Page 1

Πακζτα Διακοπϊν ΓΑΛΛΙΑ΢

Χριςτοφγεννα 2010


ΓΑΛΛΙΑ Πρωτεφουςα: Παρίςι. Νόμιςμα: ΕΤΡΩ από 1/1/2002. Ώρα: Μία ϊρα πίςω από τθν Ελλάδα. Σθλζφωνα: Κωδικόσ κλιςθσ για Ελλάδα 0030+ κωδικό πόλεωσ (π.χ. +210 για Ακινα), Σθλεφωνικόσ κωδικόσ από Ελλάδα για Γαλλία 0033+. Κλίμα: Σο κλίμα ποικίλει από Β (ιπιο) προσ Ν (Μεςογειακό).

ΠΑΡΙ΢Ι Σο Παρίςι πρωταγωνιςτεί ςτα περιςςότερα γεγονότα που ςθμάδεψαν τθ νεότερθ ευρωπαϊκι ιςτορία, με κορυφαία τθ Γαλλικι Επανάςταςθ ςτα 1789. ΢τθ γαλλικι μθτρόπολθ ο Διαφωτιςμόσ βρικε τουσ ςθμαντικότερουσ εκφραςτζσ του και ςτουσ δρόμουσ του ζγιναν μερικζσ από τισ δυναμικότερεσ διαδθλϊςεισ του 20οφ και του νεαροφ ακόμα 21ου αιϊνα, αλλά άνκθςαν και μεγάλοι κινθματογραφικοί ζρωτεσ - πρόςφατο και πολφ χαριτωμζνο το ειδφλλιο τθσ Αμελί, ςτισ γειτονιζσ τθσ Μονμάρτρθσ. Μόνο για να καυμάςει κάποιοσ τα ζργα που εκτίκενται ςτο Λοφβρο (αν ανικει ςτουσ φιλότεχνουσ), κζλει -οφτε λίγο οφτε πολφ- γφρω ςτθ μία εβδομάδα!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ        

Α1. ΠΑΡΙ΢Ι (Κρουαηιζρα ΢θκουάνα – Eurodisney / 4 θμ.) ……………………... ςελ. 3 Α2. ΠΑΡΙ΢Ι (Βερςαλλίεσ – Λοφβρο – Eurodisney / 5 θμ.) …………………….… ςελ. 5 Α3. ΠΑΡΙ΢Ι (Κρουαηιζρα ΢θκουάνα – Λοφβρο – Eurodisney / 5 θμ.) .…... ςελ. 8 Α4. ΠΑΡΙ΢Ι (Βερςαλλίεσ – Λοφβρο – Eurodisney / 6 θμ.) …………………..….. ςελ. 10 Α5. ΠΑΡΙ΢Ι (Κρουαηιζρα ΢θκουάνα – Λοφβρο – Eurodisney / 6 θμ.) …….. ςελ. 13 Β1-Β2. EURODISNEY – ΠΑΡΙ΢Ι (2 νφχτεσ Disney + 3 ι 4 νφχ. Παρίςι) …...… ςελ. 15 Β3. EURODISNEY – ΠΑΡΙ΢Ι (2 νφχτεσ Disney + 3 νφχτεσ Παρίςι) …….…….… ςελ. 18 Β4. EURODISNEY – ΠΑΡΙ΢Ι (3 νφχτεσ Disney + 2 νφχτεσ Παρίςι) ….……….… ςελ. 20

ΓΕΝΙΚΕ΢ ΢ΗΜΕΙΩ΢ΕΙ΢ Ο Σιμοκατάλογοσ των εκδρομϊν μασ βρίςκεται αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.airquest.gr. Σα πακζτα εκδρομϊν είναι κοςτολογθμζνα με αεροπορικά ειςτιρια από Ακινα. Για επιβάτεσ από άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ είναι εφικτό να προςφζρουμε εςωτερικζσ πτιςεισ με τθν ανάλογθ επιβάρυνςθ (αναλόγωσ τθν εποχι και τθν κατθγορία ειςιτθρίων, οι τιμζσ ξεκινοφν από 70€)

ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτθτα ταξιδιωτικά ζγγραφα είναι Διαβατιριο ςε ιςχφ ι Σαυτότθτα (τελευταίασ ζκδοςθσ με Λατινικοφσ χαρακτιρεσ και να μθν είναι κομμζνθ).

΢ΥΜΒΟΥΛΗ για την DISNEYLAND: • Για να αποφφγετε τισ μεγάλεσ ουρζσ ςτα πιο δθμοφιλι παιχνίδια και ςτα 2 πάρκα υπάρχει το FASTPASS. • ΢τα ειδικά μθχανιματα με τθν ομϊνυμθ ονομαςία και ςτα κεάματα που ςασ αναφζρουμε παρακάτω ειςάγετε το ειςιτιριο ειςόδου και κατόπιν ςασ βγάηει ζνα χαρτάκι με ϊρα προςζλευςθσ ςτθν ειδικι είςοδο FASTPASS του εκάςτοτε κεάματοσ. ΠΑΡΚΟ DISNEYLAND: ΙΝΣΙΑΝΑ ΣΖΟΟΤΝ΢ ΚΑΙ Ο ΝΑΟ΢ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ, SPACE MOUNTAIN, BIG THUNDER MOUNTAIN (TO ΣΡΑΙΝΑΚΙ ΢ΣΟ ΓΟΤΕ΢Σ), H ΠΣΗ΢Η ΣΟΤ ΠΗΣΕΡ ΠΑΝ, STARS TOUR, ΠΑΡΚΟ WALT DISNEY STUDIOS, ROCK’N ROLL COASTER AEROSMITH, ΙΠΣΑΜΕΝΑ ΧΑΛΙΑ (LES TAPIS VOLANTS)

www.airquest.gr


Α1. Παοίρι 4 ημέοεπ / 3 μύχςεπ: Ιοξσαζιέοα ΢ηκξσάμα – Eurodisney (αμαχώοηρη 06/01/2011)

1η μέοα ΑΗΖΜΑ - ΠΑΡΘ΢Θ Αμαυώοηρη απξ Αθήμα για Οαοίρι. Άτινη ρςημ Οόλη ςξσ Τχςόπ, σπξδξυή απξ ςξσπ αμςιποξρώπξσπ μαπ και μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ. Σπόλξιπξ ςηπ μέοαπ ελεύθεοξ ρςημ πόλη με ςα σπέοξυα ανιξθέαςα, ςα πξλσκαςαρςήμαςα και ςημ μσυςεοιμή ζχή. 2η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΙΡΟΤΑΕΘΔΡΑ Λεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ποώςη γμχοιμία με ςημ χοαία πόλη ςξσ Οαοιριξύ. Ηα πεοιηγηθξύμε μεςανύ άλλχμ ρςξμ νακξσρςό Ούογξ ςξσ Άψτελ, ςημ Αφίδα ςξσ θοιάμβξσ, ςα Ζλύρια Οεδία, ςημ Ολαςεία Ιξμκόος και ςέλξπ ςξμ καθεδοικό μαό ςηπ Οαμαγίαπ ςχμ Οαοιρίχμ ρςημ Καςιμική Ρσμξικία. Ακξλξύθχπ με πξςαμόπλξιξ θα κάμξσμε μια κοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα απξ όπξσ θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα δξύμε αοκεςά ανιξθέαςα, ςξσ Οαοιριξύ. Απόγεσμα ελεύθεοξ για μια ποξαιοεςική επίρκεφη ρςξ Λξσρείξ ςξσ Κξύβοξσ. 3η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – DISNEYLAND Αμέρχπ μεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ πεοίτημη DISNEYLAND όπξσ ξ Λίκη και η παοέα ςξσ θα μαπ πεοιμέμξσμ για μα διαρκεδάρξσμ μαζί μαπ καθ’ όλη ςημ διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Οεοιπέςειεπ γεμάςεπ μσρςήοιξ απξ ςιπ υίλιεπ και μια μύυςεπ, πειοαςέπ με ςα καοάβια ςξσπ, θηρασοξί και μσθικά παζάοια, ςξ μαγεσςικό κάρςοξ ςηπ «Ιξιμχμέμηπ Βαριλξπξύλαπ» ξι επςά Μάμξι, ξ Οιμόκιξ ςξ «Τάοξσερς» και πξλλά άλλα ραπ πεοιμέμξσμ μα ςα αμακαλύφεςε. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ ςξ βοάδσ. 4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ Οοχιμό ελεύθεοξ ρςημ διάθερη ραπ μα ςξ ανιξπξιήρεςε όπχπ ερείπ θέλεςε. Λεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ και αμαυώοηρη για ςημ Αθήμα. ΢ξ όμειοξ ςελειώμει αλλά ξι αμαμμήρειπ πάμςα μέμξσμ.

Σελίδα | 3

www.airquest.gr


ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ          

Αεοξπξοικό ειριςήοιξ Αθήμα-Οαοίρι-Αθήμα με ςιπ Ξλσμπιακέπ αεοξγοαμμέπ Διαμξμή για 3 βοάδια ρςξ νεμξδξυείξ Novotel La Defense 3* superior Λεςατξοέπ ρύμτχμα με ςξ ποόγοαμμα Ολξύριξ ποχιμό καθημεοιμά Δπαγγελμαςίαπ ελλημότχμξπ νεμαγόπ ρςξσπ υώοξσπ νεμάγηρηπ Ιοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα με ςξ ειριςήοιξ Αουηγόπ έμπειοξπ ρσμξδόπ ρςξ Οαοίρι Σπηοερίεπ ςχμ αμςιποξρώπχμ μαπ Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ ΤΟΑ

ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ   

Διριςήοια ειρόδξσ ρςα Λξσρεία και αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Οάοκξ ςηπ DISNEYLAND €53 εμήλικαπ & €45 παιδικό Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο *closed on Tuesdays*

Δνήλικες: Παιδιά έως 18:

Δίζοδος Βερζαλλίες

Δνήλικες:

*closed on Mondays*

Παιδιά:

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ! €13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη (Bateaux Mouches Καραβάκια)

Δνήλικες: Παιδιά:

€40 €25

Νορμανδία

Δνήλικες:

€70

(περίπου 200 χλμ.)

