Page 1

№6

Г Р УД Е Н Ь 2 0 1 6

РАДУ ПОКЛІТАРУ:

«Танець — це перш за все ремесло»

ДМИТРО МОНАТИК про кращі голоси та новорічну магію

УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ, МУЗИКА ТА АРТПРОЕКТИ, які надихали нас 2016-го

В ДОРОЗІ,

або Як цікаво подорожувати без путівника

СПІЙМАТИ УДАЧУ В ПАРИЖІ:

ТОП-5 секретних місць, які дарують щастя

Вишуканість та унікальність від дизайн-студії

ЗОРЯНИ КИРИЛЕНКО

LV I V


P E R SCOONNATLE NG TU I D E

6

10

14

6 ГРУДЕНЬ 2016 Ãîëîâíèé ðåäàêòîð IÍÍÀ ÑÎÑËÎÂÑÜÊÀ (068) 888-93-21 Âèïóñêàþ÷èé ðåäàêòîð ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÀÉ (067) 579-93-83 Àñèñòåíò ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ÑÎÔ²ß ÐÓÄÜ Ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð

28

18

ÃÀÍÍÀ ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ Àñèñòåíò ðåäàêö³¿

24

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÔÓÐÑÅÍÊÎ

Сергій Кейн: «У музичній індустрії все залежить тільки від нас з вами»

Äèçàéí ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁÎ×ÊÎÐ, ÄÀØÀ ÀÊÓËÎÂÀ, ÎÊÑÀÍÀ ÊÀÒÅÐÅÍ×ÓÊ Øðèôò NarzissPro

Переклади редакційного матеріалу — центр іноземних мов «Азбука Світу»

36

48

54 Art in Ukraine

³ää³ë ðåêëàìè ó Ëüâîâ³ âóë. Âîäîã³ííà, 2, îô. 222 (2-é ïîâåðõ) (032) 290-2-777 ÃÀËÈÍÀ ÁÅÐÅÆÀÍÑÜÊÀ

СОФІЯ КОРИТКО ЛІЛІЯ ДУДИЧ Â³ää³ë ðåêëàìè ó Õàðêîâ³ âóë. Êóëüòóðè, 28

58

70

(057) 751-94-61 Âèïóñêàþ÷èé ðåäàêòîð Ë²Ë²ß ËÅÁ²ÄÜ

66 Gloria FX

Відділ реклами у Києві âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 72, îô. 96 òåë./ôàêñ: (044) 593-26-96, 585-96-30 Â. î. âèïóñêàþ÷îãî ðåäàêòîðà

ЮЛІЯ САВЧУК Відділ реклами в Одесі Íàä íîìåðîì ïðàöþâàëè: Ãàííà Ïàíàõíî, Ãàííà Áåçðóêîâà, ²ííà Ñîñëîâñüêà, Ñîô³ÿ Ðóäü, Þë³ÿ Äîáðîñêîê, Þë³ÿ Êîçäà, Àëüîíà Íàìåéêî, Ñåðã³é Âàñèëüºâ, Òåòÿíà Õîðîíæóê, Äàð³ÿ òà ³òàë³é Äåìóðà, Òåòÿíà Ëàçîâñüêà, Äàð'ÿ Êóçíºöîâà, Ìàð³÷êà Àëåêñåâè÷, Ñâ³òëàíà Ñòåöåíêî

âóë. Òðî¿öüêà, 36 (048) 775-16-16 Âèïóñêàþ÷èé ðåäàêòîð

КОСТЯНТИН ЛЕОНТЬЄВ Âèäàâåöü ³ çàñíîâíèê Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22165-12065Р. Видане Міністер-

Р О З П О В С Ю Д Ж Е Н Н Я

Ж У Р Н А Л У :

Æóðíàë ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â ðåñòîðàíàõ, áóòèêàõ, ñïîðòèâíèõ öåíòðàõ, àâòîñàëîíàõ, ðîçâàæàëüíèõ òà òîðãîâèõ öåíòðàõ Ëüâîâà. Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â. Ïðè íàäàíí³ ãîòîâèõ îðèã³íàë-ìàêåò³â ðåêëàìîäàâåöü ï³äòâåðäæóº, ùî äàíèé ìàêåò â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.  öüîìó âèïàäêó ðåêëàìîäàâåöü íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ ïðàâ òðåò³õ îñ³á ³ ï³äòâåðäæóº, ùî âèêîðèñòàí³ â ìàêåò³ çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã ìàþòü ðåºñòðàö³þ ³ äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à âñ³ ðåêëàìîâàí³ òîâàðè òà ïîñëóãè, ùî ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿ ³ âèìàãàþòü íàÿâíîñò³ ë³öåí糿, ñåðòèô³êîâàí³ ³ ìàþòü â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ. Òàêîæ ïðè íàäàíí³ îðèã³íàë-ìàêåò³â, ùî ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ðåêëàìîäàâåöü ï³äòâåðäæóº, ùî âîëî䳺 âñ³ìà íåîáõ³äíèìè ïðàâàìè íà ðîçì³ùåííÿ òàêèõ çîáðàæåíü ³ öå í³ÿê íå îáìåæóº ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Äóìêà ðåäàêö³¿ ìîæå íå çá³ãàòèñü ç äóìêîþ àâòîð³â. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â, âëàñíèõ íàçâ òà ³íøèõ â³äîìîñòåé íåñóòü àâòîðè ïóáë³êàö³é. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàãóâàííÿ ìàòåð³àë³â. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Âñ³ ïðàâà çàõèùåí³. Ïåðåäðóê ³ áóäü-ÿêå âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àë³â ìîæëèâ³ ò³ëüêè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ðåäàêö³¿.

ством юстиції України 24.06.2016 р.

ТОВ «ДРІМ КАРД СІСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ» Адреса редакції і видавця 04205, Київ, пр-т Оболонський, 1б

Äðóê ÒΠ«Ïåðøà çðàçêîâà äðóêàðíÿ» 61001, Õàðê³â, âóë. Ìàðøàëà Êîíºâà, 21 www.exp-print.com.ua Íàêëàä: 10 000 ïðèì³ðíèê³â Âèõ³ä ç äðóêó: 5 ãðóäíÿ 2016

December’

 | Air magazine Lviv®


EDITORIAL

Судити про результативність року за кількістю виконаних цілей — справа безглузда. Це кажу я, людина, перед якою лежить «Список планів на -й», в якому з п'ятдесяти рядків викреслені одинадцять. Одинадцять! Це що ж виходить, рік прожитий дарма? Тридцять дев'ять «не встигла», «зроблю в травні», «з'їжджу взимку», «прочитаю на дозвіллі» проти одинадцяти чітких «вдалося». А може, не так все погано? Адже, з'єднавши ці досягнення воєдино, очевидно, що якість бере верх над кількістю. І справа зовсім не в прокрастинації, а в правильності постановки цілей. Хоча, чого гріха таїти, кілька пунктів «лінь» теж помічені. Єдине правильне мірило успішності — те, чого ти досяг в  порівнянні з твоїм же потенціалом. І, звичайно, як ти цей потенціал розвивав. Покращилась якість твого життя? У матеріальному або моральному плані? Наскільки краще ти почав ставитися до себе, до оточуючих, до світу навколо? Чи став світ всередині тебе світлішим, чи частіше ти почав посміхатися своєму відображенню у дзеркалі, пробачати образи, легше справлятися з втратами, менше злитися і більше дякувати?

Фото: Віолетта Ємельянова

Цілі та цінності можуть змінюватися з плином часу або залежно від ситуації. Це нормально. Ось я, наприклад, так і не навчилася водити машину, зате всю весну бігала на лекції з сучасного мистецтва до кращих українських кураторів. Ставте розумні цілі для вдосконалення. Для цього, перш за все, потрібно зрозуміти, ким ви є зараз, і тільки потім визначити шлях до вдосконалення. Будьте вдячні за кожен прожитий день, за кожну унікальну можливість, яку дарує вам життя. З Новим роком, друзі! Інна Сословська, головний редактор

December’

 | Air magazine Lviv®


HIGHLIGHTS

AIR MAGAZINE LVIV РЕКОМЕНДУЄ ДЛЯ НАТХНЕННЯ

ДО 5 БЕРЕЗНЯ 2017

Вибір: Ганна БЕЗРУКОВА

PAUL NASH

SUNBURN

До 5 березня 2017 року у Tate Modern відкрита виставка картин Пола Неша: сюрреалістичні види Великої Британії, містичні англійські пейзажі, роботи на тему Першої і Другої світових воєн, що демонструють їх руйнівний вплив на природу. Пол Неш був військовим репортером — емоційне сприйняття найстрашніших боїв вилилося на полотна художника, які стали класикою антивоєнного живопису. Представлені в Tate Modern і абстрактні роботи, створені

AIR MAGAZINE LVIV РЕКОМЕНДУЄ ВІДВІДАТИ

художником в рамках об’єднання Unit One. Ці картини пронизані міфологією Неша, який вірив у всепоглинаючий вплив фаз місяця.

Виставка в Tate Modern найбільш повно демонструє всю різноманітність творчості одного з найвідоміших британських художників.

Фестиваль Sunburn в Індії (Махараштра) з 28 по 31 грудня збере любителів електронної музики з усього світу. Тут виступатимуть Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Axwell Λ Ingrosso, KSHMR і десятки інших діджеїв. Музиканти гратимуть сети на різних локаціях: goa trance, psy trance або house — вибір за вами. Під час фестивалю можна відвідати різноманітні гастрозаходи, ярмарки, взяти участь у конкурсах та іграх.

28–31 ГРУДНЯ

H&M X ALEX KATZ

3 ГРУДНЯ

3 грудня шведський мас-маркет H&M випустить лімітовану колекцію в колаборації з одним

з найдорожчих художників сучасності — Алексом Кацом. Жіночий і чоловічий одяг, аксесуари та пред-

мети для дому, створені за мотивами робіт американського художника, з’являться на сайті та в магазинах бренда. Спрощені портрети та яскраві пейзажі, насичені однорідними кольорами, перемістилися з музейних стін на речі! Колекція в дусі поп-арту — експеримент, який сподобався всім причетним. Алекс Кац так прокоментував роботу з брендом: «Тепер моє мистецтво буде доступне для більшого числа людей». 2014 року H&M співпрацював з іншим не менш відомим художником — світ побачив сумки із зображенням скульптури Джеффа Кунса.

Sunburn, який вперше відбувся в Індії 2007 року, став одним з головних майданчиків електронної танцювальної сцени. Останні дні грудня в грандіозній фестивальній атмосфері — заряд бадьорості на майбутній рік гарантований!

December’

 | Air magazine Lviv®


PER H SI G OH N LA ILG H GT U SI D E

AIR MAGAZINE LVIV РЕКОМЕНДУЄ ПОСЛУХАТИ

TUOMAAN MARKKINAT 27–30 ГРУДНЯ

3–22 ГРУДНЯ

Різдвяний ярмарок Святого Томаса в Гельсінкі — місце, де відбуваються новорічні дива! З 3 по 22 грудня на Сенатській площі розкинуться яскраві павільйони з різдвяними товарами: тут можна знайти ялинкові іграшки, вбрання, прикраси, світильники та фермерські продукти. Ярмарок пропонує безліч розваг — джазові виступи та хоровий спів,

THIS ART FAIR

ICE SCULPTURE FESTIVAL

З 27 по 30 грудня в Амстердамі відбуватиметься незалежна виставка сучасного мистецтва This Art Fair. У колишній будівлі фондової біржі Beurs Van Berlage можна буде побачити картини, скульптури, світлові інсталяції, візуальні вистави знаменитих і майстрів-початківців мистецтва ХХІ століття. Картини Anna Bolten, Daan Roukens і Jakob Fioole, колажі Berry Meyer і Marte Haverkamp, інсталяції Laura Grimm і Katerina Sidorova, фотографії Lizette Schaap — тут будуть представлені ексцентричні роботи, які ідеально відображають сучасні арт-тенденції. This Art Fair привертає увагу не тільки професійних колекціонерів, а й фанатів сучасного мистецтва — на виставці кожен знайде свій експонат.

Air magazine Lviv® | December'

театральні постановки та зустрічі з Санта-Клаусом, катання на конях та ковзанах. Барвиста хода на честь Святої Люсії, яка починається на Сенатській площі та проходить вулицями фінської столиці, перенесе вас у справжню новорічну казку. Під час ярмарку Святого Томаса працює спеціальна пошта — саме час написати довгоочікуваний лист!

THE ROLLING STONES. «BLUE & LONESOME» «Blue & Lonesome» — перший альбом легендарних британців, що складається виключно з кавер-версій відомих блюзових хітів. На платівці можна почути інтерпретацію композицій Честера Бартнетта, Літтл Волтера, Меджік Сема, Едді Тейлора, Джиммі Ріда та Віллі Діксона. «Blue & Lonesome», який побачить світ 2 грудня, музиканти записали за три дні в лондонській British Grove Studios. У записі альбому The Rolling Stones взяв участь Ерік Клептон — в цей же час він писав свій альбом по сусідству. Перша студійна платівка роллінгів за останнє десятиліття — це 12 треків, наповнених автентичною блюзовою меланхолією.

ДО 2 СІЧНЯ 2017

Казкові герої та химерні тварини, замки та палаци, квіти та вітражі зі снігу, підсвічені різнокольоровими барвами, — це чарівний світ Фестивалю крижаних скульптур у Брюгге. Віртуозно виточені зі снігу та льоду скульптури чекають на вас перед будівлею залізничного вокзалу Брюгге до 2 січня 2017 року. Для створення найхолодніших

творів мистецтва щороку використовують близько 300 тисяч кілограмів льоду і 400 тонн снігу. На території снігового містечка можна покататися на льодових гірках і відвідати крижаний бар, в якому з льоду зроблено все, навіть склянки! Потрапити в снігову магічну казку в затишному Брюгге — те що треба в передноворічній метушні.

2 ГРУДНЯ


Atelier: Львів, вул. Гулака-Артемовського, 1 (067) 164-88-59 (097) 315-03-73 facebook.com/MykytyukYatsentyuk


Новий Е-Клас.із системою 4MATIC. Новий Е-Клас Мистецтво інтелекту. Мистецтво інтелекту за будь-яких умов.

The best or nothing.

Галичина-Авто *Вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора.

www.mercedes-benz-lv.in.ua


New Year's PA R T Y

DIANE KORDAS

TRENDS

IPPOLITA

Jean Paul Gaultier

ЗАЛИШИЛИСЯ ЛІЧЕНІ ДНІ  І НАШИМ ПОКРОВИТЕЛЕМ НА ЦІЛИЙ РІК ЗАМІСТЬ НЕПОСИДЮЧОЇ І РОЗУМНОЇ МАВПИ СТАНЕ ВОГНЯНИЙ ПІВЕНЬ. ЯСКРАВИЙ, ТЕМПЕ РАМЕНТНИЙ, ХАРИЗМАТИЧНИЙ  САМЕ ТАКИМ ОБІЦЯЄ БУТИ ПРИЙДЕШНІЙ РІК. ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЦІЄЇ ПОДІЇ, ПІДКОРИТИ СЕРЦЕ ТА ЗАДОБРИТИ ПОКРО ВИТЕЛЯ 2017 РОКУ? Текст: Юлія ДО Б Р О С К О К

JIMMY CHOO

Elie Saab

Dolce&Gabbana

Elie Saab

Alberta Ferret Ferretti

Tony Ward

Півень — символ домашнього вогнища, добра та фінансового достатку. Саме тому кращою компанією для зустрічі Нового року стануть близькі друзі та рідні. Півень завжди перший, а значить, наряд для новорічної ночі будемо вибирати неодмінно модний.


ROSANTICA Tony Ward

PERST O RNEANL D G SUIDE

Kenneth Jay Lane Elie Saab

Dolce&Gabbana

Elie Saab

Zuhair Murad

Saint Laurent

Valentino

Колекції Haute Couture осінь-зима 2016/2017 — найкращий варіант! Наш покровитель, хоч і домашня птиця, але дуже вимоглива до свого зовнішнього вигляду, любить дивувати та захоплювати. Не бійтеся експериментувати! Епатаж — улюблене заняття Півня. Основні кольори вбрання для найголовнішої ночі року — червоний, оранжевий, жовтий, білий і бордовий.

Ви можете вибрати навіть чорний колір, але обов'язково з блиском і камінням. Напівпрозорі хвилясті тканини немов спеціально створені для того, щоб підкреслити вашу індивідуальність! Ідеальні аксесуари — блискучі яскраві та золоті прикраси.

Air magazine Lviv® | December'

René Caovilla

Saint Laurent


FASHION

PAVLO MILCHAREK. SS 2017 PAVLO MILCHAREK  УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ READYTOWEAR І АКСЕСУАРІВ  ДЕБЮТУВАВ НА LVIV FASHION WEEK З КОЛЕКЦІЄЮ ВЕСНА/ЛІТО 2017. СТВОРИВ БРЕНД 2016 РОКУ ДИЗАЙНЕР ПАВЛО МІЛЬЧАРЕК, В АКТИВІ ЯКОГО  МАСМАРКЕТ КОМПАНІЯ ГАЛИЧАНКА ТА ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. PAVLO MILCHAREK  ЦЕ ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ОДЯГ, СТВОРЕНИЙ НА БАЗІ ІСНУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ КОМПАНІЇ ГАЛИЧАНКА  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА LVIV FASHION WEEK SS 2017.

У весняно-літній колекції Pavlo Milcharek поєднані мінімалізм, японські мотиви та українська етніка У весняно-літній колекції Pavlo Milcharek поєднані мінімалізм, японські мотиви та українська етніка — традиційна для бренда «Галичанка». Проте тут присутній лише натяк на національні мотиви в одязі: цю тему бренд обіграє дуже делікатно — речі

залишаються носибельними та сучасними. Силуети одягу прямі та вільні. У колекції використані гуцульські геометричні орнаменти та імітація рисунку гуцульських плахт, які виконані вишивкою і друком на тканині. В асортименті колекції — сукні-сорочки, сарафани, жіночі та чоловічі сорочки, штани, шорти, пальта, видовжені жакети без рукавів. Матеріали — льон, трикотаж і шкіра. Спеціально для колекції була розроблена лінія взуття — шкіряні в’єтнамки та шльопанці, декоровані вишивкою. Образи доповнені сумками прямокутної форми з тканини та шкіри, які трансформуються в рюкзак. Мінімалізм з чітким японським впливом та українськими мотивами — це концепт колекції, втілений в абсолютно носибельних простих речах.

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


WWW.FACEBOOK.COM/MILCHAREKPAVLO


EXCLUSIVE

РАДУ ПОКЛІТАРУ:

«ТАНЕЦЬ — ЦЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ РЕМЕСЛО»

ЗАСНОВНИК І КЕРІВНИК ОДНОГО З КРАЩИХ В УКРАЇНІ ТЕАТРІВ СУЧАСНО ГО БАЛЕТУ КИЇВ МОДЕРНБАЛЕТ В ЖОВТНІ ВІДЗНАЧИВ ЮВІЛЕЙ СВОГО ТЕАТРУ СПЕКТАКЛЕМ КАРМЕН. TV. ГЕНІАЛЬНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮРРЕ АЛІСТАБАЛЕТМЕЙСТЕРА В'ЇДАЮТЬСЯ У СВІДОМІСТЬ З ПЕРШИХ ПА ТАНЦІВ НИКІВ. РАДУ ВІТАЛІЙОВИЧ НЕ СХИЛЬНИЙ ЗАМИСЛЮВАТИСЯ ПРО КОРДОНИ, ГОЛОВНЕ ДЛЯ НЬОГО  МОЖЛИВІСТЬ БУТИ ВІЛЬНИМ ХУДОЖНИКОМ І ПРО ДОВЖУВАТИ ТВОРИТИ НА БЛАГО СВОГО ТЕАТРУ ТА СУЧАСНОГО СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА.

Записала: Юлія К О З Д А

РАДУ ВІТАЛІЙОВИЧУ, 21 ЖОВТНЯ НА СЦЕНІ КИЇВСЬКОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ВИ НАДАЛИ ГЛЯДАЧАМ УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ — ЗАНОВО ПЕРЕЖИТИ ПРЕМ'ЄРУ ПОСТАНОВКИ «КАРМЕН. TV». ЯКІ ПОЧУТТЯ НАПОВНЮВАЛИ ВАС? Мені здається, було чудове свято, без зайвого офіціозу та пафосу. Я відчував, що в залі зібралися небайдужі люди, яким дорогий «Київ модерн-балет». А це завжди дуже приємно усвідомлювати. У такі моменти я розумію, що роблю свою справу не дарма. Артисти теж це прекрасно відчувають. Скажу точно, що цей ювілейний спектакль був одним з кращих на моїй пам'яті. Та що там — він був ідеальним! Хоча зазвичай я досить прискіпливий в професійному плані. Це було свято, яке ми заслужили.

ДЕСЯТЬ РОКІВ — ЧИМАЛИЙ ТЕРМІН. ЧИ ВЛАСТИВО ВАМ ПІДВОДИТИ ПІДСУМКИ? Якщо чесно, я взагалі не прихильник магії чисел. Я вважаю, що десять років — це таке ж свято, як і десять днів. До речі, по секрету скажу, що ненавиджу всі свята, навіть День народження і Новий рік. А особливо Хелловін. (Сміється.) Але в цілому ювілей — це можливість

December’

 | Air magazine Lviv®


PERSONAL

Air magazine Lviv® | December'

GUIDE


EXCLUSIVE

в черговий раз привселюдно заявити, що такий театр, як «Київ модерн-балет» є в нашій країні. Без удаваної скромності скажу, що це гордість України. Привернути увагу більшої кількості людей до існування нашого театру, до його творчості, артистів, художників, які з нами працюють, — одне з моїх першорядних завдань. Зовсім нещодавно ми випустили пам'ятний буклет, який більше схожий на енциклопедію: він максимально повно розповідає про життя нашого балету.

«КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ», ЯК ВІДОМО — ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ БАЛЕТ. ЦЕ ПОВНОЦІННА ПЛАТФОРМА, ДЕ МОЛОДІ АРТИСТИ ВИЯВЛЯЮТЬ СЕБЕ В РОЛІ ХОРЕОГРАФІВ-ПОСТАНОВНИКІВ. ЧИ ДАЄТЕ ВИ ЇМ СВОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ? Я даю рекомендації, але в моєму випадку це не зовсім рекомендації. Мій педагог Валентин Миколайович Єлізар’єв на моєму першому курсі сказав всім: «Я вас нічому не можу навчити: або ви талановиті та вмієте ставити, просто про це поки не знаєте, або ні. Я можу лише сказати, що мені подобається, а ви — зробити висновок». Ось на такому ж рівні я працюю зараз зі своїми артистами. Дуже багато наших артистів ставлять свої постановки за межами театру. Олексій Бусько і Артем Шошин поставили вже по дві свої вистави, Ганна Герус зараз знаходиться на стадії підготовки вистави, яку, до слова, я ще взагалі не бачив. Але на останньому етапі підготовки обов'язково з'явлюся на репетиції. Чудовий спектакль зараз випустив Анатолій Водзянський. Слава Богу, всі ростуть і розвиваються. Сергій Кон, який з об'єктивних причин пішов з «Київ модерн-балету», зараз працює балетмейстером в Київському муніципальному театрі. Крім цього, він активно допомагає мені в усіх зарубіжних проектах, за що я йому дуже вдячний.

НАТХНЕННЯ — ВІДМАЗКА ДЛЯ ЛЕДАЧИХ ЛЮДЕЙ

ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО НЕСПОДІВАНИХ ПОВОРОТІВ ДОЛІ, ПЕРЕШКОД НА ВАШОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ШЛЯХУ? Тут все, як у житті: якщо поламалася машина — я їду на метро. Все залежить від характеру перешкоди. Якщо мого кроку вистачає, безумовно, переступаю і йду далі, якщо не вистачає, обходжу, якщо зовсім глухий кут — повертаю та йду в іншу сторону, шукаю якийсь інший вихід. Одне можу сказати абсолютно точно: я завжди думаю, яке майбутнє буде у мого театру. Зараз я веду переговори з нашими високопосадовцями про те, щоб здійснити поворот в позитивну сторону. Тому що на всіх рівнях є підтримка, але поки справа не рухається з місця. Маю велику надію, що з цією перешкодою ми незабаром впораємося.

Є ТАКИЙ ВИСЛІВ: «ПО-СПРАВЖНЬОМУ ТАНЦЮВАТИ ЛЮБЛЯТЬ ЛИШЕ ТІ, ЯКІ ТАНЦЮЮТЬ ГОЛИМИ НОГАМИ НА КОЛЮЧІЙ ТРАВІ». ЧИ МОЖНА ОСЯГНУТИ МИСТЕЦТВО, МИНАЮЧИ СТРАЖДАННЯ? На мій погляд, у таких висловах більше пафосу, ніж правди. Хоча частково щось в цьому є. Однак танець — це перш за все ремесло. Як і будь-яким ремеслом, ним потрібно постійно займатися. Не варто чекати натхнення або тієї ж драми, яка колинебудь, можливо, зможе тебе підштовхнути на щось. Тому що натхнення — відмазка для ледачих людей. Пам'ятайте відповідь Чайковського: «Юнак, не кажіть непристойностей! Натхнення не можна очікувати, та й його одного недостатньо: потрібна робота, робота і ще раз робота!» І проти правди не підеш. Я роблю нові спектаклі, не перестаю показувати в Києві вже створені постановки з нашого чималого репертуару.

ДЛЯ ВАС, ЯК БАЛЕТМЕЙСТЕРА, ЦІКАВИЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ НОВИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ НАПРЯМІВ? Ні, я не дуже люблю влазити в чужі хореографічні шкури. Мені досить комфортно в своїй. (Посміхається.) Хтось може назвати це обмеженістю і відсутністю допитливості, а я називаю це спробою зберегти свою самобутність.

ЧИ НЕ ЗАМИСЛЮВАЛИСЯ ВИ НАД ПРИРОДНИМИ ДЕКОРАЦІЯМИ В СВОЇХ ПОСТАНОВКАХ, ОБ'ЄДНАННЯМ СТИХІЇ ТАНЦЮ ЗІ СТИХІЄЮ ПРИРОДИ? Ви знаєте, сьогодні я прогулювався Воздвиженкою, жахливо замерз і на хвилину подумав: «Не дай Бог зараз тут що-небудь станцювати!» (Сміється.) Я дивлюся на картинку та ситуацію в цілому, тому що перш за все я людина театральна. Про цікавий проект можна думати та дискутувати. Я ніколи не будую повітряних замків — коли з'являється пропозиція, починаю її реалізовувати. Я реально підходжу абсолютно до всього.

16 ЖОВТНЯ ВАМ ПРИСВОЇЛИ ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ НАРОДНОГО АРТИСТА МОЛДОВИ. НАПЕВНО, ЦЯ НАГОРОДА ОСОБЛИВО ДОРОГА ВАШОМУ СЕРЦЮ? Для мене це був приємний сюрприз, про який я навіть не підозрював. А особливо для моєї мами, яка на той момент сиділа в партері. Коли міністр культури назвав її зі сцени, вона довго і з захопленням махала рукою і була абсолютно щаслива. Для мене це величезна нагорода.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВАШУ НЕЛЮБОВ ДО СВЯТ, ЯК БУДЕТЕ ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК? Сподіваюся, що Новий рік і тиждень в січні проведу за кордоном без свого театру. Іноді це теж необхідно — просто переключитися та насолодитися відпочинком.

December’

 | Air magazine Lviv®


У ЛЬВОВІ: ЯСКРАВИЙ СВІТ КРАСИ

Щирі посмішки, сяючі очі та неперевершені емоції — у Львові відкрився перший монобрендовий магазин професійної декоративної косметики NYX. На гостей чекали безліч сюрпризів, солодкі десерти та фантастичні враження. Родзинкою свята стали майстер-класи відомих візажисток, які 5 та 6 листопада ділились секретами макіяжу з усіма дівчатами. «Вісім місяців тому ми стали першими у Львові офіційними представниками бренда NYX і відкрили маленький корнер у ТЦ King Cross Leopolis. Тепер це великий магазин краси!» — розповідає власниця монобрендового магазину Андріана Фещук. СьоНадзвичайний асортимент, якість найвищого рівня годні та доступні ціни — складові американського за порцією бренда NYX, який завоював любов панянок краси та настрою у всьому світі. Декоративна косметика до NYX поспішають всі для обличчя NYX задовольнить дівчата. Секретом професійного найвибагливіші успіху ділиться Андріана Фещук: «Моя вимоги! робота — це моє хобі. Я отримую неймовірне задоволення від того, чим займаюся». Завітайте у магазин NYX — професійні консультантки нададуть вам поради з вибору будь-якої косметики. У магазині працюють візажистки та brow-майстрині — створити неповторний образ перед важливою зустріччю просто! Ласкаво просимо у світ справжньої краси та виключно позитивних емоцій!

М. ЛЬВІВ ТЦ King Cross Leopolis (1-й поверх) ТЦ Victoria Gardens (1-й поверх) (097) 951-66-24 promotion |


PERSONAL

GUIDE

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S OMNUASLI CG U I D E

Записала: Юлія К О З Д А

M O N AT I K : «КРАЩИЙ ГОЛОС НАЗВАТИ СКЛАДНО. ЦЕ ЯК КРАСА, ЯК МУЗИКА, ЯК ЛЮБОВ» ДМИТРО МОНАТИК  МУЗИКАНТФЕНОМЕН. ВІН ПОДІБНИЙ ДО ІГРИСТОГО ВИНА  ВМИТЬ П'ЯНИТЬ, АЛЕ НЕ ЗАЛИШАЄ ПІСЛЯСМАКУ АЛКОГОЛЮ  ТІЛЬКИ БАЖАННЯ ЗНОВУ НАТИСНУТИ НА PLAY. ЗДОБУВ ШИ ОСВІТУ ЮРИСТА, СЬОГОДНІ ВІН БЕЗМЕЖНО РАДИЙ ТОМУ, ЩО ПОВЕРНУВ НА ЗОВСІМ ІНШУ СТЕЖ КУ. ДМИТРО НЕЙМОВІРНО ЧЕСНИЙ І САМОБУТНІЙ, НАМАГАЄТЬСЯ ЗЛАМАТИ ВСІ ВИДИМІ ТА НЕВИДИМІ КОРДОНИ МІЖ ЛЮДЬМИ, НЕВПИННО ПОВТОРЮЮЧИ, ЩО МУЗИКА НАСАМПЕРЕД ПОВИННА РАДУВАТИ ТА ОБ'ЄДНУВАТИ.

