest.gr


διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey.Ρςη διάοκεια ςηπ διαδοξμήπ θα αμαγμχοίρξσμε ςξ Λαμυάςαμ πξσ ήδη έυξσμε νεμαγηθεί ςημ ποξηγξσμέμη ημέοα και θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΞΠΚΑΜ΢Ξ Λεςά ςξ ποχιμϊ αμαυόοηρη και πςήρη για ςξ Ξολάμςξ. Άτινη ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ ςξσοιρμξϋ πξσ είμαι έμα ςεοάρςιξ Οάοκξ, απ αουίρξσμ ξι διακξπέπ αμέρχπ. Λεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. Για ςξ βοάδσ, ραπ ποξςείμξσμε επίρκεφη ρςξ " The Social" ή ρςξ "Racerock Supercharged Restaurant" ή ρε κάπξιξ Dinner Theater ή απξλαϋρςε έμα Smokehouse Grill ή κάπξιεπ θαλαρριμέπ γεϋρειπ ρςξ International Drive. 5η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ (DISNEYWORLD - Magic Kingdom) Οοϊγεσμα . Δλεϋθεοη μέοα. Οοξςείμξσμε Ρήμεοα μεςά ςξ ποχιμϊ μαπ, θα επιρκετθξϋμε ρςξ Λαγεμέμξ Βαρίλειξ ςξσ Disney, ςξ πιξ υαοξϋμεμξ μέοξπ ςξσ πλαμήςη μαπ! Δίμαι έμαπ επίγειξπ παοάδειρξπ μικοόμ και μεγάλχμ. Λέρα απϊ ςα θεάμαςα ςξσ θα ραπ ςανιδέφει ρςη υαοά ςηπ μαγείαπ και ςηπ ταμςαρίαπ. (Οοξαιοεςικϊ) 6η: ΞΠΚΑΜ΢Ξ (Epcot Center) Οοϊγεσμα. Δλεϋθεοεπ μέοεπ. Οοξςείμξσμε Ζμεοήρια επίρκεφη ρςημ άλλη δημιξσογία ςξσ Ξογαμιρμξϋ Μςίρμεω, ςξ Epcot Center πξσ είμαι μια ποϊςσπη κξιμχμία ςξσ μέλλξμςξπ και παοξσριάζξμςαι πξλλά θεάμαςα μέρα απϊ ςημ ενέλινη ςηπ Δπιρςήμηπ και ςηπ ΢ευμξλξγίαπ. Ρςξμ ίδιξ υόοξ σπάουξσμ και ςα πξλϋ εμςσπχριακά πεοίπςεοα διατϊοχμ κοαςόμ. ΢α πιξ ρημαμςικά είμαι ςηπ Αμεοικήπ, ςξσ Ιαμαδά, ςηπ Ιίμαπ, ςξσ Λενικξϋ, ςηπ Μξοβηγίαπ. ΢ξ βοάδσ θα παοακξλξσθήρξσμε μια μξμαδική παοξσρίαρη με κλαρική μξσρική, ακςίμεπ λέιζεο, υιλιάδεπ πσοξςευμήμαςα και τόςα ρςη λίμμη ςξσ Epcot Center . (Οοξαιοεςικϊ ) Δπίρηπ ποξςείμξσμε : Λια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα ΙΘΜΖΛΑ΢ΞΓΠΑΤΘΙΑ Ρ΢ΞΣΜ΢ΘΞ ςηπ ΓΘΞΣΜΘΒΔΠΡΑΚ. Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Ξ ΡΔΘΡΛΞΡ ΢ΞΣ ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ, ΢Α ΡΑΓΞΜΘΑ ΢ΞΣ ΙΑΠΥΑΠΘΑ, Ξ ΔΝΩΓΖΘΜΞΡ, BACK TO THE FUTURE. Ξ ρσμξδϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ.