Παιδιά:

Moulin Rouge (με την μεταφορά )

Δνήλικες: Παιδιά:

€40 €115 €70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες:

€53

Παιδιά:

€45

Δνήλικες: Παιδιά:

€67 €57

Δνήλικες:

€118

Παιδιά:

€99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σελίδα | 4

www.airquest.gr


Α2. Παοίρι 5 ημέοεπ / 4 μύχςεπ: Βεοραλλίεπ - Κξύβοξ – Eurodisney 1η μέοα ΑΗΖΜΑ – ΠΑΡΘ΢Θ (Παμξοαμική νεμάγηρη πόλεωπ) Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοόμιξ Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και αμαυώοηρη για ςημ πόλη ςξσ Τχςόπ. Άτινη ρςξ Οαοίρι. Δπιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και ακξλξσθώμςαπ ςη υοξμξλξγική και καλλιςευμική ενέλινη ςξσ Οαοιριξύ θα νεκιμήρξσμε ςημ παμξοαμική νεμάγηρη, όπξσ θα δξύμε ςξ ΢οξκαμςεοό, ςξμ Ούογξ ςξσ Άψτελ, ςημ μεγαλύςεοη αφίδα ςξσ κόρμξσ, ςημ Αφίδα ςξσ Ηοιάμβξσ, ςημ διάρημη λεχτόοξ ςχμ Ζλσρίχμ Οεδίχμ, ςξ μικοό και ςξ μεγάλξ παλάςι, ςημ πλαςεία Ξμξμξίαπ (ςξ ρημείξ πξσ διαδοαμαςίρςηκαμ ςα ρημαμςικόςεοα γεγξμόςα ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ Γαλλικήπ επαμάρςαρηπ, ςημ εκκληρία ςηπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ, ςα πξλσρύυμαρςα Λπξσλεβάοςα, ςξ εμςσπχριακό κςίοιξ ςηπ Όπεοαπ, ςιπ τημιρμέμεπ πσοαμίδεπ ςξσ Κξύβοξσ, ςημ Γαλλική Ακαδημία, ςημ πλαςεία ςξσ Ραςλέ, ςξ Δικαρςικό Λέγαοξ, ςημ μέα γέτσοα Οξμς Μετ, ςξ Δημαουείξ ςηπ πόλεχπ, ςημ Οαμαγία ςχμ Οαοιρίχμ, ςξ πεοίτημξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Ρξοβόμμηπ, ςξ Οάμθεξμ, ςξσπ παμέμξοτξσπ και με γαλλική τιμέςρα κήπξσπ ςξσ Κξσνεμβξύογξσ, ςημ Δκκληρία ςξσ Αγίξσ Ρξσλπίκιξσ, ςιπ καλλιςευμικέπ γειςξμιέπ γύοχ από ςξ Ραμ Εεομαίμ μςε Οοε με ςα διάρημα κατέ, ςημ Ρυξλή Ιαλώμ ΢ευμώμ, ςξμ παλιό ριδηοξδοξμικό ρςαθμό πξσ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρςξ μξσρείξ Ξορέ και ςέλξπ ςξ πεοίτημξ πξλεμικό μξσρείξ, όπξσ είμαι θαμμέμξπ ξ Μαπξλέχμ, γμχρςό χπ ςξ μέγαοξ ςχμ Απξμάυχμ. Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ νεμαγήρεχπ Λεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Για ςξ βοάδσ ποξαιοεςικά ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςημ παμέμξοτη και γοατική Λξμμάοςη μαζί με ςημ κοξσαζιέοα ρςξμ Ρηκξσάμα όπξσ θα θασμάρξσμε ςημ τχςαγχγημέμη Οόλη ςξσ Τχςόπ. Διαμσκςέοεσρη. 2η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΒΔΡ΢ΑΚΚΘΔ΢ - ΚΟΤΒΡΟ (νεμάγηρη) Οοόγεσμα και αμαυώοηρη για ςημ επίρκεφή μαπ ρςξ αμάκςξοξ ςχμ Βεοραλλιώμ, όπξσ θα δξύμε ςα βαριλικά δχμάςια καθώπ και ςξ δχμάςιξ ςχμ καςόπςοχμ, όπξσ έυξσμ σπξγοατεί πξλλέπ ρσμθήκεπ. Ρςημ ρσμέυεια θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα επιρκετθξύμε ςξσπ καςαπληκςικξύπ κήπξσπ ςξσ Κξσδξβίκξσ, ξι ξπξίξι απξςέλεραμ ςξ ποόςσπξ ςχμ πεοιρρξςέοχμ Βαριλικώμ Ξίκχμ ςηπ Δσοώπηπ. Ρςημ ρσμέυεια επιρςοέτξσμε ρςξ Οαοίρι για μα νεμαγηθξύμε ρςξ μξσρείξ ςξσ Κξύβοξσ, όπξσ ρςημ νεμάγηρη μαπ θα δξύμε ςημ ΢ζξκόμςα, ςημ Ατοξδίςη ςηπ Λήλξσ, ςημ Μίκη ςηπ Ραμξθοάκηπ, όπχπ επίρηπ ςημ Δλλημική, ςημ Πχμαψκή, και έμα μέοξπ ςηπ Αιγσπςιακήπ πςέοσγαπ. Δπίρηπ θα θασμάρξσμε ςξσπ μξμαδικξύπ πίμακεπ ςξσ “David” και ςξσ “De la Croix”. ΢ξ απόγεσμα υοόμξπ ελεύθεοξπ για αγξοέπ και βόλςα ρςημ παμέμξοτη πόλη. Για ςξ βοάδσ η ποόςαρη μαπ είμαι μα διαρκεδάρεςε ποξαιοεςικά ρςξ πεοίτημξ καμπαοέ ςξσ Οαοιριξύ ΛΞΣΚΔΜ ΠΞΣΕ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 3η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – (Ποξαιοεςική εκδοξμή Μξομαμδία) Οοόγεσμα και ημέοα ελεύθεοη. Οοξςείμξσμε ποξαιοεςική εκδοξμή ρςημ Μξομαμδία. Δπίρκεφη ρςημ διάρημη πόλη Μςξβίλ γμχρςή από ςξ διεθμέπ τερςιβάλ κιμ/τξσ, και παοαθεοιρςικό θέοεςοξ διαρημξςήςχμ, ςημ ΢οξσβίλ και ςξ φαοξυώοι Ξμτλέο με ςημ νύλιμη εκκληρία. Οαμέμξοτεπ διαδοξμέπ μέρα από καςαποάριμεπ εκςάρειπ και παμέμξοτα ρπιςάκια. ΢ξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια βόλςα εν ιδίχμ ρςημ παρίγμχρςη Κεχτόοξ ςχμ ΖΚΣΡΘΩΜ ΟΔΔΘΩΜ (CHAMPS ELYSSES) με ςα πεοίτημα κατέ και ςα πξλσςελή καςαρςήμαςα ςα ξπξία είμαι αμξικςά έχπ ςιπ 23:30 πεοίπξσ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη.

Σελίδα | 5

www.airquest.gr


4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – DISNEYLAND Λεςά ςξ ποόγεσμα μεςατξοά ρςημ Disneyland. Ξ κόρμξπ ςηπ ταμςαρίαπ νεςσλίγεςαι μποξρςά μαπ, εμώ ξι ήοχεπ ςξσ DISNEY πεοπαςξύμ δίπλα μαπ και μαπ καλξύμ ρςξ ςανίδι ςηπ υαοάπ και ςξσ κετιξύ. Ηα πεοπαςήρξσμε ρςημ MAIN STREET και θα μεςατεοθξύμε ρςξμ κόρμξ ςηπ ΑΓΠΘΑΡ ΔΣΡΖΡ κάμξμςαπ μια βόλςα με ςξ ςοαίμξ πξσ ρε ςανιδεύει μέρα από ξοσυεία ρςημ ρκληοόςηςα ςηπ επξυήπ. Ζ ρπηλιά ςχμ Οειοαςώμ θα ραπ γξηςεύρει. Ξ PETER PAN, ξ ΟΘΜΞΙΘΞ και η βαοκάδα ρςξμ ΛΘΙΠΞ ΙΞΡΛΞ θα εμθξσριάρξσμ ςξσπ μικοξύπ μαπ τίλξσπ. ΢ξ ςανίδι ρςημ πεοιπέςεια ρσμευίζεςαι με ςημ DISCOVERY LAND, ςξ STAR TOUR εμώ για ςξσπ ςξλμηοξύπ η εκςόνεσρη ρςξμ γαλανία με ςξ SPACE MOUNTAIN θα μείμει ανέυαρςη. Διαμσκςέοεσρη. 5η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΑΗΖΜΑ Λεςά από ςξ ποχιμό μαπ λίγξπ υοόμξπ ελεύθεοξπ (αμαλόγχπ ςημ ώοα αμαυώοηρηπ ςξσ αεοξρκάτξσπ) και αμαυώοηρη για ςξ αεοξδοόμιξ για ςημ πςήρη επιρςοξτήπ.

ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια με ςημ ΞΚΣΛΟΘΑΙΖ ή AIR FRANCE για Οαοίρι  4 διαμσκςεοεύρειπ με μπξστέ ποχιμό ρςξ 4* νεμξδξυείξ ςηπ επιλξγήπ ραπ  Οαμξοαμική νεμάγηρη πόλεχπ & νεμάγηρη ρςξ Κξύβοξ με Δλλημότχμα νεμαγό  Δπίρκεφη ρςξ παλάςι ςχμ Βεοραλλιώμ  Λεςατξοά ρςημ DISNEYLAND  Αουηγόπ / ρσμξδόπ  Αρτάλεια Αρςικήπ Δσθύμηπ  Δμημεοχςικά έμςσπα  Τ.Ο.Α.

ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Διριςήοια ειρόδξσ ρςα Λξσρεία και αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ  Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Οάοκξ ςηπ DISNEYLAND €53 εμήλικαπ & €45 παιδικό  Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123  Οοξρχπικά ένξδα  Οξςά ρςημ διάοκεια ςχμ γεσμάςχμ  Αυθξτξοικά και όςι οηςά δεμ αματέοεςαι ρςα πεοιλαμβαμόμεμα ςηπ εκδοξμήπ

Σελίδα | 6

www.airquest.gr


΢ημαμςικέπ ρημειώρειπ & παοαςηοήρειπ

Ζ ΡΔΘΠΑ ΢ΩΜ ΝΔΜΑΓΖΡΔΩΜ ρε πξλλά ποξγοάμμαςα μπξοεί μα αλλάνει λόγχ ςξσ χοαοίξσ πςήρεχμ, ςχμ αογιώμ, και ςχμ ημεοώμ πξσ είμαι κλειρςά ςα μξσρεία. Όμχπ δεμ θα παοαλειτθεί ςίπξςα από όλα ςα ποξγοάμμαςα ΢Α ΟΑΘΔΘΑ ποέπει μα ρσμξδεύξμςαι από 2 εμήλικεπ ρςξ ίδιξ δχμάςιξ για μα έυξσμ ςιπ παιδικέπ ςιμέπ TΑ ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΔΩΛΑ΢ΘΑ (2 εμήλικεπ + 1 παιδί έχπ 11 εςώμ) είμαι δίκλιμα με ένςοα κοεβάςι ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΓΘΑ ΔΜΖΚΘΙΞΣΡ μόμξ καςόπιμ ρσμεμμξήρεχπ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο *closed on Tuesdays*

Δνήλικες: Παιδιά έως 18:

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Δίζοδος Βερζαλλίες *closed on Mondays*

Δνήλικες: Παιδιά:

€13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη

Δνήλικες:

€40

Παιδιά:

€25

Νορμανδία (περίπου 200 χλμ.)