ВАШІЙ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА БАЖАННЮ ДІЗНАВАТИСЯ НОВЕ ПОЗАЗДРЯТЬ МАЙЖЕ ВСІ. АЛЕ ДЕЯКІ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ПОТРІБНО БУТИ ЗОСЕРЕДЖЕНИМ НА ПЕВНОМУ ВЕКТОРІ, ЩОБ НЕ МАРНУВАТИ СВОЇ ТАЛАНТИ. ЯК ВИ ДО ЦЬОГО СТАВИТЕСЯ? Я поважаю кожного артиста. Але знаю дуже багатьох людей, яким мало чогось одного. У моєму розумінні професія артиста — це і танці, і музика, і авторство, і ораторство, і вокал. Це все одна професія, але які різні вона охоплює сегменти! Втомився від вокалу — вивчи новий танець, не вдається пісня — спробуй подружитися з гітарою. Тому я все ж обертаюся орбітою своєї професії. Я обожнюю творчість. Все, що стосується створення, ідеї, креативу, мені дуже цікаво. Я не втомлююся і не відчуваю себе людиною, яка багато працює. Але навіть коли від знемоги падаю на ліжко, я знаю, що в цей момент польоту у мене на обличчі — посмішка. (Посміхається.)

ВИ НЕ ПРИХОВУЄТЕ, ЩО ДОСІ В ДУШІ ВВАЖАЄТЕ СЕБЕ ДИТИНОЮ. ЯКА КАРТИНКА З ДИТИНСТВА НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИЛАСЯ У ВАШОМУ СЕРЦІ? У мене з дитинства дуже багато добрих, яскравих спалахів. Але перше, що відразу пригадується: я прибігаю додому, дивлюся на ялинку, повертаю голову і бачу новорічний подарунок. Як і всі

Air magazine Lviv® | December'

діти, я вірив у Діда Мороза та всю магію свята. Батьки мені дуже красиво про це розповідали. Віра в щось неймовірне — це завжди натхнення. Я пам'ятаю свій перший трансформер у вісім років, про який мріяв. Пам'ятаю першу дорогу в дитячий садок, якою мене вела бабуся. Цей спогад виникає у мене завжди, коли я йду в нове місце.

ВАС СКЛАДНО УЯВИТИ ТИМ, ХТО ЙДЕ РІВНОЮ ДОРОГОЮ. ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО ЖИТТЄВИХ ПІДНІЖОК? Як і всі люди, я переживаю зовсім різні почуття. Зараз я, звичайно ж, став міцнішим. Я багато побачив і зрозумів. Як чоловік став набагато спокійніше ставитися до багатьох речей. До слова, у мене дуже багато пісень, які я не випущу, тому що без сліз їх слухати неможливо. А я щиро вважаю, що музика не повинна викликати подібні емоції, принаймні моя. Мені б хотілося дарувати людям і собі надію, тому що кожна пісня — це нагадування про важливе. Особливо сьогодні, коли навколо повно смутку, пісні повинні надихати, мотивувати та об'єднувати. А всі повні страждань пісні я тримаю для себе на полиці, як фотографії.


MUSIC

ЩО ЧИ ХТО МОЖЕ ЗАПАМОРОЧИТИ ВАМ ГОЛОВУ?

ЧИ Є КНИГА, ЯКА ЗМУСИЛА ВАС ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОГЛЯДИ НА ЖИТТЯ?

Звичайно ж, жінка. Це найголовніший мотиватор і натхненник для чоловіка. Тому всі мої пісні саме такі.

Першу пісню я написав після того, як прочитав першу книгу з однойменної трилогії Бернара Вербера «Ми боги». Я дуже люблю фантастику, міркування про життя після смерті. Мені завжди цікаво покопатися у фантазіях інших людей. А Вербера я вважаю головним фахівцем цієї сфери. (Посміхається.) Він проводить тебе по своїй книзі не як читача, а як повноправного героя. Я не дуже любив раніше читати. Вербер — той автор, який прищепив мені інтерес до книг. Я не буду довго говорити про Дейла Карнегі, з судженнями якого складно не погодитися, але часто в метушні я про них забуваю. Його важливо іноді перечитувати. Зараз один з улюблених моїх авторів — Гарик Корогодський. Я з нетерпінням чекаю другий том книги «Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії єврейського хлопчика». Однак на мене швидше впливають не книги, а життєві ситуації. Життя — найсерйозніша книга, яка змінює світогляд.

АЗАЛІЯ БЕНКС — НЬЮ-ЙОРКСЬКА СПІВАЧКА ЗІ СВОЇМ СТИЛЕМ І СВОЄРІДНОЮ ЖИТТЄВОЮ ПОЗИЦІЄЮ, ДО ТВОРЧОСТІ ЯКОЇ ВИ НЕБАЙДУЖІ. ЧИМ ВОНА ЗАЧЕПИЛА ВАС? Я, можливо, не завжди сприймаю все, що вона робить, але як жінку я вважаю її дуже привабливою. Спочатку, безумовно, мене прив'язала її музика, вокал і манера виконання. Її музика мене дійсно провокує на якийсь рух, а це — найголовніше. Значить, в ній є життя. Зрозуміло, Азалія — не єдина артистка, яка мене надихає. Скажу більше: вона темна сторона музики, яку я слухаю. (Посміхається.)

ВИ ГОВОРИЛИ, ЩО ПЕРЕМАГАТИ ПОТРІБНО В ЖИТТІ, А НЕ В ШОУ. АЛЕ Ж ТВОРЧІ ПРОЕКТИ — ЦЕ ТЕЖ ЧАСТИНА ВАШОГО ЖИТТЯ? Я вважаю, що найголовніша перемога в будь-якому шоу — отримати максимальний досвід, скористатися всім, що воно пропонує, намотати на вус важливі моменти, поспілкуватися з людьми, які вже змогли досягти чогось у житті та кар'єрі. Отримати перше місце — не означає, що ти самоствердився і будеш віднині № 1. Музика — це не спорт, це зовсім інша ніша.

ЯКБИ ВІДОМІ БІ-БОЇ, НАПРИКЛАД, ФРАНЦУЗЬКИЙ БРЕЙКЕР ЛІЛУ АБО АМЕРИКАНЕЦЬ ЕЛЬ НІНЬО, ЗАПРОПОНУВАЛИ З НИМИ ПОПРАЦЮВАТИ, ЗМОГЛИ Б ВЗЯТИ BREAK В МУЗИЦІ? Я обожнюю брейк-данс. Це дійсно частина мене. Але зупинятися я не буду — я прийшов з брейку в музику та не повернуся назад.

СЬОГОДНІ, КОЛИ НАВКОЛО ПОВНО СМУТКУ, ПІСНІ ПОВИННІ НАДИХАТИ, МОТИВУВАТИ ТА ОБ'ЄДНУВАТИ

У ШОУ «ГОЛОС. ДІТИ» ВИ ДОПОМАГАЄТЕ УЧАСНИКАМ РОЗКРИВАТИ ТАЛАНТИ, ЗНАЙОМИТЕ ЇХ З НОВИМИ ФОРМАМИ, ВЧИТЕ ВИХОДИТИ ІЗ ЗОНИ КОМФОРТУ. ЧИ ЗАВЖДИ ВОНИ ЧУЮТЬ ВАС? Я дуже намагаюся вивести їх із зони комфорту. Я хочу, щоб вони взяли максимум від спілкування і роботи. Мені подобається, коли у них горять очі, я бачу, що їм цікаво. Я люблю поєднувати, експериментувати з напрямами — це відкриває їх як артистів, а не тільки як вокалістів. Адже для мене «Голос» закінчується на «сліпих» прослуховуваннях, після цього починається шоу «Артист країни». (Сміється.) Кращий голос назвати складно. Це як краса, як музика, як любов. Мені хочеться показати всі грані голосу, особливо дитячого, адже діти ще не підозрюють про всі свої можливості. А головне завдання тренера на шоу — розширювати рамки, відкривати та вчити. Важливо бути самим собою, вигадуючи для себе якісь ролі. Особливо, спілкуючись з дітьми. Я вважаю, у нас сформувалася дуже дружна команда «монатиків», вони переживають один за одного, разом проводять вільний час. Це своєрідний творчий табір.

Музика — це те, без чого не було б брейку. А мені хочеться йти до витоків. Танець рідко створює музику. Але бі-боїв ви назвали дуже цікавих. Я, до речі, досі шкодую, що не сфотографувався з Лілу, коли зустрів його на концерті Мадонни — він тоді танцював в її трупі. Це було вперше, коли я зустрів людину і просто застиг, не промовивши ні слова. (Сміється.)

ВАШ СТИЛЬ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ — АНТИПОД КУЛЬТУРІ SLOW LIFE. ІДЕОЛОГ ЦЬОГО РУХУ, КАРЛ ОНОРЕ, СКАЗАВ, ЩО ПОСПІШАТИ ПОТРІБНО ТОДІ, КОЛИ ЦЕ НЕОБХІДНО, МЕТА — ЗНАЙТИ ПРАВИЛЬНИЙ ТЕМП. ВИ ЗНАЙШЛИ СВОЮ ШВИДКІСТЬ? Так, свій темп я знайшов однозначно. Але зауважив, що якщо він трохи зменшується, я починаю відчувати себе дискомфортно. Мені чомусь страшно все не встигнути. Хоча я дуже люблю «дні ледаря», яких у мене давно не було. Щиро сподіваюся незабаром це виправити. (Посміхається.) Я дуже довго йшов до того, чим зараз займаюся, тому просто не можу скаржитися на часом перевищену швидкість свого життя.

December’

 | Air magazine Lviv®


PERSONAL

GUIDE

ТІЛЬКИ НАЙКРАЩІ ЩОРОКУ В ГРУДНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВАЖЛИВА ПОДІЯ РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ  ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ РЕСТОРАНІВ КРАЇНИ ЗА ВЕРСІЄЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕСТОРАННОЇ ПРЕМІЇ СІЛЬ. СВІТЛАНА ПЛЕЧАК, КЕРІВНИК ПРЕМІЇ, РОЗПОВІЛА ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУ, НОВУ НОМІНАЦІЮ ТА ПРО ТЕ, ЯКІ ЗАКЛАДИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА БРАТИ УЧАСТЬ У ПРЕМІЇ.

СВІТЛАНО, РОЗКАЖІТЬ ПРО ПРЕМІЮ СІЛЬ. ЯКА МЕТА ПРОЕКТУ?

ХТО ОЦІНЮЄ НОМІНАНТІВ?

Ресторани дедалі більше стають невід’ємною частиною життя кожної людини, адже саме тут ми святкуємо найважливіші події, проводимо переговори, зустрічаємося з близькими. Тому якість ресторанів безпосередньо впливає на якість життя. Щоб показати, які українські заклади заслуговують на увагу та любов гостей, -го року була заснована Національна ресторанна премія СІЛЬ.

Оцінка відбувається у два етапи: спочатку експерти, у складі яких —  професіоналів ресторанної справи, визначають список фіналістів шляхом голосування. Це по  кращих закладів у кожній номінації. На наступному етапі ресторани-фіналісти отримують оцінку членів журі, до складу якого в цьому році увійшли як українські, так і іноземні ресторатори, шеф-кухарі,

СІЛЬ ПРАГНЕ БУТИ МАКСИМАЛЬНО ЧЕСНОЮ ТА ОБ’ЄКТИВНОЮ, ТОМУ РЕСТОРАНИ ЧЛЕНІВ ЖУРІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ У ПРЕМІЇ ЯК ПРЕМІЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ З РОКАМИ? Премія проводиться вже чотири роки поспіль, кожного разу об’єднуючи все більше учасників з усієї країни. В перший рік премія зібрала  учасників з шести українських міст, а вже -го року було встановлено рекорд —  ресторани з -ми міст України. До фіналу вийшли  ресторанів з -ти різних міст. Якщо говорити про зміни, то -го року з’явилась можливість самономінації: ресторани можуть вільно подавати заявку на участь у премії. А цього року ми додали нову номінацію — «Найкраще міське кафе».

журналісти та топ-менеджери. Члени журі особисто відвідують заклади та ставлять оцінки за чотирма критеріями: «Кухня», «Сервіс», «Атмосфера», «Спеціалізація», на основі чого визначаються переможці премії.

ТОБТО РЕСТОРАТОРИ ОЦІНЮЮТЬ ВЛАСНІ Ж ЗАКЛАДИ? СІЛЬ прагне бути максимально чесною та об’єктивною, тому ресторани членів журі не беруть участі у премії. Це для нас дуже важливо. За прозорість результатів, голосування та дотримання методології оцінювання відповідає наш офіційний аудитор — міжнародна компанія RSM.

В ЯКИХ ЩЕ НОМІНАЦІЯХ НАГОРОДЖУЮТЬСЯ РЕСТОРАНИ? Всього  номінацій: „ Найкраща кав’ярня „ Найкращий м’ясний ресторан „ Найкращий рибний ресторан „ Найкращий ресторан української кухні „ Найкращий ресторан національної кухні „ Найкраща кондитерська „ Ресторан з найкращою винною картою „ Найкращий пивний ресторан „ Найкращий ресторан авторської кухні „ Найкраще міське кафе „ Відкриття року „ Найкращий бар

В ЯКОСТІ НАГОРОДИ ВИ ЩОРОКУ ВРУЧАЄТЕ РЕСТОРАНАМ СКОВОРІДКУ. ЧОМУ САМЕ СКОВОРІДКА? Це незамінний атрибут кожної кухні та тематичний символ ресторанної справи, близький як кухарям, рестораторам, так і гостям. Сковорідка гармонійно виглядає в ресторанному інтер’єрі, вона помітна здалеку і привертає до себе увагу. На поліровану поверхню сковорідки нанесено гравіювання символу СІЛЬ, номінації, в якій ресторан отримав перемогу, а також року.

КОМПАНІЯ MIELE  ІННОВАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІЇ СІЛЬ

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «КОЛІЖАНКА» — ВБРАННЯ ВІД КРАЩОЇ ПОДРУГИ

НАС ЧАСТО ЗАПИТУЮТЬ: ЧОМУ КОЛІЖАНКА, А НЕ КОЛЄЖАНКА? АДЖЕ САМЕ ТАК ПИШЕТЬСЯ ЦЕ СЛОВО, ЯКЕ ТРАКТУЄТЬСЯ ЯК КОЛЕГА, В КЛАСИЧНОМУ СЛОВНИКУ. І ТІЛЬКИ КОРІННІ ЖИТЕЛІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЗНАЮТЬ, ЩО КОЛІ ЖАНКА  ЦЕ ЗНАЧНО БІЛЬШЕ, НІЖ КОЛЕГА. КОЛІЖАНКА  САМЕ ТА КРАЩА ПОДРУГА, ЯКА Є В ЖИТТІ КОЖНОЇ ЖІНКИ. РІЗНИЦЯ ЛИШЕ В ОДНІЙ ЛІТЕРІ, А ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЗМІСТ!

Мета нашого бренда — стати вірною коліжанкою для кожної клієнтки. Для нас головне — не продати якнайшвидше та абищо. Ми вміємо підбирати ідеальну для вас річ, яка не буде припадати пилом у шафі, а стане найулюбленішою! І в цьому наша перевага! Ми не нав’язуємо свою думку клієнтам, а на запитання «Чи личить мені?»  — відповідаємо чесно. Як і мають робити справжні подруги. Вбрання у «Коліжанці» продумане до дрібниць. Адже власниця мережі магазинів особисто підбирає кожну річ. І не важливо, куди за нею треба їхати: у Францію, Італію, Німеччину чи Польщу. Якщо вона найкраща, Пані Світлана особисто вирушить за нею та обов’язково привезе її в Україну! Ніяких онлайн-замовлень — абсолютно весь асортимент власноруч відібраний та ретельно перевірений. В «Коліжанці» ви зможете комплексно підібрати гардероб: від спідниці та

штанів до курток та пальт. В наших речах ви будете на крок попереду, адже в країнах, з яких ми їх привозимо, про модні тенденції дізнаються першими. Ми відповідальні за якість всіх речей. Кожна ниточка та ґудзик — на своєму місці. Тканини та матеріали — виключно найвищого рівня. Наші магазини розташовані у Львові та Трускавці, та ми залюбки надішлемо вам вподобану річ у будь-яку точку світу. Наші клієнтки — жінки з Білорусі, Польщі, Росії, Литви. Як ви зможете вибрати речі? «Коліжанка» йде у ногу з часом: у вас є можливість зробити замовлення в Instagram, у Facebook, «Вконтакте» або на сайті www.kolizanka.com. Наші консультанти детально розкажуть про обрані моделі, їхній склад та розміри в наявності.

«Коліжанка», як вірна подруга, 24/7 в онлайні та готова вислухати — відповідь на своє запитання ви отримаєте максимально швидко. Львівська «Коліжанка» знаходиться просто у серці міста — недалеко від Ратуші, на вулиці Чайковського, 10. «Коліжанка» з Трускавця радо прийме вас за адресою: вулиця Шевченка, 14, ТЦ «КУБ», 2-й поверх.

ІЗ «КОЛІЖАНКОЮ» МОЖНА БУТИ ВІДВЕРТОЮ — ВОНА ВСЕ ЗРОЗУМІЄ І ПОРАДИТЬ ЛИШЕ НАЙКРАЩЕ!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПІДПИСАТИСЯ НА НАШІ СТОРІНКИ: facebook.com/kolizanka

vk.com/kolizanka_zahid

instagram.com/kolizanka.com_

promotion |


MUSIC

ÑÅÐòÉ

ÊÅÉÍ:

У МУЗИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ТІЛЬКИ ВІД НАС З ВАМИ Записала: Альона Н А М Е Й К О

Фото: Максим Артемчук (talktome.com.ua)

ОДНИМ З ЧИСЛЕННИХ ТАЛАНТІВ, ЯКІ ПРОСЛАВЛЯЮТЬ УКРАЇНУ НА ВЕСЬ СВІТ, Є СПІВОЧИЙ. МУЗИКА СУПРОВОДЖУЄ НАС У ХВИЛИ НИ ЩАСТЯ І ВІДЧАЮ, ЗАДАЄ РИТМ ЖИТТЯ, НАДИХАЄ І ПІДШТОВХУЄ ДО РІШУЧИХ ДІЙ. 2016 РІК БУВ ДРАЙВОВИМ І НАСИЧЕНИМ. ДЛЯ ОДНИХ ВИКОНАВЦІВ ЦЕЙ РІК СТАВ ДЕБЮТНИМ, ДЛЯ ІНШИХ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ. ПРО ТЕ, ЧОГО ДОСЯГЛИ УКРАЇНСЬКІ МУЗИКАНТИ ЗА ОСТАННІ 12 МІСЯЦІВ І ЩО ЧЕКАЄ НА УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ ПРИЙДЕШНЬОГО РОКУ, МИ ДІЗНАЛИСЯ У СЕРГІЯ КЕЙНА  ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ІНТЕРНЕТЖУРНАЛУ ПРО МУЗИКУ COMMA.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S OMNUASLI CG U I D E

СЕРГІЙ, НАСКІЛЬКИ ВДАЛИМ ВИДАВСЯ 2016 РІК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ? Українська музика взагалі розвивається хорошими темпами, незважаючи на економічні потрясіння, брак майданчиків і орієнтирів. З'являється все більше артистів, альбомів, пісень, які хочеться слухати в навушниках і наживо.

КОГО Б ВИ НАЗВАЛИ СВОЇМИ ФАВОРИТАМИ РОКУ? Мої фаворити останніми роками незмінні. «ДахаБраха» — головні культурні посли України в світі. Іван Дорн — винуватець великих змін в українській поп-музиці. Я в захваті від торішнього альбому Джамали «Подих», її концертного рівня

і зібрали кілька тисяч глядачів у київському клубі Stereo Plaza. Серед релізів назву міні-альбом Onuka «Vidlik».

ЗВИЧАЙНО, МИ НЕ МОЖЕМО ЗАЛИШИТИ ПОЗА УВАГОЮ ТЕМУ «ЄВРОБАЧЕННЯ». ПЕРЕМОГА ДЖАМАЛИ ВИКЛИКАЛА БУРЮ ЕМОЦІЙ В СЕРЦІ КОЖНОГО. ЗГАДАЙТЕ, ЩО ВІДЧУЛИ В ЦЕЙ МОМЕНТ ВИ? У момент, коли Джамала перемогла, я відчув, що час їхати з бару додому писати про цю новину. А якщо серйозно — звичайно, я відчув гордість. Але не здивувався. Думаю, все логічно.

ЯК ВПЛИНУЛА ЦЯ ПЕРЕМОГА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ? ВОНА СТАЛА НАТХНЕННЯМ ДЛЯ ІНШИХ УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ? «Євробачення» — це змагання промомашин, обтяжене політичним підтекстом, а також можливість для країни-переможниці трохи прокачати економіку за рахунок туризму або за рахунок

і музикантів. З молодих і перспективних хочу виділити Blooms Corda та Grisly Faye. Запам'ятайте, будь ласка, ці назви та стежте за ними — не пошкодуєте.

ЯКІ ПОДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ ЗДАЛИСЯ ВАМ НАЙБІЛЬШ ЯСКРАВИМИ ТА НЕЗАБУТНІМИ? Джамала перемогла на «Євробаченні». Рокери Sinoptik випустили добротний альбом і взяли гран-прі світового турніру Global Battle Of The Bands. Stoned Jesus стали першими рок-гастролерами в Південній Америці та розгойдали солідний натовп на французькому Hellfest Open Air. O.Torvald відкатали великий тур Україною

Фото: Роман Пашковський

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА РОЗВИВАЄТЬСЯ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЯСІННЯ, БРАК МАЙДАНЧИКІВ І ОРІЄНТИРІВ Air magazine Lviv® | December'


PERSONAL

GUIDE

«ЄВРОБАЧЕННЯ» — ЦЕ ЗМАГАННЯ ПРОМОМАШИН, ОБТЯЖЕНЕ ПОЛІТИЧНИМ ПІДТЕКСТОМ

розпилювання бюджетів, тут вже хто на що здатний. Але музики в усьому цьому практично немає, тому не варто переоцінювати «Євробачення» і сильно ним надихатися. Дивіденди артисту це, звичайно, приносить — разове зростання продажів, можливість організувати тур Європою, здобути корисні знайомства. Сподіваюся, команда Джамали гідно використає цей трамплін.

УКРАЇНСЬКІ ВИКОНАВЦІ НЕ БОЯТЬСЯ ВИХОДИТИ ЗА РАМКИ, СТВОРЮЮЧИ САМОБУТНІ ПРОЕКТИ. СЕРЕД НИХ — 5 VYMIR, BRUNETTES SHOOT BLONDES, VIVIENNE MORT, DAKH DAUGHTERS, «ДАХАБРАХА». ЯК ВИ СТАВИТЕСЯ ДО ПОДІБНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ? Ви назвали зовсім різні гурти, більшість з яких —  Vymir, Brunettes Shoot Blondes, Vivienne Mort — роблять досить просту і зрозумілу музику. Що стосується Dakh Daughters і «ДахаБрахи» — це яскраво та самобутньо, аплодую стоячи.

ЩО ЧЕКАЄ НА УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ НАСТУПНОГО РОКУ? Перш за все, нас всіх чекає англомовний альбом Івана Дорна та нова платівка етногурту «ДахаБраха». Я чув деякі

напрацювання — вони заворожують. Ще варто дочекатися альбому джазового трубача Денніса Аду. Впевнений, що завдяки цим релізам багато людей в усьому світі відкриють для себе Україну заново. А якщо говорити про тенденції, не варто гадати та прогнозувати — в музичній індустрії все залежить тільки від нас з вами. Будемо частіше ходити на концерти, купувати альбоми, підтримувати артистів, організаторів, музичні медіа, агітувати друзів — буде все круто. Наприклад, в Британії музична індустрія приносить країні на % більше прибутку, ніж будь-яка інша галузь економіки. Це дуже перспективний напрям.

Фото: Кріс Ковальська

December’

 | Air magazine Lviv®


EXCLUSIVE

ДОВГА ДОРОГА Підсумки 2016 року в українському кіно УКРАЇНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ  ЯВИЩЕ ЗАГАДКОВЕ. ВІН НАЧЕБТО Є, АЛЕ ПОБАЧИТИ ЙОГО, ПОЗНАЙОМИТИСЯ З НИМ, ПОСПІВ ПЕРЕЖИВАТИ ГЕРОЯМ ЩЕ КІЛЬКА РОКІВ ТОМУ МОЖНА БУЛО НЕ ЗАВЖДИ: НА КІНОЕКРАНАХ І В ТЕЛЕЕФІРІ КРАЇНИ СТАБІЛЬНО ПЕРЕВАЖАВ ІНОЗЕМНИЙ КОНТЕНТ. ОСТАННІМИ РОКАМИ СИТУАЦІЯ ЗМІНИЛАСЯ: МОЛОДЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО НЕ ТІЛЬКИ ГОЛОСНО ЗАЯВЛЯЄ ПРО СЕБЕ НА МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛЯХ, А Й МАЄ КОМЕРЦІЙНИЙ УСПІХ. ПРО ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КІНЕМА ТОГРАФУ, КРАЩІ ДРАМИ ТА КОМЕДІЇ 2016ГО, А ТАКОЖ ПЕРСПЕКТИВИ НОВОЇ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ МОДЕЛІ НАМ РОЗПОВІВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬЄВ  РЕДАКТОР САЙТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ ТА КООРДИНАТОР БЮРО УКРАЇНСЬКОЇ КІНО ЖУРНАЛІСТИКИ.

В анкеті Бюро української кіножурналістики 2000-го року, присвяченій підсумкам українського кінороку, одним з варіантів оцінки річних досягнень кінематографу був такий: «А хіба якесь українське кіно було?».

Одночасно настільки різке запитання — «А хіба якесь українське кіно було?» — своєю безпосередністю було незвичайно чесним. Тому що українські глядачі неодноразово ставили його собі. Довгі роки.

Варіант цей — свідомо епатажний — рідко хто вибирав. Все ж професійні кінокритики та кіножурналісти, які цілеспрямовано стежать за діяльністю українських кінематографістів, знали, що українське кіно «було». І навіть могли охарактеризувати його «незлим тихим словом».

Причому ставили й тоді коли — з причин малокартиння — українських фільмів дійсно не було. І тоді коли вітчизняні фільми все ж доходили до екранів, але були створені з оглядкою на російський, більш грошовий ринок. І тому багато в чому від російських стрічок не відрізнялись.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R ES XOCNLAULS I GV UE I D E

2014 року все змінилося. Після Революції гідності та агресії Росії проти України виробничу «орієнтацію» національного кінематографу довелося змінити. До того ж суттєві проблеми з державним фінансуванням кіно заморозили виробництво кількох масштабних — за українськими мірками — проектів.

НАЙКРАЩІ ДРАМИ РОКУ Втім, два головні українські художні фільми року були завершені саме 2016-го — завдяки відродженню бюджетного фінансування кінематографу. Це «довгобуди», створені за участю Державного агентства України з питань кіно, — драми «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка та «Моя бабуся Фані Каплан» Олени Дем'яненко.

Крім того, об'єктивні обмеження вивели на перший план нові ініціативи: молодих кінематографістів і авторів неігрового кіно, які почали турбуватися про те, щоб їхні фільми прийшли до глядача — в кінотеатри. Це призвело до того, що 2015-го в український прокат прийшла рекордна кількість картин — 30 ігрових і документальних фільмів, а також альманахів короткометражного кіно.

«Гніздо горлиці» зростає на реаліях трудової міграції. Камерна психологічна історія вдало виписана на достовірному соціальному тлі — без солодкого карикатурного мелодраматизму, але й без похмуро-депресивної життєвості. Фільм заслуговує на увагу завдяки відмінним акторським роботам Римми Зюбіної та Віталія Линецького, для якого роль стала останньою — актор трагічно загинув, не завершивши зйомки. У центрі картини — українка середніх років. Дарина вимушена залишити чоловіка, дочку та виїхати з Буковини на нелегкі нелегальні заробітки в Італію. Тут у неї зав'язуються стосунки з роботодавцем, від якого вона вагітніє — тепер потрібно вирішити, чи залишати дитину. Тарас Ткаченко наповнює історію «диханням», вибудовує її на паузах, багато в чому успішно стримує емоційні вибухи, здатні скинути «Гніздо горлиці» в прірву спекулятивної телевізійної мелодрами. Це чесна та дуже «рівна» картина, яка, мабуть, стане прикладом для наслідування — зразком української драми на сучасну болючу тему.

Текст: Сергій В АС И Л Ь Є В

2016-й продовжив тенденцію широкої «демонстрації» українського кіно на кіноекранах і в свідомості глядачів. Причому в силу особливостей функціонування світової кіноіндустрії, яка передбачає довгий шлях фільму фестивальним конвеєром і лише потім — його прокат, у вітчизняних кінотеатрах цього року з’явились також головні українські фестивальні хіти минулого року.