Σ ε λ ί δ α | 37

www.airquest.gr


7η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ – ΛΑΪΑΛΘ (Ακοωςήοιξ Ιαμάβεοαλ) Οοχιμϊ και αμαυόοηρη με πξϋλμαμ με ποξξοιρμϊ ςημ πϊλη ςξσ Λαψάμι, με εμδιάμερξ ρςαθμϊ ρςξ Διαρςημικϊ Ιέμςοξ Ιέμμεμςσ πξσ βοίρκεςαι ρςξ Ακοχςήοιξ Ιαμάβεοαλ. Δκεί θα παοακξλξσθήρξσμε πόπ ρσμαομξλξγξϋμςαι και εκςξνεϋξμςαι ςα διαρςημικά λεχτξοεία, ςημ εκπαίδεσρη ςχμ Αρςοξμασςόμ και άλλα πξλλά. Άτινη ρςξ Λαψάμι και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Βοαδιμή βϊλςα με ςξμ αουηγϊ ραπ. 8η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ (Νεμάγηρη και ελεύθεοη ημέοα) Ιαμία άλλη Αμεοικαμική μηςοϊπξλη δεμ μξιάζει με ςξ Λαψάμι, πξσ αουικά ήςαμ φαοξυόοι ρςημ άκοη μιαπ άγοιαπ τϋρηπ. Λέυοι πξσ ςξ ςοαίμξ άουιρε μα τέομει ςξσοίρςεπ. Ρήμεοα ρςημ νεμάγηρη θα γμχοίρεςε ςα ρημαμςικϊςεοα ανιξθέαςα. ΢ιπ δϋξ πϊλειπ ςξ Λαψάμι Λπιςπ με ςιπ γοατικέπ ρσμξικίεπ ςξσ και ςξ Λαψάμι. ΢ξ απϊγεσμα ραπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςα καςαρςήμαςα Mayfair ή ρςημ παμέμξοτη ποξβλήςα ςξσ Bayside. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια κοξσαζιέοα με δείπμξ ρςα καμάλια ςηπ πϊληπ ή διαρκέδαρη ρςημ πεοιξυή Art Deco. 9η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ - ΑΗΖΜΑ Οοχιμϊ ελεϋθεοξ. Λεςατξοά ρςξ αεοξδοϊμιξ και αμαυόοηρη με πςήρη Αθήμα για με εμδιάμερξ ρςαθμϊ. 10η μέοα: ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςξ αεοξδοϊμιξ ςηπ Αθήμαπ . Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (145$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  8 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμά Αμεοικαμικξϋ ςϋπξσ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας’ άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (145$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας΄αςξμξ Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 38

www.airquest.gr


06b. Μέα Σόοκη – Ξολάμςξ – Ακοωςήοιξ Ιαμάβεοαλ – Λαϊαμι (12 days) 12 ημέοεπ / 10 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη για ςημ Μέα Σϊοκη. Δκεί μαπ πεοιμέμει η θοσλική "New York - New York" η πϊλη με ςα υίλια ποϊρχπα πξσ ϊλξι γμχοίζξσμε απϊ ςιπ ςαιμίεπ ρςξ ριμεμά. Οξσ έδχρε ςξ ϊμξμά ςηπ ρςξ ϊμειοξ και ςημ ταμςαρία ςχμ ρϋγυοξμχμ αμθοόπχμ. Άτινη, μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ ρςημ καοδιά ςξσ Λαμυάςαμ. Αογϊςεοα θα νεκιμήρξσμε για ποόςη γμχοιμία με ςημ πιξ ρσμαοπαρςική πϊλη ςξσ πλαμήςη. 