Δνήλικες: Παιδιά:

€70 €40

Moulin Rouge

Δνήλικες:

€115

(Bateaux Mouches Καραβάκια)

(με την μεταφορά )

Παιδιά:

€70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες: Παιδιά:

€53 €45

Δνήλικες:

€67

Παιδιά: Δνήλικες: Παιδιά:

€57 €118 €99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σελίδα | 7

www.airquest.gr


Α3. Παοίρι 5 ημέοεπ / 4 μύχςεπ: Ιοξσαζιέοα ΢ηκξσάμα - Κξύβοξ – Eurodisney (αμαχώοηρη 26/12/2010)

1η μέοα ΑΗΖΜΑ - ΠΑΡΘ΢Θ Αμαυώοηρη από Αθήμα για Οαοίρι. Άτινη ρςημ Οόλη ςξσ Τχςόπ, σπξδξυή από ςξσπ αμςιποξρώπξσπ μαπ και μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ. Σπόλξιπξ ςηπ μέοαπ ελεύθεοξ ρςημ πόλη με ςα σπέοξυα ανιξθέαςα, ςα πξλσκαςαρςήμαςα και ςημ μσυςεοιμή ζχή. 2η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΙΡΟΤΑΕΘΔΡΑ Λεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ποώςη γμχοιμία με ςημ χοαία πόλη ςξσ Οαοιριξύ. Ηα πεοιηγηθξύμε μεςανύ άλλχμ ρςξμ νακξσρςό Ούογξ ςξσ Αψτελ, ςημ Αφίδα ςξσ θοιάμβξσ, ςα Ζλύρια Οεδία, ςημ Ολαςεία Ιξμκόος και ςέλξπ ςξμ καθεδοικό μαό ςηπ Οαμαγίαπ ςχμ Οαοιρίχμ ρςη Καςιμική Ρσμξικία. Ακξλξύθχπ με πξςαμόπλξιξ θα κάμξσμε μια κοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα απ’ όπξσ θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα δξύμε αοκεςά ανιξθέαςα, ςξσ Οαοιριξύ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ και απόγεσμα ελεύθεοξ για μια ποξαιοεςική επίρκεφη ρςιπ Βεοραλλίεπ. 3η μέοα ΚΟΤΒΡΟ Οοχιμό και ακξλξύθχπ νεμάγηρη ρςξ μξσρείξ ςξσ Κξύβοξσ. ΢ξ μξσρείξ βοίρκεςαι ρςξ κέμςοξ ςξσ Οαοιριξύ και είμαι έμα από ςα μεγαλύςεοα και παλαιόςεοα μξσρεία ςέυμηπ ρςξμ κόρμξ. Τιλξνεμεί πεοίπξσ 35.000 εκθέμαςα μεγάληπ ανίαπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ έογα ςηπ αουαιόςηςαπ και ςηπ μεραιχμικήπ ςέυμηπ μέυοι ςξ 1848. Λεςανύ άλλχμ θα δξύμε ςημ “Ατοξδίςη ςηπ Λήλξσ”, ςη “Μίκη ςηπ Ραμξθοάκηπ” και ςημ γμχρςή ρε όλξσπ “Λόμα Κίζα” ςξσ Μςαβίμςρι. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Για ςξ απόγεσμα ραπ ποξςείμξσμε επίρκεφη ρςη Λξμςμάοςη με ςξμ Ιαθεδοικό μαό και ςημ πεοίτημη πλαςεία ςχμ ζχγοάτχμ. 4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – DISNEYLAND Αμέρχπ μεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ πεοίτημη DISNEYLAND όπξσ ξ Λίκη και η παοέα ςξσ θα μαπ πεοιμέμξσμ για μα διαρκεδάρξσμ μαζί μαπ καθ' όλη ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Οεοιπέςειεπ γεμάςεπ μσρςήοιξ από ςιπ υίλιεπ και μια μύυςεπ, πειοαςέπ με ςα καοάβια ςξσπ, θηρασοξί και μσθικά παζάοια, ςξ μαγεσςικό κάρςοξ ςηπ "Ιξιμχμέμηπ Βαριλξπξύλαπ" ξι επςά Μάμξι, ξ Οιμόκιξ ςξ "Τάοξσερς" και πξλλά άλλα ραπ πεοιμέμξσμ μα ςα αμακαλύφεςε. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ ςξ βοάδσ. 5η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ Οοχιμό ελεύθεοξ για ςα ςελεσςαία ραπ φώμια. Λεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ και αμαυώοηρη για ςημ Αθήμα. ΢ξ όμειοξ ςελειώμει αλλά ξι αμαμμήρειπ πάμςα μέμξσμ.

Σελίδα | 8

www.airquest.gr


ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Αεοξπξοικό ειριςήοιξ Αθήμα-Οαοίρι-Αθήμα με Ξλσμπιακέπ Αεοξγοαμμέπ  Διαμξμή για 4 βοάδια ρςξ νεμξδξυείξ Novotel La Defense 3* superior  Ολξύριξ μπξστέ ποχιμό καθημεοιμά  Οξλσςελέπ πξύλμαμ για ςιπ μεςατξοέπ και εκδοξμέπ ρύμτχμα με ςξ ποόγοαμμα  Δπαγγελμαςίαπ ελλημότχμξπ νεμαγόπ ρςη νεμάγηρη ςξσ Οαοιριξύ και ςξσ Κξύβοξσ  Ιοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα με ςξ ειριςήοιξ  Αουηγόπ έμπειοξπ ρσμξδόπ ρςξ Οαοίρι  Σπηοερίεπ ςχμ αμςιποξρώπχμ μαπ  Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ  Τ.Ο.Α.

ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Κξύβοξ  Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Οάοκξ ςηπ DISNEYLAND €53 εμήλικαπ & €45 παιδικό  Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο *closed on Tuesdays*

Δνήλικες: Παιδιά έως 18:

Δίζοδος Βερζαλλίες

Δνήλικες:

*closed on Mondays*

Παιδιά:

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ! €13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Δνήλικες:

€40

Παιδιά:

€25

Νορμανδία (περίπου 200 χλμ.)

Δνήλικες: Παιδιά:

€70 €40

Moulin Rouge

Δνήλικες:

€115

(Bateaux Mouches Καραβάκια)

(με την μεταφορά )

Παιδιά:

€70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες:

€53

Παιδιά:

€45

Δνήλικες:

€67

Παιδιά:

€57

Δνήλικες: Παιδιά:

€118 €99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σελίδα | 9

www.airquest.gr


Α4. Παοίρι 6 ημέοεπ / 5 μύχςεπ: Βεοραλλίεπ - Κξύβοξ – Eurodisney

1η μέοα ΑΗΖΜΑ – ΠΑΡΘ΢Θ (Παμξοαμική νεμάγηρη πόλεωπ) Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοόμιξ Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και αμαυώοηρη για ςημ πόλη ςξσ Τχςόπ. Άτινη ρςξ Οαοίρι. Δπιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και ακξλξσθώμςαπ ςη υοξμξλξγική και καλλιςευμική ενέλινη ςξσ Οαοιριξύ θα νεκιμήρξσμε ςημ παμξοαμική νεμάγηρη, όπξσ θα δξύμε ςξ ΢οξκαμςεοό, ςξμ Ούογξ ςξσ Άιτελ, ςημ μεγαλύςεοη αφίδα ςξσ κόρμξσ, ςημ Αφίδα ςξσ Ηοιάμβξσ, ςημ διάρημη λεχτόοξ ςχμ Ζλσρίχμ Οεδίχμ, ςξ μικοό και ςξ μεγάλξ παλάςι, ςημ πλαςεία Ξμξμξίαπ (ςξ ρημείξ πξσ διαδοαμαςίρςηκαμ ςα ρημαμςικόςεοα γεγξμόςα ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ Γαλλικήπ επαμάρςαρηπ, ςημ εκκληρία ςηπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ, ςα πξλσρύυμαρςα Λπξσλεβάοςα, ςξ εμςσπχριακό κςίοιξ ςηπ Όπεοαπ, ςιπ τημιρμέμεπ πσοαμίδεπ ςξσ Κξύβοξσ, ςημ Γαλλική Ακαδημία, ςημ πλαςεία ςξσ Ραςλέ, ςξ Δικαρςικό Λέγαοξ, ςημ μέα γέτσοα Οξμς Μετ, ςξ Δημαουείξ ςηπ πόλεχπ, ςημ Οαμαγία ςχμ Οαοιρίχμ, ςξ πεοίτημξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Ρξοβόμμηπ, ςξ Οάμθεξμ, ςξσπ παμέμξοτξσπ και με γαλλική τιμέςρα κήπξσπ ςξσ Κξσνεμβξύογξσ, ςημ Δκκληρία ςξσ Αγίξσ Ρξσλπίκιξσ, ςιπ καλλιςευμικέπ γειςξμιέπ γύοχ από ςξ Ραμ Εεομαίμ μςε Οοε με ςα διάρημα κατέ, ςημ Ρυξλή Ιαλώμ ΢ευμώμ, ςξμ παλιό ριδηοξδοξμικό ρςαθμό πξσ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρςξ μξσρείξ Ξορέ και ςέλξπ ςξ πεοίτημξ πξλεμικό μξσρείξ, όπξσ είμαι θαμμέμξπ ξ Μαπξλέχμ, γμχρςό χπ ςξ μέγαοξ ςχμ Απξμάυχμ. Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ νεμαγήρεχπ Λεςατξοά και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. Για ςξ βοάδσ ποξαιοεςικά ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςημ παμέμξοτη και γοατική Λξμμάοςη μαζί με ςημ κοξσαζιέοα ρςξμ Ρηκξσάμα όπξσ θα θασμάρξσμε ςημ τχςαγχγημέμη Οόλη ςξσ Τχςόπ. 2η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΒΔΡ΢ΑΚΚΘΔ΢ - ΚΟΤΒΡΟ (νεμάγηρη) Οοόγεσμα και αμαυώοηρη για ςημ επίρκεφή μαπ ρςξ αμάκςξοξ ςχμ Βεοραλλιώμ, όπξσ θα δξύμε ςα βαριλικά δχμάςια καθώπ και ςξ δχμάςιξ ςχμ καςόπςοχμ, όπξσ έυξσμ σπξγοατεί πξλλέπ ρσμθήκεπ. Ρςημ ρσμέυεια θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα επιρκετθξύμε ςξσπ καςαπληκςικξύπ κήπξσπ ςξσ Κξσδξβίκξσ, ξι ξπξίξι απξςέλεραμ ςξ ποόςσπξ ςχμ πεοιρρξςέοχμ Βαριλικώμ Ξίκχμ ςηπ Δσοώπηπ. Ρςημ ρσμέυεια επιρςοέτξσμε ρςξ Οαοίρι για μα νεμαγηθξύμε ρςξ μξσρείξ ςξσ Κξύβοξ, όπξσ ρςημ νεμάγηρη μαπ θα δξύμε ςημ ΢ζξκόμςα, ςημ Ατοξδίςη ςηπ Λήλξσ, ςημ Μίκη ςηπ Ραμξθοάκηπ, όπχπ επίρηπ ςημ Δλλημική, ςημ Πχμαψκή, και έμα μέοξπ ςηπ Αιγσπςιακήπ πςέοσγαπ. Δπίρηπ θα θασμάρξσμε ςξσπ μξμαδικξύπ πίμακεπ ςξσ “David” και ςξσ “De la Croix”. ΢ξ απόγεσμα υοόμξπ ελεύθεοξπ για αγξοέπ και βόλςα ρςημ παμέμξοτη πόλη. Για ςξ βοάδσ η ποόςαρη μαπ είμαι μα διαρκεδάρεςε ποξαιοεςικά ρςξ πεοίτημξ καμπαοέ ςξσ Οαοιριξύ ΛΞΣΚΔΜ ΠΞΣΕ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη.