Air magazine Lviv® | December'

«Моя бабуся Фані Каплан» Олени Дем'яненко, навпаки, відштовхується від сучасності, щоб заглибитися в пласти фальсифікованої російсько-радянської історії та створити портрет Фані Каплан (Катерина Молчанова), яка — нібито — стріляла в Леніна. Безумовно, саме питання «Хто така Фані Каплан?» у сучасному українському фільмі виглядає неочевидно. Стрічка, задумана в іншій політичній і культурній ситуації, втім, не втрачає актуальності. Кадр за кадром фільм демонструє механіку цинічної політичної машини, що перемелює героїню, яка переживає всепоглинаючу історію любові. Поєднуючи цинізм політики з душевністю мелодрами, автори фільму ніби пропускають події крізь подвійну (а то й потрійну) суб'єктивність персонажів — фільтр власних спогадів героїні та чужих спогадів про її життя. Пропускають вони їх також і через фільтр візуальний: окремі кадри стрічки ніби сходять з полотен картинної галереї. А надривну чуттєвість історії кохання, не стільки зіграної, скільки прожитої Катериною Молчановою, доповнюють сильним фантастичним художнім образом — пливучих клином зайців.


EXCLUSIVE

В ОЧІКУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ КОМЕДІЇ У реальному — нехудожньому — світі зайці не плавають. А українські фільми не збирають солідну касу у національному прокаті. Виняток з цього «фінансового» правила — комедії «Кварталу 95».

У 2016-му таких картини було дві. Найкасовіший український фільм року — україно-російська стрічка Марюса Вайсберга «8 кращих побачень», яка продовжує запущений кілька років тому ще у Росії серіал про ветеринара Соколова (Володимир Зеленський) та його сім'ю. Її результат — 530 тисяч проданих квитків і 34,5 мільйона гривень зборів. З атрибуцією країни-виробника цього фільму, правда, пов'язана не цілком зрозуміла історія. За документами, наданими дистриб'ютором у Держкіно, фільм визнали повністю українським. Одночасно Міністерство культури Російської Федерації видало йому

свідоцтво національного — тобто російського — фільму. А напередодні Нового року у прокат вийде вже цілком український фільм «Кварталу 95» — повнометражна комедія «Слуга народу» Олексія Кирющенка. Картина розповідає про діяльність «випадкового» президента «з народу», який колесить країною, агітуючи за свої реформи (депутати підтримувати їх не поспішають). Стрічка виросла з однойменного успішного серіалу, який базується на українських реаліях і одночасно ігнорує їх. Не говорить про військові дії на сході України, наприклад.

Здатність щільно закрити очі на внутрішню українську ситуацію продемонстрував цього року Любомир Левицький, який вирішив спробувати себе у жанрі молодіжної комедії, зробленої за американськими лекалами. Він представив стрічку «#Selfieparty» — історію масштабної вечірки, деталі якої вранці наступного дня намагаються реконструювати герої. Експеримент із перетворенням українського фільму на бліду копію вже не російської, а голлівудської кіносхеми — з усіма атрибутами американського життя у кадрі — виявився відносно успішним: на фільм продали 75,5 тисяч квитків на суму 4,6 мільйона гривень.

Неможливість дотримуватися заявлених термінів старту фільму в кінотеатрах, на жаль, була характерна для багатьох нових українських картин. Це свідчить про недостатню індустріалізацію національного сегмента кінопрокату. Наприклад, романтична комедія Володимира Лерта «Ніч Святого Валентина», зіткана з кількох історій, вийшла не в лютому — до Дня всіх закоханих, як було заплановано, а у березні.

Істотно (вдесятеро) менший, ніж «#Selfieparty», результат у кінопрокаті показала стрічка, яка намагалася взяти за основу регіональні західноукраїнські риси. Хаотична, по-своєму карнавальна комедія «Політ золотої мушки» Івана Кравчишина будувалася на заплутаному дитячому оповіданні про сільське життя (і смерть). Судячи із фестивальних показів, стрічка — незважаючи на досить прохолодну критику — могла привернути увагу глядачів у кінопрокаті, даючи привід сміятися їм не тільки над тим, що відбувається у кадрі, а й над фільмом у цілому і його авторами. Однак цього не сталося. Частково «Політ золотої мушки» постраждав через відкладений старт: фільм повинен був з’явитися на екранах ще 2015-го, а дата неодноразово — з незавидною регулярністю — переносилася.

«ПОЛІТ ЗОЛОТОЇ МУШКИ»

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R ES XOCNLAULS I GV UE I D E

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ВЕКТОР

ПЕРСПЕКТИВИ Восени Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Документ пропонує вдосконалити систему функціонування кінематографу: замінити багато в чому архаїчну модель підтримки та регулювання галузі на нову, що наближається до загальносвітових стандартів. Спроба побудувати архітектуру відносин у вітчизняному кіно, орієнтовану на розширення можливостей співпраці України з міжнародними кінематографістами, стала результатом поєднання зусиль більшості представників українського кіно — від Держкіно та великих медіагруп до кіностудій і Національної спілки кінематографістів України. 2017-й буде проходити під знаком імплементації нової кінематографічної моделі.

Найбільші творчі успіхи українського кіно 2016-го були пов'язані з документальними картинами. Навіть на «Оскар» від України у номінації «Фільм іноземною мовою» висунули документальну стрічку — «Українські шерифи» Романа Бондарчука. Автор цієї картини кілька років стежив за життям і роботою двох «шерифів» — добровільних помічників дільничного міліціонера на Херсонщині. Фільм почали знімати ще за часів президентства Віктора Януковича, а закінчили вже після початку військових дій на сході України. В резуль-

Роки зйомок знадобилися і Остапу Костюку, щоб створити документальну стрічку «Жива ватра» про життя пастухів у сьогоднішніх Карпатах. Надзвичайно гарний фільм з любов'ю показує долю кількох поколінь носіїв ремесла, що в сучасних умовах відходить у небуття.

таті з’явилась сповнена драматизму та життєвого гумору стрічка, яка розповідає про громадянське суспільство, що зароджується, і його взаємини з українською владою.

Більш стрімкий — як за створенням, так і за стосунками з українською реальністю — документальний фільм-розслідування «Бранці» Володимира Тихого. Стрічка одного з ініціаторів об'єднання документалістів #Babylon'13, які були хронікерами Революції гідності, вийшла до другої річниці розстрілів 20 лютого 2014 року. Режисер слідує за імпульсивним героєм, який хоче знайти солдата внутрішніх військ, якого 20 лютого взяли у полон у Жовтневому палаці. Під час розслідування він знайомиться з учасником протестів, який стверджує, що 20 лютого стріляв у силовиків. Хронікальні кадри та зйомки героїв «Бранців» Володимир Тихий доповнює анімаційними сценами, виконаними за участю Анатолія Лавренишина — одного з кращих аніматорів України. Вони «матеріалізують» розказане, провокують дискусію, необхідну суспільству, яке занурюється у забуття, — Air тут magazine Lviv® | December'   і зараз.

Рік обіцяє бути багатим не тільки на організаційні події, а й на фільми. Серед найбільш значущих авторських стрічок наступного року — «Рівень чорного» Валентина Васяновича, лаконічна історія усвідомлення власної смертності, розказана з видатною майстерністю, а також нуар «Люксембург» Мирослава Слабошпицького, розміщений у живих декораціях Чорнобиля.

У широкому кінопрокаті з’являться фентезі «Сторожова застава» Юрія Ковальова — про пригоди школяра, який потрапив на тисячу років назад у минуле, а також сімейний фільм «Поліна» Оліаса Барко, який розповість про дівчинку, «провалену» по той бік кіноекрану. Обидві стрічки будуть активно використовувати спецефекти, наближаючи фільми до провідних європейських та американських аналогів (насамперед у технологічному плані).

Буде зроблена і нова спроба приборкати національний кінокомедійний потенціал. Дмитро Томашпольський випустить фільм «Ржака», який називає «останньою українською комедією» (це, зрештою, навряд), про те, як створюється смішне кіно. А Аркадій Непиталюк в дебютній повнометражній стрічці «Припутні» покаже історію простих людей в пошуках особистого щастя.

Загалом, українського кіно буде чимало. Хочеться сподіватися (і це обґрунтовані надії), що говорити про нього можна буде без збентежено запитальної інтонації.


DESIGN

«СКЛОДАР»: ФАНТАСТИЧНИЙ СВІТ СКЛА ТА ДЗЕРКАЛ СКЛОДАР  МАЙСТЕРНЯ ХУДОЖНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ СКЛА ТА ДЗЕРКАЛ, ЯКА ПРОПОНУЄ СТВОРЕННЯ ЕКСКЛЮЗИВНИХ ДЕТАЛЕЙ ІНТЕР’ЄРУ КОЖНОГО ПОМЕШКАННЯ, ЩО ПІДКРЕСЛИТЬ ЙОГО УНІКАЛЬНІСТЬ І НЕПОВТОРНІСТЬ. Скло та дзеркала — популярні елементи оздоблення сучасних інтер’єрів. Світло в житті кожного з нас розширює бачення та дарує нові враження, підвищує рівень задоволеності життям. Зрештою, присутність світла віддаляє нас від темряви та наближає до добра і щастя. Це пояснює увагу людства до застосування скла, яке має прадавню історію, а сьогодні набуває особливої популярності. Саме скло розповсюджує світло всередині і зовні приміщень, надає можливість побачити переливання кольорів веселки в ексклюзивних інтер’єрах, створює затишок, красу та відчуття безпеки в кожному домі. Раніше вигляд скла та дзеркал для інтер’єру часто був обмежений певними стандартами візерунків заводів-виробників. Тому клієнти обирали те, що вже було в інших. Згодом з’явились результати спроб майстрів створити щось більш індивідуальне для потреб конкретного клієнта — ми побачили перші плівкові імітації художніх зображень на склі та дзеркалах, перші зразки художнього матування, перші намагання надати оригінальних і практичних форм дзеркалам для інтер’єру. Проте якість існуючих тоді декоративних матеріалів і обладнання для обробки бажала кращого. Тому і сьогодні ми пам’ятаємо неприємне враження від плівок, які швидко відклеювались, і виробів, що зберігали пристойний вигляд тільки протягом недовгого часу. В сучасних умовах «СклоДар» використовує найновіші технології із поєднанням високоефективного обладнання для обробки та якісних матеріалів міжнародних фірм-виробників скла, дзеркал і декоративних елементів. Тому майстерня індивідуально проектує для клієнтів ексклюзивні композиції на склі та дзеркалах, які викликають надзвичайно приємні відчуття у господарів помешкань. Тільки поєднання всіх переваг «СклоДару» надає можливість ідеально задовольняти потреби клієнтів. Колектив майстерні, розуміючи, що краса врятує світ, створює і поширює її найкращі зразки.

ЗВЕРТАЮЧИСЬ ДО СКЛОДАРУ, ВКАЖІТЬ ПАРОЛЬ  AIR MAGAZINE  І ОТРИМАЙТЕ ОСОБЛИВУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ. ПЕРЕВАГИ СКЛОДАРУ: „ створення індивідуального ескізу „ використання якісних і створених під замовлення декоративних матеріалів європейської або української якості „ можливість комплексно забезпечити скляними та дзеркальними виробами ваш інтер’єр „ швидке виконання замовлень ПОСЛУГИ СКЛОДАРУ: „ художнє матування „ художній розпис „ вітражне дзеркало „ імітація вітражу „ фасади до шаф-купе та інших меблів

Пропозиція діє з 1.12.16 по 31.01.17 у майстерні «СклоДар».

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИПИНСЬКОГО, 36 098 4150160 СВЯТОСЛАВ SKLODAR.LVIV@GMAIL.COM

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S OGNUAI LD EG U I D E

«МУРАХА»: ЧИСТО, ЯК ВИ ЛЮБИТЕ ПЛАНУЄТЕ ПЕРЕЇЗД В ІНШЕ МІСТО? НЕ ЗНАЄТЕ, ЯК ПРИБРАТИ В КВАРТИРІ ПІСЛЯ РЕМОНТУ? НЕ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ЧАС ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРИБИРАННЯ? ВАША КОМПАНІЯ ПЕРЕЇЖДЖАЄ В НОВИЙ ОФІС? МУРАХА ПОСПІШАЄ НА ДОПОМОГУ! ВОНА ВТІЛИТЬ ВСІ ВАШІ БАЖАННЯ У НАЙКОРОТШИЙ ТЕРМІН ТА ЗАБЕЗПЕЧИТЬ БЕЗДОГАННУ ЯКІСТЬ ЇХ ВИКОНАННЯ. А ВАМ ЧАС ВІДПОЧИТИ!

Компанія «Мураха» — ваш надійний помічник в питаннях чистоти та професійне вирішення всіх задач переїзду. Найкращі спеціалісти галузі, сучасне обладнання, якісні матеріали, широкий спектр послуг — за 15 років на ринку України компанія здобула бездоганну репутацію. Робота «Мурахи» була відзначена багатьма нагородами, серед яких — «Фаворит Успіху 2015», «Лідер галузі 2014», «Бренд року 2009», «Лідер національного бізнесу 2008». Зробити своє життя комфортним просто: «Мураха» приймає замовлення сім днів на тиждень та 24 години на добу, а спеціалісти виїжджають на оцінку в зручний для вас час. Консультанти компанії надають професійні поради та здійснюють контроль якості виконаної роботи.

ПОСЛУГИ МУРАХИ: „ щоденне, екологічне, генеральне прибирання приватних, комерційних та державних приміщень „ прибирання після ремонту, потопу, пожежі „ прибирання до народження дитини „ спеціальні роботи: хімчистка, миття вікон „ комплексні офісні та квартирні переїзди по всій території України „ розбирання/складання меблів „ пакування речей, техніки та меблів „ навантажувально-розвантажувальні послуги та транспортування „ відповідальне зберігання майна

ЕКОНОМТЕ СВІЙ ЧАС ТА ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ — ВАМ Є НА КОГО ПОКЛАСТИСЯ! «МУРАХА» З ПРОФЕСІЙНИМ ТА ЯКІСНИМ СЕРВІСОМ ЗАВЖДИ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ.

м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 313 (032) 260-0-270, (067) 404-49-51 www.facebook.com/muraxalviv www.muravej.ua

Air magazine Lviv® | December'

 | promotion


Текст: Дарія Д Е М У РА Фото: Віталій ДЕМУРА

З ЛЮБОВ'Ю І

З...

Справжні подорожі переключають, розкладають на частинки всі наші думки та змушують поглянути на світ трохи іншими очима December’

 | Air magazine Lviv®


PERSO TR N AA VL E G L UIDE

ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛО СТОЛЬКО ДЕНЕГ, ЧТОБЫ Я МОГ О НИХ НЕ ДУ МАТЬ, Я БЫ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО МИРУ. ПРИЕЗ ЖАЛ БЫ В КАКОЕТО МЕСТО, СНИМАЛ ЖИЛЬЕ, ХОДИЛ НА РЫНОК, ПЫТАЛСЯ БОЛТАТЬ С ТОРГОВЦАМИ, ГОТОВИЛ ТАМОШНИЕ БЛЮДА, ЛИСТАЛ МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ, ВПЕРЯЛСЯ В ТЕЛЕВИЗОР, БОЛЕЛ ЗА ГОРОД СКУЮ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ. ПОТОМ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ А МОЖЕТ, ЛЕТ, УЕЗЖАЛ, УЗНАВ ДОВОЛЬНО МНОГО О НИХ  ИЗ ЛЮБО ПЫТСТВА, И ЕЩЕ БОЛЬШЕ О СЕБЕ  ИЗ НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОТРЕБНОСТИ. ПОТРЕБНОСТЬ ЭТА ЕСТЬ У КАЖДОГО, ТОЛЬКО НЕ ВСЕ СОЗНАЮТ И НЕ ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ. СЛОВО В ПУТИ. ПЕТР ВАЙЛЬ

Я

думаю, відчути місце можна з першого подиху. Коли невідоме приємно огортає і проникає у кожну клітинку твого тіла. Ти не знаєш, звідки береться це відчуття, але абсолютно впевнений, що тобі тут буде добре. Здавалося б, при зустрічі з новою країною це норма. Однак насправді так відбувається не завжди.

Чому ж одним подобається Амстердам, а іншим — Нью-Йорк? Чому хтось може розслабитися лише на березі моря, а інший зовсім не бачить сенсу в пасивному відпочинку? Та й хіба мало морів у цьому світі, аби кожне з них завоювало твою любов. Але вона все ж трапляється. Певні обставини, настрій, люди навколо і якась вселенська змова в цілому впливають на наше сприйняття окремо взятого місця. Не так давно подруга повернулася із подорожі по Непалу, повна найщасливіших вражень. «Мабуть, щось все ж є у твоїх Гімалаях, — сказав їй колега, — я був в Андах, звідти такими не повертаються». Та справа зовсім не у Гімалаях чи Андах. Важливо тільки те, що ти там проживаєш. Справжні подорожі переключають, розкладають на частинки всі наші думки та змушують поглянути на світ трохи іншими очима. У когось це станеться у вируючому далекому місті, у когось — у лісі за  км від дому. Якщо ти зумів відволіктися від побутових думок, якщо почав помічати якісь дрібниці, такі прості, але чомусь настільки важливі саме цієї секунди: ось надзвичайно красивий камінь, ось буяє жасминовий кущ, ось вузенька вуличка тікає під саму гору — ледачий не видереться. Якщо почув нові звуки, відчув усі смаки за сніданком, обзавівся своєю історією та зумів забути про всі турботи світу, значить, тобі пощастило прожити маленьке життя. Значить, подорож вдалася.


TRAVEL

Ми завжди малюємо в уяві картину міста, в якому ще не бували. Коли ж опиняємося там, зазвичай приходить усвідомлення, що воно зовсім не таке, яким ми його уявляли. Дурень в розчаруванні здійснює забіг визначними пам'ятками, намагаючись щось довести невідомо кому. Мудрий відправляється на прогулянку — світ за очі. Я зовсім не намагаюся сказати, що треба відмовитися від своїх планів: плани в дорозі значать багато! Я про те, що потрібно відчувати важливість моменту, нехай і банального «тут і тепер». Одного разу ми сиділи у вуличному ресторанчику старої бірманської столиці. Місто було повним бруду та чудес. За спиною сяяли золотом пагоди Шведагону, навколо панувала бідність. Величні колоніальні будівлі розвалювалися, крізь тьмяне світло у вікнах виднілися сирі кімнати з високими стелями в ліпнині. Втім, ця картина зів'ялої розкоші була наповнена певним колоритом. Вулицями снували торговці екзотичними фруктами в довгих спідницях-лонджі, тріскотячи своїми дивовижними діалектами. Старенькі авторикші давно затихли, все навколо поступово наповнювалося вологим запахом тропіків. Остигав розпалений за день асфальт. Неподалік у парку блищало озеро, обіцяючи недовгу оманливу прохолоду. Стрілки годинника вказували на другу

ночі. Сусіди з нашого готелю поверталися додому, втупившись носами у путівник. Вишукували, що б такого ще додати у свій особистий план must-see. Цікаво, що згадають вони про цю поїздку: століття, рік, архітектурний стиль? Чи помітили вони взагалі все це застигле, кіплінгівське місто навколо?.. Безумовно, у чомусь вони мають рацію. Читати треба, дивитися визначні пам'ятки необхідно і слідувати визначеному плану теж прекрасно! До речі, є й зворотна сторона медалі, коли люди не беруть від місця зовсім нічого, не виходячи навіть за межі готельного басейну. Всі ми різні і у кожного своє сприйняття реальності. Але вичавлювати з країни все можливе за тиждень, щоб потім додати її у список «хороших» або «поганих», «цікавих» або «нудних», не варто. На кожен товар обов'язково знайдеться свій покупець. Правда, і покупцеві потрібно бути відкритим до всього нового. Хтось так захоплюється, що присвячує пошукам саме того місця все своє життя. Комусь потрібно робити паузи, щоб перетравите все побачене і почуте. А хтось, можливо, і зовсім нічого не шукає, а просто намагається пізнати та зрозуміти світ.

потрібно відчувати важливість моменту, нехай і банального «тут і тепер»

December’

 | Air magazine Lviv®


PERSO TR N AA VL E G L UIDE

У недавньому інтерв'ю мандрівник Роман Хромов, автор блоґу WALKING on the PLANET, який понад чотири роки тому кинув все, взяв квиток в один кінець і відтоді безперервно подорожує, сказав мені: «Спочатку я поспішав гнатися за так званим колекціонуванням країн, але швидко зрозумів, що ця рутина перетворить щасливі дні на безглузді переїзди. Моя подорож — це величезний період життя, стиснений в кілька років, насичений подіями, які повністю змінили моє ставлення до цього світу. Позаду вже багато країн, але важлива не їх кількість, а ті емоції, які вони мені подарували!» Інші мандрівники — travel-фотографи Оля і Андрій Майгутяк, які об'їздили півсвіту та не втратили своєї пристрасті до подорожей навіть з народженням малюка, на питання про «найважливіше» відповіли: «Найбільше відкриття у подорожах — це відкриття самого себе. А ще розуміння того, що світ не такий страшний та небезпечний, як здається. Кожен маленький крок в дорозі, як шматочок пазла, об'єднує те, що ти вже знав і бачив, змушує переосмислити минуле та пов'язати його з теперішнім». Які ж це правильні слова! Як важливо відчувати, пізнавати, порівнювати, ризикувати, відкинути всі страхи та навчитися прислухатися до себе! Для цього необов'язково звільнятися з улюбленої роботи, продавати будинок і відправлятися в навколосвітню подорож. Не всі готові до таких крайнощів. Але коли хтось скаржиться на відсутність досвіду, грошей або часу, просто нагадайте йому про всі можливості, які існують сьогодні. Адже ми живемо в щасливі часи, коли комунікації допомагають спланувати ідеальну подорож будь-кому: «зловити» недорогі квитки, обмінятися квартирами на вікенд, познайомитися з новими людьми, врешті-решт.

Air magazine Lviv® | December'

Одного разу ми сиділи у вуличному ресторанчику старої бірманської столиці. Місто було повним бруду та чудес


TRAVEL

важливо відчувати, пізнавати, порівнювати, ризикувати, відкинути всі страхи та навчитися прислухатися до себе! Так, чим більше ти мандруєш, тим більша ймовірність зіткнутися з розчаруваннями. Але одночасно виникає більше можливостей для зустрічі з місцем, яке справді зачепить тебе! Не має значення, чи стежиш ти за рейтингами всіх відомих та невідомих видань. Можливо, тобі вже пощастило тричі бувати в найкращій країні світу зі

списку NatGeo, а може, ти так ніколи й не опинишся у місті з топ- за версією Lonely Planet. Хіба це щось змінює? Всіх чудес світу не побачити. Однак варто спробувати вловити дещо таке, що ніхто до тебе, можливо, не помічав. Так у тебе з'явиться своя історія, пов'язана із певним місцем. Тільки твоя особлива історія. І вона з тобою назавжди.


GUIDE

ПЕТРО ЛУЦИШИН: ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ ЛЮДЕЙ — НАЙКРАЩИЙ ЕНЕРГЕТИК

ЛЕГКИЙ ПРИСМАК НОСТАЛЬГІЧНОЇ ТА ПОСВОЄМУ ЕКСТРАВАГАНТНОЇ МУЗИКИ СЕРЕДИНИ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ, СО ЛОДКОТЕРПКУВАТИЙ АРОМАТ РАНКОВОЇ КАВИ ТА НАТХНЕННА АУРА У ЛЬВІВСЬКІЙ КАВ’ЯРНІ. САМЕ В ТАКІЙ АТМОС ФЕРІ МИ ПОСПІЛКУВАЛИСЬ З ВІДОМИМ ЛЬВІВСЬКИМ ВЕДУЧИМ, ПРОДЮСЕРОМ ТА КОНФЕРАНСЬЄ ПЕТРОМ ЛУЦИШИНИМ. Записала: Тетяна ХО Р О Н Ж У К

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


GUIDE

ДІД МОРОЗ — ЦЕ НОВОРІЧНЕ ОПУДАЛО, ЯКОГО ТРЕБА ПОЗБАВИТИСЯ РАЗ І НАЗАВЖДИ ПРОФЕСІЯ ВЕДУЧОГО ОВІЯНА АУРОЮ ВЕСЕЛОЩІВ ТА БЕЗТУРБОТНОСТІ. ЩО ВАМ НАЙБІЛЬШЕ ПОДОБАЄТЬСЯ У РОБОТІ? Відверто кажучи, мені дуже подобається результат роботи. Незважаючи на легкість і позитивність самої професії ведучого, вона надзвичайно стресова. Вона передбачає дуже великий викид енергії, тому про задоволення від роботи в перші хвилини не йдеться. Є маса організаційних питань, але найбільша сатисфакція — момент, коли починаєш бачити віддачу публіки та задоволених людей, чуєш слова подяки, тобі тиснуть руку. Саме тоді розумієш, що це все варте тієї енергії. Позитивні емоції людей — найкращий енергетик. Та й за роботу ведучого добре платять — це теж важливо.

ВИ ІНТЕРРЕГІОНАЛЬНИЙ ШОУМЕН. ПУБЛІКА ЯКОГО МІСТА ВАМ НАЙБІЛЬШЕ СПОДОБАЛАСЯ? Чомусь так стається, що чим далі від Львова, тим краще сприйняття львівського ведучого. Тут, мабуть, діє народний принцип «в сусідньому селі дівки гарніші». Мою «львівськість» на елементі говірки чи сленгу, яких я не помічаю, помічають люди з Закарпаття, Івано-Франківська, Тернополя. Це мене певним чином брендує. Публіка не зі Львова сприймає це як певну родзинку.

БУВАЮТЬ ТАКІ СВЯТА, ДЕ ВИ ПРИСУТНІ У РОЛІ ГОСТЯ, А ХТОСЬ ІНШИЙ ВЕДЕ ВЕЧІР. ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НА ЙОГО ПОМИЛКИ, АНАЛІЗУЄТЕ РОБОТУ ІНШОГО ВЕДУЧОГО? Однозначно. Крім того, я завжди вболіваю за ведучого, який працює в той момент, коли я відпочиваю. Велике зацікавлення викликає чужа робота. Це хороша можливість для аналізу та порівняння.

ВАШЕ ІМ’Я НЕРОЗРИВНО ПОВ’ЯЗАНЕ З ВІДОМИМ LVIV JAZZ ORCHESTRA. ЯК ВИНИКЛА ТАКА БЕЗМЕЖНА ЛЮБОВ ДО ДЖАЗУ? Джаз — це музика, до якої треба дорости. Не скажу, що я виховувався на джазі. На певному етапі життя ти розумієш, що музика виконує терапевтичну, лікувальну роль. Вона допомагає трошки відійти та абстрагуватися. З віком менше хочеться слухати швидкі дискотечні мотиви. Джаз — музика супровідна, музика дорога. Саме джаз започаткував абсолютно всі музичні стилі, зокрема й сучасні. Джаз змушує себе поважати, змушує змінити дрес-код, змушує втягнути живіт і відчути себе на вищому рівні. Коли створювався Lviv Jazz Orchestra, це була комерційно не заповнена музична ніша. На оркестри мало хто ходив, окрім старшої публіки. Ми змінили ситуацію за надзвичайно короткий термін. З нас беруть приклад, інші колективи почали робити щось схоже.

ОКРІМ ДЖАЗУ, ЯКІ ЩЕ МУЗИЧНІ ЖАНРИ РЕЗОНУЮТЬ З ВАШОЮ ТВОРЧОЮ НАТУРОЮ? Я люблю українську народну пісню. Моя мрія — це максимально

Air magazine Lviv® | December'

 | promotion

інтегрувати народні мотиви в джазовий формат, в свінговий і блюзовий. Ми готуємо програму до Нового року, в рамках якої мінорно-журливі колядки зробили більш веселими, схожими на американський Christmas. Амбітна мета, над реалізацією якої зараз активно працюємо, — показати щось абсолютно нове цього року на відкритті новорічної ялинки. Народні пісні — величезне море, яке треба опрацьовувати.

ЯКІ Б ПОРАДИ ВИ ДАЛИ МОЛОДИМ ТА АМБІТНИМ ЛЮДЯМ, ЯКІ ХОЧУТЬ СТАТИ НА ТУ Ж ПРОФЕСІЙНУ СТЕЖКУ, ЩО Й ВИ? В першу чергу я б радив їм не калькувати чийсь стиль. Дивитися на вже сформованих ведучих, переймати їхню манеру говорити, одягатися — невдячна справа, яка забере масу зусиль і зробить вас неякісною копією. Знайдіть в собі те, що подобається людям. Воно, як правило, дуже синхронно до того, що подобається вам. Це і буде основою вашого стилю. Йдіть мінним полем спроб і помилок. Це єдиний спосіб знайти себе у професії та стати ведучим. Яким? Унікальним. Це легше, ніж стати чиєюсь копією, і оплачується це дорожче.

НОВИЙ РІК — СВЯТО, ОПОВИТЕ ДИВАМИ ТА МРІЯМИ. ЯК ВДАЄТЬСЯ СТВОРИТИ ВІДПОВІДНУ АТМОСФЕРУ НА КОРПОРАТИВАХ ТА ІНШИХ ТЕМАТИЧНИХ ВЕЧІРКАХ? Потрібно бути щирим з людьми. Публіка сама формує індивідуальну атмосферу, у якій їй найбільш комфортно відпочивати. Завдання ведучого — лише допомогти створити цю атмосферу. І новорічне свято не виняток. Найважливіше — об'єднати незнайомих між собою людей в одому дружному казані, в якому і варитиметься новорічний настій.

ЯКІ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ВДАЛОГО НОВОРІЧНОГО СВЯТА? Насамперед це чітко визначений формат Нового року. Усі його складові, тобто музика, ведучий, декорації та навіть кухня повинні відповідати обраному стилю для максимально переконливого антуражу. Саме це і створюватиме настрій присутнім у перші ж секунди святкування. Варто також передбачити дрес-код відповідно до тематики та мотивувати присутніх його дотриматись. Новий рік — ідеальне свято для маскараду та перевтілення.

ЯКІ ТРЕНДИ СВЯТКУВАННЯ НОВОГО РОКУ СЬОГОДНІ АКТУАЛЬНІ? Головне сьогодні — відійти від радянських шаблонів святкування. Дід Мороз — це новорічне опудало, якого треба позбавитися раз і назавжди. Велике значення має не де, а з ким святкуєш. Усі старання новорічного івент-сервісу спрямовані на створення невимушеної, теплої, родинної атмосфери. Саме вона закарбовується у пам’яті. Це одвічний тренд, який ніколи не вийде з моди. Якщо ви маєте таку можливість, святкуйте Новий рік у колі найрідніших людей, тих, кого любите. Цього вам раджу і зичу.