2η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη - κοξσαζιέοα) Λεςά ςξ ποχιμϊ ακξλξσθεί η νεμάγηρη ςχμ ανιξθέαςχμ για ςα ξπξία τημίζεςαι η πϊλη. Ηα δξϋμε ςξ άγαλμα ςξσ Υοιρςϊτξοξσ Ιξλϊμβξσ με ςιπ καοαβέλεπ ςξσ, ςξ Κίμκξλμ Ρέμςεο (Λεςοξπϊλιςαμ Όπεοα - Τιλαομξμική), ςξ Ρέμςοαλ Οαοκ, ςξ κςηοίξσ ϊπξσ έζηρε ξ John Lennon (Μςακϊςα), ςξ Οαμεπιρςήμιξ Columbia, ςξ μμημείξ ςξσ ρςοαςηγξϋ Γκοαμς, ςξμ πξςαμϊ Hudson, ςξ Υάολεμ και ςξ Apollo theater ρςημ ρκημή ςξσ ξπξίξσ έυξσμ αμέβει ϊλξι ξι ημίθεξι ςηπ ςζαζ, ςημ 5η λεχτϊοξ με ςα παγκξρμίχπ γμχρςά μξσρεία Γκξϋγκεμυαψμ, Λεςοξπϊλιςαμ και Τοικ Ιξλένιξμ. H τημιρμέμη 5η λεχτϊοξπ απξςελεί must see ποξξοιρμϊ για ςξσπ λάςοειπ ςχμ αγξοόμ, ειδικά ρςξ κξμμάςι ςηπ αμάμερα ρςημ 50ή και ςημ 59η ξδϊ. Ρσμευίζεςαι η νεμάγηρη μαπ ρςημ 5η Κεχτϊοξ, ςξ Πξκτέλεο Ρέμςεο, ςημ ΢άιμ Ρκξσέο, ςξ Λποϊμςγξσεψ ϊπξσ ςελειόμει η νεμάγηρη μαπ για ρήμεοα. Για ϊρξσπ επιθσμξϋμ ρσμευίζξσμε με μια κοξσαζιέοα (ΟΠΞΑΘΠΔ΢ΘΙΑ) με καοάβι γϋοχ απϊ ςξ μηρί ςξσ Λαμυάςαμ, ϊπξσ μπξοείςε μα δείςε ςημ εμδιατέοξσρα ϊφη ςξσ πξςαμξϋ Hudson, ςιπ ρσμευόπ αμακαιμιζϊμεμεπ παλαιέπ ποξβλήςεπ, ςξ ιρςξοικϊ Έλλιπ Άιλαμς και ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ πξσ δερπϊζει ρςξ λιμάμι, απϊ πξλϋ κξμςά, ςξ Ρςέιςεμ Άιλαμς και ςημ μεγάλη γέτσοα Βεοεμζάμξ απϊ μακοιά, ςξμ αλμσοϊ East river, θα πεοάρξσμε δίπλα απϊ ςξ Κξγκ Άιλαμς με ςξ Λποξϋκλιμ. Τσρικά θα πεοάρξσμε κάςχ απϊ ςιπ διάτξοεπ μικοέπ και μεγαλϋςεοεπ παλαιέπ και μεϊςεοεπ γέτσοεπ και πάμχ απϊ ςα πξλλά ςξϋμελ πξσ ρσμδέξσμ ςξ Λαμυάςαμ με ςημ γϋοχ εσοϋςεοη πεοιξυή και τσρικά ςημ διπλαμή Οξλιςεία ςξσ Μew Jersey. Ιαι θα έυξσμε πλέξμ μία πξλϋ καλή γμόρη ςξσ μηριξϋ ςχμ κςηοίχμ αλλά και ςχμ Οάοκχμ πξσ σπάουξσμ γϋοχ απϊ ασςϊ. Δπιρςοξτή με ςα πϊδια ή με ςανί. Για ςξ βοάδσ ποξςείμξσμε μα δείςε μία απϊ ςιπ πξλλέπ παοαρςάρειπ Λιξϋζικαλ ρςα τημιρμέμα θέαςοα ςξσ Λποϊμςγξσεψ. 3η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ (Νεμάγηρη) Οοχιμϊ ρςξ νεμξδξυείξ. Ρσμευίζεςε η νεμάγηρη ςηπ πϊληπ με ςξ Γκοίμξσιςπ Βίλαςζ, ςξ Ζρς Βίλαςζ, ςξ N.Y.U, ςξ Ρϊυξ, ςη Λικοή Θςαλία και ςημ ΢ράιμα ΢άξσμ. ΢ξ ρημείξ μηδέμ, ςη Γξσϊλ Ρςοης, ςξ Ξικξμξμικϊ Ιέμςοξ, ςξ Λπάςεοσ Οαοκ ϊπξσ θα δξϋμε ςξ Άγαλμα ςηπ Δλεσθεοίαπ. Ηα πεοάρξσμε απϊ ςημ Οοξβλήςα 17 (South Street Seaport village, Pier 17) απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ξπξίαπ η θέα ποξπ ςξμ πξςαμϊ East και ςημ κοεμαρςή γέτσοα ςξσ Λποξϋκλιμ είμαι εκθαμβχςική.