Σ ε λ ί δ α | 10

www.airquest.gr


3η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – (Ποξαιοεςική εκδοξμή Μξομαμδία) Οοόγεσμα και ημέοα ελεύθεοη. Οοξςείμξσμε ποξαιοεςική εκδοξμή ρςημ Μξομαμδία. Δπίρκεφη ρςημ διάρημη πόλη Μςξβίλ γμχρςή από ςξ διεθμέπ τερςιβάλ κιμ/τξσ, και παοαθεοιρςικό θέοεςοξ διαρημξςήςχμ, ςημ ΢οξσβίλ και ςξ φαοξυώοι Ξμτλέο με ςημ νύλιμη εκκληρία. Οαμέμξοτεπ διαδοξμέπ μέρα από καςαποάριμεπ εκςάρειπ και παμέμξοτα ρπιςάκια. ΢ξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια βόλςα εν ιδίχμ ρςημ παρίγμχρςη Κεχτόοξ ςχμ ΖΚΣΡΘΩΜ ΟΔΔΘΩΜ (CHAMPS ELYSSES) με ςα πεοίτημα κατέ και ςα πξλσςελή καςαρςήμαςα ςα ξπξία είμαι αμξικςά έχπ ςιπ 23.30 πεοίπξσ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. 4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – DISNEYLAND Λεςά ςξ ποόγεσμα μεςατξοά ρςημ Disneyland. Ξ κόρμξπ ςηπ ταμςαρίαπ νεςσλίγεςαι μποξρςά μαπ, εμώ ξι ήοχεπ ςξσ DISNEY πεοπαςξύμ δίπλα μαπ και μαπ καλξύμ ρςξ ςανίδι ςηπ υαοάπ και ςξσ κετιξύ. Ηα πεοπαςήρξσμε ρςημ MAIN STREET και θα μεςατεοθξύμε ρςξμ κόρμξ ςηπ ΑΓΠΘΑΡ ΔΣΡΖΡ κάμξμςαπ μια βόλςα με ςξ ςοαίμξ πξσ ρε ςανιδεύει μέρα από ξοσυεία ρςημ ρκληοόςηςα ςηπ επξυήπ. Ζ ρπηλιά ςχμ Οειοαςώμ θα ραπ γξηςεύρει. Ξ PETER PAN, ξ ΟΘΜΞΙΘΞ και η βαοκάδα ρςξμ ΛΘΙΠΞ ΙΞΡΛΞ θα εμθξσριάρξσμ ςξσπ μικοξύπ μαπ τίλξσπ. ΢ξ ςανίδι ρςημ πεοιπέςεια ρσμευίζεςαι με ςημ DISCOVERY LAND, ςξ STAR TOUR εμώ για ςξσπ ςξλμηοξύπ η εκςόνεσρη ρςξμ γαλανία με ςξ SPACE MOUNTAIN θα μείμει ανέυαρςη. 5η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – (Πεοίπαςξπ ρςα μεγάλα Βξσλεβάοςα εν’ ιδίωμ). Ρήμεοα ετξδιαρςείςε με μαλακά παπξύςρια πεοπαςήμαςξπ , ςημ τχςξγοατική ραπ μηυαμή και ςημ βιμςεξκάμεοα, και νεκιμήρςε για έμαμ μεγάλξ πεοίπαςξ ρςα Λεγάλα Βξσλεβάοςα, πξσ ςξμ 17ξ αιώμα είυαμ καςά μήκξπ ςξσπ δέμςοα και ποξρτέοξμςαμ απξκλειρςικά για πεοιπάςξσπ. Νεκιμήρςε ςημ βόλςα ραπ από ςξ Café De la Paix, Opera Garnier, Boulevard Capucines, Rue Royale, Rue de la Paix, Rue du Marche St.Honore, Rue des Petits Champs, Rue de Richelieu και επιρςοξτή ρςημ πεοιξυή ςηπ Όπεοαπ και επίρκεφη ρςα πξλσκαςαρςήμαςα Καταγιές κλπ. 6η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΑΗΖΜΑ Λεςά από ςξ ποχιμό μαπ λίγξπ υοόμξπ ελεύθεοξπ (αμαλόγχπ ςημ ώοα αμαυώοηρηπ ςξσ αεοξρκάτξσπ) και αμαυώοηρη για ςξ αεοξδοόμιξ, επιρςοξτή ρςημ Αθήμα.

ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια με ςημ ΞΚΣΛΟΘΑΙΖ ή AIR FRANCE για Οαοίρι  5 διαμσκςεοεύρειπ με μπξστέ ποχιμό ρςξ 4* νεμξδξυείξ ςηπ επιλξγήπ ραπ  Οαμξοαμική νεμάγηρη πόλεχπ & νεμάγηρη ρςξ Κξύβοξ με Δλλημότχμα νεμαγό  Δπίρκεφη ρςξ παλάςι ςχμ Βεοραλλιώμ  Λεςατξοά ρςημ DISNEYLAND  Αουηγόπ / ρσμξδόπ  Αρτάλεια Αρςικήπ Δσθύμηπ  Δμημεοχςικά έμςσπα  Τ.Ο.Α.

ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Διριςήοια ειρόδξσ ρςα Λξσρεία και αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ  Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Οάοκξ ςηπ DISNEYLAND €53 εμήλικαπ & €45 παιδικό  Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123  Οοξρχπικά ένξδα  Οξςά ρςημ διάοκεια ςχμ γεσμάςχμ  Αυθξτξοικά και όςι οηςά δεμ αματέοεςαι ρςα πεοιλαμβαμόμεμα ςηπ εκδοξμήπ

Σ ε λ ί δ α | 11

www.airquest.gr


΢ημαμςικέπ ρημειώρειπ & παοαςηοήρειπ

Ζ ΡΔΘΠΑ ΢ΩΜ ΝΔΜΑΓΖΡΔΩΜ ρε πξλλά ποξγοάμμαςα μπξοεί μα αλλάνει λόγχ ςξσ χοαοίξσ πςήρεχμ, ςχμ αογιώμ, και ςχμ ημεοώμ πξσ είμαι κλειρςά ςα μξσρεία. Όμχπ δεμ θα παοαλειτθεί ςίπξςα από όλα ςα ποξγοάμμαςα ΢Α ΟΑΘΔΘΑ ποέπει μα ρσμξδεύξμςαι από 2 εμήλικεπ ρςξ ίδιξ δχμάςιξ για μα έυξσμ ςιπ παιδικέπ ςιμέπ TΑ ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΔΩΛΑ΢ΘΑ (2 εμήλικεπ + 1 παιδί έχπ 11 εςώμ) είμαι δίκλιμα με ένςοα κοεβάςι ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΓΘΑ ΔΜΖΚΘΙΞΣΡ μόμξ καςόπιμ ρσμεμμξήρεχπ

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο *closed on Tuesdays*

Δνήλικες: Παιδιά έως 18:

Δίζοδος Βερζαλλίες

Δνήλικες:

*closed on Mondays*

Παιδιά:

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ! €13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη (Bateaux Mouches Καραβάκια)

Δνήλικες: Παιδιά:

€40 €25

Νορμανδία

Δνήλικες:

€70

(περίπου 200 χλμ.)