GUIDE

НОВОРІЧНА КАЗКА В «ЄВРОГОТЕЛІ» ЩОРІЧНО НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ ТА РІЗДВА ДО ЛЬВОВА ЇДУТЬ ТИСЯЧІ ТУРИСТІВ  ВІДЧУТИ АТМОСФЕРУ АВТЕН ТИЧНИХ ГАЛИЦЬКИХ СВЯТ І ЗАРЯДИТИСЯ ЕМОЦІЯМИ НА ПРИЙДЕШНІЙ РІК. ГОСТІ МІСТА, ЯКІ ЦІНУЮТЬ КОМФОРТ ТА ВИ СОКИЙ СЕРВІС ЗА РОЗУМНІ ГРОШІ, ОБИРАЮТЬ ЄВРОГОТЕЛЬ  ТРИЗІРКОВИЙ БІЗНЕСГОТЕЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КЛАСУ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛЬВОВА. ВДАЛЕ РОЗТАШУВАННЯ, ЗАТИШНА АТМОСФЕРА ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІНИ  ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГОТЕЛЮ.

«Євроготель» пропонує  номерів різних категорій, що дозволяє розмістити великі туристичні групи, та конференц-залу на  осіб, обладнану усім необхідним для організації успішного івенту. Команда готелю допоможе організувати захід на найвищому рівні, а ресторан запропонує перерви на каву та бізнес-ланчі, що допоможе відновити сили під час плідної роботи. У жовтні на восьмому поверсі готелю відкрився панорамний ресторан. Тут на гостей чекає меню від шефа, широка карта вишуканих напоїв, караоке-зала, кальян і, звичайно, неперевершена панорама Львова з величезних вікон! Простора світла зала

ресторану — ідеальний простір для святкування масштабних подій та урочистостей: бенкетів, днів народжень, весіль. Напередодні Нового року ресторан пропонує організацію корпоративних вечірок на будь-який смак та бюджет. Панорамний ресторан запрошує відсвяткувати Новорічну ніч з дотепними ведучими, шоу-програмою, забавами для дорослих та діток і подарунками для гостей. Цієї святкової ночі на гостей «Євроготелю» чекає навколосвітня подорож від яскравого Ріо до незвіданої Африки.

ВУЛ. ТЕРШАКОВЦІВ, 6А +38 (032) 242-40-02 (цілодобово) Бронювання номерів та конференц-сервіс: +38 (032) 242-31-62 Ресторан: +38 (093) 348-31-14 WWW.EUROHOTEL.LVIV.UA

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


НОВОРІЧНІ ОБРАЗИ 2017 ВІД УКРАЇНСЬКОГО БРЕНДА

ZK, ZORYANA KIRILENKO ЯСКРАВО, ВИШУКАНО, ЕКСКЛЮЗИВНО — ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО СТИЛЬНІЙ ТА ПРИВАБЛИВІЙ ЖІНЦІ!

Подяка фотографу Наталії Гожельник, візажисту Уляні Матвіїв і бренду De Tiara

promotion |


GUIDE

Департамент культури та туризму Одеської міської ради вул. Катерининська, 14, Одеса, 65026, Україна +38 (048) 725-24-24 +38 (048) 725-33-87 www.odessatourism.org tourism.dct@omr.odessa.ua

Туристичний інформаційний центр м. Одеси Адміністративний корпус: вул. Леха Качинського, 5, Одеса, 65026, Україна +38 (048) 725-17-17 +38 (048) 725-07-07 odessa@tic.in.ua

Що зробити в Одесі: порахувати східці Потьомкінських сходів відшукати «Якір-серце» навчитися розмовляти «одеською мовою» скуштувати oдеську кухню

поторгуватися на «Привозі» знайти Будинок з однією стіною перевірити, чи дійсно розгойдується Тещин міст звірити годинник з «одеським часом» відвідати Сад скульптур

сфотографуватися на Алеї зірок відвідати Одеський театр опери та балету зустріти світанок біля моря добути цілющу грязь із Куяльницького лиману

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


GUIDE

Мобільний додаток «Путівник Одесою» Mobile application Odesa Tour Guide

Department of Culture and Tourism of Odesa City Council 14, Кaterуnуns'ka Str., Odesa, 65026, Ukraine +38 (048) 725-24-24 +38 (048) 725-33-87 www.odessatourism.org tourism.dct@omr.odessa.ua

Odesa Tourist Information Centre 5, Lekha Kachуns'kogo Str., Odesa, 65026, Ukraine +38 (048) 725-17-17 +38 (048) 725-07-07 odessa@tic.in.ua

Main things to do in Odesa: to count the number of steps of the Potemkin stairs to find The Anchor Heart to get speaking «Odesa language» to taste Odesa cuisine to haggle on the Privoz market

Air magazine Lviv® | December'

 | promotion

to find the House with one wall to test whether the Mother’s-in-law Bridge really vibrates to check the time with the «Odesa time clock» to visit the Sculpture Garden

to stroll along the Stars Avenue to visit the Odesa Opera and Ballet House to enjoy a sunrise at the beach to get therapeutic mud from the Kuyalnik Estuary


СПІЙМАТИ УДАЧУ В ПАРИЖІ: PERSONAL

GUIDE

ТОП-5 СЕКРЕТНИХ МІСЦЬ, ЯКІ ДАРУЮТЬ ЩАСТЯ

Перші сліди від губної помади почали з'являтися на надгробку близько 20-ти років тому

Текст: Тетяна Л А З О В С Ь К А , гід по Парижу та Франції

НАПЕВНО, В КОЖНОМУ МІСТІ СВІТУ Є ЯК МІНІМУМ ОДНА ВІДОМА ПАМ'ЯТКА, ДО ЯКОЇ ПРЯМУЮТЬ ТУРИСТИ І МІСЦЕВІ ЖИ ТЕЛІ, ЩОБ ДОТОРКНУТИСЯ, ПОГЛАДИТИ, ПОМАХАТИ РУКОЮ, СФОТОГРАФУВАТИСЯ АБО ЗРОБИТИ ЩОСЬ ЩЕ З ОДНІЄЮ МЕТОЮ  ПРИВЕРНУТИ В СВОЄ ЖИТТЯ УСПІХ. У ПАРИЖІ МІСЦЬ НА УДАЧУ ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ, АЛЕ Я НАРАХУВАЛА П'ЯТЬ ОСНОВНИХ І НАВІТЬ ОБ'ЄДНАЛА ЇХ У НЕВЕЛИКИЙ МАРШРУТ, ЯКИЙ ПІД СИЛУ ПОДОЛАТИ ПІШКИ ПРОТЯГОМ ДНЯ КОЖНОМУ. ВИРУШАЮЧИ ДО ПАРИЖА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВІДВІДАТИ ХОЧА Б ОДНУ З ТАКИХ ПАМ'ЯТОК, ЩОБ ОТРИМАТИ ЗАРЯД БЛАГОПОЛУЧЧЯ!

December’

 | Air magazine Lviv®


PERSONAL

GUIDE

Кам'яний сфінкс на могилі Оскара Уайльда своєї поваги. Влада міста прийняла безпрецедентне рішення і затвердила на прохання онука письменника штраф в розмірі 9000 євро за «осквернення меморіалу», але найчастіше поліція приїжджає «на місце злочину» вже після того, як правопорушники сховались... Сьогодні до цього місця найчастіше здійснюють справжні паломницькі тури закохані, які вірять, що якщо поцілують сфінкса на надгробній плиті письменника, то не втратять своє кохання до кінця життя. Людський поговір також пропонує відвідати це магічне місце одиноким людям, які мріють про велике кохання до смерті. Потік прохачів, кількість яскраво-червоних від помади відбитків губ і написів не зменшується, хоча, кажуть, що письменник виконує далеко не всі прохання і вкрай перебірливий у виборі бажань.

На кладовищі Пер-Лашез є улюблене туристами та парижанами місце — могила Оскара Уайльда. Видатний письменник любив повторювати: «Все можна пережити, крім смерті», однак йому все ж вдалося перемогти навіть смерть, адже пам'ять про цього геніального ірландця серед шанувальників його таланту жива і сьогодні. На його могилі в Парижі встановили величезний пам'ятник у вигляді оголеного крилатого сфінкса (на честь однойменної поеми прозаїка), прикрашеного величезною кількістю поцілунків. Перші сліди від губної помади почали з'являтися на надгробку близько 20-ти років тому. Вони супроводжувалися крилатими фразами авторства Уайльда: «Дивись на зірки», «Справжня краса закінчується там, де починається розум». Кожна шанувальниця творчості Оскара Уайльда вважала своїм обов'язком залишити особистий відбиток червоних губ на знак

Що? Де? Кому? Як?

Парижани стверджують: якщо потиснути ліву руку бухгалтера Дютійеля, це обов'язково принесе удачу

Людина, яка проходить крізь стіну Один з найоригінальніших арт-об'єктів на пагорбі Монмартр — бронзова скульптура заввишки 2,5 метра, що зображує «визначну людину на прізвище Дютійель», який протискується крізь кам'яну кладку. Композиція Le Passe-Muraille (а саме так парижани називають «Людину, яка проходить крізь стіну») представляє головного героя однойменного оповідання, написано-

го французьким прозаїком Марселем Еме далекого 1943 року. Драматург майже 50 років прожив на Монмартрі, його творча спадщина досить багатогранна (від романів до дитячих казок), тому мерія міста відразу ж підтримала рішення встановити 1989 року пам'ятник Марселю Еме саме на Монмартрі. Письменника Еме пов'язувала дружба з актором (і, як виявилося, непога-

Скульптура сфінкса на могилі Оскара Уайльда на кладовищі Пер-Лашез 16 Rue du Repos, Paris 75020, Cimetiеre du Pеre-Lachaise Всім закоханим, які мріють, щоб їх любов тривала вічно, а також одиноким людям, які шукають велику любов Поцілувати кам'яного сфінкса

ним художником і скульптором!) Жаном Маре, який в образі чоловіка, що проходить крізь стіну, надав фігурі бухгалтера Дютійеля зовнішню схожість з портретом свого друга, письменника Еме. Парижани стверджують: якщо потиснути ліву руку бухгалтера Дютійеля, це обов'язково принесе удачу (насамперед у фінансових справах), а також виконає бажання. Судячи з відполірованої до блиску кисті руки, охочих попросити про матеріальні блага чимало. Біля цієї бронзової скульптури завжди дуже багато туристів, особливо влітку. Тому якщо ви хочете попросити про щось сокровенне та не стояти в черзі за фотографією на пам'ять, то краще прийти рано-вранці.

Що? Де? Кому? Як?

Air magazine Lviv® | December'

Скульптура на Монмартрі «Людина, яка проходить крізь стіну» Place Marcel Ayme, Paris 75018 Всім бажаючим покращити своє матеріальне становище Міцно потиснути ліву руку бухгалтера Дютійеля


PERSONAL

GUIDE

Пам'ятник Мішелю Монтеню перед Сорбонною найбільше пам'ятник Монтеню у Латинському кварталі благоволить тим, хто вивчає філософію та літературу

Що? Де? Кому? Як?

Паризькі студенти перед іспитами завжди прямують до невеликого скверу навпроти головного корпусу університету Сорбонна, до бронзового пам'ятника автора «Експериментів» Мішеля Монтеня. Пам'ятник був встановлений 1933 року і відтоді не втомлюється допомагати студентам складати заліки та іспити. Зі статуєю пов'язана величезна кількість студентських повір'їв: якщо ввічливо «привітатися» з Монтенем, а потім потерти бронзову туфлю на його правій нозі, це принесе студенту обов'язкову удачу. І неважливо, в якій дисципліні зацікавлений студент: успіх буде супроводжувати як тих, хто студіює право, так і тих, хто вчить математику, але все ж найбільше пам'ятник Монтеню у Латинському кварталі благоволить тим, хто вивчає філософію та літературу. Ще б пак!

Пам'ятник Мішелю Монтеню навпроти Сорбонни Square Paul Painlevе, rue des Еcoles, Paris 75005, Mеtro Cluny-La Sorbonne Студентам Потерти правий черевик Монтеня

December’

 | Air magazine Lviv®


PERSONAL

GUIDE

Могила Віктора Нуара на кладовищі Пер-Лашез 1870 року 22-річний паризький журналіст, який підписував свої статті псевдонімом Віктор Нуар, був застрелений на дуелі П'єром Бонапартом (ще й напередодні свого весілля!). Громаду настільки вразила вседозволеність племінника Наполеона III, що мерія міста вирішила вшанувати пам'ять молодого журналіста надгробком в повний зріст. На кладовищі Пер-Лашез Віктор і зараз постає перед нами саме в тому вигляді, в якому він був у момент смерті. Але, мабуть, перспективний журналіст залишився б маловідомим, якби не одна досить пікантна анатомічна особливість: завдяки «опуклості» в області паху скульптуру майстра Жюля Даву моментально помітили жінки... Існує провокаційна легенда: якщо потерти «причинне місце» скульптури, а потім поцілувати її в губи, то майже відразу ж

Що? Де? Кому? Як?

можна очікувати на зміну сімейного стану, а для жінки шанси стати матір'ю збільшуються в десятки разів. На знак подяки за допомогу в таких інтимних справах прийнято залишати квіти в капелюсі Віктора. Передбачення працює на 100%, інакше як пояснити той факт, що 2004 року після того, як влада Парижа вирішили обгородити надгробок, щоб приборкати запал дамочок і нарешті покласти край їх «непристойній поведінці», парижанки та гості столиці вийшли на мітинг, стверджуючи, що їх утискають у правах і позбавляють талісмана! До речі, журналісти і письменники теж можуть попросити у Віктора Нуара допомоги перед здачею в друк важливої статті або виходом у світ книги: в такому випадку потрібно полірувати до блиску черевики скульптури.

Надгробок Віктора Нуара на кладовищі Пер-Лашез 16 Rue du Repos, Paris 75020, Cimetiеre du Pеre-Lachaise Жінкам, які мріють вдало вийти заміж і завагітніти, та журналістам, які публікують матеріали, що викривають пороки суспільства Потерти «причинне місце» Віктора Нуара та покласти до капелюха квіти або (для журналістів) потерти носки черевиків

Крихітний барельєф Святому Юліану Милостивому Тим, хто збирається в далеку подорож (на навчання, у відрядження або навіть у відпустку), парижани рекомендують навідатися до маленького барельєфа, що розповідає про одну сцену з життя Святого Юліана Милостивого. Вважається, якщо здалеку помахати йому рукою (потерти його ніяк не вдасться — барельєф розташований досить високо, безпосередньо

Що? Де? Кому? Як?

над дверима кінотеатру Studio Galande), то Святий вбереже вас в дорозі та допоможе безперешкодно повернутися додому цілим і неушкодженим. У цьому ж кварталі знаходиться старовинна церква Eglise de Saint-Julien le Pauvre, деякі архітектурні частини якої датуються VII століттям н. е., а вода в ній вважається цілющою та володіє чудотворними властивостями.

Барельєф, присвячений Юліану Милостивому 42 rue Galande, Paris 75005, Mеtro Cluny-La Sorbonne або Saint-Michel Мандрівникам Здалеку помахати рукою Святому Юліану

Святий вбереже вас в дорозі та допоможе безперешкодно повернутися додому цілим і неушкодженим

Замовити індивідуальну авторську екскурсію по Парижу та регіонах Франції (Нормандія, Бретань, Шампань, Луара і Бургундія) або трансфер з аеропорту в Париж і околиці з російськомовним водієм можна за телефоном +33 6 26 09 33 76 (Viber і WhatsApp) або скориставшись формою зворотного зв'язку на сайті www.best-tour.fr best_tour.fr www.best-tour.fr

Air magazine Lviv® | December'


PERSONAL

GUIDE

ЕКОНОМ ТАКСІ  ЦЕ ВИСОКА ЯКІСТЬ АВТО МОБІЛІВ, ОПТИМАЛЬНІ ТЕРМІНИ ПОДАЧІ МАШИ НИ ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ, А НАЙГОЛОВ НІШЕ  ЕКОНОМНІ ЦІНИ! НЕМОЖЛИВО? ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ! . Викликаючи «Економ таксі», ви не почуєте фразу «Вибачте, але вільних машин немає» — у нашому парку понад  машин таксі. 2. Наші професіональні диспетчери та водії таксі працюють для вас цілодобово. 3. Замовити машину таксі можна як із стаціонарного телефону, так і з мобільного. 4. Ми постійно розширюємо перелік послуг, а значить, оптимізуємо свої можливості.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ «ЕКОНОМ ТАКСІ»: „ послуга «Драйвер» — перегін вашого автомобіля як в місті, так і за його межами „ послуга «Трансфер» — зустріч ваших гостей, які приїздять поїздом, автобусом чи прилітають літаком „ надання Vip-таксі та авто бізнес-класу „ обслуговування урочистих подій, весіль та бізнес-зустрічей „ кур’єрська доставка „ послуга «Автоняня» „ автобусні обслуговування „ вантажні перевезення

«ЕКОНОМ ТАКСІ»: СЕРВІС НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС СЕ ЕРЕД ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ «ЕКОНОМ ТАКСІ»! СЕРЕД

(032) 243-08-08, (067) 883-04-04 (063) 562-07-05, (099) 243-08-08

740

(З МОБІЛЬНОГО)

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


ART

IN UKRAINE ЧАС ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ РОКУ! ЩО СТАЛОСЯ 2016ГО В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ? МИ РОЗГЛЯНУЛИ НАЙБІЛЬШ ЗНАКОВІ ПОДІЇ, ПРО ЕКТИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ, ЯКІ, БЕЗПЕРЕЧНО, ВПЛИ ВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО УКРАЇНСЬКО ГО АРТРИНКУ. Текст: Дар'я К У З Н Є ЦО В А , мистецтвознавиця, арт-менеджерка

МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ. МОЖЛИВІСТЬ МУЗЕЮ . ПРОЕКТ STEDLEY ART FOUNDATION Дата: 19.12.2015–21.02.2016 Куратори: Ольга Балашова, Єлизавета Герман, Марія Ланько

Виставка-дискусія нагадує про необхідність створення Музею сучасного мистецтва України. Так-так, у нас його досі немає. Національний художній музей України вперше за довгий час представив роботи українських художників-шістдесятників, які при житті не перетиналися, як в творчих контекстах, так і на виставкових майданчиках. Картини -х авторів були зібрані з різних музеїв України та приватних колекцій. Виставка представила близько  живописних і графічних творів О. Ануфрієва, В. Барського, О. Волошинова, Г. Гавриленка, А. Горської, О. Дубовика, Є. Кремницької, М. Сельської-Райх, Р. Сельського, Ф. Семана, О. Соколова, В. Хруща та інших художників.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ ВПЕРШЕ ЗА ДОВГИЙ ЧАС ПРЕДСТАВИВ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ «Радянське неофіційне мистецтво як предтеча мистецтва незалежної України досі належним чином не включене в історико-культурний наратив. Українські -ті досить докладно вивчені дослідниками з різних сфер гуманітарних наук. Однак все ще не існує ні окремого музею, ні показових постійних експозицій, які об'єднували б представників неформальної мистецької сцени з різних регіонів України». Спільно з ГО «Культурний проект», кіностудією ім. Довженка та агентством «Ухо» були розроблені цикл лекцій, освітніх програм і кінопоказів, які дають змогу зануритися в епоху -х років.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S O NA AR LT G U I D E

ПРОЕКТ ART UNITED US Дата: 2014–2016 Куратори: Гео Лерос, Ілля Сагайдак, арт-група Interesni Kazki, Ірина Канішева Art United Us — масштабний проект, в рамках якого художники з різних країн (України, Австрії, Польщі, Бразилії, Іспанії) перетворюють міста по всьому світу, створюючи монументальні розписи на зовнішніх стінах — мурали.

Куратори проекту запланували близько  подібних вуличних робіт,  з яких — в Києві. Сьогодні створено близько -ти муралів в столиці, і деякі роботи викликають неоднозначну критику культурної спільноти міста. Певні мурали мають

ІНША ІСТОРІЯ: МИСТЕЦТВО КИЄВА ОД ВІДЛИГИ ДО ПЕРЕБУДОВИ . ПРОЕКТ АУКЦІОННОГО ДОМУ ДУКАТ Дата: 02.09–30.10.2016 Кураторка: Галина Скляренко Виставка-діалог з минулим демонструє творчість київських художників одного з найбільш конфліктних і неоднозначних періодів в історії українського мистецтва: від соціалізму -х років до остаточного розпаду Радянського союзу. Проект в Національному художньому музеї України — дослідження культурних ландшафтів міста за допомогою різношерстого та експериментального мистецтва. У цьому мистецтві першочерговим

Air magazine Lviv® | December'

стає Автор. На виставці були представлені роботи В. Буднікова, М. Вайнштейна, Є. Волобуєва, О. Дубовика, В. Кушніра, А.  Лимарєва, І. Марчука, С. Параджанова, Т. Яблонської та багатьох інших. Мистецтво періоду пізньої радянської епохи є найменш дослідженим, тому подібні проекти мають особливу значимість і заслуговують на особливу увагу та вивчення.

КУРАТОРИ ПРОЕКТУ ЗАПЛАНУВАЛИ БЛИЗЬКО 200 ПОДІБНИХ ВУЛИЧНИХ РОБІТ, 90 З ЯКИХ — В КИЄВІ місце бути суто з естетичної точки зору. Але також важливо не забувати про культурні та історичні зони Києва — тут кожен мурал повинен гармоніювати з архітектурою і ландшафтом міста.


ART

НОВА ДИРЕКТОРКА МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ Дата: липень 2016

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ МИСТЕЦТВА KYIV ART WEEK І ПЕРШИЙ АРТ ЯРМАРОК В УКРАЇНІ Дата: 15.06–20.06.2016 Куратор: Євген Березницький

Арт-ярмарки — одна з найяскравіших подій на світовому ринку мистецтва. Протягом року відбуваються сотні подібних заходів, на які з'їжджаються топові дилери, галеристи, колекціонери та художники з усього світу. Мета — продажі та корисний нетворкінг. Крім того, арт-ярмарки об'єднують музейні, галерейні, а також освітні проекти. Влітку -го в Києві відбувся перший тиждень мистецтва, який поклав початок новому формату арт-заходів в Україні. В рамках Kyiv Art Week був

ВЛІТКУ 2016-ГО В КИЄВІ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ МИСТЕЦТВА, ЯКИЙ ПОКЛАВ ПОЧАТОК НОВОМУ ФОРМАТУ АРТ-ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ організований і перший арт-ярмарок в країні, який розташувався на  м² галереї D. Для арт-ринку це надзвичайно важлива подія, залишилося посісти гідне місце серед західноєвропейських аналогів.

Зміна «капітана» однієї з головних культурних інституцій України — найбільш знакова подія в культурному просторі країни -го року. За шість років Наталя Заболотна та її команда зробили достатньо, щоб вивести виставковий простір на рівень культурної платформи, яка стає міцною базою для нових експериментів не тільки в мистецтві, а й у культурній освіті. Тому дякуємо Наталі та бажаємо удачі новій директорці — Олесі Островській-Лютій.

TOMOROW АРТ РЕЗИДЕНЦІЯ У СЕЛІ МИГОВЕ, ТАБІР DEC CAMP Дата: 12.05–08.19.2016 Куратор: Дмитро Струк

Освітні резиденції для художників і людей творчих професій вже давно стали популярними у всьому світі. Формат таких програм був створений з метою обміну досвідом, а також для появи нових проектів. Як правило, для

участі необхідно подати заявку, враховуючи концептуальну частину програми. Як результат — проживання і творча робота на території арт-табору. По закінченню резиденції учасники демонструють підсумковий продукт, створений в рамках проекту, найчастіше це виставка. Культурно-соціальний проект, який стартував влітку -го в англомовному таборі Закарпаття «Dec Camp»,

спрямований на розвиток сучасного мистецтва в Україні, а також на розкриття творчого потенціалу нового покоління. У проекті взяли участь діти, народжені у -х, і сучасні художники України. Роботи, створені в цій синергії, були показані в Музеї історії Києва. Ініціатором і меценатом проекту «Tomorow» стала компанія DEC Education.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S O NA AR LT G U I D E

ВІДКРИТТЯ ART UKRAINE GALLERY Дата: 12.11.2016

ПРОЕКТ ГОРИЗОНТ ПОДІЙ Дата: 27.10–27.11.2016 Куратори: Олександр Соловйов, Аліса Ложкіна, Соломія Савчук

Не змусивши себе довго чекати, колишня директорка «Мистецького Арсеналу» Наталя Заболотна представила нову арт-локацію в центрі столиці — ART UKRAINE Gallery. Простір відкрився персональною виставкою одного з найпопулярніших медіахудожників України — Степана Рябченка. Він відомий як художник, який популяризує мистецтво із залученням цифрових технологій. ART UKRAINE Gallery — новий проект, нові стіни і мистецтво нового формату.

Сьогодні Art Ukraine — бренд, під яким функціонує журнал про мистецтво, фонд (Art Ukraine Foundation) і Банк Українського Мистецтва (Art Ukraine Bank).

«ГОРИЗОНТ ПОДІЙ» — ПРОЕКТ ПРО ГЛОБАЛЬНІ ТА НЕМИНУЧІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ВПЛИНУТИ НА ЯКІ ЗЗОВНІ НЕМОЖЛИВО Проект в «Мистецькому Арсеналі» розповів про шокуючі зміни, які відбуваються в навколишньому світі. Чорний колір — домінанта фактично всіх робіт. У самій назві виставки криється пояснення її теми. Горизонт подій — термін, запозичений з наукової фізики. Він позначає межі чорної діри, за які не може вийти жоден об'єкт або випромінювання. Відповідно, спостерігачі, які виходять за межі чорної діри, не можуть отримати інформацію про те, що відбувається всередині. «Горизонт подій» — проект про глобальні та неминучі трансформації, вплинути на які ззовні неможливо. Зміст

чорної діри нам невідомий, що викликає очевидний страх і відкриває низку дискурсів. Крім вже відомих українських імен (І. Чічкан, Р. Мінін, Р. Михайлов, Д. Кольцова, О. Бєлов, С. Рябченко), в проекті взяли участь художники, які раніше не були представлені в стінах «Мистецького Арсеналу». Це, безперечно, важливо для молодого та зростаючого арт-ринку України. Проект «Горизонт подій»  — початок нового діалогу між «Арсеналом» і поколінням молодих художників.

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ АРТ ДИНАСТІЯ : СІМ'Я СІЛЬВАШІ ТА ДИНАСТІЯ ІСУПОВИХ Дата: 2015–2016 Куратор: Дмитро Струк

Проект «Арт-династія», який вже другий рік відбувається у «Софії Київській», об'єднує знакові сім'ї українських художників і нагадує суспільству про головні цінності сім'ї. Стартував проект  року, представивши роботи сім'ї Рижих-Неледва.  року глядачі змогли побачити твори родини Тіберія та Ілони Сільваші. Проект

Air magazine Lviv® | December'

надає унікальну можливість простежити історію формування стилю кожного художника династії, а також демонструє різницю поглядів поколінь. Продовжує серію «Арт-династія» сім'я Ісупових — на виставці представлені керамічні та живописні роботи художників.

ПРОЕКТ «АРТ-ДИНАСТІЯ», ЯКИЙ ВЖЕ ДРУГИЙ РІК ВІДБУВАЄТЬСЯ У «СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ», ОБ'ЄДНУЄ ЗНАКОВІ СІМ'Ї УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ


BUSINESS

СES-2017. ЯКОСЬ У ЛАС-ВЕГАСІ Текст: Ганна П А Н А Х Н О

ЛАСВЕГАС ТРАДИЦІЙНО ВВАЖАЄТЬСЯ СВІТОВИМ ЦЕНТРОМ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА РОЗВАГ. ЗАЗВИЧАЙ СЮДИ ЇДУТЬ, ЩОБ ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ЧАС, СПУСТИТИ МІЛЬЙОНИ В КАЗИНО, НЕСПОДІВАНО ОДРУЖИТИСЯ АБО ВИГУЛЯТИ РОЗКІШНЕ ВБРАННЯ НА ШАЛЕНІЙ ВЕЧІРЦІ. ОДНАК РАЗ НА РІК ВІН СТРУШУЄ З СЕБЕ МЕТАФАНОВІ БЛИСКІТКИ, БЕРЕ В РУКИ ТАБЛИЧ КУ WELCOME TO LAS VEGAS! І ГОТУЄТЬСЯ ЗУСТРІЧАТИ СЕРЙОЗНИХ ГОСТЕЙ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ В МІСТО ГРІХІВ НЕ ВИТРАЧАТИ ГРОШІ, А ОТРИМАТИ МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ЗАРОБИТИ. З  року в Лас-Вегасі відбувається International Consumer Electronics Show — найбільша технологічна виставка в світі. Свого часу на CES презентували відеомагнітофон, CD, цифрову супутникову систему, ігрову приставку Xbox, нетбук, планшет та інші інноваційні пристрої. Щороку сюди їдуть розробники, які хочуть заявити про свій продукт на міжнародному ринку. Адже крім виставкового простору (до слова, участь у конференції коштує $–), CES пропонує активне комунікативне середовище. Виставка дозволяє молодим компаніям привернути увагу медіа, знайти клієнтів, інвесторів, простежити за технотрендами та зрозуміти, в  якому напрямку потрібно рухатися далі, щоб випередити конкурентів. Українські стартапи брали участь у Міжнародній виставці споживчої електроніки двічі — у  та  роках — і навіть встигли відзначитися: минулої CES інтелектуальна система енергоменеджменту для дому Ecoisme перемогла в номінації Best of Innovations. Особливістю наступної конференції, яка відбуватиметься з  по  січня, стане організація окремої української секції. Вісім українських IT-проектів, відібрані Асоціацією венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA) і фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), отримали безкоштовну можливість презентувати свої продукти на СES-. Air magazine Lviv дізнався, чим українські інженери

ЩОРОКУ СЮДИ ЇДУТЬ РОЗРОБНИКИ, ЯКІ ХОЧУТЬ ЗАЯВИТИ ПРО СВІЙ ПРОДУКТ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

будуть дивувати Лас-Вегас. У цьому списку немає стартапу Luciding — пристрою для усвідомлених сновидінь, адже ми вже розповідали про нього. Однак запевняємо: тут і без нього є чим вгамувати спрагу споживання.