Σ ε λ ί δ α | 39

www.airquest.gr


Ηα ςελειόρξσμε με μία επίρκεφη ρςξ Λέγαοξ ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ. Για απϊγεσμα, ραπ ποξςείμξσμε ςημ Οοξβλήςα 17 πξσ πάμςα είμαι ςηπ μέρα ρςα top ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ. ΢α καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ, ςα ιρςιξτϊοα, ςξ Λξσρείξ, θα ραπ κοαςήρξσμ ςξ εμδιατέοξμ μα μείμεςε ρςημ πεοιξυή και μα διαρκεδάρεςε ρςα διάτξοα κέμςοα και οερςξοάμ ςηπ και μα απξλαϋρεςε μια διατξοεςική ϊφη ςηπ τχςιρμέμηπ γέτσοαπ ςξσ Λποξϋκλιμ και ςξ Λποξϋκλιμ. Ζ πεοιξυή ποξρτέοεςαι και για ςημ βοαδιμή ραπ ένξδξ καθόπ και ξι κξμςιμέπ πεοιξυέπ Soho, Little Italy, Tribecca κ.α. 4η μέοα: ΜΔΑ ΣΞΠΙΖ - ΞΠΚΑΜ΢Ξ Λεςά ςξ ποχιμϊ αμαυόοηρη και πςήρη για ςξ Ξολάμςξ. Άτινη ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ ςξσοιρμξϋ πξσ είμαι έμα ςεοάρςιξ Οάοκξ, απ αουίρξσμ ξι διακξπέπ αμέρχπ. Λεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. Για ςξ βοάδσ, ραπ ποξςείμξσμε επίρκεφη ρςξ " The Social" ή ρςξ "Racerock Supercharged Restaurant" ή ρε κάπξιξ Dinner Theater ή απξλαϋρςε έμα Smokehouse Grill ή κάπξιεπ θαλαρριμέπ γεϋρειπ ρςξ International Drive. 5η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ (DISNEYWORLD - Magic Kingdom) Οοϊγεσμα . Δλεϋθεοη μέοα. Οοξςείμξσμε Ρήμεοα μεςά ςξ ποχιμϊ μαπ, θα επιρκετθξϋμε ρςξ Λαγεμέμξ Βαρίλειξ ςξσ Disney, ςξ πιξ υαοξϋμεμξ μέοξπ ςξσ πλαμήςη μαπ! Δίμαι έμαπ επίγειξπ παοάδειρξπ μικοόμ και μεγάλχμ. Λέρα απϊ ςα θεάμαςα ςξσ θα ραπ ςανιδέφει ρςη υαοά ςηπ μαγείαπ και ςηπ ταμςαρίαπ. (Οοξαιοεςικϊ) 6η - 7η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ (Epcot Center) Οοϊγεσμα . Δλεϋθεοεπ μέοεπ. Οοξςείμξσμε Ζμεοήρια επίρκεφη ρςημ άλλη δημιξσογία ςξσ Ξογαμιρμξϋ Μςίρμεω, ςξ Epcot Center πξσ είμαι μια ποϊςσπη κξιμχμία ςξσ μέλλξμςξπ και παοξσριάζξμςαι πξλλά θεάμαςα μέρα απϊ ςημ ενέλινη ςηπ Δπιρςήμηπ και ςηπ ΢ευμξλξγίαπ. Ρςξμ ίδιξ υόοξ σπάουξσμ και ςα πξλϋ εμςσπχριακά πεοίπςεοα διατϊοχμ κοαςόμ. ΢α πιξ ρημαμςικά είμαι ςηπ Αμεοικήπ, ςξσ Ιαμαδά, ςηπ Ιίμαπ, ςξσ Λενικξϋ, ςηπ Μξοβηγίαπ. ΢ξ βοάδσ θα παοακξλξσθήρξσμε μια μξμαδική παοξσρίαρη με κλαρική μξσρική, ακςίμεπ λέιζεο, υιλιάδεπ πσοξςευμήμαςα και τόςα ρςη λίμμη ςξσ Epcot Center . (Οοξαιοεςικϊ ) Δπίρηπ ποξςείμξσμε : Λια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα ΙΘΜΖΛΑ΢ΞΓΠΑΤΘΙΑ Ρ΢ΞΣΜ΢ΘΞ ςηπ ΓΘΞΣΜΘΒΔΠΡΑΚ. Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Ξ ΡΔΘΡΛΞΡ ΢ΞΣ ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ, ΢Α ΡΑΓΞΜΘΑ ΢ΞΣ ΙΑΠΥΑΠΘΑ, Ξ ΔΝΩΓΖΘΜΞΡ, BACK TO THE FUTURE. Ξ ρσμξδϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ . 8η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ – ΛΑΪΑΛΘ (Ακοωςήοιξ Ιαμάβεοαλ) Οοχιμϊ και αμαυόοηρη με πξϋλμαμ με ποξξοιρμϊ ςημ πϊλη ςξσ Λαψάμι, με εμδιάμερξ ρςαθμϊ ρςξ Διαρςημικϊ Ιέμςοξ Ιέμμεμςσ πξσ βοίρκεςαι ρςξ Ακοχςήοιξ Ιαμάβεοαλ. Δκεί θα παοακξλξσθήρξσμε πόπ ρσμαομξλξγξϋμςαι και εκςξνεϋξμςαι ςα διαρςημικά λεχτξοεία, ςημ εκπαίδεσρη ςχμ Αρςοξμασςόμ και άλλα πξλλά. Άτινη ρςξ Λαψάμι και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Βοαδιμή βϊλςα με ςξμ αουηγϊ ραπ.

Σ ε λ ί δ α | 40

www.airquest.gr


9η - 10η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ (Νεμάγηρη και ελεύθεοη ημέοα) Ιαμία άλλη Αμεοικαμική μηςοϊπξλη δεμ μξιάζει με ςξ Λαψάμι, πξσ αουικά ήςαμ φαοξυόοι ρςημ άκοη μιαπ άγοιαπ τϋρηπ. Λέυοι πξσ ςξ ςοαίμξ άουιρε μα τέομει ςξσοίρςεπ. Ρήμεοα ρςημ νεμάγηρη θα γμχοίρεςε ςα ρημαμςικϊςεοα ανιξθέαςα. ΢ιπ δϋξ πϊλειπ ςξ Λαψάμι Λπιςπ με ςιπ γοατικέπ ρσμξικίεπ ςξσ και ςξ Λαψάμι. ΢ξ απϊγεσμα ραπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςα καςαρςήμαςα Mayfair ή ρςημ παμέμξοτη ποξβλήςα ςξσ Bayside. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια κοξσαζιέοα με δείπμξ ρςα καμάλια ςηπ πϊληπ ή διαρκέδαρη ρςημ πεοιξυή Art Deco. 11η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ - ΑΗΖΜΑ Οοχιμϊ ελεϋθεοξ. Λεςατξοά ρςξ αεοξδοϊμιξ και αμαυόοηρη με πςήρη Αθήμα για με εμδιάμερξ ρςαθμϊ. 12η μέοα: ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςξ αεοξδοϊμιξ ςηπ Αθήμαπ . Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (145$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ. ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  10 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμά Αμεοικαμικξϋ ςϋπξσ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας’ άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (145$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας΄αςξμξ

Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 41

www.airquest.gr


07. Ξολάμςξ – Ακοωςήοιξ Ιαμάβεοαλ – Λαϊάμι – Ρικάγξ – Μέα Ξολεάμη (12 days) 12 ημέοεπ / 10 μύχςεπ 1η μέοα: ΑΗΖΜΑ - ΞΠΚΑΜ΢Ξ Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοϊμιξ, ςελεσςαίεπ ξδηγίεπ και πςήρη ςξ Ξολάμςξ. Άτινη ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ ςξσοιρμξϋ πξσ είμαι έμα ςεοάρςιξ Οάοκξ, απ αουίρξσμ ξι διακξπέπ αμέρχπ. Λεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. Για ςξ βοάδσ, ραπ ποξςείμξσμε επίρκεφη ρςξ " The Social" ή ρςξ "Racerock Supercharged Restaurant" ή ρε κάπξιξ Dinner Theater ή απξλαϋρςε έμα Smokehouse Grill ή κάπξιεπ θαλαρριμέπ γεϋρειπ ρςξ International Drive. 2η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ DISNEYLAND (Magic Kingdom) Οοϊγεσμα. Δλεϋθεοη μέοα. Οοξςείμξσμε Ρήμεοα μεςά ςξ ποχιμϊ μαπ, θα επιρκετθξϋμε ρςξ Λαγεμέμξ Βαρίλειξ ςξσ Disney, ςξ πιξ υαοξϋμεμξ μέοξπ ςξσ πλαμήςη μαπ! Δίμαι έμαπ επίγειξπ παοάδειρξπ μικοόμ και μεγάλχμ. Λέρα απϊ ςα θεάμαςα ςξσ θα ραπ ςανιδέφει ρςη υαοά ςηπ μαγείαπ και ςηπ ταμςαρίαπ. (Οοξαιοεςικϊ) 3η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ (Epcot Center) Οοϊγεσμα. Οοξςείμξσμε Ζμεοήρια επίρκεφη ρςημ άλλη δημιξσογία ςξσ Ξογαμιρμξϋ Μςίρμεω, ςξ Epcot Center πξσ είμαι μια ποϊςσπη κξιμχμία ςξσ μέλλξμςξπ και παοξσριάζξμςαι πξλλά θεάμαςα μέρα απϊ ςημ ενέλινη ςηπ Δπιρςήμηπ και ςηπ ΢ευμξλξγίαπ. Ρςξμ ίδιξ υόοξ σπάουξσμ και ςα πξλϋ εμςσπχριακά πεοίπςεοα διατϊοχμ κοαςόμ. ΢α πιξ ρημαμςικά είμαι ςηπ Αμεοικήπ, ςξσ Ιαμαδά, ςηπ Ιίμαπ, ςξσ Λενικξϋ, ςηπ Μξοβηγίαπ. ΢ξ βοάδσ θα παοακξλξσθήρξσμε μια μξμαδική παοξσρίαρη με κλαρική μξσρική, ακςίμεπ λέιζεο, υιλιάδεπ πσοξςευμήμαςα και τόςα ρςη λίμμη ςξσ Epcot Center . (Οοξαιοεςικϊ ) Δπίρηπ ποξςείμξσμε : Λια μξμαδική πεοιήγηρη ρςα ΙΘΜΖΛΑ΢ΞΓΠΑΤΘΙΑ Ρ΢ΞΣΜ΢ΘΞ ςηπ ΓΘΞΣΜΘΒΔΠΡΑΚ. Ζ πεοιγοατή ςχμ θεαμάςχμ πξσ θα δξϋμε είμαι ρυεδϊμ αδϋμαςη. Αματέοξσμε μϊμξ: Ξ ΡΔΘΡΛΞΡ ΢ΞΣ ΡΑΜ ΤΠΑΜΡΘΡΙΞ, ΢Α ΡΑΓΞΜΘΑ ΢ΞΣ ΙΑΠΥΑΠΘΑ, Ξ ΔΝΩΓΖΘΜΞΡ, BACK TO THE FUTURE. Ξ ρσμξδϊπ ςηπ εκδοξμήπ θα ραπ καθξδηγήρει έςρι όρςε μα μημ υάρεςε ςίπξςα. Λε ειδικϊ ςοαιμάκι θα νεμαγηθξϋμε ρςξσπ υόοξσπ ςχμ γσοιρμάςχμ ςχμ ςηλεξπςικόμ και κιμημαςξγοατικόμ ςαιμιόμ και θα δξϋμε ρκημικά και ςοσκ πξσ ποξκαλξϋμ ςξ θασμαρμϊ για ςημ 7η ΢έυμη. Δπιρςοξτή ςξ βοάδσ ρςξ νεμξδξυείξ μαπ . 4η μέοα: ΞΠΚΑΜ΢Ξ - ΛΑΪΑΛΘ (Ακοωςήοιξ Ιαμάβεοαλ) Οοχιμϊ και αμαυόοηρη με πξϋλμαμ με ποξξοιρμϊ ςημ πϊλη ςξσ Λαψάμι, με εμδιάμερξ ρςαθμϊ ρςξ Διαρςημικϊ Ιέμςοξ Ιέμμεμςσ πξσ βοίρκεςαι ρςξ Ακοχςήοιξ Ιαμάβεοαλ. Δκεί θα παοακξλξσθήρξσμε πόπ ρσμαομξλξγξϋμςαι και εκςξνεϋξμςαι ςα διαρςημικά λεχτξοεία, ςημ εκπαίδεσρη ςχμ Αρςοξμασςόμ και άλλα πξλλά. Άτινη ρςξ Λαψάμι και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Βοαδιμή βϊλςα με ςξμ αουηγϊ ραπ. 5η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ (Νεμάγηρη) Ιαμία άλλη Αμεοικαμική μηςοϊπξλη δεμ μξιάζει με ςξ Λαψάμι, πξσ αουικά ήςαμ φαοξυόοι ρςημ άκοη μιαπ άγοιαπ τϋρηπ. Λέυοι πξσ ςξ ςοαίμξ άουιρε μα τέομει ςξσοίρςεπ. Ρήμεοα ρςημ νεμάγηρη θα γμχοίρεςε ςα ρημαμςικϊςεοα ανιξθέαςα. ΢ιπ δϋξ πϊλειπ ςξ Λαψάμι Λπιςπ με ςιπ γοατικέπ ρσμξικίεπ ςξσ και ςξ Λαψάμι. ΢ξ απϊγεσμα ραπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςα καςαρςήμαςα