Παιδιά:

Moulin Rouge (με την μεταφορά )

Δνήλικες: Παιδιά:

€40 €115 €70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες:

€53

Παιδιά:

€45

Δνήλικες: Παιδιά:

€67 €57

Δνήλικες:

€118

Παιδιά:

€99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σ ε λ ί δ α | 12

www.airquest.gr


Α5. Παοίρι 6 ημέοεπ / 5 μύχςεπ: Ιοξσαζιέοα ΢ηκξσάμα - Κξύβοξ – Eurodisney

1η μέοα ΑΗΖΜΑ - ΠΑΡΘ΢Θ Αμαυώοηρη από Αθήμα για Οαοίρι. Άτινη ρςημ Οόλη ςξσ Τχςόπ, σπξδξυή από ςξσπ αμςιποξρώπξσπ μαπ και μεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ. Σπόλξιπξ ςηπ μέοαπ ελεύθεοξ ρςημ πόλη με ςα σπέοξυα ανιξθέαςα, ςα πξλσκαςαρςήμαςα και ςημ μσυςεοιμή ζχή. 2η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΙΡΟΤΑΕΘΔΡΑ Λεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ποώςη γμχοιμία με ςημ χοαία πόλη ςξσ Οαοιριξύ. Ηα πεοιηγηθξύμε μεςανύ άλλχμ ρςξμ νακξσρςό Ούογξ ςξσ Αψτελ, ςημ Αφίδα ςξσ θοιάμβξσ, ςα Ζλύρια Οεδία, ςημ Ολαςεία Ιξμκόος και ςέλξπ ςξμ καθεδοικό μαό ςηπ Οαμαγίαπ ςχμ Οαοιρίχμ ρςη Καςιμική Ρσμξικία. Ακξλξύθχπ με πξςαμόπλξιξ θα κάμξσμε μια κοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα απ’ όπξσ θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα δξύμε αοκεςά ανιξθέαςα, ςξσ Οαοιριξύ. Απόγεσμα ελεύθεοξ για μια ποξαιοεςική επίρκεφη ρςιπ Βεοραλλίεπ. 3η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ - ΚΟΤΒΡΟ Λεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για ςημ νεμάγηρη μαπ ρςξ μξσρείξ ςξσ Κξύβοξσ. ΢ξ μξσρείξ βοίρκεςαι ρςξ κέμςοξ ςξσ Οαοιριξύ και είμαι έμα από ςα μεγαλύςεοα και παλαιόςεοα μξσρεία ςέυμηπ ρςξμ κόρμξ. Τιλξνεμεί πεοίπξσ 35.000 εκθέμαςα μεγάληπ ανίαπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ έογα ςηπ αουαιόςηςαπ και ςηπ μεραιχμικήπ ςέυμηπ μέυοι ςξ 1848. Λεςανύ άλλχμ θα δξύμε ςημ “Ατοξδίςη ςηπ Λήλξσ”, ςη “Μίκη ςηπ Ραμξθοάκηπ” και ςημ γμχρςή ρε όλξσπ “Λόμα Κίζα” ςξσ Μςαβίμςρι. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. 4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – DISNEYLAND Αμέρχπ μεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ξλξήμεοη εκδοξμή ρςημ πεοίτημη DISNEYLAND όπξσ ξ Λίκη και η παοέα ςξσ θα μαπ πεοιμέμξσμ για μα διαρκεδάρξσμ μαζί μαπ καθ' όλη ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Οεοιπέςειεπ γεμάςεπ μσρςήοιξ από ςιπ υίλιεπ και μια μύυςεπ, πειοαςέπ με ςα καοάβια ςξσπ, θηρασοξί και μσθικά παζάοια, ςξ μαγεσςικό κάρςοξ ςηπ "Ιξιμχμέμηπ Βαριλξπξύλαπ" ξι επςά Μάμξι, ξ Οιμόκιξ ςξ "Τάοξσερς" και πξλλά άλλα ραπ πεοιμέμξσμ μα ςα αμακαλύφεςε. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ ςξ βοάδσ. 5η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ Λέοα ελεύθεοη ρςημ διάθερη ραπ μα ςημ ανιξπξιήρεςε όπχπ ερείπ θέλεςε. Ραπ ποξςείμξσμε μια ποξαιοεςική επίρκεφη ρςη Λξμςμάοςη με ςξμ Ιαθεδοικό μαό και ςημ πεοίτημη πλαςεία ςχμ ζχγοάτχμ. ΢ξ απόγεσμα ποξςείμξσμε μια πεοιδιάβαρη ρςα Ζλύρια Οεδία. ΢ξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε ςξ Οαοίρι ςηπ μύυςαπ με ςα πεοίτημα κέμςοα, MOULIN ROUGE και LIDO.

Σ ε λ ί δ α | 13

www.airquest.gr


6η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ - ΑΗΖΜΑ Λεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ και αμαυώοηρη για ςημ Αθήμα. ΢ξ όμειοξ ςελειώμει αλλά ξι αμαμμήρειπ πάμςα μέμξσμ. ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ          

Αεοξπξοικό ειριςήοιξ Αθήμα-Οαοίρι-Αθήμα με Ξλσμπιακέπ Αεοξγοαμμέπ Διαμξμή για 5 βοάδια ρςξ νεμξδξυείξ Novotel La Defense 3* superior Ολξύριξ μπξστέ ποχιμό καθημεοιμά Οξλσςελέπ πξύλμαμ για ςιπ μεςατξοέπ και εκδοξμέπ ρύμτχμα με ςξ ποόγοαμμα Δπαγγελμαςίαπ ελλημότχμξπ νεμαγόπ ρςη νεμάγηρη ςξσ Οαοιριξύ και ςξσ Κξύβοξσ Ιοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα με ςξ ειριςήοιξ Αουηγόπ έμπειοξπ ρσμξδόπ ρςξ Οαοίρι Σπηοερίεπ ςχμ αμςιποξρώπχμ μαπ Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ Τ.Ο.Α.

ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ   

Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Κξύβοξ Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Οάοκξ ςηπ DISNEYLAND €53 εμήλικαπ & €45 παιδικό Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο *closed on Tuesdays*

Δνήλικες: Παιδιά έως 18:

Δίζοδος Βερζαλλίες

Δνήλικες:

*closed on Mondays*

Παιδιά:

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ! €13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Δνήλικες:

€40

Παιδιά:

€25

Νορμανδία (περίπου 200 χλμ.)

Δνήλικες: Παιδιά:

€70 €40

Moulin Rouge

Δνήλικες:

€115

(Bateaux Mouches Καραβάκια)

(με την μεταφορά )

Παιδιά:

€70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες:

€53

Παιδιά:

€45

Δνήλικες:

€67

Παιδιά: Δνήλικες: Παιδιά:

€57 €118 €99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σ ε λ ί δ α | 14

www.airquest.gr


Β1-Β2. Eurodisney-Παοίρι 6 ή 7 ημέοεπ / 5 ή 6 μύχςεπ: Eurodisney – Παοίρι – Βεοραλλίεπ - Κξύβοξ

1η μέοα ΑΗΖΜΑ – ΠΑΡΘ΢Θ (Παμξοαμική νεμάγηρη πόλεωπ) Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοόμιξ Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και αμαυώοηρη για ςημ πόλη ςξσ Τχςόπ. Άτινη ρςξ Οαοίρι. Λεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ και ςακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Υοόμξπ ελεύθεοξπ. Για ςξ βοάδσ ποξαιοεςικά ποξςείμξσμε μια επίρκεφη ρςημ παμέμξοτη και γοατική Λξμμάοςη μαζί με ςημ κοξσαζιέοα ρςξμ Ρηκξσάμα όπξσ θα θασμάρξσμε ςημ τχςαγχγημέμη Οόλη ςξσ Τχςόπ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 2η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΒΔΡ΢ΑΚΚΘΔ΢ - ΚΟΤΒΡΟ (νεμάγηρη) Οοόγεσμα και αμαυώοηρη για ςημ επίρκεφή μαπ ρςξ αμάκςξοξ ςχμ Βεοραλλιώμ, όπξσ θα δξύμε ςα βαριλικά δχμάςια καθώπ και ςξ δχμάςιξ ςχμ καςόπςοχμ, όπξσ έυξσμ σπξγοατεί πξλλέπ ρσμθήκεπ. Ρςημ ρσμέυεια θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα επιρκετθξύμε ςξσπ καςαπληκςικξύπ κήπξσπ ςξσ Κξσδξβίκξσ, ξι ξπξίξι απξςέλεραμ ςξ ποόςσπξ ςχμ πεοιρρξςέοχμ Βαριλικώμ Ξίκχμ ςηπ Δσοώπηπ. Δπιρςοέτξσμε ρςξ Οαοίρι και αουίζξσμε ςημ παμξοαμική νεμάγηρη. Ακξλξσθώμςαπ ςη υοξμξλξγική και καλλιςευμική ενέλινη ςξσ Οαοιριξύ θα δξύμε ςξ ΢οξκαμςεοό, ςξμ Ούογξ ςξσ Άιτελ, ςημ μεγαλύςεοη αφίδα ςξσ κόρμξσ, ςημ Αφίδα ςξσ Ηοιάμβξσ, ςημ διάρημη λεχτόοξ ςχμ Ζλσρίχμ Οεδίχμ, ςξ μικοό και ςξ μεγάλξ παλάςι, ςημ πλαςεία Ξμξμξίαπ (ςξ ρημείξ πξσ διαδοαμαςίρςηκαμ ςα ρημαμςικόςεοα γεγξμόςα ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ Γαλλικήπ επαμάρςαρηπ, ςημ εκκληρία ςηπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ, ςα πξλσρύυμαρςα Λπξσλεβάοςα, ςξ εμςσπχριακό κςίοιξ ςηπ Όπεοαπ, ςιπ τημιρμέμεπ πσοαμίδεπ ςξσ Κξύβοξσ, ςημ Γαλλική Ακαδημία, ςημ πλαςεία ςξσ Ραςλέ, ςξ Δικαρςικό Λέγαοξ, ςημ μέα γέτσοα Οξμς Μετ, ςξ Δημαουείξ ςηπ πόλεχπ, ςημ Οαμαγία ςχμ Οαοιρίχμ, ςξ πεοίτημξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Ρξοβόμμηπ, ςξ Οάμθεξμ, ςξσπ παμέμξοτξσπ και με γαλλική τιμέςρα κήπξσπ ςξσ Κξσνεμβξύογξσ, ςημ Δκκληρία ςξσ Αγίξσ Ρξσλπίκιξσ, ςιπ καλλιςευμικέπ γειςξμιέπ γύοχ από ςξ Ραμ Εεομαίμ μςε Οοε με ςα διάρημα κατέ, ςημ Ρυξλή Ιαλώμ ΢ευμώμ, ςξμ παλιό ριδηοξδοξμικό ρςαθμό πξσ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρςξ μξσρείξ Ξορέ και ςέλξπ ςξ πεοίτημξ πξλεμικό μξσρείξ, όπξσ είμαι θαμμέμξπ ξ Μαπξλέχμ, γμχρςό χπ ςξ μέγαοξ ςχμ Απξμάυχμ. ΢ξ απόγεσμα υοόμξπ ελεύθεοξπ για αγξοέπ και βόλςα ρςημ παμέμξοτη πόλη. Διαμσκςέοεσρη. 3η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – (Ποξαιοεςική εκδοξμή Μξομαμδία) Οοόγεσμα και ημέοα ελεύθεοη. Οοξςείμξσμε ποξαιοεςική εκδοξμή ρςημ Μξομαμδία. Δπίρκεφη ρςημ διάρημη πόλη Μςξβίλ γμχρςή από ςξ διεθμέπ τερςιβάλ κιμ/τξσ, και παοαθεοιρςικό θέοεςοξ διαρημξςήςχμ, ςημ ΢οξσβίλ και ςξ φαοξυώοι Ξμτλέο με ςημ νύλιμη εκκληρία. Οαμέμξοτεπ διαδοξμέπ μέρα από καςαποάριμεπ εκςάρειπ και παμέμξοτα ρπιςάκια. ΢ξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μια βόλςα εν ιδίχμ ρςημ παρίγμχρςη Κεχτόοξ ςχμ ΖΚΣΡΘΩΜ ΟΔΔΘΩΜ (CHAMPS ELYSSES) με ςα πεοίτημα κατέ και ςα πξλσςελή καςαρςήμαςα ςα ξπξία είμαι αμξικςά έχπ ςιπ 23.30 πεοίπξσ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη.