Український стартап — інтелектуінтелекту альна система енергоменеджменту для дому Ecoisme — переможець CES-2016 у номінації Best of Innovations

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R SB O UN S IANL E G S SU I D E

Як це працює: у рукавичку вбудовані пластини і датчики, які зчитують рухи суглобів і положення руки в просторі. Отримані дані передаються на пристрій відтворення. Після цього програма з точністю відтворює руку у віртуальному світі: ви можете «помацати» будь-який VR-предмет!

РУКАВИЧКА RACCOON Інновація: дозволяє тактильно взаємодіяти з віртуальним світом в реальному житті, отримуючи при цьому потужний зворотний зв'язок.

СИМУЛЯТОР MMONE PROJECT

Навіщо це потрібно: досі взаємодіяти з віртуальними світами можна було тільки за допомогою курсору миші. Тепер ловити покемонів можна «голими» руками! Однак Raccoon сприяє не тільки зануренню в ігрові всесвіти та розвитку дрібної моторики рук. Пристрій може використовуватися в навчальних системах і віртуальних екскурсіях, онлайн-шопінгу, роботі з 3D-об'єктами — з максимальним ефектом присутності.

Як це працює: пристрій складається зі стаціонарної платформи з регульованими ніжками та підставою («рукою») і спортивних сидінь. Сядьте в крісло, пристебніться п'ятьма ременями, надягніть VR-окуляри, візьміть джойстик або інтерактивне колесо — і ось ви вже готові до будьяких віртуальних маневрів!

Інновація: на відміну від більш ніжних погойдувань інших симуляторів, MMOne Project обертає користувача в просторі в усіх напрямках.

Навіщо це потрібно: симулятор складе конкуренцію реальним атракціонам і стане відмінним подарунком для ґеймера 80-го рівня. Крім того, MMOne Project можна використовувати в освітніх програмах, наприклад, як космічний тренажер.

МУЛЬТИВІЗОР WIDER Інновація: компанія надає технічне рішення для інтерактивної роботи колективного розуму, здатне перетворювати контент на інструмент.К Як це працює: проекційний моноблок з панорамним безшовним екраном високої роздільної здатності відтворює контент, що надходить з різних джерел, і дозволяє ефективно взаємодіяти великим групам.

Air magazine Lviv® | December'

Навіщо це потрібно: цінність Wider відображена в його назві. Мультивізор дійсно здатний на багато! Він допо-

ЄДИНИЙ ЦИФРОВИЙ КЛЮЧ HIDEEZ KEY Інновація: Hideez Key — універсальний ідентифікатор, який генерує і зберігає до 1000 паролів для мобільних пристроїв, RFID-керованих дверей, комп'ютерних програм і web-сервісів. Як це працює: брелок об'єднаний з комп'ютером і телефоном через додаток Hideez Safe та Bluetooth. Щоб зайти в аккаунт, потрібно просто натиснути кнопку на брелку або гарячу клавішу на клавіатурі — пароль буде введений автоматично. Навіщо це потрібно: в той момент, коли ви використовуєте слово «пароль» в якості пароля, в світі сумно зітхає один інженер з кібербезпеки. Hideez Key забезпечує комплексний захист конфіденційних даних, є «довіреним ключем» для мобільних пристроїв, «протикрадіжником» для гаманців та інших цінних предметів.

магає проводити відеоконференції, онлайн-уроки, моніторити те, що відбувається на великих локаціях, транслювати контент з мобільних пристроїв. Також Wider можна використовувати як домашній кінотеатр, ігрову відеостіну або робочий кабінет.


BUSINESS

RTLS-СЕРВІС LEANTEGRA

Інновація: Leantegra збирає дані про місцезнаходження користувачів в реальному часі, працюючи одночасно з кількома бездротовими технологіями.

БЕЗДРОТОВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ TECHNOVATOR XE

Навіщо це потрібно: за допомогою системи можна моніторити переміщення пацієнтів у лікарнях, відвідувачів аеропортів, музеїв, ТРЦ. Останнє відразу оцінили ритейлери. Пристрій надає можливість аналізувати купівельний потік, відслідковувати найбільш відвідувані місця, а також взаємодіяти з потенційними клієнтами. Наприклад, надсилати повідомлення про знижки, як тільки користувач програми з'являється на території магазину.

Як це працює: на стінах або стелі заданої території кріпляться датчики-маячки. Через Bluetooth, Wi-Fi або iBeacon вони отримують сигнал зі смартфона людини, яка проходить повз (у якої встановлено додаток), прораховують її координати та починають відстежувати маршрут.

Інновація: можливість одночасно заряджати до чотирьох пристроїв на відстані до п'яти метрів. Як це працює: Technovator XE продається в комплекті з чохлом і працює за принципом Wi-Fi. Перебуваючи в зоні дії зарядки, вам навіть не потрібно діставати ґаджет з сумки або кишені: «піймавши хвилю», він сам почне заряджатися. Єдиний мінус: поки пристрій працює тільки з iPhone 6, iPhone 6S і iPhone 6S Plus. Але творці запевняють, що лінійка буде розширюватися. Навіщо це потрібно: ґаджетам не властиві муки совісті — часто вони розряджаються у найбільш невідповідний момент, змушуючи своїх власників шукати розетку або носити громіздкий зовнішній акумулятор. Technovator XE забезпечує свободу від нестабільної роботи девайсів. Розробники пропонують залишити портативні зарядки для далеких подорожей, а вдома і на роботі користуватися зручним бездротовим пристроєм.

СОНЯЧНІ ЖАЛЮЗІ SOLARGAPS

Інновація: пристрій оснащений датчиком, який визначає кут положення сонця і відповідно до нього коригує кут нахилу жалюзі протягом дня, що дозволяє генерувати до 100 Вт/год (при зовнішньому розміщенні на 1 м² віконного отвору). Як це працює: на ламелі встановлюються сонячні модулі, які перетворюють сонячне випромінювання на теплову та електричну енергію. Отримана енергія спрямовується в мережу та живить

електроприлади, а при надлишку зберігається і накопичується. Навіщо це потрібно: розумні жалюзі покликані врятувати планету та звільнити жителів квартир від енергозалежності. Однак основну ставку винахідники роблять не на економію електрики. Головна місія проекту — просувати ідею дбайливого ставлення до навколишнього середовища заради світлого майбутнього нових поколінь.

December’

 | Air magazine Lviv®


ŅņŎļňŃńļŎĿŃňʼnŅ ňĻņŃŒĻŅIJĽŌŗŅIJń ŎōŀļŀļŎĿŀņŃœŀŌŎŌIJĿIJĽ ņŃœŀĿŀŌŚōŗŅĽĻŋōŃŋ ŌʼnňŚŒňIJŅʼnņŀŅōʼnŋŃĿņŚňĻľŋIJĽŎĽʼnĿŃ ŀŅʼnņʼnľIJŒňʼnŒŃŌōIJŌŎŒĻŌňIJŇĻōŀŋIJĻņŃ


ОЛЕНА КАРПІНСЬКА. С У Ч А С Н І

м. Львів, вул. Вітовського, 29/3 (067) 251-02-97 (Олена Борисівна)

В И К Л И К И

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


ОЛЕНА КАРПІНСЬКА  ВІДОМИЙ У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ЗА ЙОГО МЕЖАМИ ФАХІВЕЦЬ ІЗ ПРАВА, УСПІШНИЙ АД ВОКАТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК. ПІДСТАВУ ПОЧУВАТИСЯ ВІЛЬНО ТА ВПЕВНЕНО ЯК У ПРАВНИЧІЙ, ТАК І У ФІНАН СОВІЙ ЧАСТИНАХ КОЖНОЇ СПРАВИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ДАЄ ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА: ДВІ ВИЩІ ОСВІТИ  З ПРАВА ТА ФІНАНСІВ. ЗОКРЕМА, ЯК КЕРІВНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ І ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ ОЛЕНА КАРПІНСЬКА БРА ЛА БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ У НИЗЦІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ У ЛЬВОВІ. ВИСОКИЙ ФАХ І АКТИВНУ РОБОТУ НА КОРИСТЬ ГРОМАДИ І МІСТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЧИСЛЕННІ ГРАМОТИ ТА ПОДЯКИ. У ДОРОБКУ ОЛЕНИ КАРПІНСЬКОЇ ЯК НАУКОВЦЯ  ДЕСЯТКИ ВИДАНИХ НАУКОВОДОСЛІДНИХ ПРАЦЬ ЩОДО ПРОБЛЕМ НИХ ПИТАНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН, ЗОКРЕМА НАДРУКОВАНИХ ЗА КОРДОНОМ, А ТАКОЖ МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.

ЯКА ВАША ДУМКА ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС? Фактично вже більше ніж за два роки кожен з нас прямо чи опосередковано відчув на собі певні зміни, що безпосередньо пов'язані із реформуванням системи органів внутрішніх справ. Для пересічних громадян найбільш яскравим прикладом таких змін у суспільстві стало створення патрульної поліції. Перш за все це пов'язано з тим, що з працівниками даної служби ми найбільш часто стикаємось у своєму повсякденному житті у порівнянні з працівниками інших структурних підрозділів МВС України. По-друге, з тим, що створення патрульної поліції відбувалось у постреволюційному реформаторському дусі та згідно європейських стандартів. Задля максимального унеможливлення корупції в її рядах в ході конкурсного відбору надавалась перевага громадянам, які раніше не були жодним чином пов'язані з системою органів внутрішніх справ, а були звичайними громадянами різноманітних професій і спеціальностей. Це значно підвищило рівень довіри населення до них.

ПРО ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ МОЖНА ГОВОРИТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ? Щодо практичних результатів реформування, з огляду на свою практичну діяльність, вважаю, що вони доволі стримані. Одна з основних причин — недостатній кваліфікаційний тренінг, оскільки, як відомо, попередня підготовка нового «поліцейського» тривала лише два місяці. Тому за період діяльності вже нової служби багато громадян держави стикнулись з неумисними помилками та простою некомпетентністю працівників поліції. А наслідок цих помилок — те, що такі громадяни зазнали відчутних матеріальних потрясінь, не говорячи про витрачений час та здоров'я. Тому у них виникала потреба у судовому захисті порушених прав і законних інтересів. Серед таких, зокрема, і мешканці нашого славного міста, оскільки Львів був одним із перших міст України, де розпочала свою діяльність нова структура. Безумовно, позитиву та заслуг перед суспільством значно більше, ніж негативу, проте, на мою думку, в умовах щоденного загострення криміногенної ситуації в Україні допущення помилок через відсутність належної кваліфікації є неприпустимим.

А НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛОМ? Незважаючи на різноманітну підтримку та допомогу країн ЄС і виділення величезних коштів з державного бюджету, говорити про докорінні зміни чи високі результати, на мій погляд, поки зарано. Оскільки, попри законодавче регламентування порядку створення, реорганізації та функціонування оновленої системи МВС, наявна все та ж проблема, що й раніше. Це відсутність належних механізмів реалізації та контролю за дотриманням положень низки нормативно-правових актів. Тому говорити про ефективність і результативність ще трохи не на часі.

Air magazine Lviv® | December'

 | promotion

Проте, я впевнена, що з часом ситуація у сфері формування обличчя нового працівника-правоохоронця обов’язково зміниться на краще і у кожного з нас все буде добре!

ЗАРАЗ В УКРАЇНІ, ЗОКРЕМА І НА ТЕРЕНАХ ЛЬВІВЩИНИ, ШИРОКО ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ПИТАННЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ЯКА ВАША ДУМКА З ЦЬОГО ПРИВОДУ? З моменту початку моєї кар’єри адвоката мені довелося брати участь у багатьох кримінальних справах про вчинення медичних злочинів як на стороні потерпілих, так і обвинувачених. Ця категорія справ є дуже особливою у порівнянні з іншими: по-перше, через особливого суб’єкта злочину, по-друге, через специфіку розслідування даних злочинів. Означене пов’язано насамперед з тим, що основним доказом наявності чи відсутності вини у діях медичного працівника може бути її встановлення лише за результатами різного роду судово-медичних експертиз, службових розслідувань та висновків клініко-експертних комісій МОЗ, що здійснюють оцінку якості медичної допомоги та медичного обслуговування. Окрім того, серйозна перешкода в належному розслідуванні даної категорії злочинів — тиск на органи досудового розслідування та експертні структури.

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ КОЖНОГО З НАС? В умовах сьогодення практично кожен з нас є активним користувачем соціальних мереж. А це як хороше джерело інформації, так і дієвий засіб впливу на широкі маси шляхом поширення однобокої та необ’єктивної інформації з метою формування в громадськості необхідної, хоча й необ’єктивної, думки. Задля досягнення такої мети, як показує моя практика, часто в нагоді стають недобросовісні представники ЗМІ, які активно сприяють цьому. За таких обставин забезпечити об’єктивне, справедливе та найголовніше — неупереджене розслідування доволі важко, оскільки у випадку здобуття доказів чи надання висновків, які суперечитимуть вже сформованій, необ’єктивній громадській думці, ці уповноважені особи будуть піддані громадському осуду. Тому залишається лише сподіватись на те, що громадяни ретельніше перевірятимуть, аналізуватимуть отриману інформацію і лише після цього формуватимуть власну думку про відповідний склад протиправної діяльності зі сторони медичних працівників, оскільки за дещо безапеляційними висновками можуть стояти і їхні долі. Бажано, щоб сучасна відкритість не перетворювалась у бездоказове вішання ярликів ще до висновку суду — ми спільно будуємо сучасну правничо стійку державу, де право на захист кожному забезпечується Конституцією.


Примножуйте свої знання, вивчаючи іноземні мови! В сучасних умовах знання іноземної мови, а тим більше кількох, є невід’ємною частиною навичок кожної людини. Той, хто вправно володіє англійською чи іншою популярною іноземною мовою, має чималі переваги: можливість більше подорожувати і вільно спілкуватися, постійно підвищувати свій професійний рівень, мати доступ до престижних вакансій у великих багатонаціональних компаніях та у сфері сучасних технологій.

Я

вул. Сахарова, 42 (оф. 107, 1-й поверх) пр-т Червоної Калини, 62а (ТЦ «Інтерсіті», 2-й поверх) пр-т Чорновола, 67г (ТЦ «Інтерсіті», 3-й поверх) +38 (032) 297-05-54 +38 (067) 672-47-73 +38 (093) 632-24-53 office@azbukasvitu.lviv.ua www.azbukasvitu.lviv.ua

к серед великої кількості навчальних центрів обрати той, що швидко, якісно та ефективно допоможе опанувати чи покращити ці знання? Вибір зробити легко! Звертайтеся до центру іноземних мов «Азбука Світу» — досвідченої освітньої компанії, що спеціалізується на наданні широкого спектру послуг у сфері іноземних мов у Львові. Тут вас чекає високий рівень професіоналізму, новітня цікава методика вивчення іноземної мови, індивідуальний підхід, гнучка система знижок, спілкування з носіями мов, безкоштовні пробні тестування та багато іншого. Центр іноземних мов «Азбука Світу» здійснює усі види перекладів з/на усі іноземні мови, нотаріальне завірення перекладів, проставлення штампу «апостиль» та легалізацію документів. Тут ви можете відвідувати суперінтенсивні мовні курси: англійська, німецька, іспанська, італійська, французька, португальська, польська, чеська мови. Після закінчення курсів видаються сертифікати. Висококваліфіковані викладачі здійснюють навчання за такими напрямами: ™ вивчення та вдосконалення іноземних мов — розмовної, загальної та спеціалізованої; ™ курси для туристів, медиків, юристів, бізнесменів; ™ підготовка до здачі міжнародних іспитів для отримання сертифікатів IELTS, TOEFL та інших; ™ підготовка до ЗНО; ™ індивідуальна мовна підготовка відповідно до ваших потреб.

«Азбука Світу» пропонує навчання за кордоном для дітей, студентів, дорослих, бізнесменів. Партнери Центру — мовні школи Великої Британії, Мальти, Німеччини, Австрії, США, Канади, Кіпру, Польщі, Чехії та інших країн. Важливо починати вивчення іноземних мов змалечку, адже саме діти найкраще та найлегше засвоюють нові знання. У центрі іноземних мов «Азбука Світу» діє курс інтенсивної підготовки дошкільнят – рочків! В рамках навчання для дітей відбуваються захоплюючі заняття з математики та логіки, з розвитку мовлення та ефективного вивчення іноземної мови. Влітку дітей чекають табори вивчення іноземних мов як в Україні, так і за кордоном. У навчально-розважальному центрі «Світлячки» ваш малюк весело і з користю проведе час під наглядом досвідчених кваліфікованих педагогів, вивчатиме іноземну мову у приязному оточенні, розкриватиме свої таланти, займаючись малюванням, ліпленням, аплікацією, музикою, танцями. Тут відбуваються безкоштовні факультативи з польської, німецької, іспанської, французької та інших іноземних мов. Крім того, навчально-розважальний центр пропонує послуги дитячого психолога, логопеда, лікаря-педіатра. Навчання відбувається у міні-групах до  осіб. Наразі формуються групи: ™ ранкові (: — :) ™ післяобідні (: — :) ™ короткотривалі — ранній розвиток і дошкільна підготовка ( рази на тиждень по , год.) Навчайтеся якісно у будь-якому віці разом з «Азбукою Світу»!

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


вул. Сахарова, 42 (оф. 107, 1-й поверх) пр-т Червоної Калини, 62а (ТЦ «Інтерсіті», 2-й поверх) пр-т Чорновола, 67г (ТЦ «Інтерсіті», 3-й поверх) тел.: +38 (032) 297-05-54, +38 (067) 672-47-73, +38 (093) 632-24-53 office@azbukasvitu.lviv.ua www.azbukasvitu.lviv.ua


EXCLUSIVE

GLORIA FX.

СКАЖІТЬ: «СЮР!»

Записала: Софія Р УД Ь

НА РАХУНКУ ДНІПРОВСЬКОЇ СТУДІЇ ПОСТПРОДАКШНА GLORIA FX  РОБОТА З KANYE WEST, CHRIS BROWN І FERGIE, СЮРРЕАЛІСТИЧ НИЙ КЛІП ДЛЯ COLDPLAY UP&UP, ЯКИЙ ОТРИМАВ ПРЕМІЮ MTV VIDEO MUSIC AWARDS У НОМІНАЦІЇ КРАЩІ ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ, НАГОРОДУ GOLD VFX НА CICLOP FILM FESTIVAL І МАЙЖЕ 100 МІЛЬЙОНІВ ПЕРЕГЛЯДІВ НА YOUTUBE. GLORIA FX ОДНА З ПЕРШИХ В УКРАЇНІ ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ З КЛІПАМИ, ЗНЯТИМИ НА КАМЕРУ З КУТОМ ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ. ПРО ТЕ, НАВІЩО ПОТРІБНІ МУЗИЧ НІ НАГОРОДИ, ЯК ПРАЦЮВАТИ З АМЕРИКАНСЬКИМ РИНКОМ І ЧОМУ СТУДІЯ ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ПРОЕКТУ ДЛЯ RIHANNA, РЕДАКЦІЯ AIR MAGAZINE LVIV ПОСПІЛКУВАЛАСЯ ІЗ ЗАСНОВНИКАМИ СТУДІЇ  СЕРГІЄМ МАШЕВСЬКИМ І ТОМАШЕМ КУЗЬМИЦЬКИМ.

РОЗКАЖІТЬ ПРО СТВОРЕННЯ GLORIA FX. З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ? Томаш: Ми почали розвивати проект у  році. Тоді знань і досвіду в сфері візуальних ефектів у нас не було. Але було уявлення, як це повинно

клієнтів, і зробили шоуріл (відеоролик, який демонструє зразки робіт — прим. ред.). Ролик дійшов до Паші Худякова, від нього ми й отримали перший проект. Це був кліп для Тіматі & Shahzoda «Между небом и землей».

Томаш: У нас є одна співробітниця, якою я пишаюся. Ця дівчина раніше працювала в їдальні. Вона мріяла потрапити в Gloria FX, але боялася прийти, адже нічого не знала про візуальні ефекти. За місяць роботи в компанії вона показала відмінні результати! Вони були набагато кращі за ті, яких домоглися люди, які працюють у нас півроку. У неї є дуже велике бажання розвиватися, вона швидко вбирає інформацію, все разом — це талант.

Наш пріоритет — це кіноіндустрія, повний метр, Голлівуд, віртуальна реальність. За два роки ми плануємо перебратися у сферу повнометражних фільмів

працювати. Ми шукали потрібні програми, дивилися відеоуроки, готували тестові роботи — пробували все на власній шкурі. Ми мріяли про грандіозний проект, який незабаром у нас з'явився і... одразу ж зірвався. Після цього ми зрозуміли, що в нашому портфоліо не вистачає робіт, які залучали б потенційних

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ У ВАШІЙ КОМАНДІ? ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ НОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ? Сергій: Зараз в студії працюють  осіб. Третина з них займається простими завданнями. Вони самі навчаються, під час роботи ми їм щось підказуємо. Щоб створювати візуальні ефекти, потрібно дійсно цього хотіти, фанатіти від своєї роботи.

ЧИ ТРАПЛЯЄТЬСЯ, ЩО СПІВРОБІТНИКИ НАБИРАЮТЬСЯ ДОСВІДУ В GLORIA FX, А ПОТІМ ЙДУТЬ І РОБЛЯТЬ СВОЇ ПРОЕКТИ? Томаш: Таких випадків дуже багато. Я вже до цього ставлюся холоднокровно — одним більше, одним менше. Є гарне прислів'я: «Незамінних людей немає». У нашому випадку незамінні

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R ES XOCNLAULS I GV UE I D E

Кадр з відео рекламної кампанії колекції NikeLab x Olivier Rousteing

люди є, але вони знаходяться, як дорогоцінні копалини. Їх дуже мало, особливо таких, як дівчина, про яку я говорив. Якби всі  співробітників були такими — це було б ідеально!

НАСКІЛЬКИ ЗМІНИЛИСЯ ПОБАЖАННЯ ЗАМОВНИКІВ ЗА ЧАС РОБОТИ GLORIA FX? ЧИ ЗАВЖДИ ВИ ДОТРИМУЄТЕСЯ БРИФУ АБО ВІДСТОЮЄТЕ СВОЮ ТОЧКУ ЗОРУ? Томаш: У створенні кліпів протягом останніх - років нічого не змінилося. Ідеї — все ті ж: спалахи, вогні, блискавки, падіння, прибрати синці, прищі. У рекламі, а це все ж креатив, все постійно змінюється. Ми завжди працюємо за брифом, але іноді включаємо своє бачення. Якщо його відхиляють, ми робимо все тільки так, як каже режисер. Відстоювання своїх ідей буде гіршим варіантом для нас, довшим за часом і за це ніхто не заплатить.

Air magazine Lviv® | December'

ЯКІ ПРОЕКТИ НАДИХАЛИ ТА КИДАЛИ ВИКЛИК? Сергій: Кліп Coldplay «Up&Up» — один з таких проектів. Але коли ми починали цю роботу, ми вже знали, що і як робити. У нас було вже близько  робіт, найскладніші — на початкових етапах. Наприклад, проект DJ Smash «Самолет». Тоді ми взагалі не розуміли, що таке візуальні ефекти. Ми були на стадії вивчення. Але в підсумку зробили мегапроект, завдяки якому знайшли зарубіжних клієнтів.

ЯК ВИ ВИЙШЛИ НА АМЕРИКАНСЬКИЙ РИНОК? Томаш: Першим американським проектом була робота над кліпом «Eenie Meenie» для Sean Kingston & Justin Biber -го року. Ми готували інтро для кліпу близько тижня. Постійно мучились сумнівами: не знали, чи правильно ми робимо, боялися відправляти тестову версію. А коли зробили красиво та все ж

відправили, виявилося, що все неправильно. Довелося переробляти з нуля. На американський ринок Gloria FX ми вивели -го року, спілкуючись з клієнтами через Facebook. Пошуком замовлень займався Сергій. Тоді у нас було вже велике портфоліо з українськими проектами і дві роботи для американських замовників, що допомогло завоювати довіру зарубіжних клієнтів. Повноцінну роботу з ринком США ми почали зі співпраці з Riveting Entertainment. Вони дуже багато знімали та давали нам в обробку до  кліпів на місяць з невеликим бюджетом. З того моменту наше життя перетекло в цілодобову роботу в офісі, а кожен наступний проект був крутішим за попередній. Тільки уявіть: почати співпрацю з американцями з кліпів Chris Brown!


EXCLUSIVE

«UP&UP» COLDPLAY ПРИНІС ВАМ ПОПУЛЯРНІСТЬ І ДРУГУ ПРЕМІЮ MTV VIDEO MUSIC AWARDS (2015-ГО СТУДІЯ ПЕРЕМОГЛА В НОМІНАЦІЇ «КРАЩІ ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ» З КЛІПОМ «WHERE ARE NOW» THE SKRILLEX & DIPLO WITH JUSTIN BIEBER — ПРИМ. РЕД.). СТВОРЮЮЧИ «UP&UP», ВИ ПРИПУСКАЛИ, ЩО РОБОТА МАТИМЕ ТАКИЙ УСПІХ? Сергій: Зовсім нещодавно,  листопада, ми отримали за нього ще одну нагороду — «Gold VFX» на фестивалі Ciclop Fim Festival у Берліні. Ми були єдиними, хто представляв Україну на подібних фестивалях. Ми не розраховували, що «Up&Up» так вистрілить. Відео потрапило в точку, і це не тільки через те, що воно створено для Coldplay. Все співпало: ми опинилися в потрібний час в потрібному місці. Іншого такого сюрреалістичного продукту на ринку немає.

НАСКІЛЬКИ ТЕХНІЧНО СКЛАДНО БУЛО РЕАЛІЗУВАТИ ІДЕЮ РЕЖИСЕРА? ДЕ ВІДБУВАЛИСЬ ЗЙОМКИ, ПОСТПРОДАКШН? Томаш: Єдина складна для нас сцена — орел, який ширяє під водою. В іншому все пройшло «на ура». Зйомки відбувались протягом одного дня в Нью-Йорку,

протягом трьох днів у Києві, ще один день хлопці дознімали в Нью-Йорку пральню, метро та хмарочоси. Самої групи в Києві не було, були тільки режисери — Ваня і Гал — та ізраїльсько-німецький оператор, з якими ми знімали в павільйоні на зеленці. Сергій: Кліп «Up&Up» — результат плідної та правильної співпраці всіх команд. Тому що всі працювали на результат, а не на фінансову вигоду. Постпродакшн ми робили півтора місяця, почавши роботу ще на етапі зйомок: накидали чорнові варіанти та одразу ж їх затверджували. Наша робота склала близько % всього постпродакшна кліпу.

ми отримували. Кількість нагород не впливає на кількість замовлень. Прокинутися вранці після нагородження і побачити на пошті  нових проектів — такого не буває. Але нагороди в конкурсах забезпечують переваги: це новий рівень для співробітників. Вони пишаються тим, що студія отримала нагороду за свою роботу. Разом з тим до нас приходить популярність в Україні, нас помічають вітчизняні клієнти, більше фахівців хочуть працювати в нашій компанії. Сергій: Нових клієнтів генерує «сарафанне» радіо, професіоналізм і робота нашого партнера, який живе в Лос-Анджелесі. За ці роки ми заробили ім'я, і це ім'я забезпечує приплив замовлень.

ЯКИЙ КАДР «UP&UP» ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШЕ? Томаш: Всього в кліпі було  сцен —  різних ідей. Найбільше мені подобаються сцени зі скейтбордистками, слонами та губкою.

ПРЕМІЇ «ВІДКРИВАЮТЬ» ЗАМКНЕНІ ДВЕРІ? ВИ ПОЧАЛИ ОТРИМУВАТИ БІЛЬШЕ ПРОПОЗИЦІЙ ВІД СВІТОВИХ ЗІРОК? Томаш: Клієнтам все одно, які нагороди

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ АМЕРИКАНСЬКА СТУДІЯ GLORIA FX? Томаш: У Лос-Анджелесі у нас невеликий офіс, який займається виключно менеджментом. Ним керує Максим Чижевський. Найважливіший критерій для американців — особисте спілкування. Менеджеру треба їздити на зйомки, розмовляти з клієнтом. Потім клієнт хоче приїхати до нас, щоб

Ми не розраховували, що «Up&Up» так вистрілить. Відео потрапило в точку, і це не тільки через те, що воно створено для Coldplay. Іншого такого сюрреалістичного продукту на ринку немає

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R ES XOCNLAULS I GV UE I D E

1

2

подивитися, що ми зробили, узгодити концепт, надати коментарі. Дуже багато замовників раніше відмовлялися працювати з нами, тому що у нас не було офісу в США. Зараз у нас є ідея зробити в Лос-Анджелесі офіс для легких розробок, схожий на український. Тоді американський клієнт зможе приїжджати до нас і в режимі живої бесіди розповідати, що йому подобається, що б він хотів бачити у відео. Це допомогло б нам не витрачати зайвий час — -годинна різниця дає про себе знати. Наша компанія працює  години на добу: менеджмент працює вночі, а вдень — основний склад візуалізаторів.