Σ ε λ ί δ α | 42

www.airquest.gr


Mayfair ή ρςημ παμέμξοτη ποξβλήςα ςξσ Bayside. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια κοξσαζιέοα με δείπμξ ρςα καμάλια ςηπ πϊληπ ή διαρκέδαρη ρςημ πεοιξυή Art Deco. 6η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ (Key West) Οοϊγεσμα. Οοξςείμξσμε για ρήμεοα εκδοξμή ρςξ Μξςιϊςεοξ άκοξ ςηπ Τλόοιδαπ και ςχμ Ζ.Ο.Α.ρςξ μηρί ΙΖ ΓΞΣΔΡ΢. Λέυοι ςξ 1800 ήςαμ βάρη πειοαςόμ. Γμχρςϊ για ςα πεοίτημα πξϋοα ςξσ απϊ ςξ 1830. Ρσμδέεςαι με ςημ ηπειοχςική υόοα με ςξμ Overseas Hhighway απϊ ςξμ ξπξίξ θα τθάρξσμε (ήςαμ έςξιμξπ ςξ 1938). Τθάμξσμε ρςξ Ιη Γξσέρς και κάμξσμε μια βϊλςα ρςημ πϊλη. Οεοίτημξ ανιξθέαςξ είμαι ςξ ρπίςι ςξσ Ernest Hemingway. ΢ξ Τοξϋοιξ ΢έωλξο ςξσ 1846, ρήμεοα αμήκει ρςημ ακςξτσλακή. Αμαυόοηρη μεςά ςξ μερημέοι και επιρςοξτή ρςξ Λαψάμι για μα απξλαϋρξσμε ςξ ςελεσςαίξ μαπ βοάδσ. Διαμσκςέοεσρη. 7η μέοα: ΛΑΪΑΛΘ - ΡΘΙΑΓΞ Αμαυόοηρη για ςξ αεοξδοϊμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ μεςά ςξ ποχιμϊ και πςήρη για ςξ Ρικάγξ ςημ εμπξοική και βιξμηυαμική πϊλη ςηπ πξλιςείαπ ςξσ Illinois ρςιπ ϊυθεπ ςηπ λίμμηπ Λίριγκαμ, ρςημ καοδιά ςχμ Λεγάλχμ Κιμμόμ. Άτινη μεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Αογϊςεοα μια βϊλςα με ςξμ νεμαγϊ ραπ, ραπ δίμει μια ποόςη εικϊμα ςηπ δσμαμικήπ ασςήπ πϊλεχπ. 8η μέοα: ΡΘΙΑΓΞ (Νεμάγηρη) Λεςά ςξ ποχιμϊ θα γμχοίρξσμε για καλά ςημ μεγάλη ασςή πϊλη ςξσ Βξοοά, ςημ Δεϋςεοη πϊλη ϊπχπ ςημ ξμξμάζξσμ πξλλξί. ΢ημ πϊλη ςχμ καμαλιόμ και ςηπ λίμμηπ Λίριγκαμ. Δίμαι ποχςεϋξσρα ςηπ πξλιςείαπ ςξσ Θλλιμϊιπ, επξμξμαζϊμεμη και χπ πϊλη ςχμ αμέμχμ. ΢α λαμποά μεξκλαρικά ξικξδξμήμαςα είμαι ϊρα απέμειμαμ μεςά ςη μεγάλη τχςιά, εμό η ποϊξδϊπ ςηπ ρςιπ επιρςήμεπ και ςιπ ςέυμεπ ςηπ δίμξσμ και ςξ ϊμξμα White City (τχςειμή πϊλη). Γμχοίρςε μαζί μαπ ςξ Magnificent Mile ρςη Κεχτϊοξ Λίριγκαμ. Ακϊμα, γμχοίρςε ςξμ ξσοαμξνϋρςη John Hancock Center με ςξ παοαςηοηςήοιϊ ςξσ, ςη Water Tower πξσ επέζηρε ρςη μεγάλη τχςιά ςξσ 1871, ςξ Navy Pier, ςξ Grant Park(ςξ κσοιϊςεοξ απϊ ςα πξλλά Οάοκα ςηπ πϊλεχπ εκςάρεχπ 1212 ρςοεμμάςχμ) ρςξ ξπξίξ σπάουει ςξ Λξσρείξ Τσρικήπ Θρςξοίαπ με ρσλλξγέπ απϊ ςιπ πξλσςιμϊςεοεπ ςξσ κϊρμξσ, ςξμ Sears Tower και ςημ ελλημική ρσμξικία Greek town με ςα πεοίτημα ερςιαςϊοια. ΢ξ απϊγεσμα μπξοείςε μα πάοεςε ςξ ςράι ραπ ρςξ Russian Tea Time και μα τάςε ρςξ πξλσςελέπ πεοιβάλλξμ ςξσ, πιξ απλά δξκιμάρςε ςη πίςρα ρε ρςσλ Ρικάγξ μια και η πϊλη έυει Θςαλική παοάδξρη. 9η μέοα: ΡΘΙΑΓΞ – ΜΔΑ ΞΠΚΔΑΜΖ Αμαυόοηρη μεςά ςξ ποχιμϊ και πςήρη για ςημ Μέα Ξολεάμη. Άτινη και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Οοόςη γμχοιμία με ςημ εσοχπαψκϊςεοη πϊλη, ςημ ςϊρξ διατξοεςική απϊ ςιπ άλλεπ πϊλειπ ςηπ Αμεοικήπ, η ξπξία ρτϋζει απϊ ζχμςάμια και μξιάζει μα ζει ρςξ παοελθϊμ. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μα πεοπαςήρεςε ρςημ παγκξρμίχπ γμχρςή Bξurbon Street, ςξμ πιξ ζχμςαμϊ δοϊμξ ςηπ πϊληπ, εδό πξσ ξ Louis Armstrong έκαμε ςα ποόςα βήμαςά ςξσ, και μα απξλαϋρεςε ςξ πξςϊ ραπ ρε κάπξιξ απϊ ςα πξλλά μπαο με ζχμςαμή ςζαζ και μξσρική μπλξσζ.