Σ ε λ ί δ α | 15

www.airquest.gr


4η* μέοα ΠΑΡΘ΢Θ (Δλεύθεοη μέοα - για ςξ 7ήμεοξ ποόγοαμμα μόμξ) Ρήμεοα ετξδιαρςείςε με μαλακά παπξύςρια πεοπαςήμαςξπ, ςημ τχςξγοατική ραπ μηυαμή και ςημ βιμςεξκάμεοα, και νεκιμήρςε για έμαμ μεγάλξ πεοίπαςξ ρςα Λεγάλα Βξσλεβάοςα, πξσ ςξμ 17ξ αιώμα είυαμ καςά μήκξπ ςξσπ δέμςοα και ποξρτέοξμςαμ απξκλειρςικά για πεοιπάςξσπ. Νεκιμήρςε ςημ βόλςα ραπ από ςξ Café De la Paix, Opera Garnier, Boulevard Capucines, Rue Royale , Rue de la Paix, Rue du Marche St.Honore, Rue des Petits Champs, Rue de Richelieu και επιρςοξτή ρςημ πεοιξυή ςηπ Όπεοαπ και επίρκεφη ρςα πξλσκαςαρςήμαςα Καταγιές κλπ. Διαμσκςέοεσρη. 5η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – DISNEYLAND Λεςά ςξ ποόγεσμα μεςατξοά ρςημ Disneyland. Ξ κόρμξπ ςηπ ταμςαρίαπ νεςσλίγεςαι μποξρςά μαπ, εμώ ξι ήοχεπ ςξσ DISNEY πεοπαςξύμ δίπλα μαπ και μαπ καλξύμ ρςξ ςανίδι ςηπ υαοάπ και ςξσ κετιξύ. Ηα πεοπαςήρξσμε ρςημ MAIN STREET και θα μεςατεοθξύμε ρςξμ κόρμξ ςηπ ΑΓΠΘΑΡ ΔΣΡΖΡ κάμξμςαπ μια βόλςα με ςξ ςοαίμξ πξσ ρε ςανιδεύει μέρα από ξοσυεία ρςημ ρκληοόςηςα ςηπ επξυήπ. Ζ ρπηλιά ςχμ Οειοαςώμ θα ραπ γξηςεύρει. Ξ PETER PAN, ξ ΟΘΜΞΙΘΞ και η βαοκάδα ρςξμ ΛΘΙΠΞ ΙΞΡΛΞ θα εμθξσριάρξσμ ςξσπ μικοξύπ μαπ τίλξσπ. ΢ξ ςανίδι ρςημ πεοιπέςεια ρσμευίζεςαι με ςημ DISCOVERY LAND, ςξ STAR TOUR εμώ για ςξσπ ςξλμηοξύπ η εκςόνεσρη ρςξμ γαλανία με ςξ SPACE MOUNTAIN θα μείμει ανέυαρςη. Διαμσκςέοεσρη. 6η μέοα DISNEYLAND Οοόγεσμα και άλλη μια μέοα μαγείαπ ρςξ πάοκξ ραπ πεοιμέμει. Νεκιμήρςε με ςξ Οάοκξ WALT DISNEY STUDIOS ατξύ ποώςα ρσμβξσλεσςείςε ςα χοάοια ςχμ show από ςξ ειδικό έμςσπξ πξσ παοαλαμβάμεςαι καςά ςημ άτινη ραπ. ΢α ΘΟ΢ΑΛΔΜΑ ΥΑΚΘΑ, ςξ CINE MAGIQUE, ςξ STUDIO TRAM TOUR, ςξ ΑΠΛΑΓΔΔΞΜ, ςξ MOTEURS ACTION STUNT SHOW, ςξ ςοαιμάκι ROCK’N ROLLER AEROSMITH, είμαι μεοικά από ςα θεάμαςα πξσ δεμ ποέπει μα υάρεςε. Λημ νευάρεςε μα ποξμηθεσθείςε ςα αμαμμηρςικά και ςα δώοα ραπ από ςα μαγαζιά και ςχμ δύξ πάοκχμ αλλά ατήρςε ςξ για ςελεσςαίξ για μα μημ ςα κξσβαλάςε όλη μέοα. Διαμσκςέοεσρη. 7η μέοα DISNEYLAND – ΑΗΖΜΑ Οοόγεσμα και λίγξπ υοόμξπ ελεύθεοξπ έχπ ςημ ώοα πξσ θα ξοίρει ξ αουηγόπ ραπ για ςημ μεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ για ςημ πςήρη επιρςοξτήπ ποξπ Αθήμα. *Το 6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η ημέρα του 7ημέρου προγράμματος ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ            

Αεοξπξοικά ειριςήοια με ςημ ΞΚΣΛΟΘΑΙΖ ή AIR FRANCE για Οαοίρι 3 ή 4 διαμσκςεοεύρειπ με μπξστέ ποχιμό ρςξ νεμξδξυείξ NOVOTEL TOUR EIFFEL 4* κεμςοικό 2 διαμσκςεοεύρειπ ρςη DISNEYLAND ρςξ HOTEL MAGIC CIRCUS DISNEYLAND 4* Δίρξδξπ 3 ημεοώμ ρςα 2 πάοκα ςηπ DISNEYLAND (Disneyland park & Walt Disney Studios) Οαμξοαμική νεμάγηρη πόλεχπ Νεμάγηρη ρςξ Κξύβοξ με Δλλημότχμα Νεμαγό μόμξ ςξ 6 ήμεοξ ποόγοαμμα Δπίρκεφη ρςξ παλάςι ςχμ Βεοραλλιώμ Λεςατξοά ρςημ DISNEYLAND Αουηγόπ / ρσμξδόπ Αρτάλεια Αρςικήπ Δσθύμηπ Δμημεοχςικά έμςσπα Τ.Ο.Α.

Σ ε λ ί δ α | 16

www.airquest.gr


ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Διριςήοια ειρόδξσ ρςα Λξσρεία και αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ  Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123  Οοξρχπικά ένξδα  Οξςά ρςημ διάοκεια ςχμ γεσμάςχμ  Αυθξτξοικά και όςι οηςά δεμ αματέοεςαι ρςα πεοιλαμβαμόμεμα ςηπ εκδοξμήπ

΢ημαμςικέπ ρημειώρειπ & παοαςηοήρειπ

Ζ ΡΔΘΠΑ ΢ΩΜ ΝΔΜΑΓΖΡΔΩΜ ρε πξλλά ποξγοάμμαςα μπξοεί μα αλλάνει λόγχ ςξσ χοαοίξσ πςήρεχμ, ςχμ αογιώμ, και ςχμ ημεοώμ πξσ είμαι κλειρςά ςα μξσρεία. Όμχπ δεμ θα παοαλειτθεί ςίπξςα από όλα ςα ποξγοάμμαςα ΢Α ΟΑΘΔΘΑ ποέπει μα ρσμξδεύξμςαι από 2 εμήλικεπ ρςξ ίδιξ δχμάςιξ για μα έυξσμ ςιπ παιδικέπ ςιμέπ TΑ ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΔΩΛΑ΢ΘΑ (2 εμήλικεπ + 1 παιδί έχπ 11 εςώμ) είμαι δίκλιμα με ένςοα κοεβάςι ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΓΘΑ ΔΜΖΚΘΙΞΣΡ μόμξ καςόπιμ ρσμεμμξήρεχπ ΡΔΒΔΓΘΟΜ ΢ΣΟ ΠΑΡΘ΢Θ ΛΟΜΟ 24/12 ΧΡΘ΢ΣΟΤΓΔΜΜΑ (Ποξαιοεςικό) • Ρςξ καμπαοέ PARADIS LATIN με ςξ ΜΔΞ SHOW Paradis à la Folie • Δείπμξ με πξςά και μεςατξοέπ ΢ΘΛΖ ΙΑ΢’ Α΢ΞΛΞ €145, ΟΑΘΔΘΙΑ €118 (ΙΠΑ΢ΖΡΔΘΡ ΔΩΡ 12/12/2010) MENU • • • • • • • •

Dinner & Show Aperitif Royal du Paradis Latin Salad with Smoked Salmon Stuffed Free range Turkey Yule Log Coffee ½ Bottle of Bordeaux wine during the dinner ¼ Bottle of Champagne during the show ½ Bottle of mineral Wat ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο

Δνήλικες:

€9,50

*closed on Tuesdays*

Παιδιά έως 18:

ΓΩΡΔΑΝ!

Δίζοδος Βερζαλλίες *closed on Mondays*

Δνήλικες: Παιδιά:

€13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη

Δνήλικες:

€40

Παιδιά:

€25

Νορμανδία (περίπου 200 χλμ.)