ЧИ БУЛИ У ВАС ЗАМОВЛЕННЯ, ВІД ЯКИХ ДОВОДИЛОСЯ ВІДМОВЛЯТИСЯ? Сергій: Нещодавно я мало не збожеволів, бо нам довелося відмовитися від проекту для Rihanna. Ми робили проект «Fade» для Kanye West (для перфомансу на MTV Music Awards). Матеріал нам прислали за день до MTV. Ми повинні були реалізувати проект за добу. Як тільки закінчили роботу над «Fade», нам надсилають матеріал для Rihanna — і теж просять зробити за добу. Проект у неї був дуже складний, і ми зрозуміли, що наші обчислювальні потужності не дозволять за добу з цим впоратися. Тому довелося відмовитися. Я вважаю, що це нормально: краще відмовитися від проекту, ніж підвести Rihanna.

ЗРОБИТИ ПРОЕКТ ЗА ДОБУ — ЗАВИЩЕНІ ВИМОГИ ЧИ СУВОРА РЕАЛЬНІСТЬ?

Air magazine Lviv® | December'

1. Кадр з кліпа BIRDY «WILD HORSES» 2. Кадр з кліпа SNOOP DOGG POINT SEEN MONEY GONE 3. Кадр з кліпа ANOHNI «DRONE BOMB ME

3

Сергій: У світі все швидко: відзняли кліп — на наступний день вже монтаж, ще на наступний день — корекція кольору, потім — постпродакшн. Коли ми тільки починали, на відео відводилося два тижні. Але зараз iTunes, App Store, Google Play диктують умови: якщо трек вийшов на лейблі, треба випускати кліп. Кожен день в цій індустрії крутяться мільйони доларів. Тому сьогодні ставлять дуже жорсткі терміни всім: і продакшну, і постпродакшну.

СКІЛЬКИ ПРОЕКТІВ НА МІСЯЦЬ ПРОХОДЯТЬ ЧЕРЕЗ СТУДІЮ? ЯКІ ПРІОРИТЕТИ У GLORIA FX ЗАРАЗ? Сергій: В середньому – роликів та рекламних кліпів на місяць. Наш пріоритет — це кіноіндустрія, повний метр, Голлівуд, віртуальна реальність. За два роки ми плануємо перебратися у сферу повнометражних фільмів. За п'ять років нас буде – людей з великим офісом у Дніпрі та робочим офісом у Лос-Анджелесі.

ЯКИМ ВИ БАЧИТЕ МАЙБУТНЄ КЛІПІВ? Томаш: Зараз в тренді VR-технології. Дуже багато інвестицій вливаються у відкриття кінотеатрів віртуальної реальності, в зйомки кліпів на камери з кутом огляду  градусів. Вважайте мене старим, але мені технології віртуальної реальності не подобаються. Як мінімум через те, що якість картинки в окулярах дуже низька, ніби я дивлюся на першу кольорову Nokia. Хоча навіть у Gloria FX є вже шість кліпів, знятих на -градусні камери. Віртуальна реальність — це майбутнє. Але якщо йти в майбутнє з такими неякісними окулярами, то це майбутнє закінчиться роки за два.

ЯК ВАМ ВДАЄТЬСЯ НЕ ПЕРЕГОРІТИ, ПРАЦЮЮЧИ 24 ГОДИНИ НА ДОБУ? Томаш: Робота для нас — хобі. Повага до клієнтів не дає можливості здатися. Наша робота не вичавлює на %, адже креативна праця — це найкраще, що могло з нами трапитися.


GASTRO

Текст: Марічка А Л Е К С Е В И Ч

МАКСИМАЛЬНО ПРОСТА В ПРИГОТУВАННІ, НАТУРАЛЬНА ТА КОРИСНА ЇЖА. А ТАКОЖ СПІВПРАЦЯ З МІСЦЕВИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ, СЕЗОННІ ПРОДУКТИ ТА РЕЦЕПТИ З БАБУСИНИХ ЗАПИСІВ  ОСЬ ЩО ЗАДАВАЛО ТОН В ГАСТРОНОМІЧНІЙ МОДІ 2016ГО РОКУ.

БІЛЬШЕ ОВОЧІВ І ЯГІД, БІЛЬШЕ КОЛЬОРУ НА ТАРІЛЦІ, МЕНШЕ ЖИРІВ — ХВИЛЯ ЗДОРОВОГО ТА СМАЧНОГО ХАРЧУВАННЯ НЕ ПОКИДАЄ СВІТОВУ ГАСТРОНОМІЧНУ АРЕНУ.

Все більшою популярністю користується осмислене харчування. Навіть затяті м'ясоїди тепер частіше кладуть на тарілки салат зі свіжої зелені та овочів, злегка приправлений олією. А легендарний англійський шеф-кухар Джеймі Олівер в соцмережах хвалиться, що готує сма-

чний вегетаріанський бургер з сиром тофу. У нього ж все частіше можна побачити замітки про корисні властивості різних продуктів. Відомий англієць пише про Омегу-, яка міститься в рибі, радить поєднувати ковбасу з солодким сквошем (овоч сімейства гарбузових), тому що така суміш, за його словами, створює вибух вітамінів А та С. Не забуває він і  про каші, наприклад, розмірковує про те, як за допомогою тертого яблука та ожини надати вашій ранковій вівсянці не такого нудного вигляду.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R SG OA N SATL R O GUIDE

РЕСТОРАНИ & ВИРОБНИКИ МІСЦЕВА КУХНЯ

Те, що Україна прожила  рік під знаком «локальні продукти» підтверджує і бренд-шефиня мережі « ресторани» з Івано-Франківська Олена Жаботинська.

Експерт Клубу галицької кухні, співзасновник креативного агентства Readyto Всеволод Поліщук стверджує: їсти м'ясо, молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, що продукуються місцевими сільськими господарствами, — глобальний тренд в Європі років останніх, мабуть, десяти.

ВСЕВОЛОД ПОЛІЩУК, експерт Клубу галицької кухні, співзасновник креативного агентства Readyto

«Все популярнішими стають фермер-

самоідентифікації (держава — нація —

ські сети: в страві або наборі, наприклад, сирів, ковбас або овочів представлені кілька позицій від різних фермерів одного регіону, а в разі столичних ресторанів — з різних регіонів країни. Досі популярно локаворство: продукти, які використовуються в ресторані, вирощуються або виробляються не більше ніж за  км від нього. Також актуальною залишається тенденція використання страв регіональної кухні. Це має три підстави. Перша — культурна, адже в умовах глобалізації найбільш свідомі представники суспільства (зокрема й бізнесу) намагаються зберегти відразу кілька шарів

регіон — місто — сім'я). Друга — суспільна, яка пов'язана з турботою про здоров'я. Зазвичай саме місцеві фермерські або крафтові продукти містять менше хімікатів. Вони натуральні, а  значить, корисніші для здоров'я. Третя підстава  — економічна. Ці товари, хоча і дорожчі середньостатистичних продуктів з супермаркету, все ж переважно дешевші за іноземні аналоги з точки зору ціни доставки та логістики. В  Україні курс валют робить місцеві фермерські продукти ще більш вигідними. Тому ці світові тренди у нас в країні зараз завоювали своїх адептів в широких колах рестораторів і кухарів».

МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСТВА Колега Олівера — Ален Дюкасс — майже весь -й подорожував узбережжям Франції та готував з безлічі морепродуктів. До слова, завжди з цікавими овочевими або трав'яними доповненнями. Французький кухар і ресторатор часто нагадує про сезонність продуктів — саме вона впливає на їх свіжість і кількість корисних речовин, що в них містяться. В меню Дюкасса домінує то картопля, то артишоки, то баклажани, то буряк. А ще багато-багато різноманітного сиру, найчастіше козячого та овечого. Це не

Air magazine Lviv® | December'

дивно, адже французи не просто дуже люблять сир — % сирів, які вони вживають, виробляються локально в країні. Тому місцеві жителі можуть бути впевнені в якості цього продукту.

ОЛЕНА ЖАБОТИНСЬКА, бренд-шефиня мережі «23 ресторани» «В країні почали з'являтися невеликі фермерства, цікаві продукти. Зараз ресторани повертаються обличчям до невеликих виробників: формують запити, на що отримують нові та з кожним разом кращі пропозиції. Спостерігається більше «чистоти» і «простоти» продуктів, а також повернення до традицій, які ми всі за останні  років забули, а може, взагалі не знали! Особисто я пишаюся тим, що разом з командою почала вивчати тему дикорослих рослин Карпат — це дуже цікаво, глибоко та смачно. Наступного року вже будуть перші великі результати. В Україні величезний земельний потенціал. На мою думку, нас чекає щось дуже велике та цікаве!»

СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ БІЛЬШЕ «ЧИСТОТИ» І «ПРОСТОТИ» ПРОДУКТІВ, А ТАКОЖ ПОВЕРНЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙ


GASTRO

НОВЕ ДИХАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ Протягом року, що минає, ресторатори активно шукали українську ресторанну кухню — у цьому впевнений Всеволод Поліщук. «В принципі, українська кухня в ресторанах була і раніше, але в основному в сільському, домашньому варіанті. Зараз же багато шефів працюють з адаптацією українських страв у високу ресторанну подачу, додають більш тонкі нюанси смаків, використовують незвичайні поєднання. Львівські «Ресторація Бачевських», «Старий рояль», «Гармата», Vintage Nouveau, київські Sofa, «Гра з вогнем», «Остання барикада», хмельницька «Ресторація Шпігеля» в цьому сенсі є хорошими прикладами для інших. Їх шефи навіть борщі та вареники перетворюють на твори мистецтва. Є відчуття, що за кілька років така українська кухня піде за межі нашої країни і стане як мінімум європейським трендом». Експерт «Сніданку з 1+1» Ольга Карі зазначає: цікавою тенденцією в Україні цього року стали експерименти з назвами ресторанів.

ОЛЬГА КАРІ, експерт «Сніданку з 1+1»

«Часом бачимо такі дивні назви закладів, які, здається, складаються за принципом — «відкрий книгу на будь-якій сторінці, перші три слова верхнього рядка — це назва твого ресторану».

«

В УКРАЇНІ МАЛО ШЕФІВ, ЯКІ ГОТОВІ РИЗИКУВАТИ»

МАЙК ЦВЄТАЄВ, гастрокритик Серед популярних трендів цього року в Україні гастрокритик Майк Цвєтаєв називає суперфуди. «Кіноа, амарант, годжі, льон, спіруліна — це продукти рослинного світу, що мають високу концентрацію корисних речовин, яка в природі ніде більше не зустрічається».

У ПОШУКУ ПРОФЕСІОНАЛІВ Ми впевнено можемо стверджувати, що в Україні відбулося перезавантаження професії «кухар». Професія, яка ще кілька років тому була на узбіччі, сьогодні стала престижною. Експерти відзначають: в країні відбувається більше гастрономічних подій, форумів, ресторанних фестивалів, конференцій, формальних і  неформальних зібрань шефів, зокрема  й міжнародних. Це дозволяє Україні не лише вивчати світові кулінарні тенденції, а й представляти світові свої. Втім, не все так добре в гастросфері України. По-перше, треба визнати, що навчальні заклади готують мало кухарів — пропозиція не задовольняє попит рестораторів. А випускники професійних закладів не завжди встигають за

сучасними вимогами професії. Тому в експертних колах передбачають найближчим часом появу приватних навчальних закладів, які готуватимуть необхідні кадри. Крім того, українській гастросфері не вистачає людяності — стверджує Ольга Карі. «Йдеться навіть не про формати: розвинути їх — справа часу, а ось відсутність навичок адекватного спілкування між усіма учасниками ресторанного ринку, перетягування ковдри, невміння і небажання сприймати критику — це «хвороба ресторанного пубертату». Ще багато роботи!»

Отже, є чим пишатися, є що згадувати, є чим дивувати світ. Але, як не крути, є і над чим працювати. До речі, експерти вже прогнозують, що в прийдешньому році українська кухня не втратить популярність, як і американська та азіатська. А значить, поле для діяльності, як ніколи широке. Разом з тим очікуємо сплеск уваги до кавказької кухні, яка, слід сказати, успішно розвивається в Україні протягом останніх двох років. Особливих зрушень у  році гурманам слід очікувати від азербайджанської, вірменської та грузинської національних кухонь.

December’

 | Air magazine Lviv®


КАВ’ЯРНЯ «СОЛОДКА СКРИНЯ» (067) 302-41-95 | (093) 039-22-19 | (032) 275-95-86 М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО, 30 SOLODKASKRYNIA@GMAIL.COM SOLODKA-SKRYNIA.COM.UA


м. Львів, пр-т Чорновола, 45 (032) 244-88-00 9:00–22:00

З ЯКИМ ІГРИСТИМ ЗУСТРІЧАТИ -й?

2017 CAVICCHIOLI LAMBRUSCO

Легеньке напівсолодке ігристе вино

ROGER D'ANOIA CAVA BRUT Іспанський брют з Каталонії.

із Емілії-Романьї (Італія) з однойменного

Достоїнства: зроблене класичним

сорту ламбруско. Може бути білим, роже-

методом шампанізації, але значно

вим та червоним. Легко поєднується з

доступніше в ціні, ніж шампанське.

різними стравами. Достоїнства: ціна. Це

один

з

ТОПів

FREIXENET CARTA NEVADA CAVA Напівсухе іспанське ігристе з Каталонії. Популярне ігристе в США. Достоїнства: для тих, хто не готовий пити брют.

Каву (так іспанці називають своє

Якщо брют — надто кислотне вино

ігристе) роблять так само, як і шампан-

для вас, то «Фрешенет Карта Невада»

продажів

ське. Але використовують передові те-

пасуватиме ідеально. Це знову кава,

WINETIME: його практично ніколи не

хнології, мають великі площі для виро-

але напівсуха. При цьому збалансована,

беруть по одній пляшці — одразу ящи-

бництва (порівняно з обмеженими тери-

зовсім не приторна, з благородним аро-

ками. Душа просить, а ціна дозволяє —

торіями Шампані) та помірні апетити

матом (відтінки грінок, смаженого фун-

то чом би й ні?

(маємо на увазі ціни).

дука, навіть трошки диму).

Словом, кава — наш вибір №  серед ігристих. Кава «Рохер д’Анойя» має ніжний аромат зеленого яблука з нотами польових квітів, надзвичайно свіжий, гарно збалансований смак з яблучно-грушевими нюансами. З цим вином рекомен| promotion

дуємо зустріти бій курантів.

До речі, з кавою брют з цієї ж лінійки Олена Кондакова святкувала Новий рік на станції «МИР». Так-так, в космосі.


м. Львів, пр-т Чорновола, 45 (032) 244-88-00 9:00–22:00

ВЖЕ ЗНАЄТЕ, В ЯКОМУ ВБРАННІ КРАЩЕ ЗУСТРІТИ РІК ВОГНЯНОГО ПІВНЯ, ЯКОГО КОЛЬОРУ ПОВИНЕН БУТИ ДЕКОР І ВІД ЯКИХ СТРАВ ВАРТО ВІДМОВИТИСЬ В НОВОРІЧНУ НІЧ? МИ ХОЧ І НЕ АСТРОЛОГИ, АЛЕ ТОЧНО ЗНАЄМО, З ЯКИМ ІГРИСТИМ ЗУСТРІТИ НОВИЙ РІК. БО ЗАПИТАЛИ ПОРАДИ У ПРОФЕСІОНАЛІВ  СОМЕЛЬЄ WINETIME.

DAL BELLO PROSECCO TREVISO BRUT

RECAREDO TERRERS GRAN RESERVA BRUT NATURE

LANSON GOLD LABEL BRUT VINTAGE 

Ігристий брют з Венето (Італія).

Вінтажна витримана кава  року.

Класика — справжнє шампанське

Достоїнства: ціна-якість.

Достоїнства: органічне виробництво,

від одного з найстаріших і найавтори-

Просекко роблять методом, коли

якість перевершує ціну.

тетніших шампанських домів «Лансон».

друге бродіння проходить не в пляш-

Кава «Рекаредо» зроблена у кращих

Вінтажне шампанське (з вказанням року

ках, а у великих стальних резервуарах.

традиціях ігристих вин. Це класичний

урожаю) виробляється лише в найкращі роки, як  для Шампані.

Ця технологія дешевша, ніж класичний

«брют натуре» — зовсім без додавання

метод шампанізації. Мабуть, тому про-

цукру (після другого бродіння вино не

Вино таке благородне, складне,

секко зараз найпопулярніше ігристе в

підсолоджується). Частина вина, з якого

багате та прекрасне, що важко навіть

світі: і ціна доступна, і якість гідна.

робили ігристе, витримана в дубових

описати. До речі, незважаючи на те, що

«Просекко Даль Белло» — легке,

бочках. Gran Reserva означає, що в пляш-

це брют, воно дуже «лагідне» і зовсім

м'яке, квіткове, з тонкими нотами айви

ках вино витримувалось аж  місяців!

не кислотне: по-перше, стиль такий,

Все, що можна було зробити для

по-друге, за стільки років його кислот-

та тропічних фруктів. Будьте обережні: скільки не купиш, просекко завжди мало.

висококласного ігристого, — зроблено. Вино варте своєї ціни!

ність значно «округлилась». Якщо з такого почати рік, то це має бути один з найпрекрасніших років життя.


грудня

CHEERS

грудня День народження Тома Вейтса

Відкриття Модного дому Christian Dior

1949, Помона (штат Каліфорнія, США) «Він ніби вимочений у бочці з бурбоном, його ніби залишили в коптильні на кілька місяців, а потім, коли дістали, проїхалися по ньому» — так описував знаменитий хриплуватий голос Вейтса критик Деніел Дачхолз. Так, з алкоголем у музиканта були непрості відносини. Але хіба це привід раз на рік не підняти келих за генія блюзу? З днем народження, Том! Що пити: дешеве вино, віскі, бурбон, а далі те ж саме в зворотному порядку

Новий рік. Текст: Ганна П А Н АХ Н О

ВТОМИВШИСЬ ЧЕКАТИ

1946, Париж Перша колекція Christian Dior — це зовсім не маленька чорна сукня Коко. «Месьє, ваш кринолін — марнотратна розкіш!» — обурювався післявоєнний Париж, який звик до стриманості. «Хочемо ще!» — вигукували модниці, які давно скучили за елегантними нарядами. Так 70 років тому Діор повернув Парижу звання столиці світової моди. І за це варто випити. Що пити: червоне вино 1946 року в кришталевому бокалі

НА ЗВУК РІЗДВЯНИХ ДЗВІНОЧ КІВ, МИ ВИРІШИЛИ ЗАНУРИ ТИСЬ У СВЯТКОВУ МЕТУШНЮ, ПЕРШ НІЖ ПО ТЕЛЕВІЗОРУ ПОКАЖУТЬ ОДИН ВДОМА. МИ ВИБРАЛИ П’ЯТЬ ПЕРЕДНО ВОРІЧНИХ ПОДІЙ, ЩО МОТИВУЮТЬ ДІСТАТИ З АНТРЕСОЛЕЙ СВЯТКОВІ

Випуск першої серійної різдвяної листівки 1842, Лондон

грудня

КЕЛИХИ ВЖЕ ЗАРАЗ.

Поки хтось вкотре копіпастить заїжджені привітання і натискає на кнопку «Відправити всім», ми закликаємо відродити гарну новорічну традицію: запалити воскову свічку, підкинути дровець у вогонь і підписати кілька справжніх різдвяних листівок. З любов’ю і від душі. Що пити: пряний англійський ель Wassail біля каміна

Прем’єра 1989, США За 31-річну історію серіал критикували неодноразово. Однак в суперечці, що ж пропагує ця дивна сімейка — аморальну поведінку чи родинні цінності — перемагає той, хто стверджує останнє. І нехай в адаптованій для ОАЕ версії Гомер не п’є пиво і не їсть бекон. Ми ж можемо іноді розслабитися і уявити себе безтурботними (на перший погляд!) жителями Спрингфілда.

грудня

Що пити: багато пива Duff (або «Кнур» згідно української озвучки серіалу) на улюбленому дивані

грудня Міжнародний день кіно 1895, Париж Цього дня брати Люм’єр презентували широкому загалу свої фільми, зокрема документальну короткометражку «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота». Ми пропонуємо продовжити паризький кіномарафон: запастися імбирними пряниками та розпочати перегляд улюблених новорічних фільмів до того, як потрібно буде нарізати олів’є. Що пити: пунш великими кухлями в компанії рідних і близьких December’

 | Air magazine Lviv®


Air magazine Lviv® | December'

 | promotion


PERSONAL

GUIDE

ШТЕФАНІ

«

ХЕРИНГ:

Hering Berlin — для тих, хто цінує мистецтво ручної роботи, дизайн та індивідуальність» НАЙМОЛОДША ЄВРОПЕЙСЬКА МАНУФАКТУРА  HERING BER LIN  ВДИХНУЛА НОВЕ ЖИТТЯ У ЗНАМЕНИТИЙ ТА НАЙРОЗ КІШНІШИЙ МАТЕРІАЛ ПОСУДУ  ФАРФОР. ЖИТТЯ СМІЛИВЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ. З 1992 РОКУ БРЕНД ВПЕВНЕНО ПІДКОРЮЄ СЕРЦЯ ШАНУВАЛЬНИКІВ ВИШУКАНОГО ДЕКОРУ ТА ЕКСПЕРТІВ РИНКУ. HERING BERLIN  ВОЛОДАР БЕЗЛІЧІ НАГОРОД, СЕРЕД ЯКИХ  ЗОЛОТА МЕДАЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧ ЧИНА З ДИЗАЙНУ, ЗОЛОТА МЕДАЛЬ CERAMIC BIENNALE В КОРЕЇ, ICFF EDITORS AWARDS CRAFTMANSHIP. AIR MAGAZINE LVIV ПО ГОВОРИВ ЗІ ШТЕФАНІ ХЕРИНГ  ЗАСНОВНИЦЕЮ КОМПАНІЇ  ПРО ЦІННІСТЬ РУЧНОЇ РОБОТИ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МАТЕРІАЛУ ТА ФОРМИ, ПРО СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТАРОДАВНЮ ГРЕЦІЮ.

Записала: Ганна Б Е З Р У К О В А

МАНУФАКТУРА HERING BERLIN БУЛА ВІДКРИТА В БЕРЛІНІ 1992-ГО РОКУ, НЕЗАБАРОМ ПІСЛЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ. ЦЯ ПОДІЯ ЯКОСЬ ВПЛИНУЛА НА ФІЛОСОФІЮ БРЕНДА?

та з багатьох інших країн. Це, безумовно, тримає в тонусі та не дозволяє розслабитися.

Після возз'єднання Німеччини Берлін відкрив себе для творчих людей. Тому ми вибрали нову столицю для розташування своєї мануфактури. Ми всі родом не з Берліна. Нас привабив дух креативної нової берлінської публіки. І сьогодні Берлін залишається містом, куди з'їжджаються талановиті люди з усієї Німеччини

ЗА 20 РОКІВ ВИ ПЕРЕНЕСЛИ «ДОРОГОЦІННИЙ» ФАРФОР З ЗАКРИТИХ СЕРВАНТІВ НА СТОЛИ ВІТАЛЕНЬ. ЯК HERING BERLIN ВДАЛОСЯ ТАК ШВИДКО ЗМІНИТИ ТРАДИЦІЇ, ЯКИХ ДОТРИМУВАЛИСЯ СТОЛІТТЯМИ? Основна відмінність Hering Berlin від традиційних старовинних фарфорових мануфактур — в тому, що бренд не створює

December’

 | Air magazine Lviv®


GUIDE

так званий «повний сервіз», як це було традиційно раніше. Різні форми предметів і декори можна поєднувати за своїм смаком. Вони не прив'язані до певної культури та традицій. З предметів колекції можна зібрати як традиційний європейський сервіз, так і сервіз східного стилю. Або створити свій, ні на що не схожий. Hering Berlin спеціалізується на бісквітному фарфорі (бісквітний фарфор — це матовий виріб, який не покритий глазур'ю зверху — прим. ред.). Він приємний на дотик і добре миється в посудомийних машинах.

ЯКІ ЩЕ ПЕРЕВАГИ БІЛОГО БІСКВІТНОГО ФАРФОРУ ВИ МОЖЕТЕ НАЗВАТИ? Hering Berlin працює з білим бісквітним фафором, тому що мета бренда — показати красу нічим не обробленого матеріалу. Красу так званої «білої землі». Ми працюємо з абсолютно чіткими формами предметів, які виглядають ефектно без додатків. Вся увага приділяється красі матеріалу, а не глазурі, яку зазвичай наносять поверх фарфору.

ПРАКТИЧНИЙ, ПРИРОДНИЙ ДИЗАЙН ВИРОБІВ БРЕНДА — ЦЕ ВИКЛЮЧНО ВПЛИВ СУЧАСНОСТІ? Перевага бісквітного фарфору полягає в тому, що на ньому можна створювати декори, які будуть більш виразними, ніж на глазурованій поверхні. Але в цьому ремеслі необхідні глибокі знання, досвід і, звичайно, інновації у виробництві. Наприклад, при роботі з синім кобальтом на бісквітній порцеляні створюються ефекти акварелі або ефект 3D, залежно від бажаного результату. Також реакція кольорової глазурі на бісквітному фарфорі зовсім інша, ніж на глазурованих поверхнях. Саме це надихає нас в роботі — експериментувати та бачити нову реакцію матеріалу.

СТВОРЮЮЧИ НОВІ КОЛЕКЦІЇ, НА ЯКОГО ПОКУПЦЯ ВИ ОРІЄНТУЄТЕСЬ? Раніше фарфор мануфактурного виробництва традиційно призначався для королівських сімей і дворян. Це завжди були дорогі складні технології, ручне виготовлення. Якщо йдеться про наш час, можна сказати, що це фарфор для нових, сучасних «королів і дворян». Загалом, вироби Hering Berlin — для тих, хто цінує мистецтво ручної роботи, дизайн та індивідуальність.

ЯК ДОВГО МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ БІСКВІТНИЙ ФАРФОР HERING BERLIN? ЧИ ПОТРЕБУЄ ВІН ОСОБЛИВОГО ДОГЛЯДУ? Якщо правильно з ним поводитися, то все життя. Наш фарфор не вимагає особливого догляду, адже практично не має пор і не вбирає в себе кольорові пігменти їжі. Для миття бажано не використовувати металеві губки — на білому можуть залишатися сліди металу. Але навіть вони легко відмиваються миючим молочком.

HERING BERLIN НЕ ПРОСТО ЗАДАЄ ТОН В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ — БРЕНД ЗМІНЮЄ САМЕ ПОНЯТТЯ ПОБУТУ, СТОЛОВОГО ОЗДОБЛЕННЯ. ДО ЯКИХ ФОРМ HERING BERLIN ПРАГНЕ СЬОГОДНІ? Hering Berlin прагне взяти найкраще з самого матеріалу — це відображається в особливості форм. Твердий фарфор найкраще виготовляється процесом обертання. Завдяки цьому він дуже міцний і довговічний. Тому манера виготовлення предметів має великий вплив на їх форми. Є паралелі з виробами

«

Мета бренда — показати красу нічим не обробленого матеріалу» Стародавньої Греції, про які ми випадково дізналися від одного мистецтвознавця. І причина одна: сьогодні та тоді виготовлення виконано на гончарному крузі. Вже стародавні греки намагалися отримати максимум від матеріалу. Так само створює свої форми Hering Berlin.


GUIDE

ПЕРША У ЛЬВОВІ

ШКОЛА ШЛЯХЕТНИХ ПАНЯНОК ВИТОНЧЕНІ МАНЕРИ, ВИШУКАНА МОВА, ЕЛЕГАНТНА ПОСТАВА ТА ОБІЗНАНІСТЬ У МИСТЕЦТВІ  РИСИ СПРАВЖНЬОЇ ПАНЯНКИ. МРІЄТЕ, ЩОБ ВАША ДОЧКА ЗДОБУЛА НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ? ДЛЯ ЦЬОГО ТЕПЕР НЕ ТРЕБА ЇХАТИ В ІНШІ МІСТА ТА КРАЇНИ  У КВІТНІ ЦЬОГО РОКУ ПЕРША ШКОЛА ШЛЯХЕТНИХ ПАНЯНОК ВІДКРИЛАСЬ У ЛЬВОВІ.

Навчання у львівській Школі шляхетних панянок проводять досвідчені професійні викладачі, які з розумінням та любов'ю ставляться до всіх дітей. Кожна панянка, яка навчається в школі, опановує такі дисципліни: H Етикет, вишукані манери H Риторика, літературна мова H Елегантність (зовнішній вигляд) H Добрі справи (спецкурс з благодійності) H Кулінарія (майстер-класи) H Психологія (розвиток жінки) H Мистецтвознавство H Основи флористики

У школі дівчата отримують не тільки базові знання з необхідних дисциплін, а й практичний досвід. Юні панянки відвідують театри, галереї, благодійні та світські заходи. Школа докладає максимум зусиль, щоб кожна дівчинка стала справжньою панянкою. Панянкою, яка вміє ефектно вирізнятися не лише зовнішністю, а й поведінкою, знаннями та манерами. «Наприкінці навчання на званій вечері панянки отримують дипломи. Зараз у школі успішно навчається кілька груп дівчаток, — розповідає засновниця школи Соломія Басараб. — Кожній дівчині викладачі приділяють багато уваги та часу, тому в одній групі навчаються не більше восьми панянок. Зараз триває набір у нові групи».