Σ ε λ ί δ α | 43

www.airquest.gr


10η μέοα: ΜΔΑ ΞΠΚΔΑΜΖ (νεμάγηρη) Οεοιήγηρη ρςημ αςμξρταιοική Μέα Ξολεάμη, ςξ λίκμξ ςηπ μξσρικήπ ςζαζ, ρςξσπ δοϊμξσπ ςηπ ξπξίαπ γαλξσυήθηκαμ δεκάδεπ μξσρικξί. Ζ Μέα Ξολεάμη, ςξ Big Easy (η "μεγάλη νεμξιαριά") ϊπχπ είμαι ςξ παοαςρξϋκλι ςηπ, είμαι μια τιλελεϋθεοη και αμξικςή πϊλη. Ξι διάτξοεπ τσλέπ και πξλιςιρμξί πξσ ςημ ρσμθέςξσμ ςηπ δίμξσμ ζχμςάμια. Ζ ρημεοιμή μαπ νεμάγηρη θα αουίρει με ςξ French Quarter (ςη Γαλλική ρσμξικία), ϊπξσ θα δξϋμε ςα απξικιακξϋ οσθμξϋ αουξμςικά με ςα δαμςελχςά πεοίςευμα κιγκλιδόμαςα ςχμ μπαλκξμιόμ απϊ ρτσοήλαςξ ρίδεοξ, ςα νϋλιμα παμςζξϋοια και ςξσπ παρςέλ υοόμαςξπ ςξίυξσπ.. ΢ξ αογϊ υαοακςηοιρςικϊ ςοαμ ρςξ κέμςοξ ςηπ παλαιάπ πϊληπ μαπ ποξκαλεί για μια διαδοξμή, πξσ πεοιλαμβάμει ςημ πλαςεία ΢ζάκρξμ, ςξ παλαιϊ Δημαουείξ, ςξ παλαιϊ κςήοιξ ςξσ Δπιρκϊπξσ και ςξμ ιρςξοικϊ μαϊ ςξσ Αγίξσ Κξσδξβίκξσ. Ρσμευίζξσμε με ςημ πλαςεία ςξσ Ρςοαςηγξϋ Κη και ςημ αοιρςξκοαςική ρσμξικία ςξσ κέμςοξσ Garden District πξσ δημιξσογήθηκε απϊ ςξσπ μεξτεομέμξσπ Αμεοικαμξϋπ μεςά ςημ αγξοά ςηπ Κξσιζιάμαπ απϊ ςξσπ Γάλλξσπ, πξσ ξι δοϊμξι ςηπ τέοξσμ ξμϊμαςα απϊ ςημ Δλλημική Λσθξλξγία. Ηα δξϋμε πξλλέπ επαϋλειπ με παμέμξοτξσπ κήπξσπ, ςξ μεγαλειόδεπ Superdom κλπ Ξλξκληοόμξμςαπ ςημ νεμάγηρη ςηπ πϊληπ ραπ ποξςείμξσμε μια ρσμαοπαρςική εμπειοία, μα επιβιβαρςξϋμε ρε πξςαμϊπλξιξ και μα απξλαϋρξσμε μια κοξσαζιέοα ρςξ Λιριριπή!!! Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςξ World Trade Center "Plimsoll Club" για μα δείςε ςημ τχςιρμέμη πϊλη και ςξμ Λιριριπή απϊ φηλά, ή αμ θέλεςε μα δξκιμάρεςε ςημ ςξπική κξσζίμα Cajun - Creole ή ρςξ γμχρςϊ Dakota, ή ρςξ ελλημικϊ «Ακοϊπξλιπ» ή «Αςςική Bar and Grill». Διαμσκςέοεσρη. 11η μέοα: ΜΔΑ ΞΠΚΔΑΜΖ - ΑΗΖΜΑ Λεςά ςξ ποχιμϊ αμαυόοηρη για ςξ αεοξδοϊμιξ και πςήρη με εμδιάμερξ ρςαθμϊ για ςημ Αθήμα. 12η μέοα: ΑΗΖΜΑ Άτινη ρςξ αεοξδοϊμιξ με τξοςίξ μεγάλξ ϊμξοτχμ αμαμμήρεχμ. Για τιλξδχοήμαςα - αυθξτξοικά Ηα καςαβληθξϋμ σπξυοεχςικά (145$), ρςξμ αουηγϊ ςηπ εκδοξμήπ.

Σ ε λ ί δ α | 44

www.airquest.gr


ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια ξικξμξμικήπ θέρηπ  10 διαμσκςεοεϋρειπ ρε νεμξδξυείξ βάρει ςιμξκαςαλϊγξσ  Οοχιμά Αμεοικαμικξϋ ςϋπξσ  Νεμαγήρειπ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα  Δλλημϊτχμξπ Αουηγϊπ - Νεμαγϊπ  Λεςατξοέπ απϊ και ποξπ αεοξδοϊμια εμςϊπ Αμεοικήπ  Αυθξτξοικά μίαπ απξρκεσήπ κας’ άςξμξ  Τ.Ο.Α. - ΢ανιδιχςικά έμςσπα  ΢ανιδιχςική αρτάλιρη INTERAMERICAN (Α.Ρ. 9Ε88567) ΔΔΜ ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜ΢ΑΘ  Τϊοξι αεοξδοξμίχμ (Δείςε ΢ιμξκαςάλξγξ)  Τιλξδχοήμαςα-αυθξτξοικά (145$)  Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικϊ ή ποξςειμϊμεμξ  Οοϊρθεςη αςξμική αρτάλεια INTERAMERICAN με κϊρςξπ 8€ κας΄αςξμξ Οοξρξχή: 1. ΢ξ γοατείξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαθέρει υχοίπ μα παοαλείφει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ημεοξμημία ή όοα, για ςημ καλϋςεοη διεκπεοαίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 2. Απαοαίςηςη για ςημ είρξδξ ρςιπ Ζ.Ο.Α είμαι η έγκοιρη ESTA (Οοϊγοαμμα Απαλλαγήπ απϊ Βίζα). Για ςημ ρσμπλήοχρη ςιπ αίςηρηπ ζηςήρςε ςξ απϊ μαπ με ςημ εγγοατή ραπ. ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΢Ξ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ESTA

Σ ε λ ί δ α | 45

www.airquest.gr


Κρατιςεισ: Σθλ. 2810 343720 Φαξ. 2810 343740 E-mail: sales@airquest.gr

www.airquest.gr

AIRQUEST TRAVEL SERVICES Γερωνυμάκθ 4-6 Ηράκλειο Κριτθσ Ελλάδα 71306 Σθλ. 2810 343720 Φαξ. 2810 343740 E-mail: sales@airquest.gr

Αμερική (Η.Π.Α.). Αναλυτικό Πρόγραμμα Πακέτων Εκδρομών  

Πακέτα Εκδρομών Αμερικής. Οργανομένα Ταξίδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από Ελλάδα, Φθινόπωρο & Χριστούγεννα 2010. Ταξίδια οργανωμ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you