Δνήλικες: Παιδιά:

€70 €40

Moulin Rouge

Δνήλικες:

€115

(Bateaux Mouches Καραβάκια)

(με την μεταφορά )

Παιδιά:

€70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες: Παιδιά:

€53 €45

Δνήλικες:

€67

Παιδιά:

€57

Δνήλικες: Παιδιά:

€118 €99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σ ε λ ί δ α | 17

www.airquest.gr


Β3. Eurodisney-Παοίρι 6 ημέοεπ / 5 μύχςεπ: Eurodisney – Παοίρι – Ιοξσζαζιέοα ΢ηκξσάμα (αμαχώοηρη 23/12/2010)

1η μέοα ΑΗΖΜΑ - DISNEYLAND Αμαυώοηρη από Αθήμα για Οαοίρι. Άτινη ρςημ Οόλη ςξσ Τχςόπ, σπξδξυή από ςξσπ αμςιποξρώπξσπ μαπ και μεςατξοά ρςημ πεοίτημη DISNEYLAND. Άτινη και ςακςξπξίηρη ςχμ απξρκεσώμ ρςημ απξθήκη ςξσ νεμξδξυείξσ μέυοιπ όςξσ πάοξσμε ςα δχμάςια μαπ γύοχ ρςιπ 01.00 ςξ μερημέοι. Όμχπ μπξοξύμε μα κάμξσμε μια επίρκεφη ρςξ πάοκξ. ΢ξ ειριςήοιξ ειρόδξσ ρςημ Disneyland ραπ δίμει ελεύθεοη ποόρβαρη ρε όλα ςα θεάμαςα για ςοειπ ημέοεπ. Σπόλξιπξ ςηπ ημέοαπ ελεύθεοξ ρςξμ μαγεσςικό κόρμξ ςηπ Disneyland. 2η μέοα DISNEYLAND Ξ Λίκσ και η παοέα ςξσ θα μαπ πεοιμέμξσμ για μα ρσμευίρξσμ ςη διαρκέδαρη μαζί μαπ καθ' όλη ςημ διάοκεια ςηπ ημέοαπ. Οεοιπέςειεπ γεμάςεπ μσρςήοιξ από ςιπ υίλιεπ και μια μύυςεπ, πειοαςέπ με ςα καοάβια ςξσπ, θηρασοξί και μσθικά παζάοια, ςξ μαγεσςικό κάρςοξ ςηπ "Ιξιμχμέμηπ Βαριλξπξύλαπ", ξι επςά Μάμξι, ξ Οιμόκιξ, ςξ "Ταο Ξσέρς" και πξλλά άλλα ραπ πεοιμέμξσμ μα ςα αμακαλύφεςε. ΢ξ βοάδσ μπξοείςε επίρηπ μα παοακξλξσθήρεςε ποξαιοεςικά ςημ σπέοξυη παοάρςαρη ςξσ Buffalo Bill. 3η μέοα DISNEYLAND – ΠΑΡΘ΢Θ Οοχιμό και ακξλξύθχπ ημέοα ελεύθεοη ρςα πάοκα ατξύ ςξ ειριςήοιξ ραπ ποξρτέοει ελεύθεοη είρξδξ μέυοι και ςημ ώοα πξσ θα αμαυχοήρεςε για ςξ Οαοίρι. ΢ξ βοάδσ αμαυώοηρη από ςημ Disneyland για ςξ Οαοίρι. ΢ακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. 4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΙΡΟΤΑΕΘΔΡΑ - ΚΟΤΒΡΟ Λεςά ςξ ποχιμό θα αμαυχοήρξσμε για μια ποώςη γμχοιμία με ςημ χοαία πόλη ςξσ Οαοιριξύ. Ηα επιρκετςξύμε μεςανύ άλλχμ ςξμ νακξσρςό Ούογξ ςξσ Αψτελ, ςημ Αφίδα ςξσ θοιάμβξσ, ςα Ζλύρια Οεδία, ςημ Ολαςεία Ιξμκόος και ςέλξπ ςξμ καθεδοικό μαό ςηπ Οαμαγίαπ ςχμ Οαοιρίχμ ρςη Καςιμική Ρσμξικία. Ακξλξύθχπ με πξςαμόπλξιξ θα κάμξσμε μια κοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα απ’ όπξσ θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα δξύμε αοκεςά ανιξθέαςα, ςξσ Οαοιριξύ. Ρςη ρσμέυεια θα αμαυχοήρξσμε για ςημ νεμάγηρη μαπ ρςξ μξσρείξ ςξσ Κξύβοξσ. ΢ξ μξσρείξ βοίρκεςαι ρςξ κέμςοξ ςξσ Οαοιριξύ και είμαι έμα από ςα μεγαλύςεοα και παλαιόςεοα μξσρεία ςέυμηπ ρςξμ κόρμξ. Τιλξνεμεί πεοίπξσ 35.000 εκθέμαςα μεγάληπ ανίαπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ έογα ςηπ αουαιόςηςαπ και ςηπ μεραιχμικήπ ςέυμηπ μέυοι ςξ 1848.Λεςανύ άλλχμ θα δξύμε ςημ “Ατοξδίςη ςηπ Λήλξσ”, ςη “Μίκη ςηπ Ραμξθοάκηπ” και ςημ γμχρςή ρε όλξσπ “Λόμα Κίζα” ςξσ Μςαβίμςρι. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ.

Σ ε λ ί δ α | 18

www.airquest.gr


5 μέοα ΠΑΡΘ΢Θ Ζμέοα ελεύθεοη ρςημ διάθερη ραπ μα ςημ ανιξπξιήρεςε όπχπ ερείπ θέλεςε. Ραπ ποξςείμξσμε μια ποξαιοεςική επίρκεφη ρςη Λξμςμάοςη με ςξμ Ιαθεδοικό μαό και ςημ πεοίτημη πλαςεία ςχμ ζχγοάτχμ. ΢ξ απόγεσμα ποξςείμξσμε μια πεοιδιάβαρη ρςα Ζλύρια Οεδία. ΢ξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε ςξ Οαοίρι ςηπ μύυςαπ με ςα πεοίτημα κέμςοα, MOULIN ROUGE και LIDO. 6η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ - ΑΗΖΜΑ Λεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ και αμαυώοηρη για ςημ Αθήμα. ΢ξ όμειοξ ςελειώμει αλλά ξι αμαμμήρειπ πάμςα μέμξσμ.

ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Αεοξπξοικό ειριςήοιξ Αθήμα-Οαοίρι-Αθήμα με Ξλσμπιακέπ Αεοξγοαμμέπ  Διαμξμή για 2 βοάδια ρςξ νεμξδξυείξ ςηπ επιλξγήπ ραπ ρςημ Disneyland  Διαμξμή για 3 βοάδια ρε νεμξδξυείξ 3 αρςέοχμ superior ρςξ Οαοίρι Novotel La Defense.  Ολξύριξ μπξστέ ποχιμό καθημεοιμά  Οξλσςελέπ πξύλμαμ για ςιπ μεςατξοέπ και εκδοξμέπ ρύμτχμα με ςξ ποόγοαμμα  Δπαγγελμαςίαπ ελλημότχμξπ νεμαγόπ ρςη νεμάγηρη ςξσ Οαοιριξύ και ςξσ Κξύβοξσ  Ιοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα με ςξ ειριςήοιξ  Αουηγόπ έμπειοξπ ρσμξδόπ ρςξ Οαοίρι  Διριςήοιξ ειρόδξσ για 3 μέοεπ και ρςα δύξ Οάοκα ςηπ Disneyland  Σπηοερίεπ ςχμ αμςιποξρώπχμ μαπ  Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ  Τ.Ο.Α. ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Διριςήοιξ ειρόδξσ ρςξ Κξύβοξ  Όςι δεμ αματέοεςαι ρςξ αμαλσςικό ποόγοαμμα ή αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικό  Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο

Δνήλικες:

*closed on Tuesdays*

Παιδιά έως 18:

Δίζοδος Βερζαλλίες

Δνήλικες:

*closed on Mondays*

Παιδιά:

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ! €13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη (Bateaux Mouches Καραβάκια)

Δνήλικες: Παιδιά:

€40 €25

Νορμανδία

Δνήλικες:

€70

(περίπου 200 χλμ.)

Παιδιά:

€40

Moulin Rouge (με την μεταφορά )

Δνήλικες: Παιδιά:

€115 €70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες:

€53

Παιδιά:

€45

Δνήλικες: Παιδιά:

€67 €57

Δνήλικες:

€118

Παιδιά:

€99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σ ε λ ί δ α | 19

www.airquest.gr


Β4. Eurodisney-Παοίρι 6 ημέοεπ / 5 μύχςεπ: Eurodisney – Παοίρι – Βεοραλλίεπ

1η μέοα ΑΗΖΜΑ – ΠΑΡΘ΢Θ - DISNEYLAND Ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοόμιξ Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ και αμαυώοηρη για ςημ πόλη ςξσ Τχςόπ. Άτινη ρςξ Οαοίρι. Λεςατξοά ρςξ νεμξδξυείξ Magic Circus Disneyland και ςακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Υοόμξπ ελεύθεοξπ. ΢ξ DISNEY VILLAGE ραπ πεοιμέμει για μα ςξ ενεοεσμήρεςε. Ιιμημαςξγοάτξι, θεμαςικά Λπαο & ερςιαςόοια, παιυμίδια και άλλα πξλλά είμαι έςξιμα μα ραπ σπξδευςξύμ. Διαμσκςέοεσρη. 2η μέοα DISNEYLAND Οοόγεσμα και ξ κόρμξπ ςηπ ταμςαρίαπ νεςσλίγεςαι μποξρςά μαπ εμώ ξι ήοχεπ ςξσ DISNEY πεοπαςξύμ δίπλα μαπ και μαπ καλξύμ ρςξ ςανίδι ςηπ υαοάπ και ςξσ κετιξύ. Ηα πεοπαςήρξσμε ρςημ MAIN STREET και θα μεςατεοθξύμε ρςξμ κόρμξ ςηπ ΑΓΠΘΑΡ ΔΣΡΖΡ κάμξμςαπ μια βόλςα με ςξ ςοαίμξ πξσ ρε ςανιδεύει μέρα από ξοσυεία ρςημ ρκληοόςηςα ςηπ επξυήπ. Ζ ρπηλιά ςχμ Οειοαςώμ θα ραπ γξηςεύρει. Ξ PETER PAN, ξ ΟΘΜΞΙΘΞ και η βαοκάδα ρςξμ ΛΘΙΠΞ ΙΞΡΛΞ θα εμθξσριάρξσμ ςξσπ μικοξύπ μαπ τίλξσπ. ΢ξ ςανίδι ρςημ πεοιπέςεια ρσμευίζεςαι με ςημ DISCOVERY LAND, ςξ STAR TOUR εμώ για ςξσπ ςξλμηοξύπ η εκςόνεσρη ρςξμ γαλανία με ςξ SPACE MOUNTAIN θα μείμει ανέυαρςη. Ζ αλλαγή ςξσ Υοόμξσ μέρα ρςημ DISNEYLAND είμαι μια πξλύ χοαία εμπειοία πξσ ανίζει μα ςημ ζήρξσμε όλξι! Διαμσκςέοεσρη. 3η μέοα DISNEYLAND Οοόγεσμα και άλλη μια μέοα μαγείαπ ρςξ πάοκξ ραπ πεοιμέμει. Νεκιμήρςε με ςξ Οάοκξ WALT DISNEY STUDIOS ατξύ ποώςα ρσμβξσλεσςείςε ςα χοάοια ςχμ show από ςξ ειδικό έμςσπξ πξσ παοαλαμβάμεςαι καςά ςημ άτινη ραπ. ΢α ΘΟ΢ΑΛΔΜΑ ΥΑΚΘΑ, ςξ CINE MAGIQUE, ςξ STUDIO TRAM TOUR, ςξ ΑΠΛΑΓΔΔΞΜ, ςξ MOTEURS ACTION STUNT SHOW, ςξ ςοαιμάκι ROCK’N ROLLER AEROSMITH, είμαι μεοικά από ςα θεάμαςα πξσ δεμ ποέπει μα υάρεςε. Λημ νευάρεςε μα ποξμηθεσθείςε ςα αμαμμηρςικά και ςα δώοα ραπ από ςα μαγαζιά και ςχμ δύξ πάοκχμ αλλά ατήρςε ςξ για ςελεσςαίξ για μα μημ ςα κξσβαλάςε όλη μέοα. Διαμσκςέοεσρη. 4η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ Οοόγεσμα και υοόμξπ ελεύθεοξπ έχπ όςξσ αμαυχοήρξσμε για ςημ Οόλη ςξσ Τχςόπ. Ιάμςε ςα ςελεσςαία φώμια από ςα μαγαζιά ςηπ Disneyland και απξυαιοεςήρςε ςξμ Λαγικό ασςό κόρμξ. Αμαυώοηρη 16.00 και άτινη ρςξ Οαοίρι και ρςξ νεμξδξυείξ. ΢ακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Διαμσκςέοεσρη ρςξ Οαοίρι.