ШКОЛА ШЛЯХЕТНИХ ПАНЯНОК ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ДІВЧАТ ВІКОМ ВІД 7 ДО 17 РОКІВ. ЗАНЯТТЯ ВІДБУВАЮТЬСЯ У ЦЕНТРІ МІСТА ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ, КУРС ТРИВАЄ ТРИ МІСЯЦІ. | promotion

(096) 63-50-171 pani.lviv@ukr.net рani.lviv.ua facebook.com/Pani.Lviv


PERSONAL

Air magazine Lviv® | December'

 | promotion

GUIDE


P E R S OS N PA O LR TG U I D E

НА ФІНІШНІЙ

ПРЯМІЙ 2016ГО УКРАЇНСЬКІ СПОРТСМЕНИ НЕ РАЗ СТАВАЛИ ГОРДІСТЮ КРАЇНИ. ПРОТЯГОМ ВСЬОГО РОКУ МИ СТЕЖИЛИ ЗА ВИСТУПАМИ НАШИХ АТЛЕТІВ, ПЛАВЦІВ, БОКСЕРІВ, ГІМНАСТІВ, ФУТБОЛІСТІВ І ВСІХ ТИХ, ХТО ТВОРИВ НОВУ СПОРТИВНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ. У ЦЬОМУ НОМЕРІ МИ РОЗПОВІМО ПРО ЯСКРАВІ СПОРТИВНІ ПОЄДИНКИ, В ЯКИХ УКРАЇН ЦІ ПОКАЗАЛИ НЕ ТІЛЬКИ ЖАГУ ДО ПЕРЕМОГИ, А Й УМІННЯ З ГІДНІСТЮ ПРИЙМАТИ ПО РАЗКИ.

Текст: Світлана С Т Е Ц Е Н КО

ПЛЕЙ-ОФФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ ГАНДБОЛЬНИЙ СЕЗОН 2016 РОКУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПРОЙ ШОВ ЯСКРАВО: ЗАПОРІЗЬКИЙ МОТОР ВПЕРШЕ ВИЙШОВ В ПЛЕЙОФФ ГАНДБОЛЬНОЇ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ. Крім того, збірна України у виїзному матчі перемогла іспанську команду «Натурхаус Ла Ріоха» з рахунком 31:30. Наступний поєдинок у березні завершився для запорожців програшем сильному супернику — угорській команді «Веспрем» з рахунком 24:29. Але, незважаючи на поразку, цей сезон міжнародних ігор для українських гандболістів став найдовшим. А значить, уболівальникам варто очікувати від команди нових спортивних досягнень.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S OS N PA O LR TG U I D E

МАТЧ ЕЛІНИ СВІТОЛІНОЇ Минулого року 21-річна Еліна Світоліна побила рекорд України і стала 15-ю ракеткою світу. Вона виграла одиночний турнір в Куала-Лумпур, дійшла до півфіналу турнірів в Дубаї, Токіо, Пекіні та Москві, стала фіналісткою турнірів в Нью-Хейвені та Чжухаї. На Олімпіаді 2016 у Ріо-де-Жанейро Еліна обіграла першу ракетку світу Серену Вільямс, але програла Петрі Квітовій з Чехії. В оновленій класифікації Світоліна посіла 14-е місце.

НА ОЛІМПІАДІ 2016 У РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ЕЛІНА СВІТОЛІНА ОБІГРАЛА ПЕРШУ РАКЕТКУ СВІТУ СЕРЕНУ ВІЛЬЯМС

«ШАХТАР» — «ШАЛЬКЕ» В ЛІЗІ ЄВРОПИ ПОСІВШИ ТРЕТЄ МІСЦЕ У СВОЇЙ ГРУПІ В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ, НАВЕСНІ ДОНЕЦЬКИЙ ШАХТАР ЗІГРАВ У ПЛЕЙОФФ ДРУГОГО ЗА ЗНАЧИМІ СТЮ ЄВРОКУБКА  ЛІЗІ ЄВРОПИ. Першим суперником українців став німецький «Шальке», якого наші футболісти блискуче обіграли з рахунком 3:0. Чудо-гол Марлоса п'ятою досі перед очима у багатьох уболівальників! Далі були перемоги над бельгійським «Андерлехтом» і португальською «Брагою», і тільки в півфіналі іспанській «Севільї» вдалося зупинити українців на шляху до заповітного трофею. У новому сезоні 2016-2017 «Шахтар» не зміг пройти в груповий етап Ліги Чемпіонів, поступившись швейцарцям з «Янг Бойз». Однак, набравши максимальну кількість очок, команда лідирує у своїй групі в Лізі Європи, здобувши перемогу у всіх чотирьох зустрічах. Air magazine Lviv® | December'


SPORT

БІЙ КЛИЧКО — Ф'ЮРІ Поразка чемпіона світу з боксу Володимира Кличка в поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі — гучна спортивна подія минулого року. Щоб не йти зі спорту переможеним, український боксер хотів перемогти в реванші. Довгоочікуваний матч за звання чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі серед професіоналів повинен був відбутися 29 жовтня у Манчестері. Але суперник

Володимира три рази переносив бій і зрештою відмовився виступати. За це боксера позбавили титулів чемпіона світу за трьома версіями. Причиною відмови стали серйозні психологічні проблеми, які завадили Ф'юрі підготуватися до відповідального бою. Тепер Володимир боротиметься за кожен чемпіонський пояс окремо.

ЧЕМПІОНСЬКИЙ БІЙ ОЛЕКСАНДРА УСИКА 2016 рік запам'ятався нам боєм, який приніс Україні новий чемпіонський титул. 29-річний ОЛЕКСАНДР УСИК  НОВИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ З БОКСУ У ВАЖКІЙ ВАЗІ ЗА ВЕРСІЄЮ WBO. Перемогу Олександр завоював 17 вересня в Гданську, відібравши чемпіонський пояс у поляка Кшиштофа Гловацького у 12-раундовому поєдинку.

December’

 | Air magazine Lviv®


P E R S OS NP A O LR TG U I D E

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ: 11 МЕДАЛЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБІРНОЇ У серпні вся увага спортивного світу була прикута до Олімпіади. З РІОДЕЖАНЕЙРО, ДЕ ВІДБУВАЛИСЬ ЗМАГАННЯ, НАША ЗБІРНА ПРИВЕЗЛА 11 МЕДАЛЕЙ. Чемпіонами літніх Олімпійських ігор стали Олег Верняєв (гімнастика) і Юрій Чебан (веслування). «Срібло» завоювали Павло Тимощенко (п'ятиборство), Сергій Куліш (кульова стрільба), Жан Бе-

ШАХИ: МАТЧ ЗА ЗВАННЯ ЧЕМПІОНКИ СВІТУ ЦЬОГО РОКУ МАРІЯ МУЗИЧУК — шахова королева 2015 — ЗАХИЩАЛА ЧЕМПІОНСЬКИЙ ТИТУЛ, ЗМАГАЮЧИСЬ З КИТАЙСЬ КОЮ ШАХІСТКОЮ ХОУ ІФАНЬ. Турнір відбувся в березні у Львові. З дев'яти напружених партій три завершилися перемогою Хоу Іфань, інші були зіграні внічию. В результаті шахова корона дісталася суперниці Марії.

Air magazine Lviv® | December'

ленюк (греко-римська боротьба), Олег Верняєв та жіноча збірна з фехтування на шаблях. Бронзовими призерами повернулися Ольга Харлан (фехтування на шаблях), Богдан Бондаренко (стрибки у висоту), Ганна Різатдінова (гімнастика), Тарас Міщук та Дмитро Янчук (каное-двійки).


BEAUTY

Записала: Софія Р УД Ь

Фото: Володимир Горлушко

ЗИМОВИЙ ВИРОК ДАРИНА ЗОЛОТАРЬОВА, beauty- і travel-блоґерка

ЗИМОВИЙ BEAUTYСЕЗОН ВВАЖАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНО ВІДКРИТИМ! ПРО MUST HAVE ГРУДНЕВОЇ КОСМЕТИЧКИ, СЕКРЕТИ ЗИМОВОГО ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ І НОВОРІЧНІ СВЯТА AIR MAGAZINE LVIV ПОГОВОРИВ З BEAUTYБЛОҐЕРКАМИ  АЙТЕН НОВРУЗОВОЮ І ДАРИНОЮ ЗОЛОТАРЬОВОЮ.

▶ BEAUTYТРЕНДИ ГРУДНЯ:

▶ ВИ ЛЮБИТЕ НОВОРІЧНІ

ЯКИХ ПРАВИЛ В ДОГЛЯДІ ЗА СОБОЮ ВАРТО ДОТРИ МУВАТИСЯ ЦЬОГО МІСЯЦЯ? Морози змушують мене перейти на делікатне очищення шкіри — не пінкою, а молочком, бальзамом, кремом. Зима не пробачає, якщо я забуваю зволожувати губи та кутикулу. Зате взимку можна яскравіше фарбувати очі: під час спеки тіні вже за пару годин втрачають охайний вигляд.

СВЯТА? БЕЗ ЧОГО НЕМО ЖЛИВО УЯВИТИ ВАШ НО ВИЙ РІК? Дуже люблю Новий рік за атмосферу безтурботності та стихійної доброти. Дякую маркетологам! Спасибі за всі ці вогники, сніжинки, ярмарки, ковзанки та пряники — завдяки їм я кожного разу поринаю в казку. Кілька років поспіль я проводжу зимові канікули в Італії. Крім звичних прикрас, там усюди будують presepe, або

▶ MUST HAVE ВАШОЇ ЗИМО ВОЇ КОСМЕТИЧКИ  ЩО ЦЕ? Дуже темні помади, лаки для нігтів і щільний кольдкрем для рук Avene — це єдине, що рятує шкіру після морозу.

вертепи — дуже красиві інсталяції євангельської сцени, в якій волхви приносять дари маленькому Ісусу. Всі вертепи дуже різноманітні: одні поміщаються на книжкову полицю, інші ж займають третину церкви. Ще в Італії всюди розставляють Різдвяні зірки — кущі, які до католицького Різдва розквітають величезними червоними квітами. Без цього не уявляю Новий рік!

▶ ЯКІ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ▶ ЯКИМ АРОМАТАМ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ВЗИМКУ? Теплі з амбровим акордом і гіркі деревні — Penhaligon's Lothair, А Taste оf Heaven by Kilian і Ambra di Luna від Ramon Monegal.

Lothair — унісекс-аромат, створений Bertrand Duchaufour. Ноти червоних ягід, кардамону, ягід ялівцю, бергамоту, грейпфрута та листя інжиру гармонійно поєднуються з акордами молочного соку інжиру, лаванди, магнолії, герані та чорного чаю. Крім того, в ароматі можна відчути ваніль, мускус, кедр, сіру амбру, дерево венге та дубовий мох.

ХОЧЕТЕ ОТРИМАТИ ЦЬОГО РОКУ? ЩО БУДЕТЕ ДАРУВА ТИ БЛИЗЬКИМ? Я б хотіла відвідати парфумерний майстер-клас. Мене привабили нішеві аромати та парфумерія made to measure (створена за індивідуальним замовленням). Вже починаю прислухатися, що радує моїх близьких і чого їм не вистачає. Думаю, як зазвичай, буду дарувати багато косметичних подарунків.

December’

 | Air magazine Lviv®


PERSO B EN AAUL T G YUIDE

АЙТЕН НОВРУЗОВА, beauty-блоґерка, менеджерка з маркетингу конкурсу «Міс Україна»

Blush від Clarins на кремовій основі, хайлайтер Manizers Cindy-Lou Manizer від theBalm. Для губ обираю помаду Rouge Pur Couture від YSL і кушони різних відтінків від Lancome: люблю їх за дуже жіночні та ніжні відтінки. Крім того, завдяки оліям вони відмінно доглядають за шкірою губ. Для щоденного макіяжу очей використовую туш Noir Couture Volume від Givenchy та палетку тіней Palette 5 Couleurs з колекційної серії Clarins. Це ідеальні тіні, які не скочуються: ввечері макіяж залишається таким самим, як вранці. Крім того, в цій серії гармонійно підібрані

▶ МОРОЗИ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ШКІРИ РУК. ЯКІ МЕТОДИ ДОДАТКОВОГО ЗВОЛОЖЕН НЯ І ЖИВЛЕННЯ ВИКОРИ СТОВУЄТЕ? Я щаслива власниця сухої шкіри, тому в зимовий період мені доводиться за нею доглядати особливо ретельно. Поживний крем і масло для кутикули завжди стоять на моєму робочому столі. Раз на два тижні використовую скраб. Виглядати доглянутими моїм рукам допомагає релакс-масаж з маслами, який мені роблять після манікюру. Це дуже приємна та корисна процедура.

▶ ЩО МОЖНА ЗНАЙТИ

та темні брови, які я злегка підкреслюю за допомогою пудри для брів від Artdeco і фіксую гелем бюджетної марки Be Ya.

▶ ВИ ВЖЕ ПРИДУМАЛИ,

У ВАШІЙ ГРУДНЕВІЙ КОСМЕТИЧЦІ? Для обличчя я обрала легкий тональний флюїд Teint Ideal від Vichy (він ідеально рівно лягає на шкіру), а також більш густу тональну основу Air Mat від Bourjois. Для корекції використовую бронзер від Artdeco, рум'яна від L'Оreal і Multi

Air magazine Lviv® | December'

відтінки. Також в моїй косметичці можна знайти синю туш Grandiose WideAngle Fan Effect Mascara від Lancome, яка надає очам цікавий ефект: оточуючі не відразу розуміють, що вії нафарбовані темно-синьою тушшю. Остання моя унікальна знахідка — палетка тіней Audacity in London від Lancome. З нею можна кожного дня створювати новий образ і проявляти свою фантазію на всі сто. Щодо брів: я дотримуюся всього природного та натурального. Природа подарувала мені густі

В ЯКОМУ ОБРАЗІ БУДЕТЕ ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК? Новорічної ночі можна дозволити собі найсміливіший і найбільш екстравагантний макіяж. Я поки не вирішила: зробити акцент глітером на очах або губах. Можливо, спробую використати face tattoo. Я ж дівчинка — натхнення прийде о 6 вечора 31 грудня.

▶ ЩО ПОРАДИТЕ ЧО ЛОВІКОВІ, ЯКИЙ ХОЧЕ ПО РАДУВАТИ КОХАНУ ЖІНКУ? Мені здається, ідеально підійдуть подарункові набори для макіяжу очей або парфуми. Вибираючи парфуми, рекомендую заздалегідь дізнатися у своєї половинки улюблений аромат. Можна піти на хитрість: ненароком зазирнути разом в торговий центр або зайти на сайт дистриб'юторів, де дівчата можуть непрозоро натякнути про свого фаворита.

▶ ЧИ ВІРИТЕ ВИ, ЩО НО ВОРІЧНОЇ НОЧІ ЗБУВАЮТЬ СЯ ВСІ МРІЇ? ЗАГАДУЄТЕ БА ЖАННЯ ПІД БІЙ КУРАНТІВ? Не вірю і не загадую. І навіть не складаю списків на рік. Для мене Новий рік — сімейне свято. Намагаюся насолодитися вечором в колі сім'ї. Це для мене найбільша радість.

▶ ЯКІ ЦІЛІ СТАВИТЕ НА НАСТУПНИЙ РІК? Дуже хочу не лінуватися займатися спортом, правильно харчуватися, більше відпочивати і, нарешті, почати подорожувати.


PERSONAL

GUIDE

ІГОР ПАЛИГА:

«ТІШУСЯ, ЩО КЛІНІКА «АЛЬТЕРНАТИВА» Є ОДНІЄЮ З ВІЗИТІВОК МІСТА ЛЕВА»

КЛІНІКА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ АЛЬТЕРНАТИВА ВЖЕ ПРОТЯГОМ СЕМИ РОКІВ УСПІШНО ПРАЦЮЄ НА РИНКУ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИ НИ. ЗА ЦЕЙ ЧАС ТИСЯЧІ РОДИН МАЛИ ЗМОГУ ВІДЧУТИ РАДІСТЬ БАТЬКІВСТВА. ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІНІКИ РОЗПОЧИНАЛАСЯ З НЕВЕЛИКО ГО КОЛЕКТИВУ ОДНОДУМЦІВ, В ПЛАНАХ ЯКИХ БУЛО СТВОРЕННЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ З ГАЛИЦЬКОЮ ДУ ШЕЮ. СЬОГОДНІ КОМАНДА ФАХІВЦІВ ПОПОВНИЛАСЯ, А ПЛАНИ ТА МРІЇ СЯГАЮТЬ НОВИХ ВИСОТ. ПРО ЗДОБУТКИ АЛЬТЕРНАТИВИ, МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОБОТИ МИ ПОГОВОРИЛИ З ДИРЕКТОРОМ КЛІНІКИ ІГОРЕМ ПАЛИГОЮ.

З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ КЛІНІКА СЬОГОДНІ?

ЧИ ІСНУЄ КОНКУРЕНЦІЯ СЕРЕД КЛІНІК, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ПОДІБНІ ПОСЛУГИ?

Звичайно, хотілося б, щоб наші мрії божеволіли від наших можливостей, однак реалії сучасного життя змушують відшуковувати нестандартні, справді альтернативні шляхи вирішення проблем як пацієнтів, так і розвитку клініки. В умовах кризи та фінансової нестабільності, повірте, іноді надзвичайно складно тримати баланс доступності лікування безпліддя для різних верств населення. Медичні послуги європейського рівня вимагають найсучаснішої апаратури та інших розхідних матеріалів, які апріорі не можуть бути дешевими. Водночас загальне зубожіння унеможливлює застосування допоміжних репродуктивних технологій для багатьох пар, які цього потребують. Але ані наша команда, ані пацієнти не опускають руки!

З кожним днем на ринку з’являються нові медичні заклади. Це позитивна тенденція, тому що здорова конкуренція спонукає лікарів до постійного розвитку та вдосконалення. Для успішної діяльності потрібно йти на кілька кроків попереду інших. Ми, наприклад, не робимо ставки на величезне приміщення або маркетинг, але вкладаємо кошти в закордонне навчання спеціалістів. Вони їздять світом у пошуках тих «скарбів», якими потім можуть скористатися у щоденній практиці. Також останнім часом ми повністю оновили обладнання ембріологічного блоку — серця будь-якої спеціалізованої клініки репродуктології. Як результат — високий показник настання вагітності.

ЯКІ МЕТОДИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ? ХТО ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО «АЛЬТЕРНАТИВИ»?

Уже 16-й рік поспіль Львівська міська рада та Львівська торгово-промислова палата організовують загальноміський конкурс «Обличчя міста». Цього року наша клініка стала лауреатом в номінації «Скарбниця здоров’я: Львів медичний». Звичайно, це приємно, бо всіх конкурсантів оцінювали з урахуванням думки громадських організацій, бізнесу, наукових кіл, органів влади та за інтерактивним голосуванням мешканців міста. Тішуся, що клініка «Альтернатива» є однією з візитівок міста Лева. Нас знають та відвідують не тільки львів’яни — до клініки приїздять пари з інших міст та областей України. Львів — мультивекторне місто з багатими медичними та культурними традиціями, тому пацієнти можуть не тільки приїхати на лікування до «Альтернативи», а й в якості туристів відчути неповторну атмосферу нашого давнього, але такого сучасного міста.

ЧУЛА, ЩО НЕЩОДАВНО КЛІНІКА ОТРИМАЛА ЧЕРГОВУ НАГОРОДУ... Ми застосовуємо усі найсучасніші методики лікування чоловічого та жіночого безпліддя, від найпростіших — внутрішньоматкових інсемінацій спермою чоловіка або донора до всіх видів запліднення іn vitro, донації яйцеклітин, кріопротоколів тощо. Фахівці клініки підбирають метод лікування індивідуально для кожної пари — це не рекламна фраза, а одна з наших «фішок». Зазвичай до нас потрапляють складні пацієнти, які вже роками лікувалися. Вони розглядають «Альтернативу» як останній шанс, що подарує довгоочікувану вагітність. Приходять люди різного віку, морально та фізично спустошені через численні безрезультатні походи до багатьох лікарів. Часто це пацієнти більш старшої вікової групи, тому що так склалося їхнє життя... Намагаємося допомогти всім. Донацію ооцитів, наприклад, пропонуємо тільки в крайніх випадках. Якщо існує хоча б якийсь відсоток для пари мати генетично рідну дитину, то застосовуємо так званий японський протокол з мінімальною гормональною стимуляцією для накопичення ембріонів з наступним переносом в сегментованому циклі. З метою збереження фертильності онкохворих жінок або при виснаженому оваріальному резерві пропонуємо також шанхайський протокол, тобто дві стимуляції в одному менструальному циклі. Маємо великий практичний досвід у використанні імуноглобулінів при невиношуванні вагітності, невдалих спробах запліднення іn vitro, імунологічному чиннику безпліддя тощо. І цей список наших послуг можна довго продовжувати.

НАБЛИЖАЮТЬСЯ НОВОРІЧНІ СВЯТА. ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ПОБАЖАТИ ЧИТАЧАМ? Іван Павло II колись сказав: «Вчора не належить тобі, майбутнє — непевне. Лише сьогодні належить тобі». Живемо на повну силу вже зараз: кохаємо, народжуємо дітей, втілюємо заплановане не з понеділка, не з Нового року, а найближчої миті. А зі старого року в новий забираємо лише позитивне ставлення до життя і здоров’я для себе та близьких! promotion |


ЛАЗЕРНЕ ФРАКЦІЙНЕ ШЛІФУВАННЯ: PERSONAL

GUIDE

ВАША ІДЕАЛЬНА ШКІРА ЩО ТАКЕ ЛАЗЕРНЕ ФРАКЦІЙНЕ ШЛІФУВАННЯ? Лазерне фракційне шліфування — це процедура, спрямована на омолодження шкіри, лікування рубців постакне, лікування посттравматичних рубців та шрамів. Сьогодні це єдина процедура, яка дозволить відчути гладкість шкіри на дотик.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ЛАЗЕРНОГО ФРАКЦІЙНОГО ШЛІ ФУВАННЯ? „ період реабілітації удвічі коротший, ніж після застосування лазерів попереднього покоління „ тривалий ефект „ досить однієї процедури для отримання необхідного результату „ відсутність хімічного та токсичного впливу „ лазери самостійно контролюють глибину впливу, що робить процедуру абсолютно безпечною „ може проводитися на будь-якій ділянці тіла

КОЛИ ПОКАЗАНЕ ЛАЗЕРНЕ ФРАКЦІЙНЕ ШЛІФУВАННЯ? „ глибокі та дрібні зморшки „ рубці після акне „ пігментні плями „ дрібні зморшки навколо очей — «гусячі лапки» „ зниження тонусу шкіри „ розтяжки „ нерівний, тьмяний колір обличчя „ шрами „ розтяжки на животі

М. ЛЬВІВ, ПР-Т ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 29А +38 (097) 243-01-23 | promotion

САМОЛІКУВАН Я МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я


BE

H E A LT H Y

За кожною успішною лікарнею — університет! ЦЬОГО РОКУ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ YEDITEPE ВІДЗНАЧАЄ 10РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАН НЯ. РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ, ПРОФЕСОР, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК ДЖАНАН АЙКУТ БІНҐЬОЛЬ І ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ YEDITEPE, ПРОФЕСОР, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК СІНА ЕР ДЖАН ПОДІЛИЛИСЯ ОСНОВНИМИ ІДЕЯМИ ТА ЦІЛЯМИ В РОБОТІ ЛІКАРНІ ТА УНІВЕРСИТЕТУ YEDITEPE.

Професор, ректор університету Yeditepe, доктор Джанан Айкут Бінґьоль: «Минулого року на мене справила враження промова президента Гарвардського університету Дрю Джіпліна Фауста: «Вища освіта має важливе значення для процвітаючого суспільства і є найсильнішою, найпотужнішою ланкою соціально-економічного розвитку». У статті, опублікованій у Forbes, координатор відділу третинної освіти групи Світового банку зазначив: «Елітні університети не марковані самодекларацією; замість цього їх положення визначається на підставі міжнародного визнання». Ці висловлювання яскраво ілюструють, чому ми надаємо велике значення міжнародному співробітництву —

університет уклав більше  договорів з університетами Північної Америки, Європи та Азії. Yeditepe — перший в Туреччині недержавний університет, акредитований за Програмою інституційної акредитації Асоціації університетів Європи (EUA), лідер серед турецьких вишів за кількістю іноземних партнерів. Щорічно ми приймаємо іноземних студентів з більш ніж  країн світу. Наші студенти можуть отримати освіту в США, Канаді, Європі, Росії і на Далекому Сході. Недалеко від лікарні розташоване студентське містечко, розраховане на   студентів. Прихильність університету до наукового розвитку, технологічної майстерності та гуманітарної допомоги вражає всіх наших пацієнтів. Римський поет Ювенал одного разу промовив прекрасні слова: «У здоровому тілі — здоровий дух». Якщо університет Yeditepe — здоровий дух, то лікарня Yeditepe намагається забезпечити здорове тіло. Те, що ми стали відомою на міжнародному рівні установою, яка прагне охопити проблеми та можливості стрімко змінного світу, відбулося тільки завдяки нашій спільній роботі».

Професор, декан медичного факультету університету Yeditepe, доктор Сіна Ерджан: «Органічний зв'язок між факультетом та лікарнею університету Yeditepe має важливе значення як з точки зору пацієнтів, так і з точки зору лікарів. Ми прагнемо розвивати цей зв'язок на найвищому рівні: вдосконалюватися як академічна установа, проводити дослідження, надавати першокласні медичні послуги пацієнтам з усіх куточків світу. У нас працюють  професорів і викладачів, навчаються

Лікарня університету Yeditepe, Стамбул

близько  студентів у всіх сферах сучасної медицини. Клінічне навчання відбувається в лікарні університету Yeditepe. Місія факультету — навчати лікарів за допомогою ефективних комунікацій забезпечувати послуги в галузі охорони здоров'я та управління, дотримуючись міжнародних стандартів якості, впроваджувати та використовувати новітні медичні технології. Навчання в університеті відбувається англійською мовою, що надає можливість викладачам і студентам представляти Yeditepe на міжнародному рівні, мати доступ до міжнародної медичної літератури. Бути академічною установою важливо з точки зору створення можливостей для міжнародного обміну. Практичний досвід наші студенти отримують, співпрацюючи з відомими професорами. Крім того, щорічно для проведення семінарів наш факультет відвідують викладачі Кембриджського, Оксфордського, Нью-Йоркського університетів, Лондонського імперського коледжу, університету Манчестера та Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана».

Департамент обслуговування іноземних пацієнтів: +90 544 371 61 13 international@yeditepehospital.com www.yeditepehospital.com

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


Ліцензія МОЗ України АE № 571227 від 16.10.2014 р.

ПРОФЕСІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ

М. ЛЬВІВ, ВУЛ. П. ОРЛИКА, 4 (032) 259-09-99 WWW.NOVO.LVIV.UA


Фото: Ігор Ф Е ДО Р І В

Balossa

Couture de Fleur

Edelvika

GraNat by Natali Grechana

IDoL

Ivanna Yukhymchuk

Kateryna Karol

Kostel’ni

Lesia Semi

Miniature

LVIV FASHION 2630 ЖОВТНЯ У ЛЬВОВІ ВІДБУВСЯ ХVІІІ LVIV FASHION WEEK. ЦЬОГО СЕЗОНУ ЛЬВІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МОДИ ЗМІНИВСЯ  ТРАДИЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРІВ ТРАНСФОРМУВАЛИСЬ У НОВІ ЦІКАВІ ПРОЕКТИ, ЗМІНИЛИСЯ ЛОКАЦІЇ  НА ОСНОВНОМУ МАЙДАНЧИКУ В МІЖНАРОДНОМУ АЕРОПОРТУ ЛЬВІВ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ПОКАЗИ ВІДБУВА ЛИСЯ ВЖЕ НЕ ДВА, А ТРИ ДНІ. ДОДАТКОВИМИ ЛОКАЦІЯМИ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ, ПОКАЗІВ ТА ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ СТА ЛИ ART STUDIO PASSAGE, PANORAMA LVIV HOTEL, ПАРКІНГ ТРЦ KING CROSS LEOPOLIS, АРЕНА ЛЬВІВ, LEOPOLIS HALL, ПЕРША СЦЕНА СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ ДРАМА.UA. Тиждень моди у Львові розпочався новим проектом для молодих брендів Brand Factory, який складався з трьох частин — fashion battle, pop-up store та fashion school. Fashion battle — конкурсний показ, змагання між новими українськими брендами. Pop-up store брендів-учасників працював протягом чотирьох днів в окремих шоу-румах в Opera Passage та Art Studio Passage. Fashion school — лекції, воркшопи з маркетингу та менеджменту

креативних індустрій, зустрічі з успішними українськими брендами. Переможці Brand Factory отримали призи від партнерів проекту. Першого дня відбулась також презентація бренда сучасних ювелірних прикрас Zhukova jewelry в Panorama Lviv Hotel та показ Steblakizm на сцені «Драма.UA». У рамках Lviv Fashion Week нові колекції продемонстрували

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


EVENT

LVIVFASHIONWEEK.COM

Mykytyuk&Yatsentyuk

OFF schedule Kristina As

OFF schedule SY

Oksana Mukha by Kateryna Yalova

Olesia Hryn

Pavlo Milcharek

Slastion

Sofitie

Tata Kalita

Vozianov

WEEK SS 2017 молоді дизайнери у проекті OFF Schedule, який разом з показом бренда Miniature відбувся на паркінгу ТРЦ King Cross Leopolis. На стадіоні «Арена Львів» Lesia Semi представила нову колекцію та презентувала нові парфуми свого бренда. У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького колекції весна/літо  продемонстрували Sofitie, Ivanna Yukhymchuk, GraNat by Natalia Grechana, Olesya Hryn, Kostelni, Slastion, Couture de Fleur, Mykytyuk&Yatsentyuk, Oksana Mukha by Kateryna Yalova, Tata Kalita, Kateryna Karol. Дебютні колекції презентували бренди Edelvika (Луцьк) та Pavlo Milcharek (Львів). Спеціальними гостями Lviv Fashion Week стали італійський бренд Balossa та українські дизайнери Федір Возіанов (Vozianov) і Серж Смолін (IDoL). Крім того, на основній локації – жовтня працював шоу-рум.

Air magazine Lviv® | December'

 | promotion

На Lviv Fashion Week завітали fashion-редактори, фотографи і байєри з Італії, Німеччини та Польщі. Гості Lviv Fashion Week відвідали лекцію відомого українського fashion-критика Зої Звиняцківської «Українська мода часів Незалежності: ключові міфи епохи» та круглий стіл на тему «Fashionосвіта в Україні: виклики та перспективи», який модерував завідувач кафедри художнього текстилю і моделювання костюма Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, блоґер Мирослав Мельник. Традиційний благодійний показ Roksolana Bogutska відбувся поза межами основної програми Lviv Fashion Week —  листопада у Mirotel Resort&Spa в Трускавці. Показ організовується спільно з фондом «Я не один»: всі кошти з продажу запрошень були спрямовані на допомогу дітям з сиротинців та малозабезпечених сімей.