Σ ε λ ί δ α | 20

www.airquest.gr


5η μέοα ΠΑΡΘ΢Θ – ΒΔΡ΢ΑΚΚΘΔ΢ – Παμξοαμική πεμάγηρη πόλεωπ Οοόγεσμα και αμαυώοηρη για ςημ επίρκεφή μαπ ρςξ αμάκςξοξ ςχμ Βεοραλλιώμ, όπξσ θα δξύμε ςα βαριλικά δχμάςια καθώπ και ςξ δχμάςιξ ςχμ καςόπςοχμ, όπξσ έυξσμ σπξγοατεί πξλλέπ ρσμθήκεπ. Ρςημ ρσμέυεια θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα επιρκετθξύμε ςξσπ καςαπληκςικξύπ κήπξσπ ςξσ Κξσδξβίκξσ, ξι ξπξίξι απξςέλεραμ ςξ ποόςσπξ ςχμ πεοιρρξςέοχμ Βαριλικώμ Ξίκχμ ςηπ Δσοώπηπ. Δπιρςοέτξσμε ρςξ Οαοίρι και αουίζξσμε ςημ παμξοαμική νεμάγηρη. Ακξλξσθώμςαπ ςη υοξμξλξγική και καλλιςευμική ενέλινη ςξσ Οαοιριξύ θα δξύμε ςξ ΢οξκαμςεοό, ςξμ Ούογξ ςξσ Άψτελ, ςημ μεγαλύςεοη αφίδα ςξσ κόρμξσ, ςημ Αφίδα ςξσ Ηοιάμβξσ, ςημ διάρημη λεχτόοξ ςχμ Ζλσρίχμ Οεδίχμ, ςξ μικοό και ςξ μεγάλξ παλάςι, ςημ πλαςεία Ξμξμξίαπ (ςξ ρημείξ πξσ διαδοαμαςίρςηκαμ ςα ρημαμςικόςεοα γεγξμόςα ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ Γαλλικήπ επαμάρςαρηπ, ςημ εκκληρία ςηπ Αγίαπ Λαγδαλημήπ, ςα πξλσρύυμαρςα Λπξσλεβάοςα, ςξ εμςσπχριακό κςίοιξ ςηπ Όπεοαπ, ςιπ τημιρμέμεπ πσοαμίδεπ ςξσ Κξύβοξσ, ςημ Γαλλική Ακαδημία, ςημ πλαςεία ςξσ Ραςλέ, ςξ Δικαρςικό Λέγαοξ, ςημ μέα γέτσοα Οξμς Μετ, ςξ Δημαουείξ ςηπ πόλεχπ, ςημ Οαμαγία ςχμ Οαοιρίχμ, ςξ πεοίτημξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Ρξοβόμμηπ, ςξ Οάμθεξμ, ςξσπ παμέμξοτξσπ και με γαλλική τιμέςρα κήπξσπ ςξσ Κξσνεμβξύογξσ, ςημ Δκκληρία ςξσ Αγίξσ Ρξσλπίκιξσ, ςιπ καλλιςευμικέπ γειςξμιέπ γύοχ από ςξ Ραμ Εεομαίμ μςε Οοε με ςα διάρημα κατέ, ςημ Ρυξλή Ιαλώμ ΢ευμώμ, ςξμ παλιό ριδηοξδοξμικό ρςαθμό πξσ ρήμεοα έυει μεςαςοαπεί ρςξ μξσρείξ Ξορέ και ςέλξπ ςξ πεοίτημξ πξλεμικό μξσρείξ, όπξσ είμαι θαμμέμξπ ξ Μαπξλέχμ, γμχρςό χπ ςξ μέγαοξ ςχμ Απξμάυχμ. ΢ξ απόγεσμα υοόμξπ ελεύθεοξπ για αγξοέπ και βόλςα ρςημ παμέμξοτη πόλη. Διαμσκςέοεσρη. 6η μέοα DISNEYLAND – ΑΗΖΜΑ Οοόγεσμα και υοόμξπ ελεύθεοξπ έχπ ςιπ 15:30 πεοίπξσ όπξσ θα μεςατεοθείςε ρςξ αεοξδοόμιξ, για ςημ επιρςοξτή ραπ ρςημ Αθήμα.

ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Αεοξπξοικά ειριςήοια με ςημ ΞΚΣΛΟΘΑΙΖ ή AIR FRANCE για Οαοίρι  2 διαμσκςεοεύρειπ με μπξστέ ποχιμό ρςξ νεμξδξυείξ NOVOTEL TOUR EIFFEL 4* κεμςοικό  3 διαμσκςεοεύρειπ ρςη DISNEYLAND ρςξ HOTEL MAGIC CIRCUS DISNEYLAND 4*  Δίρξδξπ 3 ημεοώμ ρςα 2 πάοκα ςηπ DISNEYLAND (Disneyland park & Walt Disney Studios)  Οαμξοαμική νεμάγηρη πόλεχπ  Δπίρκεφη ρςξ παλάςι ςχμ Βεοραλλιώμ  Λεςατξοά ρςημ DISNEYLAND  Αουηγόπ / ρσμξδόπ  Αρτάλεια Αρςικήπ Δσθύμηπ  Δμημεοχςικά έμςσπα  Τ.Ο.Α.

Σ ε λ ί δ α | 21

www.airquest.gr


ΔΔΜ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ  Διριςήοια ειρόδξσ ρςα Λξσρεία και αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ  Τόοξι αεοξδοξμίχμ πεοίπξσ € 123  Οοξρχπικά ένξδα  Οξςά ρςημ διάοκεια ςχμ γεσμάςχμ  Αυθξτξοικά και όςι οηςά δεμ αματέοεςαι ρςα πεοιλαμβαμόμεμα ςηπ εκδοξμήπ

΢ημαμςικέπ ρημειώρειπ & παοαςηοήρειπ

Ζ ΡΔΘΠΑ ΢ΩΜ ΝΔΜΑΓΖΡΔΩΜ ρε πξλλά ποξγοάμμαςα μπξοεί μα αλλάνει λόγχ ςξσ χοαοίξσ πςήρεχμ, ςχμ αογιώμ, και ςχμ ημεοώμ πξσ είμαι κλειρςά ςα μξσρεία. Όμχπ δεμ θα παοαλειτθεί ςίπξςα από όλα ςα ποξγοάμμαςα ΢Α ΟΑΘΔΘΑ ποέπει μα ρσμξδεύξμςαι από 2 εμήλικεπ ρςξ ίδιξ δχμάςιξ για μα έυξσμ ςιπ παιδικέπ ςιμέπ TΑ ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΔΩΛΑ΢ΘΑ (2 εμήλικεπ + 1 παιδί έχπ 11 εςώμ) είμαι δίκλιμα με ένςοα κοεβάςι ΢ΠΘΙΚΘΜΑ ΓΘΑ ΔΜΖΚΘΙΞΣΡ μόμξ καςόπιμ ρσμεμμξήρεχπ

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ & ΔΙ΢ΟΓΟΙ ΜΟΤ΢ΔΙΩΝ καη’ άηομο Δίζοδος Λούβρο *closed on Tuesdays*

Δνήλικες: Παιδιά έως 18:

Δίζοδος Βερζαλλίες

Δνήλικες:

*closed on Mondays*

Παιδιά:

Κροσαζιέρα ΢ηκοσάνα + Μονμάρηη (Bateaux Mouches Καραβάκια) Νορμανδία (περίπου 200 χλμ.)

€40

Παιδιά:

€25

Δνήλικες:

€70

Δνήλικες:

(με την μεταφορά )

€13,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Δνήλικες:

Παιδιά:

Moulin Rouge

€9,50 ΓΩΡΔΑΝ!

Παιδιά:

€40 €115 €70

ENTRANCE FEES DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS 1 DAY (DISNEYLAND PARK) 1 DAY (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS) 2 DAYS (DISNEYLAND PARK & WALT DISNEY STUDIOS)

Δνήλικες:

€53

Παιδιά:

€45

Δνήλικες:

€67

Παιδιά:

€57

Δνήλικες: Παιδιά:

€118 €99

Οι ηιμές είναι ενδεικηικές.

Σ ε λ ί δ α | 22

www.airquest.gr


Κρατιςεισ: Σθλ. 2810 343720 Φαξ. 2810 343740 E-mail: sales@airquest.gr

www.airquest.gr

AIRQUEST TRAVEL SERVICES Γερωνυμάκθ 4-6 Ηράκλειο Κριτθσ Ελλάδα 71306 Σθλ. 2810 343720 Φαξ. 2810 343740 E-mail: sales@airquest.gr

ΓΑΛΛΙΑ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πακέτων Εκδρομών για ΠΑΡΙΣΙ & EURODISNEY ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010  
ΓΑΛΛΙΑ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πακέτων Εκδρομών για ΠΑΡΙΣΙ & EURODISNEY ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010  

ΓΑΛΛΙΑ. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πακέτων Εκδρομών για ΠΑΡΙΣΙ & EURODISNEY ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010

Advertisement