ТИП/ АВІАКОМПАНІЯ

РЕЙС

НАПРЯМОК

ЄМНІСТЬ

ТИП/ ВІД ЛІТ

ПРИЛІТ

ДНІ ВИКОНАННЯ

НОТАТКИ

АВІАКОМПАНІЯ

РЕЙС

НАПРЯМОК

ПС

ЄМНІСТЬ

ВІД ЛІТ

ПС

ІТАЛІЯ ( БОЛОНЬЯ )

АВСТРІЯ ( ВІДЕНЬ ) AUA381

ВІДЕНЬ — ЛЬВІВ

DH8D

13:55

15:10

1034500

31.10–24.03

AUI301

ЛЬВІВ — БОЛОНЬЯ

B733

22:05

AUA382

ЛЬВІВ — ВІДЕНЬ

076

15:55

17:35

1034500

31.10–24.03

AUI302

БОЛОНЬЯ — ЛЬВІВ

133

1:15

AUI329

ЛЬВІВ — РИМ

B733

22:45

AUI330

РИМ — ЛЬВІВ

135

2:05

ІТАЛІЯ ( РИМ ) АЗЕРБАЙДЖАН ( БАКУ ) AHY8051

БАКУ — ЛЬВІВ

A320

17:20

21:00

0000007

06.11–25.03 06.11–25.03

AHY8052

ЛЬВІВ — БАКУ

146

22:20

1:35

0000007

AHY8051

БАКУ — ЛЬВІВ

A320

16:40

20:20

0000500

30.12

AHY8052

ЛЬВІВ — БАКУ

146

21:20

0:35

0000500

30.12

БІЛОРУСЬ ( МІНСЬК )

ЛИТВА ( ВІЛЬНЮС ) AUI168

ВІЛЬНЮС — ЛЬВІВ

E190

21:55

AUI167

ЛЬВІВ — ВІЛЬНЮС

109

0:10

DLH2550

МЮНХЕН — ЛЬВІВ

CRJ9

12:00

DLH2551

ЛЬВІВ — МЮНХЕН

084

14:00

НІМЕЧЧИНА ( МЮНХЕН )

BRU2827

МІНСЬК — ЛЬВІВ

E175

12:10

13:30

0234060

01.11–25.03

BRU2828

ЛЬВІВ — МІНСЬК

076

14:20

15:35

0234060

01.11–25.03

BRU2827

МІНСЬК — ЛЬВІВ

В735

12:10

13:30

1000507

21.11–24.03

BRU2828

ЛЬВІВ — МІНСЬК

126

14:20

15:35

1000507

21.11–24.03 ПОЛЬЩА ( ВАРШАВА )

ЄГИПЕТ ( ХУРГАДА ) AUI7024

ХУРГАДА — ЛЬВІВ

B739

8:00

11:50

1000000

31.10–20.03

AUI7023

ЛЬВІВ — ХУРГАДА

215

13:00

16:50

1000000

31.10–20.03

AUI7024

ХУРГАДА — ЛЬВІВ

B739

8:00

11:50

0004000

03.11–23.03

AUI7023

ЛЬВІВ — ХУРГАДА

215

13:00

16:50

0004000

03.11–23.03

UTN3222

ХУРГАДА — ЛЬВІВ

B738

8:30

12:30

0004000

30.10–23.03

UTN3221

ЛЬВІВ — ХУРГАДА

189

13:30

17:30

0004000

30.10–23.03

ЄГИПЕТ ( ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ ) UTN3232

ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ — ЛЬВІВ

B738

8:30

12:30

1000000

31.10–20.03

UTN3231

ЛЬВІВ — ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ

189

13:30

17:30

1000000

31.10–20.03

BAY4474

ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ — ЛЬВІВ

MD83

10:10

14:00

0030000

16.11–22.03

BAY4473

ЛЬВІВ — ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ

170

15:20

19:20

0030000

16.11–22.03

ІЗРАЇЛЬ ( ТЕЛЬ-АВІВ ) AUI783

ЛЬВІВ — ТЕЛЬ-АВІВ

109

17:40

21:00

0030007

30.10–22.03

AUI784

ТЕЛЬ-АВІВ — ЛЬВІВ

E190

22:00

1:30

0004000

30.10–23.03

AUI784

ТЕЛЬ-АВІВ — ЛЬВІВ

E190

22:00

1:30

1000000

31.10–20.03

ІСПАНІЯ ( МАДРИД ) AUI943 AUI944

ЛЬВІВ — МАДРИД МАДРИД — ЛЬВІВ

B738 180

21:40 2:20

1:10 06:00 (+1)

0000007 0000007

30.10–20.03 30.10–20.03

LOT763

ВАРШАВА — ЛЬВІВ

E175

16:10

LOT764

ЛЬВІВ — ВАРШАВА

079

17:45

LOT765

ВАРШАВА — ЛЬВІВ

E195

13:55

LOT766

ЛЬВІВ — ВАРШАВА

108

15:45

LOT765

ВАРШАВА — ЛЬВІВ

E195

13:55

LOT766

ЛЬВІВ — ВАРШАВА

108

15:45

ПОЛЬЩА ( РАДОМ ) SRN725

РАДОМ — ЛЬВІВ

SF34

18:30

SRN726

ЛЬВІВ — РАДОМ

033

20:15

SRN727

РАДОМ — ЛЬВІВ

SF34

16:55

SRN728

ЛЬВІВ — РАДОМ

033

18:40

Т УРЕЧЧИНА ( СТАМБУЛ ) THY0441

СТАМБУЛ — ЛЬВІВ

B738

12:45

THY0442

ЛЬВІВ — СТАМБУЛ

151

15:20

PGT634

СТАМБУЛ — ЛЬВІВ

B738

13:25

PGT635

ЛЬВІВ — СТАМБУЛ

189

16:20

AUI704

СТАМБУЛ — ЛЬВІВ

E190

5:30

AUI703

ЛЬВІВ — СТАМБУЛ

109

2:30

AUI703

ЛЬВІВ — СТАМБУЛ

B738

22:10

AUI704

СТАМБУЛ — ЛЬВІВ

180

1:10

UJX271

ЛЬВІВ — СТАМБУЛ

А320

15:35

UJX270

СТАМБУЛ — ЛЬВІВ

164

18:15

UJX271

СТАМБУЛ — ЛЬВІВ

А320

10:50

UJX270

ЛЬВІВ — СТАМБУЛ

164

13:30

promotion | December’

 | Air magazine Lviv®


РОЗКЛА Д РЕЙСІВ за київським часом ТИП/ ДНІ ВИКОНАННЯ

ПРИЛІТ

АВІАКОМПАНІЯ

НОТАТКИ

РЕЙС

НАПРЯМОК

ЄМНІСТЬ

ВІД ЛІТ

ПРИЛІТ

ДНІ ВИКОНАННЯ

НОТАТКИ

ПС

УКРАЇНА ( БОРИСПІЛЬ ) 0:15

0004000

03.11–24.03

03:15 (+1)

0004000

03.11–24.03

1:05

0000060

05.11–25.03; крім 31.12

04:20 (+1)

0000060

05.11–25.03; крім 31.12

AUI033

БОРИСПІЛЬ — ЛЬВІВ

В735

19:35

20:40

1234567

AUI034

ЛЬВІВ — БОРИСПІЛЬ

110

7:00

8:10

1234567

30.10–25.03; крім 31.12 30.10–25.03; крім 31.12

AUI035

БОРИСПІЛЬ — ЛЬВІВ

B735

15:10

16:20

1000000

31.10–20.03

AUI036

ЛЬВІВ — БОРИСПІЛЬ

110

17:00

18:10

1000000

31.10–20.03

AUI035

БОРИСПІЛЬ — ЛЬВІВ

B735

9:25

10:35

0000500

04.11–24.03

AUI036

ЛЬВІВ — БОРИСПІЛЬ

110

11:15

12:25

0000500

04.11–24.03

AUI035

БОРИСПІЛЬ — ЛЬВІВ

E190

15:30

16:40

0030007

30.10–22.03

23:15

0030507

30.10–24.03

AUI038

ЛЬВІВ — БОРИСПІЛЬ

109

6:00

7:10

0004000

30.10–23.03

1:30

1004060

30.10–24.03

AUI038

ЛЬВІВ — БОРИСПІЛЬ

109

8:50

10:00

1000000

31.10–20.03

13:20

1030567

15:20

1030567

УКРАЇНА ( ДНІПРО )

30.10–25.03; крім 24.12; 25.12; 31.12

UDN203

ДНІПРО — ЛЬВІВ

E145

6:00

7:50

1000000

31.10–12.12; 26.12–20.03

30.10–25.03;

UDN204

ЛЬВІВ — ДНІПРО

048

9:15

11:05

1000000

31.10–12.12; 26.12–20.03

UDN203

ДНІПРО — ЛЬВІВ

E145

6:00

7:50

0000500

04.11–16.12

UDN204

ЛЬВІВ — ДНІПРО

048

18:10

20:00

0000500

04.11–16.12

крім 24.12; 25.12; 31.12

17:00

1234067

18:55

1234067

14:55

1234507

16:45

1234507

14:55

0000060

30.10–25.03; крім 25.12 30.10–25.03; крім 25.12 30.10–25.03; крім 24.12; 31.12 30.10–25.03; крім 24.12; 31.12 17.12

16:45

0000060

17.12

19:45

0004000

30.10–25.03

21:15

0004000

30.10–25.03

18:10

0000007

30.10–25.03

19:40

0000007

30.10–25.03

UDN203

ДНІПРО — ЛЬВІВ

E145

6:00

7:50

0000500

23.12 – 24.03; крім 30.12

UDN204

ЛЬВІВ — ДНІПРО

048

9:00

10:50

0000500

23.12 – 24.03; крім 30.12

UDN203

ДНІПРО — ЛЬВІВ

E145

6:00

7:50

0004000

29.12

UDN204

ЛЬВІВ — ДНІПРО

048

9:00

10:50

0004000

29.12

UDN203

ДНІПРО — ЛЬВІВ

E145

5:50

7:40

1000000

19.12

UDN204

ЛЬВІВ — ДНІПРО

048

18:00

19:50

1000000

19.12

048

8:30

9:15

0000500

04.11–16.12

E145

16:25

17:10

0000500

04.11–16.12

048

8:30

9:15

1000000

19.12

E145

16:25

17:10

1000000

19.12

УКРАЇНА ( ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ) UDN345

ЛЬВІВ — ІВАНОФРАНКІВСЬК ІВАНО-

UDN346

ФРАНКІВСЬК — ЛЬВІВ

14:25

0204007

30.10–25.03

17:05

0204007

30.10–25.03

15:25

1030507

31.10–24.03

18:20

1030507

31.10–24.03

7:30

1000000

31.10–20.03

4:30

1000000

31.10–20.03

0:05

0030500

30.10–25.03

03:10 (+1)

0030500

30.10–25.03

17:15

1030006

30.10–25.03

20:10

1030006

30.10–25.03

12:30

0000500

30.10–25.03

15:15

0000500

30.10–25.03

Air magazine Lviv® | December'

UDN345

ЛЬВІВ — ІВАНОФРАНКІВСЬК ІВАНО-

UDN346

ФРАНКІВСЬК — ЛЬВІВ

УКРАЇНА ( КИЇВ ) MSI263

КИЇВ — ЛЬВІВ

АН24

10:00

11:20

1030500

31.10–24.03

MSI264

ЛЬВІВ — КИЇВ

048

18:00

19:20

1030500

31.10–24.03

MSI265

КИЇВ — ЛЬВІВ

АН24

11:00

12:20

0000060

05.11–25.03

MSI266

ЛЬВІВ — КИЇВ

048

18:20

19:40

0000007

30.10–19.03

Розклад попередній, можуть бути зміни

 | promotion


PARTNERS

АВІАКВИТКИ І АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЛЬВІВ ІМ. ДАНИЛA ГАЛИЦЬКОГО м. Львів, вул. Любінська, 168 (032) 229-81-12 www.lwo.aero АВIАКОМПАНIЯ МАУ www.flyUIA.com ТУРЕЦЬКІ АВІАЛІНІЇ (032) 297-08-49

АВТО AUDI ЦЕНТР ЛЬВІВ м. Львів, вул. Липинського, 54д (032) 297-12-97 ТОВ НІКОЗАХІД м. Львів, вул. Липинського, 50б (032) 298-95-55 salon_niko@lv.niko.ua ТЗОВ ЗАХІД МОТОРС м. Львів, вул. Липинського, 50б (032) 297-6-297 salon-mazda@mazda-lviv.com.ua ПАТ ГАЛИЧИНА АВТО м. Львів, вул. Городоцька, 282 (032) 232-07-72 galychyna-avto.ukravto.ua АВТОЦЕНТР РІК АВТО м. Львів, вул. Щирецька, 36 (ТВК «Південний») (032) 295-88-88 (067) 100-90-20 rikauto.com.ua ТОЙОТА ЦЕНТР ЛЬВІВ ДІАМАНТ м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 (032) 2-777-777 (067) 252-77-77 toyota.lviv.ua РАДАРСЕРВІС (032) 232-12-30 radar-service.ukravto.ua ТОВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8 (032) 251-20-23 ТОВ ПОРШЕ УКРАЇНА м. Київ, пр-т Павла Тичини, 18 www.volkswagen.ua

ГОТЕЛІ CITADEL INN HOTEL & RESORT м. Львів, вул. Грабовського, 11 (032) 295-77-77 www.citadel-inn.com.ua NOBILIS HOTEL м. Львів, вул. О. Фредра, 5 (032) 295-2-595 www.nobilis-hotel.com.ua ГОТЕЛЬ ШВЕЙЦАРСЬКИЙ м. Львів, вул. Кн. Романа, 20 (032) 2-403-777 (096) 2-403-777 swiss-hotel.lviv.ua ATLAS DELUXE HOTEL м. Львів, пр-т Шевченка, 27 (032) 261-47-64 (067) 555-9-111

RUDOLFO HOTEL м. Львів, вул. Вірменська, 4 (032) 236-80-00 rudolfo.net

ЄВРОГОТЕЛЬ м. Львів, вул. Тершаковців, 6а (032) 242-40-02 www.eurohotel.lviv.ua

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ESTEL м. Львів, вул. Липинського, 54 (098) 314-22-64, (032) 252-35-68 www.estel.com.ua

ГОТЕЛЬ ЗАМОК ЛЕВА м. Львів, вул. Глінки, 7 (032) 297-15-63 (032) 238-61-16 (032) 238-61-15 (032) 237-82-51

КРАСА І ЗДОРОВ’Я

КЛІНІКА АЛЬТЕРНАТИВА м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 (063) 230-18-72 (032) 232-77-83 www.ivf.lviv.ua

DELUXE HOTEL КУПАВА м. Львів, вул. Комарова, 17 (032) 245-05-66 (067) 238-35-36 www.kupavahotel.com ГОТЕЛЬ АСТОРIЯ м. Львів, вул. Городоцька, 15 (032) 253-73-53 ГОТЕЛЬ НОТА БЕНЕ м. Львів, вул. Поліщука, 78а (032) 234-90-92 (032) 234-90-96 www.notabenehotel.com RIUS BUSINESS CENTRE & HOTEL м. Львів, вул. Гнатюка, 12а (032) 297-18-78 (096) 955-44-33 www.rius.com.ua/ukr PANORAMA LVIV HOTEL м. Львів, пр-т Свободи, 45 (032) 225-90-00 (093) 231-81-93 panorama-hotel.com.ua ГОТЕЛЬ ТАУРУС м. Львів, пл. Кн. Святослава, 5 (032) 255-44-51 hotel-taurus.com.ru VINTAGE BOUTIGUE HOTEL м. Львів, вул. Сербська, 11 вул. Староєврейська, 25/27 (032) 235-68-34 vintagehotel.com.ua АРТГОТЕЛЬ МОДЕРН м. Львів, пр-т Шевченка, 28 (068) 709-99-33 (032) 297-76-30 modern-arthotel.com ГОТЕЛЬ RAMADA LVIV м. Львів, вул. Городоцька, 300 (032) 243-00-10 (067) 320-44-77 ramadalviv.com.ua IBIS STYLES LVIV CENTER м. Львів, вул. Шухевича, 3 (032) 254-67-67 www.ibis.com FAIRMONT GRAND HOTEL KYIV м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1 (044) 322-88-88 (044) 322-88-99 www.fairmont.com CITYHOTEL м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 56а (044) 393-59-00 факс: (044) 393-59-16 sale@cityhotel.kiev.ua www.cityhotel.ua KAVALIER BOUTIQUE HOTEL м. Львів, вул. Старознесенська, 70 (032) 242-39-93 (093) 197-01-14 reservation@kavalier.com.ua

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ДЕРМАТОЛОГІЇ НОВОДЕРМ м. Львів, вул. Сахарова, 82 (032) 240-08-13 (067) 65-77-999 КЛІНІКА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПЕРСОНА ЛЮКС м. Львів, вул. Богомольця, 3 (067) 380-80-25 (032) 75-11-16 personalux.com

СТУДІЯ КРАСИ MARTELLE м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100е (093) 42-444-55 (097) 030-91-95 ЛIКАРНЯ УНIВЕРСИТЕТУ YEDITEPE +90 544 371 61 13 www.yeditepehospital.com

OLFA, ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ДИСТРИБ’ЮЦІЯ (044) 530-11-38 www.olfa.ua

ЦЕНТР МЕДИЧНИХ ІННОВАЦІЙ NOVO м. Львів, вул. П. Орлика, 4 (032) 259-09-99 www.novo.lviv.ua

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА ПЕРФЕКТ ДЕНТ м. Львів, вул. Академіка Павлова, 12 (032) 275-07-49 perfectdent.lviv.ua

КАФЕ ТА РЕСТОРАНИ

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА РІКОТА м. Львів, вул. В. Великого, 31 (032) 234-02-14

ДОМАШНІЙ РЕСТОРАН ГАЛУШКО м. Львів, вул. Дудаєва, 16 (099) 173-77-99 (098) 993-97-99 www.galushko-consulting.com

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ м. Львів, вул. Заводська, 7 (032) 295-4-000 (067) 295-4-000 (095) 295-4-000 www.medcenter.lviv.ua АВСТОРСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ МАР’ЯНИ МЕЛЬНИЧУК 38 (050) 315-59-03, 38 (032) 260-30-60 laserdentist.com.ua ЛЕОДЕРМ м. Львів, пр-т Червоної Калини, 29а (097) 243-01-23 leoderm.ua ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ МЕДІОСТАР м. Львів, вул. Городоцька, 62 (032) 253-05-05, (067) 833-05-05 (067) 833-05-05, (050) 833-05-05 mediostar@gmail.com mediostar.ua СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА VILLA LOUISA м. Львів, вул. Пекарська, 55 (098) 605-44-49 www.villalouisa.com.ua МАНІКЮРНА СТУДІЯ КАРАМЕЛЬ м. Львів, вул. Таманська, 9 (063) 184-77-70 (098) 914-77-70 м. Львів, вул. В. Великого, 59а (097) 882-00-88 (073) 882-00-88 м. Львів, вул. Чехова, 30 (096) 015-00-55, (093) 930-05-55 КОСМЕТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР REALITY м. Львів, пр-т Чорновола, 67б (032) 232-83-59 (098) 444-51-45 www.reality.lviv.ua ОРТОДОНТ І Я www.ortodontiya.com

КАВ’ЯРНЯ GLORY CAFE м. Львів, пл. Міцкевича, 1 (032) 297-02-97

ПАБРЕСТОРАН ДУБЛIН м. Львів, пр. Крива Липа, 5 (032) 261-61-71 dublin.com.ua KREDENS CAFE м. Львів, с. Сокільники, ТРЦ King Cross Leopolis, вул. Стрийська, 30 (032) 232-82-66 вул. Валова, 5 (вхід з вул. Галицька) (032) 235-45-13 пр. Крива Липа, 3 (032) 261-56-05 пр-т Свободи, 37 (032) 255-42-34 пл. Катедральна, 5 (також є вхід з вул. Галицька, 4) (032) 235-56-36 www.kredens.com.ua ФЕЛІЧІТА ЛЬВІВ м. Львів, пл. Міцкевича, 1, готель «ЖОРЖ» (067) 361-28-28 ШЕКСПІР м. Львів, вул. Любінська, 144 (032) 295-52-95 КУЛІНАРНА СТУДІЯ КРИВА ЛИПА м. Львів, пр. Крива Липа, 8 (032) 2-553-100 DEL PESTO м. Львів, вул. Костюшка, 6 (032) 255-00-80 delpesto.lviv.ua КАФЕ №  м. Львів, пл. Катедральна, 5 (032) 242-33-69 cafe1.virtual.ua ШТРУДЕЛЬ ХАУС м. Львів, вул. Шевська, 6 (032) 294-82-06 strudelhaus.com.ua

December’

 | Air magazine Lviv®


PERP SA OR N TANL E G RS UIDE

САЛО м. Львів, пр-т Свободи, 6/8 (032) 235-55-36 saloart.com.ua

THE ГРИЛЬ м. Львів, вул. Театральна, 22 (032) 235-49-91 thegrill.com.ua

ДИЗАЙНЕР ВІКТОР ЧЕРКАСЬКИЙ м. Львів, пл. Міцкевича, 1, бутик «Віктор Черкаський» (067) 474-05-59

BIGOS PUB м. Львів, пл. Соборна, 2а (067) 90-50-913 facebook.com/bigospub

MON CHEF м. Львів, вул. Городоцька, 15 (050) 372-82-91 monchef.com.ua

WINETIME м. Львів, пр-т Чорновола, 45 (032) 244-88-00 www.winetime.ua

(098) 575-79-99

РЕСТОРАН ГОЛОДНИЙ МИКОЛА м. Львів, вул. Стрийська, 352 (098) 229-22-22

КАВ’ЯРНЯ СВІТ КАВИ м. Львів, пл. Катедральна, 6 (032) 297-56-75 www.svitkavy.com

КОЛІЖАНКА м. Львів, вул. Чайковського, 10 www.kolizanka.com

www.azbukasvitu.lviv.ua

РЕСТОРАН АМАДЕУС м. Львів, вул. Катедральна, 7 (032) 235-63-16

TARTUFO TRATTORIA м. Львів, вул. Під Дубом, 7б, ТЦ Forum Lviv (063) 264-04-65 (068) 885-47-36 tortufo.lviv@gmail.com

РЕСТОРАН ЧОРНИЙ КІТ м. Львів, вул. Гвардійська, 4 (032) 244-42-40

РЕСТОРАН ШАХЕРЕЗАДА м. Київ, 25-й км Новообухівського шосе (096) 282-80-44 www.shaherezada.kiev.ua

МАГАЗИНИ ТА БУТИКИ

РОЗВАГИ

LESIA SEMI (067) 674-84-79 lesiasemi.com

АКВАПАРК ПЛЯЖ м. Львів, вул. Кн. Ольги, 114 (032) 263-60-55 www.aqualviv.com.ua

OKSANA MUKHA м. Львів, вул. Беринди, 3 (032) 225-70-19 www.oksana-mukha.com

ПІЦЕРІЯ VAPIANO м. Львів, вул. Гнатюка, 12 www.vapiano.com

BROCARD www.brocard.ua LACOSTE www.shop.lacoste.ua

ЦУКЕРНЯ м. Львів, вул. Староєвропейська, 3 (032) 235-69-49 cukiernia.com.ua

САЛОН ОДЯГУ STEFANO LOMPAS м. Львів, пл. Соборна, 14, ТЦ «Роксолана» (2-й поверх) (067) 462-39-95

ПАНСЬКА ЧАРКА м. Львів, вул. В. Винниченка, 3 (032) 235-53-91, (097) 205-48-41 charka.com.ua

ТЦ РОКСОЛАНА м. Львів, вул. Соборна, 14 www.roksolana.ua

РЕСТОРАЦІЯ БАЧЕВСЬКИХ м. Львів, вул. Шевська, 8 (098) 224-44-44, (032) 235-71-81 baczewski.kumpelgroup.com

ЮВЕЛІРНИЙ БУТІК КОЛЕКЦІЯ м. Львів, пр-т Шевченка, 15 (067) 672-93-99 www.jbk.com.ua

КОРОЛІВСЬКА ПИВОВАРНЯ м. Львів, вул. Староєврейська, 9 (вхід з пл. Ринок, 18) (032) 236-80-80 (032) 236-86-86 royal-brewery.com

ДИЗАЙНСТУДІЯ ОДЯГУ ЗОРЯНИ КИРИЛЕНКО м. Львів, вул. Шпитальна, 1, ТЦ «Магнус» (3-й поверх) (067) 676-24-92 www.kirilenko.lviv.ua

РЕСТОРАНКОНДИТЕРСЬКА ВЕРОНІКА м. Львів, пр-т Шевченка, 21 вул. Любінська, 168, міжнародний термінал аеропорту «Львів» (032) 298-60-28, (032) 261-44-56

ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ZARINA м. Львів, вул. Міцкевича, 1 (032) 255-05-20 www.zarina.ua KVITNA м. Львів, вул. Фредра, 6 (098) 058-48-62 www.kvitna.com

T.G. AMIGOS м. Львів, вул. Князя Романа, 26 (097) 331-81-49 amigos.lviv.ua

GALYCHANKA м. Львів, вул. Замарстинівська, 170 (063) 263-29-91 (050) 030-18-99 (096) 611-08-08 galychanka.com.ua

THE MEXICAN м. Львів, вул. Театральна, 22 (032) 235-49-91 themexican.com.ua

Air magazine Lviv® | December'

м. Львів, пр-т Чорновола, 67а,

м. Львів, пр-т Червоної Калини, 62а, ТЦ «Інтерсіті» (067) 672-47-73

ВЕСІЛЬНА АГЕНЦІЯ WEDBERRY (063) 745-38-88 МУРАХА м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 313

MYKYTYUK&YATSENTYUK м. Львів, вул. Гулака-Артемовського, 1 (067) 164-88-59 (097) 315-03-73 NYX м. Львів ТЦ King Cross Leopolis ТЦ Victoria Gardens (097) 951-66-24

FASHION CLUB м. Львів, пл. Підкови, 1 (032) 235-87-06

(067) 672-47-73

(067) 697-02-31 SLASTION м. Львів, вул. І. Франка, 61 (067) 500-88-87

РЕСТОРАН ПРАГА м. Львів, вул. Ак. Гнатюка, 8 (032) 260-24-42 (067) 253-35-05

PAVO pavo.ua

м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 42/107

ТЦ «Інтерсіті»

КАВ’ЯРНЯ СОЛОДКА СКРИНЯ м. Львів, вул. Туган-Барановського, 30 (067) 302-41-95 (093) 039-22-19 (032) 275-95-86 solodka-skrynia.com.ua

РЕСТОРАН ГРУШЕВСЬКИЙ м. Львів, пр-т Шевченка, 28 (098) 676-46-00 cinemajazz.com.ua

АЗБУКА СВІТУ

(032) 260-0-270 (067) 404-49-51 www.muravej.ua ШКОЛА ШЛЯХЕТНИХ ПАНЯНОК (096) 63-50-171 рani.lviv.ua ЕКОНОМ ТАКСІ (032) 243-08-08 (067) 883-04-04 (063) 562-07-05 (099) 243-08-08

БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ КОМПАНІЯ БУДІМЕКС

БАЗА ВІДПОЧИНКУ БУХТА ВІКІНГІВ 12 км від Львова у напрямку Бібрки, траса Н09 (032) 240-34-28 (067) 512-55-55 www.viking.com.ua НIЧНИЙ КЛУБ РАФIНАД м. Львів, вул. Руданського, 1 (066) 400-08-88

м. Львів, пр-т Шевченка, 22 (032) 242-00-89 www.budimex.ua ЖК ДОБРА ОСЕЛЯ м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100б (032) 244-42-44 (098) 244-42-44 www.dobra-oselia.com.ua

СТРИПКЛУБ HIGHWAY м. Львів, вул. Джерельна, 20 (063) 270-85-58 strip.lviv.ua

LEV DEVELOPMENT

STRIP CLUB WHITE RABBIT м. Львів, вул. Галицька, 21 (068) 955-00-55

SCL

м. Дубляни, вул. Садова (097) 394-00-44 shuttle-house.com.ua

(068) 68-95-200 (095) 75-81-880 sc-loghomes.com.ua

SWIM & DANCE CLUB RUMBAMBAR 7-й км траси Київ-Львів

ЖК ЗЕЛЕНИЙ ДВІР

(068) 811-811-0

м. Львів, вул. І. Франка, 47,

www.rumbambar.lviv.ua

оф. «Зелений Двір»

ІНТЕР’ЄР І ДИЗАЙН: FAMILY DECOR м. Львів, вул. Гнатюка, 15

(068) 612-94-24 www.greenyard.com.ua ТМ НОВА ОСЕЛЯ м. Львів, вул. Валова, 25/1

СКЛОДАР м. Львів, вул. Липинського, 36 (098) 41-50-160 sklodar.lviv@gmail.com

www.novaoselya.com МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ КВІТКА м. Львів, вул. Дудаєва, 20 (067) 657-33-33

ПОСЛУГИ

www.kvitka.house

МОДЕЛЬНА АГЕНЦІЯ OKSMODELS м. Львів, вул. Водогінна, 2, оф. 34 (3-й поверх) (067) 314-04-11 www.oksmodels.com

VILLA MAGNOLIA

АВТОМИЙКА ШИПШИНА м. Львів, вул. Стрийська, 100 (098) 05-00-128

magnoliya.lviv.ua

ТУРИЗМ BUKOVEL (0342) 595-546 www.bukovel.com


Air mag lviv 12 16 web  

Air Magazine Lviv #6